Käyttöturvallisuustiedote Tämä käyttöturvallisuustiedote on kirjoitettu standardin OSHA 29 CFR mukaisesti.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Tämä käyttöturvallisuustiedote on kirjoitettu standardin OSHA 29 CFR 1910.1200 mukaisesti."

Transkriptio

1 Käyttöturvallisuustiedote Tämä käyttöturvallisuustiedote on kirjoitettu standardin OSHA 29 CFR mukaisesti. LUOKKA B-2: Syttyvä neste, jonka leimahduspiste on alle 37,8 C. Luokka: Syttyvä neste, jonka leimahduspiste on alle 37,8 C. WHMIS (Kuvakkeet) WHMIS (Luokittelu) HCS Osa 1. Kemiallisen tuotteen ja yrityksen tunnisteet Tuotenimi / Kaupallinen nimi Synonyymi Kemiallinen kaava Kemiallinen ryhmittymä Valmistaja/toimittaja TSCA DSL/ NDSL Clario Instant Hand Sanitizer Instant Hand Sanitizer Betco Corporation 1001 Brown Avenue Toledo, Oh (419) TSCA-luettelo: Kaikki ainesosat listattu tai eivät ole listauksen piirissä. Kaikki ainesosat listattu, ellei tässä käyttöturvallisuustiedotteessa toisin mainita. KOODI 776 CAS # Sekoite Validaatiopäivmäärä 3/2/2010 Tulostuspäivämäärä 3/3/2010 Hätätapauksessa Chemtrec (800) Suojavaatetus Osa 2. Tietoa ainesosista ja niiden koostumus Nimi CAS # % painosta Altistumisrajat LC 50 /LD 50 Etanoli ACGIH (Yhdysvallat). TWA: 1000 ppm TWA: 1880 mg/m 3 OSHA (Yhdysvallat). TWA: 1000 mg/m 3 TWA: 1900 mg/m 3 Glyseriini Osa 3. Vaarojen tunnistaminen Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset Mahdolliset krooniset terveysvaikutukset Karsinogeeniset vaikutukset Tämä tuote ärsyttää silmiä. Haitallinen nieltynä. Hengityksen kautta tapahtuva altistuminen voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä. Jos ärsyyntynyttä ihon punoitusta havaitaan, lopeta käyttö. Ei IARC:n, NTP:n, OSHA:n, EU:n tai ACGIH:n luokittelema tai listaama. Osa 4. Ensiapu Silmäkosketus Ihokosketus Hengittäminen Nauttiminen Jos ainetta pääsee silmiin, huuhtele heti runsaalla vedellä. Lopeta käyttö, jos havaittavissa on punoitusta tai ärsytystä. Siirrä raittiiseen ilmaan. Soita heti myrkytyskeskukseen ja pyydä hoito-ohjeita. Älä KOSKAAN anna tajuttomalle potilaalle lääkitystä suun kautta.

2 Osa 5. Palontorjuntatoimenpiteet Palotuotteet Palonsammutusvälineet ja -ohjeet Erityishuomiot palovaaroihin liittyen Erityishuomiot räjähdysvaaroihin liittyen Vaahto, CO2, vesisumu. Osa 6. Onnettomuuspäästötoimenpiteet Pieni päästö tai vuoto Iso päästö tai vuoto Henkilösuojaimet isojen päästöjen tapauksessa Imeytä inerttiin materiaaliin ja aseta soveltuvaan jäteastiaan. Imeytä KUIVAAN maamateriaaliin, hiekkaan tai muuhun syttymättömään materiaaliin. Estä aineen pääsy viemäreihin, kellareihin tai suljettuihin tiloihin. Suojalasit Hansikkaat Osa 7. Käsittely ja varastointi Varoitukset Pidä poissa kuumuuden läheisyydestä. Pidä poissa syttymislähteistä. Maadoita kaikki laitteet, joissa materiaalia käytetään. Älä hengitä kaasuja/höyryjä/haihtumistuotteita/sumua. Soveltumattomuus Varastointi hapot, hapettavat materiaalit Syttyvät materiaalit tulee varastoida erillisessä turvakaapissa tai -huoneessa. Pidä lasten ulottumattomissa. Laitos- ja kaupalliseen käyttöön. Osa 8. Altistumisen hallinta / henkilökohtainen suojaus Hallintalaitteet Henkilösuojaimet Suojavaatteet (kuvakkeet) Silmät Vartalo Hengitys Kädet Hyvän yleistuuletuksen pitäisi riittää hallinnoimaan ilman määriä. Vältä kosketusta silmien kanssa. Erityisiä suojavaatteita ei tarvita. Tuotteen tarkoituksellisissa normaalikäyttöolosuhteissa hengityssuojainta ei tarvita. Ei tiedossa. Altistumisrajat Etanoli TWA: 1000 (ppm) ACGIH (TLV) mukaisesti. TWA: 1880 (mg/m 3 )ACGIH (TLV) mukaisesti TWA: 1000 (ppm) OSHA (PEL) mukaisesti. TWA: 1900 (mg/m 3 )OSHA (PEL) mukaisesti Tiedustele hyväksyttäviä altistumisrajoja paikallisilta viranomaisilta. Osa 9. Fyysiset ja kemialliset ominaisuudet Fyysinen tila ja ulkonäkö Neste. Molekyylipaino Ei tiedossa. ph Haju Maku Väri Mukava. Sininen (vaalea) Kiehuminen/kondensaatio piste Sulamis/jäätymispiste Kriittinen lämpötila Epävakauspiste 37,778 C

3 Ominaispaino 0,884 (vesi = 1) Höyrypaine Höyrytiiviys >1 (ilma = 1) Haihtuvuus >90 % (w/w). VOC 61 (%) Haihtumisnopeus >1 verrattuna veteen Dispersio-ominaisuudet Liukoisuus Tuote on: Itsesyttymislämpötila Leimahduspisteet Syttymisrajat Palovaarat eri aineiden läheisyydessä Räjähdysvaarat eri aineiden läheisyydessä Erittäin vähäistä liukenemista kylmään veteen. Syttyvä. SULJETUSSA ASTIASSA: 16,667 C Määrittelemättä Tulen kuumentamat tynnyrit voivat räjähtää. Osa 10. Stabiliteetti- ja reaktiivisuustiedot Stabiilisuus Ei yhteensopiva useiden aineiden kanssa Tuote on vakaa. hapot, hapettavat materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet Osa 11. Toksikologiset tiedot Pääsytiet Myrkyllisyys eläimille Akuutit vaikutukset ihmisissä Silmät Iho Hengittäminen Nauttiminen Krooniset vaikutukset ihmisissä Erityishuomiot liittyen myrkyllisyyteen eläimissä Erityishuomiot liittyen kroonisiin vaikutuksiin ihmisissä LD50: LC50: Ärsyttävä Silmän ärsytystä luonnehtii punaisuus, vuotaminen ja kutina. Ei-ärsyttävä Tietojemme mukaan tuote ei pääse helposti ihmiskehon sisään. Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksentamista ja ripulia. Haitallinen nieltynä. Hengityksen kautta tapahtuva altistuminen voi aiheuttaa ärsytystä hengityselimissä. Jos ärsyyntynyttä ihon punoitusta havaitaan, lopeta käyttö.

4 Osa 12. Ekologiset tiedot Ekotoksisuus BOD5 ja COD Hajoamistuotteet Hajoamistuotteiden toksisuus Mahdollisesti vaaralliset lyhyen aikavälin hajoamistuotteet eivät ole todennäköisiä. Pitemmällä ajalla hajoamistuotteita voi esiintyä. Erityishuomioita liittyen hajoamistuotteisiin Osa 13. Hävitys Jätetiedot Jätteet tulee hävittää liittovaltion, osavaltion ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Jätevirta Osa 14. Kuljetustiedot DOT (Yhdysvallat) (Kuvakkeet) TDG-luokittelu TDG-luokka 3: Palava neste PIN UN, Oikea kuljetusnimeke, PG Kuljetus meriteitse Kuljetusnimeke: SYTTYVÄT NESTEET, N.O.S. (sisältää etanolia) UNNA: 1993 PG: II Erityisohjeet kuljetukseen Osa 15. Muut määräyksiin liittyvät ohjeet ja kuvakkeet WHMIS (Luokittelu) LUOKKA B-2: Syttyvä neste, jonka leimahduspiste on alle 37,8 C. Sääntelylistat CEPA DSL: Tuotteita ei löytynyt Muut määräykset OSHA: Hazard Communication Standard (29 CFR ) -standardin mukaisesti vaarallinen. Muut luokittelut HCS (U.S.A.) Luokka: Syttyvä neste, jonka leimahduspiste on alle 37,8 C. Yhdysvaltain sääntelylistat Tuotteita ei löytynyt DSD (EEC) R11- Erittäin syttyvää. Kansainväliset sääntelylistat Tuotteita ei löytynyt

5 Hazardous Material Information System (Vaarallisten aineiden tietojärjestelmä, Yhdysvallat) National Protection Association (Kansallinen turvallisuusjärjestö, Yhdysvallat) Käyttöturvallisuustiedotteessa esitetyt vaarojen luokittelujärjestelmät antavat vain pikaviitteet tietoihin vaaroista. KOKO käyttöturvallisuustiedote tulee lukea erityisten vaarojen, ensiapumenetelmien ja henkilösuojainten määrittelemiseksi tuotteen yhteydessä. Erityiset vaarat Osa 16. Muut tiedot Validointi: CRushton Vahvistus: CRushton. Tulostettu Yhteystiedot Maahantuoja: Apac Oy Alavankatu 4 B Lahti Puh Hätänumero: Myrkytystietokeskus , Huomio lukijalle Parhaiden tietojemme mukaan tämän tiedotteen sisältämät tiedot ovat oikein. Sen enempää yllä nimetty toimittaja kuin sen tytäryhtiötkään eivät kuitenkaan ota mitään vastuuta tämän tiedotteen tietojen paikkansa pitävyydestä tai kattavuudesta. Vastuu kaikkien materiaalien soveltuvuudesta on yksin käyttäjän. Kaikki materiaalit voivat käsittää tuntemattomia vaaroja, ja niitä tulee käyttää harkiten. Vaikka tässä on kuvattu tiettyjä vaaroja, emme voi taata, että nämä ovat ainoat olemassa olevat sellaiset. Validoitu Jatkuu seuraavalla sivulla Clario Instant Hand Sanitizer sivu: 5/5

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS

TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS EU Suomi (Finnish) Versio 5 Sivu 1/8 MATERIAALITURVALLISUUDEN TIETOLOMAKE InkSource Ink 16-5900 1. TUOTTEEN/VALMISTEEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTUS Tuotenimi Materiaalien käyttötarkoitukset Hätäpuhelin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Eurooppa 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai seoksen tunnistetiedot

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa.

TURVALLISUUSTIEDOTE. Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle. Ärsyttää silmiä ja ihoa. TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Synonyymit Aineen/tuotteen käyttötarkoitus Tarkistuspäivä CH150A HP SC101 Cleaning Solution Inkjet-tulostus.

Lisätiedot

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.

TURVALLISUUSTIEDOTE. 2-pyrrolidoni Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Alkyylidioli Saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. TURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Aineen/tuotteen käyttötarkoitus version numero 03 Tarkistuspäivä CAS Nro: Yrityksen tunnistetiedot 2. VAARAN

Lisätiedot

MATERIAALIN TURVALLISUUSTIEDOT Sivu / 16 OSA 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT OSA 2 - VAAROJEN TUNNISTAMINEN

MATERIAALIN TURVALLISUUSTIEDOT Sivu / 16 OSA 1 - TUOTTEEN JA YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT OSA 2 - VAAROJEN TUNNISTAMINEN MATERIAALIN TURVALLISUUSTIEDOT Sivu / 16 TUOTENIMI: TUOTENUMERO: TUOTEMERKIN NIMI: L750 CUTTING AND TAPPING FLUID YLEISKÄYTTÖ: Leikkaus ja kierteitysneste TUOTEKUVAUS: Neste KEMIKAALIRYHMÄ: Hiilivety-fluoripolymeeri-seos.

Lisätiedot

Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

Turvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Synonyymit Yrityksen tunnistetiedot CN751Series Inkjet-tulostus HP MF10 Scitex Cleaner

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistetiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Seoksen kauppanimi tai nimitys Rekisteröintinumero Synonyymit Osanumero Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa GLASSCARE 40 Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Valmisteen käyttö Chemical family CAS Nro: Product code(s) Yrityksen tunnistetiedot Hätänumero Myrkytystietokeskus

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 601112-63 MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN TOIMITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT TUOTTEEN NIMI: MOBIL SYNTHETIC CHAIN LUBE (AEROSOL) 26/02/2003 TOIMITTAJA: oy Esso

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 MC200 - MOTORCYCLE CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Tarkistus 01/08/2013 Tarkastuspäivä 19/08/2009 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa Magic Soft & Fresh Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

VeneZ Pohjan tehopesu & näkinpoisto

VeneZ Pohjan tehopesu & näkinpoisto KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi 1.1 Tuotetunniste KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotenimi Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Taxat liquid NR Koodi 112765E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 31 Heinäkuu 2008 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE GE Healthcare KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Noudattaa EU direktiiviä 91/155/ ja sen korjattua muutosta 2001/58/ Suomi Suomi 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

Lisätiedot

NANTEN EP W 2 BETONIMAALI JA BETONILAKKA A-OSA

NANTEN EP W 2 BETONIMAALI JA BETONILAKKA A-OSA KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot