Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström"

Transkriptio

1 Abborträsk Ranta-asemakaava Stranddetaljplan Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan Porvoon kaupunki / / / Borgå stad Wixplan Ab Henrik Wickström

2 2 ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta ja alue: PORVOON KAUPUNKI, ILOLA Kylä ja tilat: Abborträsk niminen tila RN:o 4:201 Myllykylän kylässä ja Abborträsk I niminen tila RN:o 1:95 Kreppelbyn kylässä. Kaava-alueen sijainti Abborträskin ranta-asemakaava koskee Abborträsk ja Abborträsk I nimisiä tiloja Ilolan kylän itäpuolella n. 10 km itään Porvoon keskustasta. Kaavaalueen sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Abborträsk ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee molempia tiloja kokonaisuudessaan ja Abborträskin lampi kuuluu kokonaan Abborträskin tilaan. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 45,61 ha, josta Abborträsk lammen vesipinta-ala on 2,68 ha. Rantaviivan pituus on n. 500 m. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusia vapaa-ajantontteja tilan pohjoisosaan pienen golfharjoitteluradan ympärille. Kaavan laatija: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160 Ruusunmarjapolku 3, Porvoo. Puh: , e-post: Asemakaavan käsittely: Vireilletulo: Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Nähtävillä (MRA 27 ) Hyväksytty kaavoitus- ja rakennusltk:ssa Hyväksytty kaupunginhallituksessa: Hyväksytty kaupunginvaltuustossa: Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: 1. Ranta-asemakaava-alueen yleissijainti 1: Ote kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavasta 1: Tilastotietoja 4. Vesihuoltosuunnitelma 1: Illustraatio n. 1: Ranta-asemakaavakartta määräyksineen 1:2000/1: Luontoselvitys (T:mi Teppo Häyhä, erillisraportti) Porvoossa Henrik Wickström

3 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Ranta-asemakaavan sisältö 2.3 Toteuttaminen Abborträskin ranta-asemakaavoitus aloitettiin keväällä 2004 neuvottelemalla Porvoon kaupungin asemakaavaosaton edustajien kanssa. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin jossa todettiin että ranta-asemakaava voidaan laatia Abborträsk ja Abborträsk I tiloille siten että pääosa rakentamisesta sijoitetaan tilan pohjoisosaan. Tämän jälkeen aloitettiin suunnittelualueen pohjakartan laatimista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Ennen ranta-asemakaavaluonnoksen laatimista tehtiin alueella luontoselvitys ranta-asemakaavoituksen pohjaksi. Luontoselvitys on valmistunut Ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 nojalla Nähtävilläolon, lausuntojen ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 nojalla Asemakaava käsittää viisi korttelia, joissa on yhteensä seitsemän uutta loma-asuntotonttia ja yksi jo ennestään rakennettu. Golfharjoittelualue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi ja muut alueet on osoitettu maaja metsätalousalueiksi sekä metsätalousalueiksi joilla on ympäristöarvoja. Alueella on olemassa yksi loma-asunto ja siihen liittyvä erillinen savusaunarakennus. Uudet tontit rakennetaan sen jälkeen kun on saatu golfharjoitteluradan maastotyöt ja tonttiliittymät tehty ja maisemoitu. Alueen sisääntulotie on jo rakennettu ensimmäisen loma-asunnon rakentamisen yhteydessä. Sen alkuosan linjaus muutetaan kuitenkin toteutusvaiheessa. Alue pyritään liittämään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka tällä hetkellä on n. 2,9 km päässä Ilolassa.

4 4 LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Ilolanjoen laakson itäpuolisella kallioylängöllä. Alue on Etelä-Suomen rannikkoalueille tunnusomaista kalliomaastoa, jossa vuorottelevat matalahkot kalliomäet ja näiden väliset kangasmetsänotkot. Suunnittelualueen maasto on pienpiirteistä ja korkeuserot ovat varsin suuret vaihdellen + 38 m:stä aina + 72 m:iin. Suunnittelualueella on yksi vesistö, Abborträsket, jonka pintaala on 2,68 ha. Lammen veden keskisyvyys on n. 4 m syvimpien kohtien ollessa yli 8 m syviä. Lammen purkupuro laskee etelään suoalueelle ja siitä eteenpäin moottoritien alitse Ilolanjokeen. Suunnittelualueesta noin 30 % on kalliometsää ja avokallioita. Lakimetsissä kalliomännikkö on vanhaa ja rakenteeltaan luonnontilaista. Kalliomäkien välisissä kangasmetsäpainanteissa on nuorta ja taimikkovaiheen metsää. Vallitseva metsätyyppi on puolukkatyyppi. Notkojen pohjat ovat paikoin soistuneita. Pohjoisosan räme on ojitettu ja muuttunut turvekankaaksi. Etelä-osan korpisuoalueen yli on vedetty kaksi vierekkäistä voimalinjaa ja suoalueen puusto on osittain tästä syystä hakattu paljaaksi n 1 ha:n alaa lukuunottamatta. Abborträskin rannat ovat luonnontilassa pohjoisrannan lomaasuntotonttia lukuunottamatta. Erillinen yksityiskohtainen luontoselvitys on laadittu kaavoitettavalta alueelta kevään ja kesän 2004 aikana, laatijana FM Teppo Häyhä (T:mi Teppo Häyhä). Luontoselvitysraportti on tämän kaavaselostuksen erillisenä liitteenä. Tehdyn luontoselvityksen ja aikaisemmin tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, ettei asemakaava-alueella esiinny uhanalaisia kasvia eikä luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Ainoastaan kalliometsäalueet ovat arvokkaita luontotyyppikohteita kasvillisuuden ja maiseman kannalta sekä kehrääjän pesimäreviireinä. Suunnittelualueella on yksi loma-asunto sekä siihen liittyvä saunarakennus Abborträskin pohjoisrannalla. Tälle tontille on myös rakennettu hyvä ajotie pohjoisesta.

5 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Voimassa olevat kaavat Kaikki alueet, joita ranta-asemakaava koskee omistaa maanviljelijä Keijo Vilppula Porvoon kaupungin Kaarenkylästä. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vahvistetuissa seutukaavoissa, hyväksytyssä maakuntakaavassa eikä laadittavana olevassa maakuntakaavamuutoksessa ei ole maankäyttövarauksia alueella. Alueella on voimassa valtuuston hyväksymä kylien ja hajaasutusalueiden osayleiskaava. Osa alueesta on MU-5 aluetta ja osa M-5 aluetta osayleiskaavassa. Ote osayleiskaavasta liitteenä Pohjakartta Kaavoituksen pohjakartan mittakaavaan 1:2000 on laatinut FM-kartta Oy vuonna Kaupungingeodeetti Terhi Pöllänen on hyväksynyt pohjakartan ASEMAKAAVAN SUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelutarve ja päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 4.3 Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on laadittu ja hyväksytty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty suunnitelma on kuulutettu ja asetettu nähtäville MRA 30 :n nojalla yhdessä alustavan ranta-asemakaavaluonnoksen kanssa välisenä aikana. Lausuntojen ja muistutusten perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jossa myös alustavat vaihtoehtoiset skissit olivat esillä pidettiin Porvoossa Neuvottelussa oli mukana Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto, Porvoon

6 6 kaupungin kaavoitus-, ympäristö- ja terveysviranomaiset, kaavan laatija ja maanomistaja. OAS:sta sekä siihen liittyvästä kaavaluonnok-sesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Ehdotusvaiheen II-viranomaisneuvottelu pidettiin Tässä yhteydessä sovittiin ehdotukseen tehtävistä muutoksista. Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleispiirteiset seudulliset ja yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet Maakuntakaava: Vahvistetuissa seutukaavoissa eikä hyväksytyssä maakuntakaavassa ole maankäyttövarauksia alueella. Yleiskaava: Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Valtuuston hyväksymässä kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavassa alueen eteläosa Abborträskin ympärillä on MU- 2 aluetta, joka tarkoittaa että alueella on luonnonsuojelullisia arvoja, johon pääkäyttötarkoitus tulee sopeuttaa. Muu osa on M-5 aluetta, joka edellyttää että loma-asutuksen sijoittamista ohjataan tarkemmalla kaavoituksella. Asemakaavan mitoitusperusteet: Abborträskin rantaviivaa ei ole käytetty mitoitusperusteena muutoin kuin jo olemassa olevan loma-asunnon osalta. Asemakaavan mitoituksen peruslähtökohtana uusien tonttien osalta on kuten viranomaisneuvottelussa todettiin käytetty Emäsalon rantayleiskaavan kuivan maan tonttien mitoitusnormia 1 rakennuspaikka /7ha 30 ha asti ja 1 rakennuspaikka /20 ha ylimenevältä osalta lisättynä ns. hyvän suunnitteluratkaisun kaavoituslisällä. Tämä antaisi 5 rakennuspaikka korotettuna 2 rakennuspaikan asemakaavoituslisällä eli yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi mitoituksen Maaomistajan tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on suunnitella mitoituksen rakennettavan pienimuotoisen golf-harjoitteluradan ympärille siten että alueen luonto ja maisema pääosin pystytään säilyttämään ehjänä.radan ja yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen edellyttää vähintään 7 uuden rakennuspaikan mitoitusta alueelle. 4.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alkuvaiheessa erilaisia rakennusten sijoitusvaihtoehtoja tilan alueella mutta jo

7 7 viranomaisneuvottelussa vaihtoehtoja vertailtaessa todettiin että hyvä tavoite olisi keskittää rakentaminen alueen pohjoisosaan ja pyrkiä pitämään rakentamattomat alueet mahdollisimman yhtenäisinä. Laadittu luontoselvitys puoltaa myös tällaista ratkaisua. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Ranta-asemakaava perustuu yllä esitettyihin tavoitteisiin keskittää rakentaminen alueen pohjoisosiin sekä luonnon ja maiseman säilyttämiseen. Kaikki uudet rakennuspaikat on sijoitettu varsin tiiviisti suunnitellun golf-harjoitteluradan ympärille. Tontit on sijoitettu kolmeen kortteliin siten että korttelissa nro 1 on viisi tonttia ja korttelissa nro 2 on kaksi tonttia painanteessa olevan golfharjoitteluradan länsi ja lounaispuolelle. Olemassa oleva rakennuspaikka Abborträskin rannalla muodostaa oman korttelinsa nro 3. Golf-harjoittelualue on osoitettu urheilupalvelujen alueeksi (VU-1), jolle voidaan rakentaa golf-harjoitteluradan tarvittavine vesielementteineen. Alueelle saa sijoitta alueen käyttöä palvelevan huolto-/kerhorakennuksen. Ranta-alueet Abborträskin ympärillä ovat paikallisesti merkittäviä luonto- ja maisema-alueita ja ne on tämän takia merkitty MY-alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Muut metsäalueet on merkitty tavanomaisiksi maa- ja metsätalousalueiksi (M). M-alueille ei saa sijoittaa rakennuksia. M-alueiden arvokkaat kallioalueet on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen täkeiksi alueiksi (luo). 5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavalla muodostetaan seitsemän uutta rakennuspaikkaa, jotka kaikki on sijoitettu suhteellisen tiiviisti

8 8 rakennettavan golfharjoitteluradan ympärille (VU-1 alue). Harjoitusrata rakennetaan puistomaisesti lammikoineen ja puuistutuksineen. Päärakennusten rakennusalat on sijoitettu tulevan puistoalueen ympärillä oleviin rinteisiin siten että kaikilla on näkyvyys suoraan puistoalueelle paitsi tontti nro 1 korttelissa nro 2. Kortteleiden 1-2 rakennukset on suunniteltu liitettäväksi matalapaineviemäreillä joko yhteiseen kemiallis-biologiseen panospuhdistamoon, joka on suunniteltu sijoitettavaksi korttelin 2 eteläpuolelle ja Abborträskintien länsipuolelle taikka kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka ollaan laajentamassa Ilolan alueella. On myös mahdollista että rakennuspaikka kortteleissa 3 liitetään samaan verkostoon. Jätevesiputkistojen kanssa yhteiseen kaivantoon sijoitetaan myös sähkö- ja valokaapelit, jolloin maisemaa häiritseviä sähkötolppia ei tarvitse sijoittaa alueelle ollenkaan. Rakennettu kortteli nro 3 on jo ennestään sähköistetty maakaapelilla. Viemäröinnin yleissuunnitelma on liitteenä 4. Ellei viemäröintiä ollenkaan rakenneta, on kiinteistöt kaavamääräysten mukaan varustettava kuivakäymälöillä ja harmaat vedet käsiteltävä ja puhdistettava jätevesiasetuksen mukaisella tavalla. Tässä tapauksessa hajakuormituksen määrä voi enintään olla fosforin osalta 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 7 x 0,25 = 21 kg N/v ( 2 henk/kiinteistö ja loma-asunnon kuormitus 25% pysyvän asunnon kuormituksesta). Lisäksi on huomioitava että ympärillä oleva kasvillisuus ja lammikko sitoo ja kuluttaa suuri osa ravinteista. Sama laskelma Lohijärven osalta on fosforin osalta 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 39 x 0,25 = 117 kg N/v. Maksimissaan uuden asutuksen osuus asutuksen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta voisi siis olla enintään 15 %, mutta yllä esitetyistä syistä todellisuudessa huomattavasti pienempi myös siinä tapauksessa ettei viemäröintiä rakenneta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kortteleiden uudet rakennukset voidaan rakentaa ilman että heikennetään oleellisesti alueen luontoarvoja. Tärkeimmät kalliolakialueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle kuten myös on suositeltu tehdyssä luontoselvityksessä. Siten tonttien rakentamien ei merkittävästi heikennä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä niitä luontotyyppejä, lajeja tai näiden elinympäristöjä, joita esiintyvät korttelialueiden lähiympäristössä.

9 9 Golfharjoitteluradan ympäristövaikutukset Abborträskin rantametsikkö ja kasvillisuus on jätetty luonnontilaiseksi MY-alueeksi, rakennettua loma-asuntoa lukuunottamatta, joten lammen luontoympäristö säilyy koskemattomana tulevaisuudessa kuten myös pääosin kalliometsäalueista. Alueelle jo on olemassa oleva hyväkuntoinen tie mutta on katsottu paremmaksi rakentaa uusi sisääntulotie n. 400 m:n matkalla korttelialueiden länsipuolelle, koska korttelin 1 rakennuspaikat sijaitsevat niin korkealla, ettei niitä voida liittää olemassa olevaan tiehen, joka tältä osin poistuu ajotienä. Kuivatus: Golfkenttien kastelun ja kuivatuksen pääperiaate on alueellisen vesitasapainon hyödyntäminen ja säilyttäminen eli kasteluun käytetään alueelle kertyviä pinta- ja suotovesiä. Koska väylät sijaitsevat lammikon ympärillä n. 1-4 m tulevan keskivedenpinnan yläpuolella ja niiden viettosuunta on lievästi lammikolle päin, väyläalueita ei tarvitse erikseen salaojittaa. Ainoastaan greenit salaojitetaan suljettuihin imeytyskaivoihin. Kaikki suotovedet pyritään käyttämään kasteluun ja kasvukaudella ei tule suotovesiä salaojajärjestelmästä eikä ylivuotoa lammikosta. Kastelu: Kasteluvedet otetaan salaojakaivoista ja alueelle rakennettavasta lammikosta. Pääperiaate kenttien kastelussa on, että kastellaan mahdollisimman vähän ruohon pituuskasvun vähentämiseksi, mikä myös pitää ruohon juuristo pinnalla ja estää samalla ruohon mätästymisen väylillä. Lannoitus: Väyläalueilla suoritetaan normaalisti ainoastaan peruslannoitus kaksi kertaa vuodessa luonnonlannalla eli yleensä sarvi- ja leväjauheella. Greenit ja teealueet lannoitetaan nestemäisellä typpilannoitteella, jonka käyttösuositus on enintään 150 kg/n/ha/v. Kun väyläalueiden luonnonlannoitemäärä muutetaan kertoimella puhtaaksi typeksi se on n. 40 kg/n/ha/v. Vuotuinen kokonaistyppimäärä on alueella siten: - väylät 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenit 0,07 ha x150kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforilannoitusta ei käytetä ruohonurmien lannoitukseen. Tämä määrä on esim. ainoastaan n. 20 % niistä lannoite-

10 10 määristä, joita ovat ympäristötuen saantiehto laidunmailla. Vuotuinen typpilannoitemäärä lannoitusohjeiden mukaan on siis puhtaaksi typeksi muutettuna tämän kokoisella alueella 54 kg/v. Lisäksi lasketaan että vähemmän kuin 10 % lannoitemäärästä huuhtoutuu pysyviltä niittynurmi- ja nurmikkoalueista, jolloin typpihuuhtoutuma golfharjoitteluradalta on 5,4 kg N/v ts. vähemmän kuin yhden ainoan loma-asuntokiinteistön vuotuinen typpikuormitus. Kiintoaines- ja humuspäästöjen vähentämiseksi rakentamisaikana on rakentaminen suoritettava kuivimman kauden aikana. Rakennetaan myös väliaikaisia laskeutumisaltaita kiintoaines- ja humushuuhtoutumien minimoimiseksi. Torjunta-aineet: Nykyään käytetään pääosin mäntysuopaliuosta homesienten torjuntaan greenialueilla. Myös biologisia liuoksia kuten Rowral ja Inhibiter käytetään homesienten torjuntaan, mikä on kenttien suurin vitsaus. Varsinaisia rikkaruohojen torjuntaaineita ei tarvitse käyttää kun väyläalueita leikataan riittävän usein. Yhteenveto ympäristövaikutuksista: Golfkentän ympäristöpäästöt ovat hyvin pienet eikä niiden mahdollisia vaikutuksia ulotu VU-1 alueen ulkopuolelle. Golfharjoittelualueen rakentamien suoalueelle tulee muuttamaan alueen luontoa ja maisemaa tältä osin kun suoalue muutetaan puistoalueeksi vesilammikoineen. Suoalue on jo ennestään ojitettu ja suo on jo aika pitkälle muuttunut turvekankaaksi, joten korvaamatonta luonnontilaista suota ei muuteta puistoalueeksi. Koska liittyminen kaupungin viemäriverkostoon on päävaihtoehto, siinä tapauksessa että Ilolan verkosto laajennetaan suunnitelmien mukaan Myllykylään asti, on jätevesien vaikutus alueen ympäristöön olematon ja jos rakennetaan alueelle pienoispuhdistamon vähäinen Muut ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset Liikenteellisesti tilanne ei muutu merkittävästi nykyisestä. Golfharjoittelualueen pysäköinti järjestetään heti entisen Abborträskintien alkupäässä, joten alueelle ei tule ulkopuolista liikennettä. Golfharjoittelualue tulee pääosin pienen rajatun ja suljetun piirin käyttöön, minkä takia tämä ei tule merkittävästi lisäämään alueen liikennettä eikä muutenkaan vaikuttamaan häiritsevästi ympäristöön.

11 Kaavamerkinnät ja määräykset Ranta-asemakaavassa on käytetty ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. Vesihuoltomääräykset on laadittu sitä silmälläpitäen, että alue a) liitetään kaupungin viemäriverkostoon b) viemäröidään tehokkaaseen valvonnan alla olevaan jätevedenpuhdistamoon (esim. WehoPuts) ja c) vesiklosettikielto koskee rakennusta, jota ei liitetä viemäriin ja jätevedenpuhdistamoon. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisvastuu 6.2 Toteuttamisen ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan toteuttamisesta MRL määräysten mukaisesti. Alue tullaan toteuttamaan sen jälkeen kun ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Alueen toteuttaminen aloitetaan raivaamalla ja rakentamalla golfharjoittelualue sekä rakentamalla jätevesiviemärit, sähkökaapelit ja tiepohjat. Alueen toteuttaminen voidaan lykätä kunnes alue on liitettävissä kaupungin viemäriverkostoon jos verkoston laajentaminen Ilolasta itään Myllykylän kartanon alueelle tapahtuu n. 5 vuoden sisällä. Rakentamisen seuranta tapahtuu kaupungin normaalin rakennusvalvonnan puitteissa.

12 ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN 12 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun och område: BORGÅ STAD, ILLBY Lägenheter: Berör lägenheterna Abborträsk RNr 4:201 i Molnby by och Abborträsk I RNr 1:95 i Kreppelby by. Planeområdets läge: Abborträsk stranddetaljplan omfattar lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I öster om Illby bycentrum ca. 10 km österut från Borgå centrum. Planeområdets läge framgår av kartbilaga 1. Detaljplan: Detaljplanens namn är Abborträsk stranddetaljplan. Stranddetaljplanen berör båda lägenheterna i sin helhet och Abborträsket hör i sin helhet till lägenheten Abborträsk. Planeområdets totala yta är 45,61 ha, varav Abborträskets vattenområde utgör 2,68 ha. Träskets strandlinje är ca. 500 m lång. Detaljplanens mål är att bilda ett antal nya fritidsbostadstomter i områdets norra del kring en liten träningsbana för golfspel. Planläggare: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160. Adress: Nyponstigen 3, Borgå. Tel: , e-post: Handläggning: Anhängigjord: Hörande i beredningsskedet (MBF 30 ) Framlagd till påseende (MBF 27) Godkänd av plan- och byggnadsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen: Godkänd av stadsfullmäktige: Förteckning över bilagor: 1. Detaljplaneområdets översiktliga läge 1: Delgeneralplan för byar och glesbygdsområdena 1: Statistikuppgifter 4. Plan för avlopp 1: Illustration ca. 1: Stranddetaljplanekarta med bestämmelser 1:2000/1: Miljöinventering (F:ma Teppo Häyhä, separat rapport) Borgå den Henrik Wickström

13 13 2 SAMMANDRAG 2.1 Bakgrundsfakta och olika skeden Planläggningen av Abborträsk påbörjades under våren 2004 genom att kontakta Borgå stads stadsplaneringsavdelning. Det första myndighetssamrådet hölls den , varvid konstaterades att en stranddetaljplan kan uppgöras för lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I sålunda att huvuddelen av nybyggnationen placeras inom lägenhetens norra del. Härefter påbörjades också kartläggningen av området. Programmet för deltagande och bedömning färdigställdes Innan utkastet till stranddetaljplan påbörjades utfördes en miljöinventering som grund för planeringen. Miljöinventeringen har färdigställts den Ett utkast till stranddetaljplan har färdigställts den Planeutkastet har behandlats av planläggnings- och byggnadsnämnden Stranddetaljplaneutkastet har reviderats utgående ifrån nämndens beslut. Utkastet var framlagt till påseende enligt MBF Efter utlåtanden och förslagsskedets myndighetssamråd har behövliga justeringar utförts och förslaget var framlagt till påseende enligt MBF 27 under tiden Stranddetaljplanens innehåll 2.3 Genomförande Detaljplanen omfattar tre kvarter med sammanlagt sju nya tomter för fritidsbostäder samt en bebyggd. Golfplaneområdet har avsatts som idrottsområde och övriga områden avsätts som jord- och skogsbruks- samt som jord- och skogsbruksområden med särskilda miljövärden. På området finns redan nu en fritidsbostad samt en rökbastubyggnad. De nya tomterna bebyggs senare efter det att golfbanans terrängarbeten och tomtanslutningarna har byggts och området uppsnyggats. Områdets infartsväg har byggts redan då när den befintliga fritidsbostaden har uppförts men vägens sträckning flyttas till en del väster om kvartersområdena. Området ansluts om möjligt till stadens vatien- och avloppsnät, som finns redan nu på ca. 2,9 km:s avstånd i Illby.

14 14 3 UTGÅNGSPUNKTER Allmän beskrivning av området Planeområdet är beläget på bergsområdet öster om Illbyådal. Området består av för södra Finland typisk bergsbunden mark, där låga bergshöjder växlar till momarker i dälderna mellan bergsknallarna. Planeområdets terräng är rätt småskuren och höjdskillnaderna är rätt stora och växlar mellan + 38 ända till +72 m. Inom planeområdet finns ett vattendrag, Abborträsket, vars areal är 2,68 ha. Träskets medeldjup är ca. 4 m och på de djupaste ställena är vattendjupet över 8 m. Träsket utfall rinner söderut till ett kärrområde och härifrån vidare under motorvägen ned mot Illby å Naturmiljö Ca. 30 % av planeområdet består av bergsskogsmark och öppna berg. Skogen på bergshöjderna är gammal och närmast i naturtillstånd. I moskogsdälderna emellan bergen finns ungskog och delvis plantskog. Den förhärskande skogstypen är lingonskog (VT). Däldbottnarna är delvis försumpade. Tallkärret i områdets norra del är utdikat och har förändrats till en torvbottnad moskog. Över skogskärret i områdets södra del har dragits två invidliggande kraftlinjer och skogen har därför här kalhuggits med undantag för en ca. 1 ha stor del av kärrområdet. Abborträskets stränder är i orört tillstånd med undantag för den bebyggda tomten på norrsidan. En separat detaljerad naturinventering har utförts på planeområdet våren och sommaren 2004 av FM Teppo Häyhä (F:ma Teppo Häyhä). Naturinventeringsrapporten finns som en separat bilaga till planebeskrivningen. Utgående ifrån naturinventeringen och tidigare utförda undersökningar kan konstateras att inga skyddade eller utrotningshotade växtarter eller enligt naturvårdslagen skyddade biotoper finns inom stranddetaljplaneområdet. Endast skogsområdena på bergstopparna utgör värdefulla naturområden med tanke på växtlighet och miljö samt som revirområde för nattskärra Bebyggd miljö På området finns en mindre fritidsbostad samt en separat rökbastubyggnad vid Abborträskets norra strand. Till tomten har en bra väg byggts norrifrån.

15 Markägoförhållanden Alla de områden, som berörs av stranddetaljplanen ägs av jordbrukaren Keijo Vilppula från Karsby i Borgå. 3.2 Planeringssituation Gällande markanvändningsplaner Baskarta För området finns inga gällande godkända detaljplaner och ingen generalplan med rättsverkningar. I gällande landskapsplan finns inga reserveringar för området och ej heller i det utkast till ändring av landskapsplanen som är under arbete. För området gäller också den av fullmäktige godkända generalplanen för byar och glesbygdsområden. En del av området är i generalplanen MU-2 område och en del M-5 område. Ett utdrag finns som bilaga 2. Baskartan i skalan 1:2000 har uppgjorts av FM-kartta Oy år Kartan har godkänts av stadsgeodet Terhi Pöllänen den OLIKA SKEDEN I UPPGÖRANDET AV DETALJPLANEN 4.1 Planeringsbehov och beslut Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats den Programmet har godkänts av planläggnings- och byggnadsnämnden den Deltagande och samarbete 4.3 Myndighetssamarbete Såsom ur programmet för deltagande och bedömning framgår kungörs och framläggs programmet för deltagande och bedömning tillsammans med det preliminära stranddetaljplaneutkastet med stöd av MBF 30 under tiden Efter utlåtanden och anmärkningar och behövliga justeringar framlades förslaget till påseende enligt MBF 27 under tiden Ett myndighetssamråd hölls i Borgå den I samrådet där också framlades två preliminära planeskisser, deltog Nylands miljöcentral, Östra-Nylands förbund, Borgå stads miljö-, hälso- och planläggningsmyndigheter samt planläggaren och markägaren.

16 16 Utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning och det härtillhörande stranddetaljplaneutkastet inbegärdes av myndigheterna. Förslagsskedets myndighetssamråd hölls den Vid samrådet överenskoms om ändringar i förslaget. 4.4 Målen för stranddetaljplanen Övergripande planemålsättningar Landskapsplan: Varken i fastställda regionplaner eller i godkända landskapsplaner finns reserveringar för området. Generalplan: För området finns ingen generalplan med rättsverkningar. I den av fullmäktige godkända delgeneralplanen för byarna och glesbygdsområdena är södra delen av området kring Abborträsk MU-2 område, vilket betyder att har naturskyddsvärden, till vilket områdets huvudanvändningsändamål skall anpassas. Övriga områden är M-5 område, vilket också innebär att fritidsbebyggelsen inom området skall regleras med en mera detaljerad planläggning. Dimensioneringsgrunder: Områdets dimensionering baserar sig inte på Abborträskets strandlinjelängd med undantag för den befintliga fritidsbostaden. Grunden för dimensioneringen av nya byggnadsplatser är såsom vid myndighetssamrådet konstaterades den norm, som tillämpats för sk. torra tomter på Emsalö stranddelgeneralplaneområde utökad med ett detaljplanetillägg. Grunddimensioneringsnormen är 1 byggplats/7 ha ända upp till 30 ha och 1 byggplats/20 ha för överstigande arealer, vilket ger 5 byggnadsplatser som utökas med 2 som detaljplaneringstillägg dvs. sammanlagt 7 nya tomter. Planläggnings- och byggnadsnämnden godkände planens dimensionering den Markägarens målsättningar Markägaren har som mål att planera det antal högklassiga tomter som dimensioneringen medger kring en övningsbana för golf med beaktande av att områdets natur och miljö i huvudsak skall bevaras obrutna. Byggandet av övningsbanan för golf och ett effektivt gemensamt reningsverk förutsätter att minst 7 nya tomter kan byggas på området. 4.5 Alternativa lösningar I början av planeringen har utretts olika placeringar av tomter på området men redan när olika alternativ bedömdes vid det första myndighetssamrådet konstaterades att en god målsättning är att

17 17 koncentrera bebyggelsen till områdets norra del och att försöka hålla de obebyggda områdena möjligast enhetliga. Den utförda naturinventeringen talar också för en likadan lösning. 5 REDOGÖRELSE FÖR STRANDDETALJPLANEN 5.1 Planens struktur Stranddetaljplanen grundar sig på ovannämnda mål om att koncentrera det nya byggandet till områdets norra del och med beaktandet av natur och miljö. Alla nya byggnadsplatser har placerats kring den planerade golfövningsbanan. 5.2 Områdesreserveringar Kvartersområden Tomterna har placerats i tre kvarter sålunda att i kvarter nr 1 finns fem tomter och i kvarter nr 2 två tomter väst och sydväst om den planerade golfövningsbanan i kärrsvackan. Den befintliga fritidsbostaden på Abborträskets norrstrand bildar ett eget kvarter nr Övriga områden Golfövningsområdet har anvisats som område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU-1), inom vilket kan anläggas en golfövningsbana med behövliga vattendammar. På området får också placeras ett för området behövligt service/klubbhus. Strandområdena kring Abborträsk har lokalt betydande natur- och miljövärden och har av denna orsak avsatts som MY- områden med särskilda miljövärden. Övriga skogsområden har avsatts som normala skogsbruksområden (M) inom vilka byggnader ej får placeras. De värdefulla bergsområdena har inmärkts som områden särskilt värdefulla för naturens mångfald (luo). 5.3 Stranddetaljplanens konsekvenser Konsekvenser för den bebyggda miljön Med stranddetaljplanen bildas sju nya tomter, som alla har placerats rätt koncentrerat kring den golfövningsbana som byggs på VU-1 området. Övningsbanan byggs med en parklik utformning med vattendammar och trädplanteringar.

18 Huvudbyggnadernas byggnadsytor har placerats i sluttningarna kring det kommande parkområdet och så att alla har utsikt ut över parkområdet med undantag för tomt nr 1 i kvarter nr 2. Byggnaderna inom kvarteren 1-2 har planerats bli anslutna med lågtrycksavlopp till ett gemensamt kemiskt-biologiskt reningsverk, som har planerats bli placerat söder om kvarter 2 väster om Abborträskvägen eller till satdens vatien- och avloppsnät som staden som Best bygger ut i Illby. Det görs också möjligt för kvarteren 3 att ansluta sig till samma avloppsnät. I samma rörgrav placeras också el- och optisk kabel, varvid miljöstörande stolpar inte behöver placeras inom området. Den redan byggda fritidsbostaden i kvarter 3 har redan elektrifierats med jordkabel. En översiktsplan för avloppsnätet finns som bilaga 4. Om avloppssystem inte byggs skall fastigheterna enligt planebestämmelserna förses med komposterande torrdass och sakenlig behandling och infiltrering av gråvatten i enlighet med förordningens stadganden. Härvid blir den spridda fosforbelastningen högst 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 kg P/v och kvävebelastningen 12 kg N/v x 7x 0,25= 21 kg P/v ( 2 pers/fastighet och fritidsbostad 25 % av fast bebyggelses utsläpp). Dessutom måste beaktas att vattendamen och växtligheten häromkring upptar och förbrukar en stor del av näringsbelastningen. Samma uträkning för den befintliga bebyggelsen kring Gäddträsk är för fosfor 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v och för kväve 12 kg N/v x 39 x 0,25= 117 kg P/v. Den nya bebyggelsens andel av bosättningens helhetsbelastning kan således bli högst 15 % men på grund av ovannämnda faktorer blir den i verkligheten betydligt mindre också i det fall att ett centralt avloppssystem inte byggs Konsekvenser för naturen och naturmiljön Inom kvarteren kan de nya byggnaderna byggas utan att väsentligt försämra områdets naturvärden. De mest betydelsefulla bergstopparna har lämnats utanför kvartersområdena såsom också rekommenderats i den utförda miljöutredningen. Sålunda medför bebyggandet av tomterna inte nu eller på längre sikt några större risker för de naturtyper, arter eller biotoper som finns inom angränsande områden. Abborträskets strandskog och växtlighet bibehålls i naturligt tillstånd som MY-områden med undantag för den redan bebyggda tomten, varför träsket naturmiljö bibehålls orörd för framtiden likasom huvuddelen av bergsskogsområdena. Under planeringen kom man fram till att infartsvägen till området måste få en ny sträckning på ca. 400 m väster om kvarter 1 eftersom dessa tomter inte kan anslutas till den befintliga vägen, som kommer att upphöra som körväg.

19 Golfövningsbanans miljökonsekvenser Dränering Den ledande principen för dränering och bevattning av golfbanor är att utnyttja och bibehålla områdets vattenbalans dvs. områdets ytoch dräneringsvatten används för bevattningen. Eftersom fairway-områdena finns kring dammen ca. 1-4 m över dess normalvattenyta och lutningen är mot dammen så behöver fairways ingen särskild dränering. Endast greenerna täckdikas till slutna infiltreringsbrunnar. Allt dräneringsvatten används för bevattning och under växtperioden kommer inga dräneringsvatten ut från täckdikningssystemet och inget överlopp från vattendammen. Bevattning: Bevattningsvatten tas från dräneringsbrunnarna och den damm som byggs på området. Huvudprincipen för bevattningen är att man vattnar möjligast sparsamt för att minska på gräsets längdtillväxt och för att också hålla rotskiktet tunt på ytan, vilket också förhindrar gräsets förtuvning på fairways. Gödsling: På fairways utförs endast grundgödsling två gånger om året med naturgödsel oftast med horn- och algmjöl. Greenerna och utslagsplatserna gödslas med kvävegödsel i vätskeform. Rekommendationen är att använda mindre än 150 kg/n/ha/v. När man omräknar naturgödselmängderna med koefficienter till ren kväve blir det ca. 40 kg/n/ha/v. Den årliga kvävemängden per år blir sålunda: - fairways 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenerna 0,07 ha x150 kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforgödsling används inte på gräsplansområden. Ovannämnda mängder utgör endast ca. 20 % av de gödselmängder som uppställs som villkor för miljöstöd på betesmarksområden. Den årliga kvävegödselmängden är således högst 54 kg N/v. Man utgår i regel ifrån att mindre än 10 % av den årliga gödselmängden urlakas från ständigt med vall- eller gräsbevuxna ytor så blir den årligen urlakade gödselmängden från golfövningsområdet 5,4 kg N/v dvs. betydligt mindre än vad som är tillåtet enligt avloppsvattenförordningen från en enda enskild fritidsbostad idag. För att undvika utsläpp av humus och fasta partiklar under byggnadstiden så byggs bassängerna under den torraste tiden på året och tillfälliga sedimenteringsbassänger anläggs för att minska på slamflykt och humusbelastningen.

20 Bekämpningsmedel: Numera används huvudsakligen tallsåpalösning för bekäpning av mögelsvamp på greenerna. Också bilogiska bekämpningsmedel såsom Rowral och Inhibiter används för bekämpning av mögelsvamp, vilken är det värsta gisslet för golfbanorna. Bekämpning av ogräs är i regel inte nödvändigt om fairways klipps tillräckligt ofta. 20 Sammandrag av miljökonsekvenserna: Golfövningsbanans miljöpåverkan är mycket obetydliga och dess inverkan sträcker sig inte utöver det reserverade VU-1 området. Byggandet av golfövningsbanan på kärrområdet kommer att förändra naturen och landskapet till denna del när myren ändras till ett parkområde med tillhörande vattendammar. Myren är från tidigare utdikad och har redan hunnit förändrats till en torvmoskog, varför ingen oersättlig myr i naturtillstånd ändras till parkområde. Eftersom huvudalternativet är att området ansluts till stadens avloppssystem när nätet i Illby utvidgas till Molnby gårds område, Blair avloppsvattnens miljöpåverkan obefintlig och om ett eget reningsverk byggs så blir inverkan ändå ytterst låg Andra miljö- och samhälleliga konsekvenser De trafikmässiga förhållandena ändras inte nämnvärt från nuvarande. Golfövningsbanans parkering anläggs i början av den tidigare Abborträskvägen, varför ingen utomstående trafik kommer längre in på området. Golfövningsområdet kommer att användas av en begränsad sluten grupp spelare, varför detta inte kommer att märkbart öka på trafiken till området eller annars inverka störande på närmiljön. 5.4 Planbeteckningar och bestämmelser I detaljplanen har använts planebeteckningar i enlighet med miljöministeriets förordning av den Vattenskyddsbestämmelserna har uppgjorts med tanke på att området a) ansluts till stadens avloppsnät b) förses med ett avloppsnät och ett effektivt och väl övervakat avloppsreningsverk (tex. WehoPuts) och c) för byggnader som inte ansluts till avloppsreningsverket gäller förbud mot att installera vattenklosett. 6 GENOMFÖRANDE AV STRANDDETALJPLANEN 6.1 Genomförandeansvar Markägaren ansvarar för genomförandet av stranddetaljplanen i enlighet med stadgandena i MBL.

21 Tidtabell för genomförandet 6.3 Uppföljning Utbyggningen av området kommer att ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggningen av området påbörjas med att röja och bygga ut golfövningsområdet samt med att samtidigt bygga avloppsledningar samt el- och telekablar. Genomförandet av området kan uppskjutas till dess området kan anslutas till stadens avloppsnät ifall nätet utvidgas österut till Molnby gårds området inom ca. 5 år. Uppföljningen av utbyggningen sker inom ramen för stadens normala byggnadstillsyn och övervakning.

22 22

23 23

24 24

25 25 LIITE 3 BILAGA ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN Tilastotietoja Statistikuppgifter Alueenkäyttö Markanvändning Käyttötarkoitus Pinta-ala Tontteja Rak.oik Ranta Användningsändamål Areal/ ha Tomter Bygg.rätt Strand RA -1 5, RA-2 0, VU 3, MY 5, M 28, W 2, Tiealue/Väg 0,4990 Yhteensä/Summa 45,6100 ha k-m2 550 m

26 26

27 27

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast

NE 1 Nevas gård. Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast NE 1 Nevas gård Asemakaavan selostus, luonnos Detaljplanebeskrivning, utkast Maankäyttöjaosto / Markanvändningssektionen 4.6.2014, 15.9.2014 Asianro 512/2012 Asemakaava koskee osia tiloista 1:27, 3:228,

Lisätiedot

Rakennusoikeuden jakautuminen

Rakennusoikeuden jakautuminen Rakennusoikeuden jakautuminen -tontit / Vaihe I / 7 kpl: Päärakennukset (loma-asunnot) + aitat 20% päärakennusten kerrosalasta + saunat, venevajat 7 x 65 m2 = 830 k - m2 = 166 k - m2 = 455 k - m2 -tontit

Lisätiedot

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava

Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa Kommunfullmäktige Kunnanvaltuustossa. Mustasaari. Mittakaava Detaljplan gällande Bockberget utvidgning 2 i Oravais by och Vörå kommun. Asemakaava koskien Bockberget laajennus 2 Oravaisten kylässä ja Vöyrin kunnassa. Godkänd i: Hyväksytty: Kommunstyrelsen Kunnanhallituksessa

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tila: Takvedholm 322-495-13-1. Työ: E26496. Turku, 31.1. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tila: Takvedholm 322-495-13-1 Työ: E26496 Turku, 31.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KEMIÖNSAAREN KUNTA DRAGSFJÄRDIN LÄNTISEN SAARISTON RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Djupvikudden 322-496-2-8 TYÖNUMERO: E27303 TURKU, 16.1.2015 Sweco Ympäristö Oy KEMIÖNSAARI, DRAGSFJÄRDIN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30.

KEMIÖNSAAREN KUNTA. Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos. Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20. Työ: E24835.30. KEMIÖNSAAREN KUNTA Dragsfjärdin itäisen saariston rantaosayleiskaavan muutos Tilat: 322-495-11-48 322-495-11-49 322-495-11-20 Työ: E24835.30.00 Turku, 30.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin

Lisätiedot

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue

Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Hangon kaupunki Casinon kortteli 309, Plagenin uimarannan ja Puistovuorten alue Asemakaavaselostus, EHDOTUS Asemakaavanmuutos koskee: 3. kaupunginosa, korttelit 304, 309 ja 322 sekä vesi-, puisto- ja katualueet.

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090

Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun. Bergön kylä Bergös by. Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98. Työ/arbete: E25090 Kemiönsaaren kunta Kimitoöns kommun Bergön kylä Bergös by Bergholmenin ranta-asemakaavan muutos Stranddetaljplaneändring för Bergholm Kiinteistöt Fastigheter Berghamn 322-488-1-97 Bergudd 322-488-1-98

Lisätiedot

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030

VAASAN YLEISKAAVA 2030 - VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 VAASAN YLEISKAAVA VASA GENERALPLAN 2030 EHDOTUS 23.11.2010 FÖRSLAG 23.11.2010 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU VASA STADSPLANERING 100 VAASAN YLEISKAAVA 2030 GENERALPLAN FÖR VASA 2030 VAASAN KAUPUNKISUUNNITTELU

Lisätiedot

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING MYYRAKSEN KIILAN ASEMAKAAVAMUUTOS MYYRAS DETALJPLANEÄNDRING FÖR MYRAS-KILEN MYRAS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS koskee 18.11.2009 päivättyä asemakaavakarttaa (luonnos) BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2009

Kaavoituskatsaus 2009 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2009 Planläggningsöversikt 2009 Täydennysrakentaminen on ympäristöteko Ilmastonmuutoksen hillinnästä puhutaan paljon ja yhteiskunnan eri sektoreilla

Lisätiedot

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava

Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava 3.12.2012 Strategisk generalplan för Korsholm Mustasaaren strateginen yleiskaava Bilagor Liitetiedostot Korsholms kommun Mustasaaren kunta Centrumvägen 4 Keskustie 4 65610 Korsholm 65610 Mustasaari Växel:

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI KYRKOMALM (20) DETALJPLANÄNDRING KIRKKOMALMIN (20) ASEMAKAAVAMUUTOS Ändring av detaljplanen för tomterna 4 och 10 i kvarter 4 i Kyrkomalm (20) stadsdel i Pargas Asemakaavan

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2011

Kaavoituskatsaus 2011 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2011 Planläggningsöversikt 2011 Kaavoista kaupungiksi! Kaupunkisuunnittelumessut Laiturilla 5. 9. huhtikuuta 2011 Rohkeasti kohti tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2010

Kaavoituskatsaus 2010 Helsingfors stad stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2010 Planläggningsöversikt 2010 Kaupunkisuunnittelu on arvovalintojen taidetta laatuun ja avaamaan ovia myös kansainvälisille suunnittelijoille.

Lisätiedot

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen

Toimenpideselvitys Åtgärdsutredningen Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio Förbättring av riksväg 25 genom att bygga ett mitträcke Valtatien 25 parantaminen rakentamalla keskikaide välillä Meltola-Mustio

Lisätiedot

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning

Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus. Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning YVA-konsultti / MKB-konsult Ramboll Finland Oy Inkoon Raaseporin merituulivoimapuisto ympäristövaikutusten arviointiselostus Havsvindkraftspark utanför Ingå Raseborg miljökonsekvensbeskrivning Hankkeesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO

MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO SUOMEN KIVISORA OY MAA-AINESTEN, KIVILOUHEEN, KIERRÄTYSBETONIN, RISUJEN JA KANTOJEN SEKÄ ASFALTIN KIERRÄTTÄMISEN JA VALMISTAMISEN VASTAANOTTO- JA KÄSITTELYALUE, SIPOO YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON KUNTA MAANKÄYTTÖTIIMI p. 09-23 531 Iso Kylätie 18, Nikkilä 04130 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 SIPOON

Lisätiedot

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation

N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation N 39, Nikkilän pelastusaseman asemakaava N 39, Detaljplan för Nickby räddningstation Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Programmet för deltagande och bedömning 12.8.2010 Asia 1205/2010 Kaavaprosessi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA !" # $ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Alue sijaitsee Siuntion kunnan Störsvikin kylässä ja käsittää uuden tulotien linjauksen kantatieltä 51 kohti Störsvikintietä sekä sen pohjoispuolelle

Lisätiedot

DELGENERALPLAN FÖR GRÄSBÖLE VINDKRAFTSPARK

DELGENERALPLAN FÖR GRÄSBÖLE VINDKRAFTSPARK Avsedd för Kimitoöns kommun Dokumenttyp Bilaga Datum 19.9.2013 KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR GRÄSBÖLE VINDKRAFTSPARK Utlåtanden och anmärkningar om planförslaget KEMIÖNSAAREN KUNTA GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAPUISTON

Lisätiedot

-2, KH 2015-04-13 16:00

-2, KH 2015-04-13 16:00 -2, KH 2015-04-13 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 13.4.2015 klo 16:00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010

SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010. Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH BYGGER 2/2010 Kaavoituskatsaus ja rakentamiskohteet 2010 Planläggningsöversikt och byggnadsprojekt 2010 PÄÄKIRJOITUS LEDARE SUUNNITTELEE JA RAKENTAA ~ PLANERAR OCH

Lisätiedot

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg

Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Närings-, tra k- och miljöcentralen Vaasan satamatien pääsuuntaselvitys Lokaliseringsutredning för Vasa hamnväg 2010 Vaasan kaupunki Vasa stad Mustasaaren kunta

Lisätiedot

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande

Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 Stadsfullmäktige 15.05.2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA. Stadsfullmäktiges ordförande Helsingfors stad Föredragningslista 9/2013 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA 9-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 15.5.2013 kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta

Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet. Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 2 2006 Varsinais-Suomen ja Satakunnan potentiaaliset viemäröintialueet Potentiella områden för anläggning av avlopp i Egentliga Finland och Satakunta Antti

Lisätiedot

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki

ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten. 400 kv voimajohtohankkeessa LÄNSISALMI - VUOSAARI. Vantaa - Helsinki 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 1 Ympäristövaikutusten ARVIOINTISELOSTUS 400 kv voimajohtohankkeessa Vantaa - Helsinki LÄNSISALMI - VUOSAARI 2007 2 400 kv voimajohto Länsisalmi - Vuosaari 400 kv

Lisätiedot

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret. Kaavoituskatsaus 2008

Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret. Kaavoituskatsaus 2008 Helsingfors stad Stadsplaneringskontoret Kaavoituskatsaus 2008 Planläggningsöversikt 2008 Helsinki alkaa rakentaa uutta kantakaupunkia Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuissa on vuosien saatossa kirjoitettu

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot