VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma"

Transkriptio

1 FCG Finnish Consulting Group Oy Toivakan kunta VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 669-C

2 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelu- ja vaikutusalue Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet Osayleiskaavoituksen yleiset tavoitteet Suunnittelun lähtökohdat Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava Osayleiskaava Rantaosayleiskaava Tiesuunnitelmat Pohjavedet ja suojelualueet Suojelualueet, muinaismuistot, suojeltavat rakennukset Pohjakartta Luontoselvitys Suunnittelualuetta koskevat muut suunnitelmat ja tehdyt selvitykset Osalliset Kaavoituksen kulku, osallistuminen ja tiedottaminen Tiedottaminen Kaavan valmistelu Jatkoaikataulu Kaavaehdotus Kaavan hyväksyminen Kaavan voimaantulo Osallistuminen Viranomaisyhteistyö Laadittavat selvitykset ja vaikutusten arviointi Laadittavat selvitykset Arvioitavat vaikutukset Yhteystiedot... 16

3 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (17) TOIVAKAN KUNTA VT4-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VÄLILLÄ VIISARIMÄKI - JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 63 ) edellyttää, että Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavan vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kertoo mitä ollaan tekemässä ja miten. Tarkoituksena on tiedottaa miksi kaavoitustyöhön ryhdytään, mitä alueita se tulee koskemaan, mitä työvaiheita kaavan laatiminen käsittää, keitä kaavoitus tulee koskemaan, miten osallistuminen kaavoituksen aikana tullaan järjestämään sekä mitä kaavan vaikutuksia työn yhteydessä tullaan selvittämään OAS auttaa asukkaita, kunnan hallintokuntia, viranomaisia, yhdistyksiä ja luottamusmiehiä seuraamaan kaavaprosessia sekä osallistumaan siihen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan suunnittelun aikana muuttaa. Muutoksista tiedotetaan osallisia. Suunnitelmaa on saatavissa kunnan tekniseltä osastolta. Osallisilla on (MRL 64 ) ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 2 SUUNNITTELU- JA VAIKUTUSALUE Toivakan kunnan vt 4 alueen osayleiskaava koskee valtatie 4:n lähialueita välillä Viisarimäki- Jyväskylän kaupunki. Suunnittelualue sijaitsee Toivakan kunnan länsiosassa Vt 4:n (E75) varrella, sen molemmin puolin. Etäisyys Toivakan keskustaan on noin 4 km ja Jyväskylään noin 25 km. Alue rajautuu pohjoisessa Jyväskylän kaupunkiin. Suunnittelualueen koko on n ha. Suunniteltavan yleiskaavan vaikutusalue ulottuu Toivakan keskustaan ja Jyväskylän kaupunkiin (Oravasaari, Vaajakoski).

4 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2 (17) Suunnittelualueen sijainti ja vaikutusalue. Etäisyys Jyväskylään on n. 25 km. Suunnittelualueen pituus on 9,5 km. Kartta: Maanmittauslaitos. 3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Tehtävänä on osayleiskaavan laatiminen Toivakan kuntaan Vt 4:n alueelle välille Viisarimäki- Jyväskylän kaupunki. Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Jyväskylän kaupunkiin. Idässä alue rajautuu Leppäveden rantaosayleiskaavaan. Suunnittelualueen asutus sijoittuu pääosin nykyisen valtatien välittömään läheisyyteen sekä Leppäveden ja valtatien väliselle alueelle. Leppäveden rannalla on runsaasti loma-asutusta. Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalouskäytössä. Toivakan taajama sijaitsee noin neljän kilometrin etäisyydellä valtatiestä. Osayleiskaavan tavoitteet ovat seuraavat: Nelostien uuden linjauksen ja sen vaikutusten hyödyntäminen. Alueittain sopivien käyttötarkoitusten ja rakentamisen määrän löytäminen. Luonto-, maisema- ja kulttuuriarvojen säilyttäminen Kunnan yritys- ja elinkeinotoiminnan tukeminen löytämällä ja varaamalla sille soveliaita sekä tarpeellisia alueita. Olemassa olevan vesihuolto- ja liikenneväyläverkoston hyödyntäminen Maakuntakaavan mukaisten aluevarausten ja merkintöjen sijoittaminen osayleiskaavaan

5 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3 (17) Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Vt 4:n alue välillä Viisarimäki- Jyväskylän kaupunki kaavoitetaan oikeusvaikutteisena yleiskaavana lähinnä alueen vastaanottokykyä tarkastellen, jossa esitetään rakentamiseen soveltuvat alueet, liikennealueet ja rakentamiselta varjeltavat alueet. Osayleiskaava-alueen rajaus määritetään työn alussa lähtötietoaineiston ja toiminnallisten tarpeiden perusteella. Yleiskaavoituksen tavoitteena on selkeyttää ja tiivistää suunnittelualueen rakennetta ja varmistaa, että aluetta voidaan kehittää tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Maankäytön suunnittelussa huomioidaan maisema- ja luontoarvot, jotka ovat merkittäviä kunnan viihtyisyyden ja markkinoinnin vahvuustekijöitä. Osayleiskaavalla varataan suunnittelualueelle liikennealueet, uusia suositeltavia asuinrakennusalueita, Kaavalla esitetään myös kylärakenteen ja maiseman kannalta merkittävät rakentamiselta vapaana säilytettävät pelto-, metsäja erityisalueet. 3.1 Osayleiskaavoituksen yleiset tavoitteet Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon (MRL 39 ): 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla; 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta haittaa.

6 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 (17) 4 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 4.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Toimiva aluerakenne: Alueidenkäytöllä tuetaan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä. Aluerakenteen ja alueidenkäytön kehittäminen perustuu ensisijaisesti alueiden omiin vahvuuksiin ja sijaintitekijöihin. Alueidenkäytöllä edistetään kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutusta sekä kyläverkoston kehittämistä. Erityisesti harvaan asutulla maaseudulla ja taantuvilla alueilla kiinnitetään alueidenkäytössä huomiota jo olemassa olevien rakenteiden hyödyntämiseen sekä elinkeinotoiminnan ja muun toimintapohjan monipuolistamiseen. Alueidenkäytössä otetaan huomioon haja-asutukseen ja yksittäistoimintoihin perustuvat elinkeinot sekä maaseudun tarve saada uusia pysyviä asukkaita. 1 Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu: Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elinympäristön laatua. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa. Elinympäristön viihtyisyyttä edistetään kiinnittämällä huomiota rakennetun ympäristön ajalliseen kerroksellisuuteen sekä korkeatasoisiin, alueiden omaleimaisuutta vahvistaviin, maisemakuvaan sopeutuviin ja mittakaavaltaan ihmisläheisiin rakennettuihin ympäristöihin. Taajamia kehitettäessä viheralueita hyödynnetään siten, että niistä muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytössä kiinnitetään erityistä huomiota ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen ja riskien ennalta ehkäisemiseen ja olemassa olevien haittojen poistamiseen. Alueidenkäytön suunnittelussa olemassa olevat tai odotettavissa olevat ympäristöhaitat ja poikkeukselliset luonnonolot tunnistetaan ja vaikutuksia ehkäistään. 2 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö- ja luonnonvarat Alueidenkäytöllä edistetään kansallisen kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihtelevan luonteen säilymistä. Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden välillä edistetään mahdollisuuksien mukaan. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon virkistyskäyttöä sekä luonto- ja kulttuuri matkailua parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä. Suojelualueverkoston ja arvokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestävää hyödyntämistä edistetään virkistyskäytössä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden matkailun kehittämisessä suojelutavoitteita vaarantamatta. Alueidenkäytöllä edistetään luonnon- 1 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 2 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

7 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5 (17) varojen kestävää hyödyntämistä siten, että turvataan luonnonvarojen saatavuus myös tuleville sukupolville. Alueidenkäytössä ja sen suunnittelussa otetaan huomioon luonnonvarojen sijainti ja hyödyntämismahdollisuudet. 3 Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojenkäyttöedellytysten parantamiseen. Tarvittaviin liikenneyhteyksiin varaudutaan kehittämällä ensisijaisesti olemassa olevia pääliikenneyhteyksiä ja -verkostoja. Alueidenkäytössä turvataan energiahuollon valtakunnalliset tarpeet ja edistetään uusiutuvien energialähteiden hyödyntämismahdollisuuksia. 4 MRL 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteutumista. 4.2 Maakuntakaava Ympäristöministeriö vahvisti Keski-Suomen maakuntakaavan ja määräsi MRL :n nojalla sen voimaan tulosta. Ote maakuntakaavasta, johon suunnittelualueen on rajattuna punaisella varjostetulla viivalla. Maakuntakaavassa suunnittelualueelle on sijoitettu seuraavat merkinnät: Arvokas maisemakokonaisuus (Rutalahti- Viisarimäki) Tieluokan muutos (vt-yt). Merkintä osoittaa tieluokan muutoksen valtatiestä yhdystieksi. Moottoritie, uusi. Vain moottoriajoneuvoliikenteelle tarkoitettu, erillisellä keskikaistalla erotetuilla ajoradoilla varustettu maantie. Eritasoliittymä, uusi ( O ) 3 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 4 Lähde: Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista

8 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6 (17) Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue Lisäksi aluetta sivuaa Natura 2000-verkostoon kuuluva alue sekä veneväylä Maakuntakaavaa on täydennetty ja täydennetään vaihemaakuntakaavoilla. Vaihemaakuntakaavojen laatimisen yhteydessä kumotaan lainvoimaisesta maakuntakaavasta erikseen nimetyt kaavavaraukset. 1. ja 2. vaihemaakuntakaavat ovat tulleet voimaan, kaavoissa ei ole merkintöjä suunnittelualuetta koskien. 4.3 Osayleiskaava Toivakan kunnan alueella on kunnanvaltuustossa v hyväksytty oikeusvaikutukseton osayleiskaava, jossa vt 4:n linjaus on esitetty lännemmäksi kuin tiesuunnitelmissa v Ote osayleiskaavasta Rantaosayleiskaava Suunnittelualue sivuaa Leppäveden rantaosayleiskaava-aluetta, joka on hyväksytty ja tullut lainvoimaiseksi

9 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7 (17) Ote Leppäveden rantaosayleiskaavasta 2009, osayleiskaava-alue on rajattu punaisella. 4.5 Tiesuunnitelmat Lusi Vaajakoski-tieosuuden parantamishankkeelle on LVM:n 2007 budjetissa myönnetty 75 M. Yleissuunnitelma Vt 4 linjauksen muutoksesta ja parannuksesta tehtiin v (Tiehallinto). Nelostie ja parannettava tieosuus

10 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8 (17) Alueelle on suunniteltu eritasoliittymät Viisarinmäelle valtatie 4:n ja Viisarinmäentien - Rutalahdentien risteykseen ja uuden valtatie 4 linjauksen sekä yhdystie 16634:n (Koriseva Nisula) risteykseen. Eritasoliittymiä ei ole vielä toteutettu. Nykyinen nelostie on jäänyt rinnakkaistieksi. Nelostien vanha linjaus mustalla, uusi purppuralla. Yleissuunnitelma käsittää noin 10 kilometrin pituisen osuuden valtatiestä 4 Toivakan ja Jyväskylän maalaiskunnan alueella. Suunnitelma alkaa Viisarimäestä maanteiden 618 ja 6134 liittymästä ja päättyy Pienijoen kohdalle, jossa se liittyy vuonna 2004 valmistuneeseen tiesuunnitelmaan valtatien 4 parantaminen välillä Oravasaari Kanavuori. Suunnittelujakso on osa kokonaisrahoitushanketta Lusi Vaajakoski. Osuudelta on laadittu lukuisia eritasoisia suunnitelmia ja selvityksiä sekä nykyisen tien parantamiseksi että uuden tien rakentamiseksi nykyisen tien länsipuolelle. Viisarimäkeen on merkitty eritasoliittymä. Liittymä on toteutettu ensi vaiheessa porrastettuna (vasemmanpuoleinen kuva). Oikean puoleisen kuvan mukainen ratkaisu on lopullinen tavoitetila. Osayleiskaava laaditaan oikean puoleisen, tavoitetilanteen mukaisesti.

11 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9 (17) Vasemmassa kuvassa nelostien itäpuolella näkyvä Kevyen liikenteen väylä siirtyy jatkossa kulkemaan tulevan sillan kautta, koska eritasoratkaisua toteutettaessa tehdään suuria leikkauksia. Nelostien rakentamistoimenpiteiden tarkoituksena on parantaa valtatiejakso korkealuokkaiseksi, sujuvaksi, turvalliseksi, pysyvän 100 km/h nopeuden väyläksi Pohjavedet ja suojelualueet Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella. Suunnittelualueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokas Viisarinmäen Rutalahden valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus (aluetunnus: MAO ). Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat näytteitä parhaiten säilyneistä ja tyypillisimmistä maaseudun kulttuurimaisemista. Suunniteltaessa alueiden maankäyttöä on huolehdittava siitä, että ei vaurioiteta vakiintunutta maisemakuvaa. Arvokkaaksi luontokohteeksi suunnittelualueella on todettu Pohjoonlahden perukkaan laskeva mutkauomainen puro ympäröivine kosteikkoineen. Täällä on havaittu uhanalaisen keltahiipijäperhosen (Carterocephalus palaemon) lisääntymisalue. Keltahiipijäperhonen Samoille alueille keskittyvät havainnot eräistä silmälläpidettävistä (Sh) putkilokasveista. Nämä lajit ovat vuorenaluslehdoissa esiintyvä haisukurjenpolvi (Geranium robertianum), hitaasti jokiuomissa kasvava jokileinikki (Ranunculus linqua) sekä ravinteisen lähdevaikutteisten kosteikkojen lehtopalsami (Impatiens noli-tangere). Haisukurjenpolvi Jokileinikki Lehtopalsami 5 Yleissuunnitelmaraportti 2005, Tiehallinto

12 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10 (17) 4.7 Suojelualueet, muinaismuistot, suojeltavat rakennukset Museovirasto on suorittanut alueella inventointia kesällä 2004 ja Mikroliitti Oy selvittänyt muinaismuistoja vt 4 oikaisulinjan nykyisen tielinjan länsipuolella välillä Viisarimäki Oravasaari. Alueelta ei löytynyt muinaismuistolain (295/63) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Alueella sijaitsee Viisarinmäen Rutalahden valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen alue. Alueen edustavia tilakokonaisuuksia ovat Johanala, Matara ja Hiekkotie. Paikallisesti arvokkaat suojelukohteet on Keski-Suomessa inventoitu kuntainventointihankeessa vuosina Toivakan alue on inventoitu vuonna Inventoinnin perusteella alueella sijaitsee seuraavat kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet: Uusi-Syvälahti ja Syvälahti. 4.8 Pohjakartta 4.9 Luontoselvitys Yleiskaava laaditaan numeerisena mittakaavassa 1: Kaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen kunnalle toimittamaa rasterimuotoista maastotietokantaa. Rajaelementtinä toimii NKRK 6. Suunnittelualueelle on laadittu luontoselvityksiä seuraavasti: Toivakan rantaosayleiskaavaan liittyen vuonna 1997 (Kaavatalo Oy), selvitys käsittelee suunnittelualueen itäreunaa Suomen luontotieto Oy 2004, luonto- ja liito-oravaselvityksiä valtatien 4 uuden tielinjauksen alueelle ja sen välittömään ympäristöön Timo Pylvänäinen 1. luonnosvaiheessa esitetyille rakentamisalueille vuonna 2009 (Liite 1). Timo Pylvänäinen, luontoselvityksen täydennys keväällä Suunnittelualuetta koskevat muut suunnitelmat ja tehdyt selvitykset 1980 Keski-Suomen muinaisrannat (Olli Ristaniemi), Keski-Suomen seutukaavaliitto julkaisunro 73 sarja B toukokuu Toivakan oikeusvaikutukseton osayleiskaava v Arvokkaat kulttuurimaisemat (Rakennettu kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt luettelo.) Keski-Suomen maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet 1996 Leppäveden rantaosayleiskaavan luontoselvitys 1997 Keski-Suomen seutukaava, 5. VK (Ympäristöministeriö ), kumottu maakuntakaavan vahvistamisen yhteydesssä 2000 Vt 4 parantaminen välillä Viisarimäki-Oravasaari Meluselvitys 2001 Muinaisjäännösten inventointi v Valtatien 4 uusi tielinjaus välillä Oravasaari-Viisarimäki. luontoselvitykset 2004 Vt 4 uusi tielinjaus välillä Viisarimäki-Oravasaari, Muinaismuistoinventointi Maanmittauslaitoksen numeerinen kiinteistörajakartta

13 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11 (17) Toivakan vesihuollon kehittämissuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy 2004) Toivakan kunnan vesi- ja jätevesijohdot Viisarimäen vt 4 risteysalueella, v Vt 4 parantaminen välillä Viisarimäki-Oravasaari. Selvitys valtatien rakentamisesta uuteen maastokäytävään 2005 Valtatien 4:n uusi tielinjaus välillä Oravasaari- Viisarimäki, luontoselvitys ja täydennykset 2005 (Luontotieto Oy) Vt 4:n parantaminen välillä Viisarimäki-Oravasaari, Toivakka ja Jyväskylän kaupunki, Yleissuunnitelmaraportti, - kartat ja suunnitelmakartat 2005 Leppäveden rantaosayleiskaava 2007 (voimaantulo 2009) Keski-Suomen maakuntakaava

14 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12 (17) 5 OSALLISET Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (62 ) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen ja ne henkilöt, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisella on oikeus saada tieto kaavoituksen alkamisesta, osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavan vaikutuksia ja esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää kirjallisen muistutuksen. Osallisia ovat alustavasti seuraavat: A. kaikki ne joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava vaikuttaa kuntalaiset kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen maanomistajat, asukkaat ja työntekijät metsäyhtiöt, kaava-alueen yritykset, sähköyhtiöt B. Viranomaiset Toivakan kunnan lautakunnat Keski- Suomen ELY-keskus Keski- Suomen Liitto Keski- Suomen Museo Museovirasto Keski-Suomen Metsäkeskus Jyväskylän kaupunki C. Yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään Luonnonsuojeluyhdistykset Kylätoimikunnat Tiehoitokunnat Metsänhoitoyhdistys Heiskan kalastuskunta Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä.

15 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13 (17) 6 KAAVOITUKSEN KULKU, OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN 6.1 Tiedottaminen Asemakaavan käynnistämisestä, vireille tulosta ja kaavoituksen eri vaiheista (luonnos- ja ehdotusvaihe) tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. 1. luonnosvaiheen jälkeen alueen maanomistajille lähetettiin henkilökohtaiset tiedotteet kirjeitse. Vieraspaikkakunnilla asuvia maanomistajia kuullaan postitse ehdotusvaiheessa. 6.2 Kaavan valmistelu Kaavaprosessi on tähän mennessä edennyt seuraavasti: päätös osayleiskaavoituksen aloittamisesta (kv 134) aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu kuulutus vireille tulosta OAS nähtävillä yleisötilaisuus yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnos nähtävillä työneuvottelu viranomaisten kanssa luontoselvitysten täydennys tiedotuskirje maanomistajille kaavan laatijan vastaanotto kunnanvirastolla yleisötilaisuus osayleiskaavaluonnos II käsittely kunnanhallituksessa kaavaluonnos II nähtävillä - 5 lausuntoa ja 16 mielipidettä työneuvottelu ELY:ssä luontoselvityksen täydennys maisemaselvitys yleiskaavaehdotus Suunnittelualueesta laadittu kaavaehdotus asetetaan nähtäville kunnan kaavoitusosastolle sekä kunnan kotisivuille 30 päivän ajaksi. Kunnalle voi jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen nähtävillä olo aikana.

16 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14 (17) 6.3 Jatkoaikataulu Ehdotuksen käsittely tammikuu 2012 Kaavaehdotuksen sisältö esitellään kunnanhallitukselle Kunnanhallitus päättää ehdotuksen nähtäville asettamisesta Nähtäville asettamisesta kuulutetaan Ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille tiedotetaan postitse kunnassa tiedossa olevien osoitteiden mukaisesti. Viranomaistahoilta pyydetään lausunnot Ehdotuksen nähtävillä olo helmi - maaliskuu 2012 Nähtävillä 30 pv Lausuntojen (viranomaiset) ja muistutusten (yksityiset) vastaanotto Vastine-ehdotukset lausuntoihin ja muistutuksiin Viranomaisneuvottelu tarvittaessa Hyväksyminen toukokuu 2012 Esittely kunnanhallitukselle Kunnanhallitus hyväksyy vastineet ja toimenpiteet sekä tekee valtuustolle esityksen kaavan hyväksymisestä Valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen Kuulutetaan hyväksymisestä Voimaan tulo elokuu 2012 Valitusaika 30 pv Voimaan tulosta kuulutetaan 6.4 Kaavaehdotus Kaavaehdotus on nähtävänä kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla 30 päivän ajan. Osalliset ja kuntalaiset voivat jättää kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen nähtävillä oloajan kuluessa. Muistutuksen tehneille, jotka ovat kirjallisesti sitä pyytäneet (MRL 65 ) ja samalla ilmoittaneet osoitteensa, ilmoitetaan kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. 6.5 Kaavan hyväksyminen Kunnanhallitus esittää kaavan hyväksymistä kunnanvaltuustolle. Kunnanvaltuuston hyväksyessä kaavan, hyväksymisestä kuulutetaan Keskisuomalainen -sanomalehdessä, kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internet-sivuilla. Muutosta kaavan hyväksymispäätökseen voidaan hakea valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

17 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15 (17) 6.6 Kaavan voimaantulo Valitusajan umpeuduttua tarkistetaan, onko kaavasta valitettu ja voidaanko voimaantulo kuuluttaa. Kaavan voimaantulo kuulutetaan Keskisuomalainen - lehdessä, kunnan kotisivuilla(internet) ja kunnan ilmoitustaululla. 7 OSALLISTUMINEN Osalliset ovat voineet voivat jättää osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mielipiteensä Toivakan kunnan tekniselle osastolle OAS:n nähtävänäoloaikana. Kaavaluonnoksesta on osallisilla ollut mahdollisuus esittää mielipiteensä. Osallisilla on ollut mahdollisuus osallistua yleisötilaisuuksiin Kaavan laatija on ollut osallisten tavattavissa kunnanvirastolla Toisesta kaavaluonnoksesta on osallisilla ollut mahdollisuus antaa mielipiteensä. Kaavaehdotuksesta osallinen voi jättää muistutuksen. Kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä osallisella on mahdollisuus valittaa. 8 VIRANOMAISYHTEISTYÖ Maankäyttö- ja rakennuslain 66 :n 2 mom. sekä MRA 18 :n mukainen viranomaisneuvottelu on pidetty Neuvottelusta on laadittu muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat ja kannanotot. Kaavaluonnos lähetettiin viranomaisille ja siitä pyydettiin lausunnot. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen pidettiin työneuvottelu viranomaisten kanssa. Kaavan oltua toisen kerran luonnoksena nähtävillä pidettiin viranomaisten kanssa työneuvottelu Keski-Suomen ELY-keskuksessa Viranomaisneuvottelu järjestetään tarvittaessa myös sen jälkeen, kun kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat mielipiteet, muistutukset ja lausunnot on saatu. Viranomaisneuvotteluun kutsutaan: Toivakan kunta Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen liitto Keski-Suomen museo Kunnan hallintokunnilta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen Liitolta ja Keski-Suomen Museolta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta.

18 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16 (17) 9 LAADITTAVAT SELVITYKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin (MRL 9 ). Perusselvityksiin kuuluvat mm. kaavoitettavan alueen ja sen lähiympäristön luonnonoloja, rakennettua ja muuta kulttuuriympäristöä, väestön oloja, ympäristön tilaa, olevia ja suunniteltuja toimintoja, alueen kehitysnäkymiä ja muita kaavoituksessa tehtäviin ratkaisuihin vaikuttavia asioita koskevat tutkimukset ja selvitykset. 9.1 Laadittavat selvitykset 9.2 Arvioitavat vaikutukset Kaava-alueelta tehtävät selvitykset ja tarkistukset: Luonto- ja maisemaselvitysten ajantasaisuuden tarkistus Nykyinen rakentamistilanne Maanomistusolot Palvelujen tarve Yhdyskuntatekniset selvitykset (viemäri, vesi, kadut jne.) Pohjavesialueet ja muut erityisalueet Liikennejärjestelyt suunnittelualueella Muinaismuisto- ja kulttuuriympäristökohteet Rakennussuojelukohteet Kaavan vaikutuksia arvioidaan tarvittaessa seuraavien ominaisuuksien osalta: Ympäristölliset vaikutukset (luonto ja eläimistö, melu, maisema) Taloudelliset vaikutukset (rakentamiskustannukset, yhteiskuntataloudelliset) Liikenteelliset vaikutukset (liikenneturvallisuus, liittymät) Sosiaaliset vaikutukset (turvallisuus, viihtyisyys, lähiympäristön asukkaat, virkistysmahdollisuudet, yhteydet) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuriympäristö) vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 10 YHTEYSTIEDOT Toivakan kunta Toivakantie TOIVAKKA Kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies p , Aluearkkitehti Jukka Lehtonen p Kaavan laatija FCG Finnish Consulting Group Oy Projektipäällikkö Tuomo Järvinen Puistokatu 2 A PL Jyväskylä p

19 FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17 (17) Palautteen tästä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi osoittaa Toivakan kunnan kaavoitusyksikköön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voidaan täydentää ja tarkistaa suunnittelun kuluessa, oleellisista muutoksista tiedotetaan. FCG Finnish Consulting Group Oy Hyväksynyt: Jarmo Silvennoinen aluepäällikkö, rkm Laatinut: Tuomo Järvinen projektipäällikkö, arkkitehti YKS-321

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SYSMÄN KUNTA ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19531 1 (17) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1. n sisältö ja tarkoitus... 1 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012

Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava Osallistumis ja arviointisuunnitelma 13.9.2012 2(12) MIKÄ ON OAS? Maankäyttö ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän varhaisessa

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Hailuodon kunta OJAKYLÄN PELTOKUUSIKON ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 Susanna Paananen Sisällysluettelo

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

strateginen yleiskaava

strateginen yleiskaava strateginen yleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA

ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2015 LAUKAAN KIRKONKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS; VEHMAANMUTKA 410-AK-KIR-030 Keski-Suomen liiton kuva-arkisto, kuvaus LAUKAAN KUNTA MAANKÄYTTÖOSASTO 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAAREN KUNTA TAALINTEHTAAN SATAMAN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä mm. seuraavasti:

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus

Tausta. SÄKYLÄN KUNTA 26.6.2014 Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA. Osayleiskaavan muutos ja laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 14 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN OSAYLEISKAAVA Osayleiskaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee Säkylän osayleiskaavan (jatkossa

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Liite 2 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAUHAVAN KAUPUNKI FRÄNTILÄN-SALON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy P24345 1 (17) FRÄNTILÄN

Lisätiedot

Herrankukkaron asemakaava

Herrankukkaron asemakaava NAANTALIN KAUPUNKI Herrankukkaron asemakaava P23098P001 1 (16) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualue... 1 3 Suunnittelun lähtökohdat... 2 3.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet...

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209

Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 VIROLAHDEN KUNTA Vaalimaan asemakaavojen muutokset kortteleissa 201, 220 ja 209 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 I (I) Maria Auranen Sisällysluettelo 1 Mikä on osallistumis- ja?... 1 2 Suunnittelualue...

Lisätiedot

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Kristiinankaupunki Isojoen kunta Karijoen kunta LAPPFJÄRDIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA

KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA Päivämäärä 24.11.2014 Suomen Hyötytuuli Oy SIIKAJOEN KUNTA KARHUKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tarkastus 20/11/2014 Päivämäärä 20/11/2014 Laatija Hyväksyjä Kuvaus

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAARIJÄRVEN KESKUSTAN YLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.1.2009, nähtävillä 12.2. 16.3.2009 Päivitetty 29.5.2012, nähtävillä 20.6. 30.9.2012 Päivitetty 14.4.2014, nähtävillä 26.5.-31.7.2014

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT

KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Kaavaselostus (luonnosvaihe) Päivämäärä KAAVALUONNOS 1.10.2014 Hyväksyminen - KEURUUN KAUPUNKI VT 18 JA MT 621 SEKÄ MT 621 ETELÄOSAN OSAYLEISKAAVAT Laatija

Lisätiedot