KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE"

Transkriptio

1 Sivu: 1/8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetukset (EY) n:o 1907/2006 n:o 453/2010) OSIO 1: AINEEN/SEOKSEN JA YHTYMÄN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi: KLOORITABLETIT X G Tuotekoodi: B-025 (THJAVPA150) 1.2. Aineen tai seoksen tarkoituksen mukainen ja tunnistettu käyttö sekä kielletyt käyttökohteet Desinfiointi 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Yrityksen rekisteröintinimi: SOLUSCOPE Osoite: 100 rue du Fauge, ZI Les Paluds Aubagne - RANSKA Puhelin: +33 (0) Faksi: +33 (0) Sopimusvalmistaja: Yrityksen rekisteröintinimi: TOP HYGIENE Osoite: Parc Beaunier 3, rue Louis Antoine Beaunier, ANDREZIEUX BOUTHEON, RANSKA Puhelin: +33 (0) Faksi: Jakelija Suomessa: Yrityksen nimi: SONAR OY Osoite: Taivalmäki 11, ESPOO Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Hätäpuhelinnumero: Yleinen hätänumero 112 Myrkytystietokeskus: (varanumero: ) OSIO 2: VAAROJEN TUNNISTAMINEN 2.1. Aineen tai seoksen luokittelu Direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niihin tehtyjen korjausten mukaisesti Akuutti myrkyllisyys suun kautta: vaarallinen (Xn, R 22) Silmä-ärsytys (Xi, R 36) Hengitysteiden ärsytys (Xi, R 37) Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa (R 31) Vaarallista vesiympäristölle, krooninen myrkyllisyys: erittäin myrkyllistä (N, R 50/53) Seos ei aiheuta fyysistä vaaraa. Katso toimipaikassa oleviin muihin tuotteisiin liittyvät suositukset Etikettimerkinnät Seos on biosideja sisältävä pesuaine. (Katso osio 15.) Direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY sekä niihin tehtyjen korjausten mukaisesti Varoitusmerkit: Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen Sisältää: DIKLOORI-ISOSYANUURIHAPON NATRIUMSUOLAN DIHYDRAATTI Vaaralauseke:

2 Sivu: 2/8 R 50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R 36/37 R 22 R 31 Turvallisuuslauseke: S 61 S 26 S 41 S 2 S 13 S 7/8 S 20 S Muut vaarat Silmiä ja hengitysteitä ärsyttävä. Terveydelle haitallista nieltynä. Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Vältä päästämistä ympäristöön. Katso erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedotteet. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Vältettävä palamisessa ja/tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna. Syöminen ja juominen kielletty käsittelyn aikana. Pakkauksen hävittäminen ongelmajätteenä on käyttäjän vastuulla. Ei saa tyhjentää viemäreihin tai vesistöihin. Ota yhteyttä myrkytystietokeskukseen onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia. Ei saa sekoittaa happoihin. Älä koskaan käytä pakkausta uudelleen. OSIO 3: KOOSTUMUSTA/VALMISTUSAINEITA KOSKEVAT TIEDOT 3.1. Aineet Aine ei täytä REACH-asetuksen (EY) n:o 1907/2006 liitteen II osassa A olevia kriteerejä Seokset Koostumus: Tunniste (EY) 1272/ /548/ETY Huomautus % INDEX: CAS: GHS07, GHS09 Dgr Xn,N Xn;R22 50 x % < 100 EY: Akuutti myrk. 4, H302 Xi;R36/37 Silmä-ärsytys 2, H319 NATRIUMSUOLA N; R50/53 STOT SE 3, H335 DIHYDRAATTI DIKLOORI- Vesi krooninen 1, R31 ISOSYANUURIHAPPO H410 EUH:031 INDEX: CAS: EY: ADIPIINIHAPPO GHS07 Dgr Silmä-ärsytys 2, H319 Xi Xi;R x % < 10 OSIO 4: ENSIAPUTOIMENPITEET Yleissääntönä epävarmoissa tilanteissa tai mikäli oireet jatkuvat, käänny aina lääkärin puoleen. ÄLÄ KOSKAAN anna tajuttomalle henkilölle mitään nieltäväksi Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Altistuminen hengitysteitse: Mikäli pölyä hengitetään, vie henkilö ulos raittiiseen ilmaan ja pidä hänet lämpimänä ja rentona. Mikäli henkilö on tajuton, käännä hänet kylkiasentoon. Ota aina yhteyttä lääkäriin, joka arvioi sairaalaympäristössä tapahtuvan terveydentilan tarkkailun ja oireiden hoidon tarpeen. Mikäli hengitys on epäsäännöllistä tai pysähtyy, anna tekohengitystä ja hälytä paikalle lääkäri. Älä hengitä sisäänpäin uhrin suun tai sierainten kautta. Kosketus silmiin: Pese huolellisesti pehmeällä ja puhtaalla vedellä 15 minuutin ajan pitäen silmäluomet auki.

3 Mikäli havaitset punoitusta, kipua tai näkökyvyn heikkenemistä, ota yhteyttä silmälääkäriin. Kosketus ihoon: Ota huomioon ihon ja vaatteiden, kellon, kenkien jne. väliin mahdollisesti jäänyt aine. Mikäli ärsytystä esiintyy, huuhtele huolellisesti vedellä. Jos tuntemus jatkuu, ota yhteyttä lääkärin. Nieleminen: Minkä tahansa aineen nauttiminen suun kautta kielletty. Sivu: 3/8 Mikäli nielty määrä on vähäinen (korkeintaan yksi siemaisu), huuhtele suu vedellä ja ota yhteyttä lääkäriin. Tahattoman nielemisen yhteydessä ota yhteyttä lääkäriin, joka arvioi sairaalaympäristössä tapahtuvan terveydentilan tarkkailun ja oireiden hoidon tarpeen. Näytä tuotteen etikettiä. Älä yritä oksennuttaa. Soita lääkärille välittömästi Tavallisimmat akuutit ja viivästyneet oireet 4.3. Välitön lääkärinhoito ja tarvittava erityishoito OSIO 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET Tuote ei ole syttyvä Sammutusvälineet Soveltuvat sammutustavat Sammutukseen on käytettävä: - vesisuihketta tai sumutetta - hiilidioksidia (CO2) - vaahtoa - jauhetta. Soveltumattomat sammutustavat Sammutukseen ei saa käyttää: - vesisuihkua Aineeseen tai seokseen liittyvät erityisvaarat Tulipalon yhteydessä muodostuu usein paksua, mustaa savua. Altistuminen hajoamistuotteille voi olla terveydelle vaarallista. Vältettävä savun hengittämistä. Tulipalon yhteydessä voi kehittyä: - häkää (CO) - hiilidioksidia. (CO2) 5.3. Ohjeet palomiehille OSIO 6: ONNETTOMUSPÄÄSTÖJEN YHTEYDESSÄ SUORITETTAVAT TOIMENPITEET 6.1. Henkilökohtaiset varotoimenpiteet, suojavarusteet ja hätätoimenpiteet Katso osioissa 7 ja 8 luetellut turvatoimenpiteet. Muu kuin pelastushenkilökunta Vältä tomujen hengittämistä. Mikäli päästöjen määrät ovat suuria, henkilökunta evakuoidaan suojavarusteita käyttävien ja koulutettujen henkilöiden toimesta. Pelastushenkilökunta Pelastushenkilökunnan tulee käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita. (Katso osio 8.) 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimenpiteet Älä hävitä luontoon (vesistöt, maaperä ja kasvillisuus...) 6.3. Säilytys- ja puhdistustavat sekä -materiaalit Kerää tuote mekaanisesti (lakaisu/imurointi). Asenna säiliöt jätteille, jotka kerätään voimassa olevien säännösten mukaan.

4 6.4. Viitteet muihin osioihin Sivu: 4/8 OSIO 7: KÄSITTELY JA SÄILYTYS Säilytystiloja koskevia vaatimuksia sovelletaan työpajaan, jossa seosta käsitellään Turvallinen käsittely Pese kädet aina käsittelyn jälkeen. Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne, ennen kuin käytät niitä uudelleen. Älä hengitä pölyjä. Palontorjunta: Käsittele hyvin alueilla, joilla on hyvä ilmanvaihto. Estä pääsy luvattomilta henkilöiltä. Suositellut laitteet ja toimenpiteet: Lisätietoja henkilökohtaisista suojavarusteista löytyy osiosta 8. Noudata etikettiin merkittyjä varotoimenpiteitä sekä työsuojelumääräyksiä. Käytä myös hengityssuojaimia joidenkin lyhytaikaisten ja poikkeuksellisten työtehtävien tai hätätoimenpiteiden kohdalla. Kerää päästöt kaikissa tapauksissa niiden alkulähteeltä. Kielletyt laitteet ja toimenpiteet Tupakointi, syöminen ja juominen on kiellettyä tiloissa, joissa seosta käytetään Turvalliseen säilytykseen liittyvät määräykset sekä mahdolliset yhteensopimattomuudet Säilytys Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Suositeltu säilytyslämpötila: +5 C +40 C. Pakkaus Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa tai pakkauksessa, jonka materiaali vastaa alkuperäistä pakkausmateriaalia. Sopimattomat pakkausmateriaalit: - puu - metalli Erityinen loppukäyttö OSIO 8: ALTISTUMISEN HALLINTA/HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET 8.1. Hallintaparametrit Työperäisen altistuksen raja-arvot: - ACGIH:n (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) raja-arvot (TLV), 2010: CAS VME: STEL: Katto-arvo: Kuvaus: Kriteerit: mg/m Altistumisen hallinta Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet, kuten esim. henkilökohtaiset suojavarusteet Käytä puhdistettuja ja asianmukaisesti huollettuja henkilökohtaisia suojavarusteita. Säilytä henkilökohtaisia suojavarusteita puhtaassa paikassa ja erillään työalueesta. Älä koskaan syö, juo tai tupakoi käytön aikana. Riisu saastuneet vaatteet ja pese ne, ennen kuin käytät niitä uudelleen. Varmista riittävä ilmanvaihto, erityisesti suljetuilla alueilla.

5 - Silmä-/kasvosuojukset Varottava kemikaalin joutumista silmiin. Sivu: 5/8 Ennen jauheiden käsittelyä tai pölyn muodostumista käyttöön tulee ottaa normin NF EN 166 mukaiset suojalasit. Silmälaseja ei tule käyttää suojavarusteina. Varustele työpajat, joissa tuotetta käsitellään, jatkuvasti saatavilla olevilla silmienpesulaitteilla. - Käsien suojaaminen Käytä normin NF EN374 mukaisia, tarkoitukseen soveltuvia suojakäsineitä, jotka kestävät kemikaaleja. Käsineet tulee valita käyttötarkoituksen ja työpisteellä tapahtuvan käytön keston mukaan. Suojakäsineet tulee valita työpisteen mukaan: muiden kemiallisten tuotteiden käsittely vaatii fyysisten suojavarusteiden käyttöä (leikkaus, pistot ja lämpösuojaus). Varovaisuutta tulee noudattaa. Suositeltavat ominaisuudet: - vedenkestävät, normin NF EN374 mukaiset käsineet. - Kehon suojaaminen Henkilökunnan käyttämät vaatteet tulee pestä säännöllisesti. Oltuasi kosketuksissa tuotteeseen kaikki saastuneet kehon osat tulee pestä. - Hengityssuojaimet Vältä höyryjen hengittämistä. FFP-hengityssuojaimen tyyppi: käytä normin NF EN149 mukaista kertakäyttöistä ja pölyn suodattavaa puolinaamaria. OSIO 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Tärkeimpien fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien tiedot Yleiset tiedot: Fysikaalinen tila: Ulkomuoto: tabletti Väri: valkoinen kiinteä Haju: kloori Terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tärkeitä tietoja ph vesiliuoksessa: ph: Kiehumispiste/kiehumisalue: Leimahduspistealue: Höyrynpaine: Tiheys: Liukoisuus veteen: Sulamispiste/sulamisalue: Itsesyttymislämpötila: Hajoamispiste/hajoamisalue: 9.2. Muut tiedot OSIO 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus %:ssa liukeneva Seos reagoi happojen kanssa muodostaen vaarallisia määriä myrkyllisiä kaasuja Kemiallinen stabiilisuus Seos on stabiili osiossa 7 mainituissa suositelluissa käsittely- ja säilytysolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vältettävät olosuhteet Vältä: - pölyn muodostumista - kosteutta - altistumista kuumuudelle.

6 Pölyt voivat muodostaa räjähdysalttiin seoksen ilmassa Yhteensopimattomat materiaalit Säilytä erillään: - hapoista - hapettavista aineista - pelkistyviltä aineilta. Muodostaa myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin hapon kanssa. Sivu: 6/ Vaaralliset hajoamistuotteet Lämmön aiheuttama hajoaminen voi vapauttaa/muodostaa: - klooria (C12). Edellä mainituissa olosuhteissa tuote hajoaa ja muodostaa suuria määriä lämpöä, klooria, typpikloridia, kloorivetyä jne. aiheuttaen räjähdysvaaran, mikäli typpikloridin määrä on tarpeeksi suuri. OSIO 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Haitallista nieltynä. Voi aiheuttaa silmiin palautuvia haittavaikutuksia, kuten silmien ärsytystä, joka päättyy täysin 21 päivän havainnointijakson kuluessa. Ärsyttävä vaikutus voi muuttaa hengitysteiden toimintaa ja aiheuttaa myös oireita, kuten yskä, tukehtuminen ja hengitysvaikeudet Aineet Aineelle ei ole saatavilla myrkyllisyyteen liittyviä tietoja Seos Seokselle ei ole saatavilla myrkyllisyyteen liittyviä tietoja. OSIO 12: EKOLOGISET TIEDOT Erittäin myrkyllistä vesieliöille ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Vältä tuotteen päästämistä viemäreihin tai vesistöihin Myrkyllisyys Aineet Seokset Pysyvyys ja hajoavuus Biokertyvyys Liikkuvuus maaperässä PBT- ja vpvb-arviointien tulokset Muut haittavaikutukset OSIO 13: HÄVITTÄMINEN Seos ja/tai pakkaus tulee hävittää direktiivin 2008/98/EY mukaisesti Jätteenkäsittelytavat Älä hävitä vesistöihin. Jätteet: Jätehuolto tulee suorittaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä erityisesti vesistöä, ilmaa, maaperää, kasveja tai eläimiä vaarantamatta. Kierrätä tai hävitä jätteet tämänhetkisen lainsäädännön mukaisesti hyväksytyn kerääjän tai yrityksen kautta. Älä saastuta maaperää tai vesistöjä jätteillä, äläkä hävitä niitä ympäristöön.

7 Saastunut pakkaus: Tyhjää pakkaus kokonaan. Jätä pakkauksen etiketit paikoilleen. Sivu: 7/8 Luovuta hyväksytylle jäteurakoitsijalle. OSIO 14: KULJETUKSEEN LIITTYVÄT TIEDOT Tuote on kuljetettava teitse ADR-asetusten, rautateitse RD-asetusten, meriteitse IMDG-asetusten ja ilmateitse ICAO:n/IATA:n asetusten mukaan (ADR IMDG ICAO/IATA 2012) YK-numero YK:n määrittelemä kuljetusnimi YK3077=YMPÄRISTÖLLE VAARALLINEN MATERIAALI, KIINTEÄ, N.O.S. (dikloori-isosyanuurihapon dihydraatin natriumsuola) Kuljetukseen liittyvien vaarojen luokittelu - Luokitus: Pakkausryhmä III Ympäristövaarat Ympäristölle vaarallinen materiaali: Käyttöön liittyvät erityiset varotoimet ADR/RID Luokka Koodi Pakk gr. Etiketti Ident. LQ Asetus EQ Kat. Tunneli 9 M7 III kg E1 3 E 601 IMDG Luokka 2 Etiketti Pakk gr. LQ EMS Asetus EQ 9 - III 5 kg F-A,S-F 274 E1 335 IATA Luokka 2 Etiketti Pakk gr. Passager Passager Lasti Lasti Huom. EQ 9 - III kg kg A97 E1 A158 A III Y kg G - - A97 E1 A158 A Kuljetus irtotavarana MARPOL73/78-sopimuksen liitteen II ja IBC-koodin mukaisesti OSIO 15: SÄÄNTELYYN LIITTYVÄT TIEDOT Aineelle tai seokselle ominaiset turvallisuuteen, terveyteen ja ympäristöön liittyvä(t) säädökset/lainsäädäntö Erityissäännökset: Pesuaineen pakkausmerkinnät (EY-asetukset n:o 648/2004 ja n:o 97/2006) - 30 % ja enemmän: klooria sisältävät valkaisuaineet

8 - desinfiointiaine. Sivu: 8/8 Biosidien pakkausmerkinnät (asetukset 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 ja direktiivi 98/8/EY) Nimi CAS % TP DIKLOORI-ISOSYANUURIHAPPO g/kg 02 DUHYDRAATTI NATRIUMSUOLA Kemikaalien turvallisuusarviointi OSIO 16: MUUT TIEDOT Koska emme tunne käyttäjän työolosuhteita, tässä käyttöturvallisuustiedotteessa annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme sekä kansallisiin ja paikallisiin säännöksiin. Seosta ei tule käyttää muihin kuin osiossa 1 mainittuihin tarkoituksiin paitsi, jos kirjalliset käsittelyohjeet on toimitettu etukäteen. Kaikkien varotoimenpiteiden soveltaminen paikallisten lakien ja säännösten noudattamiseksi on aina käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan tiedot ovat seokseen liittyvien turvallisuusvaatimusten kuvaus, eivätkä takaa tuotteen laatua. Valmistetta saavat käyttää ainoastaan ammattitaitoiset henkilöt. Osiossa 3 mainittujen H-, EUH- ja R-lausekkeissa käytetyt sanamuodot H302 H319 H335 H410 EUH031 R 22 R 31 R 36 R 36/37 R 50/53 Lyhenteet: Haitallista nieltynä Aiheuttaa vakavaa silmä-ärsytystä Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Muodostaa myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin happojen kanssa Haitallista hengitettynä ja nieltynä Muodostaa myrkyllistä kaasua joutuessaan kosketuksiin happojen kanssa Silmiä ärsyttävä Ärsyttää silmiä ja hengitysteitä Erittäin myrkyllistä vesieliöille; voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä ADR: (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route ) eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) vaarallisten aineiden kansainväliset merikuljetussäännökset IATA: (International Air Transport Association) Kansainvälinen ilmakuljetusliitto ICAO: (International Civil Aviation Organisation) Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö RID: (Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail) vaarallisten aineiden kansainväliset rautatiekuljetussäännökset WGK: (Wassergefahrdungklasse) vesivaaraluokitus

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (ASETUS (EY) n 1907/2006 - REACH) Versio 1.1 (27/03/2014) - Sivu 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (REACH-asetus (EY) nro 1907/2006 - nro 453/2010) KOHTA 1 : AINEEN TAI SEOKSEN JA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 6.7.2011 Edellinen päiväys: 6.7.2011 Sivu 1/6 1. TUOTTEEN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN YHTEYSTIEDOT 1.1 Tuotteen tunnistetiedot Tuotteen nimi "T-Grease" Grease

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015

Versio 3 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.02.2015 Päiväys 11.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A1412A 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 09.04.2015 Edellinen päiväys: 25.04.2014. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen

Lisätiedot

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3

ACC Silicones LTD PRIMER NO 3 Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 9 KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KALUSTEMAALI V 5 SUPER KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 331 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 31/03/2011 Muutettu viimeksi 10/02/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

EURO CAR WASH OY. Pineline Heavy Duty. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Heavy Duty. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland

EURO CAR WASH OY. Pineline Heavy Duty. Käyttöturvallisuustiedote. Pineline Heavy Duty. Pesuaine ajoneuvohuollossa. 11710 Riihimäki Finland Sivu 1/11 Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Koodi: 2345-133001 2345-133002 2345-133003 Kauppanimi 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE OIVA TASOITE KARKEA KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PUUÖLJY KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE CL 201 EY:n asetuksen 1907/2006/EY - tarkistuksen 453/2010 mukaan Päiväys 02/09/2013 Laadintapäiväys 06/05/2011 Muutettu viimeksi 10/07/2013 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.2 Kauppanimi / nimitys: SOFTCARE DOWN WASH 1.1.3 Muut tunnistustavat: EAN (GTIN) 6416977712794 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot