Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 133 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen Veteraanien asiointimatkat Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/ Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset Lahjakirja, Bottas Kauppakirja, Vappula Tiedoksi saatettavat asiat 309

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Katja Laurila asiamiehenä sekä 33 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet kun nal lis va li tuk sen hallinto-oikeudelle sekä aiemmin oi kai su vaa ti muksen Nastolan kunnan sivistyslautakunnan päätökseen talouden ta sapai not ta mi sen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämistä Uudenkylän ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (845/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja että päätöksenteossa on tapahtunut muotovirhe ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 4/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Katja Laurilan ja 33 muun allekirjoittajan tekemä oikaisuvaatimus kä sitel tiin sivistyslautakunnassa

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta euron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20:

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu losalu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yh-

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus des sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa sovit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 132 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta ko. valituksen joh dos ta 1. hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon ja 2. liitämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perus tee na olevista asiakirjoista. Samalla kunnanhallitukselle varataan tilaisuus antaa tarvittaessa oma lau sun ton sa asiasta. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakir jat. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se yhtyy sivistyslautakunnan an ta maan lausuntoon ja toteaa, että sivistyslautakunnan päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeas sa jär jes tyk ses sä, lainmukaisesti ja riittävän tiedottamisen pe ri aattei den mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Heidi ja Juha Varttinen ovat tehneet kunnallisvalituksen hal lin to-oi keudel le sekä aiemmin oikaisuvaatimuksen Nastolan kunnan si vis tys lau takun nan päätökseen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämistä Uu den ky län ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (844/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Heidi ja Juha Varttisen tekemä oikaisuvaatimus sivistyslautakunnalle on käsitelty Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta eu-

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus ron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20: "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu los-

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus alu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yhdes sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa so-

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus vit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 133 Valituksen tekijät ovat peruuttaneet tekemänsä valituksen hal lin to-oikeu del le päivätyllä kirjeellä. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Veteraanien asiointimatkat 814/01.016/2014 Kunnanhallitus 134 Veteraaniasioiden neuvottelukunta on tehnyt esityksen, että Nastolan kun ta antaisi sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oikeuden ilmai siin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmaisiin asioin ti lii ken teen matkoihin. Veteraanijärjestöt ovat valmiita toi mit tamaan kuntaan niiden henkilöiden nimet, joilla on rintamasotilastunnus, rin ta ma tun nus tai rintamapalvelustunnus ja ovat oikeutettuja käyt tämään ilmaismatkoja. Etuutta tulisi alustavan arvion perusteella käyt tämään noin 40 veteraania, puolisoa tai leskeä. Bussiliikenteessä toimintatapa on seuraava: - veteraanijärjestöt toimittavat kuntaan etuuteen oikeutettujen nimet ja ne toimitettaan Lehtimäen liikenteen toimipisteeseen, josta veteraani voi hakea 20 matkan matkakortin. - kortti on voimassa ensimmäisestä käyttökerrasta lukien vuoden verran ja on hinnaltaan 84,20. Lisäksi ensimmäisellä kerralla veloitetaan kort ti mak su 3. - vuoden aikana matkoja annetaan yhteensä 40 matkaa. Veteraanin mat ka kor til la voi matkustaa myös puoliso. Lesket, jotka ovat oi keu tet tuja etuuteen hakevat oman kortin. Asiointiliikenne Nestorissa toimintatapa on seuraava: - veteraani ilmoittaa kyytiin tullessaan olevansa veteraani ja oikeutettu kun nan myöntämään etuuteen. Nestorin kuljettaja laittaa veteraanin ni men ylös, omavastuut laskutetaan kunnalta. Kustannusvaikutus on laskennallisesti enintään euroa vuodessa. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus myöntää sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oi keu den ilmaisiin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmai siin asiointiliikenteen matkoihin yllä esitetyn toimintatavan mu kaises ti. Käytäntö astuu voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: arkistosihteeri Tiina Häyrinen, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Kunnanhallitus 135 Kunnanhallitus käy läpi ajankohtaisia asioita LADEC Oy:n toimialaan liit tyen omistajaohjauksen näkökulmasta. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Kunnanhallitus 136 Lahden seutu - Lahti Region Oy on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-6/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden seutu - Lahti Region Oy:n osa vuo sikat sauk sen. Osavuosikatsaus on toimitettu kokousedustajille. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 763/07.070/2014 Kunnanhallitus 137 Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoja hallituksen esi tysluon nok ses ta kuntalaiksi. Lausuntoja pyydettiin mennessä. Kun nan hal li tus sopi kokouksessaan, että lausunto val mis tellaan ja annetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä ja toi mi te taan määräaikaan mennessä ministeriöille. Lausunto tulee kunnan hal li tuk sel le tiedoksi. Aikataulusyistä lausuntoa ei voitu tuoda hal lituk sen hyväksyttäväksi ennen sen toimittamista ministeriölle. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki niin, et tä siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kun ta la ki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uu dis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Lakiin esitetään muutoksia erityisesti seuraaviin pääkohtiin: - järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen määritellään - valtion ja kunnan suhde (uusi kuntatalousohjelma) - toiminnan organisoinnin ja johtamisen mallit - luottamushenkilöt, mm. päätoimiset ja osa-aikaiset, sidonnaisuuksien il moit ta mi nen - kuntalaisvaikuttaminen, mm. aloiteoikeuden myöntäminen palvelujen käyt tä jil le ja kunnassa toimiville yhteisöille ja säätiöille, ns. vai kut ta mistoi mi eli met eli mm. nuorisovaltuusto - konserniajattelu, mm. taloudessa ja johtamisessa - kuntien yhteistoiminnan säätely (vastuukuntamalli) - päätöksenteko- ja hallintomenettely, mm. hallintosääntö ainoa joh tosään tö, ot to-oi keus vain kh:lla, sähköiset päätöksentekotavat, yleinen tie to verk ko viestinnän pääkanavaksi - talous ja tilintarkastus, mm. alijäämän kattamisvelvollisuuden tiu kenta mi nen ja ulottaminen kuntayhtymiin, tarkastuslautakunnan riip pu matto muu den vahvistaminen ja arviointitehtävän täsmentäminen, si don naisuus il moi tuk sien kokoaminen tarkastuslautakunnan tehtäväksi - kunnan toiminta markkinoilla, mm. lainan ja vakuuden antaminen kunta kon ser nin ulkopuolelle kielletään. Lakiesitys sisältää monia parannuksia nykyiseen lainsäädäntöön. Uudis tuk ses sa on otettu huomioon aiempaa enemmän kun ta lais nä kö kulmaa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi kun nan toiminta on määritelty ja otettu konserniajattelu vahvasti huo mioon. Nastolan kunta on lausunut kuntalaki luonnoksesta seuraavaa: Kunnan toiminnan käsite, 6 Kuntakonserni ja kunnan toiminta

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Nastolan kunta pitää erittäin hyvänä, että kunnan johtaminen otetaan ko ko nais val tai ses ti haltuun ja ulotetaan se sisältämään koko toiminta or ga ni soin ti ta vas ta riippumatta. Kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke via ehdotuksia, pykälät 7-9 Järjestämis- ja tuottamisvastuun määrittely on tarpeellinen Kuntatalousohjelmasta, 12 Kuntatalousohjelma on erittäin hyvä ja tarpeellinen väline koko julkisen ta lou den vakautukseen sekä kansallisen ja globaalin talouden muu toksien ohjaamiseen, ennakoimiseen ja reagoimiseen julkisen talouden osal ta. Lisäksi tulee huomioida, että kunnille annetaan valtion toimesta ta lou del li set resurssit suhteessa annettuihin velvoitteisiin. Kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muut ta mi ses ta, 15 On hyvä asia, että uusi valtuusto voi valmistella ja hy väk syä seuraavan vuo den talousarvion sekä taloussuunnitelmat. Tällöin uusi valtuusto pää see heti toteuttamaan omaa näkemystään kunnan johtamisesta. Edellisen vuoden tilinpäätös olisi hy vä hyväksyä jo toukokuun loppuun men nes sä "vanhan" valtuuston toi mes ta. Nyt taloussäännöksissä esite tään, että tilinpäätös olisi kä si tel tä vä kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä, 16 Tämä on hyvä lisä kunnalliseen itsehallintoon, jolloin paikalliset olo suhteet voidaan ottaa huomioon valtuuston kokoa määriteltäessä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mis toimi eli miä ku ten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista, 5 luku Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sien lisääminen on perusteltua ja tarpeellista. Yhdenvertaiset oi keu det ja osallistumismahdollisuudet lisäävät osaltaan palvelujen laa dun val von taa, asiakaslähtöistä toimintatapaa ja tuot ta vuus vaa ti muksen toteutumista. Kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista orga ni soin ti ta vois ta, 31, 34 ja 38 Säädös on tarpeen, jotta erikokoiset kunnat voivat järjestää tar koi tuksen mu kai sen organisaation omista lähtökohdistaan. Alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista, 37 On hyvä, että on alueellisen tasapainon säilyttämiseksi esim. kuntien yh dis tyes sä mahdollisuus perustaa alueellisia toimielimiä. Kuntastrategiasta, 39 On erittäin tärkeää, että valtuusto vastaa ja päät tää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista pitkällä ai ka vä lil lä. Toki valtuustot ovat jo nykyisinkin hyväksyneet kun ta stra te gian, mutta toiminnan la kimää räi syys lisää strategian merkitystä.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vistä, 40 ja 41 :t Säännökset ovat tarpeellisia kunnanhallituksen toiminnan jän te vöit tämi sek si. Erityisen hyvä on erikseen määrätä hallituksen pu heen joh tajan tehtävistä, jotta virkajohdon ja luottamushenkilöjohdon tehtävät eriy te tään ja täsmennetään. Johtajasopimuksesta, 43 Säännös on tarpeellinen lisä kuntalakiin, jonka mukainen sopimus onkin jo käytössä monessa kunnassa. Sopimuksen sisältö määrittelee virka joh don ja luottamushenkilöjohdon tehtäviä. Omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh dotuk sis ta, 6, On erittäin tärkeää ottaa haltuun koko kunnan palvelutuotanto kunnan toi min ta -käsitteellä ja muutoin määrätä eri tavoin järjestetyn toiminnan ko ko nai suu den johtamisesta mukaan lukien tytäryhteisöt ja kun ta konser ni. Näin saadaan välineet johtaa ja ohjata koko kunnan pal ve lu tuotan toa tuotantotavoista riippumatta. Kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista, 8 luku Pykälän 51 määrittely kuntien yhteistoiminnan ja hankintalain osalta on var sin tarpeellinen. Mahdollisuus perussopimuksella määrätä kuntayhtymän ylintä pää tösval taa käyttävä elin tai muodostaa yhden toimielimen kuntayhtymä antaa mahdollisuuden vahvistaa kunnan omistajaohjausta. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, eri tyi ses ti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal li tuksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista, 74 1 ja 4 mom. Esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja ne selkeyttävät nykyistä lain säädän töä sekä lisäävät hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot tamus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään koskevista eh dotuk sis ta, 81 ja 82 Säännökset ovat tarpeellisia ja varsinkin isoissa kaupungeissa on tarpeen tehdä keskeisistä luottamustehtävistä päätoimisia tai osa-ai kaisia. Tällöin kaikilla luottamushenkilöillä tulee olla oikeus saada työstä va paa ta ko. luottamustehtävien hoitoon. Sidonnaisuuksista ilmoittaminen, 85 Sidonnaisuuksista ilmoittaminen ja sidonnaisuusrekisterin yl lä pi tä minen on hyvin perusteltu ja lisää omalta osaltaan hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus tuk sis ta, 19 2 mom. ja 83 3 mom. Puoluerahoituksen järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen lisää hal linnon avoimuutta ja kansalaisten luottamusta hallintoon, mikä on hyvä asia. Otto-oikeuden rajaamista kunnanhallitukselle, 93 Esitys korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan hallinnon ja ta louden hoidosta vastaavana toimielimenä ja se yksinkertaistaa ot to-oikeus me net te lyä. Tämä on hyvä ja looginen vahvistus kun nan hal li tuksen tehtäviin. Toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh do tuksis ta, sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos kevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa, 109 ja 110, 141 Esitykset ovat perusteltuja ja nykytekniikkaan sopivia. Esitykset jous tavoit ta vat päätöksentekoa ja antavat siihen uusia mahdollisuuksia. Kaikki nai nen tiedottaminen kunnan toiminnasta lisää avoimuutta ja auttaa pa ran ta maan palveluja ja muuta kunnan toimintaa. Alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän katta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin, 111 Alijäämien kattamisvelvoite on julkisen talouden kestävyysvajeen nä kökul mas ta hyvin perusteltu ja sen ulottaminen kuntayhtymiin on tar peellis ta koko julkisen talouden kannalta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kun ta yh ty män arviointimenettelystä, 119 ja 120 Säädökset ovat loogisia alijäämän kattamisvelvoitteen kanssa ja siten on perusteltua ottaa säännökset kuntalakiin val tion osuus lain sää dännön sijasta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista, 122 Tehtävien täsmennys ja rajaus suhteessa kunnanhallitukseen ovat tarpeel li sia. Myös tarkastuslautakunnan roolin vahvistaminen tar koi tuksen mu kai suus ky sy myk siin sekä kuntakonserniin ovat tarpeellisia koko kun nan johtamisen valvonnan ja kehittämisen kannalta. Si don nai suuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnan tehtävänä on luonteva. Tilintarkastuksesta, 123 Säännösmuutokset täsmentävät tilintarkastuksen järjestämistä hyvään suun taan. Myös tässä huomioidaan konserninäkökulma. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta, 125 Kun tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntakonsernin tavoitteiden ar vioin ti, olisi perusteltua laajentaa tarkastuslautakunnan tie to jen saanti oi keut ta myös konsernin yhteisöihin samalla tavalla kuin ti lin tar kas tajal la.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myön tä mien lainojen, takausten sekä vakuuksien ra joit tami ses ta, kun nan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun tavoit tees ta, 15 luku Nastolan kunnanhallitus pitää hyvänä, että tällä tavoin vähennetään epä ter vet tä kilpailua. Esitykseen ei ole huomautettavaa. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Kunnanhallitus 138 Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää kun nilta lausuntoja väliraportistaan. Lausuntoa pyydetään mennes sä. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koituk se na on, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköi seen asiointiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so. ää nes tämi nen tietoverkon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja siten edis te tään perustuslaissa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Työryhmä katsoo, että nettiäänestysjärjestelmä voidaan kehittää neuvoa-an ta viin kunnallisiin kansanäänestyksiin. Koska kirjeäänestys on jo käy tös sä, nettiäänestys ei muuttaisi äänestäjän asemaa val vo mat tomis sa olosuhteissa äänestämisen osalta. Lisäksi, kun kyse on neuvoa-an ta vas ta äänestyksestä, mahdollisesti virheet eivät olisi tuloksen kan nal ta yhtä kohtalokkaita kuin vaaleissa. Kunnan valtuuston niin päät täes sä nettiäänestys voisi kunnallisessa kansanäänestyksessä kor va ta nykyisin yleisesti käytetyn kirjeäänestyksen. Nettijärjestelmän käyttöä voisi myös pilotoida kunnallisten kan san äänes tys ten lisäksi joidenkin kunnallisten toimijoiden, kuten nuo ri so valtuus to jen tai vanhusneuvostojen vaaleissa. Myönteisten kokemusten kaut ta luottamusta järjestelmään voitaisiin kasvattaa vähitellen. Nettiäänestyksen käyttöönotto kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä edellyttää muutoksen neuvoa-antavissa kunnallisissa kan san ää nes tyk sis sä noudatettavasta menettelystä säädettyyn lakiin (656/1990). Koska kansanäänestysmenettelyn keskeisistä yk si tyis kohdis ta noudatetun käytännön mukaan säädetään lain tasolla, lain val miste lu työ on järkevää ajoittaa toteutettavaksi yhtä aikaa ää nes tys jär jes telmän kehittämisen kanssa. Tästä syystä työryhmän väliraporttia ei ole kir joi tet tu hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi jat ke taan. Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neu voa-an tavis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä ja että sitä varten osana oikeus mi nis te riön demokratiaverkkopalveluja toteutetaan net ti ää nes tysjär jes tel mä, joka on kuntien käytettävissä ilman eri korvausta. Nettiäänestystä ei käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä, mikäli äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. Työryhmä katsoo, että turvallisen nettiäänestysjärjestelmän ke hit tä minen yleisissä vaaleissa käytettäväksi olisi mahdollista, mutta se vaatii mer kit tä viä rahallisia panostuksia. Nettiäänestys otettaisiin vaaleissa käyt töön muiden äänestystapojen rinnalle, joten nettiäänestyksen käyt-

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus töön ot to lisäisi vaalien kustannuksia. Nettiäänestyksen etuja, kuten erilais ten äänestäjäryhmien parempi osallistaminen ja sähköisen käyt töliit ty män mahdollisuudet parempiin käyttökokemuksiin, pitäisi arvioida suh tees sa järjestelmän kehitys ja ylläpitokustannuksiin. Nettiäänestysjärjestelmän kustannukset pitää arvioida erikseen ko konai suu te na huomioiden myös ennakkoäänestämisjärjestelmän ny kykus tan nuk set ja niiden vähentämispotentiaali pitkällä aikavälillä. Ennen net ti ää nes tys jär jes tel män käyttöönottoa nettiäänestystyöryhmä jatkaa työ tä toimivan mallin kehittämiseksi ja arvioi käytettävissä olevien tie tojen perusteella nettiäänestysjärjestelmän toteuttamiskustannuksia. Työ ryh mä ehdottaa, että se selvittäisi syksyllä 2014 keinoja ja toi min tata po ja nettiäänestysjärjestelmän kehitystyön organisoimiseksi. Uuden äänestämistavan, nettiäänestyksen, käyttöönotossa on huo lehdit ta va siitä, ettei vaaranneta nykyistä kansalaisten luottamusta vaalien ja kunnallisten kansanäänestysten toimittamiseen. Tämä edellyttää sitä, että äänestysjärjestelyillä mahdollisimman tehokkaasti varmistetaan ää nes tyk sen turvallisuus ja äänioikeutettujen vaalisalaisuuden sekä valin nan va pau den säilyminen. Luottamuksen saavuttamiseksi järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja kansalaisten on kyettävä mahdollisimman kattavasti ymmärtämään jär jes tel män yleisiä toimintaperiaatteita. Kuitenkin on selvää, että uskot ta va nettiäänestysjärjestelmä on teknisesti niin edistynyt, että jär jestel män toiminnallisuuksien kattava tarkastelu edellyttää syvällistä asian tun te mus ta tietojenkäsittelystä, tietoturvasta ja salaustieteestä. Kan sa lais ten on siltä osin luotettava asiantuntijoiden käsityksiin jär jestel män turvallisuudesta. Äänestysjärjestelmän tulee olla valtion omistuksessa tai hallinnassa se kä äänestysjärjestelmän tulee olla tarkastelua varten julkinen niin kan sa lai sil le, järjestöille, asiantuntijoille kuin vaalitarkkailijoillekin. Nettiäänestystyöryhmän väliraportti toimitetaan kokouksen osallistujille oheis ma te ri aa li na. Virkamiesvalmistelun pohjalta työryhmän väliraportista on lausuttu seuraa vaa: - Nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönoton mahdollistaminen kun nalli sis sa kansanäänestyksissä on kannatettava asia. Kansanäänestyksiä jär jes tet täes sä tulee kuitenkin ottaa huomioon kuntalaisten ta sa puo linen vaikuttamismahdollisuus, kaikki eivät hallitse internetin käyttöä. - Kunnassamme säilytettäisiin kirjeäänestysmahdollisuus net ti ää nestyk sen rinnalla. - Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, järjestettäisiinkö kunnallisia kan sanää nes tyk siä useammin, jos käytettävissä olisi maksutta net ti ää nes tysjär jes tel mä. - Kunnanhallitus pitää kannatettava, että nettityöryhmä jatkaa asian työs tä mis tä esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö sellaisten

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus ta ho jen kanssa, joilla on jo kokemusta vastaavista hankkeista on erittäin kannatettavaa. - Luottamuksen saavuttaminen ja järjestelmän luotettavuus ovat en siar voi sen tärkeitä nettiäänestyksen käyttöönotossa. Järjestelmä tulee tes ta ta huolellisesti, ongelmien ja virheiden poissulkemiseksi. Kun järjes tel mä pidetään yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä, tukee sekin osal taan virheiden mahdollisuutta. Vaalisalaisuuden säilyminen kai kissa tilanteissa on keskeinen tekijä luottamuksen syntymisen ja säi ly misen kannalta. - Järjestelmän avoimuuden turvaamisen keinoja ovat riittävä ja selkeä tie dot ta mi nen erilaisia tiedotuskanavia käyttäen sekä järjestelmän pi tämi nen julkishallinnon omistuksessa. - Nastolan kunnanhallitus tukee nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

23 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset 819/07.071/2014 Kunnanhallitus 139 Päijät-Hämeen liitto pyytää maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden kes kei siä aluekehittämisen hanke-esityksiä maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel maan vuosille Maakuntahallitus ja maa kun nan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maa kunta oh jel man toimeenpanosuunnitelman. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa tulee olla maa kun taoh jel man toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toi men pi teet sekä rahoituksen linjaukset. Toimeenpanosuunnitelmalla suun na taan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kan sal lis ta rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoi tus ta. Käsittely tehdään syyskuun aikana ja toimitetaan sen jälkeen mi nis te riöil le. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen 2. Hyvinvoiva väestö 3. Kestävä ympäristö Kunnilta pyydetään maakunnan kehittämisen kärkiasioista lyhyet esitte lyt hanke-esitysten osalta. Esitykset pyydetään viimeistään klo 15. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja linjannut seu raa vaa: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen: - Kierrätyspuiston toteuttaminen vt 12 Uudenkylän liittymän lä hei syyteen. - tekninen johtaja valmistelee mihin hankkeen osaan haetaan ra hoi tusta, esim. liikennejärjestelyt. 2. Hyvinvoiva väestö: - Hyvän Olon Nastola -hankkeeseen liittyvä hanke - perusturvajohtaja ja arkistosihteeri valmistelevat asiaa 3. Kestävä ympäristö - Nastolan kunta ilmoittaa valmiutensa olla mukana maakunnallisissa tai yli maa kun nal li sis sa hankkeissa vesien laadun parantamiseksi. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy tehdyt esi tyk set.

24 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

25 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjakirja, Bottas 865/41.411/2014 Kunnanhallitus 140 Nastolan kunta luovuttaa Nastolan kunnasta kotoisin olevalle F1 kul jetta ja Valtteri Bottakselle, tunnustukseksi menestyksestä ja kiitokseksi Nas to lan tunnetuksi tekemisestä, määräalan Nastolan kunnan Kois kalan kylässä sijaitsevasta Härhö nimisestä tilasta seuraavin ehdoin: Lahjoituksen osapuolet Lahjan antaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Lahjan saaja: Bottas, Valtteri Viktor Lahjoituksen kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Koiskala (404) Tila: määräala tilasta Härhö RN:o 1:1047 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: n m2 Lahjoituksen kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kar tasta. Lahjoituksen kohde käsittää Villähde-Koiskalan osayleiskaavan AP aluet ta, osoitteessa Kalliojärventie 46, Villähde. Tontilla on 7 kap pa let ta purkukuntoisia rakennuksia. Irtain omaisuus: Tämän lahjoituksen yhteydessä ei ole luovutettu irtaimistoa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Villähde-Koiskalan osayleiskaava. Osa yleis kaavas sa alueen kaavamerkintä on AP, pientalovaltainen asuntoalue. Lahjoituksen ehdot Tähän lahjakirjaan on kirjattu kaikki tätä lahjoitusta koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät lahjan saajalle sitten, kun kunnan tätä lahjoitusta koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. 2. Kiinnitykset ja panttioikeudet Lahjoituksen kohde on tulostetun rasitustodistuksen

26 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus mukaan vapaa kiinnityksistä. 3. Rasitteet Lahjoituksen kohteeseen kohdistuvat kiinteistörasitteet ilmenevät päivätystä kiinteistörekisterin otteesta. Luovuttaja vakuuttaa, että kiinteistöön ei kohdistu muita rasitteita, kuin mitä em. kiinteistörekisteriotteesta ilmenee. 4. Lahjoituksen kohteesta aiheutuvat kustannukset ja vaaranvastuu Suoritettavista maksuista, veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista vastaa omistusoikeuden siirtymistä edeltäneeltä ajalta lahjoittaja ja sen jälkeiseltä ajalta lahjan saaja. 5. Lahjoituksen kohteeseen tutustuminen ja lahjan antajan antamat tiedot kohteesta Lahjan saaja on tarkastanut lahjoituksen kohteen, sen alueen ja rajat sekä tutustunut sen maasto-olosuhteisiin. Lahjan saaja on verrannut näitä seikkoja lahjoituksen kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin eikä lahjan saajalla ole huomautettavaa näiden seikkojen suhteen. Lahjan antaja luovuttaa kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se oli lahjan saajan arvioidessa alueen. Lahjan antaja vakuuttaa antaneensa lahjan saajalle kaikki lahjoituksen kohteesta tiedossaan olevat tiedot. Lahjan antaja vakuuttaa, että myytävään tilaan ei kohdistu voimassa olevia puunmyyntisopimuksia. Lahjan antaja vakuuttaa ettei lahjan antajalla ole tietoa lahjoitettavalla alueella harjoitetusta sellaisesta toiminnasta, joka olisi aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai että lahjoitettavan alueen maaperässä olisi jätteitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 6. Asiakirjoihin tutustuminen Lahjan saaja on tutustunut kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutotodistukset 2. Rasitustodistukset 3. Kiinteistörekisterinotteet 4. Kaavakartat ja määräykset 7. Kaupanvahvistajan palkkio Tästä kaupasta aiheutuvasta kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa lahjan antaja. 8. Määräalan erottaminen Lahjan antaja vastaa määräalan erottamiskustannuksista. 9. Johtojen ym. sijoittaminen

27 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjan antajan valtuuttamilla tahoilla on oikeus sijoittaa ja huoltaa tontille tarpeelliset johdot ja niihin liittyvät vähäiset laitteet ja rakennelmat sekä laitokset. Asennustöiden jälkeen töiden tekijä on velvollinen saattamaan tontin entistä vastaavaan kuntoon. Tontin omistajalle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva suoranainen vahinko. 10. Muut ehdot Lahjoitettavalle määräalalle kuljetaan Kalliojärven yksityistien kautta. Lahjan antaja vastaa määräalan osalta vuoden 2014 tieyksikkömaksuista. Lahjan saaja vastaa määräalan tieyksikkömaksuista vuodesta 2015 eteenpäin. Kiinteistöllä sijaitsee 7 kappaletta purkukuntoisia rakennuksia. Kunta purkaa kustannuksellaan rakennuksista 6 kappaletta mennessä. Ehdotus: Päätös: Lisätietoja: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun lahjakirjan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Jouni Lehto puh ,

28 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kauppakirja, Vappula 112/41.411/2013 Kunnanhallitus 141 Heikki Vihtori Vappulan ja Nastolan kunnan kesken on al lekir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja. Kauppakirja perustuu osapuolten allekirjoittamaan kiin teis tökau pan esisopimukseen. Kaupan osapuolet Myyjä: Vappula, Heikki Vihtori Omistusosuus: 1/1 Ostaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Kaupan kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Villähde (411) Tila: määräala tilasta Heikinniitty RN:o 13:788 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: noin 804 m2 Kaupan kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta. Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista katu- ja VL-aluetta. Alue on rakentamaton. Kaavatulkinnan mukaan alue jakautuu eri maankäyttölajeihin seu raavas ti: Lähivirkistysalue (VL) Katu- tai muu liikennealue Yhteensä 471 m2 333 m2 804 m2 Irtain omaisuus: Tämän määräalan kaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kaupan ehdot Tähän kauppakirjaan on kirjattu kaikki tätä kauppaa koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Kauppahinta ja maksuehdot 1.1. Hinta Kauppahinta on yksi euro (1,00 ). Kauppahinta ei perustu pintaalaan.

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna):

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna): Kunnanhallitus 193 18.08.2014 Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista 418/00.00.00/2014 Kunnanhallitus 193 Oikeusministeriö on asettanut

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Tampere 15.5.2014 Riitta Myllymäki johtava lakimies 1 Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu.

Koulutusjohtaja esitti kokoukselle, että oppilaat tuodaan 8.12. lukien Vääksyyn siksi ajaksi, että ongelmat on selvitetty ja ratkaistu. Sivistyslautakunta 95 08.12.2014 Kunnanhallitus 248 15.12.2014 Otto-oikeuden käyttäminen / Urajärven koulun sisäilma-asiat SLTK 95 8.12.2014 Urajärven koulun sisäilmaongelmat ovat puhuttaneet syys lu ku

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1/9 Tarkastuslautakunta Aika 18.05.2016 klo 14:00-16:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 12 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä.

Myös vaaleista aiheutuviin kustannuksiin voidaan vaikuttaa äänestys aluei den lukumäärää vähentämällä. Keskusvaalilautakunta 10 20.10.2015 Kunnanhallitus 285 23.11.2015 Keskusvaalilautakunta 1 20.01.2016 Kunnanhallitus 42 15.02.2016 Kunnan äänestysaluejaon muuttaminen 101/00.00.00/2016 KESKV 10 Vaalilain

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen

Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu. Kärkkäinen Eero jäsen Esityslista 2/2016 1 Aika 11.04.2016 klo 14:30 Paikka Kokoushuone E227, P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, Peltolankatu 4, Joensuu Lisätietoja Osallistujat Huusko Anu puheenjohtaja Isoniemi

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ).

Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 Luonnos Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan (Tammisto) korttelissa 15 ( ). Naantalin kaupunki Kauppakirja 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Naantalin Vuokratalot Oy, y-tunnus 08544715. 3 Kaupan kohde Tontti nro 3 Naantalin kaupungin 15. kaupunginosan

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Maakuntajohtajan virka

Maakuntajohtajan virka Maakuntahallitus 47 25.02.2013 Maakuntahallitus 50 11.03.2013 Maakuntahallitus 63 18.03.2013 Maakuntavaltuusto 23 25.03.2013 Maakuntajohtajan virka MH 47 Hallintopäällikön ehdotus: Maakuntahallitus perusti

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus

Talous- ja palkkahallinnon yhtiön perustaminen/yhtiöön liittyminen 138/00/2016. Yhdistymishallitus Yhdistymishallitus 4 22.08.2016 Yhdistymishallitus 10 12.09.2016 Yhdistymishallitus 27 19.09.2016 Yhdistetty valtuusto 9 19.09.2016 Kaupunginhallitus 259 10.10.2016 Kaupunginvaltuusto 52 24.10.2016 Talous-

Lisätiedot

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus

Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien määrärahan korotus Tekninen lautakunta 28 23.02.2016 Kaupunginhallitus 107 10.03.2016 Kaupunginhallitus 177 02.05.2016 Kaupunginvaltuusto 48 11.05.2016 Vuoden 2015 keskeneräisten investointien jaksotus, vuoden 2016 investointien

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen

Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio alkaen Kunnanhallitus 202 17.10.2016 Valtuusto 66 31.10.2016 Valtuutettujen lukumäärä ja luottamushenkilöorganisaatio 1.6.2017 alkaen 1093/00.00.01/2016 KHALL 202 17.10.2016 Uuden kuntalain (410/2015) 16 :ssä

Lisätiedot

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja

Nurmijärven kunta Y 9014643-2 PL 37 01901 Nurmijärvi, jäljempänä luovutuksen saaja MÄÄRÄALAN LUOVUTUSKIRJA LUONNOS LUOVUTTAJAT Liisa Eerola Anna-Maija Laine Hilkka Lättilä Pia Eerola Carita Kiikka Satu Lauri Anne Laine, jäljempänä luovuttajat LUOVUTUKSEN SAAJA Nurmijärven kunta Y 9014643-2

Lisätiedot

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa.

Kauppahinta on seitsemänkymmentäviisituhatta (75.000) euroa. KAUPPAKIRJA Myyjä Ostaja Raision kaupunki 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Asunto Oy Raision Kerttulanpesä 0608552-7 c/o Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 Turku Kaupan kohde Alueelle 29.11.2010 hyväksytyn

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia

Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden valtuustokauden alkamisajankohdan siirtymisen takia Kunnanhallitus 220 19.09.2016 Valtuusto 79 28.09.2016 Kunnanhallitus 259 17.10.2016 Valtuusto 95 09.11.2016 Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen 31.5.2017 saakka kuntavaalien ajankohdan ja uuden

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä.

NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 LUONNOS MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus Käsityöläiskatu 2, Naantali, jäljempänä myyjä. NAANTALIN KAUPUNKI KAUPPAKIRJA 1 1 MYYJÄ Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä myyjä. 2 OSTAJA Kiinteistö Oy Kultarannan Portti, y-tunnus 2499838-9 osoite

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aloiteluettelo / /2016 Kunnanhallitus 54 21.03.2016 Kunnanhallitus 74 11.04.2016 Aloiteluettelo 2016 911/00.02.00/2016 KHALL 54 21.3.2016 Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnal le aloitteita sen toimintaa

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano

KAUPPAKIRJA. Nousiaisten kunta Asunto Oy Nummenkartano KAUPPAKIRJA Nousiaisten kunta luonnos 12.8.2016 1. MYYJÄ Nousiaisten kunta (jäljempänä Myyjä ) y-tunnus 0135821-5 Hallintokuja 2, 21270 Nousiainen 2. OSTAJA y-tunnus 1680089-7 os. Torikuja, 21270 Nousiainen

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot