Nordea Corporate Finance

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordea Corporate Finance"

Transkriptio

1 LISTALLEOTTOESITE SEP B-sarjan osaketta Merkintähinta 3,00 euroa osakkeelta M-real Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa A- ja/tai B-sarjan osakkeiden omistajille merkittäväksi uusia B-sarjan osakkeita ( Osakkeet ) osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella merkintähintaan 3,00 euroa Osakkeelta jäljempänä esitettyjen ehtojen mukaisesti ( Osakeanti ). Kukin M-realin osakkeenomistaja saa yhden vapaasti luovutettavissa olevan merkintäoikeuden ( Merkintäoikeus ) jokaista täsmäytyspäivänä ( Täsmäytyspäivä ) omistamaansa A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeudet ovat siirtyneet, on oikeutettu merkitsemään jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta Osaketta ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella. Lisäksi osakkeenomistajalla, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain, on myös oikeus merkitä toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella Osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen merkintäetuoikeus ). Osakkeita voi merkitä Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella alkaen klo asti ( Merkintäaika ). Merkintäajan päättyessä kaikki käyttämättömät Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus raukeavat arvottomina. Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssi Oy:ssä ( Helsingin Pörssi ) klo alkaen klo asti. Metsäliitto Osuuskunta ( Metsäliitto ), joka omistaa 38,5 prosenttia M-realin osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia M-realin äänivallasta, on sitoutunut käyttämään Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan Osakkeiden merkintään Osakeannissa. Osakeannin pääjärjestäjät, Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Corporate Finance, ovat kumpikin erikseen tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla, lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa. M-realin A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksilla MRLAV ja MRLBV. B-sarjan osakkeen päätöskurssi Helsingin Pörssissä oli 4,60 euroa. Osakkeisiin sijoittamiseen ja Merkintäoikeuksien ostamiseen liittyy riskejä. Katso Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja alkaen sivulta 16. Pääjärjestäjät Citigroup Nordea Corporate Finance

2 Tässä listalleottoesitteessä Yhtiö, M-real ja M-real-konserni viittaavat M-real Oyj:öön ja sen tytäryhtiöihin konsernitasolla, lukuun ottamatta kohtia, joissa asiayhteyden perusteella on selvää, että käytetty termi viittaa emoyhtiö M-real Oyj:öön tai tiettyyn tytäryhtiöön tai ainoastaan johonkin liiketoimintaan. Viittauksilla Yhtiön osakkeisiin ja osakepääomaan tai Yhtiön hallintoon tarkoitetaan M-real Oyj:n osakkeita, osakepääomaa ja hallintoa. Tämä listalleottoesite on laadittu arvopaperimarkkinalain, valtiovarainministeriön listalleottoesitteestä antaman asetuksen (539/ ), Rahoitustarkastuksen määräysten ja ohjeiden sekä Rahoitustarkastuksen myöntämän poikkeusluvan (diaarinumero 114/250/2004) mukaisesti. Rahoitustarkastus on hyväksynyt (diaarinumero 115/250/2004) tämän listalleottoesitteen, mutta ei vastaa siinä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Suomenkielinen listalleottoesite on ratkaiseva Suomessa toteutettavan Osakeannin osalta. Kaikissa muissa yhteyksissä Yhtiön julkaisema englanninkielinen listalleottoesite on ratkaiseva. Yhtiö vastaa tähän listalleottoesitteeseen sisältyvien tietojen täydellisyydestä ja oikeellisuudesta. Yhtiön hallituksen jäsenten parhaan tiedon ja ymmärryksen mukaan tässä listalleottoesitteessä esitetyt tiedot vastaavat tosiseikkoja, eikä tiedoista ole jätetty pois mitään asiaan todennäköisesti vaikuttavaa. Citigroup Global Markets Limited ja Nordea Corporate Finance (yhdessä Pääjärjestäjät ), eivät anna nimenomaista tai välillistä vakuutusta tai takuuta tässä listalleottoesitteessä esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Ketään ei ole valtuutettu antamaan mitään muita kuin tähän listalleottoesitteeseen sisältyviä tietoja tai lausuntoja. Mikäli sellaisia tietoja tai lausuntoja annetaan tai on annettu, on huomattava, että ne eivät ole Yhtiön, Metsäliiton tai Pääjärjestäjien hyväksymiä. Tämän listalleottoesitteen luovuttaminen tai siihen perustuvat osakkeiden merkinnät tai myynnit eivät missään olosuhteissa merkitse sitä, että listalleottoesitteessä esitetyt tiedot pitävät paikkansa tulevaisuudessa tai että M-real-konsernin liiketoiminnassa ei olisi tapahtunut muutoksia listalleottoesitteen päivämäärän jälkeen. Mitään tässä listalleottoesitteessä esitettyä lausumaa ei tule pitää Yhtiön tai Pääjärjestäjien antamana tulevaisuutta koskevana lupauksena tai vakuutuksena. Ennen Merkintäajan päättymistä Yhtiö tarvittaessa päivittää tässä listalleottoesitteessä annettuja tietoja Suomen arvopaperimarkkinalain (495/ ) 2 luvun 3 :n asettaman velvollisuuden mukaisesti. Osakeantiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki Osakeantia koskevat riidat ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa. Tiettyjen valtioiden lainsäädäntö saattaa asettaa rajoituksia tämän listalleottoesitteen levittämiselle ja Osakkeiden, Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden tarjoamiselle tai myymiselle. Yhtiö ja Pääjärjestäjät edellyttävät, että tämän listalleottoesitteen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot näistä rajoituksista ja noudattavat niitä. Yhtiö ja Pääjärjestäjät eivät ole vastuussa, mikäli tämän listalleottoesitteen haltuunsa saaneet henkilöt rikkovat näitä rajoituksia, riippumatta siitä, ovatko nämä henkilöt mahdollisia Osakkeiden merkitsijöitä tai Merkintäoikeuksien ostajia. Tätä listalleottoesitettä ei saa levittää tai julkaista valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa Osakkeiden tai Merkintäoikeuksien tarjoaminen tai myyminen ei ole sallittua tai se olisi lainvastaista. Tämä listalleottoesite ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö ostaa Osakkeita tai Merkintäoikeuksia sellaisessa valtiossa, jossa tällainen tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa olisi lainvastainen. Tämän listalleottoesitteen perusteella Osakkeita ja Merkintäoikeuksia ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen Osakeantiin edellyttäisi erillistä listalleottoesitettä tai tämän listalleottoesitteen rekisteröintiä tai muita kuin Alankomaiden, Belgian, Iso-Britannian, Irlannin, Kanadan, Norjan, Ruotsin, Saksan, Suomen tai Tanskan lain edellyttämiä toimenpiteitä siinä yhteydessä. Tietyin poikkeuksin Osakkeita tai Merkintäoikeuksia ei tulla tarjoamaan eikä Merkintäoikeuksia tai Toissijaista merkintäetuoikeutta saa käyttää Australiassa, Ranskassa, Espanjassa, Hongkongissa, Japanissa eikä Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta tiettyjä institutionaalisia sijoittajia), eikä sellaisten sijoittajien toimesta, joiden kotipaikka on näissä maissa. Osakkeita, Merkintäoikeuksia tai Toissijaista merkintäetuoikeutta ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act of 1933) ( Yhdysvaltain arvopaperilaki ) mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä ilman rekisteröintiä Yhdysvalloissa, paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia tullaan tarjoamaan ja myymään (a) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Rule 144A -säännöksen perusteella siinä määritellyille hyväksytyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) Rule 144A ii

3 -säännöksen mukaisessa Yhdysvaltain arvopaperilain sallimassa poikkeustapauksessa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (b) Yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen nojalla. Mahdollisten sijoittajien tulee huomioida, että Pääjärjestäjät saattavat käyttää Rule 144A -säännöksen mahdollistamaa poikkeusta Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudesta myydessään Osakkeita, joita ei ole Osakeannin yhteydessä merkitty Merkintäoikeuksien tai Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella. Lisätietoja tietyistä Osakkeiden ja Merkintäoikeuksien jälleenmyyntiä koskevista rajoituksista on annettu kohdassa Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Tiettyjä osakkeenomistajia koskevat rajoitukset osallistua Osakeantiin. YHTIÖ, OSAKEANNIN PÄÄJÄRJESTÄJÄT JA MUUT ASIANTUNTIJAT Yhtiö M-real Oyj, Revontulentie 6, Espoo. Pääjärjestäjät Citigroup Global Markets Limited, Citigroup Centre, 33 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB, Iso-Britannia. Nordea Corporate Finance, Pohjoisesplanadi 33 A, Helsinki. Yhtiön tilintarkastaja PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, Itämerentori 2, Helsinki. Yhtiön oikeudellinen neuvonantaja Yhdysvaltain ja Englannin lain osalta Latham & Watkins, 99 Bishopsgate, London EC2M 3XF, Iso-Britannia. Pääjärjestäjien oikeudellinen neuvonantaja Suomen, Yhdysvaltain ja Englannin lain osalta White & Case LLP, Eteläranta 14, Helsinki ja 7-11 Moorgate, London EC2R 6HH, Iso- Britannia. MARKKINA- JA TEOLLISUUDENALATIETOJA Tämä listalleottoesite sisältää tietoja markkinoista, joilla Yhtiö toimii, markkinoiden koosta ja Yhtiön kilpailullisesta asemasta näillä markkinoilla. Ellei toisin ole mainittu, metsäteollisuutta koskevat tiedot, päällystettyä hienopaperia, päällystämätöntä hienopaperia ja aikakauslehtipaperia koskevat tiedot sekä taivekartongin, liner-kartongin ja aallotuskartongin kysyntää koskevat tiedot perustuvat Confederation of European Paper Industriesin ( CEPI ), European Containerboard Organizationin ( ECO ), Jaakko Pöyry Consulting Oy:n ( Jaakko Pöyry ), YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön ( FAO ) tai FOEX Indexes Ltd:n ( FOEX ) antamiin tietoihin. Teollisuudenalan julkaisuissa todetaan yleensä, että niissä esitettävät tiedot ovat peräisin luotettavina pidettävistä lähteistä, mutta tällaisten tietojen tarkkuutta ja täydellisyyttä ei voida taata. Yhtiö ei ole tarkistanut eikä se voi taata tässä listalleottoesitteessä esitettyjen ja näistä teollisuudenalan julkaisuista peräisin olevien markkinatietojen ja teollisuudenalan ennusteiden tarkkuutta. Lisäksi paperitukkuritoimintaan ja tietyltä osin taivekartonkiin, liner-kartonkiin ja aallotuskartonkiin liittyvät tiedot ovat Yhtiön itsensä useista eri lähteistä keräämiä, mukaan lukien yleisesti saatavilla olevat lähteet, Yhtiön toteutunut myynti eri markkinoilla sekä Yhtiön omat analyysit. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiön sisäisesti keräämät tiedot antavat kohtuullisen ja riittävän arvion Yhtiön markkinoista ja Yhtiön kilpailullisesta asemasta näillä markkinoilla. Sanottuja tietoja ei kuitenkaan ole tarkastettu riippumattoman tahon toimesta eikä Yhtiö voi taata, että markkinatietojen ja teollisuudenalan ennusteiden keräämisessä, analysoinnissa tai laskennassa samoja tai samantyyppisiä tietoja mutta erilaisia menetelmiä käyttävä kolmas osapuoli olisi päätynyt samoihin tuloksiin. iii

4 SISÄLLYS Tilinpäätökseen liittyviä ja eräitä muita tietoja... v Tulevaisuutta koskevat lausumat... vi Yhteenveto... 1 Osakeannin ehdot Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö Pääomarakenne Osingot ja osinkopolitiikka Valuuttakurssit Osakemarkkinatietoja Konsernitilinpäätöstietoja Pro forma -tietoja Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät Toimialakatsaus M-realin liiketoiminta Ympäristölainsäädäntö Yhtiön hallitus ja johto Yhtiön suhde Metsäliittoon ja intressitahojen väliset järjestelyt Omistusrakenne Osakkeet ja osakepääoma Suomen arvopaperimarkkinat Verotus Osakeannin järjestäminen Oikeudelliset seikat Tilintarkastajat Sanasto Tilinpäätöstietojen sisällysluettelo... F-1 Yhteenveto merkittävistä eroista Suomen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-laskentastandardien välillä... A-1 Yhtiöjärjestys... B-1 Sivu iv

5 TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ JA ERÄITÄ MUITA TIETOJA Yhtiön konsernitilinpäätökset on laadittu suomalaisen tilinpäätöskäytännön ( FAS ) mukaisesti. Euroopan komission kesäkuussa 2002 hyväksymän kansainvälisten tilinpäätösstandardien ( IFRS ) käyttöönottoa koskevan asetuksen mukaisesti Yhtiö tulee vuoden 2005 alusta lukien laatimaan konsernitilinpäätöksensä IFRS-säännösten mukaisesti. FAS-säännökset poikkeavat eräin merkittävin osin IFRS-säännöksistä. Lisätietoja FAS-säännösten ja IFRS-säännösten tarkemmista eroavaisuuksista Yhtiön tilinpäätöksiin liittyen on kohdassa Liite A: Yhteenveto merkittävistä eroista Suomen tilinpäätöskäytännön ja IFRS-laskentastandardien välillä. Ennakkoarvio IFRS-säännösten käyttöönoton vaikutuksista Yhtiön konsernitilinpäätöstietoihin esitetään kohdassa Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuuden näkymät IFRS-laskentastandardien käyttöönotto. Tämä listalleottoesite sisältää M-realista tilintarkastamattomia pro forma -tietoja, jotka kuvaavat M-realin tilikautta 2003 ja vuoden 2003 ensimmäistä kuuden kuukauden jaksoa. Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot kuvaavat Metsä Tissue Oyj:n ( Metsä Tissue ) myynnin vaikutusta M-real-konsernin tulokseen ja taloudelliseen asemaan ikään kuin myynti olisi tapahtunut Tilintarkastamattomat pro forma -tiedot on annettu ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne luonteensa vuoksi sellaisenaan välttämättä anna oikeaa kuvaa M-real-konsernin tuloksesta ja taloudellisesta asemasta yllä mainittuina ajanjaksoina eivätkä ne välttämättä anna viitteitä M-real-konsernin tulevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tämän listalleottoesitteen taulukoissa esitetyt tilinpäätös- ja muut tiedot on pyöristetty. Siten sarakkeen tai rivin lukujen summa ei aina vastaa tarkalleen sarakkeen tai rivin loppusummana esitettyä lukua. Lisäksi tietyt prosenttiluvut on laskettu tarkoilla luvuilla ennen pyöristystä ja ne eivät siten välttämättä vastaa prosenttilukuja, joihin olisi päästy mikäli lukujen laskenta olisi perustunut pyöristettyihin lukuihin. Käytetyt viittaukset ja lyhenteet: euro ja A ovat viittauksia Euroopan Talous- ja rahaliittoon (EMU) liittyneiden Euroopan unionin ( EU ) jäsenvaltioiden yhteisvaluuttaan. punta ja GBP viittaavat Iso-Britannian rahayksikköön. kruunu ja SEK viittaavat Ruotsin rahayksikköön. dollari ja USD viittaavat Yhdysvaltain rahayksikköön. Metsäliitto tarkoittaa Metsäliitto Osuuskuntaa, jonka hallussa on enemmistö Yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Metsäliitto-Yhtymä tarkoittaa Metsäliitto-konserniin kuuluvia yrityksiä, joita ovat Metsäliiton ja M-real-konsernin lisäksi muiden muassa Metsä Tissue ja Finnforest Oy ( Finnforest ). Metsä Finance tarkoittaa Metsä Group Financial Services Oy:tä, joka on M-realin tytäryhtiö ja sitä kautta kuuluu Metsäliitto-Yhtymään. Metsä-Botnia tarkoittaa resurssiyhtiö Oy Metsä-Botnia Ab:ta ( Metsä-Botnia ). Katso Yhtiön suhde Metsäliittoon ja intressitahojen väliset järjestelyt. Pohjoismaat tarkoittaa Suomea, Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Islantia. Listalleottoesitteessä käytettyjen metsäteollisuuteen liittyvien erityistermien määritelmät löytyvät kohdasta Sanasto. Käyntiaste tarkoittaa tässä Listalleottoesitteessä tuotantoon käytettävissä ollutta aikaa jaettuna kalenteriajalla. Tuotantoon käytettävissä ollut aika on kalenteriaika vähennettynä työehtosopimuksen mukaisilla seisokeilla, mahdollisten lakkojen aiheuttamilla seisokeilla ja muilla yli 48 tunnin seisokeilla. Tässä listalleottoesitteessä kuvattu M-realin liiketoimintojen vuosittainen tuotantokapasiteetti vastaa M-realin arviota tuotantokapasiteetistaan , ellei toisin ole ilmoitettu. Yhtiön pääkonttorin osoite on Revontulentie 6, Espoo ja sen puhelinnumero on v

6 TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUMAT Eräät tässä listalleottoesitteessä esitetyt lausumat, erityisesti kohdissa Yhteenveto, Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja, Osingot ja osinkopolitiikka, Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät, Toimialakatsaus, M-realin liiketoiminta, ja Ympäristölainsäädäntö voivat muodostaa tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat M-realin johdon näkemyksiin ja käsityksiin, jotka perustuvat tällä hetkellä Yhtiön johdon tiedossa oleviin seikkoihin. Erityisesti kaikki M-realin tulevaa taloudellista asemaa, liiketoimintastrategiaa, johdon tulevaisuuden suunnitelmia ja tavoitteita koskevat lausumat (lukuun ottamatta jo toteutuneita seikkoja) ja muut lausumat, joissa esiintyy verbi tavoitella, uskoa, odottaa, pyrkiä, aikoa, suunnitella, tulla, saattaa, ennakoida, jatkaa tai muu vastaava ilmaisu, myös kielteisessä muodossa, muodostavat tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä sekä muita tärkeitä tekijöitä, joiden seurauksena M-realin todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai teollisuudenalan tulokset voivat poiketa olennaisesti verrattuna tällaisissa tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai välillisesti esitettyihin tuloksiin, toimintaan ja saavutuksiin. Tällaisia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tärkeitä seikkoja ovat muun muassa yleinen taloudellinen ja liiketoiminnallinen tilanne, lainsäädännölliset ja sääntelyn vapautumiseen liittyvät (muun muassa ympäristö- ja kilpailulainsäädäntö) muutokset metsäteollisuudessa, muutokset viranomaissäännöksissä tai epäonnistuminen tai kyvyttömyys täyttää niiden vaatimukset, muutokset sellun ja paperin markkinahinnoissa, muutokset liiketoimintastrategiassa tai kehityssuunnitelmissa ja tavoitteissa, pääoman saatavuus ja pääsy pääomamarkkinoille, valuuttakurssivaihtelut, pätevän henkilöstön saatavuus, teollisuuden suuntaukset ja kilpailuolosuhteet metsäteollisuuden alalla, muutokset raakaaineiden hinnoissa tai saatavuudessa, M-realin onnistuminen kustannussäästöjen toteuttamisessa sekä muut tässä listalleottoesitteessä kuvatut tekijät. Mikäli yksi tai useampi kuvatuista riskeistä toteutuu tai perusolettamukset osoittautuvat vääriksi, M-realin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema voi poiketa olennaisesti siitä, mitä tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu. M-real ei ole ottanut eikä se ota mitään vastuuta minkään tässä listalleottoesitteessä esitetyn tulevaisuutta koskevan lausuman päivittämisestä. Saadaksesi lisätietoja M-realin tulokseen, toimintaan tai saavutuksiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä katso Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. vi

7 YHTEENVETO Seuraava yhteenveto tulee lukea yhdessä tässä listalleottoesitteessä olevien yksityiskohtaisempien tietojen kuten tilintarkastettujen konsernitilinpäätöstietojen, tilintarkastamattomien konsernin osavuosikatsaustietojen ja tilintarkastamattomien pro forma -konsernitilinpäätöstietojen kanssa. Kohdassa Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja käsitellään riskitekijöitä, jotka Merkintäoikeuksiin ja/tai Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulisi ottaa huomioon. M-real M-real on yksi Euroopan johtavista paperin, kartongin ja pakkausratkaisujen tuottajista ja toimittajista. M-realin asiakaslähtöiset ydintoimialat tuottavat paperi- ja kartonkituotteita paino- ja pakkausalalle sekä toimistokäyttöön. M-real on kasvattanut viime vuosina ydintoimialojensa paperi- ja kartonkiliiketoiminnan markkinaosuutta strategisilla yritysostoilla ja investoinneilla. M-real osti vuonna 2000 ruotsalaisen hienopaperin tuottajan ja tukkurin, Modo Paper AB:n ( Modo Paper ), ja vuonna 2001 saksalaisen hieno- ja erikoispaperin tuottajan, Zanders Feinpapiere AG:n ( Zanders ). Näiden yritysostojen seurauksena M-realista tuli kapasiteetiltaan sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin toiseksi suurin tuottaja Euroopassa. Lisäksi M-real on kapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin taivekartongin tuottaja ja neljänneksi suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin (LWC) tuottaja. Yhtiö oli vuonna 2003 myös myyntivolyymiltaan Euroopan kolmanneksi suurin paperitukkuri. Yhtiön tuotteita ovat korkealaatuiset hienopaperit ja aikakauslehtipaperit, joita käytetään esimerkiksi aikakauslehdissä, vuosikertomuksissa ja mainosmateriaaleissa sekä tulostuspaperina toimistoissa ja kodeissa. Yhtiö tuottaa myös korkealaatuista kartonkia, jota käytetään muun muassa kosmetiikkatuotteiden, lääkkeiden, elintarvikkeiden, kuluttajaelektroniikan ja savukkeiden pakkauksissa. M-realilla on Euroopassa 22 paperi- ja kartonkituotantolaitosta, joiden tuotantokapasiteetti on yhteensä noin 5,9 miljoonaa tonnia vuodessa. M-realin asiakkaita palvelee sen oma myyntiverkosto, M-real International, jolla on myyntikonttoreita 27 maassa ja edustussopimuksia noin 40 jakelijan ja edustajan kanssa. M-realin myyntiverkosto palvelee asiakkaita yli 100 maassa ja Länsi-Eurooppaan toimitetaan suurin osuus sen myyntivolyymista. Oman myyntiverkoston lisäksi M-real toimii paperin ja kartongin tukkukaupassa kokonaan omistamansa tytäryhtiön Map Merchant Groupin kautta. Yhtiön kuuden sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Lisäksi M-real omistaa 47 prosenttia Metsä-Botniasta. M-realilla on oikeus ostaa omistusosuutensa mukainen osuus Metsä-Botnian kemiallisen sellun tuotannosta. Metsä-Botnian viiden sellutehtaan kemiallisen sellun tuotantokapasiteetti on 2,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Vaikka M-real myy osan valmistamastaan ja Metsä-Botnialta ostamastaan sellusta, se myös ostaa muiden tuottajien sellua avoimilta markkinoilta tasapainottaakseen oman kemiallisen sellun tuotantonsa ja omien paperitehtaidensa tarvitsemien eri sellulaatujen välistä suhdetta. Yhtiö on kuitenkin omavarainen sellun osalta, koska sen käytössä olevat selluresurssit vastaavat suurelta osin sen selluntarvetta. Katso M-realin liiketoiminta Raaka-aineet Sellu. Yhtiön suurin osakkeenomistaja on Metsäliitto, joka omistaa 38,5 prosenttia M-realin osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia M-realin äänivallasta. Metsäliitto on noin yksityisen metsänomistajan osuuskunta. Metsäliitto-Yhtymään kuuluvat Metsäliiton ja M-realin lisäksi muiden muassa Metsä- Botnia, Metsä Tissue ja Finnforest. M-realin liikevaihto oli 6 044,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 73,8 miljoonaa euroa päättyneellä tilikaudella. M-realin liikevaihto oli 2 714,8 miljoonaa euroa ja liiketappio 19,1 miljoonaa euroa päättyneellä kuuden kuukauden jaksolla. M-realin taseen loppusumma oli 6 488,7 miljoonaa euroa ja korolliset nettovelat 2 614,4 miljoonaa euroa. 1

8 Strategia M-real pyrkii vahvistamaan asemaansa yhtenä Euroopan johtavista paperin, kartongin ja pakkausratkaisujen tuottajista ja toimittajista. Lisäksi M-real pyrkii ydintoimialoillaan asiakkaidensa ensisijaiseksi korkealaatuisten tuotteiden toimittajaksi. Tukeakseen näitä strategisia tavoitteitaan M-real on äskettäin julkistanut tarkennetun strategian, joka muodostuu seuraavista keskeisistä tekijöistä: Keskittyminen valikoituihin ydintoimialoihin. M-realin ydintoimialoiksi on vahvistettu Consumer Packaging, Publishing, Commercial Printing ja Office Papers. Tarkennetun strategiansa osana Yhtiö aikoo suunnata suurimmat kehitysinvestointinsa korkealaatuisiin pakkaustuotteisiin ja graafisiin tuotteisiin, joita Yhtiön johto pitää M-realin tärkeimpinä kasvualueina. Ydintoimialoihin kuuluu edelleen Office Papers -toimiala, joka tukee M-realin kokonaisstrategiaa, vaikka siihen ei aiota suunnata merkittäviä investointeja lähitulevaisuudessa. Vaikka Yhtiö on jatkossakin sitoutunut liiketoimintasuhteeseensa Map Merchant Groupin kanssa, se tulee arvioimaan mahdollisuuksia kehittää edelleen tukkuriliiketoimintaansa joko toimialan yhdentymiskehityksen tai muiden toimenpiteiden kautta mukaan luettuna sellaiset vaihtoehdot, joiden seurauksena M-realin omistusosuus Map Merchant Groupissa laskisi alle 50 prosenttiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan on strategisesti tärkeää pitkällä aikavälillä ylläpitää ja kehittää M-realin suhteita paperitukkureihin, koska merkittävä osa kaikesta hienopaperista myydään Euroopassa paperitukkureiden kautta. Tuotannon, myynnin ja markkinoinnin organisoiminen ydintoimialoittain. M-real otti käyttöön uuden organisaatio- ja johtamisrakenteen Tavoitteena on parantaa sisäistä tehokkuutta ja lisätä tulosvastuuta organisoimalla Yhtiön tuotanto, myynti ja markkinointi ydintoimialoittain. Katso M-realin liiketoiminta Uudistettu toimiala- ja organisaatiorakenne. M-real painottaa jatkossakin asiakaslähtöistä markkinointia kehittämällä ja parantamalla tuotteitaan ja palvelujaan siten, että ne vastaavat asiakkaiden liiketoiminnan asettamia vaatimuksia ja lisäävät asiakkaiden kykyä tuottaa lisäarvoa. Yhtiön käsityksen mukaan sen asiakkaiden liiketoiminnan perusteellinen ymmärtäminen luo pohjan innovaatioille ja uusien tuotteiden kehittämiselle. Investointien painottaminen potentiaalisille kasvualueille. Yhtiö aikoo ylläpitää ja parantaa nykyisten liiketoimintojensa kilpailukykyä tekemällä investointeja, jotka tähtäävät tuotteiden laadun parantamiseen, tuotannon tehostamiseen ja ydintoimialojen kustannuskilpailukyvyn lisäämiseen. M-real aikoo priorisoida rakenteelliset investointinsa lähitulevaisuudessa Consumer Packaging-, Publishing- ja Commercial Printing -toimialoille. Erityisesti painotetaan investointeja, jotka auttavat ylläpitämään ja parantamaan M-realin kilpailukykyä ja joilla odotetaan olevan lyhyt takaisinmaksuaika. Vaikka Yhtiö arvioi jatkossakin mahdollisia yritysostoja sopivien tilaisuuksien ilmaantuessa, se ei tällä hetkellä odota tekevänsä merkittäviä yritysostoja lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä. Valikoitujen ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myyminen. Yhtiö on myynyt kolmen viime vuoden aikana tiettyjä omaisuuseriä, viimeksi Metsä Tissuen. Alentaakseen korkeaa velkaantuneisuuttaan Yhtiö on identifioinut muita ydinliiketoimintaansa kuulumattomia omaisuuseriä, jotka se voi myydä sopivina ajankohtina. Yhtiö on tällä hetkellä myymässä koko metsäomaisuuttaan ja arvioi kolmea kotelopakkaustehdasta sekä Savon Sellun tehdasta koskevia strategisia vaihtoehtoja. Katso jäljempänä Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien arviointi. Liiketoimintakulujen pienentäminen parantamalla kustannusten hallintaa ja tehokkuutta. Yhtiö on toteuttanut vuosien kustannussäästöohjelmaan sisältyneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Yhtiö julkisti vuoden 2004 alussa uuden kustannussäästöohjelman, jolla pyritään 200 miljoonan euron vuosittaisiin kustannussäästöihin ja tuotannon tehostamisen tuottamiin hyötyihin. Yhtiön johdon arvion mukaan uusi ohjelma saadaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä ja sen vaikutus kassavirtaan toteutuu täysimääräisesti vuodesta 2007 alkaen. M-real pyrkii jatkossakin alentamaan liiketoimintakulujaan parantamalla kustannusten hallintaa. Katso jäljempänä Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat. 2

9 Vahvuudet M-realin strategia perustuu seuraaviin keskeisiin vahvuuksiin: Johtava markkina-asema pakkauskartongeissa, graafisissa papereissa ja toimistopapereissa. Yhtiö on kapasiteetiltaan sekä päällystetyn että päällystämättömän hienopaperin toiseksi suurin tuottaja Euroopassa. Lisäksi Yhtiö on kapasiteetiltaan Euroopan toiseksi suurin taivekartongin tuottaja ja Euroopan neljänneksi suurin päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja. Erikoistuminen korkealaatuisiin tuotteisiin. Yhtiön tuotevalikoima muodostuu korkealaatuisista tuotteista, joita käytetään pääasiassa kuluttajapakkauksissa, viestinnässä ja mainonnassa, ja tavoitteena on tarjota näiden toimialojen tarpeita vastaavia kattavia ratkaisuja. Yhtiön johdon käsityksen mukaan Yhtiö on yksi johtavista vaativiin loppukäyttöihin tarkoitettujen korkealaatuisten paperi- ja kartonkilajien kehittäjistä ja tuottajista. Pitkäaikaiset asiakassuhteet. Yhtiöllä on moniin merkittävimpiin asiakkaisiinsa tiiviit ja pitkäaikaiset suhteet, joita se pyrkii vahvistamaan jatkuvasti kehittämällä ja parantamalla tuotevalikoimaansa ja palvelujaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Maailmanlaajuinen jakeluverkosto. Yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö M-real International on M-realin tuotteille omistautunut paperi- ja kartonkituotannon myyntiverkosto, joka palvelee asiakkaita yli 100 maassa. Osaava henkilöstö. M-realin henkilöstö on korkeasti koulutettua ja osaavaa. M-realin henkilöstön asiantuntemusta kehitetään jatkuvalla koulutuksella. Korkealaatuisen sellun varmistettu saatavuus. Yhtiön tärkeimmän raaka-aineen, valkaistun kemiallisen sellun saanti varmistetaan omilla sellutehtailla ja omistusosuudella Metsä-Botniassa, joka tuo M-realille myös mittakaavaetuja. Yhtiön saatavilla oleva sellumäärä ja sellun tarve ovat suurelta osin tasapainossa. Katso M-realin liiketoiminta Raaka-aineet Sellu. Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat M-real on toteuttanut vuosien kustannussäästöohjelmaan sisältyneet säästö- ja tehostamistoimenpiteet. Tavoitteena oli alentaa vuosittaisia kustannuksia ja tehostaa toimintaa 295 miljoonalla eurolla vuodessa. Vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä saavutettiin 205 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Lisäksi ohjelman odotetaan tuottavan 50 miljoonan euron lisähyödyn tuotannon tehostamisen kautta, mikäli käyntiasteet ylittävät 90 prosenttia. Noin 40 miljoonan euron tavoiteltuja kustannussäästöjä ei saavutettu. Yhtiö julkisti vuoden 2004 alussa uuden kustannussäästöohjelman, jolla pyritään 200 miljoonan euron vuositason kustannussäästöihin ja toiminnan tehostamiseen myynnissä, markkinoinnissa, logistiikassa, hankinnoissa ja tuotannossa. Yhtiön johdon arvion mukaan uusi ohjelma saadaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä, ja sen täydet vaikutukset kassavirtaan toteutuvat vuonna Arvion mukaan kustannuksia voidaan pienentää noin 170 miljoonaa euroa ja, mikäli käyntiasteet ylittävät 90 prosenttia, tuotannon tehostamisella päästään noin 30 miljoonan euron lisäsäästöihin. Noin 30 miljoonan euron kustannussäästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2004 loppuun mennessä. Yhtiö on tehnyt 7 miljoonan euron varauksen, joka liittyy tiettyihin uuden kustannussäästöohjelman johdosta odotettuihin henkilöstömäärän supistamisiin. Yhtiö odottaa, että uuden kustannussäästöohjelman toteuttaminen aiheuttaa kertaluontoisia lisäkustannuksia, mutta se ei pysty tällä hetkellä arvioimaan näiden lisäkustannusten kokonaismäärää. M-real pyrkii jatkossakin pienentämään liiketoimintakulujaan tehostamalla kustannusten hallintaa. Yhtiön johto pyrkii tarpeen mukaan ja sopivina ajankohtina pienentämään kustannuksia ja parantamaan kannattavuutta uusilla toimenpiteillä, kuten supistamalla tiettyjen liiketoimintojen henkilöstömäärää. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät M-realin liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Kustannussäästö- ja tehostamisohjelmat. 3

10 Divestoinnit Yhtiö on myynyt kolmen viime vuoden aikana tiettyjä omaisuuseriä, viimeksi Metsä Tissuen. Metsä Tissuen myynti. M-real valmistautui Metsä Tissuen myyntiin hankkimalla sen ensin kokonaan omistukseensa vuonna Tämän jälkeen M-real myi Metsä Tissuen osakkeista 66 prosenttia Metsäliitolle ja 17 prosenttia Tapiola-ryhmälle ja loput 17 prosenttia Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammolle. Tammikuussa 2004 toteutettujen erillisten osakekauppojen kauppahinnat vastasivat 570 miljoonan euron kokonaisarvoa. Myyntivoitto verojen jälkeen oli yhteensä noin 173 miljoonaa euroa. Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät M-realin liiketoiminnan tulokseen vaikuttavia tekijöitä Yritysostot ja -myynnit. Metsäomaisuus. Yhtiö on myymässä 94,51 prosentin omistusosuuttaan Forestia Oy:ssä ( Forestia ). Forestia omistaa noin hehtaaria metsämaata. Riippumattoman arvion mukaan Forestian arvo on 172 miljoonaa euroa. Yhtiön omistamien Forestian osakkeiden kirjanpitoarvo oli 165 miljoonaa euroa Yhtiön johdon arvion mukaan Yhtiö tulee myymään Forestian vuoden 2004 loppuun mennessä. Yhtiöllä ei tällä hetkellä ole kolmannen osapuolen kanssa sitovaa sopimusta koskien tämän omaisuuserän myymistä. Ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien arviointi Kotelopakkaustehtaat. Yhtiö arvioi strategisia vaihtoehtoja koskien sen kolmea kotelopakkaustehdasta Tampereella, Kecskemétissä (Petöfi, Unkari) ja Brysselissä (Meulemans, Belgia). Nämä tehtaat valmistavat kuluttajapakkauksia taivekartongista. Savon Sellu. Yhtiö arvioi myös Savon Sellun tehdasta koskevia strategisia vaihtoehtoja. Savon Sellu tuottaa puolikemiallista aallotuskartonkia, joka on aaltopahvin valmistuksessa käytettävä ensiökuituun perustuva tuote. IFRS-laskentastandardien käyttöönotto M-real ilmoitti , että tapahtuvan IFRS-laskentastandardien käyttöönoton odotetaan pienentävän Yhtiön raportoitua omaa pääomaa, mikä johtuu muutoksista eläkevastuiden, myynti- ja takaisinvuokraussopimusten, laskennallisen verovelan, rahoitusinstrumenttien ja omaisuuserien arvostuksessa ja kirjaamisessa. Lisäksi Yhtiön korolliset nettovelat kasvavat johtuen muutoksista leasing-sopimusten ja eläkevastuiden luokituksessa. Alustavien selvitysten perusteella Yhtiö arvioi, että IFRS-standardien käyttöönotto pienentää omaa pääomaa noin 320 miljoonalla eurolla ja kasvattaa korollisia nettovelkoja noin 60 miljoonalla eurolla Yhtiön avaavassa IFRS-konsernitaseessa, joka laaditaan päivämäärällä Katso Liiketoiminnan tulos, taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät IFRS-laskentastandardien käyttöönotto. 4

11 YHTEENVETO KONSERNITILINPÄÄTÖSTIEDOISTA JA PRO FORMA -TIEDOISTA Seuraava yhteenveto Yhtiön konsernitilinpäätöstiedoista tulee lukea yhdessä tähän listalleottoesitteeseen sisältyvien Yhtiön konsernitilinpäätösten kanssa. Alla esitettävä yhteenveto konsernitilinpäätöstiedoista , , , ja päättyneiltä tilikausilta perustuu M-realin tilintarkastettuihin konsernitilinpäätöksiin. Alla esitettävä yhteenveto tilintarkastamattomista konsernitilinpäätöstiedoista vuosien 2003 ja 2004 ensimmäisiltä kuuden kuukauden jaksoilta perustuu M-realin tilintarkastamattomiin osavuosikatsauksiin. Yhtiön johdon käsityksen mukaan vuosien 2003 ja 2004 ensimmäisten kuuden kuukauden tilintarkastamattomiin konsernin osavuosikatsaustietoihin on tehty jaksotukset (jotka koostuvat tavanomaisista, toistuvista eristä), jotka ovat tarpeellisia kyseisten osavuosikatsaustietojen esittämiseksi yhdenmukaisina tilintarkastettujen konsernitilinpäätösten kanssa, lukuun ottamatta joitakin tavanomaisia vuoden lopussa tehtäviä oikaisuja. Alla esitetty yhteenveto pro forma -konsernitilinpäätöstiedoista päättyneeltä tilikaudelta ja vuoden 2003 ensimmäiseltä kuudelta kuukaudelta on laadittu ikään kuin Metsä Tissuen myynti olisi tapahtunut Katso Pro forma -tietoja Pro Toteu- Pro Toteu- Toteunut forma tunut forma (2) tunut (2) 1999 (1) (tilintarkastettu) (tilintarkasta- (tilintarkastamaton) maton) (miljoonaa euroa lukuun ottamatta osakekohtaisia tietoja ja tiettyjä tunnuslukuja) TULOSLASKELMATIETOJA Liikevaihto , , , , , , , , ,8 Liikevoitto ennen poistoja ,3 959,5 867,6 782,0 554,8 470,1 321,8 280,7 195,1 Liikevoitto ,6 604,0 389,2 324,3 73,8 38,3 82,2 67,8 19,1 Satunnaiset erät... 26,7 57,5 183,3 144,5 15,1 181,9 0,0 197,0 195,0 Tilikauden tulos ,1 339,7 212,2 208,9 95,0 77,8 19,0 195,2 110,9 TASETIETOJA Pysyvät vastaavat , , , , , , , , ,7 Vaihtuvat vastaavat , , , , , , , , ,0 Vastaavaa yhteensä , , , , , , , , ,7 Oma pääoma , , , , , , , , ,3 Vähemmistöosuus... 55,6 52,4 59,6 74,6 18,9 18,7 23,1 22,3 18,6 Pakolliset varaukset... 39,4 72,8 113,9 66,3 77,4 69,0 58,7 49,5 64,3 Pitkäaikainen vieras pääoma , , , , , , , , ,4 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , , , , , ,1 Vastattavaa yhteensä , , , , , , , , ,7 MUITA TALOUDELLISIA TIETOJA (3) Liiketoiminnan kassavirta ,4 507,2 695,9 666,4 425,1 184,8 78,8 Bruttoinvestoinnit , ,0 740,0 310,0 396,7 243,1 84,2 Sijoitetun pääoman tuotto, %... 10,5 13,5 6,9 5,8 1,6 3,2 0,3 Omavaraisuusaste, %... 38,4 25,7 30,0 34,2 31,9 32,9 35,8 Velkaantumisaste, % Korollinen nettovelka , , , , , , ,4 Osakekohtainen tulos (4)... 1,34 2,20 0,55 0,36 0,51 0,11 0,35 Osakekohtainen osinko... 0,45 0,60 0,60 0,60 0,30 Osakekohtainen oma pääoma... 12,28 14,05 13,08 13,75 12,54 13,18 12,87 (1) Yhtiön konsernitilinpäätöstiedot vuodelta 1999 on muutettu resurssiyhtiöiden Metsä-Botnian ja Metsä-Rauman konsolidointimenetelmän osalta. Vuoden 2000 alusta lähtien kyseiset yhtiöt on yhdistelty Yhtiön konsernitilinpäätökseen rivi riviltä M-realin omistusosuuden mukaisina (Metsä-Botniasta 52,3 prosenttia ja Metsä-Raumasta 29,3 prosenttia). Aikaisempina vuosina Metsä-Botnia yhdisteltiin tytäryhtiönä ja Metsä-Rauma osakkuusyhtiönä pääomaosuusmenetelmää käyttäen. Tässä listalleottoesitteessä vuoden 1999 konsernitilinpäätös on oikaistu siten, että se on vertailukelpoinen vuoden 2000 konsernitilinpäätökseen nähden. Metsä-Rauma fuusioitiin Metsä-Botniaan vuoden 2000 lopussa, jolloin Metsä-Botnian nykyinen omistusrakenne syntyi (M-realin omistusosuus 47 prosenttia). (2) Metsä Tissue myytiin tammikuussa Tammi-kesäkuun 2003 pro forma -tuloslaskelma on laadittu ikään kuin myynti olisi tapahtunut jo Tästä syystä Metsä Tissuen myynnistä syntynyt myyntivoitto sisältyy sekä pro forma -tuloslaskelmaan päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta että tuloslaskelmaan päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta. (3) Tässä esitettyjen taloudellisten tietojen sekä muiden taloudellisten tietojen laskentakaavojen osalta, katso Konsernitilinpäätöstietoja. (4) Ilman satunnaiseriä. Laskentakaava on esitetty alaviitteessä 6 kohdassa Konsernitilinpäätöstietoja. 5

12 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä ennen Osakeantia... Osakeannissa merkittäväksi tarjottavat Osakkeet... Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä Osakeannin jälkeen... Osakeannin Täsmäytyspäivä YHTEENVETO OSAKEANNISTA kaupparekisteriin merkittyä A-sarjan osaketta ja kaupparekisteriin merkittyä B-sarjan osaketta B-sarjan osaketta A-sarjan osaketta ja B-sarjan osaketta olettaen, että kaikki Osakkeet merkitään Osakeannissa. Merkintäaika... Merkintäaika alkaa ja päättyy klo Merkintähinta... Suurimman osakkeenomistajan osallistuminen Osakeantiin... Hankittavien varojen käyttö... Oikeus merkintään... Merkintäoikeuksien käyttäminen... 3,00 euroa Osakkeelta. Metsäliitto, joka omistaa 38,5 prosenttia Yhtiön osakkeista ja jolla on 64,2 prosenttia Yhtiön äänivallasta, on sitoutunut käyttämään Merkintäoikeutensa kokonaisuudessaan Osakeannissa. Olettaen, että kaikki Osakkeet merkitään, Osakeannista saatavat nettovarat tulevat olemaan noin 430 miljoonaa euroa palkkioiden ja arvioitujen kulujen vähentämisen jälkeen. Yhtiö aikoo käyttää Osakeannilla hankittavat nettovarat velkaantuneisuutensa alentamiseen. Katso Osakeannin tausta ja syyt sekä hankittavien varojen käyttö. Kukin M-realin A- ja/tai B-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon, saa yhden Merkintäoikeuden jokaista omistamaansa A- ja/tai B-sarjan osaketta kohden. Osakkeenomistaja, tai se jolle Merkintäoikeus on siirtynyt, voi merkitä jokaista kuutta (6) Merkintäoikeutta kohden viisi (5) uutta Osaketta ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Ensisijainen merkintä ). Kukin M-realin A- ja/tai B-sarjan osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää ensisijaisen merkintäetuoikeutensa joko kokonaan tai osittain, voi Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkitä Osakkeita, joita ei ole merkitty ensisijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ( Toissijainen merkintä ). Osakkeiden murto-osia ei voida merkitä. Osakkeenomistaja tai se, jolle Merkintäoikeuksia on siirtynyt, voi käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain antamalla merkintätoimeksiannon omalle tilinhoitajayhteisölleen tämän erikseen antamien ohjeiden mukaisesti ennen Merkintäajan päättymistä ja maksamalla merkittävien Osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan merkintätoimeksiannon tekemisen yhteydessä. Tilinhoitajayhteisöt ja omaisuudenhoitajat saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista jo ennen Merkintäajan päättymistä. Merkintäoikeuksien perusteella tehdyt merkinnät ovat sitovia eikä niitä voi muuttaa tai peruuttaa. Lisätietoja Merkintäoikeuksien käyttämisestä kohdassa Osakeannin ehdot. 6

13 Toissijaisen merkintäetuoikeuden käyttäminen... Käyttämättömät Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus... Merkintätakaus... Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla ja niiden siirrettävyys... Myyntirajoitukset... Osakkeenomistaja, joka on Täsmäytyspäivänä merkitty Yhtiön osakasluetteloon ja joka käyttää Merkintäoikeutensa joko kokonaan tai osittain, voi samassa yhteydessä käyttää Toissijaista merkintäetuoikeuttaan (i) ilmoittamalla sen määrän Osakkeita, jotka hän sitoutuu merkitsemään Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella ja (ii) maksamalla merkintäsitoumuksen nojalla merkittävien Osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan. Mikäli Toissijaisessa merkinnässä annettujen merkintäsitoumusten perusteella merkittävien Osakkeiden määrä ylittää Ensisijaisessa merkinnässä merkitsemättä jääneiden Osakkeiden määrän ( ylimerkintä ), Toissijaisessa merkinnässä merkittävissä olevat Osakkeet jaetaan niitä merkinneiden osakkeenomistajien kesken heidän Täsmäytyspäivän mukaisen osakeomistuksensa suhteessa kuitenkin siten, että osakkeenomistaja saa Osakkeita enintään Toissijaista merkintää koskevan merkintäsitoumuksensa mukaisen enimmäismäärän. Toissijaisessa merkinnässä annettu merkintäsitoumus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa. Merkintäoikeudet ja Toissijainen merkintäetuoikeus, joita ei ole käytetty ennen Merkintäajan päättymistä, raukeavat arvottomina. Pääjärjestäjät ovat kumpikin erikseen tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutuneet merkitsemään tai hankkimaan merkitsijöitä kaikille niille Osakkeille, joita ei ole merkitty Merkintäoikeuksien ja Toissijaisen merkintäetuoikeuden nojalla lukuun ottamatta niitä Osakkeita, jotka Metsäliitto on sitoutunut merkitsemään Osakeannissa. Katso Osakeannin ehdot ja Osakeannin järjestäminen. Merkintäoikeudet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä klo alkaen klo asti. Toissijainen merkintäetuoikeus ei ole siirrettävissä. Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti eikä niitä saa tarjota tai myydä ilman rekisteröintiä Yhdysvalloissa, muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain sallimissa poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta. Tämän mukaisesti Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia tullaan tarjoamaan ja myymään (a) Yhdysvalloissa ainoastaan Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Rule 144A -säännöksessä määritellyille institutionaalisille sijoittajille (qualified institutional buyers) Yhdysvaltain arvopaperilain sallimassa poikkeustapauksessa rekisteröintivelvollisuudesta, ja (b)yhdysvaltojen ulkopuolella Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetun Regulation S -säännöksen mukaisesti. Tietyin poikkeuksin Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia ei tulla tarjoamaan Australiassa, Espanjassa, Hongkongissa, Japanissa, Ranskassa eikä Yhdysvalloissa (lukuun ottamatta tiettyjä institutionaalisia sijoittajia), eikä sellaisille sijoittajille, joiden kotipaikka on näissä maissa. Lisätietoja tietyistä Osakkeita ja merkintäetuoikeuksia koskevista myyntirajoituksista löytyy kohdasta Ohjeet osakkeenomistajille ja merkitsijöille Tiettyjä osakkeenomistajia koskevat rajoitukset osallistua Osakeantiin. 7

14 M-real on pyytänyt Nordea Pankki Suomi Oyj:tä ohjeistamaan Suomessa toimivat tilinhoitajayhteisöt olemaan hyväksymättä merkintätoimeksiantoja sellaisilta sijoittajilta, jotka eivät voi merkitä Osakkeita Osakeantia koskevien myyntirajoitusten takia. Osakkeiden luovuttamista koskeva rajoitus (Lock-up)... Julkinen kaupankäynti Yhtiön osakkeilla ja Merkintäoikeuksilla... Kaupankäynti uudella arvo-osuuslajilla. Osakkeiden kirjaus arvo-osuustileille ja kaupankäynti... Yhtiö on sitoutunut siihen, että se ei ennen (tiettyjä rajoitettuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta) ilman Pääjärjestäjien etukäteistä, kirjallista suostumusta tarjoa, myy tai sitoudu myymään tai muuten luovuta Yhtiön A-sarjan tai B- sarjan osakkeita tai muita arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa A-sarjan tai B-sarjan osakkeisiin, tai ryhdy oikeustoimeen, jonka tarkoituksena on luovuttaa tai jonka kohtuudella voidaan odottaa, suoraan tai välillisesti, johtavan sanottujen arvopapereiden luovuttamiseen (joko todellisen luovutuksen tai käteissuorituksen tai muun oikeustoimen kautta, joka omaa saman taloudellisen vaikutuksen) Yhtiön tai sen lähipiiriin kuuluvan tahon toimesta, tai julkisesti ilmoita tarjoavansa A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai muita sellaisia arvopapereita. Metsäliitto on sitoutunut siihen, että se ei ennen ilman Pääjärjestäjien etukäteistä, kirjallista suostumusta tarjoa, myy, sitoudu myymään, panttaa, anna optiota tai oikeutta ostaa tai muutoin siirrä tai luovuta Yhtiön A-sarjan tai B-sarjan osakkeita tai muita arvopapereita, joilla voi merkitä tai jotka ovat vaihdettavissa A-sarjan tai B-sarjan osakkeisiin, tai ryhdy oikeustoimeen, jonka tarkoituksena on luovuttaa tai jonka kohtuudella voidaan odottaa, suoraan tai välillisesti, johtavan sanottujen arvopapereiden luovuttamiseen (joko todellisen luovutuksen tai käteissuorituksen tai muun oikeustoimen kautta, joka omaa saman taloudellisen vaikutuksen) Metsäliiton, sen lähipiiriin kuuluvan tahon (kuten ne on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation D säännöksessä) tai niiden puolesta toimivan tahon toimesta, tai julkisesti ilmoita aikomuksestaan ryhtyä mihinkään sellaiseen oikeustoimeen. Katso Osakeannin järjestäminen. M-realin A- ja B-sarjan osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin päälistalla kaupankäyntitunnuksilla MRLAV (A-sarjan osakkeet) ja MRLBV (B-sarjan osakkeet). Merkintäoikeuksien kaupankäyntierä on 500, kaupankäyntitunnus MRLBVU0104 ja ISIN-koodi FI Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet kirjataan osakemerkinnän jälkeen arvo-osuustileille uutena arvo-osuuslajina, joka otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä eli Merkintäajan päättymistä seuraavana pörssipäivänä. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Osakkeet yhdistetään M-realin nykyiseen B-sarjan osakelajiin ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina nykyisten B-sarjan osakkeiden kanssa arviolta Muussa kuin Toissijaisen merkinnän ylimerkintätilanteessa Toissijaisen merkintäetuoikeuden perusteella merkityt Osakkeet lasketaan liikkeelle, kirjataan arvo-osuustilille ja otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä samanlajisina nykyisten osakkeiden kanssa arviolta Mikäli 8

15 Toissijaisessa merkinnässä toteutuu ylimerkintä, Toissijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet lasketaan liikkeelle, kirjataan arvo-osuustilille ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun Osakkeet on jaettu Toissijaiseen merkintään osallistuneille osakkeenomistajille, arviolta Osingot... Osakkeiden tuottama äänioikeus... Sijoituspäätöksessä huomioonotettavia seikkoja... Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet oikeuttavat täyteen osinkoon sen jälkeen kun Yhtiön osakepääoman korotus on rekisteröity kaupparekisteriin. Katso Osakeannin ehdot Osakasoikeudet, Osingot ja osinkopolitiikka ja Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja Taloudelliset riskit Osingot. Osakeannissa liikkeeseen laskettavat Osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä kuin muutkin Yhtiön B-sarjan osakkeet. Yhtiön jokainen A-sarjan osake oikeuttaa 20 ääneen yhtiökokouksissa, kun taas jokainen B-sarjan osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksissa. Katso Osakkeet ja osakepääoma. Merkintäoikeuksiin ja/tai Osakkeisiin sijoittamista harkitsevien tulee tutustua kohtaan Sijoituspäätöksessä huomioon otettavia seikkoja. 9

16 ERÄITÄ TÄRKEITÄ OSAKEANTIIN LIITTYVIÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ M-realin hallituksen päätös Osakeannin ehdoista Osakkeet kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssissä ilman Merkintäoikeuksia (ex-rights -päivä) Osakeannin täsmäytyspäivä Merkintäaika alkaa Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla alkaa Helsingin Pörssissä Kaupankäynti Merkintäoikeuksilla päättyy Helsingin Pörssissä Merkintäaika päättyy on viimeinen mahdollinen päivä, jolloin Merkintäoikeuksia ja Toissijaista merkintäetuoikeutta voi käyttää. Omaisuudenhoitajat ja tilinhoitajayhteisöt saattavat edellyttää merkintätoimeksiannon antamista jo ennen Merkintäajan päättymistä. Ensisijaisessa merkinnässä merkityt Osakkeet otetaan uutena arvo-osuuslajina kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä Osakepääoman korotus merkitään kaupparekisteriin... arviolta Uusi arvo-osuuslaji yhdistetään Yhtiön nykyiseen B-sarjan osakelajiin ja kaupankäynti Ensisijaisessa merkinnässä merkityillä Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä... arviolta Kaupankäynti Toissijaisessa merkinnässä merkityillä Osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä (muussa kuin ylimerkintätilanteessa)... arviolta Ylimerkintätilanteessa Toissijaisessa merkinnässä merkittyjen Osakkeiden kaupankäynti alkaa Helsingin Pörssissä... arviolta Ylimerkintätilanteessa ylimääräiset merkintämaksut palautetaan... arviolta

15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta

15 789 644 Osaketta Alustava myyntihinta: 4,25 5,25 euroa Osakkeelta Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa

9 160 000 Osaketta Alustava hintaväli: 4,20 5,00 euroa Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj

38 440 137 Osaketta. Neste Oil Oyj Tässä Listalleottoesitteessä annetut tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

Nordea Corporate Finance

Nordea Corporate Finance LISTALLEOTTOESITE 19.11.2004 [YHTIÖN LOGO] LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAKEANTI 6 358 834 osaketta Merkintähinta 7,50 euroa osakkeelta Lassila & Tikanoja Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö,

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta

LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI. Enintään 7 913 154 osaketta. Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 28.10.2003 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI Enintään 7 913 154 osaketta Merkintähinta 2,70 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Yhtiö tai Suominen ) tarjoaa osakkeenomistajiensa merkittäväksi

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities

Merrill Lynch International Kansainvälinen koordinaattori. Merrill Lynch International Pääjärjestäjä. Nordea Securities MYYNTIESITE 31.5.2002 Tässä myyntiesitteessä esitetyt tiedot ovat alustavia. Osakkeiden myyntihinnasta, osakkeiden lukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien osakkeiden määrästä päätetään lopullisesti

Lisätiedot

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta

26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26FEB201410234372 8 308 534 476 Tarjottavaa osaketta 0,08 euroa Tarjottavalta osakkeelta Outokumpu Oyj ( Outokumpu ) tarjoaa merkittäväksi ( Osakeanti ) enintään 8 308 534 476 uutta osaketta

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. 26.211.838 osaketta. Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 30.5.2003 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti 26.211.838 osaketta Merkintähinta 0,40 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( Biotie tai Yhtiö ) on 26.5.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 28.4.2008 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 13.233.540 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti

TECHNOPOLIS OYJ. Osakeanti TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 15.5.2012 TECHNOPOLIS OYJ Osakeanti enintään 12.088.836 Osaketta Technopolis Oyj, joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista

TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003. SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista TARJOUSASIAKIRJA JA LISTALLEOTTOESITE 30.9.2003 SYSOPEN OYJ:n julkinen ostotarjous NOVO GROUP OYJ:n osakkeista Sysopen Oyj ( Tarjouksen tekijä tai SysOpen ) ja Novo Group Oyj ( Novo Group ) sopivat yhdistyvänsä

Lisätiedot

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta

OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj. Osakeanti. enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta LISTALLEOTTOESITE 14.10.2005 OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Osakeanti enintään 78 585 304 A-sarjan osaketta ja enintään 22 003 176 K-sarjan osaketta Merkintähinta 7,20 euroa uudelta A-sarjan osakkeelta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta

Suominen Yhtymä Oyj. Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta 3.10.2011 Suominen Yhtymä Oyj Osakeanti Vähintään 188.888.889 ja enintään 266.666.667 osaketta Merkintähinta 0,45 euroa osakkeelta Suominen Yhtymä Oyj ( Suominen Yhtymä tai Yhtiö ) on solminut sopimuksen

Lisätiedot

Pääjärjestäjä Nordea

Pääjärjestäjä Nordea ESITE 25.8.2009 1.611.977 Tarjottavaa A-sarjan osaketta ja 2.129.810 Tarjottavaa B-sarjan osaketta Merkintähinta 12,00 euroa Tarjottavalta A-sarjan ja B-sarjan osakkeelta Tämä Esite liittyy osakkeenomistajien

Lisätiedot

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 8.4.2011 3 838 143 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 5,20 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa Aspo

Lisätiedot

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta

ESITE 24.3.2011. 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta ESITE 24.3.2011 9 489 877 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 10,50 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä esite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan osakeantiin ( Osakeanti ), jossa

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta

BIOTIE THERAPIES OYJ. Osakeanti. Enintään 12.000.000 osaketta. Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta LISTALLEOTTOESITE 26.5.2005 BIOTIE THERAPIES OYJ Osakeanti Enintään 12.000.000 osaketta Merkintähinta 0,75 euroa osakkeelta Biotie Therapies Oyj ( BioTie tai Yhtiö ) on 25.5.2005 päättänyt korottaa Yhtiön

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj

LISTALLEOTTOESITE. KONE Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 KONE Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj

LISTALLEOTTOESITE. Cargotec Oyj LISTALLEOTTOESITE 23. toukokuuta 2005 Cargotec Oyj Kone Oyj jakautuu arviolta 1. kesäkuuta 2005 ( Jakautumisen Voimaantulopäivä ) siten, että sen kaikki varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä kahdelle

Lisätiedot

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE

SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE 4.4.2006 SANOMAWSOY OYJ:N OSAKESARJOJEN YHDISTÄMINEN JA SUUNNATTU OSAKEANTI A-OSAKKEIDEN OMISTAJILLE Enintään 2 312 731 osaketta Merkintähinta 0,43 euroa osakkeelta SanomaWSOY Oyj:n 3.4.2006 pidetty varsinainen

Lisätiedot

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen.

12 274 355 Osaketta. Katso Osakkeisiin liittyvistä tietyistä riskitekijöistä kohta Riskitekijät Listalleottoesitteen sivulta 4 alkaen. LISTALLEOTTOESITE 12 274 355 Osaketta Aspocomp Group Oyj ( Aspocomp tai Yhtiö ) on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ( Helsingin Pörssi ) pörssilistalla noteerattu suomalainen julkinen osakeyhtiö. Aspocompin hallitus

Lisätiedot

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet.

Osakkeet ovat vapaasti luovutettavissa, ja ne tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin Restamaxin olemassa olevat osakkeet. LISTALLEOTTOESITE Listautumisanti enintään 3.600.000 uutta osaketta Merkintähinta 4,60 euroa osakkeelta Yleisö- ja Instituutioannissa sekä 4,14 euroa osakkeelta Henkilöstöannissa Listautumisannissa Restamax

Lisätiedot

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta

ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ. Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta ESITE 25.5.2015 INCAP OYJ Osakeanti / Enintään 109 114 035 Incap Oyj:n osaketta Incap Oyj ("Incap" tai "Yhtiö"), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta

Osakeanti. Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta COMPONENTA OYJ ESITE 16.8.2013 Osakeanti Enintään 7 500 000 osaketta Merkintähinta 1,60 euroa osakkeelta Componenta Oyj ( Componenta tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

Osakeanti. 5.273.182 osaketta

Osakeanti. 5.273.182 osaketta LISTALLEOTTOESITE 11.11.2003 Osakeanti 5.273.182 osaketta Atria Yhtymä Oyj:n ( Atria tai Yhtiö ) yhtiökokous on 11.11.2003 päättänyt korottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvalla uusmerkinnällä

Lisätiedot

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta

GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta ESITE 28.2.2013 GLASTON OYJ ABP Osakeanti Enintään 50 000 000 osaketta Merkintähinta 0,20 euroa osakkeelta Glaston Oyj Abp ( Glaston tai Yhtiö ) tarjoaa yleisölle suunnatulla osakeannilla merkittäväksi

Lisätiedot

CITYCON OYJ Osakeanti

CITYCON OYJ Osakeanti ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 11.9.2012 CITYCON OYJ Osakeanti enintään 49.032.002 Osaketta Citycon Oyj ( Citycon tai Yhtiö ), joka on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, tarjoaa osakkeenomistajilleen

Lisätiedot

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta

Osakeanti. enintään 4.720.630 osaketta LISTALLEOTTOESITE 20.7.2007 Osakeanti enintään 4.720.630 osaketta Tämän listalleottoesitteen ("Esite") mukainen osakeanti ("Osakeanti") liittyy Affecto Oyj:n ("Yhtiö" tai "Affecto") julkiseen ostotarjoukseen

Lisätiedot

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE

OSAKKEISIIN SIJOITTAMISEEN LIITTYY RISKEJÄ. KATSO RISKITEKIJÄT. ESITE ESITE Listautuminen NASDAX OMX Helsinki Oy:n Pörssilistalle Osakemyynti alustavasti vähintään 10 000 000 ja enintään 11 500 000 Myyntiosaketta Henkilöstöanti alustavasti enintään 100 000 Henkilöstöosaketta

Lisätiedot