Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä"

Transkriptio

1 Laurea-ammattikorkeakoulu Vuorovaikutus asiakastyössä Aistienmenetelmällä Pilottiraportti syksy 2012

2 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Toimijat Tavoitteet Toiminnan suunnittelu Toiminnan toteutus Korson seurakunnan historiaa esittelevä tila Vantaan Aikuisopiston kanssa toteutetut monikulttuurisuustilat Vantaan Valon kanssa rakennetut tilat Toiminnan tulokset Toiminnan arviointi Oppimistehtävä monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppimisen välineenä Moniaistisuuden toteuttaminen Tila vuorovaikutuksen edistäjänä Tila voimaannuttavana kokemuksena Palautteen keruu Kehittämisehdotuksia Tiedotus Miten toiminnan tuloksia aiotaan jatkossa hyödyntää? LIITE 1 VUOROVAIKUTUKSEN TEHTÄVÄ... 15

3 2 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun koordinoimassa valtakunnallisessa verkostossa. Laurean lisäksi hankkeessa toimivat osatoteuttajina Heinolan kansalaisopisto/jyränkölän Setlementti ry, Hämeen Kylät ry, Lapin maakuntamuseo, Päivälehden museo, Vantaan kaupungin Vantaan Valo ja Monitoimikeskus Lumo sekä Metropolia-ammattikorkeakoulu. Aistien-hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeessa oppimisympäristöjä kehitetään erilaisissa piloteissa. Vuosien aikana kukin toimija toteuttaa pilotteja omien yhteistyökumppaniensa kanssa erilaisiin teemoihin liittyen. Pilottien kokemusten avulla moniaistisuuden menetelmä mallinnetaan eri toimijoille sopiviksi. Vuonna 2013 menetelmästä järjestetään myös valtakunnallisia koulutuksia. Laurea toteuttaa Aistien-hankkeen tiimoilta yhteensä kuusi pilottia. Pilottien tarkoituksena on pääsääntöisesti kehittää Aistien-tilaa kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen ja monikulttuurisuuden edistämisen välineenä. Pilotit toteutetaan joko yksilön tai parin tekemänä opinnäytetyönä tai johonkin opintojaksoon liittyvänä projektityönä. Pilotit ovat jatkoa vuosina Laureassa toteutetulle Kohtaamisia moniaistisessa tilassa -hankkeelle, jolloin Laurean Tikkurilan ja Hyvinkään yksiköihin rakennettiin Moniaistinen luokkatila. Moniaistisuudella tarkoitetaan visuaalisten elementtien (värit, valokuvat, projektorilla seinälle heijastettavat kuvat), kosketeltavien esineiden, äänten, hajujen ja makujen lisäämistä osaksi oppimisympäristöjä. Niiden tarkoitus on herättää muistoja ja aktivoida keskustelua ja kohtaamista. Valmiiseen ympäristöön kutsutaan lisäksi muita vieraita ja se toimii osallistujille voimaannuttavana kohtaamisen ja keskustelun tilana. Pilottien avulla tutkitaan myös, miten Aistien-menetelmä juurrutetaan osaksi Laurean opintojaksoja. Laurean Vuorovaikutus asiakastyössä -opintojaksossa osa opiskelijoista työskenteli maahanmuuttajien kanssa ja osa opiskelijoista työskenteli kantaväestöön kuuluvien asiakkaiden kanssa. Pääpaino oli vuorovaikutuksen edistämisellä Aistien-tilaa hyödyntäen. Viisi opiskelijaryhmää työskenteli yhteistyössä Vantaan Aikuisopiston Mahis-ryhmän nuorten maahanmuuttajien kanssa. Yksi kuuden hengen opiskelijaryhmä teki Korson seurakunnan kanssa kirkon historiaa kuvaavan moniaistisen tilan kirkon 50-vuotisjuhlavuotta varten. Kolme ryhmää työskenteli työpajakeskus Vantaan Valon kanssa tarkoituksenaan rakentaa moniaistisia tiloja, joissa olisi mahdollista pohtia työelämän muutoksia. Lisäksi oli vielä yksi hiukan eri aikataululla toimiva ryhmä, joka rakensi moniaistisen tilan Vantaan kaupungin kirjastoon ja monikulttuurisille vanhustyön messuille Kontulaan. Tämän ryhmän projektitehtävä ja toteutus eroavat niin paljon muista opintojakson ryhmistä, että heidän hankeraporttinsa on jätetty tämän pilottiraportin ulkopuolelle. 2. Toimijat Pilotin toteuttivat ensimmäisen vuoden sosiaalialan opiskelijat osana Vuorovaikutus asiakastyössä -opintojaksoa. Asiakkaiden muistot ja elämäntarinat näkyviksi -tehtävässä tarkoituksena oli hyödyntää moniaistisuutta vuorovaikutuksen tukena. Opintojaksolla oli yhteensä 28 opiskelijaa,

4 3 jotka työskentelivät yhteensä kymmenessä pienryhmässä. Projektin ohjauksesta ja arvioinnista vastasi yksi Laurean opettaja. Lisäksi opiskelijoita ohjasivat Vantaan Valon ja Korson seurakunnan työntekijät. Yhteistyötä tehtiin myös Vantaan Aikuisopiston opettajien kanssa. Aistien-hankkeen näkökulmasta ensisijaista kohderyhmää ovat opiskelijat. Välillistä kohderyhmää olivat mukana olleet opettajat sekä yhteistyökumppanit: Vantaan aikuisopiston maahanmuuttajaopiskelijat, Vantaan seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset sekä Vantaan Valon työntekijät. 3. Tavoitteet Laurean pilottien yleisenä tavoitteena on opiskelijoiden - ja yhteistyökumppanien - kulttuurien välisen vuorovaikutuksen ja ymmärryksen lisääminen sekä Suomessa asuvien maahanmuuttajien näkyväksi tekeminen. Tässä pilotissa Aistien-menetelmää kokeiltiin laajemmin erilaisten kohderyhmien voimaannuttamisen ja vuorovaikutuksen edistämisen välineenä. Ohjeistuksen mukaan Asiakkaan muistot ja elämäntarinat näkyväksi -tehtävän tavoitteena oli harjoitella vuorovaikutusta eri asiakasryhmien kanssa. Tehtävän tavoitteena on mahdollistaa opintojakson aikana käsitellyn teorian ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan kohtaamisen kytkeytymisen toisiinsa. Opintojakson tavoitteena oli myös harjoitella ryhmätyöskentelyä ja tapahtuman järjestämistä hankeympäristössä sekä saada kokemusta ympäristön merkityksestä vuorovaikutukseen ja ympäristön voimaannuttavasta vaikutuksesta. Opintojakson tarkempi tehtäväkuvaus on liitteenä. Hankkeen näkökulmasta opintojakson tehtävän kautta saatiin kokemusta Aistien-menetelmästä voimaantumisen ja vuorovaikutuksen opetuksen ja edistämisen välineenä. 4. Toiminnan suunnittelu Syksyllä 2012 Aistien-hanke sidottiin Vuorovaikutus-opintojaksoon sopimuksella, että puolet ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijoista suorittavat hanketehtävän hankkeessa syksyllä. Muut ensimmäisen vuoden opiskelijat suorittavat hankkeessa opintoja Metodisuus- opintojaksolla keväällä Projektipäällikkö muotoili tehtävän opintojakson opettajan kanssa alkukeväästä ja aikataulutus sovittiin yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Korson seurakunta oli jo aiemmin pyytänyt Laureasta opiskelijoita toteuttamaan moniaistista tilaa osaksi seurakunnan 50-vuotisjuhlavuotta. Yhteistyö jo hankkeessa mukana olevan Vantaan Valon kanssa oli luontevaa, koska näin Valossa voidaan kokeilla ja esitellä Aistien-menetelmää ennen heidän varsinaista pilottiaan. Vantaan Aikuisopiston Mahis-ryhmä valikoitui yhteistyökumppaniksi, sillä he olivat vuokranneet luokkatilan Laurean tiloista.

5 4 5. Toiminnan toteutus Opiskelijat ohjeistettiin tehtävään opintojakson alkaessa. Projektipäällikkö, opintojakson opettaja sekä Vantaan Valon edustaja olivat mukana opintotehtävän aloituksessa. Opintojakson 28 opiskelijaa jaettiin tehtävää varten kymmeneen 2-4 henkilön pienryhmään. Opintojakson alussa opiskelijoille esiteltiin yhteistyökumppanit ja vaihtoehtoiset hanketehtävät. Lisäksi opiskelijoita ohjeistettiin Aistien-menetelmän käyttöön. Jokaista ryhmää ohjasi opintojakson opettajan lisäksi yhteistyöorganisaatiosta nimetty ohjaaja. Hankehenkilöstö toimi taustatukena. Opiskelijat saivat Moniaistisen tilan ja Aistien-hankkeen osalta tarvittavaa materiaalia myös opintojakson omasta virtuaalisesta Optima-työtilasta, jonne oli viety käytännön ohjeistuksia ja hankehallinnollisesti tarvittavia lomakkeita. Opiskelijat sopivat suunnitteluaikataulusta ja yhteisestä palaverista työelämäkumppanin kanssa. Opiskelijat tapasivat yhteistyökumppaneitaan syksyn aikana ja rakensivat lopuksi Aistien-tilan. Koska ryhmät olivat hiukan erilaisia, oli myös toimintaprosessi erilainen eri ryhmillä Korson seurakunnan historiaa esittelevä tila Korson seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevä ryhmä työskenteli tiiviisti juhlan järjestelyistä vastaavan seurakunnan työntekijän kanssa. He kävivät Korson seurakunnan tiloissa tutustumassa materiaaleihin, joita historiaprojektia varten oli kerätty. Sen jälkeen opiskelijat haastattelivat pareittain seurakuntalaisia ja työntekijöitä. Näiden haastattelujen pohjalta rakennettiin tila Kirkon Kulma - nimisen kahvilan yhteen nurkkaukseen viikon ajaksi joulukuun ensimmäisellä viikolla. Opiskelijat olivat lisäksi pitämässä tilaa auki varsinaisena juhlapäivänä, joulukuun ensimmäisenä sunnuntaina. Ennen tilan rakennusta tehtyjen haastattelujen avulla opiskelijat saivat aikaiseksi keskustelua ja muistelua seurakunnan historiaan liittyen. Muistojen virittäjäksi haastatteluissa selattiin vanhoja valokuvia, joista tunnistettiin entisiä työntekijöitä ja seurakunnan jäseniä. Haastatteluista saatujen ideoiden pohjalta opiskelijat suunnittelivat tilan teemalla aikamatka kirkon kahvilan yhteen nurkkaukseen. Tarkoituksena oli, että esimerkiksi vanhat seurakunnan jäsenet voivat tulla tilaan muistelemaan menneitä sekä tutustumaan siihen, kuinka seurakunta on muuttunut vuosien saatossa. Tilan toteutuksessa hyödynnettiin Laurean liikuteltavan moniaistisen tilan seinämä-rakenteita, joilla tila rajattiin kolmella valkoisella kangasseinämällä ja joiden sisälle se rakennettiin. Tilassa käytettiin tekstiilejä, joiden pääväreiksi valittiin valkoinen, violetti ja ruskea. Korson seurakunnalta saatiin lainaksi tilaan historiallisia esineitä, kuten pienoismalli kirkon entisestä alttarista, diakonissan puku, papin kaapu ja stoola, kolehtilipas sekä kirkollisia kirjoja. Kirkon yhteyshenkilö oli myös hankkinut tilaa varten vanhoja valokuvia kirkon historiasta. Yhdelle valkoiselle seinämälle opiskelijat tekivät ns. valoseinän. Sillä haluttiin luoda mielikuva Korson kirkon kirkkosalin valkoisesta kiviseinästä, jossa on pitkät, kapeat ja viistot ikkunat uurnalehtoon. Opiskelijat toteuttivat tämän kahden spottivalon ja valkoisen hieman rypistetyn lakanan avulla. Yksi ryhmäläisistä leipoi tilaan ehtoollisleipää, joka oli tarjolla vierailijoille. Aistitilan seinämien

6 5 ulkopuolella asetettiin kannettava tietokone ja projektori, joiden avulla tilan yhdelle seinälle heijastettiin vanhoja valokuvia. Kannettavan tietokoneen avulla soitettiin myös tilassa musiikkia. Kuvat: Korson seurakunnan 50-vuotista historiaa esittelevä tila valmiina ottamaan vieraat vastaan. Varsinaisena toteutuspäivänä tila oli auki osana kirkon muuta juhlaa ja opiskelijat olivat paikalla isännöimässä tilaa. Juhlavieraita vieraili tilassa runsaasti, etenkin varsinaisen juhlaohjelman tauoilla. Opiskelijat huomioivat, että tila toimi eräänlaisena hengähtämis- ja rauhoittumispaikkana, jonne ihmiset kokoontuivat muistelemaan menneitä ja keskustelemaan juhlasta. Tilan tunnelma koettiin viihtyisäksi ja etenkin seinälle heijastetut vanhat valokuvat herättivät paljon keskustelua Vantaan Aikuisopiston kanssa toteutetut monikulttuurisuustilat Aikuisopiston kanssa työskentelevät ryhmät aloittivat yhteisellä tapaamisella, jossa Laurean sosiaalialan opiskelijat ja Aikuisopiston maahanmuuttajataustaiset opiskelijat tapasivat. Opiskelijat olivat jo valmiiksi jaettu pienryhmiin siten, että kussakin ryhmässä oli 3-4 sosiaalialan opiskelijaa ja yhdestä kolmeen maahanmuuttajaryhmän edustajaa. Ryhmät tapasivat vielä toisen kerran yhteisesti, minkä jälkeen heitä kehotettiin jatkamaan tilan suunnittelua omissa pienryhmissään. Tarkoituksena oli siis Laurean opiskelijoiden näkökulmasta harjoitella kulttuurienvälistä vuorovaikutusta ja tutustua vieraaseen kulttuuriin, antaa maahanmuuttajille mahdollisuus kertoa kulttuuristaan omasta näkökulmastaan omille opiskelijakavereilleen ja Laurean opiskelijoille, tutustua opiskelijatovereiden taustoihin ja toisaalta myös mahdollistaa toiminnallinen kielenharjoittelu. Ryhmiä oli yhteensä viisi, jotka alkoivat suunnitella tiloja Afganistanista, Somaliasta, Uzbekistanista, Intiasta ja Venäjästä. Suurten ryhmätapaamisten jälkeen sosiaalialan opiskelijat haastattelivat pienryhmissään maahanmuuttajataustaista yhteistyökumppaniaan. Haastatteluissa käsiteltiin yhteistyökumppanin elämää, perhettä, uskontoa ja kulttuuria siinä laajuudessa, kun haastateltava niitä halusi esille tuoda. Opiskelijat kokoontuivat pienryhmissä 1-4 kertaa, jolloin tehtiin haastattelut, suunniteltiin yhdessä haastatteluiden pohjalta moniaistista tilaa sekä etsittiin

7 6 tilaan liittyvää materiaalia, esimerkiksi valokuvia, esineitä ja musiikkia. Lisäksi opiskelijat tutustuivat kohdekulttuuriin internetin ja kirjallisuuden avulla. Viiden tilan toteutuspaikkana toimi kiinteä Aistien-tila, moniaistinen luokkahuone Laurean Tikkurilan yksikössä. Moniaistinen luokkahuone on jaettu kahteen osaan: toinen puoli on varsinainen verhoilla rajattu toteutustila ja toisella puolella huonetta on rekvisiittavarasto, joka sisältää mm. erilaisia kankaita, pienesineistöä ja mattoja. Tilassa on valmiiksi asennettuna pöytätietokone ja datatykki sekä äänentoistolaitteisto. Laurean tyhjä moniaistinen huone. Kukin tila rakennettiin vain yhden päivän ajaksi. Tilat olivat auki muutaman tunnin ja niiden rakentamiseen ja purkamiseen kului muutama tunti kultakin opiskelijaryhmältä. Tilan teemaan liittyvät kuvat koostettiin Powerpoint-esitykseksi, joka heijastettiin moniaistisen luokkahuoneen seinälle. Kuvat oli valittu yleensä yhdessä yhteistyökumppanin kanssa, ja ne olivat joko maisemakuvia tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisia kuvia. Afganistan-tilan rakennusta. Tilan keskelle tuotiin pyöreä pöytä, jolle aseteltiin vesipiippu. Tiloissa tarjoiltiin jotain kyseiseen kulttuuriin liittyvää, helposti syötävää (ja valmistettavaa) ruokaa tuomaan makuja ja tuoksuja. Lisäksi käytettiin maustepurkkeja ja voimakastuoksuista teetä. Rekvisiittavarastosta löydettiin erivärisiä kankaita, verhoja, mattoja, tyynyjä ja liinoja. Myös yhteystyökumppanit toivat välillä mukanaan omaan kulttuuritaustaansa kuuluvia vaatteita, esineitä tai valokuvia. Ryhmät miettivät tarkkaan, miten tilan istuinpaikat ja tarjoiltavat asetellaan niin, että tilassa olisi toisaalta rentouttavaa ja viihtyisää istua, toisaalta ihmiset myös pystyisivät olemaan helposti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Tilassa soi taustalla yhteistyökumppanin valitsema musiikki, joka oli yleensä hänen lempimusiikkiansa tai kulttuuriin liittyvä perinnemusiikkia.

8 7 Intia-aiheisen tilan kattauksen valmistelua. Joissakin tiloissa myös pukeuduttiin kulloiseenkin kulttuuriin liittyviin vaatteisiin, kuten Afganistanja Somalia-tiloissa. Tilat olivat auki vain pari tuntia ja niissä vieraili ryhmien muiden opiskelijoiden ja opettajien lisäksi myös muita Aikuisopiston opiskelijoita tiloihin tutustumassa. Vieraille kerrottiin kyseisen kohdemaan kulttuurista yleensä ja maahanmuuttajataustaiset opiskelijat nostivat omasta kulttuuristaan haluamansa asiat esille. Tiloissa oli tarkoitus keskustella ja kohdata miellyttävässä tunnelmassa, pikkupurtavaa tai teetä nautiskellen. Kun tilaisuus oli ohi, ryhmä siivosi tilan. Sen jälkeen käytiin yhdessä opettajan johdolla pieni palautekeskustelu päivän kokemuksista. Somalia-tilassa kokeiltiin kulttuuriin liittyviä asuja. Viimeisessä kuvassa Venäjä-tilassa tunnelmoidaan talvisissa maisemissa Vantaan Valon kanssa rakennetut tilat Vantaan Valon kanssa rakennettiin entisajan työympäristöjä muistuttavia Aistien-tiloja, joiden tarkoituksena oli voimaannuttaa Valon asiakkaita. Suunnitelmana oli, että asiakkaat, joista suurin osa on vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, voisivat keskustella ja pohtia niissä ympäristön innoittamina työelämän muutoksia. Ensimmäisen ohjeistuksen opiskelijoille antoivat Valon yhteyshenkilöt. Valmiit tilat pystytettiin ensin kokeiluna työpajaohjaajille, jotta he voisivat kommentoida, ideoida ja esittää kehittämisehdotuksiaan opiskelijoille. Sen jälkeen kukin varsinainen ja lopullisen muotonsa saanut tila oli esillä päivän ja niissä vierailivat Valon työpajojen jäsenet.

9 8 Kolme opiskelijaryhmää työskenteli yhdessä Valon kanssa ja he rakensivat yhteensä kolme erillistä tilaa. Valon henkilökunta valitsi toteutettaviksi ympäristöiksi menneen ajan kyläkaupan, postin ja kahvilan. Työpajojen osallistujat tutustuivat tilaan ja muistelivat menneitä niissä. Tilojen tarkoitus oli virittää matalan kynnyksen keskustelua, sillä tiloissa toteutetut paikat olivat lähes kaikille joiltain osin tuttuja. Vaikka asiakkaat eivät itse olisikaan työskennelleet postissa, kaupassa tai kahvilassa, niin he olivat olleet sellaisissa asiakkaina ainakin jossain vaiheessa elämäänsä. Tiloja kehitettiin yhdessä työpajan ohjaajien kanssa. Ne toteutettiin Valon tiloissa olevaan pieneen huoneeseen liikuteltavan moniaistisen tilan avulla niin, että tila rajattiin kolmella valkoisella kangasseinämällä, joiden sisälle tila rakennettiin. Projektorin avulla heijastettiin vanhan ajan tunnelmaa luovia kuvia yhdelle seinälle. Lisäksi käytettiin tulostettuja kuvia ja kuhunkin tilaan sopivaa esineistöä, jota saatiin lainaksi opiskelijoilta itseltään tai Valon varastoista. Kunkin projektin lopuksi opiskelijat laativat toiminnastaan opintojaksolle tarkoitetun raportin. Raportteja kertyi yhteensä 10 ja ne olivat pituudeltaan sivua. Kussakin raportissa käy ilmi ryhmän toiminnan tavoitteet sekä sen kuvaukset. Raporteissa opiskelijaryhmät myös arvioivat toiminnan onnistumista ja omaa oppimiskokemustaan. Näiden raporttien pohjalta on koostettu tämä kyseinen pilottiraportti. 6. Toiminnan tulokset Pilotin tuloksia voidaan tarkastella kolmesta näkökulmasta: opiskelijoiden oppimisen, opetusmenetelmän kehittämisen ja kolmanneksi asiakasryhmän voimaantumisen näkökulmasta. Monet opiskelijaryhmät toteavat raporteissaan, että moniaistisen tilan rakentamisprosessi oli miellyttävä, toiminnallinen vaihtoehto luokkaopetukselle. Positiivisiksi asioiksi mainittiin mm. aito yhteistyö työelämäkumppanien kanssa. Projektityö koettiin kuitenkin vaativaksi. Raporteista heijastuu se tosiasia, että yhteistyötä tehtiin uusien yhteistyökumppanien kanssa. Tämä oli erityisen haasteellista, kun kyse oli ensimmäisen vuoden opiskelijoista. Vantaan Valossa tila oli ensimmäistä kertaa kokeiltavana. Toisaalta Korson seurakunnan kanssa tehty yhteistyö mahdollisti Aistien-menetelmän esittelyn julkisesti. Pilotista saatiin kuitenkin monia käytännön kokemuksia, joiden avulla moniaistisen tilan käyttöä vuorovaikutuksen edistämisen menetelmänä voidaan kehittää.

10 9 Moniaistisen menetelmän tavoitteena on olla toimijoiden tai asiakkaiden voimaantumisen välineenä. Yhteistyökumppanien kokemukset tulevat esiin opiskelijoiden tekemien raporttien välityksellä. Raporttien perusteella yhteistyökumppanit pitivät yhteistyötä pääsääntöisesti onnistuneena. Tässä pilotissa kontakti oli hyvin lyhyt, mutta monelle opiskelijalle jäi kuitenkin tunne, että menetelmää voisi soveltaa vastaisuudessakin voimaantumisen välineenä. 7. Toiminnan arviointi Seuraavassa arvioidaan pilottia opiskelijoiden raporttien perusteella. Aluksi opiskelijat pohtivat raporteissaan omaa oppimistaan liittyen ammatilliseen vuorovaikutukseen ja monikulttuurisuuteen. Sitten tarkastellaan moniaistisen tilan toimivuutta elämyksellisenä tilana sekä vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin edistämisen välineenä. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille projektin melko itsenäinen toteuttaminen oli kokonaisuudessaan melko haasteellista. Erityisesti yksi ryhmä koki tämän vuoksi koko tehtävän turhaksi tai ei ainakaan kokenut siitä oppivansa. Useimmat opiskelijat kuitenkin totesivat raporteissaan aluksi vaativalta tuntuneen tehtävän sujuneen loppujen lopuksi hyvin. Tilan tarkoitus oli meille koko ajan todella epäselvä. Olisimme halunneet tietää, mitä tilalta halutaan ja mitä sen olisi tarkoitus saada aikaiseksi. Tuntui siltä, että saimme enemmän ohjeita meidän yhteyshenkilöiltä kuin meille tarkoitetuilta asiakkailta. (R10V) Projektin aikana opimme, että opiskelu sosiaalialalla vaatii myös tietoteknisiä taitoja, kärsivällisyyttä ongelmatilanteissa, ongelmanratkaisutaitoja valmiutta vaihtaa suunnitelmaa lennosta sekä myös käden taitoja...kokonaisuudessaan projekti oli varsin opettavainen ja uusi kokemus, josta on hyvä ammentaa uusia ideoita tulevassa ammatissaan. Kun opimme uuden metodin tehdä asiakastyötä, voimme viedä ja kehittää ideaa seuraavissa työelämän ympäristöissä. (R11V) 7.1 Oppimistehtävä monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen oppimisen välineenä Aikuisopistoryhmäläiset kokivat tehtävää tehdessään usein kielimuurin ongelmallisena. Osa opiskelijoista näki selvemmin tehtävän tuovan kokemusta tällaiseen ammatilliseen vuorovaikutukseen; osa piti kieliongelmaa lähinnä tehtävää vaikeuttavana asiana. Valon ja Aikuisopiston kanssa työskentelevät kokivat osan yhteistyökumppaneista/asiakkaista epämotivoituneiksi. Tämä tulkittiin taas kahdella eri tavalla: nähtiin, että näin voi tilanne olla myös asiakastilanteessa; toisaalta osa opiskelijoista tulkitsi tilanteen siten, että opettajat/yhteistyökumppanit eivät olleet motivoineet asiakkaita riittävästi. Motivoitunut ja aktiivinen yhteistyökumppani teki tehtävän tekemisen helpoksi, toisaalta opiskelijat saattoivat oppia vaativista tilanteista enemmän.

11 10 Opimme kuitenkin paljon esimerkiksi siitä, ettei asiakaslähtöisyys toteudu itsestään vaan vaatii paljon työtä palvelun tai tuotteen toteuttajilta. (R1A) Usea opiskelijaryhmä viittaa raportissaan siihen, että tärkeintä oli pitkäkestoinen yhteistyö asiakkaiden kanssa tilaa suunniteltaessa ja rakentaessa. Pitempikestoisessa projektissa opiskelijat oppivat koko prosessin ajan vuorovaikutustaitoja. Tuntuu, että hankkeen aikana opimme paljon vuorovaikutuksesta pelkästään viettämällä aikaa I:n ja F:n kanssa. Leipoessa kului viisi tuntia, jonka aikana ehdimme tutustua paremmin ja tilanne oli todella luonteva. (R5A) Meille maahanmuuttajatyö ei esimerkiksi ole ennen tuntunut omimmalta, mutta tehdessämme hanketta itse maahanmuuttajien kanssa saimme positiivisen kuvan myös tästä työstä. Pienimmätkin ennakkoluulot, joita meillä oli ennen projektia, katosivat sen myöstä. (R5A) Vantaan Valon pilotissa hämmennystä tuotti se, että Valossa toivottiin, että opiskelijat tekisivät tilan melko itsenäisesti ja varsinainen asiakkaiden kohtaaminen tapahtuisi sitten valmiissa tilassa. 7.2 Moniaistisuuden toteuttaminen Opiskelijat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä rakentamiinsa moniaistisiin tiloihin. Ne olivat elämyksellisiä ja tiloja suunniteltaessa oli otettu huomioon elämyksellisyys kaikkien aistien kautta. Aikuisopiston yhteistyökumppanien kanssa luodut tilat olivat elämyksellisiä eri kulttuureja ilmentäviä tiloja. Korson seurakunnan työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta saatiin toteutukseen ideoita mm. värimaailman, kuvien sekä musiikin ja jopa tuoksujen suhteen. Vantaan Valon pilotissa nuorille opiskelijoille osoittautui yllättävän haasteelliseksi luoda entisajan työpaikkoja kuvaavia tiloja. Moniaistisia tiloja luotaessa opiskelijat osoittivat kekseliäisyyttä ja ottivat yhteyttä hyvin erilaisiin paikkoihin materiaalia saadakseen. Opiskelijat joutuivat myös pohtimaan sitä, miten käytettävissä olevilla rajallisilla materiaaleilla saadaan elämyksellinen tila. Samalla tiloja toteutettaessa jouduttiin pohtimaan myös yksityisyyden suojaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita. Käyttämiemme valokuvien kanssa jouduimme pohtimaan, mitä kuvia on soveliasta näyttää tilassa. Osassa kuvista näkyi yksityishenkilöitä tunnistettavasti. joten emme halunneet käyttää niitä kuvia. Myös haastatteluissa nousi esiin asioita, joita haastateltavat eivät varmasti halua kaikkien tietävän. Jouduimme pohtimaan vaitiolovelvollisuutta sekä yksityisyyden suojaa tilaa suunniteltaessa.(r9k)

12 Tila vuorovaikutuksen edistäjänä Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä siihen, miten tapahtumissa ihmiset keskustelivat, muistelivat ja kyselivät. Moni ryhmä oli sitä mieltä, että he onnistuivat luomaan tilan, joka innosti vuorovaikutukseen. Kun tila oli tunnelmallinen ja siellä oli kaikille vierailijoille jotakin uutta ja mielenkiintoista tai vastaavasti tuttua ja kotoisaa, se sai aikaan keskustelua niin tuttujen kuin tuntemattomien kanssa. (R1A) Tila ei kuitenkaan aina onnistunut toimimaan tunnelman ja keskustelun virittäjänä. Joissain tapauksissa oletettiin, että tilassa olisi asiantuntija joka pitää esityksen, eikä vapaamuotoinen keskustelu onnistunut. Tuntui välillä siltä, että asiakkailla oli sellainen kuva, että olemme asiantuntijoita ja pidämme esitelmää kaupasta (R6V) Tilassa käymisen organisoitiin työryhmittäin, siten että kaikki työpajalaiset vierailivat lyhyesti tilassa, jolloin vuorovaikutus ei lähtenyt vapaavalintaiselta pohjalta. Asiakkaat eivät tulleet tilaamme kuitenkaan vapaaehtoisesti, vaan heidän ohjelmaansa kuului tilaan tutustuminen työpajaohjaajien kanssa. Mietimme kuitenkin oliko se oikea lähestymistapa, kun kyseessä oli hyvän vuorovaikutussuhteen luominen. (R6V) Toisaalta osa opiskelijaryhmistä näki tilan isännöinnin tällaisessa tilanteessa ammatillisena haasteena: Koimme, että yksi tärkeimmistä tavoitteistamme oli onnistua luomaan asiakastilaamme mukava ja avoin ilmapiiri. Koetimme luoda tällaista ilmapiiriä olemalla itse mahdollisimman rentoja. Toivotimme asiakkaat aina tervetulleiksi ja rupattelimme aluksi aina vähän niitä näitä. (R11V) Joillekin ryhmille tilan vaatima tekniikka niin yksinkertaista kuin se periaatteessa onkin tuotti hankaluuksia. Powerpoint-esityksissä kaikki kuvat eivät näkyneet tai videoita ei saatu pyörimään. Osittain opiskelijat eivät olleet myöskään varautuneet siihen, että esityksen rakentaminen vie paljon aikaa, ja kaikkea ei saatu ajoissa valmiiksi. Tilan tekninen toteutus saattoi myös viedä aikaa ja tilaa vuorovaikutukselta. Heidän opettajiensa tullessa paikalle ryhmiensä kanssa, toinen pojista toimi tulkkina ja he onnistuivat opettajien lisäkysymyksillä kertomaan seinällä olevista kuvista ja kuvailemaan tapahtumia todella hyvin. Me emme voineet olla apuna siinä, koska olimme kiinni tietokoneessa, jotta saimme edes osan kuvista näkyviin: (R3A)

13 Tila voimaannuttavana kokemuksena Opiskelijaraporteissa ei ole kovin paljoa kommentteja siitä, miten asiakkaat/yhteistyökumppanit ovat tilan kokeneet. Aikuisopiston kanssa tehdyistä raporteista vain yhdessä mainitaan siitä, että yhteistyökumppani olisi erityisesti kokenut saavansa jotain hankkeesta. Yhteistyökumppani oli myös selkeästi innostunut ja nauttinut tilan suunnittelusta ja yhteisestä tekemisestä. Kielimuurista huolimatta pääsimme sujuvasti keräämään internetistä kuvia atkluokassa. Kuvien kerääminen oli mielekästä ja helppoa, sillä iloksemme asiakkaamme tuntui todella innostuvan kuvien keräämisestä. Myös tilan konkreettinen suunnittelu ja materiaalinen valitseminen toteutuivat asiakaslähtöisesti. menimme yhdessä aisti-tilaan ja asiakkaamme sai itse tutkia kankaita, verhoja, tyynyjä ja muita esineitä sekä kertoa, mitkä niistä muistuttivat häntä kotimaasta tai lapsuudesta. (R4A) Parhaana palautteena toimi, kun asiakkaamme opettaja kertoi meille asiakkaamme puhuneen ja kertoneen aisti-päivästä myös muille opettajille. Hän oli erikseen muistuttanut, milloin hänen päivänsä pidetään ja varmistanut, että opettaja tulee vierailemaan. Niin meille kuin asiakkaamme opettajallekin oli välittynyt tunne siitä, että asiakas oli kokenut oman näköisen aisti-tilan pitämisen tärkeäksi. (R4A) Korson seurakunnan raporteissa mainittiin tila hyvänä kohtaamispaikkana, jossa oli hauska tavata vanhoja tuttuja, muistella vanhoja ja pysähtyä hetkeksi muistojen pariin. Vantaan Valon piloteissa useimmat opiskelijat kokivat, että projektin toteutus ei mahdollistanut kovin hyvin aitoa vuorovaikutusta eikä projekti mahdollistanut asiakaslähtöistä toteutusta. Yksi ryhmä toteaa kuitenkin, että he saivat ideoita siitä, miten tilaa voisi jatkossa hyödyntää erilaisten asiakasryhmien kanssa. Heille yksi asiakkaista oli myös todennut, että tila voisi jatkossakin olla Valon työpajalla hiljentymisen ja voimaantumisen paikkana. 7.5 Palautteen keruu Opiskelijoille oli opintojakson lopuksi seminaaripäivä, jossa he esittelivät tekemänsä pilotit ja niiden toteutuksesta keskusteltiin. Hankkeen projektipäällikkö osallistui myös osaan seminaaripäivästä. Lisäksi opiskelijaryhmien tekemät raportit saatiin projektin käyttöön. Asiakkailta opiskelijat kyselivät lähinnä suullista palautetta, jota he jonkin verran kommentoivat raporteissaan. Järjestelmällistä palautteenkeruuta ei kuitenkaan järjestetty.

14 Kehittämisehdotuksia Opiskelijat esittävät raporteissaan useita kehittämisehdotuksia. Kehittämisehdotuksia tuli sekä opintotehtävän ja ohjeistuksen suhteen, että menetelmän soveltamisen suhteen. Kun ottaa huomioon, että opiskelijat olivat ensimmäisen vuoden opiskelijoita ja eri toimintaympäristössä oli melko erilaisia tehtäviä, tuntui hanketoiminta alussa useimmista opiskelijoista melko haasteelliselta. Erityisesti Vantaan Valossa työskentelevä ryhmä - joka koki, että ohjeistus ei vastannut sitä, mitä Valossa heiltä odotettiin - koki tehtävän aloituksen vaikeaksi. Opiskelijoille annettavia tehtäväohjeistuksia tuleekin edelleen tarkentaa ja korostaa ohjeistuksessa sitä, että tilaa voidaan käyttää monella tavalla ja projektit eivät mene aina saman kaavan mukaisesti. Myös tällä kertaa kuten yleensä aina opiskelijat toivoivat enemmän tuutorointia ja ohjeistusta. Tässä projektissa tuutoroinnin organisointi oli haasteellista myös siksi, että toimijoita ja hankeympäristöjä oli useampia. Opiskelijat eivät osanneet hahmottaa, keneltä he olisivat hakeneet ohjausta ja mikä oli kenenkin rooli. Ohjausta antoivat opintojakson opettaja, hankehenkilökunta sekä eri yhteistyökumppanien yhdyshenkilöt. Opiskelijoiden ohjeistuksessa voisi olla selvemmin jaoteltu, kuka vastaa minkälaisista ongelmista. Menetelmän suhteen kehitysehdotuksia tuli erityisesti liittyen asiakkaiden tai yhteistyökumppanien informoimiseen siitä, mistä moniaistisessa tilassa on kyse. Jos tilaa on tarkoitus rakentaa yhdessä asiakkaan kanssa, on asiakkaan hyvä ensin vierailla jossakin valmiissa Aistien-tilassa, koska tämä on oikeastaan ainoa keino, jolla asiakas ymmärtää, mistä tilassa tai prosessissa on kyse. Sitä kautta on mahdollista motivoida asiakas rakentamaan omannäköistä tilaa. Toisaalta suunnittelu- ja rakennusprosessissa tulisi olla hyvin asiakkaiden tarpeita kuuleva: osa innostuu enemmän tilan rakentamisesta; osalle esimerkiksi tilan sisustusmateriaalien valinnalla ei ole kovin paljon merkitystä. Joku innostuu muistelemisesta ja uusien kuvien etsimisestä vasta siinä vaiheessa, kun tila on pystyssä ja tilassa käy vierailijoita. Usein tilan rakentaminen vain lyhyeksi aikaa, esimerkiksi muutamaksi tunniksi, tuntuu opiskelijoista turhauttavalta. Toisaalta tämä on käytännön välttämättömyys, kun otetaan huomioon opintojaksojen suhteellisen tiivis aikataulu. Kuitenkin (mikäli mahdollista), tiloja voisi pitää pitempään auki, mikäli niiden emännöinti sekä tilajärjestelyt tämän sallivat. Esimerkiksi Vantaan Valossa tilat olisivat voineet olla auki pidempään, jolloin asiakkaat olisivat halutessaan voineet palata tilaan ja ideoida tilan käyttöä eteenpäin. 8. Tiedotus Pilotin toteutus oli Laurean opintojakson sisäinen, joten siitä ei tiedotettu yleisesti. Opiskelijat kokivat, että hankkeen eri toimijoiden välistä tiedotusta olisi voinut parantaa. Opiskelijoille tulisi enemmänkin korostaa selkeän tiedotuksen merkitystä ja heidän omaa vastuutaan hankkeen eteenpäin viejinä.

15 14 9. Miten toiminnan tuloksia aiotaan jatkossa hyödyntää? Tilan integrointia opintojaksoihin aiotaan jatkaa Laureassa edelleen. Hanke toimi myös vuorovaikutuksen opintojaksolle sopivana projektiympäristönä. Käytännössä kuitenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kohdalla voisi olla oppimisen ja yhteistyön kannalta mielekkäämpää, että hanketta jatketaan erityisesti monikulttuurisuuden opetuksessa. Tämä opintojakso osoitti, että oli hyvä tehdä yhteistyötä aikuisopiston opiskelijaryhmän kanssa ja tämän tyyppistä yhteistyötä jatketaan tulevaisuudessa.

16 15 LIITE 1 VUOROVAIKUTUKSEN TEHTÄVÄ Asiakkaiden elämäntarinat ja muistot näkyväksi projektitehtävä 3op, (Cryhmä) Tehtävän tavoitteena on harjoitella vuorovaikutusta eri asiakasryhmien kanssa. Opiskelija saa tehtävää tehdessään omakohtaista kokemusta vuorovaikutuksesta erilaisten ihmisten kanssa. Tehtävän tavoitteena on mahdollistaa opintojakson aikana käsitellyn teorian ja vuorovaikutuksessa tapahtuvan kohtaamisen kytkeytymisen toisiinsa. Projektityö liittyy Aistien hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on moniaistisuuden kautta edistää vuorovaikutusta ja erilaisten ihmisten kohtaamista. Hankkeessa rakennetaan moniaistisia ympäristöjä, jotka asiakas voi ikään kuin hetkeksi tuntea olonsa kotoisaksi. Tilassa on tarkoitus hyödyntää kuvaa, videoita, ääniä, makuja ja hajuja. Projekti on osa Laureassa toteutettavaa ESR-rahoitteista Aistien-hanketta. Hankkeeseen voi tutustua tarkemmin hankkeen nettisivuilla tai Hanke mahdollistaa tilaa varten pienimuotoiset hankittavat. Toisaalta opiskelijoiden tulee raportoida toiminnasta Esr-säännösten mukaan (mm. työaikaseuranta, sähköinen palaute). Näistä voit lukea lisää Optima-kansiosta. Oppimistehtävä toteutetaan 4 hengen ryhmässä. Jokainen ryhmä haastattelee vähintään yhtä asiakasta. Haastattelun pohjalta yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa ideoidaan ja tuotetaan moniaistinen elämysympäristö. Tila rakennetaan yhdeksi päiväksi moniaistinen luokkatilaan tai muuhun yhteistyökumppanin kanssa sovittavaan paikkaan. Oppimistehtävän tavoitteet: - mahdollistaa opintojakson aikana käsitellyn teorian ja käytännön kytkeytyminen toi siinsa - toteuttaa pienimuotoisesti ammatillista kohtaamista ja vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. - tutustua vähintään yhden asiakkaan elämään ja elämäntilanteeseen - harjoitella ryhmätyöskentelyä ja tapahtuman järjestämistä hankeympäristössä - saada kokemusta ympäristön merkityksestä vuorovaikutukseen ja ympäristön voimaannuttavasta vaikutuksesta Oppimistehtävän vaiheet: 1. Suunnitelmavaihe Torstaina jakaudutaan pienryhmiin ja jokainen pienryhmä valitsee annetuista asiakasryhmistä itselleen yhden. Ryhmä ottaa itse yhteyttä annettuun kontaktihenkilöön ja sopii hänen kanssaan tapaamisen. Hankeprosessista sovitaan yhteistyössä yhteistyökumppanin sekä asiakkaiden kanssa tässä ensimmäisessä tapaamisessa. Laatikaa ytimekäs kirjallinen toteutussuunnitelma (1-2 sivua). Miettikää kenelle, miksi, mitä, missä, miten toteutatte. Suunnitelmassa on tärkeää näkyä:

17 16 o o o o o teoreettisen näkökulman valinta toiminnan tavoitteet asiakkaille omat oppimistavoitteet vuorovaikutukseen liittyen aikataulut ja vastuut sisältö pääpiirteissään ja mahdollinen varasuunnitelma Projektin toteutussuunnitelmat esitetään perjantaina klo Kopio toteutussuunnitelmasta palautetaan Liisa Lassilalle esityspäivänä. 1. Haastattelu Haastattelut toteutetaan yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Haastattelutilanteeseen tulee osallistua korkeintaan neljä opiskelijaa, ja jokainen opiskelija osallistuu vähintään yhteen haastatteluun. Haastattelut toteutetaan avoimena teemahaastatteluna kerro elämästäsi. Haastateltavaa voi pyytää kertomaan elämänsä merkittävistä tapahtumista ja käännekohdista? Entä millaisia olivat hänelle merkittävät ihmiset ja kohtaamiset mitä ja keitä ne ovat?. Haastateltava määrittelee itse, mitä teemoja hän haluaa käsitellä. Kuitenkin on hyvä varautua joillain apukysymyksillä. Millaiseksi haastateltava kokee menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden? Millaisia mukavia muistoja elämästä nousee mieleen? Milloin on elämä ollut iloa ja valoa tulvillaan? Minkälaisissa elämän vaiheissa koettu erilaisuutta/toiseutta elämässä, millaiselta se on tuntunut? Mitkä asiat ovat vaikuttaneet eniten elämässä? Millä tavalla eri ikäkauden kehitystehtävät näkyvät elämässä? Millaista on ollut Hänen elämänkulkunsa, millaista tarinaa Hän kertoo elämästä? Miten elämä on mennyt, mikä on ollut merkityksellistä, tärkeää ja vähemmän tärkeää? Mitkä ovat olleet merkittävimpiä asioita ja valintoja sekä asioita elämässä? Hyvät ja huonot asiat?? Millaisia haasteita ja/tai vaikeita tilanteita elämässä on ollut ja miten niitä on ratkottu? Haastattelussa voitte keskittyä myös tiettyyn elämänvaiheeseen. Koska projektissa käytettävässä menetelmässä moniaistisen tilan tulee olla voimaannuttava, tulisi tilan rakentua positiivisiin muistoihin. Pyrkikää haastatteluissa löytämään näkökulma esimerkiksi onnellisten muistojen kautta: kerro lapsuudestasi -> mitä tuosta ajasta kaipaat? mitkä olivat lapsuutesi onnellisia hetkiä? ym. Pyrkikää tuottamaan onnellisista muistoista mahdollisimman tarkkoja kuvauksia. Esimerkiksi kun haastateltava kertoo, että mummin tarinat oli hauskoja, voitte tehdä tarkentavia kysymyksiä: missä mummi kertoi noita tarinoita? Mitä katselit tarinoita kuunnellessasi? Millainen ympäristö oli? Mitkä linnut lauloivat? Ketkä muut kuuntelivat tarinoita? Söittekö tai joitteko samalla jotain? Miltä kodin takapihalla tuoksui? Tavoitteena on kerätä 1-5 tällaista tuokiokuvaa, joista yhdessä haastateltavan kanssa työstetään moniaistinen tila. Mitä tarkempia kuvauksia saat maisemasta, äänistä, tuoksuista, sitä helpompi niitä on työstää eteenpäin. 1. Moniaistisen tilan rakentaminen Tilan rakentamisessa tehdään mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä haastateltavan/haastateltavien kanssa. Asiakkaan kertoman pohjalta työstetään moniaistinen tila, jossa asiakas ja opiskelijat voivat ikään kuin vierailla ko. muistoissa. Tila voi pohjautua

18 17 hyvin henkilökohtaisiin muistoihin, tai se voi olla yleisempi, ko. elämäntapaa/yhteisöä/yhteiskuntaa yleisesti esittelevä. Näkökulma valitaan yhdessä haastateltavan/haastateltavien kanssa. Tilaa suunniteltaessa on hyvä muistaa tila kaikkia aisteja stimuloivana ympäristönä. Tilaa varten tarvitaan siis kuvia/maisemia, äänimaailmaa, jotain kosketeltavaa, sekä makuja ja hajuja. Tilan toteutuksessa on käytössä jo Laureassa olevat erilaiset esineet, verhot ja muut sisutusmateriaalit. Näiden lisäksi voidaan lainata materiaalia yhteistyökumppaneilta. Lukekaa tilan suunnittelusta tarkempi ohje, joka löytyy Optimasta. Käytännön tukea saatte Aistien-hankkeen projektikoordinaattori Sari Sivoselta Sarin toimisto on Moniaistisessa tilassa B202. Jos ympäristö rakennetaan useamman haastattelun perusteella, haastateltavilla saattaa olla hyvin erilaiset muistot asiasta tai aikakaudesta. Huoneen sisustus tulee tällöin olla melko viitteellinen. Haastateltavien erilaiset taustat voidaan huomioida esimerkiksi erilaisella kuva- ja äänimaailmalla. 2. Tapahtumat Tapahtumat toteutetaan moniaistisessa tilassa (B202) tai yhteistyökumppanien tiloissa. Pääsääntöisesti yksi ympäristö on esillä yhden päivän ajan ajanjaksolla Optimaan tulee tiedot vapaana olevista päivistä (jos toteutus tapahtuu tilassa B202), joista opiskelijaryhmä valitsee yhden. Päivän tarkemmasta aikataulusta sopii ryhmä yhteistyössä haastateltavan/haastateltavien kanssa. Opiskelijaryhmä laittaa päivän ohjelman esille Optimaan muille opiskelijoille tiedoksi. Päivän aikana tilassa tulee vierailla haastateltava/haastateltavat sekä mahdollisesti heidän valitsemansa vierailijat. Vierailusta sovitaan yhdessä haastateltavien kanssa ja he voivat olla haastateltavien perheenjäseniä, ystäviä tai esimerkiksi työkavereita. Lisäksi tilassa vierailee toinen opiskelijaryhmä, joille tilaa isännöi haastateltava yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Jokainen ryhmä vierailee yhdessä muussa tilassa. Vierailuista ryhmät sopivat keskenään. Opiskelijaryhmän on tarkoitus tarjota toisilleen tukea ja apua työskentelyn käytännön järjestelyissä, tapahtuman toteuttamisessa, havainnoinnissa, kohtaamisessa sekä toiminnan arvioinnissa ja pohdinnassa. 3. Projektitehtävän loppuraportointi Projektityön kirjallisen raportin tarkoitus on tiivistää työskentelyn aikana tekemänne keskeiset havainnot ja kytkeä ne vuorovaikutuksen teoriaan. Käyttäkää työssänne opintojaksolla käsitellyn teoriaosuuden lisäksi myös muuta lähdeaineistoa. Raportilta edellytetään vähintään kolmen lähdeteoksen käyttöä. Voitte kiinnittäkää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: ammatillinen vuorovaikutus vuorovaikutussuhteen tarkastelu dialogisuus ja kuunteleminen eettisyys asiakastyössä luovuus ja toiminnallisuus asiakastyössä Miettikää yhdessä myös omia arvojanne: mitä omia arvoja, uskomuksia ja ennakkokäsityksiä jouduitte asettamaan uuteen valoon, mitä tunteita heräsi haastateltavan kohtaamisessa?

19 18 Millaisia ammatillisia oppimisen haasteita ja tavoitteita asettaisitte itsellenne arviointinne perusteella? Raportissa kuvataan myös moniaistisen ympäristön suunnittelua, toteutusta ja palautetta. Käyttäkää raportissa kuvia. Projektitehtävän kirjallinen työ on pienryhmän yhteinen, ja se noudattaa ulkoasultaan Laurean ohjeistusta (mm. kansilehti, sisällysluettelo, lähdeviitteet, lähdeluettelo jne.) Raportin suositeltava laajuus on noin 10 sivua. Projektitehtäväänne käsitellään seminaarissa tiistaina Toteutustapanne on vapaa. Voitte hyödyntää oman toimintanne kuvauksessa ja havainnollistamisessa kuvaa, videota, musiikkia, toimintaa. Minimikirjallinen tuotos on esim. miellekartta tai fläppi jossa tiivistätte työskentelyn aikana tekemänne keskeiset havainnot ja kytkette ne vuorovaikutuksen teoriaan. Valmis työ palautetaan Optimaan mennessä. Loppuraportin rakenne: Kansilehti (opiskelijatiedot, opintojaksotiedot, otsikko toiminnasta) Sisällysluettelo Johdanto ja tavoitteet (toiminnan tavoitteet asiakkaille ja omat oppimistavoitteet vuorovaikutukseen liittyen) Teoreettinen perusta Toiminnan kuvaus Reflektoivaa pohdintaa seuraavista sisältöalueista - asiakaslähtöisyys ideoinnissa, suunnittelussa ja toiminnassa - suunnitelman toimivuus - teorian ja käytännön toteutuksen yhdistäminen - ryhmän sitoutuneisuus tehtävään ja ammatillisen kasvun kehittyminen Ryhmän yhteinen itsearviointi sekä mahdollinen palaute asiakkailta Lähteet Liitteet Henkilökohtainen itsearviointi Tämän lisäksi jokainen opiskelija tekee erillisen oman oppimisen arvioinnin, joka palautetaan Optimaan itsearviointi palautuskansioon mennessä. Tässä itsearvioinnissa pohdit, mitä opit tehtävän tekemisessä. Mitä omia arvoja, uskomuksia ja ennakkokäsityksiä jouduin asettamaan uuteen valoon, mitä tunteita heräsi asiakkaiden kohtaamisissa ja ryhmätyöskentelyssä? Millaisia ammatillisia oppimisen haasteita ja tavoitteita asettaisit itsellesi arviointisi perusteella? Itsearvioinnin laajuus on yksi A4. Arviointikriteerit Projektitehtävä arvioidaan loppuraportin perusteella asteikolla T1-K5. Hyväksytyssä suorituksessa edellytetään seuraavien asioiden pohdintaa: - asiakaslähtöisyys - kirjallisuuden hyödyntäminen ja kytkeminen käytäntöön - tavoitteiden toteutuminen ja arviointi - reflektoiva pohdinta

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti

Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti Laurea-ammattikorkeakoulu pilottiraportti 1 1. Pilotin tausta ja tarkoitus Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia oppimisympäristöjä Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty & Heli Laurikainen (toim.) AISTIEN-MENETELMÄLLÄ OIVALLUKSIA OPPIMISEEN JA KOHTAAMISEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 42 Minttu Räty & Heli

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä

Lisätiedot

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä

Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä. Aistien-menetelmä Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Aistien-menetelmä LAUREA JULKAISUT LAUREA PUBLICATIONS 20 Minttu Räty, Sari Sivonen, Jenny Saarela, Heli Laurikainen & työryhmä Laurea-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke.

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke. Laurea Julkaisut I Laurea Publications Minttu Räty (toim.) Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hanke Loppuraportti Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 46 Minttu Räty (toim.) Aistien-

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo

Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo Me ry:n Käsikynkkä -projektin puhujakoulutukset 2010-2012 ******** Anne Repo 1 2 Sisällys 1 Käsikynkän puhujakoulutukset... 3 2 Koulutussisällöt ja toteutus... 4 2.1 Tutustuminen ja toiminnan esittely...

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti

Tasavertainen kaveruus onnistuu Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Taru Oulasvirta ja Lea Vaitti Best Buddies -projektin (2011 2013) loppuraportti Best Buddies -projekti (RAY 2011 2013), 2013

Lisätiedot

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13

KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 KOULII -hanke Koulutuksen Innovaatio & Integraatio 2010-2013 Omnian julkausuja C 13 ISBN:978-952-5745-13-9 (nid.) ISBN:978-952-5745-14-6 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Briitta Hiitola

Lisätiedot

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007

MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 MATALAN KYNNYKSEN NEUVONTAPISTE PROJEKTI NE-RÅN LOPPURAPORTTI 2004-2007 Loppuraportti Matalan kynnyksen neuvontapisteen toimintamalli Yhteistoiminnan malli Leena Ruskomaa Sisällys Esipuhe. 3 Johdanto...

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti

Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa. Pilottiraportti Minun kirjastoni 150-v. Historia ja nykypäivä esillä moniaistisessa tilassa Pilottiraportti Jyränkölän Setlementti/ Heinolan kansalaisopisto Jenny Saarela, 31.7.2013 Sisällys 1. Pilotin tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille

Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Kyläkipinä Aistien-tila Kylien vapaaehtoisille Pilottiraportti Heli Laurikainen Hämeen Kylät ry / Aistien-hanke Sisällys 1. Tausta ja tarve Aistien-menetelmälle... 3 2. Toimijat ja toteuttajat... 3 3.

Lisätiedot

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen

Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon. Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen Reittiopas verkko-oppimisen viidakkoon Vinkkejä ja esimerkkejä työpaikkakouluttajien monimuotokoulutuksen toteuttamiseen ISBN 978-952-99304-6-3 (PDF) ISBN 978-952-99304-7-0 (nid.) Nykypaino Oy Vantaa 2013

Lisätiedot

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana

ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana ARVOTEKO Moniammatillisuus Savonia-ammattikorkeakoulussa ARVO-projektin aikana Hirvonen Raija & Laitinen Airi Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D) 70201 KUOPIO puh: (017) 255

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS FOTONOVELA Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS Sisällys MIKÄ ON FOTONOVELA? 4 OSA I: FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 6 Etukäteisvalmistelut 6 Virittäydytään tarinointiin 8 Fotonovela-tarinoiden

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa.

Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti. Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Koostaneet Lenita Hietanen ja Essi Kesälahti Käsikirja yrittäjyys- ja työelämätaitojen harjoittelemiseksi peruskoulussa ja lukiossa. Perustuu luokanopettajien, kieltenopettajien ja lukion opintoohjaajien

Lisätiedot

OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN. Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla

OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN. Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla OPAS ASIAKASPALAUTEKESKUSTELUUN Hoito- ja palvelusuunnitelman päivittäminen asiakaspalautekeskustelun avulla Marko Raitanen, Pia Ruuskanen Vanhustyön kehittämisverkosto Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot