Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2."

Transkriptio

1 HALLITUS LAUSUNTOJEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUSTEN JOHDOSTA, JOTKA KOSKEVAT HALLITUKSEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN SYNNYTYSTOIMINNASTA TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ ( 245) 613/06/05/03/2009 HALL 44 HUS-kuntayhtymän hallituksen Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytys toiminnasta tekemän päätöksen ( 245) johdosta ovat seuraa vat tahot valitusajan kuluessa tehneet kunnallisvalituksen taikka sellaiseksi katsottavan vireillepanotoimen: Marjatta Donner, Jan-Erik Eklöf, Viveca Lahti, Werner Orre, Roger Weintraub ja Inger Östergård (yhteinen va litus); Jan-Erik Eklöf / vähemmistökielinen lautakunta; Hangon kaupunki, Inkoon kunta ja Raaseporin kaupunki (yhteinen valitus); Ulla-Brita Hjort; Kurt Holmberg; Johanna Holmström, Tehyn ammattiosasto n:o 901 / Thomas Berlin, Agneta Westerlund ja Michael Östman (yhteinen valitus); Juha Janhunen; Gun Khattab (oikaisuvaatimus); Harri Liuksiala ja Sari Näre (yhteinen oikaisuvaatimus); Mathias Nyström ja Tanja Pirhonen (yhteinen valitus); Asta Seppänen; Eva-Maria Sundstöm; Suomen Kätilöliitto Finlands Barnmorskeförbund ry; Barbro Viljanen. Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2. Koska Helsingin hallinto-oikeudessa laadituissa lähetteissä myös edellä mainittuja oikaisuvaatimuksia kutsutaan valituk siksi, niitä pidetään myös tässä yhteydessä kunnallisvalituksina ja niiden allekirjoittajia valittajina. Helsingin hallinto-oikeudesta on saapunut päivätty päätös, jonka mukaan Sven Kållin tekemää kunnallisvalitusta ei ole otettu tutkittavaksi, koska se on saapunut hallinto-oikeuteen liian myöhään. Helsingin hallinto-oikeus on HUS-kuntayhtymän hallitukselle lähettämissään asiakirjoissa pyytänyt valitusten johdosta lausun toja sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään Prosessuaalisista syistä on Helsingin hallinto-oikeudelle annet tava lausunto jokaisesta valituksesta erikseen. Lausunnot ovat liitteenä 3.

2 Päätösesitys Hallitus päättää esittää Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavaa. 1. Helsingin hallinto-oikeuden pitää hylätä hallituksen tekemää päätöstä 245 koskevat valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan, mukaan lukien päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämistä koskevat vaatimukset sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 2. Mikäli joku valittajista esittää minkä tahansa uuden vaatimuksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tulee varata tilaisuus antaa vaatimuksesta lausunto. Perustelut Valtuuston lainvoimainen talousarviopäätös synnytystoiminnan siirtämisestä Valituksissa esitetyistä perusteista ja perusteluista HUS-kuntayhtymän valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän talousarvion vuodelle Talousarvion käyttötalousosassa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta koskevassa kohdassa on maininta Synnytystoiminnan siirto Hyksiin ja Lohjan sairaalaan alkaen. Vastaavasti HYKS-sairaanhoitoaluetta ja Lohjan sairaanhoitoaluetta koskevissa kohdissa on maininta Synnytystoiminnan lisääminen alkaen. Valtuuston tekemästä talousarvion hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa. Päätös on siis lainvoimainen. Lainvoimaisella päätöksellä on näin ollen sitovasti ratkaistu se, että Länsi-Uudenmaan sairaalan (jäljempänä LUS ) synnytystoiminta loppuu alkaen, koska synnytystoiminta siirretään toisaalle. Tärkeimmät valituksissa esitetyt perusteet ja perustelut valittajien vaatimuksille ovat nämä: Menettelyvirheet. Valituksissa viitataan LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koske vasta hallituksen päätöksestä ( ) tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelemiseen hallituksen kokouk sessa Valituksenalaisen päätöksen valmiste lemista pidetään toisaalta yksipuolisena ja harhaanjohta vana. Toimivallan ylittäminen. Valituksenalaisen päätöksen tekemisen katsotaan olevan muun muassa valtioneuvos ton asetuksen 1019/ :n, HUS-kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n ja HUS-kuntayhtymän hallintosään nön 4 :n vastainen. Muu lainvastaisuus. Valituksissa mainitaan, että valituksenalainen päätös tai siihen johtanut menettely on Suo men perustuslain, hallintolain, kielilain, erikoissairaanhoi tolain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain vastainen. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevia vaatimuk sia perustellaan muun muassa sillä, että täytän töönpanon johdosta valitus kävisi hyödyttömäksi.

3 Oikaisuvaatimusten käsitteleminen hallituksen kokouksessa Monissa niistä oikaisuvaatimuksista, joita hallituksen päätök sestä tehtiin, keskeisenä vaatimuksena oli, että tuo päätös pitää kumota joko kokonaan tai osittain. HUS-kuntayhtymän hallitus päät tikin kumota hallituksen päätöksen ja ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska asia käsiteltiin uudelleen, oli prosessioikeudellisesti tarpeetonta käsitellä oikaisuvaatimuksia laajemmin tai yksityiskohtaisemmin kuin hal litus teki. Kuten valituksenalaista päätöstä koskevasta pöytäkirjanotteesta ilmenee, hallitus käsitteli oikaisuvaatimuk sissa esitettyjä vaatimuksia, seikkoja ja perusteita (mm. lapsen turvallisuus, HUS:n kustannustehokkuus, lääkärimäärän riittä vyys, ruotsin kielen asema ja kielivaikutusarvio) päätöksensä perusteluissa. Tiettävästi mikään oikaisuvaatimuksissa esitetty asian kannalta vaikutuksellinen tai merkityksellinen seikka ei hallituksen kokouksessa :n 245 kohdalla jäänyt vaille asianmukaista, huolellista ja perusteellista käsittelyä. Oikaisuvaatimusten ja niiden käsittelemisen seurauksena hallituksen päätöksen sisältö muuttui. Kuten pöytäkirjanotteista ilmenee, hallituksen tekemä pää tös 245 on osittain erilainen kuin hallituksen päätös Eräissä valituksissa viitataan kuntalain (365/1995) 89 :n 2 momenttiin, jonka mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä vii pymättä. Tältä osin HUS-kuntayhtymä toteaa, että pidetty hallituksen kokous oli käytännössä ajallisesti ensimmäi nen tilaisuus, jossa oikaisuvaatimukset oli mahdollista käsitellä. Sitä viivytyksettömämpään asian käsittelemiseen ei ollut edel lytyksiä. Valmistelun asianmukaisuus ja virheettömyys yleisesti sekä yhteistyö kuntien kanssa Tietyissä valituksissa väitetään, että asian valmisteluteksti ja päätösehdotus ovat yksipuolisia ja harhaanjohtavia. Lisäksi katsotaan, että valituksenalainen päätös poikkeaa valtio neuvoston asetuksesta 1019/2004, joka koskee hoitoon pääsyn toteuttamista ja alueellista yhteistyötä, sekä HUS-kuntayhtymän perussopimuksesta ja hallintosäännöstä. Tiettyjen valittajien mukaan olisi valituksenalai sen pää töksen tekeminen mm. edellyttänyt laajempaa yhteistoimintaa kuntien kanssa. Tältä osin on todettava, että synnytystoiminnan järjestelyjä valmisteltiin johtajaylilääkäri Juha Tuomisen asetta missa kahdessa työryhmässä. Toinen työryhmä selvitti synny tystoiminnan järjestämistä HUS:ssa ja toinen Loh jan ja Tammisaaren sairaaloiden elektiivisen kirurgian ja päi vystyskirurgian yhteistyön tiivistämistä ja koordinoimista. Mo lemmissa työryhmissä oli edustus HYKS:sta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta ja Lohjan sairaanhoitoalueelta sekä hen kilöstön edustajat. Lisäksi HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtaja Jari Petäjä laati selonteon synnytystoiminnan järjestämisestä HUS:ssa Hallituksen kokouksessa esitel tiin raportit

4 Taloutta koskevat tiedot ja perusteet synnytystoiminnan järjestelyistä erityisesti koskien Tammisaaren synnytystoiminnan lopettamista. Hallitus päätti kokouksessaan merkitä tiedoksi ko. kokouksen liit teinä olevat raportit ja selonteon sekä pyytää lausunnot edellä mainituista asiakirjoista Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja HYKS:n sairaanhoitoalueiden lautakunnilta, vähemmistökieliseltä lauta kunnalta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvilta kunnilta ja henkilöstötoimikunnalta. Pyydetyt lausunnot saatiin, ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan hallituksen jäsenten käytettävissä. Lisäksi asia on käsitelty Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnassa. Tärkeää on lisäksi huomata, että hallitus päätti ( 245) käynnistää syksyllä 2009 yhteistyössä Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen kuntien kanssa selvitys työn, jonka tavoitteena on laatia ehdotus resurssien optimaali sesta käytöstä alueen terveydenhuollossa (päätöksen kohta 3). Selvitystyön tulee olla valmis mennessä. Synnytystoiminnan järjestelyjä koskeva päätöksenteko ja hanke kokonaisuudessaan ovat perustuneet laajaan ja objektiiviseen selvitystyöhön. HUS-kuntayhty män jäsenkunnille on tarjoutunut lukuisia mahdollisuuksia esittää näkökantojaan asiasta. Syn nytystoiminnan järjestelyjä on käsitelty myös useissa tiedotus- ja infotilaisuuksissa. On perusteetonta olettaa, että mikäli tehtäisiin päätöksen valmistelumateriaalissa ehdotettu ns. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kokonaisuusarvio, esille tulisi uusia seikkoja, jotka vaikuttaisivat operatiivisten toimintojen tehok kuus- tai turvallisuuslukuja parantavasti. Keskipitkällä aikavälillä arvioidaan, että HUS:ssa on 4 5 synnytysyksikön tarve. Tarkoituksena on tarkistaa lainsäädännön edellyttämää järjestämissuunnitelmaa tällä valtuustokaudella. Ennen järjestämissuunnitelman tarkistamista voidaan luonnolli sestikin tehdä yksittäisiä toiminnan järjestelyjä. LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia on kaut taaltaan valmisteltu asianmukaisesti, huolellisesti, perusteelli sesti ja puolueettomasti sekä riittävässä yhteistoiminnassa kun tien kanssa. Asian valmistelua on yksityiskohtaisemmin selostettu valituksenalaisen päätöksen perustelujen kohdassa Asian valmistelu ja esittely. Valittajien esittämiä LUS:n kustannuksia ja muita taloutta kos kevia mainintoja on syytä arvioida sen valossa, kuinka asiaa on selostettu valituksenalaisen päätöksen perusteluissa: (---) naistentautien ja synnytysten ikävakioidut kustan nukset vuonna 2007 asukasta kohden olivat Länsi-Uu denmaan alueella 59 % maan keskiarvoa korkeammat ja samalla Suomen kalleimmat. Lisäksi somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu palvelujen käyttö vuonna 2007 oli runsainta Länsi-Uudenmaan vä estöllä (18 % yli maan keskitason). Ikä- ja sukupuoliva kioitu kirurgian erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö oli Länsi-Uudenmaan

5 väestöllä toiseksi runsainta (20 % yli maan keskitason). Valittajien esittämissä taloutta ja kustannuksia koskevissa tie doissa ei liene otettu huomioon niitä vaikutuksia, joita esimer kiksi päivystysjärjestelmän asianmukaistaminen aiheuttaa. Va lituksenalaisen päätöksen perusteluissa mainitaan tältä osin mm. seuraavaa: Päivystysten muutos sairaalapäivystyksiksi on käyn nistetty HUS:n operatiivisen johdon arvioitua sen välttä mättömäksi ja kiireelliseksi. Asiaa on käsitelty HUS:n sairaanhoidon johtoryhmässä Johtoryhmän kokouksessa sairaanhoitoalueiden johtajat ovat toden neet seuraavaa: Porvoon sairaanhoitoalueella on ilmoi tettu siirrytyn obstetriikassa (synnytystoiminnassa) sairaalapäivystykseen ja anestesiapäivystyksen osalta asia on suunnitteilla. Lohjan sairaanhoitoalueella on sekä anestesiologian että obstetriikan sairaalapäivystys, ja Länsi-Uudellamaalla päivystysten on ilmoitettu olevan vapaamuotoisia (kotipäivystyksiä valmiusajalla) päivys tyksiä, joskin obstetrisen päivystyksen on ilmoitettu ole van käytännössä muu sairaalapäivystys, joksi se voi daan muuttaa vaikka Länsi-Uudenmaan sairaalan oma virkapohja, 3 gyneko logian erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva sairaalalääkäri jaettuna vuoroin gynekologiaan, vuoroin kirurgiaan, ei riitä päivystyksen ylläpitämiseen työaikalain mukaisesti (maksimi ylityömäärä on 330 tuntia vuodessa. Työaika lain tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta rik komuksesta on työnantaja tuomittava sakkoon, Työ aikalaki, 42 ), joten sairaalassa joudutaan turvautu maan keikkailijoihin. HUS:n sisäisiä keikkailijoita koskee sama työaikaraja, johon siis mukaan luetaan oman työ pisteen ja keikkapisteen työaika. HUS:n talousarvio vuodelle 2010 on jouduttu valmistelemaan kahden prosentin tuottavuustavoitteen sisältävänä, ja senkin jälkeen talousarvio jää alijäämäiseksi. Nopeasti vaikeutunut HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien taloustilanne pakottaa et simään sellaisia rakenteellisia hoitojärjestelmien muutoksia, joilla potilasturvallisuuden vaarantumatta ydintehtävään kes kittyen voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Suomessa jo tapahtuneen sairaaloiden keskittymiskehityksen perusteella voidaan todeta, että synnytystoiminnan keskittäminen suu rempiin yksiköihin täyttää nämä erikoissairaanhoidon kehit tämisehdot; tehokkuuden yhdistettynä turvallisuuteen. Tammisaaren synnytystoimintaa selvittänyt työryhmä, jossa oli myös laaja edustus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eelta, totesi raportissaan muun muassa, että LUS:n synnytystoiminta aiheuttaa HUS-kuntayhty mälle noin 1,9 miljoonan euron henkilöstö-, lääkärien päi vystys- ja tilakustannukset. Selvitykset osoittavat, että LUS:n operatiivinen toiminta mu kaan lukien synnytykset ja naistentaudit on oleellisesti kal liimpaa kuin muualla ja että sairaalassa on ylikapasiteettia, jota ei voida täyttää siirtämällä sinne toimintoja muualta. Sel vitysten perusteella toimintojen uudelleenjärjestelyt lisäävät vastasyntyneen turvallisuutta.

6 LUS:n hoitamat synnytykset on mahdollista hoitaa HUS:n muiden synnytyssairaaloiden toimesta ilman tilainvestointeja ja ilman lisähenkilöstöä. Esimerkiksi Lohjan sairaala pystyy nykytilantee seen verrattuna, ilman tila- ja henkilöstöinves tointeja, vastaanotta maan vuotuista synnyttäjää li sää. Synnytysten siirtyminen pois LUS:sta ei aiheuta suoria menolisäyksiä vastaanottavissa sairaaloissa ennen kaikkea siksi, että kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa arvioidaan olevan yhteensä 1900 synnytyspaikan lisäysmahdollisuus il man rakennusinvestointeja. Eräissä valituksissa mainitaan venäläisten tai ylipäätään ulkomaalaisten synnyttäjien LUS:lle tuomista tuloista ja katso taan, että tuo tulonlisäys tulisi nähdä myönteisenä asiana. Arvioitaessa tätä näkemystä on todettava, että erikoissai raanhoidon palvelujen myynti ja markkinointi ulkomaalaisille on monia eettisiä ja taloudellisia sekä terveydenhoidon jär jestämiseen liittyviä käytännöllisiä ja juridisia kysymyksiä si sältävä kokonaisuus. Ulkomaisten synnyttäjien osalta toiminta sisältää myös ris kejä. Jos ilmenee vaikeita komplikaatioita tai vastasyntynyt tarvitsee tehohoitoa, LUS tukeutuu HYKS:n sairaaloihin ja aiheutuvat kustannukset voivat helposti ylittää potilaan mak sukyvyn. HUS-kuntayhtymän synnytystoiminnan kokonaisuuden kan nalta ei ulkomaisten synnyttäjien hoidosta saaduilla tuloilla ole merkitystä. Ulkomaisten synnyttäjien lukumäärän huo mioon ottaen heidät voitaisiin haluttaessa kapasiteetin puo lesta hoitaa HUS-kuntayhtymän muissa synnytysyksiköissä. Periaatteellisella tasolla ulkomaisten synnyttäjien ja vas tasyntyneiden hoito ei eroa muusta ulkomaisille henkilöille myytävästä HUS:n erikoissairaanhoidosta. Kokoavasti ja valituksenalaisen päätöksen perusteluihin vii taten on siis kiistatonta, että synnytysten keskittäminen luo todellista säästöpotentiaalia. Valittajat eivät ole osoittaneet, että hallituksen päätöksenteko ( 245) olisi taloutta koskevien lukujenkaan osalta pohjautunut virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Vastasyntyneiden turvallisuus Tietyissä valituksissa viitataan vastasyntyneiden turvallisuutta koskeviin tilastotietoihin. Näitä asioita selostetaan valituk senalaisen päätöksen perusteluissa mm. seuraavasti. HUS:n pienten sairaaloiden keskimääräinen perinataalikuolleisuus (kuolleisuus syntymää edeltävän ja sen jäl keisen viikon aikana) oli 61 % korkeampi kuin Jorvin tai Kätilöopiston sairaaloissa. Kuolleisuus on ainoa käytössämme oleva mittari. Vaikeasti sairaiden vastasyntyneiden vammautumista sekä tehohoidon komplisoitumista koskevia mittareita ei ole. Vammautu mista ja komplisoitumista kuitenkin liittyy sairaiden vastasyntyneiden alkuhoidon ja siirtokuljetusten kokonai suuteen. Lausuntomateriaalissa tuotiin esille Valviran tiukentuneet

7 Kielelliset oikeudet sekä kielivaikutukset ja niiden arviointi kannanotot, jotka edellyttävät sairaala päivystystä jotta hätäkeisarileikkausvalmiutta voidaan pitää riittävänä. Edelleen tuotiin esille 2008 hyväksytty vastasyntyneen Käypä hoito -suositus, jossa annetaan normit välittömän hätäkeisarileikkauksen mahdollista valle sairaalassa kokoaikaisesti tapahtuvalle päivystys valmiudelle. Hallituksen materiaalissa tuli myös esille HUS:n synnytystoiminnoista ja lääketieteellisestä toiminnoista vastaavien virkamiesten näkemys siitä, että edellisten seikkojen vuoksi synnytystoimintojen turvalli suustasoa on nostettava. Valittajien tarkoittamat turvallisuutta koskevat seikat on näh tävä synnytystoiminnan uudistamista koskevan hankkeen päätavoitteita ja yleistä taustaa vasten. Synnyttäjien ja las ten turvallisuus on hankkeessa keskeisimmässä asemassa. Valittajat eivät ole esittäneet mitään syytä tarkastella turvallisuuskysymyksiä toisin kuin valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on tehty. Mitä turvallisuuskysymyksiin muuten tulee, HUS-kuntayh tymä viittaa valituksenalaisen päätöksen perusteluihin ja se lontekoon Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa , erityisesti sen sivuille Suomen perustuslain (731/1999) 17 koskee oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Julkisen vallan on 17 :n mu kaisesti huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen vä estön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista sa man laisten perusteiden mukaan. Perustuslain 22 :ssä sää detään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kaikessa julkisessa toimin nassa on perustuslain 2 :n 3 momentin mukaisesti nouda tettava tarkoin lakia. Perustuslain 122 :n ja kielilain (423/2003) 35 :n mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejao tuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään saman laisten perusteiden mukaan. Kielilain 23 :n mukaan viran omaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 33 a :n 2 momentin mukaan erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittävän sairaan hoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoito järjestetään kuntayh tymän molemmilla kielillä siten, että potilas saa palvelut valit semallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Valituksissa viitataan myös lakiin potilaan asemasta ja oike uksista (785/1992). Tämän lain 3 :n 3 momentin mukaan potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Kyseisen lain 3 :n 4 momentti on tällainen:

8 Potilaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruot sin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 :ssä. Kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää terveyden- ja sairaanhoitopal veluja suomen ja ruotsin kielellä säädetään kansanter veyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 :n 2 mo mentissa edellytetään, että terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys mm. potilaan terveydentilasta ja hoidon merkityksestä siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen si sällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdit tava tulkitsemisesta. LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkaut tamisesta. Synnytysten lopettamisen keskeinen perustelu on koko HUS:n synnytysjärjestelmän turvallisuuden ja toiminta varmuuden parantaminen päivystyksiä keskittämällä. LUS:n synnytystoimintojen lakkauttamisen yhteydessä LUS:n syn nytystoiminnan alueellinen vastuu siirretään Lohjan sairaa laan. HUS-kunta yhtymän alueella synnyttäjillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita synnytyssairaalansa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kaikki kieleen ja kielen käyttämiseen liittyvät säännökset koskevat HUS-kuntayhty mää kokonaisuutena, eivät yksittäistä sairaanhoitopiirin alu etta. HUS-kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan HUS-kuntayhtymän sairaalat yhdessä muodostavat erikois sairaanhoitolain 12 :ssä tarkoitetun terveydenhuollon toi mintayksikön. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue on valta kunnan mittakaavassa pieni, eikä se ole suuri HUS-kuntayh tymän kään mittakaavassa (2,9 % HUS:n väestöstä). Kaikki HUS:n etäisyydet ovat valtakunnan mittakaavassa pieniä. HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä 80 % asuu Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen ulkopuolella. LUS:ssa on vuosittain synnyttänyt yhteensä noin 400 hanko laista, inkoolaista tai raaseporilaista naista, joista 57 % on ruotsinkielisiä (n. 230 äitiä) ja 39 % on suomenkielisiä (n.155 äitiä). Vertailun vuoksi mainittakoon, että Lohjan sairaalan vastuuväestöstä ruotsinkielisiä on 4,5 % ja vastaavasti Loh jalla synnyttää vuosittain noin 30 ruotsinkielistä äitiä. Helsin gin yliopistollisen keskussairaa lan ( HYKS ) sairaaloissa syn nyttää vuosittain Länsi-Uuteenmaa han nähden arviolta lähes nelinkertainen määrä äidinkieleltään ruotsinkielisiä naisia, 950 äitiä. HUS-piirin ruotsinkieliset (kaikki ikäluokat) jakautuivat 2008 seuraavasti: HYKS sairaanhoitoalue ; Porvoon sairaanhoitoalue ; Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ; Lohjan sairaanhoitoalue 4.069; ja Hyvinkään sairaanhoitoalue

9 Väestöennusteessa Lohjan sairaanhoitoalueen vuotias väestö kasvaa 2,3 % ja Länsi-Uudenmaan saman ikäinen vä estö vähenee 5,6 % 2020 mennessä. Hedelmällisyysikäisten ruotsinkielisten naisten (15 49 vuotta) osuus kaikista alueen naisista on hitaasti laskenut vuoden ,6 %:sta vuoden ,0 %:iin. Näyttää siltä, että ruotsinkielisten osuus ei ai nakaan siis lisäänny, vaan vähenee, ja suhteellisen osuuden lisäksi absoluuttisetkin määrät vähenevät. LUS:n synnytystoimintojen siirtäminen Lohjan sairaalaan yhdistettynä synnyttäjien vapaaseen hakeutumiseen mihin ta hansa HUS:n synnytysyksikköön vaikuttaa ruotsinkieliseen palveluun sen mukaisesti, mihin synnyttäjät hakeutuisivat. Ne synnyttäjät, jotka hakeutuisivat Porvoon sairaalaan, saisivat kattavasti äidinkielisen palvelun. Ne, jotka hakeutuisivat HYKS-sairaaloihin, saisivat samanasteisesti ruotsinkielellä to teutuvan palvelun kuin selvä enemmistö HUS-piirin kaikista ruotsinkielisistä synnyttäjistä nykyisin. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta on päivätyssä lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota ruotsinkieliseen palveluun ja todennut Lohjan sairaalassa panostettavan jatku vasti henkilökunnan ruotsinkielen koulutukseen. Lautakunta toteaa, että merkittävä osa lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta on kaksikielinen. Lautakunta mainitsee toimintaa kehitettä essä kiinnittävänsä erityistä huomiota Suomen molemmilla vi rallisilla kielillä annettavaan hyvään erikoissairaanhoitoon. Lainsäädännöllinen velvoite tarjota ruotsinkielisiä palveluita koskee siis yhtäläisenä kaikkia HUS:n sairaaloita, kaikkia erikoisaloja ja toimintoja. Siten on tarkasteltava, mitä käytän nöllisiä seurauksia synnytystoimintojen lopettamisesta LUS:ssa on ruotsinkielisen henkilökunnan määrälle muissa yk siköissä. Vaikuttavin seikka on se, että synnytystoimintoihin liittyvälle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toimintojen mukana HUS-kuntayhtymän muihin sairaaloihin. Oletettavasti osa henkilöstöstä siirtyisi Lohjalle, mikä edesauttaa Lohjaa ruotsinkielisen synnytyspalvelun kehittämisessä. Vaikutukset HYKS-alueella olisivat vähäisemmät. Osa hoitohenki löstöstä jäisi LUS:iin ja siirtyisi muiden kuin synnytystoimintojen pa riin. Näiden henkilöiden osalta kielivaikutus olisi neutraali. Kielivaikutusarvion perusteella LUS:n synnytystoimintojen lakkauttaminen ei väestötasolla kokonaisuutena huononna ruot sinkielisen palvelun toteutumista. Päinvastoin poistuvan syn nytystoiminnan korvautuessa jollakin muulla LUS:n paikallisen väestön erikoissairaanhoidon palvelulla ruotsinkielellä palvel tavien henkilöiden lukumäärä nousisi selvästi. Kun nyt kyse on 230 ruotsinkielisen asiakkaan tai perheen palvelusta vuosit tain, mikä tahansa polikliininen toiminto nostaisi tämän luvun tuhansiin ruotsinkielisiin palvelutapahtumiin. Synnytystoiminnan järjestelyistä riippumatta HYKS:n ja Lohjan sairaanhoitoalueen ruotsinkielisiä palveluita kehitetään. Teh tyjen selvitysten perusteella ruotsinkielisten synnyttäjien pal velu omalla äidinkielellään voidaan synnytystoiminnan järjes telyissä taata mm. perustuslain, kielilain, erikoissairaanhoito lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukai sesti. Kuten valituksenalaisen päätöksen perusteluista ja valmisteluaineistosta ilmenee, päätöksen kielivaikutuksia koskeva arvio on

10 Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset tehty asianmukaisesti, huolellisesti ja riittävän seikkaperäi sesti. Täydellinen kielellisten vaikutusten arviointi ei ole tar peen. Tärkeä merkitys tässä asiassa on myös sillä, että hallitus päätti ( 245), että kielellisten oi keuksien toteutumista Läntisellä Uudellamaalla ja koko HUS-alueella vahvistetaan HUS:n kieliohjelman tavoitteiden mukai sesti (päätöksen kohta 4). Eräät valittajat katsovat, että päätöstä koskeva muutoksenhaku käy hyödyttömäksi, jos täytäntöönpanoa ei kielletä. Valituksissa viitataan mm. lakkautusaikataulun tiukkuuteen sekä siihen, että täytäntöönpanotoimet aiheuttavat henkilöstölle epävarmuutta ja että riskinä on pätevän henkilöstön hakeutuminen pois. Ajatus muutoksenhaun tulemisesta hyödyttömäksi pohjautunee valittajien omiin päätelmiin, eikä väitettä ole dokumentoitu. Henkilöstön keskuudessa vallitsevan ilmapiirin kannalta on tärkeä merkitys sillä, että HUS-kuntayhtymän hallitus päätti , että asian jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa noudattaen lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä HUS:n yhteistoimintaopasta (päätös 245, kohta 5). Valittajien tarkoittamat seikat ja uhat eivät toteutuessaankaan johtaisi siihen, että täytäntöönpanokiellolle olisi laillisia edellytyksiä. Vaatimuksia päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämisestä ei näin ollen voida hyväksyä. Kuten edellä on mainittu, HUS-kuntayhtymän valtuuston tekemällä talousarvion lainvoimaisella hyväksymispäätöksellä on sitovasti ratkaistu se, että LUS:n synnytystoiminta loppuu alkaen. Lainvoimainen päätös merkitsee, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa ei voida laillisesti kieltää. Myös tässä yhteydessä on korostettava, että LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkauttamisesta. Täydentävät perustelut Mikäli Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että edellä esitetyt perustelut eivät riitä HUS-kuntayhtymän vaatimusten hyväksy miseen kokonaisuudessaan, lisäperusteluja on esitetty mm. seuraavissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle HUS-kunta yhtymän hallituksen antamien lausun tojen yhteydessä: Petäjä, Jari: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksi kön johtajan selonteko kokonaistilanteesta. ( ) Työryhmäraportti: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa Työryhmäraportti: Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaaloi den elektiivisen kirurgian ja päivystyskirurgian yhteistyön tiivistäminen ja koordinointi. HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 245 perusteluineen

11 HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 177 perusteluineen. Valituksenalaista päätöstä arvioitaessa on otettava huomioon lisäksi Suomen perustuslain 121 :ssä tarkoitettava kunnalli nen itsehallinto, joka kuntalain 2, 8 ja 86 :n välityksellä ulottuu myös kuntayhtymiin. Yhteenveto HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä päätös 245 on syntynyt virheettömässä järjestyksessä. Päätöstä tehdessään hallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallitus ei esimerkiksi ole rikkonut yhdenvertaisuusperiaatetta, tarkoi tussidonnaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta tai suhteellisuusperiaatetta eikä mitään muutakaan harkintaval lan rajoitusperiaatetta. Hallituksen päätös on tehty noudat taen tarkoin sekä asiaa koskevia substanssisäännöksiä että menettelysäännöksiä. Päätös ei ole miltään osin lainvastai nen. Kaikki hallituksen päätöksestä tehdyt vali tukset ovat perusteettomia, minkä vuoksi valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset pitää kokonaisuudessaan hylätä. Kunkin lausunnon yksityiskohtien ja erityisten perustelujen osalta HUS-kuntayhtymä viittaa asianomaisiin lausuntoihin. Asian käsittely Veikko Simpanen Kirsi Aropaltion, Harry Yltävän, Henrika Zilliacus-Tikkasen ja Pietari Jääskeläisen kannattamana esitti, että hallitus päättää keskeyttää hallituksen päätöksen toimeenpanon mainittua päätöstä koskevien Helsingin hallinto-oikeudelle jätettyjen valitusten johdosta ja ilmoittaa tämän toimeenpanon keskeytyspäätöksen Helsingin hallinto-oikeudelle annettavissa asiaa koskevissa lausunnoissa. Lisäksi hallitus edellyttää, että asia tuodaan hallituksen käsiteltäväksi heti sen jälkeen kun Helsingin hallinto-oikeuden päätös asiaa koskevista valituksista on annettu. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava esitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestysjärjestys, jonka mukaisesti ne, jotka ovat esittelijän päätösesityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Simpasen esityksen kannalla äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä ja 1 jäsen oli poissa. Puheenjohtaja totesi hallituksen äänin 9-7 hyväksyneen esittelijän päätösesityksen. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 1. Päätös Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Raimo Kekkonen, puh , , Lasse Viinikka, puh , Aarre Tähti, puh

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus 118 14.06.2013 Yhtymävaltuusto 22 26.06.2013 Yhtymähallitus 162 17.09.2013 Yhtymähallitus 231 10.12.2013 Yhtymävaltuusto 33 17.12.2013 Vuoden 2013 talousarviomuutokset 29/02.02.01/2013 Yhall

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Ilkka Kauppinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Hallituksen esitys laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 224/2016 vp)

Hallituksen esitys laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 224/2016 vp) Olli Mäenpää 18.10.2016 Perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 224/2016 vp) Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut Esitys sisältää

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Viite: Lausuntopyyntö liittyen asiaan diaari nro 00120/15/2204 Asia: Lausunto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 5638/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 47 19.8.2015 59 7.10.2015 65 Asianro 5638/02.02.00/2015 Kasvun ja oppimisen palvelualueen vuoden 2016 talousarvion laadinnan tilannekatsaus historia 19.8.2015 47

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa:

Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta. Valituksen johdosta on todettava seuraavaa: Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2015 1 (1) 89 336/00.02.07/2015 Lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen johdosta / Kaavin kunta Kysterin johtokunta 89 Kysterin johtokunta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2011 1 115 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2030 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti hyväksyen tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston työjärjestys

Yhtymävaltuuston työjärjestys 14.6.2005 Yhtymävaltuuston työjärjestys yh 17.5.2005 YV 14.6.2005 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhtymävaltuuston toiminnan järjestelyt Valtuuston

Lisätiedot

HE 224/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA

HE 224/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA LAUSUNTO Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö 23.11.2016 OM 124/52/2016 HE 224/2016 VP HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI TERVEYDENHUOLTOLAIN JA SOSIAALIHUOLTOLAIN MUUTTAMISESTA Eduskunnan

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh.

Kh Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh , johtava ylilääkäri Sari Koistinen, puh. Kaupunginhallitus 131 16.05.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin strategia 1098/00.04.02/2016 Kh 16.05.2016 131 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761 1100, johtava ylilääkäri Sari

Lisätiedot

1992 vp- HE 84. lain ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp- HE 84. lain ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp- HE 84 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain, Helsingin yliopistollisesta keskussairaalasta annetun lain ja kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

LAKIEHDOTUKSET. Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta 59 LAKIEHDOTUKSET Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 3 :n 4 kohta, muutetaan 39 :n 1 ja 3 momentti, 40 :n 1 momentin 1 kohta,

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Uudenmaan liiton kieliohjelma

Uudenmaan liiton kieliohjelma Mv 2/2012 Asia nro 23 Uudenmaan liiton kieliohjelma TAUSTAA Uudenmaan liitto on kaksikielinen kuntayhtymä, joka lain mukaan vastaa mm. Uudenmaan aluesuunnittelusta ja -kehittämisestä. Näiden lisäksi liitolla

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 166 22.08.2016 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEEN KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 20.6.2016 27 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015 KHALL 166

Lisätiedot

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely Puumala Ote pöytäkirjasta 2/2016 1 (5) Kunnanhallitus, 24, 15.02.2016 Valtuusto, 12, 29.02.2016 12 Kotiniemen omarantaisten omakotitonttien myyntihinnan tarkistaminen sekä tontista jätetyn tarjouksen käsittely

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 21. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 07.02.2013 Sivu 1 / 1 4922/10.03.00/2012 21 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle uudisrakennuslupaa koskevasta valituksesta, kiinteistö 49-12-14-2, Revontulentie 1, 02100

Lisätiedot

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky.

Lisäksi edellytyksenä tulee olla kliinisen sairaanhoidon johtamisessa saavutettu hyvä kokemus ja näyttö sekä hyvä yhteistyökyky. HALLITUS 102 29.08.2016 HYKSIN JOHTAMISEN JÄRJESTÄMINEN 1.1.2017 ALKAEN 713/00/01/02/2010 HALL 102 HUS:n hallitukselle esitetään, että HYKSin johtavan ylilääkärin virka laitetaan avoimesti haettavaksi

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle

Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 27.10.2016 Lukiokoulutuksen lehtorin viran täyttäminen / valitus / lausunnon antaminen hallinto-oikeudelle 559/01.01.01.01/2016 OPEKAS 105 valmistelijat: hallintopäällikkö

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014

PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kunnanhallitus 68 27.04.2015 Kunnanhallitus 76 11.05.2015 PSKTTKY:N TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2014 Kuntayhtymän hallitus 24 11.3.2015 Kuntayhtymän hallitus 32 9.4.2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall

KH 196 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter Stenvall Valtuusto 114 13.06.2016 Hakemus Sipoon kunnan osan liittämiseksi Vantaan kaupunkiin 1293/10.00.02/2015 KH 196 Kunnanhallitus 12.4.2016 Valmistelija: kunnanjohtaja Mikael Grannas ja kunnansihteeri Peter

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.

Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016. Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1. Tekninen lautakunta 84 12.04.2016 Tekninen lautakunta 93 26.04.2016 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut -toimialan organisaatio 1.1.2017-11436/00.01.00/2016, 11901/00.01.00/2016 Tela 12.04.2016 84 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA

VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA VASTAUSLUONNOS STM:N KYSELYYN KOSKIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOL- LON VALMISTELURYHMÄN VÄLIRAPORTTIA 27.6.2013 TAUSTATIEDOT 1. Vastauksen antajan virallinen nimi Nimi Jyväskylän kaupunginhallitus 2. Vastaaja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi omaishoidon tuesta annetun lain 4 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen lisättäväksi kahdesta vuorokaudesta kolmeen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot