Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä."

Transkriptio

1 Tähän raporttiin on koottu osayleiskaavan luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Kunkin mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine sekä toimenpiteet kaavaehdotusta laadittaessa. Raportti käsitellään kunnanhallituksessa ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Raporttiin liittyy kartta, jossa on numeroitu kutakin mielipidettä koskevat kiinteistöt. Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta viranomaistahoilta ja Hämeenkyrön hallintokunnilta: - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan maakuntamuseo - perusturvapalvelut - sivistyspalvelut - maaseutupalvelut - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta. Sivistyspalvelut ja maaseutupalvelut eivät ole antaneet lausuntoa. Sivistyspalvelut on kommenttinaan kaavaselostukseen todennut, että Jumesniemen koulu on ja luultavasti tulee olemaankin lakkautettavien koulujen listalla. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lisäksi lausunnot seuraavilta yhteisöiltä ja kansalaisjärjestöiltä: - Hämeenkyrön Seurakunta - F.E. Sillanpään Seura ry - Hämeenkyrö-Seura ry - Kyrön Luonto ry - MTK-Hämeenkyrö ry - Pirkan kylät ry - Kyröspohjan kalastuskunta - Mahnalan kalastuskunta - Vanajan-Kierikkalan kalastuskunta. Mikään em. tahoista ei antanut kaavaluonnoksesta lausuntoa. Listalta puuttunut Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry antoi luonnoksesta lausunnon. Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä. Lausunnot ja vastineet on viimeistelty kaavaehdotusta varten laadittujen lisäselvitysten jälkeen. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

2 Lausunnot 1. Perusturvalautakunta Lausunto Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 2. Tekninen lautakunta Lausunto Esitetään, että Heinijärven koulu merkitään PYalueeksi PY/s sijaan. Tämä mahdollistaa koulukiinteistön tehokkaamman käytön ja rakentamisen kunnan yhä tiivistyvässä kouluverkkorakenteessa. Annetaan tiedoksi, että käynnissä on esiselvityshanke mm. Myllykolun kehittämisestä ja Taatan Taival ulkoilureitin uudelleen rakentamisesta. Hämeenkyrön ja Nokian välisen yhdysvesihuollon yleissuunnittelussa vaihtoehdoksi on valittu siirtoviemärille ja syöttövesijohdolle linjaus, joka kulkee Hämeenkyrön puhdistamolta Timin, Ahrolan, Laitilan, mahnalan ja Miharin kautta Siuroon ja edelleen Nokialle. Linja ei kulje KHH osayleiskaavan alueella. Em. suunnittelun yhteydessä on laadittu Kyröspohja- Heinijärvi-Mahnala -alueiden vesihuollon yleissuunnitelma. KHH osayleiskaava-alueen keskitetty jätevesien viemäröinti perustuu alueen asukkaiden omatoimisuuteen jätevesiosuuskuntien syntymiseen kunnan keskittyessä siirtoviemärin toteuttamiseen. Lautakunta antaa yleissuunnitelman kaavoittajalle tiedoksi ja huomioon otettavaksi. 3. Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry Lausunto Kyläyhdistys muistuttaa tekemästään työstä kylän kehittämiseksi ja koulun merkityksestä alueen vetovoimatekijänä. Kaavaluonnoksessa yhdistyksen kylien vaikutusalueelle on osoitettu liian vähän rakennuspaikkoja nykyiseen kasvuvauhtiin nähden. Yhdistyksen tärkein tavoite on säilyttää koulu ja sitä kautta kylän elinvoimaisuus. Kylän kansallismaisemat ovat myös vetovoimatekijä ja luontevia asumiseen soveltuvia alueita löytyy runsaasti. Muuttajat ovat yleensä Tampereella ja Nokialla työssäkäyviä perheitä. Yhdistys toivoo, ettei kaavalla rajoitettaisi aktiivisen kylän kehittymistä. Lausunto ei aiheuta muutostarpeita kaavaan. Säilyttämistavoite kohdistuu vanhaan koulurakennukseen sekä samalta aikakaudelta olevaan talousrakennukseen. Kohde on rakennusinventoinnissa määritetty paikallisesti arvokkaaksi. Säilyttämistavoite ei estä uuden koulurakennuksen sijoittamista alueelle eikä uudemman koulurakennuksen laajentamista. Myllykoluun liittyvät lisärakennustarpeiden osalta on kuultu kaavoitusta. Taatan taipaleen osalta ei ole kaavoituksen tiedossa uusia linjauksia. Uusi ja olemassa olevaa täydentävä asutus pyritään sijoittamaan osayleiskaava-alueilla siten, että rakennuspaikat on kytkettävissä keskitettyyn jätevesihuoltoon laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Jätevesiviemärin toteutusta ei kuitenkaan ratkaista osayleiskaavalla. Kaavaehdotuksen laadinnassa otetaan huomioon Hämeenkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen 2010 haja-asutusalueen kehittämisalueet (tavoitevuodet ). Yleissuunnitelmakartta sekä kehittämisaluekartta lisätään kaavaselostuksen liitteiksi. Kaavaluonnoksessa Jumesniemeen on osoitettu kehitettävää kyläaluetta (AT-1), jolle on mahdollista luoda yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla useita uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi luonnoksessa esitettiin Sirkkalaan olemassa olevaa asutusta täydentävää pientaloasumisen aluetta. Alueelle on viime vuosina myönnetty toistakymmentä uutta asuinrakennuksen rakennuslupaa, mikä kertoo vireästä alueesta. Uudisrakennuksista kuitenkin vain osa on sijoittunut varsinaiselle kyläalueelle. Viimeisimmät merkit uudisrakentamisesta Jumesniemen-Sirkkalan alueella viittaavat rakentamispaineiden kohdistuvan enenevässä määrin haja-asutuksena maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joilla ra- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

3 kentaminen tapahtuu suunnittelutarveratkaisuin. Jumesniemen kyläaluetta tarkistetaan kaavaehdotuksessa. Tavoitteena on edistää kylämäisen asutuksen muodostumista hajarakentamisen sijaan. 4. Ympäristölautakunta Lausunto Kaavaluonnoksessa koko kaava-alue määrätään MRL 16 :n nojalla suunnittelutarvealueeksi. Tähän ei ole esitetty perusteita. Kaavaselostuksen mitoitusperusteissa mainitaan, että suunnittelutarve tulee tutkituksi kaavaa laadittaessa. Koko alueen määrääminen suunnittelutarvealueeksi johtaa siihen, että kaava ohjaa vain suunnittelutarveratkaisujen harkintaa. Kaikkeen rakennusluvan vaativaan rakentamiseen tulisi hakea suunnittelutarveratkaisu. Tämä asia olisi voitu ratkaista ilmaan vaativaa kaavoitustyötä määräämällä alue rakennusjärjestyksellä suunnittelutarvealueeksi. Ko. suunnittelumääräys tulee poistaa kaavasta. Se on lisäksi ristiriitainen kaavassa annettujen käyttötarkoitusmerkintöjen kanssa. Kaavakartassa ei ole yhtään valkoisella neliöllä merkittyä uutta vakituista asuntoa (rantaalueella), vaikka merkintöjen selityksissä on. Kaavamerkinnöissä AO-1 alueelle on rantaalueella rantaan rajoittuvalle rakennuspaikalle omat määräyksensä. Olisi selkeämpää antaa näille määräyksille oma indeksi esim. AO-2. Lisäksi tulisi tarkentaa, koskeeko määräys vain uusia asuinrakennuksia. Rakennusten kerrosalarajoitukset AT-1 kyläalueella tulisi poistaa. Käytännössä määräys saattaisi vaikeuttaa esim. vanhan isohkon asuinrakennuksen korjausrakentamista. MA-1 alueen kerrosalavaatimus tulisi poistaa ja tarkentaa määräystä niin, että peltoalueille sallitaan rakentamista ainoastaan puuston rajaamille reuna-alueille. Osayleiskaava-alue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jota koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Osaan alueesta kohdistuu lisäksi merkittäviä rakentamispaineita. Perusteet on ilmoitettu mitoitusperiaatteissa ja ne lisätään myös kaavaselostukseen. Mitoitusperiaatteissa todetaan suunnittelutarpeen tulevan tutkituksi ranta-alueella. Rakentaminen rantaalueen ulkopuolella tapahtunee jatkossakin pääosin suunnittelutarveratkaisuin. Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on mm. suunnittelutarvealueiden osalta vanhentunut ja sen uudistamistyö on käynnissä. Suunnittelutarvealueet on tavoitteena määrittää rakennusjärjestyksessä. Merkinnän selitys poistetaan, ellei sille ole ehdotusvaiheessa käyttöä. Kaavaehdotusta valmisteltaessa harkitaan aluevarausten lisäindeksien tarvetta. Määräykset koskevat uusien asuinrakennusten lisäksi myös esim. vanhojen asuinrakennusten laajentamista. AO-1 merkinnän käyttämisestä luovutaan ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Ko. kerrosalamääräys poistetaan ehdotusvaiheessa AT-1 kaavamääräyksestä. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla rakennuksen enimmäiskerrosala on rajoitettu 250 m2:iin haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemiseksi. Kaavamääräyksellä sallitaan erityisistä syistä suuremmankin rakennuksen sijoittaminen alueelle, mikäli se soveltuu alueen rakennusperinteeseen eikä turmele maisemaa tai kyläkuvaa. Kaavamääräys antaa rakennusvalvonnalle mahdollisuuden asettaa suurille maatalouden rakennuksille laadullisia vaatimuksia, jolloin kookkaat uudisrakennukset eivät heikennä maiseman arvoja vaan täydentävät olemassa olevaa rakennusperintöä. Määräystä tarkennetaan siten, että rakentaminen sallitaan ainoastaan pihapiireihin ja puuston rajaamille reuna- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

4 MY-alueille ei ole tarkoituksen mukaista osoittaa rakennusoikeutta. Myllykoluun on merkitty matkailupalvelujen alue RM-1/s, jolla rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Määreet /s ja akv riittänevät sääntelemään rakentamista. Lisäksi tulisi harkita, olisiko muu määritelmä alueelle parempi, esim. museotoiminnan ja kesäteatterin alue. Myös tilalle Hakala 2:94 merkittyä RM-1 alueen merkintää tulisi harkita vastaamaan jo toteutunutta rakentamista. Ranta-alueen rajaus puuttuu merkintöjen selityksistä. M-1 alueen määräyksissä mainitaan, että uudisrakentamisessa on noudatettava AO-1 alueen määräyksiä. Määräys tulisi poistaa, koska se johtaa siihen, että uuden asuinrakennuksen rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua on sitten kysymys maatilan rakennuksen tai hajatyyppisesti sijoitetun asuinrakennuksen rakentamisesta. alueille. Kaavaehdotusta varten on tehty luontoinventoinnin täydennyksiä, joiden perusteella tarkistetaan MY-alueiden rajauksia. Rakennusoikeus poistetaan näiltä luontoalueilta MRL 43 2 mom nojalla. RM-1 merkinnästä luovutaan n kaavamääräyksestä. Myllykolun alue merkitään asemakaavamerkintöjen mukaisella YM (museorakennusten korttelialue) merkinnällä. Hakalan tilan ateljeealue (luonnoksessa RM-1) liitetään osaksi maatilan talouskeskusta AM. Ranta-alueen selitys lisätään ehdotukseen. M-1 alueiden kaavamääräystä on muutettu ehdotukseen. Talouskeskuksen ulkopuolelle toteutettava maatilan uusi asuinrakennus ei lupaharkinnan suhteen poikkea hajarakentamisesta. 5. Pirkanmaan liitto Lausunto Luonnosta voidaan pitää maakuntakaavan mukaisena siltä osin, kun esitetyn rakentamisen katsotaan tukevan olemassa olevaa palveluverkostoa / Jumesniemen palvelukyläkeskusta. Kun otetaan huomioon kaava-alueen sijainti Tampereen kaupunkiseudun vaikutusalueella, luonnoksessa tienvarsialueille osoitettujen asuntoalueiden määrä sekä Tampereen keskusseudun ympäristössä viime vuosina tapahtunut yhdyskuntarakenteen hajautuminen, tulisi kaavan tavoitteita ja mitoitusperusteita tarkastella laajemmin suhteessa maakunta-kaavan alueja yhdyskuntarakennetta koskeviin tavoitteisiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Kaavan tavoitteita ja vaikutuksia olisi perusteltua tarkentaa myös vesihuollon ja vesistövaikutusten osalta. Aluetta kehitetään mitoitusperiaatteiden mukaisesti maaseutumaisena asumisen ja maaseutuelinkeinojen alueena, jolla on korostuneet maisemanhoidon ja rakennusperinnön säilyttämisen tavoitteet. Asumista pyritään tämän vuoksi keskittämään kyläalueiden ja asumusryhmien yhteyteen, jolloin maisemallisesti arvokkaimmat pelto- ja metsäalueet voidaan varata edelleen maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Pyrkimystä edistää nimenomaan kylämäistä asumista edistetään luopumalla AO-1 merkinnän käyttämisestä ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaavan vaikutusarviointia täydennetään suhteessa maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Samoin täydenne- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

5 tään arviointia vesihuollon ja vesistövaikutusten osalta. 6. Pirkanmaan ELY-keskus Lausunto Tavoitteet: ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavan ohjaustavoite kyläalueiden kehittämisestä noudattaa hyvin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista kyläverkoston kehittämistä ja maisemallisesti arvokkaiden, yhtenäisten peltoalueiden säilymistä. Kaavaratkaisussa on voitu hyödyntää olemassa olevaa puhtaan veden jakeluverkostoa sekä edistää jätevesihuollon toteuttamismahdollisuuksia keskittämällä rakentamista olemassa olevien rakenteiden yhteyteen. Liikenne: ELY-keskus pitää tarpeellisena, että kaavaselostukseen liitetään tarkempi tarkastelu kevyen liikenteen turvallisuudesta ja mahdollisista joukkoliikennereiteistä erityisesti niillä alueilla, joilla uusi asutus on sijoitettu koulupalvelujen läheisyyteen. Kaavassa esitetyille uusille rakennuspaikoille on järjestettävä kulku pääsääntöisesti olemassa olevien liittymien kautta. Mikäli uusia liittymiä maantielle on tarpeen toteuttaa, on ennen rakennuspaikkojen lohkomista tai rakennusluvan myöntämistä haettava lupa tienpitäjältä. Selvitykset: Kaavaselostuksessa luetellut luontoselvitykset eivät sisälly kaavasta esillä olevaan aineistoon. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavan kasvillisuutta ja eläimistöä käsittelevässä osassa (3.9) tulisi ottaa kantaa siihen, miten luontokohteiden ominaisuudet eri kohteissa on parhaiten turvattavissa. Kaavaselostuksen tiedot ohjaisivat näin ko. alueilla tapahtuvaa toimintaa, metsänkäsittelyä, ruoppausta tai rakentamista luonnonarvoja säilyttävällä tavalla. Luontoinventointia on syytä täydentää Jumesniemen osalta siten kuin kaavaselostuksessa on esitetty. Mitoitusperusteet: ELY-keskus pitää rantarakentamisen mitoitusperusteita yleistä käytäntöä vastaavina ja katsoo, että ne muodostavat oikean lähtökohdan ranta-alueen rakennuspaikkamitoitukselle. Ranta-alueen ulkopuolelle tehdystä mitoitustarkastelusta ELY-keskus toteaa, että taulukossa esitetyn rakennusoikeuden lisäksi lupaa myönnettäessä on otettava huomioon rakennuspaikan olosuhteet ja katsottava, että muutkin Liikenne: Kaavaselostukseen liitetään selvitys kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksistä. Maininta liittymäluvan tarpeesta uudelle liittymälle lisätään kaavaselostukseen. Selvitykset: Kaavaehdotusta varten tehdään luontoselvitysten tarkistus ja täydennykset. Luontoselvitykseen sisältyy luontokohteiden kuvaus ja toimenpidesuositukset. Luontoselvitysaineisto liitetään kaava-asiakirjoihin. Mitoitusperusteet: Hämeenkyrössä emätilaperiaatetta on pidetty lupaharkinnan takalaitana myös suunnittelutarveharkinnassa. Rantaalueen ulkopuolelle tehtyä emätilatarkastelua ja ohjeellista mitoitustaulukkoa ei kuitenkaan liitetä kaava-asiakirjoihin vaan se jää yhdeksi kaavan valmisteluvaiheen yhteydessä tuotetuksi taustaaineistoksi. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

6 suunnittelutarveratkaisun oikeudelliset edellytykset toteutuvat. Rantasaunan rakennuspaikat: Heinijärven rantaa lukuun ottamatta talouskeskuksen pihapiirin ulkopuolisia rantasaunoja ei ole kaavassa osoitettu asian tarkoitusta vastaavalla aluemerkinnällä. Epäselväksi jää, miten muut kaavan olemassa olevat ja uudet rantasaunat on emätilalaskelmassa otettu tilakohtaisesti huomioon. Kaavaluonnoksessa rantasaunojen kohdemerkinnät sijoittuvat pääsääntöisesti M-1, MA-1 ja MY-alueille, joilla rantarakentaminen on MRL 43.2 nojalla kielletty ja rantarakennusoikeus siirretty emätilan muulle alueelle. Vallitsevaan oikeuskäytäntöön viitaten ELYkeskus toteaa, että rantasaunan kohdemerkintä muodostaa rantaa varaavan vaikutuksensa vuoksi aina rantarakennuspaikan. Alueen muodostaminen omaksi kiinteistökseen ratkaistaan viime kädessä kiinteistönmuodostuslain säännösten perusteella eikä käytetyn kaavamääräyksen nojalla. Tämän vuoksi ELY-keskus katsoo, että uusi rantasaunan rakennuspaikka voidaan merkitä vain niille tiloille, on joilla kaavan yleisten mitoitusperusteiden mukaan merkintään oikeuttavaa laskennallista rantarakennusoikeutta. Yleiskaavassa tulee myös yksiselitteisesti määritellä, mille tilalle olemassa oleva tai uusi rantasaunan rakennusoikeus kuuluu. Edullisuusvyöhykkeet: ELY-keskus pitää hyvänä, että kaavaan sisältyy edullisuusvyöhyketarkastelu. Selvyyden vuoksi tarkasteluun liittyvästä kartasta tulisi rajata pois ranta-alueelle sijoittuvat mitoitusalueet I ja II, sillä rakentamisen määrä on ranta-alueen osalta ratkaistu osayleiskaavassa. Edullisuustarkastelun kartassa alueet, joilla kiinteistöt on liitettävissä vesiverkkoon, on nimetty vesihuollon toiminta-alueiksi. Kaavaselostuksen mukaan koko suunnittelualue on vailla jätevesiviemäriä. Tämän vuoksi merkinnän selostuksessa tulisi korostaa, että alueen jäteveden käsittely on ratkaistava tapauskohtaisesti voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Tiivistyvillä kyläalueilla suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset syyt saattavat myös edellyttää keskitetyn (jäte)vesihuollon järjestämistä. Kaavamääräykset: ELY-keskus esittää, että AO-1 alueen lupamenettelyä koskeva määräys kirjoitetaan muotoon: Uuden asuinrakennuksen Rantasaunan rakennuspaikat: Mitoitusperiaatteiden mukaan talouskeskuksen pihapiirin ulkopuolella oleva rantasauna vastaa emätilakohtaisessa rantamitoituksessa 0,5 rantarakennuspaikkaa. Sekä: Kullekin emätilana pidettävälle tilalle osoitetaan perusrakennusoikeutena vähintään rantasaunan rakennusoikeus, mikäli tila on vähintään 2000 m2 suuruinen, sen ranta on rakennuskelpoinen ja maanomistusyksikkö ei ole käyttänyt rakennusoikeuttaan muualla. Näin menetellään myös silloin, kun se olisi laskennallisen mitoitusperusteen vastaista. Näin ollen uuden rantasaunan merkinnän on saanut myös tilanteessa, jossa emätila ei ole käyttänyt rantarakennusoikeuttaan, mutta jolla ei mitoitusperusteiden mukaan ole oikeutta lomarakennuspaikkaan. Menettelyllä pyritään maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Olemassa olevat, talouskeskuksen ulkopuoliset rantasaunapaikat on merkitty mitoitustaulukkoon 0,5 rakennuspaikkana. Mitoitustaulukkoa tarkistetaan rantasaunojen osalta. Talouskeskuksen ulkopuolella olevat olemassa olevat ja uudet rantasaunat merkitään tarkoitusta vastaavalla aluevärillään. Edullisuusvyöhykkeet: Kartan edullisuusvyöhykkeiden I ja II selitystä muutetaan siten, että siitä käy ilmi rantarakentamisen ohjaus suoraan yleiskaavalla. Vyöhykkeiden I ja II rajaukset kuitenkin jätetään karttaan, koska tarkoitus on samalla edistää loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen käyttöön I-alueella ja helpottaa käyttötarkoituksen muutosta (muuhun alueeseen verrattuna) tietyin reunaehdoin II-alueella. Vesihuollon toiminta-alueen selitykseen lisätään teksti: Alueen jätevesien käsittely on ratkaistava tapauskohtaisesti voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Kaavaselostukseen liitetään alueelle laadittu yleissuunnitelmakartta jätevesihuollon toteuttamiseksi sekä jätevesihuollon kehittämisaluekartta. Kaavamääräykset: Suunnittelutarveratkaisun tarve on tuotu kaavaehdotuksessa esiin yleismääräyksessä viittaamalla rakennusjärjestyk- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

7 rakentaminen ranta-alueiden ulkopuolella edellyttää suunnittelutarveratkaisua. ELY-keskus katsoo, että ranta-alueilla pysyvän asutuksen sovittamiseksi ympäristöönsä on rakennuspaikan pinta-alan oltava aina vähintään 5000 m 2. RA-1 ja RA-2 kaavamääräyksen muotoa tulisi tarkentaa niin, että sen perusteella voitaisiin ohjata myös olemassa olevien lomarakennusten laajentamista tai uudelleen rakentamista. Kaavaan tulee merkitä karttaan merkityn ranta-alueen pistekatkoviivan selitys ja siihen liittyvät suunnittelumääräykset. Kaavakartalle tulee myös lisätä suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvan Vuorenmaanvuori-Mustikkakangas nimisen arvokkaan kallioalueen rajaus (ge). Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen nimi RM- 1 määräyksen yhteydessä on syytä muuttaa nykyistä vastaavaksi. 7. Pirkanmaan maakuntamuseo Lausunto Kaava-alueen pitkän asutushistorian omaavaan maisemaan liittyy merkittäviä, valtakunnallisia kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueella on kansallismaiseman status. Kaikessa maankäytössä tulee siten huolehtia, että alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja arvot säilyvät ja että maankäyttö sopii alueen historialliseen kehitykseen. Valtakunnalliset arvoaluerajaukset on syytä esittää lähdetietoineen rajauksina kaavakartalla huomioiden Museoviraston vuosien 1993 ja 2009 rajaukset. Yleismääräykseen on syytä liittää tiivistetty yleiskuvaus alueen arvokkaista ominaispiirteistä. Museo pitää kaavan tavoitteita hyvinä, mutta esittää vielä tarkennuksia kaava-aineistoon seuraavasti: Rakennettu kulttuuriympäristö: Kansallismaiseman hoitosuunnitelman yhteydessä tehty selvitys ei ole riittävä yleiskaavan tarpeisiin kohdeja aluetietojen puutteellisuuden sekä kohdevalikoiman rajallisuuden vuoksi. Kaava-alueen kulttuurihistoriallisen merkittävyyden vuoksi rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaa lähtöaineistoa tulee täydentää yleiskaavatason selvitykseksi, josta käyvät ilmi kunkin arvokohteen ominaispiirteet sekä arvokkaiden aluekokonaisuuksien piirteet siten, että uudisrakentamisen ohjaamiseen voidaan esittää riittäviä ohjeita. Inventoinnissa on oltava kaikki alueen kulttuurihistoriallista merkitystä omaavat kohteet. Lisäksi on syytä huomioida, että Tampereen seutukaa- seen ja MRL 16 mukaiseen suunnittelutarpeeseen. Kaavaehdotuksessa on päädytty siihen, että myös ranta-alueella rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m 2, mikäli rakennuspaikat kytketään jätevesiviemäriin. Ilman keskitettyä jätevesihuoltoa edellytetään 4000 m 2 rakennuspaikkakokoa. Sama pinta-alavaatimus on muutettaessa loma-asuntojen käyttötarkoitusta vakituiseksi asunnoksi. Kaavaehdotuksessa rantaalueella ei ole kyläalueita. Ranta-alueen selitys lisätään ehdotukseen. Vuorenmaan-Mustikkakankaan kallioalue rajataan ge-merkinnällä. Alueellisen ympäristökeskuksen nimi muutetaan muotoon ELY-keskus. Valtakunnalliset arvoalueet rajataan kaavakartalla tai kaavakarttaan liitetyllä erillisellä kartalla. Yleismääräyksiin lisätään maininta valtakunnallisesti merkittävistä arvoalueista ja kohteista. Rakennettu kulttuuriympäristö: Selvitys täydennetään lausunnossa esitettyjen ohjeiden mukaisesti yleiskaavatason selvitykseksi. Arvokkaiden peltoalueiden (MA-1) rajausten perustelut liitetään kaavaselostukseen. Kaavakarttaan lisätään rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteiden numerot joko suoraan kaavakarttaan tai erilliselle kartalle. Kohteiden kuvaukset ja arvoperusteet esitetään rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä. Lausunnossa mainittuja RA-1 lomarakennuspaikkoja siirretään pohjoisemmaksi ja lähemmäs rantaa, avoimen peltoalueen reunaalueelle. Asutuksen levittämistä arvoalueille mm. Sikomäessä ja Sirkkalassa on harkittu uu- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

8 valiiton 1990 julkaisemaa luetteloa on osin päivitetty maakuntakaavaa varten. Jatkossa on syytä käyttää Pirkanmaan liiton julkaisua B97 (2006) kaavojen valmistelun pohjana. Kaavaluonnoksessa esitettyjen arvokkaiden peltoalueiden (MA-1) rajausten perustelujen tulee löytyä rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevasta aineistosta. Samoin on syytä liittää kaavaselostuksen kuvaukset arvokohteiden ja alueiden ominaispiirteistä kaavamerkintöihin esim. numeroimalla kohteet. Laajojen erityisen arvokkaiden aluekokonaisuuksien sisällä (esim. Herttuala) tulee erityisen merkittävät kohteet yksilöidä riittävällä tavalla sen lisäksi, että aluekuvaus esittää alueen ominaispiirteet yleisesti. Uudisrakentaminen on pääosin ohjattu arvokkaiden avoimien maisematilojen ulkopuolelle. Kaava-alueen pohjoisosassa on kuitenkin kaksi rakennuspaikkaa avoimessa maisematilassa, mitä museo pitää huonona ratkaisuna. Myöskään historiallisten kyläalueiden laajentaminen maiseman arvoalueilla ei ole suotavaa, esim. Sikomäen reunoilla ja Sirkkalan länsireunan AP-aluella. Arkeologinen kulttuuriperintö: Alueen muinaisjäännösinventointia (2005) tulee päivittää laajennusalueiden osalta. Lisäksi inventointia on täydennettävä historiallisen ajan muinaisjäännösten osalta koko kaava-alueella. Inventoinnissa on käytettävä lausunnossa mainittuja Museoviraston ohjeita. Inventointiraportissa on mm. esitettävä perusteltu arvio jokaisen kiinteän muinaisjäännöksen laajuudesta ja säilyneisyydestä sekä ehdotus rauhoitusluokituksesta. Kaikki kaavakartan SM-merkinnät eivät vastaa täysin 2005 inventoinnin rajauksia/merkintöjä, ja ne tulee vielä tarkistaa. Inventoinnissa todettu historiallinen viljelyröykkiö (kohde 23) on merkittävä kaavaan museon aiemman lausunnon ( ) ohjeen mukaisesti. Jumesniemen kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole merkitty kaavakarttaan. Sen sijaan Jaskaran ja Kärjen tilojen alueen sm-kohdemerkintöjen perusteet ovat epäselvät. Jumesniemen alueen muinaismuistokohdemerkinnät tuleekin päivittää arkeologisen täydennysinventoinnin jälkeen. Historiallinen tie: Kaava-alueen luoteisosassa kulkeva Hämeen- tai Kyrönkankaantien jakso on valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristö-kohteen osa. Merkinnän selitys on muutettava muotoon Historiallisesti merkittävä tie. delleen. Arkeologinen kulttuuriperintö: Alueen arkeologinen inventointi on täydennetty lausunnossa esitetyllä tavalla kattamaan koko kaava-alue, myös historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten osalta. Kaavakartan merkinnät ja SM-rajaukset on tarkistettu täydennysinventoinnin perusteella. Historiallinen tie: Merkintä muutetaan ja siihen liitetään kaavamääräys esitetyllä tavalla. Kaavaselostusta tarkistetaan tarvittavin osin. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

9 Kaavamääräyksessä on mainittava, että tien maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Tielinjaukseen ja sen lähiympäristöön ei tule tehdä tien luonnetta tai maisemallista arvoa vaarantavia toimenpiteitä. Historialliseen tiehen voi myös sisältyä muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä rakenteita ja kerrostumia, jotka tulee ottaa huomioon tiekerroksiin kajottaessa. Tämän vuoksi kaavamääräyksessä on mainittava, että ko. tien linjaa, sen rakenteita tai päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. Myös kaavaselostukseen on tehtävä em. lisäykset. Vaikutusarviointi: Kaavan vaikutusten arviointi on kohtuullisen niukka. Museo esittää sitä tarkennettavaksi siten, että uudisrakentamisen ja suojelutavoitteiden toteutumisen todelliset vaikutukset voidaan todeta riittävällä tavalla. Kaavaehdotus selvitysaineistoineen tulee toimittaa maakuntamuseoon lausuntoa varten. Vaikutusarviointi: Kaavan vaikutusarviointia tarkennetaan ehdotusvaiheessa. Selvitykset liitetään kaava-aineistoon. Museolta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa. Mielipiteet 1. Pertti Linnainmaa ( ) Mielipide saap Esitetään uusien lomarakennuspaikkojen siirtämistä liitekartalla esitettyyn paikkaan. Määräaloista on tehty lahjakirjat. 2. Harri Kukkula ( ) Mielipide saap Esitetään Telilahdessa sijaitsevan Lomarinne 2:35 rakennuspaikan merkintää muutettavaksi RA-1:stä AO-1:ksi. Tarkoitus on perusparantaa päärakennus ympärivuotiseen käyttöön. Naapuritontilla Välirinne 2:42 on jo em. merkintä. 3. Olli Kankaanpää ( ) Mielipide saap Esitetään AO-1 aluetta laajennettavaksi tilalla Kivioja 7:0. RA-1 paikat siirretään esitettyyn paikkaan. Tilan Lomarinne 2:35 pinta-ala on 2220 m 2 ja se rajoittuu rantaan. Rantaan rajoittuvalta vakituiselta asuinpaikalta AT-1 alueita lukuun ottamatta edellytetään ilman jätevesiviemäriä vähintään 4000 m 2 pinta-alaa (vrt. myös ELY-keskuksen lausunto). Käyttötarkoituksen muutokseen kaavassa ei ole edellytyksiä. AO-1 alueen laajentaminen rakennuspaikkojen lisäämiseksi tilalla 7:0 olisi kaavan yleistavoitteiden sekä mitoitusperiaatteiden vastaista. 4. Arvo ja Marita Tomminen ( ja 9-57) Mielipide saap Esitetään yhtä asuinrakennuspaikkaa tilalle Vainionperä 9:28 on rekisteröity ja on Valkila 9:30, samoin yhtä asuinrakennuspaikkaa Vainionperä 9:28 (nyk. 9:57). Ko. tilat on jäänyt siten virhe, joka korjataan taulukkoon. siten oma emätilansa. Emätilatarkasteluun on Kaa- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

10 muodostettu 1940-luvulla. Lisärakentaminen voitaisiin tehdä ympäristöä maisemallisesti täydentäen. Vesi, sähkö ja tie kulkevat tilojen rajoilla ja koulu on lähietäisyydellä. Nykyisin metsätilalta saa polttopuita ja pelto on viljelyyn huonosti soveltuvaa muotonsa ja suurien koneiden vuoksi. 5. Riitta ja Jukka Kyröjoki ( ) Mielipide saap Pyydetään oikaisemaan virheellinen käyttötarkoitusmerkintä RA-1:stä AO-1:ksi. Rakennusluvassa R ( ) on myönnetty muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. 6. Tuomo Maatiala ( ) Mielipide saap Esitetään AT-1 alueen laajentamista ko. tilalla. Alue on runkovesijohdon vaikutuspiirissä, kouluun ja muuntajaan matkaa 200 m. Maastollisesti erittäin sopiva rakennuspaikaksi. vaehdotusta laadittaessa AP-1 aluetta on laajennettu Holmantien varressa. Alue sijoittuu lähelle toimivaa alakoulua ja Heinijärven alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi. Käyttötarkoitusmerkintä korjataan AO-1:ksi. Kaavaehdotusta laadittaessa AT-1 alueen on hieman tarkistettu. Alueeseen liittyvät kulttuuri- ja luontoarvot eivät mahdollista sen ottamista laajemmin asuntoalueeksi. 7. Helmi Aallon kp., psta Jouko Aalto ( ) Mielipide saap Pyydetään merkitsemään koko tila AT-1 alueeksikintä sallii palvelujen ja työtilojen säilymisen asu- Koko kiinteistö muutettu AT-1 merkinnälle. Mermisen ohella. Kaavaehdotusta laadittaessa AT-1 aluetta on samalla laajennettu. Alueella on toimiva alakoulu ja Jumesniemi on määritetty maakuntakaavassa palvelukyläkeskukseksi. 8. Markku Mäkinen ja Ritva Wallin-Mäkinen ( ) Mielipide saap Esitetään osaa tilasta pientalon rakentamispaikoiksi huomautukseen liitetyn karttaliitteen kennuksista. Edullisuusvyöhyketarkastelun mu- Alue sijaitsee etäällä olemassa olevista asuinra- mukaisesti. Perusteina ovat mm. maapohjan kaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavanomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla kivennäislaatu ja kulkuyhteydet. mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavassa perusteita. 9. Seppo Sorvari ( ) Mielipide saap Vastustetaan ohjeellisen ulkoilureitin kulkua Poikkimatkantieltä suoraan Myllykoluun huomauttajan metsän ja pellon lävitse. Esitetään reitin kulkua Myllykolun pirtin edestä näyttämön vierestä yli Myllyojan metsään ja siitä tielinjaa pitkin suoraan Jokelaan ja edelleen Poikkimatkantielle. Ulkoilureitti siirretään esitettyyn paikkaan. 10. Marko Ritala ja Heli Sievola ( , 4-115, 4-45 ja 8-37) Mielipide saap Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

11 Esitetään tilan talouskeskuksen merkinnän muuttamista AO:sta AM:ksi, koska talouskeskuksen alueelle on kaavailtu hieman isompaa varastorakennusta navetan korvaajaksi. Tiloille Moisio 4:75 ja Liettula 8:37 vaaditaan yhdenmukaisuuteen ja tasa-arvoon vedoten yhtä rantarakennusoikeutta, sillä emätilalla toisen omistuksessa oleva loma-asunto ei ole rannassa eikä riko rantaviivaa. Ko. tila sijaitsee muutoinkin vain osin huomauttajan tilojen ranta-alueella. 11. Katariina Pylsy ( , 5-5 ja 2-63) Mielipide saap Esitetään muutoksia luonnokseen: Pylsy I 6:0. Omakotitalotontti metsäsaarekkeeseen (0,5 ha). Tontin vierestä menee vesijohto ja maakaapeli. Sikomäki 5:5. Omakotitontti metsäsaarekkeeseen (2000 m 2 ). Tontin vieressä vesijohto. Metsäinen rinnetontti, joka ei häiritse muinaismuistokohdetta. Huuppo 2:63. Rantasaunatontti Huupon rantaan. Naapurit ovat saaneet rantasaunoille luvan. Yleisötilaisuudessa kaavasuunnittelija mainitsi, että kaikille alueella asuville perusasukkaille pyritään järjestämään rantasaunatontti, vaikka tilan rakennusoikeus olisikin käytetty. Huupon talon rantarakennusoikeus on käytetty huomauttajasta johtumattomista syistä. Mielipiteessä korostetaan tasapuolista kohtelua. Tilan nykyinen rakennuskanta sekä suuri pelto- ja metsäpinta-ala huomioon ottaen merkinnäksi voidaan kaavassa osoittaa maatilan talouskeskus AM. Huomauttajan rantakiinteistöjen emätilakohtainen rantarakennusoikeus on kokonaan käytetty, eikä uutta rantarakennuspaikkaa ole mahdollista osoittaa kaavassa. Tilalla 4:75 on 25,65 m 2 saunamökki. Koska rakennuslupa on myönnetty emätilalle 4:32, se tulkitaan maatilan rantasaunaksi, jota vastaava kaavamerkintä on rs. Rantasaunamerkinnän rakennusoikeus vastaa rakennuspaikan nykyistä rakennusoikeutta. Liettula 8:37 kanssa samalla emätilalla oleva, huomauttajan tarkoittama kiinteistö Päivärinne 28:0, sijaitsee rantaalueella ja rakennetulta osaltaan kokonaan ko. emätilalla. Tilaan Päivärinne 28:0 liittyy kiinteistörekisteriin merkitty rantaan rajoittuva palsta, mikä korostaa vesistön ja tilan yhteyttä. Pylsy I 6:0. Kaavaehdotuksessa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä asuinrakennuspaikkoja. Rakennuspaikaksi esitetyllä metsäsaarekkeella on tärkeä merkitys osana F.E. Sillanpään lapsuuskodin lähimaisemaa, jonka vuoksi sen kaavamerkintää ei ole perusteltua muuttaa. Sikomäki 5:5. Alueella on kiinteä muinaisjäännös sekä kasvillisuudeltaan monipuolinen luontokohde. Esitetylle paikalle ei ole mahdollista osoittaa rakennuspaikkaa. Lisäksi Sikomäki on maisemanähtävyys, jolle ei maakuntamuseon lausunnon mukaankaan tulisi osoittaa lisää rakentamista. Huuppo 2:63. Tilan emätilakohtainen rantarakennusoikeus on kokonaan käytetty, eikä uutta rantarakennuspaikkaa ole mahdollista osoittaa kaavassa. Huomauttajalle on jäänyt virheellinen käsitys yleisötilaisuudessa kerrotusta. Ko. tilaisuudessa kerrottiin kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti, että kullekin emätilalle osoitetaan vähintään rantasaunan rakennuspaikka, mikäli rakentamisen yleiset edellytykset täyttyvät eikä rantarakennusoikeutta ole jo käytetty. Tällä pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolista kohtelua. Nykyisiä kiinteistöyksiköitä rasittavat emätilasta aiemmin erotetut rakennuspaikat. Mielipiteessä mainitut naapurien rantarakennukset ovat jääneet merkitsemättä kaavaluonnoksessa ja ne lisätään kaavaehdotukseen lupia vastaavin kaavamerkinnöin. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

12 12. Seppo Nikkilä ( ) Mielipide saap Esitetään Uusinikkilän tilan 2:52 käyttötarkoituksen merkinnäksi AM (maatilan talouskeskusten alue) AO-1 sijaan. Tilalla harjoitetaan mahdollisesti maataloustoimintaa ja eläinten pitoa. 13. Pertti Palomaa ( ) Mielipide saap Esitetään tilan Hopeavuori 1:33 rantaosuuden merkinnäksi RA-1 tai vähintään RA-2 yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Rakennuspaikka on samanlainen pellonreuna kuin naapurikiinteistöilläkin ja samoin istutuksin naamioitavissa. 14. Pirkko Sirkka ( ) Uudistanut aiemman esityksen Esitetään koko tila merkittäväksi asuintonteiksi. Tilalla on ennestään lomakäytössä oleva asuinrakennus. 15. Sakari Norokorpi ( ) Mielipide saap Heinijärven rantaan esitetään Tättälän tilalle osoitetun rantarakentamisoikeuden muutosta omakotitaloksi. Toiseksi ehdotetaan, että ns. Hillun risteyksen tuntumassa olevaa TY-aluetta laajennettaisiin pohjoiseen. 16. Anita ja Kari Lehtiniemi ( ) Mielipiteet saap ja Esitetään omakotitalon rakennuspaikkaa määräalalle, joka rajataan yli 200 m päähän rannasta. Lisäksi pyydetään muuttamaan luonnosta niin, että rantaan merkitty uusi ran- Tilalla ei harjoiteta maataloutta tai eläinten pitoa, eikä tilaan liity viljelyksiä. Kaavamerkintä vastaa kiinteistölle sopivaa käyttötarkoitusta. Emätilan rantaviivan pituus ja pieni koko 0,85 ha sekä alueen maisemalliset arvot huomioon ottaen nykyisten lupien mukainen rantasaunan merkintä on kohtuullinen, eikä muutokseen ole perusteita. Tilalle Kuparimaa 1:79 on osoitettu kaavaluonnoksessa asuinrakennuspaikka, mikä vastaa tilan rakentamisedellytyksiä ja mitoitusperiaatteita. Edullisuusvyöhyketarkastelun mukaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavanomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavassa perusteita. Ko. rakennuspaikka sijoittuu edullisuusvyöhyketarkastelun II-alueelle, jolla lomarakennusten käyttötarkoituksenmuutos vakituiseen käyttöön on tavoitteiden mukaista tietyin reunaehdoin. Tättälän tilan suuri koko ja rakennuspaikan sijainti, sekä Heinijärven runsas vakituinen ranta-asutus huomioon ottaen käyttötarkoitukseksi voidaan kaavassa osoittaa AO-1. Rakennuspaikka on maanomistajan kanssa tehdyn maastokatselmuksen perusteella siirretty uuteen paikkaan. Olemassa olevan yritysalueen vahvistaminen merkitsisi viljelyalueen vähenemistä sekä raskaan liikenteen määrän kasvua kyläteillä, joilla ei ole erillisiä kevytväyliä. Esitettyä toimintaa ei voi tämän vuoksi sijoittaa ko. paikkaan. Emätilan rantarakennusoikeuden perusteella Lehtiniemen tilalle 11:35 on osoitettu kaavaluonnoksessa rantasaunan rakennusoikeus. Etäämpänä rannasta sijaitseva omakotitalo aiheuttaa avoimel- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

13 tasauna merkitään lomarakennukseksi ja siirretään n pohjoisemmaksi tai vielä mieluummin pellon pohjoisreunalle, koska esitetty paikka on löysää savimaata. Toisessa mielipiteessä esitetään rantasaunan oikeudesta luopumista, mikäli lupa omakotitalolle annetaan. Asuinrakennus tulisi sijaitsemaan n. 45 m maantiestä ja n. 25 m naapurin rajasta. le rantaosuudelle sijoittuvaa saunarakennusta vähäisemmän maisemahaitan, eikä rajoita rannan käyttöä. Sen vuoksi on perusteltavissa korvata rantasaunan rakennusoikeus etäämmäksi rannasta sijoitettavalla rakennuspaikalla. Kaavassa osoitetaan tehdyn suunnittelutarveratkaisun mukainen omakotitalon rakennuspaikka. 17. Marja-Terttu ja Olavi Pylsy ( , 1-4, 1-6 ja 1-7) Mielipide saap ) Kaavaluonnoksen rantarakentamisen mitoitusluvun 5 rp / muunnettu rantaviiva-km katsotaan asettavan huomauttajat eriarvoiseen asemaan, koska nykyinen rakentamistiheys on 9 rp/km. Vaaditaan, että mitoitus muutetaan vähintään 7 rp/km:iin. Vaaditaan, että tilan Vanhakylä 1:4 RA-1 merkinnällä luonnoksessa esitetty rakennuspaikka muutetaan AO-1 rakennuspaikaksi. Tämän viereen vaaditaan toista rakennuspaikkaa RA-1 merkinnällä. Edelleen vaaditaan, että tilan Pylsy 1:7 koko rantaosuus on RA-1 loma-asuntoaluetta, johon tulee 2 kpl rakennuspaikkoja. Muutokset esitetty huomautuksen liitekartalla. 2) Pylsy 1:7 tilalla on v perustettu LVIurakointiyritys, joka ei ole maatalouden sivuelinkeinoa. Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu ko. hallialuetta. Vaaditaan, että kaavaan lisätään hallialue TY-merkinnällä. 1) Lähes koko kaava-alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jonka vuoksi rantarakentamisen mitoitusluvuksi on määritetty Kirkkojärven ranta-alueilla 5 rp / muunnettu rantaviiva-km. Tämä vastaa mitoitusta vastaavilla maisema-arvoiltaan merkittävillä maaseutualueilla. Mitoitus on kaava-alueen maanomistajien suhteen yhdenmukainen, eikä sen muuttamiseen ole aihetta. Olemassa oleva lomarakennuspaikka tilalla Vanhakylä 1:4 voidaan muuttaa vakituiseksi asuinpaikaksi AO-1, koska se rajoittuu olemassa olevaan AO-1 alueeseen edullisuustarkastelun II-vyöhykkeellä ja voidaan erottaa vähintään 5000 m 2 rakennuspaikkana, ja Vanajan-Kierikkalan alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi.. Emätilalle siirretään RA-1 rakennuspaikan rakennusoikeus tilalta Pylsy 1:7, koska ko. tilalla on inventoinnissa todettu olevan luonnonarvoiltaan merkittävä alue. Tilalla Pylsy 1:7 voidaan uusi rantasauna merkitä uutena RA-1 rakennuspaikkana, mikä vastaa emätilan rantarakentamisoikeutta. 2) Esitetty paikka ei sijaintinsa vuoksi ole tarkoituksenmukaista osoittaa osayleiskaavassa teollisuusalueena. Pylsy 1:7 tilalla oleva varastorakennus vastaa maatalouden tarvitsemia talousrakennuksia, eikä tässä ole käyttötarkoituksen suhteen ristiriitaa. Maatilojen talouskeskusten aluetta laajennetaan tällä kohdin hallin alueelle. 3) Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden arvo ja mahdollinen suojelutarve on tarkistettu selvityksen täydennyksen yhteydessä ennen kaavaehdotuksen laatimista. Merkinnän /s säilyttämistarve kohdistuu vain niihin alueen rakennuksiin, joihin liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja. 3) Pylsy 1:7 maatilan talouskeskuksen alue on merkitty luonnoksessa merkinnällä AM/s. Merkintä /s katsotaan aiheettomaksi ja sen poistamista vaaditaan. Ko. maatilan talouskeskusalue on tavallinen hajaasutusalueen asuttu pihapiiri, eikä museoalue. Alueella on sallittava lisärakentaminen ja energiatehokas korjausrakentaminen. 4) Tilojen Pylsy 1:7, Myllymoisio 1:6, Vanha- 4) Mainittuihin peltoalueisiin liittyy merkittäviä Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

14 kylä 1:4 ja Keskinen 1:3 peltoalueet on merkitty MA-1 maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Itsenäiset emätilat Keskinen 1:3 ja Myllymoisio ovat oikeutettuja talouskeskusten rakentamiseen omalle emätilalleen. MA-1 merkintä estäisi tämän. Samoin kaavamerkintä vaikeuttaa yli 250 m2 kerrosalan rakentamisen. Se myös rajaa maatalouden harjoittamisen vain peltoviljelyyn. ja loukkaa yksityistä omistamista ja elinkeinon harjoittamista. Vaaditaan MA-1 kaavamerkinnän muuttamista M-1 merkinnäksi kaikilla huomauttajien omistamilla tiloilla. Lisäksi huomautuksessa moititaan luonnosta mm. Kierikkalan kylän jättämisestä pois kehitettävien kylien joukosta. Kaavanlaadintaa rantarakentamista lukuun ottamatta pidetään tarpeettomana. kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja, jonka vuoksi MA-1 merkintä on perusteltu. Rajauksia on tarkistettu ilmakuvatarkastelun perusteella. Osayleiskaavan valmistelua jatketaan myös rantaalueiden ulkopuolella, koska maankäytön suunnittelu on tarpeen alueelle kohdistuvien ja odotettavissa olevien rakennuspaineiden sekä merkittävien maisema- ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. 18. Pekka ja Pirjo Paunu, Sami ja Taija Raitala ( ) Mielipide saap Esitetään omakotitalon rakennuspaikkaa Simunan tilan ranta-alueelle (kartta huomautuksen liitteenä). Perusteena mm. tieyhteys, vesijohto, sähkölinja, huono sopivuus viljelykäyttöön ja kylän kehittäminen. Emätilalla on oikeus rantarakennuspaikkaan, koska talouskeskuksen ja ranta-alueella olevan tilan osan välillä on yleinen tie. Olemassa oleva saunan rakennuspaikka tilalla Simuna 7:1 voidaan muuttaa ja laajentaa Sillanpääntien varteen osaksi olemassa olevaa vakituisen asumisen aluetta, koska se sijaitsee edullisuustarkastelun I- vyöhykkeellä, ja voidaan erottaa vähintään 5000 m 2 rakennuspaikkana, ja Vanajan alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi.. Olemassa oleva maatilan sauna tulee tällöin osaksi muodostettavaa vakituista asuinrakennuspaikkaa. Muutos ei heikennä rannan käyttöä. 19. Tapio Pihlajaniemi ( ) Mielipide saap Vaaditaan seuraavaa: 1) Tilan Mikkola 3:52 alueelle merkitty lähivirkistysalue VL poistetaan ja alue säilytetään nykyisessä käytössän peltona MA-1 merkinnällä. 2) ns. Riihimäen alueelle merkitty AT-1/s merkintä poistetaan ja alue merkitään käyttötarkoituksensa mukaisesti M-1 alueeksi. 3) maatilan talouskeskuksen alue muutetaan käyttötarkoituksensa mukaisesti AM/s alueeksi. Perusteina ovat mm. maatilan lisärakentamistarpeet, pellon maisema-arvot ja maatalouden harjoittaminen. Lähivirkistysalue poistetaan kaavasta ja alue merkitään MA-1 alueeksi esitetyllä tavalla. Riihimäen alue osoitetaan M-1 alueena, jolloin sillä säilyy hajarakentamisen mahdollisuus. Maatilan käyttötarkoitukseksi merkitään AM/s. 20. Anna-Liisa Mäensivu ( ) Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

15 Mielipide saap Esitetään kahta omakotitaloa tilalle Syrjälä 2:50. Aluevaraus muutetaan AP-1 alueeksi, koska alueen kehittäminen tiiviinä kyläalueena ei toteudu (ks. mielipide/vastine 19). Osayleiskaavassa ei määritetä AP-1 alueilla rakennuspaikkojen määrää, vaan se harkitaan suunnittelutarveharkinnan yhteydessä. 21. Pentti ja Marja-Liisa Vuorinen ( , , ) Mielipide saap Esitetään Myllyniemen tilan merkinnäksi AM, Tilan Myllyniemi 1:62 merkinnäksi muutetaan koska tila säilyy maatalouskäytössä. AM nykyisen käytön mukaisesti. Einolan tilan eteläinen pelto esitetään liitettäväksi AM-alueeseen. esitetyllä tavalla. Einolan tilakeskuksen AM-aluetta laajennetaan Kivistönmäki esitetään liitettäväksi AT-1 Kaavaehdotusta laadittaessa on laajennettu alueeseen. AT-1 aluetta. Alueella on toimiva alakoulu ja Jumesniemi on määritetty maakuntakaavassa palvelukyläkeskukseksi. 22. Lauri ja Paula Pihlajaniemi ( ) Mielipide saap Esitetään tilalle Tuomola 1:20 uutta rakennuspaikkaa. Perusteina ovat mm. edullisuus- ja maastotarkastelun avulla tarkistettu AT-1 alu- Kaavaehdotusta laadittaessa on ilmakuva-, karttavyöhyketarkastelun I-alue sekä tilan muulla een rajausta. Kiinteistön lisärakentamismahdollisuudet tulisi tutkia yksityiskohtaisemmalla kaavoi- osalla oleva säilytettävä kasvillisuus. tuksella. 23. Olli Alkion kp. psta Reino Alkio ( ) Mielipide saap Esitetään Kurkeenkallio 1:21 tilan merkitsemistä vakituiseksi asuinpaikaksi (AO-1). rusteella kiinteistön rakennuskokonaisuus tulee Kaava-alueella tehdyn rakennusinventoinnin pe- pyrkiä säilyttämään yleiskaavassa. Lomarakennus edustaa koko kaava-alueen vanhinta jo alkuaan loma-asunnoksi rakennettua rakennustyyppiä, joka tulisi säilyttää tyyppinsä edustajana. Säilyttämistavoite on ristiriidassa käyttötarkoituksen muutoksen kanssa, koska muutos vakituiseen asumiseen merkitsisi rakennuksen purkamista tai merkittävää muuttamista. Mahdollinen toisen asuinrakennuksen harkinta rakennuspaikalle tulee käsitellä poikkeusluvalla, koska kunnan rakennusjärjestys ei salli kahta asuinrakennusta lomarakennuspaikalle. Kaavamerkinnäksi esitetään RA-1/s. 24. Pasi Lehtimäki ( ) Mielipide saap (tarkist ) Telilahti 2:55 tilan uusi rakennuspaikka esitetään merkittäväksi AO-1 merkinnällä vakituitelun II-alueella puoltavat esitystä. Rakennuspaik- Tilan pinta-ala 1,78 ha ja sijainti edullisuustarkasseksi asuinpaikaksi. ka sijaitsee myös lähellä jätevesihuollon kehittämisaluetta (Vanaja). Rakennuspaikka voidaan merkitä kaavassa AO-1 merkinnällä. 25. Mirja ja Raimo Vasara ( ) Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

16 Mielipide saap Lahti 5:1tilalle vaaditaan olemassa olevan rantasaunan lisäksi 2-3 rantasaunan rakennusoikeutta. Perusteina ovat mm. tasapuolinen kohtelu, rakennuspaikkojen sulautuminen maastoon, tie- ja sähköverkon läheisyys sekä verotulot kunnalle. Lahti 5:1 on rantarakennusoikeutta määritettäessä oma emätilansa, jolla on rannanmyötäistä rantaviivaa n. 590 m. Pohjanlahden kapeuden vuoksi muunnettua rantaviivaa on kuitenkin vain n. 300 m. Tämä vastaa kaavaluonnokseen merkittyä 1,5 rantarakennuspaikkaa (loma-asunto ja rantasauna). Emätilalle ei ole mahdollista osoittaa useampia lomarakennuspaikkoja. Ehdotuksessa emätilan laskennallinen rantarakennusoikeus osoitetaan pyyntöä mukaillen kolmena saunan rakennuspaikkana, mikä mahdollistaa paremmin tilan osituksen ja rannan virkistyskäytön käytön rantaalueen ulkopuolelle rakennettavien vakituisten asuntojen rantasaunoina. Metsäiselle osuudelle sijoitettuna ne eivät myöskään erotu maisemassa haitallisesti. 26. Aimo ja Terttu Antila ( ja ) Mielipide saap ) Välimaa II tilan metsämaa halutaan pitää 1) Alue osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi jatkossakin metsänä. alueeksi M-1. 2) Antila II tiehen ulottuva pellon osa halutaan 2) Alue osoitetaan maatalouskäytössä säilyväksi säilyttää maatalousmaana. peltoalueeksi merkinnällä MA-1. Perusteena on toimivan karjatilan toiminnan turvaaminen. 27. Eeva ja Markku Tapola ( ) Mielipide saap Huomautuksen liitteenä olevan kartan mukaisille alueille Päärynämäen eteläpuolella Kierikkalassa esitetään AP-1 ja AO-1 alueita. 28. Mirja Ojanen ( ) Mielipide saap Esitetään lomarakennuspaikan sijainnin muuttamista huomauttajan omistamalle määräalal- Laadittavassa osayleiskaavassa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä uusia hajarakennuspaikkoja, ja esitettyjä alueita ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhdyskuntarakentamiseen. Tilan Pylsy I 6:0 pohjoispuolella oleva metsäsaareke voidaan merkitä kaavassa muutamien muiden metsäsaarekkeiden tapaan tavanomaiseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolloin paikalle on mahdollisuus hakea suunnittelutarveratkaisua. Päärynämäen itäpuolella oleva Heikkilä 7:2 tilan osa on avointa, maisemallisesti merkittävää peltoaluetta sekä keskeinen osa Myllykolun alueen sisääntuloaluetta, eikä sen vuoksi ole suositeltava paikka uudisrakentamiseen. Alueen merkintänä säilytetään MA-1. Sikomäen itäpuolella oleva tilan osa on avointa, maisemallisesti merkittävää peltoaluetta ja sillä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Alueen merkintänä säilytetään MA-1. RA-1 paikka siirretään esitettyyn paikkaan (vrt. mielipide/vastine 1). Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

17 le. 29. Henry Dravantti ( ) Mielipide saap Esitetään, että Länsiranta 2:6 rakennuspaikan käyttötarkoitus palautetaan alkuperäiseksi AO-1:ksi. Ko. tontti rakennuksineen on 40- luvulta lähtien ollut lähes yhtäjaksoisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä. Paikalle on tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan. Lisärakennusoikeustarvetta on 150 asuinneliötä. 30. Juha-Pekka Mattila ( ) Mielipide saap Esitetään koko tilan merkitsemistä pihaalueeksi. Tilan alkuperäinen käyttö vakituisena asuinpaikkana, pinta-ala 0,5 ha sekä sijainti edullisuustarkastelun II-alueella puoltavat esitystä. Rakennuspaikka voidaan merkitä kaavassa AO-1 merkinnällä. Kiinteistöllä sijaitseva kiinteä muinaisjäännös rajoittaa uudisrakennuksen sijoittelua. Kaavaehdotusta laadittaessa on ilmakuva-, karttaja maastotarkastelun avulla tarkistettu AT-1 alueen rajausta. Kaavassa halutaan turvata Herttualan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön arvojen pysyminen säilyttämällä kylän ja Heinijärven välillä oleva avoin peltoalue rakentamattomana. Esitys olisi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. 31. Kiinteistö Oy Johteenmäki, psta Esko Moisio ( ) Mielipide saap Esitetään ranta-alueen linjausta muutettavaksi Alue sijaitsee etäällä olemassa olevista asuinrakennuksista. Edullisuusvyöhyketarkastelun mu- tilan osalta Ruskeentien mukaan kulkevaksi. Nykyinen linjaus haittaa liiaksi mahdollista lisärakentamista ja aiheuttaa maa-alueelle kohomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla kaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavantuuttoman hinnan laskun. Alueen merkinnäksi mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavas- pitäisi vaihtaa AP-1. Nykyinen kesämökki on talviasuttava ja sa perusteita. käytössä talvellakin. Sen merkinnäksi pitäisi Tilan Ruskeentien rannan puoleinen osa on pinta-alaltaan n. 2 ha ja kesäasunto rajoittuu olemas- muuttaa AO-1. sa olevaan pysyvän asumisen alueeseen. Merkintä voidaan muuttaa AO-1:ksi. Ranta-alueen linjauksen sijaintia on tarkistettu ilmakuvatarkastelun perusteella tarvittavin osin. 32. Vieno Pajusen kp, psta Markku Pajunen ( ) Mielipide saap Halutaan turvata rantarakentamisoikeus tilalle Tilan talouskeskus on ranta-alueella eikä emätilasta ole lohkottu muita rantarakennuspaikkoja. Yliraukola 6:69. Tilalle voidaan osoittaa kaavassa maatilan rantasaunan rakennusoikeus. 33. Juho Laitisen kp, psta Raili Toivonen ( )) Mielipide saap Esitetään rakennusoikeuden säilyttämistä rakentamattomalle rantaosuudelle. Perusteina oma emätilansa, jolla on rannanmyötäistä ranta- Lahti 5:1 on rantarakennusoikeutta määritettäessä ovat mm. että tilan ranta-alueelle on rakennettu vain yksi emätilasta lohkomaton mökki ja muunnettua rantaviivaa on kuitenkin vain n. 300 viivaa n. 590 m. Pohjanlahden kapeuden vuoksi tilalla on 600 m rantaviivaa. Huomauttaja kat- m. Tämä vastaa kaavaluonnokseen merkittyä 1,5 Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

18 soo, että kaavaluonnoksella estetään täysin muiden kuolinpesän osakkaiden omistamien osuuksien rakennusoikeus. rantarakennuspaikkaa (loma-asunto ja rantasauna). Emätilalle ei ole mahdollista osoittaa useampia lomarakennuspaikkoja. Ehdotuksessa emätilan laskennallinen rantarakennusoikeus osoitetaan kolmena saunan rakennuspaikkana, mikä mahdollistaa paremmin tilan osituksen ja rannan virkistyskäytön käytön ranta-alueen ulkopuolelle rakennettavien vakituisten asuntojen rantasaunoina. Metsäiselle osuudelle sijoitettuna ne eivät myöskään erotu maisemassa haitallisesti. Osakkaiden omistusosuudet tulisi selvittää osituksella ja maanmittaustoimituksella kaavan saatua lainvoiman. 34. Riitta ja Pertti Hämylä ( , 8-79) Mielipide saap Esitetään Muuntaja 8:91 asuintonttialueeksi. Muuntaja 8:91 on osa avointa maisemallisesti Lisäksi esitetään Sotkankivi 8:79 rakentamismahdollisuutta. Alueelle on aiemmin myönnetsiteltava paikka uudisrakentamiseen. Alueen mer- merkittävää peltoaluetta, eikä sen vuoksi ole suoty rakennuslupa, joka on vanhentunut. kintänä säilytetään MA-1. Huomauttajilla on kaava-alueella omistuksessaan aluetta, joka on kaavaluonnoksessa esitetty asumiseen soveltuvaksi alueeksi. MA-1 merkintä ei ole näin kohtuuton. Tilan Sotkankivi 8:79 emätila on käyttänyt kokonaan rantarakentamisoikeutensa. Kaavaluonnokseen virheellisesti merkitty olemassa olevan loma-asunnon aluevaraus poistetaan kaavasta. Virhe on johtunut rakennusvalvonnan paikkatietoohjelmasta, johon oli vahingossa merkitty rauennut lupa väärällä karttasymbolilla. 35. Antti Saari ( , 2-27 ja 1-35, , 4-29) Mielipide saap Esitetään AM-alueen laajentamista tilalla 1:83 uudenkujan suuntaan sekä tilalla 2:27 pohjoiseen päin. Tilalla 1:35 esitetään AO-1 alueen laajentamista Maatilan talouskeskuksen alue merkitään kokonaisuudessaan AM-alueena ja siihen tehdään esitetyt laajennukset lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Jumesniementien länsipuolelle. Esitetty alue on edullisuustarkastelun I- Vanajan kylässä tilan 4:35 merkintää esitetään muutettavaksi AM:ksi ja alueen laajentamista etelään. vyöhykkeellä, joten pientaloaluetta voidaan laajentaa esitetyllä tavalla. Tilan 4:35 alue merkitään maatilojen talouskeskusten alueena (AM) ja laajennetaan esitetyllä tavalla. 36. Jyrki Sasi ( ) Mielipide saap Tilan Kukkalahti 6:56 merkinnäksi esitetään vakituisen asumisen aluetta. Esitystä perustellaan mm. sillä että ko. rakennus on entinen maalaistalo, joka on ollut ympärivuotisessa käytössä. Kaava-alueella tehdyn rakennusinventoinnin perusteella kiinteistön rakennuskokonaisuus tulee pyrkiä säilyttämään yleiskaavassa. Säilyttämistavoite on osin ristiriidassa käyttötarkoituksen muutoksen kanssa. Mahdollinen toisen asuinrakennuksen harkinta rakennuspaikalle tulee käsitellä poikkeusluvalla, koska kunnan rakennusjärjestys Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

19 ei salli rakennuspaikalle kahta asuinrakennusta. Kaavamerkintä voidaan kuitenkin tässä tapauksessa muuttaa AO-1/s:ksi, koska tilan alkuperäinen käyttö vakituisena asuinpaikkana, pinta-ala 0,9 ha sekä sijainti edullisuustarkastelun IIalueella puoltavat esitystä. 37. Terttu ja Olli Laitila ( ) Mielipide saap Esitetään Jaskaran tilan nykyisen RA-1 merkinnän muuttamista AO-1:ksi. 2. Esitetään AT-1 alueen laajennusta Jaskaran alueella Jumesniementien eteläpuolella. 1. Rakennuspaikka sijaitsee I- ja II-edullisuusvyöhykkeiden ulkopuolella. Lisäksi esitys merkitsisi alavan, maisemallisesti arvokkaan rantapellon muuttamista rakennuspaikaksi, jotta vakituisen asunnon etäisyysvaatimukset rannasta täyttyisivät. Rakennuspaikan naapurikiinteistöt ovat vapaa-ajan käytössä. Perusteita käyttötarkoituksen muutokseen ei yleiskaavalla ole. 2. Kaavaehdotusta laadittaessa on tarkistettu AT-1 alueen rajausta. 38. Johannes ja Laila Frantsilan kp, psta Eeva lehtimäki ( , 2-29) Mielipide saap Esitetään seuraavaa: 1. Tilan Rantala III 3:40 loma-asunnon RA-1 1. RA-1 aluetta laajennetaan esitetyllä tavalla. alueen laajentamista niin paljon, että se 2. Alue voidaan muuttaa AP-1 alueeksi, koska se mahdollistaa rantasaunan järkevän sijoittamisen rakennuspaikalle. kentaminen voidaan sovittaa maisemaan ko. sijaitsee edullisuustarkastelun I-alueella ja ra- 2. AO-1 alueen muutosta Herttualassa AP-1 paikalla. alueeksi, jotta se mahdollistaisi pientalon rakentamisen Rantala II 2:29 tilalle. 39. Tuula Karjalainen, psta Jorma Karjalainen ( ) Mielipide saap Mitoituksesta: Mielipiteessä kiitetään tehtyä Rakennuspaikkojen määrä ja rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus ratkaistaan Vanajan ranta- kaavatyötä ja pidetään tarkoituksenmukaisena yksityiskohtaisempaa kyläaluesuunnittelua. alueella yleiskaavaehdotuksessa, mikä vähentää Tilan Perttula 1:10 osalta halutaan säilyttää poikkeuslupien tarvetta. nykyiset rakennuspaikat sekä riittävät rakennusoikeudet (vakituisen asumisen rakennusoikeuden mukaisesti). 40. Risto Hämylä ( , 7-32 ja ) Mielipide saap Kaavan mitoitusperusteita ei pidetä maanomistajien kannalta tasapuolisena. Lisäksi on paharkinnan takalaitana myös suunnittelutarve- Hämeenkyrössä emätilaperiaatetta on pidetty lu- epäselvyyttä siitä, miten mitoitusperusteissa harkinnassa. Ranta-alueen ulkopuolelle tehtyä mainitun 10 vuoden määräajan jälkeen toimitaan siinä tapauksessa, että alueelle esitettyä ei kuitenkaan liitetä kaava-asiakirjoihin vaan se emätilatarkastelua ja ohjeellista mitoitustaulukkoa rakennusoikeutta ei ole voitu määräajassa jää yhdeksi kaavan valmisteluvaiheen yhteydessä käyttää. tuotetuksi tausta-aineistoksi. Heinijärven alue: Parrin (5:23) tilalla on talousrakennuksia, jotka kuuluvat Kuurin tilalla korjataan Parrin osalta. Rakennusoikeuden Heinijärven alue: Emätilatarkastelun taulukko siir- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

20 (5:22) sijaitsevan päärakennuksen yhteyteen. Mitoitustarkastelussa on virheellisesti merkitty tiloilla olevan 2 olemassa olevaa rakennuspaikkaa, vaikka tilojen rakennukset kuuluvat yhteen talouskeskukseen. Emätilalla on siis käytettävissä 1 lisärakennuspaikka. Esitetään tämän rakennusoikeuden siirtämistä Mäyrävuorelle. Sirkkalan alue: Lehtolan tilan maille on osoitettu luonnoksessa yksi AO-1 alue, vaikka mitoitusperiaatteiden mukaan lisärakennuspaikkoja tulisi olla vähintään 4. AO-1 alueen koosta on vaikea kartan perusteella nähdä, onko siihen osoitettu 1 vai 2 rakennuspaikkaa. Yleiskaavan selvyyden vuoksi voisi lisärakennuspaikat osoittaa avoneliöin, jotta vältyttäisiin virheellisiltä tulkinnoilta. Mäyrävuori: Mäyrävuori ei ole Vesa Salosen luontoselvityksen mukaan erityisen merkittävä luontokohde, eikä MY-merkintä esitetyssä laajuudessa ole tarpeen. Alueelle esitetään uusia rakennuspaikkoja mm. yhdyskuntarakenteeseen ja maanomistajien tasavertaiseen kohteluun perustuen. Mäyrävuoren pohjoispuolella sijaitsevan peltoaukean pohjoispuolelle tullaan suunnittelutarveharkinnalla hakemaan rakennuspaikka, mikä tulisi huomioida yleiskaavassa. Mäyrävuoren pohjoispuolen M-1 alueelle on suunniteltu rakennuspaikkaa, joka tulisi ottaa huomioon osayleiskaavassa. Alueen pinta-ala on alle 5000 m 2. Mäyrävuoren koillis- ja etelärinteeseen on suunniteltu ainakin kolmea tonttia maatilan tuotantotoiminnan monipuolistamiseksi ja elinkeinoa tukemaan. Nämä tulisi esittää osayleiskaavassa. Ranta-alueet: Lehtolan emätilalle tulee mitoitusperiaatteiden mukaan osoittaa rantasaunan rakennuspaikka. Öllykäinen on kooltaan 2,5 ha ja Kuurin tilalla on sen rantaa n. 505 m sekä mitoitusrantaviivaa n. 250 m. Kuurin tilan mitoitusrakennusoikeus on Öllykäisen osalta 1,01 rp. Tämä ja Heinoonjoen rakennusoikeus 0,6 rp tulee keskittää Arostensalmen rannalle liitteenä olevan kartan osoittamalle paikalle. tämiseen Lehtolan tilalle ei ole tarvetta (ks. myös vastaus edellä). Sirkkalan alue: Laadittavassa osayleiskaavassa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä uusia asuinrakennuspaikkoja. Hajarakentaminen alueella tapahtuu suunnittelutarveratkaisuin. ELYkeskuksen kantana on ollut, että osayleiskaavaaluetta ei voida kokonaisuudessaan pitää MRL 44 mukaisena kyläalueena, jolla kaava voisi suoraan ohjata rakentamista. AO-1 merkinnän käyttämisestä luovutaan kokonaan ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Mäyrävuori: Luontoselvitys on tarkistettu ja täydennetty. Mäyrävuorella ei ole havaittu erityisiä luontoarvoja. Alue osoitetaan kaavaehdotuksessa M-1 alueena. Rakennuspaikan vähimmäiskooksi on määritetty 5000 m 2, joka turvaa alueen säilymistä maaseutumaisen väljänä ja ympäristöarvoiltaan merkittävänä sekä mahdollistaa kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn. Vähimmäiskoosta on mahdollista hakea poikkeamista. Ranta-alueet: Tilan Lehtola 1:101 emätila on rantarakennusoikeutta tarkasteltaessa tila 1:58, joka on käyttänyt kokonaan rantarakennusoikeutensa. Maatilan tuotantokäyttö, huomattava pintaala sekä rantaviivan pituus huomioon ottaen on kuitenkin kohtuullista osoittaa tilalle rantasaunan rakennusoikeus. Öllykäinen (ks. kuva) on kaava-alueen ulkopuolella oleva, lähes umpeen kasvanut matala pikkujärvi, jonka rannalla on yksi asuinkiinteistö. Öllykäistä ei katsota vesistöksi, jolta kertyisi rantarakennusoikeutta. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava 1 Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava Mitoitusperiaatteet tarkist. 6.2.2012 2 KIRKKOJÄRVI HEINIJÄRVI HERTTUALA JUMESNIEMI OSAYLEISKAAVA (KHH-OYK) Mitoitusperiaatteet 1. Yleistä Kaavahanketta

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, ehdotus 3.4.2013 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA MUIKKUTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2016 Näkymä kiinteistön Hiukanmäki peltoalueelle. OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:

0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys Kuohu-Vesanka-Ruoke osayleiskaava Palokan osayleiskaavan vähäinen muutos (tämän kaava-alueen itäpää) 0.91 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.00 1.01 KYLÄALUE. Alue

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(10) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHMOISTEN SISÄJÄRVIEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN TILAA SELKÄRANTA (291-402-10-65) JA MÄÄRÄ-

Lisätiedot

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS

VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS 2 VÄÄTÄMÖNSALMEN ALUEEN YLEISKAAVAN MUUTOS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Anttolan eteläinen yleiskaava on hyväksytty 19.6.2000. Yleiskaavan muutos käsittää Mikkelin kaupungin Nurholan kylässä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI PIEHINGIN OSAYLEISKAAVA. Kaavanlaatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen. Tilaaja Raahen kaupunki

RAAHEN KAUPUNKI PIEHINGIN OSAYLEISKAAVA. Kaavanlaatijan vastineet nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen. Tilaaja Raahen kaupunki Tilaaja Raahen kaupunki Päiväys 10.5.2016 RAAHEN KAUPUNKI PIEHINGIN OSAYLEISKAAVA Kaavanlaatijan vastineet 21.3. - 21.4.2016 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen 1 1 LAUSUNNOT 2 1.1 Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi.

Pellolle sijoitetut rakennuspaikat poistettava, koska ne vaativat kalliimpaa perustusta ja koska metsä- ja joutomaita on tarpeeksi. LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS FCG Rautalammin kunta SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, ehdotus 15.12.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, ehdotus I SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 1 1.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Vihtorila ja Koivula) Kuva 1: Sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki Lieksan ja Nurmeksen

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA JURVA 593-410-6-119 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Kaavan tunnus: NAARAJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella

Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella Rovaniemen kaupunki Norvajärven yleiskaavan muutos tilan Taajoranta, Rn:o 44:9, alueella OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTAUS- JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2010 2 SUUNNITTELUALUE:

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus oli nähtävillä 18.7. - 19.8.2011. Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa ja 31 muistutusta, joiden perusteella tehtiin joitakin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ TEHTAANKUJA ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

PISPALA. Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla Pispalan asemakaavojen uudistaminen I-vaiheen kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla 2.10.2013 Pispalan asemakaavojen uudistaminen, I-vaihe, kaavaehdotukset 8256 ja 2857 Esittely Haulitehtaalla

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 4.11.2015 PARAINEN HOUTSKARI, KIVIMO BENSTRAND HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki

POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHDEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Kyläyleiskaavoituksen koulutustilaisuus Lieksa Vuonislahti 6.-7.9. 2012 Sirkka Sortti Mänttä-Vilppulan kaupunki POHJASLAHTI sijaitsee Pirkanmaalla Tarjanneveden rannalla

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Timo Kaira ja Merja Ahtola

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Timo Kaira ja Merja Ahtola Kaavan nimi: Kreulanrannan asemakaava LIITE 5 Luonnos nähtävillä 16.12.2015-17.1.2016 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta 4.4.2016 Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos

MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos LIITE 7 Kuva: Rejlers Oy MAISEMAAN SOVELTUVUUDEN ARVIOINTI KAUTTUAN LOHILUOMAN asemakaavan muutos 17.6.2014 2 1. JOHDANTO... 3 2. SUUNNITTELUALUE... 3 2.2 Kuvakooste suunnittelualueesta ja rakennetusta

Lisätiedot

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA

TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA Rovaniemen maalaiskunta TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUKESKUS OY 2 ROVANIEMEN MAALAISKUNTA TAPIONKYLÄN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1.

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALLILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 1 km päässä

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

- Asiassa käydyn poliittisen keskustelun perusteella on pienempi rakennuspaikkakoko Ylöjärvellä mahdollinen.

- Asiassa käydyn poliittisen keskustelun perusteella on pienempi rakennuspaikkakoko Ylöjärvellä mahdollinen. Pirkanmaan ELY-keskus -22 - ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kooltaan 5 000 m²:n suuruinen rakennuspaikka on pienin mahdollinen silloin, kun alueelle ei ole toteutettu keskitettyä vesihuoltoverkostoa. -

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen mielipiteet ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen mielipiteet ja kaavanlaatijan vastine LIITE 8 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen mielipiteet ja kaavanlaatijan vastine FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 26.9.2016 P23496 FINNISH CONSULTING GROUP OY luonnosvaiheen mielipiteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000

KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 Kaavamääräykset 1(5) KONNEVESI Pukaranjärven oikeusvaikutteinen rantaosayleiskaava 1:15 000 MERKINNÄT: A AP Asuinalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot