Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström"

Transkriptio

1 Abborträsk Ranta-asemakaava Stranddetaljplan Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan Porvoon kaupunki / / / Borgå stad Wixplan Ab Henrik Wickström

2 2 ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta ja alue: PORVOON KAUPUNKI, ILOLA Kylä ja tilat: Abborträsk niminen tila RN:o 4:201 Myllykylän kylässä ja Abborträsk I niminen tila RN:o 1:95 Kreppelbyn kylässä. Kaava-alueen sijainti Abborträskin ranta-asemakaava koskee Abborträsk ja Abborträsk I nimisiä tiloja Ilolan kylän itäpuolella n. 10 km itään Porvoon keskustasta. Kaavaalueen sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Abborträsk ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee molempia tiloja kokonaisuudessaan ja Abborträskin lampi kuuluu kokonaan Abborträskin tilaan. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 45,61 ha, josta Abborträsk lammen vesipinta-ala on 2,68 ha. Rantaviivan pituus on n. 500 m. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusia vapaa-ajantontteja tilan pohjoisosaan pienen golfharjoitteluradan ympärille. Kaavan laatija: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160 Ruusunmarjapolku 3, Porvoo. Puh: , e-post: Asemakaavan käsittely: Vireilletulo: Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Nähtävillä (MRA 27 ) Hyväksytty kaavoitus- ja rakennusltk:ssa Hyväksytty kaupunginhallituksessa: Hyväksytty kaupunginvaltuustossa: Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: 1. Ranta-asemakaava-alueen yleissijainti 1: Ote kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavasta 1: Tilastotietoja 4. Vesihuoltosuunnitelma 1: Illustraatio n. 1: Ranta-asemakaavakartta määräyksineen 1:2000/1: Luontoselvitys (T:mi Teppo Häyhä, erillisraportti) Porvoossa Henrik Wickström

3 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Ranta-asemakaavan sisältö 2.3 Toteuttaminen Abborträskin ranta-asemakaavoitus aloitettiin keväällä 2004 neuvottelemalla Porvoon kaupungin asemakaavaosaton edustajien kanssa. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin jossa todettiin että ranta-asemakaava voidaan laatia Abborträsk ja Abborträsk I tiloille siten että pääosa rakentamisesta sijoitetaan tilan pohjoisosaan. Tämän jälkeen aloitettiin suunnittelualueen pohjakartan laatimista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Ennen ranta-asemakaavaluonnoksen laatimista tehtiin alueella luontoselvitys ranta-asemakaavoituksen pohjaksi. Luontoselvitys on valmistunut Ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 nojalla Nähtävilläolon, lausuntojen ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 nojalla Asemakaava käsittää viisi korttelia, joissa on yhteensä seitsemän uutta loma-asuntotonttia ja yksi jo ennestään rakennettu. Golfharjoittelualue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi ja muut alueet on osoitettu maaja metsätalousalueiksi sekä metsätalousalueiksi joilla on ympäristöarvoja. Alueella on olemassa yksi loma-asunto ja siihen liittyvä erillinen savusaunarakennus. Uudet tontit rakennetaan sen jälkeen kun on saatu golfharjoitteluradan maastotyöt ja tonttiliittymät tehty ja maisemoitu. Alueen sisääntulotie on jo rakennettu ensimmäisen loma-asunnon rakentamisen yhteydessä. Sen alkuosan linjaus muutetaan kuitenkin toteutusvaiheessa. Alue pyritään liittämään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka tällä hetkellä on n. 2,9 km päässä Ilolassa.

4 4 LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Ilolanjoen laakson itäpuolisella kallioylängöllä. Alue on Etelä-Suomen rannikkoalueille tunnusomaista kalliomaastoa, jossa vuorottelevat matalahkot kalliomäet ja näiden väliset kangasmetsänotkot. Suunnittelualueen maasto on pienpiirteistä ja korkeuserot ovat varsin suuret vaihdellen + 38 m:stä aina + 72 m:iin. Suunnittelualueella on yksi vesistö, Abborträsket, jonka pintaala on 2,68 ha. Lammen veden keskisyvyys on n. 4 m syvimpien kohtien ollessa yli 8 m syviä. Lammen purkupuro laskee etelään suoalueelle ja siitä eteenpäin moottoritien alitse Ilolanjokeen. Suunnittelualueesta noin 30 % on kalliometsää ja avokallioita. Lakimetsissä kalliomännikkö on vanhaa ja rakenteeltaan luonnontilaista. Kalliomäkien välisissä kangasmetsäpainanteissa on nuorta ja taimikkovaiheen metsää. Vallitseva metsätyyppi on puolukkatyyppi. Notkojen pohjat ovat paikoin soistuneita. Pohjoisosan räme on ojitettu ja muuttunut turvekankaaksi. Etelä-osan korpisuoalueen yli on vedetty kaksi vierekkäistä voimalinjaa ja suoalueen puusto on osittain tästä syystä hakattu paljaaksi n 1 ha:n alaa lukuunottamatta. Abborträskin rannat ovat luonnontilassa pohjoisrannan lomaasuntotonttia lukuunottamatta. Erillinen yksityiskohtainen luontoselvitys on laadittu kaavoitettavalta alueelta kevään ja kesän 2004 aikana, laatijana FM Teppo Häyhä (T:mi Teppo Häyhä). Luontoselvitysraportti on tämän kaavaselostuksen erillisenä liitteenä. Tehdyn luontoselvityksen ja aikaisemmin tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, ettei asemakaava-alueella esiinny uhanalaisia kasvia eikä luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Ainoastaan kalliometsäalueet ovat arvokkaita luontotyyppikohteita kasvillisuuden ja maiseman kannalta sekä kehrääjän pesimäreviireinä. Suunnittelualueella on yksi loma-asunto sekä siihen liittyvä saunarakennus Abborträskin pohjoisrannalla. Tälle tontille on myös rakennettu hyvä ajotie pohjoisesta.

5 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Voimassa olevat kaavat Kaikki alueet, joita ranta-asemakaava koskee omistaa maanviljelijä Keijo Vilppula Porvoon kaupungin Kaarenkylästä. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vahvistetuissa seutukaavoissa, hyväksytyssä maakuntakaavassa eikä laadittavana olevassa maakuntakaavamuutoksessa ei ole maankäyttövarauksia alueella. Alueella on voimassa valtuuston hyväksymä kylien ja hajaasutusalueiden osayleiskaava. Osa alueesta on MU-5 aluetta ja osa M-5 aluetta osayleiskaavassa. Ote osayleiskaavasta liitteenä Pohjakartta Kaavoituksen pohjakartan mittakaavaan 1:2000 on laatinut FM-kartta Oy vuonna Kaupungingeodeetti Terhi Pöllänen on hyväksynyt pohjakartan ASEMAKAAVAN SUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelutarve ja päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 4.3 Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on laadittu ja hyväksytty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty suunnitelma on kuulutettu ja asetettu nähtäville MRA 30 :n nojalla yhdessä alustavan ranta-asemakaavaluonnoksen kanssa välisenä aikana. Lausuntojen ja muistutusten perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jossa myös alustavat vaihtoehtoiset skissit olivat esillä pidettiin Porvoossa Neuvottelussa oli mukana Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto, Porvoon

6 6 kaupungin kaavoitus-, ympäristö- ja terveysviranomaiset, kaavan laatija ja maanomistaja. OAS:sta sekä siihen liittyvästä kaavaluonnok-sesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Ehdotusvaiheen II-viranomaisneuvottelu pidettiin Tässä yhteydessä sovittiin ehdotukseen tehtävistä muutoksista. Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleispiirteiset seudulliset ja yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet Maakuntakaava: Vahvistetuissa seutukaavoissa eikä hyväksytyssä maakuntakaavassa ole maankäyttövarauksia alueella. Yleiskaava: Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Valtuuston hyväksymässä kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavassa alueen eteläosa Abborträskin ympärillä on MU- 2 aluetta, joka tarkoittaa että alueella on luonnonsuojelullisia arvoja, johon pääkäyttötarkoitus tulee sopeuttaa. Muu osa on M-5 aluetta, joka edellyttää että loma-asutuksen sijoittamista ohjataan tarkemmalla kaavoituksella. Asemakaavan mitoitusperusteet: Abborträskin rantaviivaa ei ole käytetty mitoitusperusteena muutoin kuin jo olemassa olevan loma-asunnon osalta. Asemakaavan mitoituksen peruslähtökohtana uusien tonttien osalta on kuten viranomaisneuvottelussa todettiin käytetty Emäsalon rantayleiskaavan kuivan maan tonttien mitoitusnormia 1 rakennuspaikka /7ha 30 ha asti ja 1 rakennuspaikka /20 ha ylimenevältä osalta lisättynä ns. hyvän suunnitteluratkaisun kaavoituslisällä. Tämä antaisi 5 rakennuspaikka korotettuna 2 rakennuspaikan asemakaavoituslisällä eli yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi mitoituksen Maaomistajan tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on suunnitella mitoituksen rakennettavan pienimuotoisen golf-harjoitteluradan ympärille siten että alueen luonto ja maisema pääosin pystytään säilyttämään ehjänä.radan ja yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen edellyttää vähintään 7 uuden rakennuspaikan mitoitusta alueelle. 4.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alkuvaiheessa erilaisia rakennusten sijoitusvaihtoehtoja tilan alueella mutta jo

7 7 viranomaisneuvottelussa vaihtoehtoja vertailtaessa todettiin että hyvä tavoite olisi keskittää rakentaminen alueen pohjoisosaan ja pyrkiä pitämään rakentamattomat alueet mahdollisimman yhtenäisinä. Laadittu luontoselvitys puoltaa myös tällaista ratkaisua. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Ranta-asemakaava perustuu yllä esitettyihin tavoitteisiin keskittää rakentaminen alueen pohjoisosiin sekä luonnon ja maiseman säilyttämiseen. Kaikki uudet rakennuspaikat on sijoitettu varsin tiiviisti suunnitellun golf-harjoitteluradan ympärille. Tontit on sijoitettu kolmeen kortteliin siten että korttelissa nro 1 on viisi tonttia ja korttelissa nro 2 on kaksi tonttia painanteessa olevan golfharjoitteluradan länsi ja lounaispuolelle. Olemassa oleva rakennuspaikka Abborträskin rannalla muodostaa oman korttelinsa nro 3. Golf-harjoittelualue on osoitettu urheilupalvelujen alueeksi (VU-1), jolle voidaan rakentaa golf-harjoitteluradan tarvittavine vesielementteineen. Alueelle saa sijoitta alueen käyttöä palvelevan huolto-/kerhorakennuksen. Ranta-alueet Abborträskin ympärillä ovat paikallisesti merkittäviä luonto- ja maisema-alueita ja ne on tämän takia merkitty MY-alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Muut metsäalueet on merkitty tavanomaisiksi maa- ja metsätalousalueiksi (M). M-alueille ei saa sijoittaa rakennuksia. M-alueiden arvokkaat kallioalueet on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen täkeiksi alueiksi (luo). 5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavalla muodostetaan seitsemän uutta rakennuspaikkaa, jotka kaikki on sijoitettu suhteellisen tiiviisti

