Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3. 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa 529-412-1-57 Kukolan teollisuusalueella"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Sisällysluettelo Sivu 85 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 3 86 Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 4 87 Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 6 88 Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 8 89 Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen Kaavoituskatsaus Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus As. Oy Devil's Rock 23

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Aika kello 17:00-19:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Lindström Jan puheenjohtaja Aho Kimmo varapuheenjohtaja Gustafsson Hanna jäsen Hagsberg Sirpa Kaisa Sipposen varajäsen Kuustonen Juho jäsen Saksi Anita jäsen Valtonen Lasse jäsen Tuuna Markku KH:n puheenjohtaja Aalto Hannu KH:n 1. varapuheenjohtaja Jalkanen Heini KH:n 2. varapuheenjohtaja Sipponen Martti vs. kaupunginjohtaja Kuokkanen Juha rakennustarkastaja 85 Lehikoinen Elise maankäyttöpäällikkö Lehtinen Riitta pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Gustafsson ja Kimmo Aho Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Jan Lindström puheenjohtaja Riitta Lehtinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 18. marraskuuta 2013 Hanna Gustafsson Kimmo Aho

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 92/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 85 Kaupunkisuunnittelujaostossa aiemmin käytyjen keskustelujen mukaisesti on sovittu, että tarvittaessa kaupunginjohtaja esittää kaupunkisuunnittelujaoston toimialaan kuuluvista valmistelussa olevista asioista katsauksen. Rakennustarkastaja Juha Kuokkanen esittelee As Oy Naantalin Vesperin (Unikeko) suunnitelmat. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään kaupunginjohtajan tilannekatsaus tiedoksi. Juha Kuokkanen esiteli As Oy Naantalin Vesperin suunnitelmia. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Maakauppaneuvottelut tilasta Hakamaa Kukolan teollisuusalueella 1020/10.01/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 86 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen: Kaupungin aloitteesta on käynnistetty maakauppaneuvottelun tilan Hakamaa hankkimiseksi kaupungille. Tila sijaitsee Luonnonmaalla, Kukolan teollisuusalueella kaupungin ennestään omistamien alueiden keskellä. Kartta, josta ilmenee tilan sijainti voimassa olevassa osayleiskaavassa, ote asemakaavasta, johon tila on merkitty, kaupungin maanomistuksen Kukolan alueella ennestään ilmaiseva kartta sekä kaavoitus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä rakennemalli asemakaavamuutoksesta sekä kiinteistörekisterin karttaote tilasta oheistetaan. LIITE B1, KSJ Tila on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan teollisuustont tia. Luonnonmaan yleiskaavassa ja rakennemallissa siitä karkeasti puolet on suojavihervyöhykettä ja puolet teollisuustonttia. Tilan pin ta-ala on maa rekis te rin mu kaan 1,273 ha. Sen omis taa Rai mo Saarinen. Saarisen kanssa tilasta on neuvoteltu siten, että se ostettaisiin ns. raakamaana. Raimo Saarisen hintapyyntö tilasta oli alunperin euroa käydyn viimeisen neuvottelun yhteydessä hän ilmoitti suostuvansa myymään alueen hintaan eu roon. Hin taan si säl tyy puus to. Ne liö hin naksi muo dos tuisi 3,26 euroa/m². Hinta pyynnön ale nemi sen eh tona on, että hallituk sen esitys: laki tu lovero lain muuttamises ta 105/2013vp, me nee eduskunnassa läpi. Eh do tuksen mu kaan omaisuuden luo vu tuk sesta saa tu voit to ei ole ve ro na lais ta tu loa, jos luon nollinen henkilö tai kuo linpesä luo vut taa kiin teää omai suutta kun nalle väli senä aikana. Alueen hankkiminen kaupungille olisi tarkoituksenmukaista, koska se sijait see kaupungin ennestään omistamien maiden keskellä, Kukolan teollisuus alu eella, jonka asemakaavaa laitetaan juuri ajan tasalle. Liitteenä on viimeinen versio Kukolan teollisuusalueen asemakaavasta. Suunnittelualueella teetetään nyt myös mm. selvitystä lepakoista. Liitteenä luonnos kaup pakirjaksi. LIITE B2, KSJ

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi esittää kaupunginvaltuustolle liitteen mukaisen kauppakirjan hyväksymisen Raimo Saarisen ja Naantalin kaupungin välillä. Samalla valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen tekemään kauppakirjaan vähäisiä muutoksia. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys tilan Vähätalo tai osan siitä ottamisesta mukaan kun laaditaan asemakaavaa Särkänsalmen sillan alueelle Merimaskuun 990/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 87 Maankäyttöpäällikkö : Saara Nurmi on lähettänyt Naantalin kaupungille seuraavan anomuk sen: "Pyydän, että kaupunginhallitus käsittelisi tämän hakemuksen. Omistan Vähätalo-nimisen tilan R:No 1:69 Merimaskussa. Tilalla on voi massa vuonna 1969 voimaan tullut kaava. Hakemus koskee sitä, että tilalle laadittaisiin asemakaava, jossa alueelle osoitetaan vähintään yhden omakotitalon rakennusoikeus. Tällä hetkellä ra kennusoikeutta ei kyseisellä tilalla ole ja haluaisin itse rakentaa talon omal le tilalle. Kaupunginhallituksella on käsittelyssä tällä hetkellä naapuritilan Jukka Sa riolan asemakaavamuutos ja toivoisinkin, että tämä asia käsitellään samal la." Sijaintikartta ja ote yh destä ti lan Vä häta lo pals tasta, jol la on ase ma kaava. LIITE A1, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Tilan Vähätalo alueella on asemakaava voimassa vain osal la pientä Rymättyläntien länsipuolella sijaitsevaa palstaa. Se on asemakaavassa virkistysaluetta. Ti lan alue on Me ri maskun yleis kaa vas sa pää osin MU= "MAA- JA MET SÄ TA LOUS ALUE, YMPÄ RIS TÖ AR VO JA" aluet ta ja osittain M= "MAA- JA MET SÄTA LOUS VAL TAI NEN ALUE". Ote yleiskaavasta, jo hon tilan alue on merkit ty oheiste taan. LIITE A2, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Vuoden 2013 kaavoitusohjelmassa on viimeisenä hankkeena Särkänsalmen kalasataman ympäristön asemakaavan laatiminen, josta kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Anojan hakemus yhden rakennuspai kan kaavoittamiseksi tilan Vähätalo alueelle voidaan ottaa huomi oon tämän kaavoitushankkeen

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto yhteydessä. Anojan kanssa tehdään tuolloin sopimus kaavoituskustannuksiin osallistumisesta ja jos on tarpeen myös maankäyttösopimus. Mahdollinen maankäyttömaksu määräytyy sa moin pe riaattein kuin muuallakin ko. asemakaava-alueella. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa anojan esityksen huomioon Särkänsalmen kalasataman ympäristön ase makaavan laatimisen yhteydessä. Laajennuksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutu vat kustannukset asemakaavan salliman rakennusoikeuden mukaisessa suh teessa. Jos maanomistajalle osoitettu rakennusoikeus ylittää 500 k-m² tehdään maanomistajan kanssa lisäksi maankäyttö sopi mus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja raken nuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutu vien kus tannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Arvonnousua määriteltäes sä käytetään samaa hintatasoa kuin muuallakin suunnittelualueella. Lisäksi sopimuksen lähtökohtana on, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalu eeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistuk seen vastikkeetta. Asemakaavan laatimisen aikataulusta päätetään kaavoitusohjelman ja kaa voituskatsauksen käsittelyn yhteydessä. Käsittelyssä olevassa kaavoitusohjelmassa alueen kaavoitus esitetään aloitettavaksi vuonna Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys Luonnonmaan Porhonkallion ja Virpin asemakaavan laajentamisesta Mäntymäki-nimisen tilan alueelle 551/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 88 Maankäyttöpäällikkö : Anne-Mari ja Jorma Tammi ovat toimittaneet Naantalin kaupungille seu raa van anomuksen: "Anomme että kiinteistö (Mäntymäki), Naantalin Luonnon maalla liitetään alueelle tulevaan Porhonkallion kaavaan. Tontin pinta-ala on noin m² ja tilan kautta kulkeva rasitetie on poistettu. Kartta on liitteenä. Olemme asiasta jo keskustelleet kaupunginarkkitehti Kirsti Juntti lan ja maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen kanssa." Sijaintikartta ja tilan Mäntymäki alueen suhteessa kaupungin omistamiin alueisiin osoittava kartta on liitteenä. LIITE A3, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Oikeusvaikutteisen Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan mukaan Mäntymäen tilan alue on Rymättyläntien pohjoispuolella M= "MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE Merkinnällä on osoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen tarkoitetut alueet. Rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on uusilla rakennuspaikoilla 300 k-m². Uu den rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3 ha." Rymättyläntien eteläpuolella se on EV=" SUOJAVIHERALUE". Ote yleiskaavasta oheistetaan. LIITE A4, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Mäntymäen tilan ja kaupungin omistaman Luonnonmaan yleiskaavan mukaisen LOMA-ASUNTOALUEEN (RM-2) välissä on neljä tilaa. Näistä Kaukorannan ja Jylhämän tilan omistaa yksi yksityinen henkilö. Muut kaksi tilaa Kukkoori ja Kalliola kuuluvat eri maanomistajille. Porhonkallion ja Virpin asema kaavan laajennusalue on rajattu yleiskaavan RM-2 alueen rajauksen mukai sesti. Yleiskaava on yleispiirteinen kaava. Sen takia asemakaavoitettavaan alueeseen voitaisiin sisällyttää jonkin verran myös M- aluetta. Muutokseen mukaan otettavaksi esitetyn alueen ja

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto kaupungin maan väliin jää kuitenkin lisäksi kolmen eri maanomistajan maata. Nämä kaikki alueet pitäisi myös ottaa mukaan asemakaavaan, jos se haluttaisiin laajentaa anojien omista malle alueelle. Tämän takia, on tarkoituksenmukaista ettei suunnittelualuet ta nyt laajenneta anojien maalle. Porhonkallion Virpin asemakaavaa laadit taessa tulee kuitenkin varautua siihen, että rakentamista voidaan tarvittaessa laajentaa myös RM-2 alueen itäpuolelle. Edellytyksenä tälle on kuitenkin, että kaikki alueen maanomistajat haluavat asemakaavan laajentamista alu eelle. Tällöin maanomistajien kanssa sovi taan siitä, että he vastaavat asema kaavan laatimiskustannuksista ja osallistuvat yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin maan käyttö sopimusten perusteella. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto päättää vastata anojille, että asemakaavaa ei nyt laajenneta heidän esittämälleen alueelle, mutta että alueelle voidaan tehdä asemakaava myöhemmin, jos kaikki alu een maanomistajat sitä haluavat. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys asemakaavan muuttamisesta tontilla Naantalin keskustassa, Birgitan talo 1033/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 89 Maankäyttöpäällikkö LähiTapiola Varsinais-Suomi Keskinäinen Vakuutusyhtiö on toimittanut Naan talin kaupungille seuraavan anomuksen: "Anomme kunnioittavammin asemakaavamuutosta kohteeseen "Birgitan ta lo" ( ), osoitteessa Tullikatu 10, Naantali. Haluamme ke hittää kiinteistöämme vastaamaan paremmin Naantalin ydinkeskustan vaati muksia laadukkaasta asumis- ja liiketilatarjonnasta. Asemakaavamuutoksen olennainen tavoite on kehittyvän kaupunkikuvan ohella rakennusoikeuden kasvattaminen." Sijaintikartta, tontin sijainnin osoittava kartta, ote tontin voimassa olevasta asemakaavasta ja ote Keskustan rakennemallista tontin kohdalta oheistetaan. LIITE A5, KSJ (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) Alueella, jota anomus koskee, ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Keskustan rakennemalli toimii tällä alueella yleiskaavallisena asemakaavoitusta ohjaavana suunnitelmana. Siinä tontin alueelle yhdessä tontin kanssa on osoitettu lisää rakennusoikeutta. Tontin omistaa Kiinteistö Oy Naantalin Keskusaukio. Korttelin maksimikerroskorkeus on III. Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaan Naantalin kaupungin keskustan maankäyttöä pyritään tehostamaan. Muutosesitys on kaupungin strategisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukainen. Muutosalue on kovin suppea. Muutosalue kuuluu Manner-Naantalin osayleiskaavan alueeseen. Osayleiskaavassa ei kuitenkaan käsitellä kaupunkikuvallisia päämääriä ja muutosalueen maankäytön tavoitteita niin yksityiskohtaisesi kuin Keskustan rakennemallissa on tehty. Keskustan rakennemalli antaa hyvän lähtökohdan muutoksen tavoitteiksi. Alueen kaavamuutos on tarkoituksenmukaista ottaa mukaan kaavoitusohjelmaan. Sen yhteydessä on tarpeen ainakin jollakin tarkkuudella tarkastella koko korttelin tai vähintään korttelin Tullikadun puoleisen julkisivun maan-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto käytön tehostamista. Mielellään kaavamuutosaluetta tulisi, kun muutos varsinaisesti käynnistyy, pyrkiä laajentamaan. Koska muutos käynnistyy yksityisen maanomistajan esityksestä, kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta (MRL 59 ). Mikäli kaavamuutokseen otetaan mukaan myös muiden maanomistajien aluetta, kaavoituskustannukset jaetaan maanomistajien kesken asemakaavan aiheuttaman hyödyn mukaisessa suhteessa. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Alueelle ei ole vahvistettu tontin arvonnousua määriteltäessä käytettävää kerrosneliömetrihintaa. Se vahvistetaan, kun asemakaava käynnistyy. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa 2. kaupunginosan korttelin 31, Birgitan talon asemakaavamuutoksen mukaan kaavoitusohjelmaan. Muutos on tarkoitus käynnistää 2015 ja saada valtuuston käsittelyyn Asemakaavamuutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen Keskustan rakennemallin mukaisesti. Muutoksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jos muutos ulottuu muidenkin maanomistajien alueelle, jae taan kaavoituskustannukset maanomistajien kesken muutoksen aiheuttaman hyödyn perusteella. Lisäksi anojien kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Kerrosneliömetrihinta, jota käytetään määriteltäessä arvonnousua suunnittelualueella, päätetään, kun asemakaavamuutos käynnistyy. Maankäyttösopimuksen lähtökohtana on myös, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalueeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistukseen vastikkeetta.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto KOKOUSKÄSITTELY: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. Merkittiin, että Markku Tuuna poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Esitys asemakaavan muuttamisesta tontin alueella Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä, Naantalin Aurinkoinen 1028/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 90 Maankäyttöpäällikkö Invest Aurinkoinen Oy:n ja Naantalin Aurinkoinen Oy tj-yrittäjän Naantalin kaupunginhallitukselle osoittama kirje oheistetaan. LIITE A6, Anojat esittävät asemakaavan muuttamista ja rakennusoikeuden lisäämistä omistamallaan alueella osoitteessa Nuhjalantie 2, jossa nykyisin toimii Naantalin Aurinkoisen leipomo ja kahvila. Sijaintikartta ja tontin alueen suhteessa kaupungin maihin osoittava kartta sekä ote alueella voimassa olevasta asemakaavasta oheistetaan. LIITE A7, KSJ Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Alueen tulevaa maankäyttöä tullaan tarkastelemaan vuonna 2014 käynnistyvässä Manner-Naantalin osayleiskaavassa. Manner-Naantalin osayleiskaavan yksi keskeinen tavoite on maankäytön tehostaminen. Kaupunki omistaa esitetyn muutosalueen ympärillä maata ja sen ottaminen ainakin osittain mukaan asemakaavamuutokseen on perusteltua. Alueen kaavamuutos on tarkoituksenmukaista ottaa mukaan kaavoitusohjelmaan. Sen käynnistäminen tulee ajoittaa niin, että yleiskaavatarkastelulla ehditään ottamaan kantaa alueen ja sen ympäristön maankäyttöön. Koska muutos käynnistyy yksityisen maanomistajan esityksestä, kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset peritään maanomistajalta (MRL 59 ). Mikäli kaavamuutokseen otetaan mukaan kaupungin maata ja sille osoitetaan myös rakennusoikeutta, kaavoituskustannukset jaetaan maanomistajien kesken asemakaavan aiheuttaman hyödyn mukaisessa suhteessa. Lisäksi maanomistajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja sitoutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Alueelle ei ole vahvistettu tontin arvonnousua määriteltäessä käytettävää kerrosneliömetri-

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto hintaa. Se vahvistetaan, kun asemakaava käynnistyy. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunkisuunnittelujaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää ot taa Naantalin Aurinkoisen asemakaavamuutoksen mukaan kaavoitusohjel maan. Muutos on tarkoitus käynnistää 2016 ja saada valtuuston käsittelyyn Asemakaavamuutoksen tavoitteena on maankäytön tehostaminen Nuhjalan tien ja Aurinkotien risteysalueella. Muutoksen hakijoilta peritään kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Jos muutos ulottuu kaupungin alueelle, jaetaan kaavoituskus tannukset maanomistajien kesken muutoksen aiheuttaman hyödyn perus teella. Lisäksi anojien kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa maanomistaja si toutuu maankäyttö- ja rakennuslain 12 a luvun nojalla yhdyskuntarakenta misesta aiheutuvien kustannusten maksamiseen ja suorittamaan kaupungille korvausta asemakaavan aiheuttamasta hyödystä. Kerrosneliömetrihinta, jota käytetään määriteltäessä arvonnousua suunnittelualueella, päätetään, kun asemakaavamuutos käynnistyy. Maankäyttösopimuksen lähtökohtana on myös, että asemakaavassa katualueeksi, virkistysalueeksi tms. yleiseen käyttöön tarvittavat alueet siirtyvät kaupungin omistukseen vastikkeetta. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen oli läsnä kokouksessa. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan siten, että muutos on tarkoitus käynnistää 2015 ja saada valtuuston käsittelyyn KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan muutettu ehdotus hyväksyttiin.

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kaavoituskatsaus 1107/10.03/2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 91 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kaavoitusohjelman ja -katsauksen hyväksyminen. Hyväksytty kaavoitusohjelma viedään tiedoksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Luonnos kaavoitusohjelmaksi valmistellaan yhdessä budjetin laatimisen kanssa, koska se on pohjana talousarvioesityksille. Lopullinen kaavoitusohjelma hyväksytään vasta talousarvion pohjalta. Se on vuoden 2014 käynnissä olevien hankkeiden osalta myös kaavoituskatsaus. Kaavoituskatsaus esitetään nyt aikaisemmista vuosista poiketen laadittavaksi suppeampana. Siinä olisivat mukana asemakaavahankkeista vain ne, joita on tarkoitus vuoden 2014 aikana todella tehdä. Kaupungin on annettava kaavoituskatsaus vuosittain. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Naantalissa on ollut tapana tiedottaa kaavoituksesta alkuvuodesta. Vuoden 2014 kaavoituskatsaus tiedotetaan ja kuulutetaan tammikuussa Kaavoitusohjelma on valmisteltu ympäristöviraston ja keskushallinnon kanssa yhteistyössä. Kaavoitusohjelma sekä siihen liittyvät kartat ovat esityslistan liitteenä (KSJ ). Keskustakortteleiden suunnittelukilpailu ratkaistiin helmikuussa Kilpailun tulokset otettiin huomioon Naantalin keskustan rakennemallissa. Valtuusto hyväksyi Keskustan rakennemallin , 36. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ovat edelleen käsittelyssä jatkovalitukset Röölän taajamaosayleiskaavasta, Airismaa-Aaslan osayleiskaavan laajennuksesta ja muutoksesta sekä Velkuanmaan osayleiskaavasta. Vuoden 2013 aikana tulivat Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä voimaan Unikeon ja Humaliston asemakaavat. Naantalin keskustan asemakaavoissa on siten noin k-m² uudisrakennusoikeutta kerrostaloille. Manner-Naantalin osayleiskaavatyön valmistelu on aloitettu. Suunnittelutyö käynnistyy Naantalin maankäytön kehityskuvassa 2035 ja Keskustan rakennemallissa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta vuonna 2014.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Merimaskun taajaman osayleiskaavan käynnistäminen on siirretty vuodelle Se laaditaan Naantalin maankäytön kehityskuvassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Viime vuoden asemakaavoitusohjelmasta ovat valmistuneet seuraavat asemakaavat: (tai niiden arvioidaan vielä vuoden 2014 alkupuolella valmistuvan) Luonnonmaan Kukolanvainion asemakaava ( ) Fingridin asemakaavamuutos ( ) Aurinkosäätiön asemakaavamuutos ( ) Venka osakortteli 5 ( ) Pirttiluoto-Karjaluodon asemakaavamuutos ( ) Ruonankadun asemakaavamuutos ( ) Kukolanvainio II, Kemmola (menossa ) Vaihelan asemakaava (menossa) Tonester (menossa mahdollisesti alkuvuodesta 2014). Rantakatu 20 on keskeytetty maanomistajan ilmoituksen perusteella. Teollisuusalueen kaavoittaminen Isosuontien ympäristössä on siirretty vuodelle 2017, koska alueen maanomistajan kanssa ei ole päästy sopimukseen maanhankinnasta tai maankäyttösopimuksesta. Kaavoitusohjelman ulkopuolelta vuoden 2013 aikana ei ole käynnistetty uusia asemakaavoja, mutta Kukolan teollisuusalueen asemakaavan suunnittelualue on laajentunut merkittävästi. Vuoden 2014 aikana meneillään olevaa suunnittelutyötä jatketaan seuraavissa kohteissa: Keskustakorttelien asemakaavamuutos, Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos, Luonnonmaan Isokylän Santalantien asemakaavan muutos ja laajennus, Luolala kortteli 4 ja Lammasluoto. Kaikki vuonna 2014 aktiivisen asemakaavatyön kohteena olevat alueet ovat olleet esillä jo aikaisemmissa kaavoitusohjelmissa. Näitä ovat Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus, Naantalin Hovin alue ja Herran kukkaro. Rymättyläntien Luonnonmaantien risteysalue on irrotettu Rymät tyläntien eteläpuolen asuntoalueiden suunnittelusta erilliseksi asemakaava hankkeeksi, jotta se saataisiin vahvistettua vuoden 2014 aikana. Varsinainen Rymättyläntien asuntoalueen asemakaavan laatiminen on siirretty aloi tettavaksi Valtuustoon se pitäisi saada Tällä hetkellä kau pun gilla on hyvä tarjonta omakotitalotonteista Itä-Immanen II alueelta. Ku ko lanvainion rakentamiseen ei ole osoitettu määrärahoja vuoden 2014 ta lous arviossa. Sen rakentaminen käynnistyy 2015 ja sieltä luovutetaan arvion mukaan tontteja Siten Rymättyläntien eteläpuolisten aluei-

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto den ra kentamiseen olisi tarvetta aikaisintaan Näitä aikatauluja voidaan tu le vina vuosina vielä kiristää, jos tonttitarjonnan varmistaminen sitä edellyt tää. Ihan uusina hankkeina kaavoitusohjelmassa ovat vuonna 2015 käynnistyvät: Luolalan teollisuusalueen laajennus, Kaupunginosa 2 kortteli 31 Birgitan talo ja vuonna 2016 käynnistyväksi suunniteltu Naantalin Aurinkoisen alue ympäristöineen Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä. Vuonna 2015 on lisäksi suunniteltu aloitettavan Muurila-Hellemaan asemakaava, Murikon teollisuusalueen pohjoispuoli, Viialanmäen asemakaavan tarkistus. Vuoden 2016 aikana on suunniteltu aloitettavaksi Merimaskun Kirkonkylän Postimäen tilan asemakaavamuutos, Viialan ranta-alueen asemakaava ja Särkänsalmi, kalasataman ympäristö. Kaavoitusohjelmaan on kirjattu myös vireillä olevat ranta-asemakaavahankkeet, joita on neljä. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginsuunnittelujaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle oheisen liitteen mukaisen kaavoitusohjelman hyväksymistä. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset maan omistajien ja kaupungin välille. Kaavoituskatsauksesta ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. Esteellisyydet Markku Tuuna poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä seuraavia kohteita: Asemakaavat / 12. Kaupunginosa 2, kortteli 31, Birgitan talo Ranta-asemakaavat / 1. Keskitalon ranta-asemakaava ja Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan muutos. Juho Kuustonen poistui esteellisenä kokouksesta käsiteltäessä kohdetta 18. Särkänsalmi, kalastaman ympäristö.

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kokouskäsittelyn aikana Jan Lindström esitti, että Turun kaupunkiseudun rakennemallia ja Naantalin maankäytön kehityskuvaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niin, että kartalla esitetään vuosittain asuntotuotantoalueet vuoteen 2020 asti ja että päästään asetettuun asukkaan tavoitteeseen. Karkeampi tarkastelu tehdään vuoteen Tarkastelut sovittiin tuotavaksi omana asianaan kaupunkisuunnittelujaoston käsittelyyn joulukuun kokoukseen. Kimmo Aho esitti Juho Kuustosen kannattamana, että Lammasluoto poistetaan kaavoitusohjelmasta. Tämän jälkeen suoritetussa äänestyksessä vs. kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Hanna Gustafsson, Anita Saksi, Lasse Valtonen ja Jan Lindström. Ahon ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg ja Juho Kuustonen. Puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelujaoston hyväksyneen vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 4-3. Vs. kaupunginjohtaja muutti kokouksessa ehdotustaan kohteen 13. Murikon teollisuusalueen osalta siten, että tutkitaan asumista ja ympäristölle vähän haittaa tuottavaa työpaikkarakentamista. Todettiin, että aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti kohteen 17. Naantalin Aurinkoinen tavoiteaikataulu on sellainen, että asemakaava aloitetaan vuonna 2015 ja tuodaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuonna KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen kokouksessa tehdyin muutoksin ja päätti esittää kau pun gin hal li tuk sel le ohei sen liitteen mukaisen kaavoitusohjel man hy väk symis tä. LIITE B3, KSJ Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset maanomistajien ja kaupungin välille. Kaavoituskatsauksesta ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupungin ilmoitustaululla.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Manner-Naantalin osayleiskaavan laatiminen 1106/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 92 Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Taustaa Naantalin kaupungin yleiskaavallinen tilanne on hyvä. Lähes koko saaristossa on voimassa oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Jonkinlaisen vaikeuden toki aiheuttaa se, että saaristossa on kaikkiaan kymmenen eri osayleiskaavaa. Kanta Naantali jakautuu alueellisesti selvästi kahteen osaan: mantereeseen ja Luonnonmaahan. Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on hyväksytty valtuustossa Se tuli voimaan Se on MRL mukainen oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Pääosalla Manner-Naantalin aluetta ainoa yleiskaavallinen suunnitelma on 1982 laadittu yleiskaava, joka on vanhentunut. Se on monessa kohdassa, mm. Luolalassa, ristiriidassa toteutuneen ja/tai suunnitteilla olevan maankäytön kanssa. Yleispiirteisten suunnitelmien laatimistapa sekä selvityksissä painottuvat asiat ovat kolmessakymmenessä vuodessa myös muuttuneet. Pohjoisosassa Kanta-Naantalia voimassa oleva Pohjoisten alueiden osayleiskaava on sekin noin 20 vuotta vanha. Esimerkiksi Immasen ja Vengan asuntoalueiden tieverkko on osayleiskaavassa vanhentunut. Humaliston osayleiskaava on tullut voimaan 2003, mutta senkin osalta on syytä tehdä uudelleenarviointia. Kun laaditaan asemakaavaa alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, asemakaavan yhteydessä joudutaan tekemään yleiskaavallisia selvityksiä. Myös valitusmahdollisuudet asemakaavasta ovat suuremmat alueella, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Koko Manner- Naantalin alueelle on siten tarpeen laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Strategisten suunnitelmien mukaiset tavoitteet Manner-Naantalin osayleiskaavalle Osayleiskaavatyötä ohjaavat ylemmän tason kaavat ja seudulliset suunnitelmat:

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Varsinais-Suomen liiton laatima Turun kaupun kiseudun maa kuntakaava on vahvistettu unnittelu-ja-kaavoitus/218-turun-kaupunkiseudun-kaava-asiakirjat Turun seudun rakennemalli 2035, joka on Turun seudulle kuntien yhteistyössä laatima ei-oikeusvaikutteinen maankäy tön suun nitel ma, on hyväksytty Naantalin kaupungin valtuustossa Myös muut seudun kunnat ovat hyväksyneet sen. Ra kennemallissa on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi uutta asukasta ja uutta työpaik kaa. Naantalin osuus väestöta voitteesta on asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ot taen tarkoittaa uutta asuntorakentamista asukas ta varten. Naantalin kaupungin omat Manner-Naantalin osayleiskaavatyötä ohjaavat suunnitelmat Naantalin kaupungin valtuusto hyväksyi Naanta lin kehitysku van ( 1) ja päätti, että maankäytön kehi tysku va on lähtö kohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaa voi tukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöön otolle. Naanta lin Kehitysku vassa tavoitellaan samoin kuin Turun kau pun kiseudun rakennemallissakin asukkaan väestönlisäys tä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kes ken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnon maa ja saaris ton keskukset 900 asu kasta. ateginen_yleiskaava/ Keskustan rakennemalli, joka ei ole oikeusvai kutteinen suun nitelma, on hyväksytty valtuustossa Keskus tan raken nemallityöllä on ollut tarkoitus luoda edellytyksiä keskustan lisära kentamiselle, tarjota ratkaisuja liikenteen toimivuuden ja pysäköinti järjeste lyjen paranta miseksi sekä kehittää kaupunkiku vaa. Keskustan rakennemallilla on osoitettu tonttikohtaiset käyttötarkoitukset. Sii nä ei määritellä rakennusoikeuksia, mutta esitetään kaupunkikuvallisia ra joi tuk sia kuten kerroslukuja. Rakennemallityön tarkoituksena on ollut luoda suuntaviivat asemakaavoitukselle keskustassa. Rakennemalli on asemakaa voihin liittyvä yleiskaavallinen tarkastelu, mutta sillä ei ole mitään oikeus vaikutuksia ja siksi on tarve jatkaa työtä keskustan osayleiskaavana, vaikka osayleiskaava ei määräyksiltään ole tarkoitus olla yhtä yksityiskoh-

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto tainen. an_kehittaminen_rakennemalli/ Näiden strategisten suunnitelmien toteutuminen edellyttää Manner-Naantalin jo rakennettujen asuntoalueiden ja keskusta merkittävää tiivistämistä. Manner-Naantalin yleiskaavassa käsiteltäviä suunnittelukysymyksiä Vaikka Manner-Naantalin yleiskaavat ovat suurelta osin vanhentuneita, mantereella on kuitenkin lähes koko alueella voimassa asemakaavat. Voidaan ajatella, että asemakaavat ohjaavat maankäyttöä tarkoituksenmukaisesti pitkälläkin aikavälillä. Joiltakin välialueilta asemakaava vielä kuitenkin puuttuu. Lisäksi maankäytön yhteensovittaminen Maskun ja Raision suunnitelmiin rajalla vaatii selkeyttämistä. Edelleen jatkuvasti syntyy pieniä tarpeita muuttaa asemakaavaa. Virkistysalueverkosto on asemakaavoissa melko hyvä, mutta sitä voitaisiin varmasti toiminnallisten syiden perusteella jäsentää paremmin. Virkistysalueiden riittävyys pitää tutkia. Edelleen on tarvetta tarkastella kevyen liikenteen reitistöä kokonaisuutena. Vanhentuneisuuden ohella yleiskaavojen toinen puute mantereella on pirstaleisuus. Keskustan rakennemalli ja Humaliston osayleiskaava käsittelevät maankäyttöä kumpikin omalla puolellaan E18 väylää, mutta kumpikaan ei kattavasti ole ratkaissut keskustan liittymiä E 18:lta. Erityisesti saariston alueen yhteydet market-alueelle ovat epätyydyttävät. Keskustan sisäinen liikennejärjestelmä, liikenne Muumimaailmaan ja rantaan sekä pysäköintijärjestelyt ovat asioita, jotka tulisi ratkaista. Niitä on pohdittu eri suunnitelmien yhteydessä, mutta yleiskaavan yhteydessä voidaan asia käsitellä osana laajempaa liikenneverkkoa. Edelleen keskustan pysäköinnin kehittämiseen pitkällä tähtäimellä olisi hyvä saada ratkaisu. Keskustan lisäksi Luolalan alueen liittyminen E 18:lle ja Humaliston alueen tulevan maankäytön ratkaiseminen edellyttää yleissuunnitelmatasoista tarkastelua. Yleissuunnitelmatasolla tulisi selkeästi ottaa kantaa myös Viestitien merkitykseen satamayhteytenä ja ratayhteysvarauksen säilyttämiseen kaavoissa. Tulevaisuudessa kestävän kehityksen periaatteita ja taloudellista yhdyskuntarakennetta toteuttavana yleisenä tavoitteena on Manner-Naantalin asuntoalueiden ja rakenteen tiivistäminen. Strategisissa suunnitelmissa hyväksyttyjen väestötavoitteiden toteutuminen edellyttää myös tiivistämistä. Se on osayleiskaavatyön keskeinen sisältö.

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Kokouksessa esitellään Manner-Naantalin osayleiskaavan alustavaa työohjelmaa. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esittelee asiaa kokouksessa. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Merkitään maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoisen esittely asiasta tiedoksi ja annetaan ohjeet jatkovalmisteluun. Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen esitteli asiaa kokouksessa. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto Rakentamisvelvoitteen jatkoaikahakemus As. Oy Devil's Rock 1055/ /2013 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 93 Kaupunginlakimies Turo Järvinen : Pasi Runolan perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun ja Naantalin kaupungin välillä on vuonna 2010 allekirjoitettu kauppakirja tontista. Kauppakirja on esityslistan (KSJ ) liitteenä. Kauppakirjassa on sovittu mm. seuraavaa: 5.4 Rakentamisvelvoite Ostaja sitoutuu rakentamaan mennessä asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen uudisrakennuksen, jo ka on rakennusoikeudeltaan 1000 k-m² siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa rakennusjärjestyksen edellyttä män hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Mikäli rakentamisvelvoite ei toteudu edellä mainitun määräajan kuluessa, perii kaupunki vuosittain sopimussakkoa kolmekymmentä (30) euroa kerrosneliömetriä kohti rakentamattoman rakennusoikeuden määrän osalta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty ellei kaupunki päätä myöntää helpo tusta rakentamisvelvoitteesta. Naantalin kaupunginhallitus voi hakemuksesta pidentää tässä tarkoitettua rakennusaikaa mennessä olisi tullut rakentaa valmiiksi k-m². Asianomaiselle on kauppakirjan perusteella lähetetty sopimussakko, joka on yhteensä euroa. Tämän johdosta asianomainen on lähettänyt esityslistan liitteenä olevan kirjeen. LIITE A8, KSJ Kaupunginhallituksen suunnittelujaosto on johdonmukaisesti myöntänyt ensimmäisen anomuksen perusteella pidennystä rakentamisvelvoitteen määrä-

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ KH - Kaupunkisuunnittelujaosto aikaan. Myönnetty pidennys on yhdenmukaisen ratkaisukäytännön mukaan ollut alle 2 vuotta. Pääsääntöisesti on perusteltua myöntää noin 12 kuukauden pidennys rakentamisvelvoitteen määräaikaan. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Päätetään jatkaa kauppakirjan rakentamisvelvoitetta asti. KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO: Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 15/ MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Kaupunginhallituksen kaupunkisuunnittelujaosto Kokouspäivämäärä Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis telua tai täytäntöönpanoa: 85-87, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla: 88, 93 Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikai suvaatimuksen: 88, 93. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Naantalin kaupunki, kaupunginhallitus Postiosoite: PL 43, Naantali Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, Naantali Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut taa (asianosainen) tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosai sen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4. 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 32/2014 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 414 Luvan antaminen varastonhoitajan toimen täyttämiseen 4 415 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 416 Keskustakorttelien

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39

NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2015-2018. Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01.2015 39 NAANTALIN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS - 2018 Hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 26.01. 39 I MAAKUNTAKAAVAT Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5

Sisällysluettelo. 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3. 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen täyttämiseen 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus 13.04.2015 Sisällysluettelo Sivu 132 Luvan antaminen terveyskeskuslääkärin viran täyttämiseen 3 133 Luvan antaminen Birgittakodin hoitajan toimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8

Sisällysluettelo. 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3. 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 23/2013 1 Kaupunginhallitus 26.08.2013 Sisällysluettelo Sivu 348 Talousarvion 2013 puolivuosiraportti 3 349 Naantalin kaupungin palvelustrategia 2014-2016 8 350 Pöytäkirjat

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Teknisten palveluiden lautakunta 27.01.2015 AIKA 27.01.2015 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungin valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus

HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Aika 16.02.2009 klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Rakennuslautakunta Aika 11.11.2014 klo 17:00-18:15 Paikka Sastamalan kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot