KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015"

Transkriptio

1 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille

2 Kannen kuvat: Tulivirta-tapahtuma Lempäälässä. Raija Kolehmainen Tervahaudan latojat Narvan markkinoilla Vesilahdessa Tähti Nuorisoseura ry / Yrjö Punkari

3 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat kuntalaiset 6 3 Kulttuuriaktiivien Onnela 7 4 Taide ja kulttuuri osaksi elämää 8 5 Kunnan kulttuuri-imago 9 Kärkitavoitteet 10 2 Prosessin tausta Kulttuuriohjelman yhteys muihin strategioihin Kuntastrategiat 11 Lempäälä 11 Vesilahti Aiemmat kulttuuriohjelmat ja muut vastaavat ohjelmat Alueelliset ja valtakunnalliset ohjelmat 12 Tampereen seutustrategian visio Pirkanmaan kulttuurin toimenpideohjelma 12 Opetusministeriön toimintaohjelma kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle 12 Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma Aineiston keruu Työryhmätyöskentely Viranhaltijatyöryhmä Ohjausryhmä Kulttuurijaosto ja kirjasto- ja kulttuurityöryhmä Seminaarit 13 3 Kuntien nykyinen kulttuuritoiminta Lempäälä Kunnan kulttuuripalvelut ja muiden toimialojen kulttuuritoiminta 14 Kulttuurijaosto 14 Avustukset 14 Kulttuuripalvelut 14 Yhteistyösopimukset 15 Perusopetus 14 Nuorisopalvelut 16 Liikuntapalvelut 16 Ystävyyskuntayhteistyö Yhdistykset ja muu kulttuuritoiminta Vesilahti Kunnan kulttuuripalvelut ja muiden toimialojen kulttuuritoiminta 17 Kirjasto- ja kulttuurityöryhmä 17 Avustukset 17 Kulttuuritoimi 17 Matkailutoimi 17 Liikunta- ja nuorisotoimi 18 Perusopetus 18 Ystävyyskuntayhteistyö Yhdistykset ja muu kulttuuritoiminta Kulttuuriyhteistyö Kulttuurikoordinaattori Taiteen perusopetus Lempäälä-opisto Kirjasto 20 Liitteet 21

4 Lukijalle Kulttuuri on niiden toimintojen, muotojen, arvojen ja symbolien kokonaisuus, joiden avulla yhteisö ylläpitää suhdetta omaan menneisyyteensä ja rakentaa identiteettinsä. Kulttuuri käsittää maailmankuvan ja moraalin, tiedon, perinteet, elinympäristön ja taiteena tapahtuvan symbolisen tuotannon. (Kupoli 1992) Taide ja kulttuuri ovat inhimillisen olemassaolon itseisarvoisia ja välttämättömiä perusasioita, joiden uutta luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille, sekä suoraan että sovelluksina yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen toimintaan. (Kulttuurin tulevaisuus, Opetusministeriö 2009) Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteisen kulttuuriohjelman laatimista varten nimettiin kulttuuriohjelman ohjausryhmä syksyllä Lempäälän ja Vesilahden kunnanvaltuustot hyväksyivät kulttuuriohjelman syksyllä Kulttuuriohjelmassa on viisi kehittämisvisiota: 1 Meidän kuntamme 2 Hyvinvoivat kuntalaiset 3 Kulttuuriaktiivien Onnela 4 Taide ja kulttuuri osaksi elämää 5 Kunnan kulttuuri-imago. Kuhunkin visioon liittyy kaksi tavoiteosiota, Toistuvat toimenpiteet ja Tavoitteet. Kummassakin osiossa on jaottelu Yhteiset - Lempäälä - Vesilahti. Kärkitavoitteet on koostettu omaksi taulukokseen. Kulttuuriohjelman tavoitteiden toteuttaminen sitouttaa niin kunnan eri hallintokuntia kuin kulttuuriyhdistyksiä ja -toimijoitakin. Kulttuuri on kaikkien ja kulttuuri on kaikkialla! Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuuriohjelman ohjausryhmä 4

5 1 KEHITTÄMISVISIOT JA TAVOITTEET 1 Meidän kuntamme Visio Kulttuuri on kaikkien ja kulttuuri on kaikkialla! Jokaisella kuntalaisella on oikeus kokea yhteisöllisyyttä ja olla osallinen siihen, mitä ympärillä tapahtuu. Uudet kuntalaiset kiinnittyvät kuntaan ja tuntevat sen omakseen. Vahva paikallisidentiteetti antaa tilaa suvaitsevaisuudelle sekä moniarvoiselle ja monikulttuuriselle kunnalle. Historian, ympäristön ja toisten kuntalaisten tuntemus vahvistaa niin yksilöitä kuin kunnan sosiaalisia rakenteita. Toistuvat toimenpiteet: Yhteiset Uusille kuntalaisille toimitetaan uuden kuntalaisen infopaketti. Kuntalaisille välitetään tietoa kunnan palvelutarjonnasta mm. internetin välityksellä. Lempäälä Museoraittia ylläpidetään yhteistyössä Lempäälä-Seura ry:n kanssa. Kunta vastaa alueen ja rakennusten kunnossapidosta ja museo-oppaiden palkkaamisesta. Vesilahti Vesilahden museoyhdistyksen ylläpitämän Vesilahden kotiseutumuseon kanssa jatketaan yhteistyötä. Tavoitteet: Yhteiset Luodaan ja vahvistetaan paikallisidentiteettiä tekemällä kulttuuriraitteja/polkuja (ainakin 1/vuosi), tallentamalla muistiperintöä, merkitsemällä rakennuksia sekä ottamalla huomioon perinnemaisemat, luontokohteet ja museotoiminta. Lisätään kulttuuripalveluiden tavoitettavuutta esim. mobiilipalveluita hyödyntämällä. Aloitetaan kulttuurikätköily, joka voidaan yhdistää kansainväliseen geokätköilyyn. Lempäälä Ylläpidetään ja kehitetään Kuokkalan museoraittia ja koko kulttuurialuetta yhteistyössä Lempäälä- Seuran kanssa Hanna Lyytisen ja Kirsi Kaivannon tekemien suunnitelmien pohjalta. 5

6 2 Hyvinvoivat kuntalaiset Visio Kuntalaiset voivat henkisesti hyvin. Heillä on hyvät mahdollisuudet iästä ja asuinpaikasta riippumatta käyttää kulttuurisia palveluita. Esteettömyydellä ja saavutettavuudella turvataan kaikkien kuntalaisten osallistuminen kulttuurielämään niin kulttuuripalvelujen käyttäjänä kuin toteuttajanakin. Kuntien peruspalveluista kirjasto on keskeinen kuntalaisia palveleva sivistys- ja kulttuuripalvelu. Se vähentää asukkaiden eriarvoistumista sekä tiedollista, kulttuurista ja sosiaalista syrjäytymistä. Kirjasto on sekä fyysisessä tilassa että verkossa. Kuntalaiset saavat voimaa tasapainoisesta rakennetusta ja luonnon ympäristöstä. Kuntalaiset ovat hyvin perillä kunnan kulttuurisesta menneisyydestä ja saavat tietoa tapahtumista. Osallisuus ehkäisee syrjäytymistä. Toistuvat toimenpiteet: Yhteiset Kulttuuripalvelut/kulttuuritoimi järjestää aktiivisuutta ja henkistä vireyttä vahvistavia, sosiaalisesti kestävää kehitystä edistäviä monipuolisia kulttuuripalveluja, mm. kulttuuritapahtumia, kulttuurikohteisiin liittyvää toimintaa, kulttuuriperinteeseen liittyviä julkaisuja ja tiedotustoimintaa. Kuntalaisten omaehtoista kulttuuritoimintaa tuetaan ja tarjotaan toimintatiloja. Asiakkaiden käytössä on riittävä, monipuolinen ja uusiutuva kirjastoaineisto ja -välineistö sekä koulutettu kirjasto- ja tietopalvelualan henkilöstö. Tavoitteet: Yhteiset Kuntiin suunnitellaan ja rakennetaan uudet, riittävän kokoiset, ajanmukaiset pääkirjastot kuntien talous- ja investointisuunnitelmien mukaisesti. Selvitetään ja taustoitetaan kuntien välistä kirjastoyhteistyötä. Kuntien asukaslukujen ja kirjastojen asiakasmäärien kasvaessa kiinnitetään huomio palveluverkkoon sekä henkilökunnan määrään ja koulutukseen, jotta saavutetaan hyvä palvelutaso. (Peruspalvelut Länsi-Suomen läänissä Länsi-Suomen lääninhallitus. Julkaisu 1/2007.) Kuntalaisille järjestetään mahdollisuus tutustua kotikuntaan opastettujen kuntakierrosten ja muun palvelutoiminnan avulla (luentosarjat, tapahtumat, uusien asukkaitten illat, kyläkierrokset). Kulttuurin asiantuntijoita osallistetaan rakennettua ja luonnon ympäristöä koskevaan toimintaan, esimerkiksi maankäyttöön ja kaavoitukseen, rakentamiseen ja maisemanhoitoon. Huolehditaan arkeologisesta perinnöstä ja perinnemaisemista. 6

7 3 Kulttuuriaktiivien Onnela Visio Kunnan kulttuuripalvelut/kulttuuritoimi on tiiviissä yhteistyössä kulttuuritoimijoiden, yksityisten henkilöitten ja yhteisöjen, kanssa. Kulttuuripalvelut/kulttuuritoimi tuottaa kulttuuripalveluja, innostaa ja kannustaa kulttuuriseen tekemiseen, osoittaa siihen varoja ja tiloja sekä neuvoo ja organisoi yhteistoimintaa. Toistuvat toimenpiteet: Yhteiset Lempäälän ja Vesilahden kuntien välistä kulttuuriyhteistyötä jatketaan ohjelmakaudella. Tavoitteet: Yhteiset Luodaan kulttuurin työkalupakki, infopaketti kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille. Työkalupakki antaa tietoa ajankohtaisista asioista ja vaikuttamismahdollisuuksista kunnassa sekä tapahtumajärjestämiseen liittyvää tietoa mm. luvista ja tiloista. Työkalupakki lisää myös verkostoitumisen mahdollisuuksia. Tarjotaan myös tapahtumajärjestämiseen liittyvää koulutusta. Luodaan, ylläpidetään ja kehitetään toimijarekistereitä ja muita kulttuuripalveluja hyödyttäviä rekistereitä. Perustetaan kuntien yhteinen internet-tapahtumakalenteri. Luodaan sosiaalista mediaa hyödyntävä keskustelufoorumi. Lisätään kulttuuriasiantuntijoiden kuulemista kunnallisessa päätöksenteossa, esim. uusien tilojen suunnittelussa ja vanhojen korjauksessa. 7

8 8 4 Taide ja kulttuuri osaksi elämää Visio Kuntalaisilla on oikeus olla tekemässä kulttuuria sekä kokea erilaisia kulttuurielämyksiä. Kunta tukee asukkaiden kasvua taide-elämysten käyttäjänä. Toistuvat toimenpiteet: Yhteiset Kunnat järjestävät taiteen perusopetusta 1) kuvataiteessa, 2) käsityössä, 3) musiikissa sekä Lempäälä myös 4) tanssissa. Kunnan tukemalle musiikin, kuvataiteen, käsityön ja tanssin taiteen perusopetukselle taataan toimintaedellytykset ja toimitilat. Kuvataiteen taiteen perusopetuksen antamisesta kunnilla on sopimus Pirkkalan kuvataidekoulun kanssa. Musiikin taiteen perusopetuksen antaa Lempäälä-opisto. Koulujen ja päiväkotien hyvää yhteistyötä kirjaston kanssa pidetään yllä ja vahvistetaan. Lempäälässä toiminta perustuu kirjaston ja koulujen väliseen yhteistyöohjelmaan, joka sisältää myös päivähoidon kanssa tehtävän yhteistyön. Tuetaan monipuolista taide- ja kulttuurielämää ja harrastustoimintaa myöntämällä toiminta- ja kohdeavustuksia. Järjestetään laadukkaita kulttuuritapahtumia ja muita palveluita, joihin kuuluvat mm. vuotuisjuhlat, konsertit, kulttuurimatkat, erilaiset julkaisut sekä näyttelytoiminta. Tapahtumatuotannossa otetaan huomioon sekä paikallisosaaminen että muualta tulevat taitajat. Rakennettaessa uusia ja kunnostettaessa vanhoja toimintatiloja otetaan huomioon muuntuvuus monimuotoisiin käyttötarkoituksiin. Lempäälä Jatketaan Kulttuurirappuset-toimintaa, jolle haetaan uusia toimintatapoja. Taikalamppu-yhteistyölle on ohjelmakaudeksi myönnetty Opetusministeriön tuki ( ). Tavoitteet: Yhteiset Uusiin kirjastotiloihin suunnitellaan ajanmukaiset näyttelytilat vaihtuville näyttelyille. Rakentaessaan uusia tiloja kunta käyttää Länsi-Suomen lääninhallituksen suosituksen mukaisesti prosentin rakennuskustannuksista taiteeseen. Suositus koskee koulujen, liikuntapaikkojen ja kirjastojen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeita. Lempäälä Lempäälään rakennetaan tai peruskorjataan tila monipuoliseen kulttuuritoimintaan: esim. konsertti-, teatteri- ja juhlakäyttöön. Kaikkia kunnan tiloja suunniteltaessa ja vanhoja peruskorjattaessa varmistetaan niiden soveltuvuus kulttuuritoimintaan. Kouluille ja laitoksiin sekä olemassa oleviin näyttelytiloihin (esim. Lempäälän käsityökeskuksen tilat Vanhalla asemalla) järjestetään hyvin organisoitua ja säännöllistä näyttelytoimintaa. Vuosittain järjestetään vähintään yksi ammattitaiteilijan/taiteilijoitten näyttely. Kirjaston näyttelytilojen yhteyteen järjestetään riittävät tilat Jaana-gallerian taide-esineiden esilläpitoon ja varastointiin. Vesilahti Vesilahdessa käynnistetään Kulttuurirappusia vastaava oma ohjelma perusopetukseen. Järjestetään tilat pysyvälle ryijynäyttelylle.

9 5 Kunnan kulttuuri-imago Visio Lempäälä ja Vesilahti tunnetaan kulttuurikuntina sekä esihistoriastaan että kauniista luonnostaan. Kulttuuripitäjät houkuttelevat niin muuttajia kuin kävijöitäkin. Lempäälän kanava, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo ja Pyhään Birgittaan liittyvät tapahtumaviikot sekä Museoraitti tunnetaan valtakunnallisesti. Klaus Kurjen tien matkailureitti, Laukko Historicum, torppariajasta kertova kotiseutumuseo ja rikas tallennettu ryijyperinne lisäävät Vesilahden tunnettavuutta. Vesilahden tapahtumista tunnetuimmat ovat Narvan markkinat, Rämsöön kesäteatteri ja Moottorimusiikin festivaali. Toistuvat toimenpiteet: Yhteiset Luotuja ystävyyskuntasuhteita pidetään yllä ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin hankkeisiin. Kirjasto huolehtii kotiseutukokoelmasta ja sen kerryttämisestä. Lempäälä Birgitta-viikot järjestetään parittomina vuosina. Vuoden kulttuuriteema, valtakunnalliset teemavuodet, Euroopan rakennusperintöpäivien vuositeema sekä paikalliset merkkihenkilöt ja -vuodet otetaan huomioon kulttuuritoiminnan sisällöissä. Lempäälä-päivää vietetään 9.9. Toteutetaan Lempäälän kulttuuriympäristöohjelmassa (Teiden varsilla ja vesireiteillä, toimintaohjelma ) määriteltyjä tavoitteita. Vesilahti Järjestetään Klaus Kurjen tien ja Kalevalan juhlavuosina (5 vuoden välein) niihin teemoitettuja tapahtumia. Huomioidaan vuoden kulttuuriteema, valtakunnalliset teemavuodet sekä Euroopan rakennusperintöpäivien vuositeema kulttuuritarjonnassa. Yhteistyössä seurakunnan kanssa kehitetään kirjailija Oiva Paloheimon taiteilijakotiin ja pappilamiljööseen liittyvää tapahtumatarjontaa. Ryijyrekisteriä täydennetään ja ryijygalleriaa päivitetään tarvittaessa. Tavoitteet: Yhteiset Suunnitellaan ja toteutetaan kuntien omia tuotteita, sekä materiaalisia että myös sisällöllisiä palveluja. Aktivoidaan paikallisia ammattilaisia ja muita toimijoita tuotekehittelyyn. Tuotteistuksen lähtökohtina voivat olla mm. paikallishistoria, luonto ja merkkihenkilöt. Tuotetiedot kootaan kuntien internet-sivuille. Järjestetään aineiston keruuta ja tallennusta. Lempäälä Lempäälässä jatketaan kesällä 2009 aloitettua Hiidentien merkitsemistä. Kehitetään Hiidentien historiaan liittyvää tapahtumatoimintaa. 9

10 KÄRKITAVOITTEET Tavoite aikataulu toteuttaja/toteuttajat 1 Paikallisidentiteetin luominen ja vahvistaminen: kulttuuriraitit/polut, muistiperinnön tallentaminen, rakennuksien merkitseminen, perinnemaisemat, luontokohteet ja museotoiminta 2 Uusien kirjastotilojen suunnitteleminen/rakentaminen kuntien taloussuunnitelmien mukaisesti, hyvä palveluverkko ja palvelutaso 3 Kulttuurin työkalupakki Vuosittain ohjelmakauden ajan kultt.palvelut/kulttuuritoimi kulttuuriyhdistykset ja -toimijat matk.toimi, tekninen toimi, Lempäälän Kehitys kunnat kultt.palvelut/kulttuuritoimi kulttuurikoordinaattori 4 Kulttuuripalveluja hyödyttävien rekistereiden luominen, ylläpitäminen ja kehittäminen Kuntien yhteinen internet-tapahtumakalenteri 5 Ajanmukaiset näyttelytilat vaihtuville näyttelyille uusien kirjastotilojen yhteyteen Uusia tiloja rakennettaessa prosentti rakennuskustannuksista taiteeseen 6 Tilan rakentaminen/peruskorjaaminen monipuoliseen kulttuuritoimintaan / Lempäälä Tiloja suunniteltaessa ja vanhoja peruskorjattaessa varmistetaan soveltuvuus kulttuuritoimintaan 7 Kulttuurirappusia vastaava ohjelma perusopetukseen / Vesilahti 2011 kunnat, kultt.palvelut/kulttuuritoimi, kulttuurikoordinaattori 2011 kunnat 2015 kunta 2014 koulutoimi, kulttuuritoimi 8 Kuntien omia tuotteiden (materiaaliset ja sisällölliset palvelut) suunnittelu ja toteuttaminen Tuotetietojen kokoaminen kuntien internet-sivuille 9 Kotiseutuaineiston keruu ja tallennus vuosittain jatkuva kunnat (elinkeinotoimi, matkailutoimi, kultt.palvelut/kultt.toimi) kulttuuri- ja matkailutoimijat kunnat (keskushallinto, kulttuuripalvelut/kulttuuritoimi) 10

11 2 PROSESSIN TAUSTA 2.1. Kulttuuriohjelman yhteys muihin strategioihin Kuntastrategiat Lempäälä Lempäälän toiminta-ajatus: Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella Helsinki Tampere-moottoritien ja radan varrella. Lempäälä toimii vastuullisesti kuntalaisten, yritysten ja seutukunnan parhaaksi. Lempäälä arvostaa ympäristöä, asukkaiden aktiivisuutta ja palveluhenkistä, osaavaa henkilöstöä. Visio: Lempäälä - luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta. Lempäälä tähtää peruspalvelujen turvaamiseen, perheen ja lähiyhteisön merkityksen korostamiseen, palvelujen toimivuuteen ja esteettömyyteen, asiakaslähtöisiin ja joustaviin palvelujen järjestämistapoihin, kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantamiseen sekä hallittuun seudulliseen yhteistyöhön. Palvelujen perusta luodaan tasapainoisella taloudella, hyvinvoivalla henkilöstöllä ja vastuullisella omistajapolitiikalla sekä aktiivisella elinkeinopolitiikalla, suunnitelmallisella maankäytöllä, hyvällä ympäristöllä ja kestävällä kehityksellä. Palvelujen strategisissa päämäärissä määritellään seuraavat kulttuuripalveluihin liittyvät toiminnot: Edistämme osaltamme lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä turvaamalla heille tasavertaiset kasvu- oppimis- ja harrastusmahdollisuudet. Toimimme niin, että Lempäälän kunta jatkossakin mielletään hyvänä elinympäristönä ja asuinkuntana. Kehitämme terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä palveluja. Tarjoamme kuntalaisten aktiivisuutta ja henkistä vireyttä vahvistavia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja. Mahdollistamme ikääntyvien osallistumisen kuntalaisille järjestettyyn toimintaan. Vesilahti Vesilahden kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Vesilahti tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut. Itsenäisen, turvallisen ja maaseutumaisen Vesilahden kehittämisen painopistealueet ovat tasapainoinen ja hallittu kasvu, laadukkaat peruspalvelut, viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön säilyttäminen mm. tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä, vakaa kuntatalous, elinkeinorakenteen kehittäminen, tuloksellinen seutuyhteistyö, aktiivinen henkilöstöpolitiikka sekä monipuolinen ja eheyttävä maanhankinta. Kuntalaisten elinoloja ja palveluja kehitetään laajalla yhteistyöllä niin kunnan sisällä kuin kunnasta ulospäin. Seutukunnallinen yhteistyö monipuolistuu ja syvenee, ulottuen yhä enemmän peruspalvelutehtäviin. Kunnan perusilme säilytetään maaseutumaisena, luonnonläheisenä ja vetovoimaisena. Motto: Kunnan tasapainoinen kehittäminen on vesilahtelaisten omissa käsissä. Taloussuunnitelmassa todetaan, että kunnan palvelutarjonta ja -taso säilytetään nykyisellään. Vesilahden rikasta historiaa hyödyntäen kehitetään kulttuuria ja matkailua. Teemana on Viihtyisä Vesilahti Tampereen keskusseudulla Aiemmat kulttuuriohjelmat ja muut vastaavat ohjelmat Lempäälän kunnan aiempi kulttuuripoliittinen ohjelma laadittiin vuosiksi Sen kehittämishankkeista toteutuivat päätoimisen kulttuurin organisaattorin palkkaaminen sekä lasten ja nuorten kulttuurikasvatuksen lisääminen (Kulttuurirappuset, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo) sekä selvityksen laadinta taiteen perusopetuksen järjestämisestä. Kulttuurikeskuksen rakentaminen ei toteutunut, mutta Piippokeskuksen 3. kerros saneerattiin kulttuuritilaksi. Kustannussyistä taiteen perusopetusta ei laajennettu sanataiteen ja teatteri-ilmaisun opetuksella. Vesilahdella ei ole aiempaa kulttuuriohjelmaa. Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelma on laadittu vuosiksi Ohjelman 11

12 keskeisissä tavoitteissa mainitaan mm. lähiajattelu, hallinnollinen vuorovaikutus ja tehokas tiedotus, kylien maaseutumaisuus, elinvoimaisuus ja yhteisöllisyys, turvallinen arki, kunnan, yritysten ja kolmannen sektorin välinen vuorovaikutus sekä hyvät kulku- ja tietoliikenneyhteydet. Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisneuvottelukunta valitsee vuosittain kehittämisen painopistealueet ja niiden mukaiset toimenpiteet, ja ehdottaa niiden toteuttamisen huomiointia kuntien budjeteissa. Kulttuuriohjelman kehittämisvisiossa ja tavoitteissa on otettu huomioon ne ohjelman sisällöt, jotka koskevat myös kulttuuripalveluitten järjestämistä Alueelliset ja valtakunnalliset ohjelmat Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 Paras-hankkeen kunta- ja palvelurakenteen uudistamiseksi. Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annettiin kaksi vuotta myöhemmin. Lain tarkoituksena on mm. kehittää kuntien palvelujen tuotantotapoja ja organisointia. Toteuttamiskeinoiksi on laissa määritelty mm. se, että palvelurakenteita vahvistetaan kokoamalla laajempaa väestöpohjaa edellyttäviä palveluja ja lisäämällä kuntien yhteistoimintaa. Paras-hankkeen hengen mukaisesti Lempäälä ja Vesilahti perustivat yhteisen kulttuurikoordinaattorin toimen Tampereen seutustrategian visio 2016: Tampereen kaupunkiseutu kehittää vetovoimaansa kilpailukykyisenä, uutta luovan osaamisen, kulttuurin ja yrityselämän kansainvälisenä kasvukeskuksena. Kaupunkiseutu vahvistaa rakennettaan monimuotoisen asumisen ja työssäkäynnin alueena, jossa eläminen on turvallista ja liikkuminen helppoa. Kaupunkiseutu uudistaa asukkaiden arjen sujumista helpottavia palveluja yhteistyössä. Vision toteuttamisen ovat periaatteita mm. avoimuus, luottamus ja kaupunkiseudun kehittäminen toiminnallisena kokonaisuutena. Pirkanmaan kulttuurin toimenpideohjelma Pirkanmaalle kulttuurin toimenpideohjelmassa (Pirkanmaan Liitto 2007) toimenpiteet jaotellaan kolmeen ryhmään: kärkihankkeisiin, joiden toteuttaminen tulisi aloittaa mahdollisimman pian sekä kakkoshankkeisiin ja kehiteltäviin hankkeisiin. Painotus on luovaa taloutta tukevissa, maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävissä identiteettihankkeissa sekä muissa merkittävissä hankkeissa. Kärkihankkeita ovat 1 Kehittämistyön kattohanke, 2 Historiasta nykyisyyteen -hanke, 3 Kansainvälistäminen, 4 Valtakunnallinen Kirjan keskus ja 5 Luova yrittäjyys ja kulttuurivienti -hanke. Kakkoshankeet ovat Kuvataiteen perusopetus seutu- tai maakunnalliseksi, Pienet kunnat suuret köyhät festivaalit ja Tutkimus tukee maakuntaa. Kehiteltäviä hankkeita ovat Pirkanmaan nuorisokulttuuriohjelma, maahanmuuttajien kulttuurityö, alueelliset kulttuurifoorumit, tanssin taiteen perusopetus sekä Pirkanmaan elämysteollisuuden kehittämismahdollisuuksien selvittäminen. (Liite 3) Opetusministeriön toimintaohjelma kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle Opetusministeriö on laatinut toimintaohjelman kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiselle vuosiksi Ohjelmassa esitetään 18 toimenpide-ehdotusta, joiden avulla taide ja kulttuuri edistäisivät terveyttä ja hyvinvointia. Painopistealueina ovat 1 Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2 Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä 3 Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Toimintaohjelmassa esitetään, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten näkökulmaa olisi vahvistettava kaikilla koulutusasteilla. Kuntalaisten käyttöön tulisi etsiä aktiivisesti yhteisiä toimintaja kohtaamispaikkoja. Kulttuurilla on yhteiskunnan kehittymiseen paitsi suoria, myös taloudellisia ja hyvinvoinnin lisääntymiseen liittyviä sosiaalisia vaikutuksia. Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma Lempäälän kulttuuriympäristöohjelma kattaa vuodet Toimintaohjelmassa keskeisiksi nostetaan tiedotus, tiedon keruu ja hallinta sekä kulttuuriympäristöjen vaaliminen. Ohjelmassa on lueteltu toimenpiteet ja keskeiset toimijat. Tiedotukseen, tiedon keruuseen ja hallintaan liittyvät aihekokonaisuudet ovat 1 Kulttuuriympäristökasvatus, -koulutus ja tiedotus, 2 Kulttuuriympäristöohjelman seuranta ja päivitys, 3 Kulttuuriympäristöselvitykset ja inventointi, 4 Tiedon tallentaminen ja hallinta, 5 Vuorovaikutus ja sitoutuminen sekä 6 Kulttuuriympäristö, asuminen ja elinkeinot. Kulttuuriympäristöjen vaalimisen aihekokonaisuudet ovat 1 Maankäyttö, 2 Rakentamisen ohjaus, 3 Rakentaminen ja kiinteistönhoito, 4 Maisemanhoito sekä 5 Neuvonta ja asiantuntijaresurssit. 12

13 Toimenpiteistä erityisesti seuraavat on merkitty koko kulttuuripalvelujen ja/tai Lempäälä-opiston toteutettaviksi: hyödynnetään oppimateriaalin valmistamiseen myönnettäviä ympäristöministeriön avustuksia järjestetään korjauskursseja rakentajille ja korjaajille tehdään ohjattuja kyläkävelyitä eri puolilla kuntaa kytketään kulttuuriympäristöopetusta sopiviin kursseihin kerätään tietoa omasta asuinrakennuksesta ja lähiympäristöstä jatketaan yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla aiheita harjoitus- ja opinnäytetöiksi hyödynnetään arvokasta kulttuuriympäristöä elinkeinotoiminnassa ja matkailussa laaditaan teemakarttoja ja opaslehtisiä erilaisista kohteista ja kulkureiteistä Aineiston keruu Työryhmätyöskentely Viranhaltijatyöryhmä Viranhaltijatyöryhmään ovat kuuluneet molempien kuntien sivistysjohtajat, Lempäälä-opiston rehtori, Vesilahden kirjastonjohtaja ja kuntien yhteinen kulttuurikoordinaattori. Viranhaltijatyöryhmä kokoontui yhteensä 4 kertaa Ohjausryhmä Lempäälän kunnanhallitus nimesi kulttuuriohjelman ohjausryhmään jäsenet. Lempäälää edustivat Titta Eräniitty, Irene Lehikoinen, Kaisa Rajala, Raili Reini ja Talvikki Torppa (sihteeri) sekä Vesilahtea Armi Lehtimäki (puheenjohtaja), Satu Karvinen, Marjukka Lähdekorpi-Ojala ja Kirsti Torikka. Ohjausryhmä kokoontui välisenä aikana 10 kertaa Kulttuurijaosto ja kirjasto- ja kulttuurityöryhmä Kulttuuriohjelmaa ovat prosessin aikana käsitelleet Lempäälän kunnan kulttuurijaosto sekä Vesilahden kunnan kirjasto- ja kulttuurityöryhmä. Työryhmä käsitteli ohjelmaluonnoksen kokouksessaan , Lempäälän kulttuurijaosto sivistystoimen seminaarissa Seminaarit Kunnat järjestivät Vesilahden yläasteen tiloissa Hiidentieltä Hinsalaan -kulttuuriohjelmaseminaarin. Kutsu osoitettiin kulttuuriyhdistyksille sekä avoimena kaikille kuntalaisille ja kulttuuritoimijoille. Ryhmätyönä pohdittiin seuraavia aihepiirejä: 1) Miten kulttuuritoimijat (yhteisöt ja yksityishenkilöt) osallistuvat ja vaikuttavat kuntien kulttuuritoimintaan? Osallistumisen/osallisuuden muotoja, keinoja ja järjestelmiä. 2) Mitä tärkeää ja omaa kulttuurielämässämme on: mitä säilytettävää, mitä kehitettävää, mitä uutuuksia voisi tulla? Mikä olemassa oleva ei vielä näy? Alaryhmissä käsiteltiin luontoa ja paikallishistoriaa, vuotuisperinnettä, lastenkulttuuria, taide-elämää sekä kuntien välistä ja seudullista yhteistyötä. Seminaarin toinen osa järjestettiin Kuokkalan koululla Lempäälässä. Osallistujat käsittelivät kulttuuriohjelman tavoitteenasettelua, yhdessä ja ryhmissä haettiin arvotavoitteita ja kärkiajatuksia. Työskentelyn pohjaksi annettiin seuraavat, edellisen seminaarin annin perusteella laaditut otsikot: Yhteisyyden/yhteisöllisyyden kunta, Aktiivisuuden mahdollistava kulttuuriympäristö, Suvaitsevainen, erilaisuudesta ammentava kunta, Muutoksia kestävät yhteisöt, Kansainvälinen kunta, Juurensa tunteva kunta, Hyvinvoivat kuntalaiset, Kuntien imagoa tukeva kulttuuri, Laaja-alainen ja vilkas kulttuurikasvatus ja taide-elämä. Koosteet seminaareista ovat liitteissä 1 ja 2. 13

14 3 Kuntien nykyinen kulttuuritoiminta Pohjan kuntien kulttuuritoiminnalle antaa kaksi lakia, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta ja Laki taiteen perusopetuksesta. Lait on esitelty tässä tiivistetysti: Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728 Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan harjoittamista ja harrastamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimista ja edistämistä. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen taiteen eri aloilla. Kunnille myönnetään valtionosuutta kulttuuritoimintaa varten. Laki taiteen perusopetuksesta /633 Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Lupa voidaan myöntää myös kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta. Opetusta voidaan järjestää myös valtion oppilaitoksessa. Koulutuksen järjestäjä voi järjestää palvelut myös yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tai hankkia ne julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Opetushallitus päättää taiteenaloittain opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä. Oppilaaksi ottamisesta päättää koulutuksen järjestäjä. Koulutusta järjestävällä oppilaitoksella tulee olla toiminnasta vastaava rehtori. Rehtorin ja opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella. Koulutuksen järjestäjälle myönnetään valtionosuutta perustamishankkeisiin ja käyttökustannuksia varten. Kunta, joka järjestää taiteen perusopetusta, saa valtionosuutta kunnan asukasmäärän mukaan. Kunnalle voidaan myös myöntää oikeus saada valtionosuutta opetustuntien määrän mukaan. Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja Lempäälä Kunnan kulttuuripalvelut ja muiden toimialojen kulttuuritoiminta Kulttuurijaosto Kunnan kulttuuritoiminnasta vastaavana elimenä kulttuurijaosto käsittelee kulttuuri- ja kirjastopalvelujen toiminnan linjaukset. Vuosittain vaihtuva kulttuuriteema tuo väriä kulttuurielämään. Kulttuurijaosto myöntää vuosittain avustuksia kulttuurityöhön. Toiminta-avustusten hakuaika on huhtikuussa. Kunnan kulttuuripalvelut kuuluvat Lempäälä-opiston alaisuuteen. Kulttuuripalveluihin liittyvistä asioista vastaavat Lempäälä-opiston rehtori ja kulttuurikoordinaattori. Avustukset Kulttuuri myöntää seuraavia avustuksia: yleisavustus rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille, kohdeavustus kulttuuriyhdistyksille sekä kulttuuritoiminnan parissa toimiville toimintaryhmille, seurahistoriikkiavustus. Avustuksien tarkoituksena on tukea Lempäälässä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia. Yleisavustusta myönnetään taiteen harjoittamiseen ja harrastamiseen, taidepalvelusten tarjontaan ja käyttöön, kotiseututyöhön sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaalimiseen ja edistämiseen. Kulttuuripalvelut Lempäälän kunnan kulttuuripalvelut on keskeinen yhteistyötaho kulttuurin parissa toimivien harrastajien, järjestöjen ja muiden kulttuurityötä tekevien keskuudessa. Kulttuuripalvelut tarjoaa ympärivuotisesti monipuolista toimintaa ja tapahtumia eri-ikäisille. Toistuvia tapahtumia ovat mm. kansallisen veteraanipäivän, kaatuneitten muistopäivän, Lempäälä-päivän ja Itsenäisyyspäivän tilaisuudet. Lisäksi kulttuuripalvelut järjestää lukuisia muita kulttuuritapahtumia taidenäyttelyistä konsertteihin sekä julkaisee kulttuuriperinnettä tallentavaa kirjallisuutta. 14

15 Näkyvä osa toimintaa ovat joka toinen vuosi järjestettävät Birgitta-viikot sekä osallistuminen Euroopan rakennusperintöpäiviin. Tärkeä roolinsa on myös Pirkkaset-lastenkulttuuriverkoston toiminnalla ja sen yhteisellä tiedotuksella. Museoraitin oppaat ovat kunnan palkkaamia. Kulttuuripalvelut osallistuu vuosittain monien tapahtumien järjestelyihin osatuottajana. Kulttuuripalvelut vastaa myös useiden kunnan sisäisten tapahtumien järjestelyistä. Lastenkulttuurityössä keskeistä on Taikalamppuyhteistyö. Taikalamppu-verkoston kolmannelle kaudelle ( ) valittiin 11 jäsentä. Jäsenyys myönnettiin Tampereen kaupungille, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poolle sekä Lempäälän kunnalle, jotka muodostavat yhdessä Pirkanmaan lastenkulttuurikeskuksen. Opetusministeriön tukea saavan Pirkanmaan Taikalampun tehtävänä on erityislasten ja -nuorten kulttuuripalvelujen kehittäminen sekä sirkustaiteen harrastusmahdollisuuksien kehittäminen. Pii Poo keskittyy erityisesti kehittämään sosiaalisen sirkuksen verkostoa ja sisältöjä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Kulttuurirappuset tarjoaa jokaiselle lempääläiselle lapselle ja nuorelle tasavertaisen mahdollisuuden osallistua ja kokea taidetta ja kulttuuria. Toiminta kohdistuu päivähoidossa oleviin lapsiin, esi 6.-luokkiin, erityisopetuksen pienluokkiin sekä yläluokkiin ja yläluokkien ilmaisutaidon valinnaisaineopiskelijoihin. Lisäksi toteutetaan Lempäälän koulujen ja päivähoidon opettajille monitaiteinen kulttuurikoulutussarja, joka liittyy lapsille suunnattujen työpajojen ja vastaavan toiminnan teemoihin. Toimintaa järjestetään sekä Pii Poossa että päiväkodeissa ja kouluilla. Kulttuurirappuset-ohjelmaa suunnittelee ja hallinnoi Lempäälän kunnan LAKU - lastenkulttuurin työryhmä. Toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä Lempäälän koulujen ja päivähoidon kulttuurivastaavista koottujen työryhmien kanssa. Toiminnan rahoittaa Lempäälän kunta ja sen kehittämiseen saadaan tukea opetusministeriöltä Taikalamppu-verkoston rahoituksesta. Toimintaa toteuttaa Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo yhdessä eri taiteen alojen ammattilaisten ja toimijoiden kanssa. Yhteistyösopimukset Lempäälän kunta on tehnyt yhteistyösopimukset Lempäälän Kulttuuritapahtumat ry:n ja Lempäälä Soi -tapahtuman kanssa. Sopimuksen mukaisesti Kulttuuritapahtumat ry kokoaa kulttuuritoimijat yhteen ja tekee ehdotuksia kulttuurivuoden teemoihin liittyviksi tapahtumiksi. Tähän se saa sopimuksen mukaisen avustuksen. Yhdistys voi lisäksi järjestää tapauskohtaisella tuella kuntalais- ja yhdistystason yhteistoimintaa sekä vierailuja ystäväkuntiin ja vastaanottaa vieraita Lempäälään. Lempäälä Soi -tapahtumaan kuuluu musiikkileirejä, mestarikursseja sekä oppilaiden ja opettajien konsertteja. Lempäälän kunta on alusta lähtien tukenut tapahtumaa taloudellisesti. Kunnan omistamat tilat ovat maksutta kurssi- ja konserttikäytössä. Lempäälän kunta ja Lempäälä Soi -tapahtuma tekevät opetuksen kehittämisessä ja järjestämisessä yhteistyötä useilla eri tavoilla Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden kuntien aloittaessa musiikin taiteen perusopetuksen järjestämisen seudullisena kansalaisopistojen tuottamana opetuksena. Yhteistyösopimuksiin perustuvaa toimintaa arvioidaan vuosittain. Perusopetus Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän aihekokonaisuutta, jotka ovat keskeisiä kasvatus- ja opetustyön painopistealueita. Aihekokonaisuuksien sisällöt liittyvät useisiin eri oppiaineisiin. Yksi aihekokonaisuuksista on kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa (myös kotiseutunsa) juuria ja monimuotoisuutta. Oman kulttuuriperinnön arvostaminen antaa valmiuksia myös vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen. Monet koulut ovat luoneet kansainvälisiä suhteita ja ovat täten mahdollistaneet opettajien ja oppilaiden monikulttuurisen vuorovaikutuksen. Kouluissa noudatetaan opetussuunnitelman määrittämää tuntijakoa taito- ja taideaineidenkin kohdalla. Paine näiden aineiden opetuksen lisäämiseksi on olemassa ja tuntijaon tarkistamista pohditaan valtakunnallisesti. Myös opetuksen laatuun taito- ja taideaineissa on panostettava. Koulujen kerhotoiminnalla pyritään osaltaan lisäämään lasten mahdollisuutta harrastaa taito- ja taideaineita. Kerhoilla on merkitystä varsinkin niiden lasten kohdalla, jotka eivät ohjaudu koulun ulkopuoliseen muuhun harrastustoimintaan. Lempäälässä on viime vuosina luotu hyviä käytänteitä, joilla osaltaan taataan koulujen kulttuuritoiminnan yhteydet muihin toimijoihin. Jokaiselle koululle on nimetty kulttuurivastaava,joka toimii esimerkiksi linkkinä Pii Poohon. Lukukausittain yhdessä Pii Poon henkilöstön kanssa kulttuurivastaavat antavat palautetta toteutuneesta toiminnasta, sen järjestelyistä sekä ideoivat tulevaa ohjelmaa. Kulttuurivastaavat huolehtivat yhdessä muun opettajakunnan kanssa koulukohtaisesta kulttuuritoiminnasta. Jokaisella koululla on myös kirjastovastaava, joka puolestaan hoitaa yhteydet kirjastoon sekä vastaa 15

16 omalta osaltaan voimassa olevan kirjasto-ohjelman toteutumisesta. Kulttuurirappusten käyttöönotto perusopetuksessa on taannut kaikille oppilaille tasavertaiset mahdollisuudet eri taiteenalojen elämyksellisiin oppimiskokemuksiin ja tuonut suunnitelmallisuutta koulujen kulttuuriopetukseen. Nuorisopalvelut Nuorisopalveluiden tarkoituksena on tukea nuorten kasvua eri elämäntilanteissa. Tehtävänä on tarjota monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille, ehkäistä syrjäytymistä, edistää terveitä elämäntapoja ja vaikuttaa nuorten osallistumiseen. Toiminnan painopisteenä ovat vuotiaat nuoret, mutta toiminnassa huomioidaan myös yli 18-vuotiaita ja alle 13-vuotiaita. Toiminnan teemoja ovat nuorten ohjaus- ja tukipalvelujen (Lempäälän Ohjaamon) kehittäminen, nuorisotilatoiminta sekä lasten ja nuorten osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Kulttuuripalveluihin liittyvät lapsille tarjottavat harrastusmahdollisuudet ja tapahtumatoiminta. Nuorisopalvelut järjestää musiikkikerhoja, jotka toimivat osittain koulujen yhteydessä ja osittain myös henkilökohtaisena musiikinopetuksena. Tapahtumiin kuuluvat konsertit (esim. Selvä Perjantai). Nuorisopalvelut on huolehtinut myös Nuori Kulttuuri -tapahtumasarjan paikallistapahtumien toteuttamisesta. Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut edistää toiminnallaan väestön hyvinvointia ja terveyttä ja tukee lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä liikunnan alueella. Lempäälässä on tarjolla monipuoliset virkistys-, urheilu- ja ulkoilumahdollisuudet, joita yritysten ja yhteisöjen palvelut täydentävät. Urheiluseuroille ja kuntalaisten omaehtoiselle liikunnalle luodaan toimintaedellytyksiä. Urheiluseuroja tuetaan esimerkiksi avustuksin sekä liikuntapaikkoja rakentamalla ja ylläpitämällä. Liikuntapalvelut järjestää lapsille kesäisin uimaopetusta sekä koululaisten ohjattua kesäliikuntaa kylien kentillä. Kunnanmestaruuskilpailuja järjestetään lukuisissa eri lajeissa. Erityisliikunnan toiminnassa on ryhmiä myös lapsille. Lempääläläiset nuoret käyttävät myös Tampereelta löytyviä harrastus- ja toimintamahdollisuuksia ja tapahtumapalveluja. Ystävyyskuntayhteistyö Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on vahvistaa ystävyyskuntien suhteita, edistää naapureiden yhteistyötä ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja ja hankkeita ystävyyskuntien kesken sekä yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Lempäälän kunnalla on sopimuksin vahvistetut ystäväkuntasuhteet Ruotsin Ulricehamnin, Norjan Övre Eikerin, Tanskan Kerteminden, Italian Castiglione del Lagon ja Unkarin Tapolcan kanssa. Muita kansainvälisiä yhteyksiä on Ruotsin Uppland Brohon (kummikunta), North South Programmeen, Namibian Keetmanshoopiin sekä Namibian Ondangwaan, Viron Kohtla-Jarveen ja Venäjän Gromovoon, Petrovskoeen ja Romanskiin Yhdistykset ja muu kulttuuritoiminta Lempäälän yhdistystoiminta on erittäin vilkasta. Kulttuuritapahtumia ja muuta toimintaa järjestävät useat yhdistykset sekä lisäksi yritykset ja muut kulttuuritoimijat, mm. Lempäälä Soi, teatterit, kuorot ja yhtyeet, eläkeläisyhdistykset, nuorisoseura, Runo ja sanataide, Lempäälän Kalevalaiset, Lempäälän- Vesilahden Matkailuoppaat, Pohjola Norden, Suomi-Unkari -seura, Pyhä Birgitta -yhdistys, Pirkanmaan tanssiopisto Elina Berg, Lempäälän Kulttuuritapahtumat, Lempäälän käsityökeskus (Taito Pirkanmaa) ja Lempäälän taideyhdistys. Lempäälä- Seura ylläpitää museoraittia ja tuottaa lisäksi julkaisuja ja järjestää tapahtumia. Piippokeskus on toimintapaikka, jossa on useiden eri järjestäjien tapahtumatuotantoa. Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo järjestää paljon tapahtumia, jotka tavoittavat erityisesti lapsiperheitä. Kunnassa on myös paljon taidealan ammattilaisia: muusikoita, kuvataiteilijoita, kirjailijoita, tanssijoita, käsityöläisiä sekä teatterin ammattilaisia. Lempäälän seurakunta tuottaa vuotuisperinteeseen liittyviä tapahtumia ja tekee paljon yhteistyötä kulttuuripalvelujen kanssa, mm. Kaatuneitten muistopäivän ohjelma ja useat konsertit toteutetaan yhdessä. Seurakunnalla on 10 kuoroa ja aktiivista konserttitoimintaa sekä kerhoja, pajoja ja erilaisia tapahtumia, joista Birgitan kirkkovaellus on yksi tunnetuimpia. 16

17 3.2. Vesilahti Kunnan kulttuuritoimi ja muiden hallintokuntien kulttuuritoiminta Kirjasto- ja kulttuurityöryhmä Kirjasto- ja kulttuurityöryhmä siirtyi vuoden 2009 alusta kunnanhallituksen alaisuudesta koulutuslautakunnan alaisuuteen. Työryhmä päättää mm. jaettavista avustuksista, valmistelee talousarvioesityksen ja käsittelee kulttuurin yleislinjauksia. Kunnan kulttuuritoimen yhteyshenkilöt ovat alkaen matkailuneuvoja ja kulttuurikoordinaattori. Talousarvio- ja taloussuunnitelmakaudella kulttuuritoimen toiminta-ajatus on, että Kulttuuritoimi tukee kunnassa toimivien kulttuuritoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja yhdistysten toimintaa jakamalla vuosittain avustuksia. Toiminta-ajatuksessa mainitaan myös, että Lempäälän ja Vesilahden yhteisen kulttuurikoordinaattorin toimeen liittyvä sopimus on uudelleen käsittelyssä vuonna Avustukset Toiminta-avustusten hakuaika on vuosittain keväällä, kohdeavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden. Kohdeavustuksia myönnetään kuntalaisille avointen kulttuuritapahtumien järjestämiseen sekä taideja kulttuurikasvatuskohteisiin. Kulttuuritoimi avustaa myös yhteisöjä ja yhdistyksiä toimialaansa kuuluvien tapahtumien järjestelyissä. Kulttuuritoimi Kulttuuritoimi tekee yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa mm. teatteriesitysten, konserttien, juhlien, työpajojen, näyttelyiden, kirjailijavierailujen ja kirjavinkkauksen merkeissä ja vastaa osaltaan tapahtumatiedotuksesta. Osa palveluista suunnataan päiväkodeille ja kouluille, joiden kautta tavoitetaan lapset tasavertaisesti kulttuurielämysten piiriin. Kulttuuritoimi tukee Filmipyörän järjestämää elokuvatoimintaa. Euroopan rakennusperintöpäivien vuositeema otetaan huomioon tapahtumatuotannossa. Kulttuuritoimi osallistuu Pirkkaset-lastenkulttuuriverkoston toimintaan ja tiedotusyhteistyöhön. Matkailutoimi ja kulttuuritoimi ovat mukana luomassa ja kehittämässä kesällä 2010 avattua kirjailija Oiva Paloheimon taiteilijakotia yhdessä seurakunnan kanssa. Kunta, seurakunta ja veteraanijärjestöt toteuttavat vuotuisjuhlista Kansallisen veteraanipäivän, Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän tapahtumat. Tekstiileistään tunnetun Vesilahden ryijyistä on kerätty tietoa monissa tutkimusprojekteissa luvun alkupuolella Vesilahden käsityökeskuksessa suunniteltiin kansanomaisten ryijymallien rinnalle nykyaikainen designryijymallisto kunnan tuella. Mallisto täydentyy muutaman vuoden välein. Vuonna 2005 käynnistyneen projektin tuloksena syntyi kunnan omistama, karttuva ryijyrekisteri, jossa on tietoa sekä yksityisomistuksessa olevista että museoryijyistä. Vuonna 2008 julkaistiin yhteistyöprojektina kirja, Aatelisryijy Arkipeite Arvotekstiili Vesilahti kertoo ryijyn tarinaa. Ryijygalleria julkistettiin kunnan kotisivulla Kalevalan päivänä Matkailutoimi Matkailun rooli kulttuuripalveluiden tuottajana on kasvanut viime vuosina erilaisten kehittämishankkeiden myötä. Hankkeissa on luotu yhteistyöpohjaa ja -verkostoa matkailutoimen, matkailuyrittäjien, eri yhdistysten ja kulttuurintuottajien kesken. Matkailullinen kulttuuritarjonta on suunnattu kaikille kuntalaisille sekä ulkopaikkakuntalaisille, matkailijoille ja kesäasukkaille. Kehittämishankkeiden tuloksena on syntynyt uutta matkailullista kulttuuritarjontaa, kuten opastetut Kurjen siivin -draamakierrokset ja Kulttuurikierrokset, joihin kuuluu vierailu Laukko Historicumissa. Ryhmille on tuotettu erilaisia elämyksellisiä matkailupaketteja. Ensimmäisenä opastettuna kylänraitin kävelykierroksena palvelutarjontaan tuli Narvan raitti vuonna 2009 ja Kirkonkylän raitti syksyllä Matkailutoimi on mukana järjestämässä erilaisia Klaus Kurjen tiehen ja Kalevalaan liittyviä tapahtumia. Oiva Paloheimon taiteilijakoti on esillä matkailumarkkinoinnissa ja matkailuoppaat perehdytetään uuden kohteen opastukseen. Muita kehitettäviä kulttuurimatkailupalveluja ovat mm. lasten opastetut kierrokset. Matkailun keskeisiä yhteistyökumppaneita ja samalla kulttuuripalveluiden tuottajia ja palvelutarjoajia ovat mm. Lempäälän-Vesilahden Matkailuoppaat, Teatteri Kurki, Rämsöön kesäteatteri, Vesilahden museoyhdistys, seurakunta ja matkailuyrittäjät. Matkailun ja kulttuurin palvelut ovat näin vahvasti 17

18 nivoutuneet ja Vesilahdessa voidaan jatkossakin puhua kulttuurimatkailusta. Matkailulliset kulttuuripalvelut ovat vuosittaisia ja samanaikaisesti kehitetään uusia palveluja kulttuurimatkailijoiden käyttöön. Liikunta- ja nuorisotoimi Liikunta- ja nuorisotoimi järjestää lapsille, nuorille ja aikuisväestölle vuosittain retkiä erilaisiin perhekohteisiin osallistujien toiveiden ja asiakasmäärien mukaan. Lammasniemessä on kesäisin leiritoimintaa 5 13-vuotiaille. Nuorisotoimi järjestää nuorille konsertti-, keilaus- ja muita matkoja. Nuorisotilalla käy myös ulkopuolisia vierailijoita mm. yhtyeitä ja eri alojen asiantuntijoita. Perusopetus Opetussuunnitelman perusteissa on määritelty seitsemän aihekokonaisuutta, jotka ovat keskeisiä kasvatus- ja opetustyön painopistealueita. Aihekokonaisuuksien sisällöt liittyvät useisiin eri oppiaineisiin. Yksi aihekokonaisuuksista on kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään oman kulttuurinsa (myös kotiseutunsa) juuria ja monimuotoisuutta. Oman kulttuuriperinnön arvostaminen antaa valmiuksia myös vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen. Monet koulut ovat luoneet kansainvälisiä suhteita ja ovat täten mahdollistaneet opettajien ja oppilaiden monikulttuurisen vuorovaikutuksen. Kouluissa noudatetaan opetussuunnitelman määrittämää tuntijakoa taito- ja taideaineiden kohdalla. Paine näiden aineiden opetuksen lisäämiseksi on olemassa ja tuntijaon tarkistamista pohditaan valtakunnallisesti. Myös opetuksen laatuun taito- ja taideaineissa on panostettava. Kolmannen sektorin ja Lempäälä-opiston koulutiloissa järjestämällä kerhotoiminnalla lisätään lasten mahdollisuutta harrastaa taito- ja taideaineita. Kerhoilla on merkitystä varsinkin niille lapsille, jotka eivät ohjaudu koulun ulkopuoliseen muuhun harrastustoimintaan. Ystävyyskuntayhteistyö kaupunkiin ja Viroon Rõugen kuntaan. St. Georgenin kanssa on tiivistä musiikin yhteistyötä Narvan soittokunnan ja Stadtmusik St. Georgenin orkesterin välillä. Rõugen suuntaan yhteistyö on ollut enemmän kuntien välistä hallinnollista kanssakäymistä ja kehittämistä, vapaapalokuntien yhteistyötä ja nuorisotoimen kumppanuutta. Yhteyksiä pidetään myös Venäjän Gromovoon (ent. Sakkola). Vesilahti on ollut mukana vuodesta 2007 alkaen EU-rahoitteisessa Kansalaisten Eurooppa (Town Twinning) -hankkeessa Yhdistykset ja muut kulttuuritoimijat Vesilahdessa toimii erilaisia yhteisöjä ja yhdistyksiä, joilla on vilkasta harrastustoimintaa ja tapahtumia kaikenikäisille kuntalaisille. Aktiivisia kulttuuritapahtumien ja muun kulttuuritoiminnan tuottajia ovat mm. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vesilahden osasto, nuorisoseurat, Rämsöön kyläkerho, Vesilahden Museoyhdistys, Lempäälän-Vesilahden Matkailuoppaat, Vesilahden käsityökeskus (Taito Pirkanmaa), Wesilahti-seura ja Vesilahden Taideyhdistys. Tähti NS:n alaisena toimiva Narvan soittokunta on tärkeä musiikkikasvattaja ja esiintyjä erilaisissa tapahtumissa. Kunnassa on myös paljon taidealan ammattilaisia, mm. muusikoita, kuvataiteilijoita, tanssijoita ja käsityöläisiä. Seurakunnan rooli kulttuurielämässä on merkittävä. Toimintaan kuuluvat kuorot, erilaiset tapahtumat, partio ja kerhot eri-ikäisille. Yhdistykset, yritykset ja muut kulttuuritoimijat järjestävät teemallisia tapahtumia, konsertteja, näyttelyitä, elokuvia, teatteriesityksiä, työpajoja, kursseja, luentoja, kesätoreja ja myyjäisiä. Huomattavimpia tapahtumia ovat viiden vuoden välein järjestettävät Narvan markkinat (Tähti Ns) sekä Rämsöön Kesäteatterin (Rämsöön kyläkerho) ja Teatteri Kurjen (Vesilahden NS) näytökset. Kowan Teknolokian Päivät järjestettiin vuosina , sen perinnettä jatkaa Moottorimusiikin festivaali. Vesilahden kunnalla on viralliset ystävyyskuntasuhteet Saksaan Schwarzwaldin alueelle St. Georgenin 18

19 3.3. Kulttuuriyhteistyö Kulttuurikoordinaattori Kunnat perustivat vuonna 2008 yhteisen kulttuurikoordinaattorin toimen. Työsuhde alkoi Kulttuurikoordinaattorin toimen perustaminen oli yksi Lempäälän kunnan kulttuuripoliittisen ohjelman tavoitteista. Koordinaattorin toimi on Lempäälässä, sopimuksella ( ) määritettiin 1/5 työpanoksesta suuntautuvan Vesilahteen ja Vesilahden maksavan 1/5 kustannuksista. Vesilahti on perustanut matkailuneuvojan kokoaikaisen toimen alkaen. Perustettavaan toimeen siirrettiin kirjastonjohtajalta kulttuuritoimen hallinto ja budjetin laatiminen sekä esittely- ja valmistelutehtävät kirjasto- ja kulttuurijaostolle kulttuuriasioiden osalta sekä kulttuurikoordinaattorin työnkuvaan kuulunutta tapahtumatuotantoa. Sopimusta Lempäälän kanssa muutetaan ennen sopimuskauden loppua niin, että kulttuurikoordinaattorin työpanoksen osuus ja Vesilahden kustannusosuus on 1/10. Tehtäväkuvassa päätehtäviksi ja vastuuksi on määritelty Lempäälän ja Vesilahden kulttuuripalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaaminen. Keskeisinä tehtäväalueina mainitaan 1. Kuntien kulttuuritilaisuuksien ja -tapahtumien järjestäminen, 2. Kulttuuriperinteen ja -perinnön vaaliminen yhteistyössä kotiseutujärjestöjen kanssa sekä kulttuuriympäristön vaaliminen yhteistyössä paikallisten viranhaltijoiden kanssa, 3. Paikallisten kulttuuritoimijoiden työn tukeminen ja koordinointi, 4. Taiteen perusopetuksen koordinointi ja seuranta (Lempäälä) sekä kulttuurikasvatus yhdessä päivähoidon, koulujen (ja Pii Poon, Lempäälä) kanssa, 5. Kulttuuriasioiden ja hallinnon avustavat tehtävät, esim. talousarvioavustusten ja päätöksenteon valmistelu ja 6. Kulttuuripoliittisen ohjelmatyön käynnistäminen, vastuu ohjelmanteosta sekä jatkossa seuranta ja päivitys. Lempäälässä toimenkuvaan kuuluvat vuotuisten juhlien, tapahtumien ja retkien järjestäminen, avustusesitysten tekeminen ja päätösten täytäntöönpano, kulttuurijaoston esityslistan laatiminen ja tarvittaessa muu päätöksenteon valmistelu, talousarviovalmistelu, yhteistyö kulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa, toimiminen kontaktihenkilönä taiteen perusopetukseen liittyvissä asioissa ja yhteistyö oppilaitosten kanssa, kunnan sivistyksen johtoryhmän jäsenyys ja useat työryhmäjäsenyydet (esim. Taikalamppu-hankkeen ohjausryhmä), tiedotusvastuu kuntalaisille, medialle ja kulttuuritoimijoille sekä tapahtumien, palvelujen ja toimijoiden markkinointi, huolehtiminen kunnan taidekokoelmasta sekä kotiseutu- ja museotyö. Vesilahdessa toimenkuvaan ovat kuuluneet tapahtumajärjestäminen ja -tiedotus, kunnan taidekokoelman luetteloiminen, avustusten jaon valmistelutehtävät, yhteistyö kulttuurijärjestöjen ja -toimijoiden kanssa, toimiminen työryhmissä, osallistuminen Lasten Pirkkaset -toimintaan ja kontaktihenkilönä oleminen taiteen perusopetuksen muuttuvissa kuvioissa. (Toimenkuva päivitetään sopimusmuutoksen myötä.) Taiteen perusopetus Taiteen perusopetusta ovat antaneet Lempäälän ja Vesilahden kuntien avustamina vuoden 2009 loppuun saakka Etelä-Pirkanmaan musiikkiopisto, Lempäälän lasten ja nuorten kuvataidekoulu sekä Taito Pirkanmaan alaiset Näpsä-käsityökoulu/Lempäälän käsityökeskus ja Näpsä-käsityökoulu/Vesilahden käsityökeskus. Lempäälä tukee lisäksi tanssin taiteen perusopetusta antavaa Pirkanmaan Tanssiopisto Elina Bergiä. Taiteen perusopetusta antavat Lempäälässä myös Pianokoulu Jaana Koskimies, Musiikkikoulu Kirsti Jokiaho-Savolainen sekä Posliininmaalaus ja koulu Kaarina Lepistö. Lempäälän lasten ja nuorten kuvataidekoulua 10 vuotta ylläpitänyt Lempäälän Taideyhdistys ry lopetti toiminnan vuoden 2009 loppuun. Sivistyslautakunta päätti , että kuvataiteen taiteen perusopetuksen Lempäälässä on järjestänyt Pirkkala-opisto (Pirkkalan taidekoulu) lukien. Sama päätös tehtiin Vesilahdessa. Toiminnan järjestämisestä laadittiin kuntien välinen sopimus. Lempäälän, Nokian, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat tekivät 2008 selvityksen kuntien musiikin taiteen perusopetuksen nykytilasta ja mahdollisista opetuksen järjestämisen malleista tulevaisuudessa. Kunnat valmistelivat musiikin taiteen perusopetuksen järjestämistä kuntien työväen- ja kansalaisopistojen yhteistyönä selvityksessä esitetyn verkostomallin pohjalta. Lempäälä irtisanoi kunnan ja Etelä-Pirkanmaan musiikkiopiston välisen sopimuksen syk- 19

20 syllä Uusi verkostomallin pohjalla toimiva opisto aloittaa toimintansa Lempäälässä ja Vesilahdessa syksyllä 2010, opiskelijavalintojen osalta jo keväällä Lempäälä-opisto Lempäälä-opiston toiminnan tarkoitus on elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta tukea yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehittymistä ja valmiuksia toimia muuttuvassa ympäristössä. Aikuiskoulutuksen tehtävä on myös edistää sivistyksellistä tasa-arvoa, moniarvoisuutta ja ihmisten osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Keskeistä opiston työssä on myös kulttuurikasvatus. Opisto järjestää erityisesti vapaan sivistystyön opetusta ja tarjoaa Lempäälän ja Vesilahden kuntalaisille mahdollisuuksia omaehtoiseen oppimiseen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kurssien lisäksi opisto järjestää erilaisia luentoja, työpajoja ja tapahtumia. Lempäälä-opiston Vesilahden kursseilla opiskelee vuosittain n. 750 opiskelijaa ja Lempäälän kursseilla n opiskelijaa. Lempäälän kursseilla on myös vesilahtelaisia opiskelijoita ja päinvastoin. Lisäksi moni opiskelee useilla kursseilla, joten kurssilaisten määrä on huomattavasti suurempi. Opetus on suunnattu pääosin aikuisille, noin 10 % opiskelijoista on alle 16-vuotiaita. Lempäälä-opiston paikallista kulttuuria tukevat tehtävät: 1 Paikallisidentiteetin vahvistaminen ja kotiseututyö. Opisto järjestää paikkakuntien historiaan ja nykyisyyteen liittyviä kursseja ja on mukana perinnekeruutyössä, esim. kylähistoriikkien aineiston keräämisessä. Opisto tekee myös paljon yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. 2 Opisto tukee kuoroja, teattereita pitämällä ne kursseinaan. Lisäksi annetaan eri taiteen- ja kulttuurialojen opetusta, esimerkiksi sanataide-, tanssi-, visuaalisten taiteiden ja käsityönopetusta. Aikuisten lisäksi tätä opetusta järjestetään myös lapsille. 3 Opisto antaa edellytyksiä paikalliskulttuuria tukevalle kansalaistoiminnalle järjestämälle järjestyksenvalvoja- ja hygieniapassikursseja. Sadat vapaaehtoistoimijat esimerkiksi Narvan Markkinoilla, teatteritoiminnassa ja Birgitan markkinoilla tarvitsevat todistuksen mainittujen kurssien suorittamisesta Kirjasto Kirjasto on sivistyksen peruspalvelu. Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja sivistyksellisten sisältöjen kehittämistä. Kirjasto tarjoaa asiakkailleen maksutta käytettäväksi kokoelmat, ajanmukaiset tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen. Kirjastopalveluita tarjotaan myös internetin välityksellä. Lempäälän ja Vesilahden kirjastot kuuluvat PIKIkirjastoihin (Pirkanmaan kirjastot). PIKI-yhteisjärjestelmä tarjoaa alueensa asukkaille yhtenä kokonaisuutena näkyvän PIKI-kirjaston. Kirjastojen aineisto- ja asiakasrekisteri on yhteinen. Kirjastojen aineistokokoelmat ovat tehokkaassa käytössä seutuvarauksen ja kuljetuspalvelun avulla ja asiakas saa varaamansa aineiston omaan kirjastoonsa. PIKI on kuntamäärältään Suomen suurimpia ja asukaspohjaltaan toiseksi suurin kirjastojen yhteenliittymä. Tavoitteena on kaikkien Pirkanmaan kuntien liittyminen PIKI-yhteisjärjestelmään ja seutuyhteistyön kehittäminen entistä organisoidummaksi; visiona on seutukirjaston perustaminen. Lempäälän kirjaston palvelupisteet ovat pääkirjasto, Sääksjärven kirjasto ja Kuljun kirjasto. Lempäälän ja Valkeakosken yhteinen kirjastoauto palvelee Lempäälän 48 pysäkillä, mm. kouluilla ja päiväkodeilla. Vesilahdessa on pääkirjasto ja Narvan kirjasto. Kouluilla ja päiväkodeilla ovat kirjaston vaihtuvat siirtokokoelmat. Vesilahden kunnanhallitus on nimennyt kirjaston rakentamiseen/laajentamiseen liittyvän selvitystyöryhmän. 20

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN YHTEINEN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE

LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN YHTEINEN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN YHTEINEN KULTTUURIOHJELMA VUOSILLE 2010 2015 Raportti kulttuuriohjelman kehittämisvisioiden ja tavoitteiden toteutumisesta 2010 15 kohta kohdalta. 1 MEIDÄN KUNTAMME Visio:

Lisätiedot

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015

KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 KULTTUURIN VERKKOJA KOKEMASSA Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen kulttuuriohjelma vuosille 2010 2015 Sisällysluettelo Lukijalle 4 1 Kehittämisvisiot ja tavoitteet 5 1 Meidän kuntamme 5 2 Hyvinvoivat

Lisätiedot

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen

Hankasalmen kulttuuritoimi. Hankasalmi Ellinoora Auvinen Hankasalmen kulttuuritoimi Hankasalmi 14.2.2012 Ellinoora Auvinen Mitä kulttuuri merkitsee yksilölle ja yhteisölle? 2 YKSILÖLLE ehkä tätä Elämyksiä, luovuutta ja identiteetin vahvistamista Mahdollisuus

Lisätiedot

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA

KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA KULTTUURIOHJELMA NURMIJÄRVEN KUNTA Sisältö Kulttuurin vuoro...3 Laki kuntien kulttuuritoiminnasta...5 Visio vuodelle 2016...5 Nurmijärven kunnan arvot...6 Arvot kulttuurin näkökulmasta...7 Kriittiset menestystekijät...9

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

Kulttuurilautakunnan päätös

Kulttuurilautakunnan päätös IISALMEN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kulttuurilautakunnan päätös 20.1.2011 7 1. YLEISPERIAATTEET Kulttuurilautakunta esittää vuosittain kaupungin talousarvioon määrärahan käytettäväksi paikallisten

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä

LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä LUOvUUS Pohjois-Pohjanmaan luovan talouden kehittämisohjelma 2018 Kansalaisopisto luovan talouden toimintaympäristönä YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus Jokaisella on oikeus ja tasaarvoinen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta

Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Kohti sivistyskuntaa kunta edistää taiteen perusopetuksen saatavuutta Taiteen perusopetuksen kehittäminen kunnissa keskustelutilaisuus 22.11.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija p. 050 435 9420, johanna.selkee@kuntaliitto.fi

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan

Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Uusi liikuntalaki ja sen merkitys vantaalaiseen liikuntaan Vantaan Liikuntayhdistys ry juhlaseminaari 21.10.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen

Lisätiedot

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta

Lempäälä luovaa, joustavaa palvelua ja monenlaisia mahdollisuuksia tarjoava ihmisen kokoinen kunta TOIMINTA-AJATUS Lempäälä on itsenäinen, hyvän asumisen ja kilpailukykyisten palvelujen kunta, jossa maaseutu ja kaupunki kohtaavat. Kunnan vetovoiman takaa sen sijainti Suomen nopeimmin kehittyvällä alueella

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2014 Hallintokunta Sitovuustaso Kustannuspaikka Vapaa-aikalautakunta Liikunta ja urheilu 434, 437, 445 ja 465 Järjestetään monipuolisia liikuntamuotoja eri-ikäisille kuntalaisille.

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN

SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN SIVISTYS- JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN TOIMINTA-AVUSTUSTEN ARVIOINTIKRITEERIT Vuosittaisten toiminta-avustusten myöntämisessä noudatetaan Tampereen kaupunginhallituksen hyväksymiä avustustoiminnan

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sivistystoimi Aulis Pitkälä Kaikkien sivistyskaupunki Oppiva sivistyskaupunki Elinvoimainen sivistyskaupunki Innovatiivinen sivistyskaupunki Espoo on sivistyskaupunki

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017

Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 Lapinlahden kuntastrategia 2011-2017 visiona Elinvoimainen Lapinlahti 2025 Khall 7.3.2011 Lapinlahti ja Varpaisjärvi 2010 Nykytilanteen vahvuudet Maantieteellinen sijainti. Hyvät julkiset palvelut ja niiden

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa.

NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020. Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. NURMIJÄRVEN KUNTASTRATEGIA 2014 2020 Nurmijärvi elinvoimaa ja elämisen tilaa. Vuonna 2020 Nurmijärvi on elinvoimainen ja kehittyvä kunta. Kunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti. Kunnalliset päättäjät

Lisätiedot

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa.

Laskennallisille menoille ja tuloille on oma kohtansa käyttökustannusten ja käyttötuottojen taulukoissa. Kuntien kulttuuritoiminnan kustannukset 2010 Vastausohjeet Yleiset vastausohjeet Tässä kyselyssä kootaan tietoa kuntien kulttuuritoiminnan kustannuksista. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan kirjastoissa,

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät?

Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Uusi liikuntalaki voimaan 2015 Kunnat uusien haasteiden edessä Muuttuvatko kuntien tehtävät? Kari Sjöholm 10.9 2014 -200-400 -600-800 -1000-1200 -1400-1600 Hallitusohjelman sekä vuosien 2012-2014 kehysriihien

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Iisalmen kaupunkistrategia Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Kaupunginhallitus 27.11.2017 Kaupunginvaltuusto 4.12.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki VETOVOIMA JA KASVU TOIMIVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN Strategiset

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat

Mikkelin valtuustostrategia Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 1 100 Saimaan rannalla. Mikkelin valtuustostrategia 2018-2021 Visio, strategiset päämäärät ja ohjelmat Visio: Teemme yhdessä Saimaan kauniin Mikkelin Historialtaan ja

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus

Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv opetussuunnitelma-uudistus Taiteen perusopetus Tampereella - vuosikertomus lv 2016-2017 -opetussuunnitelma-uudistus 2017-2018 Sivistys- ja kulttuurilautakunnan kokous 12.10.2017 Kuvat: Sara Hildén -akatemia 1 26.9.2017 Taiteen perusopetus

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä

Kulttuurituottajana kunnassa. Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuurituottajana kunnassa Tehtävät, tavoitteet ja työn kuva Hallintokuntien ja kolmannen sektorin välisessä yhteistyössä Kulttuuri käsitteenä, ymmärretäänkö se? Kulttuuri yhdistetään vielä usein niin

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

KAUPUNKISTRATEGIA

KAUPUNKISTRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIA 2017-2025 VISIO 2025 - Hulluna Huittisiin! Huittinen on turvallinen ja kehittyvä lapsiystävällinen kaupunki, jossa on yhteisöllisyyden ja hyvän ilmapiirin myötä hyvä elää ja yrittää.

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri

Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Ehdotus Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaan: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kalenteri tuo esille lapset ja nuoret taiteen tekijöinä Ohjelmaidea, tarkoitus ja kohderyhmät

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely

Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely Sivistyslautakunta 7 25.01.2017 Avustukset paikallisille kulttuurijärjestöille 2017, avustusmäärärahan jako eri avustusmuotoihin ja avustusten käsittely 966/02.05.01.01/2016 Sivistyslautakunta 25.01.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut

SIVISTYSPALVELUT. Toteutunut SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut raittiustyö Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Vaalan kuntastrategia 2030

Vaalan kuntastrategia 2030 Vaalan kuntastrategia 2030 Mikä on kuntastrategia? Kuntastrategiassa kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Strategisen suunnittelun tarkoituksena on etsiä

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet

Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Tampereen kaupungin taiteen perusopetuksen ohjausperiaatteet Yleistä Taiteen perusopetus on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset

HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET. - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset HYVINVOINTIPALVELUIDEN AVUSTUSMUODOT JA JAKOPERUSTEET - Kouvolan kaupungin yhteisesti sovitut periaatteet - Kulttuurijärjestöjen avustukset TOIMIALOJEN AVUSTUSTEN YHTEISET JAKOPERUSTEET Kouvolan kaupunki

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4

POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 POLVIJÄRVEN KUNNAN KUNTASTRATEGIA 1/4 Kuntastrategian tavoitteena on antaa tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määrätietoinen pohja kaikelle kuntaorganisaatiossa tapahtuvalle päätöksenteolle, valmistelulle

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelma 2018 Vapaa-ajanlautakunta 19.12.2017 Sisällysluettelo 2 Vapaa-ajanlautakunta yhteensä 3 Kulttuuripalvelut 4 Liikuntapalvelut 6 Nuorisopalvelut 8 2 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA

Lisätiedot

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta Kulttuurin toimintaavustusten arviointikriteerien uudistaminen Vaihtoehtojen vertailu 1 Avustusuudistuksen vaiheet 2013-2014 (sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta) Touko-kesäkuu Kysely yhdistyksille

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Kirkkonummen kuntastrategia

Kirkkonummen kuntastrategia KIRDno-2017-952 Kirkkonummen kuntastrategia Tähän tarvittaessa otsikko 2018 2021 Kv 18.12.2017 91: Kirkkonummen kuntastrategia 2018 2021 Kirkkonummen arvot Rohkeus tarkoittaa meille ennakkoluulottomuutta

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 117 15.11.2016 Kulttuurilautakunta 42 11.04.2017 Kaupunginhallitus 102 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 45 09.05.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite lasten harrastustakuusta 3492/12.05.00/2016

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu

Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta. Oulu Nuorisolain uudistaminen koulutoimen näkökulmasta Oulu 1.9.2016 1 Nuorisolaki 2 Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on: 1) edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija

NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA. Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija NUORET, HYVINVOINTI JA POHJOIS-KARJALA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan maakuntaliiton keskeisimmät tehtävät Maakuntaliiton tavoitteena on Pohjois-Karjalan tekeminen entistä paremmaksi

Lisätiedot

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1

Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO

KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO ARVOT-VISIO-STRATEGIA 2012 2020 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTO Kankaanpään kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt strategian 22.12.2011 Kankaanpään kaupungin koulutuslautakunta on hyväksynyt

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO KULTTUURITOIMINTA- Anita Kangas KULTTUURITOIMINTA- KOKEILUT Anita Kangas KESKI-SUOMEN KULTTUURITOIMINTAKOKEILUN TAUSTA (VUOSINA 1976-1979) ARVO SALON JOHTAMA KULTTUURITOIMINTAKOMITEA 1974:2. KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEET: TASA-ARVON

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot