TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

2 2 Kh

3 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Talousarviovuoden 2016 talousraami Toimielin Päivämäärä Asia Kh kokous Raamin asettaminen ja TA2016 laadintaohje Kh vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje. Tuloskorttien kaupunkitason tavoitteet annetaan syyskuussa. Talousarvio 2016 raami annetaan oisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2016 talousarviossa 2,0 % ja henkilöstökulujen 0,5 % ja muiden menojen 1,5 %. Erikoissairaanhoidon muutosprosentti on + 4 %. Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin oisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2016 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin Aikataulu Talousarvion ja -suunnitelman laadinta- ja käsittelyaikataulu on seuraava: Kaupunginhallitus antaa talousarviovuoden 2016 raamin ja talousarvion laadintaohjeen.

4 Budnetin palkkasuunnitteluohjelma on palvelualueiden talousvastaavien käytössä palkkaliitteen tarkistamista ja talousarvion laatimista varten Myyjähallintokunta toimittaa listat sisäisistä eristä ostavalle hallintokunnalle Keskushallintopalveluiden toimistopalveluveloitukset, tilapalveluiden sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset sekä eläkemenoperusteiset erät ja varhemaksut syötettynä keskitetysti lähtien Toiminnallisten tavoitteiden laadinnan ohjausta tarvittaessa, kehitysjohtaja vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje Kaupunginjohtajan viranhaltijaneuvottelut palvelualueen päällikön kanssa lautakunnittain Palvelualueet toimittavat toimielinten hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukset rahatoimistoon ja virka/toimiesitykset henkilöstötoimistoon. lokakuu Konsernijohdon/konsernijaoston talousarvioneuvottelut tytäryhteisöjen kanssa Talousarvion käsittely kaupunginhallituksessa alkaa Tytäryhteisöt toimittavat konsernijaostolle talousarvioesitykset. marraskuu 2015 Talousarvioesitys yhteistyötoimikunnassa. joulukuu 2015 Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman Kaupunginhallitus antaa käyttösuunnitelman laadintaohjeen tammikuu 2016 Toimielimet toimittavat käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja toteutumaraportin sisäisen valvonnan järjestämisestä v sekä suunnitelman sisäisen valvonnan järjestämisestä v kaupunginjohtajalle Talousarvion rakenne ja tehtävät sekä valmistelu Talousarvioprosessissa syntyvää materiaalia hyödynnetään sekä raportoinnissa että toimintakertomuksen laadinnassa. Palvelualueiden tulee hyödyntää talousarvion laadinnassa TANE-raportointia sekä UDP- Report Manageria (johdon raportointi) Budnetin rinnalla Käyttötalousosa Käyttötalousosa laaditaan Budnetissa kustannuspaikka/toimintotasolla paitsi tilapalvelun tulosalueella kustannuspaikka/kohde-tasolla ja se sisältää toimielinkohtaisen tuloslaskelma-muotoisen talousarvion. Budnetin osoite on Budnetin lautakuntasarakkeeseen syötetään talousarvioehdotus. Laadinnassa hyödynnetään vuoden 2014 tilinpäätös -saraketta, vuoden 2015 talousarviosaraketta, huhtikuun 2015 toteutuma-saraketta sekä raami 2016-saraketta, joka on vuoden 2015 käyttösuunnitelma lisättynä em. muutosprosenteilla. Kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen tiedot päivitetään toteutuma -sarakkeeseen Tane 2014 raportoinnin osoite on https://tammi/tane85115/wminfo.htm Budnetissa toimielimittäin sitova ylätason raami 2016 on jaettu kustannuspaikoille talousarviotyön pohjaksi vuoden 2015 käyttösuunnitelman perusteella Lautakuntien tulee itse suunnitella ja ohjata raamin jakoa tarpeen mukaan eri tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välillä vuoden 2016 talousarviotyössä. Budnetissa raamin 2016 tieto ei siis ole lautakuntatasoa pienemmällä tasolla sitova.

5 5 Toimintatulot tulee arvioida tavoitteellisesti tulojen lisäämiseksi. Taksojen ja maksujen korotukset tulee ottaa huomioon. Palvelualueiden on esitettävä oisista tuloista perustelut ja tieto siitä, miten palvelualueen kaikki tulot muodostuvat. Sisäistä palvelua tuottavan yksikön (myyjän) on laadittava erittely myymistään palveluista ja niiden kustannuksista ostavalle yksikölle. Tekniset palvelut toimittaa palvelualueille ja rahatoimistoon listat vuoden 2016 vuokrista ja siivouskustannuksista mennessä. Mahdollisista tilamuutoksista palvelualueet neuvottelevat teknisen keskuksen kanssa. Muista sisäisistä eristä myyjä toimittaa mennessä listan ostavalle hallintokunnalle. Sama erittelylista on toimitettava myös rahatoimistoon. Budnetin Ltk 2015 sarakkeeseen syötetään keskitetysti rahatoimistossa mennessä pohjatiedoksi kaikille yhteiset sisäiset erät: toimistopalvelut, siivous ja vuokrat sekä eläkemenoperusteiset erät. Nämä erät lukitaan ja muutokset tehdään rahatoimiston kautta. Kustannuspaikat käyvät palvelualueen omien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti laatimassa omat esityksensä Ltk-esitys sarakkeeseen. Talousarviotyössä kaikkien tulee noudattaa sovittuja aikatauluja myös palvelualueen sisällä. (Budnetissa käytä liikkumisessa tabulaattoria ja muista tallentaa tehdyt muutokset, jonka jälkeen muutos päivittyy laskelmiin). Budnet voidaan sea palvelualueen pyynnöstä toimielinkohtaisesti, kun halutaan, että muutoksia tehdään enää keskitetysti Palkat Palkkatilien 4011 ja 4013 sekä Vael-eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien opettajien palkkatilin 4021 palkat eli vakinaisen henkilöstön ja tilapäisten kuukausipalkkojen menoarvio laaditaan budnetin palkkasuunnittelussa. Kustannuspaikoilla budjetin laatija ei pääse muuttamaan näitä tilejä suoraan, vaan toimitaan siten, että palvelualueilla talousvastaavat hoitavat keskitetysti tarvittavat muutokset palkkasuunnitteluun. Budnetin palkkasuunnitelmasta palvelualueen talousvastaavat toimittavat kaikille kustannuspaikoille ao. kustannuspaikan omat tiedot tarkistamista ja mahdollisia muutoksia varten elokuun aikana. Palkkasuunnittelussa vuoden 2015 heinäkuun, palkkasummiin lisätään 0,5 %:n korotus. Eläkkeelle jäävien henkilöiden virkojen/toimien täyttöesitykset tulee harkita ja perustella tapauskohtaisesti. Uusien virkojen / toimien esityksissä, lakkauttamisissa ja nimikemuutoksissa palvelualueet käyttävät liitteenä olevaa Virat ja toimet -lomaketta, johon kirjataan tarkat perustelut. Nämä esitykset toimitetaan taloustoimistoon ja henkilöstötoimistoon. Esimiesten nimikemuutoksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota nimikkeiden selkeyttämiseen vastuualueen laajuuden ja alaisten määrän suhteessa. 1.7 Henkilösivukulut Eläkemenoperusteiset maksut kirjataan tilille 4106 ja varhemaksut tilille 4107 rahatoimistossa keskitetysti mennessä euromääräisinä summina. Muut henkilösivukulut ovat v muilla yhteensä 23,27 % palkkamenoista ja opettajilla (TVaEl) 28,00 %. Budnet- järjestelmä laskee henkilösivukulut automaattisesti eikä tilejä pääse päivittämään. Virka- ja toimiesityksiä tehtäessä henkilösivukulut tulee ottaa huomioon em. prosentteina.

6 Sitovuustaso Valtuustoon nähden sitovuudessa ei ole muutoksia kuluvasta vuodesta ja se on toimielinkohtaisesti seuraava: Bruttotulot ja bruttomenot Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut/ kh Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Teknisten palvelujen lautakunta Nettomenot Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Aineen Taidemuseon johtokunta Liikuntalautakunta Jätelautakunta Ympäristölautakunta 1.9. Investointiosan laadinta Investointien kohdalla tulee toimielinten harkita erittäin tarkasti esitettävien investointikohteiden aikataulutus ja tarpeellisuus. Laaditaan liitteen 4 mukaisena. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankeryhmiä ovat esim. kiinteä omaisuus, irtainomaisuus, talonrakennus, jinen käyttöomaisuus jne. Investointiosassa arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha sekä esitetään edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosan lomakkeen perustelut -kohdassa esitetään lyhyt perustelu investoinneille; hankeryhmästä luetellaan yksittäiset hankkeet ja niiden kustannusarvio sekä valmistumisajankohta. Investointiosan hankkeen arvo on vähintään euroa Esittämistarkkuus Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttötalousosan meno- ja tuloarviot esitetään 10 euron tarkkuudella yleisiä pyöristyssääntöjä noudattaen. Investointimenoksi esitetään sellainen hanke, jonka yksikköhinta on vähintään euroa. Investointiosassa esittämistarkkuus on euroa Laadinnan ohjaus Budnetin osalta käyttöohjeita antavat rahatoimistossa Marja-Liisa Nielsen, Matti Lauri ja Tuula Saari ja omalla palvelualueella talousvastaavat. Raamiin liittyviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä.

7 7 2. TORNION KAUPUNGIN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LAATIMISOHJE TA Tornion kaupunkistrategia Kuntastrategiasta on tullut uuden kuntalain (410/2015) 37:n myötä lakisääteinen asiakirja. Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tornion Kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet lähivuosiksi. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla kaupungin tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia, kehittää kaupungin palveluja ja elinvoimaisuutta vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin. Kyseessä on järjestyksessään Tornion neljäs kaupunki-/kuntastrategia (1996, 2004, 2009, 2013). Strategiaa uudistetaan valtuustokausittain ja toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän talousarvion puitteissa. Strategian toteutumista seurataan kaupungin tilinpäätöksissä vuosittain Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) ovat linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Kuva 1. Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.

8 8 Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne palvelualueille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi tulosyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla palvelualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana. Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia sekä maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen) Tornion kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus on lakisääteinen (terveydenhuoltolaki 1326/2010), hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Sitä käytetään osana kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on ollut Kuntaliiton hallinnoima keväästä 2013 alkaen. Hyvinvointikertomus pohjautuu väestöryhmittäiseen valtakunnalliseen kunnasta kerättyyn tilastotietoon ja siihen on mahdollisuus lisätä kunnan omia tilastoja. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen arvioinnin toteutuneista tavoitteista ja toimenpiteistä edelliseltä vuodelta. Laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain ja sitä tarkennetaan vuosittaisella hyvinvointisuunnitelmalla. Torniossa hyvinvointikertomustyötä on tehty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmässä jo vuodesta 2010 lähtien perehtyen toimintamalliin ja indikaattoreihin. Vertailukaupungeiksi ja -alueiksi on valittu Kemi, Raahe ja Iisalmi sekä koko maa, Lapin maakunta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Tornion kaupungin laaja sähköinen hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa yhteydessä on sovittu, että Tornion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on kuluvalla valtuustokaudella lapset ja lapsiperheet. Tornion kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2014 on viety tiedoksi kaupunginhallitukselle Palvelualueiden tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion laadinnassa sähköinen hyvinvointikertomus /-tilinpäätös ja erityisenä tavoitteena huomioida toimenpiteiden vaikutus lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisätietoja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta: Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut / avoterveydenhuollon osastonhoitaja Internet-sivut:

9 Talousarvion 2016 toiminnallisten tavoitteiden laatiminen palvelualueilla Tornion Kaupunkistrategia sisältää kaupungin strategisten linjausten lisäksi mm. kaupungin kärkihankkeet. Palvelualueiden tulee laatia vuoden 2016 talousarviotavoitteet sekä toimenpiteet siten, että ne tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunginvaltuustolle esitettävät palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet laaditaan keskeisistä toiminnoista, joilla on olennainen merkitys palvelualueen toiminnassa talousarviovuonna. Tavoitteet määritellään palvelualueilla ja toimielimittäin omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon kaupunkitason tavoiteohjauksen. Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan toimielimittäin, mutta palvelualue ohjaa laatimisprosessia. Toiminnalliset tavoitteet kirjataan uuteen Targetor Pro -ohjelmaan tuloskorteille ja ne esitetään talousarviokirjassa palvelualueittain seuraavilla tasoilla: Palvelualuetason tuloskortit: tarkastusltk., keskushallinto, hyvinvointipalvelut Toimielinkohtaiset tuloskortit: sivistyspalvelut, tekniset palvelut Palvelualueilla tulee olla yksi tai useampia kaikkia toimielimiä koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka omalta osaltaan tukevat paitsi palvelualueen yhteneväisiä tavoitteita myös Tornion kaupunkitason tavoitteita erityisesti kaupunki-, palvelu- ja elinkeinostrategioiden osalta. Tavoitteita laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Tavoitteita tulee asettaa vain sellaiselle toiminnalle, jonka toteutumiseen toimialue (palvelualue/lautakunta/tulosalue) voi itse vaikuttaa. Myös palvelualueen perustoiminta tulee jättää tuloskortin tavoitteiden opuolelle ja keskittyä olennaisiin painopisteisiin. Vuoden 2016 talousarviossa palvelualueet esittävät tulosalueittain vähintään 3-5 kpl valtuustoon nähden sitovia mittareita. Mittareiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Mittareita laadittaessa on talousarvioon esitettävä vastaavat luvut vuosilta TP 2013 (toteutunut), TP 2014 (toteutunut), TA 2015 (tavoitetaso) ja TA 2016 (tavoitetaso). Palvelualueet voivat asettaa myös omia, alemman tason mittareita, joiden toteutumista hallintokunnat seuraavat itse esim. käyttösuunnitelmissaan. Kaikkia palvelualueita koskevat yhteiset, valtuustotason mittarit ovat Nettokustannukset e / asukas kuvaa kustannusten kehitystä asukasta kohden asukaslukuna käytetään TA2016 asukaslukua (tavoite) lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain Nettokustannukset e / htv. (htv. = henkilötyövuosi) kuvaa kustannusten kehitystä henkilötyövuotta kohden lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Htv. kehitys kuvaa käytettävissä olevan henkilöstöresurssin määrää ja kehitystä lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Kokousten ja pykälien määrä kuvaa kokoustoiminnan laajuutta toimielimittäin lasketaan toimielimittäin ml. esim. henkilöstö- ja konsernijaostot

10 10 Palvelualueen perustiedot esitetään liitteen 1 mukaisella lomakkeella. Lisäksi lomakkeella esitetään palvelualueen tunnusluvut. Toimielinkohtaiset perustiedot, toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopisteet esitetään tämän ohjeen liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Lomakkeelle määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokainen palvelualue laatii oman työjärjestyksensä talousarvion laatimisprosessin läpiviemiseksi talousarvion laatimisohjeessa annetun aikataulun puitteissa. Usean toimielimen palvelualueiden johtoryhmätyöskentely korostuu heti talousarviotyön alkuvaiheessa. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa oman toimintansa suunnitteluun. Suunnittelun alkuvaiheessa on suositeltavaa pitää esim. työpaikkakokous, jonka yhteydessä esitellään myös Tornion kaupunkitason tavoitteet palvelualueen toiminnan pohjaksi. Muuta huomioitavaa palvelualueiden tavoitteita laadittaessa: Lautakuntien hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukseen liittyvät toiminnalliset tavoitteet (tuloskortit + liitteet) tulee toimittaa rahatoimistoon (talousjohtaja Anne Vuorjoki) ja kehittämispalveluihin (toimistosihteeri Arja Sadinmaa) mennessä. Arvot on kaupungin yhteisiä. Palvelualueen toiminta-ajatus ja visio tarkistetaan vain tarvittaessa sekä tehdään mahdolliset korjaukset. Muutokset ja päivitykset kaikkien em. osalta kirjataan Targetor Pro -ohjelmaan Palvelualueella mahdollisesti tapahtuneiden henkilöstövaihdosten johdosta Targetor Pro -ohjelman käyttöoikeudet tulee jälleen tarkistaa ja ilmoittaa välittömästi ohjelman pääkäyttäjille. Lisätietoja toiminnallisten tavoitteiden laatimisesta ja käyttäjätuki: verkko palvelusuunnittelija Yrjö Nurkkala (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) toimistosihteeri Arja Sadinmaa (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo (lisätietoja talousarvion laatimisesta + Targetor Pro -ohjelmasta) talousjohtaja Anne Vuorjoki (lisätietoja talousarvion laatimisesta) Linkit: Targetor Pro: https://tornio.targetorpro.com (Valitse TA 2016 näkymä ja tuloskorttipohjat omalta toimialueeltasi) Tornion Kaupunkistrategia löytyy kokonaisuudessaan Tornion kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: Samasta osoitteesta löytyvät myös muut kaupungin strategiatason asiakirjat. Talousarvion laatimisohjeen liitteet: Liite 1: Palvelualueen perustiedot Liite 2: Toimielimen perustiedot Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 Liite 4: Investointiosa Liite 5: Virka / toimilomake Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016

11 11 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain

12 12 LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Palvelualueen arvot Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Palvelualueen tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Palvelualueen htv:t, kehitys Palvelualueen nettokustannukset e / htv Palvelualueen nettokustannukset e / asukas Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

13 13 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Tulosalue X Tulosalue Y Tulosalue Z Vastuuhenkilö X Vastuuhenkilö Y Vastuuhenkilö Z Toimintaympäristön muutos Tähän kuvataan lyhyesti merkittävimmät toimintaympäristön muutokset sekä niiden vaikutukset talouteen ja toimintoihin. Toiminnan painopistealueet 2016 Tähän kuvataan lyhyesti toiminnan keskeiset painopistealueet tulevana vuonna. Hanke- ja projektitoiminta 2016 Tähän kirjataan olemassa oleva sekä suunniteltu hanke- ja projektitoiminta vuonna Hankkeen nimi, toteutusaika esim , päätös asiasta esim. ltk XX.XX. XX XXXXXXX Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2013, TP2014, TA2015 ja TA Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi Tulosalueen htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e / htv Tulosalueen nettokustannukset e / asukas Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät Oma tunnusluku 1 Oma tunnusluku 2 jne. Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

14 14 Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset ja lapsiperheet nuoret ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuurija vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisuu ksien vahvistaminen

15 15 2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Kaupungin strateginen päämäärä: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristöja energiaratkaisut 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY Kaupungin strateginen päämäärä: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen

16 16 4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

17 17 Liite 4: Investointiosa INVESTOINTIOSA PALVELUALUE LAUTAKUNTA TP 2014 TA-2015 TA-2016 Ts-2017 Ts-2018 e e e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut:

18 18 Liite 5: Virka/toimiesityslomake MUUTOS VIROISSA JA TOIMISSA Muutoslaji: Tehtävän luonne, virka: vai toimi: Muutosajankohta: Palvelu- ja tulosalue: Tulosyksikkö: Nimikkeen muutos Uusi nimike: Vanha nimike: Perustelu muutokselle Lakkautettaessa myös selvitys miten tehtävät järjestetään: Tehtävän kuvaus Tehtävän pätevyysvaatimukset: Kulut VES/TES kohta: Palkkausesitys: Vuosikustannus: Sosiaalikulut: 23,27 % Muut kulut (työskentelytilat, atk- laitteet ja ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus): Kokonaiskustannukset perustamisvuonna: Talousarviotili: Päätökset Lauta/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuust o hyväksytty hylätty

19 19 Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016 TULOSLASKELMA Talousarvioesitys 2016 TP TA TS 2016 Raami 2016 Muutos e Muutos e Muutos % Muutos % kv kh TP 14 / Raami 16 Ta 15 / Raami 16 raami 16/ raami16/ TA 15 TP14 Toimintatulot ,0-2,4 Myyntituotot ,0-1,8 Maksutuotot ,0 0,8 Tuet ja avustukset ,0-1,9 Muut toimintatuotot ,0-8,3 Toimintamenot ,5 2,0 Palkat ja palkkiot ,5 1,7 Henkilösivukulut ,5-0,7 Erikoissairaanhoito ,0 0,6 Palvelujen ostot ,5 2,5 Ostot tilikauden aikana, tarvikkeet ,5 6,0 Avustukset ,5 7,5 Muut toimintakulut ,5 2,1 Toimintakate ,5 2,7 Verotulot yhteensä ,5 5,2 Kunnallisvero ,7 5,7 Kiinteistövero ,4 5,8 Yhteisövero ,2-10,0 Valtionosuudet yhteensä ,1 3,4 Peruspalvelujen valtionosuus ,0-13,1 VO:n verotulojen tasaus ,9 115,4 Opetus- ja kulttuuritoimen VO ,5-30,3 VO:n järj. muutoksen tasaus /lisäosat ,0-100,0 Rahoitustulot ja -menot ,9 59,7 Korkotulot konserniyhtiöiltä ,0-0,1 Korkotulot kons. pääomalaina ,0 0,0 Korkotulot ,0 8,5 Muut rahoitustulot ,0-13,4 Korkomenot ,3 16,3 Muut rahoitusmenot ,4 266,9 Vuosikate ,7 120,3 Poistot pysyvien vastaavien menoista ,7 6,5 Tilikauden tulos ,5-48,1

20 37 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain Talousarvioesitys 2016 Kh Muutokset/oiset Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 TARKASTUSTOIMI PALKAT ,49 43,80 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,53 70,17 PALVELUJEN OSTOT ,49 63,44 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,86 435,21 MUUT MENOT Menot YHT * ,04 54,72 Netto ,04 54,72 KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT ,00 1,09 PALKAT ,50 2,23 TYÖLLISYYSPALKAT ,50 6,44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,61 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,70 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 10,86 AVUSTUKSET ,50 12,82 MUUT MENOT ,50-15,81 Menot YHT * ,07 7,72 Netto ,68 10,85 HYVINVOINTIPALVELUT yhteensä TULOT ,00-2,65 PALKAT ,50 2,26 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,11 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALVELUJEN OSTOT ,50-1,35 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 13,90 AVUSTUKSET ,50 5,01 MUUT MENOT ,50 10,10 Ulk.Menot YHT * ,10 1,38 Netto ,11 1,89 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT ,00-9,80 PALKAT ,50-0,04 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,29 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,37 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 4,43 AVUSTUKSET ,50 14,77 MUUT MENOT ,50-23,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,68 netto ,63 1,61

21 38 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT ,00-2,51 PALKAT ,50 2,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,41 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,04 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50-6,19 AVUSTUKSET ,50 1,56 MUUT MENOT ,50 0,11 Ulk.Menot YHT * ,76 2,58 netto ,55 3,51 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT ,00 6,55 PALKAT ,50 6,88 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,49 7,06 PALVELUJEN OSTOT ,49-15,72 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,48-50,73 AVUSTUKSET ,00 MUUT MENOT ,89-58,76 Ulk.Menot YHT * ,65-3,33 netto ,21-6,27 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00-8,70 PALKAT ,50 0,18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,01 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,73 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 2,00 AVUSTUKSET ,50 14,42 MUUT MENOT ,50-14,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,76 netto ,63 1,66 TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TULOT ,00-2,85 PALKAT ,50 2,70 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,67 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,83 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 1,82 AVUSTUKSET ,50 93,62 MUUT MENOT ,50-5,17 Ulk.Menot YHT * ,13 3,49 Netto ,89 5,38

22 39 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT ,00-3,09 PALKAT ,50 1,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,38 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,26 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 36,23 AVUSTUKSET ,50 4,15 MUUT MENOT ,49 67,29 Ulk.Menot YHT * ,98 7,91 Netto ,45 14,80 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT ,00 28,39 PALKAT ,48 8,94 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,58 19,74 PALVELUJEN OSTOT ,48 217,03 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,79 MUUT MENOT ,50-19,00 Ulk.Menot YHT * ,98 28,30 Netto TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristötoimi TULOT ,00 7,54 PALKAT ,50 11,43 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-4,13 PALVELUJEN OSTOT ,50 6,36 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 56,20 AVUSTUKSET ,51-8,98 MUUT MENOT ,50 10,20 Ulk.Menot YHT * ,72 8,92 Netto ,77 13,06 TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00 0,17 PALKAT ,50 4,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,09 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,02 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 3,50 AVUSTUKSET ,50 20,02 MUUT MENOT ,50 0,26 Ulk.Menot YHT * ,07 4,41 Netto ,71 6,20

23 40 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 Yhteensä TULOT ,00-2,37 PALKAT ,50 1,66 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,73 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,56 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 5,97 AVUSTUKSET ,50 7,50 MUUT MENOT ,50 2,12 Ulk.Menot YHT * ,55 1,99 Netto ,48 2,71

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2016 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä

Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Sähköinen hyvinvointikertomus johtamisen välineenä Kuntamarkkinat 2014 Sanna Salmela ja Suvi Helanen PPSHP/ TerPS2 hanke www.hyvinvointikertomus.fi Kuntalaki 1 ja Kuntalakiluonnos 1 Kunta pyrkii edistämään

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET

VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET VUODEN 2014 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖN-PANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kuntalain 65 :ssä on talousarvioperiaatteita koskevat säännökset. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 1 LIITE 3: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014-2015 Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala Palvelualueen arvot Palvelualueen visio

Lisätiedot

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013

Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Talousarvion valmistelu ja seuranta 16.1.2013 Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018

IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2016 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2017 2018 Yleinen taloudellinen tilanne Kuntalaisiin ja kuntiin vaikuttava lainsäädäntö on voimakkaasti uudistumassa. Uusi kuntalaki

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2014 1.1.-30.9.2014 Kh:n käsittely 20.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2014 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä

IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011. Yleistä 1 IIN KUNTA PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2008 2011 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET

TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1 ORIVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIORAAMI VUOSILLE 2016-2018 SEKÄ TALOUSARVION 2016 LAADINTAOHJEET 1. YLEISTÄ 1.1. Talousarvion ja taloussuunnitelman lainsäädännölliset perusteet Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA

Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA Lappeenrannan kaupunki 12.9.14 VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINTA Yleistä Kaupunginhallitus päättää ensi vuoden ja taloussuunnittelukauden kehysten tarkistuksesta kokouksessaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan.

Talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus sekä kukin toimielin omalla tehtäväalueellaan. JUANKOSKEN KAUPUNKI 15.6.2015 Kaupunginhallitus Jakelussa mainitut VUODEN 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEEET Lakkaavan kunnan talousarvio ja suunnitelma Juankoski laatii itsenäisen kaupungin viimeisen talousarvion

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1.Yleistä KunL. 110 :ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Luumäen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Talousarvion ja -suunnitelman perusta Talousarvion ja -suunnitelman perustana on Haapaveden kaupungin strategia. Sen mukaisesti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45

Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Uusi kuntalaki ja johtamismallit mikä valita? Kuntamarkkinat 9.9. klo 10.-10.45 Jarkko Majava FCG Koulutus Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 Uusi kuntalaki on tullut voimaan 1.5.2015 Suuri osa lain säännöksistä

Lisätiedot

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Talousarvio 2015 1 (5) TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava kaupunginvaltuuston 15.12.2014 hyväksymää talousarviota.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KUHMOISTEN KUNTA 8.9.2014 1 Lautakunnat Hallintokunnat VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOTEEN 2017 ULOTTUVAN TALOUS- SUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talousarvioesityksen laadinnan perusteet Kuntalain 65 :n mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje

KAUHAVAN KAUPUNKI. Talousarvion 2016 laadintaohje KAUHAVAN KAUPUNKI Talousarvion laadintaohje Kauhavan kaupunki TALOUSARVION 2/5 Talousarvion valmistelu Kauhavan kaupungin taloussuunnittelukausi on 3 vuotta, 2018. Vuodelle laaditaan talousarvion ja vuosille

Lisätiedot

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017

IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 1 IIN KUNTA TALOUSARVIO/PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 2015 2017 Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan: Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015

HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 Sosiaali- ja terveysltk 146 16.09.2014 Sosiaali- ja terveysltk 154 30.09.2014 HYVINVOINTIPALVELUJEN TULOSKORTIT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 713/02.02.00/2014 SOSTE 16.09.2014 146 Valmistelijat talouspäällik

Lisätiedot

Kuntalaisten tarpeiden arviointi

Kuntalaisten tarpeiden arviointi Kuntalaisten tarpeiden arviointi Sähköinen hyvinvointikertomus tutuksi Anne Sormunen/ erityisasiantuntija 1 Se on tiedolla johtamisen tiimityöväline kuntalaisen hyvinvointi ja kokemus palveluiden toimivuus

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2016 1.1.- Kh:n käsittely 17.10.2016 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 4-5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 6-22 Investointiosan

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Kuntatalous ja konserniohjaus

Kuntatalous ja konserniohjaus Yleinen talouskehitys YLEINEN TALOUSTILANNE 1) Talouden epävarmuus ja kansantalouden heikko kehitys 2) Välimerenmaiden velkaongelmat ja EU-alueen talouden kasvun epätasainen jakautuminen 3) Maan hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje

Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje Perusturvakuntayhtymä Akselin vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 laadintaohje 1 Talousarvion laadintaprosessi ja aikataulu Vuoden 2017 talousarvion laadintaprosessi aikatauluineen sekä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2015 1.1.-31.3.2015 Kh:n käsittely 20.4.2015 2 Tornion kaupungin taloustyöryhmän toimintakertomus 1-3/2015 Kaupunginhallitus asetti Tornion kaupungille erityisen taloustyöryhmän

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET

14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET 14.6.2012 VUODEN 2013 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2015 VALMISTELU JA LAADINTAOHJEET YLEISTÄ Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.6.2012 vuoden 2013 talousarvion ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelman

Lisätiedot