Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1"

Transkriptio

1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Aika klo 17:00-18:20 Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Seppälä Juuso 17:00-18:20 kv:n puheenjohtaja Turunen Risto 17:00-18:20 kv:n I vpj. Niemi Petteri 17:00-18:20 kv:n II vpj. Aalto Liisa 17:00-18:20 valtuutettu Asp Jarmo 17:00-18:20 valtuutettu Heino Marko 17:00-18:20 valtuutettu Hildén Raili 17:00-18:20 valtuutettu Hokkanen Seppo 17:00-18:20 valtuutettu Huvinen Kimmo 17:00-18:20 valtuutettu Ikonen Pertti 17:00-18:20 valtuutettu Jaakkola Ilkka 17:00-18:20 valtuutettu Järvinen Kaija 17:00-18:20 valtuutettu Kalermo Risto 17:00-18:20 valtuutettu Kantanen Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Kari Juha 17:00-18:20 valtuutettu Karppinen Sanna 17:00-18:20 valtuutettu Kasurinen Seija 17:00-18:20 valtuutettu Kauppinen Kari 17:00-18:20 valtuutettu Kekkonen Kauko 17:00-18:20 valtuutettu Kerijoki Harri 17:00-18:20 valtuutettu Koponen Sanna 17:00-18:20 valtuutettu Koskinen Jukka 17:00-18:20 valtuutettu Kuusela Ville-Matti 17:00-18:20 valtuutettu Lehtimäki Kirsi 17:00-18:20 valtuutettu Lehtokoski Anne 17:00-18:20 valtuutettu Lukkarinen Markku 17:00-18:20 valtuutettu Moilanen Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Nevalainen Maria 17:00-18:20 valtuutettu Perkiö Irmeli 17:00-18:20 valtuutettu Pipatti Pekka 17:00-18:20 valtuutettu Pitkä Tero 17:00-18:20 valtuutettu Rajajärvi Jouko 17:00-18:20 valtuutettu Riutta Heimo 17:00-18:20 valtuutettu Saittakari Seija 17:00-18:20 valtuutettu Tarzalainen Dimitri 17:00-18:20 valtuutettu Timonen Kirsi 17:00-18:20 valtuutettu Tuovinen Pirjo 17:00-18:20 valtuutettu Varjo Niina 17:00-18:20 valtuutettu Virtanen Timo 17:00-18:20 valtuutettu Väli-Torala Tapio 17:00-18:20 valtuutettu Honkaharju Jari 17:00-18:20 PS:n 1. varavaltuutettu Laento Aura 17:00-18:20 PaHen 2. varavaltuutettu Niemi Jaana 17:00-18:20 Kesk. 1. varavaltuutettu Teittinen Jussi 17:00-18:20 kaupunginjohtaja Malin Sinikka 17:00-18:20 pöytäkirjanpitäjä Muu Hepo-oja Pirjo 17:00-18:20 sivistystoimenjohtaja Korttila Kirsi 17:00-18:20 sosiaali- ja terveysjohtaja Pesonen Tapio 17:00-18:20 teknisen toimen johtaja Kujala Timo 17:00-18:20 IT-suunnittelija

2 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Poissa Anttonen Tarja valtuutettu Aven Eero valtuutettu Vesikko Tuomo valtuutettu Gustafsson Virpi PaHen 1. varavaltuutettu Manninen Pirjo henkilöstöjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Seija Kasurinen ja Kari Kauppinen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Juuso Seppälä Sinikka Malin varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusaika ja allekirjoitukset Seija Kasurinen Kari Kauppinen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti Konsernihallinnon nähtävillä asianhallintakeskuksessa Todistaa Asianhallintapäällikkö Ella Vuorela

3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 55 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen 4 56 Varavaltuutettujen määrän täydentäminen 5 57 Osavuosikatsaus 2/ Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan 9 59 Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen / 110 Yleishallinto Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahaston perustaminen Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen Valtuustoaloitteisiin vastaaminen Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen Kaupunginhallituksen täydentäminen toimikaudeksi Jäsenen valinta Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoon Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen ja valtuustoaloitteiden toteaminen Kval 55 Puheenjohtaja (JS): Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä esi tys listan tämän kokouksen asioiden käsittelyjärjestykseksi ja todeta jä tetyt val tuus to aloit teet. Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuustoaloitteet: - Parempi Heinola: Sosiaali- ja terveyslautakunnan päättämän strate gi sen hoivapalvelulinjauksen alistamisesta kaupunginvaltuuston kä si tel tä väk si ja lopullisesti päätettäväksi, - Tero Pitkä: Tommolaan matonpesupaikka

5 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Varavaltuutettujen määrän täydentäminen 4612/ /2015 Kesla Kuntalain 11 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä va litse mat ta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuiten kin vähintään kaksi.yhteislistan ulkopuolella olleen va lit si ja yh distyk sen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua. Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston pu heen joh taja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asian omaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen va ra val tuu te tun." Vaalilain 93 (varavaltuutetut) kuuluu seuraavasti: "Valtuutetuille va li taan varavaltuutetut siten kuin kuntalain 11 :ssä säädetään. Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaak si, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston pu heen joh tajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 :n mu kai ses ti. Jollei kaikkia varavaltuutetun toimia saada täytetyksi tässä py kä lässä olevien säännösten nojalla, jää varavaltuutettujen määrä va jaaksi." Kuluvalla valtuustokaudella kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on kut su nut keskusvaalilautakunnan ilmoittamia va raval tuu tet tu ja varsinaisiksi valtuutetuiksi toimestaan vapautettujen ja kuol lei den valtuutettujen sijaan seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., 3 ensimmäistä va ra valtuu tet tua, - Kansallinen Kokoomus r.p., 3 ensimmäistä varavaltuutettua, - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat, 1. varavaltuutettu, - Perussuomalaiset r.p., 1. varavaltuutettu, Lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt eron Suomen Kris til lis demo kraa tit r.p:n yhdelle varavaltuutetulle. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juuso Seppälä on pyy tä nyt, että keskusvaalilautakunta täydentää varavaltuutettujen edel lä kerrotulla tavalla vajaaksi jäänyttä määrää.

6 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä (jaettiin kokouksessa) ovat vaalitulosraportit, joiden perusteella keskusvaalilautakunta vahvisti vaalin tuloksen Vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä seuraavien val tuus to ehdok kai den tämän hetken vaalikelpoisuus Heinolan kau pun gin valtuus toon on tarkistettu väestötietojärjestelmästä Kan sal linen Kokoomus rp:n ehdokas Minttu Lavemäen on todettu vuonna 2014 menettäneen vaalikelpoisuutensa Heinolan kau pun gin val tuustoon, sillä hänen kotipaikkansa on tuolloin ollut Sysmä. Pe rus suoma lai set rp:n ehdokas Kössi Kyösti Ranta on samoin välillä muut tanut Heinolasta pois, hänen Heinolaan muuttopäivänsä on Mui den kohdalla ei havaittu estettä varavaltuutetuksi määräämiselle. Pa rem pi Heinola yhteislistan ehdokkaan Riikka Kojon sukunimi on ny kyi sin Rovio. Asianhallintapäällikkö (EV): Keskusvaalilautakunta määrää vaalilain 93 :n nojalla uusia varavaltuutettuja kaupunginvaltuustoon jäljellä ole vak si toimikaudeksi seuraavasti: -Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.: 10. varavaltuutettu Pentti Helenius, suunnittelija, eläkeläinen 11. varavaltuutettu Tuula Ljungkvist, nuoriso-ohjaaja 12. varavaltuutettu Päivi Jokinen, myyjä - Kansallinen Kokoomus r.p: 8. varavaltuutettu Kari Leino, apulaisrehtori 9. varavaltuutettu Eeva Sovasto, erikoissairaanhoitaja, osastonhoitaja 10. varavaltuutettu Ismo Turve, opettaja, FM - Parempi Heinola yhteislista sitoutumattomat: 9. varavaltuutettu Riikka Rovio, palveluneuvoja - Perussuomalaiset r.p: 4. varavaltuutettu Tuula Kerijoki, sairaala-apulainen, eläkkeellä - Suomen Kristillisdemokraatit r.p: 3. varavaltuutettu Raimo Karmitz, evankelista Keskusvaalilautakunta antaa valtuustolle luettelon nyt määrätyistä va ra val tuu te tuis ta ja tiedottaa siitä sillä tavalla kuin kunnan il moi tukset kun nassa saatetaan tiedoksi. Eeva Sovasto ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 :n 1 mom. 1) koh dan mukaisesti ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajak si.

7 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Keskusvaalilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: kaupunginvaltuuston puheenjohtaja valitut valtuustoryhmien puheenjohtajat palkanlaskenta Khal Jatkokäsittely: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus esittää, että kau pungin val tuus to merkitsee tiedoksi edellä olevan luettelon kes kus vaa lilau ta kun nan määräämistä uusista va ra val tuu te tuis ta. kaupunginvaltuusto Kval 56 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen edel lä ole van luettelon keskusvaalilautakunnan määräämistä uu sis ta va raval tuu te tuis ta.

8 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosikatsaus 2/ / /2014 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh Heinolan kaupungin käytännöksi on muodostunut laatia talousarvion to teu tu mi sen seuraamiseksi kaupunginhallitukselle osavuosikatsaus kol men kuukauden välein. Osavuosikatsaus toimitetaan myös kaupun gin val tuus tol le tiedoksi. Esityslistan liitteenä 1 on katsaus 2 / 2015 vuoden 2015 toimintaan ja talouteen. Jatkokäsittely: Kval 57 Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää merkitä kat sauksen tiedoksi ja esittää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 1 on katsaus 2 / 2015 vuoden 2015 toi min taan ja talouteen. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää merkitä kat sauk sen tiedoksi.

9 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Heilin piharakennus - määrärahan käyttötarkoituksen muutos vuoden 2015 talousarvioon ja investointiosaan 3534/ /2014, 4098/ /2015 Tekla Valmistelija: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, puh , Kauppakatu 6:n piharakennuksen saneerauksen määräraha vuo delle 2015 on ,00. Saneeraus oli alun perin ajateltu jaettavaksi kah del le vuodelle , mutta suunnittelun viivästymisen johdos ta töitä ei saatu aloitettua vuoden 2014 puolella. Näin ollen sen vuo den määräraha jäi käyttämättä, eikä 2015 määräraha riitä työn teet tä mi seen valmiiksi. Tämän vuoden määrärahalla on saatu tehtyä pur ku työt, vesikatteen uusiminen, julkisivuverhoilun uusiminen ja osit tai nen korjaus, ikkunoiden uusiminen ja osittainen korjaus sekä ra ken nuk sen salaojitus ja ympärystän maa- ja vihertyöt. Työt ovat vii meis te lyä vaille valmiit. Jotta sisäpuoliset työt saataisiin tehtyä ja rakennus otettua käyttöön tar vi taan vielä n euron lisämääräraha.sisäpuoliset työt käsit tä vät kaikki rakennustekniset työt sekä kaikki lämpö-, vesi-, vie märi-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automatiikkatyöt. Myllyojan koulu/päiväkotihankkeelle on tämän vuoden talousarvioon va rat tu euron määräraha. Kouluhanketta ei ole saatu vielä liik keel le johtuen siitä, että Hämeen ELY-keskuksen päätöksestä, jos sa puollettiin rakentamista Aholantien tontille, on tehty valitus Hämeen lin nan hallinto-oikeudelle eikä päätöstä sieltä ole vielä tullut. Kaup pa ka tu 6:n piharakennukseen tarvittava määräraha voitaisiin siir tää tästä Myllyojan koulun määrärahasta. Mikäli päätös hal linto-oi keu des ta tulee kesän aikana, niin Myllyojan koulun suunnittelun käyn nis tä mi seen jäisi vielä euroa, joka riittäisi lop pu vuo deksi. Teknisen toimen johtaja (TP): Tekninen lautakunta päättää esittää kau pun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2015 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muu tokset: Talo-osaston rakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Heilin piharakennus

10 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Koulurakennukset: Ta 2015 Muutos Ta+muutos Myllyojan koulu/pk Tiedoksianto: Jatkokäsittely kaupunginhallitus Khal Vuoden 2015 talousarvion investointiosassa on määräraha 'Ta loosas ton rakennukset' Siitä on kirjanpidon mu kaan mennessä käytetty (19,6 %). Samoin investointiosassa on määräraha 'Koulurakennukset' , josta tähän mennessä on käytetty kirjanpidon mu kaan (1,2 %). Kaupunginhallitus on hyväksynyt em. määrärahojen käyt tö suun ni telman , ja tehnyt siihen muutoksia pää tök sel lään Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) esittää kaupunginvaltuustolle, et tä se hyväksyy vuoden 2015 talous ar vion investointiosan tek ni sen lautakunnan in ves toin teihin 'Talo-osas ton rakennukset' ja 'Koulurakennukset' seu raa vat muu tok set: Investointiosa, tekninen lautakunta Talo-osaston rakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA + muutos, Menot Tulot Netto Investointiosa, tekninen lautakunta Koulurakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA+muutos, Menot Tulot Netto ja 2) edellyttäen, että kau pun ginval tuus to hyväksyy edellä tehdyn esityk sen, muuttaa hyväksymäänsä teknisen lau ta kunnan ta lous ar vion investointiosan käyttösuunnitelmaa seu raa vas ti:

11 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto TALO-OSASTON RAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Vanha paloasema, han kes PM P / Heilin piharakennus RR P / muutos/lisäys RR P / Kaupungintalon ik ku noi den RR P / uu si mi nen Kaupungintalon va ra voi mako AB P / neet Siemens kiinteistöautom. uu dis ta mi nen AB /2015 kohteen muk KOULURAKENNUKSET m t 0 alv kp aikataulu kom menot, tulot, Tommola-talo au rin kosuoj.. JN P / Kirkonkylän koulun yhd.uuni AB P / Kkn koulun pihan sa neeraus JN P / ja liikuntapaikat Jyrängön koulun kun to tutk.. RR P / Niemelä-talon ulko-ovien uu PM P / Myllyojan koulu/päiväkoti PM p muutos/vähennys Vierumäen koulu, muu tostyö, PM p / paikk päiväk JN Nuorisoparlamentin aloitteet p /2015 kohteen mu kaan Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Kval 58 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä vuo den 2015 talousarvion investointiosan teknisen lautakunnan in ves toin teihin 'Talo-osaston rakennukset' ja 'Koulurakennukset' seu raa vat muu tok set: Investointiosa, tekninen lautakunta Talo-osaston rakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA + muutos, Menot Tulot Netto Investointiosa, tekninen lautakunta Koulurakennukset (sitova) TA 2015, Muutos, TA+muutos, Menot Tulot Netto

12 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuutettu Heimo Riutta esitti valtuutettu Kirsi Lehtimäen kan nat tama na, että kaupunginvaltuuston päätökseen liitetään näin kuuluva toi vo mus pon si: "Esitämme, että kaupunginhallitus ohjeistaisi teknistä tointa neu votte le maan Heilin vuokralaisen kanssa vuokran korotuksesta pi ha raken nuk sen investoinnin johdosta. Toivomme myös, että hallitus ohjeis tai si teknistä tointa tulevaisuutta silmällä pitäen, että ns. ali vuokra lais ten hyväksyminen ja siitä saatava lisätulo päävuokralaiselle, oli si hyväksyttävissä vain poikkeustapauksissa, erittäin perustelluista syis tä. Perusteluna vuokrankorotusneuvotteluille on se, että kaupungin omien kiinteistöjen pienetkin investoinnit nostavat sisäistä vuokraa vä lit tö mäs ti seuraavan vuoden talousarviossa. Eteenpäin vuokrauksen kielto olisi tasapuolista muita yrittäjiä kohtaan, jot ka eivät voi saada vuokraansa helpotuksia hankkimalla li sätu lo ja kaupungin omistaman kiinteistön edelleen vuokrauksella." Päätösesitys hyväksyttiin täydennettynä valtuutettu Riutan toi vo muspon nel la ja se lähetetään kaupunginhallituksen tietoon. Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut tekninen toimi

13 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vuoden 2015 talousarvion muuttaminen / 110 Yleishallinto 4098/ /2015 Khal Valmistelija: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, puh , Kaupungin työllisyyden hoitoon on varauduttu vuoden 2015 ta lousar vion tehtävässä 110 Yleishallinto. Kaupunginhallitus on käyt tösuun ni tel mas saan muodostanut työmarkkinatuen omaksi osa teh täväk seen (1700) ja sisällyttänyt työllistämistoimet osatehtävään Käyttö va rauk set (1760). Heinolan kaupungin työmarkkinatuen kuntaosuus oli vuonna 2014 yh teen sä euroa. Vuodelle 2015 on budjetoitu eu roa. Tämä rahasumma ei riitä, vaikka työllistämistoimenpiteitä on kau pun gis sa tehostettu, koska vuoden 2015 alussa voimaan tullut työ mark ki na tu ki uu dis tus lisäsi merkittävästi kuntien rahoitusosuutta työ mark ki na tues ta. Arvio Heinolan kaupungin työmarkkinatuen kunta osuu des ta vuodelle 2015 on euroa. Henkilöstöpalvelut esit tää, että yleishallintoon (110) myönnetään lisämäärärahaa työmark ki na tuen kun ta osuu teen yhteensä euroa. Keskitettyyn työllistämiseen on vuodelle 2015 budjetoitu euroa. Tämä määräraha on kaupungin aktiivisten työl lis tä mis toi men pitei den johdosta jo sidottu. Työllistämisilmoitukset (ent. vel voi te työl listä mi nen) ovat kasvaneet voimakkaasti ja ovat ennustamattomia. Lisäk si tulosalueet ovat esittäneet lisämäärärahan osoittamista kes kite tyl lä määrärahalla työllistämiseen loppuvuodelle (n ). Edel lä mainituista syistä henkilöstöpalvelut esittää, että keskitettyyn työl lis tä mi seen myönnetään lisämäärärahaa euroa. Keskitetyn työllistämisrahan määrärahan lisäyksen avulla on mahdol lis ta lieventää työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua, mikä on väis tä mä tön seuraus alusta voimaan tulleesta työ mark kina tu ki uu dis tuk ses ta.tällä hetkellä käytettävissä oleva määräraha on jo sidottu olemassa oleviin palkkatukityösuhteisiin. Edellä mainittu työmarkkinatukiuudistus aiheutti kaupungin työ markki na tu ki osuu den piirissä olevien eli passiivisen työmarkkinatuen saajien määrän kasvun noin sadalla henkilöllä ja lisäsi yli tuhat päivää työ mark ki na tu kea saaneiden kaupungin maksuosuuden 70 pro senttiin. Kaupungin aktiivinen työllistämistyö on tällä hetkellä saanut aikaan sen, että kaupungin työttömyysaste ei ole kasvanut samassa suhtees sa valtakunnallisen tason kanssa, vaan olemme päässeet lä hel-

14 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto le asetettua kahden prosenttiyksikön (2,6) tasoa suhteessa val takun nan tasoon. Toista sitovaa tavoitetta eli passiivisen työmarkkinatuen saajien mää rä, 300, ei ole mahdollista saavuttaa määrärahalisäyksistä ja kau pun gin aktiivisesta työllistämispolitiikasta huolimatta. Toiminta on kui ten kin ehkäissyt työmarkkinatuen saajien määrän kasvun työmark ki na tu ki uu dis tuk sen aiheuttamasta tasosta. Kunnianhimoiseksi ta voit teek si voisi asettaa sen, että passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä olisi 350 henkilöä. Kaupungin työllisyystyöryhmä on päättänyt kokouksessaan puol taa molempia mää rä ra ha esi tyk siä tämän esityksen mukaisesti. Esityslistan liitteenä 3 tarkempi erittely talousarviomuutoksen pe rusteis ta. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) esittää kau pun gin val tuus tol le, että se muuttaisi vuoden 2015 talous ar vion kau pun gin hal li tuk sen tehtävän 110 Yleishallinto mää rä rahaa ja tu lo ar vio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto ) esittää kaupunginvaltuustolle, että se muuttaisi vuoden 2015 talous ar vion tehtävän 110 Yleishallinto sitovaa tavoitetta passiivisen työ mark ki na tuen saajien enimmäismäärästä: Passiivisen työ mark kina tuen saajien määrä on enintään 350 (on nyt 300) ja 3) muuttaa, edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy edellä ole van esityksen, kaupunginhallituksen hyväksymää käyt tö suun ni tel maa tehtävän 110 Yleishallinto osatehtäville Työmark ki na tu ki ja Käyttövaraukset seuraavasti: 1700 (OT1) TYÖMARKKINATUKI vastuuhenkilö henkilöstöjohtaja Osatavoitteet Passiivisen työmarkkinatuen saajien määrä on tällä hetkellä enintään 350 (kvn sitova).

15 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto KS 2015 Muutos Ks+muutos Tulot Menot Netto (OT1) KÄYTTÖVARAUKSET 1760 Käyttövaraukset vastuuhenkilö kaupunginkamreeri Osatavoitteet Palkkatukityöllistämisellä tavoitellaan edellä henkilöstöpalveluille ase tet tu ja työllistämistavoitteita sekä Työmarkkinatuki-osatehtävän ta voit tei ta. Varhe-maksujen pienentämiseen tähdätään henkilöstöpalveluiden ta voit teek si asetetuin työssä jaksamista edistävin keinoin. KS 2015 muutos KS+muutos tulot menot netto Henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen ja työllisyyskoordinaattori Tero Auvinen olivat kokouksessa läsnä asiantuntijoina. Jatkokäsittely: Kval 59 kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 2 tarkempi erittely talousarviomuutoksen pe rusteis ta. Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa vuo den 2015 talousarvion 1) kaupunginhallituksen tehtävän 110 Yleis hal lin to määrärahaa ja tulo ar vio ta seuraavasti: Talousarvio 2015 Muutos Ta + muutos Tulot Menot Netto ) tehtävän 110 Yleishallinto sitovaa ta voi tet ta passiivisen työ mark kina tuen saajien enim mäis mää räs tä: Passiivisen työ mark ki na tuen saa jien määrä on enintään 350 (on nyt 300).

16 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut henkilöstöpalvelut

17 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahaston perustaminen 3931/ /2014 Khal Valmistelija: kaupunginkamreeri Reijo Louko, puh , Sulo ja Terttu Kallioniemi ovat keskinäisessä testamentissaan määrän neet, että molempien kuoltua heidän omaisuutensa on menevä täy del lä omistusoikeudella Heinolan kaupungille käytettäväksi Heino lan lintuparantolan hyväksi parantolan hoitajan tarkemmin osoit tamal la tavalla. Molemmat testamentin tekijät ovat sittemmin kuolleet ja kuolinpesästä on toimitettu perunkirjoitus, joka on tullut lain voi maisek si. Kuolinpesään kuuluu rahavaroja, Kihniössä sijaitseva tila asuin raken nuk si neen ( ) sekä irtaimistoa. Pesän velat ja vähen nyk set liittyvät valtaosin pesän selvityskuluihin, pe run kir joi tukseen ja hautauskuluihin. Perukirjassa pesän nettovaroiksi eli säästök si on merkitty noin euroa. Perinnönjättäjien viimeisen tahdon toteuttamiseksi kaupungin on otet ta va perintö vastaan ja päätettävä testamentin hengessä varojen käy tön periaatteista. Tarkoituksenmukaisinta on perustaa lin tujen hoi ta mi sel le lah joi tus ra has to, vahvistaa sille sääntö, siirtää tes tamen tat tu omai suus rahaston pääomaksi ja muuttaa perintönä tuleva kiin teä ja ir tain omaisuus rahavaroiksi. Esityslistan liitteenä 4 esitys rahaston säännöksi Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1. ottaa vastaan Sulo ja Terttu Kallioniemen keskinäisen testamentin pe rus teel la kaupungille tulevan perinnön ja että perintöön kuuluva ko ko omaisuus siirretään perustettavaan Lintutarhan ja luon non suoje lu työn ra has toon, 2. että perintöön kuuluva kiinteä ja irtain omaisuus myydään ja että omai suu den ylläpidosta ja realisoinnista syntyvät kulut maksetaan pe rin tö va rois ta, 3. esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää pe rus taa Sulo ja Terttu Kallioniemen testamentin täytäntöön pa ne mi sek si Lintutarhan ja luonnonsuojelutyön rahasto -nimisen lah joi tus ra has ton ja vah vis taa ra has tol le liitteen mukaisen säännön.

18 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Esitys rahaston säännöksi pöytäkirjan liitteenä 1. Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut Kval 60 Esityslistan liitteenä 3 esitys rahaston säännöksi Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää perustaa Sulo ja Tert tu Kallioniemen testamentin täytäntöön panemiseksi Lin tu tar han ja luonnonsuojelutyön rahasto -nimisen lah joi tus ra has ton ja vah vistaa rahastolle liitteen mukaisen säännön. Pöytäkirjan liitteenä 1 Lin tu tar han ja luonnonsuojelutyön rahaston sääntö. Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut sivistystoimi lintutarhan hoitaja

19 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutokset sivistystoimen johtosääntöön alkaen 327/00.00/2012 Sivla Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi, puh , Perusopetuslakia (1040/2014) muutettiin siten, että esi opetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on alkaen osallistuttava op pi vel vol li suu den al ka mis ta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esi ope tuk seen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimin taan. Pykälässä (perusopetuslaki 35 ) säädetään oppilaan velvol li suu des ta. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, jollei hä nel le ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Muina kuin kunnan päättäminä loma-aikoina esiopetuksen pois sa oloi hin tar vi taan jatkossa lupa. Poissaolojen suhteen tilanne on eri vuorohoidossa. Vuorohoidossa on ta voit tee na järjestää esiopetus lapsen edun mukaisesti päivien pi tuus jne. huomioiden ja vanhempien kanssa neuvotellen (miten ko. lap sen kohdalla saavutetaan esiopetuksen tavoitteet). Var hais kasva tus joh ta jien seudullisessa verkostotapaamisessa on so vit tu seuraavia linjauksia esiopetukseen: - alle kahden viikon poissaolosta riittää ilmoitus esiopetuspaikkaan - yli kahden viikon poissaolo sovittava esiopetuspaikan kanssa - esiopetuksen tavoitteiden toteutumisesta keskustellaan pois sa olojen yhteydessä - vaikka päivähoidon osalta on sovittu säännöllisiä poissaoloja (ns. e-päi viä), esiopetukseen tulisi lähtökohtaisesti osallistua - ilta-, viikonloppu- ja vuorohoidon osalta pyritään huolehtimaan esiope tuk sen tavoitteiden saavuttamisesta Sivistystoimen johtosäännössä ei ole määritetty, kuka tämän pois saolo lu van esiopetukseen myöntää, eikä valtuutusta, kuka päättää esiope tuk sen oppilaan opiskelun järjestämisestä erityisissä ope tus järjes te lyis sä. Siksi varhaiskasvatuspalvelut esittävät muutosta si vis tystoi men johtosäännön päätösvaltataulukkoon. Esityslistan liitteenä 2 muutosesitys alkaen sivistystoimen joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (päätösvaltataulukossa muutok set punaisella värillä) Sivistystoimenjohtaja (PH): Sivistyslautakunta päättää 1) hyväksyä muutosesitykset sivistystoimen johtosäännön pää tösval ta tau luk koon ja

20 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Sivistyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto ) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, et tä sivistystoimen johtosäännön päätösvaltataulukko muutetaan esi tyk sen mukaisesti tu le maan voimaan lukien. Jatkokäsittely: Khal Jatkokäsittely: Kval 61 kaupunginhallitus Esityslistan liitteenä 4 muutosesitys alkaen si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (pää tös val ta tau lu kos sa muutok set punaisella värillä) Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kaupun gin val tuus tol le, että sivistystoimen johtosäännön pää tös val ta tauluk ko muutetaan esityksen mukaisesti tulemaan voi maan lu kien. kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 4 muutosesitys alkaen si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukkoon (pää tös val ta tau lu kos sa muutok set punaisella värillä) Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää, että si vis tys toi men joh to sään nön päätösvaltataulukko muutetaan esityksen mu kai ses ti tu le maan voimaan lukien. Pöytäkirjan liitteenä 2 on muutettu sivistystoimen johtosäännön päätös val ta tau luk ko. Tiedoksianto: Kopio sivistystoimi sääntökokoelma

21 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valtuustoaloitteisiin vastaaminen 3164/ /2014, 4151/ /2015, 3662/ /2014, 1828/ /2012, 2750/ /2013, 2843/ /2013, 3046/ /2013, 3169/ /2014, 3362/ /2014, 3363/ /2014, 3539/ /2014, 3661/ /2014, 4150/ /2015, 3963/ /2014, 4023/ /2014, 4024/ /2014, 4149/ /2015, 4275/ /2015, 4365/ /2015, 4366/ /2015, 4466/ /2015, 4552/ /2015, 4553/ /2015, 4625/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Heinolan kaupunginvaltuuston hyväksymän työ jär jes tyksen 20 mukaan valtuutetuilla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kun nan toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Val tuus to aloit teeseen on kaupunginhallituksen vastattava pääsääntöisesti puolen vuo den kuluessa. Vastauksesta voidaan keskustella ja tehdä päätös. Esityslistan liitteenä 5 on luettelo valtuuston kokouksissa jätetyistä vastaamattomista aloitteista ja kau pun gin hal li tuk sen vastaukset aloitteisiin. Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää vastata men nes sä jätettyihin valtuustoaloitteisiin liitteestä ilmenevällä ta val la ja esittää, että kaupunginvaltuusto toteaa 1) vastaukset riittäviksi ja 2) asiat valtuustoaloitteina loppuun käsitellyiksi. Vastauksia jätettyihin valtuustoaloitteisiin pöy tä kir jan liitteenä 2. Jatkokäsittely: Kval 62 kaupunginvaltuusto Esityslistan liitteenä 5 on - luettelo valtuuston kokouksissa jä te tyis tä vas taa mat to mis ta aloitteista ja kau pun gin hal li tuk sen vas tauk set aloit tei siin - jätetyt aloitteet - sivistys-, teknisen-, liikunta- ja kulttuurilautakunnan sekä hen ki löstö joh ta jan vas tauk sia aloitteisiin

22 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää todeta 1) vastaukset riittäviksi ja 2) asiat valtuustoaloitteina loppuun käsitellyiksi. Keskustelun kuluessa valtuutettu Dimitri Tarzalainen esitti val tuu tettu Anne Lehtokosken kannattamana, että aloite alkoholitarjoilusta luo pu mi ses ta Heinolan edustustilaisuuksissa palautetaan uudelleen val mis tel ta vak si. Puheenjohtaja totesi tehdyn kannatetun ehdotuksen tämän aloitteen pa laut ta mi ses ta valmisteluun, joten on suoritettava äänestys. Puheen joh ta ja esitti, että tarvittava äänestys toimitetaan koneellisesti niin, että ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänes tä vät "jaa", ja ne, jotka kannattavat valtuutettu Tarzalaisen te kemää palautusesitystä, äänestävät "ei". Äänestysmenettelyehdotus hy väk syt tiin yksimielisesti. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 26 "jaa" -ääntä, 15 "ei" -ääntä ja 2 tyhjä -ääntä. Äänestysluettelo on pöytäkirjan liitteenä 3. Puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston äänin 26 vastaan 15, 2 tyhjää hyväksyneen kau pun gin hal li tuk sen ehdotuksen asiassa. Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Väli-Torala esitti, että aloit teen "Kaupungin hankintatiedot julkaistava avoimena datana" joh dos ta kaupunginvaltuusto toteaa selvyyden vuoksi, että han kin tatie dot julkaistaan aloitteen mukaisesti. Puheenjohtajan tiedusteltua val tuus tol ta tämä toteamus lisättiin yksimielisesti. Edelleen keskustelun kuluessa valtuutettu Kuusela esitti valtuutettu Karp pi sen kannattamana, että aloitteen "Heinolan kaupungin tont timyyn ti ulkoistettava" valmisteluun otetaan mukaan myös elin kei notoi mi. Puheenjohtajan tiedusteltua asiaa valtuustolta tämä lisäys hyväk syt tiin yksimielisesti. Muilta osin puheenjohtaja totesi kaupunginvaltuuston hyväksyneen kau pun gin hal li tuk sen esitykset asiassa. Pöytäkirjan liitteenä 4 on luettelo valtuuston kokouksissa jä te tyis tä vas taa mat to mis ta aloitteista ja kau pun gin hal lituk sen vas tauk set aloit tei siin.

23 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjan liitteenä 5 on aloitteet, joihin tässä on vastattu. Tiedoksianto: Koneote aloitteen tekijät Kopio tekninen toimi elinkeinotoimi talouspalvelut

24 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sosiaali- ja terveyslautakunnan täydentäminen 1840/ /2012, 4677/ /2015 Khal Sosiaali- ja terveyslautakunnan varapuheenjohtaja Veikko Väisänen on ilmoittanut muuttaneensa pois Heinolasta , joten hän ei ole enää vaalikelpoinen Heinolan kaupungin luottamustehtäviin. Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoonpano on seuraava (kv , , ja ): jäsen Riutta Heimo, pj. Väisänen Veikko, vpj. Kuusela Ville-Matti Lehtimäki Kirsi Pirilä Pirjo Pitkä Sanna Pohjola Pertti Saittakari Seija Tarzalainen Dimitri henkilökohtainen varajäsen Järvinen Arvo Vilkko Mika Valojää Jarmo Nurminen-Ekholm Helga Turve Heli Kuikka Minna Salonen Harri Nevalainen Tarja Yli-Teevahainen Ari Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että se 1) valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen Veikko Väi sä sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 2) nimeää sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä va ra pu heen johta jan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jatkokäsittely: kaupunginvaltuusto Kval 63 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää 1) valita sosiaali- ja terveyslautakuntaan uuden jäsenen Veikko Väisä sen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja 2) nimetä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenistä va ra pu heen johta jan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

25 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1) valitsi valtuutettu Kauko Kekkosen esityksestä sosiaali- ja ter veyslau ta kun taan jäseneksi Jorma Peltosen jäljellä olevaksi toi mi kau deksi ja 2) nimesi valtuutettu Kauko Kekkosen esityksestä sosiaali- ja terveys lau ta kun nan va ra pu heen joh ta jaksi Jorma Peltosen jäljellä olevak si toimikaudeksi Tiedoksianto: Koneote Jorma Peltonen Veikko Väisänen Mika Vilkko Kopio sosiaali- ja terveyslautakunta palkanlaskenta viestintä- ja markkinointisihteeri luottamushenkilörekisteri

26 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallituksen täydentäminen toimikaudeksi / /2012, 4677/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Kaupunginhallituksen varajäsen Veikko Väisänen on ilmoittanut muut ta neen sa pois Heinolasta , joten hän ei ole enää vaa likel poi nen Heinolan kaupungin luottamustehtäviin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kau pun gin hal li tuksen kokoonpanosta toi mi kau del le seu raa vas ti: jäsen Ilkka Jaakkola Niina Varjo, 1. vpj Raili Hildén, pj Sanna Koponen Timo Virtanen Sanna Karppinen, 2.vpj Kimmo Huvinen Marko Heino Kirsi Timonen henkilökohtainen varajäsen Kari Kauppinen Seija Saittakari Seija Kasurinen Kirsi Lehtimäki Juha Kari Kaija Järvinen Ville-Matti Kuusela Pekka Rautkoski Veikko Väisänen Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että se valitsee vaalikelpoisuutensa menettäneen Veikko Väi sä sen tilalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kau pun ginhal li tuk sen jäsen Kirsi Timoselle jäljellä olevaksi toimikaudeksi kaupunginvaltuusto Kval 64 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää valita vaa li kel poi suuten sa menettäneen Veikko Väisäsen tilalle uuden hen ki lö koh tai sen va ra jä se nen kaupunginhallituksen jäsen Kirsi Ti mo sel le jäljellä olevak si toimikaudeksi Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Kirsi Timosen esityksestä Kauko Kekkosen hä nen hen ki lö koh tai seksi va ra jä se nekseen kaupunginhallitukseen jäl jel lä ole vak si toimikaudeksi

27 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tiedoksianto: Koneote Kauko Kekkonen Kirsi Timonen Veikko Väisänen Kopio palkanlaskenta viestintä- ja markkinointisihteeri luottamushenkilörekisteri

28 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Jäsenen valinta Päijät-Hämeen maakuntavaltuustoon / /2012, 4677/ /2015 Khal Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin, puh , Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston jäsen Veikko Väisänen on menettänyt vaalikelpoisuutensa Heinolan kaupungin luot tamus teh tä viin muutettuaan pois Heinolasta. Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimuksen 14 : " Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien val tuu tet tu ja, ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien ää niosuuk sien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustet tui na olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maa kun nan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu kai ses ti. Mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaa li kel poisuu ten sa kesken toimikauden tai muusta syystä eroaa maa kun ta valtuus ton jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edus tama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valit se mi ses ta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jä senen tai varajäsenen on edustettava samaa ryhmää kuin se, jonka tilal le hänet valitaan " Valtuutettu Veikko Väisänen kuului Suomen Kristillisdemokraattien val tuus to ryh mään. Jatkokäsittely: Kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää esittää kau pun ginval tuus tol le, että valtuusto valitsee Päijät-Hämeen maa kun ta val tuustoon uuden jäsenen Veikko Väisäsen tilalle jäljellä ole vak si toi mi kaudek si kaupunginvaltuusto Kval 65 Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää valita Päi jät-hä meen maakuntavaltuustoon uuden jäsenen Veikko Väisäsen ti lal le jäl jel lä olevaksi toimikaudeksi

29 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto valitsi valtuutettu Kirsi Timosen esityksestä Päi jät-hä meen maa kun ta val tuus toon jäseneksi jäl jel lä olevaksi toimi- kaudeksi Pekka Pipatin. Tiedoksianto: Koneote Pekka Pipatti Veikko Väisänen Kirsi Timonen Päi jät-hä meen liitto Kopio palkanlaskenta luottamushenkilörekisteri

30 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valitusosoitus Toimielin Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis- täytäntöönpanoa. Pykälät 55-57, 62 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / 13 / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Valitusosoitus Valitus vi ranomainen ja Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. valitusaika Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna sähköposti: fax: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 58-61, päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika päivää Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok si saantitodistukseen merkittynä aikana. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan tai raken nusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisten tie toon silloin, kun päätös on kuntalain 63 :n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville. Liitetään pöytäkirjaan

31 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Valituskirjelmä Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 ) Valituskirjelmään on liitettävä - päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1. Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.02.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 4 7 Heinolan vuokra-asunnot Oy:n

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen seuraavin muu tok sin: Tehtävä 200 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Kaupunginhallitus 253 18.10.2016 Kaupunginvaltuusto 71 14.11.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 1187/02.02.00/2016 Khall 18.10.2016 253 Käsittelyn pohjana on talousarvioseminaariin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 32 Keskusvaalilautakunta Kokousaika 18.12.2015 klo 12:00-12:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 5/2017 1/9 Kunnanhallitus Aika 20.02.2017 klo 16:00-16:07 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 48 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää

Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää Kaupunginhallitus 40 02.02.2015 Kokousedustajat vuosiksi 2015-2016 4170/00.00.01/2015 Khal 40 Ehdotus: Va. kaupunginjohtaja (JT): Kaupunginhallitus päättää 1) nimetä yhden yhteisen edustajan ja hänelle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2012 181 Tarkastuslautakunta AIKA 06.09.2012 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 98 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus

122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (5) 122 Kiinteistö Oy Salmelan maja Oy / yhtiöjärjestys ja perustamissopimus KNGDno-2015-32 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen

Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös ja tavoitteiden toteutuminen 3 15 Vapaan sivistystyön lautakunnan ja nuorisotoimen KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 15.04.2016 klo 09:00-14:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Vuoden 2015 tilinpäätös

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Heinolan kaupunki Pöytäkirja 22/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 16.11.2015 klo 14:00-15:24 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rauhankatu 3, 3. krs Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 14:00-15:24

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 (9) Tarkastuslautakunta 03.05.2012 AIKA 03.05.2012 klo 14:00-16:00 PAIKKA Valtuustosali, Alavieskan kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot