ARKITEKTPLAN FÖR GRÄNSTORGET OCH GRÄNSKANALEN RAJATORIN JA RAJAKAAREN ARKKITEHTISUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKITEKTPLAN FÖR GRÄNSTORGET OCH GRÄNSKANALEN RAJATORIN JA RAJAKAAREN ARKKITEHTISUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ARKITEKTPLAN FÖR GRÄNSTORGET OCH GRÄNSKANALEN RAJATORIN JA RAJAKAAREN ARKKITEHTISUUNNITELMA Datum: Oktober 2006 Päiväys: Lokakuu 2006 EUROPEISKA UNIONEN

2 SISÄLLYS JOHDANTO SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET SUUNITTELUPROSESSI ARKKITEHTISUUNNITELMA 1 DETALJIKUVAT 2 KIVEYKSIEN LADONTAMALLIT YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 6. KUSTANNUSARVIO 7. VALAISTUSKONSEPTI JOHDANTO Suunnitteluvaihe Tornion ja Haaparannan kaupunkien keskustojen välisen alueen Toteuttamissuunnitelma valmistui Helmikuussa 200 Suunnitelmassa kuvattiin vesi- ja ranta-alueisiin kohdistuvat toimenpiteet. Seuraavana suunnitteluvaiheena kaupungit ovat käynnistäneet Toteuttamissuunnitelman pohjalta alueen rakentamissuunnitelmiin johtavan vaiheen. Tähän suunnitteluvaiheeseen sisältyy Rajatorin, Rajakanavan, Rajakaaren sekä Tapahtumapuiston arkkitehti- ja rakennussuunnittelu. Tässä raportissa on esitetty Rajatorin ja Rajakanavan arkkitehtisuunnittelun tulokset. Vastuuhenkilöt Suunnittelua on ohjannut ohjausryhmä, jossa ovat olleet Haaparannan kaupungin edustajina Göran Wigren ja Jan Kangas sekä Tornion kaupungin edustajina Jarmo Lokio ja Markus Kannala. Suunnittelu on tehty konsulttityönä ryhmässä, jossa pääkonsulttina on toiminut Ramboll Finland Oy, vastuuhenkilönä ins. Seppo Parantala. Alikonsultteina arkkitehtisuunnittelussa ovat toimineet Arkkitehtitoimisto Pekka Lukkaroinen Oy, vastuuhenkilönä Pekka Lukkaroinen, MAF arkitekter AB, vastuuhenkilönä Kenneth Söderlund, maisema-arkkitehtina Ramboll Sverige AB, vastuuhenkilönä Elina Söderström sekä valaistuksen suunnittelussa Valoa Oy. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Haaparannan ja Tornio alueesta on muodostumassa voimakas kaupallinen keskittymä pohjois kalotin alueelle. Alueelle on tulossa useita kaupan suuryksiköitä; Haaparannan puolelle ollaan rakentamassa Ikean tavarataloa, ja molemmin puolin rajaa on suunnitteilla suuret kauppakeskukset. Tehtyjen päätösten mukaisesti kaupunkien välinen rajapinta on katoamassa ja siitä on muodostumassa yhtenäinen kauppakeskus, jossa raja on käyttäjälle vain symbolinen. Suunnittelualueen läpi kulkeva valtatie E4 on päätetty linjata uuteen kohtaan. Yleissuunnitelma on valmistunut tammikuussa 2006 ja siinä on esitetty tien rakentamista penkereelle siten, että rajan kohdalle tulee silta. Suunnittelu on edennyt tiesuunnitteluvaiheeseen, jonka tavoitteena on valmistua syyskuussa Suunnittelualueen pohjoispäässä on alueen rakentaminen jo alkanut. Kaupunkeja yhdistävä Krannikatu, Kallenkatu ja Tornion Seniorikorttelin talot on toteutettu. Suunnittelualueena on kaupunkien välinen kauppa-keskusten ja asuinkortteleiden rajaama raja-alue Krannikadulta etelään. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltavat kohteet ovat rajalle sijoittuvat Rajatori ja Rajakanava sekä toisessa vaiheessa suistoa rajaava Rajakaari ja sen sisään jäävä tapahtumapuisto. Tavoitteena arkkitehtisuunnittelussa on yhdistää kaupungit ja valtakunnat siten, että raja ei muodosta estettä, vaan se on lähinnä symbolinen elementti, joka kuvastaa rajattomuutta ja yhteistyötä. Alueelle pyritään löytämään paikkakunnan historiaan tai olosuhteisiin liittyvä teema tai tarina, joka sitoo elementit yhteen. Ratkaisujen on koh-distuttava kaikille ikäryhmille, etenkin lapsille ja nuorille, joten ne voivat olla hauskoja ja jopa lapsellisia. Toteutuksessa pyritään käyttämään paikallisia materiaaleja. Rajatorin ja -kaaren alueesta tehdään edustavan ja korkealuokkaisen ympäristörakentamisen kohde. Alueen käyttömukavuuteen ja esteettömyyteen panostetaan erityisesti, mm. valaistuksen keinoin ja rakentamalla koko alueen kattava katulämmitys. Torialueelle luodaan mahdollisuudet järjestää tapahtumia ja esityksiä. Alueen rakentaminen tehdään kaikilta osin korkealuokkaisilla materiaaleilla. Suunnittelu ratkaisuilla on tavoitteena järjestää kaupunginlahdesta veden virtaus alueen halki siten, ettei seisovan veden vesialueita muodostu. Suistoa-luetta korotetaan tasoon N ,0, mikä mahdollistaa alueen käyttämisen toimintapuistona. 2

3 INNEHÅLL INLEDNING UTGÄNGDUNKTER OCH MÅL FÖR PLANERINGEN PLANERINGSPROCESS ARKITEKTPLAN 1 DETALJER 2 MALLAR FÖR STENSÄTTNING I STENPARTIER MILJÖPLAN 6. KOSTANDSKALKYL 7. BELYSNINGSKONCEPT INLEDNING Planeringsfas Genomförandeplanen för området mellan Haparandas och Torneås centrumområden färdigställdes i februari 200 I planen beskrevs åtgärder för vatten- och strandområden. Som nästa planeringsfas har städerna utifrån genomförandeplanen startat en process som skall leda till en byggplan. Under denna fas skall man ta fram arkitekt- och byggplaner för Gränstorget, Gränskanalen, Gränsbågen och Evenemangsparken. I den här rapporten presenteras resultaten av Gränstorgets och Gränskanalens arkitektoniska planering. Ansvarsfördelning Planeringen har letts av en styrgrupp, där Haparanda stad har representerats av Göran Wigren och Jan Kangas och Torneå stad av Jarmo Lokio och Markus Kannala. Planeringen har genomförts som konsultuppdrag av en grupp där Ramboll Finland Oy har fungerat som huvudkonsult med ingenjör Seppo Parantala som huvudansvarig. Övriga i gruppen har varit arkitektbyrån Pekka Lukkaroinen Oy, huvudansvarig Pekka Lukkaroinen, MAF arkitekter AB, huvudansvarig Kenneth Söderlund och som landskaparkitekt Ramboll Sverige AB med Elina Söderström som huvudansvarig samt belysningsexpert Valoa Oy. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL FÖR PLANERINGEN Haparanda och Torneå håller på att utvecklas till ett betydelsefullt handelscentrum för hela Nordkalotten. Flera stora aktörer inom handeln etablerar sig på området; i Haparanda är bygget av Ikea-varuhuset på gång, och stora köpcenter planeras på båda sidor om gränsen. I enlighet med de beslut som fattats försvinner gränsytan mellan städerna successivt för att förvandlas till ett samordnat handelscentrum, där gränsen endast har en symbolisk funktion för områdets användare. Man har beslutat att E4-vägen som går genom planområdet skall få en ny sträckning. En översiktlig plan blev färdig i januari I den föreslår man att vägen byggs på en vägbank med en bro precis vid gränsen. I planeringen har man kommit så långt att det är dags att ta fram en vägplan som blir färdig i september Byggverksamheten har redan startats i norra delen av planområdet. Krannigatan som förenar de båda städerna, Kallenkatu och Seniorkvarterets hus är redan färdiga. Planområdet omfattar gränsområdet mellan städerna söder om Krannigatan och begränsas av köpcenter och bostadskvarter. Under den första etappen gäller planeringen Gränstorget och Gränskanalen på riksgränsen och under andra etappen översvämningsskyddet Gränsbågen och evenemangsparken som hamnar innanför den. Arkitektplanens mål är att förena de båda städerna och länderna så att gränsen inte blir ett hinder utan en symbol för gränslöshet och samarbete. För området försöker man hitta ett tema eller en berättelse som är förankrad i ortens historia eller förhållanden, och som binder ihop elementen. Lösningarna skall riktas till alla åldersgrupper, speciellt barn och ungdomar, och de kan därför vara roliga, till och med barnsliga. Man strävar efter att använda ortens egna material i genomförandet. Området kring Gränstorget och Gränsbågen skall bli föremål för representativt och högklassigt miljöbyggande. Man satsar speciellt på områdets användarvänlighet och lättillgänglighet bl.a. genom belysningslösningar och genom uppvärmda gator på hela området. Torgområdet planeras så att det finns möjligheter för olika evenemang och föreställningar. Området skall i sin helhet byggas med högklassiga material. Man tar fram lösningar som gör att Stadsvikens vatten kan ledas genom området så att det bildas bassänger med stillastående vattenområden. Mynningsområdet höjs till en nivå på N ,0, vilket gör att man kan använda området som evenemangspark. 3

4 SUUNNITTELUPROSESSI Suunnittelualueen jäsentely sekä arkkitehtisuunnittelun lähtökohdat ja päälinjaukset on lyöty lukkoon edellisissä suunnitteluvaiheissa. Tämän suunnitteluvaiheen tarkoituksena on ollut laatia asetettujen tavoitteiden ja aikaisempien vaiheiden suunnitelmien pohjalta arkkitehtisuunnitelma, joka on toteutuskelpoinen ja ottaa vuorovaikutteisen suunnittelun avulla käyttäjien näkemykset huomioon. Suunnitelmassa määritellään lähtökohdat alueen rakennussuunnittelulle. Suunnittelun ideointia on tehty arkkitehtiryhmässä, jossa on ollut mukana kolme arkkitehtia ja kunnallistekniikan asiantuntija. Lisäksi tilataiteen ideoinnissa on ollut mukana taiteilija. Suunnitteluprosessin alussa pidettiin arkkitehtiryhmän ideariihi, jossa kehiteltiin ideoita asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ideoiden ja käyttäjänäkemyksen saamiseksi järjestettiin myös Haaparannan ja Tornion kouluissa hankkeeseen liittyvä ideakilpailu, jonka anti oli myös osaltaan ohjaamassa suunnittelua. Parhaista ideoista muodostettiin kolme torivaihtoehtoa (vaihtoehdot VE1-3), joita käsiteltiin sekä hankeryhmässä, että molempien tilaajaosapuolten organisaatioissa. Vaihtoehdoista jatkosuunnittelun perustaksi valittiin VE Seuraavassa vaiheessa valittua torivaihtoehtoa kehiteltiin ja muodostettiin kanavajaksosta kaksi luonnosta (luonnokset L1 ja L2). Luonnoksia käsiteltiin hankeryhmässä ja valittiin jatkosuunnitteluun luonnos L2, jota on kehitetty niin, että on päästy yhteisen näkemyksen mukaiseen lopputulokseen. Suunnitelman vaihtoehdoista ja niiden vertailusta on laadittu päätöksenteon perustaksi erillinen väliraportti. Valittua vaihtoehtoa on työstetty arkkitehtiryhmässä eteenpäin ja siihen on yhdistetty myös hyviä elementtejä muista vaihtoehdoista. Arkkitehtisuunnittelun lopputuloksena on saavutettu seuraavassa kohdassa esitelty ratkaisu, joka on lähtökohtana yksityiskohtaiselle suunnittelulle. ARKKITEHTISUUNNITELMA Valinnan perusteet Lähtökohtana suunnittelulle on ollut, että kaikki suunnitelmaratkaisut ovat turvallisia ja esteettömiä liikkujalle, eikä alueella tarvita talvikunnossapitoa katulämmityksen ansiosta. Vaihtoehtojen ja luonnosten valinta on siten perustunut lähinnä arvioon, kuinka niiden ideat toteuttavat asetettuja tavoitteita rajattomuudesta ja alueen ominaispiirteiden löytämisestä. Kustannustekijöitä ei ole tässä vaiheessa arvioitu, sillä oleellista eroa vaihtoehtojen kustannuksissa ei ole. Hankkeen ohjausryhmä ja tilaajaorganisaatioiden asiantuntijat ovat päätyneet valitsemaan torivaihtoehdon VE1 yhdistettynä kanavaluonnokseen L Perusteluina valinnalle on ollut sen kantava Rajajoki-idea, joka täyttää hyvin tilaajan alueelle asettamat vaatimukset tuoda esille alueen ja sen luonnon ominaispiirteitä sekä antaa mahdollisuudet alueen moninaiseen käyttöön toiminta- ja virkistysalueena. Lisäksi ratkaisuissa on paljon elementtejä ideakilpailun tuloksista, kuten - vesiputous ja suihkut - paljon penkkejä ja pöytiä - luistinrata - hienoja kiveyksiä - siltoja Esitetyt ratkaisut luovat alueelle mahdollisuuksia toimintatapahtumiin myös talviaikana (esimerkiksi lumiveistoksia tai luistinrata). Valitun vaihtoehdon kuvaus Torin keskiosaan sijoittuu ovaali vesiallas. Puisia astinle-vyjä pitkin voidaan kulkea altaassa olevaan kohtaamispaikkaan. Kohtaamispaikan keskelle rakennettava käyttötaideteos toimii torialueen keskipisteenä ja kulkusuuntien näkymäpäätteenä. Vesialtaan laidoille sijoitetaan vene- ja jäälohkare -penkkejä. Valaistut lehtipuurivit erottavat puolijulkista kahvila- ja julkista torialuetta. Puiden runkosuojat toimivat myös polkupyörätelineinä. RST:stä rakennettu Riemukaari -arkadi toimii esiintymislavana ja digitaalisena informaatiotauluna. Torialueen pintamateriaalina käytettävän graniittilaatan tehosteraidat ovat betonikiveä. Kaartuva Rajakaari jakaa torialueen kahteen osaan. Rannan tuntumaan istutetaan kapeakasvuisia havupuita. Vesi purkautuu graniittilaatoista ladotun vesiputouksen kautta jokisuistoon. Laituritasolle voidaan laskeutua leveitä puu-portaita pitkin. Puulaituriin liittyy vierasvenepaikkoja. Vesi pumpataan valaistun suihkulähteen kautta leveäh-köön Rajakanavaan. Vesi valuu hiljalleen kohti toriallasta. Matalan uoman pohjalla kulkeva väri- ja valojuova osoittaa valtakunnanrajan. Rajakanavaan työntyy muotokieleltään orgaanisia puulaitureita vakiopenkkeineen ja istutusaltaineen. Vesiuoman voi ylittää matalia kivisiltoja tai puisia astinlevyjä pitkin. Loivaa uomaa myötäilevät graniittilaattapintaiset kulkuluiskat sijoittuvat kanavan molemmin puolin. Matalat pollarivalaisimet rajaavat maanpinnan tasossa kulkevaa uomaa. Kanavan pohjoisosaan rakennetaan graniittilaatoista ja betonikivistä ladottuja kenttiä. Alueen halkaisee säädettävien vesisuuttimien muodostamat vyöhykkeet ja matalat suihkulähdealtaat. Rajakanavan vesiuomaan rajoittuva vesisuutinluiska nousee jyrkähkösti kohti kanavaa. Valtakunnanraja osoitetaan RST-linjakuivatusjärjestelmällä ja altaiden pohjassa kulkevalla värijuovalla. Valaistut lehti-puurivit sijoittuvat suihkulähteiden kasteleman vyöhykkeen ulkopuolelle. Valitun torivaihtoehdon kesäinen havainnekuva on esitetty kansilehdellä. PLANERINGSPROCESS Planområdets indelning och utgångspunkterna för arkitektplaneringen har fastställts under den föregående planeringsfasen. Den här planeringsfasens syfte är att ta fram en genomförbar arkitektplan som utgår från de fastställda målsättningarna och de tidigare planeringsfaserna samtidigt som man tar hänsyn till de kommande användarnas synpunkter genom samverkan under planeringen. I planen beskrivs utgångspunkterna för byggplaneringen. Idéer för planeringen har tagits fram i en arkitektgrupp med tre arkitekter och en expert inom kommunalteknik. För miljökonst har man även anlitat en konstnär. I början av planeringsprocessen hade man en brainstorming där man utvecklade idéer för att uppnå de fastställda målen. För att väcka idéer och för att få fram användarsynpunkter hade man också en tävling kopplad till projektet i skolorna i Haparanda och Torneå. Resultaten från denna tävling har varit med och styrt planeringen. Utifrån de bästa idéerna skissades tre torgalternativ (alternativ ALT1-3) samt två illustrationer för kanalens utformning (illustration IL1 och IL2). Dessa har behandlats i både projektgruppen och de båda beställarparternas organisationer. Utifrån de bästa idéerna skissades tre torgalternativ (alternativen ALT1-3), som behandlades i både projektgruppen och de båda beställande parternas organisationer. ALT1 valdes till underlag för det fortsatta arbetet. Det valda torgalternativet utvecklades ytterligare i nästa fas samtidigt som man tog fram illustrationer för kanalen (illustrationerna IL1 och IL2). Illustrationerna behandlades i projektgruppen och IL2 valdes till underlag för fortsatt arbete, för att sedan utvecklas till ett slutresultat i överensstämmelse med den gemensamma synen. Av de olika alternativen och jämförelsen mellan dem har man tagit fram en mellanrapport för att användas som underlag i beslutsfattandet. Det valda alternativet har sedan bearbetats i arkitektgruppen och även kompletterats med bra inslag från de andra alternativen. Arkitektplaneringen har resulterat i den lösning som presenteras under nästa punkt och som fungerar som underlag för mer detaljerad planering. ARKITEKTPLAN Valkriterier Utgångspunkten i planeringen har varit att alla planlösningar skall vara säkra och att de inte skall innehålla några hinder för dem som rör sig i området, och att vinterhållning inte skall behövas tack vare uppvärmning av gator. Valet mellan olika alternativ har således gjorts genom att bedöma hur bra idéerna överensstämmer med de fastställda målen om gränslöshet och identifiering av områdets särdrag. I det här skedet har man inte tagit hänsyn till kostnadsfaktorer då det inte finns någon väsentlig skillnad i kostnaderna mellan de olika alternativen Projektets styrgrupp och beställarorganisationernas experter har kommit fram till att torgalternativet ALT1 i kombination med kanalillustration IL2 är den bästa lösningen. Valet har motiverats med dess bärande idé om gränsälv, som väl överensstämmer med beställarens krav på framhävande av områdets och den lokala naturens särdrag samtidigt som den ger möjligheter till en mångsidig användning av området för olika aktiviteter och rekreation. Dessutom har lösningen tagit fasta på flera olika inslag som kommit fram under idétävlingen så som - vattenfall och - fontäner - massor av bänkar och bord - skridskobana - fina stenpartier - broar De presenterade lösningarna skapar möjligheter till att ha evenemang på området även under vintertid (t.ex. snöskulpturer och skridskobana). Beskrivning av det valda alternativet I mitten av torget finns en oval vattenbassäng. Stegplattor av trä leder till samlingsplatsen i mitten av bassängen. Brukskonstverket i mitten av samlingsplatsen blir torgets mittpunkt och ett synligt mål för de olika gångriktningarna. Runt vattenbassängen placeras båt- och isblock-bänkar. De belysta raderna av lövträd delar upp området till det halvoffentliga cafeteriautrummet och det offentliga torgområdet. Skydden runt trädstammarna kan även användas som cykelställen. Triumfbåge-arkaden av rostfritt stål fungerar som scen och digital informationstavla. Effektränderna i granitplattorna på torgets ytbeläggning är av betongsten. Översvämningsskyddet Gränsbågen delar torgområdet i två delar. Smala barrträd planteras vid stranden. Vattnet rinner genom ett vattenfall byggd av granitplattor ned till älvmynningen. Breda trätrappor leder till bryggorna vid vattenbrynet. Träbryggan har anslutning till gästbåtplatser. Vattnet kommer att pumpas genom en belyst fontän till det bredare partiet av Gränskanalen. Vattnet flyter sakta ned mot torgbassängen. Den färgade ljusstrimman på botten av bassängen markerar riksgränsen. De till formspråket organiska träbryggorna med fasta bänkar och planteringsbassänger skjuter ut i Gränskanalen. Över kanalen leder låga stenbroar och stegplattor av trä. På båda sidor av den svagt sluttande fåran finns gångstigar av plattor med granitbeläggning. De låga pollararmaturerna inringar fåran som rinner i nivå med markytan. I norra delen av kanalen byggs fält bestående av granitplattor och betongstenar. Området delas i mitten av zoner med justerbara vattenkaskader och låga fontänbassänger. Vattenkaskadrampen intill Gränskanalens vattenfåra stiger brant mot kanalen. Riksgränsen markeras genom dräneringsstråk av rostfritt stål och genom en färgad fåra i botten av bassängen. De belysta lövträden placeras utanför zonen som bevattnas med fontäner. På första sidan finns en illustration av det valda alternativet under sommarti 4

5 Kuva 1: Tori talvella Bild 1: Torget på vintertid Kuva 3: Kanavan eteläosa Bild 3: Södra delen av kanalen Kuva 2: Rajatori Bild 2: Gränstorget Kuva 4: Kanavan pohjoisosa Bild 4: Norra delen av kanalen 5

6 Kuva 5: Näkymä torin pohjoispäästä E-4 tien suuntaan Bild 5: Utsikt från torgets norra olel mot E-4 vägen 6

7 Kuva 6: Rajatorin ja Rajakanavan yleisnäkymä Bild 6: Panoramabild över Gränstorget och Gränskanalen 7

8 Tapahtumapuisto Kallenkatu Evenemangspark Kallenkatu Rajakaari 6. Rajakanavan pohjoisosa Gränsbåge Norra delen av Gränskanal Rajatori 7. Krannikatu Gränstorg Krannikatu Rajakanavan eteläosa Södra delen av Gränskanal m C-C B,D F A 6. A 7. F E-E B,D 5 m : ~ 1: m 0 m 50 m 100 m 150 m 200 m 250 m 300 m TORI TORGET KANAVA KANALEN HUOLTOTIE UNDERHÅLLSVÄG KANAVAN POHJOISOSA NORRA DELEN AV KANAL Kuva 7: Yleissuunnitelma ja leikkaus A-A Bild 7: Generalplan och tvärsnitt A-A

9 10 m 10 m Keraaminen ulkoallaslaatta (n.200x100mm) + kiinnityslaasti Graniittivaakareunakivi ( x300x150mm) Betonineliökivi (n.140x140x80mm) + saumaushiekka Graniittilaatta (n.420x420x80mm) + saumaushiekka Betoni, vesitiivis Keramisk platta för utebassäng + murbruk Vågrät kantsten av granit, krysshamrad Kvadratformade betongstenar Granitplatta + fogsand Betong, vattentät 300 Det m 0 m m 50 m TORI TORGET Leikkaukset B-B JA C-C 1:1000 Sektion B-B och C-C 1:1000 LIIKEKESKUS KÖPCENTRUM 5 m 0 m :200 0 m 50 m ISTUTUSPINTA RAJAKAARI LIIKEKESKUS KÖPCENTRUM GRÄNSBÅGE PLANTERINGSYTA Leikkaus F-F 1:100, Kanavan pohjoisosa Sektion F-F 1:100, Norra delen av kanal Leikkaus E-E 1:100, Kanavan eteläosa Sektion E-E 1:100, Södra delen av kanal 4160 Detalji 1:20, Vesiuoman reunarakenneperiaate Detalj 1:20, Konstruktionsprincip för vattenfårans kanter 9320 Leikkaus D-D 1:100, Tori Sektion D-D 1:100, Torget Kuva 8: Leikkaukset B-B, C-C, D-D. E-E ja F-F Bild 8: Sektioner B-B, C-C, D-D. E-E och F-F

10 1 DETALJIPIIRUSTUKSET 1 DETALJER 1500 Kansilevy, graniitti (1500x5160x100mm), musta, poltettu Tukijalka, graniitti, musta, poltettu Keskituki tarvittaessa, graniitti, musta, poltettu Däckplatta, granit (1500x5160x100mm), svart, bränd Stödpelare, granit, svart, bränd Mittstöd vid behov, granit, svart, bränd 1400 Kanavan kivisilta päältä 1:50 Stenbron över kanalen, uppifrån RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Torin kivisilta päältä 1:50 Stenbron på torget uppifrån Poikkileikkaus, kanavan kivisilta 1:50 Sektion, stenbron över kanalen : : Pitkittäisleikkaus 1:50 Längdprofit Poikkileikkaus, torin kivisilta 1:50 Sektion, stenbron på torget Kuva 9: Detalji 1: Kivisilta Bild 9: Detalj Stenbron 10

11 1500 Lämpökäsitelty mäntylauta, uritettu, piilokiinnitys, pintakäsittelynä lämpökäsitellyn puun sävyyn pigmentoitu UV-suoja-aine Esim. Oy Lunawood ltd, terassilauta LunaDeck 2 (26x140mm), LunaDeck Profix -piilokiinnitys ja Tikkurila Paints Oy, Valtti Color, väri Thermowood TVT 882R Painekyllästetty mänty (33x95mm) RST-reunus, harjattu Betonijalka Värmebehandlad furuplatta, fårad, smygfäste, ytbehandling med UV-skyddsmedel pigmenterad i samma nyans som i det värmebehandlade trädet t.ex. Oy Lunawood ltd, terassbräda LunaDeck 2 (26x140mm), Lunadeck Profit - smygfäste och Tikkurila Paints Oy, Valtti Color färg Thermowood TVT 882R Tryckimpregnerad furu RFS-kant, borstad Betongpelare 1500 RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Astinlevy päältä 1:20 Stegplatta uppifrån Det Leikkaus 1:20 Sektion 1:20 Detalji 1:5 Detalj Kuva 10: Detalji 3: Astinlevy Bild 10: Detalj Stegplattan 11

12 r= r=2295 Jäälohkare -penkki päältä 1:20 Isblock -bänk uppifrån 3000 Vene -penkki päältä 1:20 Båtbänken uppifrån Det. 500 Jäälohkare -penkki sivusta 1:20 Isblock -bänk från sidan + Jäälohkare -penkki päädystä 1:20 Isblock -bänk från sidan 3000 Leikkaus 1:20 Sektion Leikkaus 1:20 Sektion 5 30 Detalji 1:5 Detalj 20 Graniitti, uritettu, musta, poltettu Granit, färad, svart, bränd RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Maitolasi, karkaistu, 8-10 mm RST-reunus, harjattu MS-polymeeriliimattu komposiittirakenne Teräsrunko, sinkitty, pultattu maahan Teräslevy, sinkitty, perforoitu, reikä 30x30mm Valaisin Mjölkglas, härdat RFS - kant, borstad kompositkonstruktio med MS-polymerlim Stålstomme, förginkad, fast bultand i marken Stålplåt, perforerade, hål 30x30 mm Armatur Kuva 11: Detalji 3: Venepenkki Bild 11: Detalj 3: Båtbänken RAKENTEET Kuva 12: Detalji ERILLISEN 4: Jäälohkarepenkki RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! KONSTRUKTIONERNA Bild 12: Detalj 4: Isblock-bänken ENLIGT SEPARAT PLAN! 12

13 Teräslevy, perforoitu, polttomaalattu, valtiolipun sininen Teräslevy, perforoitu, polttomaalattu, valtiolipun valkoinen Teräslevy, perforoitu, polttomaalattu, valtiolipun keltainen U-palkki (150x400mm), polttomaalattu, valtiolipun sininen Betonijalka, RST-peitelevy 6. Betonilaatta, pinnassa graniittilaatta, harmaa Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, poltettu / 6. Ulkopinnan levyt n. 1080x1500 mm Esim. Ruukki, reiän ø 5mm, reikäala 36% Sisäpinnan levyt n. 540x1500 mm Esim. Ruukki, reiän ø 3mm, reikäala 30% RAKENTEET ERILLISEN / RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! n Stålplåt, perforerad, brännlackerad, flaggblå Stålplåt, perforerad, brännlackerad, flaggvit Stålplåt, perforerad, brännlackerad, flagggul U-balk (150x400), brännlackerad, flaggblå Betong pelare, RFS-täckplat 6. Betong platta, grannitplatta på ytan, grä ti ex. Lemminkäinen Oyj. Kuru, grå bränol Arkadi edestä 1:100 Arkadi Arkadi sivusta 1:100 Arkadi från sidan Vaakadetalji 1:20 Vågrät detalj Utsidans plåtar 1080x1500 mm t. ex. Ruukki hål ø 5mm, hålyta 36% Insidans plåtar 540x1500 mm t. ex. Ruukki hål ø 3mm, hålyta 30% KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Pystydet Vaakadet Pystyleikkaus 1:100 Sektion i lodrät Pystydetalji 1:10 Lodrät detalj Vaakaleikkaus 1:100 Sektion i vågrät Kuva 1 Detalji 5: Riemukaari-Arkadi Bild 1 Detalj Triumfbåge-Arkadi 13

14 7130 r= Lämpökäsitelty mäntylauta, uritettu, piilokiinnitys, pintakäsittelynä lämpökäsitellyn puun sävyyn pigmentoitu UV-suoja-aine Esim. Oy Lunawood ltd, terassilauta LunaDeck 2 (26x140mm), LunaDeck Profix -piilokiinnitys ja Tikkurila Paints Oy, Valtti Color, väri Thermowood TVT 882R Painekyllästetty mänty (33x95mm) RST-reunus, harjattu Betonijalka Kanavalaituri päältä 1:50 Kanalbrygga uppifrån r=1530 Värmebehandlad furuplatta, fårad, smygfäste, ytbehandling med UV-skyddsmedel pigmenterad i samma nyans som i det värmebehandlade trädet t.ex. Oy Lunawood ltd, terassbräda LunaDeck 2 (26x140mm), Lunadeck Profit - smygfäste och Tikkurila Paints Oy, Valtti Color färg Thermowood TVT 882R Tryckimpregnerad furu RFS-kant, borstad Betongpelare Det RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Leikkaus 1:50 Sektion Detalji 1:5 Detalj Kuva 14: Detalji 6: Kanavalaituri Bild 14: Detalj 6: Kanalbryggan 14

15 Lämpökäsitelty mäntylauta, uritettu, piilokiinnitys, pintakäsittelynä lämpökäsitellyn puun sävyyn pigmentoitu UV-suoja-aine Esim. Oy Lunawood ltd, terassilauta LunaDeck 2 (26x140mm), LunaDeck Profix -piilokiinnitys ja Tikkurila Paints Oy, Valtti Color, väri Thermowood TVT 882R Painekyllästetty mänty (33x95mm) Painekyllästetty mänty (100x100mm) Painekyllästetty mänty (50x150mm) Painekyllästetty mänty (19x100mm) 6. RST-reunus, harjattu 7. Betonipalkki BETONIPALKKIEN KOKO JA ETÄISYYS RAKENNE- SUUNNITELMAN MUKAAN! Detalji 1:10 Detalj RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! Portaat päältä 1:200 Trappor uppifrån 150 Värmebehandlad furuplatta, fårad, smygfäste, ytbehandling med UV-skyddsmedel pigmenterad i samma nyans som i det värmebehandlade trädet t.ex. Oy Lunawood ltd, terassbräda LunaDeck 2 (26x140mm), Lunadeck Profit - smygfäste och Tikkurila Paints Oy, Valtti Color färg Thermowood TVT 882R Tryckimpregnerad furu (33x95mm) Tryckimpregnerad furu (100x100mm) Tryckimpregnerad furu (50x150mm) Tryckimpregnerad furu (19x100mm) 6. RFS-kant, borstad 7. Betongpelare 6. Det STORLEK PÅ BETONGBALKARNA OCH AVSTÅNDET ENLIGT KONSTRUKTIONSPLANEN KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Leikkaus 1:50 Sektion Kuva 1 Detalji 7: Puuportaat Bild 15: Detalj 7: Trädtrappor 15

16 Graniittilaatta, musta, poltettu, keskellä 20 mm leveä ura Betoni Vesikouru, betoni + vesiputki Graniittilaatta (300x600x30mm), musta Esim. Lemminkäinen Oyj, Korpilahden musta, mattahiottu RST-peitelevy (puuportaan reunassa) 2080 RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! Vesiputous päältä 1:100 Vattenfall uppifrån Granitplatta, svart, bränd, en 20 mm fåra i mitten Betong Vattenränna, betong + vattenrör Granitplatta (300x600x30mm), svart, t. ex. Lemminkäinen Oyj korpilahti svart, mattslipad KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Leikkaus 1:50 Sektion Kuva 16. Detalji 8: Vesiputous Bild 16. Detalj 8. Vattenfall 16

17 6. Keraaminen ulkoallaslaatta, keltainen (n.200x100mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea (erik.valm.) Keraaminen ulkoallaslaatta, valkoinen (n.200x100mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea Keraaminen ulkoallaslaatta, koboltinsininen (n.200x100mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea Keraaminen ulkoallaslaatta, vaaleanharmaa (n.150x150mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea Graniittivaakareunakivi, harmaa ( x300x150mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, ristipäähakattu 6. Betoni Leikkaus 1:20 Sektion POHJAPATOJEN KORKEUS JA ETÄISYYS VESITEKNISEN SUUNNITELMAN MUKAAN! RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! Keramisk platta för utebessäng, gul (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv Keramisk platta för utebessäng, vit (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv Keramisk platta för utebessäng, koboltblå (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv Keramisk platta för utebessäng, ljusgrå (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv Vågrät kantsten av granit, grå ( x300x150mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Kuru grå, krysshamrad 6. Betong BOTTENDAMMARNAS HJÖD OCH AVSTÅND ENLIGT VATTENTEKNISKA PLANEN! KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN! Pohjapato 1:50 Bottendamm Kuva 17: Detalji 9: Pohjapato Bild 17: Detalj 9: Bottendamm 17

18 Kaide päältä 1:100 Räck uppifrån Det Pollarivalaisin (170x170mm), integroitu kaiteeseen Esim. iguzzini iway B484 Terästolppa, U-profiili, sinkitty (50x170mm) Käsijohde, RST, ø=40mm RAKENTEET ERILLISEN RAKENNESUUNNITELMAN MUKAAN! TERÄSTOLPPIEN LUKUMÄÄRÄ JA KIINNITYS RAKENNESUUN- NITELMAN MUKAAN! VALAISIMET VALAISTUSSUUNNITELMAN MUKAAN! Pollararmatur, integrerad i räcke t. ex iguzzini iway B484 Stålstolpe U-profil förzinkad (50x170mm) 3.Ledstång, RFS, ø=40mm KONSTRUKTIONERNA ENLIGT SEPARAT PLAN ANTALET STÅLSTOLPAR OCH FÄSTE ENLIGT KONSTRUKTIONSPLANEN ARMATURER ENLIGT BELYSNINGSPLAN Pystydetalji 1:20 Lodrät detalj Det. Leikkaus 1:100 Sektion Vaakadetalji 1:20 Vågrät detalj Kuva 18: Detalji 10: Kaide Bild 18: Detalj 10: Räcke 18

19 2 KIVEYKSIEN LADONTAMALLIT 2 MALLAR FÖR STENSÄTTNING I STENPARTIER Juurisuojaritilä, valurauta, musta suojamaalaus (1400x1400mm) Esim. Haveno Istutuslaatikko (1400x1400mm), joka toisessa runkosuoja/polkupyöräteline, Esim. Lappset Urban, 8-paikkainen Betonineliökivi, punainen (n.140x140x80mm), sileä Betonisauvakivi, punainen (n.140x280x80mm), sileä Betonilaatta, harmaa (n.420x420x80mm), sileä Graniittilaatta, harmaa (n.420x420x80mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, poltettu Graniittilaatta, musta (n.420x420x80mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Korpilahden musta, ristipäähakattu Graniittivaakareunakivi, harmaa ( x300x150mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, ristipäähakattu Seulanpääkivi, harmaa, ø max.150mm Suihkulähde, vesisuutin 6. Linjakuivatusjärjestelmä, RST 7. Keraaminen ulkoallaslaatta, koboltinsininen (n. 200x100mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea 8. Keraaminen ulkoallaslaatta, vaaleanharmaa (n.150x150mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea Rotskyddsgaller, gjutjärn, svart, skyddfärg (1400x1400mm) t. ex Haveno Planteringslåda (1400x1400mm) varannan med stamskydd/ cyckelståll t. ex Lappset Urban, Betongsten kvadradformad, röd (n.140x140x80mm), slät Betongsten stavformad, röd,(n.140x280x80mm), slät Betongplata, grå (n.420x420x80mm), slät Granitplatta, grå (n.420x420x80mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Kurun grå, bränd Granitplatta, svart (n.420x420x80mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Korpilahden svart, krysshamrad Vågrät kantsten av granit, grå ( x300x150mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Kurun grå, krysshamrad Fältsten, grå, ø max.150mm fontän, vattenmystycke 6. Dräneringstråk, RFS 7. Keramisk platta för utebessäng, koboltblå (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv 8. Keramisk platta för utebessäng, ljusgrå (n.150x150mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv m Kuva 19: Torin ladontamalli Bild19: Mall för stensättning på torget 19

20 Kuva 20: Kanavan eteläosan ladontamalli Bild 20: Mall för stensättning i södra delen av kanalen Kuva 21: Kanavan pohjoisosan ladontamalli Bild 21: Mall för stensättining i norra delen av kanalen Juurisuojaritilä, valurauta, musta suojamaalaus (1400x1400mm) Esim. Haveno Istutuslaatikko (1400x1400mm), joka toisessa runkosuoja/polkupyöräteline, Esim. Lappset Urban, 8-paikkainen Betonineliökivi, punainen (n.140x140x80mm), sileä Betonisauvakivi, punainen (n.140x280x80mm), sileä Betonilaatta, harmaa (n.420x420x80mm), sileä Graniittilaatta, harmaa (n.420x420x80mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, poltettu Graniittilaatta, musta (n.420x420x80mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Korpilahden musta, ristipäähakattu Graniittivaakareunakivi, harmaa ( x300x150mm) Esim. Lemminkäinen Oyj, Kurun harmaa, ristipäähakattu Seulanpääkivi, harmaa, ø max.150mm Suihkulähde, vesisuutin 6. Linjakuivatusjärjestelmä, RST 7. Keraaminen ulkoallaslaatta, koboltinsininen (n. 200x100mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea 8. Keraaminen ulkoallaslaatta, vaaleanharmaa (n.150x150mm) Esim. Pukkila Color pakkasenkestävä uima-allaslaatta, karhea Rotskyddsgaller, gjutjärn, svart, skyddfärg (1400x1400mm) t. ex Haveno Planteringslåda (1400x1400mm) varannan med stamskydd/ cyckelståll t. ex Lappset Urban, Betongsten kvadradformad, röd (n.140x140x80mm), slät Betongsten stavformad, röd,(n.140x280x80mm), slät Betongplata, grå (n.420x420x80mm), slät Granitplatta, grå (n.420x420x80mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Kurun grå, bränd Granitplatta, svart (n.420x420x80mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Korpilahden svart, krysshamrad Vågrät kantsten av granit, grå ( x300x150mm) t. ex Lemminkäinen Oyj, Kurun grå, krysshamrad Fältsten, grå, ø max.150mm fontän, vattenmystycke 6. Dräneringstråk, RFS 7. Keramisk platta för utebessäng, koboltblå (n. 200x100mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv 8. Keramisk platta för utebessäng, ljusgrå (n.150x150mm) t. ex Pukkila color bassängplatta som fål kyla, sträv m 20

21 7. YMPÄRISTÖSUUNNITELMA Kasvivalinnat on tehty molempien kaupunkien puutarhureiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Valinnassa on pyritty löytämään ankariin olosuhteisiin soveltuvia, hyvin talven kestäviä lajikkeita ja samalla huomioimaan myös vuodenaikojen vaihtelut ja löytämään tavallisesta poikkeavia lajikkeita. Ratkaisevina vertailutekijöinä ovat lisäksi olleet muoto, väri sekä kukinta/marjat Torialueelle voidaan sijoittaa kasveja ainoastaan istutusaltaissa, johtuen torin alla sijaitsevista kellaritiloista. Toisaalta, istutusaltaiden käyttö mahdollistaa istutusten vaihtelun, jolloin kasveilla voidaan toteuttaa erilaisia teemoja jopa vuosittain ja siten elävöittää ympäristöä ja lisätä mielenkiintoa alueeseen. Kanavan eteläosassa ympäristöä elävöitetään kanavalaistureiden päihin sijoitettavilla matalilla puuistutuksilla, jotka istutetaan kiinteisiin istutusaltaisiin. Kanavan pohjoisosaan istutetaan marjaomenapuita istutuslaatikoihin. Tehtäviä istutuksia korostetaan kohdevalaistuksella, jolla pystytään istutuksista tekemään mielenkiintoinen aihe myös pimeällä ja talvisaikaan. Kalustevalinnassa on pyritty valitsemaan kalusteita jotka ovat houkuttelevia, monikäyttöisiä, kestäviä ja kauniita. Tavoitteena on luoda tilaa kaupunkielämälle ja siksi valinnat ovat kohdistuneet kalusteisiin, jotka sallivat sen. Alueella käytettävät penkit ovat saman valmistajan tuoteperhettä, vaihdellen alueittain siten, että torilla on erimuotoisia, vapaasti valittavia istumapaikkoja, kun taas kanavan varressa on perinteisempiä istuinpenkkejä, pohjoisosalla vanhemmille ihmisillekin soveltuvia käsinojallisia malleja. 8. KUSTANNUSARVIO Rajakanavan ja Rajatorin rakentamiskustannuksiksi on arvioitu n. 1,68 M ( 15,5 MSkr) ilman arvonlisäveroa. Kustannusarvio eri osa-alueittain muodostuu seuraavasti: - Kustannuserä Kustannuserä Kustannusarvio - maatyöt ja rakennekerrokset kuivatusrakenteet ympäristörakenteet ja pinnoitteet kalusteet ja istutukset katulämmitys betonirakenteet valaistus vesiaiheet yhteensä MILJÖPLAN Val av växter har skett i samarbete med båda städernas trädgårdsansvariga. Utgångspunkten har varit att försöka hitta sorter som lämpar sig till det karga klimatet och som har bra vintertålighet samtidigt som man har tagit hänsyn till årstidernas växling och försökt hitta lite ovanligare sorter. Växternas form, färg och blommor/bär har också varit avgörande jämförelsefaktorer. På grund av källarutrymmen under torget kan växter på torget endast planteras i planteringsbassänger. Å andra sidan möjliggör användandet av planteringsbassänger större variation av planteringar. Man kan genomföra olika teman, till och med årligen och på så sätt levandegöra miljön och öka intresset för området. I södra delen av kanalen levandegörs miljön genom plantering av låga träd i fasta planteringsbassänger som placeras i ändan av kanalbryggorna. I norra delen av kanalen planteras bärapel i planteringslådor. Planteringarna framhävs genom punktljus, som gör planteringarna intressanta såväl i dagsljus som i mörker och under vintertid. I valet av utemöbler har man strävat efter attraktivitet, mångsidighet, uthållighet och skönhet. Målsättningen har varit att skapa utrymme för stadsliv och därför har man valt möbler som tillåter detta. Bänkarna som används på området kommer alla från samma tillverkare och är samma produktgrupps olika variationer så att det finns sittplatser i olika former att välja på torget, medan de som finns vid kanalen är mera traditionella sittbänkar, och i norra delen har bänkarna armstöd och passar även för äldre personer. 8. KOSTNADSKALKYL Byggkosntanderna för Gränstkanalen och Gränstorget har uppskattats till ca 1,68 M ( 15,5 M SEK) exklusive moms. Kostnaderna för de olika delmomenten fördelar sig enligt följande: Kostnadspost kostnadskalkyl - markarbeten och konstruktionslager dräneringskonstruktioner omgivningskonstruktioner och ytbeläggningar möbler och planteringar gatu-uppvärmning betongkonstruktioner belysning vattenmomenten sammanlagt Torilla penkkeinä toimivat Joki-aiheen ympärille sijoitetut jäälohkare- ja venepenkit sekä istuskeluun soveltuva pyörätelineen ja penkin yhdistelmä kauppakeskusten edustalla. Rajakanavan varteen sijoitetaan istuksia varten penkkejä kanavalaitureille sekä pohjoisosassa vesiaiheiden läheisyyteen. Penkkien yhteyteen sijoitetaan roska-astiat. Rajatorin ja Rajakanavan ympäristöä on istutusten ja kalusteiden lisäksi pyritty elävöittämään erilaisilla vesiaiheilla. Rajakanavan yläpäähän rakennetaan kiinteä suihkulähde, jonka kautta pumpataan kanavaan. Suihkulähde valaistaan kohdevaloilla. Rajakanavan pohjoisosaan, Kallenkadun tuntumassa sijaitsevalle aukiolle toteutetaan suihkulähteillä aikaansaatu vesileikkialue. Leikki toimii interaktiivisesti siten, että alueelle vesisuihkuja, joista suihkuaa eri korkuisia vesisuihkuja astumalla katulaatoituksessa sijaitsevan laatan päälle. Laatat erotetaan muista laatoista väreillä. Talvisaikaan vesisuihkujen tilalla syttyy erivärisiä valoja. På torget fungerar isblock- och båtbänkarna vid älvmomentet som sittplatser och kombinationen mellan cykelställ och bänk framför handelscentrumen går även den att sitta på. Längs Gränskanalen placeras bänkar för plantering vid kanalbryggorna och i närheten av vattnet i norra delen, nära vattenmomenten. Skräpkorgar placeras i närheten av bänkarna. Förutom planteringar och möbler har Gränstorget och Gränskanalen levandegjorts med hjälp av olika vattenmoment. En fast fontän, dit vattnet pumpas från kanalen kommer att byggas i Gränskanalens övre del. Fontänen belyses med punktljus. Ett vattenlekområde gjort av fontäner byggs i norra delen av Gränskanalen, vid den öppna platsen i närheten av Kallenkatu. Leken fungerar interaktivt så att det uppstår vattenstrålar i olika höjder när man trampar på plattorna som gatorna består av. Plattorna skiljs från de övriga plattorna genom att de har en annan färg. Under vintertid kommer plattorna i stället att lysa i olika färger. 21

22 Graniittilaatta + betonikivitehosteet Betonikivi / -laatta Seulanpääkivi Havukasvi esim tuivio + istutuslaatikko Jäälohkare -penkki 7. Riemukaari -arkadi, perforoitu teräslevy, sini-valko-keltainen, graniittilaatta jalustassa, esiintymislava, valoshow Roskakori, Hags Vågen Granitplatta + betongstenseffekt Betongsten / -platta Fältsten Barrväxt, t. ex krypcypress + planteringslåda Isblock-bänk 7. Triumfbäge -arkadi, performerade stålplåt, blå-vit-gul Granitplatta i fundament, scen, ljusshow Skräpkorg, Hags Vågen Lehtipuu, Malus baccata + juurisuojaritilä Lehtipuu, ylös- ja alasvalot + juurisuojaritilä Istutuslaatikko Istutuslaatikko + runkosuoja/polkupyöräteline Urban pyöräteline ja istumalauta Valaisin, integroitu pystypintaan Pollarivalaisin Puulaituri, uritettu puu + venepaikat Betoniporras Puiset oleskeluportaat, uritettu puu, valaistu 6. Vesiputous, graniittilaatat, valaistu Vene -penkki, tumma massiivikivi 8. Vesiallas, allaslaatta koboltinsininen, rajalla väri- ja valaisinjuova Astinlevy, uritettu puu 9. Kohtaamispaikka + käyttötaideteos (taiteilijakilpailu) 10. Kivisilta 1 Kanavalaituri, uritettu puu, penkki Nifo Lappset Site,istutusastia matalat havukasvit esim tuivio 1 Suihkulähde + vesiallas, valaistu Suihkulähde, säädettävä vesisuutin 1 Linjakuivatusjärjestelmä, RST 1 Penkki Nifo 'Nonstop Talking' 1 Penkki, Nifo 'Nonstop Watching' Lövträd, Malus baccata + rotskyddsgaller Lövträd armaturen upp- och ner + rotskyddsgaller Planteringslåda Planteringslåda + stammskydd / cyckelställ Urban cyckelställ och sitblanka Armatur, integrarad i lodrät yta Pollararnatur Träbrygga, fårat tra + båtplatser Betongtrappa Trivseltrappa i trä fårat trä, belyst 6. Vattenfall, granitplattart, belyst Båtbäk, mörk, massivsten 8. Vattenbassäng, bassängplatta, koboltblå tärg och ljuslinje på gränsen Stegplatta, fårat trä 9. Sammlingsplat + brukkonstverk 10. Stenbro 1 Kanalbrygga, fårat frå, bänk Nifo Lappset Site, planteringskärl, barrväxt, t. ex Krypcypress 1 Fontär + vattenbassäng, belyst Fontan vattenmunstycke 1 Dräneringsstråk, RFS 1 Bänk Nifo 'Nonstop Talking' 1 Bänk Nifo 'Nonstop Watching' Kuva 22: Rajatorin ympäristösuunnitelma Bild 22: Gränstorgets miljöplan 22

23 :200 1: ~1: Kuva 23: Rajakanavan eteläosan ympäristösuunnitelma Bild 23: Miljöplan för södra dalen av Gränskanal Graniittilaatta + betonikivitehosteet Betonikivi / -laatta Seulanpääkivi Havukasvi esim tuivio + istutuslaatikko Lehtipuu, Malus baccata + juurisuojaritilä Valaisin, integroitu pystypintaan Pollarivalaisin Puulaituri, uritettu puu + venepaikat Betoniporras Puiset oleskeluportaat, uritettu puu, valaistu 6. Vesiputous, graniittilaatat, valaistu 8. Vesiallas, allaslaatta koboltinsininen, rajalla väri- ja valaisinjuova Astinlevy, uritettu puu 9. Kohtaamispaikka + käyttötaideteos (taiteilijakilpailu) 10. Kivisilta m Lehtipuu, ylös- ja alasvalot + juurisuojaritilä Istutuslaatikko Istutuslaatikko + runkosuoja/polkupyöräteline Urban pyöräteline ja istumalauta Vene -penkki, tumma massiivikivi Jäälohkare -penkki 7. Riemukaari -arkadi, perforoitu teräslevy, sini-valko-keltainen, graniittilaatta jalustassa, esiintymislava, valoshow Roskakori, Hags Vågen 1 Kanavalaituri, uritettu puu, penkki Nifo Lappset Site,istutusastia matalat havukasvit esim tuivio 1 Suihkulähde + vesiallas, valaistu Suihkulähde, säädettävä vesisuutin 1 Linjakuivatusjärjestelmä, RST 1 Penkki Nifo 'Nonstop Talking' Kuva 24: Näkymä kanavan keskivaiheilta pohjoiseen 1 Penkki, Nifo 'Nonstop Watching' Bild 24: Utsikt från mellersta delen av kanalen mot norr PÅ GRÄNSEN - RAJALLA ARK109 KANAVAN ETELÄOSA 1: ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA LUKKAROINEN OY Kauppurienkatu 12, krs, Oulu puh fax

24 KRANNIKATU KALLENKATU Kuva 25: Rajakanavan pohjoisosan ympäristösuunnitelma Bild 25: Miljöplan fär norra delen av Gränskanal Graniittilaatta + betonikivitehosteet Betonikivi / -laatta Seulanpääkivi Havukasvi esim tuivio + istutuslaatikko Lehtipuu, Malus baccata + juurisuojaritilä Valaisin, integroitu pystypintaan Pollarivalaisin Puulaituri, uritettu puu + venepaikat Betoniporras Puiset oleskeluportaat, uritettu puu, valaistu 6. Vesiputous, graniittilaatat, valaistu 8. Vesiallas, allaslaatta koboltinsininen, rajalla väri- ja valaisinjuova Astinlevy, uritettu puu 9. Kohtaamispaikka + käyttötaideteos (taiteilijakilpailu) 10. Kivisilta m Lehtipuu, ylös- ja alasvalot + juurisuojaritilä Istutuslaatikko Istutuslaatikko + runkosuoja/polkupyöräteline Urban pyöräteline ja istumalauta Vene -penkki, tumma massiivikivi Jäälohkare -penkki 7. Riemukaari -arkadi, perforoitu teräslevy, sini-valko-keltainen, graniittilaatta jalustassa, esiintymislava, valoshow Roskakori, Hags Vågen 1 Kanavalaituri, uritettu puu, penkki Nifo Lappset Site,istutusastia matalat havukasvit esim tuivio 1 Suihkulähde + vesiallas, valaistu Suihkulähde, säädettävä vesisuutin 1 Linjakuivatusjärjestelmä, RST 1 Penkki Nifo 'Nonstop Talking' 24 1 Penkki, Nifo 'Nonstop Watching' Kuva 26. Näkymä pohjoisosalta Rajatorin suuntaan Bild 26. Utsikt från norrdelen mot Gränstorget PÅ GRÄNSEN - RAJALLA ARK110 KANAVAN POHJOISOSA 1: ARKKITEHTITOIMISTO PEKKA LUKKAROINEN OY Kauppurienkatu 12, krs, Oulu puh fax

25 Kuva 27 ja 28: Vesi- ja valoleikki Bild 27 och 28: Vatten- och ljusleken 25

26 Penkki Site Bänk Site Urban pyöräteline ja istumalauta Urban cyckelställ med sittplanka Verona istutusastia Verona planteringskärl Penkki Nonstop Watching Bänk Nonstop Watching Penkki Nonstop Talking Bänk Nonstop Talkin Roskakori Hags Vågen Skräpkorg Hags Vågen Kuva 29: Katukalusteet, väri brittish racing green Bild 29: Gatumöbler, färg brittish racing green 26

27 Marjaomenapuu - bärappel Malus baccata Pylväshaapa - Pelarasp (Populus tremula erecta) Kuva 30: Puut ja kasvit Bild 30: Träd och växten 27

28 28

29 P Å G R Ä N S E N - RAJALLA H A P A R A N D A - T O R N I 0 RAJATORI JA RAJAKANAVA Valaistuskonsepti GRÄNSTORGET OCH GRÄNSKANALEN Belysningskoncept 1

30 SISÄLLYS: Johdanto Valaistavat kohteet Valaisinsijoitukset: Rajatorin porrasalue ja vesiputouksen valaistus Rajatori Rajakanava Rajakanavan pohjoisosa Pollarivalaisin Valomainos kanavan julkisivut Alustava kustannusarvio JOHDANTO Valaistussuunnitelma sisältää Rajatorin sekä -kanavan valaistusperiaatteet konsepti- ja yleissuunnitelmatasolla. Suunnitelma on laadittu VALOA design Oy:ssä syksyn 2006 Valaistusperiaatteet on pohdittu teknisen toteutuksen kannalta siten, että toteutus pohjoisen vaativissa olosuhteissa on pitkäikäinen sekä huoltoystävällinen. På Gränsen Rajalla on modernia arkkitehtuuria edustava alue, jonka peruspilarina on Ruotsin ja Suomen väliselle rajalle rakentaminen. Keskeisenä arkkitehtonisena tekijänä on Rajakanava ja Rajatori, jotka sijoittuvat juuri rajalle. Valaistuksen pääteema sijoittuu Rajakanavan vesiaiheen korostukseen seuraten arkkitehtonisia ratkaisuja. Pääaiheen valaistusratkaisu toimii visuaalisesti ja teknisesti vuodenajasta riippumatta; vuodenaikojen mukaan vaihtuvan visuaalisen ilmeen muodostaa valon heijastuminen veteen tai lumeen. Muita valaistusaiheita ovat tori yksityiskohtineen, arkadi, portaat ja sen vesiaihe. Valaistuskonsepti on jäsennetty seuraavasti: Rajatorin porrasalue Rajatori Rajakanava Rajakanavan pohjoisosa INNEHÅLL: Inledning Objekt som skall belysas Armaturplaceringar: Gränstorgets trappområde och belysning av vattenfall Gränstorget Gränskanalen Norra delen av Gränskanalen Pollararmatur Ljusreklam kanalens fasader Preliminär kostnadskalkyl INLEDNING Belysningsplanen består av Gränstorgets och kanalens belysningsprinciper på en koncept- och översiktlig nivå. Planen är framtagen av VALOA design Oy hösten Planeringsprinciperna har med tanke på tekniskt genomförande formats så att resultatet blir hållbart och underhållsvänligt i de krävande nordliga förhållandena. På Gränsen - Rajalla är ett område med modern arkitektur som utgår från grundidén; att bygga på den svenskfinska riksgränsen. Ur arkitektonisk synvinkel är Gränstorget och Gränskanalen, som ligger precis på gränsen, de mest centrala faktorerna. Huvudtemat i belysningen är att lyfta fram vattenmomentet på Gränstorget genom att följa de arkitektoniska lösningarna. Huvudtemats belysningslösning fungerar visuellt och tekniskt oavsett årstid; det visuella uttrycket, som varierar efter årstid, består av ljusets reflexion i vatten eller snö. Övriga belysningsobjekt är torget med de olika detaljerna, arkaden och trapporna med tillhörande vattenmoment. Belysningskonceptet har delats in i följande områden: Gränstorgets trappområde Gränstorget Gränskanalen Norra delen av Gränskanalen 2

31 VALAISTAVAT KOHTEET OBJEKT SOM SKALL BELYSAS 1 Portaat ja venepaikat Valaistus toteutetaan pollarivalaistuksella, kaiteeseen integroidulla valaistuksella sekä venepaikkojen reunavalaistuksella. 2 Vesiputous Valaistus toteutetaan rakenteisiin integroiduilla valaisimilla. 3 Väylävalaistus, Rajakaari Julkisivuista käsin, osin pylväillä. Määritellään Rajakaaren ja julkisivuvalaistuksen suunnittelun yhteydessä. 4 Riemukaari-arkadi Kaari valaistaan sisä- ja ulkopuolelta (RGB). 5 Yleisvalaistus, torialue Julkisivuvalaistuksen yhteydessä, arkkitehtuuri määrittelee valaistustavan. 6 Viheraiheet 6.1 Puuvalaistukset Puut valaistaan alhaalta ylös suunnatulla valolla. Valaisin integroidaan istutusaltaan juuriritilään. 6.2 Istutusaltaat Jos istutusaltaat ovat siirreltäviä, kuten Verona-tyyppi, istutuksia ei valaista lainkaan. Esitetään sähkövaraukset nykyisten puuvalojen paikoille. Kiinteiden istutusaltaiden valaistustapa on suunniteltava tapauskohtaisesti. 7 Vene- ja Jäälohkare-penkit (optio) Penkkien kyljet elävöitetään esim. valokuituvalaistuksella. 8 Vesiaiheen askelmat Askelmien betonirakenteisiin upotetaan kulkua ohjaavat valoaiheet. Valalisimet ovat veden alle (IP68) soveltuvia. 9 Taideaiheen ja suihkulähteen valaistus Taideaihe kohdevalaistaan (RGB optio). Suihkulähteen valaistus toteutetaan veden alle soveltuvilla valaisimilla (RGB). 10 Kivisillat Sillan alaosat valaistaan ja yleisvalaistuksella huolehditaan riittävästä valaistustasosta kannella. 11 Vesiaiheen reunat Kanavan ja altaan reunat korostusvalaistaan. Pohjoisosan vesiaihe huomio valaistaan. 12 Yleisvalaistus, kanava-alue Julkisivuvalaistus sekä osittainen pylväsvalaistus. 13 Saarekkeet Saarekkeet valaistaan pollarein ja reunat korostusvalaistaan. 14 Vesileikki / Vattenlek (Ramboll Sverige Ab) Puiden ja vesisuihkujen värillinen ja dynaaminen valaistus on suunniteltava tarkemmin toteutussuunnitelman yhteydessä. Nykyisten puuvalaisimien paikkaa ei voi siirtää (= yhtenäinen linja ja häikäisy kulkuväylälle) Nykyiset valaisimet sekä valonlähteet (monimetalli) eivät sovellu dynaamiseen valaistukseen. 1 Trappor och båtplatser Belysningen genomförs med pollararmaturer, belysning integrerad i räcket och kantbelysning av båtplatser. 2 Vattenfall Belysning genomförs med armaturer integrerade i konstruktionerna. 3 Belysning av leder, Gränsbågen Från fasadhållet, delvis med stolpar. Beskrivs i samband med planeringen av Gränsbågens och fasadens belysning. 4 Triumf-arkaden Bågen belyses från in- och utsidan (RGB). 5 Allmänbelysning, torgområdet I samband med fasadbelysning, arkitekturen styr belysningssättet. 6 Grönområdena 6.1 Trädbelysning Träden belyses så att ljuset riktas underifrån mot topp. Armaturen integreras i planteringsbassängens rotgaller. 6.2 Planteringsbassänger Om planteringsbassängerna är flyttbara, typ Verona, skall planteringarna inte belysas alls. Föreslår förberedande av eluttag där nuvarande trädbelysningar finns. Belysningen av fasta planteringsbassänger måste planeras från fall till fall. 7 Båt- och Isblockbänkar (option) Bänkarnas sidor levandegörs med t.ex. fiberoptisk belysning. 8 Stegplattor vid vattenmomentet Belysning som fungerar som ledljus byggs in i stegplattornas betongkonstruktioner. Armaturerna skall vara anpassade för undervattenbruk (IP68). 9 Belysning av konstverk och fontän Konstverket punktbelyses (RGB option). Belysning av fontän genomförs med armaturer som är anpassade för undervattenbruk (RGB). 10 Stenbroar Broarnas underdelar belyses och allmänbelysningen ger tillräcklig belysning på bron. 11 Vattenmomentets kanter Kanalens och bassängens kanter framhävs med belysning. Vattenmomentet Obs i norra delen belyses. 12 Allmänbelysning, kanalområdet Fasadbelysning samt stolpbelysning i vissa delar. 13 Öar Öarna belyses med pollare och kanterna framhävs med belysning. 14 Vesileikki / Vattenlek (Ramboll Sverige Ab) Den färgade och dynamiska belysningen av träd och fontäner ska planeras mer detaljerad i samband med genomförandeplanen. Nuvarande trädbelysningarna kan inte flyttas (= enhetlig linje och risk för bländaning på farled).de nuvarande armaturerna och ljuskällorna (flera metaller) lämpar sig inte till dynamisk belysning

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke

Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Thomas Åman, Metsäkeskus Lars Berggren, Skogsstyrelsen FLISIK-hanke Erilaisia toimintoja Sanasto Opintomatkoja Yhteinen maastoretki (kunnostusojitus) Yleisellä tasolla Seuraava vaihe työharjoittelu (käytännön

Lisätiedot

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN

KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN FCG Planeko Oy Hangon kaupunki / Hangö stad KANTAKAUPUNGIN YLEISKAAVA / GENERALPLAN FÖR STAMSTADEN 0104-C9376 22.9.2009 LUONNOS / UTKAST FCG Planeko Oy Kantakaupungin yleiskaava I SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleiskaava-alue/

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto

Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Seminaarin ryhmätöiden yhteenveto Vaasan tulevaisuuden saaristo -seminaari järjestettiin Vaasassa 10.5.2012. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä. Työryhmiä oli yhteensä 7 ja niissä oli noin 7-9 osallistujaa.

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö?

Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Miten tehdä tästä tilasta.. joustava ja innostava oppimisympäristö? Kuva: Kristian Roos Kuva: Arkkitehtitoimisto Kouvo & Partanen Arkkitehdin ensimmäinen luonnos Pictures by Loop.bz - Mie Guldbaek Broens

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS

SUONENJOEN TORI WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS WORKHOP JA YLEISÖTILAISUUS 20.09.2016 KUVIA MAISEMARAKENNE - KIVEYS SUONENJOEN TORI SKISSEJÄ kiveys katos elemen ejä suunnitelma kartalla RAUTALAMMINTIE MERKINNÄT suunnittelualueen raja LUONNOSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016)

Väestön pääasiallinen toiminta Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Väestön pääasiallinen toiminta LOHJA LOJO (vuoden 2016 aluerajat områdesindelningen år 2016) 8962 9014 9157 9284 9554 9719 9942 10168 10562 10741

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR

FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA KULTURFÖRENINGAR PAIKALLISILLE KULTTUURIJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVIEN YLEISAVUSTUSTEN TOIMINNALLISET MITTARIT Hyväksytty sivistyslautakunnassa 2.2. 2005 sivut: 1-4 FUNKTIONELLA MÄTETAL FÖR ALLMÄNNA BIDRAG SOM BEVILJAS LOKALA

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 159/2012 vp Aikuisen ADHD-potilaan metyylifenidaattilääkityksen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle ADHD aiheuttaa keskittymishäiriötä, se myös hankaloittaa ja vaikeuttaa ihmiselämän

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015

Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Varuboden-Osla tekee Paikallisesti hyvää, 100 000 lisälahjoitus omalle alueelle Yhteensä noin 300 000 tukea paikallisille toimijoille vuonna 2015 Osuuskauppa Varuboden-Osla haluaa omalla toimialueellaan,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2006 vp Yrittäjän sosiaaliturva EU-maissa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin alueella työskentelevä yrittäjä (KK-Communication Ltd FI1839803-7 Lappeenranta Finland) ei kuulu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 678/2001 vp Ansiosidonnaisen työttömyysturvan parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Maan suurin ammattijärjestö SAK ehdotti maanantaina 14.5.2001, että ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme

Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme Trevlig sommar! Hauskaa kesää! Ännu större kanalutbud för våra fiber- och kabel-tv-kunder Vieläkin laajempi kanavavalikoima kuitu- ja kaapeli-tv-asiakkaillemme KUNDINFORMATION ASIAKASTIEDOTE 4/2011 Snart

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 482/2012 vp Leskeneläkkeen 50 vuoden ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Leskeneläkettä koskevat säännökset edellyttävät leskeltä 50 vuoden ikää tietyissä tilanteissa. Kansaneläkelain mukaan

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS?

Demokratiapäivä Rinnakkaissessio klo KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? Demokratiapäivä 18.10.2016 Rinnakkaissessio klo 13.30 15.30 KUNTAVAALIT TULEVAT - OLETKO VALMIS? 1 Kuntavaalit tulevat oletko valmis? Demokratiapäivä 16.10.2016 klo 13.30-15.30 Session avaus - Marianne

Lisätiedot

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande

Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Katse Nikkilään! Nickby i fokus! Ympäristö, kokemukset ja osallistuminen Miljö, upplevelser och deltagande Pilvi Nummi-Sund kaavoittaja, Sipoon kunta planläggare, Sibbo kommun Nikkilästä vetovoimainen

Lisätiedot

Miljö,, samarbete, teknologi

Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Ympärist ristö,, yhteistyö,, teknologia Miljö,, samarbete, teknologi Kulttuuri, yhteydet, luovuus Kultur, samband, kreativitet Motto:

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä

Kauppakadun rakennussuunnittelu. Kemi. Ohjausryhmä Kauppakadun rakennussuunnittelu Kemi Ohjausryhmä 6.11.2015 Suunnittelutilanne Tarkenne suunnitelmia edellisen kokouksen ja kommenttien perusteella Valmiusaste 30 %, laskutettu 2 erää Lisätyöt: maastomallin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin

IDO Showerama Suihkukaappi Duschkabin 4981908 4985022982 4985023982 4985025982 4985022891 4985023891 4985026891 5831472 5841540 5841545 5841549 5841521 5841531 5841526 ca 8 kg Valkoiseksi lakatut alumiiniprofiilit Pilari saatavana valkoisena,

Lisätiedot

ATLANTINSILTA JÄTKÄSAARESSA MONIHAASTEISEN HANKKEEN HALLINTA PERINTEISESTI JA 4D-ALUETIETOMALLILLA. Jukka Rusila, Veli-Pekka Koskela

ATLANTINSILTA JÄTKÄSAARESSA MONIHAASTEISEN HANKKEEN HALLINTA PERINTEISESTI JA 4D-ALUETIETOMALLILLA. Jukka Rusila, Veli-Pekka Koskela ATLANTINSILTA JÄTKÄSAARESSA MONIHAASTEISEN HANKKEEN HALLINTA PERINTEISESTI JA 4D-ALUETIETOMALLILLA Jukka Rusila, Veli-Pekka Koskela ATLANTBRON I BUSHOLMEN STYRNING AV KOMPLICERADE PROJEKT TRADITIONELLT

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 820/2013 vp Työosuuskunnassa työskentelevän työttömyysturva Eduskunnan puhemiehelle Työosuuskunta on liiketoimintaa harjoittava yritys ja työorganisaatio, joka on perustettu muodostamaan

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2002 vp Työajan vähentäminen iän perusteella Eduskunnan puhemiehelle Puron työryhmän valmisteleman yksityisalojen työeläkkeiden eläkeuudistuksen tärkein tavoite oli tehdä työeläkejärjestelmään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder

Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Tornionjoen vha: Rannikkovesien tila ja toimenpiteet Kustvatten i Torneälvens vattendistrikt: Tillstånd och åtgärder Eira Luokkanen ja Annukka Puro- Tahvanainen, Sara Elfvendahl Pello 22.5.2008 1 Luokittelu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1173/2006 vp Vastasyntyneiden neonataaliseulonta Eduskunnan puhemiehelle Vastasyntyneiden seulonta on ehkäisevä terveydellinen toimenpide, jossa etsitään näennäisesti terveistä lapsista

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 768/2008 vp Saarijärven-Viitasaaren seutukunnan säilyminen äkillisen rakennemuutoksen alueena Eduskunnan puhemiehelle Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, joka käsittää pohjoisen

Lisätiedot

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta

Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta Opetushallitus Kooste lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteluonnosta koskevasta palautteesta 16.6.2014 Halinen Irmeli Lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnosta koskeva palaute ja perusteiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 663/2009 vp Avustukset valtakunnallisille kulttuuritapahtumille Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö myöntää vuosittain tukea kulttuuritapahtumille. Avustusten tarkoituksena on

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2016 Tietoisku 11/2016 Sisällys 1. Asuntokuntien koko pysyi samana 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 453/2006 vp Helsinki Lohja-moottoritien liikennemäärien kasvu Eduskunnan puhemiehelle Valtatien 1, E18-moottoritien viimeisen osuuden Lohja Muurla rakentaminen on täydessä vauhdissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 990/2012 vp Ruotsinkieliset tv-ohjelmat Lapissa Eduskunnan puhemiehelle Lapissa on herättänyt laajaa hämmästystä se, että maakunnassa Yleisradion ruotsinkielinen kanava YLE Fem lähettää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 649/2012 vp Kesätyöntekijöiden työskentelyolosuhteiden epäkohtien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kesätöitä on tarjolla nuorille usein erilaisissa myyntikojuissa ja kioskeissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1019/2013 vp Poliisin lupapalveluiden ajanvaraus Eduskunnan puhemiehelle Poliisin lupapalveluita varten pitää jatkossa varata aika Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitoksella.

Lisätiedot

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013

ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 ASUNTOKUNNAT JA PERHEET 2013 Tietoisku 8/2013 Sisällys 1. Asuntokuntien keskikoko pieneni hieman 2. Perheiden keskikoko pysynyt ennallaan 3. Monilapsisuus yleisintä Pohjois-Espoossa 4. Perheiden kaksikielisyys

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot