I Alueverkko EPV ALUEVERKKO OY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "I Alueverkko EPV ALUEVERKKO OY"

Transkriptio

1 I Alueverkko EPV ALUEVERKKO OY aa a al TI LI N PAATOS L.L.-3 L.L2.2013

2 EPV ALUEVERKKO OY SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta Hallituksen toim intakertomus Tuloslaskelma Sivunumero Tase o Rahoituslaskelma 7 Tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Allekirjoitukset Käytetyt ki rjanpitokirjat ja tositelaj it 14

3 1. EPV ALUEVERKKO OY TO MINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Yleistä EPV Alueverkko oy (EPA) toimii Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Torniossa, Kokkolassa ja Kemissä. EPA:n hallinnassa oleva 110 kv siirtoverkko on vuokrattu pääosin emoyhtiö EPV Energia oy:ltä (EPV). Tämän lisäksi yhtiöllä on verkostoa vuokrattuna Outokumpu Stainless Oy:ltä, Boliden Kokkola Oy:ltä ja lnnopower Oy:ltä. Verkon käyttö toteutetaan huomioiden asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet. Asiakaskunta koostuu toiminta-alueen jakeluverkkoyhtiöistä, su u rteollisuudesta ja energ ia-alan tuotantolaitoksista. EPA:n siirtoverkon kautta kulutukseen välitetyn energian määrä oli toimintavuoden aikana 6896 (6296) GWh. Sähkön siirto kasvoi erityisesti Tornion alueella, jossa otettiin käyttöön uusi ferrokromisulatto. Verkon siirtohäviöt olivat edellisvuotta suuremmat, mutta selvästi pidemmän tarkastelujakson alapuolef la. Yhtiön omistaa EPV Energia Oy (100 %). Yhtiön osakepääoma on 2.522,82 euroa ja osakkeita on 150 kappaletta. Tilikauden tapahtumat Uusittu sähkömarkkinalaki astui voimaan Tämän lain mukaan 110 kv voimajohtojen tulee olla puuvarmoja, mikä tarkoittaa sitä, että johtokadulle kaatuessaan puu tai mikään sen osa, ei saa aiheuttaa häiriöitä sähkönjakelulle. Edeflä mainitun johdosta toteutettiin kehítyshanke, jossa selvitettiin voimajohtojen johtokatujen kasvuston nykytila ja määriteltiin kasvustonkäsittelyn- ja raivausten systemaattinen hoito. Uuden sähkömarkkinalain myötä myös 110 kv Alueverkko nimikkeenä poistui ja sen tilalle tuli Suurjännitteinen jakeluverkko. Useiden sähköverkkoyhtiöiden yhteisessä, sähköverkkoihin kohdennetussa kaksivuotisessa turvalf ísuuskampanjassa on toisena vuotena keskitytty erityisesti tiedon jakamiseen erilaísissa tilaisuuksissa ja koulutuksissa. Kohderyhmänä ovat koneurakoitsijat, maanviljelijät ja muut vastaavat, ei sähköalan ammattihenkilöt, jotka työssään joutuvat usein toimimaan sähköverkkojen lähiympäristössä. Kampanjaa varten on tehty esite- ja koulutusmateriaalia, nettisivut sekä luentomateriaalia erilaisiin kou lutustilaisuuksiin.

4 2 EPA:n verkkoliiketoiminta pysy nykyisessä laajuudessaan, eikä uusia asiakkaita liittynyt verkkoon vuoden aikana, Päättynyt vuosi oli Energiamarkkinaviraston (EMV) verkkoliiketoiminnan kolmannen ( ) jakson toinen vuosi. Alustavien laskelmien mukaan EPA:n verkon siirtotariffien hinnoittelu ja verkkoliiketoiminnasta saatu tuotto on ollut kohtuullista ja valvontajakson kahden ensimmäisen vuoden kumulatiivinen sallittu tuotto alittaa EMV:n määrittämän kohtuullisen tuoton tason. EPA:n verkossa tapahtui yksi merkittävä sähkön siirron keskeyttänyt häiriö. Lapua-Kauhava voímajohdon rakentamisen aikana petti väliaikainen johtojen kiinnitys, mikä aiheutti Koivulan erotinasemalla oikosulun. Häiriöstä aiheutui sähkönsiirtokeskeytyksiä Ylihärmän, Alahärmän, Kauhavan ja Ritamäen sähköasemille. Fingrid Oyj:n (FG) kantaverkkotariffit nousivat vuodelle 2013 keskimäärin 15 % ja vuoden 2014 alussa vielä lisää n. 8 %. EPA:n siirtotariffeja korotettiin kantaverkkotariffíen nousua vastaavalla määrällä vuosille 2013 ja Tunnusluvut taloudellisesta asemasta EPA:n verkon avainlukuja: Talous Sähkön siirto liikevaihto 38,298 M 33,718 M 25,796 M liikevoitto 3,284 M 3,222M 2,482M yhtiön henkilökunnan lukumäärä kulutukseen luovutus verkosta 6896 GWh 6296 GWh 6306 GWh tuotannon vastaanotto verkkoon 1987 GWh 1401 GWh 1832 GWh Tehohuippu kulutuksen suurin tunnin huipputeho 1109 MWh 1111 MWh/h 1101 MWh/h Liittymispisteet Teknisiä tietoja Verkon häiriöt asiakkaat 70 kpl 70 kpl 67 kpl kantaverkko 16 kpl 16 kpl 15 kpl 1 10 kv voimajohtoja hallinnassa 727 km 727 km 711 km toimittamatta jäänyt sähkö 25,9 MWh 14,5 MWh 30,2 MWh häiriöt yhteensä - ilmasto - tuntematon / linnut / eläimet - muu syy 21 kp 7 kpl 9 kpl 3 kpl 20 kpl 4 kpl 13 kpl 1 kpl 17 kpt 4 kpl 9 kpl 4 kpl ulkopuolisten aiheuttamat häiriöt 2kpl 2 kpl näistä oli pysyviä vikoja (yli 3 min) 3 kpl 2kpl 0 kpl

5 3 Riskien hallinta Yhtiön tíedossa ei ole toimintaan vaikuttavia olennaisia riskitekijöitä Ympäristöasiat Yht ö noudattaa verkkoliiketoiminnassa yleisiä viranomaisten asettamia ympäristövaatimuksia kaikessa toiminnassa. lnvestointi- ja kunnossapitohankkeiden urakoitsijoiden valinnassa arvioidaan ympäristöasioiden hoito ja sopimuksissa velvoitetaan noudattamaan ympäristöohjeita, joíden tavoitteena on pienentää ympäristövaikutuksia. Hallinto Yhtiön hallitus kokoontui neljä kertaa toimintavuoden aikana. Varsinainen yhtiökokous pidettiin Siinä käsiteltiin yhtiöjärjestyksen mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallitukseen kuuluivat vuonna 2013 yhtiökokouksen valítsemina varsinaisina jäseninä Rami Vuola (puheenjohtaja), Markku Källström ja Timo Mäki. Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut insinööri Jukka Rajala Talous ja henkilöstö Toimintavuoden 2013liikevaihto oli 38,3 (33,7) miljoonaa euroa, joka on noin 14 % edellisen vuoden liikevaihtoa suurempi. Liikevaihdon kasvu johtui pääosin Fingridin kohonneista kantaverkkomaksuista. Tilikauden liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa ja tulos 0. Energíamarkkinaviraston, vielä vahvistamattoman, laskelman mukaisesti toisen ( ) ja kolmannen ( ) valvontajakson ensimmäisen vuoden aikana on kertynyt alituottoa noin 9 miljoonaa euroa. Yhtiön palveluksessa toimintavuoden aikana oli keskimäärin 3 henkilöä. Valitun toimintamallin mukaisesti verkon käyttö- ja kunnossapito on ulkoistettu pitkäaikaisin palvelusopimuksin. Tilintarkastajat Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, jonka päävastuullisena tarkastajana on ollut KHT Tatu Huhtala.

6 4 Käyn nissä olevat oikeusprosessit Oikeusprosesseja ei ole käynnissä eikä tiedossa Olen naiset tapahtumat ti li kauden päättym isen jälkeen EPA:n ja EPV:n kesken toteutettiin kauppa, jossa EPA myi valmistuneet verkkoinvestoinnit EPV: lle. outokumpu Stainless oy on myynyt Tornion 110 kv suurjännitteisen jakeluverkon EPV:n uudelle tytäryhtiölle EPV Teollisuusverkot Oy:lle. EPA jatkaa entisin sopimusehdoin kyseisen verkon vuokrausta ja jatkaa sen verkkoliiketoim intaa. Näkymät vuodelle 2014 Alueverkon investointeja jatketaan valitun strategian mukaisesti ja toimenpiteitä kohdistetaan ikääntyvien verkonosien uudistamiseen sekä siirtoyhteyksien vahvistamiseen. Toiminta-alueella on suunnítteilla runsaasti merkittäviä, tuulivoimaan liittyviä sähköntuotantohankkeita. Näistä ensimmäiset liitetään todennäköisesti EPA:n verkkoon vuoden 2014 aikana. Vireillä olevien kehityshankkeiden liittämismahdollisuudet ovat verkkoyhtiöille haasteellisia. Tiiviillä yhteistyöllä kantaverkkoyhtiön, tuulivoimatoimijoiden ja paikallisten sähköverkkoyhtiöiden kesken haasteet ovat ratkaistavissa. Siirtopalvelun laatu ja häiriöttömyys korostuvat entisestään, kun vaatimukset verkkoyhtiöitä kohtaan ovat lisääntyneet viranomaisten toimesta. Siirtoverkon huolellisella suunnittelulla ja ennakoivalla toiminnalla voidaan kuitenkin säilyttää ja parantaa siírtoyhteyksiä sekä samalla varmistaa asiakkaiden häíriötön sähkönsaanti. Hal litu ksen voitonja koehdotus Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos 0 euroa siirretään edellisen tilikauden tulostilille ja että osinkoa eijaeta.

7 5 TULOSLASKELMA Liitetieto LIIKEVAIHTO , ,98 1 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut HenkilöstÖkulut Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , LIIKETULOS Rahoitustuotot ja -kulut TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIA Satunnaiset erät Annetut konserniavustukset TULOS ENNEN TI LIN PAATÖSSIINTOJA JA VEROJA Välittömät verot TILIKAUDEN TULOS , , , , , , , ,35 796, ,68-796, ,

8 6 TASE Liitetieto VASTAAVAA PYSWAT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet PYSWAT VASTAAVAT YHTEENSA , ,33 I , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset , ,04 9 VAI HTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,37 VASTATTAVAA OMA PAAOMA 10 Osakepääoma Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos 2 522, ,63 0, , , OMA PAÄOMA YHTEENSA , ,45 VIERAS PAÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma , , , , VIERAS PAAOMA YHTEENSA , , , ,37

9 7 RAHOITUSLASKELMA Liiketoiminta Liiketulos Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta lnvestoinnit Verkon rakentaminen Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot lnvestointien rahavirta 1) , , , , , ,12 125, ,71-796, , , , , , ,91 0, , ,96 Rahoitus Pitkäaikaisten lainojen nostot Lyhytaikaisten korollisten velkojen lis.(+) tai väh.(-) Annetut konserniavustukset korollinen Rahoituksen rahavirta ,75 2', , , , , , , ,85 Rahavarojen muutos Likvidit varat 1.1. Likvidit varat , ,16 0, ,00 0,00 1) Käyttöpääoman muutos Korottomien saamisten lisäysþ) tai vähennys(+) Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis.(+) tai väh.(-) , , , ,40

10 LIITETIEDOT I Tr Lr N päätö rs eru LAAT r M tsra KoSKEVAT pe RTAATT EET Konsernitilinpäätös EPV Alueverkko Oy:n emoyhtiö on EPV Energia Oy, kotipaikka Vaasa Jäljennös EPV Energia Oy:n konsernitilinpäätöksestä on saatavissa osoitteesta Frilundintie 7,65170 Vaasa. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet Pysyvät vastaavat Yhtiö noudattaa emoyhtiön soveltamia arvostus- ja jaksotusperiaatteita. Eläketurva Energiamarkkinaviraston päätöksen mukaisesti päätösajankohdan jälkeen aloitetut verkon rakennus-, korjaus- ja perusparannusmenot on kirjattu kohteittain yhtiön keskeneräisiin hankintoihin, mukaanlukien kohteisiin kohdistuneet henkilöstömenot. Kohteiden valmistuttua ne myydään hankintahinnastaan emoyhtiö EPV Energia Oy:lle, joka on EPV Alueverkko Oy:n hallinnoiman ja vuokraaman verkon omistaja. Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä

11 I TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 20' LIIKEVAIHTO Siirtopalvelut , ,98 2. LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Muut tuotot Kapasiteettiva ra usm aksu , , , ,70 3. MATERIAALIT JA PALVELUT Häviöenergiat Ulkopuolíset palvelut , , , ,11 4. HENKILOSTOKULUT Palkat Eläkekulut Muut henkilösivukulut , , , , , ,67 I Henkilöstön lukumäärä keskimäärin 5. LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT 3 3 Muut henkilöstökulut Aktivoid ut hen kilöstöku lut Vuokrat Ulkopuoliset palvelut Hallinnon kulut Vastuumenot ja julkiset maksut Aineet ja tarvikkeet , , , , , , , , , , , , , Tilinta rkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkiot Muut palvelut 3 575,00 0, , ,00

12 10 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT RAHOITUSTUOTOT JA.KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 125, , , , , ,12 _-al 7n,za -za agafi_ 7. VÄLITTöMÄT VCNOT Lopulliset verot _299,99 1_AØq9_

13 11 TASEEN LIITETIEDOT AINEELLISET HYöDYKKEET Keskeneräiset hankinnat Hankintameno 1.1. Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kirjanpitoarvo , , , , , , , ,33 Aineelliset hyödykkeet yhteensä LYHYTAIKAISETSAAMISET Myyntisaamiset Siirtosaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntísaamiset , , , , , ,64 IO. OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1.1. Osakepääoma Tulos edellisiltä tilikausilta 1.1. Tulos edellisiltä tilikausilta , , , ,63 Tilikauden tulos 0,00 0,00 Oma pääoma yhteensä , ,45

14 12 TASEEN LIITETIEDOT Las kel ma voitonja koke I pois ista va roista Edellisten tilikausien tulos Tilikauden tulos , , , , PITKAAIKAINEN VIERAS PAAOMA Lainat rahoituslaitoksilta , , LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA Saadut lyhytaikaiset ennakot Ostovelat Siirtovelat *) Muut lyhytaikaiset velat Velat saman konsernin yrityksille Ostovelat Kauttalaskutusvelat Siirtyvät korot Muut lyhytaikaiset velat, korolliset: Konserniavustus Lainat.) Lyhyta ikaisiin siirtovelkoih in sisältyvät olennaiset erät Jaksotetut henkilöstökulut Siirtyvä tu loverovelka Muut , , , ,29 I638, ,11 0, , , ,80 0,00 92, , , , , ,14 796, , ,68 I , ,33 I3. VASTUUSITOUMUKSET Luotollisten tilien tilisopimusten mukaiset kokonaisvastuut , ,00

15 13 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPAATOKSEN ALLEKIRJOITUKSET Ehdotus vuosituloksen kirjaamiseksi Tilikauden tulos on 0,00. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa eijaeta Vaasassa ÃA RamiVuola Puheenjohtaja Timo Mäki Jukka Rajala Toimitusjohtaja TILINPAATOSMERKINTA Suoritetusta til i ntarkastu ksesta on tän ään an nettu kertom us vaasassa /1', ERNST & YOUNG OY KHT-yhteisö Tatu Huhtala KHT

16 14 Käytetyt kirianpitokiriat Päiväkirja Pääkirja Ostoreskontra Myyntireskontra Matkareskontra Palkkakirjanpito Tasekirja Tase-erittelyt erikseen sidottuna erikseen sidottuna Käytetyt tositelajit Ostoreskontra: OL, OMl 0, OM20,OLWF Myyntireskontra: ML, MS10, MS20 Muistiot: MU, ALV, TPMU,TPW Kassat: KA Matkalaskut: MAL Palkat: PALKAT, LOMAPA,SOTUJA SOTULO, SOTUPA paperitositteina

17 EY Building working a better world Ernst & Young Oy Pitkäkatu Vaasa Finland Puhelin Faksi com/fì Tilintarkastuskertom us EPV Aluverkko Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet EPV Alueverkko Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Yaasa Ernst & Young Oy KHT-yhteisö Tatu Huhtala KHT A member firm of Ernst & Young Global Limited Y-tunnus kotipatkka Helsrnxi

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 VASKILUODON VOIMA OY 31.12.2014 SISALLYSLUETTELO Tilinpäätös vuodelta 201 4 Sivunumero Hallituksen toimintakertomus 1-5 Tuloslaskelma 6 Tase Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry Rantakatu 20 80100 JOENSUU. Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU Kotipaikka Joensuu Y-tunnus 1033663-2 TASEKIRJA 31.12.2013 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry 80100 JOENSUU

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex HENKILÖSTÖN KUVAT Kemin Kuvaamo Oy PAINATUS Erweko Oy, 2012 Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi lyhyesti 6 8 Yhtiön

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2013 Toimintakertomus 1 LIIKETOIMINTA Hermo Pharma Oy kehittää ja kaupallistaa lääkkeitä keskushermostosairauksiin. 2 LIIKEVAIHTO JA TULOS Vuonna 2013 liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012

TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Vaskelantie 1 81100 KONTIOLAHTI elek relia Oy TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus 2-3 Konsernin tase 4-5 Konsernin tuloslaskelma 6 Konsernin rahoituslaskelma 7 Emoyhtiön tase 8-9 Emoyhtiön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Keminmaan Energia Oy

VUOSIKERTOMUS. Keminmaan Energia Oy VUOSIKERTOMUS 2014 Keminmaan Energia Oy Toimintavuosi lyhyesti SÄHKÖNSIIRTO- TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 1936 k KAUKOLÄMPÖ- TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 1591 k MUUN TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 656 k TILAUSTYÖ- TOIMINNAN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex PAINATUS PunaMusta Oy, 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTIÖN HALLINTO Omistussuhteet Yhtiökokous Tarkastustoiminta HALLITUS

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot