REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOI. Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja. Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9"

Transkriptio

1 Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja Puheviestijät viestinnän ammattilaisina s. 9

2 Pääkirjoitus SISÄLTÖ 1/2014 Valmistuneet töihin s. 4 Oppimista ja ohjausta läpi elämän Elinikäisen oppimisen merkitys yhteiskunnassa on korostunut ja sen edistäminen nähdään keskeisenä välineenä yritysten kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamisessa, ammatillisen kehittymisen tukemisessa sekä aktiivisen kansalaisuuden edistämisessä. Se edellyttää, että osaamisen kehittämisen sekä koulutus- ja uravalintojen tueksi on tarjolla ohjausta ja tietoa eri työ- sekä koulutusmahdollisuuksista että tukimuodoista. Eri elämänvaiheisiin tarvitaan siis myös elinikäistä ohjausta. Ohjauksen avulla nopeutetaan siirtymiä yleissivistävästä koulutuksesta ammatilliseen koulutukseen, siirtymiä koulutusasteiden välillä, ammatillisesta koulutuksesta ja korkea-asteelta työelämään, työstä työhön siirtymistä sekä alanvaihtoa. Työmarkkinoiden muutokset lisäävät siirtymien määrää ja näiden nopeuttamisen kautta voidaan vaikuttaa myös työurien pituuteen ja työhyvinvointiin. Näin todetaan Pirkanmaan elinikäisen ohjauksen strategiassa Yliopisto osaltaan jakaa tietoa yliopistoopiskelusta, antaa opiskelijoille opintojen aikana ja valmistumisvaiheessa työelämään siirtymistä ja omaa työllistyvyysuskoa tukevaa ohjausta sekä jakaa tietoa akateemisista työmarkkinoista ja niiden kehitysnäkymistä. Lukio-opiskelijoille ja lukioiden opinto-ohjaajille annetaan tietoa yliopisto-opinnoista ja tamperelaisille lukiolaisille tarjotaan mahdollisuus opiskella jo lukioaikana joitakin yliopistollisia kursseja. Näin lukiolainen saa 2 jo käytännössä kurkistuksen yliopisto-opiskeluun ja kynnys hakeutua opiskelijaksi madaltuu. Yliopistossa opetus suunnitellaan osaamisperustaisesti ja opiskelijoille avataan opetuksessa ja ohjaustilanteissa opintojen aikana näkymiä, joita tuleva työelämä tarjoaa. Opiskelijat ja valmistuvat tarvitsevat uskoa omaan työllistyvyyteensä. Siirtymäja valintatilanteissa niin oppijan omaa pohdintaa, kuin ohjaajankin työskentelyä, auttaa mahdollisimman hyvä tieto ensiksikin siitä, millä tavalla ja minkälaisiin tehtäviin akateemiset ovat työllistyneet ja toisaalta tieto siitä, mitkä ovat akateemiset työmarkkinat tulevaisuudessa. Jälkimmäistä tosin on vaikea kovin eksaktisti kenenkään ennustaa. Siitä syystä yliopistokoulutuksen tuleekin antaa valmiudet myös joustavasti siirtyä muuttuvilla työmarkkinoilla tehtävistä toisiin. Elinikäinen ohjaus edellyttää, että kaikilla ohjaustahoilla niin oppilaitoksissa, TEpalveluissa, ammattiliitoissa ja työpaikoilla on tietoa ja näkemystä yliopistokoulutuksesta ja akateemisista työmarkkinoista ja niiden erityiskysymyksistä. Eri ohjaustahojen tietoisuutta on pyritty lisäämään yhteistyön ja hankkeiden avulla. Jatkossa tarvitaan kuitenkin pysyvämpiä keinoja ja foorumeita, joissa yhteistä tietoa ja käsitystä voidaan jakaa ja ylläpitää. KAISA LAMMI U&R KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ Mitä nuorisotakuu takaa valmistuvalle? s. 6 7 PÄÄKIRJOITUS 2 Lukiolaiset tutustuvat yliopisto-opintoihin Oppimista ja ohjausta läpi elämän NUORISOTAKUULLA OSALLISEKSI YHTEISKUNTAAN 4 VALMISTUNEET TÖIHIN! 6 LUKIOYHTEISTYÖ TUKEE OSUVIA KOULUTUSVALINTOJA 8 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE 9 Puheviestijät viestinnän ammattilaisina YLIOPISTOSSA TAPAHTUU Tapahtumia ja uutisia 10 s. 9 TOIMITUS ura- ja ntipalvelut Tampereen yliopiston asiakaslehti työnantajille ja sidosryhmille nro 38 VASTAAVA PÄÄTOIMITTAJA Kaisa Lammi, TOIMITUSSIHTEERI Mia Simpanen TOIMITTAJAT Taina Pitkänen, Sofia Koivusalo, Sara Reijonen, Johanna Rönn, Sari Haataja KUVAAJAT Jonne Renvall, Sara Reijonen TAITTO Marita Alanko, Tampere University Press PAINOPAIKKA PK-paino Oy, Tampere, painos 750 kpl LEHDEN POSTITUKSET Tampereen yliopisto, , 3

3 Nuorisotakuulla osalliseksi yhteiskuntaan Nuorisotakuu ei lupaa nuorille vain töitä tai koulutusta vaan osallisuutta yhteiskuntaan. Nuorisotakuun tavoitteena on vauhdittaa nuorten siirtymistä työelämään sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tarkoituksena on tarjota jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle työ- tai opiskelupaikka kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Lisäksi nuorisotakuuseen sisältyy koulutustakuu peruskoulun päättäville nuorille. Kuka on nuori? Yliopistosta valmistuva alle 30-vuotias ei välttämättä miellä itseään nuoreksi eikä koe kuuluvansa samaan joukkoon syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kanssa, joita nuorisotakuulla myös pyritään auttamaan. Nuorisotakuu kuitenkin kuuluu jokaiselle vastavalmistuneelle, jolle työelämään siirtyminen on haasteellista. Tampereen yliopistosta valmistuu vuosittain reilu tuhat alle 30-vuotiasta. Siitä, kuinka moni heistä tarvitsee nuorisotakuun palveluja, ei ole tarkkoja tietoja. Työja elinkeinoministeriön työnvälitystilastojärjestelmän mukaan vastavalmistuneita vuotiaita työttömiä oli Pirkanmaalla maaliskuussa 350. Tuossa luvussa ovat kuitenkin mukana kaikista oppilaitoksista valmistuneet, eivät vain korkeakoulutetut. Nuorten akateemisten tilanne on moniin muihin verrattuna hyvä. Useimmilla heistä on työnhaussa tarvittavat taidot ja elämä muutenkin hallinnassa. Työllisyystilanne on kuitenkin haastava, ja siksi myös akatee- 4 miset nuoret tarvitsevat heille räätälöityjä palveluja. TE-toimisto panostaa nuorten palveluihin TE-toimistossa nuoria pyritään ohjaamaan nopeasti työmarkkinoille. Kun nuori ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon, hänelle tehdään henkilökohtainen työllistymissuunnitelma, jossa sovitaan työnhaun tavoitteista sekä siitä, mitä hakija itse tekee tavoitteiden saavuttamiseksi ja millaisilla palveluilla TE-toimisto häntä tukee. Tutkinnon suorittaneet ohjataan ensisijaisesti omatoimiseen työnhakuun, mutta tarjolla on myös ohjausta esimerkiksi työhaastattelussa toimimiseen, CV:n tekemiseen tai sosiaalisen median käyttöön työnhaussa. Yksi keino tukea nuorten työnhakua on Sanssi-kortti, jolla työnantaja voi saada tukea nuoren työntekijän palkkaamiseen. Nuorten ohjauksen asiantuntija Riitta Samola Pirkanmaan TE-toimistosta kertoo, että nuorisotakuun voimaantulon myötä TE-toimisto on alkanut panostaa entistä enemmän nuorten palveluihin. Korkeakoulutetuille nuorille on omia uravalmennusryhmiä, joissa pohditaan uravaihtoehtoja, kartoitetaan potentiaalisia työnantajia ja harjoitellaan työnhakutaitoja. Myös osa työvoimakoulutuksista on suunnattu korkeakoulutetuille. Yrittäjyyden aloittamista tuetaan esimerkiksi starttirahalla, koulutuksilla ja tapahtumilla. Kaupunki tukee nuoria hyvinvointi palvelujen kautta Tampereen kaupunki toteuttaa nuorisotakuuta koulutuksen, työllisyydenhoidon, nuorisopalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistyönä. Kaupunki on myös itse merkittävä työnantaja ja tarjoaa nuorille työ- ja harjoittelupaikkoja. Lisäksi se panostaa nuorten yrittäjyyden edistämiseen. Kaupungilla ja TE-toimistolla on erilainen lähestymistapa nuorisotakuun toteuttamiseen: TE-toimistoa kiinnostaa ensisijaisesti nuorten työllistyminen, kun taas kaupunki tukee nuorta hyvinvointipalvelujen kautta, esimerkiksi parantamalla opiskelija-asuntojen saatavuutta tai nuorten harrastusmahdollisuuksia. Tampereen kaupungilla nuorisotakuun toimia koordinoivan projektipäällikön Maria Virtasen mukaan keskeistä kaupungin toimissa on, että nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua heitä itseään koskeviin asioihin ja päätöksentekoon. Tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan ympäröivästä yhteis- kunnasta ja osallistumaan sen toimintaan. Harrastusten ja muun aktiivisuuden kautta syntyneiden verkostojen avulla voi löytyä myös työpaikka. Yhtenä ehkä vähemmän tunnettuna keinona tukea nuorten siirtymistä työelämään Virtanen nostaa esiin oppisopimuskoulutuksen. Oppisopimusta ei yleensä mielletä akateemisten koulutusmuodoksi. Virtasen mukaan oppisopimus voisi kuitenkin olla vaihtoehto vastavalmistuneelle, jolla ei ole selvää ammatillista suuntaa. Oppisopimuskoulutus voisi olla juuri se puuttuva pala akateemisen koulutuksen ja työnantajan tarpeiden väliltä sekä samalla mahdollisuus saada jalka työpaikan ovenrakoon. Realistisia unelmia ja yhteisöllisyyttä Tarjolla oleva työ- tai opiskelupaikka ei välttämättä ole heti unelmien täyttymys, mutta se voi olla soveltaen sopiva. Nuorisotakuun valtakunnallisessa markkinoinnissa on ehkä liikaa korostettu yksilön mahdollisuutta toteuttaa omia unelmiaan, Virtanen pohtii. Totuus on kuitenkin se, että kaikki unelmat eivät toteudu eikä onnistuminen ole aina kiinni pelkästään omista ponnisteluista. Yksin pärjäävästä oman polkunsa kulkijasta ei kannattaisi tehdä ihannetta, koska ratkaisu työnhaun ongelmiin voi päinvastoin löytyä vertaistuesta ja yhteisöllisyydestä. Teksti: Taina Pitkänen Kuva: Jonne Renvall! Sanssi-kortti Sanssi-kortti voidaan myöntää alle 30-vuotiaalle työttömälle työnhakijalle. Kortti osoittaa työnantajalle, että kortin haltija on oikeutettu palkkatukeen. Palkkatuen määrä on kokopäivätyössä noin 700 euroa kuukaudessa, ja sitä voidaan myöntää enintään 10 kuukaudeksi. Paras turva työttömyyttä vastaan on oma aktiivisuus ja hakeutuminen erilaisten yhteisöjen jäseneksi, tekemään asioita yhdessä muiden kanssa. Vastavalmistuneen pitäisi myös olla valmis hyväksymään, että polku työelämään ei välttämättä ole suora. Keväällä 2014 valmistuneille nuorille lääketieteen lisensiaateille takuulla työtä löytyy. 5

4 Kristiina Niskala Tutkinto: Filosofian maisteri VALMISTUNEET TÖIHIN Pääaineena vuorovaikutteinen teknologia, valinnaisina opintoina aikuiskasvatus ja kasvatustiede. Monipuolisessa työssä voisivat yhdistyä käytettävyys, kansainvälinen verkkoliiketoiminta ja kouluttaminen. Ihanteellista olisi päästä innovatiiviseen työyhteisöön, joka pystyisi luomaan uutta tai uusia käytäntöjä. Olen erikoistunut verkkosivujen käytettävyyteen ja Riikka Yliluoma Tutkinto: Hallintotieteiden maisteri Somen hyödyntäminen alkaa olla IT-puolella välttämätöntä. Luovan alan ihmiselle myös digitaaliset portfoliot ovat tärkeitä. Aina kannattaa miettiä, pystyykö hyödyntämään kaikkia internetin tarjoamia mahdollisuuksia. Olen hyvä koordinoimaan ja pitämään langat käsissäni. Laajan koulutukseni ja kokemukseni ansiosta minulla on hyvät valmiudet hallinnolliseen työhön. Olen työskennellyt yliopiston hakijapalveluissa opintosihteerinä ja nyt toimin yliopistolla verkkopalvelusuunnittelijana. Ylläpidän tietokantaa, vastaan nettisivuista ja olen mukana valmistelemassa vuoden 2015 opiskelijavalintaa. Tutkinto: Filosofian maisteri Pääaineena puheviestintä, valinnaisina opintoina tiedotusoppi ja valtiooppi. Haluaisin viestintäalan työpaikan, joka vastaa arvojani, kuten vastuullisuusajattelua ja kestävää kehitystä. Toivon monipuolisia työtehtäviä, joissa voi olla myös journalistisen sisällön tuottamista. ta koulutukseltani olen IT-tradenomi. Koulumaailmasta ovat tuttuja sekä opetus- että hallintopuoli, sillä olen toiminut erilaisissa oppilaitoksissa sihteerinä ja amanuenssina, ja tällä hetkellä pidän harjoitustunteja käyttöliittymän perusteista. Aikaisemmal- Pääaineena ympäristöpolitiikka ja aluetiede, valinnaisina opintoina kansainvälinen politiikka, kansantaloustiede ja tietojenkäsittelytiede Tommi Aho Parhaiten minulle sopii koulutustani vastaava ja nopeatempoinen työ, jossa deadlinet ovat lähellä ja vastaan voi tulla uusiakin työtehtäviä. Haluaisin tehdä asiantuntijatyötä, jossa voisin jossain määrin vaikuttaa työn sisältöön ja tehdä myös itsenäisiä ratkaisuja. Käytettävyyteen erikoistunut innovatiivinen kouluttaja 6 käyttäjäkokemuksiin, ja minulta löytyy aiheeseen liittyvä blogi. Osaan opettaa uusia asioita yleistajuisesti ja minulla on uskallusta etsiä tarvittaessa parempia ratkaisuja ja tapoja toimia. VALMISTUNEET TÖIHIN Tehokas ja varma hallinnoija Aikataulutus ja aikatauluissa pysyminen ovat vahvuuteni ja minulla Hanna Laukkanen Tutkinto: Yhteiskuntatieteiden maisteri Lisäksi olen työskennellyt tutkimusapulaisena Tulevaisuuden tutkimuskeskuksella ja MEPin avustajana Euroopan parlamentissa. En ole vielä LinkedInissä, koska olen ollut töissä julkisella puolella, jossa some on mielestäni vielä melko pienessä roolissa työnhaun suhteen. Pääaineena journalistiikka, valinnaisina opintoina tutkiva journalismi ja Vaasan yliopiston nykysuomi. Minua kiinnostaa sanoma- tai aikakauslehden taittavan toimittajan tai radion sisällöntuottajan työ. Ihanteellisinta olisi jatkaa opinnoissa alkanutta tutkivan journalistin työtä. Haluan kehittyä ja haastaa itseäni vaihtelevissa tilanteissa. Olen sosiaalinen ja saan haastateltavani rentoutumaan nopeasti. on kyky erotella turhat asiat olennaisista. Vaikka jotkin työtehtävät voivat olla toisia tärkeämpiä, yritän silti hoitaa jokaisen tehtävän aina parhaalla mahdollisella tavalla. Olen vahva kirjoittaja. Olen työskennellyt Neste Oililla tehden päivittäistä viestinnän työtä, kuten verkkosivujen päivitystä ja uudistusta sekä sisäisen viestinnän töitä intranetin parissa. Maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämis- Laiskottelu ei kuulu työmoraaliini, enkä jätä asioita kesken. Kestän hankalia tilanteita sitkeästi tartuttaen positiivisuuttani myös kanssaihmisiin, sillä löydän asioista aina valoisan puolen. Olen työskennellyt tietokirjan parissa, Turun Sanomissa, Iisalmen Sanomissa, Ylä-Karjalassa sekä Karjalaisessa, jossa toimin kolumnistina. Olen ideoinut ja kirjoittanut juttuja, valokuvannut sekä taittanut lehteä ja nettisivuja. Olen toiminut Radio Nostalgiassa Aikataulut hallitseva viestinnän moniosaaja yksikössä työskentelin verkkosivujen parissa ja tuotin journalistista tekstiä. Opintojen ohessa olen toiminut myös lehtiavustajana Luoteisväylässä. Pidän LinkedIn-profiilini ajan tasalla ja olen aktiivinen Twitterissä. Viestintäalalla some täytyy tuntea ja siellä täytyy osata toimia. Sitkeä journalistiikan osaaja sisällöntuottajana ja projektiluontoisesti Model of United Nations -seminaarissa ilmestyneen lehden päätoimittajana. Olen hyödyntänyt Twitteriä, LinkedIniä ja Facebookia. Journalistin aktiivisuus somessa palvelee sekä yleisöä että omaa työpaikkaa. 7

5 MENNÄÄN TYÖMARKKINOILLE Lukioyhteistyö tukee osuvia koulutusvalintoja Yliopistojen tehtäviin kuuluu opetuksen ja tutkimuksen ohessa yhteiskunnallinen toiminta ja vuorovaikutus. Yksi yhteiskunnallisista tehtävistä on vastuullinen informaation ja tuen tarjoaminen sidosryhmille, kuten lukioille, joista ponnistavat tulevaisuuden yli opistoyhteisöjen jäsenet. Infotilaisuudet, avointen ovien päivät ja opinto-ohjaajien koulutukset pyrkivät avaamaan yliopistomaailmaa ja helpottamaan lukiolaisten siirtymistä jatko-opintoihin. Tampereen yliopistolla on lisäksi oma yhteistyösopimuksensa Tampereen kaupungin lukioiden kanssa ja yhteistyömuotoja kehitetään johtoryhmätyössä. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten tiedonsaantia, hyviä opiskeluvalmiuksia ja omakohtaisia kokemuksia yliopisto-opinnoista, sekä sujuvoittaa hakeutumista yliopiston eri koulutusaloille. Sopimuksen ansiosta lukiolaiset voivat hakeutua yliopiston kursseille, joiden suorituksia he voivat myöhemmin sisällyttää tutkintoonsa, mikäli heistä tulee Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Yhteisellä asialla Yhteistyö yliopiston ja kaupungin lukioiden välillä on kehittynyt paljon viime vuosina. Vielä kymmenen vuotta sitten nykyistä vastaavaa kontaktia ei ollut kuin satunnaisesti, kertoo Tampereen lyseon lukion opinto-ohjaaja ja apulaisrehtori Hannu Soro. 8 Yhteistyön johtoryhmään kuuluvan Soron mukaan vuorovaikutus on mahdollistunut, kun yliopisto- ja koulumaailma ovat avautuneet ja erilaiset opiskelumahdollisuudet ovat lisääntyneet. Nykyään esimerkiksi muualla suoritettuja opintoja voidaan harkinnan mukaan lukea hyväksi niin yliopistossa kuin lukiossakin. Soron mielestä lukioissa pitäisi pystyä tiedottamaan entistä enemmän yliopistoopinnoista ja opiskelun vaatimuksista, ja tähän yliopisto antaa asiantuntevaa tukeansa. Monet tietävät jo lukioon tullessaan, minkä alan jatko-opintoihin he haluaisivat, mutta yliopiston opetussisältöihin tutus- Teksti: Sofia Koivusalo Kuva: jonne renvall tuessa voi löytyä parempi ja realistisempi vaihtoehto. Lukioista löytyy jo työelämään tutustuttava kurssi, mutta johtoryhmässä on pohdittu myös vastaavaa yliopisto-opintoihin valmentavaa kurssia. Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä on Tampereen lyseon lukion Eurooppa-linja, jonka opiskelijat suorittavat tietyn määrän opintoja Tampereen yliopistossa. Aluksi opintoja saatetaan jännittää, mutta jälkeenpäin Soro kertoo opiskelijoiden olevan kiitollisia tutustumismahdollisuudesta ja osa suorittaa useampiakin kursseja. Yhteistyöhön tyytyväisen Soron mukaan lukiolaisilla on kiinnostusta kursseille, kun ajallinen yhteensovittaminen vain onnistuu. Teksti: Sara Reijonen ja Johanna Rönn Kuva: Sara Reijonen Puheviestijät viestinnän ammattilaisina Ai tuleeko susta joku puheterapeutti? Ei, siihen on aivan oma koulutuksensa. Puheviestintä tieteenalana tuntuu olevan monille tuntematon. Mitä se oikeastaan on? Puheviestintä tarkastelee ihmisten viestintäprosesseja ja puheviestintäkäyttäytymistä kaikissa vuorovaikutustilanteissa. Vuorovaikutusta tutkitaan erilaisissa ryhmissä, kulttuureissa, henkilökohtaisissa ihmissuhteissa sekä yhteiskunnallisella tasolla. Puheviestintä tarkastelee siis tilanteita, joissa ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa. Mitä osaamista koulutus erityisesti antaa? Yliopistonlehtori Maija Gerlanderin mukaan puheviestinnästä valmistuneilla on syvä ymmärrys ja osaaminen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Puheviestijät kykenevät analysoimaan ja arvioimaan viestinnän ilmiöitä ryhmissä ja organisaatioviestinnässä. Puheviestijä ymmärtää myös erilaisia viestijöitä ja pystyy muokkaamaan omaa viestintäänsä tilanteen mukaan viestinnän eettisiä periaatteita noudattaen. Lisäksi osataan ottaa huomioon vuorovaikutuksen dialogisuus. Voisikin siis sanoa, että puheviestinnästä valmistuneet omaavat kehittävän otteen asioihin sekä erityistä viestijäsilmää. Yliopistonlehtori Gerlander muistuttaa, että puheviestijä osaa ajatella viestintää nimenomaan suhteessa tavoitteeseen. Viestinnän ammattilainen ymmärtää ottaa huomioon kontekstin: millaiselle yritykselle tehdään töitä, millainen on heidän työyhteisönsä ja keitä asiakkaat ovat. Valmistunut näkee, miten viestinnän asioita voidaan kehittää ja mitä voidaan vuorovaikutuksessa ottaa huomioon tulosten saamiseksi. Kehittävän otteen ansiosta saadaan tulokselli- sempaa ja laadukkaampaa vuorovaikutusta. Ura -ja ntipalvelun tekemän sijoittumisseurannan mukaan Tampereen yliopiston puheviestinnästä valmistuneet pääsevät useimmiten oman alansa töihin heti valmistuttuaan ja työsuhteet ovat pitkiä. Valmistuneet sijoittuvat omien kiinnostuksenkohteidensa mukaan työelämän eri kentille kuten opetus -ja koulutustehtäviin, hallinto -ja suunnittelutehtäviin, markkinointi -ja myyntitehtäviin, konsultointitehtäviin sekä viestintä -ja media-alan töihin. Puheviestinnän maisteriopinnot suorittanut osaa myös suunnitella ja antaa puheviestinnän opetusta sekä soveltaa puheviestinnällistä tietoa ja teorioita eri ammattitehtävien edellyttämällä tavalla. Opiskellessa puheviestintää merkittävää onkin se, mitä opiskelija lukee valinnaisina opintoina. Muutamia työnimikkeitä vuosien varrelta ovat: koulutuspäällikkö, toimittaja, viestintäassistentti, assistant brand manager, communication specialist, freelance kouluttaja, opettaja, konsultti, kouluttaja, työnhaun- ja verkkoasioinnin ohjaaja ja tiedottaja. Median murroksesta huolimatta puheviestinnällä on valoisa tulevaisuus. Viestinnän kenttä on laajentunut sekä vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteyteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Tämä ilmiö näkyy myös puheviestinnän hakija- ja sisäänottomäärien kasvuna. Kiteytettynä puheviestinnästä valmistunut voi työskennellä kaikissa tehtävissä, missä vuorovaikutuksella on merki- tystä. Puheviestijät ovat vuorovaikutuksen ja viestinnän ainutlaatuisia erityisosaajia, joita tarvitaan yritysmaailman eri kentillä. Yliopistonlehtori Maija Gerlanderin asiantuntemusalueisiin kuuluvat ammatilliset vuorovaikutussuhteet sekä vuorovaikutus lääkäri-potilassuhteessa. 9

6 YLIOPIsTOssA TapahTuu Tulevaisuuden tekijät korkeakoulutetut työelämän voimavarana Tampereella järjestettiin maaliskuussa tulevaisuusverstas korkeakoulutettujen työelämäkysymyksistä. Tilaisuudessa luotiin yhteistä kuvaa työllisyystilanteesta sekä keskusteltiin työelämän tulevaisuudesta ja osaamistarpeista niin elinkeinoelämän, työnantajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta. Lauri Järvilehto Filosofian akatemiasta viritti kuulijat päivän teemaan esittämällä, että ihminen ei niinkään tarvitse tutkintoaan vastaavaa työtä, vaan omaa intohimoaan vastaavaa työtä. Järvilehto puhui työelämän muutoksista painottaen yksilön näkökulmasta sisäisen motivaation ja intohimon merkitystä. Oma kiinnostus löytyy vain kokeilemalla. Opiskelijat miettivät, onko tietty tutkinto vai itse osaaminen olennaisempi työnha- 10 kutilanteessa. Usein opiskelijoiden voi olla vaikea hahmottaa, minkälaista erilaista osaamista korkeakoulutus heille tuottaa. Oman osaamisen tunnistamisen lisäksi haastavimmalta näyttääkin ylipäätään pääsy työmarkkinoille, kertoi Suomen ylioppilaskuntien liiton työelämävastaava Petra Peltonen. Visa Tuominen Itä-Suomen yliopistosta on tutkinut väitöskirjassaan korkeakoulutettujen sijoittumista työelämään. Hänen mukaansa koulutuksesta näyttää edelleen olevan hyötyä työllistymisessä, mutta koulutuksen tuoma kilpailuetu työmarkkinoilla on kaventunut. Korkeakoulutettujen työllistymisvaikeudet ovat usein koskeneet välitöntä valmistumisen jälkeistä aikaa, mutta työttömyys ei ole vaikuttanut työelämään sijoittumiseen myöhemmässä YLIOPIsTOssA TapahTuu Aarresaari.net -työpaikkavälitys uudistui TEKSTI: SARI HAATAJA KUVA: MIKA ARVOLA vaiheessa. Vaikka tiettyyn professioon valmistuneet löytävät nopeammin paikkansa työelämässä, näyttää generalistialoilta valmistuneilla olevan usein monipuolisemmat mahdollisuudet edetä urallaan. Peer Haataja Tampereen kauppakamarista kannustaa työnantajia vuorovaikutukseen korkeakoulujen kanssa. Yhteistyö ja tiedon jakaminen tuovat koulutusta ja työnantajien osaamistarpeita lähemmäs toisiaan. Koulutuksessa jaettava työelämätieto auttaa tiedostamaan, mitä taitoja korkeakoulutetut tarvitsevat työelämässä. Haatajan mukaan yritykset ymmärtävät, että heilläkin on oma roolinsa työntekijöiden kouluttamisessa. Korkeakoulutus ei voi tuottaa valmiita osaajia yksittäisen työnantajan tarpeisiin, mutta yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet. Yksittäisen yrityksen näkökulmaa työntekijöihin kohdistuviin odotuksiin toi OlliPekka Saksa Futurice Oy:stä. Hän kertoi palkitun yrityksen inspiroivasta työkulttuurista ja työn tekemisen erilaisista tavoista sekä hyvän työnantajakuvan merkityksestä nneissa. Esimerkit työntekijöiden motivoinnista ja onnistumisen ilmapiiristä herättivät erityisesti kuulijoiden mielenkiinnon. Titta Tuulos AIMS Finlandista kiteytti lopuksi tärkeimpiä asioita, joita jat korkeakoulutetuilta ntitilanteessa odottavat. Tuulos korosti elinikäisen oppimisen merkitystä sekä yksilön vastuuta itsensä jatkuvassa kouluttamisessa. Myös hän painotti motivaation ja oman mielenkiinnon löytymisen tärkeyttä. Korkeakou- lutuksen lisääntyessä itse tutkinto kun ei ole enää yhtä vahva kilpailuvaltti. Puheenvuoroissa yhteisenä nimittäjänä nousi esiin ajatus siitä, että niin korkeakouluissa kuin työelämässäkin tulisi päästä irti liian kapeasta tutkinnon tai koulutusalan tarkastelusta ja kiinnittää enemmän huomiota motivaatioon ja kiinnostukseen alaa tai tehtävää kohtaan. Korkeakoulutus on muuttumassa yhä laaja-alaisemmaksi ja tutkinnot rakentuvat hyvin yksilöllisesti. Siksi onkin helppo ymmärtää, että merkitykselliseksi nousee juuri oman osaamisen ja mielenkiinnon sanoittaminen sekä esiin tuominen.! vipua ja vetoa töihin! -hanke (esr) on julkaissut korkeakoulutettujen työelämäkysymyksiä käsittelevän oppaan Tulevaisuuden urapolut korkeakoulutettujen ohjaus muuttuvassa työelämässä. julkaisu nostaa esiin ajankohtaisia työelämäteemoja sekä antaa ideoita ja konkreettisia työkaluja korkeakoulutettuja työelämäkysymyksissä ohjaaville. julkaisu on luettavissa sähköisesti osoitteessa isbn pdf. Yliopistojen ura- ja ntipalveluiden Aarresaari.net sai toukokuussa uuden visuaalisen ilmeen ja päivitetyt sisältökokonaisuudet opiskelijoille ja työnantajille. Työpaikkavälityksen suurin uudistus on tapahtunut JobBoard-työnvälityspalvelussa. Opiskelijat löytävät jatkossa työnantajien Aarresaari.netin kautta lähettämät työ- ja harjoittelupaikkailmoitukset oman yliopistonsa ura- ja ntipalveluiden kautta. Tampereen yliopistossa työpaikkoja, harjoittelupaikkoja ja opinnäyteaiheita välitetään uudistetussa Workit.netti -palvelussa. Työnantaja voi jatkossakin lähettää ilmoituksen työpaikasta, harjoittelupaikasta tai opinnäyteaiheesta joko samalla kertaa Aarresaari.netin kautta 12 yliopistoon valintansa mukaan tai jättää ilmoituksen suoraan esimerkiksi Tampereen yliopiston Workit. nettiin. Työpaikkojen ilmoittaminen on jatkossakin maksutonta. Tule mentoriksi kansainväliselle osaajalle! Tampereen korkeakoulut ja elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy etsivät mentoreita kansainvälisille osaajille. Mentoroinnin tavoitteena on vahvistaa mentoroitavan työnhakutaitoja ja kehittää hänen suomalaisen työkulttuurin tuntemustaan sekä parantaa ammatillisia verkostoja. Ohjelmassa oman alansa kokeneet ammattilaiset mentoroivat kansainvälisiä osaajia, jotka ovat alueen korkeakoulujen kansainvälisiä tutkintoopiskelijoita tai suomalaisen työuransa alussa olevia maahanmuuttajia. Haussa on myös yrittäjyysmentoreita kansainvälisten opiskelijoiden yrittäjyysmentorointiohjelmaan. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja auttaa yrityksen perustamisesta kiinnostuneita tai jo yritysidean omaavia kansainvälisiä osaajia jatkojalostamaan ajatustaan ja oppimaan millaista on yrittäjyys Suomessa. Lisätietoa ja hakulomake syksyllä alkaviin ohjelmiin sivulla: 11

7 Maailman muuttajia. Tampereen yliopistosta valmistuu monen alan osaajia Biolääketieteellisen tekinologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Lääketieteen yksikkö Viestinnän, median ja teatterin yksikkö Terveystieteiden yksikkö Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö Työ tavoittaa tekijänsä välityspalvelulla Workit.netti Näkvyyttä kampuksella Ura- ja yritystapahtumat Tampereen yliopisto, käyntiosoite Kalevantie 4

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola

O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E klo Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola O M N I A N I N F O O H J A U S H E N K I L Ö S T Ö L L E 23.9.2016 klo 11.30-15.00 Omnia Sampola rehtori Maija Aaltola OHJELMA Uudistuva Omnia, yksi oppilaitos Opiskelijatilanne syksyllä 2016 Ammatilliset

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj.

Työn ja oppimisen integrointi. Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Työn ja oppimisen integrointi Maarit Latvala Verkkovirta-hanke, ohjausryhmän pj. Visio Korkeakouluissa on toimivat työkalut ja toimintaympäristöt työn opinnollistamiselle. Tämä antaa opiskelijoille entistä

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola

Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 1 Tampereen yliopisto ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistaminen 15.11.2013 Vararehtori Harri Melin Opintopalvelupäällikkö Mikko Markkola 2 Lähtökohtia koulutusuudistukseen Uusi strategia - Tehdään

Lisätiedot

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38)

Valtio-oppi. Tilanne vuosi valmistumisen jälkeen (n=52) Työssä olevista (n=38) Valtio-oppi Tampereen yliopistossa on seurattu vastavalmistuneiden maistereiden työllistymistä jo vuodesta 99 lähtien. Seurannan tuottajana on U&R (Ura- ja rekrytointipalvelut). Maisterin tutkinnon suorittaneet

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi

Opiskelijavalinnat yliopistoissa Hannele Niemi Opiskelijavalinnat yliopistoissa 21.09.2009 Hannele Niemi A. Koulutusvalintoja tukevat tietopalvelut, ohjaus ja neuvonta Suomalaisessa yhteiskunnassa lukion päättävä on itsenäinen. - Muuttaa pois kotoa,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto

Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto Ammatillisen koulutuksen reformin pääperiaatteet Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen osasto 26.1.2017 Mitä tavoitellaan? Ketterämpää, oikea-aikaisempaa ja joustavampaa vastaamista työ-

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten?

Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Valmentavat koulutukset VALMA JA TELMA kenelle ja miten? Taustaksi toisen asteen tutkinto edellytys jatko-opinnoille ja/tai siirtymiselle työelämään tavoite, että kaikki jatkavat peruskoulusta toiselle

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013

Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 Nuorten yhteiskuntatakuu eli nuorisotakuu 2013 24.10.2012 Turku Kjell Henrichson Yhteiskuntatakuun taustoja 110 000 perusasteen varassa olevaa alle 30-vuotiasta. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen reformista Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Anne Liimatainen anne.liimatainen@oph.fi Esitys pohjautuu OKM:n materiaaleihin, www.minedu.fi Ammatillinen

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen

Ajatuksia tohtorin koulutuksesta. Timo Kekkonen Ajatuksia tohtorin koulutuksesta Timo Kekkonen Esityksen sisältö 1. Mitä opimme tutkimuksesta? 2. Mitä osaamista yritykset tarvitsevat? 3. Mitä pitäisi tehdä? 2 HS, Kuukausiliite 1/08 Mitä tutkimuksesta

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA TYÖN OPINNOLLISTAMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPO-päivä 10.11.2016 Eeva-Leena Forma opetuksen kehittämispäällikkö Opiskelijalähtöinen Korkeakoululähtöinen työn opinnollistaminen Työpaikkalähtöinen OPISKELIJALÄHTÖINEN

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA

OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistustyöryhmälle 27.1.2010 Helena Kasurinen Osaamisen ja sivistyksen asialla OPPILAANOHJAUS PERUSOPETUKSESSA OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä

Digitarinat. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: Oppiminen on yhteispeliä Digitarinat Oppiminen on yhteispeliä Qr-koodi Youtube soittolistaan: Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Nopso-hankkeet 2014 2015 Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa: TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUS

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen

Ympäristötieteistä valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä Laura Koskinen Ympäristötieteistä 2000-2005 valmistuneiden maistereiden työllistyminen - selvitys keväällä 2006 Laura Koskinen Kysymykset 1-4 1. Oletko ollut valmistumisesi jälkeen ympäristönsuojelutieteen/ympäristöbiologian

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää

Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää Elinikäisen ohjauksen strategia Järvenpää 13.10.2011 Markku Liljeström SAK 13.10..2011/MLI/SAK 1 Elinikäisen ohjauksen kehittämistarve Elinikäisen oppimisen neuvosto esitti 2010, että TEM ja OKM ryhtyvät

Lisätiedot

Valmistaudu tuleviin opintoihin!

Valmistaudu tuleviin opintoihin! Valmistaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2017 2018 Oletko vailla opiskelupaikkaa? Ei hätää, tarjolla on useita mahdollisuuksia! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki

Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki Ammatillisen peruskoulutuksen valmentavat koulutukset Eväitä uraohjaukseen 2015 Helsinki 23.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A

V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 2 V I E R A S K I E L I S T E N KO U L U T U S - J A O S A A M I S PA LV E L U T O M N I A S S A 3. 1 1. 2 0 1 6 R I I K K A - M A R I A Y L I - S U O M U O M N I A N KO U LU T U S - JA PA LV E LU V E

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen

Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta. Uudistuva esiopetus Helsinki Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Opetussuunnitelmauudistus opettajan näkökulmasta Uudistuva esiopetus Helsinki 4.12.2014 Lastentarhanopettajaliitto puheenjohtaja Anitta Pakanen Uudistus luo mahdollisuuksia Pohtia omaa opettajuutta Pohtia

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm

AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET. Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm AMMATILLINEN TUTKINTO JA URASUUNNITTELUN VAIHEET Eeva-Kaisa Pakkala Opinto-ohjaaja, työelämävalmentaja Ttm Opintoihin hakeutumisvaihe on tärkeä vaihe opintojen henkilökohtaistamista ja urasuunnitelmaa.

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila

Harjoittelukurssi lukuvuonna Leena Mattila Harjoittelukurssi lukuvuonna 2013-2014 Leena Mattila Harjoittelu ennen Opiskelija hankki harjoittelupaikan itsekseen Työn jälkeen kirjoitti raportin ja liitti siihen työtodistuksen Raportti luettiin laitoksella

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO

Aineopettajaliitto AOL ry LAUSUNTO OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO lukiontuntijako@minedu.fi Aineopettajaliiton (AOL ry) lausunto lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistamista

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia

Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Ryhmä 2: Tosipudokkaat Ryhmän vetäjä: Arto Auruksenaho, vastaava palveluohjaaja, Omnia Tausta: Omassa ryhmässäni on opiskelijoita, joita on todella vaikea saada kouluun, töihin, työssäoppimaan tai ylipäärään

Lisätiedot

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen

Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Koulutuksen ja elinkeinopolitiikan rooli kunnissa sote- ja aluehallintouudistuksen jälkeen Maarit Kallio-Savela, erityisasiantuntija 8.3.2016 Seinäjoki Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen 2 Kulttuuri

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Opitaanko Suomessa suomea?

Opitaanko Suomessa suomea? 1/5 Työpajasarja: Suomen kielen taidon vaikutukset kansainvälisten asiantuntijoiden työllistymiseen Yhteenveto 4. työpajasta (7.6. klo 9 12, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali): Opitaanko Suomessa

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (7) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 7 A. Mirka Vainikan ym. valtuustoaloite nuorisotakuun toteuttamisesta HEL 2012-015496 T 00 00 03 Päätös päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa?

Kuinka suuri osa opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville syksyn 2014 haussa? 9. Usein kysytyt kysymykset Miten opiskelijavalintojen uudistus toteutetaan vaiheittain? Opiskelijavalintauudistuksen ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut voivat oman päätöksensä mukaan varata paikkoja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen

Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen Johdatus akateemisiin opintoihin 1 op, kaikille yhteiset luennot Henkilökohtainen opintojen suunnittelu eli HOPS Urapalvelut opintojen alkuvaiheessa uraohjaaja Johanna Kilpeläinen 3.9.2012 Yliopisto-opiskelun

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot