Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2007"

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus vuodelta 2007 Henkilöstökertomus

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä on laadittu henkilöstökertomus vuodesta 2003 lähtien. Henkilöstökertomukseen kootaan vuosittain henkilöstömääriä ja -rakennetta sekä henkilöstön tilaa koskevia tietoja käytettäväksi toiminnan, talouden ja henkilöstön suunnittelussa. Tietojen avulla pyritään edistämään paitsi henkilöstön, myös seurakuntien ja seurakuntayhtymän kokonaisvaltaista kehittämistä. Tiedot kuvaavat henkilöstön tilaa pääosin vuoden 2007 lopussa, sulkeissa olevat luvut ovat vuodelta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä muodostuu yhdeksästä seurakunnasta, yhteisen seurakuntatyön keskuksesta, hallintovirastosta, kiinteistö- ja hautaustoimesta, keskusrekisteristä sekä tiedotustoimistosta. Seurakunnissa työskentelee noin kolmannes seurakuntayhtymän kaikista työntekijöistä, yhteisen seurakuntatyön keskuksessa noin viidennes ja hallintovirastossa, kiinteistö- ja hautaustoimessa, keskusrekisterissä ja tiedotustoimistossa yhteensä noin kaksi viidesosaa työntekijöistä. Henkilöstö on seurakuntatyönantajan tärkein voimavara. Henkilöstön hyvinvointia ja työkykyä ylläpitävän toiminnan onnistuminen edellyttää tietoa työn, työyhteisön ja henkilöstön tilasta. Seurakunnan tulee olla koulutussuunnitelmaansa laatiessaan selvillä henkilöstönsä osaamisesta ja kehittymistarpeista. Henkilöstökoulutuksen kulloisetkin painopisteet pohjautuvat tulevan vuoden ja pidemmän aikavälin toimintasuunnitelmaan. Henkilöstökertomuksen tiedot palvelevat myös työsuojelun ja työterveyshuollon toimintaohjelmien laatimisessa. Parhaimmillaan henkilöstökertomuksesta on hyötyä niin päättäjille, esimiehille kuin koko henkilöstölle. Kertomus antaa myös seurakuntalaisille tarpeellista tietoa käsityksen muodostamiseksi seurakuntien toiminnasta ja palveluista. Henkilöstökertomus mahdollistaa myös seurakuntien välisen vertailun. Seurakuntayhtymän toiminta-ajatus ja henkilöstöpolitiikka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toiminta-ajatuksena on toimia ihmisen hyväksi Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan. Seurakunnan tehtävän ja sen toiminnan onnistuneeksi toteuttamiseksi henkilöstön ammatillista osaamista ja tehtävien innostunutta hoitamista tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukseen. Työntekijöitten jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä yhteistyötaitoja kehitetään. Henkilöstöpolitiikalla edistetään seurakuntayhtymän perustehtävän korkealaatuista suorittamista. Henkilöstöhallinnon pyrkimyksenä on mahdollisimman hyvien edellytysten luominen seurakunnan työn päämäärän saavuttamiseksi. Henkilöstön rakenne Henkilöstön määrä Kertomusvuoden lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 499 (491), joista vakinaisessa palvelussuhteessa oli 437 (436) ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 62 (55) henkilöä. Määräaikaisista työntekijöistä 54 toimi vakituisen työntekijän sijaisena, 2 teki työtä oppisopimussuhteessa ja 6 toimi erilaisissa kestoltaan rajatuissa tehtävissä, esimerkiksi projektitehtävissä. Henkilöstöstä 88 % toimi vakituisessa ja 12 % määräaikaisessa tehtävässä. Koko kirkon henkilöstön piirissä vastaavat luvut vuonna 2006 olivat 66 % ja 34 %. Kokoaikatyötä teki 444 työntekijää (434) eli 89 % ja osa-aikatyötä 55 (57) eli 11 % Vastaavat luvut koko kirkon henkilöstön piirissä vuonna 2006 olivat 83 % ja 13 %. Osa-aikatyöntekijöistä oli naisia 45 (52) ja miehiä 10 (5). Osa-aikatyöntekijöitä oli eniten lastenohjaajien (45 %), seurakuntatyöntekijöiden (31 %) ja kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilökunnan (20 %) joukossa. Kesäkaudella hautausmaan kausityöntekijöiden määrä oli 143 (144) ja leirikeskuksissa oli leiriavustajia 70 (82). Teologiharjoittelijana oli vuoden aikana 4 opiskelijaa. Vuoden aikana seurakuntayhtymän palveluksessa aloitti 16 (21) uutta, vakituista työntekijää. Vakituisen työnsä seurakuntayhtymässä lopetti 23 (13) henkilöä. Vanhuuseläkkeelle siirtyi 11 (11) ja työkyvyttömyys- 2

3 eläkkeelle 3 (2) työntekijää. Työnantaja maksoi täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneestä kolmesta työntekijästä KiEL-eläkkeen omavastuuosuutta euroa. Osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli 3 (5) työntekijää. Osa-aikaeläkkeelle jäi 4 (3) henkilöä ja yhteensä osa-aikaeläkeläisiä oli vuoden lopussa 14 (17). Äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaalla oli 27 (22) työntekijää yhteensä (2 366) kalenteripäivää, joista 898 (949) oli palkallisia. Hoitovapaalla oli vuoden aikana 16 (10) ja osittaisella hoitovapaalla 3 (3) työntekijää yhteensä (2 623) kalenteripäivää. Opintovapaalla oli 8 (9), vuorotteluvapaalla 11 (6) ja muualla toista tehtävää hoitamassa 3 (2) työntekijää. Vapaaehtoistyön osuus on seurakuntatyössä merkittävä. Tällä hetkellä erilaisissa tehtävissä kuten lähimmäispalvelussa, diakoniatyössä, lähetystyön piirissä sekä seurakunta- ja rippikoulutyössä toimii runsaat 500 vapaaehtoista henkilöä. Kun lukuun vielä lisätään kuorolaiset ja partiolaiset, nousee vapaaehtoisten määrä henkilöön. Henkilöstökertomuksessa keskitytään kuitenkin palkattua henkilöstöä koskevien tietojen esittämiseen. Henkilöstön rakenne Taulukko sisältää vakituisten virkojen ja työsuhteiden lisäksi määräaikaiset virat ja pitempiaikaisissa projektitöissä työskentelevät sekä oppisopimustyöntekijät. Tehtäväryhmät virat työsuhteet virat työsuhteet virat työsuhteet Papisto Kirkkomuusikot Diakoniatyöntekijät Nuorisotyönohjaajat Lastenohjaajat Muu seurakuntatyö Toimistohenkilökunta Leirikeskusten henkilökunta Kiinteistöjen henkilökunta Hautausmaiden henkilökunta Muut Yhteensä Papisto sisältää papin koulutuksen omaavien työntekijöiden lukumäärän tehtävästä riippumatta ja muutos luvussa johtuu määräaikaisen papinviran perustamisesta Maarian seurakuntaan. Retriittiohjaajan määräaikainen virka Muusta seurakuntatyöstä lakkasi Vanhustyön toiminnanohjaajan ja maahanmuuttajatyöntekijän tehtävät on siirretty ryhmästä Muut ryhmään Muu seurakuntatyö. Toimistohenkilökuntaan on lisätty perustettu tiedottajan virka ja samalla työsopimussuhteisista toimistohenkilökunnasta on poistettu kaksi määräaikaista tiedottajan tehtävää. Ryhmä Muut sisältää diakoniakeskuksen vaatevaraston ja päihdekeskuksen työntekijät, maahanmuuttajatyötä tekevän työntekijän ja oppisopimustyöntekijät. Henkilöstöä koskevat olennaisia päätöksiä Turun ruotsalaiseen seurakuntaan perustettiin vuoden alusta 50-prosenttinen seurakuntasihteerin virka. Maarian seurakuntaan perustettiin määräaikainen seurakuntapastorin virka rippikoulutyötä ja yleistä seurakuntatyötä varten ajalle Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijän virka lakkautettiin ja tilalle perustettiin vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijän virka. Tiedotustoimistoon perustettiin verkkotiedottajan virka. Uusi työntekijä aloitti johtavana sairaalasielunhoitajana tehtävänsä

4 Henkilöstön tehtäväryhmittäinen prosenttijakauma 19 % 9,00 % 16 % 56 % hallinto seurakuntatyö kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö hautausmaatyö Henkilöstön lukumäärä tehtäväryhmittäinen hautausmaiden henkilökunta leirikeskusten henkilökunta lastenohjaajat diakonia papit kiinteistöjen henkilökunta toimistohenkilökunta nuorisotyönohjaajat kanttorit Ikärakenne Seurakuntayhtymän koko henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 46 vuotta 6 kuukautta (46 v 6 kk). Vakituisen henkilökunnan keski-ikä oli hieman korkeampi, 47 vuotta 8 kuukautta (47 v 4 kk). Seurakuntayhtymän vakituisessa palveluksessa oli 70 (68) 60-vuotiasta tai sitä vanhempaa työntekijää, joten lähivuosina eläkkeelle on jäämässä n. 16 (15) % henkilöstöstä. Lukumääräisesti eniten 60- ja yli 60- vuotiaita on kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilökunnassa, papistossa ja toimistohenkilökunnassa. 4

5 Työntekijöiden lukumäärä ikäryhmittäin Sukupuolijakauma Seurakuntayhtymän henkilöstörakenne on naisvaltainen. Kertomusvuonna henkilöstöstä 68 % (66,5) oli naisia ja 32 % (33,5) miehiä. Työntekijät eivät jakaudu eri työntekijäryhmiin tasapuolisesti vaan etenkin lapsityössä 93 % (98), diakoniatyössä 92 % (97) ja toimistotyössä 86 % (82) työskentelevät ovat naisia. Miesten osuus on suurin hautaustoimessa 76 % (79), papistossa 58 % (61) ja kirkkomuusikoissa 56 % (54). Johtavassa asemassa on 13 (14) miestä ja 3 (2) naista. Väliportaan esimiehet mukaan laskien esimiestehtävissä toimii 38 miestä ja 30 naista. Seurakuntayhtymän henkilöstön sukupuolirakenne on hieman tasapainoisempi kuin koko kirkossa, jossa vuonna 2006 oli työntekijöistä naisia 71 (70,5) prosenttia ja miehiä 29 (29,5) prosenttia. Palvelussuhteen kesto Henkilöstön työhistoriaa tarkastellaan vakituisen henkilöstön palvelussuhteen kestoa kuvaavalla taulukolla. Yli 20 vuotta yhtäjaksoisessa palvelussuhteessa olleita oli 21 % (21) ja yli 15 vuotta palveluksessa olleita 39 % (38), mikä kuvaa vahvaa sitoutumista seurakuntatyöhön ja seurakuntayhtymään. Vakituisten palvelussuhteiden keskiarvopalvelusaika oli 13 vuotta. tvr Palvelussuhteen kesto Palvelusvuosia Työntekijöiden lkm %-osuus Työntekijöiden lkm %-osuus ,7 % 57 12,7 % ,6 % 89 19,8 % ,5 % 94 20,9 % ,4 % 37 8,2 % ,7 % 77 17,1 % ,0 % 46 10,2 % 25 - > 63 14,1 % 48 10,6 % Yhteensä % % 5

6 Vuonna 2007 myönnettiin seurakuntayhtymän palveluksessa pitkään olleille työntekijöille ansiomerkit, 40 palvelusvuodesta 2 (1) työntekijälle, 30 palvelusvuodesta 3 (3) työntekijälle ja 20 palvelusvuodesta 16 (10) työntekijälle. Tuomiokapituli myönsi yhdelle kanttorille director musices arvonimen ja arkkipiispa myönsi kolme rovastin arvonimeä. Tasavallan presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkin kolmelle työntekijälle, Suomen Leijonan ritarikunnan ansioristin yhdelle työntekijälle, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan ritarimerkin kultaristein kahdelle työntekijälle, Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin yhdelle työntekijälle ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitalin yhdelle työntekijälle. Ansiomerkkien, kunniamerkkien ja arvonimien saajat kahvitustilaisuudessa Henkilöstömenot Henkilöstömenoja ovat palkkamenot, luontoisedut, eläkemaksut ja muut henkilöstökulut. Palkat sisältävät maksetut palkat sekä palkkiot ja palkkasummissa on huomioitu kela- ja tapaturma- ja työkalukorvaukset. Jaksotetut palkat ja sivukulut ovat vuodelta kertyneen vuosilomapalkan ja lomarahan muutos. Eläkekulut sisältävät palkoista ja luontoiseduista lasketut KiEL-, LEL- ja TaEL-eläkevakuutusmaksut sekä seurakuntayhtymän maksamat eläkkeet. Muut henkilöstösivukulut sisältävät palkoista ja luontoiseduista lasketun sosiaaliturvamaksun sekä työnantajan osuuden lakisääteisistä vakuutusmaksuista. Henkilöstömenojen osuus seurakuntayhtymän toimintamenoista vuonna 2007 oli 62,0 (63,7) prosenttia. Palkkamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 4,2 (4,2) prosenttia ja kokonaishenkilöstömenot 5,05 (5,9) prosenttia. tvr Henkilöstömenot Henkilöstömenot

7 Palkat Jaksotetut palkat ja sivukulut Luontoisedut Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä tvr Kirkon uusi palkkausjärjestelmä Kirkon piirissä sovittu Kirkon virka- ja työehtosopimus tuli voimaan Sopimuskausi kestää tammikuun 2010 loppuun. Uuden sopimuksen keskeisin asia on sopimuksen sisältämä uusi palkkausjärjestelmä, joka korvaa H,- R- ja L-palkkahinnoittelut. Palkkausuudistuksen tavoitteena on oikeudenmukaisesti määräytyvän palkkatason mahdollistava, kannustava ja palkitseva palkkausjärjestelmä. Palkkaus Työntekijän tehtävä sijoitettiin siihen vaativuusryhmään, johon se vaativuutensa perusteella kuuluu. Palkkaus Palkkoihin tehtiin yleiskorotukset siten, että uuden palkkausjärjestelmän mukaisia palkkoja korotettiin 3,4 %:lla, kirkkoherrojen palkkoja 4,7 %:lla ja tuntipalkkoja 4,7 %:lla. Samalla vaativuusryhmien vähimmäispalkat korottuivat vastaavilla prosenteilla. Uutta palkkausjärjestelmää sovellettiin ja sen jälkeen alkaneissa palvelussuhteissa heti palvelussuhteen alusta lukien. Takautuvat palkkauserät maksettiin työntekijöille marraskuun aikana ja uuden järjestelmän mukaiset palkat joulukuusta alkaen. Palkkaus Mikäli tehtäväkohtainen palkanosa on edelleen alle vaativuusryhmän vähimmäispalkan, peruspalkkaa korotetaan vähimmäispalkan tasolle, kuitenkin enintään 50 eurolla. Vasta 1.3. alkaen on siis tiedossa uudistetun palkkausjärjestelmän piiriin kuuluvan tehtävän tehtäväkohtainen peruspalkka. Kun siihen lisätään työntekijän työkokemuksen perusteella määräytyvä vuosisidonnainen palkanosa sekä mahdollinen henkilökohtainen lisä, saadaan työntekijän varsinainen palkka. Aikaisintaan alkaen voidaan ottaa käyttöön henkilökohtainen työsuorituksen arvioinnin perusteella määräytyvä harkinnanvarainen palkanosa, jonka suuruus voi olla enintään 10 % tehtävän vaativuusryhmän peruspalkasta. Sen maksamisen perusteena on työntekijän ammatinhallinta, työn tuloksellisuus ja laatu sekä toimintaympäristön hallinta. Kokonaisuudistuksen jälkeen seurakuntatyöntekijän palkka muodostuu kolmesta osasta; tehtäväkohtaisesta palkanosasta, joka perustuu työn vaativuuteen ja vastuullisuuteen, henkilökohtaisesta osasta, joka perustuu työntekijän työsuorituksen ja pätevyyden arviointiin sekä työkokemukseen perustuvasta vuosisidonnaisesta osasta. tvr 7

8 Henkilöstön tila Poissaolot sairauden johdosta Kertomusvuonna myönnettiin sairauslomaa sairauden johdosta 386 (350) työntekijälle, joille kertyi sairauslomapäiviä yhteensä (7 924) kalenteripäivää. Näistä 599 (501) sairauslomapäivää myönnettiin hautausmaiden kesätyöntekijöille. Sairauspoissaolopäivät vähenivät edellisestä vuodesta 5,6 % (v kasvua 5,2). poissaolon pituus/ kalenteripäivää poissaolojen lukumäärä kalenteripäivää yhteensä % kaikista poissaoloista % % % Sairauspoissaoloista päivää (32 %) aiheutui 10 työntekijän pitkäaikaisista, yli 100 päivän yhtäjaksoisista poissaoloista. Lisäksi 8 työntekijää oli yli 60 kalenteripäivän yhtäjaksoisella sairauslomalla yhteensä 572 päivää (8 %). Sairauspoissaoloista 40 % aiheutui 18 työntekijän poissaoloista. Pitkiä, yli viikon mittaisia sairauslomia oli eniten kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilökunnalla sekä hengellisen työn tekijöillä. Työterveyshuolto Mehiläisen tilaston mukaan eniten sairauspoissaoloja (28 %) aiheutui henkilöstön tuki- ja liikuntaelinperäisistä sairauksista. Henkilöstön korkealla keski-iällä lienee vaikutusta asiaan. Seuraavaksi eniten poissaoloja aiheutui mielenterveyden ongelmien (24 %) ja hengityselinten sairauksien (19 %) vuoksi. Kaikkiaan 71 % (78) sairauspoissaoloista johtui mainituista sairauksista. Lapsen sairauden vuoksi oli poissa 41 (40) työntekijää yhteensä 179 (330) kalenteripäivää. Poissaolot tapaturmien johdosta Työtapaturmatiedot perustuvat työnantajan lakisääteisen tapaturmavakuutuksen nojalla korvattuihin tapaturmiin. Vuoden aikana sattui 44 (44) työtapaturmaa, joihin sisältyi 1 (1) ammattitauti ja 1 tapahtui työpaikan ulkopuolella. Tapaturmista 12(10) sattui työmatkalla. Näistä viisi tapahtui polkupyörällä ajettaessa. Suurin osa (40 %) työssä sattuneista tapaturmista oli kaatumisia tai putoamisia. Valtaosa vammoista oli tärähdyksiä, sijoiltaanmenoja tai nyrjähdyksiä ja ne kohdistuivat pääasiassa alaraajoihin tai selän alueelle. Tapaturmia sattui eniten hautausmaan ja seurakuntien työntekijöille. Tapaturmista aiheutui poissaolopäiviä yhteensä 508 (484) kalenteripäivää. Tapaturmista seurasi yhteensä 277 (351) korvauspäivää. Jos työkyvyttömyys kesti alle kolme peräkkäistä päivää tapaturmapäivää lukuun ottamatta, se ei ole mukana korvauspäivien lukumäärässä. Korvaussummatapaturmaa kohti oli keskimäärin 741 (828) euroa ja yhteensä (36 415) euroa. Työtapaturmakorvausten korvaussumma pieneni n. 10 % (v.2006 kasvua n. 15 %). Työtapaturmat Työtapaturmat Tapaturmien lukumäärä Poissaolopäivät ei tiedossa ei tiedossa ei tiedossa Korvauspäivien lukumäärä Korvaussumma Työtapaturmien määrä pysyi edelleen korkealla tasolla. Tapaturmien lukumäärä on kasvanut 47 % vuodesta Tapaturmista 7 (6) oli vakavampia kuin muut ja niistä aiheutui yhteensä 203 korvauspäivää. Yhdestä tapaturmasta aiheutui yli 60 ja kuudesta tapaturmasta kustakin korvauspäivää. 8

9 Poissaolot sairauden ja työtapaturman johdosta Poissaolot Poissaolopäiviä Sairaudesta ja työtapaturmista aiheutuneet poissaolot laskivat 5 % viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2005 verrattuna kasvua oli 6 %. Työntekijöiden vapaa-ajalla sattuneista tapaturmista aiheutui yhteensä 93 poissaolopäivää (kalenteripäivää). Työsuojeluvalvonta Työsuojeluvalvonnan valtakunnallisen linjauksen mukaan työsuojelupiirit kiinnittävät vuosina erityistä huomiota seurakuntien ja uskonnollisten yhteisöjen toimintaan ja että näillä työpaikoilla - ovat toimintakäytännöt haitallisen häirinnän ja epäasiallisen kohtelun tunnistamiseksi ja haittojen hallitsemiseksi - ovat toimintakäytännöt haitallisen henkisten kuormitustekijöiden tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi. Työsuojeluvalvonnan linjauksen mukaan työpaikan olosuhteet ovat tavoitetilan mukaisia, kun - henkisen kuormituksen terveysvaarat ja -haitat on selvitetty ja arvioitu - selvityksen ja arvioinnin edellyttämät toimet on tehty - työntekijöillä on riittävä osaaminen tehtäviensä hoitamiseen - työntekijöillä on mahdollisuus saada apua tai tukea - työntekijät voivat vaikuttaa oman työn tekemisjärjestykseen ja työrytmiin - työntekijöiden työssä selviytymistä seurataan. Turun ja Porin työsuojelupiiri teki työsuojelutarkastuksen seurakuntayhtymän Heinänokan leirikeskukseen. Tarkastuksessa ei tullut ilmi vakavia puutteita. Eläkevastuu Seurakuntatyöntekijöiden eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta. Kirkon eläkevastuu oli vuoden 2007 lopussa milj. euroa. Samana ajankohtana eläkerahaston suuruus oli 792 milj. euroa ja koko kirkon eläkevastuuvajaus milj. euroa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta oli n. 79,8 (77,7) miljoonaa euroa. Investoinnit henkilöstöön Henkilöstön kehittäminen Henkilöstökoulutus Henkilöstön ja sen osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen korostuvat Kirkon henkilöstökoulutussopimuksessa. Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan koulutusta, jota seurakunta järjestää tai hankkii henkilöstölleen kehittääkseen seurakunnan toimintoja ja parantaakseen henkilöstön työskentelyvalmiuksia, työtyytyväisyyttä ja henkistä hyvinvointia. Seurakuntayhtymässä henkilöstökoulutusta toteutetaan talousarviovuodeksi laaditun koulutussuunnitelman mukaisesti. Yhtymähallinto, yhteiset työmuodot ja seurakunnat 9

10 laativat vuosittain omat koulutussuunnitelmansa työn ja työyhteisön sekä talous- ja toimintasuunnitelman tarpeista nousevien ehdotusten pohjalta. Henkilöstökoulutuksen muotoja ovat perehdyttäminen sekä täydennys- ja uudelleenkoulutus. Uuden työntekijän perehdyttäminen työhön on kunkin yksikön vastuulla. Henkilöstöopas sisältää perehdyttäjän muistilistan. Henkilöstöopas, johon on kerätty palvelussuhteen kannalta tärkeää tietoa, jaetaan kaikille uusille työntekijöille. Henkilöstökoulutuksen määräraha Vuonna 2007 talousarviossa palkkausmenoihin perustuvaan henkilöstökoulutukseen varattiin yhteensä * ( ) euroa. Koulutussuunnitelmien mukaiseen koulutukseen varattiin seurakuntayhtymän yhteisille työmuodoille (88 063) sekä kullekin yhdeksälle paikallisseurakunnalle yhteensä (45 798) euroa. Määrärahan perusteena oli 1 % vuoden 2007 talousarvion palkkasummasta. *ei sisällä tutkimusmäärärahaa (5000) eikä paikallisseurakuntien koulutusmäärärahaa (47 545) Seurakuntayhtymän yhteiseen koulutukseen varattiin 0,3 % talousarvion palkkasummasta eli (57 158) euroa, johtamiskoulutukseen (15 000) euroa, työyhteisökoulutukseen (12 000) euroa ja työyhteisömatkoihin euroa. Yhteisen koulutussuunnitelman mukaiset nettomenot olivat (54 894) euroa eli toteutumaprosentti oli 77,7 (62,3). Työyhteisökoulutuksen menot olivat (15 328) euroa eli 78,1 (127,7) % budjetoidusta ja muun oman koulutuksen (42 294) euroa, 61,9 (74) % budjetoiduista. Paikallisseurakuntien koulutussuunnitelmien mukaiset menot olivat (47 050) euroa toteutumaprosentin ollessa 97,6 (102,7). Työntekijöiden omaehtoiseen kielikoulutukseen, atk-koulutukseen ja retriittiin saa hakea vuosittain avustusta kuhunkin 120 /henkilö. Kielikoulutukseen sai avustuksen 21 (20) työntekijää yht (1254) euroa, atk-avustuksen 2 (1) työntekijää yht. 115 (120) euroa ja retriittiavustus annettiin 24 (18) työntekijälle yht (1 327) euroa. Yhteisen palkkakustannuksiin pohjautuvan määrärahan lisäksi eri työmuodot ja osastot ovat voineet varata myös omiin budjetteihinsa määrärahaa esimerkiksi äkillisiä koulutustarpeita ajatellen. Kaiken kaikkiaan henkilöstökoulutukseen kirjattiin vuonna 2007 menoja yhteensä ( ) euroa. tvr Sisäinen henkilöstökoulutus Kertomusvuonna järjestettiin kaksi uusille työntekijöille suunnattua tulokaskoulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä 23 (21) työntekijää. Kynttilänpäivänä 4.2. järjestettiin Tuomiokirkossa kaikille uusille työntekijöille tarkoitettu työhönsiunaamistilaisuus, jonka tavoitteena oli seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen työyhteisössä. Tilaisuuteen osallistui 19 (30) työntekijää. tvr 10

11 Työhönsiunattavia Kynttilänpäivänä 4.2. Tuomiokirkossa Seurakuntayhtymän kaikkien työntekijöiden yhteinen työyhteisöpäivä järjestettiin Akatemiatalon juhlasalissa. Aamupäivän aiheena oli Ikääntyvä työntekijä työelämässä. Kouluttajana toimi professori Juhani Ilmarinen. Puheenvuoron käyttivät lisäksi hallintojohtaja Hannu Kallio, jonka esityksen aiheena oli Miten yhdessä samaan suuntaan? sekä lakimies Mia Fager, joka kertoi palkkauudistuksesta. Työyhteisöpäivään osallistui 327 (330) työntekijää. tvr Työyhteisöpäivä Akatemiatalolla Omana koulutuksena järjestettiin kahdeksan iltapäivän mittaista koulutustilaisuutta*, joihin osallistui yhteensä 210 (175) työntekijää. Sielunhoidon opinto- ja keskustelusarjassa järjestettiin 7 (7) tilaisuutta. Lisäksi järjestettiin hyvinvointiseminaari Vuontispirtillä sekä ruotsin, englannin ja venäjän kurssit. Lisäksi joulukuussa aloitti kaksi espanjan kielen ryhmää, jotka jatkuvat vuoden 2008 puolella. Atk-yksikkö koulutti työntekijöitä 23 (15) kurssilla. Lisäksi Turun Aikuiskoulutuskeskus järjesti 3 atk-kurssia, joihin osallistui 11

12 yhteensä 40 henkilöä. Työntekijöiden osallistumista retriitteihin tuettiin eurolla, omaehtoista kielikoulutusta tuettiin eurolla. Kahden työntekijän omaehtoista atk-koulutusta tuettiin 115 eurolla. Eri tason ensiapukursseja järjestettiin yhteensä kahdeksan. tvr Koulutusten ja kurssien osallistujamäärät 2007 Koulutus/seminaari * Puheeksiottamiskoulutus päihdeongelmatilanteissa 15 * Pelastussuunniitelma 29 * Pöytäkirjakoulutus 34 * Koululaisjumalanpalvelukset innostava mahdollisuus (tuomiokapitulin järjestämä 16 * Alkusammutuskoulutus 48 * Turvallisuuskoulutus (2 kpl) 47 * Uudet lomakkeet ja graafinen ohjeistus 21 Osallistujat Vuontispirttiseminaari 10 (18) Työyhteisöpäivä 327 (330) Atk-koulutus 99 (74) Kielikoulutus (ruotsi, englanti, venäjä, espanja) 41 (25) Retriitit 33 kpl 447 Ensiapu I 4 kpl 53 (32) Ensiapu II 3 kpl 41 (8) Ensiavun päivityskurssi 10 (10) Tulokaskoulutus 2 kpl 23 (21) tvr Työnohjaus Seurakuntayhtymässä jokaisella työntekijällä on mahdollisuus päästä työnohjaukseen. Mahdollisuutta käytti hyväkseen noin joka kolmas. Yhtymässä toimii yksi päätoiminen ja 16 (13) o.t.o. -työnohjaajaa. Heistä kolme on saanut myös kirkon työyhteisökouluttajan koulutuksen. Yksilötyönohjaukseen osallistui 53 (41) 12

13 työntekijää yhteensä 461 (368) kertaa. Työnohjausryhmiä oli 9 (8), niissä jäseniä 51 (29) ja kokoontumiskertoja yhteensä 44 (82). Työyhteisökoulutusta tapahtui 3 (3) seurakuntayhtymän työyhteisössä, niihin osallistui 47 (89) työntekijää ja koulutuspäiviä oli yhteensä 10 (13). Talon ulkopuolista työnohjausta sai yhteensä 11 (9) työntekijää. Jossakin muodossa työnohjauksen kanssa tekemisissä oli 161 (181) työntekijää. Työnohjaukseen käytettiin varoja (13 336) euroa. Vuontispirttiseminaariin osallistui 10 (18) henkilöä. Sielunhoitosarjaan osallistui 166 (155) henkeä ja retriittejä järjestettiin 32 (31) kpl ja osanottajia niissä oli 453 (460). tvr Työterveyshuolto Seurakuntayhtymän henkilökunnan työterveyshuollosta vastaa Mehiläinen Työterveys. Yhtymän kustantaman työterveyshuollon piiriin kuuluivat päätoimiset, vähintään 19 tuntia viikossa työtä tekevät viranhaltijat ja työntekijät, joiden palvelussuhde oli tarkoitettu kestämään kauemmin kuin neljä kuukautta. Lyhytaikaisessa, yli yhden kuukauden palvelussuhteessa oleva työntekijä oli oikeutettu rajoitetussa määrin ilmaiseen akuutin sairauden yleislääkäritasoiseen hoitoon. Työterveyshuollon piirissä on vuoden aikana ollut keskimäärin 556 (515) työntekijää. Kansaneläkelaitos korvaa työnantajalle vuosittain 60 % hyväksymistään ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %. Työterveyshuollon kustannukset ovat työnantajalle noin puolet työterveyshuollon kokonaiskustannuksista. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti kertomusvuonna on kustannettu työterveyshuoltoon oikeutetuille työterveyshoitaja- ja yleislääkäritasoinen avosairaanhoito ja erikseen määritetyt, tarvittavat röntgen- ja laboratoriopalvelut sekä fysikaaliset hoidot, uusien työntekijöiden työhöntulotarkastukset sekä ikäryhmätarkastukset 40 vuoden iästä viiden vuoden välein ja yli 55-vuotiaille kolmen vuoden välein. Työterveyden painopistealueita olivat ikääntyneet työntekijät ja työssä jaksaminen. Työterveyshuolto teki työpaikkakäynnin tiedotustoimistoon ja ergonomisen selvityksen kasvatusasiain keskukseen. Työterveyshuollon bruttokustannukset ovat laskeneet 1,3 prosenttia vuoteen 2006 verrattuna. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset Bruttomenot Kelan korvaus n. 50 % Nettomenot tvr Vakuutukset Seurakuntayhtymän henkilöstö kuuluu lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin. Lisäksi seurakuntayhtymä on ottanut työntekijöilleen ryhmähenkivakuutuksen ja virkamatkavakuutuksen, joka on voimassa työja virkamatkan aikana kaikkialla maailmassa. tvr Työympäristötoimikunta Työympäristötoimikunnan toiminta perustuu sopimukseen yhteistoiminnasta seurakunnissa. Yhteistoiminnan tarkoituksena on edistää suunnitelmallisesti työn turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä työssä jaksamista ottaen huomioon tehtävissä ja työympäristössä vaikuttavat ruumiilliset ja henkiset rasitustekijät. Työympäristötoimikunta kokoontui kertomusvuoden aikana seitsemän kertaa. Toimikunta on tehnyt katselmukset Kunstenniemen, Heinänokan ja Sinapin leirikeskuksiin sekä Houtskarin leirialueelle. Se käsitteli järjestelmällisesti sattuneet tapaturmat ja tapauskohtaisesti puuttui esille tulleisiin epäkohtiin. Toimikunta antoi lausunnon työterveyshuollon korvaushakemuksesta. Pyynnöstä annettiin lausunto Henrikinkirkon laajennussuunnitelmasta ja uudesta matkustussäännöstä. 13

14 Työympäristötoimikunta käsitteli lisäksi seuraavat asiat: aloitetoiminnan käynnistäminen ja aloitepalkkioiden maksaminen luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen työtila ravintolatoimikunnan edustajien nimeäminen talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2008 tasa-arvotyöryhmän nimeäminen Tikas-ohje yhteistoiminnan ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille virkistystoimikunnan valinta työntekijöiden tilat leirioloissa Työympäristötoimikunta teki selvityksen perusteella aloitteen kirkkoneuvostolle leirialueiden soveltuvuudesta leiririppikoulutiloiksi. Asian käsittely kirkkoneuvostossa siirtyi vuodelle Kolme työsuojeluvaltuutettua on käynyt työsuojelun peruskurssin Oulussa. Työsuojelupäällikkö on osallistunut Työterveyslaitoksen järjestämälle kurssille Vahingoista oppiminen Helsingissä. Työympäristötoimikunta on tehnyt työsuojelutarkastuksen keskusrekisteriin ja työsuojeluvaltuutetut ovat osallistuneet useisiin työsuojelukatselmuksiin ja käyneet keskusteluja esiin nostetuista ongelmista. Harrastus- ja virkistystoimikunta Työympäristötoimikunnan alainen virkistystoimikunta piti kuusi kokousta. Virkistystoimikunta järjesti henkilökunnalle mahdollisuuden osallistua seuraaviin tapahtumiin: Tampere-talo: Aida-ooppera Ideaparkin kautta Valkeakosken kaupunginteatteriin: Mitä kuuluu Suomisen perheelle Linnateatteri: Sokerihumala Kirkkopäivä-lauantai, Teatteri Jurkka: Fundamentalisti henkilökunnalla mahdollisuus osallistua kirkkopäivien tapahtumiin Samppalinnan kesäteatteri: Forum eli sattuipa hassusti Urheilupuisto: Paavo Nurmen kisat Kunnon Eväät -tapahtuma Mikaelinkirkko: Moskovan sinfoniaorkesteri Turun kaupunginteatterin Pikkolo: Viirun ja Pesosen kylvöpuuhat Kansallisooppera: Carmen - fysiokimppajumppa keskiviikkoisin toimitalossa ja torstaisin huoltokeskuksessa - maanantaisin lentopalloa Valkoisissa Panttereissa - sunnuntaisin jääkiekkoa HC Hurmoksessa Lisäksi henkilökunnalla on ollut mahdollisuus osallistua yhtymän kausikortilla Turun Filharmonisen orkesterin torstai-sarjan konsertteihin. Työympäristötoimikunta tarjosi henkilökunnalle mahdollisuuden saada kuntoilurahaa 70 euroa/ henkilö 95 euroa tukea Vuontispirtille suuntautuneisiin matkoihin (joka vuosi ja joka toinen vuosi virkistystoimikunnan mahdolliseen ulkomaanmatkaan, mutta silloin tätä oikeutta ei ole voinut käyttää Vuontispirtillä majoittumiseen edellisenä ja ulkomaanmatkavuotena) enintään 20 polkupyöräkypärän hankintaan 14

15 Työympäristötoimikunnan tarjoamien etuuksien hyödyntäneiden työntekijöiden lukumäärä Tuen kohde Kuntoiluraha Vuontispirttiraha (15 Tallinna) 16 (15 Praha) 17 4 Polkupyöräkypärä tvr Aloitetoiminnan käynnistäminen ja palkitseminen Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi kesäkuussa 2007 aloitetoiminnan käynnistämisen ja palkitsemisen. Aloitetoiminnan tarkoituksena on saada esille uusia ideoita, lisätä henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja saada mahdollisimman moni yhtymän palveluksessa oleva mukaan työyhteisön kehittämistyöhön. Aloitteet tulee tehdä kirjallisina ja toimittaa esimiehelle. Työympäristötoimikunta käsittelee aloitteet ja hyväksytyt aloitteet toimitetaan kirkkoneuvostolle palkitsemisen päättämistä varten. tvr Tasa-arvosuunnitelma Yhteinen kirkkoneuvosto asetti tasa-arvotyöryhmän laatimaan seurakuntayhtymään uutta tasaarvosuunnitelmaa. Tasa-arvotyöryhmä luovutti kesäkuussa laatimansa tasa-arvosuunnitelman ja selvityksen kirkkoneuvostolle, joka pyysi siitä seurakuntaneuvostojen, johtokuntien ja kiinteistölautakunnan lausunnot. Sielunhoitotyön johtokunta, kasvatusasiain johtokunta, diakoniatyön johtokunta ja kiinteistölautakunta sekä Paattisten seurakunnan, Henrikinseurakunnan, Maarian seurakunnan, Martinseurakunnan, Katariinanseurakunnan ja Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostot antoivat lausuntonsa tasa-arvoselvityksestä. Niiden pohjalta asia palautui hallintoon jatkovalmisteluun ja uuden tasa-arvosuunnitelman hyväksyminen siirtyi vuoteen Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelman. Samalla se velvoittaa yksiköitä ja virkamiehiä ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelman asettamien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto pyytää työympäristötoimikuntaa nimeämään uuden tasa-arvotyöryhmän, jonka tulee vuosittain laatia tasa-arvosuunnitelma siten, että se kerran kolmessa vuodessa sisältää myös selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittelyn naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoituksen naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista. Tasaarvotyöryhmän valmistelema tasa-arvosuunnitelma käsitellään vuosittain työympäristötoimikunnassa sekä kerran kolmessa vuodessa laadittava laaja tasa-arvosuunnitelma hyväksytään yhteisessä kirkkoneuvostossa. tvr Vaarojen arviointi Työturvallisuuslain velvoittama työssä ja työympäristössä esiintyvien vaarojen tunnistaminen ja arviointi eteni seurakuntayhtymässä. Vaarojen arviointi on ennakoivaa työsuojelua. Sen tavoitteena on entistä turvallisempi työ ja työympäristö. Vaarojen arviointi aloitettiin seurakuntayhtymässä vuoden 2005 alussa. Arvioitavia yksiköitä oli kaiken kaikkiaan 17 kpl. Yksiköiden vaarojen selvittäminen ja arviointi toteutettiin yksikön kaikkien työntekijöiden yhteistyönä. Kahden viimeisen yksikön turvallisuussuunnitelmat käytiin läpi vaarojen arviointitoimikunnan kokouksessa Toimikunta jätti loppuraporttinsa yhteiselle kirkkoneuvostolle syksyllä Jokainen yksikkö sai prosessin päätteeksi työntekijöiden yhteistyönä laatiman turvallisuussuunnitelman, joka käsitellään työpaikkakokouksessa ja jonka edellyttämät toimenpiteet toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja siinä sovitussa aikataulussa. Olemassa oleva turvallisuussuunnitelma tulee käsitellä työpaikkakokouksessa vähintään kerran vuodessa ja saattaa se ajan tasalle. Työn ja työympäristön vaarojen arvioinnin on tarkoitus olla jatkuvaa toimintaa. tvr 15

16 Seurakuntayhtymän hyödyntämissuunnitelma Seurakuntayhtymä henkilöstö piti vuoden 2006 työhyvinvointitutkimusta tärkeänä ja koki tulosten käsittelyn ja toimenpiteisiin ryhtymisen olevan sekä velvollisuus että mahdollisuus oman työyhteisön kehittämiseen. Lisäksi kirkkoneuvosto edellytti, että jatkossakin työntekijöiden hyvinvointia seurataan tutkimuksin. Työhyvinvointitoimikunta lähetti tammikuussa 2007 jokaisen yksikön esimiehelle kirjeen, jossa muistutettiin työhyvinvointitutkimuksen tulosten käsittelyn tärkeydestä ja tarjottiin apua hyödyntämissuunnitelman luomisessa ja toteuttamisessa. Yksiköillä oli mahdollisuus saada apua Innolink Research Oy:ltä tai pastori, psykologi Tuija Leesteeltä. Yhtymän yhteisiksi parantamistoimenpiteiksi valittiin kehityskeskustelujen käyminen sekä tasaarvoisuuden ja yhtäläisen kohtelun edistäminen työpaikoilla. Jokaisella yksiköllä oli lisäksi omat kehittämiskohteensa, joita työntekijät olivat toivoneet käsiteltävän. Yksiköt toimittivat hyödyntämissuunnitelmansa toimikunnalle syyskuun 2007 loppuun mennessä. Toimikunta piti lisäksi tärkeänä, että seurakuntayhtymän piirissä toteutetaan työhyvinvointitutkimus jatkossa säännöllisin väliajoin. Toimikunnan mielestä olisi järkevää toteuttaa tutkimus neljän vuoden välein. Kirkkoneuvosto palaa työhyvinvointitutkimuksen jatkotoimenpiteisiin syksyllä Uusi matkustussääntö ja uuden laskutuksen käyttöönotto Kirkon virkaehtosopimus astui voimaan Tässä virkaehtosopimuksessa on oleellisesti muutettu matkustusta koskevia säännöksiä. Seurakuntayhtymän matkustussääntö hyväksyttiin ja uusi laskutuskäytäntö otettiin käyttöön Uusi matkustussääntö rajaa oman auton käytön laskutusoikeutta huomattavasti enemmän kuin tähän asti noudatettu käytäntö. Uuden säännön mukaan virkamatka alkaa pääsääntöisesti aina virkapaikasta ja päättyy sinne. Matkat kotoa virantoimituspaikkaan ja takaisin voidaan laskuttaa vain silloin, kun matka näin tehtynä on työnantajalle edullisempi kuin matka virkapaikasta käsin. Uudesta matkustussäännöstä tiedotettiin henkilöstölle KirkonNaakan välityksellä. tvr Työyhteisömatkojen päivärahakäytäntöjen yhtenäistäminen Seurakuntayhtymässä ei ole noudatettu yhtenäistä käytäntöä työyhteisömatkoista maksettavien päivärahojen suhteen. Erisisältöiset käytännöt ovat aiheuttaneet työntekijöiden keskuudessa epätasapuolisen kohtelun kokemuksia, mikä käy ilmi mm. tammikuussa 2006 toteutetun työhyvinvointitutkimuksen tuloksista. Työyhteisömatkalla tarkoitetaan matkaa, johon voivat osallistua kaikki yksikön työntekijät. Matkaan sisältyy useimmiten sekä työhön että vapaa-aikaan liittyvää ohjelmaa ja matka tehdään useimmiten osittain työja osittain vapaa-ajalla. Työyhteisön tekemä matka voi olla, matkan luonteesta ja sisällöstä riippuen, joko virkamatka, koulutusmatka tai muu työyhteisömatka. Maksetaanko mainituilta työyhteisömatkoilta päivärahaa, määräytyy Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) ja Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen säännösten sekä päätöksentekijän harkinnan mukaan. Kirkkoneuvosto päätti toukokuussa 2007, että seurakuntayhtymän piirissä tehtyjen työyhteisömatkojen osalta maksetaan päivärahaa seuraavasti: - kotimaan virkamatkalta KirVESTES:n määräysten mukaan ja ulkomaan virkamatkalta ko. maan päivärahaa KirVESTES:n muut määräykset huomioiden - välttämättömäksi täydennyskoulutukseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kuten virkamatkoilta ja ilmeisen hyödylliseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kotimaan päivärahan mukaan Kir- VESTES:n muut määräykset huomioiden 16

17 - muilta työyhteisömatkoilta ei makseta päivärahaa tvr Työpaikkaruokailu Seurakuntayhtymän toimitalon työpaikkaruokailusta vastaa sopimuksen perusteella Sodexho. Sodexho teettää vuosittain tyytyväisyystutkimuksen käyttäjien piirissä. Vuoden 2007 tulosten mukaan seurakuntayhtymän ruokalaa käyttävästä henkilöstöstä 68 % (83) pitää ruokapaikkaa erittäin tai melko hyvänä ja 27 % (14) keskitasoisena. Käyttäjistä 77 % (79) saa mielestään rahallensa erittäin tai melko hyvän vastineen. Sopivan ja maukkaan ruokavaihtoehdon löytää erittäin hyvin tai melko hyvin 55 % (75) käyttäjistä. Sodex- Hon henkilökunnan palvelualttiutta pitää erittäin tai melko hyvänä 91 % (97) käyttäjistä. tvr Yhteinen kirkkoneuvosto päätti maaliskuussa 2006, että seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön lounassetelit yhden vuoden koeajaksi. Elokuussa 2007 lounassetelit päätettiin ottaa vakinaiseen käyttöön. Lounassetelit ovat verotusarvoltaan 5,00 euroa ja nimellisarvoltaan 6,40 euroa. Em. hinnat olivat voimassa vuonna Hinta vuonna 2008 on 5,20 ja 6,80. Työnantaja hankkii lounasseteleitä kolmen kuukauden välein 10 tai 20 kappaleen erissä ja työntekijän tilaamien lounasseteleiden verotusarvo peritään työntekijän nettopalkasta kuukausierittäin. tvr Vuonna 2007 lounasseteleitä tilattiin yhteensä kpl (7700 loka-joulukuu). Työnantajalle aiheutui lounasseteleistä 37338,60 euron (11850 loka-joulukuu) kustannukset (nimellisarvo verotusarvo). Työntekijät ovat olleet hyvin tyytyväisiä lounasseteleiden käyttöön ottoon. Käytäntö on parantanut työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua; kaikilla on mahdollisuus saada sama tuki työpaikkaruokailuun riippumatta siitä, syökö toimitalossa vai ei. Sekä työntekijöiden että lounassetelivastaavien mielestä tilauskäytäntö on ollut toimiva. Kaikissa kommenteissa on toivottu lounassetelikäytännön jatkuvan. tvr Nuutinpäiväjuhla Työntekijöiden yhteinen juhla järjestettiin Sigyn-salissa Nuutinpäivänä 12. tammikuuta Juhlaan osallistui 306 (280) työntekijää. Tunnelman ja annetun palautteen perusteella juhla oli onnistunut. tvr 17

Mukana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. henkilöstökertomus 2007

Mukana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän. henkilöstökertomus 2007 Mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän henkilöstökertomus 2007 Sisällysluettelo Henkilöstökertomus... 2 Seurakuntayhtymän toiminta-ajatus ja henkilöstöpolitiikka... 3 Henkilöstön rakenne... 3 Henkilöstön

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET HENKILÖSTÖKERTOMUS PERSONALBERÄTTELSE VUODELTA ÅR 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 3 2. HENKILÖSTÖ 2.1 Henkilöstön määrä 3 2.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 2 Henkilöstökertomus 2014 Sisältö 1. Henkilöstökertomuksen taustaa... 3 2. Henkilöstöpolitiikan tavoitteet... 3 3. Henkilöstön määrä... 4 4. Tehtäväryhmärakenne... 5 5. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 SISÄLLYSLUETTELO 1 SAATTEEKSI... 3 1.1 YLEISKATSAUS VUOTEEN 214... 3 1.2 HENKILÖSTÖPOLITIIKAN PERUSTA KANGASALAN SEURAKUNNASSA... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2014.

SISÄLLYSLUETTELO. LIITE: Lempäälän seurakunnan henkilöstö tehtäväryhmittäin 31.12.2014. Lempäälän seurakunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2. HENKILÖSTÖ... 2.1 Henkilöstön määrä... 2.2 Henkilöstön rakenne... 2.2.1 Tehtäväryhmärakenne... 2.1.2 Henkilöstön ikärakenne...

Lisätiedot

H E N K I L Ö S T Ö O P A S

H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 2005 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän H E N K I L Ö S T Ö O P A S 1 Lukijalle Seurakuntatyön perimmäinen tarkoitus on evankeliumin julistaminen kaikelle kansalle. Selvimmin tämä näkyy jumalanpalveluksen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Yhteistyötoimikunta 12.5.2015 17 Liite 4 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1 Henkilöstön määrä... 3 2.2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki

Liite 11 Kaupunginhallitus 15.04.2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI. Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki Liite Kaupunginhallitus 5.04.203 202 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tuominen Anne-Riitta Ulvilan kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 202 Sisällysluettelo JOHDANTO 202... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 214 Hallintolautakunta 21.4.215 Yhteistyötoimikunta 23.4.215 Kaupunginhallitus 18.5.215 Kaupunginvaltuusto 25.5.215 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013

SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 SIILINJÄRVEN KUNTA Henkilöstökertomus 2013 Johtoryhmä 22.4.2014 Yhteistyötoimikunta 19.5.2014 19 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 Khall 26.5.2014 116 Kvalt 16.6.2014 19 Sisällys 1 Esipuhe... 3 2 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus

Janakkalan kunnan henkilöstökertomus Janakkalan kunnan henkilöstökertomus 2014 2 (29) JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 3 HENKILÖSTÖKULUT... 5 Palkkakustannukset sivukuluineen... 5 Henkilötyövuosi... 6 Kunta-alan palkkausjärjestelmä... 6

Lisätiedot

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.2015 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI KOKKOLA KARLEBY Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 4 Henkilöstön määrä 31.12. 4 Kokoaikaisuus

Lisätiedot

Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006

Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006 Henkilöstöopas Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä 2006 S I S Ä L L Y SL U E T T E L O 1 Lukijalle...1 2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä... 2.1 Seurakuntien alue ja väestö...2 2.2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE... 1 2. TAVOITTEELLINEN JA ONNISTUNUT VUOSI 2014... 2 Hallintosääntö... 2 Henkilöstön määrä... 2 Henkilöstömenot...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2010 2 SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010... 3 2. KUNNAN ORGANISAATION UUDISTAMINEN... 4 3. HENKILÖSTÖRESURSSIT... 4 Henkilöstömäärän kehitys... 4 Henkilöstön kielijakauma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Henkilöstötilinpäätös 2014 1/21 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYS 1. Katsaus raportointivuoteen 2014... 3 2. Sipoon kunnan henkilöstöstrategian painopistealueet... 5 3. Henkilöstöresurssit... 6 Henkilötyövuodet... 6 Henkilöstömäärän kehitys...

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI

Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI Savonlinnan kaupunki Henkilöstöhallinto HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 KAUPUNKISTRATEGIA... 2 HENKILÖSTÖ TUNNUSLUKUINA... 3 Henkilöstömäärä ja rakenne... 3 Työajan jakautuminen... 8 Henkilöstön

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006

Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstökertomus 2006 1 (33) Johdanto... 3 1. Henkilöstövoimavarat... 4 1.1 Lukumäärä...4 1.2 Sukupuolijakauma... 6 1.3 Ammattiluokkajakauma... 6 1.4 Ikäjakauma... 8 1.5 Eläköityminen... 10 2. Henkilöstön työpanos...13 2.1

Lisätiedot

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 Hallintoyksikkö SUOMEN AKATEMIAN HALLINTOVIRASTON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...2 1. HENKILÖSTÖPANOKSET...3 1.1 PALVELUSSUHTEIDEN MÄÄRÄ JA HENKILÖTYÖVUODET...3 1.3 SUKUPUOLIRAKENNE...5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 4 Sisällys. Johdanto... Henkilöstöraportin sisältö.. Henkilöstön määrä ja rakenne 4.. Vakinaiset ja määräaikaiset. 4.. Palkattomalla työ-/virkavapaalla olevat... Henkilötyövuosi. 4.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 HENKILÖSTÖRAPORTTI KAUHAVAN KAUPUNKI 2014 Kauhavan kaupunki 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ...3 2. HENKILÖSTÖHALLINTOA KOSKEVAT LINJAUKSET SEKÄ OHJEET...3 3. HENKILÖSTÖVOIMAVARAT...4 3.1. Henkilökunnan määrä...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19

Sisällysluettelo. Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Henkilöstötilinpäätös 2013 1/19 Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 1.1. Henkilöstön lukumäärä ja henkilötyövuodet... 3 1.2. Palvelussuhderakenne... 4 1.3. Sukupuolirakenne...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

Henkilöstöraportti 2014. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 Henkilöstöraportti 2014 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1 1. Alkusanat... 2 2. Henkilöstö... 5 2.1. Henkilöstön kokonaismäärä

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki

Henkilöstökertomus 2014. Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökeskus Hyvinkään kaupunki HYVINKÄÄN KAUPUNKI HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 JOHDANTO... 1 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 2.1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS... 2 2.2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TOIMIALOITTAIN...

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi

Henkilöstöraportti 2014. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. www.hämeenlinna.fi Henkilöstöraportti 2014 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi SISÄLLYS 1. HENKILÖSTÖPOLITIIKKA... 2 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 5 Henkilöstömäärä... 5 Henkilötyövuosi... 6 Työajan jakautuminen...

Lisätiedot

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen.

Forssan kaupunki HENKILÖSTÖ- KERTOMUS. Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014. Ankkalamminpuiston joutsen. Henkilöstökertomus Forssan kaupungin HENKILÖSTÖ- KERTOMUS 2013 Kaupunginhallitus 28.4.2014 Yhteistoimintaryhmä 28.4.2014 Ankkalamminpuisto Ankkalamminpuiston joutsen 2 1. HENKILÖSTÖKERTOMUS... 6 HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot