PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Riihikoti-palvelukeskus/Päiväpirtti, Koskitie 4-6, RIIHIKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 86. Riihikoti-palvelukeskus/Päiväpirtti, Koskitie 4-6, 21870 RIIHIKOSKI"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Riihikoti-palvelukeskus/Päiväpirtti, Koskitie 4-6, RIIHIKOSKI ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknisen lautakunnan osavuosiraportti ajalta Option käyttö teknisen toimen työvaatehankinnoissa ajalla Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2015 kouluilla ja päiväkodeissa sekä vanhuksilla ja kotipalvelussa 68 Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivusaneeraus Kyrön koulun sisäilmaongelmat ja tilajärjestelyt Siirtoviemärin rakentaminen/sijoittaminen tilan Lehtimäki ( ) alueelle Pöytyän kunnan Pöytyänhaverin kylässä 71 Auvaisten kylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen 72 Viranhaltijapäätökset Saapuneet päätökset ja kirjelmät Muut asiat

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ AIKA klo 18:00-19:30 PAIKKA Riihikoti-palvelukeskus/Päiväpirtti, Koskitie 4-6, RIIHIKOSKI OSALLISTUJAT LÄSNÄ Ali-Rontti Ilkka Puheenjohtaja Kullanmäki Reijo Varapuheenjohtaja Hakonen Matti Jäsen Lahti Vilja Jäsen Tammenlaakso-Anttonen Jäsen Ann-Mari Toivonen Aarno Jäsen Kantola-Pöllänen Tuire Jäsen Viiri Reijo Jäsen Lehtovuori Rauno Varajäsen POISSA Simola Ville Jäsen Halinen Marjaana Jäsen Wärri Pentti Kunnanhallituksen puh.joht. Rantala Ilkka Kunnanhallituksen edustaja Jokela Kari Kunnanjohtaja MUUT Ojanen Jukka Kiinteistöpäällikkö Rantanen Tarmo Esittelijä/Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Ali-Rontti Tarmo Rantanen KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä TARKASTUS Vilja Lahti Tuire Kantola-Pöllänen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Tekniset palvelut, Yläneentie 11 b, RIIHIKOSKI

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Teknltk Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Teknltk Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vilja Lahti ja Tuire Kantola-Pöllänen.

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan osavuosiraportti ajalta /02.02/2014 Teknltk Teknisen toimen osavuosirapotti esitellään kokouksessa. Osavuosiraportti hyväksytään. Osavuosiraportti hyväksyttiin. Liitteet 1 Tekninen lautakunta - osavuosiraportti

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Option käyttö teknisen toimen työvaatehankinnoissa ajalla /P04.01/2009 Teknltk Tekninen lautakunta on yhdessä perusturvalautakunnan kanssa kil pai lut tanut hoitohenkilökunnan työvaatehankinnat vä lisel le ajalle vuoden optiolla yhteistyössä perusturvan ja var hais kas vatuk sen kanssa. Kilpailutuksen voitti Image Wear Oy. Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan optiovuoden/-vuosien käyttämisestä päät tää tilaaja erikseen ja siitä neuvotellaan toimittajan kanssa. Image Wear Oy on suostunut optiovuoden käyttöön. Tekninen lautakunta päättää käyttää yhden optiovuoden työvaatteiden han kin nas sa Image Wear Oy:ltä ajalla Lautakunta valtuuttaa ruokapalvelupäällikön allekirjoittamaan hankinnasta teh tävät sopimukset. Ehdotuksen mukainen.

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2015 kouluilla ja päiväkodeissa sekä vanhuksilla ja kotipalvelussa 108/10.08/2014 Teknltk Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskysely tehtiin kouluilla, päiväkodeissa, vanhustenpalvelukeskuksissa sekä kotipalvelussa. Kysely tehtiin samansisältöisenä ja vertailukelpoisena kolmatta kertaa. Vastauksia saapui yhteensä 1235 kpl. Koulujen vastausprosentti oli hyvä, kun taas palvelukeskusten ja päiväkotien oli heikompi. Vanhusten- ja päiväkotiruokailussa vertailua ei ole tehty erilaisten vastausmäärien vuoksi- tulos ei ole vertailukelpoinen. Koulujen vastausmäärä pysyy aika samana, joten koulujen tuloksia on vertailtu myös edelliseen vuoteen. Ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset esitellään kokouksessa. Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset laitetaan kunnan www. sivuille kesäkuun aikana. Valmistelija ruokapalvelupäällikkö Lautakunta merkitsee ruokapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset tiedoksi. Ehdotuksen mukainen.

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivusaneeraus 135/10.06/2011 Teknltk Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivujen saneeraukseen on va raudut tu vuoden 2015 talousarvion investointiohjelmassa. Koulurakennusten kor jauk siin on varattu yhteensä euron määräraha. Yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivut on tehty Siporex-elementeistä, jotka ovat paikoitellen pahasti rapautuneet. Palloiluhallin on ra ken net tu osittain v Julkisivujen korjaussuunnitelmat on tehnyt Rakennusinsinööritoimisto Toivo nen & Keskitalo Oy /Ri Raimo Keskitalo. Korjaussuunnitelman mukaan ele ment ti pin nat korkeapainepestään ja lohkeamat ja kolot paikataan. Päälle asennetaan 50 mm lämmöneristelevy liimalaastilla ja mekaanisilla kiinnik keil lä ja pinnoitus tehdään eristerappauksena, 2- kertainen ver ko tuslaas ti, väliin lasikuituverkko ja pinnoitus silikonihartsipinnoitteella. Be to nisok ke lien osalta korjataan näkyvät teräkset piikaten ja käsitellään te rässuo ja laas til la sekä suoritetaan paikkaus ja pinnat ylitasoitetaan pin noi tuslaas til la. Vesikatolle tehdään uusi räystäs. Palloiluhallin julkisivusaneerauksesta on pyydetty ra ken nus urak ka tar joukset mennessä viideltä julkisivurappaustöihin erikoistuneelta urakoit si jal ta. Urakka tulee olla valmiina viimeistään Urakkatarjousten avauspöytäkirja liitteenä. Valmistelija : Kiinteistöpäällikkö Tekninen lautakunta päättää valita Yläneen yhtenäiskoulun jul ki si vu sa neerauk sen urakoitsijaksi edullisimman kokonaishintaurakkatarjouksen antaneen Exoteriko Oy:n. Ehdotuksen mukainen. Teknltk Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin julkisivusaneerauksen urak ka so pimus allekirjoitettiin Aloituskokous pidettiin kohteessa Rakennustyöt alkoivat räystäiden tekemisellä ja ensimmäinen työ maa ko kous pidettiin Varsinainen rappaustyö aloitetaan Urakoitsija esitti tehtäväksi panssariverkkoa 2:n metrin korkeuteen seinän vah vuu den lisäämiseksi päätyseiniin ja etuseinän osuudelle. Urakoitsija an toi tästä 6,00 /m2:n työmaakokouksessa kirjatun suullisen li sä työ tarjouk sen. Neliöitä on n.130 eli kustannus tästä on n. 800, alv 0 %. To del liset neliöt mitataan työn valmistuttua. Samoin urakoitsija esitti tehtäväksi mah dol lis ten graffitien siivoamisen helpottamiseksi suojapinnoitteen samoin 2 m:n korkeuteen asti. Tästä ei ole urakoitsija vielä antanut li sä työ tarjous ta. Rakennuksen päätyyn on asennettu tilaajan hankintana uusi huolto-ovi Kos ken Alumiinivalmiste Oy:ltä. Sähkötyöt on tilattu tuntityönä Sähkö ja Rakennus Laine Oy:ltä. Sähkötöitä

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ koh tees sa on seinällä olevien valaistus- ja kameravalvonnan kaapeleiden pur ku työt ja uusien kaapeleiden ja valaisimien asentaminen räystäisiin sekä kameroiden uudelleen asentaminen. Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saaduksi hankkeen etenemisen ja lau ta kun ta päättää hyväksyä lisätyötarjouksen nro 1 panssariverkon asentamisesta. Ehdotuksen mukainen.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kyrön koulun sisäilmaongelmat ja tilajärjestelyt 32/10.06/2013 Teknltk Kyrön koulun puurakenteisissa kouluissa on kaikissa ollut sisäilmaongelmia. Terveystarkastaja suoritti sisäilmakatselmuksen ns. puukoulussa Tämän jälkeen Baumedi Oy on ottanut näytteitä sisäilmasta ja rakennusmateriaaleista ja Prodeco Oy on tehnyt puukoulun kuntotutkimuksen talvella Viimeiset tutkimukset on tehty tänävuonna puukoulussa, ns. vanhassa erityiskoulussa ja aamu- ja iltapäiväkerho rakennuksessa. Korjaus toimenpiteenä on tehty puukoulun ja erityiskoulun lattiankorjaukset poistamalla lastulevyt rakenteesta sekä puhdistettu puukoulun alapohjan irtonainen materiaali. Tilaongelmien vuoksi aloitettiin syksyllä 2014 isonkoulun asunnon muutostyöt luokkatilaksi. Luokka saatiin valmiiksi Erityiskoulun tutkimuksissa löydetty sädesienen esiintyminen johti koululuokan evakoitumisen tiloista. Myös aamu - ja iltapäiväkerhon tilat todettiin sisäilman kannalta terveydellisesti uhaksi jatkaa tiloissa toimintaa. Puukoulun puolella todetut mittaustulokset eivät ylittäneet ohjearvoja, mutta jokaiseen luokkaan vuokrattiin ilmanpuhdistimet käyttöön. Tilaongelmien johdosta on pyydetty väistötiloista alustava tarjous kolmen luokan tilaelementeistä Cramo Finland Oy:ltä. Kuukausivuokra tiloista on ja minimivuokra-aika 24 kk. Lisäksi tulee kuljetus ja asennushinta sekä purku ja poiskuljetus Väistötilan isojen vuokrakustannusten vuoksi koulu on selvittämässä muita vaihtoehtoja koulun tilajärjestelyille. Sisäilmaongelmista ja tilajärjestelyistä on pidetty koulun henkilökunnalle ja oppilaiden vanhemmille tiedotustilaisuus Erityiskoulun huonon sisäilman syy on kohdistunut alapohjavaurioon ja toimenpide suosituksena on alapohjan puhdistaminen kaikesta irtojätteestä ja alapohjan tuulettamista koneellisesti, joka estää ilman liikkumisen sisätiloihin sekä sijoittaa luokkaan ilmanpuhdistin. Toimenpiteiden jälkeen otetaan tiloista seurantanäytteet ja mittaukset, joilla varmennetaan, että tilat voidaan ottaa uudelleen käyttöön. Lisäksi puukoulun puolella on voidaan parantaa sisäilman puhtautta korjaamalla terveydenhoitajan ja eteistilan lattiat poistamalla vanhat lastulevyrakenteet, jotka on todettu kuntotutkimuksessa aiheuttavan tunkkaisuutta mahdollisten ilmavuotojen kautta. RTC Vahanen Turku Oy tekee kuntokatselmuksen Kyrön koulun rakennuksista kevät- kesän 2015 aikana. Puukoulun ja erityiskoulun osalta kuntokatselmus tehdään kiireellisesti , jotta saadaan pikaisemmin selville rakennusten kunto ja mitä niille mahdollisesti kannattaa tehdä. Kuntokatselmus perustuu suunnitelmaan perusopetuksen järjestämisen kehittämiseksi. Valmistelija : Kiinteistöpäällikkö Tekninen lautakunta päättää, että koulun tilojen käytön jatkamiseksi tehdään mikäli kuntokatselmuksessa ei tule esille vastakkaista kantaa erityiskoulun alapohjan korjaustoimenpiteet Baumedin suosituksen

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ mukaisesti ja puukoulun puolella tehdään tulevan kesän aikana terveydenhoitajan huoneen ja eteistilan lattian korjaus poistamalla lastulevyt lattiasta sekä henkilökunnan toivomuksesta kunnostetaan rakennuksen ainoa wc-tila asianmukaiseksi. Ehdotuksen mukainen. Teknltk Kyrön koulun ns. ison koulun toisen kerroksen päätyasunto on otettu kunnan hal li tuk sen päätöksen mukaisesti koulun käyttöön v Asunnon muu tos opetustilaksi on ollut kunnan investointiohjelmassa, mutta toteutus on liitetty puukoulun saneerauksen yhteyteen. Kyrön koulun tilojen riit tämät tö myytt tä on käsitelty kunnanhallituksessa ja koulutuslautakunnassa v ja v Puukoulujen sisäilmaongelmien vuoksi aloitettiin asunnon muutostyöt opetus ti lak si vuoden 2014 alussa koulun kiinteistönhoitajan tekemänä. Eri tyiskou lun sisäilmaongelmien vuoksi koulun rehtori pyysi kiirehtimään ope tusti lan kunnostamista ja kesällä 2014 tekemiseen tilattiin ulkopuoliset urakoit si jat. Rakennustyöt teki JPN-Rakennus Oy, sähkötyöt Sähköurakointi T. Knuutila ja lvi- työt LVI-asennus Kimmo Kesti. LVIS- suunnitelmat tilattiin kii reel li ses ti Insinööritoimisto Loimisunnittelu Oy:ltä ja ra ken ne suunnit te lus sa asiantuntijana oli Insinööritoimisto Laivila Oy ja myöhemmin kunnan ra ken nus pääl lik kö. Opetustila saatiin valmiiksi , jolloin tilaan muutti "eri tyis kou lu raken nuk ses ta" kolmas luokka. Kirjanpidon mukaiset rakennuskustannukset ovat ollet v ,65 ja v ,50. Kustannuksista rakennustöiden osuus on ,13, sähkötöiden ,02 ja lvia-töiden ,43. Tekninen lautakunta merkitsee tietoon saaduksi Kyrön koulun asunnon muu tok sen opetustilaksi valmistuneeksi ja hyväksyy hankkeen ta lou del lisen loppuselvityksen mukaiset kustannukset ,15. Ehdotuksen mukainen.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Siirtoviemärin rakentaminen/sijoittaminen tilan Lehtimäki ( ) alueelle Pöytyän kunnan Pöytyänhaverin kylässä 177/10.09/2011 Teknltk Siirtoviemärin rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti Pöytyän kk- ja Ori pään välillä. Lieto-Aura-Pöytyä-Oripää siirtoviemärin maanomistajakorvausten pe ri aatteet ja yksikköhinnat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja kun nan hal li tuk ses sa Lisäksi kunnanhallitus on val tuut tanut teknisen lautakunnan hyväksymään katselmuspöytäkirjojen mukaiset kor vauk set. Pääsääntöisesti maanomistajakorvaukset maksetaan työn valmistuttua. Maanomistajien kanssa putken sijoittamisesta on neuvotellut FCG Oy. Tilan Lehtimäki ( ) omistaja Lehtimäen Tila Oy:n Jari ja Ma rika Lahtinen eivät hyväksy putken sijoittamista omistamalleen maalle maan tie (Turuntien) länsipuolelle. Lahtinen esittää siirtoviemärin raken ta mis ta maantie ja Aurajoen väliselle alueelle. Siirtoviemärin suun nit te li jan FCG Oy:n Tomi Kallion mukaan putken sijoittaminen Tu runtien ja Aurajoen väliin on äärimmäisen haastava, erittäin kallis ja lähes mah do ton toteuttaa. Rakentaminen voi vaikuttaa tien vakavuuteen ja lisätä ris kiä tien rakenteiden vaurioitumiseen. Lisäksi putki ei palvele Turuntien itä puo lel la käyttäjiä ja mahdollinen korjaaminen ja huoltaminen on han kalaa. Maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoit ta mi sen omalle maalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei si joit ta mi sesta voi da muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan/ haltijan kanssa, si joitta mi ses ta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Liitteenä: FCG:n lausunto ja suunnitelmakartta Valmistelija: Tekninen johtaja Lautakunta päättää hakea Pöytyän rakennuslautakunnalta MRL 161 :n mu kais ta lupaa yhdyskuntaa palvelevan putken sijoittamiseen sekä MRL 144 :n mukaista lupaa työn aloittamiseen tilan Lehtimäki ( ) alu eel le maantie (Turuntie) länsipuolelle suunnitelmakartan mukaiseen paikkaan. Ehdotuksen mukainen. Liitteet 2 Lausunto Oripää-Pöytyä siirtoviemärin rakentamisesta, Lehtimäen tila 3 Siirtoviemäri Oripää-Riihikoski kartta viemärilinjauksesta Haverilla

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Auvaisten kylän asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen 54/10.05/2015 Teknltk Kunnan hallintosäännön mukaan (73 ) tekninen lautakunta hyväksyy kadun ra ken nus suun ni tel mat. Pöytyän Auvaisten kylän asemakaava-alueelle sijoittuvien Auvaistentien, Sa lo mäen tien, Itäpolun ja Länsipolun katusuunnitelmat ovat valmistuneet. Katusuunnitelmat on laatinut FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. Katusuunnitelmat esitellään lautakunnalle kokouksessa. Valmistelija: Tekninen johtaja Lautakunta hyväksyy Auvaisten kylän asemakaava-alueen Auvaistentien, Sa lo mäen tien, Itäpolun ja Länsipolun katusuunnitelmat ja asettaa ka tusuun ni tel mat julkisesti nähtäville. Ehdotuksen mukainen. Teknltk Auvaisten alueen kadunrakennus- ja kunnallistekniikan urakkatarjouspyyn nöt lähetettiin Tarjoukset pyydettiin jättämään klo mennessä. Tarjouksen valintakriteerinä on halvin hinta. Työt urakoitsija voi aloittaa heti urakkasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Urakan kohteen tulee olla käyttökunnossa mennessä ja val miik si viimeisteltynä vastaanottotarkastusta varten men nessä. Katuvalaistus urakoidaan mahdollisesti yhteistyössä Carunan ura koit sijan kanssa. Avauspöytäkirja urakkatarjouksista jaetaan kokouksessa. Valmistelija: Tekninen johtaja Lautakunta päättää valita kadunrakennus- ja kunnallistekniikan ura koit sijak si edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan. Auvaisten asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentajaksi lautakunta valitsi halvimman tarjouksen jättäneen Maanrakennusliike Vähätalo Ky:n. Urakkahinta on euroa, alv 0% Liitteet 4 Auvaisten kylän kunnallistekniikan urakkatarjousten avauspöytäkirja

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset Teknltk Tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö ja ruokapalvelupäällikkö esittelevät teke män sä viranhaltijapäätökset. Kiinteistöpäällikön viranhaltijapäätökset: 08.05, Asia Vainionperän vuokrarivitalon huippuimurien hankinta Asia Kaulanperän koulun poistumistieportaan hankinta Asia Riihikosken kirjaston valaistuksen parantaminen Asia Yläneen yhtenäiskoulun palloiluhallin takaulko-oven hankinta Asia Marjamäen vuokrarivitalon lämmönjakohuoneen putkieristykset Asia Riihikosken koulun ilmastoinnin korjaus Asia Kyrön koulun ilmanpuhdistimen hankinta Asia Kyrön koulun ilmastoinnin automaation korjaus Asia Elisenvaaran koulun sähkötyökorjauksia Asia Riihikoti-Palvelukeskuksen ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhistaminen Asia Palvelutalo Kotikarpalon ilmanvaihtokanavien ja -laitteistojen puhdistaminen Asia Marjamäen vuokrarivitalon putkitöiden huoltokorjaukset Asia Vainionperän vuokrarivitalon asbestipitoisten katelevyjen jätteenkäsittely Asia Yläneen vanhusten rivitalojen asunnon 4 kalusteiden hankinta Asia As Oy Manttaalinrinne asunnon 15 B 5 pintojen korjaustyöt Tekninen johtaja Henkilöstöpäätökset Asia Kesäharjoittelijan palkkaaminen Asia Määräaikaisten täyttölupien pyytäminen ruokaja puhtauspalveluihin Asia Jyrki Savolaisen siirtyminen osatyökyvyttömyyseläkkeelle Asia Henkilökunnan TYKY-toimintaa tukevan määrärahan jakaminen teknisten palvelujen henkilöstölle vuonna 2015 Muu päätös Asia Hylätyn ajoneuvon LLU-922 haltuunotto ja luovutus jatkokäsittelyyn Ruokapalvelupäällikkö Henkilöstöpäätös Asia Irtisanoutuminen laitoshuoltajan vakanssista 781 Tekninen lautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oi keut taan ja merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Ehdotuksen mukainen.

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Saapuneet päätökset ja kirjelmät Teknltk Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy - Talousvesitutkimus, Kartanokoti Kertaraportti, Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo Kertaraportti, Säkylän kunnan jätevedenpuhdistamo Väliraportti, Pöytyän Yläneen kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa Väliraportti, Pöytyän Mettälän kaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2015 Kirje Eija Viitaselta, aiheena vesilaskun kohtuullistaminen Sopimus Yläneen Kalikan hoidosta ja talonmiespalveluista kaudelle 2015, Lautakunnalle saapuneet päätökset ja kirjelmät merkitään tietoon saatetuiksi. Ehdotuksen mukainen.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Tekninen lautakunta Muut asiat Teknltk Vilja Lahti ehdotti, että tehdään kuntokartoitus Riihikosken koululle ennen laa jen nus- ja muutostyön aloittamista. Pöytyän kunnan kou lu verk ko sel vityk ses sä on esitetty perusteellisen kuntokartoituksen tekoa Elisenvaaran, Ky rön ja Riihikosken kouluille. Elisenvaaran ja Kyrön kouluille on tilattu kun to kar toi tus työ. Ehdotusta ei kannatettu. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 63-70, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät - HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnan tekninen lautakunta, Yläneentie 11b, Riihikoski sähköposti: Pykälät - Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt oi kaisuvaatimuk- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen joh dosta vali tus aika sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa pää tökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti Seuraavasta päätöksetstä voidaan tehdä hankintalain :n mukainen hankintaoikaisu. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaksi) mukaan hakea muutosta valittamalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Hankintayksikön yhteystietot: Pöytyän tekninen lautakunta Yläneentie 11b, Riihikoski sähköposti: Valitusaika: 14 päivää Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Kansallisen kynnysarvon suuruun on: rakennus- ja käyttöoikeusurakat Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Pykälä 71 Valitusaika: 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun. sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Lisätietoja - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak suista anne tun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimak sua hallinto-oi keudessa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjaottee seen.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142. Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 142 Tekninen lautakunta 25.09.2014 AIKA 25.09.2014 klo 18:00-20:00 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 210 Tekninen lautakunta 27.11.2014 AIKA 27.11.2014 klo 13:00-16:20 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 35 Tekninen lautakunta 31.03.2015 AIKA 31.03.2015 klo 13:00-15:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 TEKNISEN TOIMEN PÄÄLLIKÖN ESITTÄYTYMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 540 Kunnanhallitus 04.09.2014 Aika 04.09.2014 klo 16:00-17:14 Paikka Ehnroosin koulu, luokka 214 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1. Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Tekninen lautakunta 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 17:15-20:35 PAIKKA Ehtookodon takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 84 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 Aika 23.04.2014 klo 17:00-17:45 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 166 Tekninen lautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 13:00-15:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 26.02.2015 klo 17:00-18:45 Paikka Jämsän kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Suosaari Voitto puheenjohtaja Kotiaho Jouni

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 55 Tekninen lautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Sivistyslautakunta 14.01.2014 AIKA 14.01.2014 klo 14:30-15:45 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 Tekninen lautakunta Aika 18.02.2015 klo 18:00-20:15 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 12 Teknisen lautakunnan vuoden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 143 Tekninen lautakunta 21.08.2014 AIKA 21.08.2014 klo 13:00-16:00 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 3/2009 27. Kirsi Karttunen, varajäsen Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen. Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2009 27 KOKOUSAIKA 9.6.2009 klo 18.00-19.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja, poissa

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot