Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 Kaupunginhallitus

2 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne Vuoden 2015 talousarviolaadinnan kehys Toimialakohtainen kehys Investoinnit Rahoitusosa Taloussuunnitelmavuosien luvut Organisaatiomuutos Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstömenot Sisäiset ja keskinäiset erät Talousarviorakenne Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet ja riskiarviointi Konserniyhtiöt Talousarvioehdotukset Talousarvion laadinta-aikataulu... 8 Liitteet Liite 1 Investointiesityslomake Liite 2 Investointiesityslomake, tietojärjestelmät

3 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Talousarvion laadintaohjetta noudetetaan vuosien 2015 talousarviota ja vuosien taloussuunnitelmaa tehtäessä. Ohje koskee toimialoja ja liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä niitä mainitussa kohdassa. Ohjeessa annetaan kaupunkitasoinen kehys, toimialakohtainen toimintakatteen kehys, liikelaitoksien valtuuston nähden sitovat erät, sekä liikeylijäämä ja toimintakate ohjeellisena noudatettavaksi. Kaupunkiorganisaatiossa mahdollisesti tapahtuvien muutoksien vaikutuksista tehdään kehykseen ja ohjeisiin niiden edellyttämät muutokset. Tarkentavia operatiivisia ohjeita annetaan myöhemmin ja talousarvioaikataulua päivitetään tarvittaessa. 1. Taloudellinen tilanne Kouvolan kaupungin talouden ongelmana on ollut menojen ja tulojen epätasapaino eli huomattavasti suurempi kasvu toimintakatteen osalta kuin verotulojen ja valtionosuuksien osalta. Vuoden 2013 tilinpäätöksen laatimisen jälkeen taseessa on kattamatonta alijäämää yhteensä 4,9 milj. euroa. Vuoden 2013 tuloksen muodostumiseen positiiviseksi vaikuttivat lomautukset sekä kertaluonteiset verotilityserät. Muutoin tähänastiset toimenpiteet eivät ole osoittautuneet riittäviksi talouden tasapainottamiseksi. Vuoden 2014 alijäämä on talousarvion mukaisesti 15,5 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen alijäämä kasvaisi yli 20 milj. euroon, mutta vuodelle 2014 on arvioitu kehyslaskelmissa satunnaista tuottoa Kouvolan Veden yhtiöittämisen myyntivoitosta noin 20 milj. euroa. Vuoden 2014 talousarvio sisältää talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimenpiteitä yhteensä 8,9 milj. euroa. Investointitaso on poistoihin nähden liian korkea, jonka johdosta toiminnan rahavirta ei kata investointien rahoitusta. Investointitasoa on pystyttävä laskemaan vuosittain asteittain niin, että päästää tasapainoon investointien omarahoituksessa taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. Investoinnit on saatava pysyvästi taloutta kestävälle tasolle, jonka vuoksi vuonna 2014 on aloitettu investointien pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen vuosille Suunnitelman tarkoituksena on määritellä linjaukset palvelutuotannon käytössä olevista rakennuksista sekä tulorahoituksella katettavan investointitason määrittäminen. Kuntalain 65 :n mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Kouvolan kaupungissa on talousarvion 2014 ja taloussuunnitelman yhteydessä hyväksytty talouden tasapainottamisohjelma, jonka toteutumista seurataan osavuosikatsausten yhteydessä vuonna Nämä tasapainottamistoimenpiteet sisältyvät vuoden 2014 talousarvioon. Tasapainottamisohjelma päivitetään vuoden 2015 talousarvion laadinnan yhteydessä ja käsitellään talousarvion kanssa samassa aikataulussa. 2. Vuoden 2015 talousarviolaadinnan kehys Kaupunkitasoinen kehys taloudelliseen tasapainoon pääsemiseksi vuosien aikana esitetään taulukossa 1. Kehyksen verotuloarviot perustuvat tämän hetkisiin arvioihin verotulojen kertymisestä kunnallisveron 0,75 prosenttiyksikön nostolla eli muuttumiseen 20 prosentista 20,75 prosenttiin. Arvioita tarkistetaan, jos verotuloennusteet muuttuvat. Valtionosuudet pohjautuvat Kuntaliiton tekemiin arvioihin ja ne sisältävät jo aiemmin päätetyt valtionosuusleikkaukset sekä vuoden 2015 voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen vaikutukset. Kevään 2014 kehysriihen osalta vuoden 2015 talousarvion laadinnan ohjaksi ei ole vielä riittävästi tietoa valtion toimenpiteiden kuntavaikutuksista. Rahoitustulot ja menot on arvioitu varovaisuuden periaatteella vuoden 2014 talousarvion tasolle. Tarkistetun poistosuunnitelman on arvioitu vai- 1

4 kuttavan vuoden 2015 poistojen määrään hieman lisäävästi, suunnitteluvuosina poistot kasvavat arviolta noin 2 % vuosittain, mutta investointitason laskun myötä kasvu tasaantuu. Vuoden 2015 kehyksen laadinnassa toimintakatteen kasvuksi on määritetty nolla prosenttia vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Tämä edellyttää suuria muutoksia toiminnan ja palveluiden osalta vuodelle Suunnitelmavuosien osalta kasvuprosentiksi on määritetty 2 prosenttia vuosittain. Taulukko 1: Kaupunkitasoinen kehys Kaupunki sis. liikelaitokset Tuloslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Arvio 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintakate *) Verotulot **) Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät ***) Tilikauden tulos Tilikauden yli/alijäämä Kumulatiivinen yli-/alijäämä *) Toimintakatteen kasvu 2015 (0 %), 2016 (2 %), 2017 (2%) **) Kunnallisveron korotus 0,75 % vuodesta 2015 alkaen **) Satunnaisiin eriin arvioitu Kouvolan Veden yhtiöittämisestä saatava myyntivoitto 2.1. Toimialakohtainen kehys Taulukossa 2 on esitetty toimialojen talousarviokehys annetaan toimintakatteen osalta, sisältäen kaikki kustannukset, noudatettavaksi talousarvion laadinnassa vuodelle 2015 sekä ohjeellisena vuosille Toimialojen täytyy kuitenkin tarkastella kriittisesti sekä toimintatulojen että menojen arviointia. Liikelaitoksille annetaan ohjeellinen liikeylijäämän sekä toimintakatteen kehys, tulosbudjetissa liikelaitoksia sitoo valtuustoon nähden korvaus peruspääomasta, korkotulot ja menot sisäisestä anto- ja ottolainauksesta, investoinnit sekä rahoitusbudjetissa keskinäisen anto- ja ottolainauksen erät kuntalain 87 mukaisesti. Toimialakohtaisessa kehyksessä on huomioitu toimialojen väliset siirrot voimaan tulevan organisaation osalta sekä tukipalveluiden keskittämisestä johtuvat siirrot toimialojen välillä. Näiden osalta toimialojen kehyksiä voidaan tarkastella ja tehdä siirtoja toimialojen välillä, jos ilmenee huomioitavia kustannuksia, joita ei kehystä laadittaessa ole ollut tiedossa. 2

5 Taulukko 2: Toimialakohtainen kehys Kouvolan kaupunki 1000 euroa Konsernipalvelut Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Tekn. ja ymp.palv. Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % HyvinvointipalvelutToimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Peruskaupunki yht.toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Liikelaitokset Kouvolan Vesi Korvaus peruspääomasta ,0 % 0,0 % 0,0 % Liikeyli/-alijäämä ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Tilaliikelaitos Korvaus peruspääomasta ,0 % 0,0 % 0,0 % Korkokulut lainosta kunnalle Pitkäaik.lainojen lyh. kunnalle Liikeyli/-alijäämä Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Teknisen tuotannon Korvaus peruspääomasta TP2013 Muutettu TA2013 (sis. lom.) TA2014 Toimialoj en väliset siirrot KEHYS TA2015 KEHYS TS2016 KEHYS TS2017 Muutosprose ntit, ilma n toimia loje n vä lisiä siirtoja liikelaitos Liikeyli/-alijäämä ,0 % 7,0 % 5,0 % Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Liikelaitokset Korvaus peruspääomasta ,0 % 0,0 % 0,0 % yhteensä Liikeyli/-alijäämä ,2 % 1,1 % 1,1 % Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Kaupunki yhteensä Toimintakate ,0 % 2,0 % 2,0 % Liikelaitoksien osalta sitovia eriä ovat korvaus peruspääomasta sekä sisäisen lainaukset korkomenot ja lyhennykset, liikeylijäämä ja toimintakate annetaan ohjeellisina. 2014/ / / Investoinnit Kouvolan kaupunki on aloittanut pitkän aikavälin investointisuunnitelman laatimisen vuosille Suunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä palvelutuotannon tarpeet. Suunnitelma kattaa peruskaupungin sekä liikelaitosten investoinnit rahoitusmuodosta riippumatta. Suunnitelman tarkoituksena on saada linjaukset siitä, mitkä kaupungin omistamat rakennukset jäävät palvelutuotannon käyttöön sekä päättää taso, jonka puitteissa investointeja vuositasolla keskimäärin tehdään. Tavoitteena tulee olla investointitaso, jossa tulorahoitus kattaa investoinnit pitkällä aikavälillä. Tilaliikelaitos tekee rakennusten osalta salkutuksen mennessä ja toimialat ottavat siihen kantaa mennessä. Samassa aikataulussa toimialat ja liikelaitokset antavat esityksensä muiden investointien osalta pitkän aikavälin suunnitelmaan. Suunnitelman periaatteet on hyväksytty kaupunginhallituksessa Vuodelle 2015 on kehyksessä määritelty nettoinvestointitasoksi 30 milj. euroa, joka ei sisällä Ratamokeskuksen kustannuksia (10 milj. euroa v. 2015). Kokonaisinvestointitasoa pyritään korvausinvestointien osalta alentamaan taloutta kestävälle tasolle suunnittelukaudella taulukon 3 mukaisesti. Tavoitteena on talouden tasapainopaketissa investointien vuotuisen määrän alentaminen 20 miljoonaan euroon. Jo syntyneiden korjausvelkojen vuoksi tulisi saneerattavien kiinteistöjen määrää laskea huomattavasti. Uusien korvausinvestointien osalta tulee ottaa huomioon palveluverkkomuutokset. Ratamokeskuksen kustannukset on kehyksessä esitetty erikseen muista investoinneista. Investointien osalta toimialojen tulee esittää perustelut miten ne vaikuttavat toiminnallisia kustannuksia alentavasti muun palveluverkon osalta. Investointiesitykset annetaan liitteenä nro 1 olevalla lomakkeella irtaimen omaisuuden, rakennusten sekä kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta mennessä. Esitykset tehdään ainoastaan tällä lomakkeella. Rakennusinvestoinneissa ainoastaan uudet rakennukset sisältävät ensikertaisen kalustamisen, muutoin irtaimistosta täytyy tehdä erillinen investointiesitys. Lomakkeet palautetaan niissä olevan ohjeen mukaisesti tallentamalla ne alla olevassa kansiossa oleviin alikansioi- 3

6 hin: K:\Yhteiset\Talous\Talousarviot\Talousarvio 2015\Investoinnit Kaupungin johtoryhmä suorittaa investointien karsinnan kesäkuussa toimialojen ja liikelaitosten tekemien esitysten perusteella. Toiminnan kehittämistä tukevien tietojärjestelmien uusimista ja hankintaa koordinoi tietohallinnon ohjausryhmä, tietojärjestelmien investointihankintalomake on liitteenä numero 2. Taulukko 3: Investointikehys vuosille Kaupunki sis. liikelaitokset Investoinnit 1000 e TP 2013 TA 2014 Arvio 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Investoinnit, netto Ratamo-keskus Investoinnit yhteensä, netto Rahoitusosa Rahoitukselliseen kehykseen vaikuttaa toiminnan ja investointien nettorahavirtojen summat, jos toimintakate kasvaa ja investointien määrä vähenee, rahoitustoiminnan rahan tarve pienenee samassa suhteessa. Rahoituksellinen kehys pohjautuu talouden tasapainottamiseen suunnittelukauden aikana ja siinä on huomioitu investoinneissa Ratamokeskuksen rakentaminen. Lainakannan kasvu kohdistuu ainoastaan uusinvestointeihin, korvausinvestoinnit pystytään rahoittamaan poistojen kautta. Taulukko 4: Rahoituskehys Kaupunki sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2013 TA 2014 Arvio 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa Taloussuunnitelmavuosien luvut Toimialat esittävät taloussuunnitelmavuosien luvut tässä ohjeessa annetun kehyksen jakojen mukaisesti. Tasapainottamisohjelman vaikutukset tulee huomioida käyttötaloustaulukoissa myös suunnitelmavuosien osalta. Suunnitelmavuosien luvut esitetään samalla tasolla kuin talousarviokirjan muut tiedot. Talouden ja toiminnan tavoitteita on syytä kuvailla myös alemmalla tasolla vaikkakin sitovuustaso säilyy ennallaan. Lautakunta käsittelyjen ja talousarvioinfojen rooli talousarviovaiheessa korostaa kunnallisen päätöksenteon avoimuutta nykyisellä sitovuustasolla. 4

7 3. Organisaatiomuutos Valtuusto hyväksyi vuonna 2015 voimaan tulevan organisaation kolme ylintä tasoa; toimialan, palveluketjun ja palvelun (aik. palvelukokonaisuus). Hallintosäännön 5.6 :n mukaan hallintosäännössä mainittua organisaatiota alemmasta organisaatiosta päättää vastuualueellaan lautakunta ja konsernipalvelujen osalta kaupunginhallitus. Hs:n 4.12 :n mukaan lautakuntaa koskevat säännökset koskevat myös liikelaitoksen johtokuntia eli ne hyväksyvät liikelaitosten organisaation. Lauta- ja johtokunnat ovat päättäneet alemmasta organisaatiosta ja näiden pohjalta tehdään uuden organisaation mukaiset laskentatunnisteet. Laskentatunnisteet ovat valmiit mennessä. 4. Henkilöstösuunnitelma ja henkilöstömenot Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on varmistaa, että kaupungin palveluja tuottaa riittävä määrä osaavaa henkilöstöä. Henkilöstösuunnitelmassa määritellään strategian ja toiminnan vaatima määrällinen ja laadullinen henkilöstötarve. Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana tulee olla kaupungin strategia ja palvelustrategiat, joissa otetaan kantaa siihen, mitä palveluita tuotetaan ja miten niitä tuotetaan. Henkilöstömäärää pyritään vähentämään palvelutuotannon tuottavuutta ja tehokkuutta parantamalla, työnjakoa ja osaamista kehittämällä sekä ottamalla käyttöön sähköisiä palveluja. Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn aloittamisesta, jonka tavoitteena on 600 henkilön vähennys vuoden 2013 alun tilanteesta vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstövähennyksissä hyödynnetään päätöksen mukaan kaikkia käytettävissä olevia keinoja, joita ovat mm. eläköityminen, määräaikaisten vähentäminen, muut yksilötason ratkaisut, organisaatiomuutokset ja toimintojen uudelleenjärjestelyt, ulkoistukset tai lakkautukset, palvelujen laatutason laskeminen, palveluverkkojen uudistaminen sekä irtisanomiset. Toimenpiteillä tavoiteltava nettosäästö on vuositasolla noin 20 milj. euroa. Henkilöstövähennyksiä koskevan yhteistoimintamenettelyn ensimmäinen vaihe käytiin kaupungin yhteistyöryhmässä Kaupunginhallitus päätti henkilöstövähennyksistä Ytmenettelyn ensimmäisen vaiheen tuloksena henkilöstö vähenee vuoden 2014 loppuun mennessä yhteensä noin 320. Alustavien laskelmien mukaan tämä tarkoittaa vuositasolla noin 13 milj. euron henkilöstömenojen vähennystä. Henkilöstömäärän sopeuttamista jatketaan edelleen vuosien aikana muun muassa hyödyntämällä eläke- ja muuta poistumaa sekä vähentämällä määräaikaista henkilöstöä. Uusien virkojen perustaminen ja uudet työsuhteiset tehtävät pitää arvioida nykyisessä tilanteessa erittäin kriittisesti. Esitykset uusista viroista ja tehtävistä vuodelle 2015 tulee tehdä omalla erillisellä liitteellä osana henkilöstösuunnitelmaa. Toimialoille annetaan talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevien ohjeiden liitteenä erilliset ohjeet henkilöstösuunnitelmien laadinnasta vuosille Palkkamäärärahoihin hyväksytään 1,2 %:n korotusvaraus kesäkuun 2014 palkkatasoon nähden. Kuntaliiton ja Kevan tämänhetkiset ennusteet vuodelle 2015 ovat seuraavat: palkkaperusteinen eläkevakuutusmaksu (KuEL) 16,95 %, opettajien eläkemaksu (VaEL) 21,21 %, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksu 2,14 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % ja muut sotu-maksut 0,6 %. Tässä vaiheessa varhaiseläkemenoperusteinen maksu (ns. varhe-maksu) voidaan arvioida kertomalla vuoden 2014 ennakkomaksu luvulla 1,02. Eläkemenoperusteinen maksuosuus voidaan alustavasti budjetoida kertomalla vuodelta 2013 perittävien eläkemenoperusteisten ennakkolaskujen yhteismäärä luvulla 0, Sisäiset ja keskinäiset erät Toimialojen ja liikelaitosten väliset sisäiset ja keskinäiset eriä koskevat tiedot vuodelle 2015 pitää olla ilmoittaa taloussuunnitteluun mennessä, jonka jälkeen ne viedään keskitetysti taloussuunnitte- 5

8 luohjelmaan. Sisäisiin ja keskinäisiin eriin tehdään tarvittaessa muutoksia käyttösuunnitelman laatimisen yhteydessä. Sisäiset erät ovat kaupungin sekä liikelaitosten sisällä olevia eriä, keskinäiset erät ovat kaupungin ja liikelaitosten tai liikelaitosten välisiä eriä. 6. Talousarviorakenne Talousarviorakenteessa noudatetaan Kuntaliiton talousarviosuositusta kunnille ja kuntayhtymille. Kunnan palvelutuotanto jaetaan rahoitustavan perusteella budjettirahoitteisiin ja kohderahoitteisiin tehtäviin. Budjettirahoituksessa varojen lähteenä ovat ensisijaisesti verorahoitus eli kunnan verotulot ja valtionosuudet tai muu sellainen yleiskatteinen rahoitus, jota säännöksin tai sopimuksen ei ole kohdennettu määrätyn tehtävän rahoittamiseen. Kohderahoituksella tarkoitetaan tehtävän rahoittamista pääosin tulorahoituksella, joka muodostuu luovutettujen palvelujen ja muiden hyödykkeiden vastikkeena saaduista myynti- ja maksutuloista tai avustuksena, tukena tai korvauksena määrättyjen tehtävien suorittamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kohderahoitteisia tehtäviä ovat taseyksiköt sekä liikelaitokset. Kohderahoitteisten yksiköiden lähtökohtana on, että tulorahoitus kattaa kaikki palvelujen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Niiden toimintaansa kunnalta saama tuki tai toiminta-avustus budjetoidaan erillisenä Tuet ja avustukset kunnalta eränä. Vaikka muu taseyksikkö hoitaisi laskennallisen valtionosuuden piirissä olevaa toimintaa, sen tulosbudjettiin ei sisällytetä erillistä valtionosuuserää. Budjetti- ja kohderahoitteiset tehtävät Budjettirahoitteiset tehtävät Kohderahoitteiset tehtävät Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut Tekniikka ja ympäristöpalvelut Talousarviosidonnaiset tuottajat (taseyksiköt) Ksao Talousarviosta erillään olevat tuottajat (liikelaitokset) Kouvolan Vesi Tekninen tuotanto Kuva 1. Budjetti- ja kohderahoitteiset yksiköt talousarviossa Tilaliikelaitos 6

9 7. Kaupunkistrategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet ja riskiarviointi Valtuusto päättää kuntalain 13 :n mukaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Tässä kuvataan kaupungin budjetti- ja kohderahoitteisiin tehtäviin kohdistuva toiminnan suunnittelu ja toimintaan kohdistuvien riskien arviointi suunnittelukaudelle Kaupunkistrategia ja sen toteuttamisohjelmat jalkautetaan toimialojen taloussuunnittelussa. Strategia ja ohjelmat jalkautuvat toimialojen, palveluketjujen ja liikelaitosten tavoitteiksi. Toiminnan suunnittelu taloussuunnittelukaudelle etenee konsernipalvelujen julkaiseman strategisen suunnittelun vuosikellon mukaan. Strategian nojalla tunnistetaan suunnittelukauden ja talousarviovuoden tavoitteet ja riskit. Riskejä analysoidaan ja niiden hallintatoimenpiteet dokumentoidaan. Tavoitteet ja riskit dokumentoidaan konsernipalveluiden tarkempien ohjeiden nojalla seuraavasti: 1. Kaupunkitason kokonaisvaltainen riskiarvio ja riskien hallintakeinot suunnittelukaudelle (toukokuu 2014) 2. Palveluketjujen ja liikelaitosten tavoitteet ja toimenpiteet suunnittelukaudelle (kesäelokuu 2014, IMS) 3. Talousarviovuoden 2015 tavoitteet ja näitä koskevat riskit (ao. kuvan mukaan) (elo-syyskuu 2014, Ratsu) 4. Toimialan riskianalyysit suunnittelukaudelle (syyskuu 2014, IMS) 5. Talousarviovuotta 2015 koskevien riskien analyysi ja hallintatoimenpiteet käyttösuunnitelmia varten (loka-joulukuu 2014, Excel) Talousarviovuoden tavoitteiden sitovuus osoitetaan ao. kaaviossa. Johtokuntiin ja lautakuntiin nähden sitovat tavoitteet esitetään talousarvio- ja suunnitelma-asiakirjassa valtuustolle tiedoksi. Riskit ja suunnittelukauden toimenpiteet (kohdat 2., 4.) tiivistetään talousarvioasiakirjassa osoitettuihin kohtiin. Tarkempi ohjeistus annetaan infotilaisuudessa klo Tällöin käsitellään tavoitteita ja riskejä koskevat laadintaohjeet ja välineet (lomakkeet, tietojärjestelmät yms) kaupunkitason kokonaisvaltainen riskiarvio (strategiatarkistus) 7

10 8. Konserniyhtiöt Valtuusto päättää kuntalain 13 :n mukaan kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Valtuuston tulee asettaa konsernijohdolle konsernin asemaa sekä konsernin tulorahoituksen riittävyyttä ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet. Konsernijohdolle asetettuja tavoitteita ovat konsernijohdon raportoitava valtuustolle, krt /v konsernin toimintatulot toimintamenoista, % konsernin vuosikate poistoista, % konsernin korolliset lainat/asukas, euroa Konsernijohdon tavoitteiden laadintaa varten tarvitaan alustavat tiedot keskeisten tytäryhteisöjen (KSS Energia-konserni, Kouvola Innovation -konserni, Kouvolan Asunnot Oy, Kaakkois-Suomen Tieto Oy, Kouvolan Teatteri Oy ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) talousarvioista vuodelle 2015 (tuloslaskelmamuodossa), lainakannan muutokset ja investoinnit (netto). Investoinneista tulee ilmoittaa kokonaismäärä rahoitusosuuksilla vähennettynä sekä eritellä merkittävimmät hankkeet. Edellä mainittujen keskeisten tytäryhteisöjen on toimitettava tiedot mennessä toiminnanohjaukseen Talousarviossa valtuusto voi myös asettaa tytäryhteisökohtaisia tavoitteita keskeisille tytäryhteisöille. Tavoitteet asetetaan yhdessä pohjautuen uuteen kaupunkistrategiaan, joka on hyväksytty valtuustossa Tavoiteasettelu voi koskea tytäryhteisön asemaa, toiminnan laajuutta, ja toimintaedellytyksiä (mm. investoinnit) tai palvelun laatua, hinnoitteluperiaatteita tai pääoman tuottovaatimuksia. Tavoiteasettelua koskevat neuvottelut käydään keskeisten tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajien ja toimitusjohtajien kanssa erillisen aikataulun mukaan syksyllä Valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kaupungin edustajia tytäryhteisöjen toimielimissä. Tavoiteasettelu on luonteeltaan välillistä, omistajan tahdon esiin tuomista. 9. Talousarvioehdotukset Toimialat ja liikelaitokset tallentavat talousarvioehdotuksensa taloussuunnitteluohjelmaan ja toimittavat talousarvioehdotuksensa lomakkeilla, jotka ohjeistetaan toukokuussa Talousarvion laadinta-aikataulu 2014 Käsittely Tehtävä Kp-jory Talousarvioaikataulu Jory Talousarvioaikataulu 2015 Helmikuu Kopa + toimialat Pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadinnan aloitus Helmi-maaliskuu Talous ja rahoitus Kehyksen valmistelu Maaliskuu Talous ja rahoitus Kehyksen jakaminen toimialoille 8.4. Kp-jory Talousarviokehys ja laatimisohjeet, talousarvioseminaarin valmistelu Jory Talousarviokehys ja laatimisohjeet, talousarvioseminaarin valmistelu Kaupunginhallitus Talousarviokehys ja laatimisohjeet Kaupunginvaltuusto Talousarvioseminaari, pitkän aikavälin investointisuunnitelma Huhti- toukokuu Tietohallinto + toimialat Tietohallinnon investointihankkeiden valmistelu Talous ja rahoitus Organisaatiomuutoksen edellyttämät laskentatunnisteet valmiit Toimialat + liikelaitokset Sisäiset ja keskinäiset erät valmiit 6.5. Konsernipalvelut Pitkän aikavälin investointisuunnitelman valmistelutilanne Vko 19 Henkilöstöpalvelut Henkilötason palkkalistojen toimittaminen toimialoille/liikelaitoksille 8

11 9.5. Jory Pitkän aikavälin investointisuunnitelman valmistelutilanne Toimialat + liikelaitokset Investointiesitykset valmiit Toukokuu Talous ja rahoitus Poistoarviot suunnitteluvuosille Touko- kesäkuu Toiminnanohjaus Kaupunkitason kokonaisvaltainen riskiarvio ja riskien hallintakeinot suunnittelukaudelle Touko-elokuu Toimialat + liikelaitokset Palveluketjujen ja liikelaitosten tavoitteet ja toimenpiteet suunnittelukaudelle Kesäkuu Jory Investointiehdotusten tasapainotus Elokuu Toimialat + liikelaitokset Toimialojen ja palveluketjujen mittaristot Elokuu Talous ja rahoitus Kehyksen tarkistaminen verotulojen ja valtionosuuksien osalta Elo-syyskuu Toimialat + liikelaitokset Talousarviovuoden 2015 tavoitteet ja näitä koskevat riskit Syyskuu Toimialat + liikelaitokset Toimialan riskianalyysit suunnittelukaudelle Syyskuu Omistajaohjaus Vuoden 2015 tavoitekeskustelut tytäryhteisöjen kanssa Syyskuu Lauta-/johtokunnat Talousarvioehdotusten käsittely Toimialat + liikelaitokset Toimialojen/liikelaitosten talousarvioesitykset valmiit Tytäryhteisöt Tietojen toimittaminen omistajaohjaukselle Vko 40 Talous ja rahoitus Talousarvioesitysten koonti ja yhteenveto Vko 40 Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtajan toimialakohtaiset budjettineuvottelut Kaupunginvaltuusto Talousarvioseminaari Kaupunginjohtaja Kj:n muutokset talousarvioesitykseen KP-jory Talousarvioehdotus Jory Talousarvioehdotus Vko 41 Kaupunginjohtaja Kj:n talousarvioehdotuksen julkistus Talous ja rahoitus Talousarviokirja valmis Kaupunginhallitus talousarviokäsittely Kaupunginhallitus talousarviokäsittely + veroprosentit Kaupunginvaltuusto Talousarviokäsittely + veroprosentit Kp-jory Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Jory Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginhallitus Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet mennessä Liikelaitosten johtokunnat Talousarvion hyväksyminen Loka-joulukuu Toimialat + liikelaitokset Talousarviovuotta 2015 koskevien riskien analyysi ja hallintatoimenpiteet käyttösuunnitelmia varten Tammikuu Toimialat + liikelaitokset Käyttösuunnitelmien laatiminen Kouvolan kaupunki Kaupunginhallitus Lisätietoja Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell Taloussuunnittelupäällikkö Hellevi Kunnas Henkilöstösuunnittelu Henkilöstöjohtaja Päivi Karhu Henkilöstösuunnittelupäällikkö Suvi Lantta Toiminnalliset tavoitteet ja riskiarviointi Vt. kehittämispäällikkö Katariina Valtonen Omistajaohjaus Strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjula Kehittämispäällikkö Asko Rautala 9

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017

Talousarvio 2014. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2014 2017 Talousarvio 2014 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2014 2017 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet

Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet HELSINGIN KAUPUNGIN Vuoden 2014 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2014 2016 laatimisohjeet Khs HELSINGIN HELSINKI 2013 Julkaisija Helsingin kaupungin talous-

Lisätiedot

Talousarvio 2013. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013. Kouvolan kaupungin. & Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Kouvolan kaupungin & Taloussuunnitelma 2013 2015 KH 3.12.2012 KV 10.12.2012 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017

Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Mikkelin kaupungin talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2017 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Sisällysluettelo Talousarviorakenne, toiminnan ja talouden sitovuudet Talousarvion rakenne 1 Toiminnan ja

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 2018 laatimisohjeet

Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 2018 laatimisohjeet HELSINGIN KAUPUNGIN Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2016 2018 laatimisohjeet Khs HELSINGIN HELSINKI 2015 Julkaisija Helsingin kaupungin Kaupunginkanslia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN

OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN OHJE VUODEN 2015 TALOUSARVION JA HENKI- LÖSTÖSUUNNITELMAN VALMISTELUUN 16.6.2014 1 TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJE 1. KAUPUNGINHALLITUKSEN LINJAUKSET Kaupunginhallitus käsitteli 16.6.2014 vuoden 2015 valmistelun

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Lappeenrannan kaupungin talousarvio 2015 1 Lappeenrannan kaupunki TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ sivu Esipuhe 3 Yleisperustelut

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2016-2017. Kaupunginhallitus 27.10.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11.2014. Kaupunginvaltuusto 10.11. Talousarvio 205 Taloussuunnitelma 206-207 Kaupunginhallitus 27.0.204 Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3.2 LOIMAAN LINJA 203-206... 8.3 PALVELUJEN JA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 Juankosken keskustaa v. 2013. Sisältö 2 TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE... 4 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 4 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-2015 Hyväksytty valtuustossa 14.11.2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 1 1.1

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2017 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2013:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011 2012 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 1. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 3 VÄESTÖ... 3 TYÖ... 5 ASUMINEN... 7 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT...

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono.

Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. 1 LOIMAAN KAUPUNKI Khall 17.6.2013 TALOUSSUUNNITELMAN 2014 2016 LAADINTAOHJEET Lähtökohta vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 2016 taloussuunnitelman valmisteluun on huono. Vuoden 2012 tulos oli selvästi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma vuosille 2015-2017 Kaupunginhallitus, 9.12.2013, 390 Kaupunginvaltuusto, 20.12.2013 110 Sisällysluettelo Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Lisätiedot