KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVAN LAATIJA. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa"

Transkriptio

1 VASTINEET / LUONNOSVAIHE PROJEKTIN NIMI Oulaisten kaupunki Pyhäjokivarren rantaosayleiskaava keskustan itäpuolelle KAAVAN LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS Kaavaluonnos oli osallisten lausuntoja ja mielipiteitä varten julkisesti nähtävillä välisen ajan Oulaisten teknisessä keskuksessa sekä kaupungin internet-sivuilla. Kaavaluonnoksesta saatiin 6 kpl viranomaisten, yhdistysten tai yritysten lausuntoa sekä 34 kpl muiden osallisten kirjallista tai suullista mielipidettä. Saatua palautetta ja alustavia vastineita on käsitelty ELY-keskuksella pidetyssä viranomaisneuvottelussa VASTINEET LAUSUNTOIHIN 1. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Lausunto / Antti Huttunen ja Hilkka Lempiäinen: Kaavaluonnos on ollut nähtävänä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) eri vastuualueilla ja siitä on annettu seuraavaa palautetta: Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue Alueidenkäyttöyksikkö Rantaosayleiskaava on tullut vireille Osallistumis- ja arviointi- suunnitelman mukaan kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja maanomistajat osallistuvat kaavan laatimiskustannuksiin MRL 76 :n mahdollistamalla tavalla. Kaavan ensimmäinen viranomaisneuvottelu on pidetty Kaavaa varten laaditut ympäristöselvitykset todettiin neuvottelussa riittäviksi. Todettiin myös että arkeologinen inventointi valmistuu niin, että sen tulokset voidaan ottaa kaavaluonnosvaiheessa huomioon. Kaavaluonnoksen aluerajaus on tarkoituksen mukainen. Länsiosasta kaava-alue rajautuu Oulaisten keskustan ja Piipsjärvi Lehtopään osayleiskaavoihin ja itäosastaan Haapaveden Mieluskylän osayleiskaavaan Haapaveden kaupungin rajalla. Kaavaluonnoksessa on tutkittu pääsääntöisesti rannan suuntaisten seutu- ja yhdysteiden ja joen välisiä alueita. Teiden mantereen puoleinen osuus on otettu kaavaan mukaan vain niissä kohtaa, joissa aluetta on perusteltua tutkia olevan asutuksen takia. Kaavaluonnos on laadittu niin, että ainoastaan rantavyöhykkeelle on osoitettu uudet tilakohtaiset rakennuspaikat, joilla yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Muilla alueilla on osoitettu aluevarausmerkinnällä olevan asutuksen ja palvelujen alueet. Rantavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla rakentamispaine on vähäistä ja yksittäiset luvat tullaan ratkaisemaan suunnittelutarveharkintaan perustu- S w e c o Y m p ä r is t ö O y 1 (27) PL 88, Helsinki Mäkelininkatu 17 A, Oulu PL 453, Tampere PL 669, Turku w ww. s we c o. fi puh Y-tunnus

2 en. Koko suunnittelualueen oleva rakennuskanta on nauhamaista haja-asutusta, joka on tiiveintä Matkanivan kylän kohdalla. Uutta rakentamista on osoitettu koko kaavaalueelle, eniten Matkanivan kylän kohdalla. Alueelle on laadittu maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys inventoitujen rakennetun ympäristön kohteiden alustava arvottaminen on tehty ennen kaavaluonnoksen asettamista nähtävillä. Arvottamiseen perustuen kaavaluonnoksessa on esitetty maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaan kohteet Maisemaselvityksessä esitettyjä suunnittelusuosituksia on otettu huomioon muun muassa maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden (MA) osoittamisessa kaavassa. Tulva-alueet on rajattu vuoden 2000 havaitun tulvan perusteella. Kaavaluonnoksessa on osoitettu tulva-alueelle kaksi uutta rantasaunaa. Tulva-alueille ei tule osoittaa uutta rakentamista. Yleiskaava-alueelle on osoitettu riittävästi virkistysalueita ja ulkoilureittejä. Rantaan pääsy on pyritty turvaamaan ulkoilureittien yhteystarvemerkinnöillä. Kaavaluonnoksen rantojen emätilaperiaatteen mukainen laskennallisen mitoitus perustuu nykyiseen tilarakenteeseen eli poikkileikkausajankohtana on ja mitoituksessa käytetään joen muuntamatonta rantaviivaa. Rantakaavoituksen emätilaselvityksissä on yleisesti käytetty poikkileikkausvuotena vuotta 1969 jolloin ranta-asemakaavoitusta koskeva laki tuli voimaan. Tätä on pidetty myös oikeuskäytännössä tasapuolisena maanomistajia kohtaan. Kunta voi kuitenkin rantakaavoituksessa käyttää tapauskohtaisesti myös muita perusteita rantarakentamisoikeuden määrittelyssä. Kunnan tulee kuitenkin huolehtia siitä, että menettely ottaa riittävästi huomioon maanomistajien tasapuolisen kohtelun. Rantakaavoituksessa tulee myös huolehtia siitä, että rakentamisessa jää riittävästi vapaata ranta-aluetta. Selvityksen perusteella yli puolet rantaviivasta jää edelleen vapaaksi noin 250 metrin yhtenäisinä alueina, mitä voidaan pitää riittävänä. Selvitystä tulee vielä täydentää rantarakentamisen kokonaismitoituksella rantaviivakilometriä kohden nykytilanteessa ja uuden rakentamisen jälkeen. Rakennusoikeutta ei voida siirtää kuivalta maalla rantavyöhykkeelle. Kaavaluonnoksessa esim. tilalla 18:21 (ei rantaviivaa) on rakennusoikeutta siirretty mitoitustaulukon mukaan rantaan tilalle 1:99, jonka rantaviivan pituus on 112 metriä. Mitoitusperusteiden mukaisesti tilalle 1:99 voidaan osoittaa yksi rakennuspaikka. Kaavaluonnoksessa tilalle 1:99 on osoitettu kaksi uutta rakennuspaikkaa rantavyöhykkeen AP-alueelle. Lisäksi tilalle 18:21 (p-ala m2) jäi kuitenkin vielä asuinpientalojen alue (AP). Rannalle osoitetut uudet saunat ovat rantarakentamista ja muodostavat näin ollen rantarakennuspaikan, vaikuttaen myös kaava-alueen kokonaismitoitukseen. Luonnonsuojeluyksikkö Luontoselvityksessä arvokkaana luontokohteena on mainittu rehevä Matko-ojan varsi. Kaavaluonnoksessa alue on osoitettu tulva-alueena. 2 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

3 Kohde tulisi lisäksi rajata luo -merkinnällä, jolloin sitä koskee kaavan luo-alueelle annettu kaavamääräys. Luontoselvityksen mukaan huomionarvoinen kohde on myös avokallio Korkiakankaalla. Alueen puusto ei ole luonnontilaista ja alueella on kuntorata. Avokallioalue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueena (VU). Aluerajaus tulisi tarkentaa niin, että koko arvokas kallioalue sijoittuu VU -alueelle. Kaavaehdotusvaiheessa voi lisäksi harkita, onko VU-alueen kaavamääräystä syytä täydentää niin, että alueen luontoarvot tulevat turvatuksi suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvokkaana luontokohteena mainittu Kotakankaan vanha kuusikko on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaisena alueena. Selostuksessa tulisi mainita, miksi kyseistä aluetta ei ole nähty tarpeelliseksi merkitä luo -alueeksi. Saaren luonnonsuojelualueen SL-1 - kaavamerkintä tulisi selvyyden vuoksi sitoa koskemaan suojelualuetta. Vesistöyksikkö Vesistöyksiköllä ei ole huomautettavaa tulvaa koskevasta kaavan yleismääräyksestä. Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Kaavaluonnoksessa uusille rakennuspaikoille kulut on osoitettu pääasiassa nykyisten liittymien kautta, mikä sinällään on oikea periaate. Muutama uusi tieyhteys on osoitettu, mutta niiden osalta vaaditaan erillinen liittymälupakäsittely. Yleiskaava-alueella nykyisiä yksityistie ja tonttiliittymiä on erittäin runsaasti. Kaavatyössä tulisi pyrkiä liittymien määrän vähentämiseen yhdistelemällä kulkuja esimerkiksi lyhyiden rinnakkaistiejärjestelyjen avulla. Näin saataisiin maanteiden turvallisuustasoa parannettua nykyisestä. Kevyen liikenteen aseman parantamiseksi on esitetty Joen molemmille puolille sekä niitä yhdistävälle tielle kevyen liikenteen yhteystarvemerkinnät. Merkinnät ovat perusteltuja pitkän aikavälin kehittämistarpeina. Jatkotoimet Osayleiskaavasta tulee järjestää 2. viranomaisneuvottelu ennen ehdotuksen asettamista nähtäville. Neuvottelussa käsitellään kaavaluonnoksesta saatua palautetta ja kaavoittajan laatimia vastineita. Jos kaavasta saatu palaute antaa aihetta, voidaan mitoitusperiaatteisiin vielä palata. : Tulva-alueelle sijoittuvat 2 uutta rantasaunaa poistetaan. Kaavaselostukseen lisätään vertailu rantarakentamisen kokonaismitoituksesta rantaviivakilometriä kohden nykytilanteessa ja uuden rakentamisen jälkeen. Rakennusoikeutta ei ole siirretty kuivalta maalta rantavyöhykkeelle. Lausunnossa mainitulta tilalta (ei rantaviivaa) ei ole rakennusoikeutta siirretty millekään tilalle, vaan mitoitustaulukossa on kirjoitusvirhe tilan 1:99 kohdalla, joka korjataan. Huomio-sarakkeessa oleva teksti korjataan muotoon: toinen rakennusoikeus on siirretty tilan Koivulehto 401:24:9 oikeuksista. Tilat 1:99 ja 24:9 kuuluvat samalle maanomistajalle, joten rakennusoikeuden siirto on mahdollinen. Kaavaratkaisussa ei ole virhettä tapahtunut mitoitustaulukossa olevan virheen vuoksi. 3 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

4 Rannalle osoitetut uudet saunat muutetaan kaavan kokonaismitoitukseen vaikuttaviksi rakennuspaikoiksi silloin kun se on ympäristöolosuhteiden, riittävän tonttikoon ja laskennallisen mitoituksen puolesta mahdollista, ks. yleinen vastine uusista rantasaunoista. Kaava-aluetta laajennetaan kylätalon ympäristössä Korkiakankaalla kaava-alueen ulkopuolelle ulottuvien avokallioalueen ja kuntoradan vuoksi. Laajennus koskee VUja M-alueita. Kaavan laajennus tapahtuu kaavassa jo ennestään mukana olevien kiinteistöjen alueelle eikä koske ranta-aluetta. Ks. yleinen vastine. VU-aluetta ei laajenneta kuitenkaan koko avokallioalueelle, koska kyse on yksityisestä metsäpalstasta. Huomionarvoiset luontokohteet lisätään kaavaan omalla luo-1 merkinnällä. Ks. yleinen vastine. Saaren luonnonsuojelualueen SL-1 merkintä sidotaan selvyyden vuoksi koskemaan suojelualuetta. Säilyviä ja poistuvia yksityistieliittymiä ei voida suunnitella kaavatyön yhteydessä tarkemmin. Oikeampi ajankohta käsitellä liittymiä olisi kaavoituksen jälkeen mahdollisesti käynnistyvä tilusjärjestely. Kaavaan lisätään kuitenkin seuraava yleismääräys: Olevien maantieliittymien määrää tulisi pyrkiä vähentämään yhdistelemällä kulkuja esimerkiksi lyhyiden rinnakkaistiejärjestelyjen avulla. Mahdolliset rinnakkaistiejärjestelyt tulisi toteuttaa siten, että rinnakkaistieyhteyttä on mahdollista hyödyntää myös jalankulku- ja polkupyöräilyväylänä. Osayleiskaavatyöstä järjestetttiin 2. viranomaisneuvottelu Museovirasto Lausunto / Pirjo Uino ja Olli Soininen: 4 (27) Oulaisten kaupunki on pyytänyt Museovirastolta lausuntoa Oulaisten Pyhäjoen rantaosayleiskaava - keskustan itäpuoli kaavaluonnoksesta, jonka on laatinut Sweco Ympäristö Oy Museovirasto antaa lausunnon arkeologisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaavana viranomaisena. Pyhäjokivarren rantaosayleiskaavan tavoitteena on tutkia ja ratkaista pysyvän asutuksen ja alkutuotannon maankäyttötarpeet ja sovittaa ne yhteen alueen ympäristöarvojen kanssa alueella, jossa vahvalle maatalousalueelle tyypilliseen tapaan vanha tilarakenne ja maanomistusolosuhteet ovat muuttuneet aikojen saatossa kovasti. Tavoitteena on kaavoittaa uusia rakennuspaikkoja siten, että maatalouden toimintaedellytykset olisi turvattu myös jatkossa. Pyhäjoen rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja sen perusteella voidaan jatkossa myöntää rakennuslupia kaavan mukaiseen rakentamiseen. Suunnittelualueen laajuus on noin 2100 hehtaaria. Museovirasto on aiemmin osallistunut hankkeen valmisteluun antamalla Oulaisten kaupungille lausunnon (Dnro. MV /201 4) hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), jonka oli laatinut Sweco Ympäristö Oy Lausunnossaan Museovirasto yhtyi OAS: n mainintaan arkeologisen maastoselvityksen laatimisesta hankealueella osana muita ympäristön perusselvityksiä. Hankealueella suoritettiin arkeologinen maastoinventointi vuonna Inventointi on suoritettu kattavasti, eikä Museovirastolla ole siitä huomautettavaa. Inventoinnin tulokset on viety Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin (http://kulttuuriymparisto.nba.fi). VASTINEET LAUSUNTOIHIN

5 Inventoinnin tulokset on selostettu Oulaisten Pyhäjoen rantaosayleiskaavaselostuksen luvun 3 Perusselvitykset luvussa Arkeologinen inventointi. Museovirasto esittää korjattavaksi kohdan seuraavasti: Ennen inventointia hanke-alueelta oli tiedossa kaksi muinaismuistolain 295/1963 rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä, Herralan (muinaisjäännösrekisteritunnus ) ja Koskelan (muinaisjäännösrekisteritunnus ) kivikautiset asuinpaikat sekä aivan hanke-alueen tuntumasta Suvannon (muinaisjäännösrekisteritunnus ) kivikautinen asuinpaikka. Lisäksi hankealueelta tunnettiin 12 kivikautista irtolöytöpaikkaa. Historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ei alueelta tunnettu. Inventoinnissa tarkastettiin jo tunnetut kohteet sekä irtolöytöpaikat sekä etsittiin systemaattisesti uusia kohteita aiempien löytötietojen ja kartta-analyysien pohjalta. Tuloksena paikannettiin yksi uusi kohde, Haaranmäen kivikautinen asuinpaikka (muinaisjäännösrekisteritunnus ). Kohde todettiin todennäköisesti tuhoutuneeksi ja se on viety muinaisjäännösrekisteriin statuksella mahdollinen muinaisjäännös. Selviä kivikautisia kulttuurikerroksia ei tunnettujen muinaisjäännösten ja irtolöytöpaikoilta havaittu ja todennäköisesti myöhempi maankäyttö on niitä tuhonnut. Havaintojen perustella esihistoriallinen asutus on kohdealueella sijainnut hiekkaisilla mäkipaikoilla, koskipaikkojen läheisyydessä tai loivilla rinteillä nykyisen asutuksen kohdalla. Historiallisten karttojen perusteella paikannetut kantatalot sijaitsevat nykyisen asutuksen kohdalla tai pelloilla ja jäänteet niistä ovat ilmeisesti hävinneet. Jäänteitä ja 1800-luvun myllyistä tai muista elinkeinoihin liittyvistä rakenteista ei havaittu. Vuoden isojakokarttaan merkitty kapulatie tai pitkospuureitti on tuhoutunut. Inventoinnissa kirjattiin myös lähiaikojen, 1900-luvulla syntyneitä rakenteita, joilla voi olla vaikutusta maankäyttöön. Myös nämä kohteet on viety muinaisjäännösrekisteriin statuksella muu kulttuuriperintökohde. Luvun 6 Yleiskaava luvussa Kuvaus alueittain ja toimialoittain sekä kaavakartassa esitetään kaavamääräykset. Museovirasto esittää, että Kiinteä muinaisjäännös sm3-määräys muutetaan muotoon: Kiinteä muinaisjäännös. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous on sallittua. Metsän äestys on kuitenkin kielletty. Kaikista muista aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kaavaselostukseen ja karttaan on merkittävä kohteiden muinaisjäännösrekisteritunnukset: 2. Herrala ( ) 3. Koskela ( ) Kaavaluonnoksessa on merkitty uudisrakentamiseen (AP, AM) alueita, joilta tunnetaan kivikautisia irtolöytöjä tai muita kulttuuriperintökohteita. Tällaisia alueita ovat Haaranmäki (mjrekisteritunnus ), Ahinko (mjrekisteritunnus ), Koivula ( ), Pajala (mjrekisteritunnus ), Mäkitalo (mjrekisteritunnus ) ja Pokela (mjrekisteritunnus ). Näiden kohteiden osalta Museovirasto esittää, että rakennuslupiin kirjataan seuraava lause: Muinaismuistolain 295/ mukaan, jos maata kaivettaessa tavataan kiinteä muinaisjäännös, jota aikaisemmin ei ole tunnettu, on työ muinaisjäännöksen kohdalla heti keskeytettävä ja 5 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

6 työn johdon viipymättä saatettava asia Museoviraston tietoon tarpeellisia toimenpiteitä varten. Kaavaselostuksen luvussa 3.11 Virkistys mainitaan tärkeimmäksi kalastusalueeksi hankealueella koko jokihaara Salonsaaren koillispuolella Annosen sillalta aina Pirnesjoen suun ympäristöön saakka entisen Haaran sillan paikkeille. Jylhänkoskessa on sijainnut 1890-luvulta aina 1970-luvun puoliväliin sahamylly, jonka rakenteita on vielä havaittavissa maastossa. Kohde on muinaisjäännösrekisterissä nimellä Annonen (mjrekisteritunnus ) ja statuksella muu kulttuuriperintökohde. Kaavakartassa ko. alueelle on merkitty ohjeellinen kalastuspolku. Museovirasto esittää, että toteutuksessa huomioidaan rannassa näkyvät vanhat sahamyllyn rakenteet. Rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta vastuullisena viranomaisena ja lausunnonantajana toimii Pohjois-Pohjanmaan museo Museoviraston ja maakuntamuseon välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti. : Kaavaselostuksen lukua täydennetään lausunnossa esitetyllä tavalla. Kiinteitä muinaisjäännöksiä koskeva sm3-määräys muutetaan Museoviraston esittämään muotoon: Kiinteä muinaisjäännös. Alueella sijaitsee muinaismuistolailla (295/1963) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen, peittäminen ja muu siihen kajoaminen on kielletty. Peltoviljely, laiduntaminen ja metsätalous on sallittua. Metsän äestys on kuitenkin kielletty. Kaikista muista aluetta koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava Museoviraston kanssa. Kaavaselostukseen ja karttaan merkitään kohteiden muinaisjäännösrekisteritunnukset. Kaavaluonnoksessa on merkitty rakentamiseen (AP, AM) alueita, joilta tunnetaan kivikautisia irtolöytöjä tai muita kulttuuriperintökohteita. Kaavaselostusta täydennetään lausunnon perusteella, jotta Muinaismuistolaki 295/ tulisi paremmin huomioitua kyseisten rakentamisalueiden toteutuksessa. Annosen entisen sahamyllyn sijoittuminen MU-alueelle ja ulkoilureitin yhteystarpeen alueelle huomioidaan kaavaselostuksessa. 3. Ympäristöpalvelut Helmi Lausunto / Matti Ojanlatva ja Jari Heikkinen: Asian esittely Oulaisten kaupungissa on valmistunut Pyhäjoen ranta-alueita koskeva rantaosayleiskaavaluonnos. Suunnittelualue on kooltaan noin 2100 hehtaaria ja kaavoitettavaa Pyhäjokivartta on noin 20 km pitkästi. Alue rajautuu Oulaisten keskustan ja Piipsjärvi-Lehtopään yleiskaava-alueisiin ja Haapaveden rajalla Mieluskylän osayleiskaava-alueeseen. Suunnittelualueella sijaitsee Matkanivan kylä. Kaava laaditaan pääasiassa vakituisen asumisen järjestämistä varten siten, että olevaa kylärakennetta pyritään vahvistamaan ja maataloudelle jätetään riittävät toimintaedellytykset. Rakentamispaine ja suurin suunnittelutarve kohdistuu ranta-alueille. 6 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

7 Rantaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja ranta-alueella kaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena MRL 72 mukaisesti. Terveydensuojeluviranomaisen lausunto Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa Pyhäjoen ranta-alueita koskevasta rantaosayleiskaavaluonnoksesta. 4. Elenia Oy Lausunto / Joona Siivonen: Alueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia muuntamoita, ilmajohtoja ja maakaapeleita. Ei erityistä lausuttavaa. Mahdollisista johdonsiirto- tai muutostöistä aiheutuvat kustannukset laskutamme työn tilaajalta. 5. Fingrid Oyj Lausunto / Mikko Kuoppala: Asemakaavan länsi- ja pohjoispuolella sijaitsee kaksi Fingrid Oyj:n 400 kv (kilovoltin) voimajohtoa Pikkarala - Alajärvi. Voimajohtojen sijainti on esitetty kuvassa kv voimajohtoa varten on lunastettu kiinteistön käyttöoikeuden supistus 94,5 metriä leveälle johtoalueelle (poikkileikkaus kuvassa 2). Voimajohdon johtoalue muodostuu 74,5 metriä leveästä johtoaukeasta ja johtoaukean molemmin puolin olevista 10 metriä leveistä reunavyöhykkeistä. Rakentamisrajoitusta merkitsevät rakennusrajat ulottuvat molemmin puolin 26 metrin päähän voimajohdon keskilinjasta. Kaavoituksessa on suositeltavaa, että voimajohtoa varten varattuna alueen osana käytetään johtoalueen kokonaisleveyttä. Uusimmissa voimajohdoissa rakennusrajoitusalue kattaa koko voimajohtoalueen, mutta vanhoissa johdoissa rakennusrajoitusalue saattaa olla kapeampi kuin johtoalue (kuten osassa edellä mainitussa poikkileikkauksista). Fingridillä on pitkän aikavälin tavoitteena päivittää voimajohtojen rakennusrajoitusta merkitsevät rakennusrajat reunavyöhykkeiden ulkoreunaan siten, että rakennusrajoitusalue koskee koko johtoaluetta. Näin varmistetaan, että rakennelmien, rakennusten ja voimajohdon väliin jää riittävä etäisyys. Rantaosayleiskaavan luonnoksessa voimajohtoja varten on esitetty energiahuollon alue (EN). Aluevarausta käytettäessä EN-alueen leveyden tulisi vastata voimajohtoaluetta edellä esitetyn poikkileikkauksen mukaisesti. Fingridillä ei ole huomauttamista muutoin rantaosayleiskaavan sisällöstä. Yleisesti muistutamme, että voimajohtoalueella tai sen läheisyydessä tapahtuva toiminta ei saa olla ristiriidassa ympäristön sähköturvallisuuden kanssa. Johtoalueen maapohja ja puusto ovat maanomistajien omaisuutta. Johdon omistajalla on oikeus pitää voimajohtonsa kyseisellä alueella ja oikeus ylläpitää ja huoltaa sitä. Voimajohtoalueelle ei voida sijoittaa rakennuksia tai rakennelmia ilman erityistä lupaa. Em. rakenteet tai laitteet ei- 7 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

8 vät pääsääntöisesti saa olla yli kaksi metriä korkeita. Rakennusrajoitusalue koskee maanpäällisiä ja maanalaisia rakennuksia. Voimajohdon rajoituksia maankäytölle käsitellään Fingridin julkaisemassa oppaassa Ohje voimajohtojen huomioon ottamiseen yleis- ja asemakaavoituksessa sekä maakäytön suunnittelussa, joka on ladattavissa Fingridin Internet-sivuilta (htt://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeetlluvat%2oia%2olausunnotlohieita kaavoittajalle/sivutldefault.aspx). Oppaasta saa lisätietoa edellä käsitellyistä suunnittelukysymyksistä. Kaikesta voimajohtoalueelle tai sen läheisyyteen sijoittuvasta rakentamisesta tulee pyytää Fingridistä erillinen risteämälausunto. Risteämä voi olla esimerkiksi rakennus, tie, rakennelma tai maansiirtotoimenpide, joka sijoittuu voimajohdon läheisyyteen. Risteämälausunnossa esitetään seikat ja turvallisuusnäkökohdat, jotka hankkeen toteuttamisessa on voimajohdon kannalta otettava huomioon. Risteämälausunnossa annetaan näkemys suunnitelman toteuttamisen reunaehdoista. Lausuntopyynnön voi lähettää osoitteeseen Fingrid Oyj, Risteämälausunnot, PL 530, Helsinki tai sähköpostilla Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999)22 tarkoittamia voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja. Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja, pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen kirjaamo(fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL 530, HELSINKI. : Voimajohtoa varten kaavassa varatun alueen (EN) laajuus tarkistetaan johtoalueen kokonaisleveyden mukaiseksi ja kaavaselostusta täydennetään voimajohdon aiheuttamilla rajoituksilla ja ohjeistuksilla. 6. Oulaisten kaupunki, valvontalautakunta Lausunto Uusien rakennuspaikkojen määrä on maltillinen ja rakennuspaikkoja on osoitettu vain niiden maanomistajien maille, jotka ovat niitä asukaskyselyssä toivoneet. Uusien rakennuspaikkojen maltilliseen määrään ohjaa myös se, että alueella ei ole jätevesiviemäriä eikä muutakaan keskitettyä jätevesien käsittelyä. Uusien APrakennuspaikkojen tonttikoko on osoitettu vähintään m2 suuruiseksi, mutta lähtökohtaisesti uudet tontit on pyritty osoittamaan yli m2:n suuruisiksi. Uuden loma-asuntotontin vähimmäiskoko on kaavassa m2. Näillä vähimmäiskokovaatimuksilla turvataan haja-asutusalueen kiinteistökohtaisen jätevesienkäsittelyjärjestelmän vaatima tila ja toimivuus. Yleisissä kaavamääräyksissä on selkeästi esitetty jätevesien käsittelyä koskevat määräykset, jotka tukeutuvat kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön ja joka on tällä hetkellä VNa talousjätevesien käsittelystä viemäriver- 8 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

9 kostojen ulkopuolisilla alueilla (209/2011). Määräykset koskevat sekä vakituiseen että loma-asumiseen rakennettavan kiinteistön jätevesien käsittelyä ja määräyksiä voidaan pitää riittävinä. Kaavamääräyksissä tulisi edellyttää asuinkiinteistöjen liittymistä jätelain mukaisesti kunnan järjestämään jätehuoltoon. Koko kaava-alue on liitetty vesihuoltoverkostoon. Alueella ei ole vedenhankintaa varten tärkeitä (ent. I lk) tai veden hankintaan soveltuvia pohjavesialueita (ent. II lk), mutta alueen eteläosassa osin suunnittelualueella sijaitsee muuksi pohjavesialueeksi (ent. III lk) luokiteltu pohjavesialue (Ohukainen). Tämä ei kuitenkaan aseta erityisvaatimuksia kaavoitukseen. Kaavassa on osoitettu useita lähivirkistys- ja virkistysalueita (merkintä VL-1 ja V-1) rantojen lähistölle sekä VU-merkinnällä oleva urheilu- ja virkistyspalvelujen alue Matkanivan kylätalon ympäristössä. Rantaviivaa myötäilemään on myös osoitettu ohjeellisia kalastuspolkuja kalastajille ja ravustajille erityisesti Annosen suunnalla, jolla on pyritty säilyttämään kulkumahdollisuus kussakin kohtaa ainakin toisella puolella jokea siten, että rakentamattomat rannat olisivat mahdollisimman yhtenäisiä ja pitkiä. Kaavoituksella osoitetaan pääasiassa jo olemassa olevia virkistysalueita ja ulkoilureittejä ja lisäksi myös uusia ulkoilureittien yhteystarpeita. Suunnittelualueella on runsaasti maatiloja ja eläinsuojia. Lihakarja- ja maitotiloille on osoitettu 200 m ohjeellinen suojavyöhyke ja Salonsaaressa olevalle kotieläintalouden suuryksikölle (kaavamerkintä ME) 400 m suojavyöhyke, joille ei ohjata uutta asutusta. Ympäristöhallinnon kotieläintalouden ympäristönsuojeluohjeen 1/2010 mukaan keskisuurten eläinsuojien laajennuksissa suositeltava etäisyys lähimmästä häiriintyvästä kohteesta on vähintään 100 m ja laajentamisen tulisi tapahtua häiriintyvästä kohteesta poispäin. Mikäli laajennus on yli 2,5-kertainen, laajennus vastaa uuden eläinsuojan rakentamista ja toiminnan sijoittamiseen tulisi soveltaa suurempia etäisyyssuosituksia. Saman ohjeen mukaan uuden eläinsuojan tulisi sijaita metrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta tai muusta häiriintyvästä kohteesta. Paikallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet on merkitty sinisillä neliöillä ja niihin liittyvillä numeroilla. Paikallisesti arvokkaaksi määriteltyjen kohteiden arvoa olisi hyvä vielä tarkastella. Jotkut kohteet esim. nro:t 20 ja 60 ovat rakenteiltaan huonossa kunnossa. Kaavoituksessa tulisi pohtia, kannattaako niin huonokuntoisia rakennuksia suojella, jotka voivat olla terveydelle ja turvallisuudelle vaarallisia ja niissä voi olla romahtamisvaara. Lisäksi kohteeseen nro 21, joka on Lehtimäen koulu, on tehty massiivisia remontteja ja sen ulkonäkö on muuttunut paljon alkuperäisestä vuosien saatossa. : Jätelakia tulee noudattaa joka tapauksessa, mutta selvyyden vuoksi kaavaan lisätään yleinen kaavamääräys: Asuinkiinteistöt tulee liittää jätelain mukaisesti kunnan järjestämään jätehuoltoon. Kaavaselostusta täydennetään Ympäristöhallinnon ohjeilla kotieläintalouksien suojaetäisyyksistä. Kaavaan lisätään myös maanomistajalta saadun palautteen perusteella 1 uusi aluevaraus uutta eläinsuojaa varten, joka sijaitsee vähintään 200 m etäisyydellä läheisestä asutuksesta. Ks. yleinen vastine arvokkaista kulttuuriympäristökohteista. Kohteet 20, 21 ja 60 poistetaan arvokkaiden kohteiden joukosta. 9 (27) VASTINEET LAUSUNTOIHIN

10 YLEISET VASTINEET Aihe: Ohjeelliset kalastuspolut Ohjeellinen kalastuspolku-merkintä poistetaan kaavasta turhana, sillä usein rannanmyötäinen kulkeminen alueilla ei ole sähkölaitumien tai viljelysten vuoksi edes mahdollista. Merkinnän tarkoitus ei ole aiheuttaa haittaa alueen tärkeälle elinkeinotoiminnalle, ja jokamiehen oikeus rannassa kulkemiseen riittää jatkossakin ilman ohjeellisen kalastuspolun kaavamerkintää. Rantaan pääsy tärkeille kalastuspaikoille pyritään turvaamaan kaavaehdotuksessa ulkoilureittien yhteystarvemerkintöjen avulla ja jättämällä rannoille riittävästi rakentamisesta vapaita alueita. Kalastuspolkujen rakentamista ja toteuttamista ei ole suunniteltu missään vaiheessa. Ohjeellisten kalastuspolkujen merkitseminen kaavaan herätti maanomistajissa runsaasti vastustusta ja ihmetystä. Keskustelun herääminen kalastuspoluista ja muusta rantojen virkistyskäytöstä oli tärkeää ja hyödyllistä saada luonnosvaiheessa, jotta rantojen virkistyskäyttö ja asuminen saadaan sovitettua kaavaratkaisussa yhteen mahdollisimman ristiriidattomasti ja tarkoituksenmukaisesti. Aihe: Uimapaikat Alueen ainoa yleinen uimapaikka on tällä hetkellä Sukan uimapaikka Mäyränperällä, joka on tärkeä säilyttää kaavassa. Merkinnät uusista uimapaikoista (2 kpl) poistetaan saadun palautteen perusteella, perusteena paikkojen huono soveltuvuus uimapaikoiksi ja / tai kovat virtapaikat. Uusia uimapaikkoja on mahdollista perustaa maanomistajien kanssa tehtyihin sopimuksiin perustuen esim. kyläyhdistyksen toimesta riippumatta kaavaratkaisusta. Matkanivassa kaavaluonnoksen merkintä uudesta uimapaikasta kohdistui yleiselle virkistysalueelle, jonne uimapaikan voi toteuttaa tarvittaessa muutoinkin. Annoseen Päivölän kohdalle luonnoksessa merkitty uusi uimapaikka poistetaan maatalousalueelta, mutta yleinen rantaan pääsy Päivölän kohdalla kuitenkin turvataan ulkoilureitin yhteystarvemerkinnällä, koska paikkaa on ilmeisesti ennen jokiuoman ruoppaamista käytetty rantautumiseen ja / tai uimapaikkana. Aihe: Veneenlaskupaikat Alueen ainoa yleinen veneenlaskupaikka ja veneranta sijaitsee Matkanivassa kaupungin maalla, ja se on merkitty LV-1 aluemerkinnällä kaavaan yleiseksi venevalkamaksi. Yksityisten mailla yleisiä veneenlaskupaikkoja ei kaava-alueella ole ollenkaan, joten symbolimerkintä olevasta veneenlaskupaikasta poistetaan tarpeettomana. Myös symbolimerkinnät uusista veneenlaskupaikoista poistetaan kokonaan kaavasta, koska niitä voi toteuttaa kaavassa osoitettaville virkistysalueille muutenkin, ja asia herätti runsaasti palautetta. Veneenlaskupaikkojen tarve koskee lähinnä retkimelontaa, ja kevyiden kajakkien tai kanoottien vesille laskemiseksi riittää kun kaavassa on riittävästi käyttökelpoisia rantautumismahdollisuuksia teiden läheisyydessä. Aihe: Uudet rantasaunat ELY-keskuksen palautteen perusteella kaikki uusien rantasaunojen merkinnät muutetaan uusiksi, vähintään 2000 neliön suuruisiksi rantasaunan rakennuspaikoiksi (RA-1) tai vaihtoehtoisesti osaksi olevaa rakennuspaikkaa (RA tai AP), silloin kun se ympäristö- ja maisematekijät sekä virkistyskäytön tarpeet huomioon ottaen on mahdollista. Tulva-alueille luonnok- 10 (27) YLEISET VASTINEET

11 sessa osoitetut 2 uutta rantasaunaa poistetaan, sillä rakennuspaikka ei saa olla tulvauhan alainen, eikä tulva-alueille ohjata mitään uutta rakentamista. Kaavaluonnoksessa rakennuspaikan vähimmäiskoko on 3000 m2. Uusia rantasaunoja varten lisätään kuitenkin uusi merkintä RA-1, jolla rakennusoikeus on rajoitettu ja rakennuspaikka voi olla muita rakennuspaikkoja pienempi, mutta vähintään 2000 m2 suuruinen. Aihe: Olevat rantasaunat Myös olevien rantasaunojen merkinnät pyritään muuttamaan rakennuspaikoiksi (RA tai RA- 1), mutta olevan rantasaunan symbolimerkintä säilyy kuitenkin kaavassa silloin, kun rakennuspaikan erottaminen ei ole tarkoituksenmukaista tulva-alueen tai alueelle kohdistuvan virkistyskäyttötarpeen vuoksi. Aihe: kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Pohjois-Pohjanmaan museo on ottanut kantaa esitettyihin muutoksiin järjestetyssä 2. viranomaisneuvottelussa. Suojelukohteisiin tehdään seuraavat muutokset: 57. Matkanivan rukoushuone, 63. Matkanivan nuorisoseurantalo ja 115. Mäyrän koulu muutos: muutetaan maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi peruste: Pohjois-Pohjanmaan liiton maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden inventointi Kohteita on esitetty maakunnallisesti arvokkaiksi kohteiksi keväällä valmistuneessa 2. vaihemaakuntakaavaluonnoksessa. 20. Jokela muutos: poistetaan arvokkaiden kohteiden joukosta peruste: rakennuksen heikko kunto, ei säilymisedellytyksiä. ks. mielipide nro 33. / Hillukkalan perikunta 21. Matkanivan uusi koulu (Lehtimäen koulu) muutos: poistetaan arvokkaiden kohteiden joukosta peruste: kohteeseen tehdyt lukuisat muutokset ja laajennukset. Koulurakennusten käyttö ja säilyminen koulutoiminnassa on rakennuskohteen tärkein arvo. Ks. Oulaisten valvontalautakunnan lausunto. 60. Hankala muutos: poistetaan arvokkaiden kohteiden joukosta peruste: rakennuksen heikko kunto, ei säilymisedellytyksiä. ks. mielipide nro 11 / Korhonen Marko Aihe: Matkanivan kylätalon ympäristön VU- ja M-alueet Kaava-aluetta laajennetaan kylätalon ympäristössä Korkiakankaalla kaava-alueen ulkopuolelle ulottuvien avokallioalueen ja kuntoradan vuoksi. Laajennus koskee VU- ja M-alueita siten, että huomionarvoinen avokallio ja kuntorata sijoittuvat kokonaan kaava-alueelle. Kaavan laajennus tapahtuu kaavassa jo ennestään mukana olevien kiinteistöjen alueilla eikä koske ranta-aluetta. Virkistysalue ja sillä oleva kuntorata sijoittuu kokonaan yksityisille metsäpalstoille, jolla tulee sallia maanomistajan metsätaloustyöt ja metsänhoidolliset toimenpiteet. Yleiskaavojen virkistysalueilla (kaikki V-alkuiset alueet) sovelletaan lähtökohtaisesti metsälakia, eli metsänhoidolliset toimenpiteet on sallittu siten, etteivät ne estä alueella olevaa virkistyskäyttöä. VUalue on osoitettu kaavassa virkistysalueeksi pääkäyttötarkoituksen mukaan, sillä alueelle 11 (27) YLEISET VASTINEET

12 keskittyvät koko kaava-alueen tärkeimmät virkistystoiminnot. Kuntoradan on tarkoitus säilyä alueella myös tulevaisuudessa. Alueella oleva avokallio on luontoselvityksen mukaan huomionarvoinen, muusta ympäristöstä erottuva luontokohde, joka lisätään kaavaan ja tulee huomioida kaikissa metsänkäsittelyyn liittyvissä toimenpiteissä, ks. yleinen vastine huomionarvoisista luontokohteista. Aihe: Huomionarvoiset luontokohteet Alueella on luontoselvityksen mukaan kolme huomionarvoista, muusta ympäristöstä poikkeavaa luontokohdetta (Matko-ojan varsi, Korkiakankaan avokallio ja Kotaniemen vanha kuusikko). Niitä ei kuitenkaan katsottu luonnoksessa tarpeelliseksi esittää suojelumerkinnöillä, koska ne eivät ole luonnonsuojelulakiin tai metsälakiin perustuvia kohteita. Huomionarvoisten luontokohteiden huomioimiseksi kaavaan lisätään oma kaavamerkintä luo-1: Luonnon monimuotoisuuden kannalta huomionarvoinen alue. Alueella ei saa harjoittaa sellaisia toimia, jotka vaarantavat alueen luontoarvoja. Kotaniemen muusta ympäristöstä erottuva vanha kuusikko on huomionarvoinen lähinnä luonnon monimuotoisuutta lisäävänä tekijänä ja maisemallisista syistä. Samoin Korkiakankaan avokallio, jonka ympäristöön kohdistuu lisäksi virkistyskäyttötarvetta. Matko-ojan varsi on pensaikkoa, jolla ei juuri puustoa kasva. Puronvarsi ei ole luonnontilainen. Kohteet on kuvattu luontoselvityksen raportissa. Aihe: Rakentaminen rantavyöhykkeen ulkopuolisille MT- ja M-alueille. Kaava sallii rantavyöhykkeen ulkopuolisille MT- ja M-alueille haja-asutustyyppisen rakentamisen, joka perustuu kaupungin suunnittelutarveharkintaan. Rakentamispaine näillä alueilla on hyvin vähäistä, eikä uusia rakentamisalueita ole siksi tarpeen osoittaa ja suunnitella kaavassa. Suunnittelutarveharkinta on tarpeen, koska suunniteltu rakennuspaikka saattaa sijaita esim. maatilakeskuksen läheisyydessä tai alueelle saattaa kohdistua muita huomioon otettavia ympäristötekijöitä. M-alueen kaavamääräys muutetaan muotoon: Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Alueelle saa rakentaa maa- ja metsätalouden sekä muiden luontaiselinkeinojen tarvitsemia rakennuksia ja rakenteita. Rantavyöhykkeen ulkopuolisilla M-alueilla voidaan rakennuslupa myöntää myös haja-asutusluontoiseen rakentamiseen suunnittelutarveratkaisuun perustuen. 12 (27) YLEISET VASTINEET

13 Mielipiteitä on referoitu. Osa mielipiteistä on esitetty suullisesti kaavanlaatijan vastaanottopäivinä, jolloin kaavoittaja on kirjannut ne ylös. 1. Ahlholm Juhani, Eija, Marjukka, Marika, Jenni ja Anne Tila Pietilä 401:22:17, Pietilänranta 401:22:29 Mielipide Vaadimme kalastuspolun poistamista tilojen alueelta. Jokamiehen oikeus riittää joenrannassa liikkumiseen ja kalastamiseen. Pietilänranta tilalle on kaavassa merkitty rakennuspaikka, jota emme ole hakeneet. Tilalle kuuluvan rantarakentamispaikan pyydämme merkittäväksi tilalle Pietilä (liitekuva) Asukaskyselyssä rakennuspaikkaa toivottiin tilalle 22:29. Tilan Pietilänranta rakennusoikeus voidaan siirtää tilan 22:17 hyväksi. Uusi rakennuspaikka osoitettaan rantaan toivotulle paikalle loma-asumista varten. 2. Lehtikangas Unto Tila Kokonpalo 401:19:9, Haaraniemi 401:1:32, Mielipide Tilalla 19:9 on oikeus venepaikkaan oikeus tilan 19:6 alueella; oikeus tulee säilyttää ja huomioida kaavassa yhteiskäyttöalueena. Toivotaan uutta rakennuspaikkaa tilalle Kokonpalo 19:9. Koulun luontopolku ja laavu on merkitty asianmukaisesti. Toivotut muutokset tehdään kaavaan. Venepaikka lisätään V-1 merkinnällä vanhan rasitteen mukaisesti. Uusi rakennuspaikka voidaan lisätä laskennallisesta mitoituksesta riippumatta, koska tila ei ole omarantainen ja ranta jää virkistysalueeksi. 13 (27)

14 3. Ollila Jouko Tila Nikkari I 401:25:39, Nevala 401:21:14 Mielipide Vastustaa Nikkarin tilan osoittamista kokonaan maisemapelloksi. Halutaan varata rakentamismahdollisuus ainakin kuivan maan puolelle Takalontien varteen muuttamalla alue MT-alueeksi. Nevalan itärajalla oleva vanha kärrytie on palautunut kyseiseen kantatilaan. Renkkusilta on poistunut käytöstä 1960-luvun alussa. Vanhaa kärrytietä ei ole sorastettu koskaan, joten se ei sovellu ajoneuvoliikenteelle. Tie on kapeimmillaan 2,5 m ja käännöspaikka noin 4 m. Tällä kohdalla joen törmä on jyrkkä. Tien kunnostaminen vaatii maan lohkomista peltoalueesta. Siksi tie ei ole tilan omassakaan käytössä. Nikkarin tilan pellot Takalontien lounaispuolella voidaan muuttaa maatalousalueeksi MT, johon ei sisälly rakentamis- ja toimenpiderajoitusta. Maisemapellon MA säilyminen Takalon kulttuuriympäristökohteen ympärillä ja rannassa on tärkeintä. Merkinnät rantaan johtavasta olevasta yksityistiestä ja ulkoilureitin yhteystarpeesta säilyvät kaavassa, vaikka tien kunnostamista ei ole suunniteltu, eikä kaupunki aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin merkinnän johdosta. Ulkoilureitin yhteystarpeen perusteena on vanha kulkuyhteys rantaan. Pokelanmäen alueelle kohdistuu myös tarvetta yleisestä rantautumismahdollisuudesta. Tien kunnostamista ei ole kuitenkaan suunniteltu. Veneenlaskupaikan merkintä poistetaan rannan virkistysalueelta, ks. yleiset vastineet veneenlaskupaikoista. 4. Somppi Kari ja Henna Tila Hantela 401:90:40, Koskenranta 401:22:33, Koivuhaka 401:97:0 Mielipide Toivoo Hantelan tilalle merkittyä uutta rakennuspaikkaa lähemmäs jokea, pois Matkanivantien melualueelta. Toivotaan Koskenrannan rakennuspaikalle saunan ja kesäkeittiön rakentamismahdollisuutta. Koivuhaan palstalle toivotaan rakennuspaikkaa. Ei ole oikein, että alue on kokonaan maisemapeltoa MA. Toivotut muutokset tehdään kaavaan. Koivuhaan palstalle lisätään uusi rakennuspaikka mitoituksen perusteella ja osa alueesta muutetaan MT-alueeksi. Kaava ei estä saunan tai kesäkeittiön rakentamismahdollisuutta Koskenrannan rakennuspaikan alueelle. 14 (27)

15 5. Korpela Antti Tila Saikkonen 401:13:31, Jokisuo 401:22:30, Suopelto 401:5:55, Saari 401:22:31 Mielipide Rantaan merkityt kalastus- ja ravustuspolut häiritsevät yritystoimintaa ja tulisi poistaa kaavasta. Useimmiten laitumien ja peltojen kohdalla rannassa kulku ei ole edes mahdollista, eikä sitä tulisi kaavalla ohjata. Yleinen rantautumismahdollisuus vanhaa rantaan johtavaa tietä pitkin on mahdollinen, mutta vastapäinen yhteystarve Pietilän kohdalla tulisi poistaa, sillä se ei ole perinteinen kulkupaikka ja ranta on aidattuna hevoslaitumena. Vanhat kulkutiet ovat hyvä peruste yleisille rantautumispaikoille. Päivölän uimapaikkaa on mahdollisesti käytetty uimapaikkana joskus ennen joen ruoppaamista, mutta nykyisin paikka ei sovellu hyvin uimiseen; joki on syvä ja virta kova. Ei kuitenkaan vastusta yleistä rantautumismahdollisuutta tilan 401:13:31 laitaa pitkin Matkanivantieltä, mutta uimapaikkamerkinnän tarpeellisuutta voisi harkita. On tyytyväinen uusiin rakennuspaikkoihin. Kalastuspolku-merkinnät poistetaan kaavasta, ks. yleiset vastineet. 6. Mäyrä Juho Päivölän uusi uimapaikka poistetaan kaavasta, mutta ulkoilureitin yhteystarve säilyy, ks. yleiset vastineet Kiinteistön 401:22:31 alueella keskellä tilaa on myös vanha rantautumispaikka, mutta ulkoiluyhteys rantaan katsottiin käyttökelpoisemmaksi, jos se sijoitetaan vanhan keskellä tilaa sijainneen kulkureitin sijasta kiinteistön rajalle Pietilän kohdalla. Ulkoilureitin yhteystarpeen merkintä säilyy kaavassa, koska alueella on paljon ei-omarantaisia asuttuja kiinteistöjä, joille olisi hyvä mahdollistaa kulku rantaan. Merkinnän sijainti on kuitenkin ohjeellinen. Salonsaaren puolelle kiinteistölle 22:31 esitetty AP-rakennuspaikka siirretään hankalan sijainnin vuoksi samalla puolella jokea olevalle kiinteistölle Saikkonen 13:31, jolle siis tulisi yhden sijasta kaksi uutta rakennuspaikkaa vieretysten. Näin vältytään toisten kiinteistöjen kautta tapahtuvilta tierasitteilta. Maanomistajalle mitoituksen perusteella esitettävien uusien rakennuspaikkojen lukumäärä (4 kpl) säilyy ennallaan. Tila Suvanto 401:2:48 Mielipide Toivoo loma-asunnon rakennuspaikkaa. Tila on lohkottu aikanaan rakentamista ajatellen. Toivottu muutos tehdään kaavaan. Tilan mitoitus on 0, (27)

16 7. Ojala Erkki Tila Kotila 401:6:43 Mielipide Toivoo loma-asunnon rakennuspaikan RA muuttamista AP-alueeksi ja rakennuspaikan rajausta hieman suuremmaksi. Koko muu kiinteistö tulisi muuttaa myös rannan osalta M-alueeksi. Aluetta ei viljellä. Toivotut muutokset tehdään kaavaan. 8. Halmet Vuokko Tila Kujala 401:6:56 Mielipide Tilalle on toivottu rakennuspaikkaa, mahdollisesti pellon laitaan korkealle paikalle. Rakennuspaikalla halutaan varautua tulevaisuuteen. Hyväksyy rannan merkitsemisen virkistyskäyttöalueeksi ja kalastuspolkumerkinnän. Yleinen kulku rantaan on mahdollista järjestää vanhaa tietä pitkin. toivotut muutokset tehdään kaavaan ja rakennuspaikan ulkopuolelle rantaan jäävät alueet merkitään virkistysalueeksi. Perusteena rantaan johtava vanha kulkutie ja perinteinen kalastuspaikka / alueelle kohdistuva virkistyskäyttötarve. Ohjeelliset kalastuspolkumerkinnät poistetaan koko kaava-alueelta, mutta rantaan osoitettava virkistysalue mahdollistaa kalastajien ja muiden ulkoilijoiden liikkumisen rannoilla jatkossakin. 16 (27)

17 9. Järvenpää Jorma Tila Kujanpää 401:15:30, yht. palsta 401:878:11 Mielipide Kujanpään rakennuspaikalla tulee olla hevostenpito mahdollista myös tulevaisuudessa. Toivoo AP-merkinnän muuttamista AP-1 merkinnäksi ja rakennuspaikan rajaamista riittävän suureksi. Kyseessä vanha hevostila, jolla navetta jo olemassa. Yhteispalstalla vanha pyykkiranta (V-1), jolle tulee osoittaa kulkuyhteys. Härkäkiven paikka yhteispalstan länsipuolella olisi syytä huomioida kaavassa, ks. asukaskyselyn vastaus Perikankaantien varressa kaava-alueen ulkopuolella on vesijohto merkitty väärään paikkaan. Tuon vesijohdon voisi jättää merkitsemättä, koska on kaava-alueen ulkopuolella ja sen sijainnista ei ole täyttä varmuutta. Merkinnällä AP-1 on osoitettu vain olevia hevostiloja. kaava sallii hevostenpidon myös AP-tonteilla kaavamääräyksen nro 7 mukaisesti. Koska pihapiirissä ilmeisesti pidetään nykyisinkin hevosia ja kyseessä on vanha hevostila, muuttetaan merkintä AP-1 merkinnäksi ja sille lisätään ohjeellinen suojavyöhyke. Rakennuspaikkaa laajennetaan hieman. Lisäksi kiinteistöllä on laitumeksi sopivaa peltoaluetta (MT), joten kaavaratkaisun puolesta tilavaraukset ovat riittävän suuria ja rakennuspaikan sijainti hyvä hevosten pitoa ajatellen. V-1 alueelle osoitetaan ohjeellinen uusi tieyhteys. Perikankaantien varren vesijohdon merkintä poistetaan kaava-alueen ulkopuolelta, koska se aiheuttaa sekaannusta eikä sijainti ole varma. 10. Takalo Sauli ja Mäyrä Pekka Tila Koskela 401:107:5 Mielipide ehdottaa ulkoilureitin siirtämistä Salonsaaressa olevan palstan rajalle, mikä rauhoittaisi viereisen asuinpaikan. Toivoo rakentamismahdollisuutta Salonsaaressa olevalle palstalle (M-aluetta, ei omaa rantaa). Takaloon merkityt rakennuspaikat ovat luonnoksessa toivotulla tavalla. ulkoilureitin yhteystarve siirretään esitettyyn paikkaan, muutosesitys on hyvä. Salonsaaressa oleva palsta sijoittuu rantavyöhykkeen ulkopuoliselle alueelle, minne ei kaavassa uusia rakentamisalueita suunnitella. Palsta on merkitty M- alueeksi, jolle voidaan tarvittaessa myöntää rakennuslupa suunnittelutarveratkaisulla, jos rakentaminen tulee joskus ajankohtaiseksi. Käyttötarkoitusmerkintää ei muuteta. 17 (27)

18 11. Korhonen Marko Tila Hankala 401:1:135 Mielipide Vanhaa rakennusta ei ole syytä suojella (kohde 60). Katto on vuotanut ja rakennuksessa on hometta, vedet päässeet valumaan sisään. Sokkeli on rapistunut. Rakennus on ollut tarkoitus purkaa pois. Asia on käsitelty museoviranomaisen kanssa. Suojelumerkintä voidaan poistaa kaavasta. 12. Jaakkonen Teemu Tila Putki 401:1:47 Mielipide Esittää veneenlaskupaikan poistamista ja rakennuspaikan osoittamista lähemmäs rantaa tai rantaan kiinni. Rakennuspaikka voi tarvittaessa olla pintaalaltaan pienempikin. Esitetyt muutokset tehdään kaavaan, ks. yleinen vastine veneenlaskupaikan poistamisesta. 13. Nurmela Matti Rakennuspaikka siirretään rantaan. Koska rakennuspaikka on erillään muusta rakentamisesta ja vesijohtoverkosta, muutetaan käyttötarkoitus loma-asunnon rakennuspaikaksi RA. Muutoksella ei ole merkittävää maisemallista vaikutusta luonnokseen nähden, sillä sähkölinjan vuoksi välitön ranta jäänee rakentamattomaksi muutoinkin ja voi hyvin olla osa piha-aluetta. Alueella ole rannan suuntaista virkistyskäyttötarvetta. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta vapaan rannan määrään. Tila Nurmela 401:1:94 Mielipide Esittää rakennuspaikan siirtämistä rantaan, rakennuspaikka voi ulottua sähkölinjan molemmin puolin. Matkanivantien varressa on melualue ja runkovesijohto, joka rajoittaa rakentamista. Muutos voidaan tehdä kaavaan tilan kokonaismitoituksen perusteella, samalla merkintä rantasaunasta poistetaan. Muutoksen myötä peltoalue Matkanivantien varressa säilyy hieman yhtenäisempänä, vaikka rakennuspaikan ulottuminen sähkölinjan molemmin puolin ei ole maisemallisesti paras ratkaisu. Rakennuspaikka sopeutuisi vielä paremmin ympäristöönsä, jos olisi mahdollista hankkia lisämaata rakennuspaikkaa varten tilan 1:119 puolelta ja koko rakennuspaikka voitaisiin muodostaa sähkölinjan ja rannan väliselle alueelle. 18 (27)

19 14. Heiska Pekka Tila Pajukangas 401:1:99, Ahinko 401:15:3, Koivulehto 401:24:9 Mielipide Alueelle on toivottu 3 rantarakennuspaikkaa siten, että yksi rakennuspaikka olisi Siltatien varressa olevalla kiinteistöllä 15:3 ja kaksi muuta kiinteistöllä 1:99. Mitoituksen perusteella luonnoksessa on osoitettu vain kaksi rakennuspaikkaa rantavyöhykkeelle. Toinen uusista rantarakennuspaikoista esitetään siirrettävän Siltatien varteen ja kulku uusille rantatonteille halutaan Siltatien varren rummun kohdalta. Yhteys olisi luontevampi kuin nyt esitetty kulku rakentamattomaksi jäävän naapurikiinteistön halki. Muutoksen myötä vältyttäisiin hankalilta tierasitteilta naapurikiinteistöjen kautta, vapaata rantaa jäisi rakentamisen väliin enemmän eikä rakennettavaa tiepituutta tulisi sen pidemmälti. M-alueelle sijoittuvalla mäellä uusien rakennuspaikkojen takana on aikaisemmin ollut rakentamista. Takalontien varteen rantavyöhykkeen ulkopuolelle on varattu AP-aluetta, joka on turha. Tällä kohdalla ei rakennuksia ole. Voisiko vanhan rakentamisalueen perusteella osoittaa kolmas uusi rakennuspaikka metsäsaarekkeen kohdalle Pajukankaan viereen etäämmäs rannasta? Esitetyt muutokset voidaan tehdä. Rantaan voidaan osoittaa mitoituksen perusteella enintään kaksi rakennuspaikkaa. Toinen rakennusoikeus on siirretty tilan Koivulehto 24:9 oikeuksista. AP-alue Takalontien varressa on osoitettu vanhan RaHu-rekisterimerkinnän perusteella, jonka mukaan Takalontien varressa olisi joskus ollut asuinrakennus tai useampia rakennuksia. AP-alue Takalontien varresta siirretään metsäsaarekkeeseen Pajukankaan vanhan rakennuspaikan viereen ja alueelle osoitetaan vanhan rakennuspaikan perusteella kolmas ei-omarantainen rakennuspaikka metsäsaarekkeeseen vähintään 100 m etäisyydelle rannasta (ei vähennä mitoitusta). Kauemmas rannasta tuleva uusi rakennuspaikka sijoittuu Pajukankaan rakennuspaikan viereen, ja on maisemallisesti ja kyläkuvallisesti parempi kuin Takalontien varsi. 19 (27)

20 15. Haaraniemi Esko Tila Mielipide Pihlajakangas 401:19:6, yht. palsta Rannassa on noin 20 vuotta vanha, alle 20 m2 suuruinen saunarakennus, joka tulee merkitä kaavaan. Maanomistaja toimitti puuttuneet rakennuslupatiedot. Tilalle on osoitettu uusi rakennuspaikka kiinteistön laitaan, mikä voi aiheuttaa ristiriitaa rannassa olevan yhteiskäyttöalueen kanssa. Toivoisi uuden rakennuspaikan olevan mieluummin vanhan siltatien takana saunarakennuksen kohdalla. Rakennuspaikan ei tarvitse ulottua rantaan saakka ja vanhat tieyhteydet rannassa voivat säilyä yleisessä virkistyskäytössä. Rannassa on vanha rasite veneenpitopaikasta rantaan johtavan tien kohdalla. Veneenpitopaikkaa voidaan tarvittaessa hieman myös siirtää, jos sen on pakko säilyä. Kyse on vanhasta rasitteesta, jonka kautta saa vapaasti rantautua ja sillä saa pitää veneitä. Veneenpitopaikka lisätään kaavaan V-1 merkinnällä vanhan rasitteen mukaisena yhteiskäyttöalueena. Sauna merkitään kaavaan olevana saunarakennuksena. Rantaan ei kuitenkaan voida erottaa saunaa varten rakennuspaikkaa alueen virkistyskäyttötarpeen vuoksi. Toivottu uusi rakennuspaikka siirretään kiinteistön laidalta yhteiskäyttöalueen kohdalta pellolle siten, että rakennuspaikan ja rannan välinen alue jää yleiseksi virkistysalueeksi. 16. Mattila Anne (Jaakkosen Salmen ja Anteron puolesta) Tila Annala 401:1:95, Lisäannala 401:1:98 Mielipide Toivoo asuinrakennuspaikkaa mahdollisimman lähelle rantaa uutta asuinrakennusta varten. Alueella on säilynyt vanha pieni torppa piharakennuksineen (suojelukohde nro 22 Pajukangas). Torppa voi jäädä rakennuspaikkaan kuuluvaksi piharakennukseksi siten, että uusi asuinrakennus voidaan toteuttaa rannan puolelle. Toivoo, että Annalan läheisyyteen osoitettaville uusille rakennuspaikoille järjestettäisiin kulkuyhteydet omien liittymien kautta. Vastustaa rasiteyhteyttä Pajukankaan torpan pihapiirin kautta. Tilan laskennallinen mitoitus 0,41 ei ole riittävä uuteen rantaan sijoittuvaan rantarakennuspaikkaan. Pajukankaan vanha torppa sijaitsee metsäsaarekkeessa noin 160 m etäisyydellä rannasta muodostaen oman rantavyöhykkeelle sijoittuvan rakennuspaikkansa. Olevaa rakennuspaikkaa laajennetaan hieman rannan suuntaan siten, että rakennuspaikalle voidaan toteuttaa toivottu uudisrakentaminen. Lisäannalan tila on rantavyöhykkeen ulkopuolella ja sillä joskus olleet rakennukset on purettu pois. AP-alue Takalontien varresta poistetaan turhana ja muutetaan maa- ja metsätalousalueeksi. 20 (27)

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 17.1.2017 MULTISILLAN KOULUN ALUE YMPÄRISTÖINEEN: UUSI ASUINKORTTELI JA PÄIVÄKOTI. Asemakaava nro 8647. Diaarinumero: TRE: 6202/10.02.01/2016 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO

RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO RISTIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAPPILANRANTA JA KANSALA KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLO 17.1.2013 16.2.2013. Kaavaluonnoksesta saatu palaute vastineineen 28.2.2013 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA

ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA ELENIA OY:N LAUSUNTO 6.11.2013 KUKON RANTA-ASEMAKAAVASTA JA RANTA- ASEMAKAAVAMUUTOKSEN LUONNOKSESTA Alueella sijaitsee Elenia Oy:n omistamia maakaapeleita. Maakaapelit kulkevat pääosin olemassa olevien

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine

KÄLVIÄN KIRKONKYLÄN LIEVEALUEEN ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA. Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan vastine LIITE 7 KOKKOLAN KAUPUNKI ASUTUKSEN VAIHEYLEISKAAVA Luonnosvaiheen lausunnot ja kaavanlaatijan FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 12.5.2016 P23496 FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY 1 (6) Nro: 1 Valmistelu:

Lisätiedot

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava

Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Ymp.ltk 14.4.2015 / 26 Hakalan kaupunginosa (5), Kalmaa-Hietaranta asemakaava Asemakaava koskee Kalman kylän osaa kiinteistöstä (6:13) sekä lähiympäristöä. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2014

Lisätiedot

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA

VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA Liite 2 VASTINELUETTELO MÄNTTÄ-VILPPULA KAAVAMUUTOS: 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 118/OSA 28.1.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TIMO RYSÄ TAINA RIEKKINEN Mänttä-Vilppulan kaupunki, 1. kaupunginosan kortteli 118/osa,

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 21.12.2016 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 7.10.2016 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, luonnosvaihe KAAVAHANKE

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus

IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus IIJOKIVARREN RANTAYLEISKAAVA Rakentamisen mitoitus MRL 72 mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Silloin kun kaavaa ei ole, rakentamiseen

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 7.11. 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

JOKIVARSIEN SELVITYKSET

JOKIVARSIEN SELVITYKSET PROJEKTIN NIMI Pyhännän kunta Jokivarsien selvitykset rakennusjärjestyksen uusimista ja jokivarsien vapautuksia varten LAATIJA Elina Marjakangas Arkkitehti YKS 519 PÄIVÄYS 26.3.2015 1. Yleistä selvityksistä

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI

TAMPEREEN KAUPUNKI TAMPEREEN KAUPUNKI 13.10.2015 LAHDESJÄRVI, TEOLLISUUSTONTTIEN LAAJENTAMINEN JA RAKENNUSOIKEUDEN LISÄÄMINEN Asemakaava nro 8537 Diaarinumero: TRE: 549/10.02.01/2014 PALAUTEKOOSTE Osallistumis- ja arviointivaiheen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET

KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA, VASTINEET 1 (17) Kaavoittajan vastine-esitykset ehdotusvaiheen palautteeseen: LAUSUNNOT: Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset Ei vastinetta. KAUKJÄRVEN RANTA-ALUEEN

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Hämeenlinnan kaupunki, Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Katumantie 2 asemakaavamuutos, kaavaselostuksen liite 2. Kooste valmistelu- ja ehdotusvaiheessa saadusta palautteesta sekä ehdotusvaiheessa laaditut vastineet saatuun palautteeseen Valmisteluvaiheessa

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe

Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe LAUSUNTO Diaarinumero VARELY/3313/2016 Varsinais-Suomi 22.3.2017 Kustavin kunnanhallitus kustavi@kustavi.fi Viite: lausuntopyyntö 1.2.2017 Lausunto Diilin ranta-asemakaavasta, ehdotusvaihe KAAVAHANKE Kaava-alue

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta.

Jatkotoimenpiteet Ranta-asemakaavasta tulee pyytää ehdotusvaiheen nähtävilläpidon yhteydessä lausunnot keskeisiltä viranomaisilta. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 12.6.2015 Valmistelumateriaalin nähtävilläoloaikana (29.1 27.2.2015) saatujen lausuntojen (4 kpl) ja mielipiteiden (6

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) Kaupunginhallitus 195 26.05.2014. 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (1) 195 Asianro 1389/10.03.00/2014 Vastine oikaisuvaatimukseen koskien suunnittelutarveratkaisua Haminanlahti, Vuorenlehto 410-5-110 Yleiskaavajohtaja Juha Romppanen

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KARVIAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KOSKIEN VUORIJÄRVEN KYLÄN TILOJA RUISNIEMI 230-408-24-8 JA HONKARINNE 230-408-24-1 3.11.2013 Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1:

Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1: Kangasalan kunta Pohjan kylän osayleiskaava 1:10 000 19.6.2017 YLEISKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET OLEMASSA OLEVA RAKENNUSPAIKKA UUDEN RAKENNUSPAIKAN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI AT KYLÄALUEEN ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) Jonkerin ranta-asemakaavan ehdotus J.Isoherranen 18.11. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET VASTINEINEEN 1 (4) KUHMON KAUPUNKI JONKERIN RANTA-ASEMAKAAVA, EHDOTUKSEN TOINEN NÄHTÄVILLÄOLO 1.10-31.10.2013 Kaavaehdotuksesta saatiin 5 lausuntoa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET:

KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA. KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 Sulkavajärven rantaosayleiskaava MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle saa

Lisätiedot

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO

OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO Kaavaselostuksen erillisliite OYK 25 Kirmanseutu MITOITUSPERUSTEET JA MITOITUSTAULUKKO MITOITUSPERUSTEET Kirman seudun osayleiskaava-alueella on kaksi isoa järveä Nerkoonjärvi ja Kilpijärvi. Kirmanjärvi

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA

INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INKOO, ÄNGÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari

MERIKARVIAN KUNTA. MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIAN MALSKERIN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS MALSKERIN SAARI koskien tilaa Kivikari 484-414-2-122 Riispyyn kylässä KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12016 4.12.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 278-RAK1613 SAUVON KUNTA FAGERNÄSIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2017 19.6.2017 9.8.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Rytkyn rantaosayleiskaava

Rytkyn rantaosayleiskaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kaavaehdotuksen vastineet 1 (7 ) Harjukatu 2 74701 Kiuruvesi Rytkyn rantaosayleiskaava VASTINE KAAVAEHDOTUKSESTA ANNETTUIHIN KANNANOTTOIHIN Lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos

Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Kunnanhallitus 1.9.2015 Itä-Suomen hallinto-oikeus Marja-Leena Neuvon ym valitus Rantasalmen kunnanvaltuuston päätökseen 25.5.2015 14/ Haukiveden - Haapaselän rantaosayleiskaavan muutos Rantasalmen kunnanhallitus

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 (5) Tekniset palvelut Vaarankyläntie 7, 88300 Paltamo ASEMAKAAVAN SELOSTUS Luhtaniemen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Taajaman asemakaavan laajennus ja muutos Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET

NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET NIEMI 8250 VASTINELUETTELO / MIELIPITEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.11.2007 Nähtävillä oloaika: 16.11.-7.12.2007 Mielipide 1, 2 7.12.2007, dnro: YPA: 9937/611/2007 Lahtinen Nora, 2 kpl Mielipide

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 209 ja 220 Luonnosvaiheen vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 Luonnosvaiheen vastineet

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI

JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUU SAMMALINEN- JÄRVI In s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a O y Keskuskatu 5, 39700 PARKANO p. 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi www.havanka.fi JYVÄSKYLÄNTIEN POHJOISPUOLEN

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä.

IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN. MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. 1 IKAALISTEN KAUPUNKI, YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KESKEISEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN MIELIPITEET Ohessa mielipiteet tiivistettynä. Mielipiteen antaja 1. Maria ja Juha Änkö, Tapio Änkö Kuolinpesä,

Lisätiedot

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta.

Etelä-Savon seutukaava, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 18.12.2001, koskee koko suunnittelualuetta. SULKAVAN KUNTA PARTALANSAAREN RANTAOSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Oikeusvaikutteinen osayleiskaava on tarkoitus laatia Sulkavan kunnan Partalansaaren ranta-alueille.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava

Ruotsalaisen rantaosayleiskaava ASIKKALAN KUNTA Ruotsalaisen rantaosayleiskaava FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26024 annettuihin lausuntoihin 1 (10) Reinikainen Kuisma / Auranen Maria Sisällysluettelo 1 Liikennevirasto... 1 2 Tekninen

Lisätiedot

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA

SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA KIURUVEDEN KAUPUNKI 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI SULKAVANJÄRVEN ALUEEN RANTAOSAYLEISKAAVA MERKINNÄT JA KAAVAMÄÄRÄYKSET: A/1 Asuntoalue. Alue on tarkoitettu ympärivuotisten asuntojen rakentamiseen. Rakennuspaikalle

Lisätiedot

Osallistujat Pirjo Hokkanen Keski-Suomen ELY-keskus. 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Osallistujat Pirjo Hokkanen Keski-Suomen ELY-keskus. 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Muistio 1 (5) Reinikainen Kuisma 25.1.2013 JOUTSAN KUNTA JOUTSAN RANTAYLEISKAAVAN OSITTAINEN MUUTTAMINEN EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU Aika 23.1.2013 klo 12.30 Paikka, Innova 2 Lutakontie 7, Jyväskylä

Lisätiedot