KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (KTT) 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (KTT) 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (KTT) Heinäkuu 2010 / (E/C No1907/2006) Versio: n/a 1. Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste: Tuotetyyppi: Maahantuova yritys: Valmistava yritys: Rapid Fix Adhesive Syanoakrylaatti Varaosalinna Oy Pohjolantie Kauhajoki, Finland Boss Products USA 6470 Grand Haven Road, Norton Shores, MI 49441, USA Lisätietoja: Hätäpuhelinnumero: Varaosalinna Oy, Kauhajoki, puh Lisätietoja käyttöturvallisuus tiedotteesta: 2. Vaaran tunnistaminen Luokittelu: Varoitusmerkit: R-lausekkeet: Main Heath vaarat: R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Xi - Ärsyttävä 37/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Aiheuttaa silmien ja ihon ärsytystä. Liimaa ihon ja silmäluomet hetkessä. 3. Koostumus / tiedot ainesosista I Komponentit CAS numero / EC numero/ % Varoitussymbolit ja lauseet Sisältö Numero. painosta Etyyli / 607- >80 -<= Xi; Ärsyttävä R36/37/38 syanoakrylaatti % % Ei mitään

2 4. Ensiapuohjeet JOS AINETTA ON NAUTITTU: JOS AINETTA ON JOUTUNUT IHOLLE: Hakeudu lääkäriin välittömästi. Tuote polymeroituu nopeasti ja liimautuu suuhun mikä vaikeuttaa sen niellä. Syljen mukana tulee tuotteen jäämiä useiden tuntien ajan. Varmista että hengitystiehyet ovat esteettömiä. Älä levitä tuotetta iholle vaan pese lämpimällä saippuavedellä useita minuutteja. Suuri määrä tuotetta voi aiheuttaa palovammoja. Ihoa voi olla varovaisesti erottaa toisistaan käyttämällä apuna jotakin tylppää esinettä. JOS AINETTA ON HENGITETTY: Jos on altistuttu runsaalle aineesta eriävälle höyrylle, poista henkilö raittiiseen ilmaan. Jos hengitysteiden ärsytys jatkuu, hakeudu lääkärin hoitoon. JOS AINEEN ROISKEITA: ON JOUTUNUT SILMIIN; Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Jos silmäluomet eivät ole liimautuneet kiinni, huuhtele silmäluomien alta. Jos silmäluomet ovat liimautuneet kiinni, vapauta ripset lämpimällä vedellä käyttämällä märkää liinaa tai suppoa tai tarkoitukseen käytettävää silmähuuhtelulaitetta. Älä pakota silmiä auki. Pidä silmät peitettynä, kunnes liiman liuotus on valmis joka kestää yleensä 1-3 päivää. Hakeudu lääkäriin ja varmista ettei polymeroitunutta tuottetta jää silmäluomien taakse, aine saattaa aiheuttaa hankaavia vahinkoa sarveiskalvolle mikäli sitä jää silmäluomien taakse. 5. Palontorjuntatoimenpiteet SOPIVAT SAMMUTUKSEEN KÄYTETTÄVÄT AINEET: Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, sammutusjauhetta, hiilidioksidia tai hienoa vesisuihketta. ERITYISESTI HUOMIOITAVA PALONTORJUNNASSA: Palomiesten tulisi käyttää täyttä suojavaatetusta, ja hengityssuojaimia. Palontorjuntavälineet tulee puhdistaa huolellisesti käytön jälkeen, edelleen suojavaatetusta ja hengityssuojaimia käyttäen. ERITYISET ALTISTUMISVAARAT TULIPALON SATTUESSA: Altistuessaan tulelle, seuraavia ainesosia saattaa vapautua: Hiilidioksidi, typpidioksidi, muita orgaanisia höyryjä. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä HENKILÖVAHINKOJEN ESTÄMISEKSI: YMPÄRISTÖ VAHINKOJEN ESTÄMISEKSI: PUHDISTUSOHJEET: Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Älä päästä ainetta viemäriin eikä vesistöön. Älä puhdistus kankaita tai paperilla absorboimisaineella. Peitä vuotanut aine vedellä, anna polymeroitua ja raaputa polymeroidusta aineesta jäännös varovasti. Polymeroitunut materiaali voidaan hävittää vaarattomaksi jätteeksi.

3 7. Käsittely ja varastointi KÄSITTELY: VARASTOINTI: Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta käytettäessä suuria määriä materiaalia. Avaamisessa on noudatettava varovaisuutta ja sulje astia kun et käytä sitä. Säilytä viileässä, hyvin ilmastoidussa tilassa. Pidäpakkaukset tiiviisti suljettuina kun ne eivät ole käytössä. Materiaalia voidaan pitää alle 0 C säilytyksessä. Ennen tuotteen käyttöä sen pitää saavuttaa huoneenlämpötila Altistumisen ehkäiseminen / henkilökohtaiset suojaimet Ainesosa ppm mg/m³ Tyyppi Luokka Etyyli-2- Syanoakrylaattia STEL PPM= suhteellinen pitoisuusmitta,1 000 ppm = 1 STEL= lyhytaikaisen altistumisen raja HENGITYKSEN SUOJAUS: IHONSUOJAUS: Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Jos ilmanvaihto on riittämätön, hengityssuojainta voidaan tarvita. Mikäli tuotetta käytetään pitkään tai sitä toistuvasti joutuu ihokontaktiin, käytä suojakäsineitä EN 374 mukaisesti (kts alla) Käsineet pitäisi testata täyttämään tuotekohtaiset vaatimukset. Väärä käsine valinta, voi aiheuttaa tuotteen läpäisemisen iholle. Älä käytä PVC, puuvillakuidusta tai nylon materiaaleista valmistettuja käsineitä. Kemikaaleilta ja mikro-organismeilta suojaavat käsineet (EN374) EN 374 mukaisesti hyväksytyt käsineet on merkitty jollain alla esitetyistä piktogrammeista. Kukin piktogrammi ilmaisee, millaiset suojausominaisuudet tietyllä käsineellä on. Tällä piktogrammilla merkitty käsine suojaa niitä kemikaaleja vastaan, joilla käsine on testattu. Nämä kemikaalit ilmenevät piktogrammin alla olevista kirjaimista. Täys-kemikaalisuojakäsineen täytyy saavuttaa vähintään taso 2 eli >30 minuuttia vähintään kolmen alla mainitun kemikaalin osalta.

4 SILMÄSUOJAUS: Käytä roiskeita välttääksesi EN166 mukaisia suojalaseja. EN166 = EU normi henkilökohtaiseen silmien suojaukseen eri vaaroja vastaan YLEISET SUOJA- JA HYGIENIATOIMENPITEET; EN166 Standardi koskee kaikenlaisia henkilökohtaisia silmäsuojaimia joita käytetään erilaisia vaaroja vastaan jotka voivat vahingoittaa silmää, lukuun ottamatta säteilyä ydinvoimalla tuotettuun, röntgensäteet, lasersäteitä, infrapunasäteilyä jota luovutetaan lähteistä jotka toimivat alhaisissa lämpötiloissa, vastaan. Tämän standardin säännökset eivät koske silmäsuojaimia, joilla on erilliset ja hyväksytyt standardit jo olemassa, kuten anti-laser silmä suojelija, monikäyttöisiä aurinko silmälasit jne. Vältä kosketusta iholle ja vältä höyryjen hengittämistä. Käyttö hyvin ilmastoidussa tilassa. 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ULKONÄKÖ: väritön neste HAJU: Sharp, ärsyttävä KIEHUMISPISTE: > 150 C (> 300 º F) LEIMAHDUSPISTE: 87 º C (DIN 51758) Höyrynpaine on: 0,27 mbar Haihtuvat orgaaniset SISÄLTÖ: 25 gms / L Tiheys: 1,08 GMS / L Vesiliukoisuus: Polymeroituu vedellä 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus VÄLTETTÄVIÄ MATERIAALEJA TUOTETTA KÄYTETTÄESSÄ; Vaarallista polymeroitumista tapahtuu mikäli aine joutuu tekemisiin veden, amiinien, emäksisien materiaalien tai alkoholin kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet: Ei mitään Vältettävät olosuhteet: Huolehdi ettei tuotetta käytettäessä lähimmässä ympäristössä esiinny aineita jotka voivat aiheuttaa vaarallista polymeroitumista. Tämä tuote on stabiili normaaleissa olosuhteissa.

5 11. Toksikologiset tiedot Myrkyllisyys suun kautta: Akuutti hengitystoksisuus: Ihon ärsytys: Silmien ärsytys:. Akuutti LD50 on> 5000mg / K (rotta). Ärsyttää hengityselimiä. Herkistyminen mahdollista pitkäaikaisen altistuksen seurauksena. Ärsyttää ihoa. Ärsyttää silmiä. Liimaa silmäluomet hetkessä 12. Ekologiset tiedot Tuotetta ei saa päästää nesteitä ympäristöön, viemäreihin tai pohjaveteen. 13. Pakkauksen tai aineen hävittäminen Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti. Lajittele jätekoodin (EWC) mukaisen Euroopan jäteluettelon mukaisesti. Pakkaus (putket, pullot) hävittämisen tulisi hävittää tuotteen mukana. 14. Kuljetusohjeet Maantiekuljetukset: Railroad KULJETUS: Sisävesien KULJETUS: Ei vaarallisia aineita. Ei vaarallisia aineita. Ei vaarallisia aineita. Ilmakuljetukset IATA:: luokka 9 Pakkausryhmä: Ei erityismääräyksiä Pakkausohjeisiin; Matkustaja / Rahti 906/906 Tuotteen rahditusnimi; Ilmailusäännöksissä neste nos (Syanoakrylaattia Esther) YK-numero: 3334 Leima 9

6 15. Tietoja säännöksistä Varoitusmerkit: R-lausekkeiden 37/37/38: S-lausekkeet: Xi - Ärsyttävä Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa Älä hengitä höyryä, 24/25 - Vältä kosketusta silmiin ja ihoon 26 - Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin Käytä hyvin ilmastoidussa tilassa. Lisämerkinnät: Syanoakrylaattia! Vaara! Liimaa ihon ja silmäluomet hetkessä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa 16. Muut tiedot Nämä tiedot pohjautuvat tämänhetkiseen tietämykseemme mutta se ei ole takuu tuotteen ominaisuuksista eikä luo oikeudellista velvoitetta. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja komission direktiivi 1999/45/EY mukaisesti.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EU) Nro 453/2010 mukaan ITW Permatex 10 Columbus Blvd. Hartford, CT 06106 USA Telephone: 1-87-Permatex (877) 376-2839 Emergency: 800-255-3924 (ChemTel) International Emergency: 00+ 1+ 813-248-0585 KRAFFT, S.L. Unipersonal Carretera

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotteen nimi ja/tai koodi Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu asetuksen (EY) Nro 1907/2006 mukaisesti. - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tankguard Storage - Comp. B Kemikaali-ilmoitus 1. Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä.

Ihokosketus ärsyttävä/herkistävä. Ihotulehdukselle tunnusomaista on kutina, halkeilu, punoitus tai joskus rakkulointi. Ärsyttää silmiä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Casco Express Gel KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: Oskun Yhdistelmäpesu

: Oskun Yhdistelmäpesu KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Oskun Yhdistelmäpesu Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa SEKUMATIC FD Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Tarkistus 28/08/2013 Tarkastuspäivä 25/07/2013 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EPX UNCURED EPOXY CLEANER - BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Eurooppa RECA ALKALINE Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1

Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Versio : 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa P3-mip AH Versio : 1 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa Solid Smart Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 HAMMERITE SMOOTH FINISH SPRAY 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi SikaFast 5211 NT Comp.A KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Ei-suositeltavat käyttötarkoitukset KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset - Eurooppa GLASSCARE 40 Versio 1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 09042015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE EU asetuksen EC 1907/2006 ja sen muutosten mukainen Rivonit Grill NR Koodi 11057E Versio 2 Tarkistus päivämäärä 9 Maaliskuu 200 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot. 114388E : instrumenttien desinfektioaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II (453/2010) vaatimukset Eurooppa SEKUSEPT AKTIV Versio 5.1 KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Loxeal 18-10 Tarkistus 23/03/2012 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 12052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Tarkistus 01/08/2013 Tarkastuspäivä 19/08/2009 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VOC-VOC FREE FLUX REMOVER-ULTRACLEAN-BULK Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) No 1907/2006 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN

Lisätiedot