Työkyvyn edistämisinterventiot ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työkyvyn edistämisinterventiot ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus"

Transkriptio

1 Työkyvyn edistämisinterventiot ja organisaatioiden toiminnan tuloksellisuus Katsaus liiketaloudellisiin vaikutuksiin ja niiden arvioinnissa käytettyihin menetelmiin 2000-luvulla Jenni Nyman ja Anna-Liisa Elo

2 Työkykyäedistävätoiminta: osatekijät ja tasot Yhteiskunta Tukiverkot ja palvelujärjestelmät Työpaikka (STM 1999; Peltomäki ym. 2002)

3 Työkykyä edistävä toiminta suomalaisilla työpaikoilla v Fyysinen ja henkinen terveys, ammatillinen osaaminen, työturvallisuus, työhygienia, työtavat ja menetelmät, psykososiaaliset työolot, työorganisaatioiden kehittäminen sekä em. toimien yhdistelmät Tyky-toiminta keskittyy tyky-barometrin 2001 mukaan edelleen liikuntaan, yksilötoimintaan, tempauksiin ja tapahtumiin sekä korjaavaan ja kuntouttavaan toimintaan Vähemmän tehdään organisaation kehittämiseen ja henkisten voimavarojen tukemiseen keskittynyttä tyky-toimintaa

4 Tuloksellisuus -käsite Sanakirjamääritelmä: tuloksellisuus = hyviä tuloksia tuottavaa, tuloksekasta, menestyksellistä Englanniksi: performance (työtulos, suoritus[-kyky]) high performance = korkea tuloksellisuus effectiveness (vaikuttavuus) efficiency (tehokkuus, taloudellisuus) productivity (tuottavuus) profitability (kannattavuus)

5 Tuloksellisuus: Kansallinen tuottavuusohjelma palvelujen vaikuttavuus, riittävyys ja kohdentuvuus 2.palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys 3.palvelujen saatavuus ja palveluyksiköiden keskinäinen yhteistyö 4.tuottavuus, taloudellisuus ja palveluprosessien sujuvuus 5.henkilöstön aikaansaannoskyky (osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky)

6 Kirjallisuuskatsauksen kysymykset 1. Miten liiketaloudellisia vaikutuksia on mitattu ja arvioitu? 2. Minkälaisia tutkimuksia on tehty työkyvyn edistämisinterventioiden vaikutuksesta organisaatioiden tuloksellisuuteen ja minkälaisia vaikutuksia on havaittu?

7 Kirjallisuushaut: hakusanat 1. työkyvyn edistäminen (myös työhyvinvoinnin edistäminen, työyhteisön kehittäminen, interventio, kehittämishanke, arviointi) 2. työhyvinvointi ja terveys (myös stressin hallinta, johtaminen, sairauspoissaolot, uupumus, mielenterveys) 3. tuloksellisuus (myös vaikuttavuus, vaikutus, hyöty, tuottavuus, tehokkuus, kannattavuus, laatu)

8 Kirjallisuushaut: tietokannat PsycInfo (psykologia) Sociological Abstracts (sosiologia) PubMed ja Embase (lääketiede) CISDOC ja HSELINE (työterveys ja turvallisuus) Econlit (taloustiede) ProQuest ja Web of Science (monitieteellinen) Internet hakukone Elektronisten lehtien tietokannat: ELSEVIER ScienceDirect Ebsco Online

9 Työkyvyn taloudellinen merkitys Tyky-barometri 2001: 90 % työnantajista, henkilöstön ja työterveyshuollon edustajista uskoo työkykyä edistävän toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen Investoinnit työkykyyn voivat tuottaa sijoitetun pääoman takaisin kertaisina (Ahonen ym. 2001, Aldana 2005) Työkykytoimenpide > Terveys/hyvinvointivaikutus > Työkykyvaikutus > Taloudellinen vaikutus (Ahonen ym. 2001)

10 Miten liiketaloudellisia vaikutuksia on arvioitu ja mitattu? Kustannustehokkuus- ja kustannushyötyanalyysit, joissa mittareina: sairauspoissaolo-, tapaturma- ja presenteeismikustannukset eläköitymis- ja vaihtuvuuskustannukset subjektiiviset arvioinnit Tietokoneohjelmistot Potentiaali-laskentamenetelmä (Ahonen, Luopajärvi) ja ORC Return on Health, Safety and Environmental Investments, ROHSEI (Linhard 2005)

11 Tuloksellisuus 'työn vaatimukset - työn hallinta' -mallin¹ viitekehyksessä Työn hallinta + vähän kuormittava Työn vaatimukset _ + aktiivinen Koettu oman työn tuottavuus kasvaa (Dollard ym. 2000) Työkyky, sitoutuminen ja henkinen hyvinvointi lisääntyvät (Tuomi ym. 2004) _ passiivinen paljon kuormittava _ + Sosiaalinen tuki Tapaturmat lisääntyy (Salminen ym. 2003) Koettu työkyky huononee (Borg ym. 2000) Sairauspoissaolot lisääntyy (Vahtera ym. 2000) Eläköitymisajatukset lisääntyy (Elovainio ym. 2003) ¹ Karasek & Theorell 1990

12 Työkyvyn edistämisen liiketaloudelliset vaikutukset: A. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja terveyshaittojen vähentäminen Positiivisista kustannusvaikutuksista oli suhteellisen vahvaa näyttöä (esim. Aldana 2001) Eurooppalaisten hyvää käytäntöä edustavien stressi-interventioiden taloudelliset hyödyt näyttivät ylittävän kustannukset selvästi (Kompier ym. 2000)

13 Työkyvyn edistämisen liiketaloudelliset vaikutukset: B. Työyhteisöjen ja organisaatioiden kehittämistoimet Psykososiaalisilla interventioilla havaittiin vaikutuksia työhyvinvointiin ja terveyteen ja niillä on yhteys sairauspoissaoloihin (esim. Anderzén ym. 2005, Elo ym. 2004, Mattila ym. 2003, Saksvik ym. 2002, Mikkelsen ym. 2000). Työn uudelleen järjestelyinterventioilla osoitettiin olevan vaikutusta henkilöstön viihtyvyyteen ja työmotivaatioon sekä itsearvioituun suorituskykyyn (esim. Niemelä ym. 2002, Bond & Bunce 2001)

14 Yhteenveto Yksilöiden terveyden edistämisinterventioiden kustannushyöty on osoitettu Työyhteisö ja organisaation tason interventioissa kontrolloiduissa kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu vaikutuksia lähinnä sosiaalisiin suhteisiin ja ilmapiiriin. Vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen on harvoin ja ne ovat pieniä. Psykososiaalisten ja organisaatiotason interventioiden vähäisiä havaittuja vaikutuksia yksilötasolla selittänee myös se, että vaikka interventio tehdään työyhteisötasolla, vaikutuksia mitataan kuitenkin yksilötasolla. Puuttuu siis linkki epidemiologisen näytön ja interventiotutkimuksen väliltä

15 Johtopäätökset Liiketaloudellisten vaikutusten arviointimenetelmissä ja mittareissa on puutteita, tarvetta on sekä spesifeille että laaja-alaisille tuloksellisuusmittareille Lisää tutkimusta erityisesti työyhteisöinterventioiden tuloksellisuusvaikutuksista tarvitaan Tutkimuksen ja työelämän vuorovaikutusta tarvitaan

16 Lähteet Ahonen, G., Bjurström, L-M. & Hussi T. (2001). Työkykyä ylläpitävän toiminnan taloudelliset vaikutukset. Työkyvyn ylläpidon tutkimus ja arviointi. Raportti 3. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Työterveyslaitos. Aldana, S.G. (2001). Financial Impact of Health Promotion Programs: A Comprehensive Review of the Literature. American Journal of Health Promotion 15, Aldana S.G., Merrill, R.M., Price, K., Hardy, A. & Hager R. (2005). Financial impact of a comprehensive multisite workplace health promotion program. Preventive Medicine 40, Anderzén, I. & Arnetz, B. (2005). The Impact of a Prospective Survey-Based Workplace Intervention Program on Employee Health, Biologic Stress Markers, and Organizational Productivity. Journal of Occupational and Environmental Medicine 47, Bergström, M. (2005). The potential-method - an economic evaluation tool. Journal of Safety Research 36 (in press). Bond, F.W. & Bunce, D. (2001). Job Control Mediates Change in a Work Reorganization Intervention for Stress Reduction. Journal of Occupational Health Psychology 6, Chapman, L.S. (2005). Presenteeism and its Role in Worksite Health Promotion. The Art of Health Promotion, March/April 2005, (American Journal of Health Promotion) Elo, A-L., Mattila, P., Kylä-Setälä, E. & Kuosma, E (2004). Työyhteisön ja johtamisen kehittämisohjelman vaikutus työhyvinvointiin. Evaluaatiotutkimus kunta-alan teknisessä virastossa. Työ ja ihminen tutkimusraportti 26. Helsinki: Työterveyslaitos. Goetzel, R.Z., Long, S.R., Ozminkowski, R.J., Hawkins K., Wang, S. & Lynch, W. (2004). Health, Absence, Disability, and Presenteeism Cost Estimates of Certain Physical and Mental Health Conditions Affecting U.S. Employers. Journal of Occupational and Environmental Medicine 46, Golaszewski, T. (2001). Shining Lights: Studies That Have Most Influenced the Understanding of Health Promotion's Financial Impact. American Journal of Health Promotion 15, Järviniemi, P. (2004). Työelämän kehittäminen ja globalisaatio: keskustelusta ja käsitteistä. Työpoliittinen aikakauskirja 4, Kompier, M., Cooper, C. & Geurts, S. (2000). A multiple case study approach to work stress prevention in Europe. European Journal of Work and Organizational Psychology 9, Kristensen, T.S. (2005). Intervention studies in occupational epidemiology. Occupational and Environmental Medicine 62, Lahiri, S., Gold, J. & Levenstein, C. (2005). Net-cost model for workplace interventions. Journal of Safety Research - ECON Proceedings, 36, Linhard, J.B. (2005). Understanding the return on health, safety and environmental investments. Journal of Safety Research 36, Lofland, J.H., Pizzi, L. & Frick, K.D. (2004). A Review of Health-Related Workplace Productivity Loss Instruments. Pharmaeconomics 22,

17 Lähteet (2) Mattila, P., Elo, A-L., Kuosma, E. & Kylä-Setälä, E. (2003). Työkonferenssien vaikutus työyhteisön toimivuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Työ ja ihminen 17, Mikkelsen, A., Saksvik, P. & Landsbergis, P. (2000). The impact of a participatory organizational intervention on job stress in community health care institutions. Work & Stress 14, Mills, P.R. (2005). The development of a new corporate specific health risk measurement instrument, and its use in investigating the relationship between health and well-being and employee productivity. Environmental Health: A Global Access Science Source 4:1. www-dokumentti, noudettu , Murphy, L.R. & Sauter, S.L. (2004). Work organization interventions: state of knowledge and future directions. Sozial-Und Präventivmedizin 49, Niemelä, R., Rautio, S., Hannula, M. & Reijula, K. (2002). Work Environment Effects on Labor Productivity: An Intervention Study in a Storage Building. American Journal of Industrial Medicine 42, Ozminkowski, R.J. & Goetzel, R.Z. (2001). Getting Closer to the Truth: Overcoming Research Challenges When Estimating the Financial Impact of Worksite Health Promotion Programs. American Journal of Health Promotion 15, Pelletier, K.R. (2001). A Review and Analysis of the Clinical- and Cost-effectiveness Studies of Comprehensive Health Promotion and Disease Management Programs at the Worksite: Update. American Journal of Health Promotion 16, Peltomäki, P., Viluksela, M., Hiltunen, M-L., Kauppinen, T., Lamberg, M., Mikkola, J. ym. (2002) Tyky-barometri. Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta suomalaisilla työpaikoilla vuonna Helsinki: Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö. Saksvik, P., Nytrø, K., Dahl-Jørgensen, C. & Mikkelsen, A. (2002). A process evaluation of individual and organizational occupational stress and health interventions. Work & Stress 16, Stave, G.M., Muchmore, L. & Gardner, H. (2003). Quantifiable Impact of the Contract for Health and Wellness: Health Behaviors, Health Care Costs, Disability, and Workers' Compensation. Journal of Occupational and Environmental Medicine 45, Sorensen, G. & Hunt, M.K. (2004). Worksite Health Promotion. teoksessa: Anderson, N.B: (toim): Encyclopedia of Health & Behavior 2 (s ). American Psychological Association, Thousand Oaks: Sage Publications. van der Klink, J., Blonk, R., Schene, A. & van Dijk, F. (2001). The Benefits of Interventions for Work-Related Stress. American Journal of Public Health 91, Wickström, G. (2000). Intervention studies in the health care work environment, Arbete och hälsa 10, 1-13.

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista

Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveys Jukka Uitti, Riitta Sauni ja Timo Leino Työterveyshuollon vaikuttavuus asiakkaiden näkökulmista Työterveysinterventioilla ja laaja-alaisilla terveyttä ja työkykyä edistävillä hankkeilla on todettu

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus Sosiaali- ja terveysalan toimialapäivät 16.9.2009 Päivi Jalonen, PsT, kehittämispäällikkö Helena Palmgren, KM, kehittämispäällikkö Työterveyslaitos Työhyvinvointi? työntekijän

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus

Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus KATSAUS Maija Tirkkonen Ulla Kinnunen Merja Kurki Aslak-kuntoutuksen vaikuttavuus Katsaus viimeaikaiseen suomalaiseen tutkimukseen Väestön ikääntyessä työvoiman riittävyyden kannalta on tärkeää pitää väestö

Lisätiedot

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä Työpoliittinen Aikakauskirja /203 Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä Marja-Liisa Manka Sanna Nuutinen 2 Taustaa Toimintaympäristön nopea muutos haastaa jokaisen organisaation

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS

TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS TYÖKYKY JA SIIHEN VAIKUTTAVAT PSYKOSOSIAALISET KUORMITUSTEKIJÄT- KIRJALLISUUSKATSAUS Nina Rahunen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta

Työ ja ihminen. 1 / 2004 18. vuosikerta Työ ja ihminen 1 / 2004 18. vuosikerta Pääkirjoitus Kenen mielikuvitus pääomaksi työelämään?... 3 Anneli Leppänen Artikkelit Psykodynaamisen ja perinteisen johtamisvalmennuksen vaikutus esimiesten työhön

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen vaikuttavuus

Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen vaikuttavuus JOHANNA TURJA Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen vaikuttavuus Kuntoutus osana työpaikan terveyden edistämistä Esitetään Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU?

MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? MITEN TYÖSSÄ JAKSAMISTA ON TUTKITTU? Elina Jäntti Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos/työterveyshuolto Marraskuu 2013 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214. Pellervo Economic Research Institute Reports 214 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja 214 Pellervo Economic Research Institute Reports 214 YRITYSTEN MENESTYMINEN JA HENKILÖSTÖN TYÖKYKY Helsinki 2009 Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 2 / 2006 20. vuosikerta

Työ ja ihminen. 2 / 2006 20. vuosikerta Työ ja ihminen 2 / 2006 20. vuosikerta Pääkirjoitus Osaamisella hyvinvointia ja työhyvinvointia... 85 Anneli Leppänen Artikkelit Muuttuvatko johtamisen oikeudenmukaisuuskokemukset kunnissa?... 89 Anne

Lisätiedot

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA

PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA PIENYRITYSTEN TOIMITUSJOHTAJIEN KÄSITYKSIÄ TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMISESTA TYÖPAIKALLA Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TYÖSUOJELULLA TYÖHYVINVOINTIA MITEN TOIMINTA TOTEUTUU KÄYTÄNNÖSSÄ? Aino Eskelinen Pro gradu -tutkielma Jyväskylän

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014

Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 2014 Työterveyslaitoksen Toimintakertomus 201 Helsinki 2015 Toimintakertomus_201.indd 1 7..2015 1:3:39 2 Toimintakertomus_201.indd 2 7..2015 1:3:0 Sisällys Vuosi 201 Työterveyslaitoksessa 1 Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE

KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE KEVYEN LIHASVOIMAHARJOITTELUN VAIKUTUS TOIMISTOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMAAN TYÖKYKYYN. RYHMÄTASOLLA SATUNNAISTETTU KONTROLLOITU VAIHTOVUOROKOE TUULIKKI SJÖGREN, MINNA HAAPAKOSKI, ATTE HÄNNINEN, KIRSI MUSTONEN

Lisätiedot

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä PROGRESS/APPLICATION FOR PROGRAMME VP/2007/005/371 RESTRUCTURING, WELL-BEING AT WORK AND FINANCIAL PARTICIPATION Työhyvinvointi uudistuksia ja hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen

Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) Julkaisu 7/2010 Vastine rahalle kannanottoja terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuuteen Value for Money The Cost-Effectiveness of Health Promotion Toimittaneet:

Lisätiedot

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi

Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Kristiina Kumpulainen Henkilöstön työssä koettu hyvinvointi Pitkittäisseuranta muuttuvassa koulutusorganisaatiossa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and

Lisätiedot

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio-

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

B B J J P J OU K T F VVU » I ÍT ÍK U P. 9HSTFMG*afeaje+ B U M M J T

B B J J P J OU K T F VVU » I ÍT ÍK U P. 9HSTFMG*afeaje+ B U M M J T + P I U B NJ T F O K B L B OT B J OW»M J T F O M J J L F U P J NJ OOB O M B J U P T " B M U P Z M J P Q J T U P, " 6 1 1 " 5 " 0 6 4 5 " * % &. 6 0 5 0 * 6 " 3,, * 5 & ) 5 6 6 3 * 5 * & % & 5 &, / 0 0

Lisätiedot

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin

Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Rakennusalan terveys (RATE) - kehittämishanke - rakennusalan sairauspoissaolojen seuranta ja työhyvinvointitarjotin Loppuraportti 31.5.2014 Minna Savinainen Matti Joensuu Mika Nyberg Panu Oksa Rakennusteollisuus

Lisätiedot

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit

Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit Työterveystoiminnan seurannan indikaattorit työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen prosessien indikaattorit Tietoa työstä VÄLIRAPORTTI Mervi Viljamaa Jukka Uitti Kari Kurppa Pirjo Juvonen-Posti

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä

Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Luovuuden dialoginen johtaminen uudistumisen tekijänä Sirpa Syvänen 1, Kati Tikkamäki 2, Sari Tappura 3, Kaija Loppela 4 1 Tampereen yliopisto 2 Tampereen yliopisto 3 Tampereen teknillinen yliopisto 4

Lisätiedot

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman

Tietoa työstä. Työpaikat terveyserojen. osallistamalla oikeita ratkaisuja. Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman Työpaikat terveyserojen kaventajina - osallistamalla oikeita ratkaisuja Tietoa työstä Pia Sirola Susanna Puustinen Hanna Jurvansuu Simo Virtanen Päivi Husman OSALLISTAMALLA OIKEITA RATKAISUJA Pia Sirola,

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Tietoa työstä Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen Maria Rautio Päivi Husman Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä kehittämällä Eeva-Maria Siljanen, Maria Rautio ja Päivi Husman

Lisätiedot

KOULUN HENKILÖSTÖN YHTEISÖLLI- NEN TYÖHYVINVOINTI JA SEN KEHITTYMINEN tapaustutkimus

KOULUN HENKILÖSTÖN YHTEISÖLLI- NEN TYÖHYVINVOINTI JA SEN KEHITTYMINEN tapaustutkimus KOULUN HENKILÖSTÖN YHTEISÖLLI- NEN TYÖHYVINVOINTI JA SEN KEHITTYMINEN tapaustutkimus Sari Laine Pro gradu -tutkimus Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu 2012

Lisätiedot