Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Sisällysluettelo Sivu 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 4 87 Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 6 88 Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 8 89 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen Kaavoituskatsaus Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus As. Oy Devil's Rock 23

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Aika kello 17:00-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Lindström Jan puheenjohtaja Aho Kimmo varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa Kaisa Sipposen varajäsen Kuustonen Juho jäsen Saksi Anita jäsen Valtonen Lasse jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Kuokkanen Juha rakennustarkastaja 85 Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö Lehtinen Riitta pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Kimmo Aho Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Jan Lindström puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 18. marraskuuta 2013 Hanna Gustafsson Kimmo Aho

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 92/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 85 Kaupunkisuunnittelujaostossa aiemmin käytyjen keskustelujen mukaisesti on sovittu, että tarvittaessa kaupunginjohtaja esittää kaupunkisuunnittelujaoston toimialaan kuuluvista valmistelussa olevista asioista katsauksen. Rakennustarkastaja Juha Kuokkanen esittelee As Oy Naantalin Vesperin (Unikeko) suunnitelmat. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään kaupunginjohtajan tilannekatsaus tiedoksi. Juha Kuokkanen esiteli As Oy Naantalin Vesperin suunnitelmia. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 1020/10.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 86 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupungin aloitteesta on käynnistetty maakauppaneuvottelun tilan Hakamaa hankkimiseksi kaupungille. Tila sijaitsee Luonnonmaalla, Kukolan teollisuusalueella kaupungin ennestään omistamien alueiden keskellä. Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta sekä kiinteistörekisterin karttaote tilasta oheistetaan. LIITE B1, KSJ Tila on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan teollisuustont tia. Luonnonmaan yleiskaavassa ja rakennemallissa siitä karkeasti puolet on suojavihervyöhykettä ja puolet teollisuustonttia. Tilan pin ta-ala on maa rekis te rin mu kaan 1,273 ha. Sen omis taa Rai mo Saarinen. Saarisen kanssa tilasta on neuvoteltu siten, että se ostettaisiin ns. raakamaana. Raimo Saarisen hintapyyntö tilasta oli alunperin euroa käydyn viimeisen neuvottelun yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa myymään alueen hintaan eu roon. Hin taan si säl tyy puus to. Ne liö hin naksi muo dos tuisi 3,26 euroa/m². Hinta pyynnön ale nemi sen eh tona on, että hallituk sen esitys: laki tu lovero lain muuttamises ta 105/2013vp, me nee eduskunnassa läpi. Eh do tuksen mu kaan omaisuuden luo vu tuk sesta saa tu voit to ei ole ve ro na lais ta tu loa, jos luon nollinen henkilö tai kuo linpesä luo vut taa kiin teää omai suutta kun nalle väli senä aikana. Alueen hankkiminen kaupungille olisi tarkoituksenmukaista, koska se sijait see kaupungin ennestään omistamien maiden keskellä, Kukolan teollisuus alu eella, jonka asemakaavaa laitetaan juuri ajan tasalle. Liitteenä on viimeinen versio Kukolan teollisuusalueen asemakaavasta. Suunnittelualueella teetetään nyt myös mm. selvitystä lepakoista. Liitteenä luonnos kaup pakirjaksi. LIITE B2, KSJ

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen kauppakirjan hyväksymisen Raimo Saarisen ja Naantalin kaupungin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 990/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 87 Maankäyttöpäällikkö : Saara Nurmi on lähettänyt Naantalin kaupungille seuraavan anomuk sen: "Pyydän, että kaupunginhallitus käsittelisi tämän hakemuksen. Omistan Vähätalo-nimisen tilan R:No 1:69 Merimaskussa. Tilalla on voi massa vuonna 1969 voimaan tullut kaava. Hakemus koskee sitä, että tilalle laadittaisiin asemakaava, jossa alueelle osoitetaan vähintään yhden omakotitalon rakennusoikeus. Tällä hetkellä ra kennusoikeutta ei kyseisellä tilalla ole ja haluaisin itse rakentaa talon omal le tilalle. Kaupunginhallituksella on käsittelyssä tällä hetkellä naapuritilan Jukka Sa riolan asemakaavamuutos ja toivoisinkin, että tämä asia käsitellään samal la." Sijaintikartta ja ote yh destä ti lan Vä häta lo pals tasta, jol la on ase ma kaava. LIITE A1, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Tilan Vähätalo alueella on asemakaava voimassa vain osal la pientä Rymättyläntien länsipuolella sijaitsevaa palstaa. Se on asemakaavassa virkistysaluetta. Ti lan alue on Me ri maskun yleis kaa vas sa pää osin MU= "MAA- JA MET SÄ TA LOUS ALUE, YMPÄ RIS TÖ AR VO JA" aluet ta ja osittain M= "MAA- JA MET SÄTA LOUS VAL TAI NEN ALUE". Ote yleiskaavasta, jo hon tilan alue on merkit ty oheiste taan. LIITE A2, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Vuoden 2013 kaavoitusohjelmassa on viimeisenä hankkeena Särkänsalmen kalasataman ympäristön asemakaavan laatiminen, josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Anojan hakemus yhden rakennuspai kan kaavoittamiseksi tilan Vähätalo alueelle voidaan ottaa huomi oon tämän kaavoitushankkeen

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto yhteydessä. Anojan kanssa tehdään tuolloin sopimus kaavoituskustannuksiin osallistumisesta ja jos on tarpeen myös maankäyttösopimus. Mahdollinen maankäyttömaksu määräytyy sa moin pe riaattein kuin muuallakin ko. asemakaava-alueella. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa anojan esityksen huomioon Särkänsalmen kalasataman ympäristön ase makaavan laatimisen yhteydessä. Laajennuksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutu vat kustannukset asemakaavan salliman rakennusoikeuden mukaisessa suh teessa. Jos maanomistajalle osoitettu rakennusoikeus ylittää 500 k-m² tehdään maanomistajan kanssa lisäksi maankäyttö sopi mus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja raken nuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutu vien kus tannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Arvonnousua määriteltäes sä käytetään samaa hintatasoa kuin muuallakin suunnittelualueella. Lisäksi sopimuksen lähtökohtana on, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalu eeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistuk seen vastikkeetta. Asemakaavan laatimisen aikataulusta päätetään kaavoitusohjelman ja kaa voituskatsauksen käsittelyn yhteydessä. Käsittelyssä olevassa kaavoitusohjelmassa alueen kaavoitus esitetään aloitettavaksi vuonna Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 551/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 88 Maankäyttöpäällikkö : Anne-Mari ja Jorma Tammi ovat toimittaneet Naantalin kaupungille seu raa van anomuksen: "Anomme että kiinteistö (Mäntymäki), Naantalin Luonnon maalla liitetään alueelle tulevaan Porhonkallion kaavaan. Tontin pinta-ala on noin m² ja tilan kautta kulkeva rasitetie on poistettu. Kartta on liitteenä. Olemme asiasta jo keskustelleet kaupunginarkkitehti Kirsti Juntti lan ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen kanssa." Sijaintikartta ja tilan Mäntymäki alueen suhteessa kaupungin omistamiin alueisiin osoittava kartta on liitteenä. LIITE A3, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Oikeusvaikutteisen Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan mukaan Mäntymäen tilan alue on Rymättyläntien pohjoispuolella M= "MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE Merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet. Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on uusilla rakennuspaikoilla 300 k-m². Uu den rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3 ha." Rymättyläntien eteläpuolella se on EV=" SUOJAVIHERALUE". Ote yleiskaavasta oheistetaan. LIITE A4, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Mäntymäen tilan ja kaupungin omistaman Luonnonmaan yleiskaavan mukaisen LOMA-ASUNTOALUEEN (RM-2) välissä on neljä tilaa. Näistä Kaukorannan ja Jylhämän tilan omistaa yksi yksityinen henkilö. Muut kaksi tilaa Kukkoori ja Kalliola kuuluvat eri maanomistajille. Porhonkallion ja Virpin asema kaavan laajennusalue on rajattu yleiskaavan RM-2 alueen rajauksen mukai sesti. Yleiskaava on yleispiirteinen kaava. Sen takia asemakaavoitettavaan alueeseen voitaisiin sisällyttää jonkin verran myös M- aluetta. Muutokseen mukaan otettavaksi esitetyn alueen ja

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto kaupungin maan väliin jää kuitenkin lisäksi kolmen eri maanomistajan maata. Nämä kaikki alueet pitäisi myös ottaa mukaan asemakaavaan, jos se haluttaisiin laajentaa anojien omista malle alueelle. Tämän takia, on tarkoituksenmukaista ettei suunnittelualuet ta nyt laajenneta anojien maalle. Porhonkallion Virpin asemakaavaa laadit taessa tulee kuitenkin varautua siihen, että rakentamista voidaan tarvittaessa laajentaa myös RM-2 alueen itäpuolelle. Edellytyksenä tälle on kuitenkin, että kaikki alueen maanomistajat haluavat asemakaavan laajentamista alu eelle. Tällöin maanomistajien kanssa sovi taan siitä, että he vastaavat asema kaavan laatimiskustannuksista ja osallistuvat yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin maan käyttö sopimusten perusteella. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto päättää vastata anojille, että asemakaavaa ei nyt laajenneta heidän esittämälleen alueelle, mutta että alueelle voidaan tehdä asemakaava myöhemmin, jos kaikki alu een maanomistajat sitä haluavat. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo 1033/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 89 Maankäyttöpäällikkö LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö on toimittanut Naan talin kaupungille seuraavan anomuksen: "Anomme kunnioittavammin asemakaavamuutosta kohteeseen "Birgitan ta lo" ( ), osoitteessa Tullikatu 10, Naantali. Haluamme ke hittää kiinteistöämme vastaamaan paremmin Naantalin ydinkeskustan vaati muksia laadukkaasta asumis- ja liiketilatarjonnasta. Asemakaavamuutoksen olennainen tavoite on kehittyvän kaupunkikuvan ohella rakennusoikeuden kasvattaminen." Sijaintikartta, tontin sijainnin osoittava kartta, ote tontin voimassa olevasta asemakaavasta ja ote Keskustan rakennemallista tontin kohdalta oheistetaan. LIITE A5, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Alueella, jota anomus koskee, ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Keskustan rakennemalli toimii tällä alueella yleiskaavallisena asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Siinä tontin alueelle yhdessä tontin kanssa on osoitettu lisää rakennusoikeutta. Tontin omistaa Kiinteistö Oy Naantalin Keskusaukio. Korttelin maksimikerroskorkeus on III. Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaan Naantalin kaupungin keskustan maankäyttöä pyritään tehostamaan. Muutosesitys on kaupungin strategisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukainen. Muutosalue on kovin suppea. Muutosalue kuuluu Manner-Naantalin osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavassa ei kuitenkaan käsitellä kaupunkikuvallisia päämääriä ja muutosalueen maankäytön tavoitteita niin yksityiskohtaisesi kuin Keskustan rakennemallissa on tehty. Keskustan rakennemalli antaa hyvän lähtökohdan muutoksen tavoitteiksi. Alueen kaavamuutos on tarkoituksenmukaista ottaa mukaan kaavoitusohjelmaan. Sen yhteydessä on tarpeen ainakin jollakin tarkkuudella tarkastella koko korttelin tai vähintään korttelin Tullikadun puoleisen julkisivun maan-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto käytön tehostamista. Mielellään kaavamuutosaluetta tulisi, kun muutos varsinaisesti käynnistyy, pyrkiä laajentamaan. Koska muutos käynnistyy yksityisen maanomistajan esityksestä, kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta (MRL 59 ). Mikäli kaavamuutokseen otetaan mukaan myös muiden maanomistajien aluetta, kaavoituskustannukset jaetaan maanomistajien kesken asemakaavan aiheuttaman hyödyn mukaisessa suhteessa. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Alueelle ei ole vahvistettu tontin arvonnousua määriteltäessä käytettävää kerrosneliömetrihintaa. Se vahvistetaan, kun asemakaava käynnistyy. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa 2. kaupunginosan korttelin 31, Birgitan talon asemakaavamuutoksen mukaan kaavoitusohjelmaan. Muutos on tarkoitus käynnistää 2015 ja saada valtuuston käsittelyyn Asemakaavamuutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen Keskustan rakennemallin mukaisesti. Muutoksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jos muutos ulottuu muidenkin maanomistajien alueelle, jae taan kaavoituskustannukset maanomistajien kesken muutoksen aiheuttaman hyödyn perusteella. Lisäksi anojien kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Kerrosneliömetrihinta, jota käytetään määriteltäessä arvonnousua suunnittelualueella, päätetään, kun asemakaavamuutos käynnistyy. Maankäyttösopimuksen lähtökohtana on myös, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalueeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistukseen vastikkeetta.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KOKOUSKÄSITTELY: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. Merkittiin, että Markku Tuuna poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen 1028/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 90 Maankäyttöpäällikkö Invest Aurinkoinen Oy:n ja Naantalin Aurinkoinen Oy tj-yrittäjän Naantalin kaupunginhallitukselle osoittama kirje oheistetaan. LIITE A6, Anojat esittävät asemakaavan muuttamista ja rakennusoikeuden lisäämistä omistamallaan alueella osoitteessa Nuhjalantie 2, jossa nykyisin toimii Naantalin Aurinkoisen leipomo ja kahvila. Sijaintikartta ja tontin alueen suhteessa kaupungin maihin osoittava kartta sekä ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta oheistetaan. LIITE A7, KSJ Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueen tulevaa maankäyttöä tullaan tarkastelemaan vuonna 2014 käynnistyvässä Manner-Naantalin osayleiskaavassa. Manner-Naantalin osayleiskaavan yksi keskeinen tavoite on maankäytön tehostaminen. Kaupunki omistaa esitetyn muutosalueen ympärillä maata ja sen ottaminen ainakin osittain mukaan asemakaavamuutokseen on perusteltua. Alueen kaavamuutos on tarkoituksenmukaista ottaa mukaan kaavoitusohjelmaan. Sen käynnistäminen tulee ajoittaa niin, että yleiskaavatarkastelulla ehditään ottamaan kantaa alueen ja sen ympäristön maankäyttöön. Koska muutos käynnistyy yksityisen maanomistajan esityksestä, kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta (MRL 59 ). Mikäli kaavamuutokseen otetaan mukaan kaupungin maata ja sille osoitetaan myös rakennusoikeutta, kaavoituskustannukset jaetaan maanomistajien kesken asemakaavan aiheuttaman hyödyn mukaisessa suhteessa. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Alueelle ei ole vahvistettu tontin arvonnousua määriteltäessä käytettävää kerrosneliömetri-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto hintaa. Se vahvistetaan, kun asemakaava käynnistyy. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen mukaan kaavoitusohjel maan. Muutos on tarkoitus käynnistää 2016 ja saada valtuuston käsittelyyn Asemakaavamuutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen Nuhjalan tien ja Aurinkotien risteysalueella. Muutoksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jos muutos ulottuu kaupungin alueelle, jaetaan kaavoituskus tannukset maanomistajien kesken muutoksen aiheuttaman hyödyn perus teella. Lisäksi anojien kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Kerrosneliömetrihinta, jota käytetään määriteltäessä arvonnousua suunnittelualueella, päätetään, kun asemakaavamuutos käynnistyy. Maankäyttösopimuksen lähtökohtana on myös, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalueeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistukseen vastikkeetta. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että muutos on tarkoitus käynnistää 2015 ja saada valtuuston käsittelyyn KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoituskatsaus 1107/10.03/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 91 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kaavoitusohjelman ja -katsauksen hyväksyminen. Hyväksytty kaavoitusohjelma viedään tiedoksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Luonnos kaavoitusohjelmaksi valmistellaan yhdessä budjetin laatimisen kanssa, koska se on pohjana talousarvioesityksille. Lopullinen kaavoitusohjelma hyväksytään vasta talousarvion pohjalta. Se on vuoden 2014 käynnissä olevien hankkeiden osalta myös kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus esitetään nyt aikaisemmista vuosista poiketen laadittavaksi suppeampana. Siinä olisivat mukana asemakaavahankkeista vain ne, joita on tarkoitus vuoden 2014 aikana todella tehdä. Kaupungin on annettava kaavoituskatsaus vuosittain. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Naantalissa on ollut tapana tiedottaa kaavoituksesta alkuvuodesta. Vuoden 2014 kaavoituskatsaus tiedotetaan ja kuulutetaan tammikuussa Kaavoitusohjelma on valmisteltu ympäristöviraston ja keskushallinnon kanssa yhteistyössä. Kaavoitusohjelma sekä siihen liittyvät kartat ovat esityslistan liitteenä (KSJ ). Keskustakortteleiden suunnittelukilpailu ratkaistiin helmikuussa Kilpailun tulokset otettiin huomioon Naantalin keskustan rakennemallissa. Valtuusto hyväksyi Keskustan rakennemallin , 36. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat edelleen käsittelyssä jatkovalitukset Röölän taajamaosayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan laajennuksesta ja muutoksesta sekä Velkuanmaan osayleiskaavasta. Vuoden 2013 aikana tulivat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä voimaan Unikeon ja Humaliston asemakaavat. Naantalin keskustan asemakaavoissa on siten noin k-m² uudisrakennusoikeutta kerrostaloille. Manner-Naantalin osayleiskaavatyön valmistelu on aloitettu. Suunnittelutyö käynnistyy Naantalin maankäytön kehityskuvassa 2035 ja Keskustan rakennemallissa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta vuonna 2014.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Merimaskun taajaman osayleiskaavan käynnistäminen on siirretty vuodelle Se laaditaan Naantalin maankäytön kehityskuvassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Viime vuoden asemakaavoitusohjelmasta ovat valmistuneet seuraavat asemakaavat: (tai niiden arvioidaan vielä vuoden 2014 alkupuolella valmistuvan) Luonnonmaan Kukolanvainion asemakaava ( ) Fingridin asemakaavamuutos ( ) Aurinkosäätiön asemakaavamuutos ( ) Venka osakortteli 5 ( ) Pirttiluoto-Karjaluodon asemakaavamuutos ( ) Ruonankadun asemakaavamuutos ( ) Kukolanvainio II, Kemmola (menossa ) Vaihelan asemakaava (menossa) Tonester (menossa mahdollisesti alkuvuodesta 2014). Rantakatu 20 on keskeytetty maanomistajan ilmoituksen perusteella. Teollisuusalueen kaavoittaminen Isosuontien ympäristössä on siirretty vuodelle 2017, koska alueen maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen maanhankinnasta tai maankäyttösopimuksesta. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta vuoden 2013 aikana ei ole käynnistetty uusia asemakaavoja, mutta Kukolan teollisuusalueen asemakaavan suunnittelualue on laajentunut merkittävästi. Vuoden 2014 aikana meneillään olevaa suunnittelutyötä jatketaan seuraavissa kohteissa: Keskustakorttelien asemakaavamuutos, Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos, Luonnonmaan Isokylän Santalantien asemakaavan muutos ja laajennus, Luolala kortteli 4 ja Lammasluoto. Kaikki vuonna 2014 aktiivisen asemakaavatyön kohteena olevat alueet ovat olleet esillä jo aikaisemmissa kaavoitusohjelmissa. Näitä ovat Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus, Naantalin Hovin alue ja Herran kukkaro. Rymättyläntien Luonnonmaantien risteysalue on irrotettu Rymät tyläntien eteläpuolen asuntoalueiden suunnittelusta erilliseksi asemakaava hankkeeksi, jotta se saataisiin vahvistettua vuoden 2014 aikana. Varsinainen Rymättyläntien asuntoalueen asemakaavan laatiminen on siirretty aloi tettavaksi Valtuustoon se pitäisi saada Tällä hetkellä kau pun gilla on hyvä tarjonta omakotitalotonteista Itä-Immanen II alueelta. Ku ko lanvainion rakentamiseen ei ole osoitettu määrärahoja vuoden 2014 ta lous arviossa. Sen rakentaminen käynnistyy 2015 ja sieltä luovutetaan arvion mukaan tontteja Siten Rymättyläntien eteläpuolisten aluei-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto den ra kentamiseen olisi tarvetta aikaisintaan Näitä aikatauluja voidaan tu le vina vuosina vielä kiristää, jos tonttitarjonnan varmistaminen sitä edellyt tää. Ihan uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa ovat vuonna 2015 käynnistyvät: Luolalan teollisuusalueen laajennus, Kaupunginosa 2 kortteli 31 Birgitan talo ja vuonna 2016 käynnistyväksi suunniteltu Naantalin Aurinkoisen alue ympäristöineen Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä. Vuonna 2015 on lisäksi suunniteltu aloitettavan Muurila-Hellemaan asemakaava, Murikon teollisuusalueen pohjoispuoli, Viialanmäen asemakaavan tarkistus. Vuoden 2016 aikana on suunniteltu aloitettavaksi Merimaskun Kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavamuutos, Viialan ranta-alueen asemakaava ja Särkänsalmi, kalasataman ympäristö. Kaavoitusohjelmaan on kirjattu myös vireillä olevat ranta-asemakaavahankkeet, joita on neljä. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginsuunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen liitteen mukaisen kaavoitusohjelman hyväksymistä. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset maan omistajien ja kaupungin välille. Kaavoituskatsauksesta ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. Esteellisyydet Markku Tuuna poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä seuraavia kohteita: Asemakaavat / 12. Kaupunginosa 2, kortteli 31, Birgitan talo Ranta-asemakaavat / 1. Keskitalon ranta-asemakaava ja Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan muutos. Juho Kuustonen poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä kohdetta 18. Särkänsalmi, kalastaman ympäristö.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kokouskäsittelyn aikana Jan Lindström esitti, että Turun kaupunkiseudun rakennemallia ja Naantalin maankäytön kehityskuvaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niin, että kartalla esitetään vuosittain asuntotuotantoalueet vuoteen 2020 asti ja että päästään asetettuun asukkaan tavoitteeseen. Karkeampi tarkastelu tehdään vuoteen Tarkastelut sovittiin tuotavaksi omana asianaan kaupunkisuunnittelujaoston käsittelyyn joulukuun kokoukseen. Kimmo Aho esitti Juho Kuustosen kannattamana, että Lammasluoto poistetaan kaavoitusohjelmasta. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Hanna Gustafsson, Anita Saksi, Lasse Valtonen ja Jan Lindström. Ahon ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg ja Juho Kuustonen. Puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelujaoston hyväksyneen vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 4-3. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan kohteen 13. Murikon teollisuusalueen osalta siten, että tutkitaan asumista ja ympäristölle vähän haittaa tuottavaa työpaikkarakentamista. Todettiin, että aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti kohteen 17. Naantalin Aurinkoinen tavoiteaikataulu on sellainen, että asemakaava aloitetaan vuonna 2015 ja tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuonna KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja päätti esittää kau pun gin hal li tuk sel le ohei sen liitteen mukaisen kaavoitusohjel man hy väk symis tä. LIITE B3, KSJ Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien ja kaupungin välille. Kaavoituskatsauksesta ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen 1106/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 92 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Taustaa Naantalin kaupungin yleiskaavallinen tilanne on hyvä. Lähes koko saaristossa on voimassa oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Jonkinlaisen vaikeuden toki aiheuttaa se, että saaristossa on kaikkiaan kymmenen eri osayleiskaavaa. Kanta Naantali jakautuu alueellisesti selvästi kahteen osaan: mantereeseen ja Luonnonmaahan. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on hyväksytty valtuustossa Se tuli voimaan Se on MRL mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Pääosalla Manner-Naantalin aluetta ainoa yleiskaavallinen suunnitelma on 1982 laadittu yleiskaava, joka on vanhentunut. Se on monessa kohdassa, mm. Luolalassa, ristiriidassa toteutuneen ja/tai suunnitteilla olevan maankäytön kanssa. Yleispiirteisten suunnitelmien laatimistapa sekä selvityksissä painottuvat asiat ovat kolmessakymmenessä vuodessa myös muuttuneet. Pohjoisosassa Kanta-Naantalia voimassa oleva Pohjoisten alueiden osayleiskaava on sekin noin 20 vuotta vanha. Esimerkiksi Immasen ja Vengan asuntoalueiden tieverkko on osayleiskaavassa vanhentunut. Humaliston osayleiskaava on tullut voimaan 2003, mutta senkin osalta on syytä tehdä uudelleenarviointia. Kun laaditaan asemakaavaa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan yhteydessä joudutaan tekemään yleiskaavallisia selvityksiä. Myös valitusmahdollisuudet asemakaavasta ovat suuremmat alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Koko Manner- Naantalin alueelle on siten tarpeen laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Strategisten suunnitelmien mukaiset tavoitteet Manner-Naantalin osayleiskaavalle Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupun kiseudun maa kuntakaava on vahvistettu unnittelu-ja-kaavoitus/218-turun-kaupunkiseudun-kaava-asiakirjat Turun seudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäy tön suun nitel ma, on hyväksytty Naantalin kaupungin valtuustossa Myös muut seudun kunnat ovat hyväksyneet sen. Ra kennemallissa on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi uutta asukasta ja uutta työpaik kaa. Naantalin osuus väestöta voitteesta on asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ot taen tarkoittaa uutta asuntorakentamista asukas ta varten. Naantalin kaupungin omat Manner-Naantalin osayleiskaavatyötä ohjaavat suunnitelmat Naantalin kaupungin valtuusto hyväksyi Naanta lin kehitysku van ( 1) ja päätti, että maankäytön kehi tysku va on lähtö kohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaa voi tukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöön otolle. Naanta lin Kehitysku vassa tavoitellaan samoin kuin Turun kau pun kiseudun rakennemallissakin asukkaan väestönlisäys tä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kes ken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnon maa ja saaris ton keskukset 900 asu kasta. ateginen_yleiskaava/ Keskustan rakennemalli, joka ei ole oikeusvai kutteinen suun nitelma, on hyväksytty valtuustossa Keskus tan raken nemallityöllä on ollut tarkoitus luoda edellytyksiä keskustan lisära kentamiselle, tarjota ratkaisuja liikenteen toimivuuden ja pysäköinti järjeste lyjen paranta miseksi sekä kehittää kaupunkiku vaa. Keskustan rakennemallilla on osoitettu tonttikohtaiset käyttötarkoitukset. Sii nä ei määritellä rakennusoikeuksia, mutta esitetään kaupunkikuvallisia ra joi tuk sia kuten kerroslukuja. Rakennemallityön tarkoituksena on ollut luoda suuntaviivat asemakaavoitukselle keskustassa. Rakennemalli on asemakaa voihin liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu, mutta sillä ei ole mitään oikeus vaikutuksia ja siksi on tarve jatkaa työtä keskustan osayleiskaavana, vaikka osayleiskaava ei määräyksiltään ole tarkoitus olla yhtä yksityiskoh-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto tainen. an_kehittaminen_rakennemalli/ Näiden strategisten suunnitelmien toteutuminen edellyttää Manner-Naantalin jo rakennettujen asuntoalueiden ja keskusta merkittävää tiivistämistä. Manner-Naantalin yleiskaavassa käsiteltäviä suunnittelukysymyksiä Vaikka Manner-Naantalin yleiskaavat ovat suurelta osin vanhentuneita, mantereella on kuitenkin lähes koko alueella voimassa asemakaavat. Voidaan ajatella, että asemakaavat ohjaavat maankäyttöä tarkoituksenmukaisesti pitkälläkin aikavälillä. Joiltakin välialueilta asemakaava vielä kuitenkin puuttuu. Lisäksi maankäytön yhteensovittaminen Maskun ja Raision suunnitelmiin rajalla vaatii selkeyttämistä. Edelleen jatkuvasti syntyy pieniä tarpeita muuttaa asemakaavaa. Virkistysalueverkosto on asemakaavoissa melko hyvä, mutta sitä voitaisiin varmasti toiminnallisten syiden perusteella jäsentää paremmin. Virkistysalueiden riittävyys pitää tutkia. Edelleen on tarvetta tarkastella kevyen liikenteen reitistöä kokonaisuutena. Vanhentuneisuuden ohella yleiskaavojen toinen puute mantereella on pirstaleisuus. Keskustan rakennemalli ja Humaliston osayleiskaava käsittelevät maankäyttöä kumpikin omalla puolellaan E18 väylää, mutta kumpikaan ei kattavasti ole ratkaissut keskustan liittymiä E 18:lta. Erityisesti saariston alueen yhteydet market-alueelle ovat epätyydyttävät. Keskustan sisäinen liikennejärjestelmä, liikenne Muumimaailmaan ja rantaan sekä pysäköintijärjestelyt ovat asioita, jotka tulisi ratkaista. Niitä on pohdittu eri suunnitelmien yhteydessä, mutta yleiskaavan yhteydessä voidaan asia käsitellä osana laajempaa liikenneverkkoa. Edelleen keskustan pysäköinnin kehittämiseen pitkällä tähtäimellä olisi hyvä saada ratkaisu. Keskustan lisäksi Luolalan alueen liittyminen E 18:lle ja Humaliston alueen tulevan maankäytön ratkaiseminen edellyttää yleissuunnitelmatasoista tarkastelua. Yleissuunnitelmatasolla tulisi selkeästi ottaa kantaa myös Viestitien merkitykseen satamayhteytenä ja ratayhteysvarauksen säilyttämiseen kaavoissa. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteita ja taloudellista yhdyskuntarakennetta toteuttavana yleisenä tavoitteena on Manner-Naantalin asuntoalueiden ja rakenteen tiivistäminen. Strategisissa suunnitelmissa hyväksyttyjen väestötavoitteiden toteutuminen edellyttää myös tiivistämistä. Se on osayleiskaavatyön keskeinen sisältö.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kokouksessa esitellään Manner-Naantalin osayleiskaavan alustavaa työohjelmaa. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esittelee asiaa kokouksessa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen esittely asiasta tiedoksi ja annetaan ohjeet jatkovalmisteluun. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus As. Oy Devil's Rock 1055/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 93 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Pasi Runolan perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun ja Naantalin kaupungin välillä on vuonna 2010 allekirjoitettu kauppakirja tontista. Kauppakirja on esityslistan (KSJ ) liitteenä. Kauppakirjassa on sovittu mm. seuraavaa: 5.4 Rakentamisvelvoite Ostaja sitoutuu rakentamaan mennessä asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, jo ka on rakennusoikeudeltaan 1000 k-m² siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttä män hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli rakentamisvelvoite ei toteudu edellä mainitun määräajan kuluessa, perii kaupunki vuosittain sopimussakkoa kolmekymmentä (30) euroa kerrosneliömetriä kohti rakentamattoman rakennusoikeuden määrän osalta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty ellei kaupunki päätä myöntää helpo tusta rakentamisvelvoitteesta. Naantalin kaupunginhallitus voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa mennessä olisi tullut rakentaa valmiiksi k-m². Asianomaiselle on kauppakirjan perusteella lähetetty sopimussakko, joka on yhteensä euroa. Tämän johdosta asianomainen on lähettänyt esityslistan liitteenä olevan kirjeen. LIITE A8, KSJ Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on johdonmukaisesti myöntänyt ensimmäisen anomuksen perusteella pidennystä rakentamisvelvoitteen määrä-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto aikaan. Myönnetty pidennys on yhdenmukaisen ratkaisukäytännön mukaan ollut alle 2 vuotta. Pääsääntöisesti on perusteltua myöntää noin 12 kuukauden pidennys rakentamisvelvoitteen määräaikaan. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään jatkaa kauppakirjan rakentamisvelvoitetta asti. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 85-87, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 88, 93 Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 88, 93. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt

Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 60 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 72 29.09.2014 Myytäviksi tai vuokrattaviksi vuosina 2014-2015 esitetyt rakennetut kiinteistöt 354/10.01.02/2013 KSJ 60 Vs. kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009

KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009 NAANTALIN KAUPUNKI 1 KAAVOITUSOHJELMA 2009-2012 ja KAAVOITUSKATSAUS 2009 Kaavoituskatsaus kaavoitusohjelmineen antaa kokonaiskuvan Naantalin kaavoitustilanteesta sekä vireillä olevista ja lähivuosien aikana

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.11.2014 NAANTALIN KAUPUNKI Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan muutos I Muutosalue koskee tiloja: Kummeli 529-409-5-3, Kaukoranta 529-409-4-2 Tamminiemi I 529-402-1-40, Tamminiemi II 529-412-1-36,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu

Itä-Immasen I- ja II-alueiden tonttien hinnoittelu KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 34 18.04.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 39 09.05.2011 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 5 23.01.2012 Kaupunginhallitus 50 30.01.2012 Kaupunginvaltuusto 5 13.02.2012 KH

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos

Naantalin Hovin / Kaivokatu 11 asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 49 15.05.2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 58 12.06.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 56 11.08.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 64 08.09.2014 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella

Naantalin kaupungin asemakaavan mukaisten omakotitonttien luovutusehdot Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan alueella Kaupunginhallitus 234 25.05.2009 Kaupunginvaltuusto 34 08.06.2009 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11 02.02.2015 Kaupunginhallitus 73 23.02.2015 Kaupunginvaltuusto 16 30.03.2015 Naantalin kaupungin asemakaavan

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kellon keskustan asemakaavan muutoksen ja asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan laadinnan yhteydessä

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA 1 KAAVOITUSOHJELMA vv. 2016 2018 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma

Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma Kaupunginhallitus 87 02.03.2015 Kaupunginhallitus 102 16.03.2015 Kaupunginvaltuusto 12 30.03.2015 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma 415/00.03.02/2014 Kaupunginhallitus 02.03.2015 87

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 127 20.11.2014 KAUPUNGINHALLITUS 471 01.12.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO 157 08.12.2014 Pietarinpolun tonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1836/10.1000.100002/2014 TELA 127

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 167-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. ORIVEDEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 205 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER

KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO PORHONKALLION-VIRPIN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Naantalin Luonnonmaalle, Porhonkallion-Virpin alueelle

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki.

Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. 1 SOPIJAPUOLET Myyjä 1.1 Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä kaupunki. Ostaja 1.2 Olli Mäkinen perustettavan yhtiön lukuun. 2 SOPIMUSALUE JA ESISOPIMUKSEN

Lisätiedot

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi

valmistelija: anna-kaisa.kauppinen@kirkkonummi.fi Kunnanhallitus 341 02.11.2015 Kunnanvaltuusto 5 16.11.2015 5 Kuuden tontin ostaminen Masalan keskustan asemakaava-alueelta 740/10.00.02/2015 Kunnanhallitus 02.11.2015 341 Kunta on neuvotellut YIT Rakennus

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 50 20.03.2013. 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 50 Asianro 1905/10.00.02.04/2013 Nilsiässä sijaitsevien rakennuspaikkojen luovutusehdot Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupungin

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen.

LAUSUNTO 7.2.2014. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus katsoo esitetyn kaavamuutoksen olevan mahdollinen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Luumäen kunnanhallitus PL 13 54501 TAAVETTI LAUSUNTO 7.2.2014 KASELY/24/07.01/2014 LULJMÄEN KUNNANHALLITUS Saapunut /.L 2O.. Diaannro Kbitelty / 20. * Viite Lausuntopyyntönne

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

Vuoden 2015 veroprosentit

Vuoden 2015 veroprosentit Kaupunginhallitus 450 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 121 12.11.2014 Vuoden 2015 veroprosentit 160/02.02.00/2014 KH 450 Kuntalain 66 :n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston

Lisätiedot

Ruonankadun asemakaavan muutos

Ruonankadun asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 94 27.02.2012 Kaupunginhallitus 64 04.02.2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 33 25.03.2013 Kaupunginhallitus 312 17.06.2013 Ruonankadun asemakaavan muutos 166/10.03.01/2013 KH 94 Kaupunginsihteeri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Maapoliittinen ohjelma

Maapoliittinen ohjelma kaupunginhallitus 23.11.2015, 433 Sisältö 1 Kaupungin maanomistus... 3 2 Kaupungin maapoliittiset tavoitteet... 3 3 Kaupungin maapolitiikka... 3 3.1 Maanhankinta... 4 3.2 Maan luovutus... 4 3.3 Verolait...

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä

Tarjouspyyntö. 1. Rymättylän osayleiskaavojen yhdistelmä 1 Tarjouspyyntö Entisen Rymättylän kunnan alueen osayleiskaavojen yhdistelmästä sekä tiedostomuunnoksesta MicroStation Dgn- formaattiin (StellaMap) Merimaskun, Velkuanmaan, Livonsaari-Lempisaaren sekä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot