Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2."

Transkriptio

1 HALLITUS LAUSUNTOJEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUSTEN JOHDOSTA, JOTKA KOSKEVAT HALLITUKSEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN SYNNYTYSTOIMINNASTA TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ ( 245) 613/06/05/03/2009 HALL 44 HUS-kuntayhtymän hallituksen Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytys toiminnasta tekemän päätöksen ( 245) johdosta ovat seuraa vat tahot valitusajan kuluessa tehneet kunnallisvalituksen taikka sellaiseksi katsottavan vireillepanotoimen: Marjatta Donner, Jan-Erik Eklöf, Viveca Lahti, Werner Orre, Roger Weintraub ja Inger Östergård (yhteinen va litus); Jan-Erik Eklöf / vähemmistökielinen lautakunta; Hangon kaupunki, Inkoon kunta ja Raaseporin kaupunki (yhteinen valitus); Ulla-Brita Hjort; Kurt Holmberg; Johanna Holmström, Tehyn ammattiosasto n:o 901 / Thomas Berlin, Agneta Westerlund ja Michael Östman (yhteinen valitus); Juha Janhunen; Gun Khattab (oikaisuvaatimus); Harri Liuksiala ja Sari Näre (yhteinen oikaisuvaatimus); Mathias Nyström ja Tanja Pirhonen (yhteinen valitus); Asta Seppänen; Eva-Maria Sundstöm; Suomen Kätilöliitto Finlands Barnmorskeförbund ry; Barbro Viljanen. Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2. Koska Helsingin hallinto-oikeudessa laadituissa lähetteissä myös edellä mainittuja oikaisuvaatimuksia kutsutaan valituk siksi, niitä pidetään myös tässä yhteydessä kunnallisvalituksina ja niiden allekirjoittajia valittajina. Helsingin hallinto-oikeudesta on saapunut päivätty päätös, jonka mukaan Sven Kållin tekemää kunnallisvalitusta ei ole otettu tutkittavaksi, koska se on saapunut hallinto-oikeuteen liian myöhään. Helsingin hallinto-oikeus on HUS-kuntayhtymän hallitukselle lähettämissään asiakirjoissa pyytänyt valitusten johdosta lausun toja sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään Prosessuaalisista syistä on Helsingin hallinto-oikeudelle annet tava lausunto jokaisesta valituksesta erikseen. Lausunnot ovat liitteenä 3.

2 Päätösesitys Hallitus päättää esittää Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavaa. 1. Helsingin hallinto-oikeuden pitää hylätä hallituksen tekemää päätöstä 245 koskevat valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan, mukaan lukien päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämistä koskevat vaatimukset sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 2. Mikäli joku valittajista esittää minkä tahansa uuden vaatimuksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tulee varata tilaisuus antaa vaatimuksesta lausunto. Perustelut Valtuuston lainvoimainen talousarviopäätös synnytystoiminnan siirtämisestä Valituksissa esitetyistä perusteista ja perusteluista HUS-kuntayhtymän valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän talousarvion vuodelle Talousarvion käyttötalousosassa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta koskevassa kohdassa on maininta Synnytystoiminnan siirto Hyksiin ja Lohjan sairaalaan alkaen. Vastaavasti HYKS-sairaanhoitoaluetta ja Lohjan sairaanhoitoaluetta koskevissa kohdissa on maininta Synnytystoiminnan lisääminen alkaen. Valtuuston tekemästä talousarvion hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa. Päätös on siis lainvoimainen. Lainvoimaisella päätöksellä on näin ollen sitovasti ratkaistu se, että Länsi-Uudenmaan sairaalan (jäljempänä LUS ) synnytystoiminta loppuu alkaen, koska synnytystoiminta siirretään toisaalle. Tärkeimmät valituksissa esitetyt perusteet ja perustelut valittajien vaatimuksille ovat nämä: Menettelyvirheet. Valituksissa viitataan LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koske vasta hallituksen päätöksestä ( ) tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelemiseen hallituksen kokouk sessa Valituksenalaisen päätöksen valmiste lemista pidetään toisaalta yksipuolisena ja harhaanjohta vana. Toimivallan ylittäminen. Valituksenalaisen päätöksen tekemisen katsotaan olevan muun muassa valtioneuvos ton asetuksen 1019/ :n, HUS-kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n ja HUS-kuntayhtymän hallintosään nön 4 :n vastainen. Muu lainvastaisuus. Valituksissa mainitaan, että valituksenalainen päätös tai siihen johtanut menettely on Suo men perustuslain, hallintolain, kielilain, erikoissairaanhoi tolain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain vastainen. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevia vaatimuk sia perustellaan muun muassa sillä, että täytän töönpanon johdosta valitus kävisi hyödyttömäksi.

3 Oikaisuvaatimusten käsitteleminen hallituksen kokouksessa Monissa niistä oikaisuvaatimuksista, joita hallituksen päätök sestä tehtiin, keskeisenä vaatimuksena oli, että tuo päätös pitää kumota joko kokonaan tai osittain. HUS-kuntayhtymän hallitus päät tikin kumota hallituksen päätöksen ja ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska asia käsiteltiin uudelleen, oli prosessioikeudellisesti tarpeetonta käsitellä oikaisuvaatimuksia laajemmin tai yksityiskohtaisemmin kuin hal litus teki. Kuten valituksenalaista päätöstä koskevasta pöytäkirjanotteesta ilmenee, hallitus käsitteli oikaisuvaatimuk sissa esitettyjä vaatimuksia, seikkoja ja perusteita (mm. lapsen turvallisuus, HUS:n kustannustehokkuus, lääkärimäärän riittä vyys, ruotsin kielen asema ja kielivaikutusarvio) päätöksensä perusteluissa. Tiettävästi mikään oikaisuvaatimuksissa esitetty asian kannalta vaikutuksellinen tai merkityksellinen seikka ei hallituksen kokouksessa :n 245 kohdalla jäänyt vaille asianmukaista, huolellista ja perusteellista käsittelyä. Oikaisuvaatimusten ja niiden käsittelemisen seurauksena hallituksen päätöksen sisältö muuttui. Kuten pöytäkirjanotteista ilmenee, hallituksen tekemä pää tös 245 on osittain erilainen kuin hallituksen päätös Eräissä valituksissa viitataan kuntalain (365/1995) 89 :n 2 momenttiin, jonka mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä vii pymättä. Tältä osin HUS-kuntayhtymä toteaa, että pidetty hallituksen kokous oli käytännössä ajallisesti ensimmäi nen tilaisuus, jossa oikaisuvaatimukset oli mahdollista käsitellä. Sitä viivytyksettömämpään asian käsittelemiseen ei ollut edel lytyksiä. Valmistelun asianmukaisuus ja virheettömyys yleisesti sekä yhteistyö kuntien kanssa Tietyissä valituksissa väitetään, että asian valmisteluteksti ja päätösehdotus ovat yksipuolisia ja harhaanjohtavia. Lisäksi katsotaan, että valituksenalainen päätös poikkeaa valtio neuvoston asetuksesta 1019/2004, joka koskee hoitoon pääsyn toteuttamista ja alueellista yhteistyötä, sekä HUS-kuntayhtymän perussopimuksesta ja hallintosäännöstä. Tiettyjen valittajien mukaan olisi valituksenalai sen pää töksen tekeminen mm. edellyttänyt laajempaa yhteistoimintaa kuntien kanssa. Tältä osin on todettava, että synnytystoiminnan järjestelyjä valmisteltiin johtajaylilääkäri Juha Tuomisen asetta missa kahdessa työryhmässä. Toinen työryhmä selvitti synny tystoiminnan järjestämistä HUS:ssa ja toinen Loh jan ja Tammisaaren sairaaloiden elektiivisen kirurgian ja päi vystyskirurgian yhteistyön tiivistämistä ja koordinoimista. Mo lemmissa työryhmissä oli edustus HYKS:sta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta ja Lohjan sairaanhoitoalueelta sekä hen kilöstön edustajat. Lisäksi HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtaja Jari Petäjä laati selonteon synnytystoiminnan järjestämisestä HUS:ssa Hallituksen kokouksessa esitel tiin raportit

4 Taloutta koskevat tiedot ja perusteet synnytystoiminnan järjestelyistä erityisesti koskien Tammisaaren synnytystoiminnan lopettamista. Hallitus päätti kokouksessaan merkitä tiedoksi ko. kokouksen liit teinä olevat raportit ja selonteon sekä pyytää lausunnot edellä mainituista asiakirjoista Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja HYKS:n sairaanhoitoalueiden lautakunnilta, vähemmistökieliseltä lauta kunnalta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvilta kunnilta ja henkilöstötoimikunnalta. Pyydetyt lausunnot saatiin, ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan hallituksen jäsenten käytettävissä. Lisäksi asia on käsitelty Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnassa. Tärkeää on lisäksi huomata, että hallitus päätti ( 245) käynnistää syksyllä 2009 yhteistyössä Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen kuntien kanssa selvitys työn, jonka tavoitteena on laatia ehdotus resurssien optimaali sesta käytöstä alueen terveydenhuollossa (päätöksen kohta 3). Selvitystyön tulee olla valmis mennessä. Synnytystoiminnan järjestelyjä koskeva päätöksenteko ja hanke kokonaisuudessaan ovat perustuneet laajaan ja objektiiviseen selvitystyöhön. HUS-kuntayhty män jäsenkunnille on tarjoutunut lukuisia mahdollisuuksia esittää näkökantojaan asiasta. Syn nytystoiminnan järjestelyjä on käsitelty myös useissa tiedotus- ja infotilaisuuksissa. On perusteetonta olettaa, että mikäli tehtäisiin päätöksen valmistelumateriaalissa ehdotettu ns. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kokonaisuusarvio, esille tulisi uusia seikkoja, jotka vaikuttaisivat operatiivisten toimintojen tehok kuus- tai turvallisuuslukuja parantavasti. Keskipitkällä aikavälillä arvioidaan, että HUS:ssa on 4 5 synnytysyksikön tarve. Tarkoituksena on tarkistaa lainsäädännön edellyttämää järjestämissuunnitelmaa tällä valtuustokaudella. Ennen järjestämissuunnitelman tarkistamista voidaan luonnolli sestikin tehdä yksittäisiä toiminnan järjestelyjä. LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia on kaut taaltaan valmisteltu asianmukaisesti, huolellisesti, perusteelli sesti ja puolueettomasti sekä riittävässä yhteistoiminnassa kun tien kanssa. Asian valmistelua on yksityiskohtaisemmin selostettu valituksenalaisen päätöksen perustelujen kohdassa Asian valmistelu ja esittely. Valittajien esittämiä LUS:n kustannuksia ja muita taloutta kos kevia mainintoja on syytä arvioida sen valossa, kuinka asiaa on selostettu valituksenalaisen päätöksen perusteluissa: (---) naistentautien ja synnytysten ikävakioidut kustan nukset vuonna 2007 asukasta kohden olivat Länsi-Uu denmaan alueella 59 % maan keskiarvoa korkeammat ja samalla Suomen kalleimmat. Lisäksi somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu palvelujen käyttö vuonna 2007 oli runsainta Länsi-Uudenmaan vä estöllä (18 % yli maan keskitason). Ikä- ja sukupuoliva kioitu kirurgian erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö oli Länsi-Uudenmaan

5 väestöllä toiseksi runsainta (20 % yli maan keskitason). Valittajien esittämissä taloutta ja kustannuksia koskevissa tie doissa ei liene otettu huomioon niitä vaikutuksia, joita esimer kiksi päivystysjärjestelmän asianmukaistaminen aiheuttaa. Va lituksenalaisen päätöksen perusteluissa mainitaan tältä osin mm. seuraavaa: Päivystysten muutos sairaalapäivystyksiksi on käyn nistetty HUS:n operatiivisen johdon arvioitua sen välttä mättömäksi ja kiireelliseksi. Asiaa on käsitelty HUS:n sairaanhoidon johtoryhmässä Johtoryhmän kokouksessa sairaanhoitoalueiden johtajat ovat toden neet seuraavaa: Porvoon sairaanhoitoalueella on ilmoi tettu siirrytyn obstetriikassa (synnytystoiminnassa) sairaalapäivystykseen ja anestesiapäivystyksen osalta asia on suunnitteilla. Lohjan sairaanhoitoalueella on sekä anestesiologian että obstetriikan sairaalapäivystys, ja Länsi-Uudellamaalla päivystysten on ilmoitettu olevan vapaamuotoisia (kotipäivystyksiä valmiusajalla) päivys tyksiä, joskin obstetrisen päivystyksen on ilmoitettu ole van käytännössä muu sairaalapäivystys, joksi se voi daan muuttaa vaikka Länsi-Uudenmaan sairaalan oma virkapohja, 3 gyneko logian erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva sairaalalääkäri jaettuna vuoroin gynekologiaan, vuoroin kirurgiaan, ei riitä päivystyksen ylläpitämiseen työaikalain mukaisesti (maksimi ylityömäärä on 330 tuntia vuodessa. Työaika lain tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta rik komuksesta on työnantaja tuomittava sakkoon, Työ aikalaki, 42 ), joten sairaalassa joudutaan turvautu maan keikkailijoihin. HUS:n sisäisiä keikkailijoita koskee sama työaikaraja, johon siis mukaan luetaan oman työ pisteen ja keikkapisteen työaika. HUS:n talousarvio vuodelle 2010 on jouduttu valmistelemaan kahden prosentin tuottavuustavoitteen sisältävänä, ja senkin jälkeen talousarvio jää alijäämäiseksi. Nopeasti vaikeutunut HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien taloustilanne pakottaa et simään sellaisia rakenteellisia hoitojärjestelmien muutoksia, joilla potilasturvallisuuden vaarantumatta ydintehtävään kes kittyen voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Suomessa jo tapahtuneen sairaaloiden keskittymiskehityksen perusteella voidaan todeta, että synnytystoiminnan keskittäminen suu rempiin yksiköihin täyttää nämä erikoissairaanhoidon kehit tämisehdot; tehokkuuden yhdistettynä turvallisuuteen. Tammisaaren synnytystoimintaa selvittänyt työryhmä, jossa oli myös laaja edustus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eelta, totesi raportissaan muun muassa, että LUS:n synnytystoiminta aiheuttaa HUS-kuntayhty mälle noin 1,9 miljoonan euron henkilöstö-, lääkärien päi vystys- ja tilakustannukset. Selvitykset osoittavat, että LUS:n operatiivinen toiminta mu kaan lukien synnytykset ja naistentaudit on oleellisesti kal liimpaa kuin muualla ja että sairaalassa on ylikapasiteettia, jota ei voida täyttää siirtämällä sinne toimintoja muualta. Sel vitysten perusteella toimintojen uudelleenjärjestelyt lisäävät vastasyntyneen turvallisuutta.

6 LUS:n hoitamat synnytykset on mahdollista hoitaa HUS:n muiden synnytyssairaaloiden toimesta ilman tilainvestointeja ja ilman lisähenkilöstöä. Esimerkiksi Lohjan sairaala pystyy nykytilantee seen verrattuna, ilman tila- ja henkilöstöinves tointeja, vastaanotta maan vuotuista synnyttäjää li sää. Synnytysten siirtyminen pois LUS:sta ei aiheuta suoria menolisäyksiä vastaanottavissa sairaaloissa ennen kaikkea siksi, että kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa arvioidaan olevan yhteensä 1900 synnytyspaikan lisäysmahdollisuus il man rakennusinvestointeja. Eräissä valituksissa mainitaan venäläisten tai ylipäätään ulkomaalaisten synnyttäjien LUS:lle tuomista tuloista ja katso taan, että tuo tulonlisäys tulisi nähdä myönteisenä asiana. Arvioitaessa tätä näkemystä on todettava, että erikoissai raanhoidon palvelujen myynti ja markkinointi ulkomaalaisille on monia eettisiä ja taloudellisia sekä terveydenhoidon jär jestämiseen liittyviä käytännöllisiä ja juridisia kysymyksiä si sältävä kokonaisuus. Ulkomaisten synnyttäjien osalta toiminta sisältää myös ris kejä. Jos ilmenee vaikeita komplikaatioita tai vastasyntynyt tarvitsee tehohoitoa, LUS tukeutuu HYKS:n sairaaloihin ja aiheutuvat kustannukset voivat helposti ylittää potilaan mak sukyvyn. HUS-kuntayhtymän synnytystoiminnan kokonaisuuden kan nalta ei ulkomaisten synnyttäjien hoidosta saaduilla tuloilla ole merkitystä. Ulkomaisten synnyttäjien lukumäärän huo mioon ottaen heidät voitaisiin haluttaessa kapasiteetin puo lesta hoitaa HUS-kuntayhtymän muissa synnytysyksiköissä. Periaatteellisella tasolla ulkomaisten synnyttäjien ja vas tasyntyneiden hoito ei eroa muusta ulkomaisille henkilöille myytävästä HUS:n erikoissairaanhoidosta. Kokoavasti ja valituksenalaisen päätöksen perusteluihin vii taten on siis kiistatonta, että synnytysten keskittäminen luo todellista säästöpotentiaalia. Valittajat eivät ole osoittaneet, että hallituksen päätöksenteko ( 245) olisi taloutta koskevien lukujenkaan osalta pohjautunut virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Vastasyntyneiden turvallisuus Tietyissä valituksissa viitataan vastasyntyneiden turvallisuutta koskeviin tilastotietoihin. Näitä asioita selostetaan valituk senalaisen päätöksen perusteluissa mm. seuraavasti. HUS:n pienten sairaaloiden keskimääräinen perinataalikuolleisuus (kuolleisuus syntymää edeltävän ja sen jäl keisen viikon aikana) oli 61 % korkeampi kuin Jorvin tai Kätilöopiston sairaaloissa. Kuolleisuus on ainoa käytössämme oleva mittari. Vaikeasti sairaiden vastasyntyneiden vammautumista sekä tehohoidon komplisoitumista koskevia mittareita ei ole. Vammautu mista ja komplisoitumista kuitenkin liittyy sairaiden vastasyntyneiden alkuhoidon ja siirtokuljetusten kokonai suuteen. Lausuntomateriaalissa tuotiin esille Valviran tiukentuneet

7 Kielelliset oikeudet sekä kielivaikutukset ja niiden arviointi kannanotot, jotka edellyttävät sairaala päivystystä jotta hätäkeisarileikkausvalmiutta voidaan pitää riittävänä. Edelleen tuotiin esille 2008 hyväksytty vastasyntyneen Käypä hoito -suositus, jossa annetaan normit välittömän hätäkeisarileikkauksen mahdollista valle sairaalassa kokoaikaisesti tapahtuvalle päivystys valmiudelle. Hallituksen materiaalissa tuli myös esille HUS:n synnytystoiminnoista ja lääketieteellisestä toiminnoista vastaavien virkamiesten näkemys siitä, että edellisten seikkojen vuoksi synnytystoimintojen turvalli suustasoa on nostettava. Valittajien tarkoittamat turvallisuutta koskevat seikat on näh tävä synnytystoiminnan uudistamista koskevan hankkeen päätavoitteita ja yleistä taustaa vasten. Synnyttäjien ja las ten turvallisuus on hankkeessa keskeisimmässä asemassa. Valittajat eivät ole esittäneet mitään syytä tarkastella turvallisuuskysymyksiä toisin kuin valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on tehty. Mitä turvallisuuskysymyksiin muuten tulee, HUS-kuntayh tymä viittaa valituksenalaisen päätöksen perusteluihin ja se lontekoon Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa , erityisesti sen sivuille Suomen perustuslain (731/1999) 17 koskee oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Julkisen vallan on 17 :n mu kaisesti huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen vä estön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista sa man laisten perusteiden mukaan. Perustuslain 22 :ssä sää detään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kaikessa julkisessa toimin nassa on perustuslain 2 :n 3 momentin mukaisesti nouda tettava tarkoin lakia. Perustuslain 122 :n ja kielilain (423/2003) 35 :n mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejao tuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään saman laisten perusteiden mukaan. Kielilain 23 :n mukaan viran omaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 33 a :n 2 momentin mukaan erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittävän sairaan hoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoito järjestetään kuntayh tymän molemmilla kielillä siten, että potilas saa palvelut valit semallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Valituksissa viitataan myös lakiin potilaan asemasta ja oike uksista (785/1992). Tämän lain 3 :n 3 momentin mukaan potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Kyseisen lain 3 :n 4 momentti on tällainen:

8 Potilaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruot sin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 :ssä. Kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää terveyden- ja sairaanhoitopal veluja suomen ja ruotsin kielellä säädetään kansanter veyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 :n 2 mo mentissa edellytetään, että terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys mm. potilaan terveydentilasta ja hoidon merkityksestä siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen si sällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdit tava tulkitsemisesta. LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkaut tamisesta. Synnytysten lopettamisen keskeinen perustelu on koko HUS:n synnytysjärjestelmän turvallisuuden ja toiminta varmuuden parantaminen päivystyksiä keskittämällä. LUS:n synnytystoimintojen lakkauttamisen yhteydessä LUS:n syn nytystoiminnan alueellinen vastuu siirretään Lohjan sairaa laan. HUS-kunta yhtymän alueella synnyttäjillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita synnytyssairaalansa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kaikki kieleen ja kielen käyttämiseen liittyvät säännökset koskevat HUS-kuntayhty mää kokonaisuutena, eivät yksittäistä sairaanhoitopiirin alu etta. HUS-kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan HUS-kuntayhtymän sairaalat yhdessä muodostavat erikois sairaanhoitolain 12 :ssä tarkoitetun terveydenhuollon toi mintayksikön. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue on valta kunnan mittakaavassa pieni, eikä se ole suuri HUS-kuntayh tymän kään mittakaavassa (2,9 % HUS:n väestöstä). Kaikki HUS:n etäisyydet ovat valtakunnan mittakaavassa pieniä. HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä 80 % asuu Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen ulkopuolella. LUS:ssa on vuosittain synnyttänyt yhteensä noin 400 hanko laista, inkoolaista tai raaseporilaista naista, joista 57 % on ruotsinkielisiä (n. 230 äitiä) ja 39 % on suomenkielisiä (n.155 äitiä). Vertailun vuoksi mainittakoon, että Lohjan sairaalan vastuuväestöstä ruotsinkielisiä on 4,5 % ja vastaavasti Loh jalla synnyttää vuosittain noin 30 ruotsinkielistä äitiä. Helsin gin yliopistollisen keskussairaa lan ( HYKS ) sairaaloissa syn nyttää vuosittain Länsi-Uuteenmaa han nähden arviolta lähes nelinkertainen määrä äidinkieleltään ruotsinkielisiä naisia, 950 äitiä. HUS-piirin ruotsinkieliset (kaikki ikäluokat) jakautuivat 2008 seuraavasti: HYKS sairaanhoitoalue ; Porvoon sairaanhoitoalue ; Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ; Lohjan sairaanhoitoalue 4.069; ja Hyvinkään sairaanhoitoalue

9 Väestöennusteessa Lohjan sairaanhoitoalueen vuotias väestö kasvaa 2,3 % ja Länsi-Uudenmaan saman ikäinen vä estö vähenee 5,6 % 2020 mennessä. Hedelmällisyysikäisten ruotsinkielisten naisten (15 49 vuotta) osuus kaikista alueen naisista on hitaasti laskenut vuoden ,6 %:sta vuoden ,0 %:iin. Näyttää siltä, että ruotsinkielisten osuus ei ai nakaan siis lisäänny, vaan vähenee, ja suhteellisen osuuden lisäksi absoluuttisetkin määrät vähenevät. LUS:n synnytystoimintojen siirtäminen Lohjan sairaalaan yhdistettynä synnyttäjien vapaaseen hakeutumiseen mihin ta hansa HUS:n synnytysyksikköön vaikuttaa ruotsinkieliseen palveluun sen mukaisesti, mihin synnyttäjät hakeutuisivat. Ne synnyttäjät, jotka hakeutuisivat Porvoon sairaalaan, saisivat kattavasti äidinkielisen palvelun. Ne, jotka hakeutuisivat HYKS-sairaaloihin, saisivat samanasteisesti ruotsinkielellä to teutuvan palvelun kuin selvä enemmistö HUS-piirin kaikista ruotsinkielisistä synnyttäjistä nykyisin. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta on päivätyssä lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota ruotsinkieliseen palveluun ja todennut Lohjan sairaalassa panostettavan jatku vasti henkilökunnan ruotsinkielen koulutukseen. Lautakunta toteaa, että merkittävä osa lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta on kaksikielinen. Lautakunta mainitsee toimintaa kehitettä essä kiinnittävänsä erityistä huomiota Suomen molemmilla vi rallisilla kielillä annettavaan hyvään erikoissairaanhoitoon. Lainsäädännöllinen velvoite tarjota ruotsinkielisiä palveluita koskee siis yhtäläisenä kaikkia HUS:n sairaaloita, kaikkia erikoisaloja ja toimintoja. Siten on tarkasteltava, mitä käytän nöllisiä seurauksia synnytystoimintojen lopettamisesta LUS:ssa on ruotsinkielisen henkilökunnan määrälle muissa yk siköissä. Vaikuttavin seikka on se, että synnytystoimintoihin liittyvälle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toimintojen mukana HUS-kuntayhtymän muihin sairaaloihin. Oletettavasti osa henkilöstöstä siirtyisi Lohjalle, mikä edesauttaa Lohjaa ruotsinkielisen synnytyspalvelun kehittämisessä. Vaikutukset HYKS-alueella olisivat vähäisemmät. Osa hoitohenki löstöstä jäisi LUS:iin ja siirtyisi muiden kuin synnytystoimintojen pa riin. Näiden henkilöiden osalta kielivaikutus olisi neutraali. Kielivaikutusarvion perusteella LUS:n synnytystoimintojen lakkauttaminen ei väestötasolla kokonaisuutena huononna ruot sinkielisen palvelun toteutumista. Päinvastoin poistuvan syn nytystoiminnan korvautuessa jollakin muulla LUS:n paikallisen väestön erikoissairaanhoidon palvelulla ruotsinkielellä palvel tavien henkilöiden lukumäärä nousisi selvästi. Kun nyt kyse on 230 ruotsinkielisen asiakkaan tai perheen palvelusta vuosit tain, mikä tahansa polikliininen toiminto nostaisi tämän luvun tuhansiin ruotsinkielisiin palvelutapahtumiin. Synnytystoiminnan järjestelyistä riippumatta HYKS:n ja Lohjan sairaanhoitoalueen ruotsinkielisiä palveluita kehitetään. Teh tyjen selvitysten perusteella ruotsinkielisten synnyttäjien pal velu omalla äidinkielellään voidaan synnytystoiminnan järjes telyissä taata mm. perustuslain, kielilain, erikoissairaanhoito lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukai sesti. Kuten valituksenalaisen päätöksen perusteluista ja valmisteluaineistosta ilmenee, päätöksen kielivaikutuksia koskeva arvio on

10 Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset tehty asianmukaisesti, huolellisesti ja riittävän seikkaperäi sesti. Täydellinen kielellisten vaikutusten arviointi ei ole tar peen. Tärkeä merkitys tässä asiassa on myös sillä, että hallitus päätti ( 245), että kielellisten oi keuksien toteutumista Läntisellä Uudellamaalla ja koko HUS-alueella vahvistetaan HUS:n kieliohjelman tavoitteiden mukai sesti (päätöksen kohta 4). Eräät valittajat katsovat, että päätöstä koskeva muutoksenhaku käy hyödyttömäksi, jos täytäntöönpanoa ei kielletä. Valituksissa viitataan mm. lakkautusaikataulun tiukkuuteen sekä siihen, että täytäntöönpanotoimet aiheuttavat henkilöstölle epävarmuutta ja että riskinä on pätevän henkilöstön hakeutuminen pois. Ajatus muutoksenhaun tulemisesta hyödyttömäksi pohjautunee valittajien omiin päätelmiin, eikä väitettä ole dokumentoitu. Henkilöstön keskuudessa vallitsevan ilmapiirin kannalta on tärkeä merkitys sillä, että HUS-kuntayhtymän hallitus päätti , että asian jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa noudattaen lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä HUS:n yhteistoimintaopasta (päätös 245, kohta 5). Valittajien tarkoittamat seikat ja uhat eivät toteutuessaankaan johtaisi siihen, että täytäntöönpanokiellolle olisi laillisia edellytyksiä. Vaatimuksia päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämisestä ei näin ollen voida hyväksyä. Kuten edellä on mainittu, HUS-kuntayhtymän valtuuston tekemällä talousarvion lainvoimaisella hyväksymispäätöksellä on sitovasti ratkaistu se, että LUS:n synnytystoiminta loppuu alkaen. Lainvoimainen päätös merkitsee, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa ei voida laillisesti kieltää. Myös tässä yhteydessä on korostettava, että LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkauttamisesta. Täydentävät perustelut Mikäli Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että edellä esitetyt perustelut eivät riitä HUS-kuntayhtymän vaatimusten hyväksy miseen kokonaisuudessaan, lisäperusteluja on esitetty mm. seuraavissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle HUS-kunta yhtymän hallituksen antamien lausun tojen yhteydessä: Petäjä, Jari: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksi kön johtajan selonteko kokonaistilanteesta. ( ) Työryhmäraportti: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa Työryhmäraportti: Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaaloi den elektiivisen kirurgian ja päivystyskirurgian yhteistyön tiivistäminen ja koordinointi. HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 245 perusteluineen

11 HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 177 perusteluineen. Valituksenalaista päätöstä arvioitaessa on otettava huomioon lisäksi Suomen perustuslain 121 :ssä tarkoitettava kunnalli nen itsehallinto, joka kuntalain 2, 8 ja 86 :n välityksellä ulottuu myös kuntayhtymiin. Yhteenveto HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä päätös 245 on syntynyt virheettömässä järjestyksessä. Päätöstä tehdessään hallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallitus ei esimerkiksi ole rikkonut yhdenvertaisuusperiaatetta, tarkoi tussidonnaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta tai suhteellisuusperiaatetta eikä mitään muutakaan harkintaval lan rajoitusperiaatetta. Hallituksen päätös on tehty noudat taen tarkoin sekä asiaa koskevia substanssisäännöksiä että menettelysäännöksiä. Päätös ei ole miltään osin lainvastai nen. Kaikki hallituksen päätöksestä tehdyt vali tukset ovat perusteettomia, minkä vuoksi valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset pitää kokonaisuudessaan hylätä. Kunkin lausunnon yksityiskohtien ja erityisten perustelujen osalta HUS-kuntayhtymä viittaa asianomaisiin lausuntoihin. Asian käsittely Veikko Simpanen Kirsi Aropaltion, Harry Yltävän, Henrika Zilliacus-Tikkasen ja Pietari Jääskeläisen kannattamana esitti, että hallitus päättää keskeyttää hallituksen päätöksen toimeenpanon mainittua päätöstä koskevien Helsingin hallinto-oikeudelle jätettyjen valitusten johdosta ja ilmoittaa tämän toimeenpanon keskeytyspäätöksen Helsingin hallinto-oikeudelle annettavissa asiaa koskevissa lausunnoissa. Lisäksi hallitus edellyttää, että asia tuodaan hallituksen käsiteltäväksi heti sen jälkeen kun Helsingin hallinto-oikeuden päätös asiaa koskevista valituksista on annettu. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava esitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestysjärjestys, jonka mukaisesti ne, jotka ovat esittelijän päätösesityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Simpasen esityksen kannalla äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä ja 1 jäsen oli poissa. Puheenjohtaja totesi hallituksen äänin 9-7 hyväksyneen esittelijän päätösesityksen. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 1. Päätös Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Raimo Kekkonen, puh , , Lasse Viinikka, puh , Aarre Tähti, puh

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Nimi nimike klo lisätiedot

Nimi nimike klo lisätiedot Pöytäkirja TPD-KOKOUS Lohjan sairaanhoitoalue, NaLa henkilökunta Aika: 24.3.2010 klo 7.30 8.40 Paikka: Lohjan sairaala, os. 2 taukotila Osallistujat: Nimi nimike klo lisätiedot Liisa Astala henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018

Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Missä ja miten päivystetään vuonna 2018 Päivystys 2016 Messu- ja kongressikeskus Paviljonki Jyväskylä 16.- 17.11.2016 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 23.11.2016 1 Tältäkö tulevaisuuden sairaalaverkko näyttää?

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011

Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011 1 Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011 2 Sisällys 1. Selvityksen kohde...3 2. Synnytystoiminnan resurssit ja kustannukset Länsi-Uudenmaan sairaalassa...4 3. Väestönkehitys

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 241 OIKAISUVAATIMUS TERVEYSKESKUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1165 Esityslistan asia TJA/23 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Kuntamarkkinat 9.9.2015 Mervi Kuittinen Sisältö KHO:2015:115, Valitusperusteen tutkiminen, koeaikapurkupäätöksen perusteleminen KHO:2015:123, Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa

Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Yhteistyö terveydenhuollon päivystyksen kanssa Sosiaalipäivystys osana uudistuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa Valtion virastotalo, Turku 26.4.2017 Lääkintöneuvos, STM 1 9.5.2017 Päivystyksen ja erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI UTDRAG UR PROTOKOLL OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 29 27.02.2017 Lausunto Turun hallinto-oikeudelle vesihuoltolaitoksen taksan tarkistamista koskevasta valituksesta

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Pöytäkirjanote Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 1 32 Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 22.9.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 59 4.08.05 Länsi-Jorvaksen asemakaava-alueen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 53 :n ja 8:n mukaisesti, päätös uudestaan valtuuston käsiteltäväksi (Kv) 30/0.0.05/03

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ niin, että palvelut voidaan toteuttaa myös ruotsiksi.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Kaupunginhallitus Stj/ niin, että palvelut voidaan toteuttaa myös ruotsiksi. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2017 1 (5) 241 Erivapauden myöntäminen terveyskeskuslääkärin virkaan vaadittavasta kielitaidosta HEL 2017-001424 T 01 01 01 01 Päätös Käsittely päätti myöntää erivapauden

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Tuomas Ojanen 29.11.2016 Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle HE 224/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta Lausunnon kohteen täsmentäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (6) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (6) 164 Sosiaali- ja terveysviraston tekstinkäsittelytoiminnan siirtäminen liikkeenluovutuksena Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle HEL 2016-013648

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä. Viite (314/06.00. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 8/2017 1 (1) 107 219/00.04.01/2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kannanotto Ylä-Savon SOTEn pyyntöön koskien leikkaustoiminnan ja päivystyksen järjestelyjä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto Kunnanhallitus 243 07.10.2013 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon ensihoidon sopeutus ja talousraami vuodelle 2014, lausunto 240/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 243 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna

Lausunto 1 / 115/ / Hämeenlinnan hallinto-oikeus. Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Lausunto 1 / 27.05.2016 115/02.02.00/2016 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao@oikeus.fi Lausuntopyyntönne 20.5.2016 dnro 01029/16/2204 Lausunto Hämeenlinnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunginhallitus Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (8) 191 Lausunto luonnoksesta mielenterveyslain väliaikaiseksi muuttamiseksi Pöydälle HEL 2013-000105 T 03 00 00 Päätös päätti panna asian pöydälle. Esittelijä Lisätiedot

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto

Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Päivystysuudistus perustason näkökulmasta - terveydenhuolto Sosiaali- ja terveysjohtajien neuvottelupäivät Kuntatalo Toinen linja 14 Helsinki 14.2.2017 Lääkintöneuvos Timo Keistinen 14.2.2017 1 Kansanterveystyö

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LAPINLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 56 Keskusvaalilautakunta 12.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 58 37 Pöytäkirjantarkastajien valinta 59 38 Saman äänimäärän

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus

KINNULAN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kunnanhallitus Kunnanhallitus 24.10.2013 498 336 LAUSUNNON ANTAMINEN RAUNO KINNUSEN TEKEMÄÄN, 17.7.2013 PÄI- VÄTTYYN KUNNALLISVALITUKSEEN Kunnanhallitus 24.10.2013 336 Liite 1, Lausuntopyyntö 13.9.2013 ja Rauno Kinnusen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa ja palvelujen sijoittuminen - Tampereen sydänsairaala esimerkkinä

Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa ja palvelujen sijoittuminen - Tampereen sydänsairaala esimerkkinä MUISTIO 24.1.2018 Valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa ja palvelujen sijoittuminen - Tampereen sydänsairaala esimerkkinä Sairaanhoitopiirin järjestämisvastuu ja sairaalat Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

26 05.06.2013 25 16.04.2014 70 28.10.2014 17 19.02.2015 61 30.09.2015 27 20.04.2016 13 22.02.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten esteellisyyksien toteaminen TARLTK 05.06.2013 26 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 173. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 11.05.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 173 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle palkan takaisinperintää koskevassa asiassa Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh.

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh )

MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE Valmistelija: Tekninen johtaja Mikko Kari (puh ) Tekninen lautakunta 78 09.08.2016 Kunnanhallitus 267 22.08.2016 Valtuusto 55 29.08.2016 Valtuusto 2 30.01.2017 MÄÄRÄALAN MYYNTI KIINTEISTÖSTÄ TEOLLISUUSALUE 494-403-155-46 429/6/63/631/2016 Teknltk 09.08.2016

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus 38 04.02.2015 KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA KHALL 38 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Valtuusto hyväksyi

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen Kunnanhallitus 194 31.10.2016 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja valtuuston työjärjestyksestä sekä luottamushenkilöiden palkkioista päättäminen 497/00.01.01/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT

7 1 5 LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS LIIKELAITOS CATERINAN SWOT-ANALYYSI, ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGIAT 2/2012 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN Kokousaika klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 4 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki,

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki, Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki, 27.3.2017 Asia: Svenska Finlands folktingin lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä liittyen sosiaali- ja terveydenhuolto- sekä

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA

KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA Kunnanhallitus 169 31.05.2017 Kunnanvaltuusto 43 14.06.2017 KUNNANVALTUUSTON LAUSUNTO KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 23 / 2017 TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA KHALL 169 Valmistelija: : hallintojohtaja Esityslistan

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot