Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit , , 223 ja 228

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228"

Transkriptio

1 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus , tarkistukset KValt Lainvoimainen

2 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän kortteleita 200, 201A, 201B, 211, 212A, 212B, 213A, 213B, 214, 223 ja 228 sekä niihin liittyviä puisto-, katu- ja rautatiealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit , , 223 ja 228 sekä niihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä rautatiealuetta. Tämä selostus koskee 12. päivänä huhtikuuta 2010 päivättyä sekä tarkistettua asemakaavaa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Hausjärven kunnan Oitin kylässä rajoittuen lännessä rautatiehen, idässä Katajatiehen, pohjoisessa Oitintiehen ja etelässä Lampitiehen-Petäjätiehen. Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusalueen kortteleiden ja tonttien merkintöjä ottaen huomioon teollisuusalueen laajentamistarpeet. Puistoalueelle sijoittuville yksityisomistuksessa oleville asuinkiinteistöille on tarkoitus osoittaa kaavanmukaiset tontit, säilyttäen alueella oleva kapea puistoyhteys. Rakennetulla pientaloalueella oleva, tonttien väliin osoitettu kevyen liikenteen väylän varaus poistetaan kaavasta, osoittaen maa-alueet viereisiin asuintontteihin.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Nimistö Rakentamisaikataulu Selostuksen liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty ) Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 3 Pohjavesialueet ja maanomistus Ote maaperäkartasta Liite 4 Ote johtokartasta Ote johtoverkoston muutoksesta Liite 5 Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Liite 6 Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä Ote maanvuokrasopimuksen liitekartasta Liite 7 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet, tiivistelmä Liite 8 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä vastineet, tiivistelmä Liite 9 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta määräyksineen 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Maxit Oy Ab ympäristölupa, Hausjärven ympäristölautakunta - Henkel Makroflex ympäristölupa, Hämeen ympäristökeskus Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös Henkel Makroflex Oy:n ympäristöluvan raukeamisesta (Dnro ESAVI/471/04.08/2010) - Lumos-inventointi 2004, kohdekortti Petäjätie -Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Hämeen ympäristökeskus 95 / 2005); Rakennettu Häme, Hämeen liitto 2003.

4 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutosalueella sijaitseva Maxit Oy Ab on hakenut päivätyllä hakemuksella pyytänyt asemakaavan muuttamista tilan harkkotehdas RN:o 34:0 alueelle, sillä tehtaan toiminnan laajentamista varten tarvitaan lisää tonttialuetta. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty ympäristölautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saatiin maanomistajilta yhteydenottoja, joiden perusteella tehtiin tonttijakoa koskeva tarkistus ( ). Ehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta ilmeni junaradan raiteiden sijaintia koskeva pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaehdotusta oli tarpeen muuttaa ( ). Tarkistuksista kuultiin maanomistajia sekä Liikenneviraston ja Weber Saint Gobainin (ent. Maxit Oy Ab) edustajia kirjeitse. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa, minkä johdosta kuultiin maanomistajia kirjeitse ( ). Hausjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavan muutoksella muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10), toimitilarakennusten korttelialueet (KTY), erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (AOTY), erillispientalojen korttelialueet (AO) sekä näihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä pieni alue rautatiealuetta (LR). Kaava on suurelta osin nykytilanteen toteava, eikä sillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Asemakaavan mukaiseen tonttien toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman. Alueella kunnallistekniikka on valmiina.

5 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Kaavamuutosalue rajautuu Riihimäki-Lahti rautatiehen ja Oitintiehen. Rautatiehen rajoittuvalta osalta kaavamuutosalue on teollisuusaluetta ja itäosaltaan rakentunutta pientaloaluetta. Teollisuusalueen ja pientaloalueen erottaa puustoinen harjanne. Kuvia suunnittelualueelta on liitteessä (Liite 2) Luonnonympäristö Maisema Asemakaava-alue kuuluu ympäristöministeriön asettaman maisemaaluetyöryhmän laatiman maisemamaakuntajaon mukaan Hämeen viljely- ja järvimaan sekä Eteläisen rantamaan maisemamaakuntien ja tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun sekä Eteläisen viljelyseudun maisemaseutujen rajalle. Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa täydentävän Hämeen maakunnallisen maisemaselvityksen mukaan kaava-alue sijoittuu Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemiin, joille tyypillistä on laajojen tasaisten tai loivasti kumpuilevien peltoaukeiden sekä korkealle kohoavien harju- ja moreenimuodostumien vuorottelu. Kaavamuutosalue on Riihimäki-Lahti rautatien ja sen alittavan Oitintien kulmauksessa. Oitintieltä katsottuna kaavamuutosalueen asutus on puustoisen vyöhykkeen takana. Teollisuusalueen varastointialue ja osa rakennuksista näkyvät Oitintielle, mutta näkymä tulee osin peittymään tienvarren rinteeseen syksyllä 2009 tehtyjen maisemointi-istutusten vaikutuksesta. Savilaukuntieltä katsottuna ovat nähtävissä teollisuusalueen rakennukset ja avointa varastokenttää. Kaukomaisemassa näkyy rautatien luoteispuolella kohoava Töytynmäki. Katajatien varren pientaloalue on katualueelta käsin vaikutelmaltaan avointa. Pihoilla kasvaa täysikokoista puustoa ja pensaita. Rakennuskanta on matalaa. Petäjätien päästä on puunrunkojen läpi siivilöityvä näkymä metsän reunustamaan peltomaisemaan. Alueen länsipuolella oleva harjanne erottaa maisemallisesti asutuksen teollisuudesta. Luonnonolot ja kasvillisuus Hausjärven kunta kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Katajatien asuinalueella kasvillisuus on pääosin kulttuurivaikutteista. Alueen täysikasvuinen puusto on pääosin koivuja ja mäntyjä. Oitintien varressa, teollisuusalueen ja tien välisen luiskan alaosassa on nykytilanteessa jonkin verran havu- ja lehtipuustoa. Myös Savilaukuntien ja teollisuuskorttelin välissä on jonkin verran sekapuustoa. Kaavamuutosalueen itäosan pientaloalueen erottaa teollisuudesta puustoinen harjanne, joka on osa vuonna 2004 inventoitua Petäjätien Lumoskohdetta. Alue on inventoinnin mukaan mustikkatyypin (MT) tuoretta kan-

6 5 gasmetsää ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasmetsää. Kasvillisuuden rakenteeseen vaikuttaa alueen kivisyys. Kohde on arvioitu maisemallisesti, edustavuudeltaan sekä lähiluontokohteena merkittäväksi. Suosituksena on, että jäljellä oleva metsäkaistale tulisi säilyttää virkistyskäyttöön. Vesisuhteet Kaavamuutosalueen koillisosa sijaitsee Oitin vedenhankinnalle tärkeällä I- luokan pohjavesialueella ja itäosa Umpistenmaan vedenhankintaan soveltuvalla II-luokan pohjavesialueella. Teollisuuden ja asutuksen välissä sijaitseva harjanne on II-luokan pohjavesialueen varsinaista muodostumisaluetta. Radanvarren teollisuusalue sijaitsee alueen koilliskulmaa lukuun ottamatta pohjavesialueen ulkopuolella. Lähin avovesistö on Huvilammi reilun 200 metrin päässä kaavamuutosalueesta länteen. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee kaksi entisen tiilitehtaan savenotosta syntynyttä lampea. Pohjavesialueiden rajat ilmenevät liitekartasta (Liite 3). Maaperä ja pinnanmuodot Kaavamuutosalueen maaperä on teollisuusalueen osalta hiesua. Katajatien länsipuolen kaavanmukainen asuinrakentaminen sijoittuu alueelle, joka on karkeaa hietaa. Savilaukuntien ja Katajatien asutuksen välinen kannas on osa merkittävämpää koillis-lounaissuuntaista hiekkavaltaista reunamuodostumaa. Ote maaperäkartasta on liitteenä (Liite 3). Kaavamuutosalueen länsiosan teollisuusalueella maasto on alavaa sijoittuen noin 96 metriin merenpinnasta. Savilaukuntie kulkee noin korkeusasemassa 97 metriä mpy. Kaavamuutosalueen itäosan pientaloalueella maasto viettää Oitintieltä loivasti lounaaseen, noin 108 metristä 115 metriin mpy. Asutuksen ja teollisuusalueen välissä olevan harjanteen lakipisteet ovat noin 108, 115 ja 122 metriä mpy Rakennettu ympäristö Asuminen Alueen itäosassa on ja 1980-luvun pientaloasutusta. Rakennukset ovat pääosin yhden ja kahden asunnon yksikerroksisia pientaloja. Kuusitien päässä on 20-, 30- ja 50-luvuilta vanhempaa rakennuskantaa, joka sijoittuu vuoden 1973 laaditun rakennuskaavan mukaiselle puistoalueelle. Radanvarteen sijoittuvalla teollisuuskorttelialueella on kaavassa sallittu henkilökuntaa palvelevien asuinhuoneistojen rakentaminen, mutta rekisteritietojen mukaan asuntoja ei ole toteutunut. Teollisuus ja palvelut Kaavamuutosalueella toimii Maxit Oy Ab:n harkkotehdas jossa valmistetaan standardi-, eriste-, erikois- ja hormiharkkoja sekä muita rakennusteollisuuden tuotteita. Tehdas on ollut toiminnassa vuodesta 1972 lähtien. Toimintaa on viitenä päivänä viikossa, 1-3 vuorossa ja tarvittaessa viikon-

7 6 loppuisin. Savilaukuntien itäpuolella on Maxit Oy:n omistuksessa oleva toimistorakennus, joka ei ole käytössä. Savilaukuntien itäpuolella on Eerikäisen liikenne Ky:n omistuksessa oleva kulkuneuvojen suoja. Radanvarressa, kaavamuutosalueen lounaispuolella, toimii saumaeristeitä ja eristelevyjä valmistava Henkel Makroflex, joka toimii Hämeen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan puitteissa. Laitos on luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi. Hausjärven ympäristölautakunta on vastaanottanut Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ympäristöluvan rauettamisesta, jonka mukaan Henkel Makroflex Oy on lopettanut tuotannollisen toimintansa Liikenne Kaavamuutosalueelle on kulku Oitintieltä, joka on seudullinen pääväylä kantatielle 54 ja Mäntsälän suuntaan. Teollisuusalueelle on kulku Savilaukuntieltä, joka on päättyvä katu ja asuinalueen tonttikaduille Katajatieltä, joka on kokoojaväylä. Kaavamuutosalueen tonttikatuja ovat Honkakuja, Kuusitie, Mäntykuja ja Petäjätie/Petäjäkuja. Kuusitien päästä vanhoille rakennuspaikoille johtaa Roosanpolku. Roosanpolku on merkitty opaskarttaan, mutta se ei ole kaavanmukainen katu. Roosanpolku jatkuu pihapiirin läpi metsätienä edelleen Savilaukuntielle. Oitintien varressa on kevyen liikenteen väylät ja Katajatien varressa terveyskeskukselle johtava jalkakäytävä. Muutoin kaavamuutosalueella ei ole erillisiä jalkakäytäviä. Asutuksen länsipuolella olevalla harjanteella on kapeaa virkistyspolustoa. Asemakaavan muutosalue rajautuu lännessä Riihimäki-Lahti rautatiehen. Linja-autovuorot liikennöivät Oitintietä myöten. Savilaukuntietä pitkin kulkee Maxit Oy:n ja Henkel Makroflexin yritystoimintaan liittyvä raskas liikenne. Tekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi ja viemäröinti. Maxit Oy:n teollisuuskorttelin pohjoisosassa on johtolinjauksia siirretty kulkemaan Oitintien varteen. Ote johtokartasta on liitteenä (Liite 4). Johtolinjaan tehty muutos (Liite 4) otetaan huomioon asemakaavassa. Alueella on Fortumin 20 kv keskijänniteilmasähköjohtoja. Fortumilla on alueella tarve kehittää verkostoaan arvioidun tehontarpeen kasvun johdosta. Fortum Power & Heat Oy:llä on kaukolämmön jakeluputkistoa noin 100 metrin etäisyydellä ja runkoputkia noin 300 metrin etäisyydellä kaavaalueesta. Elisa Oyj tulee hakemaan uusien tonttien tarpeita varten toteutettavia maakaapeleita varten sijoituslupaa Savilaukuntien itäreunaan sekä olemassa olevien ilmakaapeleiden maakaapeleiksi muuttamiseksi. Virkistys Teollisuus- ja asutusalueen väliin jäävällä harjualueella on kapeaa polustoa, jota on mahdollista käyttää virkistykseen.

8 Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Välittömästi kaava-alueella ei ole Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2005) inventoituja kohteita. Rautatiealueen pohjoispuolella on selvityksessä inventoidut kohteet: - Oitin rautatieaseman alue (kohde 70) - Oitin aseman seutu (kohde 71) Rautatieaseman alueen rakennukset muodostavat maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön, joka on mainittu myös teoksessa Rakennettu Häme / Hämeen liitto Kaavamuutosalueella oleva harjualue on osa vuonna 2004 inventoitua Lumos-kohdetta (Petäjätie) Erityisalueet ja ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Kaavamuutoskohteen teollisuusalue rajautuu Riihimäki-Lahti rautatiehen. Lähin olemassa oleva asutus sijaitsee noin 200 metrin päässä rautatiestä. Valtaosa asutuksesta jää alueella olevan harjanteen taakse. Kaavamuutosalueella sijaitsee elementtiharkkoja valmistava Maxit Oy Ab, joka toimii Hausjärven ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan ( ) puitteissa. Tehdas ei ympäristölupahakemuksen mukaan aiheuta merkittävää melua eikä tärinää. Jonkin verran pölyä aiheutuu raaka-aineena käytettävän kevytsoran purkuvaiheessa. Tehdas ei ole ollut ilmansuojeluilmoitusvelvollinen laitos. Kaavamuutosalueen lounaispuolella sijaitsee saumaeristeitä ja eristelevyjä valmistava Henkel Makroflex. Laitoksella on toiminnalleen Hämeen ympäristökeskuksen lupa ( ). Laitos on luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi, sillä siellä käsitellään ja varastoidaan terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kemikaalilain mukaan laajamittaisesti. Laitoksella on Tukesin 1986 myöntämä lupa (269/320360/86) polyuretaania sisältävien saumauseristeiden valmistamiselle sekä saumauseristeiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastoinnille. Makroflexin ympäristölupahakemuksessa on arvioitu tehtaan toiminnan mahdollisten ympäristövaikutusten laajuutta, kestoa ja haittavaikutuksia. Lupahakemuksen mukaan säiliöpalon aiheuttama vaaravyöhyke on metriä ja kaasuvuototilanteessa vaaravyöhyke noin 50 metriä. Kaavamuutosalueen lähin asutus sijoittuu yli 200 metrin etäisyydelle Makroflexin tehdasalueesta. Maxitin teollisuusalueen etäisyys Makroflexin tehdasalueesta noin 80 metriä. Henkel Makroflexin toiminnasta ei ympäristölupahakemuksen mukaan aiheudu haju-, tärinä- tai melupäästöjä. Hausjärven ympäristölautakunta on vastaanottanut Etelä- Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ympäristöluvan rauettamisesta, jonka mukaan Henkel Makroflex Oy on lopettanut tuotannollisen toimintansa

9 Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat yksityiset ja kunta. Kartta kunnan maanomistuksesta on liitteestä (Liite 3). 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (Valtioneuvoston vahvistama , KHO ) kaavamuutosalue on teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Alueen länsireunassa on päärata-merkintä sekä itäosassa tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. Alue rajoittuu pohjoisessa seututiehen. Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 5) Yleiskaava Alueen yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T), erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AOR), omakotirakennusten korttelialueeksi (AO) sekä puistoalueeksi (P). Ote yleiskaavasta on liitteenä (Liite 5) Asemakaava Rautatiehen rajoittuvalla teollisuusalueella sekä teollisuus- ja asuntoalueen väliin jäävällä puistoalueella on voimassa hyväksytty rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Savilaukuntien itäpuolella on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos ja Oitintien varren korttelin 200 rakennuspaikalla hyväksytty rakennuskaavan muutos. Katajatien länsipuolella on voimassa hyväksytty Oitin ensimmäinen rakennuskaava. Radanvarren alue on merkinnältään Teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa erilliseen rakennukseen tehdä tarpeellisen määrän asuinhuoneistoja kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten (T-1) sekä rautatiealuetta (LR). Teollisuuskorttelin pohjoisosassa on yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa (nä), yleisen tien suojaalueeksi varattu alueen osa (su) sekä viemärivaraus. Teollisuuskorttelin rakennustehokkuus on e=0,5. Kaavassa Savilaukuntie on nimeltään Hikiäntie. Hikiäntien itäpuoliset alueet ovat ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Korttelin 200 tontti 3 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten ja rakennusten aluetta (ET) sekä tontti 1 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Tehokkuuslukuna korttelissa on e=0,4. Kerrosluvuksi korttelialueella on osoitettu pohjoisosassa korttelia I ja eteläosassa II. Autopaikkoja edellytetään 1 ap / 100 m2. Katajatien länsipuolella olevat asuinkorttelit on merkitty: Kytkettyjen tai enintään kaksiasuntoisten omakotirakennusten korttelialue, autosuoja ja taloustilat on sijoitettava asuinrakennusten yhteyteen (AO1). Rakennusoikeutena on e=0,4. Asuinkorttelien keskeen jää kaksi leikkialuetta (UL), joil-

10 9 le johtaa asuinkorttelien läpi yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut tiealueet. Asutuksen ja teollisuuden väliin jää puistoaluetta (P). Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä ja kaavamuutosrajauksin on liitteenä (Liite 6) Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan Rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnissä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen muutoksen, joka tulee voimaan Kaava-aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Maxit Oy Ab:n ja ratahallintokeskuksen välillä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus Oitin kylässä sijaitsevasta Valtion rautatiealuenimisestä lunastusyksikköön RN:o 3:2 kuuluvasta noin 4000 m2 suuruisesta määräalasta, jonka vuokra-aika on Sopimuksen mukaan vuokramiehellä on oikeus käyttää vuokrattua aluetta varastoalueena sekä sijoittaa alueelle toiminnassa tarvittavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Ote maanvuokrasopimuksen liitekartasta on liitteenä (Liite 6). Maxit Oy:n alueelle on rakentamistarpeiden johdosta myönnetty asemakaavaprosessin aikana kaksi poikkeamislupaa. Poikkeamisluvalla ( ) on sallittu I-kerroksisen, 800 k-m2 varastohallin rakentaminen ratahallintokeskukselta vuokratun kiinteistön 3: m2 laajuiselle määräalalle, joka on rautatiealuetta LR. Käyttötarkoituksen muutosta on haettu siten, että lastausalue muutetaan varasto- ja lastausalueeksi säältä suojaan varastoitaville tuotteille. Hanketta on perusteltu tuotannon kasvulla, logistisella kasvulla sekä tehdasalueen liikenneturvallisuuden parantamisella. Poikkeamislupa ( ) koskee kiinteistöllä 34:0 sijaitsevaa, noin 2900 m2 määräalaa, jossa varastokenttää laajennetaan. Varastoalueen laajennus maisemointeineen on hyväksytty ympäristöluvassa 186/ ja maisematyöluvassa. Laajennus on alueelle laaditun asemakaavaluonnoksen mukainen. Fortum Power & Heat Oy:n kanssa on kaavanlaadinnan aikana käyty keskustelua hakelämpölaitoksen sijoittamisesta Savilaukuntien varressa olevalle ET-alueelle, mutta päädytty tarkastelemaan sijoitusta kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavoituksen yhteydessä rautatiealueen länsipuolelle Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää Hausjärven kunta. Pohjakarttaa on tarkistettu asemakaavatyön yhteydessä Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja.

11 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelun tarve on lähtöisin Maxit Oy Ab:n kaavamuutoshakemuksesta toimintansa laajentamiseksi. Lisäksi teollisuusalueen läheisyydessä on asuinkäytössä olevia kiinteistöjä, joita ei ole otettu huomioon alueelle vuonna 1973 laaditussa rakennuskaavassa, vaan alue on kaavoitettu puistoksi. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutosalueella sijaitseva Maxit Oy Ab on hakenut päivätyllä hakemuksella pyytänyt asemakaavan muuttamista tilan harkkotehdas RN:o 34:0 alueelle, sillä tehtaan toiminnan laajentamista varten tarvitaan lisää tonttialuetta. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty ympäristölautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saatiin maanomistajilta yhteydenottoja, joiden perusteella tehtiin tonttijakoa koskeva tarkistus ( ). Ehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta ilmeni junaradan raiteiden sijaintia koskeva pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaehdotusta oli tarpeen muuttaa ( ). Tarkistuksista kuultiin maanomistajia sekä Liikenneviraston ja Weber Saint Gobainin (ent. Maxit) edustajia kirjeitse. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa, minkä johdosta kuultiin maanomistajia kirjeitse ( ). Hausjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

12 11 Asemakaavahankkeen osallisia ovat muun muassa: Alueen maanomistajat, naapurimaanomistajat, asukkaat ja yrittäjät Hausjärven kunta Hämeen liitto Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kanta-Hämeen pelastuslaitos Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Liikennevirasto, rautatieosasto Museovirasto Tukes Sähköyhtiö Fortum sähkönsiirto Oy Kaukolämpöyhtiö Fortum Power & Heat Oy Puhelinyhtiö Elisa Oyj Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä Kaavasta saatiin lausunnot Fortumilta, Elisa Oyj:ltä, Hämeen liitolta sekä Hämeen ympäristökeskukselta. Tiehallinto ilmoitti, ettei sillä ole kommentoitavaa, eikä siten anna lausuntoa. Yksityishenkilöiltä saatiin luonnosvaiheessa kaksi kommenttia. Tiivistelmät luonnosvaiheessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastaukset ovat liitteenä (Liite 7). Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä Kaavasta pyydettiin lausunnot Hämeen liitolta, Hämeen ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Turvatekniikan keskukselta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:ltä, Fortum Power & Heat Oy:ltä, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä Hausjärven tekniseltä lautakunnalta. Tiivistelmät ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet ovat liitteenä (Liite 8). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky ilmoitti ettei anna lausuntoa. Liikennevirasto ei antanut lausuntoa ja Uudenmaan ELY-keskus ei kommentoinut kaavaa. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin tiedusteluita koskien kunnan omistuksessa olevien maa-alueiden liittämistä tontteihin korttelin 213 osalta. Maa-alueet korttelissa 213 ovat olleet Katajatien varren tonttien 3-6 omistajien hoidossa, jolloin olisi tarkoituksenmukaista liittää maa-alueet näiden tonttien takaosaan. Myöhemmin tuli yhteydenotto korttelin 213 tontin 2 omistajalta, jossa tiedusteltiin tonttijaon säilymistä ehdotuksen mukaisena. Yhteydenottojen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarkennus ( ) siten, että kunnan omistuksessa olleet maa-alueet, sekä tarkoituksenmukaisuuden vuoksi n. 4 metriä leveä kaistale puistoaluetta (VP) osoitettiin osaksi korttelin 213 tonttia 6. Muutoksesta kuultiin tonttien 5-7 maanomistajat päivätyllä kirjeellä. Ehdotusvaiheessa Museovirastolta ja Hämeen ELY:ltä saatujen lausuntojen perusteella selvitettiin mahdollisuutta sijoittaa puurivi radan varteen. Tässä yhteydessä ilmeni myös pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaa oli tarpeen muuttaa vastaamaan toteutunutta tilannetta (tar-

13 12 kistus ). Teollisuusalueen (T-10) raja osoitettiin siten, että alueella olevat raiteet sijoittuvat teollisuustontin ulkopuolelle (päivitys ) ja raiteiden alue rautatiealueeksi (LR). Muutoksesta kuultiin Liikennevirastoa ja Weber Saint Gobain Oy Ab:n edustajia. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa maanomistajien ja heidän edustajiensa sopiman mukaisesti päivätyt muutokset hyväksytettiin maanomistajilla kirjeitse. Muina ehdotuksen nähtävilläolon jälkeisinä tarkistuksina osoitettiin korttelissa 201 tontin 3 rakennus kokonaisuudessaan rakennusalan sisään ja poistettiin korttelin 201 tontilta 9 katuun ja ajoyhteyteen liittyvä istutettava alueenosa. Lisäksi lisättiin huoltoajon muuntamolle salliva pp/h-merkintä Mäntykujan päähän. Lähtötietoihin on lisätty Oitintien ja Savilaukuntien kulmaukseen sijoittuva yleisten rakennusten tontti (Y). Teknisenä tarkennuksena muutettiin merkintä T-1 merkinnäksi T-10 määräystietokannan ylläpitämistä varten. Merkinnän sisältö on sama kuin ehdotusvaiheessa. 4.4 Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuusalueen kortteleiden ja tonttien merkintöjä siten että otetaan huomioon teollisuusalueen laajentamistarpeet sekä liikennejärjestelyiden parantaminen. Samalla tarkistetaan lähialueen vanha rakennuskaava vastamaan paremmin voimassa olevaa tilannetta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10), toimitilarakennusten korttelialueet (KTY), erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (AOTY), erillispientalojen korttelialueet (AO), asuinpientalojen korttelialueet (AP), sekä näihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä pieni alue rautatiealuetta (LR). 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 15 ha, josta käyttötarkoituksittain asumista (AO, AP) on noin 3,5 ha, yhdistettyjä asumis- ja teollisuustoimintoja (AOTY) noin 0,7 ha, toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) noin 1,3 ha, teollisuutta (T, T-10) noin 5,9 ha, puistoalueita (VP) noin 1,8 sekä liikennealueita noin 2 ha. Tarkemmat pinta-alatiedot, alueiden rakennusoikeus sekä näiden muutokset ilmenevät asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on liitteenä (Liite 9).

14 Aluevaraukset Korttelialueet Korttelin 228 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T) on osoitettu kerrosluku II ja rakennusoikeudeksi e=0,6. Asunnot salliva määräys poistetaan. Teollisuuskorttelin eteläpuolella oleva Maxit Oy Ab:n (nyk. Saint-Gobain Weber Oy Ab) Ratahallintokeskukselta (nyk. Liikennevirasto) vuokraama määräala osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10). Julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määritelty 6,5 metriä, johon sisältyy korttelialueen nykyinen rakentaminen. Kerrosluvuksi on osoitettu II ja rakennusoikeudeksi e=0,4. Rakennusala on osoitettu alueella sijaitsevan varastohallin mukaisesti, ottaen huomioon Oitin asemarakennuksen sijainti. Korttelit 212 ja 214 muutetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueista (TY) ja yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY). Kerrosluvuksi pohjoiskortteliin osoitetaan II ja rakennusoikeudeksi e=0,5. Eteläkorttelin kerrosluvuksi osoitetaan I ja rakennusoikeudeksi e=0,4. Savilaukuntien varteen osoitettu ET-korttelialuevaraus poistetaan, sillä alueelle suunnitellun hakelämpölaitoksen sijoitus ratkaistaan kantatie 54 varren yritysalueen kaavoituksen yhteydessä. Savilaukuntien varressa oleva TY-kortteli 223 osoitetaan erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (AOTY), rakennusoikeudella e=0,4 ja kerroslukuna Iu½. Korttelialueelle on toteutunut kaksi omakotitaloa sekä ajoneuvosuoja. Katajatien varressa olevat kytketyt pientalot on osoitettu merkinnällä AP, muutoin merkintä AO on säilytetty. Rakennusoikeus AO- ja APkorttelialueilla säilytetään ennallaan e=0,4. Kerrosluvuksi on määritelty I u½ ja ½k I u½ Tie- ja liikennealueet Savilaukuntie ja Lampitie osoitetaan pääosin voimassa olevan kaavan mukaisesti. Honkakujan katualueen pää osoitetaan toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisena. Kuusitien katualuetta pidennetään, jotta kulku rakentuneille tonteille voidaan järjestää. Asemakaavan muutoksessa poistetaan Katajatien suuntainen, asuinkorttelialueiden halki kulkeva toteutumaton kevyen liikenteen yhteys. Maa-alueet osoitetaan osaksi AO-tontteja. Kuusitien päästä poistuu olemassa olevan rakentamisen takia kevyen liikenteen yhteys. Mäntykujan päässä olevalla kevyenliikenteenvarauksella sallitaan huoltoajo (pp/h). Oitintien risteykseen osoitetaan Savilaukuntieltä näkemäalueet (nä) voimassa olevan kaavan mukaisina. Savilaukuntien varressa olevat liittymäkiellot risteysaluetta lukuun ottamatta poistetaan, jotta liittymien tarkoituksenmukainen suunnittelu tontteja käyttöön otettaessa mahdollistuu.

15 14 Savilaukuntien eteläosassa oleva rautatiealue osoitetaan osin teollisuusalueeksi T-10 ja pieneltä osin edelleen rautatiealueeksi (LR) Yhdyskuntatekniikka T-korttelialueelle Savilaukuntien ja Oitintien varteen, kortteleiden 214 ja 223 läpi sekä korttelin 212 tontin 1 läpi ja korttelin 200 tontin 1 reunaa pitkin osoitetaan johtovaraus (jv) olemassa oleville vesi- ja viemärijohdoille. Olemassa olevien rakennusten päälle osoitettu voimalinjavaraus poistetaan. Fortumin luonnoslausunnossaan esittämät puistomuuntamovaraukset on osoitettu esitetyn mukaisille paikoille kaavaan. Kaavan yleismääräyksiin on lisätty, että teollisuuskorttelialueille voidaan sijoittaa alueen toiminnalle tarpeelliset puistomuuntamot Virkistysalueet Asemakaavassa osoitetaan koillis-kaakko suuntainen puistoyhteys (VP), jolle on yhteydet Oitintieltä, tonttikatujen päistä Lampitien päästä ja Savilaukuntieltä. Toteutumattomat leikkialuevaraukset (UL) poistetaan Vaara-, erityis- ja muut alueet Kaava-alueella ei ole erityisalueita. Läheisen Henkel Makroflex turvallisuusselvityslaitoksen ei katsota aiheuttavan asemakaavassa toimenpiteitä. Tehtaan on uutisoitu lopettavansa toimintansa Oitissa kevään 2010 kuluessa (Aamuposti ) Autopaikkasuositukset Autopaikkasuositukseksi esitetään rakennetuille AO- ja AP-korttelialueille 2 autopaikkaa / tontti. KTY-korttelialueille osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti 1 ap / 100 k-m2 ja teollisuusalueella 1ap / 50 k-m Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Myönteisiksi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan katsoa olemassa olevien asuinkiinteistöjen osoittaminen kaavassa, sekä tehdasalueella mahdollistuvien muutosten myönteinen taloudellinen ja työllistämisvaikutus. Tehdasalueella asumisen sallivan määräyksen poistamisella ei altisteta mahdollisia uusia asukkaita rautatien aiheuttamille ympäristöhäiriöille. Kaavasta poistetaan leikkialuevarauksia, mutta Katajatien itäpuoleiselle alueelle on varattu leikkipuisto (VK). Yhteys viheralueelle Kuusitien päästä on kaavamuutoksella poistunut, mutta tällä on mahdollistettu kulku olemassa oleville kiinteistöille Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Alueelle on uudet viheryhteydet Oitintien ja Savilaukuntien suunnista, mikä edesauttaa alueen virkistyskäyttöä. Alueella on jo nykyisin polkuverkostoa, joten kaavan vaikutukset luonnonolosuhteisiin ovat vähäiset. Viheraluei-

16 15 den (VP) määrä alueella vähenee, mutta tilanne johtuu olemassa olevien rakennuspaikkojen toteamisesta kaavassa. VP-alueella olevat kiinteistöt ovat olleet olemassa ennen voimassa olevan kaavan laadintaa. Kaavamuutoksesta aiheutuvien, pohjavesialueisiin kohdistuvien vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä, sillä alueen toiminnot ovat pääosin toteutuneita. Kaavassa olevat teollisuusalueet (T ja T-10) sijoittuvat pääosin pohjavesialueen ulkopuolelle. T-alueen kulma sijoittuu pieneltä osin vedenhankinnalle tärkeälle pohjavesialueelle, mutta toimii varastointialueena. Savilaukuntien itäpuolella olevat, pääosin rakentamattomat TY- ja ETalueet osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolla toiminta on ympäristövaikutuksiltaan rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön. Tältä osin tilanteen pohjavesivaikutusten osalta voidaan katsoa paranevan. Mahdolliset rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjavedelle on otettu huomioon pohjavesialuetta koskevissa yleismääräyksissä, jotka osoitettujen aluerajausmerkintöjen kanssa parantavat pohjavesien suojelun huomioon ottamista myös kaikilla muilla pohjavesialueille sijoittuvilla aluevarauksilla Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen AO-korttelialueiden läpi kulkeva, toteutumaton kevyen liikenteen varaus poistetaan. Kulkumahdollisuus toteutuu Katajatien vartta sekä puistoyhteyttä pitkin. Kevyen liikenteen varauksen poistamisen myötä ei muodostu häiritsevää kulkua pienikokoisten tonttialueiden oleskelupihojen yhteyteen. Liittymäkieltojen poistaminen Savilaukuntien varresta mahdollistaa liittymäja liikennejärjestelyiden vapaamman suunnittelun Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Kaavassa osoitetaan KTY- ja AO alueiden välin puistoalue jatkumaan Oitintielle asti. KTY-korttelialueiden rakentumisen myötä alueen kasvillisuutta poistetaan. Harjanne ja rinnealue kuitenkin säilyvät toimitilarakennusten korttelialueen ja asuinkorttelialueen välissä. Teollisuusalueelle rakentaminen vaikuttaa radan länsipuolella olevaan Oitin rautatieaseman alueen kulttuurimaisemaan. Teollisuustoiminta on kuitenkin olemassa olevaa. Maisemallisia vaikutuksia pyritään vähentämään määräämällä T-10 korttelialueelle julkisivun enimmäiskorkeus ja osoittamalla rakennusala siten, ettei se ole asemarakennuksen kanssa kohdakkain. Asemakaavan muutoksella kavennetaan T-korttelin pohjoisosan istutettavaa alueenosaa, millä mahdollistetaan tehdasalueen varastointikentän laajentaminen. Varastointikentän laajentamiseen liittyy maisemointisuunnitelma, jonka toteutuksen myötä maisema Oitintielle päin siistiytyy nykyiseen verrattuna.

17 16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Nimistö Voimassa olevan kaavan mukainen Hikiäntie muutetaan vakiintuneen käytön ja osoitteiston mukaisesti Savilaukuntieksi. Kuusitien päässä oleva ajoyhteys on nimetty nykyisen osoitteiston mukaisesti Roosanpoluksi. 6.2 Rakentamisaikataulu Asemakaavan mukaiseen tonttien toteuttamiseen voidaan ryhtyä asemakaavan saatua lainvoiman. Alueella kunnallistekniikka on valmiina. Hausjärvellä 20. päivänä toukokuuta 2011 Paula Sidoroff-Eskelinen Kaavasuunnittelija, Insinööri AMK Ilkka Korhonen Kaavoitusinsinööri, DI

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.6.2003, päivitetty 13.1.2010, 10.6.2011 ja 27.6.2012 Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Kantatie 54 varren yritysalue Korttelit 401 ja 405-407

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos, Oitin korttelin 104 tontit 1 ja 2, Putkipelto 25.9.2017 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Kaavamuutoskohde

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.10.2006, päivitetty 24.1.2013 Liite 1 Asemakaava ja asemakaavan muutos Ryttylä, Kirkkomäki Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2

Kuvia suunnittelualueelta. Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 2 Näkymä Oitintien yli teollisuusalueelle. Näkymä Savilaukuntietä lounaaseen. Teollisuusalueen rakennuskantaa. Teollisuusalueen eteläosaan rakennettu halli. Näkymä Katajatietä

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012

Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6.2012 Hausjärvi Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.9.2011, tarkistettu 13.6. Asemakaava ja asemakaavan muutos Oitti, Manassenpelto Asemakaava-alueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen..

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen.. ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos. Vaalan kunta Vaalan kunta Vireilletulo: Nähtävilläolo: Kaavaluonnos xx.xx.2016 xx.xx.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus / luonnos Selostus koskee

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2010, päivitetty 29.8.2011 Liite 1 Asemakaavan muutos Ryttylän koulu Kortteli 38 ja osa korttelista 37 Asemakaavan muutosalueen sijainti ja likimääräinen

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULVILAN KAUPUNKI Hormiston asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 / 6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hormiston asemakaavan muutos Ulvilan kaupunki, Hormiston kaupunginosa, kortteli

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3

PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA PIIPPOLAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 3 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 3 TONTTI 7 P27028 6.5.2015

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

TUOMISENALUE, VIKINKAARI

TUOMISENALUE, VIKINKAARI ORIMATTILAN KAUPUNKI TUOMISENALUE VIKINKAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI 164 TUOMISENALUE, VIKINKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.3.2012

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta

Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus. Vaalan kunta Vaalan kunta Martinlahden asemakaavan muutos korttelissa 7 Kaavaselostus Vireilletulo: 16.9.2016 Nähtävilläolo: Kaavaluonnos 16.9. 30.9.2016 Kaavaehdotus Hyväksyminen: Kunnanhallitus Selostus koskee 16.1.2017

Lisätiedot

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos

V096 Villähde kortteli 284 tontit 2 ja 3 Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 284 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (9) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641

VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 VÄINÖLÄN (44.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 TONTTIEN 13 JA 14 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1641 Asemakaavan selostus / kaavaluonnos 18.3.2014 [Ylh. vas: [Ylh. oik, alh: Kaavamuutosalueen sijainti] Attendo Oy palvelutalot

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaava ja asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos LUONNOS 51:006 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy.

Asemakaava koskee kiinteistöä Aloitteen kaavoituksesta on tehnyt Siuron Metallirakenne Oy. 1 NOKIAN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANKE Nokian kaupunki, asemakaava ja asemakaavan muutos Asemakaava koskee kiinteistöä 536-418-4-198. Asemakaavan muutos koskee 11. kaupunginosan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD

ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS,

PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PANELIAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, KORTTELI 86 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 10.4.2017, tark. 20.4.2017 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Panelia 436 KORTTELI 86 TONTIT 1, 2, 3 VL-alueita

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

SELOSTUS Tanssijantien_muutos 1 LIETO ILMARINEN TANSSIJANTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Tanssijantien_muutos L:\KAAVA\TEXT\KAAVASEL\0\ Tanssijantien_m.docx\PS N ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAN LAATIJA: LIEDON KUNTA / KAAVOITUS JATEKNISET PALVELUT: Kaavoitusinsinööri Juha Mäki p. 00 09

Lisätiedot