MATERIAALIN TURVAPIDE DATA ARKKI Käyttöturvallisuustiedote ETY-säädöksen 91/155/ETY mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATERIAALIN TURVAPIDE DATA ARKKI Käyttöturvallisuustiedote ETY-säädöksen 91/155/ETY mukaisesti"

Transkriptio

1 Page 1 of 5 MATERIAALIN TURVAPIDE DATA ARKKI Käyttöturvallisuustiedote ETY-säädöksen 91/155/ETY mukaisesti Päivämäärä-juklkaistu: 08/15/2002 MSDS Viittaen No: SDS46.1 Päivämäärä-tarkistettu: 04/01/2004 Tarkastus No: 1 1. COMPANY IDENTIFICATION TUOOTTEEN SELOSTE: Glass Cleaner Concentrate TUOTTEEN KOODI: 46 Tuotteen formulaationimi: Glass Cleaner Concentrate TAVARAMERKKI: Glass Cleaner VALMISTAJA Auto Wax Company, Inc. Auto magic 1275 Round Table Drive USA Dallas, TX KULJETUS: TUNNIN HÄTÄPUHELIN NUMEROT HÄTÄPUHELIN: KOMPOSIITIO / INFORMAATIO AINEOSISTA E4mikaalinen Nimi Paino% CAS# Einecs# 2-Butoxyethanol Propan-2-ol (isopropyl alcohol) Sodiumlauryl sulphate EEC NIMILAPPU SYMBOOLI JA LUOKITTELU KOMMENTIT: (1) Xn/Xi R20/21/22-37 (2) F/Xi R (3) Xn/Xi R22-36/38 3. VAAROJEN TUNNISTAMINEN HÄTÄTILANTEEN TARKISTUS VÄLITTÖMÄT KONSERNIT: Vahingollinen, jos on nielty. MAHDOLLISET TERVEYSDELLISET VAIKUTUKSET SILMÄT: HÄTÄTILANNE Lievästi ärsittyvää silmiklle. IHO: Pitkittynyt tai toistuva kontakti saattaa aiheutta rasvan menetystä sekä ihon kuivumista, mikä saattaa johtaa ihon ärsyntään sekä ihotulehdukseen (rakkula). SISÄÄNOTTO: Vahingollinen, jos on nielty. SISÄÄNHENGITYS: Pitkittynyt sisäänhengitys saattaa olla vahingollista. VAIKUTUKSET KOHDE-ELIMEEN: Ei Vakiintunut SYÖPÄ SELOSTUS: Ei Vakiintunut 4. ENSIAPU TOIMENPITEET SILMÄT: Huuhdo silmät heti runsaalla vedellä. Mene lääkärin hoitoon jos ärsytys jatkuu. IHO: Peskää saippualla ja vedellä. Hakeutukaa lääkärin neuvontaan jos kehittyy ärsitystä. SISÄÄNOTTO: Ei pidä aiheuttaa oksennusta. Hakekaa heti lääkärin neuvontaan vassa täytyy tyhjentää ensi apu hoitolassa.

2 MSDS Viittaen No: SDS46.1 Page 2 of 5 SISÄÄNHENGITYS: Siirry raittiiseen ilmaan. Jos hengitys pysähtyy, anna tekohengitystä. Jos hengitys on vaivalloista, anna happea. Hakekaa lääkärin neuvoon. 5. PALOTORJUNNAN TOIMENPITEET LEIMAHDUSPISTE JA MENETELMÄ: ~ 28 c TCC SYTTYMISLIMIITIT: Not Available YLEINEN VAARA: Tulee palamaan jos on tulen alainen. SAMMUTUSAPUVÄLINEET: Käyttäkää alkoholi vaahdosta, hiilidioksidia, tai vesi suihkua kun sammutetaan tuli jossa tämä materiaali on mukana. VAARALLISIA PALAVIA VALMISTEITA: Saattaa palaa tulessa, synnyttäen toksisia höyryjä. RÄJÄHDYSVAARA: Ei Käytettävissä Oleva ITSESYTTYMISEN LÄMPÖTILA: Ei Käytettävissä Oleva SYTTYVYYDEN LIMIITIT: Ei Käytettävissä Oleva VALONHERKKÄÄ STAATTISTA PURKAUSTA: Ei Käytettävissä Oleva ISKUNARKA: Ei Käytettävissä Oleva 6. VAHINGOLLISTEN PURKAUKSIEN TOIMENPITEET VÄHÄINEN VUOTO: Imutaan neste ja puhdistetaan alue puhdistusaineella ja vedellä. SUURI VUOTO: Karttakaa ylivuotamista viemäreihin ja ojiin, jotka johtavat vesistöihin. 7. KÄYTTELY JA VARASTOIMINEN PÄÄTOIMENPITEET: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. KÄSITTELY: Pysykää pois sytytyksen lähteestä. VARASTOINTI: Varastoikaa tiukasti suljetussa säiliössä. ELEKTROSTAATTISEN KARTTUMISEN VAARA: Ei Käytettävissä Oleva 8. RISKIKONTROOLIT/HENKILÖKUNNAN TURVA ALTTIUS OHJEET: OSHA VAARALLISET AINEOSAT (29 CFR L ) VALOITUS LIMIITIT OSHA PEL ACGIH TLV HANKKIJA OEL ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 ppm mg/m 3 2-Butoxyethanol TWA [1] 121 Propan-2-ol (isopropyl alcohol) TWA STEL OSHA LUETTELO KOMMENTIT: 1. iho TEKNILLISET KONTROOLIT: Hyvä yleinen tuuletus pitäisi olla riittävää kontroloimaan ilmassa-liikkuvia määriä. HENKILÖLLINEN SUOJAVARUSTUS

3 MSDS Viittaen No: SDS46.1 Page 3 of 5 SILMÄT JA KASVOT: Käyttäkää suojalasit sivusuojuksin varustettuna (tai suojasilmälasit) sekä kasvosuoja. IHO: Suojaavat nitriilikäsineet HENGITYS: Hengityslaitteeiden suojaohjelmaa, mikä täyttää OSHA sekä ANSI vaatimukset täytyy seurata ainakun työpaikan olosuhteet tekevät pakollisiksi hengityslaitteiden käytön. SUOJAPUKU: Puhtaat, kehon peittävät vaatteet 9. FYYSILLISET JA KEMIKAALISET OMINAISUUDET HAJU: Ominaisuus VÄRI: sininen PH: ~8.5 to 9.5 LIUKENEVUUS VEDESSÄ: 100 % ERITYINEN PAINOVOIMA: ~0.974 gm/ml 10. STABILIITI JA REAKTIIVISUUS KARTETTAVIA TILANTEITA: Karttakaa korkeaita lämpötiloja. STABILITEETTI: Stabiili. 11. TOKSITIETEELLINEN INFORMAATIO AKUUTTINEN SILMÄT: Ei Käytettävissä Oleva Ihon kautta LD 50 : Ei Käytettävissä Oleva IMEYTYMINEN IHON KAUTTA: Ei Käytettävissä Oleva Suun kautta LD 50 : Ei Käytettävissä Oleva Hengittämällä LC 50 : Ei Käytettävissä Oleva SEURAUKSET SILMILLE: Ei Käytettävissä Oleva SEURAUKSET IHOLLE: Ei Käytettävissä Oleva HERKISTYMINEN: Ei Käytettävissä Oleva GENETTINEN MUTAATIO: Ei Käytettävissä Oleva LISÄÄNTYMISVAIKUTUKSET: Ei Käytettävissä Oleva 12. ECOLOGINEN INFORMAATIO YMPÄRISTÖ DATA: Ei Käytettävissä Oleva EKOTOKSIKKOLOOGENEN INFORMAATIO: Ei Käytettävissä Oleva 13. POISTAMISKORVAUKSET HÄVITYS MENETELMÄ: Huomioi viralliset paikalliset ja kansalliset säädökset. 14. KULJETUS INFORMAATIOT ILMAKULJETUS (ICAO/IATA) OIKEA LÄHETYS NIMI: Alcohols, n.o.s. (Isopropyl alcohol) Vaarallisten aineiden luokka 1: 3 UN/NA-numero: 1987

4 MSDS Viittaen No: SDS46.1 Page 4 of 5 PAKKAUS RYHMÄ: III LAIVA (IMO/IMDG) OIKEA LÄHETYS NIMI: Alcohols, n.o.s. (Isopropyl alcohol) Vaarallisten aineiden luokka 1: 3 UN/NA-numero: 1987 PAKKAUS RYHMÄ: III IMDG-MERKINTÄ: EmS-Number 3-06 MFAG-Number 305 EUROOPPALAINEN KULJETUS: ADR/RID VAARAN LUOKITUS: 3 ADR/RID KOHDAN NUMERO: 31 C 15. OHJESÄÄNNÖT EUROOPAN YHTEISÖ EEC NIMILAPPU SYMBOOLI JA LUOKITTELU Tunnus Xi Vaaran kuvaus: Ärsyttävä Pitäkää poissa lasten ulottuvilta. Pitäkääpsc tölkki hyvintuuletetussa paikassa. Jos on sattunut kontakti silmien kanssa, huuhtokaa heti runsaalla vedellä ja hakekaa lääkärin neuvoon. Käyttäkää sopivia hansikkaita. Jos on nielty, hakekaa heti lääkärin neuvoa ja näyttäkää tämä tölkki tai nimilappu. EUROOPAN YHTEISÖN SÄÄDÖS: R-lausekkeet: R10 Syttyvää R36 Ärsyttää silmiä R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta YLEISET KOMMENTAARIT: Luokittelu vaarallisia tuotteita koskevien säädösten mukaisesti, mukaan lukien ETY-ohjeet (67/548/ETY ja 1999/45/ETY). 16. LISÄTIETO PREPARED BY: Barry Brown TARKISTUKSEN REFERAATTI Revision #: 1 This MSDS replaces the August 15, 2002 MSDS. Any changes in information are as follows: VALMISTAJAN VASTUUN KIELTÄMINEN: Tässä annetut tiedot on tarkoitettu kuvaamaan tuotetta sen käyttöön liittyvien tarpeellisten varotoimien kannalta. Niitä ei ole tarkoitettu takaamaan tarkkoja ominaisuuksia, mutta ne perustuvat tämänhetkiseen tuoreimpaan tietoomme. Ei vastuuta. KOMMENTIT: Selite: F Syttyvä Xi Ärsyttävä Xn Haitallinen R11 Helposti syttyvä R22 Terveydelle haitallista nieltynä R36 Ärsyttää silmiä R37 Ärsyttää hengityselimiä

5 MSDS Viittaen No: SDS46.1 Page 5 of 5 R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3 Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 9 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 KRAFFT, S.L. Unipersonal Carretera

Lisätiedot

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W

UNIVERSAL TRACTOR POWER SYN 80W Julkaisupäivä: 24/02/2015 Version pvm: :Versio: 1,0 OSA 1: Aineen/seoksen ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1.1. Tuotteen tunniste Tuotteen olomuoto: Seos

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Synonyymit Yrityksen tunnistetiedot CN751Series Inkjet-tulostus HP MF10 Scitex Cleaner

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Marker pen Valkoinen Bulk 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 PRIMER FD 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Päiväys: 9.9.2009 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu EUn direktiivin 91/155/EY ja sen lisäyksen direktiivin 2001/58/EY mukaan. - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke SPS Loke Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SPS Loke KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 17.09.2010 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi SPS Loke Tuotekoodi 180005 1.2

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Sivu: 1/10 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Artikkelinumero: 1234567890 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttöala

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote. Osmo Color Hoito-ja puhdistusvahaspray

Käyttöturvallisuustiedote. Osmo Color Hoito-ja puhdistusvahaspray Sivu: 1/9 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Osmo Color Hoito-ja puhdistusvahaspray Kauppanimike: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa.

TURVALLISUUSTIEDOTE. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa. TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Synonyymit Aineen/tuotteen käyttötarkoitus Tarkistuspäivä CH150A HP SC101 Cleaning Solution Inkjet-tulostus.

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa GLASSCARE 40 Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Ilfostop Tarkistus 16/04/2014 Laadintapäiväys 7 Tarkastuspäivä 27/11/2013 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tuoteno 1893870

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Muutettu viimeksi 14.02.2012 Versio 8.7 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kristallviolettlösning REACH-rekisteröintinumero Tuote on valmiste. REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedotte 91/155/EY mukainen

Käyttöturvallisuustiedotte 91/155/EY mukainen Sivu: 1/6 1 Aineen tai valmisteen sekä yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Artikkelinumero: 38373 Aineen / valmisteen käyttö Valmistaja/toimittaja: SEM Products, Inc. 651 Michael Wylie Dr.

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Aineen tai valmisteen tunnistustiedot 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kauppanimi Fluormone ES2 Yhtiön/yrityksen tunnistetiedot Life Technologies 5791

Lisätiedot

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink 16-5900 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Chemical family CAS Nro: Product code(s) Yrityksen tunnistetiedot Hätänumero Myrkytystietokeskus

Lisätiedot

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Painatuspäivämäärä 18.03.2010 Tarkistus: 18.03.2010

1907/2006/EY, 31 artikla mukainen. Painatuspäivämäärä 18.03.2010 Tarkistus: 18.03.2010 Sivu: 1/5 1 Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetiedot Aineen / valmisteen käyttö Ohennin Valmistaja/toimittaja: MIPA AG Am Oberen Moos 1 D-84051 Essenbach Tel.: +49(0)8703-922-0

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Sivu: 1/8 Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspäivämäärä 20.01.2011 Versionumero 250

Sivu: 1/8 Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen Painatuspäivämäärä 20.01.2011 Versionumero 250 Sivu: 1/8 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuotetunniste.. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Aineen / valmisteen käyttö

Lisätiedot

CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34

CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 PROGRESS IS OUR COMMITMENT THE EARTH OUR CONCERN CRC Industries Europe bvba Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 Käyttöturvallisuustiedote Regulation

Lisätiedot

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML

NESPOLI BRAVO FLOURESCENT EFFECT 400ML KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi 15-SEA 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot