TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN 2017-2018 LAADINTAOHJE"

Transkriptio

1 TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2016 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

2 2 Kh

3 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Edellä 3 momentissa säädettyä alijäämän kattamisvelvollisuutta sovelletaan myös kuntayhtymiin Talousarviovuoden 2016 talousraami Toimielin Päivämäärä Asia Kh kokous Raamin asettaminen ja TA2016 laadintaohje Kh vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje. Tuloskorttien kaupunkitason tavoitteet annetaan syyskuussa. Talousarvio 2016 raami annetaan oisille tuloille ja menoille. Ulkoisten tulojen muutosprosentti on vuoden 2016 talousarviossa 2,0 % ja henkilöstökulujen 0,5 % ja muiden menojen 1,5 %. Erikoissairaanhoidon muutosprosentti on + 4 %. Sisäiset tulot ja menot lasketaan keskitetysti. Sisäiset tulot ja menot perustuvat annettuihin oisiin menoihin, joten niiden muutoksilla ei ole tulosvaikutusta. Vuoden 2016 talousarviossa sisäiset vuokrat tarkistetaan todellisiin kustannuksiin ja käytössä oleviin tiloihin Aikataulu Talousarvion ja -suunnitelman laadinta- ja käsittelyaikataulu on seuraava: Kaupunginhallitus antaa talousarviovuoden 2016 raamin ja talousarvion laadintaohjeen.

4 Budnetin palkkasuunnitteluohjelma on palvelualueiden talousvastaavien käytössä palkkaliitteen tarkistamista ja talousarvion laatimista varten Myyjähallintokunta toimittaa listat sisäisistä eristä ostavalle hallintokunnalle Keskushallintopalveluiden toimistopalveluveloitukset, tilapalveluiden sisäiset vuokrat ja siivouskustannukset sekä eläkemenoperusteiset erät ja varhemaksut syötettynä keskitetysti lähtien Toiminnallisten tavoitteiden laadinnan ohjausta tarvittaessa, kehitysjohtaja vko Tarkennettu talousarvioraami ja täydennetty TA2016 laadintaohje Kaupunginjohtajan viranhaltijaneuvottelut palvelualueen päällikön kanssa lautakunnittain Palvelualueet toimittavat toimielinten hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukset rahatoimistoon ja virka/toimiesitykset henkilöstötoimistoon. lokakuu Konsernijohdon/konsernijaoston talousarvioneuvottelut tytäryhteisöjen kanssa Talousarvion käsittely kaupunginhallituksessa alkaa Tytäryhteisöt toimittavat konsernijaostolle talousarvioesitykset. marraskuu 2015 Talousarvioesitys yhteistyötoimikunnassa. joulukuu 2015 Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarvion ja -suunnitelman Kaupunginhallitus antaa käyttösuunnitelman laadintaohjeen tammikuu 2016 Toimielimet toimittavat käyttösuunnitelmat kaupunginhallitukselle ja toteutumaraportin sisäisen valvonnan järjestämisestä v sekä suunnitelman sisäisen valvonnan järjestämisestä v kaupunginjohtajalle Talousarvion rakenne ja tehtävät sekä valmistelu Talousarvioprosessissa syntyvää materiaalia hyödynnetään sekä raportoinnissa että toimintakertomuksen laadinnassa. Palvelualueiden tulee hyödyntää talousarvion laadinnassa TANE-raportointia sekä UDP- Report Manageria (johdon raportointi) Budnetin rinnalla Käyttötalousosa Käyttötalousosa laaditaan Budnetissa kustannuspaikka/toimintotasolla paitsi tilapalvelun tulosalueella kustannuspaikka/kohde-tasolla ja se sisältää toimielinkohtaisen tuloslaskelma-muotoisen talousarvion. Budnetin osoite on Budnetin lautakuntasarakkeeseen syötetään talousarvioehdotus. Laadinnassa hyödynnetään vuoden 2014 tilinpäätös -saraketta, vuoden 2015 talousarviosaraketta, huhtikuun 2015 toteutuma-saraketta sekä raami 2016-saraketta, joka on vuoden 2015 käyttösuunnitelma lisättynä em. muutosprosenteilla. Kesäkuun 2015 osavuosikatsauksen tiedot päivitetään toteutuma -sarakkeeseen Tane 2014 raportoinnin osoite on https://tammi/tane85115/wminfo.htm Budnetissa toimielimittäin sitova ylätason raami 2016 on jaettu kustannuspaikoille talousarviotyön pohjaksi vuoden 2015 käyttösuunnitelman perusteella Lautakuntien tulee itse suunnitella ja ohjata raamin jakoa tarpeen mukaan eri tulosalueiden ja kustannuspaikkojen välillä vuoden 2016 talousarviotyössä. Budnetissa raamin 2016 tieto ei siis ole lautakuntatasoa pienemmällä tasolla sitova.

5 5 Toimintatulot tulee arvioida tavoitteellisesti tulojen lisäämiseksi. Taksojen ja maksujen korotukset tulee ottaa huomioon. Palvelualueiden on esitettävä oisista tuloista perustelut ja tieto siitä, miten palvelualueen kaikki tulot muodostuvat. Sisäistä palvelua tuottavan yksikön (myyjän) on laadittava erittely myymistään palveluista ja niiden kustannuksista ostavalle yksikölle. Tekniset palvelut toimittaa palvelualueille ja rahatoimistoon listat vuoden 2016 vuokrista ja siivouskustannuksista mennessä. Mahdollisista tilamuutoksista palvelualueet neuvottelevat teknisen keskuksen kanssa. Muista sisäisistä eristä myyjä toimittaa mennessä listan ostavalle hallintokunnalle. Sama erittelylista on toimitettava myös rahatoimistoon. Budnetin Ltk 2015 sarakkeeseen syötetään keskitetysti rahatoimistossa mennessä pohjatiedoksi kaikille yhteiset sisäiset erät: toimistopalvelut, siivous ja vuokrat sekä eläkemenoperusteiset erät. Nämä erät lukitaan ja muutokset tehdään rahatoimiston kautta. Kustannuspaikat käyvät palvelualueen omien ohjeiden ja aikataulun mukaisesti laatimassa omat esityksensä Ltk-esitys sarakkeeseen. Talousarviotyössä kaikkien tulee noudattaa sovittuja aikatauluja myös palvelualueen sisällä. (Budnetissa käytä liikkumisessa tabulaattoria ja muista tallentaa tehdyt muutokset, jonka jälkeen muutos päivittyy laskelmiin). Budnet voidaan sea palvelualueen pyynnöstä toimielinkohtaisesti, kun halutaan, että muutoksia tehdään enää keskitetysti Palkat Palkkatilien 4011 ja 4013 sekä Vael-eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien opettajien palkkatilin 4021 palkat eli vakinaisen henkilöstön ja tilapäisten kuukausipalkkojen menoarvio laaditaan budnetin palkkasuunnittelussa. Kustannuspaikoilla budjetin laatija ei pääse muuttamaan näitä tilejä suoraan, vaan toimitaan siten, että palvelualueilla talousvastaavat hoitavat keskitetysti tarvittavat muutokset palkkasuunnitteluun. Budnetin palkkasuunnitelmasta palvelualueen talousvastaavat toimittavat kaikille kustannuspaikoille ao. kustannuspaikan omat tiedot tarkistamista ja mahdollisia muutoksia varten elokuun aikana. Palkkasuunnittelussa vuoden 2015 heinäkuun, palkkasummiin lisätään 0,5 %:n korotus. Eläkkeelle jäävien henkilöiden virkojen/toimien täyttöesitykset tulee harkita ja perustella tapauskohtaisesti. Uusien virkojen / toimien esityksissä, lakkauttamisissa ja nimikemuutoksissa palvelualueet käyttävät liitteenä olevaa Virat ja toimet -lomaketta, johon kirjataan tarkat perustelut. Nämä esitykset toimitetaan taloustoimistoon ja henkilöstötoimistoon. Esimiesten nimikemuutoksissa tulee kiinnittää erityisesti huomiota nimikkeiden selkeyttämiseen vastuualueen laajuuden ja alaisten määrän suhteessa. 1.7 Henkilösivukulut Eläkemenoperusteiset maksut kirjataan tilille 4106 ja varhemaksut tilille 4107 rahatoimistossa keskitetysti mennessä euromääräisinä summina. Muut henkilösivukulut ovat v muilla yhteensä 23,27 % palkkamenoista ja opettajilla (TVaEl) 28,00 %. Budnet- järjestelmä laskee henkilösivukulut automaattisesti eikä tilejä pääse päivittämään. Virka- ja toimiesityksiä tehtäessä henkilösivukulut tulee ottaa huomioon em. prosentteina.

6 Sitovuustaso Valtuustoon nähden sitovuudessa ei ole muutoksia kuluvasta vuodesta ja se on toimielinkohtaisesti seuraava: Bruttotulot ja bruttomenot Tarkastuslautakunta Keskushallintopalvelut/ kh Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Teknisten palvelujen lautakunta Nettomenot Kulttuuri- ja nuorisolautakunta Aineen Taidemuseon johtokunta Liikuntalautakunta Jätelautakunta Ympäristölautakunta 1.9. Investointiosan laadinta Investointien kohdalla tulee toimielinten harkita erittäin tarkasti esitettävien investointikohteiden aikataulutus ja tarpeellisuus. Laaditaan liitteen 4 mukaisena. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Hankeryhmiä ovat esim. kiinteä omaisuus, irtainomaisuus, talonrakennus, jinen käyttöomaisuus jne. Investointiosassa arvioidaan talousarviovuonna tarvittava määräraha sekä esitetään edellisinä vuosina hankkeeseen käytetty määräraha ja suunnitelmavuosille arvioitu käyttötarve. Investointiosan lomakkeen perustelut -kohdassa esitetään lyhyt perustelu investoinneille; hankeryhmästä luetellaan yksittäiset hankkeet ja niiden kustannusarvio sekä valmistumisajankohta. Investointiosan hankkeen arvo on vähintään euroa Esittämistarkkuus Talousarviovuoden ja suunnitelmavuosien käyttötalousosan meno- ja tuloarviot esitetään 10 euron tarkkuudella yleisiä pyöristyssääntöjä noudattaen. Investointimenoksi esitetään sellainen hanke, jonka yksikköhinta on vähintään euroa. Investointiosassa esittämistarkkuus on euroa Laadinnan ohjaus Budnetin osalta käyttöohjeita antavat rahatoimistossa Marja-Liisa Nielsen, Matti Lauri ja Tuula Saari ja omalla palvelualueella talousvastaavat. Raamiin liittyviin kysymyksiin vastaavat talousjohtaja ja pääkirjanpitäjä.

7 7 2. TORNION KAUPUNGIN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN LAATIMISOHJE TA Tornion kaupunkistrategia Kuntastrategiasta on tullut uuden kuntalain (410/2015) 37:n myötä lakisääteinen asiakirja. Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tornion Kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein strategiatason asiakirja (päästrategia), jossa on koottuna yhteen kaupungin kehittämisen päälinjaukset ja painopisteet lähivuosiksi. Kaupunkistrategiassa linjattujen toimenpiteiden avulla kaupungin tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia, kehittää kaupungin palveluja ja elinvoimaisuutta vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin. Kyseessä on järjestyksessään Tornion neljäs kaupunki-/kuntastrategia (1996, 2004, 2009, 2013). Strategiaa uudistetaan valtuustokausittain ja toteutetaan valtuuston vuosittain hyväksymän talousarvion puitteissa. Strategian toteutumista seurataan kaupungin tilinpäätöksissä vuosittain Kaupunkistrategian toteutus ja seuranta Tornion kaupungin ylin päättävä toimielin eli kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuuston tehtävänä on päättää mm. Tornion kaupungin strategisista tavoitteista ja hyväksyä vuosittain niitä toteuttava kaupungin talousarvio. Kaupunginhallituksen tehtävänä on mm. vastata kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ml. henkilöstö- ja konsernijaostot huolehtivat oman toimivaltansa puitteissa siitä, että kaupunkikonsernin päätöksenteko (lautakunnat, tytäryhteisöt) ovat linjassa kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin strategisten tavoitteiden kanssa. Kuva 1. Tornion kaupungin strategisen ja operatiivisen johtamisen ja toteutuksen periaatteet.

8 8 Kaupungin johtavien viranhaltijoiden ja esimiesten tehtävänä on valmistella ja toteuttaa strategiassa määritellyt kaupunkitason tulostavoitteet ja johtaa ne palvelualueille. Esimiehet toiminnallistavat strategian osaksi tulosyksiköiden talousarviosuunnittelua ja seuraavat strategian toteutumista omilla palvelualueillaan. Esimiehet ovat avainasemassa strategian tavoitteiden toteuttamisessa ja strategiaviestinnässä henkilöstön suuntaan. Henkilöstö on keskeisessä asemassa strategian käytännön toimenpiteiden toteuttajana. Tornion kaupungin päästrategia on kaupunkitason yleistavoitteet kokoava kaupunkistrategia. Kaupunkistrategiaa täydentäviä kaupunkitason yleisstrategioita ovat mm. Tornion kaupungin palvelustrategia, elinkeinostrategia sekä maapolitiikan ja yleispiirteisen maankäytön suunnitelmat (maapoliittinen ohjelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava) sekä henkilöstöstrategia (kaupungin henkilöstöpolitiikan tavoitteet). Omistajapolitiikka linjaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet. Kaupunkitason tavoitteet ohjaavat koko kaupungin kehittämistä ja ne ovat siten lähtökohtana yksityiskohtaisempia suunnitelmia laadittaessa. Strategiat ja suunnitelmien toimeenpano toteutetaan vuosittain laadittavan kaupungin talousarvion ja sitä tarkentavien palvelualueiden käyttösuunnitelmien avulla (taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden asettaminen, resurssien kohdentaminen) Tornion kaupungin sähköinen hyvinvointikertomus Sähköinen hyvinvointikertomus on lakisääteinen (terveydenhuoltolaki 1326/2010), hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa tukeva tiimityöväline kunnille. Sitä käytetään osana kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on ollut Kuntaliiton hallinnoima keväästä 2013 alkaen. Hyvinvointikertomus pohjautuu väestöryhmittäiseen valtakunnalliseen kunnasta kerättyyn tilastotietoon ja siihen on mahdollisuus lisätä kunnan omia tilastoja. Hyvinvointikertomus sisältää hyvinvoinnin edistämisen suunnitelman sekä hyvinvoinnin edistämisen arvioinnin toteutuneista tavoitteista ja toimenpiteistä edelliseltä vuodelta. Laaja hyvinvointisuunnitelma tehdään valtuustokausittain ja sitä tarkennetaan vuosittaisella hyvinvointisuunnitelmalla. Torniossa hyvinvointikertomustyötä on tehty hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen johtoryhmässä jo vuodesta 2010 lähtien perehtyen toimintamalliin ja indikaattoreihin. Vertailukaupungeiksi ja -alueiksi on valittu Kemi, Raahe ja Iisalmi sekä koko maa, Lapin maakunta ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri. Tornion kaupungin laaja sähköinen hyvinvointikertomus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Samassa yhteydessä on sovittu, että Tornion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen painopisteenä on kuluvalla valtuustokaudella lapset ja lapsiperheet. Tornion kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2014 on viety tiedoksi kaupunginhallitukselle Palvelualueiden tulee huomioida vuoden 2016 talousarvion laadinnassa sähköinen hyvinvointikertomus /-tilinpäätös ja erityisenä tavoitteena huomioida toimenpiteiden vaikutus lasten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisätietoja sähköisestä hyvinvointikertomuksesta: Tornion kaupungin hyvinvointipalvelut / avoterveydenhuollon osastonhoitaja Internet-sivut:

9 Talousarvion 2016 toiminnallisten tavoitteiden laatiminen palvelualueilla Tornion Kaupunkistrategia sisältää kaupungin strategisten linjausten lisäksi mm. kaupungin kärkihankkeet. Palvelualueiden tulee laatia vuoden 2016 talousarviotavoitteet sekä toimenpiteet siten, että ne tukevat kaupunkistrategian toteutumista. Kaupunginvaltuustolle esitettävät palvelualueiden toiminnalliset tavoitteet laaditaan keskeisistä toiminnoista, joilla on olennainen merkitys palvelualueen toiminnassa talousarviovuonna. Tavoitteet määritellään palvelualueilla ja toimielimittäin omista lähtökohdista käsin ottaen huomioon kaupunkitason tavoiteohjauksen. Talousarvion toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vahvistetaan toimielimittäin, mutta palvelualue ohjaa laatimisprosessia. Toiminnalliset tavoitteet kirjataan uuteen Targetor Pro -ohjelmaan tuloskorteille ja ne esitetään talousarviokirjassa palvelualueittain seuraavilla tasoilla: Palvelualuetason tuloskortit: tarkastusltk., keskushallinto, hyvinvointipalvelut Toimielinkohtaiset tuloskortit: sivistyspalvelut, tekniset palvelut Palvelualueilla tulee olla yksi tai useampia kaikkia toimielimiä koskevia yhteisiä tavoitteita, jotka omalta osaltaan tukevat paitsi palvelualueen yhteneväisiä tavoitteita myös Tornion kaupunkitason tavoitteita erityisesti kaupunki-, palvelu- ja elinkeinostrategioiden osalta. Tavoitteita laadittaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota tavoitteiden toteutumisen mittaamiseen. Tavoitteita tulee asettaa vain sellaiselle toiminnalle, jonka toteutumiseen toimialue (palvelualue/lautakunta/tulosalue) voi itse vaikuttaa. Myös palvelualueen perustoiminta tulee jättää tuloskortin tavoitteiden opuolelle ja keskittyä olennaisiin painopisteisiin. Vuoden 2016 talousarviossa palvelualueet esittävät tulosalueittain vähintään 3-5 kpl valtuustoon nähden sitovia mittareita. Mittareiden toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Mittareita laadittaessa on talousarvioon esitettävä vastaavat luvut vuosilta TP 2013 (toteutunut), TP 2014 (toteutunut), TA 2015 (tavoitetaso) ja TA 2016 (tavoitetaso). Palvelualueet voivat asettaa myös omia, alemman tason mittareita, joiden toteutumista hallintokunnat seuraavat itse esim. käyttösuunnitelmissaan. Kaikkia palvelualueita koskevat yhteiset, valtuustotason mittarit ovat Nettokustannukset e / asukas kuvaa kustannusten kehitystä asukasta kohden asukaslukuna käytetään TA2016 asukaslukua (tavoite) lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain Nettokustannukset e / htv. (htv. = henkilötyövuosi) kuvaa kustannusten kehitystä henkilötyövuotta kohden lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Htv. kehitys kuvaa käytettävissä olevan henkilöstöresurssin määrää ja kehitystä lasketaan palvelualueittain ja tulosalueittain henkilöstötoimisto laskee ajankohtaiset htv-tiedot ja toimittaa ne palvelualueille Kokousten ja pykälien määrä kuvaa kokoustoiminnan laajuutta toimielimittäin lasketaan toimielimittäin ml. esim. henkilöstö- ja konsernijaostot

10 10 Palvelualueen perustiedot esitetään liitteen 1 mukaisella lomakkeella. Lisäksi lomakkeella esitetään palvelualueen tunnusluvut. Toimielinkohtaiset perustiedot, toimintaympäristön muutokset ja toiminnan painopisteet esitetään tämän ohjeen liitteen 2 mukaisella lomakkeella. Lomakkeelle määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokainen palvelualue laatii oman työjärjestyksensä talousarvion laatimisprosessin läpiviemiseksi talousarvion laatimisohjeessa annetun aikataulun puitteissa. Usean toimielimen palvelualueiden johtoryhmätyöskentely korostuu heti talousarviotyön alkuvaiheessa. Henkilöstölle tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa oman toimintansa suunnitteluun. Suunnittelun alkuvaiheessa on suositeltavaa pitää esim. työpaikkakokous, jonka yhteydessä esitellään myös Tornion kaupunkitason tavoitteet palvelualueen toiminnan pohjaksi. Muuta huomioitavaa palvelualueiden tavoitteita laadittaessa: Lautakuntien hyväksymät talousarvio ja -suunnitelmaehdotukseen liittyvät toiminnalliset tavoitteet (tuloskortit + liitteet) tulee toimittaa rahatoimistoon (talousjohtaja Anne Vuorjoki) ja kehittämispalveluihin (toimistosihteeri Arja Sadinmaa) mennessä. Arvot on kaupungin yhteisiä. Palvelualueen toiminta-ajatus ja visio tarkistetaan vain tarvittaessa sekä tehdään mahdolliset korjaukset. Muutokset ja päivitykset kaikkien em. osalta kirjataan Targetor Pro -ohjelmaan Palvelualueella mahdollisesti tapahtuneiden henkilöstövaihdosten johdosta Targetor Pro -ohjelman käyttöoikeudet tulee jälleen tarkistaa ja ilmoittaa välittömästi ohjelman pääkäyttäjille. Lisätietoja toiminnallisten tavoitteiden laatimisesta ja käyttäjätuki: verkko palvelusuunnittelija Yrjö Nurkkala (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) toimistosihteeri Arja Sadinmaa (Targetor Pro -ohjelmiston pääkäyttäjä) vs. kaupunginjohtaja, kehitysjohtaja Sampo Kangastalo (lisätietoja talousarvion laatimisesta + Targetor Pro -ohjelmasta) talousjohtaja Anne Vuorjoki (lisätietoja talousarvion laatimisesta) Linkit: Targetor Pro: https://tornio.targetorpro.com (Valitse TA 2016 näkymä ja tuloskorttipohjat omalta toimialueeltasi) Tornion Kaupunkistrategia löytyy kokonaisuudessaan Tornion kaupungin internet-sivuilta osoitteesta: Samasta osoitteesta löytyvät myös muut kaupungin strategiatason asiakirjat. Talousarvion laatimisohjeen liitteet: Liite 1: Palvelualueen perustiedot Liite 2: Toimielimen perustiedot Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 Liite 4: Investointiosa Liite 5: Virka / toimilomake Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016

11 11 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain

12 12 LIITE 1: Palvelualueen perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Palvelualueen arvot Asiakaslähtöisyys, luovuus, kestävä kehitys ja yhteistyökykyisyys Palvelualueen visio Palvelualueen toiminta-ajatus Palvelualueen toimielimet, tehtävät ja tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Toimielin Tehtävä Tulosalueet Palvelualueen tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Palvelualueen htv:t, kehitys Palvelualueen nettokustannukset e / htv Palvelualueen nettokustannukset e / asukas Palvelualueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

13 13 Liite 2: Toimielimen perustiedot Toimielimen perustiedot Toimielin ja puheenjohtaja Toimielimen tehtävä Toimielimen tulosalueet ja vastuuhenkilöt Tulosalue X Tulosalue Y Tulosalue Z Vastuuhenkilö X Vastuuhenkilö Y Vastuuhenkilö Z Toimintaympäristön muutos Tähän kuvataan lyhyesti merkittävimmät toimintaympäristön muutokset sekä niiden vaikutukset talouteen ja toimintoihin. Toiminnan painopistealueet 2016 Tähän kuvataan lyhyesti toiminnan keskeiset painopistealueet tulevana vuonna. Hanke- ja projektitoiminta 2016 Tähän kirjataan olemassa oleva sekä suunniteltu hanke- ja projektitoiminta vuonna Hankkeen nimi, toteutusaika esim , päätös asiasta esim. ltk XX.XX. XX XXXXXXX Toimielimen tulosalueiden tunnusluvut Palvelualueella / tulosalueella määritetään peruspalvelujen riittävyyteen ja laatuun kohdistuvat olennaiset tunnusluvut tulosalueittain. Jokaiselle tulosalueella on neljä yhteistä tunnuslukua käsittäen TP2013, TP2014, TA2015 ja TA Lisäksi tulosalueilla tulee määrittää omia tunnuslukuja, jotka kuvaavat toiminnan tehokkuutta, palvelutasoa ja laatua. Tulosalueiden tunnusluvut Tunnusluku TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2016 Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi Tulosalueen htv:t, kehitys Tulosalueen nettokustannukset e / htv Tulosalueen nettokustannukset e / asukas Tulosalueen toimielinten kokousten ja pykälien lkm L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) Esitystapaohje: Toimielin kokoukset / pykälät Oma tunnusluku 1 Oma tunnusluku 2 jne. Tähän kirjoitetaan tulosalueen XX nimi L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (toteutunut ) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite) L a s k e n n a s s a k ä y t e t t ä v ä asukasluku (tavoite)

14 14 Liite 3: Palvelualueen / toimielimen tuloskortit TA 2016 HUOM! Tornion Kaupunkistrategian viitekehykseen pohjautuvat tuloskortit. Täytetään palvelualueilla vain niiltä osin, kun tavoitteet kohdentuvat palvelualueille TA HYVINVOIVA JA OSALLISTUVA KUNTALAINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Hyvinvoivien kuntalaisten ja asiakaslähtöisten kuntapalveluiden Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Kuntalaisten hyvinvointia edistävät, ja ensisijaisesti ennaltaehkäisevät peruspalvelut koko väestö / työikäiset lapset ja lapsiperheet nuoret ikäihmiset Kuntalaisen hyvinvointia edistävät ja vetovoimaiset kulttuurija vapaa-aikapalvelut Tiivis raja-, seutu- ja alueyhteistyö palveluiden järjestämisessä ja tuottamisessa Monikanavainen ja kattava palveluverkko Kuntalaisten vuorovaikutus- ja osallistumis-mahdollisuu ksien vahvistaminen

15 15 2. ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ Kaupungin strateginen päämäärä: Viihtyisän ja vetovoimaisen asuin- ja elinympäristön Tornio Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä asuinja elinympäristö Onnistunut maankäyttöpolitiikka (maapolitiikka + kaavoitus) Elävä, yhteinen ja esteetön kaupunkikeskusta Kestävät ympäristöja energiaratkaisut 3. ELINKEINOT, OSAAMINEN JA KILPAILUKYKY Kaupungin strateginen päämäärä: Kilpailukykyisen elinkeino- ja osaamisympäristön ja toimivien liikenneyhteyksien Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Yrittäjämyönteinen elinkeinopolitiikka - kasvun mahdollistavat elinkeinopalvelut Työllisyyden edistäminen Kohtaava koulutus ja osaaminen Tuloksellinen verkostoja ohjelmayhteistyö Logistisen aseman vahvistaminen

16 16 4. RESURSSIT JA JOHTAMINEN Kaupungin strateginen päämäärä: Kestävän kuntatalouden sekä hyvinvoivan ja osaavan henkilöstön Tornio. Kaupungin TA 2016 tavoite TA 2016 toimenpide Mittarit strateginen tavoite Talouden hallinta Kokonaistaloudelliset ja suunnitelmalliset investoinnit Toimiva kuntakonserni ja omistajapolitiikka Kannustava johtaminen ja päätöksenteko Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö

17 17 Liite 4: Investointiosa INVESTOINTIOSA PALVELUALUE LAUTAKUNTA TP 2014 TA-2015 TA-2016 Ts-2017 Ts-2018 e e e e e Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno Aineeton käyttöomaisuus Tulot Menot Nettomeno Irtain omaisuus Tulot Menot Nettomeno Muu investointitoiminta Tulot Menot Nettomeno Toimielin yhteensä Tulot Menot Nettomeno Perustelut:

18 18 Liite 5: Virka/toimiesityslomake MUUTOS VIROISSA JA TOIMISSA Muutoslaji: Tehtävän luonne, virka: vai toimi: Muutosajankohta: Palvelu- ja tulosalue: Tulosyksikkö: Nimikkeen muutos Uusi nimike: Vanha nimike: Perustelu muutokselle Lakkautettaessa myös selvitys miten tehtävät järjestetään: Tehtävän kuvaus Tehtävän pätevyysvaatimukset: Kulut VES/TES kohta: Palkkausesitys: Vuosikustannus: Sosiaalikulut: 23,27 % Muut kulut (työskentelytilat, atk- laitteet ja ohjelmistot, oman auton käyttöoikeus, suojavaatetus): Kokonaiskustannukset perustamisvuonna: Talousarviotili: Päätökset Lauta/johtokunta puolletaan ei puolleta Yhteistyötoimikunta puolletaan ei puolleta Kaupunginhallitus puolletaan ei puolleta Kaupunginvaltuust o hyväksytty hylätty

19 19 Liite 6: Tuloslaskelma raami 2016 TULOSLASKELMA Talousarvioesitys 2016 TP TA TS 2016 Raami 2016 Muutos e Muutos e Muutos % Muutos % kv kh TP 14 / Raami 16 Ta 15 / Raami 16 raami 16/ raami16/ TA 15 TP14 Toimintatulot ,0-2,4 Myyntituotot ,0-1,8 Maksutuotot ,0 0,8 Tuet ja avustukset ,0-1,9 Muut toimintatuotot ,0-8,3 Toimintamenot ,5 2,0 Palkat ja palkkiot ,5 1,7 Henkilösivukulut ,5-0,7 Erikoissairaanhoito ,0 0,6 Palvelujen ostot ,5 2,5 Ostot tilikauden aikana, tarvikkeet ,5 6,0 Avustukset ,5 7,5 Muut toimintakulut ,5 2,1 Toimintakate ,5 2,7 Verotulot yhteensä ,5 5,2 Kunnallisvero ,7 5,7 Kiinteistövero ,4 5,8 Yhteisövero ,2-10,0 Valtionosuudet yhteensä ,1 3,4 Peruspalvelujen valtionosuus ,0-13,1 VO:n verotulojen tasaus ,9 115,4 Opetus- ja kulttuuritoimen VO ,5-30,3 VO:n järj. muutoksen tasaus /lisäosat ,0-100,0 Rahoitustulot ja -menot ,9 59,7 Korkotulot konserniyhtiöiltä ,0-0,1 Korkotulot kons. pääomalaina ,0 0,0 Korkotulot ,0 8,5 Muut rahoitustulot ,0-13,4 Korkomenot ,3 16,3 Muut rahoitusmenot ,4 266,9 Vuosikate ,7 120,3 Poistot pysyvien vastaavien menoista ,7 6,5 Tilikauden tulos ,5-48,1

20 37 Liite 7: Raami 2016 lautakunnittain Talousarvioesitys 2016 Kh Muutokset/oiset Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 TARKASTUSTOIMI PALKAT ,49 43,80 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,53 70,17 PALVELUJEN OSTOT ,49 63,44 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,86 435,21 MUUT MENOT Menot YHT * ,04 54,72 Netto ,04 54,72 KESKUSHALLINTOPALVELUT Yhteensä TULOT ,00 1,09 PALKAT ,50 2,23 TYÖLLISYYSPALKAT ,50 6,44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,61 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,70 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 10,86 AVUSTUKSET ,50 12,82 MUUT MENOT ,50-15,81 Menot YHT * ,07 7,72 Netto ,68 10,85 HYVINVOINTIPALVELUT yhteensä TULOT ,00-2,65 PALKAT ,50 2,26 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,11 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALVELUJEN OSTOT ,50-1,35 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 13,90 AVUSTUKSET ,50 5,01 MUUT MENOT ,50 10,10 Ulk.Menot YHT * ,10 1,38 Netto ,11 1,89 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA TULOT ,00-9,80 PALKAT ,50-0,04 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,29 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,37 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 4,43 AVUSTUKSET ,50 14,77 MUUT MENOT ,50-23,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,68 netto ,63 1,61

21 38 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi TULOT ,00-2,51 PALKAT ,50 2,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 1,41 PALVELUJEN OSTOT ,50 12,04 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50-6,19 AVUSTUKSET ,50 1,56 MUUT MENOT ,50 0,11 Ulk.Menot YHT * ,76 2,58 netto ,55 3,51 SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Aineen taidemuseo TULOT ,00 6,55 PALKAT ,50 6,88 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,49 7,06 PALVELUJEN OSTOT ,49-15,72 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,48-50,73 AVUSTUKSET ,00 MUUT MENOT ,89-58,76 Ulk.Menot YHT * ,65-3,33 netto ,21-6,27 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00-8,70 PALKAT ,50 0,18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-2,01 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,73 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 2,00 AVUSTUKSET ,50 14,42 MUUT MENOT ,50-14,40 Ulk.Menot YHT * ,73 0,76 netto ,63 1,66 TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNTA TULOT ,00-2,85 PALKAT ,50 2,70 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,67 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,83 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 1,82 AVUSTUKSET ,50 93,62 MUUT MENOT ,50-5,17 Ulk.Menot YHT * ,13 3,49 Netto ,89 5,38

22 39 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 LIIKUNTALAUTAKUNTA Liikuntatoimi TULOT ,00-3,09 PALKAT ,50 1,85 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50 0,38 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,26 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 36,23 AVUSTUKSET ,50 4,15 MUUT MENOT ,49 67,29 Ulk.Menot YHT * ,98 7,91 Netto ,45 14,80 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta TULOT ,00 28,39 PALKAT ,48 8,94 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,58 19,74 PALVELUJEN OSTOT ,48 217,03 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,79 MUUT MENOT ,50-19,00 Ulk.Menot YHT * ,98 28,30 Netto TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristötoimi TULOT ,00 7,54 PALKAT ,50 11,43 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-4,13 PALVELUJEN OSTOT ,50 6,36 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 56,20 AVUSTUKSET ,51-8,98 MUUT MENOT ,50 10,20 Ulk.Menot YHT * ,72 8,92 Netto ,77 13,06 TEKNISET PALVELUT TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ TULOT ,00 0,17 PALKAT ,50 4,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,09 PALVELUJEN OSTOT ,50 11,02 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 3,50 AVUSTUKSET ,50 20,02 MUUT MENOT ,50 0,26 Ulk.Menot YHT * ,07 4,41 Netto ,71 6,20

23 40 Työll.palkat keskush.ssa TP TA Raami Muutos e M -% M -% TP TP 14 / Raami 16 Ta15/ RA16 Tp14/ Ra16 Yhteensä TULOT ,00-2,37 PALKAT ,50 1,66 MUUT HENKILÖSTÖMENOT ,50-0,73 PALVELUJEN OSTOT ,50 2,56 ERIKOISSAIRAANHOITO ,00 0,65 PALO- JA PELASTUSTOIMI ,50 1,85 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT ,50 5,97 AVUSTUKSET ,50 7,50 MUUT MENOT ,50 2,12 Ulk.Menot YHT * ,55 1,99 Netto ,48 2,71

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN LAADINTAOHJE TORNION KAUPUNKI TALOUSARVION 2017 JA -SUUNNITELMAN 2018-2019 LAADINTAOHJE 2 Kh 20.6.2016 3 1. TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN LAADINTAOHJE 1.1. Yleistä Kuntalaki 110 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla.

Toiminnalliset tavoitteet tarkennetaan palvelualuetasolta tulosaluetasolle saakka Targetor Prolla. 1 VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMAN LAADINTA Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion ja -suunnitelman 2017-2019 kokouksessaan 12.12.2016 73 Talousarviokirja 2017 löytyy Tornion kaupungin intranetin

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen

Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Vuoden 2014 talousarvion valmistelu ja vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen Kaupunginvaltuuston seminaari 05.-06.21.2013 Ari Hirvensalo Talousjohtaja Kuntalaki 65 Talousarvio ja -suunnitelma Valtuuston

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2

Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 Vuosikellot: kunnan talouden ja toiminnan suunnittelu ja hyvinvointikertomusprosessi Suvi Helanen, hankesuunnittelija, TerPS2 TerPS2 - SH - 2013-2014 1 Kuinka edetään Osio 1. Osio 2. Osio 3. taustoitusta,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari

Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle Valtuuston talousseminaari Iisalmen kaupungin talousarvioesitys vuodelle 2015 29.9.2014 Valtuuston talousseminaari Talousjohtaja Marja Leena Martikainen 15.10.2014 1 Tilinpäätösennuste 2014 Tilinpäätösennuste valmistuu lokakuussa

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvion 2009 ja taloussuunnitelman 2009-2011 laadintaohjeet Kaupunginhallitus 23.06.2008 1. Talousarvio ja suunnitelmakausi Käyttötalousosa ja investointiosa laaditaan 3-vuotiskaudelle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto

Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot. Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Case: Hyvinvointikertomus ja kirjastot Tietojohtaminen kirjastossa-koulutuspäivät 7.11.2016 Johanna Selkee Suomen Kuntaliitto Hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäminen Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus

Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Kaupunkistrategian valmistelu ja vuorovaikutus Strategiapäällikkö Marko Karvinen 2.5.2017 asukasilta 1 Kaupunkistrategia Helsingissä Uusi kuntalaki määrää kuntastrategiasta Johtamisjärjestelmän uudistamisessa

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403

Kaupunginhallitus Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille /04/041/2015 KH 403 Kaupunginhallitus 403 07.12.2015 Talousarvio vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 307/04/041/2015 KH 403 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4

Kiinteistöpalv ,2 Yhteensä ,4 Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) Tukipalvelulautakunta, 15, 11.08.2015 Tukipalvelulautakunta, 23, 29.10.2015 23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta MjuDno-2015-671 Tukipalvelulautakunta,

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1.Yleistä KunL. 110 :ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Luumäen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/ TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2016 1.1.-31.3.2016 Kh:n käsittely 18.4.2016 Kv:n käsittely 25.4.2016 3 Ulkoisia toimintatuloja on kertynyt 4,9 milj. euroa (26,9 %), mikä ylittää talousarvion odotusarvon

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2012 Rahatoimisto 9.8.2012 Kaupungin käyttötalouden toimintatuloista oli heinäkuun lopussa kertynyt 4,7 miljoonaa euroa eli 42 % budjetoidusta määrästä. Toimintamenoihin oli heinäkuun

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot