Kuinka työhallinto varautuu rakennemuutokseen?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka työhallinto varautuu rakennemuutokseen?"

Transkriptio

1 Kuinka työhallinto varautuu rakennemuutokseen? EK:n elinkeinopäivä Lappeenranta Jussi Toppila Työministeriö 1

2 Työhallinnon valtakunnallinen ja alueellinen imago sidosryhmien näkökulmasta? Työhallinnon valtakunnallinen imago 1 % en osaa sanoa erittäin 1 % negatiivinen positiivinen 18 % negatiivinen 25 % neutraali 55 % Työhallinnon alueellinen imago 1 % negatiivinen 9 % 47 % en osaa sanoa neutraali 5 % positiivinen 38 % erittäin positiivinen LTT-Tutkimus Oy

3 Sidosryhmien näkemyksiä eräistä työhallinnon imagoon vaikuttavista tekijöistä Kompetenssit alueellisten ja paikallisten työmarkkinoiden asiantuntijana (2,77) 9 % 61 % 27 % 2 % S itoutuneisuus ja osallisuus seudullisessa ja alueellisessa strategiatyössä (2,66) 13 % 47 % 30 % 8 % Osaaminen työmarkkinatiedon tuottajana ja välittäjänä (2,57) 7 % 48 % 38 % 6 % Toiminta yhteistyökumppanina aluekehitystyössä ja elinkeinojen kehitystyössä (2,55) 8 % 46 % 38 % 7 % Osaaminen työvoiman kysynnän ja tarjonnan yhteensovittajana (2,48) 5 % 44 % 45 % 6 % Toiminta alueenne kehitykseen ja menestykseen vaikuttavana toimijana (2,31) 4 % 33 % 50 % 11 % Ennakoiva toiminta työmarkkinaongelmien synnyn ehkäisemiseksi (2,03) 2 % 24 % 48 % 24 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erinom ainen Hyvä Kohtalainen Huono En osaa sanoa L ä h de: K ysely työ h allin n on sidosryh m ille (n = 246) LTT-Tutkimus Oy

4 Työhallinnon toimintamuotojen vastaavuus alueellisiin tarpeisiin Starttiraha 8 % 35 % 30 % 9 % 2 % 17 % Työnvälitys 5 % 35 % 47 % 7 % 2 % 5 % Työvoimakoulutus 8 % 33 % 43 % 9 % 3 % 4 % Hanketoiminta (mm. ESR) 5 % 36 % 37 % 12 % 4 % 7 % Työllisyysperusteiset investoinnit 8 % 24 % 32 % 17 % 4 % 15 % Tukityöllistäminen 4 % 17 % 52 % 11 % 4 % 13 % Työelämän kehittäminen (mm. Tykes) 3 % 18 % 44 % 15 % 4 % 18 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa LTT-Tutkimus Oy

5 Työhallinnon aluestrategian mukaisten kehittämisteemojen arvioitu tärkeys alueiden kehittämisen kannalta. Työvoim an kysynnän ja tarjonnan alueellisen kohtaannon parantam inen 71 % 26 % 2 % Ennakoivan työm arkkinatiedon tuottam inen ja levittäm inen 60 % 38 % 2 % Työvoim akoulutuksen m ukauttam inen tiiviim m in alueelliseen ja paikalliseen kysyntään 59 % 38 % 2 % 1 % Paik. työm arkkinoita koskevan kokem usp. tiedon valjastam inen aluekehittäjäverkoston käyttöön 44 % 51 % 3 % Työllisyys- ja elinkeinopolitiikan alueellinen integrointi 42 % 51 % 4 % 1 % Työhallinnon aktiivisem pi osallistum inen elinkeinoeläm än kehittäm ishankkeisiin 33 % 48 % 14 % 1 % Aluetoim ijoiden verkostoyhteistyön vahvistam inen ESR-hanketoim innassa 26 % 55 % 14 % 1 % Yhteisen työeläm än ja aluekehityskysym ysten tietopalvelun kehittäm inen 26 % 50 % 19 % 1 % Työhallinnon roolin vahvistam inen alkavien yritysten aktivoinnissa ja käynnistäm isessä 25 % 48 % 20 % 4 % Alueellinen yhteism arkkinointi ja yritysten houkuttelu 30 % 39 % 23 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Erittäin tärkeä Melko tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Lähde: K ysely työhallinnon s idos ryhm ille (n= 246) LTT-Tutkimus Oy

6 Tarve yhteistyöhön työhallinnon kanssa Havaintoja 41 % Alueellinen osaamis- ja työvoimatarve-ennakointi (3,25) Toimialakohtainen osaamis- ja työvoimatarve-ennakointi (3,24) sidosryhmäkyselystä (3) 31 % Työpaikkojen synnyn edistäminen (3,22) A lu e e llis te n ty ö llis y y s s u u n n ite lm ie n ja s tra te g io id e n su u n n itte lu ja to te u tu s (3,0 6 ) EU:n rakennerahastopolitiikan suunnittelu ja toteutus (3,04) 27 % 37 % 46 % 47 % 50 % 46 % 51 % 35 % 9 % 3 % 9 % 2 % 11 % 6 % 14 % 6 % 14 % 5 % Aluekehitysohjelmien suunnittelu ja toteutus (3,03) 29 % 47 % 19 % 3 % Syrjäytymisen torjunta (2,96) 33 % 35 % 17 % 10 % Työmarkkinoita koskevan tilasto- ja ennakointitiedon hyödyntäminen (2.95) 23 % 54 % 19 % 5 % Työelämän kehittäminen (2,89) 28 % 39 % 22 % 8 % Aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmien suunnittelu ja to te u tu s (2,8 8 ) 22 % 50 % 19 % 8 % Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (2,86) 26 % 47 % 14 % 13 % A lu e e llin e n y h te is m a rk k in o in ti (2,7 7 ) 22 % 41 % 19 % 13 % Yhteispalvelukonseptin kehittäminen (2,75) 16 % 49 % 14 % 12 % Contact Center- tyyppinen toiminta (2,69) 18 % 38 % 20 % 13 % Yrityspalvelujen kehittäminen ja räätälöinti (2,66) 15 % 46 % 22 % 14 % Muutosturva irtisanomisaikana (2,58) 23 % 26 % 26 % 18 % Työvoiman palvelukeskusten perustaminen ja toiminta (2,50) 15 % 35 % 25 % 18 % T y ö n v ä lity s (2,4 8 ) 16 % 35 % 28 % 20 % Työnhakukeskusten perustaminen ja toiminta (2,39) 10 % 35 % 26 % 19 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Suuri tarve Kohtalainentarve Vähäinen tarve E i tarvetta En osaa sanoa Lähde: Kysely työhallinnon sidosryhm ille (n= 246) LTT-Tutkimus Oy

7 Arvioikaa oman alueenne näkökulmasta seuraavia työhallintoa ja työpolitiikkaa koskevia väittämiä Nykyinen työvoimapolitiikka reagoi liiaksi jo tapahtuneeseen - eli työttömyyteen. 20 % 48 % 9 % 22 % 2 % Työvoimapolitiikkaa harjoitetaan liian erillään työn kysynnästä 12 % 53 % 14 % 20 % 1 % Työhallinnon asiakaspalvelu on mukautettu alueellisiin erityistarpeisiin 7 % 55 % 19 % 17 % 1 % Työvoimapalveluista tiedetään hyvin alueellanne 10 % 51 % 17 % 22 % H arjoitettu työpolitiikka huomioi hyvin alueelliset erityispiirteet 5 % 58 % 12 % 24 % 1 % Työvoimapolitiikassa korostuu liiaksi sosiaalinen ulottuvuus uusien työpaikkojen synnyn kustannuksella 15 % 37 % 21 % 26 % 1 % ESR -toiminta on onnistunut uusien innovatiivisten toimintatapojen kehittämisessä ja tukenut hyvin alueellista keh ittä m istyö tä 4 % 48 % 21 % 25 % 2 % Työhallinnon tuottama alueellinen ja paikallinen informaatio työmarkkinoista välittyy hyvin aluekehittämistyöhön 6 % 46 % 17 % 31 % 1 % Työhallinnon tiedotuksessa ja viestinnässä huomioidaan asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet 2 % 42 % 29 % 25 % 2 % T y ö politiik an tu lee k oh dis tu a y k s ilö ih in ilm an erity is tä aluenäkökulmaa 7 % 27 % 13 % 46 % 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Täysin samaa mieltä Jokseenkin sam aa m ieltä EOS Jokseekin eri mieltä Täysin eri mieltä Lähde: Kysely työhallinnon sidosryhmille (n= 246) LTT-Tutkimus Oy

8 Summa summarum Työhallinnon ohjausjärjestelmä ottaa jo nyt hyvin huomioon alueelliset kehitystarpeet ja on alueilla arvostettu toimija Parantamisen varaa toki aina on 8

9 Työministeriön tulevaisuuskatsaus Laaditaan poliittisille puolueille eduskuntavaaleja varten Sisältö: Toimintaympäristön haasteet Tavoitteet Ratkaisuvaihtoehdot Valmis kesäkuun lopussa 2006 Tämän pohjalta laaditaan alkukesään 2007 mennessä työpolitiikan ja työhallinnon strategia 9

10 Työvoiman saatavuus ja tuottavuus Päähaasteet: Talouden globalisaatio Väestön ikääntyminen Toistaiseksi: Talous kasvaa hyvin Rekrytointiongelmat eivät ole kärjistyneet 10

11 Mutta tulevaisuudessa Riskinä siirtyä pysyvästi hitaampaan talouskasvuun, jollei työvoiman saatavuutta turvata Mistä työvoimaa? Työuria pidennettävä Työvoimareservit käyttöön Lisää työperusteista maahanmuuttoa 11

12 Suomen ja Ruotsin työvoimaosuudet ja työllisyysasteet ikäryhmittäin vuonna % Työvoimaosuudet % Työllisyysasteet Ruotsi Suomi Ruotsi Suomi Lähteet: Suomen ja Ruotsin työvoimatutkimukset 12

13 Työvoimareservien määrä Vuonna 2005 Alityöllisiä Piilotyöttömiä Työttömiä YHTEENSÄ = 12 % työikäisestä väestöstä 13

14 Työperusteinen maahanmuutto Maahanmuuttaneita työikäisiä ulkomaalaisia n v Näillä vain noin 5 10 %:lla työ keskeinen perusta muuttamisella Tilapäisesti Suomeen tuli noin ulkomaalaista 14

15 Työllisyysasteet TE-keskuksittain vuosina 2003 ja 2005 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus % 15

16 Työvoimatase, muutokset , perus- ja tavoiteuran mukaan Työikäiset Työikäiset Työvoima Työlliset Perusura Tavoiteura Tuhatta henkilöä Työvoima 2025 väliarvio, päivitys

17 Poistuma työllisestä työvoimasta ja poistuman osuus vuoden 2000 työllisistä pääammattiryhmittäin Poistuman määrä % Teollinen työ Palvelutyö Hoitotyö Toimistotyö Tuotannon ja liikenteen johtoja Talouden ja hallinnon johtoja Opetus- ja kulttuurityö Maa- ja metsätaloustyö Rakennustyö Liikennetyö Turvallisuusalan työ Työvoima väliarvio Poistuman määrä Poistuman osuus vuoden 2000 työllisistä

18 Korkea tuottavuus luo uusia työpaikkoja Työvoimavarojen niukentuessa työn tuottavuuteen entistä enemmän huomiota Suuret rakennemuutokset ( luova tuho ) jatkuvat Työpolitiikan rooli tuottavuuden nostamisessa Aktiivinen tvp Työelämän kehittäminen sosiaaliset innovaatiot Osaaminen 18

19 Mitä tavoitteeksi ensi hallituskaudelle? työpaikkaa Työllisyysaste ainakin 72 prosenttiin Työttömyysaste alle viiteen prosenttiin Tämä edellyttäisi Vahvaa, noin kolmen prosentin talouskasvua, Talouskasvu olisi työllistävää Työurat pitenisivät selvästi, kahdella vuodella (ikääntyneet 1½ vuotta, nuoret ½ vuotta) Työttömyys puolittuisi vuoden 2005 tasosta Työperusteisen maahanmuuton selvää lisäystä Työllisyys nousee ja työttömyys laskee kaikissa TEK:eissä 19

20 Työpolitiikassa tavoitteena: Suomalaisen työelämän tila kiitettäväksi Aktiivisen ja passiivisen työvoimapolitiikan suhteet uusiksi, aktiiviseen käytettävä selvästi yli puolet menoista Työttömien aktivointiaste prosenttiin Työikäisen aikuisväestön osallistumisaste aikuiskoulutukseen prosenttia Maahanmuuttajien työllisyysaste lähelle kantaväestöä Rekrytointiongelmien määrä pidettävä nykyisellä tasolla Aloittavien yritysten määrä yritykseen vuodessa 20

21 SUOMEN VIRRAT ERI KESTOISEEN TYÖTTÖMYYTEEN JA TYÖTTÖMYYDESTÄ ULOS AIKAVÄLILLÄ 01/ /2005 Alkaneet työttömyysjaksot Prosentit osoittavat virtojen suuruuden suhteessa alkamisvirtaan Muutos vertailuajankohtaan (01/ /2004) prosenttiyksiköissä Työttömyyden kesto alle 3 kk Työttömyyden kesto 3 kk - alle 6 kk Työttömyyden kesto 6 kk - alle 12 kk Työttömyyden kes to 12 - alle 24 kk Työttömyyden kesto 24 kk ja yli Keskim. varanto kk:n lopussa: työtöntä (-3389 henk.) (-3,4%) (-4842 henk.) (-8,6%) (-2366 henk.) (-4,9%) (500 henk.) (+1,3%) (-359 henk.) (-1,1%) 28,3% -1,8/% 15,0% -1,0/% 7,2% +0,0/% 2,6% +0,0/% (-11946) -1,4% 71,8% +1,7% 14,0% -0,4% 8,4% -0,2% 4,7% +0,2% 2,8% +0,3% Päättyneet työttömyysjaksot suhteessa alkaneisiin 101,7% +1,5% 13,4% -0,3% 17,5% +2,1% 23,7% -0,7% 39,9% +1,1% 30,5% -2,3% 39,1% +2,2% 36,5% -4,2% 47,4% +3,7% 22,6% -4,3% 71,7% +4,4% 69,1% -1,8% 36,4% -0,4% 30,4% +0,1% 16,1% +0,6% 5,7% -0,1% Aktiivi toimenpide Avoimet työmarkkinat Muut syyt Aktiivi toimenpide Avoimet työmarkkinat Muut syyt Aktiivi toimenpide Avoimet työmarkkinat Muut syyt Aktiivi toimenpide Avoimet työmarkkinat Muut syyt Aktiivi toimenpide Avoimet työmarkkinat Muut syyt Päättymisen syyn prosenttijakauma aktiivisiin toimenpiteisiin, avoimille työmarkkinoille ja muihin syihin 21

22 Asema työmarkkinoilla Erittäin vaikeasti työllistyvät Työhön kykenemättömät Vaikeasti työllistyvät Toimenpiteitä tarvitsevat Siirtyminen vaativimpiin tehtäviin Työn hinnan alentaminen pysyvät tukitoimet Nopeasti työllistyvät Pitkäkestoiset toimenpidekokonaisuudet Työmarkkinoilla olevat Työvoimakoulutus Henkilökohtaiset työvoimapalvelut Työelämän kehittäminen ja osaamisen ylläpito Sähköiset palvelut Tukityö ELMA Toimenpiteet 22

23 Vakaa talous työllisyyden perusta Työllisyysasteen nostaminen ja työttömyyden alentaminen talouspolitiikan tavoitteeksi myös ensi hallituskaudelle Paikallisen sopimisen merkitys korostuu Tehtävä valinta yleisen vs. kohdennetun matalapalkkatuen välillä 23

24 Työpolitiikan tavoitteet ja ratkaisuvaihtoehdot Hyvinvoiva kilpailukykyinen Suomi Vahva talouskasvu Korkea työllisyysaste Korkea työn tuottavuus Työssä syntyy tulosta Työt ja tekijät kohtaavat Työnteon eri muodot Monikulttuuriset työyhteisöt Työn organisointi ja johtaminen Työelämän pelisäännöt Osaaminen Turvan ja jouston tasapaino Työn hinta Työurien pidentäminen Työvoimavarat käyttöön Osaavaa ulkomaista työvoimaa 24

25 Jouston ja turvan uusi tasapaino Joustoturva käyttöön - Tanskan mallista Suomen malliin Kultainen kolmio lähtökohdaksi: työehtojen joustavuuden, sosiaaliturvan ja aktiivisen työvoimapolitiikan koordinoitu kehittäminen Muutosturvaa laajennettava 25

26 Työelämän laatuun panostettava Työurien pidentäminen ja tuottavuuden parantaminen edellyttävät nykyistä olennaisesti suurempaa panostusta ohjelmaperusteiseen työelämän kehittämiseen Alue- ja paikallistason toimijoiden rooli työelämän kehittämisessä? Työelämän kehittäminen hajallaan eri kehittämishankkeissa TM neuvottelee eri toimijoiden kanssa tämän vuoden loppuun mennessä tarpeesta toteuttaa erityinen poikkihallinnollinen työelämän kehittämisohjelma 26

27 Nuoret nopeammin työelämään Peruskoulutus työelämälähtöiseksi Koulutusasteesta toiseen siirtymisen nopeuttaminen, opiskeluaikojen lyhentäminen, opintotukijärjestelmän uudistaminen Opinto-ohjaukseen lisäpanostusta Koulutuksen joustavuutta lisättävä 27

28 Syrjäytymisuhan alaiset nuoret erityishaasteena Syrjäytymiskehitykseen puututtava jo peruskoulutusvaiheessa Jokaiselle peruskoulun päättävälle riskinuorelle räätälöitävä yksilöllinen ratkaisu Ammatillisen koulutuksen keskeyttämistä vähennettävä Lisääntyvään kouluttamattomien nuorten miesten ongelmaan paneuduttava 28

29 Aikuisväestön osaamista lisättävä Opiskelukuiluja väestöryhmien välillä kavennettava Turvaa muutoksissa entistä enemmän huomiota työpaikoilla ja työyhteisössä tapahtuvaan oppimiseen Työvoimakoulutuksen proaktiivisempi käyttö 29

30 Työmarkkinoiden sukupuolittaista eriytymistä vähennettävä Suomen sukupuolisegregaatio EU:n korkeimpia Paitsi tasa-arvo niin myös työmarkkinoiden toimivuusongelma Segregaation vähentämistä korostettava koulutuspolitiikassa 30

31 Sekavia koulutusjärjestelmiä selkiinnytettävä Alueelliseen ennakointityöhön panostettava Ammatillisen liikkuvuuden esteitä raivattava Aikuiskoulutuksen opintososiaalisten etuuksien järjestelmää selkiinnytettävä 31

32 Lisää alueellista liikkuvuutta Asuntopolitiikka keskeisin haaste Alueellinen liikkuvuus yhdeksi työvoimapolitiikan painoalueeksi Liikkuvuusavustusjärjestelmä, laajemmat työssäkäyntialueet, yksilöityjen työtarjousten käyttö, liikkumisen valvominen Laaja työpaikkainformaatio, hyvin toimiva työnvälitys 32

33 Työnteon kannattavuus Kannustinloukkuja purettu kohtuullisen hyvin Yhä jäljellä olevia työllistymis- ja kannustinloukkuja purettava Passiivista ja aktiivista työvoimapolitiikkaa kehitettävä yhdessä 33

34 Työttömille töitä hinnalla millä hyvänsä Työttömät nopeasti avoimiin työpaikkoihin, proaktiivinen ote Vaikeasti työllistyville välityömarkkinat palvelukeskusten läheisyyteen Palkkatukea enemmän yrityksille, menettelyjä yksinkertaistettava 34

35 Ikääntyneiden työuria pidennettävä Eläkeuudistusten vaikutuksia seurattava Eläkeputkiajattelusta painopiste koulutuksellisiin ja aktiivisen työvoimapolitiikan keinoihin myös ikääntyneiden osalta 35

36 Lisääntyvää työperusteista maahanmuuttoa Nykyistä olennaisesti enemmän työperusteisesti tulevia niin pysyväisluontoisesti kuin tilapäisestikin Maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa olevan lupakäytäntöjen keventämisen vaiheittainen toteuttaminen Ulkomaalaisten tarvitsemien palvelujen kehittäminen Suvaitsevaisuuden edistäminen 36

37 Elinkeinopolitiikassa lisäpainoa pienyrittäjyyteen Innovaatiotoimintaan ml. sosiaaliseen innovaatiotoimintaan panostettava Työvaltaisen yritystoiminnan verotuksen keventäminen Starttirahan ja kotitaloustuen laajentaminen Pienyritysten kansainvälistymisen tukeminen Yhteinen yrityspalvelu YritysSuomi Työhallinnon toimialapalvelujen parempi kansallinen koordinaatio Uudet yrittäjyyden muodot huomioitava palveluissa Elinkeinopolitiikassa lisähuomiota hyvinvointiklusterin ja muiden kotimaisten työllistävien alojen tukemiseen TE-keskusten roolia alueiden elinkeino- ja työpoliittisessa yhteistyössä ja näitä koskevassa ennakoinnissa vahvistettava 37

Työllisyyskertomus vuodelta 2007

Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Työllisyyskertomus vuodelta 2007 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 12/2008 Strategia

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010

Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Koillis-Savon työllisyysstrategia 2005 2010 Julkaisija: Pohjois-Savon liitto Tilaukset ja jakelu: kirjaamo@pohjois-savo.fi Graafinen suunnittelu ja taitto: Marja Partanen Kansi: Irma Toivanen Kannen kuvat:

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA

HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006 2 Sisällysluettelo: JOHDANTO...3 EUROOPAN UNIONIN TYÖLLISYYSSTRATEGIA...4 KANSALLINEN TYÖLLISYYDEN POLITIIKKAOHJELMA...4 HELSINGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2004 2006...5

Lisätiedot

Työllisyys nousussa -seminaari 24.1.2007

Työllisyys nousussa -seminaari 24.1.2007 Työllisyys nousussa -seminaari 24.1.2007 Ravintola Pörssi, Fabianinkatu 14, Helsinki SISÄLLYSLUETTELO Ohjelma... 3 Työllisyysohjelman seuranta ja vaikuttavuusarviointi... 4-5 Työministeri Tarja Filatov...6

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Luonnos 5 23.9.2013 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA LUONNOS 5 23.9.2013 Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa

Lisätiedot

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010

TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 TOIMIVAT TYÖMARKKINAT OSAAJIA ja TYÖPAIKKOJA KESKI-SUOMEEN 2010 Kehittämisohjelma 2009 2013 Julkaisu B 171 ISBN 978-951-594-363-7 ISBN 978-951-594-364-4 (sähköinen versio) ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO

Lisätiedot

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta

Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta Uudenmaan liiton julkaisuja C 51-2004 Uudenmaan liitto Seudullinen työllisyysstrategiatyö - Kokemuksia LEMPI Uusimaa -hankkeesta EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus 2007 2012

Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Koulutus ja tutkimus 2007 2012 Luonnos 29.6.2007 Opetusministeriön hallinnonalan koulutuksen ja yliopistoissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta 14 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman 3. päivitetty luonnos EU:n rakennerahasto-ohjelmaan 2014 2020 17.1.2013 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 1.1 Itä- ja Pohjois-Suomen maantieteellinen asema,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 18/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet vuodelle 2012

Lisätiedot

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä.

Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. 1. kysymys Alkavan vaalikauden tärkeimpiä talouspolitiikan tavoitteita ovat talouskasvun vahvistaminen sekä työllisyysasteen nousua että tuottavuuden kasvua edistämällä, työttömyyden alentaminen sekä suotuisan

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen

Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 30/2014 LEENA PENTIKÄINEN (TOIM.) Katsaus suomalaisen työn tulevaisuuteen Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi

Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden parantamiseksi 2008-2010 Suomen kansallinen toimenpideohjelma 36a/2008 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Lissabonin strategia kasvun ja työllisyyden

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

UUDEN TYÖN MANIFESTI. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI Suomen Sosialidemokraattinen Puolue UUDEN TYÖN MANIFESTI. TYÖTÄ OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA. Sosialidemokraatit tavoittelevat yhteiskuntaa, jota luonnehtii oikeudenmukaisuus, ihmisten

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006

Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat - hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset linjaukset 2006 Toimivat työmarkkinat hyvinvoiva yhteiskunta Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n työmarkkinapoliittiset

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet

Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia OPTIMI. Kehittämiskeskus Oy Häme. Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen. Artikla 6 Innovatiiviset toimet EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto Artikla 6 Innovatiiviset toimet OPTIMI Hämeenlinnan seudun työllisyysstrategia vuoteen 21 Vuokko Lehtimäki Seija Lehtonen Kehittämiskeskus Oy Häme OPTIMI Hämeenlinnan

Lisätiedot

Työmarkkinat taantumassa ja taantuman jälkeen

Työmarkkinat taantumassa ja taantuman jälkeen Työmarkkinat taantumassa ja taantuman jälkeen Heikki Räisänen, tutkimusjohtaja, dosentti Työ- ja elinkeinoministeriö Esitys Keski-Suomen Talousriihessä 27.1.2009 Jyväskylä Sisältö 1. Suomen työmarkkinoiden

Lisätiedot

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011

Politiikkaohjelmien loppuraportti. Vaalikausi 2007 2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011 Politiikkaohjelmien loppuraportti Vaalikausi 2007 2011 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 6/2011

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät

Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät Alueellinen kyvykkyys ja sitä muovaavat tekijät erityistarkastelussa korkea teknologia ja osaamisintensiiviset palvelut Satu Nivalainen, Kirsi Mukkala ja Timo Tohmo Tekesin katsaus 247/2009 Alueellinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteiden vahvistaminen vuodelle 2009 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 10/2009 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

Lisätiedot

HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY

HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY HYVIN SUUNNITELTU ONKIN JO TEHTY Välityömarkkinat itäsuomalaisten työmarkkinatoimijoiden näkökulmasta Anita Mattila Toimitus: Anu Tiilikainen-Tervaniemi, Riikka Jumppanen ja Katariina Saarela Taitto: Keski-Suomen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttostrategia 2017

Lapin maahanmuuttostrategia 2017 ELINVOIMAA ALUEELLE 1 2013 Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA Lapin maahanmuuttostrategia 2017 MIRVA PETÄJÄMAA IV Esipuhe Vielä 1980-luvun alkupuolella Lapissa asui vain parisensataa ulkomaan

Lisätiedot