Nordea Corporate Finance

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Corporate Finance"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE SEP B-sarjan osaketta Merkintähinta 3,00 euroa osakkeelta M-real Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa A- ja/tai B-sarjan osakkeiden omistajille merkittäväksi uusia B-sarjan osakkeita ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkintähintaan 3,00 euroa Osakkeelta jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Kukin M-realin osakkeenomistaja saa yhden vapaasti luovutettavissa olevan merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta Osaketta ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella. Lisäksi osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain, on myös oikeus merkitä toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen merkintäetuoikeus ). Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella alkaen klo asti ( Merkintäaika ). Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus raukeavat arvottomina. Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) klo alkaen klo asti. Metsäliitto Osuuskunta ( Metsäliitto ), joka omistaa 38,5 prosenttia M-realin osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia M-realin äänivallasta, on sitoutunut käyttämään Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan Osakkeiden merkintään Osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät, Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Corporate Finance, ovat kumpikin erikseen tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla, lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa. M-realin A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksilla MRLAV ja MRLBV. B-sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 4,60 euroa. Osakkeisiin sijoittamiseen ja Merkintäoikeuksien ostamiseen liittyy riskejä. Katso Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja alkaen sivulta 16. Pääjärjestäjät Citigroup Nordea Corporate Finance

2 Tässä listalleottoesitteessä Yhtiö, M-real ja M-real-konserni viittaavat M-real Oyj:öön ja sen tytäryhtiöihin konsernitasolla, lukuun ottamatta kohtia, joissa asiayhteyden perusteella on selvää, että käytetty termi viittaa emoyhtiö M-real Oyj:öön tai tiettyyn tytäryhtiöön tai ainoastaan johonkin liiketoimintaan. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan M-real Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tämä listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan (diaarinumero 114/250/2004) mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (diaarinumero 115/250/2004) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Suomenkielinen listalleottoesite on ratkaiseva Suomessa toteutettavan Osakeannin osalta. Kaikissa muissa yhteyksissä Yhtiön julkaisema englanninkielinen listalleottoesite on ratkaiseva. Yhtiö vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Corporate Finance (yhdessä Pääjärjestäjät ), eivät anna nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan tai on annettu, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Metsäliiton tai Pääjärjestäjien hyväksymiä. Tämän listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuvat osakkeiden merkinnät tai myynnit eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa tai että M-real-konsernin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Mitään tässä listalleottoesitteessä esitettyä lausumaa ei tule pitää Yhtiön tai Pääjärjestäjien antamana tulevaisuutta koskevana lupauksena tai vakuutuksena. Ennen Merkintäajan päättymistä Yhtiö tarvittaessa päivittää tässä listalleottoesitteessä annettuja tietoja Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ ) 2 luvun 3 :n asettaman velvollisuuden mukaisesti. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden, Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa, mikäli tämän listalleottoesitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Osakkeiden merkitsijöitä tai Merkintäoikeuksien ostajia. Tätä listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien tarjoaminen tai myyminen ei ole sallittua tai se olisi lainvastaista. Tämä listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Osakkeita tai Merkintäoikeuksia sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tämän listalleottoesitteen perusteella Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä listalleottoesitettä tai tämän listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Alankomaiden, Belgian, Iso-Britannian, Irlannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Saksan, Suomen tai Tanskan lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Tietyin poikkeuksin Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei tulla tarjoamaan eikä Merkintäoikeuksia tai Toissijaista merkintäetuoikeutta saa käyttää Australiassa, Ranskassa, Espanjassa, Hongkongissa, Japanissa eikä Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta tiettyjä institutionaalisia sijoittajia), eikä sellaisten sijoittajien toimesta, joiden kotipaikka on näissä maissa. Osakkeita, Merkintäoikeuksia tai Toissijaista merkintäetuoikeutta ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä ilman rekisteröintiä Yhdysvalloissa, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia tullaan tarjoamaan ja myymään (a) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksen perusteella siinä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) Rule 144A ii

3 -säännöksen mukaisessa Yhdysvaltain arvopaperilain sallimassa poikkeustapauksessa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (b) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen nojalla. Mahdollisten sijoittajien tulee huomioida, että Pääjärjestäjät saattavat käyttää Rule 144A -säännöksen mahdollistamaa poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta myydessään Osakkeita, joita ei ole Osakeannin yhteydessä merkitty Merkintäoikeuksien tai Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella. Lisätietoja tietyistä Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien jälleenmyyntiä koskevista rajoituksista on annettu kohdassa Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Tiettyjä osakkeenomistajia koskevat rajoitukset osallistua Osakeantiin. YHTIÖ, OSAKEANNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄT JA MUUT ASIANTUNTIJAT Yhtiö M-real Oyj, Revontulentie 6, Espoo. Pääjärjestäjät Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Iso-Britannia. Nordea Corporate Finance, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki. Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Itämerentori 2, Helsinki. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Yhdysvaltain ja Englannin lain osalta Latham & Watkins, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, Iso-Britannia. Pääjärjestäjien oikeudellinen neuvonantaja Suomen, Yhdysvaltain ja Englannin lain osalta White & Case LLP, Eteläranta 14, Helsinki ja 7-11 Moorgate, London EC2R 6HH, Iso- Britannia. MARKKINA- JA TEOLLISUUDENALATIETOJA Tämä listalleottoesite sisältää tietoja markkinoista, joilla Yhtiö toimii, markkinoiden koosta ja Yhtiön kilpailullisesta asemasta näillä markkinoilla. Ellei toisin ole mainittu, metsäteollisuutta koskevat tiedot, päällystettyä hienopaperia, päällystämätöntä hienopaperia ja aikakauslehtipaperia koskevat tiedot sekä taivekartongin, liner-kartongin ja aallotuskartongin kysyntää koskevat tiedot perustuvat Confederation of European Paper Industriesin ( CEPI ), European Containerboard Organizationin ( ECO ), Jaakko Pöyry Consulting Oy:n ( Jaakko Pöyry ), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ( FAO ) tai FOEX Indexes Ltd:n ( FOEX ) antamiin tietoihin. Teollisuudenalan julkaisuissa todetaan yleensä, että niissä esitettävät tiedot ovat peräisin luotettavina pidettävistä lähteistä, mutta tällaisten tietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä ei voida taata. Yhtiö ei ole tarkistanut eikä se voi taata tässä listalleottoesitteessä esitettyjen ja näistä teollisuudenalan julkaisuista peräisin olevien markkinatietojen ja teollisuudenalan ennusteiden tarkkuutta. Lisäksi paperitukkuritoimintaan ja tietyltä osin taivekartonkiin, liner-kartonkiin ja aallotuskartonkiin liittyvät tiedot ovat Yhtiön itsensä useista eri lähteistä keräämiä, mukaan lukien yleisesti saatavilla olevat lähteet, Yhtiön toteutunut myynti eri markkinoilla sekä Yhtiön omat analyysit. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön sisäisesti keräämät tiedot antavat kohtuullisen ja riittävän arvion Yhtiön markkinoista ja Yhtiön kilpailullisesta asemasta näillä markkinoilla. Sanottuja tietoja ei kuitenkaan ole tarkastettu riippumattoman tahon toimesta eikä Yhtiö voi taata, että markkinatietojen ja teollisuudenalan ennusteiden keräämisessä, analysoinnissa tai laskennassa samoja tai samantyyppisiä tietoja mutta erilaisia menetelmiä käyttävä kolmas osapuoli olisi päätynyt samoihin tuloksiin. iii

4 SISÄLLYS Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja... v Tulevaisuutta koskevat lausumat... vi Yhteenveto... 1 Osakeannin ehdot Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Osakemarkkinatietoja Konsernitilinpäätöstietoja Pro forma -tietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Toimialakatsaus M-realin liiketoiminta Ympäristölainsäädäntö Yhtiön hallitus ja johto Yhtiön suhde Metsäliittoon ja intressitahojen väliset järjestelyt Omistusrakenne Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Osakeannin järjestäminen Oikeudelliset seikat Tilintarkastajat Sanasto Tilinpäätöstietojen sisällysluettelo... F-1 Yhteenveto merkittävistä eroista Suomen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-laskentastandardien välillä... A-1 Yhtiöjärjestys... B-1 Sivu iv

5 TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA Yhtiön konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön ( FAS ) mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) käyttöönottoa koskevan asetuksen mukaisesti Yhtiö tulee vuoden 2005 alusta lukien laatimaan konsernitilinpäätöksensä IFRS-säännösten mukaisesti. FAS-säännökset poikkeavat eräin merkittävin osin IFRS-säännöksistä. Lisätietoja FAS-säännösten ja IFRS-säännösten tarkemmista eroavaisuuksista Yhtiön tilinpäätöksiin liittyen on kohdassa Liite A: Yhteenveto merkittävistä eroista Suomen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-laskentastandardien välillä. Ennakkoarvio IFRS-säännösten käyttöönoton vaikutuksista Yhtiön konsernitilinpäätöstietoihin esitetään kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät IFRS-laskentastandardien käyttöönotto. Tämä listalleottoesite sisältää M-realista tilintarkastamattomia pro forma -tietoja, jotka kuvaavat M-realin tilikautta 2003 ja vuoden 2003 ensimmäistä kuuden kuukauden jaksoa. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot kuvaavat Metsä Tissue Oyj:n ( Metsä Tissue ) myynnin vaikutusta M-real-konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan ikään kuin myynti olisi tapahtunut Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna oikeaa kuvaa M-real-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta yllä mainittuina ajanjaksoina eivätkä ne välttämättä anna viitteitä M-real-konsernin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tämän listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt tilinpäätös- ja muut tiedot on pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Käytetyt viittaukset ja lyhenteet: euro ja A ovat viittauksia Euroopan Talous- ja rahaliittoon (EMU) liittyneiden Euroopan unionin ( EU ) jäsenvaltioiden yhteisvaluuttaan. punta ja GBP viittaavat Iso-Britannian rahayksikköön. kruunu ja SEK viittaavat Ruotsin rahayksikköön. dollari ja USD viittaavat Yhdysvaltain rahayksikköön. Metsäliitto tarkoittaa Metsäliitto Osuuskuntaa, jonka hallussa on enemmistö Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Metsäliitto-Yhtymä tarkoittaa Metsäliitto-konserniin kuuluvia yrityksiä, joita ovat Metsäliiton ja M-real-konsernin lisäksi muiden muassa Metsä Tissue ja Finnforest Oy ( Finnforest ). Metsä Finance tarkoittaa Metsä Group Financial Services Oy:tä, joka on M-realin tytäryhtiö ja sitä kautta kuuluu Metsäliitto-Yhtymään. Metsä-Botnia tarkoittaa resurssiyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab:ta ( Metsä-Botnia ). Katso Yhtiön suhde Metsäliittoon ja intressitahojen väliset järjestelyt. Pohjoismaat tarkoittaa Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia. Listalleottoesitteessä käytettyjen metsäteollisuuteen liittyvien erityistermien määritelmät löytyvät kohdasta Sanasto. Käyntiaste tarkoittaa tässä Listalleottoesitteessä tuotantoon käytettävissä ollutta aikaa jaettuna kalenteriajalla. Tuotantoon käytettävissä ollut aika on kalenteriaika vähennettynä työehtosopimuksen mukaisilla seisokeilla, mahdollisten lakkojen aiheuttamilla seisokeilla ja muilla yli 48 tunnin seisokeilla. Tässä listalleottoesitteessä kuvattu M-realin liiketoimintojen vuosittainen tuotantokapasiteetti vastaa M-realin arviota tuotantokapasiteetistaan , ellei toisin ole ilmoitettu. Yhtiön pääkonttorin osoite on Revontulentie 6, Espoo ja sen puhelinnumero on v

6 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kohdissa Yhteenveto, Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja, Osingot ja osinkopolitiikka, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Toimialakatsaus, M-realin liiketoiminta, ja Ympäristölainsäädäntö voivat muodostaa tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat M-realin johdon näkemyksiin ja käsityksiin, jotka perustuvat tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa oleviin seikkoihin. Erityisesti kaikki M-realin tulevaa taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa, johdon tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita koskevat lausumat (lukuun ottamatta jo toteutuneita seikkoja) ja muut lausumat, joissa esiintyy verbi tavoitella, uskoa, odottaa, pyrkiä, aikoa, suunnitella, tulla, saattaa, ennakoida, jatkaa tai muu vastaava ilmaisu, myös kielteisessä muodossa, muodostavat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena M-realin todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai teollisuudenalan tulokset voivat poiketa olennaisesti verrattuna tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai välillisesti esitettyihin tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä seikkoja ovat muun muassa yleinen taloudellinen ja liiketoiminnallinen tilanne, lainsäädännölliset ja sääntelyn vapautumiseen liittyvät (muun muassa ympäristö- ja kilpailulainsäädäntö) muutokset metsäteollisuudessa, muutokset viranomaissäännöksissä tai epäonnistuminen tai kyvyttömyys täyttää niiden vaatimukset, muutokset sellun ja paperin markkinahinnoissa, muutokset liiketoimintastrategiassa tai kehityssuunnitelmissa ja tavoitteissa, pääoman saatavuus ja pääsy pääomamarkkinoille, valuuttakurssivaihtelut, pätevän henkilöstön saatavuus, teollisuuden suuntaukset ja kilpailuolosuhteet metsäteollisuuden alalla, muutokset raakaaineiden hinnoissa tai saatavuudessa, M-realin onnistuminen kustannussäästöjen toteuttamisessa sekä muut tässä listalleottoesitteessä kuvatut tekijät. Mikäli yksi tai useampi kuvatuista riskeistä toteutuu tai perusolettamukset osoittautuvat vääriksi, M-realin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu. M-real ei ole ottanut eikä se ota mitään vastuuta minkään tässä listalleottoesitteessä esitetyn tulevaisuutta koskevan lausuman päivittämisestä. Saadaksesi lisätietoja M-realin tulokseen, toimintaan tai saavutuksiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä katso Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. vi

7 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulee lukea yhdessä tässä listalleottoesitteessä olevien yksityiskohtaisempien tietojen kuten tilintarkastettujen konsernitilinpäätöstietojen, tilintarkastamattomien konsernin osavuosikatsaustietojen ja tilintarkastamattomien pro forma -konsernitilinpäätöstietojen kanssa. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään riskitekijöitä, jotka Merkintäoikeuksiin ja/tai Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon. M-real M-real on yksi Euroopan johtavista paperin, kartongin ja pakkausratkaisujen tuottajista ja toimittajista. M-realin asiakaslähtöiset ydintoimialat tuottavat paperi- ja kartonkituotteita paino- ja pakkausalalle sekä toimistokäyttöön. M-real on kasvattanut viime vuosina ydintoimialojensa paperi- ja kartonkiliiketoiminnan markkinaosuutta strategisilla yritysostoilla ja investoinneilla. M-real osti vuonna 2000 ruotsalaisen hienopaperin tuottajan ja tukkurin, Modo Paper AB:n ( Modo Paper ), ja vuonna 2001 saksalaisen hieno- ja erikoispaperin tuottajan, Zanders Feinpapiere AG:n ( Zanders ). Näiden yritysostojen seurauksena M-realista tuli kapasiteetiltaan sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin toiseksi suurin tuottaja Euroopassa. Lisäksi M-real on kapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin taivekartongin tuottaja ja neljänneksi suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) tuottaja. Yhtiö oli vuonna 2003 myös myyntivolyymiltaan Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuri. Yhtiön tuotteita ovat korkealaatuiset hienopaperit ja aikakauslehtipaperit, joita käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, vuosikertomuksissa ja mainosmateriaaleissa sekä tulostuspaperina toimistoissa ja kodeissa. Yhtiö tuottaa myös korkealaatuista kartonkia, jota käytetään muun muassa kosmetiikkatuotteiden, lääkkeiden, elintarvikkeiden, kuluttajaelektroniikan ja savukkeiden pakkauksissa. M-realilla on Euroopassa 22 paperi- ja kartonkituotantolaitosta, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 5,9 miljoonaa tonnia vuodessa. M-realin asiakkaita palvelee sen oma myyntiverkosto, M-real International, jolla on myyntikonttoreita 27 maassa ja edustussopimuksia noin 40 jakelijan ja edustajan kanssa. M-realin myyntiverkosto palvelee asiakkaita yli 100 maassa ja Länsi-Eurooppaan toimitetaan suurin osuus sen myyntivolyymista. Oman myyntiverkoston lisäksi M-real toimii paperin ja kartongin tukkukaupassa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Map Merchant Groupin kautta. Yhtiön kuuden sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi M-real omistaa 47 prosenttia Metsä-Botniasta. M-realilla on oikeus ostaa omistusosuutensa mukainen osuus Metsä-Botnian kemiallisen sellun tuotannosta. Metsä-Botnian viiden sellutehtaan kemiallisen sellun tuotantokapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Vaikka M-real myy osan valmistamastaan ja Metsä-Botnialta ostamastaan sellusta, se myös ostaa muiden tuottajien sellua avoimilta markkinoilta tasapainottaakseen oman kemiallisen sellun tuotantonsa ja omien paperitehtaidensa tarvitsemien eri sellulaatujen välistä suhdetta. Yhtiö on kuitenkin omavarainen sellun osalta, koska sen käytössä olevat selluresurssit vastaavat suurelta osin sen selluntarvetta. Katso M-realin liiketoiminta Raaka-aineet Sellu. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Metsäliitto, joka omistaa 38,5 prosenttia M-realin osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia M-realin äänivallasta. Metsäliitto on noin yksityisen metsänomistajan osuuskunta. Metsäliitto-Yhtymään kuuluvat Metsäliiton ja M-realin lisäksi muiden muassa Metsä- Botnia, Metsä Tissue ja Finnforest. M-realin liikevaihto oli 6 044,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 73,8 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. M-realin liikevaihto oli 2 714,8 miljoonaa euroa ja liiketappio 19,1 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. M-realin taseen loppusumma oli 6 488,7 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat 2 614,4 miljoonaa euroa. 1

8 Strategia M-real pyrkii vahvistamaan asemaansa yhtenä Euroopan johtavista paperin, kartongin ja pakkausratkaisujen tuottajista ja toimittajista. Lisäksi M-real pyrkii ydintoimialoillaan asiakkaidensa ensisijaiseksi korkealaatuisten tuotteiden toimittajaksi. Tukeakseen näitä strategisia tavoitteitaan M-real on äskettäin julkistanut tarkennetun strategian, joka muodostuu seuraavista keskeisistä tekijöistä: Keskittyminen valikoituihin ydintoimialoihin. M-realin ydintoimialoiksi on vahvistettu Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. Tarkennetun strategiansa osana Yhtiö aikoo suunnata suurimmat kehitysinvestointinsa korkealaatuisiin pakkaustuotteisiin ja graafisiin tuotteisiin, joita Yhtiön johto pitää M-realin tärkeimpinä kasvualueina. Ydintoimialoihin kuuluu edelleen Office Papers -toimiala, joka tukee M-realin kokonaisstrategiaa, vaikka siihen ei aiota suunnata merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Vaikka Yhtiö on jatkossakin sitoutunut liiketoimintasuhteeseensa Map Merchant Groupin kanssa, se tulee arvioimaan mahdollisuuksia kehittää edelleen tukkuriliiketoimintaansa joko toimialan yhdentymiskehityksen tai muiden toimenpiteiden kautta mukaan luettuna sellaiset vaihtoehdot, joiden seurauksena M-realin omistusosuus Map Merchant Groupissa laskisi alle 50 prosenttiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan on strategisesti tärkeää pitkällä aikavälillä ylläpitää ja kehittää M-realin suhteita paperitukkureihin, koska merkittävä osa kaikesta hienopaperista myydään Euroopassa paperitukkureiden kautta. Tuotannon, myynnin ja markkinoinnin organisoiminen ydintoimialoittain. M-real otti käyttöön uuden organisaatio- ja johtamisrakenteen Tavoitteena on parantaa sisäistä tehokkuutta ja lisätä tulosvastuuta organisoimalla Yhtiön tuotanto, myynti ja markkinointi ydintoimialoittain. Katso M-realin liiketoiminta Uudistettu toimiala- ja organisaatiorakenne. M-real painottaa jatkossakin asiakaslähtöistä markkinointia kehittämällä ja parantamalla tuotteitaan ja palvelujaan siten, että ne vastaavat asiakkaiden liiketoiminnan asettamia vaatimuksia ja lisäävät asiakkaiden kykyä tuottaa lisäarvoa. Yhtiön käsityksen mukaan sen asiakkaiden liiketoiminnan perusteellinen ymmärtäminen luo pohjan innovaatioille ja uusien tuotteiden kehittämiselle. Investointien painottaminen potentiaalisille kasvualueille. Yhtiö aikoo ylläpitää ja parantaa nykyisten liiketoimintojensa kilpailukykyä tekemällä investointeja, jotka tähtäävät tuotteiden laadun parantamiseen, tuotannon tehostamiseen ja ydintoimialojen kustannuskilpailukyvyn lisäämiseen. M-real aikoo priorisoida rakenteelliset investointinsa lähitulevaisuudessa Consumer Packaging-, Publishing- ja Commercial Printing -toimialoille. Erityisesti painotetaan investointeja, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan M-realin kilpailukykyä ja joilla odotetaan olevan lyhyt takaisinmaksuaika. Vaikka Yhtiö arvioi jatkossakin mahdollisia yritysostoja sopivien tilaisuuksien ilmaantuessa, se ei tällä hetkellä odota tekevänsä merkittäviä yritysostoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Valikoitujen ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyminen. Yhtiö on myynyt kolmen viime vuoden aikana tiettyjä omaisuuseriä, viimeksi Metsä Tissuen. Alentaakseen korkeaa velkaantuneisuuttaan Yhtiö on identifioinut muita ydinliiketoimintaansa kuulumattomia omaisuuseriä, jotka se voi myydä sopivina ajankohtina. Yhtiö on tällä hetkellä myymässä koko metsäomaisuuttaan ja arvioi kolmea kotelopakkaustehdasta sekä Savon Sellun tehdasta koskevia strategisia vaihtoehtoja. Katso jäljempänä Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien arviointi. Liiketoimintakulujen pienentäminen parantamalla kustannusten hallintaa ja tehokkuutta. Yhtiö on toteuttanut vuosien kustannussäästöohjelmaan sisältyneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Yhtiö julkisti vuoden 2004 alussa uuden kustannussäästöohjelman, jolla pyritään 200 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin ja tuotannon tehostamisen tuottamiin hyötyihin. Yhtiön johdon arvion mukaan uusi ohjelma saadaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä ja sen vaikutus kassavirtaan toteutuu täysimääräisesti vuodesta 2007 alkaen. M-real pyrkii jatkossakin alentamaan liiketoimintakulujaan parantamalla kustannusten hallintaa. Katso jäljempänä Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat. 2

9 Vahvuudet M-realin strategia perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin: Johtava markkina-asema pakkauskartongeissa, graafisissa papereissa ja toimistopapereissa. Yhtiö on kapasiteetiltaan sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin toiseksi suurin tuottaja Euroopassa. Lisäksi Yhtiö on kapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin taivekartongin tuottaja ja Euroopan neljänneksi suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja. Erikoistuminen korkealaatuisiin tuotteisiin. Yhtiön tuotevalikoima muodostuu korkealaatuisista tuotteista, joita käytetään pääasiassa kuluttajapakkauksissa, viestinnässä ja mainonnassa, ja tavoitteena on tarjota näiden toimialojen tarpeita vastaavia kattavia ratkaisuja. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiö on yksi johtavista vaativiin loppukäyttöihin tarkoitettujen korkealaatuisten paperi- ja kartonkilajien kehittäjistä ja tuottajista. Pitkäaikaiset asiakassuhteet. Yhtiöllä on moniin merkittävimpiin asiakkaisiinsa tiiviit ja pitkäaikaiset suhteet, joita se pyrkii vahvistamaan jatkuvasti kehittämällä ja parantamalla tuotevalikoimaansa ja palvelujaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Maailmanlaajuinen jakeluverkosto. Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö M-real International on M-realin tuotteille omistautunut paperi- ja kartonkituotannon myyntiverkosto, joka palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Osaava henkilöstö. M-realin henkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaavaa. M-realin henkilöstön asiantuntemusta kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Korkealaatuisen sellun varmistettu saatavuus. Yhtiön tärkeimmän raaka-aineen, valkaistun kemiallisen sellun saanti varmistetaan omilla sellutehtailla ja omistusosuudella Metsä-Botniassa, joka tuo M-realille myös mittakaavaetuja. Yhtiön saatavilla oleva sellumäärä ja sellun tarve ovat suurelta osin tasapainossa. Katso M-realin liiketoiminta Raaka-aineet Sellu. Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat M-real on toteuttanut vuosien kustannussäästöohjelmaan sisältyneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Tavoitteena oli alentaa vuosittaisia kustannuksia ja tehostaa toimintaa 295 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä saavutettiin 205 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi ohjelman odotetaan tuottavan 50 miljoonan euron lisähyödyn tuotannon tehostamisen kautta, mikäli käyntiasteet ylittävät 90 prosenttia. Noin 40 miljoonan euron tavoiteltuja kustannussäästöjä ei saavutettu. Yhtiö julkisti vuoden 2004 alussa uuden kustannussäästöohjelman, jolla pyritään 200 miljoonan euron vuositason kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen myynnissä, markkinoinnissa, logistiikassa, hankinnoissa ja tuotannossa. Yhtiön johdon arvion mukaan uusi ohjelma saadaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä, ja sen täydet vaikutukset kassavirtaan toteutuvat vuonna Arvion mukaan kustannuksia voidaan pienentää noin 170 miljoonaa euroa ja, mikäli käyntiasteet ylittävät 90 prosenttia, tuotannon tehostamisella päästään noin 30 miljoonan euron lisäsäästöihin. Noin 30 miljoonan euron kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2004 loppuun mennessä. Yhtiö on tehnyt 7 miljoonan euron varauksen, joka liittyy tiettyihin uuden kustannussäästöohjelman johdosta odotettuihin henkilöstömäärän supistamisiin. Yhtiö odottaa, että uuden kustannussäästöohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertaluontoisia lisäkustannuksia, mutta se ei pysty tällä hetkellä arvioimaan näiden lisäkustannusten kokonaismäärää. M-real pyrkii jatkossakin pienentämään liiketoimintakulujaan tehostamalla kustannusten hallintaa. Yhtiön johto pyrkii tarpeen mukaan ja sopivina ajankohtina pienentämään kustannuksia ja parantamaan kannattavuutta uusilla toimenpiteillä, kuten supistamalla tiettyjen liiketoimintojen henkilöstömäärää. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät M-realin liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat. 3

10 Divestoinnit Yhtiö on myynyt kolmen viime vuoden aikana tiettyjä omaisuuseriä, viimeksi Metsä Tissuen. Metsä Tissuen myynti. M-real valmistautui Metsä Tissuen myyntiin hankkimalla sen ensin kokonaan omistukseensa vuonna Tämän jälkeen M-real myi Metsä Tissuen osakkeista 66 prosenttia Metsäliitolle ja 17 prosenttia Tapiola-ryhmälle ja loput 17 prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle. Tammikuussa 2004 toteutettujen erillisten osakekauppojen kauppahinnat vastasivat 570 miljoonan euron kokonaisarvoa. Myyntivoitto verojen jälkeen oli yhteensä noin 173 miljoonaa euroa. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät M-realin liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Yritysostot ja -myynnit. Metsäomaisuus. Yhtiö on myymässä 94,51 prosentin omistusosuuttaan Forestia Oy:ssä ( Forestia ). Forestia omistaa noin hehtaaria metsämaata. Riippumattoman arvion mukaan Forestian arvo on 172 miljoonaa euroa. Yhtiön omistamien Forestian osakkeiden kirjanpitoarvo oli 165 miljoonaa euroa Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiö tulee myymään Forestian vuoden 2004 loppuun mennessä. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole kolmannen osapuolen kanssa sitovaa sopimusta koskien tämän omaisuuserän myymistä. Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien arviointi Kotelopakkaustehtaat. Yhtiö arvioi strategisia vaihtoehtoja koskien sen kolmea kotelopakkaustehdasta Tampereella, Kecskemétissä (Petöfi, Unkari) ja Brysselissä (Meulemans, Belgia). Nämä tehtaat valmistavat kuluttajapakkauksia taivekartongista. Savon Sellu. Yhtiö arvioi myös Savon Sellun tehdasta koskevia strategisia vaihtoehtoja. Savon Sellu tuottaa puolikemiallista aallotuskartonkia, joka on aaltopahvin valmistuksessa käytettävä ensiökuituun perustuva tuote. IFRS-laskentastandardien käyttöönotto M-real ilmoitti , että tapahtuvan IFRS-laskentastandardien käyttöönoton odotetaan pienentävän Yhtiön raportoitua omaa pääomaa, mikä johtuu muutoksista eläkevastuiden, myynti- ja takaisinvuokraussopimusten, laskennallisen verovelan, rahoitusinstrumenttien ja omaisuuserien arvostuksessa ja kirjaamisessa. Lisäksi Yhtiön korolliset nettovelat kasvavat johtuen muutoksista leasing-sopimusten ja eläkevastuiden luokituksessa. Alustavien selvitysten perusteella Yhtiö arvioi, että IFRS-standardien käyttöönotto pienentää omaa pääomaa noin 320 miljoonalla eurolla ja kasvattaa korollisia nettovelkoja noin 60 miljoonalla eurolla Yhtiön avaavassa IFRS-konsernitaseessa, joka laaditaan päivämäärällä Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät IFRS-laskentastandardien käyttöönotto. 4

11 YHTEENVETO KONSERNITILINPÄÄTÖSTIEDOISTA JA PRO FORMA -TIEDOISTA Seuraava yhteenveto Yhtiön konsernitilinpäätöstiedoista tulee lukea yhdessä tähän listalleottoesitteeseen sisältyvien Yhtiön konsernitilinpäätösten kanssa. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista , , , ja päättyneiltä tilikausilta perustuu M-realin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin. Alla esitettävä yhteenveto tilintarkastamattomista konsernitilinpäätöstiedoista vuosien 2003 ja 2004 ensimmäisiltä kuuden kuukauden jaksoilta perustuu M-realin tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan vuosien 2003 ja 2004 ensimmäisten kuuden kuukauden tilintarkastamattomiin konsernin osavuosikatsaustietoihin on tehty jaksotukset (jotka koostuvat tavanomaisista, toistuvista eristä), jotka ovat tarpeellisia kyseisten osavuosikatsaustietojen esittämiseksi yhdenmukaisina tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa, lukuun ottamatta joitakin tavanomaisia vuoden lopussa tehtäviä oikaisuja. Alla esitetty yhteenveto pro forma -konsernitilinpäätöstiedoista päättyneeltä tilikaudelta ja vuoden 2003 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta on laadittu ikään kuin Metsä Tissuen myynti olisi tapahtunut Katso Pro forma -tietoja Pro Toteu- Pro Toteu- Toteunut forma tunut forma (2) tunut (2) 1999 (1) (tilintarkastettu) (tilintarkasta- (tilintarkastamaton) maton) (miljoonaa euroa lukuun ottamatta osakekohtaisia tietoja ja tiettyjä tunnuslukuja) TULOSLASKELMATIETOJA Liikevaihto , , , , , , , , ,8 Liikevoitto ennen poistoja ,3 959,5 867,6 782,0 554,8 470,1 321,8 280,7 195,1 Liikevoitto ,6 604,0 389,2 324,3 73,8 38,3 82,2 67,8 19,1 Satunnaiset erät... 26,7 57,5 183,3 144,5 15,1 181,9 0,0 197,0 195,0 Tilikauden tulos ,1 339,7 212,2 208,9 95,0 77,8 19,0 195,2 110,9 TASETIETOJA Pysyvät vastaavat , , , , , , , , ,7 Vaihtuvat vastaavat , , , , , , , , ,0 Vastaavaa yhteensä , , , , , , , , ,7 Oma pääoma , , , , , , , , ,3 Vähemmistöosuus... 55,6 52,4 59,6 74,6 18,9 18,7 23,1 22,3 18,6 Pakolliset varaukset... 39,4 72,8 113,9 66,3 77,4 69,0 58,7 49,5 64,3 Pitkäaikainen vieras pääoma , , , , , , , , ,4 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , , , , , , , ,7 MUITA TALOUDELLISIA TIETOJA (3) Liiketoiminnan kassavirta ,4 507,2 695,9 666,4 425,1 184,8 78,8 Bruttoinvestoinnit , ,0 740,0 310,0 396,7 243,1 84,2 Sijoitetun pääoman tuotto, %... 10,5 13,5 6,9 5,8 1,6 3,2 0,3 Omavaraisuusaste, %... 38,4 25,7 30,0 34,2 31,9 32,9 35,8 Velkaantumisaste, % Korollinen nettovelka , , , , , , ,4 Osakekohtainen tulos (4)... 1,34 2,20 0,55 0,36 0,51 0,11 0,35 Osakekohtainen osinko... 0,45 0,60 0,60 0,60 0,30 Osakekohtainen oma pääoma... 12,28 14,05 13,08 13,75 12,54 13,18 12,87 (1) Yhtiön konsernitilinpäätöstiedot vuodelta 1999 on muutettu resurssiyhtiöiden Metsä-Botnian ja Metsä-Rauman konsolidointimenetelmän osalta. Vuoden 2000 alusta lähtien kyseiset yhtiöt on yhdistelty Yhtiön konsernitilinpäätökseen rivi riviltä M-realin omistusosuuden mukaisina (Metsä-Botniasta 52,3 prosenttia ja Metsä-Raumasta 29,3 prosenttia). Aikaisempina vuosina Metsä-Botnia yhdisteltiin tytäryhtiönä ja Metsä-Rauma osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tässä listalleottoesitteessä vuoden 1999 konsernitilinpäätös on oikaistu siten, että se on vertailukelpoinen vuoden 2000 konsernitilinpäätökseen nähden. Metsä-Rauma fuusioitiin Metsä-Botniaan vuoden 2000 lopussa, jolloin Metsä-Botnian nykyinen omistusrakenne syntyi (M-realin omistusosuus 47 prosenttia). (2) Metsä Tissue myytiin tammikuussa Tammi-kesäkuun 2003 pro forma -tuloslaskelma on laadittu ikään kuin myynti olisi tapahtunut jo Tästä syystä Metsä Tissuen myynnistä syntynyt myyntivoitto sisältyy sekä pro forma -tuloslaskelmaan päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta että tuloslaskelmaan päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. (3) Tässä esitettyjen taloudellisten tietojen sekä muiden taloudellisten tietojen laskentakaavojen osalta, katso Konsernitilinpäätöstietoja. (4) Ilman satunnaiseriä. Laskentakaava on esitetty alaviitteessä 6 kohdassa Konsernitilinpäätöstietoja. 5

12 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ennen Osakeantia... Osakeannissa merkittäväksi tarjottavat Osakkeet... Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä Osakeannin jälkeen... Osakeannin Täsmäytyspäivä YHTEENVETO OSAKEANNISTA kaupparekisteriin merkittyä A-sarjan osaketta ja kaupparekisteriin merkittyä B-sarjan osaketta B-sarjan osaketta A-sarjan osaketta ja B-sarjan osaketta olettaen, että kaikki Osakkeet merkitään Osakeannissa. Merkintäaika... Merkintäaika alkaa ja päättyy klo Merkintähinta... Suurimman osakkeenomistajan osallistuminen Osakeantiin... Hankittavien varojen käyttö... Oikeus merkintään... Merkintäoikeuksien käyttäminen... 3,00 euroa Osakkeelta. Metsäliitto, joka omistaa 38,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia Yhtiön äänivallasta, on sitoutunut käyttämään Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan Osakeannissa. Olettaen, että kaikki Osakkeet merkitään, Osakeannista saatavat nettovarat tulevat olemaan noin 430 miljoonaa euroa palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö aikoo käyttää Osakeannilla hankittavat nettovarat velkaantuneisuutensa alentamiseen. Katso Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö. Kukin M-realin A- ja/tai B-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden Merkintäoikeuden jokaista omistamaansa A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Osakkeenomistaja, tai se jolle Merkintäoikeus on siirtynyt, voi merkitä jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta Osaketta ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Ensisijainen merkintä ). Kukin M-realin A- ja/tai B-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää ensisijaisen merkintäetuoikeutensa joko kokonaan tai osittain, voi Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen merkintä ). Osakkeiden murto-osia ei voida merkitä. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeuksia on siirtynyt, voi käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain antamalla merkintätoimeksiannon omalle tilinhoitajayhteisölleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ennen Merkintäajan päättymistä ja maksamalla merkittävien Osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon tekemisen yhteydessä. Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista jo ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Lisätietoja Merkintäoikeuksien käyttämisestä kohdassa Osakeannin ehdot. 6

13 Toissijaisen merkintäetuoikeuden käyttäminen... Käyttämättömät Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus... Merkintätakaus... Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla ja niiden siirrettävyys... Myyntirajoitukset... Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain, voi samassa yhteydessä käyttää Toissijaista merkintäetuoikeuttaan (i) ilmoittamalla sen määrän Osakkeita, jotka hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ja (ii) maksamalla merkintäsitoumuksen nojalla merkittävien Osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan. Mikäli Toissijaisessa merkinnässä annettujen merkintäsitoumusten perusteella merkittävien Osakkeiden määrä ylittää Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneiden Osakkeiden määrän ( ylimerkintä ), Toissijaisessa merkinnässä merkittävissä olevat Osakkeet jaetaan niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken heidän Täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksensa suhteessa kuitenkin siten, että osakkeenomistaja saa Osakkeita enintään Toissijaista merkintää koskevan merkintäsitoumuksensa mukaisen enimmäismäärän. Toissijaisessa merkinnässä annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä, raukeavat arvottomina. Pääjärjestäjät ovat kumpikin erikseen tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, joita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa. Katso Osakeannin ehdot ja Osakeannin järjestäminen. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo alkaen klo asti. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä ilman rekisteröintiä Yhdysvalloissa, muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia tullaan tarjoamaan ja myymään (a) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) Yhdysvaltain arvopaperilain sallimassa poikkeustapauksessa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (b)yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tietyin poikkeuksin Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia ei tulla tarjoamaan Australiassa, Espanjassa, Hongkongissa, Japanissa, Ranskassa eikä Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta tiettyjä institutionaalisia sijoittajia), eikä sellaisille sijoittajille, joiden kotipaikka on näissä maissa. Lisätietoja tietyistä Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia koskevista myyntirajoituksista löytyy kohdasta Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Tiettyjä osakkeenomistajia koskevat rajoitukset osallistua Osakeantiin. 7

14 M-real on pyytänyt Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ohjeistamaan Suomessa toimivat tilinhoitajayhteisöt olemaan hyväksymättä merkintätoimeksiantoja sellaisilta sijoittajilta, jotka eivät voi merkitä Osakkeita Osakeantia koskevien myyntirajoitusten takia. Osakkeiden luovuttamista koskeva rajoitus (Lock-up)... Julkinen kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ja Merkintäoikeuksilla... Kaupankäynti uudella arvo-osuuslajilla. Osakkeiden kirjaus arvo-osuustileille ja kaupankäynti... Yhtiö on sitoutunut siihen, että se ei ennen (tiettyjä rajoitettuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta) ilman Pääjärjestäjien etukäteistä, kirjallista suostumusta tarjoa, myy tai sitoudu myymään tai muuten luovuta Yhtiön A-sarjan tai B- sarjan osakkeita tai muita arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa A-sarjan tai B-sarjan osakkeisiin, tai ryhdy oikeustoimeen, jonka tarkoituksena on luovuttaa tai jonka kohtuudella voidaan odottaa, suoraan tai välillisesti, johtavan sanottujen arvopapereiden luovuttamiseen (joko todellisen luovutuksen tai käteissuorituksen tai muun oikeustoimen kautta, joka omaa saman taloudellisen vaikutuksen) Yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvan tahon toimesta, tai julkisesti ilmoita tarjoavansa A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai muita sellaisia arvopapereita. Metsäliitto on sitoutunut siihen, että se ei ennen ilman Pääjärjestäjien etukäteistä, kirjallista suostumusta tarjoa, myy, sitoudu myymään, panttaa, anna optiota tai oikeutta ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta Yhtiön A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai muita arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa A-sarjan tai B-sarjan osakkeisiin, tai ryhdy oikeustoimeen, jonka tarkoituksena on luovuttaa tai jonka kohtuudella voidaan odottaa, suoraan tai välillisesti, johtavan sanottujen arvopapereiden luovuttamiseen (joko todellisen luovutuksen tai käteissuorituksen tai muun oikeustoimen kautta, joka omaa saman taloudellisen vaikutuksen) Metsäliiton, sen lähipiiriin kuuluvan tahon (kuten ne on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation D säännöksessä) tai niiden puolesta toimivan tahon toimesta, tai julkisesti ilmoita aikomuksestaan ryhtyä mihinkään sellaiseen oikeustoimeen. Katso Osakeannin järjestäminen. M-realin A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksilla MRLAV (A-sarjan osakkeet) ja MRLBV (B-sarjan osakkeet). Merkintäoikeuksien kaupankäyntierä on 500, kaupankäyntitunnus MRLBVU0104 ja ISIN-koodi FI Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan osakemerkinnän jälkeen arvo-osuustileille uutena arvo-osuuslajina, joka otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä eli Merkintäajan päättymistä seuraavana pörssipäivänä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet yhdistetään M-realin nykyiseen B-sarjan osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina nykyisten B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta Muussa kuin Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Osakkeet lasketaan liikkeelle, kirjataan arvo-osuustilille ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina nykyisten osakkeiden kanssa arviolta Mikäli 8

15 Toissijaisessa merkinnässä toteutuu ylimerkintä, Toissijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet lasketaan liikkeelle, kirjataan arvo-osuustilille ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Osakkeet on jaettu Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille, arviolta Osingot... Osakkeiden tuottama äänioikeus... Sijoituspäätöksessä huomioonotettavia seikkoja... Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon sen jälkeen kun Yhtiön osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Katso Osakeannin ehdot Osakasoikeudet, Osingot ja osinkopolitiikka ja Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Taloudelliset riskit Osingot. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä kuin muutkin Yhtiön B-sarjan osakkeet. Yhtiön jokainen A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen yhtiökokouksissa, kun taas jokainen B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Katso Osakkeet ja osakepääoma. Merkintäoikeuksiin ja/tai Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. 9

16 ERÄITÄ TÄRKEITÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ M-realin hallituksen päätös Osakeannin ehdoista Osakkeet kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ilman Merkintäoikeuksia (ex-rights -päivä) Osakeannin täsmäytyspäivä Merkintäaika alkaa Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä Merkintäaika päättyy on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Merkintäoikeuksia ja Toissijaista merkintäetuoikeutta voi käyttää. Omaisuudenhoitajat ja tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista jo ennen Merkintäajan päättymistä. Ensisijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet otetaan uutena arvo-osuuslajina kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä Osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin... arviolta Uusi arvo-osuuslaji yhdistetään Yhtiön nykyiseen B-sarjan osakelajiin ja kaupankäynti Ensisijaisessa merkinnässä merkityillä Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä... arviolta Kaupankäynti Toissijaisessa merkinnässä merkityillä Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (muussa kuin ylimerkintätilanteessa)... arviolta Ylimerkintätilanteessa Toissijaisessa merkinnässä merkittyjen Osakkeiden kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä... arviolta Ylimerkintätilanteessa ylimääräiset merkintämaksut palautetaan... arviolta

17 OSAKEANNIN EHDOT M-realin ylimääräinen yhtiökokous päätti valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään Yhtiön osakepääoman korottamisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden mukaisella uusmerkinnällä enintään eurolla laskemalla liikkeeseen enintään uutta Yhtiön B-sarjan osaketta nimellisarvoltaan 1,70 euroa Osakkeelta. Yhtiön hallitus on yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla päättänyt korottaa Yhtiön osakepääomaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä enintään ,90 eurolla laskemalla liikkeeseen enintään Osaketta tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Osakeannin seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta ,50 eurosta enintään ,40 euroon ja Yhtiön kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä vastaavasti osakkeesta enintään osakkeeseen siten, että B-sarjan osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä voi nousta B-sarjan osakkeesta enintään B-sarjan osakkeeseen. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet vastaavat enintään noin 83,33 prosenttia Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja enintään noin 17,16 prosenttia niiden tuottamista äänistä ennen Osakeantia. Oikeus merkintään ja Osakkeen merkintähinta Ensisijainen merkintäetuoikeus Osakkeet tarjotaan Yhtiön osakkeenomistajien merkittäväksi samassa suhteessa kuin he omistavat A- ja/tai B-sarjan osakkeita. Osakkeenomistaja, joka on Osakeannin Täsmäytyspäivänä merkitty APK:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden (1) vapaasti luovutettavissa olevan Merkintäoikeuden arvo-osuutena jokaista Täsmäytyspäivänä omistamaansa A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta Osaketta 3,00 euron hintaan Osakkeelta ( Merkintähinta ). Osakkeiden murto-osia ei voida merkitä. Toissijainen merkintäetuoikeus Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää ensisijaista merkintäetuoikeuttaan joko kokonaan tai osittain, voi Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä Merkintähinnalla uusia Osakkeita, joita ei ole merkitty Ensisijaisessa merkinnässä. Oikeus osallistua Toissijaiseen merkintään ei ole siirrettävissä. Hallituksen päättämien tahojen oikeus merkintään, merkintätakaus Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella mahdollisesti merkitsemättä jääneet Osakkeet voidaan tarjota Yhtiön hallituksen päättämille tahoille, joiden on tehtävä merkintä viimeistään Osakeannin Pääjärjestäjät Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Corporate Finance ovat kumpikin erikseen tietyin tavanomaisin edellytyksin sitoutuneet merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, joita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien tai Toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut merkitsemään Merkintäoikeuksiensa perusteella. Osakkeet tarjotaan Pääjärjestäjille Merkintähintaan. Metsäliitto on sitoutunut käyttämään Osakeannin yhteydessä saamansa Merkintäoikeudet kokonaisuudessaan Osakkeiden merkintään. Merkintäaika ja -paikka Merkintäaika alkaa ja päättyy klo Merkintäpaikat vastaanottavat merkintätoimeksiantoja tavanomaisina aukioloaikoinaan. Merkintäpaikkoina toimivat Nordea Pankki Suomi Oyj:n omaisuuspalvelukonttorit, Nordea Yksityispankin konttorit, Nordea Private Wealth Management -yksiköt, sekä Nordea Asiakaspalvelu Solo-tunnuksilla suomeksi, puh (pvm) ja ruotsiksi, puh (pvm). Merkintätoimeksiantoja vastaanottavat myös tilinhoitajayhteisöt, jotka ovat tehneet sopimuksen Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa asiakkaidensa merkintöjen välittämisestä. Tilinhoitajayhteisöt voivat asettaa merkinnän tekemiselle määräajan, joka on jo ennen merkintäajan päättymistä. 11

18 Merkintäetuoikeuksien käyttäminen Ensisijainen merkintä Osakkeenomistaja osallistuu Ensisijaiseen merkintään merkitsemällä Osakkeita arvo-osuustilillään olevilla Merkintäoikeuksilla ja maksamalla Merkintähinnan. Merkinnän tekemiseksi osakkeenomistajan on annettava merkintätoimeksianto oman tilinhoitajayhteisönsä erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, muun muassa Helsingin Pörssistä ostettujen Merkintäoikeuksien haltijoiden, on annettava merkintätoimeksianto omalle tilinhoitajayhteisölleen. Niiden osakkeenomistajien tai muiden Osakeantiin osallistuvien sijoittajien, joiden osakkeet tai Merkintäoikeudet on rekisteröity hallintarekisterin pitäjän (tai muun säilytysyhteisön) nimiin, on annettava merkintätoimeksianto oman hallintarekisterin pitäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Ensisijaisessa merkinnässä tehty merkintä on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Merkintäoikeudet, joita ei ole käytetty ennen merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. Toissijainen merkintä Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua myös Toissijaiseen merkintään, on ilmoitettava jo ensisijaista merkintäetuoikeutta käyttäessään se Osakkeiden määrä, jonka hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisessa merkinnässä. Toissijaiseen merkintään osallistuminen ei edellytä kaikkien Merkintäoikeuksien käyttämistä Ensisijaisessa merkinnässä. Toissijaisessa merkinnässä annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Toissijainen merkintäetuoikeus, jota ei ole käytetty ennen merkintäajan päättymistä , raukeaa arvottomana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo ja klo välisenä aikana. Merkintöjen ja merkintäsitoumusten maksu Ensisijaisessa merkinnässä suoritettava Merkintähinta ja Toissijaisessa merkinnässä suoritettava Osakkeiden merkintämaksu on maksettava kokonaisuudessaan samanaikaisesti merkinnän tekemisen yhteydessä merkintäpaikan tai oman tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Merkintöjen hyväksyminen ja menettely Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakeannin ehtojen mukaisesti ja soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen tehdyt merkinnät. Muussa kuin Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa Yhtiön hallitus tulee hyväksymään kaikki toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakeannin ehtojen mukaisesti ja soveltuvaa lainsäädäntöä noudattaen tehdyt merkinnät. Mikäli Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkintäsitoumukset ylittävät Toissijaisessa merkinnässä tarjolla olevien Osakkeiden määrän (eli toteutuu niin sanottu ylimerkintä), merkintäsitoumukset hyväksytään merkitsijöiden Täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksen suhteessa enintään merkintäsitoumuksen mukaiseen enimmäismäärän saakka. Se määrä Osakkeita, johon osakkeenomistaja on oikeutettu, pyöristetään kokonaisiksi Osakkeiksi Yhtiön hallituksen tarkemmin päättämällä tavalla. Saman osakkeenomistajan antamat useat merkintäsitoumukset yhdistetään yhdeksi merkintäsitoumukseksi ennen Osakkeiden jakoa. Merkintämaksujen palauttaminen (Toissijainen merkintä) Siltä osin kun Toissijaisessa merkinnässä tehtyjä merkintäsitoumuksia ei hyväksytä, osakkeenomistajalle palautetaan Toissijaisessa merkinnässä suoritettu merkintämaksu merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille arviolta Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. 12

19 Uusien Osakkeiden kirjaaminen arvo-osuustileille Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet kirjataan arvo-osuustileille seuraavasti: Ensisijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet kirjataan osakemerkinnän jälkeen merkitsijän arvo-osuustilille M-real B Uudet -lajisina arvo-osuuksina, jotka yhdistetään Yhtiön nykyiseen B-sarjan osakelajiin, kun osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Yhdistäminen tapahtuu arviolta Toissijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille samanlajisina Yhtiön nykyisten B-sarjan osakkeiden kanssa niin pian kuin se on käytännössä mahdollista sen jälkeen, kun Toissijaisessa merkinnässä tehdyt merkintäsitoumukset on hyväksytty ja osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Muussa kuin Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa tämän arvioidaan tapahtuvan ja Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa viimeistään Osakasoikeudet Uudet Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon ja tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Osakkeita vastaava osakepääoman korotus on merkitty kaupparekisteriin. Informaatio Osakeyhtiölain 4 luvun 7 :n 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat ovat nähtävillä Yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Revontulentie 6, Espoo. Muut seikat Yhtiön hallitus päättää osakepääoman korotukseen ja Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja niistä aiheutuvista käytännön toimenpiteistä. 13

20 OHJEET OSAKKEENOMISTAJILLE JA MERKITSIJÖILLE Oikeus Osakeannissa tarjottavien Osakkeiden merkintään Osakeannin Täsmäytyspäivä on Viimeistään Helsingin Pörssistä ostetut Yhtiön A- ja B-sarjan osakkeet oikeuttavat saamaan Merkintäoikeuksia, joilla voi merkitä Osakkeita Osakeannissa. Merkintäetuoikeuden luovutettavuus Ensisijaiseen merkintään oikeuttavat Merkintäoikeudet ovat vapaasti luovutettavissa ja niillä voidaan käydä kauppaa Helsingin Pörssissä klo alkaen. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy klo eli viisi pörssipäivää ennen merkintäajan päättymistä. Merkintäoikeuksien hinta vaihtelee kulloinkin vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Merkintäoikeuksien pörssierä on 500 ja kaupankäyntitunnus on MRLBVU0104. Osakkeenomistajilla on lisäksi merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä mahdollisuus ostaa tai myydä tilinhoitajayhteisöjen järjestämässä tasoituseräkaupassa merkintäsuhteen ylittävä tai alittava osa Merkintäoikeuksistaan eli enintään viisi (5) Merkintäoikeutta. Merkintäoikeuksien tasoituseräkauppa jatkuu enintään merkintäajan päättymiseen saakka. Tasoituseräkauppa voidaan tietyissä poikkeustilanteissa keskeyttää ennen merkintäajan päättymistä. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä, eikä siitä anneta Osakeantiin osallistuville kaupankäyntikelpoisia merkintäoikeuksia. Helsingin Pörssistä ostetut tai muutoin hankitut tai saadut Merkintäoikeudet eivät siten oikeuta osallistumaan Toissijaiseen merkintään. Osakemerkinnän tekeminen Merkintätoimeksiannon antaminen Osakkeenomistaja, joka on merkitty APK:n ylläpitämään Yhtiön osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä, saa toimeksiantolomakkeen toimintaohjeineen omalta tilinhoitajayhteisöltään omaisuudenhoitosopimuksensa mukaisesti. Toimeksiantolomakkeita on saatavilla myös tilinhoitajayhteisöjen toimipaikoista. Osakkeita voi merkitä Osakeannissa toimittamalla toimeksiantolomakkeen omalle tilinhoitajayhteisölle tai muuten antamalla toimeksiannon tilinhoitajayhteisön antamien ohjeiden mukaisesti. Sekä Ensisijaiseen merkintään että Toissijaiseen merkintään osallistumisesta tulee ilmoittaa samalla toimeksiannolla. Merkintätoimeksiannon tekeminen Nordea Asiakaspalvelun kautta edellyttää voimassa olevaa Solo-sopimusta. Ainoastaan yksityishenkilöt voivat antaa merkintätoimeksiannon puhelimitse Nordea Asiakaspalvelun kautta Solo-tunnuksilla. Merkintätoimeksiannon antaminen Nordea Asiakaspalvelun kautta edellyttää, että Merkintäoikeudet ovat Nordea Pankissa olevalla arvo-osuustilillä. Merkintätoimeksiantoja ei voi antaa internetin kautta. Yhteisöasiakkaiden on merkintätoimeksiannon antamisen yhteydessä esitettävä tarvittavat sijoituspäätöstä koskevat asiakirjat, esimerkiksi ote yhteisön päättävän elimen pöytäkirjasta ja voimassa oleva kaupparekisteriote. Toimintaohjeiden antamiselle varattu aika Osakkeenomistajan ja Merkintäoikeuksien ostajan tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hän antaa tilinhoitajayhteisölleen Osakeantia koskevat toimintaohjeensa ajoissa ja noudattaen kyseisen tilinhoitajayhteisön asettamaa määräaikaa. Useat tilinhoitajayhteisöt pyrkivät omaisuudenhoitosopimustensa perusteella myymään käyttämättä jääneet Merkintäoikeudet asiakkaan lukuun Helsingin Pörssissä ja ohjeistavat tämän vuoksi asiakkaansa antamaan toimeksiantonsa hyvissä ajoin ennen Merkintäoikeuksien kaupankäynnin päättymistä. Erityisesti ostettaessa Merkintäoikeuksia lähellä merkintäajan loppua Helsingin Pörssistä merkintätoimeksianto tulisi antaa ostotoimeksiannon yhteydessä. Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäoikeus, joita ei ole käytetty ennen merkintäajan päättymistä , raukeavat arvottomina. 14

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ).

Taustaa. Evli Pankki Oyj toimii Osakeannin pääjärjestäjänä ( Evli tai Pääjärjestäjä ). OSAKEANNIN EHDOT Taustaa Etteplan Oyj:n ( Etteplan tai Yhtiö ) 5.4.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.12.2015 klo 12:45 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOSIN RAHOITUKSEN JA TASERAKENTEEN

Lisätiedot

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten

Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Alma Media Oyj Pörssitiedote 14.10.2015 klo. 16.25 Pro forma -taloudelliset tiedot Alma Median ja Talentumin suunniteltua yhdistymistä varten Tätä pörssitiedotetta ei saa julkaista tai levittää, kokonaan

Lisätiedot

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU

1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU 1(5) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.10.2003 KLO 9.30 SUOMISEN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITE JULKISTETTU Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on 28.10.2003 päättänyt käynnistää osakeannin, johon liittyvä

Lisätiedot

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8

Pörssitiedote , klo (CET+1) 1/8 Pörssitiedote 23.11.2009, klo 12.40 (CET+1) 1/8 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.12.2015 klo 17:15 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtia Tiivistelmä ja Eräitä konsernitilinpäätöstietoja täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 2.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti

Pohjola. Suunniteltu merkintäoikeusanti Pohjola Suunniteltu merkintäoikeusanti 2009 Rajoitusteksti: Tätä asiakirjaa ei saa levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Tässä asiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008

M-real. Tilannekatsaus. Juha Laine. Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sijoitus-Invest 2008 M-real Tilannekatsaus Juha Laine Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 12.-13.11.2008 Sijoitus-Invest 2008 Esityksen sisältö 1. Yleistä 2. Liiketoimintaympäristö 3. M-realin strateginen tarkastelu 4. Tuloskehitys,

Lisätiedot

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016

Metsä Board Tulos loka joulukuu ja vuosi 2016 Metsä Board Tulos loka joulukuu ja Olennaista vuoden 216 viimeisellä neljänneksellä 2 Liikevaihto laski hiukan, ja vertailukelpoinen liiketulos pysyi jokseenkin samalla tasolla kuin kolmannella neljänneksellä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti:

Tilinpäätöstiedotteen julkistamisesta johtuen Esitteen kohtaa Tiivistelmä täydennetään seuraavasti: ESITTEEN TÄYDENNYS 22.2.2017 Tätä täydennystä 16.12.2016 päivättyyn suomenkieliseen sulautumisesitteeseen ( Esite ) koskien Ahlstrom Oyj:n ( Ahlstrom ) sulautumista Munksjö Oyj:öön ( Munksjö ) ei saa lähettää

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA ehdottaa, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan 0,35 euroa osakkeelta ja että

Lisätiedot

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE HINNOITTELULIITE liittyen 5.000.000 kappaleeseen Suomessa liikkeeseen laskettavia myyntiwarrantteja, joiden kohde-etuutena on STORA ENSO OYJ:n osake Päättymispäivänä automaattisesti toteutettavat

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015).

Täydennys Finanssivalvonnan hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/ /2015). Orava Asuntorahasto Oyj LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYSASIAKIRJA 24.8.2015 Täydennys Finanssivalvonnan 30.6.2015 hyväksymään Orava Asuntorahasto Oyj:n listalleottoesitteeseen. (FIVA 51/02.05.04/2015). Listalleottoesitteessä

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI

GLASTON OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE klo GLASTON OYJ ABP:N HALLITUS PÄÄTTI OSAKEANNEISTA TASEEN JA RAHOITUSASEMAN VAHVISTAMISEKSI Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkistaminen olisi lainvastaista.

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5)

Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Vaisala Oyj Pörssitiedote 3.5.2004 klo 11.00 1(5) Osavuosikatsaus 1.1.2004-31.3.2004 (3 kk) - Liikevaihto: 38,3 miljoonaa euroa (1-3/2003: 40,2) - Liikevoitto: 1,9 (-0,1) miljoonaa euroa - Saatujen tilausten

Lisätiedot

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa

Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa Etusivu Ajankohtaista Aspo-konsernin tiedotteet Pörssitiedotteet Aspo suunnittelee hybridilainan liikkeeseenlaskua ja ilmoittaa tarjouksesta ostaa takaisin liikkeessä olevaa hybridilainaa ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE

Lisätiedot

Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot. Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin.

Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot. Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Pohjola on päättänyt osakeannin aloittamisesta ja julkistaa osakeannin ehdot 30.3.2009 klo 09:00 Ei levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan tai Japaniin. Pohjola Pankki Oyj:n ("Pohjola" tai

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

FINNLINES OYJ

FINNLINES OYJ 1(5) FINNLINES OYJ 29.10.2003 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2003 Olennaiset tapahtumat Finnlines osti helmikuussa ropax (roro-passenger) aluksen Stena Ferries Limitediltä. Alus on rakennettu Espanjassa vuonna

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI

MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI MERKINTÄESITE LAHDEN GOLF OY:N OSAKEANTI 2.5.2016 28.10.2016 OSAKEANNIN JÄRJESTÄJÄ Osakeannin järjestää Lahden Golf Oy. Yhtiö on perustettu 7.7.1997 ja sen kotipaikka on Lahti. Kaupparekisteriin yhtiö

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot

Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot LEHDISTÖTIEDOTE, 18. joulukuuta 2012 Nordic Minesin hallitus vahvistaa 282 miljoonan Ruotsin kruunun täysin taatun merkintäoikeusannin ehdot Eldorado Gold Cooperatief U.A (jäljempänä Eldorado ) tekee Nordic

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 22.04.2004 * Tulikivi-konsernin liikevaihto kasvoi katsauskaudella 12,5 % ja oli 13,3 Me (11,9 Me tammi-maaliskuu 2003). * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja kasvoi ja oli 0,9 (0,3) Me.

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen

Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTTEEN LIITE 19.11.2012 Ahlstromin pro forma -luvut Label and Processing - liiketoimintojen jakautumisen jälkeen Ahlstrom on allekirjoittanut 29.8.2012 Munksjö AB:n pääomistaja EQT:n

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi

HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SIEVI CAPITAL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Sievi HALLITUKSEN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 8.4.2014 Sievi # 11032014 Sievi Capital_V2 SISÄLLYS: 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 6.11.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2003 (9 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,3 % 86,09 (87,24) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,65 (8,27) milj. euroa

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989

POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 POHJOLAN OSAKEHISTORIA 1989 1 Jäljempänä on selostettu yhtiön osakkeisiin ja osakkeisiin oikeuttaviin arvopapereihin liittyviä päätöksiä ja toimia sekä osakepääoman ja osakkeiden lukumäärien vuotuista

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5)

REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE klo (5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖN LEHDISTÖTIEDOTE 21.3.2007 klo 11.30 1(5) REDERIAKTIEBOLAGET ECKERÖ KOMMENTOI BIRKA LINE ABP:N TÄNÄÄN JULKISTAMASSA ECKERÖN JULKISTA OSTOTARJOUSTA KOSKEVASSA LAUSUNNOSSA ANTAMIA

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos

Enintään 22.280.000 uuden Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n Osakkeen Suunnatun osakeannin tulos Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj (LSE: TALV LN; Nasdaq OMX Helsinki: TLV) TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA,

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE EHDOTUKSET BITTIUM OYJ:N VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 12.4.2017 Copyright Bittium Corporation Bittium Corporation, Tutkijantie 8, FI-90590 Oulu, FINLAND, +358 40 344 2000, +358 8 343 032 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Nordea Securities Oyj

Nordea Securities Oyj Warranttikohtaiset ehdot 13/2004 Nordea Securities Nämä warranttikohtaiset ehdot ovat osa :n 3.6.2004 päivättyä ja sen warranttiohjelmaa koskevaa listalleottoesitettä. Tämän warrantin liikkeeseenlaskun

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013

YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen. Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 YIT siirtyy seuraavaan kehitysvaiheeseen Juhani Pitkäkoski 5.2.2013 Sisältö Jakautumisen perustelut Jakautumisen hyödyt ja alustava suunnitelma osittaisjakautumiselle Kaksi itsenäistä yhtiötä, Caverion

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-maaliskuun liikevaihto oli 332,3 miljoonaa markkaa (2000: 328,3 Mmk). Liikevaihdon vähäinen kasvu oli ennakoitua. Elintarvikeryhmän liikevaihto

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen KUTSU SRV YHTIÖT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2017 kello 16.00 alkaen SRV Yhtiöt Oyj:n toimitalossa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 24.5.2007 SULAUTUMISESITE. SRV Yhtiöt Oyj

LISTALLEOTTOESITE 24.5.2007 SULAUTUMISESITE. SRV Yhtiöt Oyj Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden merkintähinnasta, kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot