JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 101 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 17:00-17:33 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Merkintöjä Kaupunginvaltuuston päätös Rivitalotontin myyminen Oksana ja Vitali Finaginin oikaisuvaatimus maisematyölupaan Kiinteistön myyminen rakennuksineen Joni Holopaiselle 107 Keskijärvi-Röksän kyläyhdistys ry:n avustushakemus kylätalon kentän ja hiekkatien kunnostukseen 108 Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n avustushakemus Määtänmäen kunnostuksen jatkamiseen Albert Vartiaisen rahastosta TeliaSonera Finland Oyj:n poikkeamishakemus Anja Sauran poikkeamishakemus Heikki Erosen poikkeamishakemus Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus Viranhaltijoiden päätökset 26

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Martikainen Maija jäsen Minkkinen Jaana jäsen Salo Kauko jäsen Bogdanoff Eero jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Rossi Hannes varajäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Miettinen Mikko nuorisovaltuuston edustaja Näätänen Anu tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Poissa Tikka Sari jäsen Puustinen Timo jäsen Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Marjo Hämäläinen pöytäkirjan tarkastaja Kauko Salo pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 100 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 101 Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Hämäläisen ja Kauko Salon. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 102 Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat; Kä py kan gas (8.) kaupunginosa, Wahlforssinkatu välillä Kuurnankatu - Pa mi lonka tu, linja-autopysäkit; Raatekangas (21.) kaupunginosa, Wahlforssinkatu välillä Rah ti ka tu - Raatekankaantie, linja-autopysäkit; Rantakylä (11.) kaupunginosa, Ut ran tie välillä Latolankatu - Kiviniementie, linja-autopysäkit ja Ruuhitie välillä La to lan ka tu - Kuohutie, linja-autopysäkit; Hukanhauta (15.) kaupunginosa, Lo ni kin tie välillä Porkkatie - Jakokunnantie, linja-autopysäkit; Eno (40.) kau pun gin osa, Korpilaitumen leikkipaikka ja Uimaharju (41.) kaupunginosa, Sininen puisto. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat; Raa te kan gas (21.) kaupunginosa, Raatekankaan eritasoliittymän tie suun ni tel man yhteydessä laaditut katusuunnitelmat: Raatekankaantie väli Lukkotie VT6, Salpakankaankatu väli VT6 - Levytie, Hirsitie plv 0 262, Lukkotie plv 0-37, Le vy tie, Salpakatu plv 0-80 ja Kiilatie. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraava tiesuunnitelma Valtatie 6:n pa ran ta minen Raatekankaan kohdalla, Joensuu ja Kontiolahti. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat; Ran ta ky län (11.) kaupunginosa, Hauentie ja Lohentie välillä Hauen tie-kään tö paik ka. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat; Lin nun lah ti (17.) kaupunginosa, Kasvitieteellinen puisto, Promootiopuualue Kaupunkirakenneyksikön virastopalvelut ovat suljettuina Symmetrisen kaupungin kehitysvision laatimisen iltakoulut yhdessä kau pun ginhal li tuk sen kanssa pidetään tiistaina klo Tiedepuistossa ja tiistaina klo , paikka vielä avoin. Kaupunkirakennelautakunnan iltakoulu viherkaavan palautteesta pidetään tiistai na klo Laturissa. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus Wahlforssinkatu välillä Kuurnankatu - Pamilonkatu, linja-autopysäkit ym. Liite 2 Kuulutus Raatekankaantie väli Lukkotie-VT6 ym. Liite 3 Kuulutus Tiesuunnitelma VT6:n parantaminen Raatekankaan kohdalla Joensuu ja Kontiolahti Liite 4 Kuulutus Hauentie, Lohentie välillä Hauentie-kääntöpaikka Liite 5 Kuulutus Kasvitieteellinen puisto, Promootiopuualue 2014

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunginvaltuuston päätös KRAKLK Raatekankaan (21) kaupunginosan korttelin 2101 laajennuksen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Raatekankaan (21) kaupunginosan korttelin 2101 laajennuksen asemakaavan muutoksen ja tonttijaon. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä kaupunginvaltuuston päätöksen tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Rivitalotontin myyminen 3243/ /2014 KRAKLK 104 Tonttipalvelut on järjestänyt syksyllä 2013 rivitalotonttien tarjouskilpailun. Karhun mäes sä korttelissa 51 tontista 1 os. Artiokatu 2 korkeimman tarjouksen euroa teki Tyylitalot Oy. Tontin pinta-ala on m² ja rakennusoikeus 664 k-m² Yhtiö on maksanut määräajassa varausmaksun 2.052,74. Varausaika on saakka. Tontti voidaan myydä Tyylitalot Oy:n toimestaan perustettavan asun to-osa ke yh tiön lukuun tarjouksen mukaisella kauppahinnalla. Va raus maksu hyvitetään kauppahinnassa. Valmistelija: kaupungingeodeetti Timo Lajunen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myydä Tyylitalot Oy:lle toimestaan pe rustet ta van asunto-osakeyhtiön lukuun Karhunmäessä korttelissa 51 sijaitsevan noin 3000 m²:n suuruisen tontin 1 ( ) seuraavin ja muutoin kau pungin val tuus ton vahvistamin ehdoin: - Kauppahinta on , josta on maksettu varausmaksua 2.052,74. Lop pu kaup pa hin ta ,26 euroa on maksettava ennen kaupantekoa kau pun gin tilille erillistä laskua vastaan. - Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on mak set tu ja kauppakirja allekirjoitettu. - Tontti myydään vapaana rasitteista ja rasituksista. - Kauppakirja on allekirjoitettava mennessä tai muutoin tämä pää tös raukeaa. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Kartta tontista Jakelu Tyylitalot Oy

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Oksana ja Vitali Finaginin oikaisuvaatimus maisematyölupaan 2862/ /2014 KRAKLK 105 Oksana ja Vitali Finagin ovat tehneet allekirjoitetun oi kai su vaa ti muksen kaupunginpuutarhurin tekemään päätökseen. Oi kai su vaa timuk ses sa esitetään päätöksen kumoamista lupapäätöksen kielteiseen pää tökseen yhden männyn kaatamisen osalta. Oksana ja Vitali Finagin ovat pe rus telleet männyn kaadon tarvetta kesällä 2014 kiinteistön pihalla tehtävällä sa la ojare mon til la. Oikaisuvaatimus on jätetty määräajan kuluessa. Oikaisuvaatimus on liitteenä. Kaupunginpuutarhurin päätös on luettavissa luot ta mus hen ki löiden verkkopalvelussa kohdassa kokouksen muut asiakirjat. Alkuperäisessä maisematyölupahakemuksessa tätä perustelua tonttipuiden kaa toon ei ollut esitetty. Puiden kaatoa oli perusteltu mahdollisella talon seinämän vau rioi tu mi sel la. Kaupunginpuutarhurin selvitys oikaisuvaatimukseen: Hiitolankadun varressa kasvaa useamman kiinteistön kohdalla komeita mai sema pui ta. Jos Hiitolankadun kaikki maisemassa merkittävät puut kaadetaan, voidaan katsoa, että katunäkymä turmeltuu tältä osin. Hiitolankatu 10 kohdalla katu alu een puolella kasvaa kaksi mäntyä ja yksi vaahtera. Toinen männyistä on hyvin näyttävä yksilö, joka näkyy ympäristössään kauas. Mai se ma työ lu van myöntäjänä olen arvioinut kaupunkikuvan turmeltuvan kaikkien Hiitolankatu 10 kohdalla kasvavien puiden kaadosta. Kiinteistön omistajat ovat ilmoittaneet oikaisuvaatimuksessa uusivansa kiin teistön salaojat tulevana kesänä. Jos männyn juuret vaurioituvat merkittävästi sa laojan kaivuutöiden yhteydessä, on puu syytä poistaa turvallisuussyistä. Maankäyttö-ja rakennuslain MRL mom. mukaan vaarallisen puun poista mi nen on tulkittu vähäiseksi toimenpiteeksi. Valmistelija: kaupunginpuutarhuri Ari Tolvanen Alkuperäisen hakemuksen jälkeen on tullut esille, että rakennuksen salaojat on tarkoitus uusia. Tämän vuoksi ratkaisua on perusteltua harkita uudelleen. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää muuttaa kaupunginpuutarhurin tekemää päätöstä siten, että myöntää luvan kaikkien maisematyölupahakemuksessa esitettyjen puiden kaatamiseen. Tontille talon eteen Hiitolankadun varteen on salaojien korjauksen jälkeen istutettava uusi puu. Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Liitteet Liite 7 Oksana ja Vitali Finaginin oikaisuvaatimus maisematyölupaan Jakelu Julkipano Oksana ja Vitali Finagin Pohjois-Karjalan ELY-keskus Metsätalousinsinööri Merja Kuukkanen

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Kiinteistön myyminen rakennuksineen Joni Holopaiselle 3327/ /2014 KRAKLK 106 Joensuun kaupungin tilakeskus on valmistellut Mutalan kaupunginosassa os. Nah ku rin ka tu 24 sijaitsevan omakotitalon ja tontin ( ) myymistä kiin teis tö vä lit tä jän avustuksella. Tontin pinta-ala on 1079 m² ja sillä sijaitsee 1966 rakennettu puurakenteinen oma ko ti ta lo, jonka kerrosala on 152 k-m². Rakennus on ollut sosiaali- ja terveystoimen kuntouttavan työtoiminnan käytös sä. Tällä hetkellä rakennus on tyhjillään. Rakennuksesta on teetetty sekä yleinen että LVI-tekninen kuntoarvio. Joni Holopainen on tehnyt kiinteistöstä hintatarjouksen euroa. Kauppa hin ta on teetettyjen hinta-arvioiden sekä toimeksiantosopimuksen mukainen ja on siten hyväksyttävissä. Tilakeskus on lausunnossaan esittänyt, että kauppa voidaan tehdä tarjouk sen mukaisella kauppahinnalla. Kiinteistö 0n tullut kaupungin omistukseen perintönä ja valtioneuvoston luo vutus pää tök sen mukaisesti kaupasta saatavat tulot on käytettävä kaupungin erityis ryh mien asumiseen. Tilakeskukselle tuloutetaan kaupasta sille aiheutuvat suoranaiset kulut kuten kiin teis tö vä lit tä jän palkkio, arviolausuntojen kustannukset sekä rakennuksen kun to ar vioi den laatimiskustannukset. Valmistelija: kaupungingeodeetti Timo Lajunen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myydä Jari Holopaiselle Joensuun kau pungin Mutalasta korttelista 1005 tontin 1 ( ) rakennuksineen seu raavin ja muutoin yleisesti käytetyin ehdoin: - Kauppahinta on euroa ja se on maksettava ennen kau pan tekoa kaupungin tilille erillistä laskua vastaan. - Tontin omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät ostajalle, kun kauppahinta on mak set tu ja kauppakirja on allekirjoitettu. - Tontti myydään vapaana rasitteista ja rasituksista. - Kiinteistön myyntituloista tuloutetaan tilakeskukselle kaupan val mis telus ta aiheutuneet kulut. Muu osa kauppahinnasta kohdennetaan kaupun gin erityisryhmien asumispalveluihin.

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 8 Kartta Jakelu Holopainen Joni

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Keskijärvi-Röksän kyläyhdistys ry:n avustushakemus kylätalon kentän ja hiekkatien kunnostukseen 872/ /2013 KRAKLK 107 Keskijärvi-Röksän kyläyhdistys ry hakee päivätyllä hakemuksella euron avustusta Keskijärven kylätalon kentän ja hiekkatien kunnostukseen. Kaupunkirakennelautakunta on aiemmin päätöksellään myöntänyt Kes ki jär vi-rök sän kyläyhdistykselle euron avustuksen kylätalon kun nostuk seen ja videotykin hankintaan sekä päätöksellään euron avustuksen sähkötöiden loppuun saattamiseen. Kyläyhdistys on aktiivisesti kunnostanut kylätaloa. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus kunnostaa kylätalon kentälle vievä hiekkatie sekä kylätalon kenttä. Albert Vartiaisen rahaston tarkoituksena on tukea entisen Kiihtelysvaaran alueen yritystoiminnan, matkailun ja kylä- ja asukastoiminnan edistämistä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uusitut Albert Vartiaisen rahas ton säännöt. Samalla on hyväksytty, että rahaston varojen käytöstä sään töjen mukaisiin tarkoituksiin päättää kaupunkirakennelautakunta. Rahaston sääntöjen mukaan hankkeen, johon varoja osoitetaan, tulee olla uuden toiminnan käynnistämiseen liittyvää selvitystä, ns. yleisten edellytysten luomis ta tai markkinointia. Rahaston varoja saa vuosittain käyttää enintään 20 % vuoden alussa olleesta rahas ton pääomasta. Kaupunginkamreerin ilmoituksen mukaan rahaston pääoma on vuoden vaihteessa ollut ,54 euroa. Vuodelle 2014 rahastosta on tähän mennessä myön net ty avustuksia yhteensä euroa ja käsittelyssä on samanaikaisesti myös yksi euron avustushakemus. Hanke tukee ns. yleisten edellytysten luomista. Haettu avustus on suun ni tel tuihin toimiin nähden kohtuullinen ja mahtuu hyvin sääntöjen mukaisiin myön tämis pe rus tei siin. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää Keskijärvi-Röksän kyläyhdistys ry:lle euron avustuksen Keskijärven kylätalon kentän ja hiekkatien kunnostukseen Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Keskijärvi-Röksän kyläyhdistys ry:n avustushakemus Jakelu Keskijärvi-Röksä kyläyhdistys ry Talouspalvelut

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n avustushakemus Määtänmäen kunnostuksen jatkamiseen Albert Vartiaisen rahastosta 822/ /2013 KRAKLK 108 Kiihtelyksen kyläyhdistys ry hakee päivätyllä hakemuksella euron avustusta Kiihtelyksen kylällä sijaitsevan Määtänmäen kunnostuksen jat kami seen sekä laavun ja kompostoivan kuivakäymälän rakentamiseen. Mää tänmä ki hankkeelle haetaan myös kaupungin lupaa sekä mahdollisesti tarvirttavaa työn ohjausta ja valvontaa. Kaupunkirakennelautakunta on aiemmin päätöksellään myöntänyt Kiih te lyk sen kyläyhdistykselle euron avustuksen Määtänmäen kun nos tukseen. Kyläyhdistyksen tavoiteena on parantaa mäen varusteluatasoa rakentamalla asuk kai den, kelkkailjoiden sekä alueella matkailevien käyttöön laavu ja kom postoi va kuivakäymälä. Alue sijaitsee kelkkareitin ja kaupan läheisyydessä. Ra kenteet on tarkoitus sijoittaa kaupungin omistamalle maalle ja ne edellyttävät kaupun ki ra ken ne yk si kön sijoistuslupaa, rakennusvalvonnan toimenpidelupaa sekä yl lä pi toa koskevaa sopimusta. Albert Vartiaisen rahaston tarkoituksena on tukea entisen Kiihtelysvaaran alueen yritystoiminnan, matkailun ja kylä- ja asukastoiminnan edistämistä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt uusitut Albert Vartiaisen rahas ton säännöt. Samalla on hyväksytty, että rahaston varojen käytöstä sään töjen mukaisiin tarkoituksiin päättää kaupunkirakennelautakunta. Rahaston sääntöjen mukaan hankkeen, johon varoja osoitetaan, tulee olla uuden toiminnan käynnistämiseen liittyvää selvitystä, ns. yleisten edellytysten luomis ta tai markkinointia. Rahaston varoja saa vuosittain käyttää enintään 20 % vuoden alussa olleesta rahas ton pääomasta. Kaupunginkamreerin ilmoituksen mukaan rahaston pääoma on vuoden vaihteessa ollut ,54 euroa. Vuodelle 2014 rahastosta on tähän men nes sä myön net ty avustuksia yhteensä euroa ja käsittelyssä on sa man ai kai ses ti myös yksi euron avustushakemus. Hanke tukee ns. yleisten edellytysten luomista. Haettu avustus on suun ni tel tuihin toimiin nähden kohtuullinen ja mahtuu hyvin sääntöjen mukaisiin myön tämis pe rus tei siin. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää myöntää Kiihtelyksen kyläyhdistykselle euron avustuksen Määtänmäen kunnostuksen jatkamiseen, laavun ja kom pos toi van kuivakäymälän rakentamiseen sekä antaa hankkeelle kaupungin suos tu muk sen. Rakenteiden sijoittamiseen kaupungin maalle tulee hakea sijoistuslupa ja laatia eril li nen sopimus ja rakenteille on haettava rakennusjärjestyksen edellyttämä lu-

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta pa. Yhdistys on velvollinen huolehtimaan rakenteiden kunnosta ja jatkuvasta yllä pi dos ta. Yhteyshenkilönä työnohjauksessa toimii kaupunginpuutarhuri Ari Tolva nen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 10 Kiihtelyksen kyläyhdistys ry:n avustushakemus Jakelu Kiihtelyksen kyläyhdistys ry Talouspalvelut

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta TeliaSonera Finland Oyj:n poikkeamishakemus 2918/ /2014 KRAKLK 109 Hakija: Erkki Lehtimäki TeliaSonera Finland Oyj:n valtuuttamana. Paikka: Rantakylän (11) kaupunginosan Rantakylänpuisto niminen yleinen alue kiin teistö tun nus , osoitteessa Pataluodonkatu, Joensuu Hakemus: Matkapuhelintukiaseman ja laitekaapin rakentaminen Rantakylänpuistoon. Mat ka pu he lin tu ki ase maa varten pystytetään 36 metriä korkea masto. Lai te kaapin koko on 2 m 2. Kaavallinen tilanne: Alueella on voimassa sisäasiainministeriön vahvistama asemakaava, jon ka mukaan alue on puistoaluetta P. Alueelle ei ole asemakaavassa osoitettu ra ken nus oi keut ta. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: Haetaan poikkeamista matkapuhelintukiaseman rakentamiseen. Mat ka pu he lintu ki ase ma asennetaan 36 metriä korkeaan mastoon ja maston viereen ra ken netaan 2 m 2 kokoinen laitekaappi. Rakentamisessa poiketaan asemakaavan mukai ses ta käyttötarkoituksesta ja rakennusoikeudesta, jota puistoalueella ei ole. Hakijan perustelut: Laitteisto on tarkoitus rakentaa puistoalueelle. Sijainti on radioteknisesti toi miva. Lähistöllä ei ole saatavilla vastaavalla korkeudella olevia antennipaikkoja tai mas to ja. Naapurien kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapureita vireillä olevasta poikkeamishakemuksesta ja raken nus lu vas ta. Naapureilla ei ole huomautettavaa. Kuuleminen on suoritettu laa ja na. Hankkeesta on kuulutettu Lausunto: Alue jolle matkapuhelin tukiasema aiotaan rakentaa on puistoaluetta, jolla ei ole ra ken nus oi keut ta. Maston rakentaminen on myös vastoin asemakaavassa osoitet tua alueen käyttötarkoitusta. Poikkeamistoimivalta kuuluu kaupungille. Kahden kerrosneliömetrin kokoinen laitetila voidaan luvittaa ra ken nus lu pa me net te-

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta lys sä vähäisenä poikkeamisena (maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, ). Hakija on esittänyt hankkeelle perustelut. Tukiasemalla on tarkoitus parantaa alu eel la olevan matkapuhelinverkon ja langattoman laajakaistaverkon toi mintaa. Kaavoitus on tehnyt maastokatselmuksen tukiaseman paikan valitsemiseksi. Tu ki ase ma sijoitetaan jo olemassa olevan yhdyskuntateknisen laitteen viereen, jol loin yhdyskuntatekniset laitteet muodostavat oman ryppäänsä. Näin tu ki asemas ta on mahdollisimman vähän haittaa Rantakylänpuiston mahdolliselle kehit tä mi sel le tulevaisuudessa. Kaupunkikuva ei merkittävästi muutu kapean masto pyl vään vuoksi. Tukiasemalle osoitettu paikka sopii TeliaSonera Finland Oyj:lle. Ottaen huomioon matkapuhelintukiasemalle esitetyn paikan, vähäisen vai kutuk sen alueen maankäyttöön ja asemakaavamuutoksen vaatiman ajan, on tarkoi tuk sen mu kais ta käyttää poikkeamismenettelyä. Koska hakemuksen pe rusteek si on esitetty erityinen syy, joka liittyy alueen tarpeellisen palvelutason paran ta mi seen ja teknisen huollon verkoston tarpeisiin eikä poikkeamisesta ole hait taa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muullekaan jär jes tä mi sel le, kaavoitus esittää, että hakemukseen suostutaan. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken nelau ta kun ta päättää myöntää TeliaSonera Finland Oyj:lle maankäyttö- ja ra kennus lain 171 :n 1. momentin nojalla poikkeuksen matkapuhelintukiaseman sekä sen maston ja laitetilan rakentamiseksi Rantakylänpuistoon liitteenä olevan asema piir rok sen mukaiseen paikkaan. Perustelut on edellä esitetty kaavoituksen an ta mas sa lausunnossa. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennustoimenpiteisiin ei saa ryh tyä ennen kuin niille on saatu rakennuslupa. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 21. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Asemapiirros TeliaSonera Finland Oyj Liite 12 Sijaintikartta ja asemakaavaote TeliaSonera Finland Oyj Jakelu Julkipano TeliaSonera Oyj Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Anja Sauran poikkeamishakemus 3151/ /2014 KRAKLK 110 Hakija: Anja Saura Paikka: Määräala Pulkkila nimisestä tilasta RN:o 9:14 Uskaljärven kylässä, osoitteessa Vih ta kos ken tie 52, Uskali. Kiinteistötunnus Määräalan pinta-ala on noin 1,56 hehtaaria. Hakemus: Vapaa-ajan asunnon (100 k-m 2 ), saunarakennuksen (30 k-m 2 ) ja ta lous ra ken nuksen (10 k-m 2 ) rakentaminen. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, jota voitaisiin käyt tää rakennusluvan myöntämisen perusteena rakennettaessa ran ta vyö hykkeel le. Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020 (2008), jossa raken nus paik ka on maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (M). Kyseessä olevan Us kal jär ven rannoilla on rantarakentamisen mitoitusta ohjaava kaavamerkintä ra-2. Sen selityksessä todetaan, että rannoilla on keskimääräiset edellytykset ran ta vyö hyk keel lä tapahtuvaan rakentamiseen. Rakennusjärjestys: Joensuun rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 :n mukaista ra ken nus kieltoa. Haetut poikkeamiset: Kaupungin poikkeamisvaltaan kuuluva poikkeaminen: - Poikkeaminen maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 72 :n kiellosta rakentaa ran ta-alu eel le ilman asianmukaista asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa, kun poikkeamisessa on kyse olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai korvaamisesta (MRL kohta 1). Hakijan perustelut: Kiinteistön hyödyntäminen rantarakennuspaikkana, oma virkistyskäyttö. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapurit. Naapureilla ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Kyseinen olemassa oleva rakennuspaikka sijaitsee Kiihtelysvaaran Uskaljärven ran nal la Lopotinlahdessa. Rakennuspaikalla sijaitsevat vanhat purkukuntoiset lo ma- ja saunarakennus. Kyseisille rakennuksille on myönnetty rakennusluvat vuon na Vanhat rakennukset puretaan uudisrakentamisen tieltä. Ha ke-

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta muk ses sa esitetään rakennettavaksi loma-asunto (100 k-m 2 ) ja ta lous ra ken nukset (30 ja 10 k-m 2 ). Rakennuspaikan kokonaiskerrosalaksi muodostuisi yhteensä 140 k-m 2. Loma-asunto sijoitettaisiin 40 metrin etäisyydelle, sauna 15 metrin etäi syy del le ja talousrakennus noin 50 metrin etäisyydelle vesirajasta. Ra kennus pai kal le rakennettavien rakennusten kokonaiskerrosala ei ylitä ra ken nus järjes tyk sen enimmäiskerrosalaa. Rakennusten sijoittelussa on otettu ra ken nus järjes tyk sen määräykset huomioon. Koska kyseessä on jo olemassa oleva rantarakennuspaikka ja purkukuntoisten ra ken nus ten korvaaminen uusilla, ja koska hakemuksen perusteluksi on esitetty eri tyi siä syitä, kuten kiinteistön käyttö rantarakennuspaikkana ja oma vir kis tyskäyt tö, eikä suunniteltu rakentaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan to teut ta mi sel le tai alueiden käytön muullekaan järjestämiselle, eikä ole ris ti riidas sa luonnonsuojelun tavoitteiden tai rakennetun ympäristön suojelua koskevien ta voit tei den kanssa, kaavoitus esittää, että hakemukseen suostutaan. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää Anja Sauralle maankäyttö- ja raken nus lain 171 :n 1. momentin nojalla poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1. momentin määräyksestä, jonka mukaan uudisrakentaminen tai siihen ver rat ta va laajennus kaavoittamattomalla rantavyöhykkeellä edellyttää ase ma kaa vaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleis kaa van tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Pää tök sen perusteet on esitetty kaavoituksen lausunnossa. Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haet ta va ja saatava rakennuslupa. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 21. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 13 Asemapiirros Anja Saura Liite 14 Sijaintikartta ja yleiskaavaote Anja Saura Jakelu Julkipano Anja Saura Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Heikki Erosen poikkeamishakemus 3105/ /2014 KRAKLK 111 Hakija: Heikki Eronen Paikka: Talhonvaara niminen tila RN:o 5:5, Uskaljärven kylässä. Rakennuspaikan osoite on Uskalintie 424a, Kiihtelysvaara. Kiinteistötunnus Tilan pin ta-ala on 15,64 hehtaaria. Hakemus: Konehallin (240 k-m 2 ) rakentaminen. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole sellaista oikeusvaikutteista yleis- tai asemakaavaa, jota voitaisiin käyt tää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Alueella on voimassa Joensuun seudun yleiskaava 2020 (2008), jossa rakennuspaikka on maa- ja met sä talous val tai sel la alueella (M). Rakennusjärjestys: Joensuun rakennusjärjestys on tullut voimaan Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 :n mukaista ra ken nus kieltoa. Haetut poikkeamiset: Poikkeamista haetaan rakennusjärjestyksen 4. luvun 25 :n määräyksestä, jonka mu kaan asumiseen tarkoitetulle rakennuspaikalle to teu tet ta vien rakennusten yh teen las ket tu kerrosala saa olla enintään 400 m 2. Hakijan perustelut: Rakennushanke parantaa elinkeinoni toimintaedellytyksiä ja ehkäisee ym pä ristö hait to ja koska saan esim. polttoainesäiliöt sisätiloihin. Naapureiden kuuleminen: Kaupunki on kuullut naapurit. Heillä ei ollut huomautettavaa. Lausunto: Kyseinen olemassa oleva rakennuspaikka sijaitsee Uskaljärven kylässä. Ra kennus paik ka on entinen maatilakeskus ja sillä sijaitsee asuinrakennus (170 m 2 ), aitta (94 m 2 ), kuivaamo (70 m 2 ), korjaamo (300 m 2 ) ja varasto (406 m 2 ), yhteensä 1040 m 2. Hakijan tarkoituksena on rakentaa kylmä konehalli, jonka ker ros ala on 240 m 2. Rakennuspaikan kokonaiskerrosalaksi muodostuisi 1280 k-m 2. Tä mä ylit tää rakennusjärjestyksen 4. luvun 25 :n määräyksen mukaisen enim mäis kerros alan 880 m 2 :llä. Kun otetaan huomioon rakennuspaikan aiempi käyt tö tar koitus ja rakennuspaikalle toteutunut rakentamisen määrä, ei hakemuksen mu kaista rakennusoikeuden ylitystä voi pitää tähän nähden erityisen merkittävänä.

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Koska kyseessä oleva rakennuspaikka on entinen maatilan tilakeskus, jolle on ra ken net tu maataloutta pal ve le via rakennuksia ja tähän nähden hakemuksen mu kai nen uudisrakennus lisää rakennuspaikan rakennusoikeutta vain noin 23 % ja kos ka ha ke muk sen perusteluksi on esitetty erityisiä syitä, kuten elinkeinon toi min ta edel ly tys ten parantaminen, eikä suun ni tel tu rakentaminen aiheuta haittaa kaa voi tuk sel le, kaavan to teut ta mi sel le tai alueiden käytön muullekaan jär jes tä mi sel le, eikä ole ristiriidassa luon non suo je lun tavoitteiden tai rakennetun ym pä ris tön suojelua koskevien tavoitteiden kans sa, kaavoitus esittää, että ha ke muk seen suostutaan. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Koska hakemuksessa esitetty rakentaminen täyttää maankäyttö- ja ra ken nuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken ne lau ta kunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää Heikki Eroselle maankäyttö- ja raken nus lain 171 :n 1. momentin nojalla poikkeuksen rakennusjärjestyksen 4. luvun 25 :n määräyksestä, jonka mukaan asumiseen tarkoitetulle ra ken nus pai kalle toteutettavien rakennusten yhteenlaskettu ker ros ala saa olla enintään 400 m 2. Päätöksen perusteet on esitetty kaa voi tuk sen lau sun nos sa. Päätös on voimassa kaksi vuotta. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haet ta va ja saatava rakennuslupa. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 21. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 15 Asemapiirros Heikki Eronen Liite 16 Sijaintikartta ja kaavaote Heikki Eronen Jakelu Julkipano Eronen Heikki Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

21 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen 298/ /2013 KRAKLK 112 Asemakaava koskee Pielisensuun (401) kylän tiloja RN:o 10:13, 10:30, 43:4 ja 125:1, Mulon (444) kylän tiloja RN:o 26:56, 26:58, 26:59, 26:224, 26:258, 26:262, 26:279 ja 26:282, vesialuetta 876:1 sekä lunastusyksikköjä 1:5695 ja 1:5696 Asemakaavan muutos koskee Karhunmäen (24) kaupunginosan katualuetta ja Rei jo lan (32) kaupunginosan korttelin 208 osaa sekä maa- ja metsätalousaluetta Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Karhunmäen (24) kaupun gin osan korttelit ja Reijolan (32) kaupunginosan korttelin 208 osa se kä katu-, vesi- virkistys- ja eritysalueet Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin Karhunmäen (24) kaupunginosan kort te lin 105 tontit 1-4, korttelin 106 tontit 1-3, korttelin 107 tontit 1-16, korttelin 108 tontit 1-6, korttelin 109 tontit 1-6, korttelin 110 tontit 1-6, korttelin 111 tontit 1-6, korttelin 112 tontit 1-6, korttelin 113 tontit 1-8, korttelin 114 tontti 1, kort te lin 115 tontti 1, korttelin 116 tontti 1, korttelin 117 tontit 1-2, korttelin 118 tontti 1,korttelin 119 tontit 1-3, korttelin 120 tontit 1-3, korttelin 121 tontit 1-6, korttelin 122 tontit 1-6, korttelin 123 tontit 1-6, korttelin 124 tontit 1-5 korttelin 125 tontit 1-11, korttelin 126 tontit 1-5, korttelin 127 tontit 1-4 korttelin 128 tontit 1-14, kort te lin 129 tontit 1-5, korttelin 130 tontit 1-10, korttelin 131 tontit 1-10, kort te lin 132 tontti 1, korttelin 133 tontit 1-11, korttelin 134 tontit 1-7, korttelin 135 ton tit 1-4, korttelin 136 tontit 1-5, korttelin 137 tontit 1-5, korttelin 138 tontit 1-12, kort te lin 139 tontit 1-5, korttelin 140 tontit 1-9, korttelin 141 tontit 1-10, korttelin 142 tontit 1-12, korttelin 143 tontit 1-8, korttelin 146 tontit 1-5 ja korttelin 147 tont ti 1 sekä Reijolan (32) kaupunginosan korttelin 208 tontti 10. Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro Haapajoen asemakaava perustuu Joensuun seudun yleiskaavaan ja Reijolan osayleis kaa vaan. Molemmissa yleiskaavoissa alue on pääosin pientalovaltaista asun to aluet ta. Haapajoen asemakaavalla turvataan kantakaupungin pien ta lotont ti va ran toa vuoksiksi eteenpäin. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan alueen rakentaminen alkaa v Kaava-alue on kokonaan pientaloasutusta. Kaa vas sa on 226 uutta omakotitalotonttia. Yhtiömuotoiseen pienrakentamiseen on va rat tu noin k-m2. Yksi yhtiömuotoiseen rakentamiseen varatuista ton teis ta voi daan käyttää palveluihin esimerkiksi päiväkodin tontiksi. Palveluissa alue tukeutuu pää osin Reijolan taajamaan. Kaava-alueen katuverkko tukeutuu rakennettavaan Karhunkaareen sekä Vanhaan valtatiehen. Alueen sisäisessä katuverkossa on pyritty selkeyteen ja sys temaat ti suu teen, pääkatu-kokoojakatu-tonttikatu. Asuntokadut ovat pääosin pus si ka tu ja, joilla on 6-12 tonttia. Viheralueet on kaavoitettu isoiksi yhtenäisiksi alueiksi. Kaava-alueen keskeisin vir kis tys alue ulottuu Haapajoesta Kukkosentiehen. Tälle alueelle on osoitettu leik ki alu eet.

22 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Alueen luontokohteet ja liito-oravahavainnot ovat omalta osaltaan vaikuttaneet kaa va rat kai suun. Vesilain mukainen puro on merkitty luonnon mo ni muo toi suuden kannalta erityisen tärkeä alueeksi. Ympäristöselvityksen luontokohde ja liito-ora van elinympäristö ovat luonnontilaisina säilytettäviä viheralueita. Luonnosvaiheen lausunnossa Pohjois-Karjalan ELY-keskus edellytti me lu sel vityk sen tarkistamista ja ajantasaistamista. Kaupunki teetti uuden me lu sel vi tyksen, joka valmistui kesäkuussa Selvitys edellytti meluvallin rakentamista rau ta tien varteen. Liikennevirasto edellytti suunnitelman laatimista meluvallista en nen asian käsittelemistä. Suunnitelma valmistui helmikuussa Maa liskuus sa liikennevirasto ilmoitti, ettei sillä ole tiedossa estettä meluvallin te ke miseen kaupungin esittämällä tavalla. Tämä prosessi viivytti kaavan val mis tu mis ta lä hes vuodella. Kaavasuunnittelun yhteydessä on tehty yleisten alueiden yleissuunnitelma. Suun ni tel man on laatinut Ramboll Finland. Suunnitelman mukaan kaava-alueen kun nal lis tek nii kan kustannukset ovat noin 10 milj. euroa. Yleissuunnitelma asete taan nähtäville yhtä aikaa asemakaavan kanssa. Yleissuunnitelman hy väk symi ses tä päätetään erikseen nähtävilläoloajan jälkeen. Valmistelija: asemakaavainsinööri Jukka Ropponen / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen se kä tonttijaon maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mukaisesti julkisesti näh tä vil le, pyytää niistä lausunnot Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-kes kuk sil ta, asettaa aluetta koskevan yleisten alueiden yleissuunnitelman julkisesti näh tä ville yhdessä asemakaavan kanssa, sekä, mikäli asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausunnoissa ei ole huomautettavaa, esittää kau pungin hal li tuk sel le, että se ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Haa pa joen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 17 Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen, kaavaselostus Liite 18 Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen, asemakaavakartta Liite 19 Haapajoen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä tonttijaon hyväksyminen, erillisliite, luontoselvitys

23 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Jakelu Kuulutus Kaupunginhallitus

24 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus / /2014 KRAKLK 113 Talousarviossa hyväksytyn kaupunkirakenneohjelman mukaisten ke hit tä mishank kei den toteutumisen raportti on laadittu talousarvion täy tän töön pa no-ohjei den mukaisesti osavuosikatsauksen yhteyteen. Käyttötalous Kaupunginvaltuusto on käsitellyt Pyhäselän vesiosuuskunnan avus tus ha ke muksen rahoituksen hy väk sy mäs sään talousarviomuutoksessa. Hankkeen kau pun gin vuo den 2014 arvioitu rahoitusosuus 0,2 milj. on lisätty tu losalu een 210 kau pun ki ra ken ne lau ta kun nan yhteiset palvelut toimintamenoihin. Avus tus ha ke mus tuo daan lautakunnan käsittelyyn myöhemmin keväällä. Avustus mak se taan pro sent ti osuu te na toteutuneista kustannuksista, enimmillään kui ten kin ta lous ar vio muu tok ses sa hyväksytty määrä. Tulosalueen 210 talouden en nus te taan to teu tu van muutetun talousarvion mukaisena. Tulosalueen 240 yhdyskuntasuunnittelu vastuualueen seudullinen jouk ko lii kenne toi min ta me no jen ennustetaan ylittävän talousarviovarauksen noin Jouk ko lii ken teen toimintapa muuttuu ja kaikki sen aiheuttamat kustan nuk set eivät talousarviota tehdessä olleet ennustettavissa. Tarkempi ennuste ta lou den toteutumisesta ja tarvittavasta talousarviomuutoksesta tehdään elo kuus sa heinäkuun osavuosikatsauksen raportoinnin yhteydessä. Tulosalueen 270 maaomaisuus toiminnan ja talouden ennuste kolmen kuu kauden toteutuman perusteella on talousarvion mukainen. Säiden osalta suotuisa talvi, onnistunut alueurakkakilpailutus sekä teknisen keskuk sen tuottavuuden parantamistoimenpiteet näkyvät tulosalueen 280 yh dyskun ta tek niik ka toteutumassa arvioitua pienempinä toimintamenoina. Syn ty nyttä säästöä on ennusteessa pyritty ohjaamaan katujen korjausvelkaa vähentäviin koh tei siin sekä valaistuksen ja hankintamenettelyjen kehittämiseen. Tu los alueen to teu tu ma en nus te on noin talousarviota parempi. Kolmen kuukauden toteutuman perusteella kaupunkirakennelautakunnan käyttö ta lou den ennuste kokonaisuutena on noin talousarviota parempi. Tilaustaulukon TA sarake on muutettu kaupunginvaltuuston hyväksymän ta lous ar vio muu tok sen mukaiseksi. Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi käyttösuunnitelman hyväksymisen yh teydes sä lautakunnan tilauksen tekniseltä keskukselta. Sen to teutu mis tau luk ko on luettavissa luottamusmiesten verkkopalvelussa kohdassa kokouk sen muut asiakirjat. Investoinnit Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan on lisätty Karhunputkentien ra ken tami nen, koska alueelle rakennettava päiväkoti edellyttää kadun rakentamista ai-

25 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta em min kuin investointiohjelmaa laadittaessa oli suunniteltu. In ves toin ti oh jelman hankkeissa kustannusennusteet ovat tarkentuneet, mikä näkyy han ke kohtai sen ennusteen poikkeamisena suunnitellusta. Kustannusennusteet tark ke nevat, kun kohteiden rakennustyöt käynnistyvät täysimääräisesti. Todettakoon, et tä Suvantosillan korjaussuunnitteluun varattu kustannus on noussut mer kit täväs ti, koska talousarvion mukaisesta investointiohjelmasta puuttui kokonaan nos to sil ta osan korjaussuunnittelu. Kokonaisuutena yhdyskuntatekniikan in vestoin ti oh jel man ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä kaupunginvaltuuston hyväksymän ta lous ar vio muu toksen mukaisesti muutetun tilaustaulukon, käsitellä kaupunkirakenneohjelman mukaisten keskeisten ke hit tä mis hank keiden, tilauksen, talouden ja investointien toteutumisen ja tulosennusteen ja tode ta, että se ei edellytä toimenpiteitä sekä hyväksyä investointiohjelmaan tehdyt lisäykset/muutokset. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 20 Kaupunkirakennelautakunnan osavuosikatsaus

26 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunkirakennelautakunta Viranhaltijoiden päätökset KRAKLK 114 Seuraavat päätökset on ilmoitettu kaupunkirakennelautakunnalle: Seudullinen joukkoliikennejaosto Kaupungingeodeetti , , Kaupungininsinööri , , 33 Kaupunginpuutarhuri Teknisen johtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi, eikä oteta kuntalain 51 :n nojalla kau pun ki ra ken ne lau takun nan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

27 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät , Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 104, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköposti: JOENSUUN KAUPUNGIN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Käyntiosoite: Muuntamontie 5, JOENSUU Postiosoite: PL 148, JOENSUU Telefaksi: (013) Sähköposti: Pykälät 104, Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin kaupunkirakennelautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

28 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puhelin: (vaihde) Faksi: Sähköposti: Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Kunnallisvalitus Pykälät Hallintovalitus Pykälät 105, Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö,

29 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle): Pykälät Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 18.01.2017 klo 17:00-20:00 Paikka Joensuun Teatteriravintolan Torni-kabinetti, Rantakatu 20, 4. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 36 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Joensuun Työterveysliikelaitoksen johtokunta Aika 08.10.2014 klo 17:00-17:35 Paikka Penttilänkatu 7-9, 80220 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Tuottajan neuvottelukunta Aika 27.04.2016 klo 17:00-18:05 Paikka Carelicumin kokoushuone, Torikatu 17, 3 krs. Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/ Sivu. 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 3/2016 1 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo18:00-18:47 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 13

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Aika 19.08.2013 klo 13:12-13:56 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 17.11.2015 klo 16:00-18:10 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 74 Kokouksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu. Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 05.06.2014 klo 16:00-18:40 Paikka Joensuun kaupunginhallituksen huone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 25.10.2016 klo 16:00-17:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/ Sivu. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Asiantuntijakuuleminen 5 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2017 1 Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto Aika 05.10.2017 klo 14:00-19:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Syrjäkatu 12 Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Omistajaohjausjaosto Aika 14.03.2016 klo 18:20-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, 80100 Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 06.04.2017 klo 17:00-20:10 Paikka Carelicumin 3. kerroksen kokoushuone, Torikatu 21 C 3. krs, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 20 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 22.10.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 62 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28

Sivu 14 Rakennuslupa, Karhu Marju ja Asmo Rakennuslupa, Valliseppä Ilmoitusasiat 28 LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 24 Ympäristölautakunta Aika Torstai 06.04.2017 klo 18:00-18:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN

OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN OIKAISUVAATIMUSOHJEET, HANKINTAOIKAISUOHJEET, VALITUSOSOITUS JA VALITUSOSOITUS MARK KI- NA OI KEU TEEN KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KOKOUSPÄIVÄMÄÄRÄ PYKÄLÄT Joensuun seudullinen joukkoliikennejaosto 1.12.2016

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 24.05.2016 klo 10:00-12:05 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 15.08.2017 klo 17:45-17:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 22.09.2016 klo 17:00-19:50 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Siltakatu 18, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 70 Kokouksen

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 28.02.2017 klo 15:00-17:20 Paikka Carelicum, auditorio, Torikatu 21 C, pohjakerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.03.2017 klo 16:00-17:38 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 10 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.2.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 17.5.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 1.3.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot