TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

2 2 Kh

3 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Talousarviovuoden 2016 talousraami Toimielin Päivämäärä Asia Kh kokous Raamin asettaminen ja TA2016 laadintaohje Kh vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje. Tuloskorttien kaupunkitason tavoitteet annetaan syyskuussa. Talousarvio 2016 raami annetaan oisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2016 talousarviossa 2,0 % ja henkilöstökulujen 0,5 % ja muiden menojen 1,5 %. Erikoissairaanhoidon muutosprosentti on + 4 %. Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin oisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2016 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin Aikataulu Talousarvion ja -suunnitelman laadinta- ja käsittelyaikataulu on seuraava: Kaupunginhallitus antaa talousarviovuoden 2016 raamin ja talousarvion laadintaohjeen.

4 Budnetin palkkasuunnitteluohjelma on palvelualueiden talousvastaavien käytössä palkkaliitteen tarkistamista ja talousarvion laatimista varten Myyjähallintokunta toimittaa listat sisäisistä eristä ostavalle hallintokunnalle Keskushallintopalveluiden toimistopalveluveloitukset, tilapalveluiden sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset sekä eläkemenoperusteiset erät ja varhemaksut syötettynä keskitetysti lähtien Toiminnallisten tavoitteiden laadinnan ohjausta tarvittaessa, kehitysjohtaja vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje Kaupunginjohtajan viranhaltijaneuvottelut palvelualueen päällikön kanssa lautakunnittain Palvelualueet toimittavat toimielinten hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukset rahatoimistoon ja virka/toimiesitykset henkilöstötoimistoon. lokakuu Konsernijohdon/konsernijaoston talousarvioneuvottelut tytäryhteisöjen kanssa Talousarvion käsittely kaupunginhallituksessa alkaa Tytäryhteisöt toimittavat konsernijaostolle talousarvioesitykset. marraskuu 2015 Talousarvioesitys yhteistyötoimikunnassa. joulukuu 2015 Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman Kaupunginhallitus antaa käyttösuunnitelman laadintaohjeen tammikuu 2016 Toimielimet toimittavat käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja toteutumaraportin sisäisen valvonnan järjestämisestä v sekä suunnitelman sisäisen valvonnan järjestämisestä v kaupunginjohtajalle Talousarvion rakenne ja tehtävät sekä valmistelu Talousarvioprosessissa syntyvää materiaalia hyödynnetään sekä raportoinnissa että toimintakertomuksen laadinnassa. Palvelualueiden tulee hyödyntää talousarvion laadinnassa TANE-raportointia sekä UDP- Report Manageria (johdon raportointi) Budnetin rinnalla Käyttötalousosa Käyttötalousosa laaditaan Budnetissa kustannuspaikka/toimintotasolla paitsi tilapalvelun tulosalueella kustannuspaikka/kohde-tasolla ja se sisältää toimielinkohtaisen tuloslaskelma-muotoisen talousarvion. Budnetin osoite on Budnetin lautakuntasarakkeeseen syötetään talousarvioehdotus. Laadinnassa hyödynnetään vuoden 2014 tilinpäätös -saraketta, vuoden 2015 talousarviosaraketta, huhtikuun 2015 toteutuma-saraketta sekä raami 2016-saraketta, joka on vuoden 2015 käyttösuunnitelma lisättynä em. muutosprosenteilla. Kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen tiedot päivitetään toteutuma -sarakkeeseen Tane 2014 raportoinnin osoite on https://tammi/tane85115/wminfo.htm Budnetissa toimielimittäin sitova ylätason raami 2016 on jaettu kustannuspaikoille talousarviotyön pohjaksi vuoden 2015 käyttösuunnitelman perusteella Lautakuntien tulee itse suunnitella ja ohjata raamin jakoa tarpeen mukaan eri tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välillä vuoden 2016 talousarviotyössä. Budnetissa raamin 2016 tieto ei siis ole lautakuntatasoa pienemmällä tasolla sitova.

5 5 Toimintatulot tulee arvioida tavoitteellisesti tulojen lisäämiseksi. Taksojen ja maksujen korotukset tulee ottaa huomioon. Palvelualueiden on esitettävä oisista tuloista perustelut ja tieto siitä, miten palvelualueen kaikki tulot muodostuvat. Sisäistä palvelua tuottavan yksikön (myyjän) on laadittava erittely myymistään palveluista ja niiden kustannuksista ostavalle yksikölle. Tekniset palvelut toimittaa palvelualueille ja rahatoimistoon listat vuoden 2016 vuokrista ja siivouskustannuksista mennessä. Mahdollisista tilamuutoksista palvelualueet neuvottelevat teknisen keskuksen kanssa. Muista sisäisistä eristä myyjä toimittaa mennessä listan ostavalle hallintokunnalle. Sama erittelylista on toimitettava myös rahatoimistoon. Budnetin Ltk 2015 sarakkeeseen syötetään keskitetysti rahatoimistossa mennessä pohjatiedoksi kaikille yhteiset sisäiset erät: toimistopalvelut, siivous ja vuokrat sekä eläkemenoperusteiset erät. Nämä erät lukitaan ja muutokset tehdään rahatoimiston kautta. Kustannuspaikat käyvät palvelualueen omien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti laatimassa omat esityksensä Ltk-esitys sarakkeeseen. Talousarviotyössä kaikkien tulee noudattaa sovittuja aikatauluja myös palvelualueen sisällä. (Budnetissa käytä liikkumisessa tabulaattoria ja muista tallentaa tehdyt muutokset, jonka jälkeen muutos päivittyy laskelmiin). Budnet voidaan sea palvelualueen pyynnöstä toimielinkohtaisesti, kun halutaan, että muutoksia tehdään enää keskitetysti Palkat Palkkatilien 4011 ja 4013 sekä Vael-eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien opettajien palkkatilin 4021 palkat eli vakinaisen henkilöstön ja tilapäisten kuukausipalkkojen menoarvio laaditaan budnetin palkkasuunnittelussa. Kustannuspaikoilla budjetin laatija ei pääse muuttamaan näitä tilejä suoraan, vaan toimitaan siten, että palvelualueilla talousvastaavat hoitavat keskitetysti tarvittavat muutokset palkkasuunnitteluun. Budnetin palkkasuunnitelmasta palvelualueen talousvastaavat toimittavat kaikille kustannuspaikoille ao. kustannuspaikan omat tiedot tarkistamista ja mahdollisia muutoksia varten elokuun aikana. Palkkasuunnittelussa vuoden 2015 heinäkuun, palkkasummiin lisätään 0,5 %:n korotus. Eläkkeelle jäävien henkilöiden virkojen/toimien täyttöesitykset tulee harkita ja perustella tapauskohtaisesti. Uusien virkojen / toimien esityksissä, lakkauttamisissa ja nimikemuutoksissa palvelualueet käyttävät liitteenä olevaa Virat ja toimet -lomaketta, johon kirjataan tarkat perustelut. Nämä esitykset toimitetaan taloustoimistoon ja henkilöstötoimistoon. Esimiesten nimikemuutoksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota nimikkeiden selkeyttämiseen vastuualueen laajuuden ja alaisten määrän suhteessa. 1.7 Henkilösivukulut Eläkemenoperusteiset maksut kirjataan tilille 4106 ja varhemaksut tilille 4107 rahatoimistossa keskitetysti mennessä euromääräisinä summina. Muut henkilösivukulut ovat v muilla yhteensä 23,27 % palkkamenoista ja opettajilla (TVaEl) 28,00 %. Budnet- järjestelmä laskee henkilösivukulut automaattisesti eikä tilejä pääse päivittämään. Virka- ja toimiesityksiä tehtäessä henkilösivukulut tulee ottaa huomioon em. prosentteina.

6 Sitovuustaso Valtuustoon nähden sitovuudessa ei ole muutoksia kuluvasta vuodesta ja se on toimielinkohtaisesti seuraava: Bruttotulot ja bruttomenot Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut/ kh Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Teknisten palvelujen lautakunta Nettomenot Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Aineen Taidemuseon johtokunta Liikuntalautakunta Jätelautakunta Ympäristölautakunta 1.9. Investointiosan laadinta Investointien kohdalla tulee toimielinten harkita erittäin tarkasti esitettävien investointikohteiden aikataulutus ja tarpeellisuus. Laaditaan liitteen 4 mukaisena. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankeryhmiä ovat esim. kiinteä omaisuus, irtainomaisuus, talonrakennus, jinen käyttöomaisuus jne. Investointiosassa arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha sekä esitetään edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosan lomakkeen perustelut -kohdassa esitetään lyhyt perustelu investoinneille; hankeryhmästä luetellaan yksittäiset hankkeet ja niiden kustannusarvio sekä valmistumisajankohta. Investointiosan hankkeen arvo on vähintään euroa Esittämistarkkuus Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttötalousosan meno- ja tuloarviot esitetään 10 euron tarkkuudella yleisiä pyöristyssääntöjä noudattaen. Investointimenoksi esitetään sellainen hanke, jonka yksikköhinta on vähintään euroa. Investointiosassa esittämistarkkuus on euroa Laadinnan ohjaus Budnetin osalta käyttöohjeita antavat rahatoimistossa Marja-Liisa Nielsen, Matti Lauri ja Tuula Saari ja omalla palvelualueella talousvastaavat. Raamiin liittyviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä.

7 7 2. TORNION KAUPUNGIN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LAATIMISOHJE TA Tornion kaupunkistrategia Kuntastrategiasta on tullut uuden kuntalain (410/2015) 37:n myötä lakisääteinen asiakirja. Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tornion Kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet lähivuosiksi. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla kaupungin tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia, kehittää kaupungin palveluja ja elinvoimaisuutta vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin. Kyseessä on järjestyksessään Tornion neljäs kaupunki-/kuntastrategia (1996, 2004, 2009, 2013). Strategiaa uudistetaan valtuustokausittain ja toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän talousarvion puitteissa. Strategian toteutumista seurataan kaupungin tilinpäätöksissä vuosittain Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) ovat linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Kuva 1. Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.

8 8 Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne palvelualueille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi tulosyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla palvelualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana. Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia sekä maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen) Tornion kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus on lakisääteinen (terveydenhuoltolaki 1326/2010), hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Sitä käytetään osana kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on ollut Kuntaliiton hallinnoima keväästä 2013 alkaen. Hyvinvointikertomus pohjautuu väestöryhmittäiseen valtakunnalliseen kunnasta kerättyyn tilastotietoon ja siihen on mahdollisuus lisätä kunnan omia tilastoja. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen arvioinnin toteutuneista tavoitteista ja toimenpiteistä edelliseltä vuodelta. Laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain ja sitä tarkennetaan vuosittaisella hyvinvointisuunnitelmalla. Torniossa hyvinvointikertomustyötä on tehty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmässä jo vuodesta 2010 lähtien perehtyen toimintamalliin ja indikaattoreihin. Vertailukaupungeiksi ja -alueiksi on valittu Kemi, Raahe ja Iisalmi sekä koko maa, Lapin maakunta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Tornion kaupungin laaja sähköinen hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa yhteydessä on sovittu, että Tornion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on kuluvalla valtuustokaudella lapset ja lapsiperheet. Tornion kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2014 on viety tiedoksi kaupunginhallitukselle Palvelualueiden tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion laadinnassa sähköinen hyvinvointikertomus /-tilinpäätös ja erityisenä tavoitteena huomioida toimenpiteiden vaikutus lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisätietoja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta: Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut / avoterveydenhuollon osastonhoitaja Internet-sivut:

9 Talousarvion 2016 toiminnallisten tavoitteiden laatiminen palvelualueilla Tornion Kaupunkistrategia sisältää kaupungin strategisten linjausten lisäksi mm. kaupungin kärkihankkeet. Palvelualueiden tulee laatia vuoden 2016 talousarviotavoitteet sekä toimenpiteet siten, että ne tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunginvaltuustolle esitettävät palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet laaditaan keskeisistä toiminnoista, joilla on olennainen merkitys palvelualueen toiminnassa talousarviovuonna. Tavoitteet määritellään palvelualueilla ja toimielimittäin omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon kaupunkitason tavoiteohjauksen. Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan toimielimittäin, mutta palvelualue ohjaa laatimisprosessia. Toiminnalliset tavoitteet kirjataan uuteen Targetor Pro -ohjelmaan tuloskorteille ja ne esitetään talousarviokirjassa palvelualueittain seuraavilla tasoilla: Palvelualuetason tuloskortit: tarkastusltk., keskushallinto, hyvinvointipalvelut Toimielinkohtaiset tuloskortit: sivistyspalvelut, tekniset palvelut Palvelualueilla tulee olla yksi tai useampia kaikkia toimielimiä koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka omalta osaltaan tukevat paitsi palvelualueen yhteneväisiä tavoitteita myös Tornion kaupunkitason tavoitteita erityisesti kaupunki-, palvelu- ja elinkeinostrategioiden osalta. Tavoitteita laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Tavoitteita tulee asettaa vain sellaiselle toiminnalle, jonka toteutumiseen toimialue (palvelualue/lautakunta/tulosalue) voi itse vaikuttaa. Myös palvelualueen perustoiminta tulee jättää tuloskortin tavoitteiden opuolelle ja keskittyä olennaisiin painopisteisiin. Vuoden 2016 talousarviossa palvelualueet esittävät tulosalueittain vähintään 3-5 kpl valtuustoon nähden sitovia mittareita. Mittareiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Mittareita laadittaessa on talousarvioon esitettävä vastaavat luvut vuosilta TP 2013 (toteutunut), TP 2014 (toteutunut), TA 2015 (tavoitetaso) ja TA 2016 (tavoitetaso). Palvelualueet voivat asettaa myös omia, alemman tason mittareita, joiden toteutumista hallintokunnat seuraavat itse esim. käyttösuunnitelmissaan. Kaikkia palvelualueita koskevat yhteiset, valtuustotason mittarit ovat Nettokustannukset e / asukas kuvaa kustannusten kehitystä asukasta kohden asukaslukuna käytetään TA2016 asukaslukua (tavoite) lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain Nettokustannukset e / htv. (htv. = henkilötyövuosi) kuvaa kustannusten kehitystä henkilötyövuotta kohden lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Htv. kehitys kuvaa käytettävissä olevan henkilöstöresurssin määrää ja kehitystä lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Kokousten ja pykälien määrä kuvaa kokoustoiminnan laajuutta toimielimittäin lasketaan toimielimittäin ml. esim. henkilöstö- ja konsernijaostot

10 10 Palvelualueen perustiedot esitetään liitteen 1 mukaisella lomakkeella. Lisäksi lomakkeella esitetään palvelualueen tunnusluvut. Toimielinkohtaiset perustiedot, toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopisteet esitetään tämän ohjeen liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Lomakkeelle määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokainen palvelualue laatii oman työjärjestyksensä talousarvion laatimisprosessin läpiviemiseksi talousarvion laatimisohjeessa annetun aikataulun puitteissa. Usean toimielimen palvelualueiden johtoryhmätyöskentely korostuu heti talousarviotyön alkuvaiheessa. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa oman toimintansa suunnitteluun. Suunnittelun alkuvaiheessa on suositeltavaa pitää esim. työpaikkakokous, jonka yhteydessä esitellään myös Tornion kaupunkitason tavoitteet palvelualueen toiminnan pohjaksi. Muuta huomioitavaa palvelualueiden tavoitteita laadittaessa: Lautakuntien hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukseen liittyvät toiminnalliset tavoitteet (tuloskortit + liitteet) tulee toimittaa rahatoimistoon (talousjohtaja Anne Vuorjoki) ja kehittämispalveluihin (toimistosihteeri Arja Sadinmaa) mennessä. Arvot on kaupungin yhteisiä. Palvelualueen toiminta-ajatus ja visio tarkistetaan vain tarvittaessa sekä tehdään mahdolliset korjaukset. Muutokset ja päivitykset kaikkien em. osalta kirjataan Targetor Pro -ohjelmaan Palvelualueella mahdollisesti tapahtuneiden henkilöstövaihdosten johdosta Targetor Pro -ohjelman käyttöoikeudet tulee jälleen tarkistaa ja ilmoittaa välittömästi ohjelman pääkäyttäjille. Lisätietoja toiminnallisten tavoitteiden laatimisesta ja käyttäjätuki: verkko palvelusuunnittelija Yrjö Nurkkala (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) toimistosihteeri Arja Sadinmaa (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo (lisätietoja talousarvion laatimisesta + Targetor Pro -ohjelmasta) talousjohtaja Anne Vuorjoki (lisätietoja talousarvion laatimisesta) Linkit: Targetor Pro: https://tornio.targetorpro.com (Valitse TA 2016 näkymä ja tuloskorttipohjat omalta toimialueeltasi) Tornion Kaupunkistrategia löytyy kokonaisuudessaan Tornion kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: Samasta osoitteesta löytyvät myös muut kaupungin strategiatason asiakirjat. Talousarvion laatimisohjeen liitteet: Liite 1: Palvelualueen perustiedot Liite 2: Toimielimen perustiedot Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 Liite 4: Investointiosa Liite 5: Virka / toimilomake Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016

11 11 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain

12 12 LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Palvelualueen arvot Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Palvelualueen tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Palvelualueen htv:t, kehitys Palvelualueen nettokustannukset e / htv Palvelualueen nettokustannukset e / asukas Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

13 13 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Tulosalue X Tulosalue Y Tulosalue Z Vastuuhenkilö X Vastuuhenkilö Y Vastuuhenkilö Z Toimintaympäristön muutos Tähän kuvataan lyhyesti merkittävimmät toimintaympäristön muutokset sekä niiden vaikutukset talouteen ja toimintoihin. Toiminnan painopistealueet 2016 Tähän kuvataan lyhyesti toiminnan keskeiset painopistealueet tulevana vuonna. Hanke- ja projektitoiminta 2016 Tähän kirjataan olemassa oleva sekä suunniteltu hanke- ja projektitoiminta vuonna Hankkeen nimi, toteutusaika esim , päätös asiasta esim. ltk XX.XX. XX XXXXXXX Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2013, TP2014, TA2015 ja TA Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi Tulosalueen htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e / htv Tulosalueen nettokustannukset e / asukas Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät Oma tunnusluku 1 Oma tunnusluku 2 jne. Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

14 14 Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset ja lapsiperheet nuoret ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuurija vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisuu ksien vahvistaminen

15 15 2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Kaupungin strateginen päämäärä: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristöja energiaratkaisut 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY Kaupungin strateginen päämäärä: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen

16 16 4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

17 17 Liite 4: Investointiosa INVESTOINTIOSA PALVELUALUE LAUTAKUNTA TP 2014 TA-2015 TA-2016 Ts-2017 Ts-2018 e e e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut:

18 18 Liite 5: Virka/toimiesityslomake MUUTOS VIROISSA JA TOIMISSA Muutoslaji: Tehtävän luonne, virka: vai toimi: Muutosajankohta: Palvelu- ja tulosalue: Tulosyksikkö: Nimikkeen muutos Uusi nimike: Vanha nimike: Perustelu muutokselle Lakkautettaessa myös selvitys miten tehtävät järjestetään: Tehtävän kuvaus Tehtävän pätevyysvaatimukset: Kulut VES/TES kohta: Palkkausesitys: Vuosikustannus: Sosiaalikulut: 23,27 % Muut kulut (työskentelytilat, atk- laitteet ja ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus): Kokonaiskustannukset perustamisvuonna: Talousarviotili: Päätökset Lauta/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuust o hyväksytty hylätty

19 19 Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016 TULOSLASKELMA Talousarvioesitys 2016 TP TA TS 2016 Raami 2016 Muutos e Muutos e Muutos % Muutos % kv kh TP 14 / Raami 16 Ta 15 / Raami 16 raami 16/ raami16/ TA 15 TP14 Toimintatulot ,0-2,4 Myyntituotot ,0-1,8 Maksutuotot ,0 0,8 Tuet ja avustukset ,0-1,9 Muut toimintatuotot ,0-8,3 Toimintamenot ,5 2,0 Palkat ja palkkiot ,5 1,7 Henkilösivukulut ,5-0,7 Erikoissairaanhoito ,0 0,6 Palvelujen ostot ,5 2,5 Ostot tilikauden aikana, tarvikkeet ,5 6,0 Avustukset ,5 7,5 Muut toimintakulut ,5 2,1 Toimintakate ,5 2,7 Verotulot yhteensä ,5 5,2 Kunnallisvero ,7 5,7 Kiinteistövero ,4 5,8 Yhteisövero ,2-10,0 Valtionosuudet yhteensä ,1 3,4 Peruspalvelujen valtionosuus ,0-13,1 VO:n verotulojen tasaus ,9 115,4 Opetus- ja kulttuuritoimen VO ,5-30,3 VO:n järj. muutoksen tasaus /lisäosat ,0-100,0 Rahoitustulot ja -menot ,9 59,7 Korkotulot konserniyhtiöiltä ,0-0,1 Korkotulot kons. pääomalaina ,0 0,0 Korkotulot ,0 8,5 Muut rahoitustulot ,0-13,4 Korkomenot ,3 16,3 Muut rahoitusmenot ,4 266,9 Vuosikate ,7 120,3 Poistot pysyvien vastaavien menoista ,7 6,5 Tilikauden tulos ,5-48,1

20 37 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain Talousarvioesitys 2016 Kh Muutokset/oiset Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 TARKASTUSTOIMI PALKAT ,49 43,80 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,53 70,17 PALVELUJEN OSTOT ,49 63,44 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,86 435,21 MUUT MENOT Menot YHT * ,04 54,72 Netto ,04 54,72 KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT ,00 1,09 PALKAT ,50 2,23 TYÖLLISYYSPALKAT ,50 6,44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,61 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,70 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 10,86 AVUSTUKSET ,50 12,82 MUUT MENOT ,50-15,81 Menot YHT * ,07 7,72 Netto ,68 10,85 HYVINVOINTIPALVELUT yhteensä TULOT ,00-2,65 PALKAT ,50 2,26 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,11 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALVELUJEN OSTOT ,50-1,35 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 13,90 AVUSTUKSET ,50 5,01 MUUT MENOT ,50 10,10 Ulk.Menot YHT * ,10 1,38 Netto ,11 1,89 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT ,00-9,80 PALKAT ,50-0,04 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,29 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,37 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 4,43 AVUSTUKSET ,50 14,77 MUUT MENOT ,50-23,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,68 netto ,63 1,61

21 38 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT ,00-2,51 PALKAT ,50 2,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,41 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,04 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50-6,19 AVUSTUKSET ,50 1,56 MUUT MENOT ,50 0,11 Ulk.Menot YHT * ,76 2,58 netto ,55 3,51 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT ,00 6,55 PALKAT ,50 6,88 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,49 7,06 PALVELUJEN OSTOT ,49-15,72 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,48-50,73 AVUSTUKSET ,00 MUUT MENOT ,89-58,76 Ulk.Menot YHT * ,65-3,33 netto ,21-6,27 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00-8,70 PALKAT ,50 0,18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,01 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,73 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 2,00 AVUSTUKSET ,50 14,42 MUUT MENOT ,50-14,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,76 netto ,63 1,66 TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TULOT ,00-2,85 PALKAT ,50 2,70 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,67 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,83 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 1,82 AVUSTUKSET ,50 93,62 MUUT MENOT ,50-5,17 Ulk.Menot YHT * ,13 3,49 Netto ,89 5,38

22 39 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT ,00-3,09 PALKAT ,50 1,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,38 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,26 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 36,23 AVUSTUKSET ,50 4,15 MUUT MENOT ,49 67,29 Ulk.Menot YHT * ,98 7,91 Netto ,45 14,80 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT ,00 28,39 PALKAT ,48 8,94 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,58 19,74 PALVELUJEN OSTOT ,48 217,03 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,79 MUUT MENOT ,50-19,00 Ulk.Menot YHT * ,98 28,30 Netto TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristötoimi TULOT ,00 7,54 PALKAT ,50 11,43 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-4,13 PALVELUJEN OSTOT ,50 6,36 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 56,20 AVUSTUKSET ,51-8,98 MUUT MENOT ,50 10,20 Ulk.Menot YHT * ,72 8,92 Netto ,77 13,06 TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00 0,17 PALKAT ,50 4,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,09 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,02 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 3,50 AVUSTUKSET ,50 20,02 MUUT MENOT ,50 0,26 Ulk.Menot YHT * ,07 4,41 Netto ,71 6,20

23 40 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 Yhteensä TULOT ,00-2,37 PALKAT ,50 1,66 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,73 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,56 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 5,97 AVUSTUKSET ,50 7,50 MUUT MENOT ,50 2,12 Ulk.Menot YHT * ,55 1,99 Netto ,48 2,71

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvion laadintaohje Sivu 1 / 32 PUDASJÄRVEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET (Toiminta-alueen talousarvioehdotuksen perusteluteksti rakenteen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Valtuuston hyväksymä 10.11.2014 Pormestarin katsaus Talouden epävarmuus jatkuu ja ennusteet elpymisestä ja kasvusta ovat hyvin varovaisia. Taloustilanne näkyy

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2015-2017 SEKÄ TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2015-2017 SEKÄ TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2015-2017 SEKÄ TALOUSARVION 2015 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

07.09.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018

07.09.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 07.09.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2016-2018 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 110 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016

Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kouvolan kaupunki Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2016 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Sisällysluettelo 1. Taloudellinen tilanne... 1 2. Vuoden 2016 talousarvion laadinta... 1 2.1. Talousarvion sitovuustaso...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2015 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kaksi vuotta peräkkäin ja myös kuluvan vuoden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017

KIRJE 26.08.2015 TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNKI Taloustoimisto KIRJE 26.08.2015 Lautakunnat TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN OHJEET VUOSILLE 2015-2017 Talousarvion ja suunnitelman rakenne Kuntalain 65 pykälän mukaan valtuuston on vuoden

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2014 1.1.-30.6.2014 Kh:n käsittely 18.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2014 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2015 2017 Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 1 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2013 2 TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1 Kankaanpään kaupunki Kaupunginhallitus 25.08.2014 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2015-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE Sisällysluettelo 1. Aikataulu ja prosessin vaiheet 2. Tilinpäätös 2013

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon

Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014. Sisällysluetteloon Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Imatran kaupunki ja kaupunkikonserni Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 Sisällysluetteloon 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginvaltuuston asettamat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI 1 TALOUSARVION 2014 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2014-2016 LAADINTAOHJEET Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalous on ollut taantumassa vuonna 2012 ja alkuvuonna 2013. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2014 JA VUOSIEN 2015-2018 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018

HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2018 KV 17.11.2014 Talousarvio ja taloussuunnitelma 2015-2018 2 HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot