Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä."

Transkriptio

1 Tähän raporttiin on koottu osayleiskaavan luonnosvaiheessa saadut lausunnot ja mielipiteet lyhennelminä. Kunkin mielipiteen yhteyteen on kirjattu kaavoittajan vastine sekä toimenpiteet kaavaehdotusta laadittaessa. Raportti käsitellään kunnanhallituksessa ennen kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Raporttiin liittyy kartta, jossa on numeroitu kutakin mielipidettä koskevat kiinteistöt. Kaavaluonnos oli nähtävillä Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta viranomaistahoilta ja Hämeenkyrön hallintokunnilta: - Pirkanmaan liitto - Pirkanmaan ELY-keskus - Pirkanmaan maakuntamuseo - perusturvapalvelut - sivistyspalvelut - maaseutupalvelut - tekninen lautakunta - ympäristölautakunta. Sivistyspalvelut ja maaseutupalvelut eivät ole antaneet lausuntoa. Sivistyspalvelut on kommenttinaan kaavaselostukseen todennut, että Jumesniemen koulu on ja luultavasti tulee olemaankin lakkautettavien koulujen listalla. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lisäksi lausunnot seuraavilta yhteisöiltä ja kansalaisjärjestöiltä: - Hämeenkyrön Seurakunta - F.E. Sillanpään Seura ry - Hämeenkyrö-Seura ry - Kyrön Luonto ry - MTK-Hämeenkyrö ry - Pirkan kylät ry - Kyröspohjan kalastuskunta - Mahnalan kalastuskunta - Vanajan-Kierikkalan kalastuskunta. Mikään em. tahoista ei antanut kaavaluonnoksesta lausuntoa. Listalta puuttunut Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry antoi luonnoksesta lausunnon. Kaavan luonnosvaiheessa saatiin 47 kirjallista mielipidettä. Lausunnot ja vastineet on viimeistelty kaavaehdotusta varten laadittujen lisäselvitysten jälkeen. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

2 Lausunnot 1. Perusturvalautakunta Lausunto Ei huomautettavaa osayleiskaavaluonnoksesta. 2. Tekninen lautakunta Lausunto Esitetään, että Heinijärven koulu merkitään PYalueeksi PY/s sijaan. Tämä mahdollistaa koulukiinteistön tehokkaamman käytön ja rakentamisen kunnan yhä tiivistyvässä kouluverkkorakenteessa. Annetaan tiedoksi, että käynnissä on esiselvityshanke mm. Myllykolun kehittämisestä ja Taatan Taival ulkoilureitin uudelleen rakentamisesta. Hämeenkyrön ja Nokian välisen yhdysvesihuollon yleissuunnittelussa vaihtoehdoksi on valittu siirtoviemärille ja syöttövesijohdolle linjaus, joka kulkee Hämeenkyrön puhdistamolta Timin, Ahrolan, Laitilan, mahnalan ja Miharin kautta Siuroon ja edelleen Nokialle. Linja ei kulje KHH osayleiskaavan alueella. Em. suunnittelun yhteydessä on laadittu Kyröspohja- Heinijärvi-Mahnala -alueiden vesihuollon yleissuunnitelma. KHH osayleiskaava-alueen keskitetty jätevesien viemäröinti perustuu alueen asukkaiden omatoimisuuteen jätevesiosuuskuntien syntymiseen kunnan keskittyessä siirtoviemärin toteuttamiseen. Lautakunta antaa yleissuunnitelman kaavoittajalle tiedoksi ja huomioon otettavaksi. 3. Jumesniemen Seudun Kyläyhdistys ry Lausunto Kyläyhdistys muistuttaa tekemästään työstä kylän kehittämiseksi ja koulun merkityksestä alueen vetovoimatekijänä. Kaavaluonnoksessa yhdistyksen kylien vaikutusalueelle on osoitettu liian vähän rakennuspaikkoja nykyiseen kasvuvauhtiin nähden. Yhdistyksen tärkein tavoite on säilyttää koulu ja sitä kautta kylän elinvoimaisuus. Kylän kansallismaisemat ovat myös vetovoimatekijä ja luontevia asumiseen soveltuvia alueita löytyy runsaasti. Muuttajat ovat yleensä Tampereella ja Nokialla työssäkäyviä perheitä. Yhdistys toivoo, ettei kaavalla rajoitettaisi aktiivisen kylän kehittymistä. Lausunto ei aiheuta muutostarpeita kaavaan. Säilyttämistavoite kohdistuu vanhaan koulurakennukseen sekä samalta aikakaudelta olevaan talousrakennukseen. Kohde on rakennusinventoinnissa määritetty paikallisesti arvokkaaksi. Säilyttämistavoite ei estä uuden koulurakennuksen sijoittamista alueelle eikä uudemman koulurakennuksen laajentamista. Myllykoluun liittyvät lisärakennustarpeiden osalta on kuultu kaavoitusta. Taatan taipaleen osalta ei ole kaavoituksen tiedossa uusia linjauksia. Uusi ja olemassa olevaa täydentävä asutus pyritään sijoittamaan osayleiskaava-alueilla siten, että rakennuspaikat on kytkettävissä keskitettyyn jätevesihuoltoon laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Jätevesiviemärin toteutusta ei kuitenkaan ratkaista osayleiskaavalla. Kaavaehdotuksen laadinnassa otetaan huomioon Hämeenkyrön vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen 2010 haja-asutusalueen kehittämisalueet (tavoitevuodet ). Yleissuunnitelmakartta sekä kehittämisaluekartta lisätään kaavaselostuksen liitteiksi. Kaavaluonnoksessa Jumesniemeen on osoitettu kehitettävää kyläaluetta (AT-1), jolle on mahdollista luoda yksityiskohtaisemmalla suunnittelulla useita uusia rakennuspaikkoja. Lisäksi luonnoksessa esitettiin Sirkkalaan olemassa olevaa asutusta täydentävää pientaloasumisen aluetta. Alueelle on viime vuosina myönnetty toistakymmentä uutta asuinrakennuksen rakennuslupaa, mikä kertoo vireästä alueesta. Uudisrakennuksista kuitenkin vain osa on sijoittunut varsinaiselle kyläalueelle. Viimeisimmät merkit uudisrakentamisesta Jumesniemen-Sirkkalan alueella viittaavat rakentamispaineiden kohdistuvan enenevässä määrin haja-asutuksena maa- ja metsätalousvaltaisille alueille, joilla ra- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

3 kentaminen tapahtuu suunnittelutarveratkaisuin. Jumesniemen kyläaluetta tarkistetaan kaavaehdotuksessa. Tavoitteena on edistää kylämäisen asutuksen muodostumista hajarakentamisen sijaan. 4. Ympäristölautakunta Lausunto Kaavaluonnoksessa koko kaava-alue määrätään MRL 16 :n nojalla suunnittelutarvealueeksi. Tähän ei ole esitetty perusteita. Kaavaselostuksen mitoitusperusteissa mainitaan, että suunnittelutarve tulee tutkituksi kaavaa laadittaessa. Koko alueen määrääminen suunnittelutarvealueeksi johtaa siihen, että kaava ohjaa vain suunnittelutarveratkaisujen harkintaa. Kaikkeen rakennusluvan vaativaan rakentamiseen tulisi hakea suunnittelutarveratkaisu. Tämä asia olisi voitu ratkaista ilmaan vaativaa kaavoitustyötä määräämällä alue rakennusjärjestyksellä suunnittelutarvealueeksi. Ko. suunnittelumääräys tulee poistaa kaavasta. Se on lisäksi ristiriitainen kaavassa annettujen käyttötarkoitusmerkintöjen kanssa. Kaavakartassa ei ole yhtään valkoisella neliöllä merkittyä uutta vakituista asuntoa (rantaalueella), vaikka merkintöjen selityksissä on. Kaavamerkinnöissä AO-1 alueelle on rantaalueella rantaan rajoittuvalle rakennuspaikalle omat määräyksensä. Olisi selkeämpää antaa näille määräyksille oma indeksi esim. AO-2. Lisäksi tulisi tarkentaa, koskeeko määräys vain uusia asuinrakennuksia. Rakennusten kerrosalarajoitukset AT-1 kyläalueella tulisi poistaa. Käytännössä määräys saattaisi vaikeuttaa esim. vanhan isohkon asuinrakennuksen korjausrakentamista. MA-1 alueen kerrosalavaatimus tulisi poistaa ja tarkentaa määräystä niin, että peltoalueille sallitaan rakentamista ainoastaan puuston rajaamille reuna-alueille. Osayleiskaava-alue on lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jota koskevat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteet. Osaan alueesta kohdistuu lisäksi merkittäviä rakentamispaineita. Perusteet on ilmoitettu mitoitusperiaatteissa ja ne lisätään myös kaavaselostukseen. Mitoitusperiaatteissa todetaan suunnittelutarpeen tulevan tutkituksi ranta-alueella. Rakentaminen rantaalueen ulkopuolella tapahtunee jatkossakin pääosin suunnittelutarveratkaisuin. Hämeenkyrön kunnan rakennusjärjestys on mm. suunnittelutarvealueiden osalta vanhentunut ja sen uudistamistyö on käynnissä. Suunnittelutarvealueet on tavoitteena määrittää rakennusjärjestyksessä. Merkinnän selitys poistetaan, ellei sille ole ehdotusvaiheessa käyttöä. Kaavaehdotusta valmisteltaessa harkitaan aluevarausten lisäindeksien tarvetta. Määräykset koskevat uusien asuinrakennusten lisäksi myös esim. vanhojen asuinrakennusten laajentamista. AO-1 merkinnän käyttämisestä luovutaan ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Ko. kerrosalamääräys poistetaan ehdotusvaiheessa AT-1 kaavamääräyksestä. Maisemallisesti arvokkailla peltoalueilla rakennuksen enimmäiskerrosala on rajoitettu 250 m2:iin haitallisten maisemavaikutusten ehkäisemiseksi. Kaavamääräyksellä sallitaan erityisistä syistä suuremmankin rakennuksen sijoittaminen alueelle, mikäli se soveltuu alueen rakennusperinteeseen eikä turmele maisemaa tai kyläkuvaa. Kaavamääräys antaa rakennusvalvonnalle mahdollisuuden asettaa suurille maatalouden rakennuksille laadullisia vaatimuksia, jolloin kookkaat uudisrakennukset eivät heikennä maiseman arvoja vaan täydentävät olemassa olevaa rakennusperintöä. Määräystä tarkennetaan siten, että rakentaminen sallitaan ainoastaan pihapiireihin ja puuston rajaamille reuna- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

4 MY-alueille ei ole tarkoituksen mukaista osoittaa rakennusoikeutta. Myllykoluun on merkitty matkailupalvelujen alue RM-1/s, jolla rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Määreet /s ja akv riittänevät sääntelemään rakentamista. Lisäksi tulisi harkita, olisiko muu määritelmä alueelle parempi, esim. museotoiminnan ja kesäteatterin alue. Myös tilalle Hakala 2:94 merkittyä RM-1 alueen merkintää tulisi harkita vastaamaan jo toteutunutta rakentamista. Ranta-alueen rajaus puuttuu merkintöjen selityksistä. M-1 alueen määräyksissä mainitaan, että uudisrakentamisessa on noudatettava AO-1 alueen määräyksiä. Määräys tulisi poistaa, koska se johtaa siihen, että uuden asuinrakennuksen rakentaminen edellyttää suunnittelutarveratkaisua on sitten kysymys maatilan rakennuksen tai hajatyyppisesti sijoitetun asuinrakennuksen rakentamisesta. alueille. Kaavaehdotusta varten on tehty luontoinventoinnin täydennyksiä, joiden perusteella tarkistetaan MY-alueiden rajauksia. Rakennusoikeus poistetaan näiltä luontoalueilta MRL 43 2 mom nojalla. RM-1 merkinnästä luovutaan n kaavamääräyksestä. Myllykolun alue merkitään asemakaavamerkintöjen mukaisella YM (museorakennusten korttelialue) merkinnällä. Hakalan tilan ateljeealue (luonnoksessa RM-1) liitetään osaksi maatilan talouskeskusta AM. Ranta-alueen selitys lisätään ehdotukseen. M-1 alueiden kaavamääräystä on muutettu ehdotukseen. Talouskeskuksen ulkopuolelle toteutettava maatilan uusi asuinrakennus ei lupaharkinnan suhteen poikkea hajarakentamisesta. 5. Pirkanmaan liitto Lausunto Luonnosta voidaan pitää maakuntakaavan mukaisena siltä osin, kun esitetyn rakentamisen katsotaan tukevan olemassa olevaa palveluverkostoa / Jumesniemen palvelukyläkeskusta. Kun otetaan huomioon kaava-alueen sijainti Tampereen kaupunkiseudun vaikutusalueella, luonnoksessa tienvarsialueille osoitettujen asuntoalueiden määrä sekä Tampereen keskusseudun ympäristössä viime vuosina tapahtunut yhdyskuntarakenteen hajautuminen, tulisi kaavan tavoitteita ja mitoitusperusteita tarkastella laajemmin suhteessa maakunta-kaavan alueja yhdyskuntarakennetta koskeviin tavoitteisiin sekä valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Kaavan tavoitteita ja vaikutuksia olisi perusteltua tarkentaa myös vesihuollon ja vesistövaikutusten osalta. Aluetta kehitetään mitoitusperiaatteiden mukaisesti maaseutumaisena asumisen ja maaseutuelinkeinojen alueena, jolla on korostuneet maisemanhoidon ja rakennusperinnön säilyttämisen tavoitteet. Asumista pyritään tämän vuoksi keskittämään kyläalueiden ja asumusryhmien yhteyteen, jolloin maisemallisesti arvokkaimmat pelto- ja metsäalueet voidaan varata edelleen maa- ja metsätalouden tarpeisiin. Pyrkimystä edistää nimenomaan kylämäistä asumista edistetään luopumalla AO-1 merkinnän käyttämisestä ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Kaavan vaikutusarviointia täydennetään suhteessa maakuntakaavaan ja valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Samoin täydenne- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

5 tään arviointia vesihuollon ja vesistövaikutusten osalta. 6. Pirkanmaan ELY-keskus Lausunto Tavoitteet: ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavan ohjaustavoite kyläalueiden kehittämisestä noudattaa hyvin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaista kyläverkoston kehittämistä ja maisemallisesti arvokkaiden, yhtenäisten peltoalueiden säilymistä. Kaavaratkaisussa on voitu hyödyntää olemassa olevaa puhtaan veden jakeluverkostoa sekä edistää jätevesihuollon toteuttamismahdollisuuksia keskittämällä rakentamista olemassa olevien rakenteiden yhteyteen. Liikenne: ELY-keskus pitää tarpeellisena, että kaavaselostukseen liitetään tarkempi tarkastelu kevyen liikenteen turvallisuudesta ja mahdollisista joukkoliikennereiteistä erityisesti niillä alueilla, joilla uusi asutus on sijoitettu koulupalvelujen läheisyyteen. Kaavassa esitetyille uusille rakennuspaikoille on järjestettävä kulku pääsääntöisesti olemassa olevien liittymien kautta. Mikäli uusia liittymiä maantielle on tarpeen toteuttaa, on ennen rakennuspaikkojen lohkomista tai rakennusluvan myöntämistä haettava lupa tienpitäjältä. Selvitykset: Kaavaselostuksessa luetellut luontoselvitykset eivät sisälly kaavasta esillä olevaan aineistoon. ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavan kasvillisuutta ja eläimistöä käsittelevässä osassa (3.9) tulisi ottaa kantaa siihen, miten luontokohteiden ominaisuudet eri kohteissa on parhaiten turvattavissa. Kaavaselostuksen tiedot ohjaisivat näin ko. alueilla tapahtuvaa toimintaa, metsänkäsittelyä, ruoppausta tai rakentamista luonnonarvoja säilyttävällä tavalla. Luontoinventointia on syytä täydentää Jumesniemen osalta siten kuin kaavaselostuksessa on esitetty. Mitoitusperusteet: ELY-keskus pitää rantarakentamisen mitoitusperusteita yleistä käytäntöä vastaavina ja katsoo, että ne muodostavat oikean lähtökohdan ranta-alueen rakennuspaikkamitoitukselle. Ranta-alueen ulkopuolelle tehdystä mitoitustarkastelusta ELY-keskus toteaa, että taulukossa esitetyn rakennusoikeuden lisäksi lupaa myönnettäessä on otettava huomioon rakennuspaikan olosuhteet ja katsottava, että muutkin Liikenne: Kaavaselostukseen liitetään selvitys kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen yhteyksistä. Maininta liittymäluvan tarpeesta uudelle liittymälle lisätään kaavaselostukseen. Selvitykset: Kaavaehdotusta varten tehdään luontoselvitysten tarkistus ja täydennykset. Luontoselvitykseen sisältyy luontokohteiden kuvaus ja toimenpidesuositukset. Luontoselvitysaineisto liitetään kaava-asiakirjoihin. Mitoitusperusteet: Hämeenkyrössä emätilaperiaatetta on pidetty lupaharkinnan takalaitana myös suunnittelutarveharkinnassa. Rantaalueen ulkopuolelle tehtyä emätilatarkastelua ja ohjeellista mitoitustaulukkoa ei kuitenkaan liitetä kaava-asiakirjoihin vaan se jää yhdeksi kaavan valmisteluvaiheen yhteydessä tuotetuksi taustaaineistoksi. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

6 suunnittelutarveratkaisun oikeudelliset edellytykset toteutuvat. Rantasaunan rakennuspaikat: Heinijärven rantaa lukuun ottamatta talouskeskuksen pihapiirin ulkopuolisia rantasaunoja ei ole kaavassa osoitettu asian tarkoitusta vastaavalla aluemerkinnällä. Epäselväksi jää, miten muut kaavan olemassa olevat ja uudet rantasaunat on emätilalaskelmassa otettu tilakohtaisesti huomioon. Kaavaluonnoksessa rantasaunojen kohdemerkinnät sijoittuvat pääsääntöisesti M-1, MA-1 ja MY-alueille, joilla rantarakentaminen on MRL 43.2 nojalla kielletty ja rantarakennusoikeus siirretty emätilan muulle alueelle. Vallitsevaan oikeuskäytäntöön viitaten ELYkeskus toteaa, että rantasaunan kohdemerkintä muodostaa rantaa varaavan vaikutuksensa vuoksi aina rantarakennuspaikan. Alueen muodostaminen omaksi kiinteistökseen ratkaistaan viime kädessä kiinteistönmuodostuslain säännösten perusteella eikä käytetyn kaavamääräyksen nojalla. Tämän vuoksi ELY-keskus katsoo, että uusi rantasaunan rakennuspaikka voidaan merkitä vain niille tiloille, on joilla kaavan yleisten mitoitusperusteiden mukaan merkintään oikeuttavaa laskennallista rantarakennusoikeutta. Yleiskaavassa tulee myös yksiselitteisesti määritellä, mille tilalle olemassa oleva tai uusi rantasaunan rakennusoikeus kuuluu. Edullisuusvyöhykkeet: ELY-keskus pitää hyvänä, että kaavaan sisältyy edullisuusvyöhyketarkastelu. Selvyyden vuoksi tarkasteluun liittyvästä kartasta tulisi rajata pois ranta-alueelle sijoittuvat mitoitusalueet I ja II, sillä rakentamisen määrä on ranta-alueen osalta ratkaistu osayleiskaavassa. Edullisuustarkastelun kartassa alueet, joilla kiinteistöt on liitettävissä vesiverkkoon, on nimetty vesihuollon toiminta-alueiksi. Kaavaselostuksen mukaan koko suunnittelualue on vailla jätevesiviemäriä. Tämän vuoksi merkinnän selostuksessa tulisi korostaa, että alueen jäteveden käsittely on ratkaistava tapauskohtaisesti voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Tiivistyvillä kyläalueilla suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset syyt saattavat myös edellyttää keskitetyn (jäte)vesihuollon järjestämistä. Kaavamääräykset: ELY-keskus esittää, että AO-1 alueen lupamenettelyä koskeva määräys kirjoitetaan muotoon: Uuden asuinrakennuksen Rantasaunan rakennuspaikat: Mitoitusperiaatteiden mukaan talouskeskuksen pihapiirin ulkopuolella oleva rantasauna vastaa emätilakohtaisessa rantamitoituksessa 0,5 rantarakennuspaikkaa. Sekä: Kullekin emätilana pidettävälle tilalle osoitetaan perusrakennusoikeutena vähintään rantasaunan rakennusoikeus, mikäli tila on vähintään 2000 m2 suuruinen, sen ranta on rakennuskelpoinen ja maanomistusyksikkö ei ole käyttänyt rakennusoikeuttaan muualla. Näin menetellään myös silloin, kun se olisi laskennallisen mitoitusperusteen vastaista. Näin ollen uuden rantasaunan merkinnän on saanut myös tilanteessa, jossa emätila ei ole käyttänyt rantarakennusoikeuttaan, mutta jolla ei mitoitusperusteiden mukaan ole oikeutta lomarakennuspaikkaan. Menettelyllä pyritään maanomistajien tasapuoliseen kohteluun. Olemassa olevat, talouskeskuksen ulkopuoliset rantasaunapaikat on merkitty mitoitustaulukkoon 0,5 rakennuspaikkana. Mitoitustaulukkoa tarkistetaan rantasaunojen osalta. Talouskeskuksen ulkopuolella olevat olemassa olevat ja uudet rantasaunat merkitään tarkoitusta vastaavalla aluevärillään. Edullisuusvyöhykkeet: Kartan edullisuusvyöhykkeiden I ja II selitystä muutetaan siten, että siitä käy ilmi rantarakentamisen ohjaus suoraan yleiskaavalla. Vyöhykkeiden I ja II rajaukset kuitenkin jätetään karttaan, koska tarkoitus on samalla edistää loma-asuntojen käyttötarkoituksen muutosta vakituiseen käyttöön I-alueella ja helpottaa käyttötarkoituksen muutosta (muuhun alueeseen verrattuna) tietyin reunaehdoin II-alueella. Vesihuollon toiminta-alueen selitykseen lisätään teksti: Alueen jätevesien käsittely on ratkaistava tapauskohtaisesti voimassa olevia säännöksiä noudattaen. Kaavaselostukseen liitetään alueelle laadittu yleissuunnitelmakartta jätevesihuollon toteuttamiseksi sekä jätevesihuollon kehittämisaluekartta. Kaavamääräykset: Suunnittelutarveratkaisun tarve on tuotu kaavaehdotuksessa esiin yleismääräyksessä viittaamalla rakennusjärjestyk- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

7 rakentaminen ranta-alueiden ulkopuolella edellyttää suunnittelutarveratkaisua. ELY-keskus katsoo, että ranta-alueilla pysyvän asutuksen sovittamiseksi ympäristöönsä on rakennuspaikan pinta-alan oltava aina vähintään 5000 m 2. RA-1 ja RA-2 kaavamääräyksen muotoa tulisi tarkentaa niin, että sen perusteella voitaisiin ohjata myös olemassa olevien lomarakennusten laajentamista tai uudelleen rakentamista. Kaavaan tulee merkitä karttaan merkityn ranta-alueen pistekatkoviivan selitys ja siihen liittyvät suunnittelumääräykset. Kaavakartalle tulee myös lisätä suunnittelualueen eteläosaan sijoittuvan Vuorenmaanvuori-Mustikkakangas nimisen arvokkaan kallioalueen rajaus (ge). Lisäksi alueellisen ympäristökeskuksen nimi RM- 1 määräyksen yhteydessä on syytä muuttaa nykyistä vastaavaksi. 7. Pirkanmaan maakuntamuseo Lausunto Kaava-alueen pitkän asutushistorian omaavaan maisemaan liittyy merkittäviä, valtakunnallisia kulttuurihistoriallisia arvoja. Alueella on kansallismaiseman status. Kaikessa maankäytössä tulee siten huolehtia, että alueen kulttuurihistorialliset ominaispiirteet ja arvot säilyvät ja että maankäyttö sopii alueen historialliseen kehitykseen. Valtakunnalliset arvoaluerajaukset on syytä esittää lähdetietoineen rajauksina kaavakartalla huomioiden Museoviraston vuosien 1993 ja 2009 rajaukset. Yleismääräykseen on syytä liittää tiivistetty yleiskuvaus alueen arvokkaista ominaispiirteistä. Museo pitää kaavan tavoitteita hyvinä, mutta esittää vielä tarkennuksia kaava-aineistoon seuraavasti: Rakennettu kulttuuriympäristö: Kansallismaiseman hoitosuunnitelman yhteydessä tehty selvitys ei ole riittävä yleiskaavan tarpeisiin kohdeja aluetietojen puutteellisuuden sekä kohdevalikoiman rajallisuuden vuoksi. Kaava-alueen kulttuurihistoriallisen merkittävyyden vuoksi rakennettua kulttuuriympäristöä koskevaa lähtöaineistoa tulee täydentää yleiskaavatason selvitykseksi, josta käyvät ilmi kunkin arvokohteen ominaispiirteet sekä arvokkaiden aluekokonaisuuksien piirteet siten, että uudisrakentamisen ohjaamiseen voidaan esittää riittäviä ohjeita. Inventoinnissa on oltava kaikki alueen kulttuurihistoriallista merkitystä omaavat kohteet. Lisäksi on syytä huomioida, että Tampereen seutukaa- seen ja MRL 16 mukaiseen suunnittelutarpeeseen. Kaavaehdotuksessa on päädytty siihen, että myös ranta-alueella rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m 2, mikäli rakennuspaikat kytketään jätevesiviemäriin. Ilman keskitettyä jätevesihuoltoa edellytetään 4000 m 2 rakennuspaikkakokoa. Sama pinta-alavaatimus on muutettaessa loma-asuntojen käyttötarkoitusta vakituiseksi asunnoksi. Kaavaehdotuksessa rantaalueella ei ole kyläalueita. Ranta-alueen selitys lisätään ehdotukseen. Vuorenmaan-Mustikkakankaan kallioalue rajataan ge-merkinnällä. Alueellisen ympäristökeskuksen nimi muutetaan muotoon ELY-keskus. Valtakunnalliset arvoalueet rajataan kaavakartalla tai kaavakarttaan liitetyllä erillisellä kartalla. Yleismääräyksiin lisätään maininta valtakunnallisesti merkittävistä arvoalueista ja kohteista. Rakennettu kulttuuriympäristö: Selvitys täydennetään lausunnossa esitettyjen ohjeiden mukaisesti yleiskaavatason selvitykseksi. Arvokkaiden peltoalueiden (MA-1) rajausten perustelut liitetään kaavaselostukseen. Kaavakarttaan lisätään rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteiden numerot joko suoraan kaavakarttaan tai erilliselle kartalle. Kohteiden kuvaukset ja arvoperusteet esitetään rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä. Lausunnossa mainittuja RA-1 lomarakennuspaikkoja siirretään pohjoisemmaksi ja lähemmäs rantaa, avoimen peltoalueen reunaalueelle. Asutuksen levittämistä arvoalueille mm. Sikomäessä ja Sirkkalassa on harkittu uu- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

8 valiiton 1990 julkaisemaa luetteloa on osin päivitetty maakuntakaavaa varten. Jatkossa on syytä käyttää Pirkanmaan liiton julkaisua B97 (2006) kaavojen valmistelun pohjana. Kaavaluonnoksessa esitettyjen arvokkaiden peltoalueiden (MA-1) rajausten perustelujen tulee löytyä rakennettua kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevasta aineistosta. Samoin on syytä liittää kaavaselostuksen kuvaukset arvokohteiden ja alueiden ominaispiirteistä kaavamerkintöihin esim. numeroimalla kohteet. Laajojen erityisen arvokkaiden aluekokonaisuuksien sisällä (esim. Herttuala) tulee erityisen merkittävät kohteet yksilöidä riittävällä tavalla sen lisäksi, että aluekuvaus esittää alueen ominaispiirteet yleisesti. Uudisrakentaminen on pääosin ohjattu arvokkaiden avoimien maisematilojen ulkopuolelle. Kaava-alueen pohjoisosassa on kuitenkin kaksi rakennuspaikkaa avoimessa maisematilassa, mitä museo pitää huonona ratkaisuna. Myöskään historiallisten kyläalueiden laajentaminen maiseman arvoalueilla ei ole suotavaa, esim. Sikomäen reunoilla ja Sirkkalan länsireunan AP-aluella. Arkeologinen kulttuuriperintö: Alueen muinaisjäännösinventointia (2005) tulee päivittää laajennusalueiden osalta. Lisäksi inventointia on täydennettävä historiallisen ajan muinaisjäännösten osalta koko kaava-alueella. Inventoinnissa on käytettävä lausunnossa mainittuja Museoviraston ohjeita. Inventointiraportissa on mm. esitettävä perusteltu arvio jokaisen kiinteän muinaisjäännöksen laajuudesta ja säilyneisyydestä sekä ehdotus rauhoitusluokituksesta. Kaikki kaavakartan SM-merkinnät eivät vastaa täysin 2005 inventoinnin rajauksia/merkintöjä, ja ne tulee vielä tarkistaa. Inventoinnissa todettu historiallinen viljelyröykkiö (kohde 23) on merkittävä kaavaan museon aiemman lausunnon ( ) ohjeen mukaisesti. Jumesniemen kiinteitä muinaisjäännöksiä ei ole merkitty kaavakarttaan. Sen sijaan Jaskaran ja Kärjen tilojen alueen sm-kohdemerkintöjen perusteet ovat epäselvät. Jumesniemen alueen muinaismuistokohdemerkinnät tuleekin päivittää arkeologisen täydennysinventoinnin jälkeen. Historiallinen tie: Kaava-alueen luoteisosassa kulkeva Hämeen- tai Kyrönkankaantien jakso on valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristö-kohteen osa. Merkinnän selitys on muutettava muotoon Historiallisesti merkittävä tie. delleen. Arkeologinen kulttuuriperintö: Alueen arkeologinen inventointi on täydennetty lausunnossa esitetyllä tavalla kattamaan koko kaava-alue, myös historiallisen ajan kiinteiden muinaisjäännösten osalta. Kaavakartan merkinnät ja SM-rajaukset on tarkistettu täydennysinventoinnin perusteella. Historiallinen tie: Merkintä muutetaan ja siihen liitetään kaavamääräys esitetyllä tavalla. Kaavaselostusta tarkistetaan tarvittavin osin. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

9 Kaavamääräyksessä on mainittava, että tien maisemalliset ja historialliset ominaispiirteet tulee säilyttää. Tielinjaukseen ja sen lähiympäristöön ei tule tehdä tien luonnetta tai maisemallista arvoa vaarantavia toimenpiteitä. Historialliseen tiehen voi myös sisältyä muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä rakenteita ja kerrostumia, jotka tulee ottaa huomioon tiekerroksiin kajottaessa. Tämän vuoksi kaavamääräyksessä on mainittava, että ko. tien linjaa, sen rakenteita tai päällysteitä sekä lähiympäristöä koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa. Myös kaavaselostukseen on tehtävä em. lisäykset. Vaikutusarviointi: Kaavan vaikutusten arviointi on kohtuullisen niukka. Museo esittää sitä tarkennettavaksi siten, että uudisrakentamisen ja suojelutavoitteiden toteutumisen todelliset vaikutukset voidaan todeta riittävällä tavalla. Kaavaehdotus selvitysaineistoineen tulee toimittaa maakuntamuseoon lausuntoa varten. Vaikutusarviointi: Kaavan vaikutusarviointia tarkennetaan ehdotusvaiheessa. Selvitykset liitetään kaava-aineistoon. Museolta pyydetään lausunto ehdotusvaiheessa. Mielipiteet 1. Pertti Linnainmaa ( ) Mielipide saap Esitetään uusien lomarakennuspaikkojen siirtämistä liitekartalla esitettyyn paikkaan. Määräaloista on tehty lahjakirjat. 2. Harri Kukkula ( ) Mielipide saap Esitetään Telilahdessa sijaitsevan Lomarinne 2:35 rakennuspaikan merkintää muutettavaksi RA-1:stä AO-1:ksi. Tarkoitus on perusparantaa päärakennus ympärivuotiseen käyttöön. Naapuritontilla Välirinne 2:42 on jo em. merkintä. 3. Olli Kankaanpää ( ) Mielipide saap Esitetään AO-1 aluetta laajennettavaksi tilalla Kivioja 7:0. RA-1 paikat siirretään esitettyyn paikkaan. Tilan Lomarinne 2:35 pinta-ala on 2220 m 2 ja se rajoittuu rantaan. Rantaan rajoittuvalta vakituiselta asuinpaikalta AT-1 alueita lukuun ottamatta edellytetään ilman jätevesiviemäriä vähintään 4000 m 2 pinta-alaa (vrt. myös ELY-keskuksen lausunto). Käyttötarkoituksen muutokseen kaavassa ei ole edellytyksiä. AO-1 alueen laajentaminen rakennuspaikkojen lisäämiseksi tilalla 7:0 olisi kaavan yleistavoitteiden sekä mitoitusperiaatteiden vastaista. 4. Arvo ja Marita Tomminen ( ja 9-57) Mielipide saap Esitetään yhtä asuinrakennuspaikkaa tilalle Vainionperä 9:28 on rekisteröity ja on Valkila 9:30, samoin yhtä asuinrakennuspaikkaa Vainionperä 9:28 (nyk. 9:57). Ko. tilat on jäänyt siten virhe, joka korjataan taulukkoon. siten oma emätilansa. Emätilatarkasteluun on Kaa- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

10 muodostettu 1940-luvulla. Lisärakentaminen voitaisiin tehdä ympäristöä maisemallisesti täydentäen. Vesi, sähkö ja tie kulkevat tilojen rajoilla ja koulu on lähietäisyydellä. Nykyisin metsätilalta saa polttopuita ja pelto on viljelyyn huonosti soveltuvaa muotonsa ja suurien koneiden vuoksi. 5. Riitta ja Jukka Kyröjoki ( ) Mielipide saap Pyydetään oikaisemaan virheellinen käyttötarkoitusmerkintä RA-1:stä AO-1:ksi. Rakennusluvassa R ( ) on myönnetty muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi. 6. Tuomo Maatiala ( ) Mielipide saap Esitetään AT-1 alueen laajentamista ko. tilalla. Alue on runkovesijohdon vaikutuspiirissä, kouluun ja muuntajaan matkaa 200 m. Maastollisesti erittäin sopiva rakennuspaikaksi. vaehdotusta laadittaessa AP-1 aluetta on laajennettu Holmantien varressa. Alue sijoittuu lähelle toimivaa alakoulua ja Heinijärven alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi. Käyttötarkoitusmerkintä korjataan AO-1:ksi. Kaavaehdotusta laadittaessa AT-1 alueen on hieman tarkistettu. Alueeseen liittyvät kulttuuri- ja luontoarvot eivät mahdollista sen ottamista laajemmin asuntoalueeksi. 7. Helmi Aallon kp., psta Jouko Aalto ( ) Mielipide saap Pyydetään merkitsemään koko tila AT-1 alueeksikintä sallii palvelujen ja työtilojen säilymisen asu- Koko kiinteistö muutettu AT-1 merkinnälle. Mermisen ohella. Kaavaehdotusta laadittaessa AT-1 aluetta on samalla laajennettu. Alueella on toimiva alakoulu ja Jumesniemi on määritetty maakuntakaavassa palvelukyläkeskukseksi. 8. Markku Mäkinen ja Ritva Wallin-Mäkinen ( ) Mielipide saap Esitetään osaa tilasta pientalon rakentamispaikoiksi huomautukseen liitetyn karttaliitteen kennuksista. Edullisuusvyöhyketarkastelun mu- Alue sijaitsee etäällä olemassa olevista asuinra- mukaisesti. Perusteina ovat mm. maapohjan kaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavanomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla kivennäislaatu ja kulkuyhteydet. mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavassa perusteita. 9. Seppo Sorvari ( ) Mielipide saap Vastustetaan ohjeellisen ulkoilureitin kulkua Poikkimatkantieltä suoraan Myllykoluun huomauttajan metsän ja pellon lävitse. Esitetään reitin kulkua Myllykolun pirtin edestä näyttämön vierestä yli Myllyojan metsään ja siitä tielinjaa pitkin suoraan Jokelaan ja edelleen Poikkimatkantielle. Ulkoilureitti siirretään esitettyyn paikkaan. 10. Marko Ritala ja Heli Sievola ( , 4-115, 4-45 ja 8-37) Mielipide saap Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

11 Esitetään tilan talouskeskuksen merkinnän muuttamista AO:sta AM:ksi, koska talouskeskuksen alueelle on kaavailtu hieman isompaa varastorakennusta navetan korvaajaksi. Tiloille Moisio 4:75 ja Liettula 8:37 vaaditaan yhdenmukaisuuteen ja tasa-arvoon vedoten yhtä rantarakennusoikeutta, sillä emätilalla toisen omistuksessa oleva loma-asunto ei ole rannassa eikä riko rantaviivaa. Ko. tila sijaitsee muutoinkin vain osin huomauttajan tilojen ranta-alueella. 11. Katariina Pylsy ( , 5-5 ja 2-63) Mielipide saap Esitetään muutoksia luonnokseen: Pylsy I 6:0. Omakotitalotontti metsäsaarekkeeseen (0,5 ha). Tontin vierestä menee vesijohto ja maakaapeli. Sikomäki 5:5. Omakotitontti metsäsaarekkeeseen (2000 m 2 ). Tontin vieressä vesijohto. Metsäinen rinnetontti, joka ei häiritse muinaismuistokohdetta. Huuppo 2:63. Rantasaunatontti Huupon rantaan. Naapurit ovat saaneet rantasaunoille luvan. Yleisötilaisuudessa kaavasuunnittelija mainitsi, että kaikille alueella asuville perusasukkaille pyritään järjestämään rantasaunatontti, vaikka tilan rakennusoikeus olisikin käytetty. Huupon talon rantarakennusoikeus on käytetty huomauttajasta johtumattomista syistä. Mielipiteessä korostetaan tasapuolista kohtelua. Tilan nykyinen rakennuskanta sekä suuri pelto- ja metsäpinta-ala huomioon ottaen merkinnäksi voidaan kaavassa osoittaa maatilan talouskeskus AM. Huomauttajan rantakiinteistöjen emätilakohtainen rantarakennusoikeus on kokonaan käytetty, eikä uutta rantarakennuspaikkaa ole mahdollista osoittaa kaavassa. Tilalla 4:75 on 25,65 m 2 saunamökki. Koska rakennuslupa on myönnetty emätilalle 4:32, se tulkitaan maatilan rantasaunaksi, jota vastaava kaavamerkintä on rs. Rantasaunamerkinnän rakennusoikeus vastaa rakennuspaikan nykyistä rakennusoikeutta. Liettula 8:37 kanssa samalla emätilalla oleva, huomauttajan tarkoittama kiinteistö Päivärinne 28:0, sijaitsee rantaalueella ja rakennetulta osaltaan kokonaan ko. emätilalla. Tilaan Päivärinne 28:0 liittyy kiinteistörekisteriin merkitty rantaan rajoittuva palsta, mikä korostaa vesistön ja tilan yhteyttä. Pylsy I 6:0. Kaavaehdotuksessa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä asuinrakennuspaikkoja. Rakennuspaikaksi esitetyllä metsäsaarekkeella on tärkeä merkitys osana F.E. Sillanpään lapsuuskodin lähimaisemaa, jonka vuoksi sen kaavamerkintää ei ole perusteltua muuttaa. Sikomäki 5:5. Alueella on kiinteä muinaisjäännös sekä kasvillisuudeltaan monipuolinen luontokohde. Esitetylle paikalle ei ole mahdollista osoittaa rakennuspaikkaa. Lisäksi Sikomäki on maisemanähtävyys, jolle ei maakuntamuseon lausunnon mukaankaan tulisi osoittaa lisää rakentamista. Huuppo 2:63. Tilan emätilakohtainen rantarakennusoikeus on kokonaan käytetty, eikä uutta rantarakennuspaikkaa ole mahdollista osoittaa kaavassa. Huomauttajalle on jäänyt virheellinen käsitys yleisötilaisuudessa kerrotusta. Ko. tilaisuudessa kerrottiin kaavan mitoitusperusteiden mukaisesti, että kullekin emätilalle osoitetaan vähintään rantasaunan rakennuspaikka, mikäli rakentamisen yleiset edellytykset täyttyvät eikä rantarakennusoikeutta ole jo käytetty. Tällä pyritään varmistamaan maanomistajien tasapuolista kohtelua. Nykyisiä kiinteistöyksiköitä rasittavat emätilasta aiemmin erotetut rakennuspaikat. Mielipiteessä mainitut naapurien rantarakennukset ovat jääneet merkitsemättä kaavaluonnoksessa ja ne lisätään kaavaehdotukseen lupia vastaavin kaavamerkinnöin. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

12 12. Seppo Nikkilä ( ) Mielipide saap Esitetään Uusinikkilän tilan 2:52 käyttötarkoituksen merkinnäksi AM (maatilan talouskeskusten alue) AO-1 sijaan. Tilalla harjoitetaan mahdollisesti maataloustoimintaa ja eläinten pitoa. 13. Pertti Palomaa ( ) Mielipide saap Esitetään tilan Hopeavuori 1:33 rantaosuuden merkinnäksi RA-1 tai vähintään RA-2 yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Rakennuspaikka on samanlainen pellonreuna kuin naapurikiinteistöilläkin ja samoin istutuksin naamioitavissa. 14. Pirkko Sirkka ( ) Uudistanut aiemman esityksen Esitetään koko tila merkittäväksi asuintonteiksi. Tilalla on ennestään lomakäytössä oleva asuinrakennus. 15. Sakari Norokorpi ( ) Mielipide saap Heinijärven rantaan esitetään Tättälän tilalle osoitetun rantarakentamisoikeuden muutosta omakotitaloksi. Toiseksi ehdotetaan, että ns. Hillun risteyksen tuntumassa olevaa TY-aluetta laajennettaisiin pohjoiseen. 16. Anita ja Kari Lehtiniemi ( ) Mielipiteet saap ja Esitetään omakotitalon rakennuspaikkaa määräalalle, joka rajataan yli 200 m päähän rannasta. Lisäksi pyydetään muuttamaan luonnosta niin, että rantaan merkitty uusi ran- Tilalla ei harjoiteta maataloutta tai eläinten pitoa, eikä tilaan liity viljelyksiä. Kaavamerkintä vastaa kiinteistölle sopivaa käyttötarkoitusta. Emätilan rantaviivan pituus ja pieni koko 0,85 ha sekä alueen maisemalliset arvot huomioon ottaen nykyisten lupien mukainen rantasaunan merkintä on kohtuullinen, eikä muutokseen ole perusteita. Tilalle Kuparimaa 1:79 on osoitettu kaavaluonnoksessa asuinrakennuspaikka, mikä vastaa tilan rakentamisedellytyksiä ja mitoitusperiaatteita. Edullisuusvyöhyketarkastelun mukaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavanomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavassa perusteita. Ko. rakennuspaikka sijoittuu edullisuusvyöhyketarkastelun II-alueelle, jolla lomarakennusten käyttötarkoituksenmuutos vakituiseen käyttöön on tavoitteiden mukaista tietyin reunaehdoin. Tättälän tilan suuri koko ja rakennuspaikan sijainti, sekä Heinijärven runsas vakituinen ranta-asutus huomioon ottaen käyttötarkoitukseksi voidaan kaavassa osoittaa AO-1. Rakennuspaikka on maanomistajan kanssa tehdyn maastokatselmuksen perusteella siirretty uuteen paikkaan. Olemassa olevan yritysalueen vahvistaminen merkitsisi viljelyalueen vähenemistä sekä raskaan liikenteen määrän kasvua kyläteillä, joilla ei ole erillisiä kevytväyliä. Esitettyä toimintaa ei voi tämän vuoksi sijoittaa ko. paikkaan. Emätilan rantarakennusoikeuden perusteella Lehtiniemen tilalle 11:35 on osoitettu kaavaluonnoksessa rantasaunan rakennusoikeus. Etäämpänä rannasta sijaitseva omakotitalo aiheuttaa avoimel- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

13 tasauna merkitään lomarakennukseksi ja siirretään n pohjoisemmaksi tai vielä mieluummin pellon pohjoisreunalle, koska esitetty paikka on löysää savimaata. Toisessa mielipiteessä esitetään rantasaunan oikeudesta luopumista, mikäli lupa omakotitalolle annetaan. Asuinrakennus tulisi sijaitsemaan n. 45 m maantiestä ja n. 25 m naapurin rajasta. le rantaosuudelle sijoittuvaa saunarakennusta vähäisemmän maisemahaitan, eikä rajoita rannan käyttöä. Sen vuoksi on perusteltavissa korvata rantasaunan rakennusoikeus etäämmäksi rannasta sijoitettavalla rakennuspaikalla. Kaavassa osoitetaan tehdyn suunnittelutarveratkaisun mukainen omakotitalon rakennuspaikka. 17. Marja-Terttu ja Olavi Pylsy ( , 1-4, 1-6 ja 1-7) Mielipide saap ) Kaavaluonnoksen rantarakentamisen mitoitusluvun 5 rp / muunnettu rantaviiva-km katsotaan asettavan huomauttajat eriarvoiseen asemaan, koska nykyinen rakentamistiheys on 9 rp/km. Vaaditaan, että mitoitus muutetaan vähintään 7 rp/km:iin. Vaaditaan, että tilan Vanhakylä 1:4 RA-1 merkinnällä luonnoksessa esitetty rakennuspaikka muutetaan AO-1 rakennuspaikaksi. Tämän viereen vaaditaan toista rakennuspaikkaa RA-1 merkinnällä. Edelleen vaaditaan, että tilan Pylsy 1:7 koko rantaosuus on RA-1 loma-asuntoaluetta, johon tulee 2 kpl rakennuspaikkoja. Muutokset esitetty huomautuksen liitekartalla. 2) Pylsy 1:7 tilalla on v perustettu LVIurakointiyritys, joka ei ole maatalouden sivuelinkeinoa. Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu ko. hallialuetta. Vaaditaan, että kaavaan lisätään hallialue TY-merkinnällä. 1) Lähes koko kaava-alue on valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, jonka vuoksi rantarakentamisen mitoitusluvuksi on määritetty Kirkkojärven ranta-alueilla 5 rp / muunnettu rantaviiva-km. Tämä vastaa mitoitusta vastaavilla maisema-arvoiltaan merkittävillä maaseutualueilla. Mitoitus on kaava-alueen maanomistajien suhteen yhdenmukainen, eikä sen muuttamiseen ole aihetta. Olemassa oleva lomarakennuspaikka tilalla Vanhakylä 1:4 voidaan muuttaa vakituiseksi asuinpaikaksi AO-1, koska se rajoittuu olemassa olevaan AO-1 alueeseen edullisuustarkastelun II-vyöhykkeellä ja voidaan erottaa vähintään 5000 m 2 rakennuspaikkana, ja Vanajan-Kierikkalan alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi.. Emätilalle siirretään RA-1 rakennuspaikan rakennusoikeus tilalta Pylsy 1:7, koska ko. tilalla on inventoinnissa todettu olevan luonnonarvoiltaan merkittävä alue. Tilalla Pylsy 1:7 voidaan uusi rantasauna merkitä uutena RA-1 rakennuspaikkana, mikä vastaa emätilan rantarakentamisoikeutta. 2) Esitetty paikka ei sijaintinsa vuoksi ole tarkoituksenmukaista osoittaa osayleiskaavassa teollisuusalueena. Pylsy 1:7 tilalla oleva varastorakennus vastaa maatalouden tarvitsemia talousrakennuksia, eikä tässä ole käyttötarkoituksen suhteen ristiriitaa. Maatilojen talouskeskusten aluetta laajennetaan tällä kohdin hallin alueelle. 3) Rakennetun kulttuuriympäristön kohteiden arvo ja mahdollinen suojelutarve on tarkistettu selvityksen täydennyksen yhteydessä ennen kaavaehdotuksen laatimista. Merkinnän /s säilyttämistarve kohdistuu vain niihin alueen rakennuksiin, joihin liittyy kulttuurihistoriallisia arvoja. 3) Pylsy 1:7 maatilan talouskeskuksen alue on merkitty luonnoksessa merkinnällä AM/s. Merkintä /s katsotaan aiheettomaksi ja sen poistamista vaaditaan. Ko. maatilan talouskeskusalue on tavallinen hajaasutusalueen asuttu pihapiiri, eikä museoalue. Alueella on sallittava lisärakentaminen ja energiatehokas korjausrakentaminen. 4) Tilojen Pylsy 1:7, Myllymoisio 1:6, Vanha- 4) Mainittuihin peltoalueisiin liittyy merkittäviä Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

14 kylä 1:4 ja Keskinen 1:3 peltoalueet on merkitty MA-1 maisemallisesti arvokkaiksi peltoalueiksi. Itsenäiset emätilat Keskinen 1:3 ja Myllymoisio ovat oikeutettuja talouskeskusten rakentamiseen omalle emätilalleen. MA-1 merkintä estäisi tämän. Samoin kaavamerkintä vaikeuttaa yli 250 m2 kerrosalan rakentamisen. Se myös rajaa maatalouden harjoittamisen vain peltoviljelyyn. ja loukkaa yksityistä omistamista ja elinkeinon harjoittamista. Vaaditaan MA-1 kaavamerkinnän muuttamista M-1 merkinnäksi kaikilla huomauttajien omistamilla tiloilla. Lisäksi huomautuksessa moititaan luonnosta mm. Kierikkalan kylän jättämisestä pois kehitettävien kylien joukosta. Kaavanlaadintaa rantarakentamista lukuun ottamatta pidetään tarpeettomana. kulttuurihistoriallisia ja maisemallisia arvoja, jonka vuoksi MA-1 merkintä on perusteltu. Rajauksia on tarkistettu ilmakuvatarkastelun perusteella. Osayleiskaavan valmistelua jatketaan myös rantaalueiden ulkopuolella, koska maankäytön suunnittelu on tarpeen alueelle kohdistuvien ja odotettavissa olevien rakennuspaineiden sekä merkittävien maisema- ja kulttuuriperintöarvojen vuoksi. 18. Pekka ja Pirjo Paunu, Sami ja Taija Raitala ( ) Mielipide saap Esitetään omakotitalon rakennuspaikkaa Simunan tilan ranta-alueelle (kartta huomautuksen liitteenä). Perusteena mm. tieyhteys, vesijohto, sähkölinja, huono sopivuus viljelykäyttöön ja kylän kehittäminen. Emätilalla on oikeus rantarakennuspaikkaan, koska talouskeskuksen ja ranta-alueella olevan tilan osan välillä on yleinen tie. Olemassa oleva saunan rakennuspaikka tilalla Simuna 7:1 voidaan muuttaa ja laajentaa Sillanpääntien varteen osaksi olemassa olevaa vakituisen asumisen aluetta, koska se sijaitsee edullisuustarkastelun I- vyöhykkeellä, ja voidaan erottaa vähintään 5000 m 2 rakennuspaikkana, ja Vanajan alue on otettu jätevesihuollon kehittämisalueeksi.. Olemassa oleva maatilan sauna tulee tällöin osaksi muodostettavaa vakituista asuinrakennuspaikkaa. Muutos ei heikennä rannan käyttöä. 19. Tapio Pihlajaniemi ( ) Mielipide saap Vaaditaan seuraavaa: 1) Tilan Mikkola 3:52 alueelle merkitty lähivirkistysalue VL poistetaan ja alue säilytetään nykyisessä käytössän peltona MA-1 merkinnällä. 2) ns. Riihimäen alueelle merkitty AT-1/s merkintä poistetaan ja alue merkitään käyttötarkoituksensa mukaisesti M-1 alueeksi. 3) maatilan talouskeskuksen alue muutetaan käyttötarkoituksensa mukaisesti AM/s alueeksi. Perusteina ovat mm. maatilan lisärakentamistarpeet, pellon maisema-arvot ja maatalouden harjoittaminen. Lähivirkistysalue poistetaan kaavasta ja alue merkitään MA-1 alueeksi esitetyllä tavalla. Riihimäen alue osoitetaan M-1 alueena, jolloin sillä säilyy hajarakentamisen mahdollisuus. Maatilan käyttötarkoitukseksi merkitään AM/s. 20. Anna-Liisa Mäensivu ( ) Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

15 Mielipide saap Esitetään kahta omakotitaloa tilalle Syrjälä 2:50. Aluevaraus muutetaan AP-1 alueeksi, koska alueen kehittäminen tiiviinä kyläalueena ei toteudu (ks. mielipide/vastine 19). Osayleiskaavassa ei määritetä AP-1 alueilla rakennuspaikkojen määrää, vaan se harkitaan suunnittelutarveharkinnan yhteydessä. 21. Pentti ja Marja-Liisa Vuorinen ( , , ) Mielipide saap Esitetään Myllyniemen tilan merkinnäksi AM, Tilan Myllyniemi 1:62 merkinnäksi muutetaan koska tila säilyy maatalouskäytössä. AM nykyisen käytön mukaisesti. Einolan tilan eteläinen pelto esitetään liitettäväksi AM-alueeseen. esitetyllä tavalla. Einolan tilakeskuksen AM-aluetta laajennetaan Kivistönmäki esitetään liitettäväksi AT-1 Kaavaehdotusta laadittaessa on laajennettu alueeseen. AT-1 aluetta. Alueella on toimiva alakoulu ja Jumesniemi on määritetty maakuntakaavassa palvelukyläkeskukseksi. 22. Lauri ja Paula Pihlajaniemi ( ) Mielipide saap Esitetään tilalle Tuomola 1:20 uutta rakennuspaikkaa. Perusteina ovat mm. edullisuus- ja maastotarkastelun avulla tarkistettu AT-1 alu- Kaavaehdotusta laadittaessa on ilmakuva-, karttavyöhyketarkastelun I-alue sekä tilan muulla een rajausta. Kiinteistön lisärakentamismahdollisuudet tulisi tutkia yksityiskohtaisemmalla kaavoi- osalla oleva säilytettävä kasvillisuus. tuksella. 23. Olli Alkion kp. psta Reino Alkio ( ) Mielipide saap Esitetään Kurkeenkallio 1:21 tilan merkitsemistä vakituiseksi asuinpaikaksi (AO-1). rusteella kiinteistön rakennuskokonaisuus tulee Kaava-alueella tehdyn rakennusinventoinnin pe- pyrkiä säilyttämään yleiskaavassa. Lomarakennus edustaa koko kaava-alueen vanhinta jo alkuaan loma-asunnoksi rakennettua rakennustyyppiä, joka tulisi säilyttää tyyppinsä edustajana. Säilyttämistavoite on ristiriidassa käyttötarkoituksen muutoksen kanssa, koska muutos vakituiseen asumiseen merkitsisi rakennuksen purkamista tai merkittävää muuttamista. Mahdollinen toisen asuinrakennuksen harkinta rakennuspaikalle tulee käsitellä poikkeusluvalla, koska kunnan rakennusjärjestys ei salli kahta asuinrakennusta lomarakennuspaikalle. Kaavamerkinnäksi esitetään RA-1/s. 24. Pasi Lehtimäki ( ) Mielipide saap (tarkist ) Telilahti 2:55 tilan uusi rakennuspaikka esitetään merkittäväksi AO-1 merkinnällä vakituitelun II-alueella puoltavat esitystä. Rakennuspaik- Tilan pinta-ala 1,78 ha ja sijainti edullisuustarkasseksi asuinpaikaksi. ka sijaitsee myös lähellä jätevesihuollon kehittämisaluetta (Vanaja). Rakennuspaikka voidaan merkitä kaavassa AO-1 merkinnällä. 25. Mirja ja Raimo Vasara ( ) Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

16 Mielipide saap Lahti 5:1tilalle vaaditaan olemassa olevan rantasaunan lisäksi 2-3 rantasaunan rakennusoikeutta. Perusteina ovat mm. tasapuolinen kohtelu, rakennuspaikkojen sulautuminen maastoon, tie- ja sähköverkon läheisyys sekä verotulot kunnalle. Lahti 5:1 on rantarakennusoikeutta määritettäessä oma emätilansa, jolla on rannanmyötäistä rantaviivaa n. 590 m. Pohjanlahden kapeuden vuoksi muunnettua rantaviivaa on kuitenkin vain n. 300 m. Tämä vastaa kaavaluonnokseen merkittyä 1,5 rantarakennuspaikkaa (loma-asunto ja rantasauna). Emätilalle ei ole mahdollista osoittaa useampia lomarakennuspaikkoja. Ehdotuksessa emätilan laskennallinen rantarakennusoikeus osoitetaan pyyntöä mukaillen kolmena saunan rakennuspaikkana, mikä mahdollistaa paremmin tilan osituksen ja rannan virkistyskäytön käytön rantaalueen ulkopuolelle rakennettavien vakituisten asuntojen rantasaunoina. Metsäiselle osuudelle sijoitettuna ne eivät myöskään erotu maisemassa haitallisesti. 26. Aimo ja Terttu Antila ( ja ) Mielipide saap ) Välimaa II tilan metsämaa halutaan pitää 1) Alue osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi jatkossakin metsänä. alueeksi M-1. 2) Antila II tiehen ulottuva pellon osa halutaan 2) Alue osoitetaan maatalouskäytössä säilyväksi säilyttää maatalousmaana. peltoalueeksi merkinnällä MA-1. Perusteena on toimivan karjatilan toiminnan turvaaminen. 27. Eeva ja Markku Tapola ( ) Mielipide saap Huomautuksen liitteenä olevan kartan mukaisille alueille Päärynämäen eteläpuolella Kierikkalassa esitetään AP-1 ja AO-1 alueita. 28. Mirja Ojanen ( ) Mielipide saap Esitetään lomarakennuspaikan sijainnin muuttamista huomauttajan omistamalle määräalal- Laadittavassa osayleiskaavassa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä uusia hajarakennuspaikkoja, ja esitettyjä alueita ei ole tarkoituksenmukaista osoittaa yhdyskuntarakentamiseen. Tilan Pylsy I 6:0 pohjoispuolella oleva metsäsaareke voidaan merkitä kaavassa muutamien muiden metsäsaarekkeiden tapaan tavanomaiseksi maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolloin paikalle on mahdollisuus hakea suunnittelutarveratkaisua. Päärynämäen itäpuolella oleva Heikkilä 7:2 tilan osa on avointa, maisemallisesti merkittävää peltoaluetta sekä keskeinen osa Myllykolun alueen sisääntuloaluetta, eikä sen vuoksi ole suositeltava paikka uudisrakentamiseen. Alueen merkintänä säilytetään MA-1. Sikomäen itäpuolella oleva tilan osa on avointa, maisemallisesti merkittävää peltoaluetta ja sillä sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Alueen merkintänä säilytetään MA-1. RA-1 paikka siirretään esitettyyn paikkaan (vrt. mielipide/vastine 1). Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

17 le. 29. Henry Dravantti ( ) Mielipide saap Esitetään, että Länsiranta 2:6 rakennuspaikan käyttötarkoitus palautetaan alkuperäiseksi AO-1:ksi. Ko. tontti rakennuksineen on 40- luvulta lähtien ollut lähes yhtäjaksoisessa ympärivuotisessa asuinkäytössä. Paikalle on tarkoitus muuttaa pysyvästi asumaan. Lisärakennusoikeustarvetta on 150 asuinneliötä. 30. Juha-Pekka Mattila ( ) Mielipide saap Esitetään koko tilan merkitsemistä pihaalueeksi. Tilan alkuperäinen käyttö vakituisena asuinpaikkana, pinta-ala 0,5 ha sekä sijainti edullisuustarkastelun II-alueella puoltavat esitystä. Rakennuspaikka voidaan merkitä kaavassa AO-1 merkinnällä. Kiinteistöllä sijaitseva kiinteä muinaisjäännös rajoittaa uudisrakennuksen sijoittelua. Kaavaehdotusta laadittaessa on ilmakuva-, karttaja maastotarkastelun avulla tarkistettu AT-1 alueen rajausta. Kaavassa halutaan turvata Herttualan valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön arvojen pysyminen säilyttämällä kylän ja Heinijärven välillä oleva avoin peltoalue rakentamattomana. Esitys olisi ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa. 31. Kiinteistö Oy Johteenmäki, psta Esko Moisio ( ) Mielipide saap Esitetään ranta-alueen linjausta muutettavaksi Alue sijaitsee etäällä olemassa olevista asuinrakennuksista. Edullisuusvyöhyketarkastelun mu- tilan osalta Ruskeentien mukaan kulkevaksi. Nykyinen linjaus haittaa liiaksi mahdollista lisärakentamista ja aiheuttaa maa-alueelle kohomaista maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla kaan alue on yhdyskuntarakenteellisesti tavantuuttoman hinnan laskun. Alueen merkinnäksi mahdollinen rakentaminen toteutuu hajarakentamisena. Asuinaluemerkinnälle ei ole yleiskaavas- pitäisi vaihtaa AP-1. Nykyinen kesämökki on talviasuttava ja sa perusteita. käytössä talvellakin. Sen merkinnäksi pitäisi Tilan Ruskeentien rannan puoleinen osa on pinta-alaltaan n. 2 ha ja kesäasunto rajoittuu olemas- muuttaa AO-1. sa olevaan pysyvän asumisen alueeseen. Merkintä voidaan muuttaa AO-1:ksi. Ranta-alueen linjauksen sijaintia on tarkistettu ilmakuvatarkastelun perusteella tarvittavin osin. 32. Vieno Pajusen kp, psta Markku Pajunen ( ) Mielipide saap Halutaan turvata rantarakentamisoikeus tilalle Tilan talouskeskus on ranta-alueella eikä emätilasta ole lohkottu muita rantarakennuspaikkoja. Yliraukola 6:69. Tilalle voidaan osoittaa kaavassa maatilan rantasaunan rakennusoikeus. 33. Juho Laitisen kp, psta Raili Toivonen ( )) Mielipide saap Esitetään rakennusoikeuden säilyttämistä rakentamattomalle rantaosuudelle. Perusteina oma emätilansa, jolla on rannanmyötäistä ranta- Lahti 5:1 on rantarakennusoikeutta määritettäessä ovat mm. että tilan ranta-alueelle on rakennettu vain yksi emätilasta lohkomaton mökki ja muunnettua rantaviivaa on kuitenkin vain n. 300 viivaa n. 590 m. Pohjanlahden kapeuden vuoksi tilalla on 600 m rantaviivaa. Huomauttaja kat- m. Tämä vastaa kaavaluonnokseen merkittyä 1,5 Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

18 soo, että kaavaluonnoksella estetään täysin muiden kuolinpesän osakkaiden omistamien osuuksien rakennusoikeus. rantarakennuspaikkaa (loma-asunto ja rantasauna). Emätilalle ei ole mahdollista osoittaa useampia lomarakennuspaikkoja. Ehdotuksessa emätilan laskennallinen rantarakennusoikeus osoitetaan kolmena saunan rakennuspaikkana, mikä mahdollistaa paremmin tilan osituksen ja rannan virkistyskäytön käytön ranta-alueen ulkopuolelle rakennettavien vakituisten asuntojen rantasaunoina. Metsäiselle osuudelle sijoitettuna ne eivät myöskään erotu maisemassa haitallisesti. Osakkaiden omistusosuudet tulisi selvittää osituksella ja maanmittaustoimituksella kaavan saatua lainvoiman. 34. Riitta ja Pertti Hämylä ( , 8-79) Mielipide saap Esitetään Muuntaja 8:91 asuintonttialueeksi. Muuntaja 8:91 on osa avointa maisemallisesti Lisäksi esitetään Sotkankivi 8:79 rakentamismahdollisuutta. Alueelle on aiemmin myönnetsiteltava paikka uudisrakentamiseen. Alueen mer- merkittävää peltoaluetta, eikä sen vuoksi ole suoty rakennuslupa, joka on vanhentunut. kintänä säilytetään MA-1. Huomauttajilla on kaava-alueella omistuksessaan aluetta, joka on kaavaluonnoksessa esitetty asumiseen soveltuvaksi alueeksi. MA-1 merkintä ei ole näin kohtuuton. Tilan Sotkankivi 8:79 emätila on käyttänyt kokonaan rantarakentamisoikeutensa. Kaavaluonnokseen virheellisesti merkitty olemassa olevan loma-asunnon aluevaraus poistetaan kaavasta. Virhe on johtunut rakennusvalvonnan paikkatietoohjelmasta, johon oli vahingossa merkitty rauennut lupa väärällä karttasymbolilla. 35. Antti Saari ( , 2-27 ja 1-35, , 4-29) Mielipide saap Esitetään AM-alueen laajentamista tilalla 1:83 uudenkujan suuntaan sekä tilalla 2:27 pohjoiseen päin. Tilalla 1:35 esitetään AO-1 alueen laajentamista Maatilan talouskeskuksen alue merkitään kokonaisuudessaan AM-alueena ja siihen tehdään esitetyt laajennukset lisärakentamisen mahdollistamiseksi. Jumesniementien länsipuolelle. Esitetty alue on edullisuustarkastelun I- Vanajan kylässä tilan 4:35 merkintää esitetään muutettavaksi AM:ksi ja alueen laajentamista etelään. vyöhykkeellä, joten pientaloaluetta voidaan laajentaa esitetyllä tavalla. Tilan 4:35 alue merkitään maatilojen talouskeskusten alueena (AM) ja laajennetaan esitetyllä tavalla. 36. Jyrki Sasi ( ) Mielipide saap Tilan Kukkalahti 6:56 merkinnäksi esitetään vakituisen asumisen aluetta. Esitystä perustellaan mm. sillä että ko. rakennus on entinen maalaistalo, joka on ollut ympärivuotisessa käytössä. Kaava-alueella tehdyn rakennusinventoinnin perusteella kiinteistön rakennuskokonaisuus tulee pyrkiä säilyttämään yleiskaavassa. Säilyttämistavoite on osin ristiriidassa käyttötarkoituksen muutoksen kanssa. Mahdollinen toisen asuinrakennuksen harkinta rakennuspaikalle tulee käsitellä poikkeusluvalla, koska kunnan rakennusjärjestys Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

19 ei salli rakennuspaikalle kahta asuinrakennusta. Kaavamerkintä voidaan kuitenkin tässä tapauksessa muuttaa AO-1/s:ksi, koska tilan alkuperäinen käyttö vakituisena asuinpaikkana, pinta-ala 0,9 ha sekä sijainti edullisuustarkastelun IIalueella puoltavat esitystä. 37. Terttu ja Olli Laitila ( ) Mielipide saap Esitetään Jaskaran tilan nykyisen RA-1 merkinnän muuttamista AO-1:ksi. 2. Esitetään AT-1 alueen laajennusta Jaskaran alueella Jumesniementien eteläpuolella. 1. Rakennuspaikka sijaitsee I- ja II-edullisuusvyöhykkeiden ulkopuolella. Lisäksi esitys merkitsisi alavan, maisemallisesti arvokkaan rantapellon muuttamista rakennuspaikaksi, jotta vakituisen asunnon etäisyysvaatimukset rannasta täyttyisivät. Rakennuspaikan naapurikiinteistöt ovat vapaa-ajan käytössä. Perusteita käyttötarkoituksen muutokseen ei yleiskaavalla ole. 2. Kaavaehdotusta laadittaessa on tarkistettu AT-1 alueen rajausta. 38. Johannes ja Laila Frantsilan kp, psta Eeva lehtimäki ( , 2-29) Mielipide saap Esitetään seuraavaa: 1. Tilan Rantala III 3:40 loma-asunnon RA-1 1. RA-1 aluetta laajennetaan esitetyllä tavalla. alueen laajentamista niin paljon, että se 2. Alue voidaan muuttaa AP-1 alueeksi, koska se mahdollistaa rantasaunan järkevän sijoittamisen rakennuspaikalle. kentaminen voidaan sovittaa maisemaan ko. sijaitsee edullisuustarkastelun I-alueella ja ra- 2. AO-1 alueen muutosta Herttualassa AP-1 paikalla. alueeksi, jotta se mahdollistaisi pientalon rakentamisen Rantala II 2:29 tilalle. 39. Tuula Karjalainen, psta Jorma Karjalainen ( ) Mielipide saap Mitoituksesta: Mielipiteessä kiitetään tehtyä Rakennuspaikkojen määrä ja rakennuspaikkakohtainen rakennusoikeus ratkaistaan Vanajan ranta- kaavatyötä ja pidetään tarkoituksenmukaisena yksityiskohtaisempaa kyläaluesuunnittelua. alueella yleiskaavaehdotuksessa, mikä vähentää Tilan Perttula 1:10 osalta halutaan säilyttää poikkeuslupien tarvetta. nykyiset rakennuspaikat sekä riittävät rakennusoikeudet (vakituisen asumisen rakennusoikeuden mukaisesti). 40. Risto Hämylä ( , 7-32 ja ) Mielipide saap Kaavan mitoitusperusteita ei pidetä maanomistajien kannalta tasapuolisena. Lisäksi on paharkinnan takalaitana myös suunnittelutarve- Hämeenkyrössä emätilaperiaatetta on pidetty lu- epäselvyyttä siitä, miten mitoitusperusteissa harkinnassa. Ranta-alueen ulkopuolelle tehtyä mainitun 10 vuoden määräajan jälkeen toimitaan siinä tapauksessa, että alueelle esitettyä ei kuitenkaan liitetä kaava-asiakirjoihin vaan se emätilatarkastelua ja ohjeellista mitoitustaulukkoa rakennusoikeutta ei ole voitu määräajassa jää yhdeksi kaavan valmisteluvaiheen yhteydessä käyttää. tuotetuksi tausta-aineistoksi. Heinijärven alue: Parrin (5:23) tilalla on talousrakennuksia, jotka kuuluvat Kuurin tilalla korjataan Parrin osalta. Rakennusoikeuden Heinijärven alue: Emätilatarkastelun taulukko siir- Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

20 (5:22) sijaitsevan päärakennuksen yhteyteen. Mitoitustarkastelussa on virheellisesti merkitty tiloilla olevan 2 olemassa olevaa rakennuspaikkaa, vaikka tilojen rakennukset kuuluvat yhteen talouskeskukseen. Emätilalla on siis käytettävissä 1 lisärakennuspaikka. Esitetään tämän rakennusoikeuden siirtämistä Mäyrävuorelle. Sirkkalan alue: Lehtolan tilan maille on osoitettu luonnoksessa yksi AO-1 alue, vaikka mitoitusperiaatteiden mukaan lisärakennuspaikkoja tulisi olla vähintään 4. AO-1 alueen koosta on vaikea kartan perusteella nähdä, onko siihen osoitettu 1 vai 2 rakennuspaikkaa. Yleiskaavan selvyyden vuoksi voisi lisärakennuspaikat osoittaa avoneliöin, jotta vältyttäisiin virheellisiltä tulkinnoilta. Mäyrävuori: Mäyrävuori ei ole Vesa Salosen luontoselvityksen mukaan erityisen merkittävä luontokohde, eikä MY-merkintä esitetyssä laajuudessa ole tarpeen. Alueelle esitetään uusia rakennuspaikkoja mm. yhdyskuntarakenteeseen ja maanomistajien tasavertaiseen kohteluun perustuen. Mäyrävuoren pohjoispuolella sijaitsevan peltoaukean pohjoispuolelle tullaan suunnittelutarveharkinnalla hakemaan rakennuspaikka, mikä tulisi huomioida yleiskaavassa. Mäyrävuoren pohjoispuolen M-1 alueelle on suunniteltu rakennuspaikkaa, joka tulisi ottaa huomioon osayleiskaavassa. Alueen pinta-ala on alle 5000 m 2. Mäyrävuoren koillis- ja etelärinteeseen on suunniteltu ainakin kolmea tonttia maatilan tuotantotoiminnan monipuolistamiseksi ja elinkeinoa tukemaan. Nämä tulisi esittää osayleiskaavassa. Ranta-alueet: Lehtolan emätilalle tulee mitoitusperiaatteiden mukaan osoittaa rantasaunan rakennuspaikka. Öllykäinen on kooltaan 2,5 ha ja Kuurin tilalla on sen rantaa n. 505 m sekä mitoitusrantaviivaa n. 250 m. Kuurin tilan mitoitusrakennusoikeus on Öllykäisen osalta 1,01 rp. Tämä ja Heinoonjoen rakennusoikeus 0,6 rp tulee keskittää Arostensalmen rannalle liitteenä olevan kartan osoittamalle paikalle. tämiseen Lehtolan tilalle ei ole tarvetta (ks. myös vastaus edellä). Sirkkalan alue: Laadittavassa osayleiskaavassa ei pääsääntöisesti osoiteta yksittäisiä uusia asuinrakennuspaikkoja. Hajarakentaminen alueella tapahtuu suunnittelutarveratkaisuin. ELYkeskuksen kantana on ollut, että osayleiskaavaaluetta ei voida kokonaisuudessaan pitää MRL 44 mukaisena kyläalueena, jolla kaava voisi suoraan ohjata rakentamista. AO-1 merkinnän käyttämisestä luovutaan kokonaan ranta-alueiden ulkopuolella. Olemassa olevat rakennuspaikat merkitään mustalla neliösymbolilla maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle. Mäyrävuori: Luontoselvitys on tarkistettu ja täydennetty. Mäyrävuorella ei ole havaittu erityisiä luontoarvoja. Alue osoitetaan kaavaehdotuksessa M-1 alueena. Rakennuspaikan vähimmäiskooksi on määritetty 5000 m 2, joka turvaa alueen säilymistä maaseutumaisen väljänä ja ympäristöarvoiltaan merkittävänä sekä mahdollistaa kiinteistökohtaisen jätevesien käsittelyn. Vähimmäiskoosta on mahdollista hakea poikkeamista. Ranta-alueet: Tilan Lehtola 1:101 emätila on rantarakennusoikeutta tarkasteltaessa tila 1:58, joka on käyttänyt kokonaan rantarakennusoikeutensa. Maatilan tuotantokäyttö, huomattava pintaala sekä rantaviivan pituus huomioon ottaen on kuitenkin kohtuullista osoittaa tilalle rantasaunan rakennusoikeus. Öllykäinen (ks. kuva) on kaava-alueen ulkopuolella oleva, lähes umpeen kasvanut matala pikkujärvi, jonka rannalla on yksi asuinkiinteistö. Öllykäistä ei katsota vesistöksi, jolta kertyisi rantarakennusoikeutta. Y:\KAAV\YLEISKAAVAT\KIRKKOJÄRVI-HEINIJÄRVI OYK\Mielipiteet\Luonnos\raportti_KHHJ_ doc

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava

Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava 1 Kirkkojärvi Heinijärvi Herttuala Jumesniemi osayleiskaava Mitoitusperiaatteet tarkist. 6.2.2012 2 KIRKKOJÄRVI HEINIJÄRVI HERTTUALA JUMESNIEMI OSAYLEISKAAVA (KHH-OYK) Mitoitusperiaatteet 1. Yleistä Kaavahanketta

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Meltauksen osayleiskaava

Meltauksen osayleiskaava ROVANIEMEN KAUPUNKI Meltauksen osayleiskaava Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0150-P21947 Kaavaluonnoksesta annettujen mielipiteiden vastineet 1 (21)

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus

Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus Luhalahti, Iso-Röyhiö rantaosayleiskaava asukastilaisuus 17.5.2016 kaavajärjestelmä Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428

LUUMÄKI. KAAVASELOSTUS Luonnos. RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi. Tila: Rantala 1:156, kylä 428 LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Pastjärvi Tila: Rantala 1:156, kylä 428 KAAVASELOSTUS Luonnos Helsinki 20.3.2015 Vireille tulo: KH:n päätös Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ) Hyväksytty

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet

82122815-31 25.6.2012. Rääkkylän kunta. Oriveden rantaosayleiskaava. Mitoitusperiaatteet 82122815-31 25.6.2012 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 82122815-31 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Mitoitusperiaatteet 25.6.2012 Viite 82122815 Kirjoittanut Markus

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle

Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle Kaupunkikehityslautakunta 24 28.06.2017 Poikkeamislupa 458 Muukkolan kylän tilalle Vanhaturkia RN:o 6:3 muodostettavalle määräalalle 456/10.03.00.02/2017 KAKEL 24 Esittelijä: Toimialajohtaja Pasi Leimi,

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3

Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Rantasalmen kunnanhallitus 6.2.2017 Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Vastine Korkeimpaan oikeuteen tehtyyn valitukseen Itä- Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä 16/0314/3 Marja-Leena Neuvo kumppaneineen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus

RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus 1 RISTIINAN KUNTA RUSKIAJÄRVI-SÄYNÄTJÄRVI-SUOJAVESI OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA, ehdotus MERKINNÄT: A Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalla

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012

LAPINLAHDEN KUNTA 1. Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 LAPINLAHDEN KUNTA 1 LAPINLAHTI Onkiveden ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos 9.5.2012 MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET: Loma-asuntoalue Alue on tarkoitettu omarantaisten loma-asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa.

Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. Ranta-alueella käytettävät mitoitusperusteet poikkeamispäätösten valmistelussa. - Taustalla 1.4.2016 voimaan tulleenmaankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa poikkeamistoimivalta on siirtynyt kunnille.

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET 1 (17) Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: LAUSUNNOT: Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset Ei vastinetta. KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ. Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä ja Elisabet SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI ERKKILÄ Kylän Hirvijärvi tiloja: Erkkilä 747-402-6-98 ja Elisabet 747-402-7-60 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12017 19.8.2017 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA

SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA SAVONLINNAN KAUPUNKI OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, EHDOTUS PUNKAHARJUN PIHLAJAVEDEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLA TARULA 740-544-11-59 Sijaintikartta Punkaharjun Pihlajavedeltä. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi.

4. Vesihuolto Jos kiinteistöä ei voi liittää yleiseen vesijohtoverkkoon, niin rakennuspaikalla on oltava oma kaivo, jonka vesi kelpaa talousvedeksi. RAKENNUSVALVONTA 2015 RANTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN VAPAA-AJAN ASUNNON KÄYTTÖTARKOIITUKSEN MUUT- TAMINEN VAKITUISEKSI ASUNNOKSI I YLEISTÄ Vapaa-ajanasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi tulisi ensisijaisesti

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 493/605/2015 Hakija: Bäckman Tarja, Bäckman Anne-Mari Tila: Riihikartano Kiinteistötunnus: 859-401-84-35 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 306-RAK1710 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SAVIKKAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.11.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67

NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 7:38, 7:53, 7:54, 7:56, 7:57 JA 7:67 Kaavaselostus, ehdotus 3.4.2013 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelualue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II

LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II Asianumero 908/10.02.03/2012 LIITE 4 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/RAKM VIRPILAMPI II VALMISTELUVAIHE SAAPUNUT PALAUTE JA KAAVOITTAJAN VASTINEET LUONNOS 26.09.2013, NÄHTÄVILLÄ 23.12.2013 21.01.2014 pvm.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015. Petri Hautala

Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015. Petri Hautala Eurajoen kunnanvaltuusto 16.6.2015 Petri Hautala TARKISTETTUUN (4.5.2015 päivättyyn) KAAVAEHDOTUKSEEN TEHDYT MUUTOKSET Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9.

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIESJÄRVEN YLEISKAAVA: TAMMELAN KUNTA, TEKNINEN OSASTO Kohde ja suunnittelua lue Liesjärven yleiskaava Dnro: 138/2004 Liesjärven yleiskaava-alue käsittää Liesjärventien

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot