Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:"

Transkriptio

1 Lähidemokratian organisointi ja kehittäminen 1273/ /2013 Kaupunginhallitus Valmistelija: hallintojohtaja Irma Nieminen, Kuntaliitoksen ensimmäisen valtuustokauden aikana kaupunginhallituksen alaisuudessa toimi viisi aluetoimikuntaa, joiden tehtävänä oli tuoda aluetta koskevia aloitteita kaupungin käsittelyyn. Aluetoimikunnat oli mainittu hallintosäännössä kaupunginhallituksen alaisina toimileiminä. Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen yhteydessä aluetoimikunnista virallisina toimieliminä luovuttiin eikä niistä ole enää mainintaa hyväksytyssä hallintosäännössä. Hallintosäännön 2 :ssä on sen sijaan määräys, että kaupunginvaltuusto päättää lähidemokratian toteuttamista koskevasta organisoinnista. Määräyksen taustalla on ajatus, että valtuustotasoisesti luodaan puitteet lähidemokratian toteuttamiselle. Hyväksyessään hallintosäännön kaupunginvaltuusto päätti velvoittaa kaupunginhallituksen asettamaan työryhmän hallintosäännön seuraamiseen eli hallintosääntötyöryhmän ja että työryhmälle tulee määrätä puheenjohtajaksi luottamushenkilö. Kaupunginhallitus asetti hallintosääntötyöryhmän ja päätti samalla antaa sen tehtäväksi muun lisäksi valmistella valtuustolle ehdotus lähidemokratian organisoinnista. Työryhmän luottamushenkilöedustajina ovat Saija Karnisto (pj),tatu Johansson ( vpj), Ulla Huittinen, Eeva Koskinen, Tapio Äyräväinen ja Harri Lindholm. Viranhaltijaedustajina ovat kaupunginjohtaja Antti Rantakokko, kehitysjohtaja Hannu Salminen ja hallintojohtaja Irma Nieminen. Työryhmä on lisäksi kutsunut työryhmään vt. henkilöstöjohtaja Christina Söderlundin ja henkilöstön edustajaksi pääluottamusmies Antero Leppäsen. Seuraavassa esiteltävät tiedot ja aineisto on ollut hallintosääntötyöryhmän käsiteltävänä lähidemokratian toteuttamistavan valmistelussa. Kuntalaki 27 : "Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Valtuuston on pidettävä huolta siitä, että kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti: 1) valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia kunnan toimielimiin;

2 2) järjestämällä kunnan osa-aluetta koskevaa hallintoa; 3) tiedottamalla kunnan asioista ja järjestämällä kuulemistilaisuuksia; 4) selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa; 5) järjestämällä yhteistyötä kunnan tehtävien hoitamisessa; 6) avustamalla asukkaiden oma-aloitteista asioiden hoitoa, valmistelua ja suunnittelua; sekä 7) järjestämällä kunnallisia kansanäänestyksiä." Osana kuntalain kokonaisuudistusta valtioneuvosto käynnisti selvityskokonaisuuden, johon liittyen tilattiin tutkijoilta Ritva Pihlaja ja Siv Sandberg selvitys "Lähidemokratian toimintamalleista Suomen kunnissa". Selvitystyö käsitteli demokratian alueellisia toimintamalleja Suomessa ja Pohjoismaissa.sekä osallistuvan budjetoinnin kansainvälisiä käytäntöjä. Sandberg ja Pihlaja tutkivat myös Salon aluetoimikuntatyötä. Lainaus heidän selvityksestään: Salossa kaupungin tulevaisuus ja menestys riippuu hyvin olennaisesti kaupungin eri alueiden paikallisyhteisöjen elinvoimasta ja asukkaiden sitoutumisesta oman alueensa kehittämiseen sekä siitä, että alueilla vahvistuu yhteisöllinen yhdessä tekemisen ja vastuun kantamisen ilmapiiri. Kaupunki ei pysty näihin yksin omalla toiminnallaan, vaan kaupungilla on velvollisuus huolehtia, että asukkailla on sekä mahdollisuus että kannustimet toimia ja vaikuttaa oman lähiympäristönsä ja kuntansa asioihin. Tutkijat ehdottavat kuntalain valmisteluun kolmea lähidemokratian mallia: 1. Kukoistava kansalaisyhteiskunta, 2. Vahvat aluelautakunnat ja 3. Lähikunnat. Kukoistavassa kansalaisyhteiskunnassa on tavoitteena vahvistaa asukkaiden ja alueiden näkökulmaa kunnallisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa lisäämällä asukkaiden, alueiden ja kunnan yhteistyön suunnitelmallisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Selvityksen mukaan asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen voi tapahtua joko vapaamuotoisesti tai järjestäytyneesti, epävirallisesti tai virallisesti. Tämä kaikki edellyttää toimia kunnalta, mm. omassa hallinto- ja päätöksentekoorganisaatiossaan ja toimiessaan kuntayhteisön muiden toimijoiden kanssa. Kunnan tulisi laatia yhdessä kansalais- ja järjestötoimijoiden sekä elinkeinoelämän kanssa valtuustokausittain päivitettävä suunnitelma siitä, miten niiden välinen yhteistyö ja vuorovaikutus käytännössä järjestetään. Vahvat aluelautakunnat ja lähikunta edellyttävät virallisia toimielimiä, joilla on päätösvaltaa ja budjettivaltaa.

3 Hallintosääntöryhmälle laadittiin viranhaltijatyönä seuraavat toimenpideehdotukset lähidemokratian kehittämiseksi: "- Toteutetaan v.2013 aikana kaupunginjohtajan/johtavien viranhaltijoiden ja alueen toimijoiden säännölliset tapaamiset. Keskusteluun nostetaan ajankohtaiset asiat. Määritetään alueet ja tapaamisiin kutsuttavat edustajat sekä toiminnan tavoite. Toiminnan koordinointi vastuutetaan hallintoosastolle. - Virkamiehet ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kuntalaisten ja järjestämiin tilaisuuksiin, joita alueelliset toimijat järjestävät. Tilaisuudet voivat olla myös valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokousten yhteydessä, jolloin kokoukset pidettäisiin avoimina ja tarvittaessa alueilla. - Järjestetään teemakohtaisia tilaisuuksia yhdistyksille ajankohtaisista asioista (yhdistystapaamiset, alueen palveluiden järjestämiseen liittyvät tilaisuudet) - Perustetaan hallinnon sisäinen työryhmä kehittämään toimialojen välistä yhteistyötä osallisuuden ja lähidemokratian voimistamiseksi - Selvitetään kuntalaisten mielipiteitä mm. otakantaa.fi sovellusta käyttäen " Lisäksi hallintosääntöryhmälle esitettiin kahta vaihtoehtoa, miten ensin mainittu kaupunginjohtajan/johtavien viranhaltijoiden ja alueen toimijoiden säännölliset tapaamiset organisoidaan. Vaihtoehtoiset mallit olivat seuraavat: 1.Järjestetään entisten aluetoimikuntien ja lisäksi keskustan alueella kuntalaisille ja yhdistyksille informaatiotilaisuuksia, jossa kannustetaan ilmoittamaan / nimeämään edustajat johdon tapaamisiin. Näiden vastuuhenkilöiden tehtävänä on tuoda keskusteluun asukkaita kiinnostavia asioita ja tuoda asukkaiden tietoon kaupungin näkemykset. Ehdokkaat voivat edustaa yhdistystä tai muulla tavoin olla asukkaiden luottohenkilöitä. Yhteensä valitaan n. 20 henkilöä. Ehdotetuista henkilöistä nimetään ryhmä, joka toimii yhdyshenkilöinä. 2. Asukas-kotiseutu- ja kyläyhdistyksiä kutsutaan kaupungin johdon kanssa käytäviin säännönmukaisiin keskusteluihin ajankohtaisista asioista siten, että yhdistys voi lähettää yhden edustajan, mutta yhdistysten määrää ei rajata eikä nimetä pysyviä edustajia. Aiheet määräytyvät kaupungin valinnan mukaan. Hallintosääntöryhmä valitsi jälkimmäisen vaihtoehdon siten tarkennettuna, että käsiteltäviä aiheita voivat kaupungin lisäksi ehdottaa myös yhdistykset ja asukkaat. Hallintosääntöryhmä totesi, että esitetty malli on välivaihe.lähidemokratian kehittämistä jatketaan edelleen seuraten kuntalain uudistusta. Hallintosääntöryhmä pyysi entisten aluetoimikuntien puheenjohtajilta lausunnot lähidemokratian kehittämisestä ja omasta linjauksestaan. Lisäksi hallintosääntöryhmälle oli toimitettu professori Eero Uusitalon ehdotus

4 Salon lähidemokratian kehittämsiestä. Entisen Kiskontien aluetoimikunnan ja nykyisen Kiskontien Kimpan toimijat antoivat yhteisen lausunnon. Edellä mainittujen lausunnoissa esitettiin seuraavia vaihtoehtoisia lähidemokratian toteuttamistapoja: Professori Eero Uusitalon esitys tiivistettynä: "Valmistelut kunnon ratkaisun saamiseksi vaativat aikaa. Tähtäin toiminnan aloittamiseksi voisi olla vuoden 2014 alku. Siihen mennessä Kansalaisjärjestöt. aktivoituvat ja tiivistävät rivejään, uusia kylä-ja asukasyhdistyksiä perustetaan, samoin pitäjä-ja kirkonkyläyhdistyksiä, samalla suunnitelmia ajantasaistetaan ja pitkäjänteistetään.. Ykkösakseli avittaa hankkeellaan Salon Kylät ry:n perustamista. Hanke on käynnistynyt. Vertailukokemuksia saadaan samaan aikaan toimivasta Lohjan Kylien hankkeesta.. Järjestöt sopivat lähidemokratiayhteisöjen jäsenistä. Kunta. päättää lähidemokratian toteuttamisesta vuoden 2014 alusta. valitsee päätoimisen tai osa-aikaisen, viranomaisen tai asiantuntijan koordinaattoriksi valmistelemaan lähidemokratiaprosessia esim lähtien. päättää Salon jakamisesta osa-alueisiin. varaa lähidemokratiayhteisöjen tehtäviin kuuluvat varat vuoden 2014 budjettiin ja seuraavien vuosien suunnitelmiin. valitsee järjestöjen ehdotusten pohjalta lähidemokratiayhteisöjen jäsenet ja keskushallinnon yhteyshenkilöt vuoden 2013 lopussa. määrittelee 1. toimintavuoden minimitavoitteet. asennoituu pitäjänteiseen kehittämisprosessiin." Entisen Turuntien aluetoimikunnan puheenjohtajan Hans Vogtin ehdotus: 1. Alueneuvosto (tai asukasneuvosto) Valtuusto valitsee noin 15 jäsenen neuvoston kylä-, asukas- ja kotiseutuyhdistysten sekä muutoin alueellista työtä tekevien yhdistysten (esim. maatalous-, metsä- ja luontoalojen ja yrittäjien yhdistykset, joista useat olivat aiemmin Salon seudun kunnissa yhteistyöyksiköitä) nimeämistä ehdokkaista. Jokaisella jäsenellä on siis selkeä rooli ja myös vastuu sekä oman yhteisönsä että yhteisötyyppinsä edustajana. Käsiteltävien asioiden tiedonkulun pääsuunta on neuvostosta hallintoon, ideoita paikallisten olojen kehittämisestä. Neuvosto valitsee keskuudestaan

5 puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ehkä sihteerinkin, ja kokoontuu 4 6 kertaa vuodessa. Neuvoston vuosibudjetti olisi suuruusluokkaa euroa. 2. Neuvostojen puheenjohtajaryhmä Kaikkien kaupungin organisaatiossa toimivien demokratiavajetoimielinten (mm. nuoriso-, vanhus-, vammais-, maahanmuuttaja- ja tasaarvoneuvostot yms.) puheenjohtajista koostuva ryhmä, joka kokoontuisi kertaa vuodessa. Ryhmässä voitaisiin koordinoidusti tarkastella ja arvioida alueellisia lähidemokratian ja muita demokratiavajeiden asioita. Ryhmä voisi myös tarjota eri hallintokuntien viranhaltijoille hyvän kosketuspinnan keskusteluille kaupungin palvelujen järjestämisestä. Ryhmän työn kautta asioita etenisi em. neuvostojen käsittelyyn. Tämänkin ryhmän vuosibudjetti olisi noin euron tasolla. Tällaista yhteistyöryhmää ei ehkä löydy maamme muista kunnista. 3. Päättäjäpalaverit Valtuustoryhmien edustajien ja kohdan 2 puheenjohtajaryhmän yhteisiä kokouksia olisi pari kertaa vuodessa ja tilaisuuksiin osallistuisivat myös johtavat viranhaltijat. Näissä palavereissa välittyisivät eri neuvostojen piirissä esille tulleet asiat niin päättäjille kuin myös vastuullisille viranhaltijoille. Tiedonkulun suunta siis olisi ensisijaisesti neuvostoista hallintoon päin. Entisten Somerontien, Helsingintien ja Perniöntien aluetoimikuntien puheenjohtajat Riitta Koivisto, Markku Koskinen ja Päivi Reponen-Koitto eivät esitä lausunnossaan vaihtoehtoista mallia, vaan toteavat, että hallintosääntöryhmän esitys on nykyisessä tilanteessa tyydyttävä kevytversio ja korostavta, että tulee asettaa työryhmä kehittämään huomattavasti vaikuttavampaa ja ajantasaisempaa lähidemokratiamallia. Entisen Kiskontien aluetoimikuntien ja nykyisen Kiskontien Kimpan toimijat Marja Kyrölä, Jaana Joutsen ja Maarit Teuri eivät esitä lausunnossaan vaihtoehtoista mallia vaan arvioivat ehdotuksen vahvuuksia ja heikkouksia. He eivät näe keskusteluforumia riittävänä mallina nyt esitetyssä muodossa ja katsovatkin, että sen tueksi tarvitaan muita toimenpiteitä. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että lähidemokratiaa toteutetaan seuraavasti: -Asukas-kotiseutu- ja kyläyhdistyksiä kutsutaan kaupungin johdon kanssa käytäviin säännönmukaisiin keskusteluihin ajankohtaisista asioista siten, että yhdistys voi lähettää yhden edustajan, mutta yhdistysten määrää ei rajata eikä nimetä pysyviä edustajia. Aiheet määräytyvät kaupungin, yhdistysten ja kuntalaisten ehdotusten mukaan. -Toiminnan koordinointi vastuutetaan hallinto-osastolle, jonne nimetään yhteyshenkilö.

6 - Virkamiehet ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti tilaisuuksiin, joita alueelliset toimijat järjestävät. Tilaisuudet voivat olla myös valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokousten yhteydessä, jolloin kokoukset pidettäisiin avoimina ja tarvittaessa alueilla. - Järjestetään teemakohtaisia tilaisuuksia yhdistyksille ajankohtaisista asioista (yhdistystapaamiset, alueen palveluiden järjestämiseen liittyvät tilaisuudet) - kaupunginjohtaja valtuutetaan perustamaan hallinnon sisäinen työryhmä kehittämään toimialojen välistä yhteistyötä osallisuuden ja lähidemokratian voimistamiseksi - Selvitetään kuntalaisten mielipiteitä mm. otakantaa.fi sovellusta käyttäen -Esitetty malli on välivaihe ja lähidemokratian kehittämistä jatketaan edelleen seuraten kuntalain uudistusta. Kaupunginvaltuusto 84 Päätös: Kaupunginjohtaja täydensi päätösehdotustaan siten, että yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamiset pidetään 4-6 kertaa vuoden aikana. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää, että lähidemokratiaa toteutetaan seuraavasti: -Asukas-kotiseutu- ja kyläyhdistyksiä kutsutaan kaupungin johdon kanssa käytäviin säännönmukaisiin keskusteluihin ajankohtaisista asioista siten, että yhdistys voi lähettää yhden edustajan, mutta yhdistysten määrää ei rajata eikä nimetä pysyviä edustajia. Aiheet määräytyvät kaupungin, yhdistysten ja kuntalaisten ehdotusten mukaan. -Toiminnan koordinointi vastuutetaan hallinto-osastolle, jonne nimetään yhteyshenkilö - Virkamiehet ja luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti tilaisuuksiin, joita alueelliset toimijat järjestävät. Tilaisuudet voivat olla myös valtuuston, kaupunginhallituksen tai lautakuntien kokousten yhteydessä, jolloin kokoukset pidettäisiin avoimina ja tarvittaessa alueilla - Järjestetään teemakohtaisia tilaisuuksia yhdistyksille ajankohtaisista asioista (yhdistystapaamiset, alueen palveluiden järjestämiseen liittyvät tilaisuudet) - kaupunginjohtaja valtuutetaan perustamaan hallinnon sisäinen työryhmä kehittämään toimialojen välistä yhteistyötä osallisuuden ja lähidemokratian voimistamiseksi - Selvitetään kuntalaisten mielipiteitä mm. otakantaa.fi sovellusta käyttäen

7 -Esitetty malli on välivaihe ja lähidemokratian kehittämistä jatketaan edelleen seuraten kuntalain uudistusta. Yhdistysten ja kaupungin johdon tapaamiset pidetään 4-6 kertaa vuoden aikana. Päätös: Marjatta Halkilahti ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun ja selvitetään kuka kaupungin asioista tiedottaa, selvitetään milloin ja missä tilanteissa järjestetään kaupunkilaisten kuulemistilaisuuksia, miten selvitetään asukkaiden mielipiteet unohtamatta kunnallista kansanäänestystä ja millaisessa tilanteissa siihen voidaan päätyä. Lisäksi tulee selvittää, miten kuntalain 27 :ää tullaan toteuttamaan jatkossa niin, että kaupungin asukkaita todella kuultaisiin ja heidän mielipiteensä huomioitaisiin päätöksenteossa. On myös mietittävä, miten netittömiä kaupunkilaisia kuullaan ja kuunnellaan. Marjatta Halkilahden ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen. Marjatta Halkilahti ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteensä. Halkilahti toimitti seuraavan perustelun eriävälle mielipiteelleen: "Tehty välivaihepäätös ei takaa sitä, että voimassaolevan kuntalain 27 pykälä toteutuu siten, että kaupungin asukkaita todella kuullaan ja heidän mielipiteensä otetaan huomioon päätöksenteossa. Puutteita on mm. seuraavissa: Luotettava kaupungin asioista tiedottaminen, ts. kuka tiedottaa, mistä asioista ja milloin, myös se, milloin ja missä tilanteissa järjestetään kaupunkilaisten kuulemistilaisuuksia, sekä edelleen miten selvitetään asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa, unohtamatta kunnallista kansanäänestystä, ts. määrittely, millaisissa tapauksissa sellaiseenkin voitaisiin päätyä. On myös selvitettävä miten netittömiä kaupunkilaisia kuullaan ja kuunnellaan."

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN

PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN PIRKKALAN PORMESTARIMALLIN KEHITTÄMINEN RAPORTTI Hyväksytty Pormestarijärjestelmän kehittämistoimikunta 13.10.2011 PIRKKALAN KUNTA Suupantie 11, 33960 Pirkkala 03 565 24000 www.pirkkala.fi Taitto ja piirrokset:

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS

Uusi Imatra. Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS Uusi Imatra Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala YHDISTYMISSOPIMUS UUSI IMATRA YHDISTYMISSOPIMUS 300914 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHDISTYMISSOPIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA KUNNAN NIMI... 3 1.1. Sopimuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä!

Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muutoshanke onnistuneella yhteistyöllä! Muuttuvat tulkkipalvelut hankkeen loppuraportti. Pirkko Jääskeläinen Helsinki 2012 Sisällysluettelo Alkusanat... 1 1. Hankkeen taustaa... 1 1.2 Hankkeen päämäärä...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA KAUNIAISTEN KAUPUNKI VANHUSNEUVOSTO 10 VUOTTA Puheenjohtajat ja sihteerit muistelevat 1998 2008 Kauniaisten kaupunki Sisällys Kauniaisten kaupungin vanhusneuvosto Perustaminen ja tarkoitus Kokoonpano ja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille

Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille Hyvä arki Hämeenlinnan maaseutualueille HÄMEENLINNAN MAASEUTUOHJELMA 2015 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 21.5.2012 Koordinointi: Kehittämispalvelut/Marja Leena Souru 1 SISÄLLYS JOHDANTO JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko

Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Helsingin Vihreiden toimintatavat: Osallistuminen ja päätöksenteko Hyväksytty piiriyhdistyksen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot