Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 133 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen Veteraanien asiointimatkat Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/ Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset Lahjakirja, Bottas Kauppakirja, Vappula Tiedoksi saatettavat asiat 309

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Katja Laurila asiamiehenä sekä 33 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet kun nal lis va li tuk sen hallinto-oikeudelle sekä aiemmin oi kai su vaa ti muksen Nastolan kunnan sivistyslautakunnan päätökseen talouden ta sapai not ta mi sen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämistä Uudenkylän ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (845/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja että päätöksenteossa on tapahtunut muotovirhe ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 4/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Katja Laurilan ja 33 muun allekirjoittajan tekemä oikaisuvaatimus kä sitel tiin sivistyslautakunnassa

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta euron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20:

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu losalu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yh-

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus des sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa sovit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 132 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta ko. valituksen joh dos ta 1. hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon ja 2. liitämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perus tee na olevista asiakirjoista. Samalla kunnanhallitukselle varataan tilaisuus antaa tarvittaessa oma lau sun ton sa asiasta. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakir jat. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se yhtyy sivistyslautakunnan an ta maan lausuntoon ja toteaa, että sivistyslautakunnan päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeas sa jär jes tyk ses sä, lainmukaisesti ja riittävän tiedottamisen pe ri aattei den mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Heidi ja Juha Varttinen ovat tehneet kunnallisvalituksen hal lin to-oi keudel le sekä aiemmin oikaisuvaatimuksen Nastolan kunnan si vis tys lau takun nan päätökseen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämistä Uu den ky län ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (844/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Heidi ja Juha Varttisen tekemä oikaisuvaatimus sivistyslautakunnalle on käsitelty Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta eu-

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus ron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20: "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu los-

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus alu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yhdes sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa so-

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus vit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 133 Valituksen tekijät ovat peruuttaneet tekemänsä valituksen hal lin to-oikeu del le päivätyllä kirjeellä. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Veteraanien asiointimatkat 814/01.016/2014 Kunnanhallitus 134 Veteraaniasioiden neuvottelukunta on tehnyt esityksen, että Nastolan kun ta antaisi sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oikeuden ilmai siin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmaisiin asioin ti lii ken teen matkoihin. Veteraanijärjestöt ovat valmiita toi mit tamaan kuntaan niiden henkilöiden nimet, joilla on rintamasotilastunnus, rin ta ma tun nus tai rintamapalvelustunnus ja ovat oikeutettuja käyt tämään ilmaismatkoja. Etuutta tulisi alustavan arvion perusteella käyt tämään noin 40 veteraania, puolisoa tai leskeä. Bussiliikenteessä toimintatapa on seuraava: - veteraanijärjestöt toimittavat kuntaan etuuteen oikeutettujen nimet ja ne toimitettaan Lehtimäen liikenteen toimipisteeseen, josta veteraani voi hakea 20 matkan matkakortin. - kortti on voimassa ensimmäisestä käyttökerrasta lukien vuoden verran ja on hinnaltaan 84,20. Lisäksi ensimmäisellä kerralla veloitetaan kort ti mak su 3. - vuoden aikana matkoja annetaan yhteensä 40 matkaa. Veteraanin mat ka kor til la voi matkustaa myös puoliso. Lesket, jotka ovat oi keu tet tuja etuuteen hakevat oman kortin. Asiointiliikenne Nestorissa toimintatapa on seuraava: - veteraani ilmoittaa kyytiin tullessaan olevansa veteraani ja oikeutettu kun nan myöntämään etuuteen. Nestorin kuljettaja laittaa veteraanin ni men ylös, omavastuut laskutetaan kunnalta. Kustannusvaikutus on laskennallisesti enintään euroa vuodessa. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus myöntää sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oi keu den ilmaisiin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmai siin asiointiliikenteen matkoihin yllä esitetyn toimintatavan mu kaises ti. Käytäntö astuu voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: arkistosihteeri Tiina Häyrinen, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Kunnanhallitus 135 Kunnanhallitus käy läpi ajankohtaisia asioita LADEC Oy:n toimialaan liit tyen omistajaohjauksen näkökulmasta. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Kunnanhallitus 136 Lahden seutu - Lahti Region Oy on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-6/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden seutu - Lahti Region Oy:n osa vuo sikat sauk sen. Osavuosikatsaus on toimitettu kokousedustajille. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 763/07.070/2014 Kunnanhallitus 137 Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoja hallituksen esi tysluon nok ses ta kuntalaiksi. Lausuntoja pyydettiin mennessä. Kun nan hal li tus sopi kokouksessaan, että lausunto val mis tellaan ja annetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä ja toi mi te taan määräaikaan mennessä ministeriöille. Lausunto tulee kunnan hal li tuk sel le tiedoksi. Aikataulusyistä lausuntoa ei voitu tuoda hal lituk sen hyväksyttäväksi ennen sen toimittamista ministeriölle. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki niin, et tä siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kun ta la ki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uu dis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Lakiin esitetään muutoksia erityisesti seuraaviin pääkohtiin: - järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen määritellään - valtion ja kunnan suhde (uusi kuntatalousohjelma) - toiminnan organisoinnin ja johtamisen mallit - luottamushenkilöt, mm. päätoimiset ja osa-aikaiset, sidonnaisuuksien il moit ta mi nen - kuntalaisvaikuttaminen, mm. aloiteoikeuden myöntäminen palvelujen käyt tä jil le ja kunnassa toimiville yhteisöille ja säätiöille, ns. vai kut ta mistoi mi eli met eli mm. nuorisovaltuusto - konserniajattelu, mm. taloudessa ja johtamisessa - kuntien yhteistoiminnan säätely (vastuukuntamalli) - päätöksenteko- ja hallintomenettely, mm. hallintosääntö ainoa joh tosään tö, ot to-oi keus vain kh:lla, sähköiset päätöksentekotavat, yleinen tie to verk ko viestinnän pääkanavaksi - talous ja tilintarkastus, mm. alijäämän kattamisvelvollisuuden tiu kenta mi nen ja ulottaminen kuntayhtymiin, tarkastuslautakunnan riip pu matto muu den vahvistaminen ja arviointitehtävän täsmentäminen, si don naisuus il moi tuk sien kokoaminen tarkastuslautakunnan tehtäväksi - kunnan toiminta markkinoilla, mm. lainan ja vakuuden antaminen kunta kon ser nin ulkopuolelle kielletään. Lakiesitys sisältää monia parannuksia nykyiseen lainsäädäntöön. Uudis tuk ses sa on otettu huomioon aiempaa enemmän kun ta lais nä kö kulmaa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi kun nan toiminta on määritelty ja otettu konserniajattelu vahvasti huo mioon. Nastolan kunta on lausunut kuntalaki luonnoksesta seuraavaa: Kunnan toiminnan käsite, 6 Kuntakonserni ja kunnan toiminta

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Nastolan kunta pitää erittäin hyvänä, että kunnan johtaminen otetaan ko ko nais val tai ses ti haltuun ja ulotetaan se sisältämään koko toiminta or ga ni soin ti ta vas ta riippumatta. Kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke via ehdotuksia, pykälät 7-9 Järjestämis- ja tuottamisvastuun määrittely on tarpeellinen Kuntatalousohjelmasta, 12 Kuntatalousohjelma on erittäin hyvä ja tarpeellinen väline koko julkisen ta lou den vakautukseen sekä kansallisen ja globaalin talouden muu toksien ohjaamiseen, ennakoimiseen ja reagoimiseen julkisen talouden osal ta. Lisäksi tulee huomioida, että kunnille annetaan valtion toimesta ta lou del li set resurssit suhteessa annettuihin velvoitteisiin. Kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muut ta mi ses ta, 15 On hyvä asia, että uusi valtuusto voi valmistella ja hy väk syä seuraavan vuo den talousarvion sekä taloussuunnitelmat. Tällöin uusi valtuusto pää see heti toteuttamaan omaa näkemystään kunnan johtamisesta. Edellisen vuoden tilinpäätös olisi hy vä hyväksyä jo toukokuun loppuun men nes sä "vanhan" valtuuston toi mes ta. Nyt taloussäännöksissä esite tään, että tilinpäätös olisi kä si tel tä vä kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä, 16 Tämä on hyvä lisä kunnalliseen itsehallintoon, jolloin paikalliset olo suhteet voidaan ottaa huomioon valtuuston kokoa määriteltäessä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mis toimi eli miä ku ten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista, 5 luku Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sien lisääminen on perusteltua ja tarpeellista. Yhdenvertaiset oi keu det ja osallistumismahdollisuudet lisäävät osaltaan palvelujen laa dun val von taa, asiakaslähtöistä toimintatapaa ja tuot ta vuus vaa ti muksen toteutumista. Kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista orga ni soin ti ta vois ta, 31, 34 ja 38 Säädös on tarpeen, jotta erikokoiset kunnat voivat järjestää tar koi tuksen mu kai sen organisaation omista lähtökohdistaan. Alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista, 37 On hyvä, että on alueellisen tasapainon säilyttämiseksi esim. kuntien yh dis tyes sä mahdollisuus perustaa alueellisia toimielimiä. Kuntastrategiasta, 39 On erittäin tärkeää, että valtuusto vastaa ja päät tää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista pitkällä ai ka vä lil lä. Toki valtuustot ovat jo nykyisinkin hyväksyneet kun ta stra te gian, mutta toiminnan la kimää räi syys lisää strategian merkitystä.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vistä, 40 ja 41 :t Säännökset ovat tarpeellisia kunnanhallituksen toiminnan jän te vöit tämi sek si. Erityisen hyvä on erikseen määrätä hallituksen pu heen joh tajan tehtävistä, jotta virkajohdon ja luottamushenkilöjohdon tehtävät eriy te tään ja täsmennetään. Johtajasopimuksesta, 43 Säännös on tarpeellinen lisä kuntalakiin, jonka mukainen sopimus onkin jo käytössä monessa kunnassa. Sopimuksen sisältö määrittelee virka joh don ja luottamushenkilöjohdon tehtäviä. Omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh dotuk sis ta, 6, On erittäin tärkeää ottaa haltuun koko kunnan palvelutuotanto kunnan toi min ta -käsitteellä ja muutoin määrätä eri tavoin järjestetyn toiminnan ko ko nai suu den johtamisesta mukaan lukien tytäryhteisöt ja kun ta konser ni. Näin saadaan välineet johtaa ja ohjata koko kunnan pal ve lu tuotan toa tuotantotavoista riippumatta. Kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista, 8 luku Pykälän 51 määrittely kuntien yhteistoiminnan ja hankintalain osalta on var sin tarpeellinen. Mahdollisuus perussopimuksella määrätä kuntayhtymän ylintä pää tösval taa käyttävä elin tai muodostaa yhden toimielimen kuntayhtymä antaa mahdollisuuden vahvistaa kunnan omistajaohjausta. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, eri tyi ses ti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal li tuksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista, 74 1 ja 4 mom. Esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja ne selkeyttävät nykyistä lain säädän töä sekä lisäävät hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot tamus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään koskevista eh dotuk sis ta, 81 ja 82 Säännökset ovat tarpeellisia ja varsinkin isoissa kaupungeissa on tarpeen tehdä keskeisistä luottamustehtävistä päätoimisia tai osa-ai kaisia. Tällöin kaikilla luottamushenkilöillä tulee olla oikeus saada työstä va paa ta ko. luottamustehtävien hoitoon. Sidonnaisuuksista ilmoittaminen, 85 Sidonnaisuuksista ilmoittaminen ja sidonnaisuusrekisterin yl lä pi tä minen on hyvin perusteltu ja lisää omalta osaltaan hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus tuk sis ta, 19 2 mom. ja 83 3 mom. Puoluerahoituksen järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen lisää hal linnon avoimuutta ja kansalaisten luottamusta hallintoon, mikä on hyvä asia. Otto-oikeuden rajaamista kunnanhallitukselle, 93 Esitys korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan hallinnon ja ta louden hoidosta vastaavana toimielimenä ja se yksinkertaistaa ot to-oikeus me net te lyä. Tämä on hyvä ja looginen vahvistus kun nan hal li tuksen tehtäviin. Toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh do tuksis ta, sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos kevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa, 109 ja 110, 141 Esitykset ovat perusteltuja ja nykytekniikkaan sopivia. Esitykset jous tavoit ta vat päätöksentekoa ja antavat siihen uusia mahdollisuuksia. Kaikki nai nen tiedottaminen kunnan toiminnasta lisää avoimuutta ja auttaa pa ran ta maan palveluja ja muuta kunnan toimintaa. Alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän katta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin, 111 Alijäämien kattamisvelvoite on julkisen talouden kestävyysvajeen nä kökul mas ta hyvin perusteltu ja sen ulottaminen kuntayhtymiin on tar peellis ta koko julkisen talouden kannalta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kun ta yh ty män arviointimenettelystä, 119 ja 120 Säädökset ovat loogisia alijäämän kattamisvelvoitteen kanssa ja siten on perusteltua ottaa säännökset kuntalakiin val tion osuus lain sää dännön sijasta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista, 122 Tehtävien täsmennys ja rajaus suhteessa kunnanhallitukseen ovat tarpeel li sia. Myös tarkastuslautakunnan roolin vahvistaminen tar koi tuksen mu kai suus ky sy myk siin sekä kuntakonserniin ovat tarpeellisia koko kun nan johtamisen valvonnan ja kehittämisen kannalta. Si don nai suuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnan tehtävänä on luonteva. Tilintarkastuksesta, 123 Säännösmuutokset täsmentävät tilintarkastuksen järjestämistä hyvään suun taan. Myös tässä huomioidaan konserninäkökulma. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta, 125 Kun tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntakonsernin tavoitteiden ar vioin ti, olisi perusteltua laajentaa tarkastuslautakunnan tie to jen saanti oi keut ta myös konsernin yhteisöihin samalla tavalla kuin ti lin tar kas tajal la.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myön tä mien lainojen, takausten sekä vakuuksien ra joit tami ses ta, kun nan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun tavoit tees ta, 15 luku Nastolan kunnanhallitus pitää hyvänä, että tällä tavoin vähennetään epä ter vet tä kilpailua. Esitykseen ei ole huomautettavaa. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Kunnanhallitus 138 Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää kun nilta lausuntoja väliraportistaan. Lausuntoa pyydetään mennes sä. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koituk se na on, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköi seen asiointiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so. ää nes tämi nen tietoverkon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja siten edis te tään perustuslaissa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Työryhmä katsoo, että nettiäänestysjärjestelmä voidaan kehittää neuvoa-an ta viin kunnallisiin kansanäänestyksiin. Koska kirjeäänestys on jo käy tös sä, nettiäänestys ei muuttaisi äänestäjän asemaa val vo mat tomis sa olosuhteissa äänestämisen osalta. Lisäksi, kun kyse on neuvoa-an ta vas ta äänestyksestä, mahdollisesti virheet eivät olisi tuloksen kan nal ta yhtä kohtalokkaita kuin vaaleissa. Kunnan valtuuston niin päät täes sä nettiäänestys voisi kunnallisessa kansanäänestyksessä kor va ta nykyisin yleisesti käytetyn kirjeäänestyksen. Nettijärjestelmän käyttöä voisi myös pilotoida kunnallisten kan san äänes tys ten lisäksi joidenkin kunnallisten toimijoiden, kuten nuo ri so valtuus to jen tai vanhusneuvostojen vaaleissa. Myönteisten kokemusten kaut ta luottamusta järjestelmään voitaisiin kasvattaa vähitellen. Nettiäänestyksen käyttöönotto kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä edellyttää muutoksen neuvoa-antavissa kunnallisissa kan san ää nes tyk sis sä noudatettavasta menettelystä säädettyyn lakiin (656/1990). Koska kansanäänestysmenettelyn keskeisistä yk si tyis kohdis ta noudatetun käytännön mukaan säädetään lain tasolla, lain val miste lu työ on järkevää ajoittaa toteutettavaksi yhtä aikaa ää nes tys jär jes telmän kehittämisen kanssa. Tästä syystä työryhmän väliraporttia ei ole kir joi tet tu hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi jat ke taan. Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neu voa-an tavis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä ja että sitä varten osana oikeus mi nis te riön demokratiaverkkopalveluja toteutetaan net ti ää nes tysjär jes tel mä, joka on kuntien käytettävissä ilman eri korvausta. Nettiäänestystä ei käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä, mikäli äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. Työryhmä katsoo, että turvallisen nettiäänestysjärjestelmän ke hit tä minen yleisissä vaaleissa käytettäväksi olisi mahdollista, mutta se vaatii mer kit tä viä rahallisia panostuksia. Nettiäänestys otettaisiin vaaleissa käyt töön muiden äänestystapojen rinnalle, joten nettiäänestyksen käyt-

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus töön ot to lisäisi vaalien kustannuksia. Nettiäänestyksen etuja, kuten erilais ten äänestäjäryhmien parempi osallistaminen ja sähköisen käyt töliit ty män mahdollisuudet parempiin käyttökokemuksiin, pitäisi arvioida suh tees sa järjestelmän kehitys ja ylläpitokustannuksiin. Nettiäänestysjärjestelmän kustannukset pitää arvioida erikseen ko konai suu te na huomioiden myös ennakkoäänestämisjärjestelmän ny kykus tan nuk set ja niiden vähentämispotentiaali pitkällä aikavälillä. Ennen net ti ää nes tys jär jes tel män käyttöönottoa nettiäänestystyöryhmä jatkaa työ tä toimivan mallin kehittämiseksi ja arvioi käytettävissä olevien tie tojen perusteella nettiäänestysjärjestelmän toteuttamiskustannuksia. Työ ryh mä ehdottaa, että se selvittäisi syksyllä 2014 keinoja ja toi min tata po ja nettiäänestysjärjestelmän kehitystyön organisoimiseksi. Uuden äänestämistavan, nettiäänestyksen, käyttöönotossa on huo lehdit ta va siitä, ettei vaaranneta nykyistä kansalaisten luottamusta vaalien ja kunnallisten kansanäänestysten toimittamiseen. Tämä edellyttää sitä, että äänestysjärjestelyillä mahdollisimman tehokkaasti varmistetaan ää nes tyk sen turvallisuus ja äänioikeutettujen vaalisalaisuuden sekä valin nan va pau den säilyminen. Luottamuksen saavuttamiseksi järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja kansalaisten on kyettävä mahdollisimman kattavasti ymmärtämään jär jes tel män yleisiä toimintaperiaatteita. Kuitenkin on selvää, että uskot ta va nettiäänestysjärjestelmä on teknisesti niin edistynyt, että jär jestel män toiminnallisuuksien kattava tarkastelu edellyttää syvällistä asian tun te mus ta tietojenkäsittelystä, tietoturvasta ja salaustieteestä. Kan sa lais ten on siltä osin luotettava asiantuntijoiden käsityksiin jär jestel män turvallisuudesta. Äänestysjärjestelmän tulee olla valtion omistuksessa tai hallinnassa se kä äänestysjärjestelmän tulee olla tarkastelua varten julkinen niin kan sa lai sil le, järjestöille, asiantuntijoille kuin vaalitarkkailijoillekin. Nettiäänestystyöryhmän väliraportti toimitetaan kokouksen osallistujille oheis ma te ri aa li na. Virkamiesvalmistelun pohjalta työryhmän väliraportista on lausuttu seuraa vaa: - Nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönoton mahdollistaminen kun nalli sis sa kansanäänestyksissä on kannatettava asia. Kansanäänestyksiä jär jes tet täes sä tulee kuitenkin ottaa huomioon kuntalaisten ta sa puo linen vaikuttamismahdollisuus, kaikki eivät hallitse internetin käyttöä. - Kunnassamme säilytettäisiin kirjeäänestysmahdollisuus net ti ää nestyk sen rinnalla. - Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, järjestettäisiinkö kunnallisia kan sanää nes tyk siä useammin, jos käytettävissä olisi maksutta net ti ää nes tysjär jes tel mä. - Kunnanhallitus pitää kannatettava, että nettityöryhmä jatkaa asian työs tä mis tä esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö sellaisten

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus ta ho jen kanssa, joilla on jo kokemusta vastaavista hankkeista on erittäin kannatettavaa. - Luottamuksen saavuttaminen ja järjestelmän luotettavuus ovat en siar voi sen tärkeitä nettiäänestyksen käyttöönotossa. Järjestelmä tulee tes ta ta huolellisesti, ongelmien ja virheiden poissulkemiseksi. Kun järjes tel mä pidetään yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä, tukee sekin osal taan virheiden mahdollisuutta. Vaalisalaisuuden säilyminen kai kissa tilanteissa on keskeinen tekijä luottamuksen syntymisen ja säi ly misen kannalta. - Järjestelmän avoimuuden turvaamisen keinoja ovat riittävä ja selkeä tie dot ta mi nen erilaisia tiedotuskanavia käyttäen sekä järjestelmän pi tämi nen julkishallinnon omistuksessa. - Nastolan kunnanhallitus tukee nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

23 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset 819/07.071/2014 Kunnanhallitus 139 Päijät-Hämeen liitto pyytää maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden kes kei siä aluekehittämisen hanke-esityksiä maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel maan vuosille Maakuntahallitus ja maa kun nan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maa kunta oh jel man toimeenpanosuunnitelman. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa tulee olla maa kun taoh jel man toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toi men pi teet sekä rahoituksen linjaukset. Toimeenpanosuunnitelmalla suun na taan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kan sal lis ta rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoi tus ta. Käsittely tehdään syyskuun aikana ja toimitetaan sen jälkeen mi nis te riöil le. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen 2. Hyvinvoiva väestö 3. Kestävä ympäristö Kunnilta pyydetään maakunnan kehittämisen kärkiasioista lyhyet esitte lyt hanke-esitysten osalta. Esitykset pyydetään viimeistään klo 15. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja linjannut seu raa vaa: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen: - Kierrätyspuiston toteuttaminen vt 12 Uudenkylän liittymän lä hei syyteen. - tekninen johtaja valmistelee mihin hankkeen osaan haetaan ra hoi tusta, esim. liikennejärjestelyt. 2. Hyvinvoiva väestö: - Hyvän Olon Nastola -hankkeeseen liittyvä hanke - perusturvajohtaja ja arkistosihteeri valmistelevat asiaa 3. Kestävä ympäristö - Nastolan kunta ilmoittaa valmiutensa olla mukana maakunnallisissa tai yli maa kun nal li sis sa hankkeissa vesien laadun parantamiseksi. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy tehdyt esi tyk set.

24 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

25 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjakirja, Bottas 865/41.411/2014 Kunnanhallitus 140 Nastolan kunta luovuttaa Nastolan kunnasta kotoisin olevalle F1 kul jetta ja Valtteri Bottakselle, tunnustukseksi menestyksestä ja kiitokseksi Nas to lan tunnetuksi tekemisestä, määräalan Nastolan kunnan Kois kalan kylässä sijaitsevasta Härhö nimisestä tilasta seuraavin ehdoin: Lahjoituksen osapuolet Lahjan antaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Lahjan saaja: Bottas, Valtteri Viktor Lahjoituksen kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Koiskala (404) Tila: määräala tilasta Härhö RN:o 1:1047 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: n m2 Lahjoituksen kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kar tasta. Lahjoituksen kohde käsittää Villähde-Koiskalan osayleiskaavan AP aluet ta, osoitteessa Kalliojärventie 46, Villähde. Tontilla on 7 kap pa let ta purkukuntoisia rakennuksia. Irtain omaisuus: Tämän lahjoituksen yhteydessä ei ole luovutettu irtaimistoa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Villähde-Koiskalan osayleiskaava. Osa yleis kaavas sa alueen kaavamerkintä on AP, pientalovaltainen asuntoalue. Lahjoituksen ehdot Tähän lahjakirjaan on kirjattu kaikki tätä lahjoitusta koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät lahjan saajalle sitten, kun kunnan tätä lahjoitusta koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. 2. Kiinnitykset ja panttioikeudet Lahjoituksen kohde on tulostetun rasitustodistuksen

26 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus mukaan vapaa kiinnityksistä. 3. Rasitteet Lahjoituksen kohteeseen kohdistuvat kiinteistörasitteet ilmenevät päivätystä kiinteistörekisterin otteesta. Luovuttaja vakuuttaa, että kiinteistöön ei kohdistu muita rasitteita, kuin mitä em. kiinteistörekisteriotteesta ilmenee. 4. Lahjoituksen kohteesta aiheutuvat kustannukset ja vaaranvastuu Suoritettavista maksuista, veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista vastaa omistusoikeuden siirtymistä edeltäneeltä ajalta lahjoittaja ja sen jälkeiseltä ajalta lahjan saaja. 5. Lahjoituksen kohteeseen tutustuminen ja lahjan antajan antamat tiedot kohteesta Lahjan saaja on tarkastanut lahjoituksen kohteen, sen alueen ja rajat sekä tutustunut sen maasto-olosuhteisiin. Lahjan saaja on verrannut näitä seikkoja lahjoituksen kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin eikä lahjan saajalla ole huomautettavaa näiden seikkojen suhteen. Lahjan antaja luovuttaa kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se oli lahjan saajan arvioidessa alueen. Lahjan antaja vakuuttaa antaneensa lahjan saajalle kaikki lahjoituksen kohteesta tiedossaan olevat tiedot. Lahjan antaja vakuuttaa, että myytävään tilaan ei kohdistu voimassa olevia puunmyyntisopimuksia. Lahjan antaja vakuuttaa ettei lahjan antajalla ole tietoa lahjoitettavalla alueella harjoitetusta sellaisesta toiminnasta, joka olisi aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai että lahjoitettavan alueen maaperässä olisi jätteitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 6. Asiakirjoihin tutustuminen Lahjan saaja on tutustunut kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutotodistukset 2. Rasitustodistukset 3. Kiinteistörekisterinotteet 4. Kaavakartat ja määräykset 7. Kaupanvahvistajan palkkio Tästä kaupasta aiheutuvasta kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa lahjan antaja. 8. Määräalan erottaminen Lahjan antaja vastaa määräalan erottamiskustannuksista. 9. Johtojen ym. sijoittaminen

27 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjan antajan valtuuttamilla tahoilla on oikeus sijoittaa ja huoltaa tontille tarpeelliset johdot ja niihin liittyvät vähäiset laitteet ja rakennelmat sekä laitokset. Asennustöiden jälkeen töiden tekijä on velvollinen saattamaan tontin entistä vastaavaan kuntoon. Tontin omistajalle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva suoranainen vahinko. 10. Muut ehdot Lahjoitettavalle määräalalle kuljetaan Kalliojärven yksityistien kautta. Lahjan antaja vastaa määräalan osalta vuoden 2014 tieyksikkömaksuista. Lahjan saaja vastaa määräalan tieyksikkömaksuista vuodesta 2015 eteenpäin. Kiinteistöllä sijaitsee 7 kappaletta purkukuntoisia rakennuksia. Kunta purkaa kustannuksellaan rakennuksista 6 kappaletta mennessä. Ehdotus: Päätös: Lisätietoja: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun lahjakirjan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Jouni Lehto puh ,

28 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kauppakirja, Vappula 112/41.411/2013 Kunnanhallitus 141 Heikki Vihtori Vappulan ja Nastolan kunnan kesken on al lekir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja. Kauppakirja perustuu osapuolten allekirjoittamaan kiin teis tökau pan esisopimukseen. Kaupan osapuolet Myyjä: Vappula, Heikki Vihtori Omistusosuus: 1/1 Ostaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Kaupan kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Villähde (411) Tila: määräala tilasta Heikinniitty RN:o 13:788 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: noin 804 m2 Kaupan kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta. Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista katu- ja VL-aluetta. Alue on rakentamaton. Kaavatulkinnan mukaan alue jakautuu eri maankäyttölajeihin seu raavas ti: Lähivirkistysalue (VL) Katu- tai muu liikennealue Yhteensä 471 m2 333 m2 804 m2 Irtain omaisuus: Tämän määräalan kaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kaupan ehdot Tähän kauppakirjaan on kirjattu kaikki tätä kauppaa koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Kauppahinta ja maksuehdot 1.1. Hinta Kauppahinta on yksi euro (1,00 ). Kauppahinta ei perustu pintaalaan.

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-20:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-20:35 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 17/2014 410 Kunnanhallitus Aika 17.11.2014 klo 17:00-18:48 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 185 Tekniset palvelut 413 186

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 189 Kunnanhallitus 26.06.2014 AIKA 26.06.2014 klo 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot