Kaupunginjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtajan katsaus"

Transkriptio

1

2 Kaupunginjohtajan katsaus Kuntien menot kasvoivat edelleenkin varsin nopeasti. Vuosina menojen kasvuvauhti oli seitsemän prosenttia, vuonna 2002 hieman vähemmän. Nopea kasvu on johtunut eduskunnan kunnille säätämistä uusista velvoitteista, pakollisista investoinneista ja eläkekustannusten nousemisesta. Samalla kuitenkin toteutettiin kuntatalouden vakautuspaketti, johon sisältyi luopuminen kuntien arvonlisäveron takaisinperinnästä ja vastaavan kuittauksen tekeminen pääosin kuntien yhteisövero-osuudesta. Lisäksi muutettiin sekä valtionosuuksien tasauksen että yleisen valtionosuuden eräitä perusteita. Kajaanin kaupungin kohdalla talousarvion menokehykset ylittyivät selvimmin, ja ilmeisen tietoisesti, vanhustenhuollon sekä Kainuun sairaanhoito ja erityishuoltopiirin kuntayhtymän kohdalla. Vanhustenhuollon ja kotihoidon ylitys oli joulukuussa hyväksytyn euron suuruisen lisätalousarvion jälkeenkin vielä euroa ja erikoissairaanhoidon ylitys euron lisätalousarviomäärärahasta huolimatta euroa. Menojen kasvu on ollut mahdollista, koska myös kuntien tulot ovat kasvaneet selvästi. Taloudenpidossa kaupunki saa hyvän arvosanan, joskin tulos selittyy osittain kunnallisverotuksen ns. rytmihäiriöllä. Vuosikate oli ,58 euroa ja tilikauden tulos ,44 euroa ylijäämäinen (kunta ja liikelaitos). Kajaanin kaupunki, Kainuun Liitto ja Kainuun TE keskus allekirjoittivat aiesopimuksen Kainuun hallintokokeilun toteuttamisesta. Sisäasiainministeriö käynnisti kokeilun valmistelun. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on maakunnallisen itsehallinnon rakentaminen ja edellytyksien luominen maakunnan vastaiselle selviytymiselle ja menestykselle. Hankkeen käynnistäminen oli lähtökohta koko vuoden velloneelle kuntapoliittiselle keskustelulle, orastavalle edunvalvonnan kovenemiselle ja muulle väännölle, jossa koeteltiin kainuulaisen kumppanuuden aitoutta ja kestävyyttä. Innokkaimmat keskusteluun osallistujat olivat taipuvaisia väistämään sen tosiasian, että erilaisiin hallinnollisiin ratkaisuihin tulee suhtautua varoen: hallinnolliset ratkaisut luovat vain puitteet ja vain harvoin ne tuovat suoraan halutun vaikutuksen. Kokeilun selvitysmieheksi huhtikuussa asetetun Juhani Perttusen laatima hallintomalli sisälsi ehdotuksen perustettavista palvelukuntayhtymistä, joiden rakenteesta keskusteleminen sai valmistelutyössä korostetun aseman. Vähäisemmän mielenkiinnon kohteena oli kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman elinkeinopoliittisen työryhmän loppuraportti. Maakunnallisia jännitteitä lisäsi kaupungin päätös erota Kainuun kuntarahastosta. Muun maakunnan näkemyksen mukaan kuntarahaston tyyppistä rahoitusmekanismia tarvitaan edelleen. Samalla Kainuun liitto todisti, asian ääneen lausuen, vanhakantaisen sijaintikuntaetu käsitteen olevan edelleenkin olemassa. Hallintokokeilun rinnalla vähäisemmälle huomiolle jäi se, että valtioneuvosto on pitänyt aluekehityksen keskeisenä perusajatuksena sitä, että maakuntien menestys on kiinni maakunnan kaupunkiseutujen menestyksestä. Jokaisessa maakunnassa tulisi olla ainakin yksi elinkykyinen ja vetovoimainen kaupunkiseutu. Menestyvä yritystoiminta ja työvoima hakeutuvat taloudellisiin keskittymiin, joissa on riittävä osaamispohja sekä suotuisa sosiaalinen ja KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

3 kulttuurinen perusta niitä hyödyntääkseen. Aluekeskuksen on lisäksi otettava muita enemmän vastuuta ja sen myös odotetaan ottavan vastuuta ja tekevän työtä seudun puolesta. Siksi aluekeskusvalinnoissa hyväksyttiin laajaan alueelliseen kattavuuteen perustuva malli. Ohjelmaa lähdettiin toteuttamaan vuoden 2002 alusta lukien 34 alueella, joukossa Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelma. Aluekeskusohjelmaa tukee Kainuun osaamiskeskusohjelma edustaen alueellisen kehittämisen terävintä kärkeä. Osaamiskeskusohjelma rakentuu kahdesta toiminnallisesti hyvin erilaisesta osiosta: mittaustekniikkaan ja käyttöolosuhdeosaamiseen perustuvasta Measurepolis- Kajaanista ja Virtuosi Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskuksesta. Ohjelmien rakentamisessa on tilannetietoisuudesta ja siihen perustuvasta nopeasta päätöksenteosta tullut entistä kriittisempi kilpailutekijä. Tulevaisuus on osaamisessa. Tätä tukee Kajaanin korkeakouluyksiköiden toimintastrategia, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on luoda Kajaaniin vaikuttavuudeltaan vahva yliopistokeskus. Kaupungin omassa kehittämistoiminnassa on edelleenkin syntynyt projekteja, joiden käyttäminen todellisena kehittämisvälineenä ei ole välttämättä onnistunut. Ongelmana on myös se, että projektien välillä on liian vähän yhteyksiä. Hankkeet eivät ole onnistuneet hyvällä tavalla täydentämään toisiaan. Uusi hanke tai toimielin on aina helpompi perustaa kuin saada todellinen parannus aikaan. Kaupungin ylimmässä virkamiesjohdossa tapahtui vaihdoksia, joilla ei ole suoranaisia vaikutuksia valittuihin tekemisen linjauksiin tai menetelmiin. Tapa toimia ei kuitenkaan saa olla oppikirjamaisen menetelmäkeskeinen. Johtajuus on ihmisten kohtaamista ja luottamus saadaan aikaan todellisella välittämisellä. Läheisyysperiaate on tärkeä nyt ja vastaisuudessa. Päätöksenteon tulee tapahtua mahdollisimman lähellä niitä ihmisiä, joita päätös koskettaa. Tähänastinen Kainuun hallintokokeilun valmistelutyö on enimmäkseen ollut kaukana tämän tavoitteen toteutumisesta. Kajaanin kaupungin odotettua parempaa tulosta ei ole saatu aikaan ilman osaavaa joukkuetta kiitos kuuluu henkilökunnalle. Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa työntekijää. Vastaisuudessakin meidän on toimittava niin, että pelaajat ja koko joukkue jaksaa ja kehittyy. Väsyneet ihmiset eivät sädehdi. Työtä ei pidä kuitenkaan kehittää niin innokkaasti, ettei sitä ehdi tehdä. Vähemmän tärkeää on maalien tai pelikentän koon alituinen muuttaminen. Tatu mallin käyttöönottamisessa saavutettiin sille asetetut välittömät konkreettiset tavoitteet. Talousarvio 2003 ja taloussuunnitelma on laadittu Tatu mallilla. Tämä tarkoittaa, että koko kaupunginorganisaation ja sen toimialojen strategioista on syntynyt jäsentyneen ja yhteisen mallin mukainen kokonaisnäkemys. Tästä on hyvä mennä rauhallisesti eteenpäin. Erkki Vähämaa kaupunginjohtaja 2 - KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

4 Kajaanin kaupungin organisaatio Kaupunginjohtajana toimi Pentti Hakulinen saakka, vt. kaupunginjohtajana Martti Anttila ja alkaen Erkki Vähämaa. Kaupunginjohtaja toimi myös kaupunginhallituksen esittelijänä. Kansliapäällikkönä toimi Risto Hämäläinen, perusturvajohtajana Kalevi Yliniemi, sivistysjohtajana Risto Brunou ja teknisenä johtajana Martti Anttila. Vuoden 2002 aikana Kajaanin kaupungin palveluksessa oli keskimäärin työntekijää. Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio HALLINTO- PALVELU- KESKUS JR KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINJOHTAJA TARKASTUS- LAUTAKUNTA KESKUSVAALI- LAUTAKUNTA LIIKUNTA- NEUVOSTO JR PERUS- TURVA- LAUTA- KUNTA PERUSTURVA- TOIMIALA JR SIVISTYS- TOIMIALA KULT- TUURI- JAOSTO AIKUIS- KOULU- TUKSEN JOHTO- KUNTA JR TEKNI- NEN LTK TEKNINEN TOIMIALA YMPÄ- RISTÖ- LTK JR SIVISTYS- LAUTA- KUNTA AMMATTI- KORKEA- KOULU AMMATTI- KORKEA- KOULUN HALLITUS KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

5 Kajaanin kaupungin konsernirakenne Kaupungin konserni- ja omistajaohjausta konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhteisöissä on toteutettu kaupunginhallituksen näiden yhteisöjen hallituksiin nimeämien edustajien välityksellä sekä antamalla tytäryhtiöille kirjallisesti ohjeita ja suosituksia kaupunkikonsernin yhtenäisten strategisten tavoitteiden määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä toimintatapojen yhdenmukaistamiseksi ja seurannan järjestämiseksi. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviokäsittelyn yhteydessä kaupungin tytäryhtiöiden tavoitteet, talousarviot ja suunnitelmat. Tytäryhtiöt ovat raportoineet vuoden 2002 aikana neljän kuukauden välein kaupunginhallitukselle ja valtuustolle olennaisista toimintaansa koskevista asioista, tavoitteidensa toteutumisesta ja taloudellisesta tuloksestaan. KAJAANIN KAUPUNKI Liikelaitos Edukai TYTÄRYHTIÖT Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari, 100 % TYTÄRYHTIÖT Kainuun Osaamiskeskus Oy, 100 % YHTEISYRITYKSET Kainuun Voima Oy, 50 % Kainuun Opiskelijaasunnot Oy, 99,9 % Kajaanin Tietokeskus Oy, 100 % Kajaanin Lämpö Oy, 50 % Kiinteistö Oy Kajaanin Elias, 98 % Kajaanin linja-autoasemakiinteistö Oy, 50 % KajaaninPienteollisuustalo, 42,2 % Kajaanin Teknologiakeskus Oy, 98,3 % KUNTAYHTYMÄT Kainuun sairaanhoitoja erityishuoltopiirin kuntayhtymä OSAKKUUSYHTEISÖT GraningeKainuu Oy, 37,5 % Kiinteistö Oy Kajaanin Kisatie, 41,4 % KajaaninTeknokiinteistö Oy, 100 % Kainuun Jätehuollon kuntayhtymäeko-kymppi Kainuun Etu Oy, 40 % Kiinteistö Oy Teknologiapuiston yhteishalli, 21,5 % Kainuun Liitto Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus, 74,8 % Kajaanin Palvelutalosäätiö, 70 % Kajaanin Suojatyö ry,. 60 % Kajaanin kaupungin konsernitaseeseen on yhdistetty kaikki kaupungin tytäryhtiöt ja kuntayhtymät, mutta ei yhteisyrityksiä, osakkuusyhtiöitä tai yhteisöjä. 4 - KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

6 Kaupunginvaltuusto 2002 Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä Kajaanissa on 51. Kaupunginvaltuuston poliittiset voimasuhteet vuoden 2002 lopussa: Valtuusto Keskusta 19 Vasemmistoliitto 11 Kokoomus 7 SDP 7 Vihreät 3 Yhdessä Kajaani sitoutumattomat 3 Suomen kristillisdemokraatit 1 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2002 puheenjohtaja, lääkäri Hannus S. Kemppainen I varapuheenjohtaja, näyttelijä Vesa Kaikkonen II varapuheenjohtaja, tuottaja Veli-Matti Karppinen Kaupunginvaltuusto 2002 Puheenjohtaja: Kemppainen Hannus S. (kesk) Kauppinen Juha (vas) Piirainen Raimo (sdp) I varapuheenjohtaja: Kemppainen Hannu T. (sdp) Rissanen Maija (kesk) Kaikkonen Vesa (vas) Kinnunen Kari (kesk) Räisänen Aki (vas) II varapuheenjohtaja: Koistinen Pekka (kesk) Rönkkö Tommi (vas) Karppinen Veli-Matti (yks) Koivunen Tuula (yks) ( saakka) Anttila Ritva (kesk) Kujala Pentti (kok) Sirviö Eero (vas) Eerola Matti (sdp) Kurkinen Esko (kesk) ( alkaen) Elfving Päivi (vihr) Kyllönen Sulo (kesk) Sistonen Toivo (kok) Eronen Pirjo (kesk) Lappalainen Jaana (kok) Suutari Janne (kesk) Hannus Veikko (vas) Leinonen Kaija (vas) Toivanen Antti (kok) Hartikainen Leena (kesk) Leinonen Niilo (sdp) Tolonen Risto (kesk) Hekkala Heikki (sdp) Leinonen Voitto (kok) Vatula Anneli (yks) Heliste Olavi (kok) Levy Suoma (krist) Väisänen Sanni (vihr) Huotari Anne (vas) Liira Marja (kesk) Väyrynen Pentti (vas) Huotari Tellervo (sdp) Martikainen Ulla-Maija(kesk) Härkönen Jouko (kesk) Mikkonen Ritva (vas) Immonen Kauko (vas) Moilanen Erkki (kesk) Immonen Tyyne (vas) Mäkäräinen Raisa (sdp) Juntunen Hannu (kok) Määttä Anneli (kesk) Juntunen Ilkka (kesk) Nissinen Matti (kesk) Juntunen Suvi (vihr) Ollikainen Elli (kesk) KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

7 Kaupunginhallitus 2002 Kaupunginhallituksen jäsenmäärä Kajaanissa on 11. Kaupunginhallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2002 lopussa: Hallitus Keskusta 4 Vasemmistoliitto 2 Kokoomus 2 SDP 2 Vihreät 1 Yhdessä Kajaani sitoutumattomat - Suomen kristillisdemokraatit - Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2002 puheenjohtaja, maanmittausinsinööri Erkki Moilanen I varapuheenjohtaja, talousjohtaja Toivo Sistonen II varapuheenjohtaja, autonasentaja Niilo Leinonen Kaupunginhallitus 2002 Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Puheenjohtaja: Moilanen Erkki I varapuheenjohtaja: Sistonen Toivo II varapuheenjohtaja: Leinonen Niilo Eronen Pirjo Härkönen Jouko Immonen Tyyne Kauppinen Juha Lappalainen Jaana Ollikanen Elli Törrö Leena Väisänen Sanni Parviainen Heikki Kujala Pentti Piirainen Raimo Martikainen Ulla-Maija Tuhkanen Seppo Kivisilta Arja Sirviö Eero Seppänen Laila Pönkkö Anneli Huotari Tellervo Elfving Päivi 6 - KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

8 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupungin talous pysyi vuonna 2002 hallinnassa. Poikkeuksellisen hyvän verokertymän sekä liikelaitos Edukain hyvän tuloksen ansiosta tilinpäätöksessä pystytään kokonaan kattamaan kertyneet alijäämät. Vuosi 2003 tulee olemaan heikkenevän tulokehityksen takia selvästi kertomusvuotta tiukempi ja kaupunginhallitus käynnistikin hyvissä ajoin talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelun. Merkittävimmät talousarvion ylitykset tulivat sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla sekä kaupungin omassa toiminnassa että KASS-kuntayhtymässä. Kertomusvuoden ajaksi tehostettu talousseuranta toimi hyvin ja antoi ajantasaista tietoa talouden kehityksestä. Uutena seurantatyökaluna käyttöön otettu sitova henkilöstöraami osoittautui käytännössä huonosti toimivaksi. Kainuun hallintokokeilun valmistelu vaikutti kaupungin toimintaan. Hallintokokeilulakiesityksen sisältö alkoi vaikuttaa jo syksyllä sekä toiminnan kehittämiseen, mm. hankintoihin että talousarvion ja suunnitelman sisältöön. Seudullisen elinkeinoyhteistyön valmistelua jatkettiin seudun kuntien yhtäpitävien päätösten mukaisesti, mutta kaupunkiseudun kuntien yhdistämisselvitystä ei toteutettu. Kuntien välinen palveluyhteistyö kuitenkin lisääntyi selvästi ja sai uusia muotoja, kuten alueellisen pelastuslaitoksen ratkaisu. Rakennemuutosten toimintalinjojen mukaisesti toimialoilla toteutettiin palvelujen toiminnallisia muutoksia ja uusia yhteistyöratkaisuja. Hallinnon tukipalvelujen keskittämistä jatkettiin. Kaupunki pystyi myymään realisoitavissa olevaa omaisuuttaan. Kaupunginjohtajan vaihdos pysäytti kaupunginhallituksen hallitusohjelman laatimisen ja syksyllä päätettiin, ettei ohjelmaa ole tarkoituksenmukaista laatia. Osaamisen kehittämiseen panostamista jatkettiin tuloksekkaasti. Kajaanin korkeakouluyksiköiden toimintastrategian tavoitteita saatiin eteenpäin sekä Oulun yliopiston että ammattikorkeakoulun osalta. Aluekeskusohjelmalla tuettiin osaamisrakenteiden kehittämistä ja erityisesti eri korkeakoulumuotojen paikallista yhteistyötä. Kajaani pääsi mukaan osaamiskeskusohjelmaan mittaustekniikan huippuosaamiskeskuksena yhdessä Kuhmon kamarimusiikin osaamiskeskuksen kanssa. Kaupungin ulkoinen kuva parani ja sai uusia ulottuvuuksia kulttuurin ansiosta. Kajaanin kaupunginteatterin toiminta ja Runoviikko saivat laajaa myönteistä julkisuutta. Myös kajaanilainen elektroniikka- ja ITalojen osaaminen pääsi esille valtakunnan tason medioissa. Tarkastustoimi Vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten valittu lautakunta kokoontui vuoden 2002 aikana 11 kertaa arvioimaan sekä vuoden 2001 ja vuoden 2002 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumaa. Tarkastuslautakunta antoi vuodelta 2001 arviointikertomuksen ja esitti sen kaupunginvaltuustolle. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuoden 2001 arviointi- ja tarkastuskertomuksen ja tilinpäätöksen. Kajaanin ammattikorkeakoulu Toiminta on ollut suunnitellun mukaista. Yhtenäiselle kampusalueelle siirtyminen on osoittautunut onnistuneeksi. Toimintaprosesseja on voitu virtaviivaistaa ja suuremmat opiskelijamäärät lisäävät tehokkuutta ja käyttöasteita. Toiminnallisesti ja taloudellisesti ammattikorkeakoulu on toiminut tehokkaasti. Tutkintoon johtavan koulutuksen osalta valtionosuuksia saatiin suunniteltua enemmän 33 opiskelijan valtionosuutta vastaavan määrän verran. Projektitoiminnassa omavastuuosuudet saatiin neuvoteltua ennakoitua pienemmiksi, joten Kajaanin ammattikorkeakoulu pystyy palauttamaan vuoden 2002 kehityshankkeiden omavastuuosuuksia ylläpitäjälle. Vaikuttavuuden parantamiseksi on tehty kehittämishankkeita sekä opiskelijoiden työllistymisen parantamiseksi että yrittäjyyden edistämiseksi. Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijayritys Kajability Oy:n ja Yrityshautomo INNOVAn toiminta kuvattiin yhtenä malliesimerkkinä hyvistä yrittäjyyden edistämiskäytänteistä julkaisussa Simo Saurio: Yrittäjyyden edistäminen ja yrityshautomotoimina ammattikorkeakouluympäristössä. Ammattikorkeakoulu on kehittänyt vuoden 2002 aikana myös työpaikkaoppimisen prosesseja. Valmistuneiden työllistyminen alueen tilanne huomioon ottaen on hyvä. Yrityshautomossa on ollut asiakkaana 12 yritystä v KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

9 Strategisesti merkittävin saavutus oli onnistuminen osaamiskeskusohjelman haussa kesällä Kajaanin ammattikorkeakoulu on yhtenä päätoimijana Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelmassa sekä Kainuun osaamiskeskukseen kuuluvassa mittaustekniikan osaamiskeskittymässä yhdessä yliopiston, tutkimuslaitosten ja alan yritysten kanssa. Strategisesti merkittävä ylläpitäjän tekemä päätös oli yrityshautomo INNOVAn siirtäminen kaupungin elinkeinotoimen osaksi alkaen. Päätöksellä selkeästi siirrettiin vastuu uusyrittäjyyden kehittämisestä kaupungin elinkeinotoimelle. Merkittävä muutos Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaan tulee olemaan uusi ammattikorkeakoululaki, jonka on tarkoitus astua voimaan Lain ohella rahoitussäännöksiä tullaan kehittämään entistä kannustavampaan suuntaan. Ammattikorkeakoululain mukaisesti ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakoulujen opetus perustuisi ensisijaisesti työelämän ja kehittämisen vaatimuksiin. Tutkimus- ja kehitystyö palvelee toisaalta opintoja ja toisaalta alueellista ja paikallista elinkeino- ja muuta työelämää ja sen kehittämistä. Taloudellisesti uudistukset tiukentavat taloutta. Kajaanin kaupungin vuoden 2002 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille mukaisesti Kajaanin ammattikorkeakoulun on katsottava vakiinnuttaneen toimintansa ja koulutustehtävänsä. Tämän vuoksi kaupunki luopuu vuonna 2003 yli yksikköhinnan menevästä rahoituksesta. Kehittämistoiminnan rahoitus jatkuu suunnitelmakaudella nykyisellään. Jatkossa perustehtävästä selviytymisen kannalta kriittistä onkin riittävän kehittämisrahoituksen varmistaminen sekä valtionosuuteen sisältymättömien, lähinnä pääomakustannusten kattaminen. Toiminnan kannalta kriittisintä on Kainuun väkiluvun pieneneminen ja sitä kautta opiskelijarekrytoinnin vaikeutuminen vuosi vuodelta. Tämä asettaa suuria haasteita niin alueen kuin korkeakoulunkin markkinointiin. Kajaanin ammattikorkeakoulu saavutti pääsääntöisesti sille asetetut toiminnalliset tavoitteet. Palvelukyvyn ja vaikuttavuuden ja taloudelliset resurssit näkökulmista kaikki tavoitteet saavutettiin. Uudistuminen ja henkilöstön työkyky näkökulmasta koulutustasotavoite saavutettiin, mutta henkilökunnan koulutukseen käytettiin vain hieman yli puolet suunnitellusta resurssista. Prosesseissa ja rakenteissa keskimääräinen opiskeluaika ja täyttöaste saavutettiin, mutta keskeyttämisaste oli tavoitetta hieman suurempi. Hallintopalvelukeskus Hallintopalvelukeskuksen strategiset tavoitteet saavutettiin muilta osin paitsi prosessien ja rakenteiden kehittämisen osalta, kun laatuprosessin tekeminen siirrettiin vuodelle Tämä johtui siitä, että syksyn 2002 aikana työstettiin tulosyksiköittäin TaTu-mallia. Henkilöstöpalveluissa on toteutettu palkanlaskennan laatuprosessi jo aiemmin. Tietotekniikan soveltaminen lisääntyi edelleen ja sen ajantasaisuuteen panostettiin. Sähköisen asioinnin palvelujen lisäämisen osalta tuloksia saavutettiin sekä ulkoisessa palvelutuotannossa että sisäisessä toimintojen tehostamisessa. ATK-palvelujen vetämä sähköisen asioinnin projekti tuki yksiköitä sähköisten palvelujen käyttöönotossa. Kaupungin taloushallinnon tiivistämistä jatkettiin ja ostolaskujen käsittely keskitettiin talouspalvelujen Rondo-keskukseen. Hallintopalvelukeskuksen toteutuma alitti talousarvion. Säästöjä syntyi sekä henkilöstökuluissa että asiantuntijapalvelujen ostoissa. Lomapalkkavaraus puolestaan ylittyi reilusti. Vuoden 2003 talousarvio on tehty alemmalle tasolle, ja se perustuu henkilöstön poistuman täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tietotekniikan kustannukset tulevat kasvamaan lisääntyvän käytön takia. Elinkeinokeskus Vuoden 2002 aikana käynnistettiin Kajaanin kaupunkiseudun aluekeskusohjelman puitteissa selvitystyö, jonka tarkoituksena on vuoden 2003 aikana muodostaa Kajaanin seudulle tiivis yhteistyö elinkeinotoimintojen osalta. Perusajatuksena on ollut alueellisen, suoriin yrityskontakteihin pyrkivän elinkeinoyhtiön aikaansaaminen. Elinkeinoyhtiön on tarkoitus aloittaa toiminta vuoden 2004 alussa. Hankkeen yhteydessä seutukunnalle tultaneen perustamaan myös oma seudullinen sijoitusrahasto palvelemaan aloittelevien pk-yritysten pääomatarpeita sekä jo toiminnassa olevien pk-yritysten kasvupyrkimyksiä. 8 - KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

10 Elinkeinokeskuksen hallinnassa on yhteensä 660 m 2 etätiloja ja ne ovat olleet täytettynä 90 % käyttöasteella. Etätyötilojen kysyntä kasvaa koko ajan. Elinkeinokeskuksen talous on pysynyt seurantajaksolla sille asetetussa raamissa. Kaupungin elinkeinokeskus on vuonna 2002 perustanut toimintansa Kainuun kehittämisohjelmassa tunnistettuihin avainaloihin ja niiden kehitystä tukevaan toimintaan. Yhteistyössä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kajaanin Teknologiakeskuksen, alueen yrittäjien ja opiskelijoiden kanssa on järjestetty useita tempauksia rekrytointitilanteen helpottamiseksi etenkin korkean teknologian aloilla. Paikkakunnalla jo olemassa olevien yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi sekä uusien yritysten paikkakunnalle saamisen varmistamiseksi, on yhteistyössä Teknologiakeskuksen kanssa käynnistetty Teknologiakeskuksen alueella toimitilalaajennuksia. Kajaanin ydinkeskustan alueelle on suunnitteilla ITtalo/elokuvateatterikeskus. Mikäli kaava-asia saadaan ratkaistua myönteisesti varsinainen suunnittelu/rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2003 aikana. Pääosa seurantajakson aikana Kajaaniin syntyneistä uusista työpaikoista ja yrityksistä on syntynyt kasvualoille pk-yrityksiin. Etenkin ns. call center toiminta on vakiinnuttanut paikkansa Kajaanissa vuoden 2002 aikana. Vuotta 2002 voidaan hyvällä syyllä kutsua call center vuodeksi. Samantapaista kehitystä on odotettavissa myös tulevaisuudessa. Suurten, satoja työpaikkoja tarjoavien yritysten saanti Kajaaniin ei kuitenkaan ole tulevaisuudessa täysin poissuljettu, mutta kuitenkin varsin epätodennäköistä. Tuotannollisten yritysten hankintaa on tehostettu tekemällä kuukausittain yhdestä kahteen yritysten hankintamatkaa Etelä-Suomeen. Kajaanin elinkeinokeskuksen tavoite uusien tuotannollisten yritysten aikaansaamiseksi vuonna 2002 on ollut kahdeksan (8) uutta yritystä toimintavuoden aikana. Vuoden 2002 aikana elinkeinokeskus on ollut mukana synnyttämässä vähintään 12:a uutta tuotannollista yritystä, joten asetettu tavoite toteutui. Uusien yritysten synnyttämisessä yrityshautomon ja Teknologiakeskuksen kanssa tehdyllä yhteistyöllä on ollut merkittävä rooli. Kalatalouspalvelut toteutti vuoden aikana Särvin projektin, jossa selvitettiin kainuulaisen kalan jatkojalostusmahdollisuuksia. Kajaanin Infon kävijämäärä lisääntyi vuoden 2002 aikana ylittäen kävijän rajan. Samoin tuotemyynti kehittyi myönteisesti. Kajaani Infoon saatiin vuoden 2002 lopussa valtakunnallinen Lippupiste. Lippupisteen varsinainen toiminta alkaa vuoden 2003 helmikuun alussa. Suurimmat talvimatkailutapahtumat, joissa kansainväliset palvelut/liikuntapalvelut oli toimintavuonna mukana olivat Euroopan työpaikkaliikunnan festivaalit oheistapahtumineen, avantouinnin MM-kisat ja KVL:n talvipäivät. Kansainväliset palvelut / liikuntapalvelut oli toteuttamassa vuonna 2002 seuraavia projekteja: Hyvinvointiteknologian esiselvitysprojekti, Metakulku-projekti, Preventive Campaign against Drug-Abuse in the City of Kostamuksha, Kivi-Kainuu projekti ja kansainvälisen seminaarin valmistelu, Oulun yliopiston Liikunta- ja terveyskasvatuksen koulutusprojekti. Kajaanin alueella oli vuonna 2002 noin 700 maatilaa, joista aktiivisessa toiminnassa oli 79. Maatilojen määrä kasvoi toimintavuonna yhdellä aktiivitilalla. Maatalouspalvelut toteutti vuonna 2002 sidosryhmiensä kanssa kahdeksan maataloustoimintaan liittyvää EUrahoitteista kehittämisprojektia. Työllisyyden hoito Kajaanin kaupunginhallituksen työllisyystyöryhmän aloitteesta valmistui Kajaanin kaupungin sosiaalisen työllistämisen strategia, jossa todetaan, että tarve sosiaalisin perustein tapahtuvalle työllistämiselle Kajaanin alueella on kiistaton. Sosiaalisen työllistämisen toimijoita on useita ja menetelmiä on käytettävissä laajasti, mutta toimintojen kehittämistä sekä volyymiettä sisältötoiminnan osalta tarvitaan. Strategiassa suositellaan tutkittavaksi ja hyödynnettäväksi kaikki ne mahdollisuudet, missä sosiaalisen työllistämisen ulkoistaminen kaupunkiorganisaation sisältä kohti itsenäisempää toimintaa on mahdollista. Kaupunginhallituksen työllisyystyöryhmä päättikin Työpaja Myötätuulen organisaatiomuodon muuttamisesta yhdistysmuotoiseksi alkaen. Lopullisesti asian hyväksyi kaupunginvaltuusto hyväksyessään vuoden 2003 talousarvion. Kajaanin kaupungin, työvoimatoimiston ja Kelan yhteispalvelukokeilu käynnistyi Varsinainen asiakaspalvelu käynnistyi Vuoden loppuun mennessä asiakkaita oli yhteensä 86 ja käyntikertoja 288. KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

11 Yritysten aloittamis- ja lopettamisilmoitukset, työttömyys ja avoimet työpaikat Kajaanissa Vuosi Uusia yrityksiä Lopettaneet Nettolisäys Työttömyys-% Avoimet työpaikat , , , , , , ,7 Ei luotettavaa Taulukon tiedot on saatu Kainuun TE-keskuksesta, jonka kanssa Kajaanin elinkeinokeskuksella on yhteistyösopimus. Kajaanin yrityskanta vuoden 2002 lopussa oli noin yritystä. Kaupunki työllisti vuonna 2002 keskimäärin kuukaudessa 118 tukityöllistettyä. Lukumääräisesti työllistettyjä oli 274, joista pitkäaikaistyöttömiä normaalilla työllistämistuella työllistettyjä oli 94 (34 %), yhdistelmätuella työllistettyjä 71 (26 %), projekteihin työllistettyjä 35 (13 %), velvoitetyöllistettyjä 33 (12 %), oppisopimusoppilaita 21 (8 %), vastavalmistuneita ja nuoria 9 (3 %), toimeentulotuella työllistettyjä 7 (3 %) ja muita työllistettyjä 4 (1 %). Lisäksi kaupunki järjesti 30 työttömälle 1 4 viikon työsuhteen, jotta he saivat ansioon suhteutetun päivärahan saamisen edellyttämän työssäoloehdon täyteen. Työllisyyden hoidon sitovana tavoitteena oli, että nuorten työpaja työllistää keskimäärin 33 henkilöä kuukaudessa. Toteutuma oli keskimäärin 34 henkilöä kuukaudessa. Työpajalla oli käynnissä kaksi kaksivuotista ESR-rahoitteista kehittämishanketta, jotka päättyivät vuoden lopussa. Opetusministeriön rahoittaman hankkeen avulla parannettiin organisaation valmiuksia kohdata asiakasryhmiensä ongelmia kehittämällä pajaprosessia siten, että pajajakson koulutus ja työnohjaus/-opastus tukevat entistä paremmin toisiaan. Lisäksi projektiin kuului SYTA-mallista (Sosiaalisen Yrityksen/yhteisön Toiminnan Analysointi) tiedottaminen. Projektin aikana esittelytilaisuuksia oli 49, joissa kuulijoita oli yhteensä noin Projektin tuloksena toteutettiin vuonna 2001 työpajojen taloudellista ja sosiaalista toimintaa kuvaava tutkimus, jota esiteltiin myös em. tiedotustilaisuuksissa. Toisena kehittämishankkeena toteutettiin Kainuun TE-keskuksen työvoimaosaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena oli kehittää nuorille suunnattua koulutus- ja pajajaksoa siten, että se selkiyttää nuoren elämäntilannetta, valmentaa työ- ja kouluelämään sekä selkiyttää nuorelle kuvaa siitä, mitä pelisääntöjä työelämässä noudatetaan. Projekti järjesti kaikkiaan 118 nuorelle työpajajakson, johon sisältyi koulutusta ja työharjoittelua tai tukityötä. Kajaani on muiden seutukunnan kuntien kanssa ollut mukana kehittämässä Kumppaniksi ry:n toimintaa. Yhdistys hallinnoi vuonna 2002 yhdeksää eri hanketta. Yhdistyksen työvalmennusjaksoille osallistui vuoden 2002 aikana 202 henkilöä (109 htv), joista kajaanilaisia työttömiä oli 112 (56 htv). Peruskoulusta pääsevien kesätyöllistämiskampanjan kautta työllistyi 359 nuorta kajaanilaisiin yrityksiin, yhteisöihin, kotitalouksiin ja kaupungin tulosyksiköihin. Opiskelijoita ja harjoittelijoita kaupunki työllisti kaikkiaan KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

12 Perusturvatoimiala Toimialan perustehtävä on tukea ja edistää kuntalaisen itsenäistä selviytymistä, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta. Visiona oli se, että Kajaanissa on sellaiset perusturvatoimialan järjestämät lakisääteiset palvelut, että kaikkien ihmisten on mahdollista selviytyä entistä itsenäisemmin eri elämäntilanteissa. Visio perustui toimintaympäristön analyysiin, missä keskeistä on se, että palveluiden kysyntä ja tarve kasvavat palveluiden laajentamismahdollisuuksia nopeammin. Näin myös näytti toimintavuoden aikana käyvänkin. Toimialan strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät olivat perustellusti johdettu visiosta ja toimintaympäristön muutossuunnista. Toimintavuoden aikana kävi ilmeiseksi se, että maakuntahallintokokeilu toteutuu vuoden 2005 alusta lähtien. Se muutti vuoden 2003 strategiaa, mutta sen keskeinen sisällöllinen ongelma säilyi: miten vaikuttaa ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin siten, että palveluiden tarpeen ja kysynnän kasvuun voidaan vastata käytössä olevilla resursseilla. Strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät olivat näistä aineksista koottu näkökulmittain. Mittareilla oli myös selvä yhteys niin strategisiin tavoitteisiin niin kuin visioonkin. Toimialan yhteiset ja vastuualueiden mittarit (tavoitteet) ovat toteutuneet hyvin. Yhteenvetona voidaan todeta, että toimialan perustehtävän määrittely, visio ja strategia ohjasi toimialan toimintaa oikeaan eli vision näyttämään suuntaan. Toimintaympäristössä olennaisin muutos oli maakuntahallinnon valmistelun käynnistyminen. Uudistus siirtää lähes koko toimialan maakuntahallintoon rahoitusvelvollisuutta lukuun ottamatta. Laatukriteerien pohjalta suoritetun arvioinnin pohjalta on laadittu päiväkotikohtaiset kehittämishankkeet ja niiden toteuttaminen on aloitettu syksyllä Päivähoito on osallistunut koko perusturvan kattavaan ISO projektiin. Erityispäivähoidon palvelurakennetta on kehitetty vastaamaan erityislasten kuntoutuksen tarvetta ja kehitetty henkilöstön valmiuksia noudattaa varhaisen puuttumisen periaatteita ja ennaltaehkäisevää tapaa tehdä työtä. On osallistuttu kattavasti mm. Hops/ Hojks koulutukseen, verkostokonsulttikoulutukseen ja puheeksiottokoulutukseen. Koulutuksiin on liittynyt moniammatillista toimintaa ja uusien toimintamallien suunnittelua. Päivähoidon kokeiluna toimikausina ollut organisaatiomalli vakiintui keväällä Päivähoitopalveluiden kysyntä ei ollut aleneva kuten odotettiin. Palveluiden kasvavaan kysyntään vastattiin yksityisen päivähoidon lisäämisellä. Päivähoidossa palkkamenot alentuivat tuotannon kasvaessa lievästi. Yksityisen hoidon osuus kasvoi selvästi. Sosiaalipalveluissa käynnistyi yhteispalvelukokeilu. Vanhustenhuollon ja kotihoidon osalta lyhytaikaishoito muutettiin avohoitoyksiköksi, joka sijoitettiin hoitokoti Kallion tiloihin. Tulliniemen vanhainkodista siirtyi 22 pitkäaikaisasiakasta entiseen lyhytaikaishoidon tiloihin ns. vanhan yleisen sairaalan alakertaan. Samalla näitä 22 paikkaa lukuun ottamatta kaikki vanhainkotipaikat muutettiin hoitokodiksi (laitoshoito avohoidoksi). Keväällä alkaen osa Arvola-koti ry:n ja Kajaanin Palvelutalosäätiön sekä palvelukoti Suvi- Tuulian ostopalvelusopimukset lakkasivat. Tässä yhteydessä Arvola-koti ry ja Kajaanin Palvelutalosäätiö nostivat omia hoivamaksujaan reilusti kaupungin rahavirta heille kasvoi samalla sen seurauksena. Kaupunginsairaalan ylilääkäri oli vastuualuejohdosta virkavapaalla ja sairaalaa johti sijainen. Kaupunginsairaala saavutti omat tavoitteensa hyvin. Avohoidon Teppanan terveysaseman toiminta siirrettiin pääterveysaseman osaksi ja keskussairaalan kanssa valmisteltiin laboratorion ja työterveyshuollon yhdistymiset alkaen toimeenpantavaksi. Keskussairaalan kanssa otettiin yhdessä hankittu uusi potilashallinta ym. tietojärjestelmä käyttöön. Hammashuollon asiakaskunta laajeni koskemaan koko väestöä. Ajanvarausjono kasvoi ja perusturvalautakunta teki toiminnan priorisoinnista päätöksen. Ensisijaisesti hoidetaan lapset ja nuoret ja erityisperusteiset aikuiset (esim. eräät perussairaudet, odottavat äidit ja laitoshoidon asukkaat) ja toissijaisesti ei kiireelliset aikuispotilaat. KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

13 Sivistystoimiala Perustehtävä Sivistystoimiala tuottaa ja tukee korkeatasoisia ja monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja, joista koituu hyötyä ja lisäarvoa niin asiakkaille kuin toimintaympäristöllekin. Toimiala tukee ja edistää ihmisten kasvua kohti tasapainoista, vireää elämää sekä edistää kuntalaisten osallistumisoikeuksia. Visio 2008 Kajaani on monipuolinen koulutus- ja kulttuurikaupunki. Sivistystoimiala vastaa joustavasti työelämän koulutushaasteisiin. Toimialan vahvuuksia ovat joustava alueellinen koulutusjärjestelmä sekä perinteistä nousevat ja ympäristöön tukeutuvat kulttuuripalvelut. Kajaani on Kainuun maakunnan koulutus- ja kulttuuripalvelujen keskus. Kaupungilla on ylläpidettävänään koko koulutusjärjestelmä varhaiskasvatuksesta ammattikorkeakouluun saakka ja lisäksi Oulun yliopiston tarjoamia yliopistollisia koulutus- ja tutkimuspalveluja. Kulttuuripuolella on muutamia voimakkaita taidelaitoksia sekä merkittäviä tapahtumia. Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskus pitää sisällään kansalaisopisto-, musiikkiopisto- ja yleiset kulttuuripalvelut sekä toimii erilaisten kongressien ja kokousten viihtyisänä järjestelypaikkana. Lisäksi valtakunnallisena kesätapahtumana toteutetaan Kajaanin Runoviikko. Kajaanin kaupunginteatteri nousi toimintavuonna kansallisestikin merkittäväksi alueteatteriksi ja sai mainetta myös kansainvälisesti. Strategisten tavoitteiden arviointia Sivistystoimialan keskeisenä periaatteena palvelutuotannossaan on asiakaslähtöisyys sekä hyvä palvelujen saavutettavuus. Asiakkaiden, olivatpa he oppilaita, huoltajia tai työelämän edustajia, tavoitteita kartoitetaan kyselyillä ja erilaisilla ennakointiprojekteilla. Näin saatu palaute otetaan huomioon palvelutuotannon suunnittelussa. Hyvä palvelujen saavutettavuus pyritään turvaamaan kattavalla palveluverkostolla. Kaupunki pystyy tarjoamaan riittävän määrän aloituspaikkoja eri kouluasteilla. Ammatilliseen koulutukseen on lähes 1,5 -kertainen määrä ensisijaisia hakijoita aloituspaikkoihin nähden ja samoin myös lukioiden vetovoima on hyvä. Varsinaisten perustutkintojen lisäksi toisella asteella voidaan suorittaa ns. kaksoistutkintoja lukion päättötutkinnon lisäksi tietotekniikan ja median alueilla. Palvelukykyyn ja vaikuttavuuteen liittyvä sitova tavoite, eli ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja, toteutui hyvin. Henkilöstön uusiutumisen ja työkyvyn ylläpidon kannalta olennaista on huolehtia eri-ikäisten työntekijöiden jaksamisesta. Tavoitteena on motivoitunut, itseään ja työyhteisöään aktiivisesti kehittävä henkilöstö. Jaksamista tuetaan TYKY-toiminnalla. Tällä hetkellä henkilöstön kokonaismäärä ja henkilöstön kokonaisosaaminen vastaavat varsin hyvin tarvetta. Ikääntyvän henkilöstön jaksamiseen on kiinnitetty huomiota, mutta tehtyjen tutkimusten mukaan esimerkiksi opettajien kokema työstressi on kohtuullisen korkea. Toistaiseksi henkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin, mutta tulevaisuus näyttää epävarmalta. Henkilöstön osaamiseen on kyetty panostamaan noin 0,8 % palkkasummasta, joka sinällään on varsin vaatimaton, mutta ylittää kuitenkin asetetun tavoitteen, eli 0,6 %. Toimintojen sujuvuuden ja tehokkuuden kannalta on keskeistä, millaiset organisaatiorakenteet ja toimintatavat toimialalla on käytössään. Sivistystoimialan yksi keskeinen menestystekijä talouden hallinnassa ja palvelujen sujuvuudessa on ollut tulosyksiköiden tavoitteellisuus sekä halu ja tahto sitoutua sovittuihin tavoitteisiin. Tämä näkyy siinä, että toimiala on aina pysynyt annetussa budjettiraamissa. Toimialan varsin yksinkertainen johtosääntö mahdollistaa työn ja vastuunjaon selkeyden ja sitä kautta vastuun yksilöitymisen. Toimiala on myös tarvittaessa kyennyt muuttamaan rakenteita ja toimintaperiaatteitaan tarvetta vastaaviksi. Toiminnassa lähdetään liikkeelle riittävästä operationaalisen toiminnan autonomiasta tulosyksiköissä KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

14 Kekripukki Kajaanin Raatihuoneentorilla Teatteritalon edessä Kekritär -kiertävä valokuvanäyttely, KAI kulttuuriala KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

15 Asetetut tulostavoitteet toteutuivat sekä Vuokattiopiston liittämisen osalta Kainuun Ammatti-Instituuttiin alkaen että myös perusopetuksen monipuolisen laatuarvioinnin toteutumisena. Talouden hallinta on ollut yksi keskeinen kaupungin strateginen tavoite kaikkien toimialojen osalta. Annetussa talousarvioraamissa pysyminen on muodostunut koko toimintavuoden yhdeksi keskeiseksi ohjeeksi. Henkilöstömenojen hallinnassa on onnistuttu varsin hyvin, sillä koko toimiala pysyi henkilöstömenojen osalta annetussa raamissa. Laitosten käyttöaste on edelleen suhteellisen hyvä, vaikka perusopetuksessa oppilasmäärien vuosittainen väheneminen on alentanut käyttöastetta. Monien tukipalvelujen osalta resurssointi perustehtävään nähden on ollut varsin niukkaa. Toimialalle asetettiin henkilöstötavoitteeksi 914 henkilötyövuotta ja vertailukelpoinen toteutuma oli 916. Näin voidaan katsoa, että toimiala käytännöllisesti katsoen pysyi asetetussa tavoitteessa. Kokonaisuutena arvioiden strategiset tavoitteet ovat olleet kohtuullisen hyvin asetettuja, kriittiset menestystekijät tunnistettu tavoitteiden saavuttamisen kannalta keskeisiksi ja asetetut kuusi toiminnallisesti sitovaa tavoitetta saavutettiin. Selvästi on nähtävissä, että henkilöstön osaamiseen ja jaksamiseen on kyettävä panostamaan nykyistä enemmän johtuen henkilöstön ikääntymisestä. Voimakkaita paineita erityisesti oppilashuoltoon liittyvän henkilöstön rekrytoinnista on edessä. Myös oppilasikäluokkien pieneneminen erityisesti perusopetuksessa heikentää käyttöastetta ja aiheuttaa paineita rakenteellisiin muutoksiin. Ilahduttavana on nähtävä erityisopetuksen vähentynyt tarve, joka johtunee pitkälti systemaattisesta ongelmiin puuttumisesta jo varhaisessa vaiheessa. Perusopetuksen vastuualue Koulujen keskeisinä tavoitteina olivat laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen, työnteon arvostaminen ja hyviin käytöstapoihin kasvattaminen. Lisäksi painotettiin tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien kehittämistä. Peruskoulut ovat arviointien mukaan onnistuneet tehtävässään hyvin. Tavoitteiden saavuttamista haittasivat erityisesti oppilaiden heterogeenisyys ja suurehkot oppilasryhmät. Panostukset tietotekniikan käyttötaitojen koulutukseen sekä laitehankintoihin ovat onnistuneet suhteellisen hyvin ja opettajien osaamistasoa on tältä osin voitu selvästi kohottaa. Viime vuonna toteutettiin myös valtakunnallisten kokeiden sarja ja niissä tulokset olivat pääsääntöisesti valtakunnan keskiarvoa korkeammat. Vain 9. luokan matematiikan koe oli keskiarvon alapuolella. Kainuun Ammatti-Instituutti Kainuun Ammatti-Instituutissa on opetussuunnitelmauudistus saatu vietyä loppuun. Uudistus on ollut varsin laaja ja työllistänyt oppilaitosta hyvin runsaasti. Aikuiskoulutuksen tuotantojärjestelmää on edelleen kehitetty yhteistyössä Edukain kanssa ja se näkyy erityisesti Edukain erinomaisena toiminnallisena tuloksena. Lukiokoulutus Lukioiden toimintavuotta on hallinnut oppilaitosfuusion valmistelu. Vuonna 2002 valmistui oppilaitosten yhteinen kurssitarjonta ja siihen siirrytään lukuvuoden 2003 alusta. Myös luma-keskuksen valmistelu on edennyt tavoitteen mukaisesti ja yksityiskohtainen suunnitelma tiloista, välineistöstä ja henkilöstöstä valmistuu vuonna Etälukiotoiminnassa aikuislukio on mukana Itä-Suomen virtuaaliverkkoprojektissa. Ruoka- ja siivouspalvelut Ruoka- ja siivouspalvelujen osalta toimintavuosi on ollut edelleen lievän kasvun aikaa. Merkittävänä projektina on ollut jo muutaman vuoden toiminut kehittämisprojekti, joka päättyi vuoden 2002 lopussa. Siinä kehitettiin tiimiorganisaatiota ja tulospalkkausjärjestelmää. Maaliskuussa aloitti toimintansa ammattikorkeakoulun ja Edukain yhteinen opiskelijaravintola Fox. Kaukametsä Kaukametsälle vuosi 2002 oli varsin vilkas ja tapahtumien määrä oli ennätyksellinen. Lönnrot -juhlavuosi hallitsi monella tapaa Kaukametsän toimintaa, sillä Kaukametsä järjesti Kansanterveyttä seminaarin Lönnrotin syntymäpäivän aikoihin sekä Kulttuurin Kaukametsä -seminaarin aiheena Kielen sillat KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

16 Kirjasto Kirjaston käyttö kasvoi sekä lainausten että asiakaskäyntien osalta. Lainaus oli kolmanneksen maan keskitasoa korkeampi ja käyntejä oli keskimääräistä enemmän. Lainausoikeuttaan käytti yli puolet kaupunkilaisista, mikä on noin 14 % enemmän kuin maassa keskimäärin. Kirjastossa aloitettiin EU-hanke ELEF- Kainuun (Electronic Library of Eastern Finland), jonka tavoitteena on kehittää alueen digitaalisia kirjastoja tietopalveluja toteuttamalla mm. Kainuun aluetietokanta. Kainuun Museo Kainuun Museon näyttelytoiminnassa huomioitiin Lönnrotin 200-vuotisjuhlavuosi ja Kainuun asutuksen 450-vuotisjuhlavuosi. Valtakunnallista julkisuutta tavoiteltiin Veikko Huovinen -näyttelyllä. Museo osallistui vuoden aikana moniin kaavavalmisteluihin. Kajaanin taidemuseo Kajaanin taidemuseo saavutti varsin hyvin asetetut tavoitteensa. Opetusministeriön myöntämien valtionavustusten turvin taidemuseo pystyi aloittamaan koelmiensa osalta Nälkämaalta kansainväliseen verkkoon hankkeen sekä toteuttamaan mittavan taidekasvatusprojektin Ihmeellinen puutarha. Taidemuseo teki merkittävää yhteistyötä Kajaanin kulttuurilaitosten ja Oulun yliopiston kanssa. Teatteri Teatteri onnistui hyvin perustehtävässään ja se noteerataan taiteellisesti korkeatasoiseksi ja omaleimaiseksi teatteriksi niin Pohjois-Suomessa kuin valtakunnan tasollakin. Toimintatapoja kehitettiin siten, että harjoitusaikoja pidennettiin olennaisesti, ensi-iltojen määrää ja esitysmääriä vähennettiin ja teatterisalin täyttöastetta nostettiin. Teatteri suuntautui ulospäin ja sai runsaasti näkyvyyttä tiedotusvälineissä. Teatteri vieraili myös ulkomailla sekä Tampereen teatterikesässä. Kajaanin kaupunginteatterin henkilökunta Kaukametsän amfiteatterilla KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

17 Tekninen toimiala Toimialan strategiset tavoitteet ja kriittiset menestystekijät ovat osoittautuneet hyvin mietityiksi ohjausvälineiksi johtamisessa; näkökulman ja perspektiivin laajentaminen antavat mahdollisuuden tarkastella toimintaa entistä monipuolisemmin. Vision saavuttaminen sinällään on aina utopiaa mutta suunnasta ei ole epäselvyyttä. Kokonaisuutena tarkasteltuna voidaan todeta, että strategia on toiminut ja vuodelle 2002 asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat lähes kauttaaltaan saavutettu. Viime vuoden euromääräiset taloudelliset tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti erityisesti kunnallistekniikan ja toimitilojen ylläpito ja kunnossapitomenojen ylitysten johdosta. Toimialan kannalta seutu- ja kuntayhteistyössä tapahtui vuonna 2002 selvää edistymistä. Vuosien selvitysten ja tarvittavien päätösten jälkeen toimintansa aloitti Kainuun jätehuollon kuntayhtymä (Eko-Kymppi). Direktiiviohjeet ja lainsäädäntömuutokset pakottivat käytännössä kunnat yhteistyöhön ja yhden jäteaseman rakentamiseen Majasaareen. Suomussalmi ja Kuhmo ovat toistaiseksi ulkona kuntayhtymän toiminnasta. Pelastustoimessa Kainuun kaikki kunnat tekivät päätöksen alueelliseen pelastustoimeen liittymisestä. Yhteistyö perustuu keskuskunnan eli Kajaanin ja kuntien väliseen yhteistoimintasopimukseen, jota keskeisesti säätelevät kuntien palvelutasopäätökset. Vuoden vaihteessa ( ) on aloitettu Kajaanin seudun kuntien kanssa teknisen toimialan muun yhteistyön selvitystyö. Uuden johtamisjärjestelmän sisäistäminen vastuualueilla on sujunut kohtuullisen hyvin. Tavoitteellisen tuloksellisuuden avulla on terävöitetty toimialan perustehtävää ja mietitty keinoja miten perustehtävä tulee parhaiten hoidetuksi. Tämän vuoksi päädyttiin siihen, että kaupungin turveomaisuus ja kiinteistöjä myytiin ja metsänhoitopalvelut ulkoistettiin. Viime vuonna tapahtuneet monet muutokset vaikuttivat budjetoinnin kautta tulokseen negatiivisesti. Tällaisia muutoksia ei ole tiedossa ainakaan tällä hetkellä vaikka talousarvion raami on edelleen toimialalla tiukka. Suurin muutos tilikaudella oli ostoreskontran muutos ja sen integroiminen talouspalveluihin. Kainuun hallintokokeilun vaikutusten ennakointi on aloitettu esikunnan osalta. Maankäyttö Vuonna 2002 maata hankittiin m eurolla. Maan hankinnat käsittivät lähinnä asemakaavassa yleisiksi alueiksi osoitettuja alueita. Maata myytiin m 2. Vuonna 2001 valtuuston hyväksymää Kapiteeli Oy:n kanssa neuvoteltua maakauppaa Petäisenniskassa ei ole vieläkään tehty, koska maaperän puhdistamiskysymykset eivät ole vielä selvinneet. Ns. IT-talon tontin kauppaa ei myöskään ole tehty, koska asemakaavan muutoksesta on valitettu. Talousarviokirjassa mainittu tonttien luovuttaminen apporttina Kajaanin Teknologiakeskus Oy:lle toteutetaan keväällä VUONNA 2002 HYVÄKSYTTIIN SEURAAVAT ASEMAKAAVAT: - asemakaavan muutos Kainuun Sanomien omistamaan kortteliin 1-9 mm. IT-taloa varten - asemakaava ja asemakaavan muutos Pyykönpuron risteysalueelle ja sen ympäristöön - asemakaavan muutos Teknologiapuisto ja Takojankatu Petäisenniskan kehittämisalueelle - asemakaavan muutos Nietospolku Kylmälle - asemakaavan muutos Naavatien jätehuoltotonttia varten Lehtikankaalle. Kunnallistekniikka Kajaania koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa Suunnitelmaan perustuen liikenneturvallisuutta parannettiin mm. rakentamalla suojatiesaarekkeita jalankulkijoille. Valmistuneista rakennuskohteista mittavimmat olivat Kisatie, Laitakatu Takakatu - Karankakatu, Pyykuja ja Kuovikuja. Takojankadun rakentaminen ja Harjukadun saneeraus käynnistettiin. Loppurakentaminen tapahtuu ensi vuonna. Asuntokatujen päällystämistä lisättiin teknisen lautakunnan tavoitteiden mukaisesti. Päällystysmäärärahaa vahvistettiin sisäisin siirroin KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

18 TILINPÄÄTÖSOSA Tilinpäätöstiedot 2002 Kunnan verotulot ja valtionosuudet (=verorahoitus) Milj. euroa TILINPÄÄTÖSOSA Kunnan vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Milj. euroa Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Nettoinvestoinnit Tilinpäätöksen tunnusluvut KAUPUNKI (kunta ja liikelaitos) Toimintatuotot/toimintakulut, % 22,7 22,3 Vuosikate/poistot, % 191,6 77,1 Vuosikate, euroa/asukas 467,1 227,4 Omavaraisuus-% 74,9 73,4 Rahoitusvarallisuus, euroa/as Suhteellinen velkaantuneisuus, % 27,4 29,8 Investointien tulorahoitus, % 161,5 69,1 Lainakanta , milj. euroa 25,0 28,3 Lainat, euroa/asukas 698,3 787,4 Lainanhoitokate 2,0 1,6 Kassavarat , milj.euroa 8,5 2,9 Kassan riittävyys, päivää 16,7 5,9 Asukasmäärä, KONSERNI Omavaraisuus-% 50,6 49,2 Lainakanta , milj. euroa 111,7 117,9 Lainat, euroa/asukas Tunnuslukujen laskentakaavat Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista: = 100 * toimintatuotot /(toimintakulut - valmistus omaan käyttöön) Vuosikate euro/asukas: Asukasmääränä tunnusluvuissa käytetään väestölaskennan mukaista asukaslukua tilikauden lopussa (31.12.) Omavaraisuusaste, %: = 100 * (omapääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Rahoitusvarallisuus euro/asukas: = ((saamiset + rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset) - (vieras pääoma - saadut ennakot) / asukasmäärä Suhteellinen velkaantuneisuus-%: = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Investointien tulorahoitus, %: = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Lainakanta , milj. euroa: = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat+ siirtovelat + muut velat) Lainat euro/asukas: lainakanta jaetaan asukasmäärällä Kassavarat , milj. euroa: = rahoitusarvopaperit + rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys, pv: = 365 * kassavarat / kassasta maksut tilikaudella KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

19 TILINPÄÄTÖSOSA KÄYTTÖTALOUSTULOT % Tili ili 24 % 12 % Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Sisäiset 3 % 6 % 11 % KÄYTTÖTALOUSMENOT % 7 % 0 % 2 % 24 % 13 % 47 % Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintamenot Sisäiset Kaupunginhallituksen ehdotus tilikauden tuloksen käsittelystä Tilikauden tulos, joka sisältää sekä kaupungin että liikelaitos Edukain tilikauden ylijäämän rahasto- ja varaussiirtojen jälkeen, yhteenä ,44 euroa, siirretään tilikauden yli/alijäämätilille. Vuoden 2002 ylijäämällä saadaan katettua kaikki taseen edellisten vuosien alijäämät ,66 euroa KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

20 TILINPÄÄTÖSOSA Kunnan ja liikelaitoksen tuloslaskelma * sisältävät ulkoiset tuotot ja kulut Euro VARSINAINEN TOIMINTA Toimintatuotot , ,76 Toimintakulut , ,03 TOIMINTAKATE , ,27 Verotulot , ,68 Valtionosuudet , ,66 Arvonlisäveron takaisinperintä ,34 Rahoitustuotot ja -kulut , ,55 Korkotuotot , ,54 Muut rahoitustuotot , ,37 Korkokulut , ,59 Muut rahoituskulut , ,76 VUOSIKATE , ,28 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,94 Suunnitelman mukaiset poistot , ,48 Lisäpoisto ,79 Arvonalentumiset , ,67 Satunnaiset erät 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS , ,66 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,00 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) , ,24 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ , ,42 KAJAANIN VUOSIKERTOMUS

21 TILINPÄÄTÖSOSA Kunnan ja liikelaitoksen rahoituslask ahoituslaskelma euroa VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT, netto Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot RAHOITUSTOIMINTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -168 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos KASSAVAROJEN MUUTOS Kassavarojen muutos Kassavarat (rahoitusarvopaperit) Kassavarat (rahat ja pankkisaamiset) EROTUS KAJAANIN VUOSIKERTOMUS 2002

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä 2011 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta, huhtikuu 2012 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2011 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Toteuma

Toteuma 1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot