Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 133 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen Veteraanien asiointimatkat Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/ Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset Lahjakirja, Bottas Kauppakirja, Vappula Tiedoksi saatettavat asiat 309

2 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-20:20 Osallistujat Läsnä Savurinne Reijo puheenjohtaja Hassinen Sirpa jäsen Kaitainen Marja jäsen Karjalainen Pasi jäsen Koskelainen Jorma jäsen Koskelo Jenna jäsen Laakso Jetta jäsen Niemi Harri jäsen Rahkonen Hannu jäsen Reinikka Sami jäsen Siltanen Riitta jäsen Oksanen Reijo valtuuston puheenjohtaja Laine Raimo valtuuston I varapuheenjohtaja Suhonen Virpi valtuuston II varapuheenjohtaja Syyrakki Pauli kunnanjohtaja/esittelijä Mikkola Lotta hallintojohtaja/pöytäkirja npitäjä Allekirjoitukset Laillisuus ja päätösvaltaisuus Reijo Savurinne Lotta Mikkola Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös valtaiseksi. Käsitellyt asiat Oikaisuvaatimus- Pöytäkirjan liite nro 1/ ohjeet ja valitusosoitus Pöytäkirjan Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mu kaiseksi. tarkastus Nastolassa Sirpa Hassinen Pöytäkirja Nastolassa yleisesti nähtävillä Irmeli Kosonen toimistosihteeri Marja Kaitainen

3 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Katja Laurila ja 33 muuta 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Katja Laurila asiamiehenä sekä 33 muuta allekirjoittajaa ovat tehneet kun nal lis va li tuk sen hallinto-oikeudelle sekä aiemmin oi kai su vaa ti muksen Nastolan kunnan sivistyslautakunnan päätökseen talouden ta sapai not ta mi sen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämistä Uudenkylän ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (845/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja että päätöksenteossa on tapahtunut muotovirhe ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 4/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Katja Laurilan ja 33 muun allekirjoittajan tekemä oikaisuvaatimus kä sitel tiin sivistyslautakunnassa

4 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta euron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20:

5 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu losalu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yh-

6 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus des sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa sovit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 132 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää kunnanhallitusta ko. valituksen joh dos ta 1. hankkimaan sivistyslautakunnan lausunnon ja 2. liitämään asiakirjoihin jäljennökset valituksenalaisen päätöksen perus tee na olevista asiakirjoista. Samalla kunnanhallitukselle varataan tilaisuus antaa tarvittaessa oma lau sun ton sa asiasta. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakir jat. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus esittää lausuntonaan, että se yhtyy sivistyslautakunnan an ta maan lausuntoon ja toteaa, että sivistyslautakunnan päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeas sa jär jes tyk ses sä, lainmukaisesti ja riittävän tiedottamisen pe ri aattei den mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

7 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus

8 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Valitus, lausunto kunnanhallitukselle Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämisestä, Heidi ja Juha Varttinen 293/01.017/2013 Sivistyslautakunta Heidi ja Juha Varttinen ovat tehneet kunnallisvalituksen hal lin to-oi keudel le sekä aiemmin oikaisuvaatimuksen Nastolan kunnan si vis tys lau takun nan päätökseen talouden tasapainottamisen toimenpiteistä (sivla ) koskien Kanervan koulun opetustoiminnan siirtämistä Uu den ky län ja Rakokiven kouluihin. Hallinto-oikeuden asiakirjat on Nastolan kunnan kirjaamossa diarioitu saa pu neek si (844/05.050/2014). Valituksen esittäjien vaatimus on, että päätöksen täytäntöönpano keskey te tään ja että päätös Kanervan koulun osalta kumotaan. Pe rus te lunaan he esittävät, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, si vis tys lau ta kun ta on ylittänyt toimivaltansa kiertämällä valtuuston päätök sen, ja se on siten lainvastainen. Kunnallisvalitus sekä hallinto-oikeuden muut asiakirjat ovat ko ko naisuu des saan liitteenä nro 2/ Liitteenä nro 3/ ovat myös lausuntoon liitettävät pyydetyt muut asiakirjat. Lausuntopyyntö hallinto-oikeudesta on lähetetty kunnanhallitukselle, jon ka on edellytetty pyytävän lausuntoa sivistyslautakunnalta. Lausunnon antamiseen on pyydetty puhelimitse (Laine/Suvisilta) li sä aikaa siten, että asiakirjojen tulee olla hallinto-oikeudessa mennes sä. Nastolan kunnanhallitus käsittelee asian viimeistään ko kouk ses saan. Ehdotus: (sivistystoimenjohtaja) Sivistyslautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa: Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksensä ( ) Kanervan kou lun opetustoiminnan siirtämisestä Rakokiven ja Uudenkylän kou luihin valtuuston päätöksen ( ) edellyttämän talouden ta sapai no tuk sen toteuttamiseksi. Kyseessä on sivistyslautakunnan pää töksen mukaan opetustoiminnan siirtäminen väliaikaisesti muihin tiloihin. Ka ner van koulua ei ole lakkautettu. Heidi ja Juha Varttisen tekemä oikaisuvaatimus sivistyslautakunnalle on käsitelty Nastolan kunnan valtuusto päätti ( ) toteuttaa talouden ta sa pai not ta mis toi men pi tee nä sivistyslautakunnan osalta eu-

9 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus ron määrärahakarsinnan, joka koskee siis palveluiden järjestämisen osal ta toimintakautta toukokuun alusta joulukuun loppuun. Si vis tys palve lui den toiminta on sen kaltaista, että karsinta kohdistuu lähinnä vain syys kau den (08-12/2014, 5 kk) palveluihin. Samalla tulee ottaa huo mioon se, että sivistyspalveluiden painopiste ja merkittävimmät mää rä raha va rauk set ovat perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa. Näin ollen karsinta väistämättä on jouduttu näin pikaisella aikataululla koh dista maan myös merkittävimpiin palveluihin. Kanervan koulussa tultaneen toteuttamaan varhaiskasvatusta ja/tai perus ope tus ta myös jatkossa, kun palveluverkkoon liittyvien toi men pi teiden osalta kaikki tarvittavat valmistelut ja päätökset on tehty. Valmistelut kiinteistöjen kunnostuksen, niiden rahoituksen sekä muiden in ves toin tien tasapainottamiseksi edellyttävät pidempää val mis te lu aikaa kuin aiemmin ennakoitiin. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toi min nan käyttömäärärahat eivät valtuuston päätöksen mukaisen karsin nan jälkeen kata palvelutarpeeseen liittyviä menoja, jolloin pal ve luiden järjestämispaikkoja on pitänyt tiivistää väliaikaisesti koulujen osalta, kun samalla päivähoitopaikkojen tarjontaa on jouduttu lisäämään. Kanervan koulu hallinnollisena yksikkönä jatkaa edelleen. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen opetustoimintaan viimeistään siinä vaiheessa, kun Nastolan itäpuolen koulujen saneerauksia to teu tetaan. Rakokiven koulun hankesuunnittelu on jo käynnissä. Kanervan kou lu ra ken nus ta käytetään edelleen myös harrastustoimintaan, kuten tä hän kin saakka. Kanervan koulu on edelleen koulukäytössä palveluverkkopäätöksen (val tuus to ) mukaan siihen saakka, kunnes Kanervan kou lu otetaan varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen käyttöön tai kou lus ta tehdään lakkautuspäätös. Palveluverkkolinjauksen (valtuusto ja ) mu kaan Kanervan koulun lakkauttaminen lienee ajankohtaista v syk sys tä, jos linjauksen mukainen päätös lopulliseksi palveluverkoksi to teu tuu. Nyt kuitenkin palveluverkon lopullinen valmistelu on kesken ja kun nan taloustilanne sellainen, että viime käden päätökset vaativat lisä sel vi tyk siä ja erilaiset toimenpiteet erillisrahoitusta. Päätöksen täytäntöönpano Täytäntöönpanon keskeyttämisestä hallinto-oikeus on antanut rat kaisun sa välipäätöksellään ( /0521/3), jossa todetaan, että hallin to-oi keus ei kiellä täytäntöönpanoa. Sivistyslautakunnan toimivalta Sivistyslautakunnan toimivalta määritellään Nastolan kunnan hal lin tosään nös sä sekä sivistyslautakunnan johtosäännössä. Kunnan hallintosääntö 18 ja 20: "18 Kunnanhallituksen ja toimielimen ratkaisuvalta:...hyväksyy organisaatioon sopeutuvat käyttösuunnitelmat, joilla tu los-

10 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus alu een määräraha ja tuloarvio jaetaan tulosyksiköihin (käyttötalousosa) ja kohteisiin (investointiosa) sekä asetetaan tarkennetut tavoitteet tulos yk si köit täin ja kohteittain...päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käy tös tä." " 20 Toimielimen tehtävänä on toimialallaan:...valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat ja huo lehtia päätösten täytäntöönpanosta...huolehtia valtuuston talousarviossa asettamien tulostavoitteiden toteut ta mi ses ta...seurata talousarvion toteutumista...huolehtia toimintojen tuotannollisesta, taloudellisesta sekä laa dul lises ta kehittämisestä...hoitaa taloutta taloussäännön sekä muiden kunnan sääntöjen ja mää räys ten mukaisesti." Sivistyslautakunnan johtosääntö 3: "Sivistyslautakunta päättää kunnalle perusopetuslaissa, päi vä hoi to laissa, kehitysvammalaissa, laissa vapaasta sivistystyöstä ja laissa taiteen pe rus ope tuk ses ta tarkoitetun toiminnan järjestämisestä sekä lukio-, aikuis- ja muuhun koulutukseen ja korkeakouluopetukseen kuuluvista asiois ta sekä lisäksi liikunta- ja nuorisolain mukaisista asioista." Asian käsittely sivistyslautakunnan kokouksessa Esittelijän päätösehdotukseen tehtiin kaksi muutosesitystä, joita kumpaa kaan ei kannatettu, jolloin esitykset raukesivat kannattamattomina. Eriä viä mielipiteitä ei päätöksen toteamisen jälkeen jätetty. Kuntalain 59 :ssä säädetään äänestyksestä seuraavaa: Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kan natet tu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Tiedottaminen Kuulemistilaisuudet voivat olla laajalle joukolle järjestettyjä yh teis ti laisuuk sia. Tällaiset kuulemistilaisuudet järjestetään kuntalaisten mie li pitei den kartoittamiseksi ja välittömän palautteen saamiseksi. Kyseessä on vapaamuotoinen kuuleminen kuntalaisten mielipiteen sel vit tä mi seksi. Palveluverkkoon liittyvä valmisteluaineisto on ollut yleisesti nähtävillä , josta on ollut lehti-ilmoitus Kuntalaiset ovat voi neet esittää mielipiteitään varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen pal ve lu verk ko uu dis tuk ses ta. Annettuna aikana saapui yhteensä 17 mie li pi det tä. Kanervan koulun vanhemmat ovat jättäneet si vis tys lau takun nal le kokouksen yhteydessä adressin Kanervan koulun säi lyt tä mises tä. Kun talouden karsinta-asioita valmisteltiin pikaisella aikataululla huh tikuun 2014 aikana, sivistystoimenjohtaja kävi sähköpostiviestintää Kaner van koulun vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan kanssa. Yhdes sä vanhempaintoimikunnan puheenjohtajan ja rehtorin kanssa so-

11 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus vit tiin, että yhdistys järjestää kokouksen, johon kutsutaan kaikki vanhem mat keskustelemaan talouden karsintaan liittyvästä suunnitelmasta siir tää opetustoiminta Kanervasta muualle. Kokouksen ( ) ajankoh ta na ei vielä valtuuston päätöstä karsinnasta oltu tehty, vaan asiat oli vat alkuvaiheen valmistelussa. Tästä myös kerrottiin ao. ti lai suu dessa. Vanhemmat ovat lisäksi kokouksen jälkeen saaneet yhdis tyk sen puheenjohtajan kirjoittaman ja rehtorin lähettämän viestin wilma-jär jes tel män kautta samalla viikolla kuin kokous pidettiin. Valitukseen liittyvä sivistyslautakunnan tekemä päätös koskee val tuuston edellyttämiä toimenpiteitä ja kunnan taloutta, josta on tiedotettu laa jas ti sekä oman organisaation toimesta yleisesti että tie do tus vä lineis sä. Lisäksi sivistyslautakunnan tekemän päätöksen jälkeen on järjes tet ty erillinen keskustelutilaisuus vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Näin ollen sivistyslautakunta toteaa, että päätös on tehty valtuuston päätösten edellyttämällä tavalla, oikeassa järjestyksessä, lain mu kai ses ti ja riittävän tiedottamisen periaatteiden mukaan. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Lisätietoja: Kunnanhallitus 133 Valituksen tekijät ovat peruuttaneet tekemänsä valituksen hal lin to-oikeu del le päivätyllä kirjeellä. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

12 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Veteraanien asiointimatkat 814/01.016/2014 Kunnanhallitus 134 Veteraaniasioiden neuvottelukunta on tehnyt esityksen, että Nastolan kun ta antaisi sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oikeuden ilmai siin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmaisiin asioin ti lii ken teen matkoihin. Veteraanijärjestöt ovat valmiita toi mit tamaan kuntaan niiden henkilöiden nimet, joilla on rintamasotilastunnus, rin ta ma tun nus tai rintamapalvelustunnus ja ovat oikeutettuja käyt tämään ilmaismatkoja. Etuutta tulisi alustavan arvion perusteella käyt tämään noin 40 veteraania, puolisoa tai leskeä. Bussiliikenteessä toimintatapa on seuraava: - veteraanijärjestöt toimittavat kuntaan etuuteen oikeutettujen nimet ja ne toimitettaan Lehtimäen liikenteen toimipisteeseen, josta veteraani voi hakea 20 matkan matkakortin. - kortti on voimassa ensimmäisestä käyttökerrasta lukien vuoden verran ja on hinnaltaan 84,20. Lisäksi ensimmäisellä kerralla veloitetaan kort ti mak su 3. - vuoden aikana matkoja annetaan yhteensä 40 matkaa. Veteraanin mat ka kor til la voi matkustaa myös puoliso. Lesket, jotka ovat oi keu tet tuja etuuteen hakevat oman kortin. Asiointiliikenne Nestorissa toimintatapa on seuraava: - veteraani ilmoittaa kyytiin tullessaan olevansa veteraani ja oikeutettu kun nan myöntämään etuuteen. Nestorin kuljettaja laittaa veteraanin ni men ylös, omavastuut laskutetaan kunnalta. Kustannusvaikutus on laskennallisesti enintään euroa vuodessa. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus myöntää sotiemme veteraaneille, puolisoille ja leskille oi keu den ilmaisiin bussimatkoihin Nastola- Lahti alueella ja samoin ilmai siin asiointiliikenteen matkoihin yllä esitetyn toimintatavan mu kaises ti. Käytäntö astuu voimaan alkaen ja on voimassa toistaiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja: arkistosihteeri Tiina Häyrinen, puh ,

13 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Ajankohtaisia asioita LADEC Oy:stä Kunnanhallitus 135 Kunnanhallitus käy läpi ajankohtaisia asioita LADEC Oy:n toimialaan liit tyen omistajaohjauksen näkökulmasta. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi. Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiset asiat tietoonsa saatetuksi.

14 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahden seutu Lahti Region Oy:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Kunnanhallitus 136 Lahden seutu - Lahti Region Oy on toimittanut jäsenkunnille osa vuo sikat sauk sen yhtymän taloudesta ja toiminnasta ajanjaksolta 1-6/2014. Kunnanhallitus käsittelee Lahden seutu - Lahti Region Oy:n osa vuo sikat sauk sen. Osavuosikatsaus on toimitettu kokousedustajille. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun osavuosikatsauksen tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

15 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 763/07.070/2014 Kunnanhallitus 137 Valtiovarainministeriö on pyytänyt kuntien lausuntoja hallituksen esi tysluon nok ses ta kuntalaiksi. Lausuntoja pyydettiin mennessä. Kun nan hal li tus sopi kokouksessaan, että lausunto val mis tellaan ja annetaan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä ja toi mi te taan määräaikaan mennessä ministeriöille. Lausunto tulee kunnan hal li tuk sel le tiedoksi. Aikataulusyistä lausuntoa ei voitu tuoda hal lituk sen hyväksyttäväksi ennen sen toimittamista ministeriölle. Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki niin, et tä siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Uusi kun ta la ki korvaisi vuoden 1995 kuntalain. Kuntalaki olisi edelleen kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uu dis tuk sel la pyritään vähentämään erityislainsäädännön tarvetta. Lakiin esitetään muutoksia erityisesti seuraaviin pääkohtiin: - järjestämisvastuu ja palvelujen tuottaminen määritellään - valtion ja kunnan suhde (uusi kuntatalousohjelma) - toiminnan organisoinnin ja johtamisen mallit - luottamushenkilöt, mm. päätoimiset ja osa-aikaiset, sidonnaisuuksien il moit ta mi nen - kuntalaisvaikuttaminen, mm. aloiteoikeuden myöntäminen palvelujen käyt tä jil le ja kunnassa toimiville yhteisöille ja säätiöille, ns. vai kut ta mistoi mi eli met eli mm. nuorisovaltuusto - konserniajattelu, mm. taloudessa ja johtamisessa - kuntien yhteistoiminnan säätely (vastuukuntamalli) - päätöksenteko- ja hallintomenettely, mm. hallintosääntö ainoa joh tosään tö, ot to-oi keus vain kh:lla, sähköiset päätöksentekotavat, yleinen tie to verk ko viestinnän pääkanavaksi - talous ja tilintarkastus, mm. alijäämän kattamisvelvollisuuden tiu kenta mi nen ja ulottaminen kuntayhtymiin, tarkastuslautakunnan riip pu matto muu den vahvistaminen ja arviointitehtävän täsmentäminen, si don naisuus il moi tuk sien kokoaminen tarkastuslautakunnan tehtäväksi - kunnan toiminta markkinoilla, mm. lainan ja vakuuden antaminen kunta kon ser nin ulkopuolelle kielletään. Lakiesitys sisältää monia parannuksia nykyiseen lainsäädäntöön. Uudis tuk ses sa on otettu huomioon aiempaa enemmän kun ta lais nä kö kulmaa ja osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä. Lisäksi kun nan toiminta on määritelty ja otettu konserniajattelu vahvasti huo mioon. Nastolan kunta on lausunut kuntalaki luonnoksesta seuraavaa: Kunnan toiminnan käsite, 6 Kuntakonserni ja kunnan toiminta

16 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Nastolan kunta pitää erittäin hyvänä, että kunnan johtaminen otetaan ko ko nais val tai ses ti haltuun ja ulotetaan se sisältämään koko toiminta or ga ni soin ti ta vas ta riippumatta. Kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta ja palvelujen tuottamista kos ke via ehdotuksia, pykälät 7-9 Järjestämis- ja tuottamisvastuun määrittely on tarpeellinen Kuntatalousohjelmasta, 12 Kuntatalousohjelma on erittäin hyvä ja tarpeellinen väline koko julkisen ta lou den vakautukseen sekä kansallisen ja globaalin talouden muu toksien ohjaamiseen, ennakoimiseen ja reagoimiseen julkisen talouden osal ta. Lisäksi tulee huomioida, että kunnille annetaan valtion toimesta ta lou del li set resurssit suhteessa annettuihin velvoitteisiin. Kuntavaalien ja valtuuston toimikauden alkamisen ajankohdan muut ta mi ses ta, 15 On hyvä asia, että uusi valtuusto voi valmistella ja hy väk syä seuraavan vuo den talousarvion sekä taloussuunnitelmat. Tällöin uusi valtuusto pää see heti toteuttamaan omaa näkemystään kunnan johtamisesta. Edellisen vuoden tilinpäätös olisi hy vä hyväksyä jo toukokuun loppuun men nes sä "vanhan" valtuuston toi mes ta. Nyt taloussäännöksissä esite tään, että tilinpäätös olisi kä si tel tä vä kesäkuun loppuun mennessä. Valtuuston kokoa koskevasta sääntelystä, 16 Tämä on hyvä lisä kunnalliseen itsehallintoon, jolloin paikalliset olo suhteet voidaan ottaa huomioon valtuuston kokoa määriteltäessä. Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä vai kut ta mis toimi eli miä ku ten nuorisovaltuustoa koskevista ehdotuksista, 5 luku Kuntalaisten ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vai kut ta mis mahdol li suuk sien lisääminen on perusteltua ja tarpeellista. Yhdenvertaiset oi keu det ja osallistumismahdollisuudet lisäävät osaltaan palvelujen laa dun val von taa, asiakaslähtöistä toimintatapaa ja tuot ta vuus vaa ti muksen toteutumista. Kunnan toimielinorganisaation ja johtamisen vaihtoehtoisista orga ni soin ti ta vois ta, 31, 34 ja 38 Säädös on tarpeen, jotta erikokoiset kunnat voivat järjestää tar koi tuksen mu kai sen organisaation omista lähtökohdistaan. Alueellisia toimielimiä koskevista ehdotuksista, 37 On hyvä, että on alueellisen tasapainon säilyttämiseksi esim. kuntien yh dis tyes sä mahdollisuus perustaa alueellisia toimielimiä. Kuntastrategiasta, 39 On erittäin tärkeää, että valtuusto vastaa ja päät tää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista pitkällä ai ka vä lil lä. Toki valtuustot ovat jo nykyisinkin hyväksyneet kun ta stra te gian, mutta toiminnan la kimää räi syys lisää strategian merkitystä.

17 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen ja kunnanhallituksen puheenjohtajan teh tä vistä, 40 ja 41 :t Säännökset ovat tarpeellisia kunnanhallituksen toiminnan jän te vöit tämi sek si. Erityisen hyvä on erikseen määrätä hallituksen pu heen joh tajan tehtävistä, jotta virkajohdon ja luottamushenkilöjohdon tehtävät eriy te tään ja täsmennetään. Johtajasopimuksesta, 43 Säännös on tarpeellinen lisä kuntalakiin, jonka mukainen sopimus onkin jo käytössä monessa kunnassa. Sopimuksen sisältö määrittelee virka joh don ja luottamushenkilöjohdon tehtäviä. Omistajaohjausta ja kuntakonsernin johtamista koskevista eh dotuk sis ta, 6, On erittäin tärkeää ottaa haltuun koko kunnan palvelutuotanto kunnan toi min ta -käsitteellä ja muutoin määrätä eri tavoin järjestetyn toiminnan ko ko nai suu den johtamisesta mukaan lukien tytäryhteisöt ja kun ta konser ni. Näin saadaan välineet johtaa ja ohjata koko kunnan pal ve lu tuotan toa tuotantotavoista riippumatta. Kuntien yhteistoimintaa koskevista ehdotuksista, 8 luku Pykälän 51 määrittely kuntien yhteistoiminnan ja hankintalain osalta on var sin tarpeellinen. Mahdollisuus perussopimuksella määrätä kuntayhtymän ylintä pää tösval taa käyttävä elin tai muodostaa yhden toimielimen kuntayhtymä antaa mahdollisuuden vahvistaa kunnan omistajaohjausta. Luottamushenkilöiden vaalikelpoisuuteen ehdotetuista muu toksis ta, eri tyi ses ti kunnanhallituksen osalta tytäryhteisöjen hal li tuksen jäseniä ja puheenjohtajistoa koskevista ehdotuksista, 74 1 ja 4 mom. Esitetyt muutokset ovat perusteltuja ja ne selkeyttävät nykyistä lain säädän töä sekä lisäävät hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Päätoimisen ja osa-aikaisen luottamushenkilön asemaa ja luot tamus hen ki lön oikeutta saada vapaata työstään koskevista eh dotuk sis ta, 81 ja 82 Säännökset ovat tarpeellisia ja varsinkin isoissa kaupungeissa on tarpeen tehdä keskeisistä luottamustehtävistä päätoimisia tai osa-ai kaisia. Tällöin kaikilla luottamushenkilöillä tulee olla oikeus saada työstä va paa ta ko. luottamustehtävien hoitoon. Sidonnaisuuksista ilmoittaminen, 85 Sidonnaisuuksista ilmoittaminen ja sidonnaisuusrekisterin yl lä pi tä minen on hyvin perusteltu ja lisää omalta osaltaan hallinnon avoimuutta ja luotettavuutta. Kunnallisen puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista eh do-

18 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus tuk sis ta, 19 2 mom. ja 83 3 mom. Puoluerahoituksen järjestelmän läpinäkyvyyden lisääminen lisää hal linnon avoimuutta ja kansalaisten luottamusta hallintoon, mikä on hyvä asia. Otto-oikeuden rajaamista kunnanhallitukselle, 93 Esitys korostaa kunnanhallituksen asemaa kunnan hallinnon ja ta louden hoidosta vastaavana toimielimenä ja se yksinkertaistaa ot to-oikeus me net te lyä. Tämä on hyvä ja looginen vahvistus kun nan hal li tuksen tehtäviin. Toimielinten sähköisiä päätöksentekotapoja koskevista eh do tuksis ta, sekä kunnan ilmoitusten, kunnan toimintaa kos kevien tietojen ja pöytäkirjojen julkaisemisesta tietoverkossa, 109 ja 110, 141 Esitykset ovat perusteltuja ja nykytekniikkaan sopivia. Esitykset jous tavoit ta vat päätöksentekoa ja antavat siihen uusia mahdollisuuksia. Kaikki nai nen tiedottaminen kunnan toiminnasta lisää avoimuutta ja auttaa pa ran ta maan palveluja ja muuta kunnan toimintaa. Alijäämän kattamisvelvollisuudesta määräajassa ja alijäämän katta mis vel vol li suu den ulottamisesta kuntayhtymiin, 111 Alijäämien kattamisvelvoite on julkisen talouden kestävyysvajeen nä kökul mas ta hyvin perusteltu ja sen ulottaminen kuntayhtymiin on tar peellis ta koko julkisen talouden kannalta. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan ja kun ta yh ty män arviointimenettelystä, 119 ja 120 Säädökset ovat loogisia alijäämän kattamisvelvoitteen kanssa ja siten on perusteltua ottaa säännökset kuntalakiin val tion osuus lain sää dännön sijasta. Tarkastuslautakuntaa koskevista ehdotuksista, 122 Tehtävien täsmennys ja rajaus suhteessa kunnanhallitukseen ovat tarpeel li sia. Myös tarkastuslautakunnan roolin vahvistaminen tar koi tuksen mu kai suus ky sy myk siin sekä kuntakonserniin ovat tarpeellisia koko kun nan johtamisen valvonnan ja kehittämisen kannalta. Si don nai suuksien ilmoittaminen tarkastuslautakunnan tehtävänä on luonteva. Tilintarkastuksesta, 123 Säännösmuutokset täsmentävät tilintarkastuksen järjestämistä hyvään suun taan. Myös tässä huomioidaan konserninäkökulma. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien tietojensaantioikeudesta, 125 Kun tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluu kuntakonsernin tavoitteiden ar vioin ti, olisi perusteltua laajentaa tarkastuslautakunnan tie to jen saanti oi keut ta myös konsernin yhteisöihin samalla tavalla kuin ti lin tar kas tajal la.

19 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kunnan toimintaa markkinoilla koskevista ehdotuksista kuten kun nan myön tä mien lainojen, takausten sekä vakuuksien ra joit tami ses ta, kun nan kiinteistön luovutuksesta ja julkisen palvelun tavoit tees ta, 15 luku Nastolan kunnanhallitus pitää hyvänä, että tällä tavoin vähennetään epä ter vet tä kilpailua. Esitykseen ei ole huomautettavaa. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

20 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista Kunnanhallitus 138 Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää kun nilta lausuntoja väliraportistaan. Lausuntoa pyydetään mennes sä. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koituk se na on, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköi seen asiointiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so. ää nes tämi nen tietoverkon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja siten edis te tään perustuslaissa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Työryhmä katsoo, että nettiäänestysjärjestelmä voidaan kehittää neuvoa-an ta viin kunnallisiin kansanäänestyksiin. Koska kirjeäänestys on jo käy tös sä, nettiäänestys ei muuttaisi äänestäjän asemaa val vo mat tomis sa olosuhteissa äänestämisen osalta. Lisäksi, kun kyse on neuvoa-an ta vas ta äänestyksestä, mahdollisesti virheet eivät olisi tuloksen kan nal ta yhtä kohtalokkaita kuin vaaleissa. Kunnan valtuuston niin päät täes sä nettiäänestys voisi kunnallisessa kansanäänestyksessä kor va ta nykyisin yleisesti käytetyn kirjeäänestyksen. Nettijärjestelmän käyttöä voisi myös pilotoida kunnallisten kan san äänes tys ten lisäksi joidenkin kunnallisten toimijoiden, kuten nuo ri so valtuus to jen tai vanhusneuvostojen vaaleissa. Myönteisten kokemusten kaut ta luottamusta järjestelmään voitaisiin kasvattaa vähitellen. Nettiäänestyksen käyttöönotto kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä edellyttää muutoksen neuvoa-antavissa kunnallisissa kan san ää nes tyk sis sä noudatettavasta menettelystä säädettyyn lakiin (656/1990). Koska kansanäänestysmenettelyn keskeisistä yk si tyis kohdis ta noudatetun käytännön mukaan säädetään lain tasolla, lain val miste lu työ on järkevää ajoittaa toteutettavaksi yhtä aikaa ää nes tys jär jes telmän kehittämisen kanssa. Tästä syystä työryhmän väliraporttia ei ole kir joi tet tu hallituksen esityksen muotoon. Työryhmä esittää, että työtä nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseksi jat ke taan. Tavoitteena olisi ottaa nettiäänestys käyttöön neu voa-an tavis sa kunnallisissa kansanäänestyksissä ja että sitä varten osana oikeus mi nis te riön demokratiaverkkopalveluja toteutetaan net ti ää nes tysjär jes tel mä, joka on kuntien käytettävissä ilman eri korvausta. Nettiäänestystä ei käytettäisi kunnallisissa neuvoa-antavissa kan sanää nes tyk sis sä, mikäli äänestys järjestetään vaalien yhteydessä. Työryhmä katsoo, että turvallisen nettiäänestysjärjestelmän ke hit tä minen yleisissä vaaleissa käytettäväksi olisi mahdollista, mutta se vaatii mer kit tä viä rahallisia panostuksia. Nettiäänestys otettaisiin vaaleissa käyt töön muiden äänestystapojen rinnalle, joten nettiäänestyksen käyt-

21 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus töön ot to lisäisi vaalien kustannuksia. Nettiäänestyksen etuja, kuten erilais ten äänestäjäryhmien parempi osallistaminen ja sähköisen käyt töliit ty män mahdollisuudet parempiin käyttökokemuksiin, pitäisi arvioida suh tees sa järjestelmän kehitys ja ylläpitokustannuksiin. Nettiäänestysjärjestelmän kustannukset pitää arvioida erikseen ko konai suu te na huomioiden myös ennakkoäänestämisjärjestelmän ny kykus tan nuk set ja niiden vähentämispotentiaali pitkällä aikavälillä. Ennen net ti ää nes tys jär jes tel män käyttöönottoa nettiäänestystyöryhmä jatkaa työ tä toimivan mallin kehittämiseksi ja arvioi käytettävissä olevien tie tojen perusteella nettiäänestysjärjestelmän toteuttamiskustannuksia. Työ ryh mä ehdottaa, että se selvittäisi syksyllä 2014 keinoja ja toi min tata po ja nettiäänestysjärjestelmän kehitystyön organisoimiseksi. Uuden äänestämistavan, nettiäänestyksen, käyttöönotossa on huo lehdit ta va siitä, ettei vaaranneta nykyistä kansalaisten luottamusta vaalien ja kunnallisten kansanäänestysten toimittamiseen. Tämä edellyttää sitä, että äänestysjärjestelyillä mahdollisimman tehokkaasti varmistetaan ää nes tyk sen turvallisuus ja äänioikeutettujen vaalisalaisuuden sekä valin nan va pau den säilyminen. Luottamuksen saavuttamiseksi järjestelmän on oltava helppokäyttöinen ja kansalaisten on kyettävä mahdollisimman kattavasti ymmärtämään jär jes tel män yleisiä toimintaperiaatteita. Kuitenkin on selvää, että uskot ta va nettiäänestysjärjestelmä on teknisesti niin edistynyt, että jär jestel män toiminnallisuuksien kattava tarkastelu edellyttää syvällistä asian tun te mus ta tietojenkäsittelystä, tietoturvasta ja salaustieteestä. Kan sa lais ten on siltä osin luotettava asiantuntijoiden käsityksiin jär jestel män turvallisuudesta. Äänestysjärjestelmän tulee olla valtion omistuksessa tai hallinnassa se kä äänestysjärjestelmän tulee olla tarkastelua varten julkinen niin kan sa lai sil le, järjestöille, asiantuntijoille kuin vaalitarkkailijoillekin. Nettiäänestystyöryhmän väliraportti toimitetaan kokouksen osallistujille oheis ma te ri aa li na. Virkamiesvalmistelun pohjalta työryhmän väliraportista on lausuttu seuraa vaa: - Nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönoton mahdollistaminen kun nalli sis sa kansanäänestyksissä on kannatettava asia. Kansanäänestyksiä jär jes tet täes sä tulee kuitenkin ottaa huomioon kuntalaisten ta sa puo linen vaikuttamismahdollisuus, kaikki eivät hallitse internetin käyttöä. - Kunnassamme säilytettäisiin kirjeäänestysmahdollisuus net ti ää nestyk sen rinnalla. - Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, järjestettäisiinkö kunnallisia kan sanää nes tyk siä useammin, jos käytettävissä olisi maksutta net ti ää nes tysjär jes tel mä. - Kunnanhallitus pitää kannatettava, että nettityöryhmä jatkaa asian työs tä mis tä esittämänsä suunnitelman mukaisesti. Yhteistyö sellaisten

22 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus ta ho jen kanssa, joilla on jo kokemusta vastaavista hankkeista on erittäin kannatettavaa. - Luottamuksen saavuttaminen ja järjestelmän luotettavuus ovat en siar voi sen tärkeitä nettiäänestyksen käyttöönotossa. Järjestelmä tulee tes ta ta huolellisesti, ongelmien ja virheiden poissulkemiseksi. Kun järjes tel mä pidetään yksinkertaisena ja helppokäyttöisenä, tukee sekin osal taan virheiden mahdollisuutta. Vaalisalaisuuden säilyminen kai kissa tilanteissa on keskeinen tekijä luottamuksen syntymisen ja säi ly misen kannalta. - Järjestelmän avoimuuden turvaamisen keinoja ovat riittävä ja selkeä tie dot ta mi nen erilaisia tiedotuskanavia käyttäen sekä järjestelmän pi tämi nen julkishallinnon omistuksessa. - Nastolan kunnanhallitus tukee nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia. Ehdotus: Päätös: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee annetun lausunnon tietoonsa saatetuksi ja hy väk syy sen osaltaan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

23 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laadinta vuosille , hanke-esitykset 819/07.071/2014 Kunnanhallitus 139 Päijät-Hämeen liitto pyytää maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden kes kei siä aluekehittämisen hanke-esityksiä maakuntaohjelman toimeen pa no suun ni tel maan vuosille Maakuntahallitus ja maa kun nan yhteistyöryhmä hyväksyy ja tarvittaessa tarkistaa maa kunta oh jel man toimeenpanosuunnitelman. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa tulee olla maa kun taoh jel man toteuttamisen seuraavien vuosien painotukset ja keskeiset toi men pi teet sekä rahoituksen linjaukset. Toimeenpanosuunnitelmalla suun na taan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kan sal lis ta rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoi tus ta. Käsittely tehdään syyskuun aikana ja toimitetaan sen jälkeen mi nis te riöil le. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen 2. Hyvinvoiva väestö 3. Kestävä ympäristö Kunnilta pyydetään maakunnan kehittämisen kärkiasioista lyhyet esitte lyt hanke-esitysten osalta. Esitykset pyydetään viimeistään klo 15. Johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja linjannut seu raa vaa: 1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen: - Kierrätyspuiston toteuttaminen vt 12 Uudenkylän liittymän lä hei syyteen. - tekninen johtaja valmistelee mihin hankkeen osaan haetaan ra hoi tusta, esim. liikennejärjestelyt. 2. Hyvinvoiva väestö: - Hyvän Olon Nastola -hankkeeseen liittyvä hanke - perusturvajohtaja ja arkistosihteeri valmistelevat asiaa 3. Kestävä ympäristö - Nastolan kunta ilmoittaa valmiutensa olla mukana maakunnallisissa tai yli maa kun nal li sis sa hankkeissa vesien laadun parantamiseksi. Ehdotus: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy tehdyt esi tyk set.

24 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

25 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjakirja, Bottas 865/41.411/2014 Kunnanhallitus 140 Nastolan kunta luovuttaa Nastolan kunnasta kotoisin olevalle F1 kul jetta ja Valtteri Bottakselle, tunnustukseksi menestyksestä ja kiitokseksi Nas to lan tunnetuksi tekemisestä, määräalan Nastolan kunnan Kois kalan kylässä sijaitsevasta Härhö nimisestä tilasta seuraavin ehdoin: Lahjoituksen osapuolet Lahjan antaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Lahjan saaja: Bottas, Valtteri Viktor Lahjoituksen kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Koiskala (404) Tila: määräala tilasta Härhö RN:o 1:1047 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: n m2 Lahjoituksen kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kar tasta. Lahjoituksen kohde käsittää Villähde-Koiskalan osayleiskaavan AP aluet ta, osoitteessa Kalliojärventie 46, Villähde. Tontilla on 7 kap pa let ta purkukuntoisia rakennuksia. Irtain omaisuus: Tämän lahjoituksen yhteydessä ei ole luovutettu irtaimistoa. Kaavoitustilanne: Alueella on voimassa Villähde-Koiskalan osayleiskaava. Osa yleis kaavas sa alueen kaavamerkintä on AP, pientalovaltainen asuntoalue. Lahjoituksen ehdot Tähän lahjakirjaan on kirjattu kaikki tätä lahjoitusta koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen Omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät lahjan saajalle sitten, kun kunnan tätä lahjoitusta koskeva päätös on saavuttanut lainvoiman. 2. Kiinnitykset ja panttioikeudet Lahjoituksen kohde on tulostetun rasitustodistuksen

26 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus mukaan vapaa kiinnityksistä. 3. Rasitteet Lahjoituksen kohteeseen kohdistuvat kiinteistörasitteet ilmenevät päivätystä kiinteistörekisterin otteesta. Luovuttaja vakuuttaa, että kiinteistöön ei kohdistu muita rasitteita, kuin mitä em. kiinteistörekisteriotteesta ilmenee. 4. Lahjoituksen kohteesta aiheutuvat kustannukset ja vaaranvastuu Suoritettavista maksuista, veroista ja muista julkisoikeudellisista maksuista sekä kiinteistöä kohdanneista vahingoista vastaa omistusoikeuden siirtymistä edeltäneeltä ajalta lahjoittaja ja sen jälkeiseltä ajalta lahjan saaja. 5. Lahjoituksen kohteeseen tutustuminen ja lahjan antajan antamat tiedot kohteesta Lahjan saaja on tarkastanut lahjoituksen kohteen, sen alueen ja rajat sekä tutustunut sen maasto-olosuhteisiin. Lahjan saaja on verrannut näitä seikkoja lahjoituksen kohteesta esitetyistä asiakirjoista saataviin tietoihin eikä lahjan saajalla ole huomautettavaa näiden seikkojen suhteen. Lahjan antaja luovuttaa kaupan kohteen siinä kunnossa kuin se oli lahjan saajan arvioidessa alueen. Lahjan antaja vakuuttaa antaneensa lahjan saajalle kaikki lahjoituksen kohteesta tiedossaan olevat tiedot. Lahjan antaja vakuuttaa, että myytävään tilaan ei kohdistu voimassa olevia puunmyyntisopimuksia. Lahjan antaja vakuuttaa ettei lahjan antajalla ole tietoa lahjoitettavalla alueella harjoitetusta sellaisesta toiminnasta, joka olisi aiheuttanut maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai että lahjoitettavan alueen maaperässä olisi jätteitä tai aineita, jotka voivat aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumista. 6. Asiakirjoihin tutustuminen Lahjan saaja on tutustunut kaupan kohdetta koskeviin asiakirjoihin, joita ovat: 1. Lainhuutotodistukset 2. Rasitustodistukset 3. Kiinteistörekisterinotteet 4. Kaavakartat ja määräykset 7. Kaupanvahvistajan palkkio Tästä kaupasta aiheutuvasta kaupanvahvistajan palkkiosta vastaa lahjan antaja. 8. Määräalan erottaminen Lahjan antaja vastaa määräalan erottamiskustannuksista. 9. Johtojen ym. sijoittaminen

27 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Lahjan antajan valtuuttamilla tahoilla on oikeus sijoittaa ja huoltaa tontille tarpeelliset johdot ja niihin liittyvät vähäiset laitteet ja rakennelmat sekä laitokset. Asennustöiden jälkeen töiden tekijä on velvollinen saattamaan tontin entistä vastaavaan kuntoon. Tontin omistajalle korvataan edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuva suoranainen vahinko. 10. Muut ehdot Lahjoitettavalle määräalalle kuljetaan Kalliojärven yksityistien kautta. Lahjan antaja vastaa määräalan osalta vuoden 2014 tieyksikkömaksuista. Lahjan saaja vastaa määräalan tieyksikkömaksuista vuodesta 2015 eteenpäin. Kiinteistöllä sijaitsee 7 kappaletta purkukuntoisia rakennuksia. Kunta purkaa kustannuksellaan rakennuksista 6 kappaletta mennessä. Ehdotus: Päätös: Lisätietoja: (kunnanjohtaja) Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun lahjakirjan. Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti. Lisätietoja maankäyttöinsinööri Jouni Lehto puh ,

28 Nastolan kunta Pöytäkirja 12/ Kunnanhallitus Kauppakirja, Vappula 112/41.411/2013 Kunnanhallitus 141 Heikki Vihtori Vappulan ja Nastolan kunnan kesken on al lekir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja. Kauppakirja perustuu osapuolten allekirjoittamaan kiin teis tökau pan esisopimukseen. Kaupan osapuolet Myyjä: Vappula, Heikki Vihtori Omistusosuus: 1/1 Ostaja: Nastolan kunta Y-tunnus: Osoite: PL 4, Nastola Kaupan kohde Kunta: Nastola (532) Kylä: Villähde (411) Tila: määräala tilasta Heikinniitty RN:o 13:788 Kiinteistötunnus: Pinta-ala: noin 804 m2 Kaupan kohteen sijainti ja rajat ilmenevät liitteenä olevasta kartasta. Alue on voimassa olevan asemakaavan mukaista katu- ja VL-aluetta. Alue on rakentamaton. Kaavatulkinnan mukaan alue jakautuu eri maankäyttölajeihin seu raavas ti: Lähivirkistysalue (VL) Katu- tai muu liikennealue Yhteensä 471 m2 333 m2 804 m2 Irtain omaisuus: Tämän määräalan kaupan yhteydessä ei ole myyty irtaimistoa. Kaupan ehdot Tähän kauppakirjaan on kirjattu kaikki tätä kauppaa koskevat osa puolten väliset sopimukset. 1. Kauppahinta ja maksuehdot 1.1. Hinta Kauppahinta on yksi euro (1,00 ). Kauppahinta ei perustu pintaalaan.

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 205 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 205 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Jukka-Matti Jäppinen Kunnanhallitus 37 16.03.2015 Kauppakirja, Jäppinen Kunnanhallitus 37 Nastolan kunnan ja Jukka-Matti Jäppisen kesken on laadittu seu raavan sisältöinen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola

Pär-Gustaf Relander. Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola Kunnanhallitus 203 08.12.2014 Kauppakirja, Relander 967/41.411/2014 Kunnanhallitus 203 Pär-Gustaf Relanderin ja Nastolan kunnan kesken on 27.11.2014 alle kir joi tet tu seuraavan sisältöinen kauppakirja.

Lisätiedot

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna):

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista. Lausuntopyyntö (kysymykset tummennettuna): Kunnanhallitus 193 18.08.2014 Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet, lausunto nettiäänestystyöryhmän väliraportista 418/00.00.00/2014 Kunnanhallitus 193 Oikeusministeriö on asettanut

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Tuomas Petteri Hietala Kunnanhallitus 70 30.03.2015 Kunnanhallitus 108 01.06.2015 Kauppakirja, Hietala 742/41.411/2014 Kunnanhallitus 30.03.2015 70 Nastolan kunnan ja Tuomas Hietalan kesken on laadittu seuraavan si säl töi nen

Lisätiedot

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta

Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Miehikkälän kunnanhallitus 117 11.08.2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 1/00.000/2013 Khall 117 Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, et

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen

Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalakiluonnoksesta lausunnon antaminen Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että siinä otetaan huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014

Kunnanhallitus 196 25.08.2014. Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Kunnanhallitus 196 25.08.2014 Lausunto kuntalain esitysluonnoksesta(ohm. 91) Khall 196 25.8.2014 Valtiovarainministeriö on lähettänyt kunnaille 8.5.2014 päivätyn seuraavasisältöisen kirjeen: Kuntalain

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10.

Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014. Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013. Kunnanhallitus 27.10. Kunnanhallitus 175 27.10.2014 Valtuusto 39 10.11.2014 Hankesuunnitelma, Rakokiven koulu 524/01.017/2013 Kunnanhallitus 27.10.2014 175 Sivistystoimen palveluverkkoselvityksien pohjalta on valtuuston 27.1.2014

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies

Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot. KUJO Sakari Kela Lakimies Uuden kuntalain täytäntöönpano Lähteenä KL:n / Kirsi Monosen kalvot KUJO 23.2.2016 Sakari Kela Lakimies Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 1 Voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista,

Lisätiedot

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan.

Samalla, kun uusi hallintosääntö hyväksytään, nykyiset johtosäännöt ku mo taan. Kunnanhallitus 29 30.01.2017 Kunnanhallitus 66 13.03.2017 Kunnanhallitus 78 20.03.2017 Kunnanhallitus 107 18.04.2017 Valtuusto 34 26.04.2017 Hallintosäännön hyväksyminen KH 29 Uuden kuntalain mukaan hallintosääntö

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia.

Ehdotetut muutokset ovat kannatettavia. 1 Alavieskan kunta 26.8.2014 Pappilantie 1 85200 Alavieska Valtiovarainministeriö Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Alavieskan kunnanhallitus on 25.8.2014 päättänyt antaa asiassa seuraavan

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.09.2017 16:30-16:37 Paikka Ruoveden kunnantalon kahvihuone Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Tarkastuslautakunta 14 26.05.2015 2013-2016 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija:

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet

Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Luonnos uudeksi kuntalaiksi Asukkaiden osallistumisoikeudet Kuntalaiset keskiöön projektiverkosto Tampere 15.5.2014 Riitta Myllymäki johtava lakimies 1 Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Kunnanhallitus 82 31.03.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 75/02.02.02/2015 Kh 31.03.2015 82 Valmistelija: Pekka Wallén, va. hallintojohtaja

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet / Lausuntopyyntö

Vaalien ajankohdat ja kansalaisten osallistumisoikeudet / Lausuntopyyntö OM Oikeusministeriö Lähettäjä: Marie Grannas Lähetetty: 28. elokuuta 2014 13:52 Vastaanottaja: Huotarinen Heini (OM); OM Oikeusministeriö Aihe: Kaskisten kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot