Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2."

Transkriptio

1 HALLITUS LAUSUNTOJEN ANTAMINEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KUNNALLISVALITUSTEN JOHDOSTA, JOTKA KOSKEVAT HALLITUKSEN LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN SYNNYTYSTOIMINNASTA TEKEMÄÄ PÄÄTÖSTÄ ( 245) 613/06/05/03/2009 HALL 44 HUS-kuntayhtymän hallituksen Länsi-Uudenmaan sairaalan synnytys toiminnasta tekemän päätöksen ( 245) johdosta ovat seuraa vat tahot valitusajan kuluessa tehneet kunnallisvalituksen taikka sellaiseksi katsottavan vireillepanotoimen: Marjatta Donner, Jan-Erik Eklöf, Viveca Lahti, Werner Orre, Roger Weintraub ja Inger Östergård (yhteinen va litus); Jan-Erik Eklöf / vähemmistökielinen lautakunta; Hangon kaupunki, Inkoon kunta ja Raaseporin kaupunki (yhteinen valitus); Ulla-Brita Hjort; Kurt Holmberg; Johanna Holmström, Tehyn ammattiosasto n:o 901 / Thomas Berlin, Agneta Westerlund ja Michael Östman (yhteinen valitus); Juha Janhunen; Gun Khattab (oikaisuvaatimus); Harri Liuksiala ja Sari Näre (yhteinen oikaisuvaatimus); Mathias Nyström ja Tanja Pirhonen (yhteinen valitus); Asta Seppänen; Eva-Maria Sundstöm; Suomen Kätilöliitto Finlands Barnmorskeförbund ry; Barbro Viljanen. Kunnallisvalitukset ja sellaisiksi katsottavat asiakirjat ovat esi tyslistan liitteenä 1. Ote hallituksen päätöksestä on esityslistan liitteenä 2. Koska Helsingin hallinto-oikeudessa laadituissa lähetteissä myös edellä mainittuja oikaisuvaatimuksia kutsutaan valituk siksi, niitä pidetään myös tässä yhteydessä kunnallisvalituksina ja niiden allekirjoittajia valittajina. Helsingin hallinto-oikeudesta on saapunut päivätty päätös, jonka mukaan Sven Kållin tekemää kunnallisvalitusta ei ole otettu tutkittavaksi, koska se on saapunut hallinto-oikeuteen liian myöhään. Helsingin hallinto-oikeus on HUS-kuntayhtymän hallitukselle lähettämissään asiakirjoissa pyytänyt valitusten johdosta lausun toja sekä liittämään asiakirjoihin valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään Prosessuaalisista syistä on Helsingin hallinto-oikeudelle annet tava lausunto jokaisesta valituksesta erikseen. Lausunnot ovat liitteenä 3.

2 Päätösesitys Hallitus päättää esittää Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavaa. 1. Helsingin hallinto-oikeuden pitää hylätä hallituksen tekemää päätöstä 245 koskevat valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset kokonaisuudessaan, mukaan lukien päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämistä koskevat vaatimukset sekä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevat vaatimukset. 2. Mikäli joku valittajista esittää minkä tahansa uuden vaatimuksen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle tulee varata tilaisuus antaa vaatimuksesta lausunto. Perustelut Valtuuston lainvoimainen talousarviopäätös synnytystoiminnan siirtämisestä Valituksissa esitetyistä perusteista ja perusteluista HUS-kuntayhtymän valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän talousarvion vuodelle Talousarvion käyttötalousosassa Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoaluetta koskevassa kohdassa on maininta Synnytystoiminnan siirto Hyksiin ja Lohjan sairaalaan alkaen. Vastaavasti HYKS-sairaanhoitoaluetta ja Lohjan sairaanhoitoaluetta koskevissa kohdissa on maininta Synnytystoiminnan lisääminen alkaen. Valtuuston tekemästä talousarvion hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu valitusajan kuluessa. Päätös on siis lainvoimainen. Lainvoimaisella päätöksellä on näin ollen sitovasti ratkaistu se, että Länsi-Uudenmaan sairaalan (jäljempänä LUS ) synnytystoiminta loppuu alkaen, koska synnytystoiminta siirretään toisaalle. Tärkeimmät valituksissa esitetyt perusteet ja perustelut valittajien vaatimuksille ovat nämä: Menettelyvirheet. Valituksissa viitataan LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koske vasta hallituksen päätöksestä ( ) tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittelemiseen hallituksen kokouk sessa Valituksenalaisen päätöksen valmiste lemista pidetään toisaalta yksipuolisena ja harhaanjohta vana. Toimivallan ylittäminen. Valituksenalaisen päätöksen tekemisen katsotaan olevan muun muassa valtioneuvos ton asetuksen 1019/ :n, HUS-kuntayhtymän perussopimuksen 3 :n ja HUS-kuntayhtymän hallintosään nön 4 :n vastainen. Muu lainvastaisuus. Valituksissa mainitaan, että valituksenalainen päätös tai siihen johtanut menettely on Suo men perustuslain, hallintolain, kielilain, erikoissairaanhoi tolain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain vastainen. Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevia vaatimuk sia perustellaan muun muassa sillä, että täytän töönpanon johdosta valitus kävisi hyödyttömäksi.

3 Oikaisuvaatimusten käsitteleminen hallituksen kokouksessa Monissa niistä oikaisuvaatimuksista, joita hallituksen päätök sestä tehtiin, keskeisenä vaatimuksena oli, että tuo päätös pitää kumota joko kokonaan tai osittain. HUS-kuntayhtymän hallitus päät tikin kumota hallituksen päätöksen ja ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska asia käsiteltiin uudelleen, oli prosessioikeudellisesti tarpeetonta käsitellä oikaisuvaatimuksia laajemmin tai yksityiskohtaisemmin kuin hal litus teki. Kuten valituksenalaista päätöstä koskevasta pöytäkirjanotteesta ilmenee, hallitus käsitteli oikaisuvaatimuk sissa esitettyjä vaatimuksia, seikkoja ja perusteita (mm. lapsen turvallisuus, HUS:n kustannustehokkuus, lääkärimäärän riittä vyys, ruotsin kielen asema ja kielivaikutusarvio) päätöksensä perusteluissa. Tiettävästi mikään oikaisuvaatimuksissa esitetty asian kannalta vaikutuksellinen tai merkityksellinen seikka ei hallituksen kokouksessa :n 245 kohdalla jäänyt vaille asianmukaista, huolellista ja perusteellista käsittelyä. Oikaisuvaatimusten ja niiden käsittelemisen seurauksena hallituksen päätöksen sisältö muuttui. Kuten pöytäkirjanotteista ilmenee, hallituksen tekemä pää tös 245 on osittain erilainen kuin hallituksen päätös Eräissä valituksissa viitataan kuntalain (365/1995) 89 :n 2 momenttiin, jonka mukaan oikaisuvaatimus on käsiteltävä vii pymättä. Tältä osin HUS-kuntayhtymä toteaa, että pidetty hallituksen kokous oli käytännössä ajallisesti ensimmäi nen tilaisuus, jossa oikaisuvaatimukset oli mahdollista käsitellä. Sitä viivytyksettömämpään asian käsittelemiseen ei ollut edel lytyksiä. Valmistelun asianmukaisuus ja virheettömyys yleisesti sekä yhteistyö kuntien kanssa Tietyissä valituksissa väitetään, että asian valmisteluteksti ja päätösehdotus ovat yksipuolisia ja harhaanjohtavia. Lisäksi katsotaan, että valituksenalainen päätös poikkeaa valtio neuvoston asetuksesta 1019/2004, joka koskee hoitoon pääsyn toteuttamista ja alueellista yhteistyötä, sekä HUS-kuntayhtymän perussopimuksesta ja hallintosäännöstä. Tiettyjen valittajien mukaan olisi valituksenalai sen pää töksen tekeminen mm. edellyttänyt laajempaa yhteistoimintaa kuntien kanssa. Tältä osin on todettava, että synnytystoiminnan järjestelyjä valmisteltiin johtajaylilääkäri Juha Tuomisen asetta missa kahdessa työryhmässä. Toinen työryhmä selvitti synny tystoiminnan järjestämistä HUS:ssa ja toinen Loh jan ja Tammisaaren sairaaloiden elektiivisen kirurgian ja päi vystyskirurgian yhteistyön tiivistämistä ja koordinoimista. Mo lemmissa työryhmissä oli edustus HYKS:sta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelta ja Lohjan sairaanhoitoalueelta sekä hen kilöstön edustajat. Lisäksi HYKS:n naisten- ja lastentautien tulosyksikön johtaja Jari Petäjä laati selonteon synnytystoiminnan järjestämisestä HUS:ssa Hallituksen kokouksessa esitel tiin raportit

4 Taloutta koskevat tiedot ja perusteet synnytystoiminnan järjestelyistä erityisesti koskien Tammisaaren synnytystoiminnan lopettamista. Hallitus päätti kokouksessaan merkitä tiedoksi ko. kokouksen liit teinä olevat raportit ja selonteon sekä pyytää lausunnot edellä mainituista asiakirjoista Länsi-Uudenmaan, Lohjan ja HYKS:n sairaanhoitoalueiden lautakunnilta, vähemmistökieliseltä lauta kunnalta, Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueeseen kuuluvilta kunnilta ja henkilöstötoimikunnalta. Pyydetyt lausunnot saatiin, ja ne ovat olleet kokonaisuudessaan hallituksen jäsenten käytettävissä. Lisäksi asia on käsitelty Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen yhteistyötoimikunnassa. Tärkeää on lisäksi huomata, että hallitus päätti ( 245) käynnistää syksyllä 2009 yhteistyössä Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen kuntien kanssa selvitys työn, jonka tavoitteena on laatia ehdotus resurssien optimaali sesta käytöstä alueen terveydenhuollossa (päätöksen kohta 3). Selvitystyön tulee olla valmis mennessä. Synnytystoiminnan järjestelyjä koskeva päätöksenteko ja hanke kokonaisuudessaan ovat perustuneet laajaan ja objektiiviseen selvitystyöhön. HUS-kuntayhty män jäsenkunnille on tarjoutunut lukuisia mahdollisuuksia esittää näkökantojaan asiasta. Syn nytystoiminnan järjestelyjä on käsitelty myös useissa tiedotus- ja infotilaisuuksissa. On perusteetonta olettaa, että mikäli tehtäisiin päätöksen valmistelumateriaalissa ehdotettu ns. Länsi-Uudenmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kokonaisuusarvio, esille tulisi uusia seikkoja, jotka vaikuttaisivat operatiivisten toimintojen tehok kuus- tai turvallisuuslukuja parantavasti. Keskipitkällä aikavälillä arvioidaan, että HUS:ssa on 4 5 synnytysyksikön tarve. Tarkoituksena on tarkistaa lainsäädännön edellyttämää järjestämissuunnitelmaa tällä valtuustokaudella. Ennen järjestämissuunnitelman tarkistamista voidaan luonnolli sestikin tehdä yksittäisiä toiminnan järjestelyjä. LUS:n synnytystoiminnan lopettamista koskeva asia on kaut taaltaan valmisteltu asianmukaisesti, huolellisesti, perusteelli sesti ja puolueettomasti sekä riittävässä yhteistoiminnassa kun tien kanssa. Asian valmistelua on yksityiskohtaisemmin selostettu valituksenalaisen päätöksen perustelujen kohdassa Asian valmistelu ja esittely. Valittajien esittämiä LUS:n kustannuksia ja muita taloutta kos kevia mainintoja on syytä arvioida sen valossa, kuinka asiaa on selostettu valituksenalaisen päätöksen perusteluissa: (---) naistentautien ja synnytysten ikävakioidut kustan nukset vuonna 2007 asukasta kohden olivat Länsi-Uu denmaan alueella 59 % maan keskiarvoa korkeammat ja samalla Suomen kalleimmat. Lisäksi somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioitu palvelujen käyttö vuonna 2007 oli runsainta Länsi-Uudenmaan vä estöllä (18 % yli maan keskitason). Ikä- ja sukupuoliva kioitu kirurgian erikoissairaanhoidon palvelujen käyttö oli Länsi-Uudenmaan

5 väestöllä toiseksi runsainta (20 % yli maan keskitason). Valittajien esittämissä taloutta ja kustannuksia koskevissa tie doissa ei liene otettu huomioon niitä vaikutuksia, joita esimer kiksi päivystysjärjestelmän asianmukaistaminen aiheuttaa. Va lituksenalaisen päätöksen perusteluissa mainitaan tältä osin mm. seuraavaa: Päivystysten muutos sairaalapäivystyksiksi on käyn nistetty HUS:n operatiivisen johdon arvioitua sen välttä mättömäksi ja kiireelliseksi. Asiaa on käsitelty HUS:n sairaanhoidon johtoryhmässä Johtoryhmän kokouksessa sairaanhoitoalueiden johtajat ovat toden neet seuraavaa: Porvoon sairaanhoitoalueella on ilmoi tettu siirrytyn obstetriikassa (synnytystoiminnassa) sairaalapäivystykseen ja anestesiapäivystyksen osalta asia on suunnitteilla. Lohjan sairaanhoitoalueella on sekä anestesiologian että obstetriikan sairaalapäivystys, ja Länsi-Uudellamaalla päivystysten on ilmoitettu olevan vapaamuotoisia (kotipäivystyksiä valmiusajalla) päivys tyksiä, joskin obstetrisen päivystyksen on ilmoitettu ole van käytännössä muu sairaalapäivystys, joksi se voi daan muuttaa vaikka Länsi-Uudenmaan sairaalan oma virkapohja, 3 gyneko logian erikoislääkäriä ja yksi erikoistuva sairaalalääkäri jaettuna vuoroin gynekologiaan, vuoroin kirurgiaan, ei riitä päivystyksen ylläpitämiseen työaikalain mukaisesti (maksimi ylityömäärä on 330 tuntia vuodessa. Työaika lain tahallisesta tai huolimattomuudesta johtuvasta rik komuksesta on työnantaja tuomittava sakkoon, Työ aikalaki, 42 ), joten sairaalassa joudutaan turvautu maan keikkailijoihin. HUS:n sisäisiä keikkailijoita koskee sama työaikaraja, johon siis mukaan luetaan oman työ pisteen ja keikkapisteen työaika. HUS:n talousarvio vuodelle 2010 on jouduttu valmistelemaan kahden prosentin tuottavuustavoitteen sisältävänä, ja senkin jälkeen talousarvio jää alijäämäiseksi. Nopeasti vaikeutunut HUS-kuntayhtymän jäsenkuntien taloustilanne pakottaa et simään sellaisia rakenteellisia hoitojärjestelmien muutoksia, joilla potilasturvallisuuden vaarantumatta ydintehtävään kes kittyen voidaan saavuttaa kustannussäästöjä. Suomessa jo tapahtuneen sairaaloiden keskittymiskehityksen perusteella voidaan todeta, että synnytystoiminnan keskittäminen suu rempiin yksiköihin täyttää nämä erikoissairaanhoidon kehit tämisehdot; tehokkuuden yhdistettynä turvallisuuteen. Tammisaaren synnytystoimintaa selvittänyt työryhmä, jossa oli myös laaja edustus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalu eelta, totesi raportissaan muun muassa, että LUS:n synnytystoiminta aiheuttaa HUS-kuntayhty mälle noin 1,9 miljoonan euron henkilöstö-, lääkärien päi vystys- ja tilakustannukset. Selvitykset osoittavat, että LUS:n operatiivinen toiminta mu kaan lukien synnytykset ja naistentaudit on oleellisesti kal liimpaa kuin muualla ja että sairaalassa on ylikapasiteettia, jota ei voida täyttää siirtämällä sinne toimintoja muualta. Sel vitysten perusteella toimintojen uudelleenjärjestelyt lisäävät vastasyntyneen turvallisuutta.

6 LUS:n hoitamat synnytykset on mahdollista hoitaa HUS:n muiden synnytyssairaaloiden toimesta ilman tilainvestointeja ja ilman lisähenkilöstöä. Esimerkiksi Lohjan sairaala pystyy nykytilantee seen verrattuna, ilman tila- ja henkilöstöinves tointeja, vastaanotta maan vuotuista synnyttäjää li sää. Synnytysten siirtyminen pois LUS:sta ei aiheuta suoria menolisäyksiä vastaanottavissa sairaaloissa ennen kaikkea siksi, että kaikissa HUS:n synnytyssairaaloissa arvioidaan olevan yhteensä 1900 synnytyspaikan lisäysmahdollisuus il man rakennusinvestointeja. Eräissä valituksissa mainitaan venäläisten tai ylipäätään ulkomaalaisten synnyttäjien LUS:lle tuomista tuloista ja katso taan, että tuo tulonlisäys tulisi nähdä myönteisenä asiana. Arvioitaessa tätä näkemystä on todettava, että erikoissai raanhoidon palvelujen myynti ja markkinointi ulkomaalaisille on monia eettisiä ja taloudellisia sekä terveydenhoidon jär jestämiseen liittyviä käytännöllisiä ja juridisia kysymyksiä si sältävä kokonaisuus. Ulkomaisten synnyttäjien osalta toiminta sisältää myös ris kejä. Jos ilmenee vaikeita komplikaatioita tai vastasyntynyt tarvitsee tehohoitoa, LUS tukeutuu HYKS:n sairaaloihin ja aiheutuvat kustannukset voivat helposti ylittää potilaan mak sukyvyn. HUS-kuntayhtymän synnytystoiminnan kokonaisuuden kan nalta ei ulkomaisten synnyttäjien hoidosta saaduilla tuloilla ole merkitystä. Ulkomaisten synnyttäjien lukumäärän huo mioon ottaen heidät voitaisiin haluttaessa kapasiteetin puo lesta hoitaa HUS-kuntayhtymän muissa synnytysyksiköissä. Periaatteellisella tasolla ulkomaisten synnyttäjien ja vas tasyntyneiden hoito ei eroa muusta ulkomaisille henkilöille myytävästä HUS:n erikoissairaanhoidosta. Kokoavasti ja valituksenalaisen päätöksen perusteluihin vii taten on siis kiistatonta, että synnytysten keskittäminen luo todellista säästöpotentiaalia. Valittajat eivät ole osoittaneet, että hallituksen päätöksenteko ( 245) olisi taloutta koskevien lukujenkaan osalta pohjautunut virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. Vastasyntyneiden turvallisuus Tietyissä valituksissa viitataan vastasyntyneiden turvallisuutta koskeviin tilastotietoihin. Näitä asioita selostetaan valituk senalaisen päätöksen perusteluissa mm. seuraavasti. HUS:n pienten sairaaloiden keskimääräinen perinataalikuolleisuus (kuolleisuus syntymää edeltävän ja sen jäl keisen viikon aikana) oli 61 % korkeampi kuin Jorvin tai Kätilöopiston sairaaloissa. Kuolleisuus on ainoa käytössämme oleva mittari. Vaikeasti sairaiden vastasyntyneiden vammautumista sekä tehohoidon komplisoitumista koskevia mittareita ei ole. Vammautu mista ja komplisoitumista kuitenkin liittyy sairaiden vastasyntyneiden alkuhoidon ja siirtokuljetusten kokonai suuteen. Lausuntomateriaalissa tuotiin esille Valviran tiukentuneet

7 Kielelliset oikeudet sekä kielivaikutukset ja niiden arviointi kannanotot, jotka edellyttävät sairaala päivystystä jotta hätäkeisarileikkausvalmiutta voidaan pitää riittävänä. Edelleen tuotiin esille 2008 hyväksytty vastasyntyneen Käypä hoito -suositus, jossa annetaan normit välittömän hätäkeisarileikkauksen mahdollista valle sairaalassa kokoaikaisesti tapahtuvalle päivystys valmiudelle. Hallituksen materiaalissa tuli myös esille HUS:n synnytystoiminnoista ja lääketieteellisestä toiminnoista vastaavien virkamiesten näkemys siitä, että edellisten seikkojen vuoksi synnytystoimintojen turvalli suustasoa on nostettava. Valittajien tarkoittamat turvallisuutta koskevat seikat on näh tävä synnytystoiminnan uudistamista koskevan hankkeen päätavoitteita ja yleistä taustaa vasten. Synnyttäjien ja las ten turvallisuus on hankkeessa keskeisimmässä asemassa. Valittajat eivät ole esittäneet mitään syytä tarkastella turvallisuuskysymyksiä toisin kuin valituksenalaisen päätöksen perusteluissa on tehty. Mitä turvallisuuskysymyksiin muuten tulee, HUS-kuntayh tymä viittaa valituksenalaisen päätöksen perusteluihin ja se lontekoon Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa , erityisesti sen sivuille Suomen perustuslain (731/1999) 17 koskee oikeutta omaan kieleen ja kulttuuriin. Julkisen vallan on 17 :n mu kaisesti huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen vä estön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista sa man laisten perusteiden mukaan. Perustuslain 22 :ssä sää detään, että julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Kaikessa julkisessa toimin nassa on perustuslain 2 :n 3 momentin mukaisesti nouda tettava tarkoin lakia. Perustuslain 122 :n ja kielilain (423/2003) 35 :n mukaan hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin aluejao tuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään saman laisten perusteiden mukaan. Kielilain 23 :n mukaan viran omaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti huolehtia siitä, että yksilön kielelliset oikeudet toteutuvat käytännössä. Erikoissairaanhoitolain (1062/1989) 33 a :n 2 momentin mukaan erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia käsittävän sairaan hoitopiirin kuntayhtymän sairaanhoito järjestetään kuntayh tymän molemmilla kielillä siten, että potilas saa palvelut valit semallaan kielellä, joko suomeksi tai ruotsiksi. Valituksissa viitataan myös lakiin potilaan asemasta ja oike uksista (785/1992). Tämän lain 3 :n 3 momentin mukaan potilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan huomioon. Kyseisen lain 3 :n 4 momentti on tällainen:

8 Potilaan oikeudesta käyttää suomen tai ruotsin kieltä, tulla kuulluksi ja saada toimituskirjansa suomen tai ruot sin kielellä sekä hänen oikeudestaan tulkkaukseen näitä kieliä viranomaisissa käytettäessä säädetään kielilain (423/2003) 10, 18 ja 20 :ssä. Kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta järjestää terveyden- ja sairaanhoitopal veluja suomen ja ruotsin kielellä säädetään kansanter veyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa. Potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 5 :n 2 mo mentissa edellytetään, että terveydenhuollon ammattihenkilön on annettava selvitys mm. potilaan terveydentilasta ja hoidon merkityksestä siten, että potilas riittävästi ymmärtää sen si sällön. Jos terveydenhuollon ammattihenkilö ei osaa potilaan käyttämää kieltä taikka potilas ei aisti- tai puhevian vuoksi voi tulla ymmärretyksi, on mahdollisuuksien mukaan huolehdit tava tulkitsemisesta. LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkaut tamisesta. Synnytysten lopettamisen keskeinen perustelu on koko HUS:n synnytysjärjestelmän turvallisuuden ja toiminta varmuuden parantaminen päivystyksiä keskittämällä. LUS:n synnytystoimintojen lakkauttamisen yhteydessä LUS:n syn nytystoiminnan alueellinen vastuu siirretään Lohjan sairaa laan. HUS-kunta yhtymän alueella synnyttäjillä on kuitenkin pääsääntöisesti oikeus valita synnytyssairaalansa. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että kaikki kieleen ja kielen käyttämiseen liittyvät säännökset koskevat HUS-kuntayhty mää kokonaisuutena, eivät yksittäistä sairaanhoitopiirin alu etta. HUS-kuntayhtymän hallintosäännön 2 :n mukaan HUS-kuntayhtymän sairaalat yhdessä muodostavat erikois sairaanhoitolain 12 :ssä tarkoitetun terveydenhuollon toi mintayksikön. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue on valta kunnan mittakaavassa pieni, eikä se ole suuri HUS-kuntayh tymän kään mittakaavassa (2,9 % HUS:n väestöstä). Kaikki HUS:n etäisyydet ovat valtakunnan mittakaavassa pieniä. HUS:n ruotsinkielisestä väestöstä 80 % asuu Länsi-Uuden maan sairaanhoitoalueen ulkopuolella. LUS:ssa on vuosittain synnyttänyt yhteensä noin 400 hanko laista, inkoolaista tai raaseporilaista naista, joista 57 % on ruotsinkielisiä (n. 230 äitiä) ja 39 % on suomenkielisiä (n.155 äitiä). Vertailun vuoksi mainittakoon, että Lohjan sairaalan vastuuväestöstä ruotsinkielisiä on 4,5 % ja vastaavasti Loh jalla synnyttää vuosittain noin 30 ruotsinkielistä äitiä. Helsin gin yliopistollisen keskussairaa lan ( HYKS ) sairaaloissa syn nyttää vuosittain Länsi-Uuteenmaa han nähden arviolta lähes nelinkertainen määrä äidinkieleltään ruotsinkielisiä naisia, 950 äitiä. HUS-piirin ruotsinkieliset (kaikki ikäluokat) jakautuivat 2008 seuraavasti: HYKS sairaanhoitoalue ; Porvoon sairaanhoitoalue ; Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue ; Lohjan sairaanhoitoalue 4.069; ja Hyvinkään sairaanhoitoalue

9 Väestöennusteessa Lohjan sairaanhoitoalueen vuotias väestö kasvaa 2,3 % ja Länsi-Uudenmaan saman ikäinen vä estö vähenee 5,6 % 2020 mennessä. Hedelmällisyysikäisten ruotsinkielisten naisten (15 49 vuotta) osuus kaikista alueen naisista on hitaasti laskenut vuoden ,6 %:sta vuoden ,0 %:iin. Näyttää siltä, että ruotsinkielisten osuus ei ai nakaan siis lisäänny, vaan vähenee, ja suhteellisen osuuden lisäksi absoluuttisetkin määrät vähenevät. LUS:n synnytystoimintojen siirtäminen Lohjan sairaalaan yhdistettynä synnyttäjien vapaaseen hakeutumiseen mihin ta hansa HUS:n synnytysyksikköön vaikuttaa ruotsinkieliseen palveluun sen mukaisesti, mihin synnyttäjät hakeutuisivat. Ne synnyttäjät, jotka hakeutuisivat Porvoon sairaalaan, saisivat kattavasti äidinkielisen palvelun. Ne, jotka hakeutuisivat HYKS-sairaaloihin, saisivat samanasteisesti ruotsinkielellä to teutuvan palvelun kuin selvä enemmistö HUS-piirin kaikista ruotsinkielisistä synnyttäjistä nykyisin. Lohjan sairaanhoitoalueen lautakunta on päivätyssä lausunnossaan kiinnittänyt erityistä huomiota ruotsinkieliseen palveluun ja todennut Lohjan sairaalassa panostettavan jatku vasti henkilökunnan ruotsinkielen koulutukseen. Lautakunta toteaa, että merkittävä osa lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta on kaksikielinen. Lautakunta mainitsee toimintaa kehitettä essä kiinnittävänsä erityistä huomiota Suomen molemmilla vi rallisilla kielillä annettavaan hyvään erikoissairaanhoitoon. Lainsäädännöllinen velvoite tarjota ruotsinkielisiä palveluita koskee siis yhtäläisenä kaikkia HUS:n sairaaloita, kaikkia erikoisaloja ja toimintoja. Siten on tarkasteltava, mitä käytän nöllisiä seurauksia synnytystoimintojen lopettamisesta LUS:ssa on ruotsinkielisen henkilökunnan määrälle muissa yk siköissä. Vaikuttavin seikka on se, että synnytystoimintoihin liittyvälle henkilöstölle tarjotaan mahdollisuus siirtyä toimintojen mukana HUS-kuntayhtymän muihin sairaaloihin. Oletettavasti osa henkilöstöstä siirtyisi Lohjalle, mikä edesauttaa Lohjaa ruotsinkielisen synnytyspalvelun kehittämisessä. Vaikutukset HYKS-alueella olisivat vähäisemmät. Osa hoitohenki löstöstä jäisi LUS:iin ja siirtyisi muiden kuin synnytystoimintojen pa riin. Näiden henkilöiden osalta kielivaikutus olisi neutraali. Kielivaikutusarvion perusteella LUS:n synnytystoimintojen lakkauttaminen ei väestötasolla kokonaisuutena huononna ruot sinkielisen palvelun toteutumista. Päinvastoin poistuvan syn nytystoiminnan korvautuessa jollakin muulla LUS:n paikallisen väestön erikoissairaanhoidon palvelulla ruotsinkielellä palvel tavien henkilöiden lukumäärä nousisi selvästi. Kun nyt kyse on 230 ruotsinkielisen asiakkaan tai perheen palvelusta vuosit tain, mikä tahansa polikliininen toiminto nostaisi tämän luvun tuhansiin ruotsinkielisiin palvelutapahtumiin. Synnytystoiminnan järjestelyistä riippumatta HYKS:n ja Lohjan sairaanhoitoalueen ruotsinkielisiä palveluita kehitetään. Teh tyjen selvitysten perusteella ruotsinkielisten synnyttäjien pal velu omalla äidinkielellään voidaan synnytystoiminnan järjes telyissä taata mm. perustuslain, kielilain, erikoissairaanhoito lain sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain mukai sesti. Kuten valituksenalaisen päätöksen perusteluista ja valmisteluaineistosta ilmenee, päätöksen kielivaikutuksia koskeva arvio on

10 Päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevat vaatimukset tehty asianmukaisesti, huolellisesti ja riittävän seikkaperäi sesti. Täydellinen kielellisten vaikutusten arviointi ei ole tar peen. Tärkeä merkitys tässä asiassa on myös sillä, että hallitus päätti ( 245), että kielellisten oi keuksien toteutumista Läntisellä Uudellamaalla ja koko HUS-alueella vahvistetaan HUS:n kieliohjelman tavoitteiden mukai sesti (päätöksen kohta 4). Eräät valittajat katsovat, että päätöstä koskeva muutoksenhaku käy hyödyttömäksi, jos täytäntöönpanoa ei kielletä. Valituksissa viitataan mm. lakkautusaikataulun tiukkuuteen sekä siihen, että täytäntöönpanotoimet aiheuttavat henkilöstölle epävarmuutta ja että riskinä on pätevän henkilöstön hakeutuminen pois. Ajatus muutoksenhaun tulemisesta hyödyttömäksi pohjautunee valittajien omiin päätelmiin, eikä väitettä ole dokumentoitu. Henkilöstön keskuudessa vallitsevan ilmapiirin kannalta on tärkeä merkitys sillä, että HUS-kuntayhtymän hallitus päätti , että asian jatkovalmistelu toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa noudattaen lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä HUS:n yhteistoimintaopasta (päätös 245, kohta 5). Valittajien tarkoittamat seikat ja uhat eivät toteutuessaankaan johtaisi siihen, että täytäntöönpanokiellolle olisi laillisia edellytyksiä. Vaatimuksia päätöksen täytäntöönpanon ja toimeenpanon kieltämisestä ei näin ollen voida hyväksyä. Kuten edellä on mainittu, HUS-kuntayhtymän valtuuston tekemällä talousarvion lainvoimaisella hyväksymispäätöksellä on sitovasti ratkaistu se, että LUS:n synnytystoiminta loppuu alkaen. Lainvoimainen päätös merkitsee, että valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanoa ei voida laillisesti kieltää. Myös tässä yhteydessä on korostettava, että LUS:n synnytystoiminnan lopettamisessa kyse ei ole LUS:n sulkemisesta, vaan sairaalan yksittäisen toiminnon lakkauttamisesta. Täydentävät perustelut Mikäli Helsingin hallinto-oikeus katsoo, että edellä esitetyt perustelut eivät riitä HUS-kuntayhtymän vaatimusten hyväksy miseen kokonaisuudessaan, lisäperusteluja on esitetty mm. seuraavissa asiakirjoissa, jotka toimitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle HUS-kunta yhtymän hallituksen antamien lausun tojen yhteydessä: Petäjä, Jari: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa HYKS Naisten- ja lastentautien tulosyksi kön johtajan selonteko kokonaistilanteesta. ( ) Työryhmäraportti: Synnytystoiminnan järjestäminen HUS:ssa Työryhmäraportti: Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaaloi den elektiivisen kirurgian ja päivystyskirurgian yhteistyön tiivistäminen ja koordinointi. HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 245 perusteluineen

11 HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä pää tös 177 perusteluineen. Valituksenalaista päätöstä arvioitaessa on otettava huomioon lisäksi Suomen perustuslain 121 :ssä tarkoitettava kunnalli nen itsehallinto, joka kuntalain 2, 8 ja 86 :n välityksellä ulottuu myös kuntayhtymiin. Yhteenveto HUS-kuntayhtymän hallituksen tekemä päätös 245 on syntynyt virheettömässä järjestyksessä. Päätöstä tehdessään hallitus ei ole ylittänyt toimivaltaansa. Hallitus ei esimerkiksi ole rikkonut yhdenvertaisuusperiaatetta, tarkoi tussidonnaisuuden periaatetta, objektiviteettiperiaatetta tai suhteellisuusperiaatetta eikä mitään muutakaan harkintaval lan rajoitusperiaatetta. Hallituksen päätös on tehty noudat taen tarkoin sekä asiaa koskevia substanssisäännöksiä että menettelysäännöksiä. Päätös ei ole miltään osin lainvastai nen. Kaikki hallituksen päätöksestä tehdyt vali tukset ovat perusteettomia, minkä vuoksi valitukset ja kaikki niissä esitetyt vaatimukset pitää kokonaisuudessaan hylätä. Kunkin lausunnon yksityiskohtien ja erityisten perustelujen osalta HUS-kuntayhtymä viittaa asianomaisiin lausuntoihin. Asian käsittely Veikko Simpanen Kirsi Aropaltion, Harry Yltävän, Henrika Zilliacus-Tikkasen ja Pietari Jääskeläisen kannattamana esitti, että hallitus päättää keskeyttää hallituksen päätöksen toimeenpanon mainittua päätöstä koskevien Helsingin hallinto-oikeudelle jätettyjen valitusten johdosta ja ilmoittaa tämän toimeenpanon keskeytyspäätöksen Helsingin hallinto-oikeudelle annettavissa asiaa koskevissa lausunnoissa. Lisäksi hallitus edellyttää, että asia tuodaan hallituksen käsiteltäväksi heti sen jälkeen kun Helsingin hallinto-oikeuden päätös asiaa koskevista valituksista on annettu. Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän päätösesityksestä poikkeava esitys, josta on äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta hyväksyttiin äänestysjärjestys, jonka mukaisesti ne, jotka ovat esittelijän päätösesityksen kannalla äänestävät JAA ja ne jotka ovat Simpasen esityksen kannalla äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä ja 7 EI-ääntä ja 1 jäsen oli poissa. Puheenjohtaja totesi hallituksen äänin 9-7 hyväksyneen esittelijän päätösesityksen. Äänestyspöytäkirja on pöytäkirjan liitteenä 1. Päätös Lisätietoja Esitys hyväksyttiin. Raimo Kekkonen, puh , , Lasse Viinikka, puh , Aarre Tähti, puh

Nimi nimike klo lisätiedot

Nimi nimike klo lisätiedot Pöytäkirja TPD-KOKOUS Lohjan sairaanhoitoalue, NaLa henkilökunta Aika: 24.3.2010 klo 7.30 8.40 Paikka: Lohjan sairaala, os. 2 taukotila Osallistujat: Nimi nimike klo lisätiedot Liisa Astala henkilöstöpäällikkö

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta

Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain 5 :n muuttamisesta Ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kielilain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kielilakia. Esityksen mukaan yksikielinen kunta voitaisiin

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kieli sosiaali- ja terveydenhuollossa Kielelliset oikeudet kuuluvat yksilön perusoikeuksiin. Omakielinen sosiaali- ja terveydenhuolto on tärkeä osa ihmisen perusturvallisuutta kaikissa elämän vaiheissa.

Lisätiedot

Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011

Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011 1 Työryhmäraportti SYNNYTYSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HUS:SSA 2009-2011 2 Sisällys 1. Selvityksen kohde...3 2. Synnytystoiminnan resurssit ja kustannukset Länsi-Uudenmaan sairaalassa...4 3. Väestönkehitys

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 241 OIKAISUVAATIMUS TERVEYSKESKUSMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1165 Esityslistan asia TJA/23 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa

Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Ajankohtaista oikeuskäytäntöä hallintoasioissa Kuntamarkkinat 9.9.2015 Mervi Kuittinen Sisältö KHO:2015:115, Valitusperusteen tutkiminen, koeaikapurkupäätöksen perusteleminen KHO:2015:123, Kuntayhtymän

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) KIRKKONEUVOSTO 2/ 2012 7.3.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 6 ) Aika Tiistai 7.3.2012 klo 9.05 9.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Eija Nurminen puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen Riitta

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa

Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelma Omalla äidinkielellä tapahtuva hoito auttaa potilasta osallistumaan hoitoonsa Kieliohjelman työryhmä Vaasan keskussairaala, Vaasa 6.6.2011. Vähemmistökielinen lautakunta, päivitetty 10.2.2014.

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) SAIRAANHOITOPIIRI. Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (12) AIKA 04.06.2015 klo 18:00-19:40 PAIKKA Porvoon sairaala, lautakunnan kokoushuone, 1. kerros KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 18 AJANKOHTAISKATSAUS 4 19

Lisätiedot

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä.

29 28.01.2016. Kaikki osastonylilääkärin virkaa hakeneet täyttivät vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat naistentautien ja synnytysten erikoislääkäreitä. LOHJAN SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 29 28.01.2016 HANNA ROUHEN OIKAISUVAATIMUS NAISTENTAUTIEN JA SYNNYTYSTEN OSASTONYLILÄÄKÄRIN VIRKAVALINTAAN LOHLTK 29 Erikoislääkäri, LT Hanna Rouhe on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain muutokset

Terveydenhuoltolain muutokset Terveydenhuoltolain muutokset Sote- ja aluehallintouudistus sekä varautuminen STM:n valmiusseminaari Haikon kartano Haikkoontie 114, Porvoo 26. - 27.5.2016 Timo Keistinen lääkintöneuvos STM 30.5.2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 16.12.2016 Taltionumero 5353 Diaarinumero 3105/3/16 ja 3181/3/16 1 (5) Asia Valittajat Täytäntöönpanon kieltämistä koskeva valitus 1. Lulu Ranne, Hämeenlinna

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen

VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja VM/1497/ /2013 Suvi Savolainen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Ylitarkastaja 11.6.2015 VM/1497/00.01.01.00/2013 Suvi Savolainen ESITYS KUNTAJAON MUUTTAMISESTA VIHDIN KUNNAN JA ESPOON KAUPUN- GIN VÄLILLÄ Esitys Esityksen perustelut

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja):

KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA. Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Kunnanhallitus 38 04.02.2015 KUNNANHALLITUKSEN SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE OLAVI MERIHAARAN TEKEMÄSTÄ KUNNALLISVALITUKSESTA KHALL 38 Valmistelija: kunnanjohtaja Esko Rautiainen Valtuusto hyväksyi

Lisätiedot

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat:

VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO. Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: HALLITUS 206 15.12.2010 VALTUUSTON KOKOUKSEN 15.12.2010 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 14/00/02/00/01/2010 HALL 206 Valtuuston kokouksessa 15.12.2010 käsitellyt asiat: 1 Kokouksen avaaminen 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 252. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 15.09.2014 Sivu 1 / 1 1058/12.01.00/2014 252 Valtuustoaloite pohjoismaisen koulun perustamismahdollisuuksista suomenkieliselle opetuspuolelle (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU

ASIA. Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.09.2015 Dnro OKV/1735/1/2014 1/5 ASIA Kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan menettely KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 7.10.2014 osoittamassaan

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 166 22.08.2016 LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEEN KOSKIEN KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 20.6.2016 27 VUORENMAAN KOULUN LAKKAUTTAMINEN 1.8.2016 ALKAEN 257/12.00/2015 KHALL 166

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö

HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) SAIRAANHOITOPIIRI Lohjan sairaanhoitoalue 2009 Operatiivinen tulosyksikkö HELSINGIN JA UUDENMAAN HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta Esittelijä Ylil. Fouad Qadri 1. Hankinnan kohde POTILASLEIKKAUSTUOLI(-PÖYDÄN) HANKKIMINEN LOHJAN SAIRAALAN PÄIVÄKIRURGIAN

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki

Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Kaupunginhallitus Kalajoentie Kalajoki Kalajoen kaupunki Lausunto 1 (5) Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU pohjois-suomi.hao@oikeus.fi Viite: Lausuntopyyntö liittyen asiaan diaari nro 00120/15/2204 Asia: Lausunto Pohjois-Suomen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen

LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET. Valmistelija: Varhaiskasvatusjohtaja Jonna Soininen Sivistyslautakunta 103 27.11.2012 Kunnanhallitus 319 12.12.2012 Kunnanvaltuusto 74 20.12.2012 Sivistyslautakunta 14 18.03.2014 LASTEN KOTIHOIDON TUEN KUNTALISÄN MAKSATUSOHJEISIIN TEHTÄVÄT TARKISTUKSET

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 17.8.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 247 OIKAISUVAATIMUS VAHINGONKORVAUSPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-884 Esityslistan asia TJA/29 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun henkilön

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 42. Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 02.02.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 Kaupunginhallitus 37 19.1.2015 42 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä (Pöydälle 19.1.2015) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä

Riitta Manninen Jaoston tehtävistä Riitta Manninen 3.5.2013 Jaoston tehtävistä Lautakunta ja jaosto sosiaalihuoltolain 6 mukaisesti Sosiaalihuollon toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa

Lisätiedot

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä

SOTER 90 Käynnit Lokalahdella ja Pyhämaassa Lokalahden hammashoitolan siirtäminen pääterveysasemalle. Laskelma kustannuksista ja säästöistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 90 15.10.2009 Kaupunginhallitus 437 09.11.2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta 100 19.11.2009 Terveyskeskuksen sivutoimipisteiden sulkeminen 5568/14/149/2009 SOTER 90 Käynnit

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Sivistyslautakunta 24.11.2015 Aika 24.11.2015 klo 17:30-19:25 Paikka Kunnantalo, kokoustila 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella

Espoon kaupunki Pöytäkirja Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella 18.08.2016 Sivu 1 / 1 3362/2016 00.04.01.00 29 Ensihoitopalvelujen tuottaminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Lohjan sairaanhoitoalueella Valmistelijat / lisätiedot: Juha Karhu, puh. 09 816

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368

Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014 368 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 1 9.2.2015 Pyhäjärven kaupunki Ollintie 26 86800 PYHÄSALMI Pohjois-Suomen hallinto-oikeus PL 189 90101 OULU Viite: Raimo Parkkisen valitus koskien kaupunginhallituksen päätöstä 20.10.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013

Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Kaupunginhallitus 227 30.09.2013 Lausunnon antaminen Satakunnan sairaanhoitopiirin vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta, vuoden 2014 talousarvioluonnoksesta ja investointiohjelmaluonnoksesta

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015.

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 16.9.2015. Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 16.09.2015 klo 17:36-18.35 Paikka Karjalankatu 2, Outokumpu, ravintola Monikko Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 465 12.10.2015. Lausunto päivystysasetuksen muuttamisesta synnytysten osalta

Kaupunginhallitus 465 12.10.2015. Lausunto päivystysasetuksen muuttamisesta synnytysten osalta Lausunto päivystysasetuksen muuttamisesta synnytysten osalta 549/21/210/2015 KH 465 Selostus: Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (StV) on käsittelyssä kansalaisaloite KAA 1/2015 vp Päivystysasetuksen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2012 62

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päätös 28.5.2012 62 1 (6) Kouvolan hallinto-oikeus PL 401 45100 KOUVOLA Viite Lähete 1680/12, 20.6.2012 ASIA LAUSUNNON ANTAMINEN KOUVOLAN HALLINTO- OIKEUDELLE LAPPEENRANNAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 28.5.2012 62 MATTI

Lisätiedot

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni

Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Kunnanhallitus 102 08.04.2013 Kunnanhallitus 73 03.03.2014 Palkanoikaisuvaatimus, Jenni Aro 116/01.02.01/2013 Kunnanhallitus 08.04.2013 102 Palkanoikaisuvaatimus, Aro Jenni Erityisluokanopettaja Jenni

Lisätiedot

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät

Yhteenveto. 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät 40 Yhteenveto 1. Työryhmän asettaminen ja tehtävät Neuvoteltuaan Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa oikeusministeriö asetti 9.12.2004 työryhmän, jonka tehtävänä oli arvioida, mihin toimenpiteisiin

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan.

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan. Joutsan kunnanhallitus 251 15.12.2014 Joutsan kunnanhallitus 39 09.02.2015 Joutsan kunnanhallitus 81 20.04.2015 ESKO KESKISEN VALITUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN VALINNASTA Joutsan kunnanhallitus 15.12.2014

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Kieli valtionhallinnossa

Kieli valtionhallinnossa Kieli valtionhallinnossa Tässä kappaleessa kerrotaan kielellisistä oikeuksista valtionhallinnossa sekä kuntalaisten näkemyksistä siitä, miten kielelliset oikeudet käytännössä toteutuvat: Kieli viranomaisissa

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä

Irene Toppinen on tehnyt valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä Kunnanhallitus 251 24.09.2013 Selitys korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen koskien Irene Toppisen valitusta Oulun hallinto-oikeuden päätöksistä 00733/13/2299, 00734/13/2204, 00735/13/2204 ja 00736/13/2204

Lisätiedot