8 8 rakennettavan golfharjoitteluradan ympärille (VU-1 alue). Harjoitusrata rakennetaan puistomaisesti lammikoineen ja puuistutuksineen. Päärakennusten rakennusalat on sijoitettu tulevan puistoalueen ympärillä oleviin rinteisiin siten että kaikilla on näkyvyys suoraan puistoalueelle paitsi tontti nro 1 korttelissa nro 2. Kortteleiden 1-2 rakennukset on suunniteltu liitettäväksi matalapaineviemäreillä joko yhteiseen kemiallis-biologiseen panospuhdistamoon, joka on suunniteltu sijoitettavaksi korttelin 2 eteläpuolelle ja Abborträskintien länsipuolelle taikka kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka ollaan laajentamassa Ilolan alueella. On myös mahdollista että rakennuspaikka kortteleissa 3 liitetään samaan verkostoon. Jätevesiputkistojen kanssa yhteiseen kaivantoon sijoitetaan myös sähkö- ja valokaapelit, jolloin maisemaa häiritseviä sähkötolppia ei tarvitse sijoittaa alueelle ollenkaan. Rakennettu kortteli nro 3 on jo ennestään sähköistetty maakaapelilla. Viemäröinnin yleissuunnitelma on liitteenä 4. Ellei viemäröintiä ollenkaan rakenneta, on kiinteistöt kaavamääräysten mukaan varustettava kuivakäymälöillä ja harmaat vedet käsiteltävä ja puhdistettava jätevesiasetuksen mukaisella tavalla. Tässä tapauksessa hajakuormituksen määrä voi enintään olla fosforin osalta 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 7 x 0,25 = 21 kg N/v ( 2 henk/kiinteistö ja loma-asunnon kuormitus 25% pysyvän asunnon kuormituksesta). Lisäksi on huomioitava että ympärillä oleva kasvillisuus ja lammikko sitoo ja kuluttaa suuri osa ravinteista. Sama laskelma Lohijärven osalta on fosforin osalta 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 39 x 0,25 = 117 kg N/v. Maksimissaan uuden asutuksen osuus asutuksen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta voisi siis olla enintään 15 %, mutta yllä esitetyistä syistä todellisuudessa huomattavasti pienempi myös siinä tapauksessa ettei viemäröintiä rakenneta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kortteleiden uudet rakennukset voidaan rakentaa ilman että heikennetään oleellisesti alueen luontoarvoja. Tärkeimmät kalliolakialueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle kuten myös on suositeltu tehdyssä luontoselvityksessä. Siten tonttien rakentamien ei merkittävästi heikennä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä niitä luontotyyppejä, lajeja tai näiden elinympäristöjä, joita esiintyvät korttelialueiden lähiympäristössä.

9 9 Golfharjoitteluradan ympäristövaikutukset Abborträskin rantametsikkö ja kasvillisuus on jätetty luonnontilaiseksi MY-alueeksi, rakennettua loma-asuntoa lukuunottamatta, joten lammen luontoympäristö säilyy koskemattomana tulevaisuudessa kuten myös pääosin kalliometsäalueista. Alueelle jo on olemassa oleva hyväkuntoinen tie mutta on katsottu paremmaksi rakentaa uusi sisääntulotie n. 400 m:n matkalla korttelialueiden länsipuolelle, koska korttelin 1 rakennuspaikat sijaitsevat niin korkealla, ettei niitä voida liittää olemassa olevaan tiehen, joka tältä osin poistuu ajotienä. Kuivatus: Golfkenttien kastelun ja kuivatuksen pääperiaate on alueellisen vesitasapainon hyödyntäminen ja säilyttäminen eli kasteluun käytetään alueelle kertyviä pinta- ja suotovesiä. Koska väylät sijaitsevat lammikon ympärillä n. 1-4 m tulevan keskivedenpinnan yläpuolella ja niiden viettosuunta on lievästi lammikolle päin, väyläalueita ei tarvitse erikseen salaojittaa. Ainoastaan greenit salaojitetaan suljettuihin imeytyskaivoihin. Kaikki suotovedet pyritään käyttämään kasteluun ja kasvukaudella ei tule suotovesiä salaojajärjestelmästä eikä ylivuotoa lammikosta. Kastelu: Kasteluvedet otetaan salaojakaivoista ja alueelle rakennettavasta lammikosta. Pääperiaate kenttien kastelussa on, että kastellaan mahdollisimman vähän ruohon pituuskasvun vähentämiseksi, mikä myös pitää ruohon juuristo pinnalla ja estää samalla ruohon mätästymisen väylillä. Lannoitus: Väyläalueilla suoritetaan normaalisti ainoastaan peruslannoitus kaksi kertaa vuodessa luonnonlannalla eli yleensä sarvi- ja leväjauheella. Greenit ja teealueet lannoitetaan nestemäisellä typpilannoitteella, jonka käyttösuositus on enintään 150 kg/n/ha/v. Kun väyläalueiden luonnonlannoitemäärä muutetaan kertoimella puhtaaksi typeksi se on n. 40 kg/n/ha/v. Vuotuinen kokonaistyppimäärä on alueella siten: - väylät 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenit 0,07 ha x150kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforilannoitusta ei käytetä ruohonurmien lannoitukseen. Tämä määrä on esim. ainoastaan n. 20 % niistä lannoite-

10 10 määristä, joita ovat ympäristötuen saantiehto laidunmailla. Vuotuinen typpilannoitemäärä lannoitusohjeiden mukaan on siis puhtaaksi typeksi muutettuna tämän kokoisella alueella 54 kg/v. Lisäksi lasketaan että vähemmän kuin 10 % lannoitemäärästä huuhtoutuu pysyviltä niittynurmi- ja nurmikkoalueista, jolloin typpihuuhtoutuma golfharjoitteluradalta on 5,4 kg N/v ts. vähemmän kuin yhden ainoan loma-asuntokiinteistön vuotuinen typpikuormitus. Kiintoaines- ja humuspäästöjen vähentämiseksi rakentamisaikana on rakentaminen suoritettava kuivimman kauden aikana. Rakennetaan myös väliaikaisia laskeutumisaltaita kiintoaines- ja humushuuhtoutumien minimoimiseksi. Torjunta-aineet: Nykyään käytetään pääosin mäntysuopaliuosta homesienten torjuntaan greenialueilla. Myös biologisia liuoksia kuten Rowral ja Inhibiter käytetään homesienten torjuntaan, mikä on kenttien suurin vitsaus. Varsinaisia rikkaruohojen torjuntaaineita ei tarvitse käyttää kun väyläalueita leikataan riittävän usein. Yhteenveto ympäristövaikutuksista: Golfkentän ympäristöpäästöt ovat hyvin pienet eikä niiden mahdollisia vaikutuksia ulotu VU-1 alueen ulkopuolelle. Golfharjoittelualueen rakentamien suoalueelle tulee muuttamaan alueen luontoa ja maisemaa tältä osin kun suoalue muutetaan puistoalueeksi vesilammikoineen. Suoalue on jo ennestään ojitettu ja suo on jo aika pitkälle muuttunut turvekankaaksi, joten korvaamatonta luonnontilaista suota ei muuteta puistoalueeksi. Koska liittyminen kaupungin viemäriverkostoon on päävaihtoehto, siinä tapauksessa että Ilolan verkosto laajennetaan suunnitelmien mukaan Myllykylään asti, on jätevesien vaikutus alueen ympäristöön olematon ja jos rakennetaan alueelle pienoispuhdistamon vähäinen Muut ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset Liikenteellisesti tilanne ei muutu merkittävästi nykyisestä. Golfharjoittelualueen pysäköinti järjestetään heti entisen Abborträskintien alkupäässä, joten alueelle ei tule ulkopuolista liikennettä. Golfharjoittelualue tulee pääosin pienen rajatun ja suljetun piirin käyttöön, minkä takia tämä ei tule merkittävästi lisäämään alueen liikennettä eikä muutenkaan vaikuttamaan häiritsevästi ympäristöön.

11 Kaavamerkinnät ja määräykset Ranta-asemakaavassa on käytetty ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. Vesihuoltomääräykset on laadittu sitä silmälläpitäen, että alue a) liitetään kaupungin viemäriverkostoon b) viemäröidään tehokkaaseen valvonnan alla olevaan jätevedenpuhdistamoon (esim. WehoPuts) ja c) vesiklosettikielto koskee rakennusta, jota ei liitetä viemäriin ja jätevedenpuhdistamoon. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisvastuu 6.2 Toteuttamisen ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan toteuttamisesta MRL määräysten mukaisesti. Alue tullaan toteuttamaan sen jälkeen kun ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Alueen toteuttaminen aloitetaan raivaamalla ja rakentamalla golfharjoittelualue sekä rakentamalla jätevesiviemärit, sähkökaapelit ja tiepohjat. Alueen toteuttaminen voidaan lykätä kunnes alue on liitettävissä kaupungin viemäriverkostoon jos verkoston laajentaminen Ilolasta itään Myllykylän kartanon alueelle tapahtuu n. 5 vuoden sisällä. Rakentamisen seuranta tapahtuu kaupungin normaalin rakennusvalvonnan puitteissa.

12 ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN 12 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun och område: BORGÅ STAD, ILLBY Lägenheter: Berör lägenheterna Abborträsk RNr 4:201 i Molnby by och Abborträsk I RNr 1:95 i Kreppelby by. Planeområdets läge: Abborträsk stranddetaljplan omfattar lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I öster om Illby bycentrum ca. 10 km österut från Borgå centrum. Planeområdets läge framgår av kartbilaga 1. Detaljplan: Detaljplanens namn är Abborträsk stranddetaljplan. Stranddetaljplanen berör båda lägenheterna i sin helhet och Abborträsket hör i sin helhet till lägenheten Abborträsk. Planeområdets totala yta är 45,61 ha, varav Abborträskets vattenområde utgör 2,68 ha. Träskets strandlinje är ca. 500 m lång. Detaljplanens mål är att bilda ett antal nya fritidsbostadstomter i områdets norra del kring en liten träningsbana för golfspel. Planläggare: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160. Adress: Nyponstigen 3, Borgå. Tel: , e-post: Handläggning: Anhängigjord: Hörande i beredningsskedet (MBF 30 ) Framlagd till påseende (MBF 27) Godkänd av plan- och byggnadsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen: Godkänd av stadsfullmäktige: Förteckning över bilagor: 1. Detaljplaneområdets översiktliga läge 1: Delgeneralplan för byar och glesbygdsområdena 1: Statistikuppgifter 4. Plan för avlopp 1: Illustration ca. 1: Stranddetaljplanekarta med bestämmelser 1:2000/1: Miljöinventering (F:ma Teppo Häyhä, separat rapport) Borgå den Henrik Wickström

13 13 2 SAMMANDRAG 2.1 Bakgrundsfakta och olika skeden Planläggningen av Abborträsk påbörjades under våren 2004 genom att kontakta Borgå stads stadsplaneringsavdelning. Det första myndighetssamrådet hölls den , varvid konstaterades att en stranddetaljplan kan uppgöras för lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I sålunda att huvuddelen av nybyggnationen placeras inom lägenhetens norra del. Härefter påbörjades också kartläggningen av området. Programmet för deltagande och bedömning färdigställdes Innan utkastet till stranddetaljplan påbörjades utfördes en miljöinventering som grund för planeringen. Miljöinventeringen har färdigställts den Ett utkast till stranddetaljplan har färdigställts den Planeutkastet har behandlats av planläggnings- och byggnadsnämnden Stranddetaljplaneutkastet har reviderats utgående ifrån nämndens beslut. Utkastet var framlagt till påseende enligt MBF Efter utlåtanden och förslagsskedets myndighetssamråd har behövliga justeringar utförts och förslaget var framlagt till påseende enligt MBF 27 under tiden Stranddetaljplanens innehåll 2.3 Genomförande Detaljplanen omfattar tre kvarter med sammanlagt sju nya tomter för fritidsbostäder samt en bebyggd. Golfplaneområdet har avsatts som idrottsområde och övriga områden avsätts som jord- och skogsbruks- samt som jord- och skogsbruksområden med särskilda miljövärden. På området finns redan nu en fritidsbostad samt en rökbastubyggnad. De nya tomterna bebyggs senare efter det att golfbanans terrängarbeten och tomtanslutningarna har byggts och området uppsnyggats. Områdets infartsväg har byggts redan då när den befintliga fritidsbostaden har uppförts men vägens sträckning flyttas till en del väster om kvartersområdena. Området ansluts om möjligt till stadens vatien- och avloppsnät, som finns redan nu på ca. 2,9 km:s avstånd i Illby.

14 14 3 UTGÅNGSPUNKTER Allmän beskrivning av området Planeområdet är beläget på bergsområdet öster om Illbyådal. Området består av för södra Finland typisk bergsbunden mark, där låga bergshöjder växlar till momarker i dälderna mellan bergsknallarna. Planeområdets terräng är rätt småskuren och höjdskillnaderna är rätt stora och växlar mellan + 38 ända till +72 m. Inom planeområdet finns ett vattendrag, Abborträsket, vars areal är 2,68 ha. Träskets medeldjup är ca. 4 m och på de djupaste ställena är vattendjupet över 8 m. Träsket utfall rinner söderut till ett kärrområde och härifrån vidare under motorvägen ned mot Illby å Naturmiljö Ca. 30 % av planeområdet består av bergsskogsmark och öppna berg. Skogen på bergshöjderna är gammal och närmast i naturtillstånd. I moskogsdälderna emellan bergen finns ungskog och delvis plantskog. Den förhärskande skogstypen är lingonskog (VT). Däldbottnarna är delvis försumpade. Tallkärret i områdets norra del är utdikat och har förändrats till en torvbottnad moskog. Över skogskärret i områdets södra del har dragits två invidliggande kraftlinjer och skogen har därför här kalhuggits med undantag för en ca. 1 ha stor del av kärrområdet. Abborträskets stränder är i orört tillstånd med undantag för den bebyggda tomten på norrsidan. En separat detaljerad naturinventering har utförts på planeområdet våren och sommaren 2004 av FM Teppo Häyhä (F:ma Teppo Häyhä). Naturinventeringsrapporten finns som en separat bilaga till planebeskrivningen. Utgående ifrån naturinventeringen och tidigare utförda undersökningar kan konstateras att inga skyddade eller utrotningshotade växtarter eller enligt naturvårdslagen skyddade biotoper finns inom stranddetaljplaneområdet. Endast skogsområdena på bergstopparna utgör värdefulla naturområden med tanke på växtlighet och miljö samt som revirområde för nattskärra Bebyggd miljö På området finns en mindre fritidsbostad samt en separat rökbastubyggnad vid Abborträskets norra strand. Till tomten har en bra väg byggts norrifrån.

15 Markägoförhållanden Alla de områden, som berörs av stranddetaljplanen ägs av jordbrukaren Keijo Vilppula från Karsby i Borgå. 3.2 Planeringssituation Gällande markanvändningsplaner Baskarta För området finns inga gällande godkända detaljplaner och ingen generalplan med rättsverkningar. I gällande landskapsplan finns inga reserveringar för området och ej heller i det utkast till ändring av landskapsplanen som är under arbete. För området gäller också den av fullmäktige godkända generalplanen för byar och glesbygdsområden. En del av området är i generalplanen MU-2 område och en del M-5 område. Ett utdrag finns som bilaga 2. Baskartan i skalan 1:2000 har uppgjorts av FM-kartta Oy år Kartan har godkänts av stadsgeodet Terhi Pöllänen den OLIKA SKEDEN I UPPGÖRANDET AV DETALJPLANEN 4.1 Planeringsbehov och beslut Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats den Programmet har godkänts av planläggnings- och byggnadsnämnden den Deltagande och samarbete 4.3 Myndighetssamarbete Såsom ur programmet för deltagande och bedömning framgår kungörs och framläggs programmet för deltagande och bedömning tillsammans med det preliminära stranddetaljplaneutkastet med stöd av MBF 30 under tiden Efter utlåtanden och anmärkningar och behövliga justeringar framlades förslaget till påseende enligt MBF 27 under tiden Ett myndighetssamråd hölls i Borgå den I samrådet där också framlades två preliminära planeskisser, deltog Nylands miljöcentral, Östra-Nylands förbund, Borgå stads miljö-, hälso- och planläggningsmyndigheter samt planläggaren och markägaren.

16 16 Utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning och det härtillhörande stranddetaljplaneutkastet inbegärdes av myndigheterna. Förslagsskedets myndighetssamråd hölls den Vid samrådet överenskoms om ändringar i förslaget. 4.4 Målen för stranddetaljplanen Övergripande planemålsättningar Landskapsplan: Varken i fastställda regionplaner eller i godkända landskapsplaner finns reserveringar för området. Generalplan: För området finns ingen generalplan med rättsverkningar. I den av fullmäktige godkända delgeneralplanen för byarna och glesbygdsområdena är södra delen av området kring Abborträsk MU-2 område, vilket betyder att har naturskyddsvärden, till vilket områdets huvudanvändningsändamål skall anpassas. Övriga områden är M-5 område, vilket också innebär att fritidsbebyggelsen inom området skall regleras med en mera detaljerad planläggning. Dimensioneringsgrunder: Områdets dimensionering baserar sig inte på Abborträskets strandlinjelängd med undantag för den befintliga fritidsbostaden. Grunden för dimensioneringen av nya byggnadsplatser är såsom vid myndighetssamrådet konstaterades den norm, som tillämpats för sk. torra tomter på Emsalö stranddelgeneralplaneområde utökad med ett detaljplanetillägg. Grunddimensioneringsnormen är 1 byggplats/7 ha ända upp till 30 ha och 1 byggplats/20 ha för överstigande arealer, vilket ger 5 byggnadsplatser som utökas med 2 som detaljplaneringstillägg dvs. sammanlagt 7 nya tomter. Planläggnings- och byggnadsnämnden godkände planens dimensionering den Markägarens målsättningar Markägaren har som mål att planera det antal högklassiga tomter som dimensioneringen medger kring en övningsbana för golf med beaktande av att områdets natur och miljö i huvudsak skall bevaras obrutna. Byggandet av övningsbanan för golf och ett effektivt gemensamt reningsverk förutsätter att minst 7 nya tomter kan byggas på området. 4.5 Alternativa lösningar I början av planeringen har utretts olika placeringar av tomter på området men redan när olika alternativ bedömdes vid det första myndighetssamrådet konstaterades att en god målsättning är att

17 17 koncentrera bebyggelsen till områdets norra del och att försöka hålla de obebyggda områdena möjligast enhetliga. Den utförda naturinventeringen talar också för en likadan lösning. 5 REDOGÖRELSE FÖR STRANDDETALJPLANEN 5.1 Planens struktur Stranddetaljplanen grundar sig på ovannämnda mål om att koncentrera det nya byggandet till områdets norra del och med beaktandet av natur och miljö. Alla nya byggnadsplatser har placerats kring den planerade golfövningsbanan. 5.2 Områdesreserveringar Kvartersområden Tomterna har placerats i tre kvarter sålunda att i kvarter nr 1 finns fem tomter och i kvarter nr 2 två tomter väst och sydväst om den planerade golfövningsbanan i kärrsvackan. Den befintliga fritidsbostaden på Abborträskets norrstrand bildar ett eget kvarter nr Övriga områden Golfövningsområdet har anvisats som område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU-1), inom vilket kan anläggas en golfövningsbana med behövliga vattendammar. På området får också placeras ett för området behövligt service/klubbhus. Strandområdena kring Abborträsk har lokalt betydande natur- och miljövärden och har av denna orsak avsatts som MY- områden med särskilda miljövärden. Övriga skogsområden har avsatts som normala skogsbruksområden (M) inom vilka byggnader ej får placeras. De värdefulla bergsområdena har inmärkts som områden särskilt värdefulla för naturens mångfald (luo). 5.3 Stranddetaljplanens konsekvenser Konsekvenser för den bebyggda miljön Med stranddetaljplanen bildas sju nya tomter, som alla har placerats rätt koncentrerat kring den golfövningsbana som byggs på VU-1 området. Övningsbanan byggs med en parklik utformning med vattendammar och trädplanteringar.

18 Huvudbyggnadernas byggnadsytor har placerats i sluttningarna kring det kommande parkområdet och så att alla har utsikt ut över parkområdet med undantag för tomt nr 1 i kvarter nr 2. Byggnaderna inom kvarteren 1-2 har planerats bli anslutna med lågtrycksavlopp till ett gemensamt kemiskt-biologiskt reningsverk, som har planerats bli placerat söder om kvarter 2 väster om Abborträskvägen eller till satdens vatien- och avloppsnät som staden som Best bygger ut i Illby. Det görs också möjligt för kvarteren 3 att ansluta sig till samma avloppsnät. I samma rörgrav placeras också el- och optisk kabel, varvid miljöstörande stolpar inte behöver placeras inom området. Den redan byggda fritidsbostaden i kvarter 3 har redan elektrifierats med jordkabel. En översiktsplan för avloppsnätet finns som bilaga 4. Om avloppssystem inte byggs skall fastigheterna enligt planebestämmelserna förses med komposterande torrdass och sakenlig behandling och infiltrering av gråvatten i enlighet med förordningens stadganden. Härvid blir den spridda fosforbelastningen högst 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 kg P/v och kvävebelastningen 12 kg N/v x 7x 0,25= 21 kg P/v ( 2 pers/fastighet och fritidsbostad 25 % av fast bebyggelses utsläpp). Dessutom måste beaktas att vattendamen och växtligheten häromkring upptar och förbrukar en stor del av näringsbelastningen. Samma uträkning för den befintliga bebyggelsen kring Gäddträsk är för fosfor 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v och för kväve 12 kg N/v x 39 x 0,25= 117 kg P/v. Den nya bebyggelsens andel av bosättningens helhetsbelastning kan således bli högst 15 % men på grund av ovannämnda faktorer blir den i verkligheten betydligt mindre också i det fall att ett centralt avloppssystem inte byggs Konsekvenser för naturen och naturmiljön Inom kvarteren kan de nya byggnaderna byggas utan att väsentligt försämra områdets naturvärden. De mest betydelsefulla bergstopparna har lämnats utanför kvartersområdena såsom också rekommenderats i den utförda miljöutredningen. Sålunda medför bebyggandet av tomterna inte nu eller på längre sikt några större risker för de naturtyper, arter eller biotoper som finns inom angränsande områden. Abborträskets strandskog och växtlighet bibehålls i naturligt tillstånd som MY-områden med undantag för den redan bebyggda tomten, varför träsket naturmiljö bibehålls orörd för framtiden likasom huvuddelen av bergsskogsområdena. Under planeringen kom man fram till att infartsvägen till området måste få en ny sträckning på ca. 400 m väster om kvarter 1 eftersom dessa tomter inte kan anslutas till den befintliga vägen, som kommer att upphöra som körväg.

19 Golfövningsbanans miljökonsekvenser Dränering Den ledande principen för dränering och bevattning av golfbanor är att utnyttja och bibehålla områdets vattenbalans dvs. områdets ytoch dräneringsvatten används för bevattningen. Eftersom fairway-områdena finns kring dammen ca. 1-4 m över dess normalvattenyta och lutningen är mot dammen så behöver fairways ingen särskild dränering. Endast greenerna täckdikas till slutna infiltreringsbrunnar. Allt dräneringsvatten används för bevattning och under växtperioden kommer inga dräneringsvatten ut från täckdikningssystemet och inget överlopp från vattendammen. Bevattning: Bevattningsvatten tas från dräneringsbrunnarna och den damm som byggs på området. Huvudprincipen för bevattningen är att man vattnar möjligast sparsamt för att minska på gräsets längdtillväxt och för att också hålla rotskiktet tunt på ytan, vilket också förhindrar gräsets förtuvning på fairways. Gödsling: På fairways utförs endast grundgödsling två gånger om året med naturgödsel oftast med horn- och algmjöl. Greenerna och utslagsplatserna gödslas med kvävegödsel i vätskeform. Rekommendationen är att använda mindre än 150 kg/n/ha/v. När man omräknar naturgödselmängderna med koefficienter till ren kväve blir det ca. 40 kg/n/ha/v. Den årliga kvävemängden per år blir sålunda: - fairways 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenerna 0,07 ha x150 kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforgödsling används inte på gräsplansområden. Ovannämnda mängder utgör endast ca. 20 % av de gödselmängder som uppställs som villkor för miljöstöd på betesmarksområden. Den årliga kvävegödselmängden är således högst 54 kg N/v. Man utgår i regel ifrån att mindre än 10 % av den årliga gödselmängden urlakas från ständigt med vall- eller gräsbevuxna ytor så blir den årligen urlakade gödselmängden från golfövningsområdet 5,4 kg N/v dvs. betydligt mindre än vad som är tillåtet enligt avloppsvattenförordningen från en enda enskild fritidsbostad idag. För att undvika utsläpp av humus och fasta partiklar under byggnadstiden så byggs bassängerna under den torraste tiden på året och tillfälliga sedimenteringsbassänger anläggs för att minska på slamflykt och humusbelastningen.

20 Bekämpningsmedel: Numera används huvudsakligen tallsåpalösning för bekäpning av mögelsvamp på greenerna. Också bilogiska bekämpningsmedel såsom Rowral och Inhibiter används för bekämpning av mögelsvamp, vilken är det värsta gisslet för golfbanorna. Bekämpning av ogräs är i regel inte nödvändigt om fairways klipps tillräckligt ofta. 20 Sammandrag av miljökonsekvenserna: Golfövningsbanans miljöpåverkan är mycket obetydliga och dess inverkan sträcker sig inte utöver det reserverade VU-1 området. Byggandet av golfövningsbanan på kärrområdet kommer att förändra naturen och landskapet till denna del när myren ändras till ett parkområde med tillhörande vattendammar. Myren är från tidigare utdikad och har redan hunnit förändrats till en torvmoskog, varför ingen oersättlig myr i naturtillstånd ändras till parkområde. Eftersom huvudalternativet är att området ansluts till stadens avloppssystem när nätet i Illby utvidgas till Molnby gårds område, Blair avloppsvattnens miljöpåverkan obefintlig och om ett eget reningsverk byggs så blir inverkan ändå ytterst låg Andra miljö- och samhälleliga konsekvenser De trafikmässiga förhållandena ändras inte nämnvärt från nuvarande. Golfövningsbanans parkering anläggs i början av den tidigare Abborträskvägen, varför ingen utomstående trafik kommer längre in på området. Golfövningsområdet kommer att användas av en begränsad sluten grupp spelare, varför detta inte kommer att märkbart öka på trafiken till området eller annars inverka störande på närmiljön. 5.4 Planbeteckningar och bestämmelser I detaljplanen har använts planebeteckningar i enlighet med miljöministeriets förordning av den Vattenskyddsbestämmelserna har uppgjorts med tanke på att området a) ansluts till stadens avloppsnät b) förses med ett avloppsnät och ett effektivt och väl övervakat avloppsreningsverk (tex. WehoPuts) och c) för byggnader som inte ansluts till avloppsreningsverket gäller förbud mot att installera vattenklosett. 6 GENOMFÖRANDE AV STRANDDETALJPLANEN 6.1 Genomförandeansvar Markägaren ansvarar för genomförandet av stranddetaljplanen i enlighet med stadgandena i MBL.

21 Tidtabell för genomförandet 6.3 Uppföljning Utbyggningen av området kommer att ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggningen av området påbörjas med att röja och bygga ut golfövningsområdet samt med att samtidigt bygga avloppsledningar samt el- och telekablar. Genomförandet av området kan uppskjutas till dess området kan anslutas till stadens avloppsnät ifall nätet utvidgas österut till Molnby gårds området inom ca. 5 år. Uppföljningen av utbyggningen sker inom ramen för stadens normala byggnadstillsyn och övervakning.

22 22

23 23

24 24

25 25 LIITE 3 BILAGA ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN Tilastotietoja Statistikuppgifter Alueenkäyttö Markanvändning Käyttötarkoitus Pinta-ala Tontteja Rak.oik Ranta Användningsändamål Areal/ ha Tomter Bygg.rätt Strand RA -1 5, RA-2 0, VU 3, MY 5, M 28, W 2, Tiealue/Väg 0,4990 Yhteensä/Summa 45,6100 ha k-m2 550 m

26 26

27 27

Storudden III Ranta-asemakaavan muutos

Storudden III Ranta-asemakaavan muutos Storudden III Ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus Porvoon kaupunki 31.8.2013 Oy Wixplan Ab STORUDDEN III, RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta ja alue: PORVOON KAUPUNKI, SONDBYN KYLÄ,

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR

SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR SIPOONKORPI - SELVITYKSIÄ SIBBO STORSKOG - UTREDNINGAR Sipoonkorpi-työryhmien mietinnöt 1993 ja 2004 Natura 2000 Ekologinen verkosto Itä-Uudellamaalla, Väre 2002 Ehdotus asetukseksi Sipoonkorven luonnonsuojelualueesta

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA

PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN SVARTHOLMEN RANTA-ASEMAKAAVA Maanmittari Oy Öhman 2015 KÄSITTELYVAIHEET Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettu 8.5.2015. Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty kaupunginvaltuustossa...

Lisätiedot

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 SALON KAUPUNKI RIRETU RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavamuutos koskee Förbyn kylässä: Nedergård-Övergård ranta-asemakaavaa Koivikon ranta-asemakaavaa Tilaa Riretu

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Korhoismajan kylän tilaa Kalliola 214-407-3-48 koskeva ranta-asemakaava. PIKKU-MATEEN RANTA-ASEMAKAAVA 3 YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO 31.3.2015 2 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Edesholmen ranta-asemakaava

Edesholmen ranta-asemakaava Kirkkonummen kunta 2.4.2007 Edesholmen ranta-asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 ja 63) 1 Yleistä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sisältää pääpiirteissään suunniteltavan

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA

SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.10.2013 SALO, RAMSÖ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS

PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS PARAISTEN KAUPUNKI HAVERÖ-NORRBACKA RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 11.6.2015 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN

KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA KIMITOÖNS KOMMUN BERGÖNIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR BERGÖN Kiinteistön Bergvik 322-525-2-70 määräala 322-525-2-70-M603 TYÖNUMERO: E27604.30

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki 1/6 KUOPION KAUPUNKI SYVÄRINRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS alue sijoittuu Tahkovuoren rinnealueen pohjoispuolelle Syvärin rannalle.

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: Kuva Hannu

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218

SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI. Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALLIJÄRVI Kylän Sammi tiloja: Marjamäki 747-411-3-207 ja Rantamäki 747-411-3-218 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12015 28.8.201 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA

RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI 1 RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 26.11.2007 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne 635 Kylä: Vehkajärvi 461 Tila:

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla

S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla S 23, Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus / Planförslag för upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto / Planläggninssektionen

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA

VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA NOKIA Tilat: Vesmala 536-410-1-7 Perämetsä 536-410-1-31 (osa tilasta) VESMALAN JA PERÄMETSÄN TILOJEN RANTA- ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 2.12.2015 Teernijärvi RANTA-ASEMAKAAVA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA

KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA I n s i n ö ö r i - j a K i i n t e i s t ö t o i m i s t o H a v a n k a Oy Keskuskatu 5, 39700 PARKANO 040-833 9275, 0400-234 349, email:havanka@kolumbus.fi KAAVASELOSTUS KIHNIÖN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad

nk project L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad T L i i k e k e s k u s - A f f ä r s c e n t r u m Pietarsaari - Jakobstad hankesuunnittelu - förplanering 2011-01-11 ARCHITECTURE & INTERIORS - SINCE 1991 nk project choraeusgatan 16 choraeuksenkatu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172-RAK1506 SALON KAUPUNKI VAKURIN RANTA-ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.6.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava)

Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Lampaluodon ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Päivikarin ranta-asemakaava) Pori 609 Lampaluoto 420 SISÄLTÖ 1. Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS VETELIN KUNTA RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Koskee 15.4.2014 päivättyä Patanan tekojärven Kettusaaren ranta-asemakaavaa Vetelin kunnassa Asemakaavanlaatija Dipl.ins. Mauno Vähämäki Kaavan hyväksymiskäsittelyt:..

Lisätiedot

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue

1. Aloite, hakija. 2. Suunnittelualue 9 10 Uusikaupunki, Pyhämaa, Kari, Pöylä ym. LIITE 1 Ranta-asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n tarkoittama osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kari 895-487-1-66, Eteläranta 895-487-1-11, Pöylä

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Westakärrin kylä Westankärr by

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Westakärrin kylä Westankärr by Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Westakärrin kylä Westankärr by Westakärrin ranta-asemakaavan muutos Ändring av Stranddetaljplan för Westankärr Kiinteistöt Fastigheter 1/5 322-477-1-105 2/5 322-477-1-104

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 12.11.2012, korjattu 15.1.2015 LOVIISA, MERIHEINÄ RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015

RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 54/VIRPILAMPI II 111 Heinola - Hirvisalon kylä 402 RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS SELOSTUS 28.9.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Selostus koskee 27.10.2014. päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta.

Suunnittelu kohdistuu Mussalontiehen Aittakorventien liittymästä pohjoiseen vt 7:n eteläisiin ramppeihin asti. Sijaintikartta. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Mussalontie Lankila ja Aittakorpi PROJ.NRO 0712 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunki, kuntatekniikka SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot