Luento 2 Riskien arvioinnista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luento 2 Riskien arvioinnista"

Transkriptio

1 Luento 2 Riskien arvioinnista Ahti Salo Systeemianalyysin laboratorio Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu PL 11100, Aalto 1

2 Termistöä Vaara (engl. hazard) Tarkoittaa ei-toivotun seuraamuksen (tappion, vahingon) toteutumisen mahdollisuutta Ei ota kantaa mahdollisuuden todennäköisyyteen» Esim. ydinvoimaonnettomuuden säteilypäästö (ilman lisätäsmenteitä) on tässä mielessä vaara Riski Täsmentää tappion lisäksi myös sen todennäköisyyden (tn), jolla vaara toteutuu» Esim. sellaisenaan samansuuruiset ympäristövaikutukset aiheuttavat laitokset ovat riskiltään erilaisia riippuen siitä, miten niissä on alannettu näiden vaikutusten toteutumisen tn:ää Huomioita Termistön käyttö osin epäyhtenäistä Riskiin sisältyy myös tappioiden suuruus Terveysriskien arvioinnissa kuvataan usein altistumisesta aiheutuvat seuraamukset (dose-response, annos-reaktio)» Esim. syöpäkuolleisuus per säteilyannos Teknisten järjestelmien toimimattomuus voi aiheuttaa hyvin erilaisia riskejä» Ml. ympäristö-, talous-, terveys- jne. riskit Pyrkimyksenä järjestelmien tarkoituksenmukainen suunnittelu ja ylläpito, ei numerot sinänsä! 2

3 Riskien arviointi (1/2) Peruskysymykset Mikä voi mennä vikaan? Miten todennäköistä tämä on? Mitä vikaanmenosta voi seurata? Periaate Lähdetään alkutapahtumista (initiating events), jotka voivat haitata järjestelmän toimintaa» Helsinkiin sataa paljon lunta Tunnistetaan ne (jatko)tapahtumat, jotka voivat johtaa haitallisiin seuraamuksiin Rautatievaihteet eivät toimi Junat myöhastyvät Opiskelijat eivät ehdi luennolle Oppiminen jää vähäisemmäksi Työelämässä riskienhallinta heikompaa Riskienhallinta pettää ja tulee onnettomuuksia (seuraamukset riskejä eri tahojen kannalta VR vs Aalto) Arvioidaan näiden määrittyvien uhkaskenaarioiden todennäköisyydet sekä haitallisten seuraamusten suuruudet Ideaali Tunnistetaan kaikki skenaariot, lasketaan näiden todennäköisyydet ja rakennetaan kokonaisvaltainen riskikuva Käytännössä utopistinen tavoite Mat Kaikkea Riskianalyysi ei / Ahti voi Salo tietää tietämättömyys 3

4 Epävarmuudet ja tietämättömyys 4

5 Tietämättömyyden taksonomia Ayyub, Fig

6 Riskien arviointi (2/2) Teknisten järjestelmien riskeistä Vaarojen tunnistaminen» Vaara = tilanne, joka voi antaa edellytyksiä riskin toteutumiselle» Lähtökohtana usein alkutapahtumat (kemialliset, biologiset, mekaaniset, jne.) Järjestelmän rajojen tunnistaminen» Kantavuus, kestävyys, taipuisuus jne. Rajoihin kohdistuvien kuormitusten tunnistaminen» Paine, kuumuus, kiihtyvyys, jne. Rajojen pettämismahdollisuuksien arviointi» Kuluminen, jne. Seuraamusvaikusten arviointi» Vaikutukset ihmisiin, ympäristöön, talouteen, jne. Haasteita Miten huomioida se, että alkutapahtumat voivat esiintyä yhtäaikaa tai peräkkäin? Miten arvioida vain osittain toimivan järjestelmän suoritusrajoja? Miten pystytään ottamaan huomioon seuraamusten kontekstisidonnaisuus? (esim. talvi- vs. kesäolosuhteet) Miten rinnastaa erilaisia seuraamusvaikutuksia? (esim. henkilö-, materiaali- ja ympäristövahingot) 6

7 Riskienhallinta Riskienhallinta koostuu toimista, joilla estetään, rajataan ja minimoidaan vaaroille altistumisesta aiheutuvia tappioita määrittelemällä, vertaamalla, valitsemalla ja panemalla täytäntöön toimenpiteitä huomioonottaen päätöksentekijöiden ja sidosryhmien arvostukset, teknologiset ja taloudelliset reunaehdot sekä lainsäädännölliset ja poliittiset näkökohdat Näkökulmia Monia menetelmiä (mm. kustannushyötyanalyysi, elinkaarianalyysi, monikriteerinen päätöksenteko) 80:20 sääntö 80% riskeistä johtuu 20% uhkaskenaarioista Riskienhallintatoimenpiteiden ideointi on luova prosessi» Aivoriihet, vertailut (benchmarkkaus) Vaihtoehtoisia strategioita» Välttäminen - Esim. kotona pysyminen» Suojautuminen - Esim. turvavyöt» Vähentäminen - Esim. nopeusrajoitukset Riskienhallinnan oltava jatkuvaa Tiedon hankinta, koostaminen, analysointi, tulkinta, johtopäätösten päivitys - tuorein analyysi on usein paras Tukeuduttava monipuolisesti eri tietolähteisiin Tiivis vuoropuhelu ja päätöksentekijöiden kanssa 7

8 Riskiviestintä Riskiviestintä on toimintaa, joka välittää ja jakaa dataa, informaatiota ja tietämystä riskeistä, riskienhallintatoimenpiteistä sekä näiden vaikutuksista päätöksentekijöiden, muiden sidosryhmien ja analyytikoiden kesken Riskin kokeminen (perception) riippuu Viestijästä ja viestistä» Luottamus, uskottavuus, asiantuntevuus, jne. Riskin ominaispiirteistä» Vaarallisuus, ymmärrettävyys, kohdentuvuus, peruutettavuus jne. Haasteita Hyötyjen ja haittojen balansointi» Kenen näkökulmasta katsotaan?» Kuka hyötyy/kärsii? (vrt. sukupolvien tasa-arvo)= Epävarmuuksien luonnehdinta» Nollariskiin ei päästä luotetaanko silti?» Mitä erittäin epätodennäköinen tarkoittaa? Kontekstisidonnaisuus» Kokonaisvaltaisuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa» Epävarmuudet ja työmäärä kasvavat laajuuden myötä» Taustaoletukset määrittävät vaikutuksia» Vrt. ravintoaineiden saannin rajoittaminen (dioksiini) 8

9 Luottamus on helpompi menettää kuin saavuttaa! 9

10 10

11 Riskien kokeminen 11

12 12

13 Suorituskyvyn arvioinnista Suorituskyky Tarkoittaa järjestelmän kykyä suoriutua sille tarkoitetuista tehtävistä kaikkina ajankohtina Huomioita» Voidaan luonnehtia kvalitatiivisesti tai kvantitatiivisesti» Ei ole kvantitatiivisesssa mielessä deterministinen, riippuu toimintaympäristön asettamista vaatimuksista suoritusominaisuuksista Järjestelmä on suorituskykyinen, jos toimintaympäristön asettavat vaatimukset eivät ylitä sen suoritusominaisuuksia 13

14 Riskien arviointi 14

15 Riskiarvioinnin vaiheet (1/2) Vaarojen tunnistaminen Luonnonolosuhteista johtuvat Inhimillisistä järjestelmistä aiheutuvat Erottelu osin keinotekoinen (ks. seur.taulukko 2.2) Force majeur-tekijöitä ei kovin usein käsitellä» Näiden suhteen ei kuitenkaan voitaisi mitään tehdä» Esim. asteroidit liikenneriskien kannalta Esteiden tunnistaminen Esteet poistavat, estävät, rajoittavat ja vähentävät vaaroja, muuntavat näitä tai ennakoivat niiden toteutumista Esteet voivat olla joko» Aktiivisia (so. nimenomaisesti esteeksi suunniteltuja) (vrt. tulvapadot rakentaminen)» Passiivisia (so. esteinä muista syistä toimivia) (vrt. tulvia ehkäisevien suomaastojen säilyttäminen) Samaa vaaraa voi estää yksi tai useampia esteitä Syvyyspuolustus ( defence in depth ): jos yksi este pettää, niin muita jää jäljelle Esteiden suorituskyvyn arviointi Vaara toteutuu, jos esteet pettävät tai vaatimukset ylittävät niiden suorituskyvyn Tällöin seurauksena vaaralle altistaminen 15

16 16

17 Riskianalyysin vaiheet (2/2) Altistumisen arviointi Määrittää, missä määrin henkilöt, tuotantovälineet, luonto ja muu ympäristö jne. altistuvat, jos järjestelmä pettää Kvalitatiisessa riskien arvioinnissa usein karkeita suuruusluokka-arvioita Kvantitatiivisessa riskien arvioinnissa altistuminen arvioidaan tarkemmin ja esitetään numeroin» Esim. miten paljon haitallisia ainesosia pääsee luontoon? Riskivaikutusten kuvaus Täsmentaa, miten altistuminen johtaa haitallisiin seuraamuksiin» Esim. kuinka moni henkilö altistuu, mitä on kunkin altistumisen määrä, mitä vaikutuksia altistumisella on yksilö- ja kokonaistasolla» Annosreaktiomallit (STUK): Yhden sievertin säteilyannos aiheuttaa väestössä keskimäärin 5 % ylimääräisen syöpäkuoleman riskin. Jos ihmistä saa kukin 10 millisievertin annoksen, tästä voi aiheutua ajan mittaan viisi ylimääräistä syöpäkuolema Ulkoisen säteilyn annosnopeus on normaalioloissa noin 0,1 0,2 µsv tunnissa. Kymmenessä tunnissa saamme täten 1 2 mikrosievertin (miljoonasosasievertin) säteilyannoksen. 17

18 Suorituskyvyn ulottuvuuksia Suoritustaso (engl. capability) Täsmentää, miten todennäköisesti järjestelmän suoritusominaisuudet (eng. capacity) vastaavat järjestelmään kohdistuvia vaatimuksia siten, että järjestelmä saavuttaa sille asetetut tavoitteet» Vrt. junaliikenteen suoritustaso max 5 min myöhästys» Jos vaatimukset ylittävät suoritustason, tavoitteita ei saavuteta Tehokkuus (engl. efficiency) Kuvastaa, miten tehokkaasti järjestelmä muuntaa käytetyt panokset tavoitteiden saavuttamiseksi» Järjestelmä on tehoton, jos se käyttää enemmän raakaaineita, materiaaleja tms. panoksia kuin vaihtoehtoiset suorituskykyiset järjestelmät Tehokkuus yksi vaihtoehtoisten järjestelmien arviointiperuste Käytettävyys (engl. availability) Täsmentää, miten todennäköisesti järjestelmä pystyy täyttämään sille asetetut tavoitteet eri ajanhetkinä 18

19 Esimerkkejä Matematiikan ja systeemianalyysin junaliikenteestä laitos Lähde: Ratahallintokeskus 19

20 Riskien arviointi prosessina Peruskysymykset Mitkä kehityskulut voivat aiheuttaa vaaroja? Miten todennäköisiä nämä ovat? Mitä seuraamuksia voidaan odottaa tapahtuvan, jos vaara toteutuu? Riskien arviointiprosessi Täsmennetään vaaraskenaariot Estimoidaan kunkin todennäköisyys Arvioidaan vahingon määrä kussakin skenaariossa Riski voidaan määritellä kolmikkona R S, P, C, i 1,2,, n missä i i i S i = i:s vaaraskenaario P i = i:nnen skenaarion todennäköisyys C i = vahingon suuruus ko. skenaariossa Huomioita Skenaarioiden määrittelyssä pyrittävä kattavuuteen» Muuten riskiarvio jää alakanttiin usein haetaan konservatiivisia riskiarvioita, jotka ovat yläkanttiin Eri skenaarioiden sisällä vahingot eivät deterministiä Eli laaditaanko vähän yleisluontoisia skenaarioita vai paljon paremmin täsmennettyjä?» Haettavat tarkoituksenmukainen tasapaino 20

21 Tilastollinen aggregointi Riskien aggregointi R i f c i i, missä f i = i:nnen skenaarion tilastollinen frekvenssi c i = odotettu tappio ko. skenaariossa Verrataan kahta tapausta Suuronnettomuus» Toteutuu todennäköisyydellä 1x10-6 / vuosi» Odotusarvoinen tappio 1x10 6 henkilön kuolema Pienonnettomuus» Toteutuu todennäköisyydellä 0,1/ vuosi» Odotusarvoinen tappio 10 henkilön kuolema Aggregoidut riskit yhtä suuria, koska (1x10-6 )x(1x10 6 )=(0,10)x(10)=1» Kummankin riski siis 1 kuolema/vuosi Ei vastaa intuitiivista riskikäsitystä» Suuria riskejä halutaan tyypillisesti välttää» Yksilöt ja yhteisöt usein riskipakoisia 21

22 Farmerin käyrä Tulkinta Liittää kuhunkin tappiotasoon todennäköisyyden, jolla päädytään tätä tasoa suurempaan tappioon Huom. Modarreksen kuvassa 2.3. virhe! Excel-esimerkki P(C>c) c 22

23 Farmerin käyriä (1/2) 23

24 Farmerin käyriä (2/2) 24

25 Esimerkki Farmerin käyristä (1/2) Lähtökohtia Laitostyyppi hajoaa todennäköisyydellä p = 0,10 Hajotessaan laitos aiheuttaa 10 henkilön kuoleman Lasketaan riskiprofiilit, kun laitoksia n =1,2,5,10 kpl Binomijakauma Jos laitoksia n, niin niistä hajoaa täsmälleen x kpl todennäköisyydellä n p x n x (1 p ), missä 0 x n x Esimerkiksi jos n = 3, x = 1, niin 3 3! 0.10 (1 0.10) ! 1! Enintään x laitosta hajoaa todennäköisyydellä n p i x i i (1 p ) n i 25

26 Esimerkki Farmerin käyristä (1/2) Todennäköisyys sille, että kuolemia tulee yli c kpl on komplementtitapaus sille, että enintään c/10 laitosta hajoaa n i Fn ( c) 1 p (1 p) i c/10 i Prob distributions 1,000 n i Probabilities 0,800 0,600 0,400 0,200 0, Casualties Farmers curves n=1 n=2 n=5 n=10 Probabilities 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 Cumulative probabilities Casualties n=1 n=2 n=5 n=10 Probabilities 0,700 0,600 0,500 0,400 0,300 0,200 0,100 0, n=1 n=2 n=5 n=10 Casualties 26

27 Todennäköisyystulkinnat (1/2) Subjektiivinen todennäköisyys Kuvastaa kaiken käytettävissä olevan tietämyksen varaan perustuvaa näkemystä siitä, miten mahdollisena tapahtuman toteutumista pidetään Näkökohtia» Kaikkea tietämystä vaikea hankkia» Näkemykset voi poiketa toisistaan tai olla ristiriitaisia» Näkemykset päivitettävissä Bayesin kaavalla P( E H ) P( H ) P( H E), PE ( )» missä P(H) = Hypoteesin a priori tn P(E) = Evidenssin saamisen tn P(H E) = Hypoteesin posteriori tn Todennäköisyydet riskianalyysissä Ilmiöt monesti harvinaisia eivätkä toistettavissa Sovelletaan usein subjektiivisia todennäköisyyksiä Hyödynnetään käytettävissä olevia ja relevantteja tilastoja 27

28 Todennäköisyystulkinnat (2/2) Frekventistinen tulkinta Todennäköisyys on raja-arvo, joka saadaan tarkastelemalla tilastollisesti äärettömän isoksi kasvavaa aineistoa Esim. kruunan (eng. head) todennäköisyys saadaan raja-arvona sarjasta P H N N H, N, jossa kolikkoa heitetään äärettömän monesti ja jossa N = kaikkien heittojen määrä ja N H = saatujen klaavojen määrä Näkökohtia Reaali-ilmiöillä riittäviä toistoja ei voida tehdä» Mahdotonta, liian kallista, liian hidasta» Esim. tuotannonohjaus, koronnostot, suojavallit Toistot eivät tapahdu identtisissä olosuhteissa Tilastot antavat kuitenkin tukea muille analyyseille 28

29 Tilastoperustainen riskien arviointi Frekvenssipohjainen yhdistely Jos tiedetään, mitkä ovat odotusarvoiset vahingot vaaratilanteissa ja miten usein vaaratilanteita toteutuu, niin riskiarvioita voidaan tuottaa näiden tietojen pohjalta Esim. USA:n liikennekuolemat USA:ssa on tilastojen valossa 15 miljoonaa liikenneonnettomuutta vuodessa siten, että 1 henkilö kuolee 300 onnettomuutta kohtia. Liikennekuolemien riskiä voidaan täten kuvata luvulla 6 onnettomuus 1 kuollutta vuosi 300 onnettomuus kuollutta vuosi Huom! Tapahtumia oltava tarpeeksi paljon tilastollisesti muuten luottamusvälit ovat isoja» Vrt. suurten lukujen laki ennuste tarkentuu Tämä tulos varmaan saatavissa tilastoista suoraan Näkökulmana kansakunnan taso ei yksilön» Millä tn:llä yksi nimenomainen henkilö kuolee?» Miten ajotottumukset jne. vaikuttavat? 29

30 Esimerkkejä Salmonella Toiseksi yleisin ruokamyrkytyksen aiheuttaja» Esiintyy kananmunissa, pastöroimattomassa maidossa, lihassa jne. Tilastotietoja USAsta» 19 sairastumista per miljoona syötyä kananmunaa» 710 kuolemaa per miljoona sairastumista» 47 miljardia syötyä kananmunaa» $400 taloudellinen tappio per sairastapaus Mitkä ovat salmonellan odotusarvoiset tappiot (kuolemantapaukset, taloudelliset menetykset)?» sairastumisia 47x10 9 /(1x10 6 )x19= kpl» kuolemia x(710/1x10 6 ) = 634 kpl» taloudelliset tappiot x $ 400 = $ Autokolarit Tilastotietoja USA:sta v. 2003» väkiluku 250 miljoonaa» 6,3 miljoonaa kolaria» 1 loukkaantunut per 3 kolaria» 1 kuolemantapaus per 165 kolaria» kuolemaan johtaneen kolarin odotusarvoiset tappiot $ kuolemasta ja $ omaisuudesta» loukkaantumiseen johtaneen kolarin vastaavasti $ loukkaantumisesta ja $ omaisuudesta» muista kolareista $3 000 omaisuudesta Mitkä ovat kolareista aiheutuvat taloudelliset tappiot? 30

31 Autokolarit (jatkoa) 10-2 Lähde: Liikenneonnettomuudet maanteillä vuonna 2011, Liikenneviraston tilastoja 7/12. 31

32 Riskin mittaamisesta Riskitaso suhteutettava asteikkoon Ajokilometriä kohden suhteutettu riski vähentynyt tätäkin enemmän (lähde: Tiehallinto) 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 /Tieliikenneonnettomuudet_2011.pdf 38

39 39

40 40

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa

Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa / HUHTIKUU 2010 TR Todennäköisyyspohjainen riskien seuranta ydinvoimalaitosten valvonnassa Diplomityö Janne Laitonen Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority /

Lisätiedot

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS

Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS SITRAN RAPORTTEJA 23 Riskien hallinta Suomessa ESISELVITYS S I T R A H E L S I N K I 1 Kirjoittajat: Gaia Group Oy: Harriet Lonka Mari Hjelt Juha Vanhanen Tuomas Raivio

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA

KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA KOKONAISVALTAINEN RISKIENHALLINTA ENERGIA-ALAN KONSERNISSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu, Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 5.3.2010 Soile Heinonen TEKNILLINEN KORKEAKOULU,

Lisätiedot

Turvallisuus kaupan vetovoimatekijäksi

Turvallisuus kaupan vetovoimatekijäksi Raija Järvinen Marko Juvonen Turvallisuus kaupan vetovoimatekijäksi Kokonaisvaltaisen riskienhallinnan toteutuminen kauppakeskusympäristössä toimivissa liikkeissä AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU AALTO

Lisätiedot

Koneyrityksen riskienhallinta

Koneyrityksen riskienhallinta Koneyrityksen enhallinta Näkökulmana seuraavat alat: energia, metsänparannus ja puunhankinta Riskikartta Työprosessin vaihe Riskianalyysi Seurausluokka Riskiluokka Toimenpiteet Seuranta Lukijalle Käsissäsi

Lisätiedot

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 20.8.2010 (julkinen versio) Reino Ratilainen 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön

Arvioinnin kartalla. matka teoriasta käytäntöön M e r v i A a l t o - K a l l i o P a u l a S a i k k o n e n P i r j o K o s k i n e n - O l l o n q v i s t Arvioinnin kartalla matka teoriasta käytäntöön TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS CENTRET FÖR HÄLSOFRÄMJANDE

Lisätiedot

Tutkimusmenetelmät. Sisällys

Tutkimusmenetelmät. Sisällys STADIA VAATETUSALA Tutkimusmenetelmät Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 154. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA

KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Noora Plattonen KETTERÄ PROJEKTINHALLINTA PMBOK:IN JA CMMI:N NÄKÖKULMASTA Tietojärjestelmätieteen kandidaatin tutkielma 8. kesäkuuta 2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi

Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi SUOMEN YMPÄRISTÖ laitoksen toimintaa. Käytännössä se on suuressa määrin päästöjen hallintaa, jossa erityisesti häiriöpäästöjen osuus korostuu nyt ja tulevaisuudessa. Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysin

Lisätiedot

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT

PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT TAMPEREEN YLIOPISTO Oikeustieteiden laitos PÄÄTÖKSENTEKOON LIITTYVÄT INHIMILLISET RISKITEKIJÄT Vakuutustiede Pro Gradu tutkielma Heinäkuu 2009 Ohjaaja: Antti Kanto Päivi Lindroos TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Keskusteluaiheita

Lisätiedot

4 ONNETTOMUUSTAPAHTUMA JA YMPÄRISTÖSEURAAMUKSET

4 ONNETTOMUUSTAPAHTUMA JA YMPÄRISTÖSEURAAMUKSET 4 ONNETTOMUUSTAPAHTUMA JA YMPÄRISTÖSEURAAMUKSET 4.1 Onnettomuustapahtuma Tutkimusta varten oletettiin, että Olkiluodon ydinvoimalaitoksella oli tapahtunut reaktorin sydämen sulamiseen johtanut onnettomuus

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Tutkimus tuotekehityksen tukena

Tutkimus tuotekehityksen tukena TUOTETIEDE Tutkimus tuotekehityksen tukena Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 163. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word- ja Adobe Acrobat-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA

ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta LUT Tuotantotalous Veli-Pekka Lagerblom ICT-VARAUTUMISEN ANALYYSI JA KEHITTÄMINEN JULKISEN SEKTORIN VIRASTOSSA Työn tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Aineettoman pääoman riskienhallinta

Aineettoman pääoman riskienhallinta ESPOO 2008 VTT WORKING PAPERS 104 Aineettoman pääoman riskienhallinta Riskit ja riskienhallinnan käytännöt yrityksissä Eija Kupi, Sanna-Kaisa Ilomäki & Heli Talja VTT Virpi Sillanpää & Antti Lönnqvist

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

Terveydenhuollon laadunhallinta

Terveydenhuollon laadunhallinta Lääkelaitoksen julkaisusarja 2/2004 Terveydenhuollon laadunhallinta Turvallinen hoitoyksikkö - Malli terveydenhuollon hoitoyksikön riskienhallintaan Jari Knuuttila Anna Tamminen Julkaisija: Lääkelaitos

Lisätiedot

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA

Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA Aki Taanila TOIMITUSKETJUN HALLINNAN TYÖKALUJA 10.9.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 1 1 TILASTOLLINEN LAADUNVALVONTA... 2 1.1 Prosessin kyvykkyys... 2 1.2 Prosessin valvonta... 4 1.2.1 Kontrollikaavio keskiarvolle...

Lisätiedot

Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä

Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä 24.5.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Riskienhallinnan strategiat ja menetelmät pk-yrityksissä Risk Management Strategies and Methods in

Lisätiedot

Routio: TUOTETIEDE tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus

Routio: TUOTETIEDE tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus TUOTETIEDE - tuotteiden kehittämistä avustava tutkimus Internet-painos 25.1.2006. Sivuja 263. Kirj. Pentti Routio Löytyy verkosta Word-muodossa osoitteessa www2.uiah.fi/projects/metodi/002.htm Sisällys

Lisätiedot

Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta

Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta Matti Hyppönen Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2012 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION

Lisätiedot

TECHNOLOGY Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja 198 tarvittavat kyvyt ja taidot C S S N I S I G I

TECHNOLOGY Turvallisuusasiantuntijoiden roolit, toimintatavat ja 198 tarvittavat kyvyt ja taidot C S S N I S I G I RE SEARCH SC IE N CE T HNOLOG Y 198 O I G H T S VI S I Teemu Reiman HL ISBN 978-951-38-8192-4 (nid.) ISBN 978-951-38-8193-1 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN-L 2242-1211 ISSN 2242-1211

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin?

Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Yhteistyöseminaari: Työ- ja ympäristöperäisten terveysriskien torjunta: Miten päästä tehokkaisiin tuloksiin? Keskiviikkona 8.10.2014 kello 8:45 14:00 Suuri luentosali, Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot