RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN OHJE (HANKEOHJE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN OHJE (HANKEOHJE)"

Transkriptio

1 1/32 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HUS-Tilakeskus RAKENNUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN OHJE (HANKEOHJE)

2 2/32 1. JOHDANTO 3 2. TOIMINNAN SUUNNITTELU 4 3. HANKKEIDEN SUUNNITTELUN ERITYISVAATIMUKSIA 5 4. HANKKEIDEN OHJELMOINTI Yleistä Aikataulusuunnitelmat Rakennuttamissopimus Suurten rakennushankkeiden etenemisen seuranta ja raportointi 9 5. RAKENNUSHANKKEEN ETENEMINEN SUURET RAKENNUSHANKKEET > euroa (alv = 0) Investointiesitys ja tarveselvitys hankkeen budjetointi Hankesuunnittelu Hankkeen toteutussuunnittelu Rakentamisen valmistelu urakkatarjousten pyytäminen Rakentaminen Tilaajan edustajan tehtävät rakennusvaiheessa Käyttäjän edustajien tehtävät rakentamisvaiheessa Hankkeen valmistuminen, käyttöönotto ja takuuajan tarkastukset Hankkeen luovuttaminen tilaajalle Laskuttaminen Hankkeen päättyminen ja investoinnin aktivointi Hankkeen elinkaaren kustannukset Hankkeesta tiedottaminen PIENET RAKENNUSHANKKEET < EUROA (alv = 0) Hankkeen esittäminen ja pienten rakennusinvestointien investointiohjelman hyväksyminen Hankesuunnitelman hyväksyminen (mikäli hankesuunnitelmaa on edellytetty) Hankkeet, joissa hankesuunnitelmaa ei laadita Toteutussuunnittelu HANKKEET ALLE EUROA LAITEHANKKEISIIN LITTYVÄT RAKENNUSTEKNISET TYÖT VUOKRATILAHANKKEET Yleistä Uusien vuokratilojen hankinta Olemassa oleviin vuokrakohteisiin tehtävät rakennusinvestoinnit HANKKEEN KUSTANNUSTEN HALLINTA JA VAIKUTUKSET SISÄISEEN VUOKRAAN Hankkeen kustannusarvion sitovuus Kustannusten raportointi Vaikutukset sisäisiin vuokriin POISTOT Poistoajan määrittely Poistoajan muuttaminen OHJEEN VOIMAANTULO 32

3 3/32 1. JOHDANTO Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja on antanut pysyväisohjeen 5/2013 investointisuunnittelusta. HUS:n investointisuunnitteluohjeen painopiste on investointien strategisessa suunnittelussa, investointien kannattavuuden ja toteuttamisen tarpeen arvioinnissa. Investointisuunnitteluohjeessa annetaan HUS-Tilakeskuksen tehtäväksi ohjeistaa rakennusprojektien suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvät prosessit ja menettelytavat. HUS:n hallituksen hyväksymän tilaaja-tuottaja toimintamallin periaatteiden mukaisesti tilaaja johtaa omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti suunnitteluprosessia, vastaa investointiprojektin sisällön, laatutason ja kustannusten ohjauksesta, valvoo hankkeiden toteutusvaiheita ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä, tekee päätökset ja vastaa projektin rahoituksesta ja budjettivarauksessa pysymisestä. Rakennushankkeissa HUS-Tilakeskus toimii omistajaa edustavana tilaajana. HUS:n toimitusjohtajan tekemän linjauksen mukaisesti johtajaylilääkäri toimitusjohtajan alaisuudessa vastaa suurten sairaalarakennushankkeiden toiminnallisesta koordinoinnista HUS:n strategian ja sairaaloiden välisen työnjaon kehittämislinjausten mukaisesti. Hänen alaisuudessaan toimii suurten rakennushankkeiden toiminnallista suunnittelua koordinoiva hankejohtaja. Hankejohtaja johtaa HUS:n suurten rakennushankkeiden toiminnallista suunnittelua ja muuta valmistelua. Hänen tehtävässään korostuu toimintaprosessien kehittämistyön ohjaaminen siten, että uusien toimitilojen suunnitteluun aina yhdistetään aikaisempaa laadukkaampi ja tehokkaammin järjestetty, uutta teknologiaa hyödyntävä palvelutuotanto. Tavoitteena on uusien tilojen lisäkustannusten kattaminen ainakin osittain tuottavuuden kasvulla. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös hankeselvitysten ja hankesuunnittelun ohjaus ja toimintayksiköiden sijainnin suunnittelu siten, että rakennettu tilakapasiteetti on optimaalisessa käytössä. Ohjausryhmän tehtävänä on huolehtia siitä, että suuret rakennushankkeet ja niihin liittyvät palvelutuotannon järjestelyt tukevat konsernin strategiaa huomioiden potilaslähtöisen ja oikea-aikaisen hoidon, tiivistyvän kumppanuuden perusterveydenhuollon kanssa, vaikuttavan ja kilpailukykyisen toiminnan sekä opetuksen/koulutuksen ja tutkimuksen edellytykset HUS:ssa. Sen toimintaa ei ole ajallisesti rajoitettu tavanomaisten hankkeiden hankeselvitys- tai hankesuunnitteluvaiheisiin. Suurten rakennushankkeiden lisäksi ohjausryhmä voi ottaa käsiteltäväkseen pienempiä rakennus- tai muita hankkeita, joilla ilmiselvästi tulee olemaan vaikutuksia ohjausryhmän jo käsiteltävinä oleviin asioihin. Ohjausryhmä ohjaa HUS:n toimintojen sijoittumista koskevaa pitkäkantoisen suunnitelman, ns. master planin luomista ja sen päivittämistä tarpeiden mukaisesti. Ohjausryhmä käsittelee merkittäviä perustamiskustannuksia ja toimintakuluja aiheuttavat liikelaitosten uudet toimintakonseptit uusissa sairaalarakennuksissa, huomioiden potilaiden saaman palvelun laadun, henkilöstön tarkoituksenmukaisen työnjaon ja sairaanhoitopiirin kokonaiskustannukset koskien sekä investointikustannuksia että toimintakuluja. Liikelaitokset tuovat nämä toimintamallit ohjausryhmän käsittelyyn huolella valmisteltuna sisältäen kustannusarviot eri vaihtoehdoista myös kliinisille toi-

4 4/32 mialoille koituvien muutosten osalta, kansalliset ja kansainväliset kokemukset huomioiden ja kiinnittäen erityistä huomiota uusien menetelmien edellyttämien tietoteknisten rajapintojen suunnitteluun ja kustannuksiin. Rakennushankkeisiin liittyvät IT-hankinnat koordinoidaan ohjausryhmän kautta. Niiden osalta huolehditaan potilaslähtöisyydestä, käyttäjien näkemysten huomioimisesta, tulevaisuuden innovaatioiden hyödyntämisestä ja kokonaistaloudellisesta suunnittelusta. IT-hankintojen laajuuden ja merkittävyyden vuoksi (esim. hoitajakutsujärjestelmät) ohjausryhmä on asettanut erillisen valmistelevan ryhmän ohjausryhmässä tapahtuvaa IT-asioiden käsittelyä varten. Lisäksi ohjausryhmä käsittelee tilakeskuksen valmistelemat rakennushankkeiden ja peruskorjausten edellyttämät laajat väistöt. Investointiprojekteissa tuottaja vastaa hankkeen käytännön organisoinnista, hankintaprosessista, osaltaan aikataulu- ja kustannusraamien pitävyydestä, riittävästä erityisosaamisesta ja laadunhallinnasta sekä raportoinnista. Rakennushankkeissa tuottajana toimii HUS-Kiinteistöt Oy. Hankinta ja urakkasopimukset tehdään tuottajan nimiin. Rakennussuunnitteluprosessissa HUS-Tilakeskus tilaajan tehtävien lisäksi avustaa ohjausryhmää, tulosyksiköitä, liikelaitoksia ja konsernihallintoa tarveselvityksen valmistelussa, tarpeellisen teknisen avun antamisessa ja on läheisessä yhteistyössä ohjausryhmän, yksiköitten ja konsernijohdon kanssa investointiohjelmaa valmisteltaessa. HUS:n investointisuunnitteluohjeessa korostetaan investointihankkeen kokonaisuutta. Uudisrakennushankkeen budjetoinnissa ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon investoinnin kaikki osatekijät, rakennussuunnittelu, tietohallinnon suunnittelu, kiinteät laitteet ja uuden toiminnan ensikertainen kalustaminen. Hankkeen kustannusarvion ja aikataulun pitävyys riippuu olennaisesti hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen sujuvuudesta. Suunnitteluvaiheesta toiseen siirtyminen edellyttää joustavuutta ja erityisesti selkeää ohjeistusta. Hankeohjeen tarkoituksena on ohjata rakennushankkeiden suunnittelu, toteutus ja käyttöönotto samankaltaisiksi prosesseiksi koko kuntayhtymässä ja toisaalta helpottaa ja nopeuttaa hankkeiden läpivientiä. Ohjeella pyritään turvaamaan suunnittelun ja rakentamisen laatu; tavoitteena on tuottaa toimintaa tukevia, viihtyisiä, kestäviä ja käytännöllisiä tiloja, joissa toteutuvat monikäyttöisyys, muunneltavuus sekä ratkaisujen kokonaistaloudellinen kestävyys. Tätä ohjetta tulee noudattaa kaikissa HUS:n rakennus- ja vuokratilahankkeissa. Ohje koskee HUS konsernin kaikkia osapuolia ja sidosryhmiä sekä yhteistyökumppaneita rakennushankkeissa. 2. TOIMINNAN SUUNNITTELU Rakennushankkeisiin liittyy kaikissa vaiheessa toiminnan suunnittelu lähtien tarveselvitysvaiheesta ja suunnitteluvaiheista aina rakentamis- ja käyttöönottovaiheisiin. Toiminnan suunnitteluun kuuluu tavoitteiden asettaminen huomioiden lääketieteelliset ja

5 5/32 Potilaan näkökulma hoitotyöhön liittyvät tavoitteet, uudistuvat potilasprosessit, potilaan ja omaisen kokemus ja tutkimuksen ja opetuksen tarpeet. Toiminnan suunnittelua ohjaa kustannustehokkuus ja erityisesti henkilökunnan tehokas käyttö varsinaiseen perustehtävään. Tämä toteutetaan jatkuvaan kehittämiseen perustuvalla lean-toimintatavalla. Toiminnan suunnittelussa suunnitellaan varsinaiset potilasprosessien lisäksi kaikki tukipalvelut ja erityishuomiota kiinnitetään ICT-järjestelmiin. Tavoitteena on kaikissa suurissa ja myös pienissä rakennushankkeissa luoda mahdollisuudet tulevaisuuden innovaatioille, ja suunnitella geneerisiä tiloja siten, että toimintojen vaihtuessa tilat ovat mahdollisimman monikäyttöisiä ja muuntojoustavia. Toiminnan suunnittelua ohjaa suurten rakennushankkeiden hankejohtaja ja suurille rakennushankkeille nimetään erikseen projektipäälliköt, joita hankejohtaja ohjaa. Projektipäälliköt ohjaavat ja koordinoivat toiminnan suunnittelua ja käyttäjien osuutta hankkeen eri vaiheissa. Suurten rakennushankkeiden toiminnan suunnittelusta raportoidaan säännöllisesti HUS:n johtajaylilääkärin alaiselle suurten rakennushankkeiden ohjausryhmälle. Toimialojen tulee resursoida riittävästi työaikaa käyttäjien työskentelylle ja mahdollistaa tutustuminen kansallisiin ja myös kansainvälisiin sairaaloiden suunnitteluratkaisuihin. HUS: iin perustetaan tarkoituksenmukaisia asiantuntijaryhmiä, jotka tukevat suuria rakennushankkeita (esimerkkinä infektioturvallisuuden asiantuntijaryhmä). HUS: in rakennushankkeiden käyttäjien edustajat verkostoituvat siten, että mahdollisimman hyvin saadaan uudet innovaatiot ja kehittämishankkeet kaikkien hyödynnettäväksi. Tavoitteena on luoda useimmille tiloille yhtenäiset standardit mitoitukseen ja tilasuunnitteluun suurten rakennushankkeiden ohjausryhmän ohjaamana. Suunnitteluratkaisuilta edellytetään mahdollisimman hyvää visualisointia, simulointia ja testaamista hyödyntäen virtuaalitekniikkaa ja erilaisia fyysisiä mallitiloja. Tarvittaessa hankitaan ulkopuolista asiantuntijaosaamista. Potilaan näkökulma ja tarpeet on koko toiminnan ja tilasuunnittelun keskeinen lähtökohta. Potilaat ja omaiset pyritään osallistamaan suunnitteluun hyödyntäen palvelumuotoilun keinoja. Tilat suunnitellaan siten, että omaiset voivat olla läsnä mahdollisimman paljon eri vaiheissa. Tilat suunnitellaan siten, että ne edistävät potilaan paranemista ja tarjoavat potilaille, omaisille ja siten myös henkilökunnalle viihtyisät tilat. Suunnittelussa huomioidaan visuaalisen ympäristön lisäksi erityisesti myös akustiset ratkaisut. Erityishuomiota kiinnitetään potilaan voinnin valvottavuuteen ja intimiteettiin. Tavoitteena on mahdollisimman selkeä palvelukokonaisuus, potilaan ja omaisten helppo orientaatio, innovatiiviset sähköiset palvelut ja turvallisuutta lisäävä ympäristö. 3. HANKKEIDEN SUUNNITTELUN ERITYISVAATIMUKSIA Erikoissairaanhoidon tilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy paljon eritysosaamista. Tässä luvussa on pyritty kuvaamaan niistä keskeisiä ja samalla ohjeistamaan suunnitteluorganisaatiot ottamaan nämä huomioon.

6 6/32 Opastus Esteettömyys Hyvä työympäristö Sairaala-alueilla liikkuu päivittäin suuri määrä vieraita, potilaita ja heidän omaisiaan. Sairaalarakennukset ovat usein toimintalähtöisestä suunnittelustaan johtuen ulkopuolisen silmään sekavia ja vaikeasti orientoiduttavissa olevia tiloja. Opastejärjestelmän tavoitteena on tukea niin potilaiden, vierailijoiden kuin oman henkilökunnankin mahdollisimman omatoimista liikkumista sairaala-alueella. Vaikka opasteet eivät voi korvata kokonaan henkilökohtaista neuvontaa, tulee opastusjärjestelmän tukea sen vähentämistä. Opastusjärjestelmä palvelee sairaalan toimintaa optimaalisesti silloin, kun potilas pystyy omatoimisesti ja turvallisesti siirtymään hoitopaikasta toiseen ilman viivästyksiä ja turhaa potilaan ja henkilökunnan ajan käyttöä. HUS:n opasteohjeiden periaatteita tulee noudattaa mahdollisimman tarkasti yhtenäisten käytäntöjen luomiseksi. Opastus suunnitellaan osana hanketta ja toteutetaan ennen rakennuksen käyttöönottoa. Työmaa-aikainen opastus suunnitellaan osana työmaavaiheen suunnittelua ja siihen tulee kiinnittää erityistä huomiota etenkin silloin, kun rakennetaan toiminnassa olevassa rakennuksessa tai alueella. Opastus tehdään kaksikielisenä. Päivystyspisteissä ja tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan muuallakin myös englanninkielisenä. Esteettömyydellä tarkoitetaan ympäristön ominaisuutta ja kykyä palvella toimintaympäristönä toimintakyvyltään eri tavoin rajoittuneita henkilöitä. Esteettömässä ympäristössä kaikki voivat toimia yhdenvertaisina. Esteettömässä ympäristössä ei tarvita erityisratkaisuja tai palveluja toimintarajoitteisille henkilöille. Toimintarajoitteiseksi katsotaan liikuntarajoitteisten lisäksi esim. näkö- ja kuulovammaiset ym. erilaisia toimintakykyä rajoittavaa sairautta tai ominaisuutta kantavat henkilöt. Sairaalaympäristössä esteettömyys on luonnollisesti oleellinen osa ympäristön toimivuutta. Rakentamisen esteettömyyttä ohjataan lainsäädännöllä ja ohjeilla, jotka suunnittelijoiden tulee hallita. Rakennuksissa kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on oltava helppo pääsy. Tilojen ja niissä olevia toimintojen on oltava mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia. Esteettömyyden vaikutukset rakentamisen perusratkaisuihin on otettava huomioon jo hankkeen alkuvaiheessa, sillä perusratkaisuihin liittyviä virheitä saattaa olla mahdotonta korjata myöhemmissä vaiheissa. Hyvän työympäristön tavoite on monilta osin yhteneväinen hyvän potilasympäristön tavoitteen kanssa. Työtilojen osalta noudatetaan työsuojelulainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Tarvittaessa pyydetään lausunto HUS:n omalta työsuojeluorganisaatiolta. Työympäristön viihtyisyyden varmistamiseksi tulee suunnittelussa kiinnittää huomiota luonnonvalon riittävyyteen erityisesti niissä tiloissa, joissa joudutaan työskentelemään pitkiä jaksoja. Myös tilojen keinovalaistukseen, väritykseen ja pintamateriaalien laatuun ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön tulee panostaa.

7 7/32 Taide osana hoitoympäristöä Potilaiden hoitoympäristöä kehitetään terveyttä edistäväksi ja potilaan voimavaroja tukevaksi. Taiteen monipuolista käyttöä lisätään rakennushankkeissa. Energiatehokkuus ja ympäristöarvot Rakennussuojelu HUS on sitoutunut merkittävään energiatehokkuuden parantamiseen. Tavoitteisiin pääseminen edellyttää rakennusten energiatehokkuuden parantamista useilla eri tavoilla. Samalla voidaan vaikuttaa rakennusten elinkaarikustannuksiin energian kulutusta rajoittavilla ratkaisuilla. Energiatehokkuuden huomioiminen rakennushankkeissa on ohjeistettu erillisessä ohjeessa Energiatehokkuuden varmentaminen HUS-rakennushankkeissa. Rakennettu ympäristö on osa kansallista kulttuuriperintöä. Sairaalarakennukset ovat usein yhteiskunnan varoilla rakennettuja, ja siksi sairaalaympäristöt koetaan julkisiksi, avoimiksi ja yhteisiksi. Rakennusten ja ympäristöjen säilyminen voidaan turvata kaavoituksella maankäyttöja rakennuslain mukaisesti sekä suojelemalla rakennuksia muilla laeilla ja asetuksilla. Osa HUS:n kiinteistöistä on suojeltu asemakaavan nojalla. Osa rakennuksista on suojeltu kaupunkikuvallisin perustein lähinnä julkisivujen osalta, mutta muutamat rakennuksista on suojeltu myös sisäosiltaan. Rakennussuojeluun liittyy usein tavoite alkuperäisen käyttötarkoituksen säilyttämisestä. Rakennusten suunnittelussa tulee pyrkiä ottamaan huomioon rakennussuojelun tavoitteita siten, ettei sairaalatoimintojen kehittäminen kiinteistössä häiriinny. Viranomaisneuvottelut tulee käynnistää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mielellään jo hankeselvitysvaiheessa, jotta varmistetaan investointipäätöksen toteuttamiskelpoisuus suhteessa viranomaisvaatimuksiin. 4. HANKKEIDEN OHJELMOINTI 4.1. Yleistä Investointihankkeiden käsittelytapa määräytyy niiden arvioitujen kustannusten suuruuden mukaan: suuret hankkeet, kustannusarvio ja pienet hankkeet, kustannusarvio Konsernin hallitus vahvistaa investointisuunnitelmaan kuuluvan hankeohjelman valtuuston hyväksymien määrärahojen ja linjausten mukaisesti. Samalla hallitus vahvistaa kokonaissumman pienten investointien ohjelmalle, jonka hankekohtaisesta jaosta päättää HUS-Tilakeskuksen johtaja.

8 8/32 Käyttöomaisuuden pääkirjanpitäjä antaa jokaiselle investoinnille projektikoodin. Investoinnin poistoaika määritellään alustavasti hankeohjelman hyväksymisen yhteydessä osana hanke-ehdotuksen taloudellisten vaikutusten laskelmaa. Poistoaika määritellään lopullisesti hankesuunnitelmassa, päätöksen tekemiseen oikeutettu viranhaltija tekee hankkeesta investoinnin hyväksymistä ja rahoitusta koskevan rakentamispäätöksen. Alle euron hankkeet katsotaan pääsääntöisesti toimintakuluhankkeiksi. Niiden käsittelyä sivutaan tässä ohjeessa lyhyesti. 4.2 Aikataulusuunnitelmat Suuret rakennushankkeet Investointiohjelman vahvistamisen jälkeen HUS-Tilakeskuksen hankesuunnittelun vastuuyksikkö valmistelee suurten rakennushankkeiden aikataulusuunnitelman. Aikataulusuunnitelmaan merkitään kaikista suurista rakennushankkeista seuraavat tavoitepäivämäärät: v v v v v v v v v hankesuunnittelun aloitus suunnittelijavalintojen käynnistäminen hankesuunnitelman hyväksyminen toteutussuunnittelun tilauspäätös urakkalaskentasuunnitelmien valmistuminen rakentamisen hankintapäätös rakentamisen aloitus hankkeen vastaanotto tilojen käyttöönotto Pääsääntöisesti vastuuhenkilönä toimii hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa hankesuunnittelun vastuuyksikön edustaja ja rakennusvaiheessa kiinteistöpäällikkö. Aikataulusuunnitelmaan päivitetään kaikkien käynnissä olevien hankkeiden tiedot ja siihen tehdään tarvittavat tarkistukset toimintavuoden aikana. Aikataulusuunnitelmasta on pyydettävä HUS-Tilakeskuksen kiinteistöpäälliköiden ja HUS-Kiinteistöt Oy:n kannanotot. 4.3 Rakennuttamissopimus Rakennuttamissopimus tehdään hankekohtaisesti kaikista valtuuston erikseen hyväksymistä kustannusarvioltaan vähintään 10 M hankkeista ja muista hankkeista harkinnan mukaan, mikäli hankkeessa esiintyy poikkeuksellisia riskejä tai hankkeella on useampia rahoittajaosapuolia.

9 9/32 Muiden osalta tehdään vuosittain rakennuttamisen puitesopimus. Puitesopimuksessa määritellään soveltaen vastaavat asiat kuin projektikohtaisissa sopimuksissakin, erityisesti HUS-Kiinteistöt Oy:n käyttämät yksikköhinnat. 4.4 Suurten rakennushankkeiden etenemisen seuranta ja raportointi Suurten rakennusinvestointien etenemistä seurataan määräajoin pidettävissä HUS- Tilakeskuksen ja HUS-Kiinteistöt Oy:n välisissä raportointikokouksissa. Raportointikokouksissa rakennuttajan edustajat raportoivat hankekohtaisesti seuraavat asiat: 1. kassavirtaennuste, kuukausittain, vuosittain ja kumulatiivisesti 2. aikataulutilanne ja mahdolliset muutokset 3. merkittävät toiminnalliset muutokset 4. merkittävät laatutasoon liittyvät muutokset Lisäksi HUS-Tilakeskus raportoi yhtymähallinnolle hankkeiden edistymisestä osana normaalia toiminnan raportointia. 5. RAKENNUSHANKKEEN ETENEMINEN 5.1. SUURET RAKENNUSHANKKEET > euroa (alv = 0) HUS:n rakennushankkeet etenevät vaiheittain: Hankkeen hyväksyminen investointiohjelmaan v investointiesitys ja tarveselvitys v mahdollinen hankeselvitys Hankesuunnittelu v hankesuunnitelma Hankkeen toteuttaminen v toteutussuunnittelu v rakentamisen valmistelu v rakentaminen v valmistuminen ja käyttöönotto v takuuaika ja käyttö Eri vaiheet on selostettu tämän ohjeen kohdissa Kustakin vaiheesta on määritelty suunnitteluorganisaatio, eri osapuolten roolit, tarvittava tieto ja tuotettava ratkaisu, tuotettavat asiakirjat, päätöksentekoprosessit, hankintaprosessit ja seuranta/ raportointi.

10 10/ Investointiesitys ja tarveselvitys hankkeen budjetointi Talousarvion valmistelun yhteydessä yhtymähallinto pyytää vuosittain yksiköiltä suuria rakennusinvestointeja koskevat esitykset. Esitykset laaditaan investointiohjeen ja vuosittain annettavan valmisteluohjeen mukaisesti. Osana esitystä laaditaan tarveselvitys, jossa julkituodaan tarve ja sen perustelut. Investointiesitys ja tarveselvitys laaditaan investointia esittävässä tulosyksikössä tai liikelaitoksessa. Teknisiä investointeja koskevat esitykset valmistelee ja esittää yhtymähallinnolle HUS-Tilakeskus. Yhtymähallinto valmistelee esitysten perustella osana talousarvioprosessia investointisuunnitelman ja suurten hankkeiden ohjelman. Hankeohjelman vahvistaa hallitus. Valtuusto hyväksyy omalta osaltaan hankeohjelmaan sisällytettävät yli 10 milj. euron hankkeet. Investointiesityksen laadinnassa käytetään Invest for Excel ohjelmaa, jonka avulla esitetään hankkeen keskeiset toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Esitystä täydentävä tarveselvitys on käynnistettävän rakennushankkeen tarpeellisuuden ja toteuttamismahdollisuuksien selvittämistä varten. Tarveselvitysvaiheessa tulee kuvata se toiminnallinen tai tekninen tarve, johon esitys rakentamisesta perustuu. Tarveselvityksessä perustellaan tilanhankinnan tarpeellisuus, kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja rakenteet ja niille asetetut vaatimukset, tutkitaan rakennustarpeen tyydyttämisen vaihtoehdot sekä arvioidaan eri ratkaisujen kustannukset. Tarveselvityksen sisältö määritellään tarkemmin investointiohjeessa. Investointiesityksissä esitettyjen kustannusarvioiden ja rakennushankkeen aikataulutusten tulee olla laadittu yhteneväisten periaatteiden mukaan, jotta hankkeet ovat näiltä osin keskenään vertailukelpoisia. Hankkeen kustannusarvion laadinnassa käytetään asiantuntijana Tilakeskuksen kiinteistöpäällikköä. Mikäli hankkeen edetessä sen kustannukset osoittautuvat olevan investointiohjelmaan kirjattua suuremmat, on hanke keskeytettävä kunnes rahoitus on järjestetty. Tarveselvityksen tekeminen edellyttää tulosyksiköltä riittävää resursointia. Vastuuhenkilöt tulee nimetä ja turvata heille riittävä määrä työaikaa käytettäväksi tarveselvityksen laatimiseen. Tarveselvitys tulee päivittää, jos hankkeen eteneminen lykkääntyy. Kaikkein suurimmissa hankkeissa tarveselvitys korvataan hankeselvityksellä hankejohtajan ja investointijohtajan tekemän linjauksen perusteella. Tyypillinen hankeselvityksen kohde on uudisrakennus, jossa tarveselvitystasoisen kuvauksen perusteella ei voida määritellä hankkeeseen liittyviä toiminnallisia järjestelyjä, hankkeen laajuutta, toteuttamismahdollisuuksia ja kustannuksia. Hankeselvitykset tehdään suurten rakennushankkeiden osalta hankejohtajan asettaman työryhmän toimesta. HUS- Tilakeskus osallistuu tarvittaessa hankeselvitysten laatimiseen kiinteistön omistajan ja suunnittelun asiantuntijan roolissa. Koska hankeselvityksen laatiminen saattaa vaatia palveluhankintoja (selvitykset, tutkimukset, konsulttityö), tulee suuren hankkeen selvittelyn kustannukset ottaa mukaan hankkeen kustannusarvioon. Tällöin hankeselvitysvaiheen hankintojen tilaajana on HUS-Tilakeskus, jonka tulee neuvotella HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa, mikäli tilaus koskee teknistä suunnittelua tai jotain muuta sellaista toimintaa, joka myöhemmin siirtyisi HUS-Kiinteistöt Oy:n vastuulle. Hankeselvityksessä noudatetaan soveltuvin osin hankesuunnitelman sisällöstä ja rakenteesta annettua ohjeistusta.

11 11/32 HUS-Tilakeskus avustaa ohjausryhmää, hankejohtajaa ja investointijohtajaa ja tukee käyttäjiä rakennushankkeiden investointiesitysten ja tarveselvitysten sekä tarvittaessa hankeselvityksen laatimisessa. Erityisesti peruskorjaus- ja perusparannushankkeissa kustannuksiin olennaisesti vaikuttavaa teknistä tietoa tulee hankkia jo tarveselvitysvaiheessa Hankesuunnittelu Hankesuunnitteluvaiheen keskeinen asiakirja on hankesuunnitelma, joka laaditaan kaikista suurista rakennusinvestoinneista. Hyväksytty hankesuunnitelma ohjaa sitovasti hankkeen jatkosuunnittelua ja toteutusta. Hankesuunnitelmassa asetetaan hankkeelle täsmälliset laajuutta, kustannuksia, laatua ja aikataulua koskevat tavoitteet. Hankesuunnitelmaan sisältyy toiminnan kuvaus ja sen edellyttämien tilatarpeiden määrittely sekä tilaratkaisujen esittäminen suunnitelmaluonnoksina ja rakennustapaselostuksina ym. selvityksinä, rakennusosapohjainen kustannusarvio sekä määritellään hankkeen lähtökohdat ja valitut toteutusratkaisut ja sitova toteuttamisaikataulu. Hankesuunnitelma sisältää myös selvityksen esitetyistä toiminnallisista järjestelyistä ja investoinnin aiheuttamista vuotuisten kulujen ja tuottojen muutoksista. Tätä varten investointia esittänyt yksikkö päivittää investointiesityksenä käytetyn Invest for Excel-laskelman. Suurissa rakennushankkeissa tiedonsiirtojärjestelmien kaapeloinnit sisältyvät hankkeeseen. Uuden toiminnan ensikertainen kalustaminen budjetoidaan joko erikseen tai osaksi rakennushankkeen kustannuksia. Rakennushankkeiden hankesuunnitelman laadinnasta ja esittelystä päätöksentekoa varten vastaa HUS-Tilakeskus. Hankesuunnittelun aloitus Rakennushankkeen hankesuunnittelu voidaan aloittaa, kun hanke on hyväksytty HUS:n investointiohjelmaan. Hankesuunnitelman laadinnasta vastaa HUS-Tilakeskuksen johtajan nimeämä hankesuunnitteluryhmä. Päätöksessä nimetään hankesuunnitteluryhmän puheenjohtaja ja jäsenet sekä kuvataan hankkeen lähtökohdat ja asetetaan tavoitteet hankesuunnittelulle. Käyttäjien edustajien määrä on1-2 toimintayksikköä kohden riippuen yksikön osuuden suuruudesta. Hankesuunnitteluryhmän puheenjohtajaksi nimetään ensisijaisesti HUS-Tilakeskuksen edustaja, joka omalta osaltaan vastaa hankesuunnitelman valmistumisesta. Hankesuunnitteluryhmä aloittaa työnsä tarkistamalla tarveselvityksen ja mahdollisen hankeselvityksen tiedot. Toiminnallisten linjausten valmistumisen jälkeen puheenjohtaja valmistelee tarjouspyynnön HUS-Kiinteistöt Oy:lle hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävistä.

12 12/32 Hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävien tilaaminen HUS-Tilakeskus pyytää tarjouksen HUS-Kiinteistöt Oy:ltä hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävistä. HUS-Kiinteistöt Oy toimii HUS:n rakennushankkeiden tuottajana ja hankintalain tarkoittamana hankintayksikkönä. HUS-Kiinteistöt Oy aloittaa ja valmistelee suunnittelutyön hankintamenettelyt. Tarjouskysely käynnistetään hankkeen tarveselvityksen ja mahdollisen hankeselvityksen määritysten pohjalta. Mikäli näissä tiedoissa on puutteita, hankesuunnitteluryhmä täydentää puuttuvat tiedot. HUS-Kiinteistöt Oy antaa hankkeesta tarjouksen, jossa on eriteltyinä hankkeen laajuudesta ja vaiheesta riippuen seuraavat kustannukset jaettuna seuraaviin päälajeihin: 1. projektinjohto- ja valvontakustannukset 2. suunnittelukustannukset - suunnittelukustannukset jaettuna suunnittelualoittain tai suunnittelijoittain 3. kopiointi-, tietopankki- ja tietomallikustannukset eriteltyinä HANKESUUNNITTELU- JA TOTEUTUSSUUNNITTELUVAIHEEN TEHTÄVÄSISÄLTÖ Toimeksianto käsittää niiden tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja valvomisen, jotka Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon, HJR 12 (RT ) kohtien B 4.3.1, B B 4.3.5; B 4.4, B 4.6, C2.2, C 3, C4, D, E,F,G, H 1,H2, H3, H 4.1 H4.5 mukaan kuuluu hankkeen johtamiseen ja rakennuttamiseen mukaan luettuna soveltuvin osin kohteen kustannussuunnittelu, -ohjaus ja seuranta sekä raportointi tilaajalle. Rakennusosa-arvion laadinta kuuluu myös tehtäviin. Toimeksianto sisältää myös rakennushankkeeseen ryhtyvän työturvallisuusvelvoitteet rakennushankkeessa (VNA 205/2009) sisältäen myös turvallisuuskoordinaattorin tehtävät. Hankesuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheeseen sisältyvät myös pääsuunnittelijan tehtävät, arkkitehtisuunnittelu, akustinen suunnittelu, geotekninen suunnittelu, rakennetekninen suunnittelu, talotekninen suunnittelu, valaistussuunnittelu ja kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu, palotekninen suunnittelu ja maisemasuunnittelu tarvittavassa laajuudessa. Tietomallit ja projektipankki sisältyvät myös sopimukseen, erikseen sovittavassa laajuudessa HUS-Kiinteistöt Oy laatii hankkeen suunnitteluohjelman. Hinta-laatupisteytyksen painoarvot käydään läpi HUS-Tilakeskuksen kanssa. HUS-Kiinteistöt Oy antaa hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtäviä koskevan tarjouksen HUS-Tilakeskukselle. Tarjouksessaan HUS-Kiinteistöt Oy nimeää hankkeelle projektipäällikön, joka toimii muun ohella hankesuunnitteluryhmän sopimalla tavalla kokousten puheenjohtajana. HUS-Kiinteistöjen tarjouksen mukainen hankintapäätös tehdään tarjouksen kokonaissumman edellyttämän päätöksentekojärjestyksen mukaisesti. Hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi HUS-Tilakeskus tilaa hankesuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävät HUS-Kiinteistöt Oy:ltä.

13 13/32 Puheenjohtajan koolle kutsumassa hankesuunnitteluryhmän ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa sovitaan puheenjohtajuuden siirtymisestä HUS-Kiinteistöt Oy:n nimeämälle projektipäällikölle. Hankesuunnitteluryhmä hyväksyy omalta osaltaan hankesuunnitelman päätöskokouksessaan, jossa puheenjohtajana toimii ryhmän asetuspäätöksessä nimetty puheenjohtaja. Ensimmäisessä yhteisessä kokouksessa kirjataan keskeiset suunnittelun lähtökohdat: Aloituskokouksessa käsiteltävät asiat: virallinen nimi ja projektikoodi projektiorganisaatio; osapuolet ja heidän edustajansa hankkeenrajaus ja muut suunnittelun lähtötiedot aikataulutavoitteet seuraavat kokoukset suunnitteluasiakirjojen ja pöytäkirjojen jakelu Tilakeskukseen voidaan palkata projektikohtaisesti päätoiminen, määräaikainen toiminnan suunnittelija edellyttäen, että palkkaus on otettu huomioon hankkeen budjetissa. Henkilöstömeno kohdennetaan tällöin hankkeeseen. Hankesuunnitelman sisältö o Hankkeen nimi Hankesuunnitelman laatineen ryhmän jäsenten nimet ja yksikkö, jota edustaa Hankkeeseen osallistuvat käyttäjävastuuyksiköt, joista myös numerot tilaohjelmaan tai pohjapiirustuksiin merkittynä Hankkeen perustelut, vertailu tarveselvitykseen Selvitys toiminnasta, toiminnan laajuudesta ja hankkeeseen liittyvistä toiminnallisista muutoksista ja asetettavista tuottavuustavoitteista Tilaohjelma, tilojen vaatimukset ja tilaratkaisut L2 tasoisina o Esitetään tilojen mitoitusperusteet vastaavina tarkistettuina laskelmina kuin tarveselvityksessä/ hankeselvityksessä o Laaditaan hankkeen tilaohjelma, jonka perusteella tehdään luonnokset (tilakohtainen toiminnan kuvaus eli huonekortti.) Huonekortissa esitetään tila, yhteydet, huoneolosuhteet, tekniset vaatimukset, varusteet, laitteet, kalusteet) o Määritellään tilaohjelmaa täydentävät erityisvaatimukset o Määritellään hankkeen laajuus (usein hankkeen laajuus on lukittu jo investointiohjelmaan hyväksymisen yhteydessä) Kuvataan tuottavuus- ja muut tavoitteet, joita suunniteltu investointi edistää ja määritellään alustavasti niiden seurantamittarit Rakennus-/ sijaintipaikka (usein esitetty jo tarveselvityksessä), sijoittuminen tontille L2-tasolla ratkaistuna Kiinteiden sairaalalaitteiden huonekohtainen luettelo Luettelo toiminnan kannalta kriittisitä järjestelmistä ja laitteista sekä kuvaus niiden toiminnan varmentamisesta. Rakennustapaselostusten tiivistelmät Aikataulu Väritetyt kaaviopiirustukset tilojen käyttäjistä vastuuyksiköittäin

14 14/32 Pinta-alalaskelmat, joista ilmenee huonealat vastuuyksiköittäin ja tulosalueittain. Henkilöstö- ja toimintakuluvaikutukset sekä toimintatuottovaikutukset, myös toiminnan käynnistämisestä aiheutuvat kertakustannukset, sekä niiden vertailu investointiesitykseen. Päivitetään Invest for Excel-investointiesityksen laskelmat-välilehti, jonka perusteella kirjoitetaan hankesuunnitelman ao. kohta. Selvitys toiminnan järjestämisestä hankkeen toteutusvaiheen aikana eli ns. väistötilasuunnitelma (tarveselvityksen ja mahdollisen hankeselvityksen vastaavan osion tarkistaminen) Rakennusosapohjainen kustannusarvio (lähtötietona L2 tasoiset luonnokset) ja kustannusarvion vuosijako o Rakentaminen jaoteltuna o Hankinnat o Ensikertainen kalustaminen o Väistöt Poistoaikatarkistettu sisäisen vuokran laskelma. Vuokralaskelma tulee laatia vastuuyksiköittäin ja tulosalueittain. Tulosaluekohtaiset vuokralaskelmat tulevat hankesuunnitelman liitteeksi. Riskianalyysi Hankesuunnitelman rakenne Hankesuunnitelma muodostuu tekstiosasta ja liitteenä olevista piirustuksista, jotka ovat julkisia sekä liitteenä olevasta kustannusarviosta ja vuokralaskelmista, jotka ovat ei julkisia. Hankesuunnitteluvaiheessa tuotettavaan materiaaliin kuuluvat hankesuunnitelman lisäksi rakennushankkeen luonnossuunnitelmat, rakennustapaselostukset ja järjestelmäkuvaukset, joihin hankkeesta laskettava kustannusarvio perustuu, sekä turvallisuusselvitys. Tilaohjelma ja mallihuonekortit Mallihuonekortteihin tulee määritellä myös tilaominaisuudet joka tilatyypille erikseen. Tilaominaisuuksissa tulee olla määriteltyinä mm. lämpökuormat, puhtausluokka, energian- ja vedenkulutus, ilmamäärät, lämpötila, valaistustasot ja äänieristysvaatimukset. Hankesuunnitelmaan tulee laatia luettelo sairaalan toiminnan kannalta kriittisistä tek nisistä järjestelmistä ja niiden järjestelmien toimintakaaviot. Jokaisen järjestelmän osalta on määriteltävä sen varmennus mahdollisen toimintahäiriön sattuessa. Hankesuunnitteluvaiheessa asetetaan lisäksi kohteen energiankulutustavoitteet sekä määritellään hankkeessa mahdollisesti käytettävät erityisen energiatehokkaat ratkaisut, sekä arvioidaan näiden kustannusvaikutukset. Osana hankesuunnittelua projektille tulee laatia energiatehokkuustavoitteet, tavoitteiden määritys ja niiden toteutumisen seuranta ja energiaselvitys. Rakennushankkeeseen integroidut taidehankinnat määritellään jo hankesuunnitteluvaiheessa ja irtonaisen taiteen sijoittaminen tiloihin huomioidaan osana yleisten tilojen suunnittelua.

15 15/32 Hankesuunnitteluryhmän varsinaisten kokousten lisäksi suunnittelun edetessä pidetään lukuisia muita neuvotteluja, joiden pitämiseen liittyviä ohjeita annetaan suunnittelun aloituskokouksessa. Merkittävistä suunnitteluratkaisuista voidaan päättää vain hankesuunnitteluryhmän kokouksissa ja merkittävistä hankkeen koko laajuutta koskevista toiminnallisista ratkaisuista vain ohjausryhmässä sen menettelytapojen mukaisesti. Hankesuunnitteluryhmä vastaa siitä, että hankesuunnitteluvaiheen aikana kuullaan ja tarpeen vaatiessa pyydetään lausunnot ainakin seuraavia sidosryhmiä: Hygieniayksikkö, HUS-Apteekki, HUS-Desiko, HUS-Tietotekniikka, HUS-Lääkintätekniikka, HUS-Työsuojelu, HUS-Ympäristökeskus, HUS-Kiinteistöt Oy turvallisuuspäällikkö ja HUS-Tilakeskuksen sähkökäytön johtaja. Suunnittelussa on otettava huomioon Energiatehokkuuden varmistaminen HUS-rakennusinvestoinneissa ohje, HUS:n ohjeet jätehuollosta, lääkintätiloista, HUS- Desikon ohjeet jne. Mikäli hankkeessa päädytään ratkaisuihin, jotka edellyttävät poikkeamista asemakaavasta, tulee viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa varmistaa viranomaisilta hankkeen toteuttamismahdollisuudet. Hankesuunnitelman hyväksyminen Hyväksytty hankesuunnitelma ohjaa ja sitoo hankkeen seuraavia vaiheita sekä asettaa hankkeelle enimmäishinnan. Hankesuunnitelmaa, jonka tarkistettu kustannusarvio ylittää investointiohjelmaan hyväksytyn määrän, ei voida hyväksyä ennen kuin investointiohjelmaa on vastaavasti tarkistettu tai hankkeen sisältöä tai ajoitusta muutettu niin, että rahoitus varmistuu kaikilta osin. Hankesuunnitelman hyväksyminen tapahtuu seuraavassa järjestyksessä 1. investointia esittäneen tulosyksikön johtaja hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman sisällön. 2. sairaanhoitoalueen tai liikelaitoksen johtaja hyväksyy hankesuunnitelman HUS-Tilakeskuksen johtajan esittelystä (viranhaltijan yleispäätös). Silloin kun hankkeeseen sisältyy usean eri tulosalueen tiloja, hyväksyy jokainen tulosaluejohtaja omalta osaltaan hankesuunnitelman sekä sen liitteenä olevan tulosaluettaan koskevan vuokranmääräytymisliitteen. Kustannusarvioltaan 10 M hankesuunnitelman hyväksyy em. vaiheiden jälkeen HUS:n hallitus. Suurissa rakennushankkeissa toimii erikseen nimetty projektipäällikkö, joka ohjaa toiminnan suunnittelua hankesuunnitelman aikana. Hankesuunnitteluryhmään asetetaan riittävän moniammatillinen käyttäjien edustus asianomaisilta toimialoilta. Käyttäjien edustajat ovat vastuussa riittävien ja oikeellisten lähtötietojen antamisesta hankkeelle. Käyttäjien edustajat koordinoivat hankesuunnitteluryhmän, muiden käyttäjien ja asianomaisten toimialojen välisen tiedonkulun. Käyttäjien edustajille tulee varata

16 16/32 riittävästi työaikaa ja suurimmissa hankkeissa on käyttäjän irrottaminen joksikin aikaa kokonaan suunnittelutehtäviin välttämätöntä. Projektipankki Kaikkien suurten hankkeiden ja erikseen sovittavien pienempienkin hankkeiden projektin johto ja suunnitelma-aineistot tallennetaan sähköiseen projektipankkiin. Asiakirjat ja suunnitelmat tulee tallentaa projektipankkiin helposti löydettävään ja käytettävän muotoon hankevaiheittain. Tallennettavien tiedostojen nimien pitää viitata selkokielisesti tiedoston sisältöön. Eri suunnittelualojen piirustusluettelot tulee tallentaa helposti löydettävään omaan kansioonsa Hankkeen toteutussuunnittelu Toteutussuunnittelun lähtökohtana on hyväksytty hankesuunnitelma sekä HUS-Tilakeskuksen hyväksymät muutostarpeet. Toteutussuunnittelu on rakennushankkeessa rakentamisen yksityiskohtaisten toteutusasiakirjojen laadinnan työvaihe. Näitä asiakirjoja ovat urakkalaskennan ja työmaan käynnistämisen sekä rakennuslupa- ym. viranomaisprosessien edellyttämät piirustukset ja muut asiakirjat. Toteutussuunnittelu voidaan aloittaa kun hankkeen hankesuunnitelma on hyväksytty ja hankesuunnitteluvaiheen suunnitelmiin perustuva kustannusarvio ei ylitä investointiohjelmassa esitettyjä kustannuksia. Toteutussuunnitteluvaiheen aloittaminen 1. HUS-Tilakeskus pyytää HUS-Kiinteistöt Oy:ltä tarjouksen toteutussuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävistä, 2. HUS-Kiinteistöt Oy antaa tarjouksensa HUS-Tilakeskukselle, 3. HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouksen mukainen hankintapäätös tehdään tarjouksen kokonaissumman edellyttämän päätöksentekojärjestyksen mukaisesti, 4. hankintapäätöksen tultua lainvoimaiseksi HUS-Tilakeskus tekee HUS-Kiinteistöt Oy:lle tilauksen toteutussuunnitteluvaiheen rakennuttamis- ja suunnittelutehtävistä 5. HUS-Kiinteistöt Oy kutsuu tämän jälkeen koolle toteutussuunnittelun ensimmäisen suunnittelukokouksen. Toteutussuunnitteluvaiheen suunnittelukokoukset järjestää ja niissä puhetta johtaa HUS-Kiinteistöt Oy:n nimeämä projektipäällikkö. Tässä suunnittelun vaiheessa ei enää edellytetä käyttäjien edustajien säännöllistä osallistumista. Suunnittelijat pitävät tarvittaessa erillisneuvotteluja pääsuunnittelijan johdolla varsinaisten suunnittelukokousten välillä ja raportoivat niistä suunnittelukokouksissa. Erillisneuvotteluista laaditaan muistiot, jotka liitetään suunnittelukokouspöytäkirjan liitteeksi.

17 17/32 Suunnitelmien sisältöön vaikuttavat päätökset tehdään suunnittelukokouksissa etukäteen tehdyn valmistelun perusteella. Suunnittelun tulee edetä sitovaan hankesuunnitelmaan perustuen. Merkittävistä poikkeamisista hankesuunnitelmasta voidaan päättää ainoastaan tilaajan toimesta. Toiminnalliset merkittävät poikkeamat tilaaja voi hyväksyä vain kuultuaan ohjausryhmää sen menettelytapojen mukaisesti. Erikoissuunnitelmien osalta Tilakeskuksen edustajat voivat halutessaan erikseen pyytää suunnitelmien esittelyä. Sähkösuunnitelmien osalta on konsultoitava sähkökäytönjohtajaa. Rakennuslupa Toteutussuunnitteluvaiheeseen kuuluu myös rakennusluvan tai muun rakennuslupaviranomaisen myöntämän luvan hakeminen. Pääsuunnittelijalla on keskeinen asema hankkeen lupaprosesseissa ja määräysten noudattamisessa. Rakennuslupa-asiakirjojen valmistuttua sovitaan HUS-Tilakeskuksen johtajan kanssa suunnitelmien esittelytilaisuus. Rakennuslupahakemus sekä kaikki sen liitteenä olevat asiakirjat rakennuslupapiirustukset mukaan lukien toimitetaan tilaisuuteen myös paperikopioina. Rakennuslupa-asiakirjojen esittelyn jälkeen HUS-Tilakeskuksen johtajan allekirjoittama valtakirja luovutetaan pääsuunnittelijalle. Mahdolliset myöhemmät lisäykset tai muutokset toimitetaan vastaavasti viipymättä. Lupaprosessin edistymistä tulee seurata suunnittelukokouksissa. Mikäli rakennustoimenpiteeseen liittyy muutoksia rakennusoikeudelliseen kerrosalaan, tulee laskelmien laatimisesta sopia erikseen Tilakeskuksen edustajan kanssa. Toiminnan kehittämisestä vastaavan projektipäällikön ja käyttäjän edustajien tehtävät toteutussuunnitteluvaiheessa. Suurten hankkeiden hankejohtajan nimeämien asiantuntijaedustajien ja pienemmissä hankkeissa käyttäjien edustajien tehtävänä on toteutussuunnitteluvaiheessa yksikön toiminnan edellyttämien tilaratkaisujen ja niistä esitettyjen vaatimusten toteutumisen varmentaminen. Käyttäjien yhdyshenkilö vastaa tiedonkulusta suunnitteluryhmän ja muiden käyttäjien edustajien ja tulosyksikön johdon välillä. Suuremmissa hankkeissa käyttäjän edustajan irrottaminen joksikin aikaa suunnittelutyöhön on välttämätöntä Rakentamisen valmistelu urakkatarjousten pyytäminen Mikäli toteutussuunnitteluvaiheessa on päätetty merkittävistä kustannuksiin vaikuttavista suunnitelmamuutoksista hankesuunnitelmaan nähden, tulee hankkeen kustannusarvio tarkistaa joko sopeuttamalla hanke kustannusarvion mukaiseksi tai esittämällä tilaajan hyväksyttäväksi uusi kustannusarvio. Tarvittaessa voidaan suunnitteluvaiheessa käyttää kustannussuunnittelijaa hankesuunnitteluryhmän asiantuntijana. Teknisten järjestelmien osalta sovitaan HUS-Tilakeskuksen kiinteistöpäällikön ja HUS-Kiinteistöt Oy:n kanssa otetaanko teknisten järjestelmien elinkaarikustannukset osaksi valintaperusteita. HUS-Kiinteistöt Oy huolehtii rakentamiseen kuuluvien urakoiden kilpailuttamisesta hankintalain mukaisesti. HUS-Kiinteistöt Oy antaa saamiensa urakkatarjousten perusteella kattohintaisen tarjouksen HUS-Tilakeskukselle hankkeen toteuttamisesta.

18 18/32 Kattohintaan sisältyy urakkatarjousten lisäksi rakennuttajan kustannukset, suunnittelu- ja hankintakustannukset. Tarjouksesta on ilmettävä hyväksyttäväksi esitettävät urakoitsijat ja näiden esittämät tarjoushinnat. HUS-Kiinteistöt Oy:n on esitettävä tarjouksessaan hankkeen projektipäällikkö ja projektiryhmän jäsenet sekä suunnitelma valvojien määrästä eri rakennusvaiheissa. HUS-Tilakeskuksella on oikeus nähdä tarjouksen perusteena olevat tarjousvertailut. Rakentamispäätöksen saatua lainvoiman HUS-Tilakeskus tekee tilauksen toteutuksesta HUS Kiinteistöt Oy:lle Rakentaminen HUS-Kiinteistöt Oy toimii hankkeen hankintayksikkönä ja rakennuttajana. Rakennushankkeen työmaavaihe käynnistyy kun rakentamispäätös, eli rakentamisen ensivaiheen hankintapäätös on tehty. HUS-Kiinteistöt Oy solmii sopimukset valittujen toteuttajien kanssa. HUS-Kiinteistöt Oy vastaa työmaan toteuttamiseen liittyvien työmaakokousten järjestämisestä. Tilaajan edustajat osallistuvat rakentamisvaiheessa hankintakokouksiin ja harkintansa mukaan työmaakokouksiin. Työn aikaiset merkittävät toiminnalliset muutosesitykset hyväksyy tilaajan edustaja kuultuaan ohjausryhmän projektinjohtajan nimeämää projektipäällikköä. Merkittävä muutosehdotus tuodaan harkinnan mukaan ohjausryhmän päätettäväksi. Kaikki lisä- tai muutostyöesitykset/ -tarjoukset tulee kirjata työmaakokouspöytäkirjoihin. Kaikki lisä- tai muutostyöesitykset ja -tarjoukset käsitellään projektikohtaisissa hankintakokouksissa missä tilaajan virkavastuulla toimiva viranhaltija ne hyväksyy. Hankintakokouksista tehdään muistio, jonka tilaajan edustaja myös allekirjoittaa. Muistioon kirjataan urakoittain lisä- ja muutostyöt, muutostyötarjouksen numero, aihe, tarjottu hinta ( ), tarjouspäivä, hyväksymispäivä ja hyväksytty hinta ( ). Lisäksi kirjataan urakoittain kumulatiivinen summa hyväksytyistä ja hyväksymättömistä tarjouksista. Yli (alv = 0%) lisä- ja muutostyöt tarjotaan erikseen tilakeskuksen johtajan päätettäväksi. Pienet ja kiireiset työn etenemisen kannalta oleelliset alle euron muutos ja lisätyöt voi projektin valvoja hyväksyä mutta ne kirjataan hankintakokousmuistioihin, jolloin myös tilaajan edustaja hyväksyy ne. Rakentamisvaiheessa merkittävät avoimet suunnitteluratkaisut tai sen aikana syntyneet uudet ratkaisutarpeet tehdään toteutusvaiheen hankesuunnitteluryhmässä sen toiminnasta edellä annettujen menettelytapojen mukaisesti. HUS-Kiinteistöt Oy vastaa tilaajalle suunnittelukokouksessa sovittujen asioiden ristiriidattomuudesta suhteessa toteutuksesta sovittuihin ratkaisuihin. Rakennusteknisiin tai taloteknisiin työvaiheisiin ei saa ryhtyä ennen kuin vastuulliset työnjohtajat on hyväksytty. Toimeksianto HUS-Kiinteistöt Oy:lle käsittää kaikkien niiden tehtävien asianmukaisen hoitamisen ja valvomisen, jotka Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävä-

19 19/32 luettelon, HJR12, kohtien H4.6, 4.7, H5, I, J1, J2, J3, J4.1 ja K sekä Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon 2013(RT ) kohtien 1-9, sekä Talotekniikan valvonnan tehtäväluettelon 2013 (RT ) kohtien 1-8 mukaan kuuluvat rakennushankkeeseen ryhtyvälle, ellei tapauskohtaisesti ole muuta sovittu. Lisäksi rakennuttaja vastaa rakentamisen aikaisesta suunnittelusta ja rakennuttajan hankintojen aikatauluttamisesta ja yhteensovittamisesta. Rakennuttaja huolehtii myös, että rakennuttajan hankinnassa olevien lääkintälaitteiden käyttöönottotarkastukset tehdään oikea-aikaisesti. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee ylläpitää luetteloa henkilöistä, jotka on hyväksytty pääsuunnittelijaksi, rakennussuunnittelijaksi tai erityissuunnittelijaksi (Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) 120 a, 120b ja 120c mukaisesti HUS-Tilakeskuksen rahoittamissa hankkeissa. HUS-Kiinteistöt Oy:n tulee ylläpitää kuntakohtaista luetteloa henkilöistä, jotka on hyväksytty vastaaviksi työnjohtajiksi HUS-Tilakeskuksen rahoittamissa rakennushankkeissa viimeisen viiden vuoden aikana (MRL122 d ja e ). Esitettäessä uusia suunnittelijoita tai vastaavia työnjohtajia hankkeisiin tai entisiä suunnittelijoita tai työnjohtajia vaativampiin hankkeisiin tulee esitettävien henkilöiden osalta osittaa hankkeesta vastaavalle kiinteistöpäällikölle että esitettävä henkilö täyttää MRL:ssa esitetyt asiantuntemus- ja ammattitaitovaatimukset Tilaajan edustajan tehtävät rakennusvaiheessa Tilaajan edustaja on rakennusteknisissä asioissa HUS-Tilakeskuksen asianomainen kiinteistöpäällikkö ja suunnitteluratkaisuissa HUS-Tilakeskuksen hankesuunnitteluryhmän vastuualuejohtaja. Tilaajan edustajan tehtävänä on valvoa hankkeessa omistajan etua, hankkeen toiminnallisuuden toteutumista ja taloutta sekä aikataulua. Kiinteistöjohtaja tai kiinteistöpäälliköt hänen sijaisenaan toimivat Maankäyttö ja rakennuslaissa tarkoitettuina rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajina, he huolehtivat MRL:n mukaisista ilmoituksista ja hakemuksista mm. suunnittelijoiden ilmoittaminen, suunnittelijoiden vaihtuminen ja työnjohtajien hyväksymistä koskevat hakemukset. Kiinteistöpäälliköt osallistuvat hankkeeseen ryhtyvän edustajina viranomaiskatselmuksiin, jotka vastaava mestari ja projektipäällikkö hoitavat ja kutsuvat koolle, ja huolehtivat tarvittaessa rakennustyön laadunvarmistusselvityksestä, tarkastusasiankirjan pidosta ja loppukatselmuksesta ilmoittamisesta (MRL 120g, 121, 121 a, 122d, 122e, 149c, f,153 ) Käyttäjän edustajien tehtävät rakentamisvaiheessa Hankkeen suunnittelu jatkuu yleensä vielä rakentamisvaiheen aikana suunnitelmia täydentävänä suunnitteluna. Käyttäjien edustajien tulee perehtyä mallihuoneiden laiteasennusten sijoitukseen. Hankkeen toiminnallisista järjestelyistä vastaava projektipäällikkö osallistuu harkintansa mukaan työmaakokouksiin; muut käyttäjien edustajat poikkeustapauksissa.

20 20/ Hankkeen valmistuminen, käyttöönotto ja takuuajan tarkastukset Työmaavaihe päättyy kohteen vastaanottoon. Rakentamisen loppuvaiheessa HUS- Kiinteistöt Oy laatii virhe- ja puuteluettelot, jotka toimitetaan pääurakoitsijalle ja muille urakoitsijoille. Pääurakoitsija ja muut urakoitsijat korjaavat puutteet vastaanottotarkastukseen mennessä, johon mennessä on toimitettava myös kaikki viranomaisten määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä rakennussiivous. Viranomaistarkastuksista ilmoitetaan hyvissä ajoissa ennakkoon HUS-Tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle. Sähköisen huoltokirjan olla valmis kun rakennuksen käyttö alkaa. Työtä ei saa ottaa vastaan ennen kuin puutteet on korjattu tai niiden korjaamisesta on kirjallisesti sovittu. Käyttöönottovaiheessa huolehditaan siitä, että rakennuksen käyttäjä ja ylläpitäjä saavat valmiin rakennuksen, jota he osaavat käyttää ja hoitaa. Ennen käyttäjän muuttoa uusiin tiloihin varmistetaan ilmastoinnin, mahdollisen jäähdytyksen, turvajärjestelmien jne. käyttö ja että laitekoulutus on annettu sekä ns. hygieniasiivous toimitettu. Hygieniasiivouksen tilaa omaan lukuunsa käyttäjä. Käyttöönottoa ja muuttoa varten tulee varata riittävästi aikaa, hankkeesta riippuen 3 viikkoa 8 kuukautta, em. tekniseen käyttöönottovaiheeseen kuuluvia varmistuksia varten. Toiminnan alkuvaiheessa varmistetaan laitteiden ja järjestelmien käytön osaaminen. Rakennusta seurataan sen varmistamiseksi, että se toimii suunnitellulla tavalla. Rakennuksen käyttäjä ja ylläpitäjä sekä rakennuttaja seuraavat käytön yhteydessä rakennuksen toimintaa mahdollisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi. Mahdollisia muutoksia tehtäessä otetaan huomioon takuuvastuun ehdot. Takuukorjaukset on tehtävä takuuaikana. Takuuajan päättyessä pidetään takuutarkastus, jonka pitämisestä ilmoitetaan hyvissä ajoin ennakkoon HUS-Tilakeskuksen kiinteistöpäällikölle. Energiatehokkuuden varmistaminen HUS:n rakennushankkeissa -ohjeen noudattaminen edellyttää, että HUS-Kiinteistöt Oy vertaa takuuaikana saavutettavia tuloksia hankkeen aikaisemmissa vaiheissa asetettuihin tavoitteisiin. Mahdolliset poikkeamat kirjataan ja syyt poikkeamiin selvitetään. HUS-Kiinteistöt Oy teettää takuutyönä mahdolliset korjaavat toimenpiteet. Takuuajan energiatehokkuustavoitteiden seurantaraportti toimitetaan HUS-Tilakeskuksen asianomaiselle kiinteistöpäällikölle. Takuuaikana toteutetaan Motivan-mallin mukainen käyttöönottovaiheen energiakatselmus. Tämän katselmuksen yhteydessä ulkopuolinen konsultti arvioi viime kädessä käytetäänkö kiinteistöä suunnitellulla tavalla. Rakennusprojektin valmistuttua HUS-Kiinteistöt Oy laatii hankkeesta käyttöönottoilmoituksen. Investoinnin valmistuttua HUS-Kiinteistöt Oy laatii investoinnin toteutumista kuvaavan hankelaskelman, josta ilmenee erittely hankkeen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarviosta, rakentamispäätösvaiheen tarjouksesta ja toteutuneista kokonaiskustannuksista. Laskelmassa esitetään suunnittelualoittain ja urakoittain vertailut toteutuneista kustannuksista ja tehdyistä lisä- ja muutostöistä. Luvut ilmoitetaan ainakin kokonaismäärinä sekä laskettuna brutto- ja huoneistoneliömetriä kohti. Mikäli investoinnit eivät toteutuneet suunnitelman mukaisina esitetään selvitys

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus

Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus Uudet tehtäväluettelot ja KSE13 -koulutus HJR12, Hankkeen johtaminen ja rakennuttaminen & valvonta 12.2.2014 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Tilaajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän lakisääteisiä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi

HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi HUS-Kiinteistöt Oy:n tietomallipohjainen investointiprosessi Esitelmä 17.9.-14 HUS-Kiinteistöt Oy:n toimintaympäristö Onnistunut rakennusinvestointi Tietomallipohjainen investointiprosessi Tietomallintamisen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma

Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Korjausrakentamisen uudet määräykset - rakennuttajakonsultin näkökulma Oulu 14.11.2013 Ari-Matti Jänkälä Projektipalvelu Prodeco Oy www.prodeco.fi www.prodeco.fi Yritys Projektipalvelu Prodeco Oy on Pohjois-

Lisätiedot

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko

Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakentajailta 16.09.2014 Rakennussuunnittelu Rakennusvalvonta Juha Vulkko Huolehtimisvelvollisuus rakentamisessa MRL 119 Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö

KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö KINNULAN KUNTA KINNULAN PÄIVÄKOTI 4.9.2014 Suunnittelutarjouspyyntö 1. Tilaaja Kinnulan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne Kinnulan päiväkodin pää- ja arkkitehtisuunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen

lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen lähes nollaenergiapientalon rakennuttamisen mallintaminen nzeb-hankemalli energiatehokkaan pientalon rakennuttamisen malli nzeb Hankeosaaminen Lähtökohta lähes nollaenergiapientalon suunnittelun ja toteutuksen

Lisätiedot

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ

PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ PALOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PALOÄSSÄT OY:N LAATIMA JA KEHITTÄMÄ 30.07.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ... 3 2. TEHTÄVÄLUETTELON KÄYTTÖ... 3 2.1 PALKKIOMALLIT... 3 2.2 HUOMIOITAVAA

Lisätiedot

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS

OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI. Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS OMAKOTITALON SUUNNITTELUPROSESSI Fiskars 14.5.2011 Minna Kuusela TTS Unelmia Kaikki alkaa toiveesta, tarpeesta ja unelmista, oli sitten kyse pienestä remonttihankkeesta tai isomman alueen suunnittelusta.

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10.

HANKESUUNNITELMA HANKESUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki Hallituskatu Rovaniemi. Runko / ohje. xx.xx.20xx Sivu 1/10. xx.xx.20xx Sivu 1/10 Tilaaja: Rovaniemen kaupunki Hallituskatu 7 96100 Rovaniemi Hanke: Runko / ohje HANKESUUNNITELMA Sivu 2/10 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ n olennainen sisältö Rovaniemi xx.xx.20xx Sivu

Lisätiedot

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta

Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö vs. Vantaan kaupunki Rakennusvalvonta MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014 SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE RAKENNUSTYÖMAAN

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET PÄIVÄRINTEEN MONITOIMITALO KOKONAISSUUNNITTELUTARJOUSPYYNNÖN KYSYMYKSET JA VASTAUKSET = KYSYMYS o =VASTAUS Tarjouspyynnössä viitataan ARK12, jota täydennetään erillis- ja täydentävillä tehtävillä. Erillis-

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Suunnittelun tarjouspyyntö

Suunnittelun tarjouspyyntö Suunnittelun tarjouspyyntö 12.2.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Esityksen sisältö Hankkeen vaiheet ja hankkeen ositus Tehtäväluetteloiden käytön haasteet Suunnittelun

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomainen

Rakennusvalvontaviranomainen Rakennusvalvonta Rakennusvalvontaviranomainen TOIMINTA JA SEN PERUSTEET Rakennusvalvontaviranomaisen toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999, luettavissa mm. osoitteessa www.finlex.fi).

Lisätiedot

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma

RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma RAKENTAMISEN LAATU Rakennusvalvonnan näkökulma Tarkastusinsinööri Timo Laitinen 24.5.2012 Rakennusvalvonnan tehtävät Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa ja ohjata rakentamista sekä huolehtia kaupunkikuvasta.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin

Espoon kaupunki Pöytäkirja Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2648/00.01.03/2014 47 Tilakeskus -liikelaitoksen selvitykset vuoden 2013 arviointikertomuksen havaintoihin Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet

Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet Rakennushankkeen osapuolet: vastuut ja velvoitteet MRL MRA RakMk LAKI ASETUS MÄÄRÄYS OHJE SELOSTUS 1.1.2000 MRL & MRA 1.5.2000 RakMk A1 2000 Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet 1.5.2000 RakMk A4

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3

HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HALLITUS 3 23.01.2012 HUS:N KIINTEISTÖ- JA TILAHALLINNON JATKOKEHITTÄMINEN 493/00/01/03/2008 HALL 3 HUS:in tila- ja kiinteistöhallintoa koskeva esitys on hallituksen kokouksessa 28.11.2011 päätetty laittaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen

Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet. 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Peruskorjaushankkeen käyttöönotto ja takuu Talotekniikan käyttöönoton haasteet 9.12.2014 Jyrki Vilmunen Korjausrakentamisen haasteita talotekniikalle Työmaan toteutusaikataulut ei realistisia Korjausrakentamisessa

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013

Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Tarja Ahovainio Kaukajärviosuuskunta 28.8.2013 Yhteishankkeessa mukana olleet kohteet As Oy Saarenaura Saarenvainionkatu 11 valm. 1970 As Oy Saarenkarhi Saarenvainionkatu 13 valm. 1971 As Oy Saarenkuokka

Lisätiedot

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä

Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Esimerkki sitoviin tavoitteisiin kohdistuvasta riskienarvioinnista ja niitä koskevista toimenpiteistä Riskit /tavoitteet: - mitkä ovat tavoitteet, joiden ainakin pitää toteutua? (näkökulma kunnan asukkaiden

Lisätiedot

s u u n n i t t e l i j a

s u u n n i t t e l i j a s u u n n i t t e l i j a Pientalotyömaan ammattilaiset SUUNNITTELUVAIHE Pääsuunnittelija Rakennussuunnittelija Rakennesuunnittelija Pohjarakennesuunnittelija Talotekninen suunnittelijat (Pohjatutkija)

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA?

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? JulkisivuROADSHOW Oulu: JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU TURHAA VAI TURVAA? Radisson Blu Hotel, 8.10.2015 Mikko Tarri, yksikönjohtaja / korjaussuunnittelu A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö Julkisivusaneeraus

Lisätiedot

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala.

TYÖNJOHTAJAT. Hyväksyminen ja tehtävät. Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI. Tekninen ja ympäristötoimiala. TYÖNJOHTAJAT Hyväksyminen ja tehtävät Rakennusvalvonnan ohjeita nro 19 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 26.1.2017 YLEISPERIAATTEET Rakennustyön vastaavan työnjohtajan,

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA ETELÄ-SAVON HANKESUUNNITELMA SAIRAANHOITOPIIRI 15.5.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Porrassalmenkatu 35-37 50100 Mikkeli Hanke: ESPER 2014 PYSÄKÖINTITALON HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 SISÄLLYS 1. TALOUTTA OHJAAVAT SÄÄNNÖKSET... 3 1.1. Kuntalaki... 3 1.2. Hallintosääntö ja konserniohjeet... 3 1.3. Täytäntöönpano-ohjeet... 3 2. TALOUSARVION NOUDATTAMINEN...

Lisätiedot

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen

TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen TIEDONHALLINTA Avain koordinointiin ja tiedon laadun ytimeen Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinnan kehitysseminaari, Varkaus 18.3.2015 Toni Teittinen ja Jenni Kaukonen, Capisso Oy MENU Rakentamisen

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA ESPOON KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 3 Valvonta... 3 4 Vastaanotto... 4 5 Suoriteseuranta... 4 6 Laskutus ja kokouskäytännöt...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU

AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU AS.OY SÄÄSTÖSALO HELSINKI PUTKIREMONTIN HANKESUUNNITTELU Laajasalo 21.5.2013 21.5.2013 Ins.tsto Conditio Oy / Juha Räisänen 1 Hankkeen suunnittelijat Putkisuunnittelu, pääsuunnittelija Insinööritoimisto

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02.

UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki. 12.02. UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK12 Tekniskan Sali, Eerikinkatu 2 Helsinki 12.02.2014 Ismo Tawast Uuden RAK 12 -tehtäväluettelon tavoitteita Erityisalojen suunnittelijoiden

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4

ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 ORAVAKIVENSALMEN YKSITYIS- TIET Y1, Y2, Y3 JA Y25/K4 RAKENNUSTYÖT LAATUSUUNNITELMAN SISÄLTÖMALLI SISÄLLYSLUETTELO URAKAN LAATUSUUNNITELMA 2 1. LAATUSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE 2 2. TARJOUKSEN ANTAJAN

Lisätiedot

toteutus, Kari Sippola

toteutus, Kari Sippola Radiologisen yksikön rakennusprojektin toteutus, Kari Sippola 1 HUS-Kuvantamisen toimitilat vuokralaisena kaikissa radiologisen yksikön toimitiloissa tilojen omistajina; HUS kuntayhtymä, kaupungit ja kunnat

Lisätiedot

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta

Suomen Kiinteistöliitto ry. Korjausrakentamispalveluiden. taloyhtiössä. Suomen Kiinteistöliitto ry. TkT Jari Virta Korjausrakentamispalveluiden ostaminen taloyhtiössä TkT Jari Virta Korjausrakentamisen osapuolia Valtuudet palveluiden hankintaan Kuntotutkijat tms. Valvojat Materiaalin toimittajat Urakoitsijat Tilaaja

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

Tervetuloa! 14.1.2016

Tervetuloa! 14.1.2016 Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia,

Lisätiedot

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto RAKENNUSVALVONTA Rakennuspaikan osoite MRL 153 :n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto Kiinteistötunnus Rakennuslupatunnus loppukatselmus

Lisätiedot

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M

Kaukajärviosuuskunta. Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M Kaukajärviosuuskunta Emoyhtiö Isännöintikohteita n.185 kpl Henkilökuntaa n. 120 Liikevaihto n. 7 M HM Isännöinti ja Tili Oy (tytäryhtiö) Isännöintikohteita n. 80 kpl Henkilökuntaa 6 Liikevaihto n. 0,5

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala

LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala LOVIISAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. 1. Konserniohjeen tarkoitus ja soveltamisala Tällä konserniohjeella luodaan puitteet kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12

PS12. RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO PS12 ST 41.03 PÄÄSUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO 12 RT 10-11108 LVI 03-10519 SIT 13-610093 KH X4-00515 Infra 053-710111 OHJEET toukokuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10764 LVI 03-10331 KH X4-00301 12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

UUDET TAVAT RAKENNUTTAA UUDET TAVAT RAKENNUTTAA Tavoite- ja kattohintaurakan sekä suunnittelua sisältävien urakoiden sudenkuopat Prof. Rakentamistalous JoKa-konsultit Oy jouko.kankainen@joka-konsultit.fi UUDET TAVAT RAKENNUTTAA

Lisätiedot

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta Kuinka suunnittelua ohjataan Kuvat: RT 10-10387

Lisätiedot

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia.

Puitekonsultteja haettiin seitsemään aihealueeseen. Jokaiseen aihealueeseen pyrittiin valitsemaan 3 5 konsulttia. Hallitus 3 24.01.2017 KONSULTTIEN VALINTA HELSINGIN SEUDUN MAL 2019 -SUUNNITELMAN JA SEN SISÄLTÄMÄN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN (HLJ) KONSULTOINNIN PUITEJÄRJESTELYYN VUOSINA 2017 2019 59/08.00.00.00/2017

Lisätiedot

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS

RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS Tampere Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunkiympäristön suunnittelu RAHOLAN RADANVARSI TARJOUS 7.11.2017 SERUM ARKKITEHDIT OY PÄLKÄNEENTIE 19 A FIN-00510 HELSINKI FINLAND WWW.SERUM.FI Tampere Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa

FinZEB työpaja 5.6.2014 Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa Kimmo Liljeström Yksikönjohtaja Optiplan Oy 5.6.2014 Kimmo Liljeström 1 Sisältö Tämän hetken haasteet energiatehokkaassa suunnittelussa 1. Prosessi

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 99 Lasten päiväkoti Fallpakan uudisrakennuksen (pääurakan työt) pääurakoitsijan valinta HEL 2014-004764 T 02 08 03 00 Kiinteistökartta 107/679 507, Fallpakankuja

Lisätiedot

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1

RAKENTAJAILTA. Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen. 13.1.2010 Rakentajailta 1 RAKENTAJAILTA Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta, Hannu Leskinen 13.1.2010 Rakentajailta 1 OMA KOTI UNELMAAKO Akan otossa ja auton ostossa ei terveellä järjellä ole mitään tekemistä Näin ei pidä edetä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi

ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi ESPER hankkeen toteuttamisorganisaatio ja hallinnointi Hallitus 11.6.2015 6.7.2015 www.esshp.fi/esper 1 ESPERtoteutusvaiheen organisaatio ESSHP hallitus ja valtuusto Mikkelin kaupunki ja muut kunnat OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö

Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö Elinkaaritehokkuus & hankinnat 13.6.2013 Energiatehokkuustavoitteet suunnittelun ja urakoinnin hankinnoissa Teuvo Aro,Tapre-projektipäällikkö TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tapren

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

BUILD UP SKILLS

BUILD UP SKILLS VANTAAN RAKENNUSVALVONTA BUILD UP SKILLS 9.12.2015 Hannu Mönkkönen tarkastusinsinööri Rakennusvalvontaviranomaisen työkalut ja säädösmaailma rakentamisen laadun keskiössä RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy

Sisäympäristöprosessit HUS:ssa. Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy Sisäympäristöprosessit HUS:ssa Marja Kansikas sisäilma-asiantuntija HUS-Kiinteistöt Oy HUS-Sisäympäristöohjausryhmä v toimii ns. ohjausryhmänä v työryhmä koostuu v HUS-Työsuojelusta v HUS-Työterveyshuollosta

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1

MENETTELYTAPAOHJE SUUNNITTELUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI Liite 1 VESIHUOLLON SUUNNITTELUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettelo 1 Menettelytapaohje ja sen käyttö... 2 2 Suunnittelun hankinta... 2 2.1 Yhteisten puitesopimuskonsulttien hankinta... 2 2.2 Yksittäisen

Lisätiedot

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti

Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Mistä hyvät rakennushankkeet on tehty RATUKE SEMINAARI Helsinki Kuinka kaupunki rakennuttaa turvallisesti Milko Tietäväinen Rakennuttamispäällikkö Tampereen kaupunki T A M P E R E E N K A U P U N K I 1

Lisätiedot

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus

Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto. Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus Aineiston luovuttaminen tilaajalle KSE13 Tietomallit ja sähköinen aineisto Matti Kiiskinen 12.2.2014/Telu-koulutus KSE 2013, keskeiset muutokset liittyen konsulttityön luovutukseen Asiakirjat -> Aineisto

Lisätiedot

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli

PJU osuuden projektisuunnitelma -malli Projektinjohtourakkaosuus PJU osuuden projektisuunnitelma - 12.8.2015 2 (7) Sisällysluettelo 1 PROJEKTISUUNNITELMAN TARKOITUS... 4 2 URAKAN YLEISTIEDOT... 4 3 URAKANORGANISAATIO... 4 4 PROJEKTIN TAVOITTEET

Lisätiedot

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN

MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN MEILAHDEN ALA-ASTE Jalavatie 6, 00270 Helsinki PERUSPARANNUS LISÄLEHTI 12.8.2010 PÄIVÄTTYYN HANKESUUNNITELMAAN 17.11.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3

Lisätiedot

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset

JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA VESIHUOLLON TIEDOTUSTILAISUUS 25.4.2008 Tilaisuuden avaus Vesihuollon yleiset periaatteet Osuuskunnan yleiset periaatteet Hanke-esittely Keskustelua Tilaisuuden päättäminen

Lisätiedot

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen

Kuivaketju 10. Virtain kaupungin keskuskeittiö Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Kuivaketju 10 Virtain kaupungin keskuskeittiö 20.6.2017 Virtain kaupunki Raimo Pirhonen Sisällys 1. Kuivaketju10... 2 1.1. Kuivaketju10... 2 1.2. Kuivaketjun hallitseminen... 2 1.3. Rakennushankkeen erityispiirteet...

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS

RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden

Lisätiedot

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI

METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen Nimitys 1 (5) Eteläisen hankinta-alueen kunnossapidon laadunvalvontaurakka 2017-2020 Turvallisuuskoordinaattorin tehtävään nimeäminen ELY-keskus on rakennuttajan ominaisuudessa nimennyt

Lisätiedot

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola

Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet. Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Energiatehokkaan korjausrakentamisen hankintojen kompastuskivet Lahden Tilakeskus Kiinteistöpäällikkö Jouni Arola Henkilöstön määrä 35 Tilakanta (oma ja vuokrattu yht.) 453 000 m 2 TA 2014 Liikevaihto

Lisätiedot

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä

Case Sahalahden esikäsittelylaitos. Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari , Antti Heikkilä Case Sahalahden esikäsittelylaitos Innovaatiot julkisissa hankinnoissa -seminaari 6.10.2006, Antti Heikkilä 2009 Sisältö 1. Tausta ja tavoitteet 2. Kilpailullisen neuvottelumenettelyn käytön yleiset vaatimukset

Lisätiedot

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä

RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari Ennen rakennushankkeella oli selkeä tilaajaosapuoli. Kehittäjä=omistaja= käyttäjä Suunnitteluttaminen 17.9.2014 RIL RR-tekniikkaryhmän iltapäiväseminaari 17.9.2014 Indepro Oy/ Toimitusjohtaja, tekniikan tohtori Matti Kruus Matti Kruus Miksi suunnitteluttaminen on niin haastavaa? (nykyisin?)

Lisätiedot

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista

Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Sujuvan toteutuksen perusta on hyvä suunnittelu case esimerkki toteutusvaihtoehdoista Päätehtävät ja roolit Tilaaja päättää Isännöitsijä johtaa taloyhtiötä Projektijohtaja johtaa hanketta Valvoja valvoo

Lisätiedot