Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:20 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Seppälä Juuso 17:00-18:20 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 17:00-18:20 kv:n I vpj. Niemi Petteri 17:00-18:20 kv:n II vpj. Aalto Liisa 17:00-18:20 valtuutettu Asp Jarmo 17:00-18:20 valtuutettu Heino Marko 17:00-18:20 valtuutettu Hildén Raili 17:00-18:20 valtuutettu Hokkanen Seppo 17:00-18:20 valtuutettu Huvinen Kimmo 17:00-18:20 valtuutettu Ikonen Pertti 17:00-18:20 valtuutettu Jaakkola Ilkka 17:00-18:20 valtuutettu Järvinen Kaija 17:00-18:20 valtuutettu Kalermo Risto 17:00-18:20 valtuutettu Kantanen Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Kari Juha 17:00-18:20 valtuutettu Karppinen Sanna 17:00-18:20 valtuutettu Kasurinen Seija 17:00-18:20 valtuutettu Kauppinen Kari 17:00-18:20 valtuutettu Kekkonen Kauko 17:00-18:20 valtuutettu Kerijoki Harri 17:00-18:20 valtuutettu Koponen Sanna 17:00-18:20 valtuutettu Koskinen Jukka 17:00-18:20 valtuutettu Kuusela Ville-Matti 17:00-18:20 valtuutettu Lehtimäki Kirsi 17:00-18:20 valtuutettu Lehtokoski Anne 17:00-18:20 valtuutettu Lukkarinen Markku 17:00-18:20 valtuutettu Moilanen Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Nevalainen Maria 17:00-18:20 valtuutettu Perkiö Irmeli 17:00-18:20 valtuutettu Pipatti Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Pitkä Tero 17:00-18:20 valtuutettu Rajajärvi Jouko 17:00-18:20 valtuutettu Riutta Heimo 17:00-18:20 valtuutettu Saittakari Seija 17:00-18:20 valtuutettu Tarzalainen Dimitri 17:00-18:20 valtuutettu Timonen Kirsi 17:00-18:20 valtuutettu Tuovinen Pirjo 17:00-18:20 valtuutettu Varjo Niina 17:00-18:20 valtuutettu Virtanen Timo 17:00-18:20 valtuutettu Väli-Torala Tapio 17:00-18:20 valtuutettu Honkaharju Jari 17:00-18:20 PS:n 1. varavaltuutettu Laento Aura 17:00-18:20 PaHen 2. varavaltuutettu Niemi Jaana 17:00-18:20 Kesk. 1. varavaltuutettu Teittinen Jussi 17:00-18:20 kaupunginjohtaja Malin Sinikka 17:00-18:20 pöytäkirjanpitäjä Muu Hepo-oja Pirjo 17:00-18:20 sivistystoimenjohtaja Korttila Kirsi 17:00-18:20 sosiaali- ja terveysjohtaja Pesonen Tapio 17:00-18:20 teknisen toimen johtaja Kujala Timo 17:00-18:20 IT-suunnittelija

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Poissa Anttonen Tarja valtuutettu Aven Eero valtuutettu Vesikko Tuomo valtuutettu Gustafsson Virpi PaHen 1. varavaltuutettu Manninen Pirjo henkilöstöjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Seija Kasurinen ja Kari Kauppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Juuso Seppälä Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Seija Kasurinen Kari Kauppinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen 4 56 Varavaltuutettujen määrän täydentäminen 5 57 Osavuosikatsaus 2/ Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan 9 59 Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen / 110 Yleishallinto Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahaston perustaminen Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen Valtuustoaloitteisiin vastaaminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen Kaupunginhallituksen täydentäminen toimikaudeksi Jäsenen valinta Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoon Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen Kval 55 Puheenjohtaja (JS): Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esi tys listan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi ja todeta jä tetyt val tuus to aloit teet. Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: - Parempi Heinola: Sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämän strate gi sen hoivapalvelulinjauksen alistamisesta kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si ja lopullisesti päätettäväksi, - Tero Pitkä: Tommolaan matonpesupaikka

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varavaltuutettujen määrän täydentäminen 4612/ /2015 Kesla Kuntalain 11 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va litse mat ta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuiten kin vähintään kaksi.yhteislistan ulkopuolella olleen va lit si ja yh distyk sen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu heen joh taja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va ra val tuu te tun." Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille va li taan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaak si, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston pu heen joh tajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mu kai ses ti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyksi tässä py kä lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va jaaksi." Kuluvalla valtuustokaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kut su nut keskusvaalilautakunnan ilmoittamia va raval tuu tet tu ja varsinaisiksi valtuutetuiksi toimestaan vapautettujen ja kuol lei den valtuutettujen sijaan seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., 3 ensimmäistä va ra valtuu tet tua, - Kansallinen Kokoomus r.p., 3 ensimmäistä varavaltuutettua, - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat, 1. varavaltuutettu, - Perussuomalaiset r.p., 1. varavaltuutettu, Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron Suomen Kris til lis demo kraa tit r.p:n yhdelle varavaltuutetulle. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä on pyy tä nyt, että keskusvaalilautakunta täydentää varavaltuutettujen edel lä kerrotulla tavalla vajaaksi jäänyttä määrää.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä (jaettiin kokouksessa) ovat vaalitulosraportit, joiden perusteella keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen Vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä seuraavien val tuus to ehdok kai den tämän hetken vaalikelpoisuus Heinolan kau pun gin valtuus toon on tarkistettu väestötietojärjestelmästä Kan sal linen Kokoomus rp:n ehdokas Minttu Lavemäen on todettu vuonna 2014 menettäneen vaalikelpoisuutensa Heinolan kau pun gin val tuustoon, sillä hänen kotipaikkansa on tuolloin ollut Sysmä. Pe rus suoma lai set rp:n ehdokas Kössi Kyösti Ranta on samoin välillä muut tanut Heinolasta pois, hänen Heinolaan muuttopäivänsä on Mui den kohdalla ei havaittu estettä varavaltuutetuksi määräämiselle. Pa rem pi Heinola yhteislistan ehdokkaan Riikka Kojon sukunimi on ny kyi sin Rovio. Asianhallintapäällikkö (EV): Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 :n nojalla uusia varavaltuutettuja kaupunginvaltuustoon jäljellä ole vak si toimikaudeksi seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.: 10. varavaltuutettu Pentti Helenius, suunnittelija, eläkeläinen 11. varavaltuutettu Tuula Ljungkvist, nuoriso-ohjaaja 12. varavaltuutettu Päivi Jokinen, myyjä - Kansallinen Kokoomus r.p: 8. varavaltuutettu Kari Leino, apulaisrehtori 9. varavaltuutettu Eeva Sovasto, erikoissairaanhoitaja, osastonhoitaja 10. varavaltuutettu Ismo Turve, opettaja, FM - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat: 9. varavaltuutettu Riikka Rovio, palveluneuvoja - Perussuomalaiset r.p: 4. varavaltuutettu Tuula Kerijoki, sairaala-apulainen, eläkkeellä - Suomen Kristillisdemokraatit r.p: 3. varavaltuutettu Raimo Karmitz, evankelista Keskusvaalilautakunta antaa valtuustolle luettelon nyt määrätyistä va ra val tuu te tuis ta ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan il moi tukset kun nassa saatetaan tiedoksi. Eeva Sovasto ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 1) koh dan mukaisesti ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajak si.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valitut valtuustoryhmien puheenjohtajat palkanlaskenta Khal Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus esittää, että kau pungin val tuus to merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon kes kus vaa lilau ta kun nan määräämistä uusista va ra val tuu te tuis ta. kaupunginvaltuusto Kval 56 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen edel lä ole van luettelon keskusvaalilautakunnan määräämistä uu sis ta va raval tuu te tuis ta.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 2/ / /2014 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh Heinolan kaupungin käytännöksi on muodostunut laatia talousarvion to teu tu mi sen seuraamiseksi kaupunginhallitukselle osavuosikatsaus kol men kuukauden välein. Osavuosikatsaus toimitetaan myös kaupun gin val tuus tol le tiedoksi. Esityslistan liitteenä 1 on katsaus 2 / 2015 vuoden 2015 toimintaan ja talouteen. Jatkokäsittely: Kval 57 Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä kat sauksen tiedoksi ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 1 on katsaus 2 / 2015 vuoden 2015 toi min taan ja talouteen. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kat sauk sen tiedoksi.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan 3534/ /2014, 4098/ /2015 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , Kauppakatu 6:n piharakennuksen saneerauksen määräraha vuo delle 2015 on ,00. Saneeraus oli alun perin ajateltu jaettavaksi kah del le vuodelle , mutta suunnittelun viivästymisen johdos ta töitä ei saatu aloitettua vuoden 2014 puolella. Näin ollen sen vuo den määräraha jäi käyttämättä, eikä 2015 määräraha riitä työn teet tä mi seen valmiiksi. Tämän vuoden määrärahalla on saatu tehtyä pur ku työt, vesikatteen uusiminen, julkisivuverhoilun uusiminen ja osit tai nen korjaus, ikkunoiden uusiminen ja osittainen korjaus sekä ra ken nuk sen salaojitus ja ympärystän maa- ja vihertyöt. Työt ovat vii meis te lyä vaille valmiit. Jotta sisäpuoliset työt saataisiin tehtyä ja rakennus otettua käyttöön tar vi taan vielä n euron lisämääräraha.sisäpuoliset työt käsit tä vät kaikki rakennustekniset työt sekä kaikki lämpö-, vesi-, vie märi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automatiikkatyöt. Myllyojan koulu/päiväkotihankkeelle on tämän vuoden talousarvioon va rat tu euron määräraha. Kouluhanketta ei ole saatu vielä liik keel le johtuen siitä, että Hämeen ELY-keskuksen päätöksestä, jos sa puollettiin rakentamista Aholantien tontille, on tehty valitus Hämeen lin nan hallinto-oikeudelle eikä päätöstä sieltä ole vielä tullut. Kaup pa ka tu 6:n piharakennukseen tarvittava määräraha voitaisiin siir tää tästä Myllyojan koulun määrärahasta. Mikäli päätös hal linto-oi keu des ta tulee kesän aikana, niin Myllyojan koulun suunnittelun käyn nis tä mi seen jäisi vielä euroa, joka riittäisi lop pu vuo deksi. Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muu tokset: Talo-osaston rakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Heilin piharakennus

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Koulurakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Myllyojan koulu/pk Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on määräraha 'Ta loosas ton rakennukset' Siitä on kirjanpidon mu kaan mennessä käytetty (19,6 %). Samoin investointiosassa on määräraha 'Koulurakennukset' , josta tähän mennessä on käytetty kirjanpidon mu kaan (1,2 %). Kaupunginhallitus on hyväksynyt em. määrärahojen käyt tö suun ni telman , ja tehnyt siihen muutoksia pää tök sel lään Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se hyväksyy vuoden 2015 talous ar vion investointiosan tek ni sen lautakunnan in ves toin teihin 'Talo-osas ton rakennukset' ja 'Koulurakennukset' seu raa vat muu tok set: Investointiosa, tekninen lautakunta Talo-osaston rakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA + muutos, Menot Tulot Netto Investointiosa, tekninen lautakunta Koulurakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA+muutos, Menot Tulot Netto ja 2) edellyttäen, että kau pun ginval tuus to hyväksyy edellä tehdyn esityk sen, muuttaa hyväksymäänsä teknisen lau ta kunnan ta lous ar vion investointiosan käyttösuunnitelmaa seu raa vas ti:

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALO-OSASTON RAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Vanha paloasema, han kes PM P / Heilin piharakennus RR P / muutos/lisäys RR P / Kaupungintalon ik ku noi den RR P / uu si mi nen Kaupungintalon va ra voi mako AB P / neet Siemens kiinteistöautom. uu dis ta mi nen AB /2015 kohteen muk KOULURAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Tommola-talo au rin kosuoj.. JN P / Kirkonkylän koulun yhd.uuni AB P / Kkn koulun pihan sa neeraus JN P / ja liikuntapaikat Jyrängön koulun kun to tutk.. RR P / Niemelä-talon ulko-ovien uu PM P / Myllyojan koulu/päiväkoti PM p muutos/vähennys Vierumäen koulu, muu tostyö, PM p / paikk päiväk JN Nuorisoparlamentin aloitteet p /2015 kohteen mu kaan Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Kval 58 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuo den 2015 talousarvion investointiosan teknisen lautakunnan in ves toin teihin 'Talo-osaston rakennukset' ja 'Koulurakennukset' seu raa vat muu tok set: Investointiosa, tekninen lautakunta Talo-osaston rakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA + muutos, Menot Tulot Netto Investointiosa, tekninen lautakunta Koulurakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA+muutos, Menot Tulot Netto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Heimo Riutta esitti valtuutettu Kirsi Lehtimäen kan nat tama na, että kaupunginvaltuuston päätökseen liitetään näin kuuluva toi vo mus pon si: "Esitämme, että kaupunginhallitus ohjeistaisi teknistä tointa neu votte le maan Heilin vuokralaisen kanssa vuokran korotuksesta pi ha raken nuk sen investoinnin johdosta. Toivomme myös, että hallitus ohjeis tai si teknistä tointa tulevaisuutta silmällä pitäen, että ns. ali vuokra lais ten hyväksyminen ja siitä saatava lisätulo päävuokralaiselle, oli si hyväksyttävissä vain poikkeustapauksissa, erittäin perustelluista syis tä. Perusteluna vuokrankorotusneuvotteluille on se, että kaupungin omien kiinteistöjen pienetkin investoinnit nostavat sisäistä vuokraa vä lit tö mäs ti seuraavan vuoden talousarviossa. Eteenpäin vuokrauksen kielto olisi tasapuolista muita yrittäjiä kohtaan, jot ka eivät voi saada vuokraansa helpotuksia hankkimalla li sätu lo ja kaupungin omistaman kiinteistön edelleen vuokrauksella." Päätösesitys hyväksyttiin täydennettynä valtuutettu Riutan toi vo muspon nel la ja se lähetetään kaupunginhallituksen tietoon. Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut tekninen toimi

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen / 110 Yleishallinto 4098/ /2015 Khal Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , Kaupungin työllisyyden hoitoon on varauduttu vuoden 2015 ta lousar vion tehtävässä 110 Yleishallinto. Kaupunginhallitus on käyt tösuun ni tel mas saan muodostanut työmarkkinatuen omaksi osa teh täväk seen (1700) ja sisällyttänyt työllistämistoimet osatehtävään Käyttö va rauk set (1760). Heinolan kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2014 yh teen sä euroa. Vuodelle 2015 on budjetoitu eu roa. Tämä rahasumma ei riitä, vaikka työllistämistoimenpiteitä on kau pun gis sa tehostettu, koska vuoden 2015 alussa voimaan tullut työ mark ki na tu ki uu dis tus lisäsi merkittävästi kuntien rahoitusosuutta työ mark ki na tues ta. Arvio Heinolan kaupungin työmarkkinatuen kunta osuu des ta vuodelle 2015 on euroa. Henkilöstöpalvelut esit tää, että yleishallintoon (110) myönnetään lisämäärärahaa työmark ki na tuen kun ta osuu teen yhteensä euroa. Keskitettyyn työllistämiseen on vuodelle 2015 budjetoitu euroa. Tämä määräraha on kaupungin aktiivisten työl lis tä mis toi men pitei den johdosta jo sidottu. Työllistämisilmoitukset (ent. vel voi te työl listä mi nen) ovat kasvaneet voimakkaasti ja ovat ennustamattomia. Lisäk si tulosalueet ovat esittäneet lisämäärärahan osoittamista kes kite tyl lä määrärahalla työllistämiseen loppuvuodelle (n ). Edel lä mainituista syistä henkilöstöpalvelut esittää, että keskitettyyn työl lis tä mi seen myönnetään lisämäärärahaa euroa. Keskitetyn työllistämisrahan määrärahan lisäyksen avulla on mahdol lis ta lieventää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua, mikä on väis tä mä tön seuraus alusta voimaan tulleesta työ mark kina tu ki uu dis tuk ses ta.tällä hetkellä käytettävissä oleva määräraha on jo sidottu olemassa oleviin palkkatukityösuhteisiin. Edellä mainittu työmarkkinatukiuudistus aiheutti kaupungin työ markki na tu ki osuu den piirissä olevien eli passiivisen työmarkkinatuen saajien määrän kasvun noin sadalla henkilöllä ja lisäsi yli tuhat päivää työ mark ki na tu kea saaneiden kaupungin maksuosuuden 70 pro senttiin. Kaupungin aktiivinen työllistämistyö on tällä hetkellä saanut aikaan sen, että kaupungin työttömyysaste ei ole kasvanut samassa suhtees sa valtakunnallisen tason kanssa, vaan olemme päässeet lä hel-

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto le asetettua kahden prosenttiyksikön (2,6) tasoa suhteessa val takun nan tasoon. Toista sitovaa tavoitetta eli passiivisen työmarkkinatuen saajien mää rä, 300, ei ole mahdollista saavuttaa määrärahalisäyksistä ja kau pun gin aktiivisesta työllistämispolitiikasta huolimatta. Toiminta on kui ten kin ehkäissyt työmarkkinatuen saajien määrän kasvun työmark ki na tu ki uu dis tuk sen aiheuttamasta tasosta. Kunnianhimoiseksi ta voit teek si voisi asettaa sen, että passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä olisi 350 henkilöä. Kaupungin työllisyystyöryhmä on päättänyt kokouksessaan puol taa molempia mää rä ra ha esi tyk siä tämän esityksen mukaisesti. Esityslistan liitteenä 3 tarkempi erittely talousarviomuutoksen pe rusteis ta. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) esittää kau pun gin val tuus tol le, että se muuttaisi vuoden 2015 talous ar vion kau pun gin hal li tuk sen tehtävän 110 Yleishallinto mää rä rahaa ja tu lo ar vio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto ) esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaisi vuoden 2015 talous ar vion tehtävän 110 Yleishallinto sitovaa tavoitetta passiivisen työ mark ki na tuen saajien enimmäismäärästä: Passiivisen työ mark kina tuen saajien määrä on enintään 350 (on nyt 300) ja 3) muuttaa, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä ole van esityksen, kaupunginhallituksen hyväksymää käyt tö suun ni tel maa tehtävän 110 Yleishallinto osatehtäville Työmark ki na tu ki ja Käyttövaraukset seuraavasti: 1700 (OT1) TYÖMARKKINATUKI vastuuhenkilö henkilöstöjohtaja Osatavoitteet Passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä on tällä hetkellä enintään 350 (kvn sitova).

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KS 2015 Muutos Ks+muutos Tulot Menot Netto (OT1) KÄYTTÖVARAUKSET 1760 Käyttövaraukset vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Osatavoitteet Palkkatukityöllistämisellä tavoitellaan edellä henkilöstöpalveluille ase tet tu ja työllistämistavoitteita sekä Työmarkkinatuki-osatehtävän ta voit tei ta. Varhe-maksujen pienentämiseen tähdätään henkilöstöpalveluiden ta voit teek si asetetuin työssä jaksamista edistävin keinoin. KS 2015 muutos KS+muutos tulot menot netto Henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. Jatkokäsittely: Kval 59 kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 2 tarkempi erittely talousarviomuutoksen pe rusteis ta. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuo den 2015 talousarvion 1) kaupunginhallituksen tehtävän 110 Yleis hal lin to määrärahaa ja tulo ar vio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto ) tehtävän 110 Yleishallinto sitovaa ta voi tet ta passiivisen työ mark kina tuen saajien enim mäis mää räs tä: Passiivisen työ mark ki na tuen saa jien määrä on enintään 350 (on nyt 300).

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut henkilöstöpalvelut

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahaston perustaminen 3931/ /2014 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Sulo ja Terttu Kallioniemi ovat keskinäisessä testamentissaan määrän neet, että molempien kuoltua heidän omaisuutensa on menevä täy del lä omistusoikeudella Heinolan kaupungille käytettäväksi Heino lan lintuparantolan hyväksi parantolan hoitajan tarkemmin osoit tamal la tavalla. Molemmat testamentin tekijät ovat sittemmin kuolleet ja kuolinpesästä on toimitettu perunkirjoitus, joka on tullut lain voi maisek si. Kuolinpesään kuuluu rahavaroja, Kihniössä sijaitseva tila asuin raken nuk si neen ( ) sekä irtaimistoa. Pesän velat ja vähen nyk set liittyvät valtaosin pesän selvityskuluihin, pe run kir joi tukseen ja hautauskuluihin. Perukirjassa pesän nettovaroiksi eli säästök si on merkitty noin euroa. Perinnönjättäjien viimeisen tahdon toteuttamiseksi kaupungin on otet ta va perintö vastaan ja päätettävä testamentin hengessä varojen käy tön periaatteista. Tarkoituksenmukaisinta on perustaa lin tujen hoi ta mi sel le lah joi tus ra has to, vahvistaa sille sääntö, siirtää tes tamen tat tu omai suus rahaston pääomaksi ja muuttaa perintönä tuleva kiin teä ja ir tain omaisuus rahavaroiksi. Esityslistan liitteenä 4 esitys rahaston säännöksi Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1. ottaa vastaan Sulo ja Terttu Kallioniemen keskinäisen testamentin pe rus teel la kaupungille tulevan perinnön ja että perintöön kuuluva ko ko omaisuus siirretään perustettavaan Lintutarhan ja luon non suoje lu työn ra has toon, 2. että perintöön kuuluva kiinteä ja irtain omaisuus myydään ja että omai suu den ylläpidosta ja realisoinnista syntyvät kulut maksetaan pe rin tö va rois ta, 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää pe rus taa Sulo ja Terttu Kallioniemen testamentin täytäntöön pa ne mi sek si Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahasto -nimisen lah joi tus ra has ton ja vah vis taa ra has tol le liitteen mukaisen säännön.

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitys rahaston säännöksi pöytäkirjan liitteenä 1. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut Kval 60 Esityslistan liitteenä 3 esitys rahaston säännöksi Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Sulo ja Tert tu Kallioniemen testamentin täytäntöön panemiseksi Lin tu tar han ja luonnonsuojelutyön rahasto -nimisen lah joi tus ra has ton ja vah vistaa rahastolle liitteen mukaisen säännön. Pöytäkirjan liitteenä 1 Lin tu tar han ja luonnonsuojelutyön rahaston sääntö. Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut sivistystoimi lintutarhan hoitaja

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen 327/00.00/2012 Sivla Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Perusopetuslakia (1040/2014) muutettiin siten, että esi opetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on alkaen osallistuttava op pi vel vol li suu den al ka mis ta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esi ope tuk seen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin taan. Pykälässä (perusopetuslaki 35 ) säädetään oppilaan velvol li suu des ta. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, jollei hä nel le ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Muina kuin kunnan päättäminä loma-aikoina esiopetuksen pois sa oloi hin tar vi taan jatkossa lupa. Poissaolojen suhteen tilanne on eri vuorohoidossa. Vuorohoidossa on ta voit tee na järjestää esiopetus lapsen edun mukaisesti päivien pi tuus jne. huomioiden ja vanhempien kanssa neuvotellen (miten ko. lap sen kohdalla saavutetaan esiopetuksen tavoitteet). Var hais kasva tus joh ta jien seudullisessa verkostotapaamisessa on so vit tu seuraavia linjauksia esiopetukseen: - alle kahden viikon poissaolosta riittää ilmoitus esiopetuspaikkaan - yli kahden viikon poissaolo sovittava esiopetuspaikan kanssa - esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan pois sa olojen yhteydessä - vaikka päivähoidon osalta on sovittu säännöllisiä poissaoloja (ns. e-päi viä), esiopetukseen tulisi lähtökohtaisesti osallistua - ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon osalta pyritään huolehtimaan esiope tuk sen tavoitteiden saavuttamisesta Sivistystoimen johtosäännössä ei ole määritetty, kuka tämän pois saolo lu van esiopetukseen myöntää, eikä valtuutusta, kuka päättää esiope tuk sen oppilaan opiskelun järjestämisestä erityisissä ope tus järjes te lyis sä. Siksi varhaiskasvatuspalvelut esittävät muutosta si vis tystoi men johtosäännön päätösvaltataulukkoon. Esityslistan liitteenä 2 muutosesitys alkaen sivistystoimen joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (päätösvaltataulukossa muutok set punaisella värillä) Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) hyväksyä muutosesitykset sivistystoimen johtosäännön pää tösval ta tau luk koon ja

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä sivistystoimen johtosäännön päätösvaltataulukko muutetaan esi tyk sen mukaisesti tu le maan voimaan lukien. Jatkokäsittely: Khal Jatkokäsittely: Kval 61 kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä 4 muutosesitys alkaen si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (pää tös val ta tau lu kos sa muutok set punaisella värillä) Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että sivistystoimen johtosäännön pää tös val ta tauluk ko muutetaan esityksen mukaisesti tulemaan voi maan lu kien. kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 4 muutosesitys alkaen si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (pää tös val ta tau lu kos sa muutok set punaisella värillä) Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukko muutetaan esityksen mu kai ses ti tu le maan voimaan lukien. Pöytäkirjan liitteenä 2 on muutettu sivistystoimen johtosäännön päätös val ta tau luk ko. Tiedoksianto: Kopio sivistystoimi sääntökokoelma

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteisiin vastaaminen 3164/ /2014, 4151/ /2015, 3662/ /2014, 1828/ /2012, 2750/ /2013, 2843/ /2013, 3046/ /2013, 3169/ /2014, 3362/ /2014, 3363/ /2014, 3539/ /2014, 3661/ /2014, 4150/ /2015, 3963/ /2014, 4023/ /2014, 4024/ /2014, 4149/ /2015, 4275/ /2015, 4365/ /2015, 4366/ /2015, 4466/ /2015, 4552/ /2015, 4553/ /2015, 4625/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pääsääntöisesti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan keskustella ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 5 on luettelo valtuuston kokouksissa jätetyistä vastaamattomista aloitteista ja kau pun gin hal li tuk sen vastaukset aloitteisiin. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata men nes sä jätettyihin valtuustoaloitteisiin liitteestä ilmenevällä ta val la ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastaukset riittäviksi ja 2) asiat valtuustoaloitteina loppuun käsitellyiksi. Vastauksia jätettyihin valtuustoaloitteisiin pöy tä kir jan liitteenä 2. Jatkokäsittely: Kval 62 kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 5 on - luettelo valtuuston kokouksissa jä te tyis tä vas taa mat to mis ta aloitteista ja kau pun gin hal li tuk sen vas tauk set aloit tei siin - jätetyt aloitteet - sivistys-, teknisen-, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä hen ki löstö joh ta jan vas tauk sia aloitteisiin

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää todeta 1) vastaukset riittäviksi ja 2) asiat valtuustoaloitteina loppuun käsitellyiksi. Keskustelun kuluessa valtuutettu Dimitri Tarzalainen esitti val tuu tettu Anne Lehtokosken kannattamana, että aloite alkoholitarjoilusta luo pu mi ses ta Heinolan edustustilaisuuksissa palautetaan uudelleen val mis tel ta vak si. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen tämän aloitteen pa laut ta mi ses ta valmisteluun, joten on suoritettava äänestys. Puheen joh ta ja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan koneellisesti niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Tarzalaisen te kemää palautusesitystä, äänestävät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 "jaa" -ääntä, 15 "ei" -ääntä ja 2 tyhjä -ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 26 vastaan 15, 2 tyhjää hyväksyneen kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen asiassa. Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Väli-Torala esitti, että aloit teen "Kaupungin hankintatiedot julkaistava avoimena datana" joh dos ta kaupunginvaltuusto toteaa selvyyden vuoksi, että han kin tatie dot julkaistaan aloitteen mukaisesti. Puheenjohtajan tiedusteltua val tuus tol ta tämä toteamus lisättiin yksimielisesti. Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Kuusela esitti valtuutettu Karp pi sen kannattamana, että aloitteen "Heinolan kaupungin tont timyyn ti ulkoistettava" valmisteluun otetaan mukaan myös elin kei notoi mi. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa valtuustolta tämä lisäys hyväk syt tiin yksimielisesti. Muilta osin puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kau pun gin hal li tuk sen esitykset asiassa. Pöytäkirjan liitteenä 4 on luettelo valtuuston kokouksissa jä te tyis tä vas taa mat to mis ta aloitteista ja kau pun gin hal lituk sen vas tauk set aloit tei siin.

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan liitteenä 5 on aloitteet, joihin tässä on vastattu. Tiedoksianto: Koneote aloitteen tekijät Kopio tekninen toimi elinkeinotoimi talouspalvelut

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen 1840/ /2012, 4677/ /2015 Khal Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Veikko Väisänen on ilmoittanut muuttaneensa pois Heinolasta , joten hän ei ole enää vaalikelpoinen Heinolan kaupungin luottamustehtäviin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano on seuraava (kv , , ja ): jäsen Riutta Heimo, pj. Väisänen Veikko, vpj. Kuusela Ville-Matti Lehtimäki Kirsi Pirilä Pirjo Pitkä Sanna Pohjola Pertti Saittakari Seija Tarzalainen Dimitri henkilökohtainen varajäsen Järvinen Arvo Vilkko Mika Valojää Jarmo Nurminen-Ekholm Helga Turve Heli Kuikka Minna Salonen Harri Nevalainen Tarja Yli-Teevahainen Ari Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että se 1) valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen Veikko Väi sä sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 2) nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä va ra pu heen johta jan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Kval 63 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) valita sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen Veikko Väisä sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 2) nimetä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä va ra pu heen johta jan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1) valitsi valtuutettu Kauko Kekkosen esityksestä sosiaali- ja ter veyslau ta kun taan jäseneksi Jorma Peltosen jäljellä olevaksi toi mi kau deksi ja 2) nimesi valtuutettu Kauko Kekkosen esityksestä sosiaali- ja terveys lau ta kun nan va ra pu heen joh ta jaksi Jorma Peltosen jäljellä olevak si toimikaudeksi Tiedoksianto: Koneote Jorma Peltonen Veikko Väisänen Mika Vilkko Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta palkanlaskenta viestintä- ja markkinointisihteeri luottamushenkilörekisteri

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen täydentäminen toimikaudeksi / /2012, 4677/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginhallituksen varajäsen Veikko Väisänen on ilmoittanut muut ta neen sa pois Heinolasta , joten hän ei ole enää vaa likel poi nen Heinolan kaupungin luottamustehtäviin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kau pun gin hal li tuksen kokoonpanosta toi mi kau del le seu raa vas ti: jäsen Ilkka Jaakkola Niina Varjo, 1. vpj Raili Hildén, pj Sanna Koponen Timo Virtanen Sanna Karppinen, 2.vpj Kimmo Huvinen Marko Heino Kirsi Timonen henkilökohtainen varajäsen Kari Kauppinen Seija Saittakari Seija Kasurinen Kirsi Lehtimäki Juha Kari Kaija Järvinen Ville-Matti Kuusela Pekka Rautkoski Veikko Väisänen Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että se valitsee vaalikelpoisuutensa menettäneen Veikko Väi sä sen tilalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kau pun ginhal li tuk sen jäsen Kirsi Timoselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginvaltuusto Kval 64 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää valita vaa li kel poi suuten sa menettäneen Veikko Väisäsen tilalle uuden hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen kaupunginhallituksen jäsen Kirsi Ti mo sel le jäljellä olevak si toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Kirsi Timosen esityksestä Kauko Kekkosen hä nen hen ki lö koh tai seksi va ra jä se nekseen kaupunginhallitukseen jäl jel lä ole vak si toimikaudeksi

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Koneote Kauko Kekkonen Kirsi Timonen Veikko Väisänen Kopio palkanlaskenta viestintä- ja markkinointisihteeri luottamushenkilörekisteri

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jäsenen valinta Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoon / /2012, 4677/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston jäsen Veikko Väisänen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Heinolan kaupungin luot tamus teh tä viin muutettuaan pois Heinolasta. Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimuksen 14 : " Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien val tuu tet tu ja, ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ää niosuuk sien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustet tui na olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maa kun nan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu kai ses ti. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaa li kel poisuu ten sa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maa kun ta valtuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edus tama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valit se mi ses ta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jä senen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilal le hänet valitaan " Valtuutettu Veikko Väisänen kuului Suomen Kristillisdemokraattien val tuus to ryh mään. Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että valtuusto valitsee Päijät-Hämeen maa kun ta val tuustoon uuden jäsenen Veikko Väisäsen tilalle jäljellä ole vak si toi mi kaudek si kaupunginvaltuusto Kval 65 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää valita Päi jät-hä meen maakuntavaltuustoon uuden jäsenen Veikko Väisäsen ti lal le jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Kirsi Timosen esityksestä Päi jät-hä meen maa kun ta val tuus toon jäseneksi jäl jel lä olevaksi toimi- kaudeksi Pekka Pipatin. Tiedoksianto: Koneote Pekka Pipatti Veikko Väisänen Kirsi Timonen Päi jät-hä meen liitto Kopio palkanlaskenta luottamushenkilörekisteri

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Toimielin Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 55-57, 62 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitus vi ranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 58-61, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok si saantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai raken nusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tie toon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Liitetään pöytäkirjaan

31 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 10.08.2015 klo 15:00-16:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:56

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/ Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 Kaupunginhallitus Aika 18.10.2016 ja 19.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 252 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 253 Vuoden 2017 talousarvio

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/ Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 Aika 22.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 5 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 6 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen vaalitoimitsijoiden ja

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/ Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen Sidonnaisuusilmoitukset 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 18.09.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Henkilöstöjohtajan kuuleminen 3 38 Sidonnaisuusilmoitukset 4 39 Tarkastuslautakunnan koulutus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 4/2015 27 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 04.11.2015 klo 16:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.02.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 2 Tilapäisen henkilökunnan palkkaaminen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-18:03. Käsitellyt asiat Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2017 1 / 12 Tarkastuslautakunta 24.05.2017 Aika 24.05.2017 klo 15:00-18:03 Paikka Toivakkatalo Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 60

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 Aika 26.04.2013 klo 16:00-17:35 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Koponen Sanna 16:00-17:35 puheenjohtaja Väli-Torala

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/ / 11. Sivistystoimenlautakunta Aika klo 16:30-17:10. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2015 1 / 11 Sivistystoimenlautakunta 22.09.2015 Aika 22.09.2015 klo 16:30-17:10 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 71

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11. Tekninen lautakunta 10.12.2014. Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40. Toivakan kirjasto, kirjastosali Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2014 1 / 11 Tekninen lautakunta 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 15:00-16:40 Paikka Toivakan kirjasto, kirjastosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 53 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot