Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Abborträsk. Ranta-asemakaava Stranddetaljplan. Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan. Wixplan Ab Henrik Wickström"

Transkriptio

1 Abborträsk Ranta-asemakaava Stranddetaljplan Ranta-asemakaavaselostus Beskrivning av stranddetaljplan Porvoon kaupunki / / / Borgå stad Wixplan Ab Henrik Wickström

2 2 ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kunta ja alue: PORVOON KAUPUNKI, ILOLA Kylä ja tilat: Abborträsk niminen tila RN:o 4:201 Myllykylän kylässä ja Abborträsk I niminen tila RN:o 1:95 Kreppelbyn kylässä. Kaava-alueen sijainti Abborträskin ranta-asemakaava koskee Abborträsk ja Abborträsk I nimisiä tiloja Ilolan kylän itäpuolella n. 10 km itään Porvoon keskustasta. Kaavaalueen sijainti ilmenee karttaliitteestä 1. Kaavan nimi ja tarkoitus Asemakaavan nimi on Abborträsk ranta-asemakaava. Ranta-asemakaava koskee molempia tiloja kokonaisuudessaan ja Abborträskin lampi kuuluu kokonaan Abborträskin tilaan. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 45,61 ha, josta Abborträsk lammen vesipinta-ala on 2,68 ha. Rantaviivan pituus on n. 500 m. Asemakaavan tavoitteena on muodostaa uusia vapaa-ajantontteja tilan pohjoisosaan pienen golfharjoitteluradan ympärille. Kaavan laatija: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160 Ruusunmarjapolku 3, Porvoo. Puh: , e-post: Asemakaavan käsittely: Vireilletulo: Laatimisvaiheen kuuleminen (MRA 30 ) Nähtävillä (MRA 27 ) Hyväksytty kaavoitus- ja rakennusltk:ssa Hyväksytty kaupunginhallituksessa: Hyväksytty kaupunginvaltuustossa: Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista: 1. Ranta-asemakaava-alueen yleissijainti 1: Ote kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavasta 1: Tilastotietoja 4. Vesihuoltosuunnitelma 1: Illustraatio n. 1: Ranta-asemakaavakartta määräyksineen 1:2000/1: Luontoselvitys (T:mi Teppo Häyhä, erillisraportti) Porvoossa Henrik Wickström

3 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 2.2 Ranta-asemakaavan sisältö 2.3 Toteuttaminen Abborträskin ranta-asemakaavoitus aloitettiin keväällä 2004 neuvottelemalla Porvoon kaupungin asemakaavaosaton edustajien kanssa. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin jossa todettiin että ranta-asemakaava voidaan laatia Abborträsk ja Abborträsk I tiloille siten että pääosa rakentamisesta sijoitetaan tilan pohjoisosaan. Tämän jälkeen aloitettiin suunnittelualueen pohjakartan laatimista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Ennen ranta-asemakaavaluonnoksen laatimista tehtiin alueella luontoselvitys ranta-asemakaavoituksen pohjaksi. Luontoselvitys on valmistunut Ranta-asemakaavaluonnos on valmistunut Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Ranta-asemakaavaluonnos oli nähtävillä MRA 30 nojalla Nähtävilläolon, lausuntojen ja ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelun perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä MRA 27 nojalla Asemakaava käsittää viisi korttelia, joissa on yhteensä seitsemän uutta loma-asuntotonttia ja yksi jo ennestään rakennettu. Golfharjoittelualue on osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi ja muut alueet on osoitettu maaja metsätalousalueiksi sekä metsätalousalueiksi joilla on ympäristöarvoja. Alueella on olemassa yksi loma-asunto ja siihen liittyvä erillinen savusaunarakennus. Uudet tontit rakennetaan sen jälkeen kun on saatu golfharjoitteluradan maastotyöt ja tonttiliittymät tehty ja maisemoitu. Alueen sisääntulotie on jo rakennettu ensimmäisen loma-asunnon rakentamisen yhteydessä. Sen alkuosan linjaus muutetaan kuitenkin toteutusvaiheessa. Alue pyritään liittämään kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka tällä hetkellä on n. 2,9 km päässä Ilolassa.

4 4 LÄHTÖKOHDAT Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Suunnittelualue sijaitsee Ilolanjoen laakson itäpuolisella kallioylängöllä. Alue on Etelä-Suomen rannikkoalueille tunnusomaista kalliomaastoa, jossa vuorottelevat matalahkot kalliomäet ja näiden väliset kangasmetsänotkot. Suunnittelualueen maasto on pienpiirteistä ja korkeuserot ovat varsin suuret vaihdellen + 38 m:stä aina + 72 m:iin. Suunnittelualueella on yksi vesistö, Abborträsket, jonka pintaala on 2,68 ha. Lammen veden keskisyvyys on n. 4 m syvimpien kohtien ollessa yli 8 m syviä. Lammen purkupuro laskee etelään suoalueelle ja siitä eteenpäin moottoritien alitse Ilolanjokeen. Suunnittelualueesta noin 30 % on kalliometsää ja avokallioita. Lakimetsissä kalliomännikkö on vanhaa ja rakenteeltaan luonnontilaista. Kalliomäkien välisissä kangasmetsäpainanteissa on nuorta ja taimikkovaiheen metsää. Vallitseva metsätyyppi on puolukkatyyppi. Notkojen pohjat ovat paikoin soistuneita. Pohjoisosan räme on ojitettu ja muuttunut turvekankaaksi. Etelä-osan korpisuoalueen yli on vedetty kaksi vierekkäistä voimalinjaa ja suoalueen puusto on osittain tästä syystä hakattu paljaaksi n 1 ha:n alaa lukuunottamatta. Abborträskin rannat ovat luonnontilassa pohjoisrannan lomaasuntotonttia lukuunottamatta. Erillinen yksityiskohtainen luontoselvitys on laadittu kaavoitettavalta alueelta kevään ja kesän 2004 aikana, laatijana FM Teppo Häyhä (T:mi Teppo Häyhä). Luontoselvitysraportti on tämän kaavaselostuksen erillisenä liitteenä. Tehdyn luontoselvityksen ja aikaisemmin tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, ettei asemakaava-alueella esiinny uhanalaisia kasvia eikä luonnonsuojelulain mukaan suojeltuja luontotyyppejä. Ainoastaan kalliometsäalueet ovat arvokkaita luontotyyppikohteita kasvillisuuden ja maiseman kannalta sekä kehrääjän pesimäreviireinä. Suunnittelualueella on yksi loma-asunto sekä siihen liittyvä saunarakennus Abborträskin pohjoisrannalla. Tälle tontille on myös rakennettu hyvä ajotie pohjoisesta.

5 Maanomistus 3.2 Suunnittelutilanne Voimassa olevat kaavat Kaikki alueet, joita ranta-asemakaava koskee omistaa maanviljelijä Keijo Vilppula Porvoon kaupungin Kaarenkylästä. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Vahvistetuissa seutukaavoissa, hyväksytyssä maakuntakaavassa eikä laadittavana olevassa maakuntakaavamuutoksessa ei ole maankäyttövarauksia alueella. Alueella on voimassa valtuuston hyväksymä kylien ja hajaasutusalueiden osayleiskaava. Osa alueesta on MU-5 aluetta ja osa M-5 aluetta osayleiskaavassa. Ote osayleiskaavasta liitteenä Pohjakartta Kaavoituksen pohjakartan mittakaavaan 1:2000 on laatinut FM-kartta Oy vuonna Kaupungingeodeetti Terhi Pöllänen on hyväksynyt pohjakartan ASEMAKAAVAN SUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Suunnittelutarve ja päätökset 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 4.3 Viranomaisyhteistyö Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos on laadittu ja hyväksytty kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa Kuten osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty suunnitelma on kuulutettu ja asetettu nähtäville MRA 30 :n nojalla yhdessä alustavan ranta-asemakaavaluonnoksen kanssa välisenä aikana. Lausuntojen ja muistutusten perusteella on tehty tarpeelliset korjaukset ja ranta-asemakaavaehdotus on ollut MRA 27 :n nojalla nähtävillä Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, jossa myös alustavat vaihtoehtoiset skissit olivat esillä pidettiin Porvoossa Neuvottelussa oli mukana Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan liitto, Porvoon

6 6 kaupungin kaavoitus-, ympäristö- ja terveysviranomaiset, kaavan laatija ja maanomistaja. OAS:sta sekä siihen liittyvästä kaavaluonnok-sesta on pyydetty lausunnot viranomaisilta. Ehdotusvaiheen II-viranomaisneuvottelu pidettiin Tässä yhteydessä sovittiin ehdotukseen tehtävistä muutoksista. Ranta-asemakaavan tavoitteet Yleispiirteiset seudulliset ja yhdyskuntarakenteelliset tavoitteet Maakuntakaava: Vahvistetuissa seutukaavoissa eikä hyväksytyssä maakuntakaavassa ole maankäyttövarauksia alueella. Yleiskaava: Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Valtuuston hyväksymässä kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavassa alueen eteläosa Abborträskin ympärillä on MU- 2 aluetta, joka tarkoittaa että alueella on luonnonsuojelullisia arvoja, johon pääkäyttötarkoitus tulee sopeuttaa. Muu osa on M-5 aluetta, joka edellyttää että loma-asutuksen sijoittamista ohjataan tarkemmalla kaavoituksella. Asemakaavan mitoitusperusteet: Abborträskin rantaviivaa ei ole käytetty mitoitusperusteena muutoin kuin jo olemassa olevan loma-asunnon osalta. Asemakaavan mitoituksen peruslähtökohtana uusien tonttien osalta on kuten viranomaisneuvottelussa todettiin käytetty Emäsalon rantayleiskaavan kuivan maan tonttien mitoitusnormia 1 rakennuspaikka /7ha 30 ha asti ja 1 rakennuspaikka /20 ha ylimenevältä osalta lisättynä ns. hyvän suunnitteluratkaisun kaavoituslisällä. Tämä antaisi 5 rakennuspaikka korotettuna 2 rakennuspaikan asemakaavoituslisällä eli yhteensä 7 uutta rakennuspaikkaa. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi mitoituksen Maaomistajan tavoitteet Maanomistajan tavoitteena on suunnitella mitoituksen rakennettavan pienimuotoisen golf-harjoitteluradan ympärille siten että alueen luonto ja maisema pääosin pystytään säilyttämään ehjänä.radan ja yhteisen jätevedenpuhdistamon rakentaminen edellyttää vähintään 7 uuden rakennuspaikan mitoitusta alueelle. 4.5 Vaihtoehtoiset ratkaisut Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu alkuvaiheessa erilaisia rakennusten sijoitusvaihtoehtoja tilan alueella mutta jo

7 7 viranomaisneuvottelussa vaihtoehtoja vertailtaessa todettiin että hyvä tavoite olisi keskittää rakentaminen alueen pohjoisosaan ja pyrkiä pitämään rakentamattomat alueet mahdollisimman yhtenäisinä. Laadittu luontoselvitys puoltaa myös tällaista ratkaisua. 5 RANTA-ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne 5.2 Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Ranta-asemakaava perustuu yllä esitettyihin tavoitteisiin keskittää rakentaminen alueen pohjoisosiin sekä luonnon ja maiseman säilyttämiseen. Kaikki uudet rakennuspaikat on sijoitettu varsin tiiviisti suunnitellun golf-harjoitteluradan ympärille. Tontit on sijoitettu kolmeen kortteliin siten että korttelissa nro 1 on viisi tonttia ja korttelissa nro 2 on kaksi tonttia painanteessa olevan golfharjoitteluradan länsi ja lounaispuolelle. Olemassa oleva rakennuspaikka Abborträskin rannalla muodostaa oman korttelinsa nro 3. Golf-harjoittelualue on osoitettu urheilupalvelujen alueeksi (VU-1), jolle voidaan rakentaa golf-harjoitteluradan tarvittavine vesielementteineen. Alueelle saa sijoitta alueen käyttöä palvelevan huolto-/kerhorakennuksen. Ranta-alueet Abborträskin ympärillä ovat paikallisesti merkittäviä luonto- ja maisema-alueita ja ne on tämän takia merkitty MY-alueiksi, joilla on erityisiä ympäristöarvoja. Muut metsäalueet on merkitty tavanomaisiksi maa- ja metsätalousalueiksi (M). M-alueille ei saa sijoittaa rakennuksia. M-alueiden arvokkaat kallioalueet on merkitty luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen täkeiksi alueiksi (luo). 5.3 Ranta-asemakaavan vaikutukset Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Ranta-asemakaavalla muodostetaan seitsemän uutta rakennuspaikkaa, jotka kaikki on sijoitettu suhteellisen tiiviisti

8 8 rakennettavan golfharjoitteluradan ympärille (VU-1 alue). Harjoitusrata rakennetaan puistomaisesti lammikoineen ja puuistutuksineen. Päärakennusten rakennusalat on sijoitettu tulevan puistoalueen ympärillä oleviin rinteisiin siten että kaikilla on näkyvyys suoraan puistoalueelle paitsi tontti nro 1 korttelissa nro 2. Kortteleiden 1-2 rakennukset on suunniteltu liitettäväksi matalapaineviemäreillä joko yhteiseen kemiallis-biologiseen panospuhdistamoon, joka on suunniteltu sijoitettavaksi korttelin 2 eteläpuolelle ja Abborträskintien länsipuolelle taikka kaupungin vesi- ja viemäriverkostoon, joka ollaan laajentamassa Ilolan alueella. On myös mahdollista että rakennuspaikka kortteleissa 3 liitetään samaan verkostoon. Jätevesiputkistojen kanssa yhteiseen kaivantoon sijoitetaan myös sähkö- ja valokaapelit, jolloin maisemaa häiritseviä sähkötolppia ei tarvitse sijoittaa alueelle ollenkaan. Rakennettu kortteli nro 3 on jo ennestään sähköistetty maakaapelilla. Viemäröinnin yleissuunnitelma on liitteenä 4. Ellei viemäröintiä ollenkaan rakenneta, on kiinteistöt kaavamääräysten mukaan varustettava kuivakäymälöillä ja harmaat vedet käsiteltävä ja puhdistettava jätevesiasetuksen mukaisella tavalla. Tässä tapauksessa hajakuormituksen määrä voi enintään olla fosforin osalta 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 7 x 0,25 = 21 kg N/v ( 2 henk/kiinteistö ja loma-asunnon kuormitus 25% pysyvän asunnon kuormituksesta). Lisäksi on huomioitava että ympärillä oleva kasvillisuus ja lammikko sitoo ja kuluttaa suuri osa ravinteista. Sama laskelma Lohijärven osalta on fosforin osalta 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v ja typen osalta 12 kg N/v x 39 x 0,25 = 117 kg N/v. Maksimissaan uuden asutuksen osuus asutuksen aiheuttamasta kokonaiskuormituksesta voisi siis olla enintään 15 %, mutta yllä esitetyistä syistä todellisuudessa huomattavasti pienempi myös siinä tapauksessa ettei viemäröintiä rakenneta Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Kortteleiden uudet rakennukset voidaan rakentaa ilman että heikennetään oleellisesti alueen luontoarvoja. Tärkeimmät kalliolakialueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle kuten myös on suositeltu tehdyssä luontoselvityksessä. Siten tonttien rakentamien ei merkittävästi heikennä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä niitä luontotyyppejä, lajeja tai näiden elinympäristöjä, joita esiintyvät korttelialueiden lähiympäristössä.

9 9 Golfharjoitteluradan ympäristövaikutukset Abborträskin rantametsikkö ja kasvillisuus on jätetty luonnontilaiseksi MY-alueeksi, rakennettua loma-asuntoa lukuunottamatta, joten lammen luontoympäristö säilyy koskemattomana tulevaisuudessa kuten myös pääosin kalliometsäalueista. Alueelle jo on olemassa oleva hyväkuntoinen tie mutta on katsottu paremmaksi rakentaa uusi sisääntulotie n. 400 m:n matkalla korttelialueiden länsipuolelle, koska korttelin 1 rakennuspaikat sijaitsevat niin korkealla, ettei niitä voida liittää olemassa olevaan tiehen, joka tältä osin poistuu ajotienä. Kuivatus: Golfkenttien kastelun ja kuivatuksen pääperiaate on alueellisen vesitasapainon hyödyntäminen ja säilyttäminen eli kasteluun käytetään alueelle kertyviä pinta- ja suotovesiä. Koska väylät sijaitsevat lammikon ympärillä n. 1-4 m tulevan keskivedenpinnan yläpuolella ja niiden viettosuunta on lievästi lammikolle päin, väyläalueita ei tarvitse erikseen salaojittaa. Ainoastaan greenit salaojitetaan suljettuihin imeytyskaivoihin. Kaikki suotovedet pyritään käyttämään kasteluun ja kasvukaudella ei tule suotovesiä salaojajärjestelmästä eikä ylivuotoa lammikosta. Kastelu: Kasteluvedet otetaan salaojakaivoista ja alueelle rakennettavasta lammikosta. Pääperiaate kenttien kastelussa on, että kastellaan mahdollisimman vähän ruohon pituuskasvun vähentämiseksi, mikä myös pitää ruohon juuristo pinnalla ja estää samalla ruohon mätästymisen väylillä. Lannoitus: Väyläalueilla suoritetaan normaalisti ainoastaan peruslannoitus kaksi kertaa vuodessa luonnonlannalla eli yleensä sarvi- ja leväjauheella. Greenit ja teealueet lannoitetaan nestemäisellä typpilannoitteella, jonka käyttösuositus on enintään 150 kg/n/ha/v. Kun väyläalueiden luonnonlannoitemäärä muutetaan kertoimella puhtaaksi typeksi se on n. 40 kg/n/ha/v. Vuotuinen kokonaistyppimäärä on alueella siten: - väylät 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenit 0,07 ha x150kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforilannoitusta ei käytetä ruohonurmien lannoitukseen. Tämä määrä on esim. ainoastaan n. 20 % niistä lannoite-

10 10 määristä, joita ovat ympäristötuen saantiehto laidunmailla. Vuotuinen typpilannoitemäärä lannoitusohjeiden mukaan on siis puhtaaksi typeksi muutettuna tämän kokoisella alueella 54 kg/v. Lisäksi lasketaan että vähemmän kuin 10 % lannoitemäärästä huuhtoutuu pysyviltä niittynurmi- ja nurmikkoalueista, jolloin typpihuuhtoutuma golfharjoitteluradalta on 5,4 kg N/v ts. vähemmän kuin yhden ainoan loma-asuntokiinteistön vuotuinen typpikuormitus. Kiintoaines- ja humuspäästöjen vähentämiseksi rakentamisaikana on rakentaminen suoritettava kuivimman kauden aikana. Rakennetaan myös väliaikaisia laskeutumisaltaita kiintoaines- ja humushuuhtoutumien minimoimiseksi. Torjunta-aineet: Nykyään käytetään pääosin mäntysuopaliuosta homesienten torjuntaan greenialueilla. Myös biologisia liuoksia kuten Rowral ja Inhibiter käytetään homesienten torjuntaan, mikä on kenttien suurin vitsaus. Varsinaisia rikkaruohojen torjuntaaineita ei tarvitse käyttää kun väyläalueita leikataan riittävän usein. Yhteenveto ympäristövaikutuksista: Golfkentän ympäristöpäästöt ovat hyvin pienet eikä niiden mahdollisia vaikutuksia ulotu VU-1 alueen ulkopuolelle. Golfharjoittelualueen rakentamien suoalueelle tulee muuttamaan alueen luontoa ja maisemaa tältä osin kun suoalue muutetaan puistoalueeksi vesilammikoineen. Suoalue on jo ennestään ojitettu ja suo on jo aika pitkälle muuttunut turvekankaaksi, joten korvaamatonta luonnontilaista suota ei muuteta puistoalueeksi. Koska liittyminen kaupungin viemäriverkostoon on päävaihtoehto, siinä tapauksessa että Ilolan verkosto laajennetaan suunnitelmien mukaan Myllykylään asti, on jätevesien vaikutus alueen ympäristöön olematon ja jos rakennetaan alueelle pienoispuhdistamon vähäinen Muut ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset Liikenteellisesti tilanne ei muutu merkittävästi nykyisestä. Golfharjoittelualueen pysäköinti järjestetään heti entisen Abborträskintien alkupäässä, joten alueelle ei tule ulkopuolista liikennettä. Golfharjoittelualue tulee pääosin pienen rajatun ja suljetun piirin käyttöön, minkä takia tämä ei tule merkittävästi lisäämään alueen liikennettä eikä muutenkaan vaikuttamaan häiritsevästi ympäristöön.

11 Kaavamerkinnät ja määräykset Ranta-asemakaavassa on käytetty ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksen mukaisia kaavamerkintöjä. Vesihuoltomääräykset on laadittu sitä silmälläpitäen, että alue a) liitetään kaupungin viemäriverkostoon b) viemäröidään tehokkaaseen valvonnan alla olevaan jätevedenpuhdistamoon (esim. WehoPuts) ja c) vesiklosettikielto koskee rakennusta, jota ei liitetä viemäriin ja jätevedenpuhdistamoon. 6 RANTA-ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttamisvastuu 6.2 Toteuttamisen ajoitus 6.3 Toteutuksen seuranta Maanomistaja vastaa ranta-asemakaavan toteuttamisesta MRL määräysten mukaisesti. Alue tullaan toteuttamaan sen jälkeen kun ranta-asemakaava on saanut lainvoiman. Alueen toteuttaminen aloitetaan raivaamalla ja rakentamalla golfharjoittelualue sekä rakentamalla jätevesiviemärit, sähkökaapelit ja tiepohjat. Alueen toteuttaminen voidaan lykätä kunnes alue on liitettävissä kaupungin viemäriverkostoon jos verkoston laajentaminen Ilolasta itään Myllykylän kartanon alueelle tapahtuu n. 5 vuoden sisällä. Rakentamisen seuranta tapahtuu kaupungin normaalin rakennusvalvonnan puitteissa.

12 ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN 12 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Kommun och område: BORGÅ STAD, ILLBY Lägenheter: Berör lägenheterna Abborträsk RNr 4:201 i Molnby by och Abborträsk I RNr 1:95 i Kreppelby by. Planeområdets läge: Abborträsk stranddetaljplan omfattar lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I öster om Illby bycentrum ca. 10 km österut från Borgå centrum. Planeområdets läge framgår av kartbilaga 1. Detaljplan: Detaljplanens namn är Abborträsk stranddetaljplan. Stranddetaljplanen berör båda lägenheterna i sin helhet och Abborträsket hör i sin helhet till lägenheten Abborträsk. Planeområdets totala yta är 45,61 ha, varav Abborträskets vattenområde utgör 2,68 ha. Träskets strandlinje är ca. 500 m lång. Detaljplanens mål är att bilda ett antal nya fritidsbostadstomter i områdets norra del kring en liten träningsbana för golfspel. Planläggare: Wixplan Oy, DI Henrik Wickström, YKS-160. Adress: Nyponstigen 3, Borgå. Tel: , e-post: Handläggning: Anhängigjord: Hörande i beredningsskedet (MBF 30 ) Framlagd till påseende (MBF 27) Godkänd av plan- och byggnadsnämnden Godkänd av stadsstyrelsen: Godkänd av stadsfullmäktige: Förteckning över bilagor: 1. Detaljplaneområdets översiktliga läge 1: Delgeneralplan för byar och glesbygdsområdena 1: Statistikuppgifter 4. Plan för avlopp 1: Illustration ca. 1: Stranddetaljplanekarta med bestämmelser 1:2000/1: Miljöinventering (F:ma Teppo Häyhä, separat rapport) Borgå den Henrik Wickström

13 13 2 SAMMANDRAG 2.1 Bakgrundsfakta och olika skeden Planläggningen av Abborträsk påbörjades under våren 2004 genom att kontakta Borgå stads stadsplaneringsavdelning. Det första myndighetssamrådet hölls den , varvid konstaterades att en stranddetaljplan kan uppgöras för lägenheterna Abborträsk och Abborträsk I sålunda att huvuddelen av nybyggnationen placeras inom lägenhetens norra del. Härefter påbörjades också kartläggningen av området. Programmet för deltagande och bedömning färdigställdes Innan utkastet till stranddetaljplan påbörjades utfördes en miljöinventering som grund för planeringen. Miljöinventeringen har färdigställts den Ett utkast till stranddetaljplan har färdigställts den Planeutkastet har behandlats av planläggnings- och byggnadsnämnden Stranddetaljplaneutkastet har reviderats utgående ifrån nämndens beslut. Utkastet var framlagt till påseende enligt MBF Efter utlåtanden och förslagsskedets myndighetssamråd har behövliga justeringar utförts och förslaget var framlagt till påseende enligt MBF 27 under tiden Stranddetaljplanens innehåll 2.3 Genomförande Detaljplanen omfattar tre kvarter med sammanlagt sju nya tomter för fritidsbostäder samt en bebyggd. Golfplaneområdet har avsatts som idrottsområde och övriga områden avsätts som jord- och skogsbruks- samt som jord- och skogsbruksområden med särskilda miljövärden. På området finns redan nu en fritidsbostad samt en rökbastubyggnad. De nya tomterna bebyggs senare efter det att golfbanans terrängarbeten och tomtanslutningarna har byggts och området uppsnyggats. Områdets infartsväg har byggts redan då när den befintliga fritidsbostaden har uppförts men vägens sträckning flyttas till en del väster om kvartersområdena. Området ansluts om möjligt till stadens vatien- och avloppsnät, som finns redan nu på ca. 2,9 km:s avstånd i Illby.

14 14 3 UTGÅNGSPUNKTER Allmän beskrivning av området Planeområdet är beläget på bergsområdet öster om Illbyådal. Området består av för södra Finland typisk bergsbunden mark, där låga bergshöjder växlar till momarker i dälderna mellan bergsknallarna. Planeområdets terräng är rätt småskuren och höjdskillnaderna är rätt stora och växlar mellan + 38 ända till +72 m. Inom planeområdet finns ett vattendrag, Abborträsket, vars areal är 2,68 ha. Träskets medeldjup är ca. 4 m och på de djupaste ställena är vattendjupet över 8 m. Träsket utfall rinner söderut till ett kärrområde och härifrån vidare under motorvägen ned mot Illby å Naturmiljö Ca. 30 % av planeområdet består av bergsskogsmark och öppna berg. Skogen på bergshöjderna är gammal och närmast i naturtillstånd. I moskogsdälderna emellan bergen finns ungskog och delvis plantskog. Den förhärskande skogstypen är lingonskog (VT). Däldbottnarna är delvis försumpade. Tallkärret i områdets norra del är utdikat och har förändrats till en torvbottnad moskog. Över skogskärret i områdets södra del har dragits två invidliggande kraftlinjer och skogen har därför här kalhuggits med undantag för en ca. 1 ha stor del av kärrområdet. Abborträskets stränder är i orört tillstånd med undantag för den bebyggda tomten på norrsidan. En separat detaljerad naturinventering har utförts på planeområdet våren och sommaren 2004 av FM Teppo Häyhä (F:ma Teppo Häyhä). Naturinventeringsrapporten finns som en separat bilaga till planebeskrivningen. Utgående ifrån naturinventeringen och tidigare utförda undersökningar kan konstateras att inga skyddade eller utrotningshotade växtarter eller enligt naturvårdslagen skyddade biotoper finns inom stranddetaljplaneområdet. Endast skogsområdena på bergstopparna utgör värdefulla naturområden med tanke på växtlighet och miljö samt som revirområde för nattskärra Bebyggd miljö På området finns en mindre fritidsbostad samt en separat rökbastubyggnad vid Abborträskets norra strand. Till tomten har en bra väg byggts norrifrån.

15 Markägoförhållanden Alla de områden, som berörs av stranddetaljplanen ägs av jordbrukaren Keijo Vilppula från Karsby i Borgå. 3.2 Planeringssituation Gällande markanvändningsplaner Baskarta För området finns inga gällande godkända detaljplaner och ingen generalplan med rättsverkningar. I gällande landskapsplan finns inga reserveringar för området och ej heller i det utkast till ändring av landskapsplanen som är under arbete. För området gäller också den av fullmäktige godkända generalplanen för byar och glesbygdsområden. En del av området är i generalplanen MU-2 område och en del M-5 område. Ett utdrag finns som bilaga 2. Baskartan i skalan 1:2000 har uppgjorts av FM-kartta Oy år Kartan har godkänts av stadsgeodet Terhi Pöllänen den OLIKA SKEDEN I UPPGÖRANDET AV DETALJPLANEN 4.1 Planeringsbehov och beslut Ett program för deltagande och bedömning har utarbetats den Programmet har godkänts av planläggnings- och byggnadsnämnden den Deltagande och samarbete 4.3 Myndighetssamarbete Såsom ur programmet för deltagande och bedömning framgår kungörs och framläggs programmet för deltagande och bedömning tillsammans med det preliminära stranddetaljplaneutkastet med stöd av MBF 30 under tiden Efter utlåtanden och anmärkningar och behövliga justeringar framlades förslaget till påseende enligt MBF 27 under tiden Ett myndighetssamråd hölls i Borgå den I samrådet där också framlades två preliminära planeskisser, deltog Nylands miljöcentral, Östra-Nylands förbund, Borgå stads miljö-, hälso- och planläggningsmyndigheter samt planläggaren och markägaren.

16 16 Utlåtanden om programmet för deltagande och bedömning och det härtillhörande stranddetaljplaneutkastet inbegärdes av myndigheterna. Förslagsskedets myndighetssamråd hölls den Vid samrådet överenskoms om ändringar i förslaget. 4.4 Målen för stranddetaljplanen Övergripande planemålsättningar Landskapsplan: Varken i fastställda regionplaner eller i godkända landskapsplaner finns reserveringar för området. Generalplan: För området finns ingen generalplan med rättsverkningar. I den av fullmäktige godkända delgeneralplanen för byarna och glesbygdsområdena är södra delen av området kring Abborträsk MU-2 område, vilket betyder att har naturskyddsvärden, till vilket områdets huvudanvändningsändamål skall anpassas. Övriga områden är M-5 område, vilket också innebär att fritidsbebyggelsen inom området skall regleras med en mera detaljerad planläggning. Dimensioneringsgrunder: Områdets dimensionering baserar sig inte på Abborträskets strandlinjelängd med undantag för den befintliga fritidsbostaden. Grunden för dimensioneringen av nya byggnadsplatser är såsom vid myndighetssamrådet konstaterades den norm, som tillämpats för sk. torra tomter på Emsalö stranddelgeneralplaneområde utökad med ett detaljplanetillägg. Grunddimensioneringsnormen är 1 byggplats/7 ha ända upp till 30 ha och 1 byggplats/20 ha för överstigande arealer, vilket ger 5 byggnadsplatser som utökas med 2 som detaljplaneringstillägg dvs. sammanlagt 7 nya tomter. Planläggnings- och byggnadsnämnden godkände planens dimensionering den Markägarens målsättningar Markägaren har som mål att planera det antal högklassiga tomter som dimensioneringen medger kring en övningsbana för golf med beaktande av att områdets natur och miljö i huvudsak skall bevaras obrutna. Byggandet av övningsbanan för golf och ett effektivt gemensamt reningsverk förutsätter att minst 7 nya tomter kan byggas på området. 4.5 Alternativa lösningar I början av planeringen har utretts olika placeringar av tomter på området men redan när olika alternativ bedömdes vid det första myndighetssamrådet konstaterades att en god målsättning är att

17 17 koncentrera bebyggelsen till områdets norra del och att försöka hålla de obebyggda områdena möjligast enhetliga. Den utförda naturinventeringen talar också för en likadan lösning. 5 REDOGÖRELSE FÖR STRANDDETALJPLANEN 5.1 Planens struktur Stranddetaljplanen grundar sig på ovannämnda mål om att koncentrera det nya byggandet till områdets norra del och med beaktandet av natur och miljö. Alla nya byggnadsplatser har placerats kring den planerade golfövningsbanan. 5.2 Områdesreserveringar Kvartersområden Tomterna har placerats i tre kvarter sålunda att i kvarter nr 1 finns fem tomter och i kvarter nr 2 två tomter väst och sydväst om den planerade golfövningsbanan i kärrsvackan. Den befintliga fritidsbostaden på Abborträskets norrstrand bildar ett eget kvarter nr Övriga områden Golfövningsområdet har anvisats som område för idrotts- och rekreationsanläggningar (VU-1), inom vilket kan anläggas en golfövningsbana med behövliga vattendammar. På området får också placeras ett för området behövligt service/klubbhus. Strandområdena kring Abborträsk har lokalt betydande natur- och miljövärden och har av denna orsak avsatts som MY- områden med särskilda miljövärden. Övriga skogsområden har avsatts som normala skogsbruksområden (M) inom vilka byggnader ej får placeras. De värdefulla bergsområdena har inmärkts som områden särskilt värdefulla för naturens mångfald (luo). 5.3 Stranddetaljplanens konsekvenser Konsekvenser för den bebyggda miljön Med stranddetaljplanen bildas sju nya tomter, som alla har placerats rätt koncentrerat kring den golfövningsbana som byggs på VU-1 området. Övningsbanan byggs med en parklik utformning med vattendammar och trädplanteringar.

18 Huvudbyggnadernas byggnadsytor har placerats i sluttningarna kring det kommande parkområdet och så att alla har utsikt ut över parkområdet med undantag för tomt nr 1 i kvarter nr 2. Byggnaderna inom kvarteren 1-2 har planerats bli anslutna med lågtrycksavlopp till ett gemensamt kemiskt-biologiskt reningsverk, som har planerats bli placerat söder om kvarter 2 väster om Abborträskvägen eller till satdens vatien- och avloppsnät som staden som Best bygger ut i Illby. Det görs också möjligt för kvarteren 3 att ansluta sig till samma avloppsnät. I samma rörgrav placeras också el- och optisk kabel, varvid miljöstörande stolpar inte behöver placeras inom området. Den redan byggda fritidsbostaden i kvarter 3 har redan elektrifierats med jordkabel. En översiktsplan för avloppsnätet finns som bilaga 4. Om avloppssystem inte byggs skall fastigheterna enligt planebestämmelserna förses med komposterande torrdass och sakenlig behandling och infiltrering av gråvatten i enlighet med förordningens stadganden. Härvid blir den spridda fosforbelastningen högst 0,48 kg P/v x 7 x 0,25 = 0,84 kg P/v och kvävebelastningen 12 kg N/v x 7x 0,25= 21 kg P/v ( 2 pers/fastighet och fritidsbostad 25 % av fast bebyggelses utsläpp). Dessutom måste beaktas att vattendamen och växtligheten häromkring upptar och förbrukar en stor del av näringsbelastningen. Samma uträkning för den befintliga bebyggelsen kring Gäddträsk är för fosfor 0,48 kg P/v x 39 x 0,25 = 4,68 kg P/v och för kväve 12 kg N/v x 39 x 0,25= 117 kg P/v. Den nya bebyggelsens andel av bosättningens helhetsbelastning kan således bli högst 15 % men på grund av ovannämnda faktorer blir den i verkligheten betydligt mindre också i det fall att ett centralt avloppssystem inte byggs Konsekvenser för naturen och naturmiljön Inom kvarteren kan de nya byggnaderna byggas utan att väsentligt försämra områdets naturvärden. De mest betydelsefulla bergstopparna har lämnats utanför kvartersområdena såsom också rekommenderats i den utförda miljöutredningen. Sålunda medför bebyggandet av tomterna inte nu eller på längre sikt några större risker för de naturtyper, arter eller biotoper som finns inom angränsande områden. Abborträskets strandskog och växtlighet bibehålls i naturligt tillstånd som MY-områden med undantag för den redan bebyggda tomten, varför träsket naturmiljö bibehålls orörd för framtiden likasom huvuddelen av bergsskogsområdena. Under planeringen kom man fram till att infartsvägen till området måste få en ny sträckning på ca. 400 m väster om kvarter 1 eftersom dessa tomter inte kan anslutas till den befintliga vägen, som kommer att upphöra som körväg.

19 Golfövningsbanans miljökonsekvenser Dränering Den ledande principen för dränering och bevattning av golfbanor är att utnyttja och bibehålla områdets vattenbalans dvs. områdets ytoch dräneringsvatten används för bevattningen. Eftersom fairway-områdena finns kring dammen ca. 1-4 m över dess normalvattenyta och lutningen är mot dammen så behöver fairways ingen särskild dränering. Endast greenerna täckdikas till slutna infiltreringsbrunnar. Allt dräneringsvatten används för bevattning och under växtperioden kommer inga dräneringsvatten ut från täckdikningssystemet och inget överlopp från vattendammen. Bevattning: Bevattningsvatten tas från dräneringsbrunnarna och den damm som byggs på området. Huvudprincipen för bevattningen är att man vattnar möjligast sparsamt för att minska på gräsets längdtillväxt och för att också hålla rotskiktet tunt på ytan, vilket också förhindrar gräsets förtuvning på fairways. Gödsling: På fairways utförs endast grundgödsling två gånger om året med naturgödsel oftast med horn- och algmjöl. Greenerna och utslagsplatserna gödslas med kvävegödsel i vätskeform. Rekommendationen är att använda mindre än 150 kg/n/ha/v. När man omräknar naturgödselmängderna med koefficienter till ren kväve blir det ca. 40 kg/n/ha/v. Den årliga kvävemängden per år blir sålunda: - fairways 1,2 ha x 40 kg/n/ha/v= 44 kg N/v - greenerna 0,07 ha x150 kg/n/ha/v= 10 kg N/v Fosforgödsling används inte på gräsplansområden. Ovannämnda mängder utgör endast ca. 20 % av de gödselmängder som uppställs som villkor för miljöstöd på betesmarksområden. Den årliga kvävegödselmängden är således högst 54 kg N/v. Man utgår i regel ifrån att mindre än 10 % av den årliga gödselmängden urlakas från ständigt med vall- eller gräsbevuxna ytor så blir den årligen urlakade gödselmängden från golfövningsområdet 5,4 kg N/v dvs. betydligt mindre än vad som är tillåtet enligt avloppsvattenförordningen från en enda enskild fritidsbostad idag. För att undvika utsläpp av humus och fasta partiklar under byggnadstiden så byggs bassängerna under den torraste tiden på året och tillfälliga sedimenteringsbassänger anläggs för att minska på slamflykt och humusbelastningen.

20 Bekämpningsmedel: Numera används huvudsakligen tallsåpalösning för bekäpning av mögelsvamp på greenerna. Också bilogiska bekämpningsmedel såsom Rowral och Inhibiter används för bekämpning av mögelsvamp, vilken är det värsta gisslet för golfbanorna. Bekämpning av ogräs är i regel inte nödvändigt om fairways klipps tillräckligt ofta. 20 Sammandrag av miljökonsekvenserna: Golfövningsbanans miljöpåverkan är mycket obetydliga och dess inverkan sträcker sig inte utöver det reserverade VU-1 området. Byggandet av golfövningsbanan på kärrområdet kommer att förändra naturen och landskapet till denna del när myren ändras till ett parkområde med tillhörande vattendammar. Myren är från tidigare utdikad och har redan hunnit förändrats till en torvmoskog, varför ingen oersättlig myr i naturtillstånd ändras till parkområde. Eftersom huvudalternativet är att området ansluts till stadens avloppssystem när nätet i Illby utvidgas till Molnby gårds område, Blair avloppsvattnens miljöpåverkan obefintlig och om ett eget reningsverk byggs så blir inverkan ändå ytterst låg Andra miljö- och samhälleliga konsekvenser De trafikmässiga förhållandena ändras inte nämnvärt från nuvarande. Golfövningsbanans parkering anläggs i början av den tidigare Abborträskvägen, varför ingen utomstående trafik kommer längre in på området. Golfövningsområdet kommer att användas av en begränsad sluten grupp spelare, varför detta inte kommer att märkbart öka på trafiken till området eller annars inverka störande på närmiljön. 5.4 Planbeteckningar och bestämmelser I detaljplanen har använts planebeteckningar i enlighet med miljöministeriets förordning av den Vattenskyddsbestämmelserna har uppgjorts med tanke på att området a) ansluts till stadens avloppsnät b) förses med ett avloppsnät och ett effektivt och väl övervakat avloppsreningsverk (tex. WehoPuts) och c) för byggnader som inte ansluts till avloppsreningsverket gäller förbud mot att installera vattenklosett. 6 GENOMFÖRANDE AV STRANDDETALJPLANEN 6.1 Genomförandeansvar Markägaren ansvarar för genomförandet av stranddetaljplanen i enlighet med stadgandena i MBL.

21 Tidtabell för genomförandet 6.3 Uppföljning Utbyggningen av området kommer att ske efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. Utbyggningen av området påbörjas med att röja och bygga ut golfövningsområdet samt med att samtidigt bygga avloppsledningar samt el- och telekablar. Genomförandet av området kan uppskjutas till dess området kan anslutas till stadens avloppsnät ifall nätet utvidgas österut till Molnby gårds området inom ca. 5 år. Uppföljningen av utbyggningen sker inom ramen för stadens normala byggnadstillsyn och övervakning.

22 22

23 23

24 24

25 25 LIITE 3 BILAGA ABBORTRÄSK RANTA-ASEMAKAAVA ABBORTRÄSK STRANDDETALJPLAN Tilastotietoja Statistikuppgifter Alueenkäyttö Markanvändning Käyttötarkoitus Pinta-ala Tontteja Rak.oik Ranta Användningsändamål Areal/ ha Tomter Bygg.rätt Strand RA -1 5, RA-2 0, VU 3, MY 5, M 28, W 2, Tiealue/Väg 0,4990 Yhteensä/Summa 45,6100 ha k-m2 550 m

26 26

27 27

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 64 23.09.2015

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

6 20.01.2016 25 02.02.2016

6 20.01.2016 25 02.02.2016 Maankäyttöjaosto/ Markanvändningssektionen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 6 20.01.2016 25 02.02.2016 Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen asettaminen Pohjois-Paippisten osayleiskaava-alueelle / Utfärdande

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Päiväys HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 26.5.2014 HANKO TJÄRUHOLMEN Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.6.2011 RANTA-ASEMAKAAVA 1.6.2011 TAMMELAN KUNTA Lunkaan kylä Kiinteistö Mäkilä RN:o 17:0 Tammelan kunta Kunnanhallitus TAMMELAN KUNTA 2(5) Tunnistetiedot: Kunta: Kaavan nimi: Suunnittelualue: Kaavan laadituttaja: Tammela Pääjärven

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN PIIPSJÄRVEN KYLÄN TILOJA SOUTULA 46:20 JA SURFIRANTA 46:12 KOSKEVA RANTA-ASEMAKAAVA Kaavan päiväys: 26.6.2012

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas).

Kaava-alue sijaitsee Träskissä Houtskarin Näsbyn eteläpuolella (punainen rengas). MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 14.10.2015 PARAINEN HOUTSKARI TRÄSK, BRÄNDHOLM RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN ANTAMAT LÄHTÖKOHDAT MRL 62, 63 ja 64 SEKÄ MRA 30 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) LIPERIN KUNTA PYHÄSELÄN TELMONSELÄN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN

Lisätiedot

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari MIELGNJARGAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA

ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA ULVILA PALUS PALUSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE LÄHIVIRKISTYSALUETTA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU LÄHIVIRKISTYSALUE ULVILASSA 5.3.2013 MAANKÄYTTÖOSASTO 1. PERUS-

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA

HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA 1 MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 15.11.2013 HANKO, VESTERVIK RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013

NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä. Työ: E26049. Turku, 25.3.2013 NAANTALIN KAUPUNKI Ajolan Kylä Ajolan-Kunstenniemen ranta-asemakaavan muutos Työ: E26049 Turku, 25.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS

INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS PARAINEN INIÖN YLEISKAAVAN MUUTOS PERKALA, HEMGÅRDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman 2016 KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 28.1.2016. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS

2016 Kortteli 14 rakennuspaikka 5. Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos. Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 KAAVASELOSTUS 14.4.2016 Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS 28.8.2013 28.11.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTTAMINEN Keskinen/ Tilat Järvikannas 1:34 ja Ellivuori 1:57 Kelkjärvi/Tilat Järvelä 1:68 ja Soramäki 1:129 Päiväys 23.1.2017 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016

Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Pello, Asemakaavan muutos kortteli 144 rakennuspaikka 3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.5.2016 Pellon kunta Seitap Oy 2016 Seitap Oy Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS-

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, YLIKYLÄ ALAKNUUSSI RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS- Koskien Ylikylän tiloja: Alaknuussi 484-417-5-85, Kuusipalsta 484-417-5-92, Joutsenpalsta 484-417-5-93, Kaislaranta 484-417-5-94

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) KITTILÄN KUNTA, 2. KUNNANOSA, LEVI Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2(7) 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus

VAALAN KUNTA. ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus VAALAN KUNTA ÄPÄTINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx Kaavaehdotus xx Hyväksymispäivämäärät: Kunnanhallitus xx / xx Kunnanvaltuusto xx / xx Selostus koskee 25.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot