Opetussivustot kielten opiskelussa ja pelillistäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussivustot kielten opiskelussa ja pelillistäminen"

Transkriptio

1 Kauri Falck Opetussivustot kielten opiskelussa ja pelillistäminen TIES462 Tieteellinen artikkeli 31. maaliskuuta 2014 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos

2 Tekijä: Kauri Falck Yhteystiedot: Työn nimi: Opetussivustot kielten opiskelussa ja pelillistäminen Työ: Tieteellinen artikkeli Sivumäärä: 13+0 Tiivistelmä: Tutkielmassa kartoitetaan Internetin kielenopetussivustoja ja tutkitaan, miten ne toimivat apuna kielen oppimisessa. Lisäksi tutkielmassa käsitellään oppimisen pelillistämistä kyseisten sivustojen näkökulmasta. Tutkielmassa on lyhykäinen historiakatsaus tietokoneavusteisesta kielten oppimisesta sekä katsaus alan nykytilaan ja pelillistämiseen. Tarkemmassa käsittelyssä ovat kaksi suosittua kieltenoppimisalustaa, Duolingo ja Memrise. i

3 Sisältö 1 JOHDANTO VIRTUAALISET OPPIMISYMPÄRISTÖT JA PELILLISTÄMINEN Pelillistäminen oppimisen apuna OPPIMISALUSTOJEN ESITTELY - DUOLINGO JA MEMRISE Duolingo Memrise Pelillistämismekaniikat POHDINTOJA... 7 KIRJALLISUUTTA... 9 ii

4 1 Johdanto Tietokoneavusteinen kielten oppiminen (englanniksi Computer-assisted language learning eli CALL) on tietokoneiden ja Internetin yleistyessä kasvanut ja edelleen kasvava tutkimuskenttä, joka tutkii erilaisten tietoteknisten laitteiden mahdollistamia uusia oppimistapoja. Hubbard (2009) Internetin myötä on myös alettu puhua e-oppimisesta tai verkko-oppimisesta. Verkkooppiminen on yläkäsite, jolla voidaan tarkoittaa hyvin erityyppisiä opetusmuotoja, se voi olla opiskelijalähtöistä ja opettajalähtöistä, autonomista tai ryhmätyöskentelyä. Verkkotyöskentely taipuu käytettävien välineidensä mukaan. Kalliala (2002) Internet on täynnä erilaisia maksullisia ja ilmaisia opiskeluresursseja. Tässä artikkelissa tarkastellaan, mitä ovat virtuaaliset oppimisympäristöt. Pelillistäminen tarkoittaa pelinomaisten elementtien tuomista peleihin sinällään liittymättömään ympäristöön. Artikkelissa avataan pelillistämisen käsitettä ja katsotaan miten pelillistämistä voidaan hyödyntää tekemään oppimisesta kiinnostavampaa ja tuloksekkaampaa. Artikkelissa myös tarkastellaan lähemmin kahta suosittua kielten oppimiseen soveltuvaa oppimisalustaa, Duolingoa ja Memriseä. Luvussa esitellään molempien palveluiden tarjoamat mahdollisuudet kielten opiskelulle ja sitä, miten ne toteuttavat pelillistämisen eri ulottuvuuksia. 1

5 2 Virtuaaliset oppimisympäristöt ja pelillistäminen Virtuaaliset oppimisympäristöt ovat verkko-oppimisessa käytettyjä viestintäjärjestelmä, joka mahdollistaa oppilaiden pääsyn erilaisiin oppimisvälineisiin kuten kurssitietoon ja -sisältöön, ohjaukseen, keskusteluun ja oppimisresursseihin. Vaikka virtuaalisten oppimisympäristöjen tarkkoja hyötyjä ja pitkäikäisiä vaikutuksia oppimiseen ei vielä tarkkaan tunneta, niiden käyttäminen näyttäisi tuovan hyötyjä muutenkin kuin lisäämällä opiskelujen joustavuutta. Tietoteknisiä perustaitoja opettaneelle kurssille suoritettu tutkimus päätyi johtopäätöksiin, että virtuaalisissa oppimisympäristöissä kurssin suorittaneilla opiskelijoilla suoritustaso, opiskelumotivaatio ja opiskelutyytyväisyys olivat suurempia kuin perinteisissä luokkahuoneissa opiskelleillachou & Liu (2005). 2.1 Pelillistäminen oppimisen apuna Pelillistämisellä tarkoitetaan pelielementtejen tuomista ympäristöihin, jotka eivät muuten liity pelaamiseen. Pelimekaniikkojen, -dynamiikan ja -kehyksen tuominen esimerkiksi marketointiin tai kuntoiluun liittyviin ympäristöihin on tullut yhä yleisemmäksi. Edellä mainittujen esimerkkien lisäksi pelillistäminen tarjoaa myös mahdollisuuksia koulutuksen mielenkiintoistamiseksi Lee & Hammer (2011). Artikkelissa Gamification in Education: What, How, Why Bother Lee & Hammer (2011) tuodaan esiin kolme tapaa, joilla pelillistäminen voi toimia oppimisen apuna: Kognitiivinen (Cognitive) Pelit ohjaavat pelaajia oppimisprosessin läpi ja pitävät heidän mielenkiintonsa yllä vaikeidenkin tehtävien läpi. Olennaista on tarjota konkreettisia haasteita, jotka on suhteutettu pelaajan taitotasoon ja jotka vaikeutuvat niiden kasvaessa. Tunneperäinen (Emotional) Pelit nostattavat pelaajissaan voimakkaita tunteita ja pitävät heidät innostuneina lukuisista epäonnistumisista huolimatta. Pelit tarjoavat epäonnistumisista konkreettista palautetta, eivätkä yksittäisen epäonnistumisen seuraukset ole yleensä kovin suuria. 2

6 Yhteisöllinen (Social) Pelit antavat pelaajille mahdollisuuden toimia uusissa identiteeteissä ja rooleissa. Tämä voi tarkoittaa fantasiahahmona pelaamista tai sitä, että pelaaja saadaan tutkimaan uusia puolia itsestään, esimerkiksi toimimaan toisten pelaajien johtajana. Pelillistetyssä oppimisympäristössä oppilas voi myös toimia toisten opettajana. Norjalaisen yliopiston tutkimuksessa (Berg & Petersen (2013)) tutkittiin mobiilisovelluksen avulla, miten oppijoiden psykologisten tarpeiden täyttäminen ja heidän itsensä sovellukseen tekemä opintomateriaali edisti oppimista. Tutkimuksessa havaittiin, että oppilaiden motivaatio kasvaa, kun he voivat luoda ympäristöön omaa sisältöään (tässä tapauksessa tietovisoja) ja pelata ympäristön pelejä. 3

7 3 Oppimisalustojen esittely - Duolingo ja Memrise Internet tarjoaa laajan valikoiman erilaisia oppimisalustoja ja -ohjelmistoja. Tutkielmassa tarkastelun kohteeksi on valittu Duolingo ja Memrise. Syynä tähän on sekä niiden hankkima laaja suosio, ilmaisuus sekä se, että ne yhdistävät oppimiseen pelillistämisen elementtejä. Molemmat palvelut tarjoavat sekä verkkosivuston että mobiilisovelluksen käyttäjilleen ja vaativat kirjautumisen sähköpostin tai sosiaalisen median palvelun kautta (The Independent (2014), The Guardian (2012). 3.1 Duolingo Duolingo on ilmainen ja mainokseton, englanninkielinen kielten oppimisalusta joka aloitti julkisen toimintansa Se tarjoaa käyttäjilleen käännettäviä lauseita kunkin oppijan taitotason mukaan. Käyttäjät voivat tarjota tietyille lauseille omia käännöksiään ja arvioida toisten käyttäjien tekemien käännösten oikeellisuutta. Koska Duolingon käyttäjilleen tarjoamat lauseet on poimittu ei-englanninkielisiltä sivustoilta, palvelu toimii samalla eräänlaisena joukkouttamista hyödyntävä käännösalustana. ( The Independent (2014), Vesselinov & Grego (2012)). Duolingon kautta espanjan kieltä opiskelevia ihmisiä tarkkailleessa tutkimuksessa ( Vesselinov & Grego (2012)) havaittiin Duolingon parantavan käyttäjiensä testituloksia espanjan kielen osaamista testaavassa kielikokeessa merkittävästi. Sattumanvaraisesti palvelun englanninkielisistä käyttäjistä valituista testihenkilöistä (N=386) 92,4% oli sitä mieltä, että Duolingo auttoi heitä espanjan opiskelussa ja 87,9% kertoi nauttivansa espanjan opiskelusta Duolingon avulla. Tutkimus kesti kahdeksan viikkoa, jonka aikana koehenkilöt opiskelivat omaan tahtiinsa. Henkilön keskimääräinen opiskeluaika oli 22 tuntia. Tutkijat esittivät arvionaan, että oppijoilla kuluisi keskimäärin 34 tuntia käydä läpi saman verran espanjan kieltä kuin mitä yhdellä espanjan kurssilla opetetaan. Hyvien oppimistuloksien syynä voi todennäköisesti pitää osittain myös testihenkilöiden alunperin korkeaa motivaatiota oppimiseen. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, 4

8 että oppiminen oli suurinta ihmisillä, joiden lähtötaso oli matala. Tutkimuksessa keskityttiin vain yhteen kieleen, ja on erittäin mahdollista että muiden, pienempien kielten kohdalla käyttäjille tarjottu opetusmateriaali on eritasoista. Testasin sovellusta itse palauttamalla mieleen ranskan kielen alkeita. Harjoitukset on jaettu eritasoisiin kokonaisuuksiin, kuten Basic 1 ja Basic 2. Nämä kokonaisuudet taas koostuvat useammasta alikokonaisuudesta, jotka koostuvat sanojen ja lauseiden kääntämisestä joko englannista ranskaan tai toisinpäin ja kuunnellun tekstin kirjoittamisesta. Mikrofonin omistaville on myös lausumisharjoituksia. Kussakin alitehtävässä tulee vain muutama uusi sana tai lauserakenne ja edellisissä tehtävissä jo tutuiksi tulleita, joten oppimisaskeleet tuntuvat oikeankokoisilta. Väärästä vastauksesta kysymykseen näytetään oikea vastaus ja selitys, missä kohden vastaus meni väärin. 3.2 Memrise Memrisessä oppimisen yhtenä perusteoriana on kielen oppiminen memien eli animaatioiden, valokuvien ja piirrosten sekä säännöllisten kertausten kautta. Lisäksi palvelu hyödyntää joukkoistamista antamalla käyttäjien luoda sekä memejä että omia kurssejaan, jota muut käyttäjät voivat hyödyntää omassa oppimisessaan. Palvelu korostaa pelimekaniikkojen käyttöä viihdyttävän oppimisen aikaansaamiseksi. Memrisessä on tällä hetkellä yli 6000 kurssia, jotka kattavat yli 200 kieltä sekä jossain määrin muita oppiaineita, kuten historiaa, kulttuuriopintoja ja maantietoa. Kurssit ovat eri laajuisia ja niiden keskimäärin vaatima aika ilmoitetaan kurssikuvauksessa. Palvelu käyttää oppimisen aloittamisen metaforana kasvin istuttamista, ja opitun kertaaminen on tämän kasvin kastelemista. Memrise (2014), The Guardian (2012). Kurssien lukumäärästä johtuen niiden yleisen tason arvioiminen on vaikeaa. Läpikäymieni venäjän ja ranskan alkeiskurssien perusteella sain vaikutelman, että ne soveltuvat paremmin sanaston ja fraasien muistamiseen kuin kehittyneemmän kieliopin omaksumiseen. Suurin osa harjoituksista oli tietyn sanalistan lukemista ja sen jälkeen näi- 5

9 den sanojen yhdistämistä memiin sekä harjoituksia, joissa piti joko muistaa oppimansa sana (tai fraasi) tai valita se vaihtoehdoista. 3.3 Pelillistämismekaniikat Voidaan havaita, että molemmat tarkastelluista palveluista toteuttavat eri tavoilla Leen ja Hammerin tutkimuksessa mainittuja pelillistämisen aspekteja: kognitiivista, emotionaalista ja yhteisöllistä ulottuvuutta. Ne tarjoavat sisältönsä helposti omaksuttavissa, pienissä pätkissä ja vaikeutuvat oppijan taitotason kasvaessa (kognitiivinen); tarjoavat epäonnistumisen tapauksessa konkreettista palautetta ja antavat pian yrittää uudestaan (emotionaalinen); sekä tarjoavat yhteisöllisyyttä oppilaiden tuottaman ja keskenään jakaman sisällön muodossa. 6

10 4 Pohdintoja Memrisen ja Duolingon kaltaiset, uudenlaiset alustat kieltenoppimiselle vaikuttavat lupaavilta tulevaisuuden oppimismahdollisuuksien kannalta. Mahdollisuus opiskella kieliä entistä joustavammin ja interaktiivisemmin voi hyvinkin lisätä ihmisten innostusta opiskella uusia kieliä tai harjoittaa sekä parantaa jo osaamiaan. Täysin puhtaasti näiden palveluiden kaltaisissa ympäristöissä opiskelu ei kuitenkaan välttämättä ole riittävää esimerkiksi puheellisen ulosannin harjaannuttamisen suhteen, ja itsenäinen opiskelu myös vaatii oppijalta enemmän itsekuria - vaikka voidaan toki väittää, että tämä ongelma poistuu kun oppimisesta tehdään viihdyttävän pelimäistä. Yhtenä esteenä esimerkiksi suomea äidinkielenään puhuvien kannalta on kieliympäristöjen englantipainoitteisuus. Mikäli oppijan englannin taidot eivät ole erittäin sujuvat, yhtäaikainen kolmella kielellä - suomella, englannilla ja opittavalla kielellä - ajattelu voi olla haastavaa ja hidastaa tai jopa estää oppimista. Suomenkielisille oppijoillekin kuitenkin löytyy kursseja usealle suurelle kielelle esimerkiksi Memrisestä, vaikka kurssitarjonta on luonnollisesti suppeampaa kuin englannin kielellä (Suomi (2014)). Opettajan kannalta Internetissä tarjotut kurssit voivat helpottaa harjoitusten tarjoamisessa oppilaille. Lisäksi esimerkiksi Memrisen tarjoama mahdollisuus luoda omia kurssejaan voi myös tarjota suurempia mahdollisuuksia integroida virtuaaliympäristöissä opiskelu kurssilla käsiteltävään asiaan. Ongelmana erillisen lisämateriaalin luomisessa voi olla resurssien puute, mutta toisaalta kerran luotu opiskelumateriaali on jatkossa periaatteessa kaikkien Suomen kieltenopettajien hyödynnettävissä. Kuten Chou & Liu (2005):n tutkimuksessa todettiin, ovat pelillistämisen tarkat hyödyt vielä jossain määrin avoimia. Esimerkiksi aikaisemmin käsitellyssä Duolingon espanjan opiskelijoita tutkineessa tutkimuksessa (Vesselinov & Grego (2012)) hyödyt olivat suurempia vasta-alkajilla kuin kokeneilla ihmisillä. Voi olla siis niin, että ainakin 7

11 tässä vaiheessa kaikille tarpeeksi edistyneestä kieltenoppimismateriaalista on pulaa ja voidaan kysyä, miten paljon interaktiivisen oppimateriaalin tuottaminen vaikeutuu sitä mukaa, mitä edistyneemmälle tasolle mennään. Tutkimusta Duolingosta ja Memrisesta tai muista niiden kaltaisista oppimisalustoista näyttää olevan vielä suhteellisen vähän olemassa. Se on ymmärrettävää, koska tämänkaltaiset palvelut ovat suhteellisen nuoria - molemmat tutkituista palveluista ovat vain parin vuoden ikäisiä. Varsinkin suomenkielisen ja Suomessa julkaistun materiaalin ilmeinen vähyys tekisi tästä uudenlaisesta kielten oppimisesta kiinnostavan tutkimuskohteen. 8

12 Kirjallisuutta Hubbard, Philip 2009, Computer Assisted Language Learning: Vol 1: General Introduction, <URL: efs/callcc/callcc-intro.pdf, viitattu Kalliala, Eija Verkko-opettamisen käsikirja. Finn Lectura Chou, Shih-Wei ja Liu, Chien-Hung [Learning effectiveness in a Web-based virtual learning environment: a learner control perspective]. Saatavilla WWW-muodossa <URL: Viitattu Stevenson, Seth; The Independent Duolingo: The future of language learning that puts a personal tutor in everyone s pocket, <URL: Viitattu Vesselinov, Roumen ja Grego, John [Duolingo Effectiveness Study]. Saatavilla WWW-muodossa <URL: Viitattu Dredge, Stuart; The Guardian , <URL: viitattu Memrise FAQ, <URL: viitattu Lee, Joey J. & Hammer, Jessica, T Gamification in Education: What, How, Why Bother?. Saatavilla WWW-muodossa <URL: Viitattu Berg, Malin Aas ja Petersen, Sobah Abbas 2013, <URL: 0/chp%253A %252F _26.pdf?auth66= _173 Viitattu

13 Courses - Memrise, <URL: viitattu

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen

Metadata älykkäässä oppimisympäristössä. Jarkko Suhonen Metadata älykkäässä oppimisympäristössä Jarkko Suhonen 18.12.2000 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Metadataa ja oppimisolioita voidaan hyödyntää toteutettaessa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä

Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja. viestintäteknologian roolista opettajan työssä Alakoulun opettajien näkemyksiä tieto- ja viestintäteknologian roolista opettajan työssä Jukka Nyrhilä Pro gradu tutkielma Lapin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajaopinnot Syksy 2013

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa

Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Henkilökohtaiset oppimisympäristöt digitaalisessa maailmassa Jarno Korva Pro gradu tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Heinäkuu 2015 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Luonnontieteiden

Lisätiedot

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa

Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Matematiikan verkko-opetus osana perusopetuksen kehittämistä Teknillisessä korkeakoulussa Linda Blåfield 30. huhtikuuta 2009 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Verkko-opetuksen käsitteistö 2 3 TKK:n ja VHB:n matematiikan

Lisätiedot

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen

Etäoppimassa. TOIMITTAJA Markku Tähtinen JULKAISUTOIMITUSKUNTA. Tuomas Korkalainen Päivi Timonen. Jussi Linkola Leena Tuuttila Suvi Tuominen MARKKUT ÄHTI NEN( TOI M. ) Et äoppi mas s a Kok emuksi aj asuosi t uksi a moder nei st aet äopet usympär i st öi st ä nuor i soal andi gi t aal i sent y öt t eenkasv at t ami seksi Etäoppimassa TOIMITTAJA

Lisätiedot

Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä

Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä Mobiiliuden mahdollisuuksia oppilaslähtöisen sisällöntuotannon tukemisessa portfoliotyöskentelyssä Marja-Riitta Kotilainen Tiivistelmä Mobiilius on nopeasti kehittyvässä teknologiassa yksi merkittävimmistä

Lisätiedot

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina

Oppisoppi-sivusto löytyy osoitteesta www.virka.fi/fi/oppisoppi. TIIVISTELMÄ Työn julkaisuvuosi 2012. Tekijä Savukoski Elina Tekijä Savukoski Elina Laitos Taiteen laitos Koulutusohjelma Kuvataidekasvatus Työn nimi Oppisoppi Verkkopedagogiikkaa kuvataidekasvattajan näkökulmasta Opinnäytteen tyyppi Käytännön pedagogiikkaan liittyvä

Lisätiedot

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ

Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ Tommi Hynynen SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2014 TIIVISTELMÄ Hynynen, Tommi Sosiaalinen media oppimisympäristönä Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä

Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä hyväksymispäivä arvosana 29.5.2001 Magna Cum Laude Approbatur arvostelijat Jaakko Kurhila & Jorma Tarhio Itsearviointi ja motivointi verkko-oppimisympäristöissä Antti Karvonen sähköposti: kantti@iki.fi

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajankoulutus Tiivistelmä opinnäytetyöstä Tekijä Nevala Minna Työn nimi Sosiaalisen median mahdollisuudet alakouluopetuksessa Pääaine

Lisätiedot

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander

Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi Tommi Inkilä, Lucia Jakobsson, Minna Karukka, Heidi Ålander Uusien mediateknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnassa ja opetuksessa Kuusio

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa

Reeta Tenhola. Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa Reeta Tenhola Yhteisöllisen oppimisen ja vuorovaikutuksen tukeminen sosiaalisen median avulla kansalaisopistossa 2011 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Tiivistelmä opinnäytetyöstä

Lisätiedot

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN

BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Laura Hyvönen & Markku Laatikainen BLOGIT KOULUOPETUKSESSA -PERUSKOULUN 3.-6. -LUOKKIEN LUOKANOPETTAJIEN ASENTEET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKAA JA SEN UUTTA INNOVAATIOTA BLOGIA KOHTAAN Kasvatustieteen

Lisätiedot

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA

TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA TEKNIIKKAA, PEDAGOGIIKKAA JA ASENNETTA Erityisopettajat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön hyödyntäjinä yksilöllisessä erityisopetuksessa Maria Ihantola Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Tampereen

Lisätiedot

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS

Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Raija Niemi RAVINTOTIEDON VERKKOMATERIAALIN KÄYTETTÄVYYS Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Joensuun yliopisto eoppimaisterikoulutus marraskuu 2005 ALKUSANAT Tämä

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa

Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tietokoneavusteisen opetuksen käyttö kansalais- ja työväenopistojen kieltenopetuksessa Tiina Simonen 4.5.2001 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu tutkielma TIIVISTELMÄ Tietokoneavusteisen

Lisätiedot

Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä

Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä Kehittämistutkimus: Virtuaalinen tietokoneavusteinen molekyylimallinnus kiinnostusta tukevana kemian oppimisympäristönä Pro Gradu -tutkielma Tekijä: Jaakko Liimatta Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI

VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Markus Maunula VERKKO-OPINTOJAKSOJEN TYÖELÄMÄLÄHEINEN UUDISTAMISPROSESSI Tietotekniikan pro gradu -tutkielma Ohjelmistotekniiikan linja 22.12.2011 Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos Kokkolan yliopistokeskus

Lisätiedot

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena

Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Apuvälineet dyslektikkojen elämän ja oppimisen tukena Pro gradu -tutkielma Tiina Veijola Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Lapin yliopisto Kevät 2015 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön

E-learning Nordic 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006--- Tietotekniikan vaikutukset koulutyöhön 2006 2006 2006 on Suomen Opetushallituksen, Ruotsin koulunkehittämisviraston (Myndigheten för skolutvecklingen), Norjan opetus- ja tutkimusministeriön ja

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA

LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA LAPIN YLIOPISTON OPETTAJIEN KOKEMUKSIA VERKKO- OPPIMISYMPÄRISTÖJEN JA SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTÖSTÄ OPE- TUKSESSA Pro Gradu tutkielma Päivi Kuvaja Kasvatustieteiden tiedekunta Aikuiskasvatus Leo Pekkala

Lisätiedot