Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit , , 223 ja 228

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228"

Transkriptio

1 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus , tarkistukset KValt Lainvoimainen

2 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän kortteleita 200, 201A, 201B, 211, 212A, 212B, 213A, 213B, 214, 223 ja 228 sekä niihin liittyviä puisto-, katu- ja rautatiealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuu Hausjärven kunnan Oitin kylän korttelit , , 223 ja 228 sekä niihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä rautatiealuetta. Tämä selostus koskee 12. päivänä huhtikuuta 2010 päivättyä sekä tarkistettua asemakaavaa. 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Hausjärven kunnan Oitin kylässä rajoittuen lännessä rautatiehen, idässä Katajatiehen, pohjoisessa Oitintiehen ja etelässä Lampitiehen-Petäjätiehen. Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.3 Kaavan tarkoitus Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa teollisuusalueen kortteleiden ja tonttien merkintöjä ottaen huomioon teollisuusalueen laajentamistarpeet. Puistoalueelle sijoittuville yksityisomistuksessa oleville asuinkiinteistöille on tarkoitus osoittaa kaavanmukaiset tontit, säilyttäen alueella oleva kapea puistoyhteys. Rakennetulla pientaloalueella oleva, tonttien väliin osoitettu kevyen liikenteen väylän varaus poistetaan kaavasta, osoittaen maa-alueet viereisiin asuintontteihin.

3 2 1.4 Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Sisällysluettelo Selostuksen liitteet Selostuksen lähdeaineisto TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava ja sen toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelutilanne ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Kokonaismitoitus Aluevaraukset Kaavan vaikutukset ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Nimistö Rakentamisaikataulu Selostuksen liitteet Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (päivitetty ) Liite 2 Kuvia suunnittelualueelta Liite 3 Pohjavesialueet ja maanomistus Ote maaperäkartasta Liite 4 Ote johtokartasta Ote johtoverkoston muutoksesta Liite 5 Ote maakuntakaavasta Ote yleiskaavasta Liite 6 Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä Ote maanvuokrasopimuksen liitekartasta Liite 7 Luonnosvaiheen lausunnot ja mielipiteet, tiivistelmä Liite 8 Ehdotusvaiheen lausunnot ja muistutukset sekä vastineet, tiivistelmä Liite 9 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavakartta määräyksineen 1.6 Selostuksen lähdeaineisto - Maxit Oy Ab ympäristölupa, Hausjärven ympäristölautakunta - Henkel Makroflex ympäristölupa, Hämeen ympäristökeskus Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, päätös Henkel Makroflex Oy:n ympäristöluvan raukeamisesta (Dnro ESAVI/471/04.08/2010) - Lumos-inventointi 2004, kohdekortti Petäjätie -Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvitys (Hämeen ympäristökeskus 95 / 2005); Rakennettu Häme, Hämeen liitto 2003.

4 3 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutosalueella sijaitseva Maxit Oy Ab on hakenut päivätyllä hakemuksella pyytänyt asemakaavan muuttamista tilan harkkotehdas RN:o 34:0 alueelle, sillä tehtaan toiminnan laajentamista varten tarvitaan lisää tonttialuetta. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty ympäristölautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saatiin maanomistajilta yhteydenottoja, joiden perusteella tehtiin tonttijakoa koskeva tarkistus ( ). Ehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta ilmeni junaradan raiteiden sijaintia koskeva pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaehdotusta oli tarpeen muuttaa ( ). Tarkistuksista kuultiin maanomistajia sekä Liikenneviraston ja Weber Saint Gobainin (ent. Maxit Oy Ab) edustajia kirjeitse. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa, minkä johdosta kuultiin maanomistajia kirjeitse ( ). Hausjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Asemakaava ja sen toteuttaminen Asemakaavan muutoksella muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10), toimitilarakennusten korttelialueet (KTY), erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (AOTY), erillispientalojen korttelialueet (AO) sekä näihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä pieni alue rautatiealuetta (LR). Kaava on suurelta osin nykytilanteen toteava, eikä sillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Asemakaavan mukaiseen tonttien toteuttamiseen voidaan ryhtyä kaavan saatua lainvoiman. Alueella kunnallistekniikka on valmiina.

5 4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Kaavamuutosalue rajautuu Riihimäki-Lahti rautatiehen ja Oitintiehen. Rautatiehen rajoittuvalta osalta kaavamuutosalue on teollisuusaluetta ja itäosaltaan rakentunutta pientaloaluetta. Teollisuusalueen ja pientaloalueen erottaa puustoinen harjanne. Kuvia suunnittelualueelta on liitteessä (Liite 2) Luonnonympäristö Maisema Asemakaava-alue kuuluu ympäristöministeriön asettaman maisemaaluetyöryhmän laatiman maisemamaakuntajaon mukaan Hämeen viljely- ja järvimaan sekä Eteläisen rantamaan maisemamaakuntien ja tarkemmin Keski-Hämeen viljely- ja järviseudun sekä Eteläisen viljelyseudun maisemaseutujen rajalle. Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa täydentävän Hämeen maakunnallisen maisemaselvityksen mukaan kaava-alue sijoittuu Salpausselän-Puujokilaakson viljelymaisemiin, joille tyypillistä on laajojen tasaisten tai loivasti kumpuilevien peltoaukeiden sekä korkealle kohoavien harju- ja moreenimuodostumien vuorottelu. Kaavamuutosalue on Riihimäki-Lahti rautatien ja sen alittavan Oitintien kulmauksessa. Oitintieltä katsottuna kaavamuutosalueen asutus on puustoisen vyöhykkeen takana. Teollisuusalueen varastointialue ja osa rakennuksista näkyvät Oitintielle, mutta näkymä tulee osin peittymään tienvarren rinteeseen syksyllä 2009 tehtyjen maisemointi-istutusten vaikutuksesta. Savilaukuntieltä katsottuna ovat nähtävissä teollisuusalueen rakennukset ja avointa varastokenttää. Kaukomaisemassa näkyy rautatien luoteispuolella kohoava Töytynmäki. Katajatien varren pientaloalue on katualueelta käsin vaikutelmaltaan avointa. Pihoilla kasvaa täysikokoista puustoa ja pensaita. Rakennuskanta on matalaa. Petäjätien päästä on puunrunkojen läpi siivilöityvä näkymä metsän reunustamaan peltomaisemaan. Alueen länsipuolella oleva harjanne erottaa maisemallisesti asutuksen teollisuudesta. Luonnonolot ja kasvillisuus Hausjärven kunta kuuluu eliömaantieteellisesti eteläboreaaliseen vyöhykkeeseen, tarkemmin lounaismaahan eli vuokkovyöhykkeeseen. Katajatien asuinalueella kasvillisuus on pääosin kulttuurivaikutteista. Alueen täysikasvuinen puusto on pääosin koivuja ja mäntyjä. Oitintien varressa, teollisuusalueen ja tien välisen luiskan alaosassa on nykytilanteessa jonkin verran havu- ja lehtipuustoa. Myös Savilaukuntien ja teollisuuskorttelin välissä on jonkin verran sekapuustoa. Kaavamuutosalueen itäosan pientaloalueen erottaa teollisuudesta puustoinen harjanne, joka on osa vuonna 2004 inventoitua Petäjätien Lumoskohdetta. Alue on inventoinnin mukaan mustikkatyypin (MT) tuoretta kan-

6 5 gasmetsää ja käenkaali-mustikkatyypin (OMT) lehtomaista kangasmetsää. Kasvillisuuden rakenteeseen vaikuttaa alueen kivisyys. Kohde on arvioitu maisemallisesti, edustavuudeltaan sekä lähiluontokohteena merkittäväksi. Suosituksena on, että jäljellä oleva metsäkaistale tulisi säilyttää virkistyskäyttöön. Vesisuhteet Kaavamuutosalueen koillisosa sijaitsee Oitin vedenhankinnalle tärkeällä I- luokan pohjavesialueella ja itäosa Umpistenmaan vedenhankintaan soveltuvalla II-luokan pohjavesialueella. Teollisuuden ja asutuksen välissä sijaitseva harjanne on II-luokan pohjavesialueen varsinaista muodostumisaluetta. Radanvarren teollisuusalue sijaitsee alueen koilliskulmaa lukuun ottamatta pohjavesialueen ulkopuolella. Lähin avovesistö on Huvilammi reilun 200 metrin päässä kaavamuutosalueesta länteen. Kaavamuutosalueen eteläpuolella sijaitsee kaksi entisen tiilitehtaan savenotosta syntynyttä lampea. Pohjavesialueiden rajat ilmenevät liitekartasta (Liite 3). Maaperä ja pinnanmuodot Kaavamuutosalueen maaperä on teollisuusalueen osalta hiesua. Katajatien länsipuolen kaavanmukainen asuinrakentaminen sijoittuu alueelle, joka on karkeaa hietaa. Savilaukuntien ja Katajatien asutuksen välinen kannas on osa merkittävämpää koillis-lounaissuuntaista hiekkavaltaista reunamuodostumaa. Ote maaperäkartasta on liitteenä (Liite 3). Kaavamuutosalueen länsiosan teollisuusalueella maasto on alavaa sijoittuen noin 96 metriin merenpinnasta. Savilaukuntie kulkee noin korkeusasemassa 97 metriä mpy. Kaavamuutosalueen itäosan pientaloalueella maasto viettää Oitintieltä loivasti lounaaseen, noin 108 metristä 115 metriin mpy. Asutuksen ja teollisuusalueen välissä olevan harjanteen lakipisteet ovat noin 108, 115 ja 122 metriä mpy Rakennettu ympäristö Asuminen Alueen itäosassa on ja 1980-luvun pientaloasutusta. Rakennukset ovat pääosin yhden ja kahden asunnon yksikerroksisia pientaloja. Kuusitien päässä on 20-, 30- ja 50-luvuilta vanhempaa rakennuskantaa, joka sijoittuu vuoden 1973 laaditun rakennuskaavan mukaiselle puistoalueelle. Radanvarteen sijoittuvalla teollisuuskorttelialueella on kaavassa sallittu henkilökuntaa palvelevien asuinhuoneistojen rakentaminen, mutta rekisteritietojen mukaan asuntoja ei ole toteutunut. Teollisuus ja palvelut Kaavamuutosalueella toimii Maxit Oy Ab:n harkkotehdas jossa valmistetaan standardi-, eriste-, erikois- ja hormiharkkoja sekä muita rakennusteollisuuden tuotteita. Tehdas on ollut toiminnassa vuodesta 1972 lähtien. Toimintaa on viitenä päivänä viikossa, 1-3 vuorossa ja tarvittaessa viikon-

7 6 loppuisin. Savilaukuntien itäpuolella on Maxit Oy:n omistuksessa oleva toimistorakennus, joka ei ole käytössä. Savilaukuntien itäpuolella on Eerikäisen liikenne Ky:n omistuksessa oleva kulkuneuvojen suoja. Radanvarressa, kaavamuutosalueen lounaispuolella, toimii saumaeristeitä ja eristelevyjä valmistava Henkel Makroflex, joka toimii Hämeen ympäristökeskuksen myöntämän ympäristöluvan puitteissa. Laitos on luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi. Hausjärven ympäristölautakunta on vastaanottanut Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ympäristöluvan rauettamisesta, jonka mukaan Henkel Makroflex Oy on lopettanut tuotannollisen toimintansa Liikenne Kaavamuutosalueelle on kulku Oitintieltä, joka on seudullinen pääväylä kantatielle 54 ja Mäntsälän suuntaan. Teollisuusalueelle on kulku Savilaukuntieltä, joka on päättyvä katu ja asuinalueen tonttikaduille Katajatieltä, joka on kokoojaväylä. Kaavamuutosalueen tonttikatuja ovat Honkakuja, Kuusitie, Mäntykuja ja Petäjätie/Petäjäkuja. Kuusitien päästä vanhoille rakennuspaikoille johtaa Roosanpolku. Roosanpolku on merkitty opaskarttaan, mutta se ei ole kaavanmukainen katu. Roosanpolku jatkuu pihapiirin läpi metsätienä edelleen Savilaukuntielle. Oitintien varressa on kevyen liikenteen väylät ja Katajatien varressa terveyskeskukselle johtava jalkakäytävä. Muutoin kaavamuutosalueella ei ole erillisiä jalkakäytäviä. Asutuksen länsipuolella olevalla harjanteella on kapeaa virkistyspolustoa. Asemakaavan muutosalue rajautuu lännessä Riihimäki-Lahti rautatiehen. Linja-autovuorot liikennöivät Oitintietä myöten. Savilaukuntietä pitkin kulkee Maxit Oy:n ja Henkel Makroflexin yritystoimintaan liittyvä raskas liikenne. Tekninen huolto Alueella on kunnallinen vesi ja viemäröinti. Maxit Oy:n teollisuuskorttelin pohjoisosassa on johtolinjauksia siirretty kulkemaan Oitintien varteen. Ote johtokartasta on liitteenä (Liite 4). Johtolinjaan tehty muutos (Liite 4) otetaan huomioon asemakaavassa. Alueella on Fortumin 20 kv keskijänniteilmasähköjohtoja. Fortumilla on alueella tarve kehittää verkostoaan arvioidun tehontarpeen kasvun johdosta. Fortum Power & Heat Oy:llä on kaukolämmön jakeluputkistoa noin 100 metrin etäisyydellä ja runkoputkia noin 300 metrin etäisyydellä kaavaalueesta. Elisa Oyj tulee hakemaan uusien tonttien tarpeita varten toteutettavia maakaapeleita varten sijoituslupaa Savilaukuntien itäreunaan sekä olemassa olevien ilmakaapeleiden maakaapeleiksi muuttamiseksi. Virkistys Teollisuus- ja asutusalueen väliin jäävällä harjualueella on kapeaa polustoa, jota on mahdollista käyttää virkistykseen.

8 Suojelukohteet, kulttuurihistorialliset kohteet ja muinaisjäännökset Suunnittelualueella ei ole tiedossa luonnonsuojelukohteita, luonnonsuojelulain mukaisia suojeltuja luontotyyppejä eikä uhanalaisia eliölajeja tai kiinteitä esihistoriallisia muinaisjäännöksiä. Välittömästi kaava-alueella ei ole Hausjärven rakennetun kulttuuriympäristön selvityksessä (2005) inventoituja kohteita. Rautatiealueen pohjoispuolella on selvityksessä inventoidut kohteet: - Oitin rautatieaseman alue (kohde 70) - Oitin aseman seutu (kohde 71) Rautatieaseman alueen rakennukset muodostavat maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön, joka on mainittu myös teoksessa Rakennettu Häme / Hämeen liitto Kaavamuutosalueella oleva harjualue on osa vuonna 2004 inventoitua Lumos-kohdetta (Petäjätie) Erityisalueet ja ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot Kaavamuutoskohteen teollisuusalue rajautuu Riihimäki-Lahti rautatiehen. Lähin olemassa oleva asutus sijaitsee noin 200 metrin päässä rautatiestä. Valtaosa asutuksesta jää alueella olevan harjanteen taakse. Kaavamuutosalueella sijaitsee elementtiharkkoja valmistava Maxit Oy Ab, joka toimii Hausjärven ympäristölautakunnan myöntämän ympäristöluvan ( ) puitteissa. Tehdas ei ympäristölupahakemuksen mukaan aiheuta merkittävää melua eikä tärinää. Jonkin verran pölyä aiheutuu raaka-aineena käytettävän kevytsoran purkuvaiheessa. Tehdas ei ole ollut ilmansuojeluilmoitusvelvollinen laitos. Kaavamuutosalueen lounaispuolella sijaitsee saumaeristeitä ja eristelevyjä valmistava Henkel Makroflex. Laitoksella on toiminnalleen Hämeen ympäristökeskuksen lupa ( ). Laitos on luokiteltu turvallisuusselvityslaitokseksi, sillä siellä käsitellään ja varastoidaan terveydelle ja ympäristölle vaarallisia kemikaaleja kemikaalilain mukaan laajamittaisesti. Laitoksella on Tukesin 1986 myöntämä lupa (269/320360/86) polyuretaania sisältävien saumauseristeiden valmistamiselle sekä saumauseristeiden ja muiden vaarallisten kemikaalien varastoinnille. Makroflexin ympäristölupahakemuksessa on arvioitu tehtaan toiminnan mahdollisten ympäristövaikutusten laajuutta, kestoa ja haittavaikutuksia. Lupahakemuksen mukaan säiliöpalon aiheuttama vaaravyöhyke on metriä ja kaasuvuototilanteessa vaaravyöhyke noin 50 metriä. Kaavamuutosalueen lähin asutus sijoittuu yli 200 metrin etäisyydelle Makroflexin tehdasalueesta. Maxitin teollisuusalueen etäisyys Makroflexin tehdasalueesta noin 80 metriä. Henkel Makroflexin toiminnasta ei ympäristölupahakemuksen mukaan aiheudu haju-, tärinä- tai melupäästöjä. Hausjärven ympäristölautakunta on vastaanottanut Etelä- Suomen Aluehallintoviraston päätöksen ympäristöluvan rauettamisesta, jonka mukaan Henkel Makroflex Oy on lopettanut tuotannollisen toimintansa

9 Maanomistus Kaava-alueen maanomistajia ovat yksityiset ja kunta. Kartta kunnan maanomistuksesta on liitteestä (Liite 3). 3.2 Suunnittelutilanne Maakuntakaava Kanta-Hämeen maakuntakaavassa (Valtioneuvoston vahvistama , KHO ) kaavamuutosalue on teollisuus- ja varastoaluetta (T) sekä asuntovaltaista taajamatoimintojen aluetta (A). Alueen länsireunassa on päärata-merkintä sekä itäosassa tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue. Alue rajoittuu pohjoisessa seututiehen. Ote maakuntakaavasta on liitteenä (Liite 5) Yleiskaava Alueen yleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa Yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Yleiskaavassa kaavamuutosalue on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T), erillisten tai kytkettyjen pientalojen korttelialueeksi (AOR), omakotirakennusten korttelialueeksi (AO) sekä puistoalueeksi (P). Ote yleiskaavasta on liitteenä (Liite 5) Asemakaava Rautatiehen rajoittuvalla teollisuusalueella sekä teollisuus- ja asuntoalueen väliin jäävällä puistoalueella on voimassa hyväksytty rakennuskaava ja rakennuskaavan muutos. Savilaukuntien itäpuolella on voimassa hyväksytty rakennuskaavan muutos ja Oitintien varren korttelin 200 rakennuspaikalla hyväksytty rakennuskaavan muutos. Katajatien länsipuolella on voimassa hyväksytty Oitin ensimmäinen rakennuskaava. Radanvarren alue on merkinnältään Teollisuusrakennusten korttelialue. Alueelle saa erilliseen rakennukseen tehdä tarpeellisen määrän asuinhuoneistoja kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten (T-1) sekä rautatiealuetta (LR). Teollisuuskorttelin pohjoisosassa on yleisen tien näkemäalueeksi varattu alueen osa (nä), yleisen tien suojaalueeksi varattu alueen osa (su) sekä viemärivaraus. Teollisuuskorttelin rakennustehokkuus on e=0,5. Kaavassa Savilaukuntie on nimeltään Hikiäntie. Hikiäntien itäpuoliset alueet ovat ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Korttelin 200 tontti 3 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten ja rakennusten aluetta (ET) sekä tontti 1 yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Tehokkuuslukuna korttelissa on e=0,4. Kerrosluvuksi korttelialueella on osoitettu pohjoisosassa korttelia I ja eteläosassa II. Autopaikkoja edellytetään 1 ap / 100 m2. Katajatien länsipuolella olevat asuinkorttelit on merkitty: Kytkettyjen tai enintään kaksiasuntoisten omakotirakennusten korttelialue, autosuoja ja taloustilat on sijoitettava asuinrakennusten yhteyteen (AO1). Rakennusoikeutena on e=0,4. Asuinkorttelien keskeen jää kaksi leikkialuetta (UL), joil-

10 9 le johtaa asuinkorttelien läpi yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varatut tiealueet. Asutuksen ja teollisuuden väliin jää puistoaluetta (P). Ote voimassa olevien asemakaavojen yhdistelmästä ja kaavamuutosrajauksin on liitteenä (Liite 6) Rakennusjärjestys Hausjärven kunnan rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan Rakennusjärjestyksen päivitystyö on käynnissä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen muutoksen, joka tulee voimaan Kaava-aluetta koskevat päätökset ja suunnitelmat Maxit Oy Ab:n ja ratahallintokeskuksen välillä on allekirjoitettu maanvuokrasopimus Oitin kylässä sijaitsevasta Valtion rautatiealuenimisestä lunastusyksikköön RN:o 3:2 kuuluvasta noin 4000 m2 suuruisesta määräalasta, jonka vuokra-aika on Sopimuksen mukaan vuokramiehellä on oikeus käyttää vuokrattua aluetta varastoalueena sekä sijoittaa alueelle toiminnassa tarvittavia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Ote maanvuokrasopimuksen liitekartasta on liitteenä (Liite 6). Maxit Oy:n alueelle on rakentamistarpeiden johdosta myönnetty asemakaavaprosessin aikana kaksi poikkeamislupaa. Poikkeamisluvalla ( ) on sallittu I-kerroksisen, 800 k-m2 varastohallin rakentaminen ratahallintokeskukselta vuokratun kiinteistön 3: m2 laajuiselle määräalalle, joka on rautatiealuetta LR. Käyttötarkoituksen muutosta on haettu siten, että lastausalue muutetaan varasto- ja lastausalueeksi säältä suojaan varastoitaville tuotteille. Hanketta on perusteltu tuotannon kasvulla, logistisella kasvulla sekä tehdasalueen liikenneturvallisuuden parantamisella. Poikkeamislupa ( ) koskee kiinteistöllä 34:0 sijaitsevaa, noin 2900 m2 määräalaa, jossa varastokenttää laajennetaan. Varastoalueen laajennus maisemointeineen on hyväksytty ympäristöluvassa 186/ ja maisematyöluvassa. Laajennus on alueelle laaditun asemakaavaluonnoksen mukainen. Fortum Power & Heat Oy:n kanssa on kaavanlaadinnan aikana käyty keskustelua hakelämpölaitoksen sijoittamisesta Savilaukuntien varressa olevalle ET-alueelle, mutta päädytty tarkastelemaan sijoitusta kantatie 54 varren yritysalueen asemakaavoituksen yhteydessä rautatiealueen länsipuolelle Pohjakartta Pohjakarttaa ylläpitää Hausjärven kunta. Pohjakarttaa on tarkistettu asemakaavatyön yhteydessä Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoja.

11 10 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Asemakaavan suunnittelun tarve on lähtöisin Maxit Oy Ab:n kaavamuutoshakemuksesta toimintansa laajentamiseksi. Lisäksi teollisuusalueen läheisyydessä on asuinkäytössä olevia kiinteistöjä, joita ei ole otettu huomioon alueelle vuonna 1973 laaditussa rakennuskaavassa, vaan alue on kaavoitettu puistoksi. 4.2 Suunnittelu ja sitä koskevat päätökset Kaavamuutosalueella sijaitseva Maxit Oy Ab on hakenut päivätyllä hakemuksella pyytänyt asemakaavan muuttamista tilan harkkotehdas RN:o 34:0 alueelle, sillä tehtaan toiminnan laajentamista varten tarvitaan lisää tonttialuetta. Kunnanhallitus on päättänyt asemakaavan muutoksen laatimiseen ryhtymisestä. Ympäristölautakunta on kokouksessaan päättänyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä asemakaavan muutosluonnoksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Liite 1) pidetään nähtävillä koko kaavanlaadinnan ajan. Asemakaavan muutosehdotusta on käsitelty ympäristölautakunnan kokouksessa Kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä ja siitä on pyydetty lausunnot. Ehdotuksen nähtävilläolovaiheessa saatiin maanomistajilta yhteydenottoja, joiden perusteella tehtiin tonttijakoa koskeva tarkistus ( ). Ehdotuksesta saatujen lausuntojen johdosta ilmeni junaradan raiteiden sijaintia koskeva pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaehdotusta oli tarpeen muuttaa ( ). Tarkistuksista kuultiin maanomistajia sekä Liikenneviraston ja Weber Saint Gobainin (ent. Maxit) edustajia kirjeitse. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa, minkä johdosta kuultiin maanomistajia kirjeitse ( ). Hausjärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen Asemakaavan muutos on saanut lainvoiman Osallistuminen ja yhteistyö Asemakaavahankkeen osalliset on määritelty kaavaa varten laaditussa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (Liite 1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa selvitetään osallisten vaikutusmahdollisuuksia, sekä asemakaavoituksen aikataulu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä koko kaavatyön ajan ja sitä päivitetään tarvittaessa.

12 11 Asemakaavahankkeen osallisia ovat muun muassa: Alueen maanomistajat, naapurimaanomistajat, asukkaat ja yrittäjät Hausjärven kunta Hämeen liitto Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kanta-Hämeen pelastuslaitos Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä Liikennevirasto, rautatieosasto Museovirasto Tukes Sähköyhtiö Fortum sähkönsiirto Oy Kaukolämpöyhtiö Fortum Power & Heat Oy Puhelinyhtiö Elisa Oyj Asemakaavan muutosluonnos on ollut nähtävillä Kaavasta saatiin lausunnot Fortumilta, Elisa Oyj:ltä, Hämeen liitolta sekä Hämeen ympäristökeskukselta. Tiehallinto ilmoitti, ettei sillä ole kommentoitavaa, eikä siten anna lausuntoa. Yksityishenkilöiltä saatiin luonnosvaiheessa kaksi kommenttia. Tiivistelmät luonnosvaiheessa saaduista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niihin laaditut vastaukset ovat liitteenä (Liite 7). Asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä Kaavasta pyydettiin lausunnot Hämeen liitolta, Hämeen ELY-keskukselta, Uudenmaan ELY-keskukselta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Turvatekniikan keskukselta, Kanta-Hämeen pelastuslaitokselta, Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky:ltä, Fortum Power & Heat Oy:ltä, Fortum sähkönsiirto Oy:ltä, Elisa Oyj:ltä sekä Hausjärven tekniseltä lautakunnalta. Tiivistelmät ehdotusvaiheessa saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä niihin laaditut vastineet ovat liitteenä (Liite 8). Riihimäen seudun terveyskeskuksen ky ilmoitti ettei anna lausuntoa. Liikennevirasto ei antanut lausuntoa ja Uudenmaan ELY-keskus ei kommentoinut kaavaa. Kaavaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia. Ehdotuksen nähtävilläoloaikana saatiin tiedusteluita koskien kunnan omistuksessa olevien maa-alueiden liittämistä tontteihin korttelin 213 osalta. Maa-alueet korttelissa 213 ovat olleet Katajatien varren tonttien 3-6 omistajien hoidossa, jolloin olisi tarkoituksenmukaista liittää maa-alueet näiden tonttien takaosaan. Myöhemmin tuli yhteydenotto korttelin 213 tontin 2 omistajalta, jossa tiedusteltiin tonttijaon säilymistä ehdotuksen mukaisena. Yhteydenottojen perusteella kaavaehdotukseen tehtiin tarkennus ( ) siten, että kunnan omistuksessa olleet maa-alueet, sekä tarkoituksenmukaisuuden vuoksi n. 4 metriä leveä kaistale puistoaluetta (VP) osoitettiin osaksi korttelin 213 tonttia 6. Muutoksesta kuultiin tonttien 5-7 maanomistajat päivätyllä kirjeellä. Ehdotusvaiheessa Museovirastolta ja Hämeen ELY:ltä saatujen lausuntojen perusteella selvitettiin mahdollisuutta sijoittaa puurivi radan varteen. Tässä yhteydessä ilmeni myös pohjakartan tarkistustarve, jonka myötä myös kaavaa oli tarpeen muuttaa vastaamaan toteutunutta tilannetta (tar-

13 12 kistus ). Teollisuusalueen (T-10) raja osoitettiin siten, että alueella olevat raiteet sijoittuvat teollisuustontin ulkopuolelle (päivitys ) ja raiteiden alue rautatiealueeksi (LR). Muutoksesta kuultiin Liikennevirastoa ja Weber Saint Gobain Oy Ab:n edustajia. Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tarkistettiin myös korttelin 201 tontille 10 johtavaa kulkuyhteyttä sekä tonttien 9 ja 10 välirajaa maanomistajien ja heidän edustajiensa sopiman mukaisesti päivätyt muutokset hyväksytettiin maanomistajilla kirjeitse. Muina ehdotuksen nähtävilläolon jälkeisinä tarkistuksina osoitettiin korttelissa 201 tontin 3 rakennus kokonaisuudessaan rakennusalan sisään ja poistettiin korttelin 201 tontilta 9 katuun ja ajoyhteyteen liittyvä istutettava alueenosa. Lisäksi lisättiin huoltoajon muuntamolle salliva pp/h-merkintä Mäntykujan päähän. Lähtötietoihin on lisätty Oitintien ja Savilaukuntien kulmaukseen sijoittuva yleisten rakennusten tontti (Y). Teknisenä tarkennuksena muutettiin merkintä T-1 merkinnäksi T-10 määräystietokannan ylläpitämistä varten. Merkinnän sisältö on sama kuin ehdotusvaiheessa. 4.4 Tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuusalueen kortteleiden ja tonttien merkintöjä siten että otetaan huomioon teollisuusalueen laajentamistarpeet sekä liikennejärjestelyiden parantaminen. Samalla tarkistetaan lähialueen vanha rakennuskaava vastamaan paremmin voimassa olevaa tilannetta. 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T), teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10), toimitilarakennusten korttelialueet (KTY), erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (AOTY), erillispientalojen korttelialueet (AO), asuinpientalojen korttelialueet (AP), sekä näihin liittyvät puisto- ja katualueet sekä pieni alue rautatiealuetta (LR). 5.2 Kokonaismitoitus Asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 15 ha, josta käyttötarkoituksittain asumista (AO, AP) on noin 3,5 ha, yhdistettyjä asumis- ja teollisuustoimintoja (AOTY) noin 0,7 ha, toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY) noin 1,3 ha, teollisuutta (T, T-10) noin 5,9 ha, puistoalueita (VP) noin 1,8 sekä liikennealueita noin 2 ha. Tarkemmat pinta-alatiedot, alueiden rakennusoikeus sekä näiden muutokset ilmenevät asemakaavan seurantalomakkeesta, joka on liitteenä (Liite 9).

14 Aluevaraukset Korttelialueet Korttelin 228 teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueelle (T) on osoitettu kerrosluku II ja rakennusoikeudeksi e=0,6. Asunnot salliva määräys poistetaan. Teollisuuskorttelin eteläpuolella oleva Maxit Oy Ab:n (nyk. Saint-Gobain Weber Oy Ab) Ratahallintokeskukselta (nyk. Liikennevirasto) vuokraama määräala osoitetaan teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi, joka sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävän Oitin aseman läheisyydessä (T-10). Julkisivun enimmäiskorkeudeksi on määritelty 6,5 metriä, johon sisältyy korttelialueen nykyinen rakentaminen. Kerrosluvuksi on osoitettu II ja rakennusoikeudeksi e=0,4. Rakennusala on osoitettu alueella sijaitsevan varastohallin mukaisesti, ottaen huomioon Oitin asemarakennuksen sijainti. Korttelit 212 ja 214 muutetaan ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuusrakennusten korttelialueista (TY) ja yleisten rakennusten korttelialueesta (Y) toimitilarakennusten korttelialueiksi (KTY). Kerrosluvuksi pohjoiskortteliin osoitetaan II ja rakennusoikeudeksi e=0,5. Eteläkorttelin kerrosluvuksi osoitetaan I ja rakennusoikeudeksi e=0,4. Savilaukuntien varteen osoitettu ET-korttelialuevaraus poistetaan, sillä alueelle suunnitellun hakelämpölaitoksen sijoitus ratkaistaan kantatie 54 varren yritysalueen kaavoituksen yhteydessä. Savilaukuntien varressa oleva TY-kortteli 223 osoitetaan erillispientalojen sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (AOTY), rakennusoikeudella e=0,4 ja kerroslukuna Iu½. Korttelialueelle on toteutunut kaksi omakotitaloa sekä ajoneuvosuoja. Katajatien varressa olevat kytketyt pientalot on osoitettu merkinnällä AP, muutoin merkintä AO on säilytetty. Rakennusoikeus AO- ja APkorttelialueilla säilytetään ennallaan e=0,4. Kerrosluvuksi on määritelty I u½ ja ½k I u½ Tie- ja liikennealueet Savilaukuntie ja Lampitie osoitetaan pääosin voimassa olevan kaavan mukaisesti. Honkakujan katualueen pää osoitetaan toteutuneen kiinteistöjaotuksen mukaisena. Kuusitien katualuetta pidennetään, jotta kulku rakentuneille tonteille voidaan järjestää. Asemakaavan muutoksessa poistetaan Katajatien suuntainen, asuinkorttelialueiden halki kulkeva toteutumaton kevyen liikenteen yhteys. Maa-alueet osoitetaan osaksi AO-tontteja. Kuusitien päästä poistuu olemassa olevan rakentamisen takia kevyen liikenteen yhteys. Mäntykujan päässä olevalla kevyenliikenteenvarauksella sallitaan huoltoajo (pp/h). Oitintien risteykseen osoitetaan Savilaukuntieltä näkemäalueet (nä) voimassa olevan kaavan mukaisina. Savilaukuntien varressa olevat liittymäkiellot risteysaluetta lukuun ottamatta poistetaan, jotta liittymien tarkoituksenmukainen suunnittelu tontteja käyttöön otettaessa mahdollistuu.

15 14 Savilaukuntien eteläosassa oleva rautatiealue osoitetaan osin teollisuusalueeksi T-10 ja pieneltä osin edelleen rautatiealueeksi (LR) Yhdyskuntatekniikka T-korttelialueelle Savilaukuntien ja Oitintien varteen, kortteleiden 214 ja 223 läpi sekä korttelin 212 tontin 1 läpi ja korttelin 200 tontin 1 reunaa pitkin osoitetaan johtovaraus (jv) olemassa oleville vesi- ja viemärijohdoille. Olemassa olevien rakennusten päälle osoitettu voimalinjavaraus poistetaan. Fortumin luonnoslausunnossaan esittämät puistomuuntamovaraukset on osoitettu esitetyn mukaisille paikoille kaavaan. Kaavan yleismääräyksiin on lisätty, että teollisuuskorttelialueille voidaan sijoittaa alueen toiminnalle tarpeelliset puistomuuntamot Virkistysalueet Asemakaavassa osoitetaan koillis-kaakko suuntainen puistoyhteys (VP), jolle on yhteydet Oitintieltä, tonttikatujen päistä Lampitien päästä ja Savilaukuntieltä. Toteutumattomat leikkialuevaraukset (UL) poistetaan Vaara-, erityis- ja muut alueet Kaava-alueella ei ole erityisalueita. Läheisen Henkel Makroflex turvallisuusselvityslaitoksen ei katsota aiheuttavan asemakaavassa toimenpiteitä. Tehtaan on uutisoitu lopettavansa toimintansa Oitissa kevään 2010 kuluessa (Aamuposti ) Autopaikkasuositukset Autopaikkasuositukseksi esitetään rakennetuille AO- ja AP-korttelialueille 2 autopaikkaa / tontti. KTY-korttelialueille osoitetaan voimassa olevan kaavan mukaisesti 1 ap / 100 k-m2 ja teollisuusalueella 1ap / 50 k-m Kaavan vaikutukset Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön Myönteisiksi ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön vaikuttaviksi tekijöiksi voidaan katsoa olemassa olevien asuinkiinteistöjen osoittaminen kaavassa, sekä tehdasalueella mahdollistuvien muutosten myönteinen taloudellinen ja työllistämisvaikutus. Tehdasalueella asumisen sallivan määräyksen poistamisella ei altisteta mahdollisia uusia asukkaita rautatien aiheuttamille ympäristöhäiriöille. Kaavasta poistetaan leikkialuevarauksia, mutta Katajatien itäpuoleiselle alueelle on varattu leikkipuisto (VK). Yhteys viheralueelle Kuusitien päästä on kaavamuutoksella poistunut, mutta tällä on mahdollistettu kulku olemassa oleville kiinteistöille Vaikutukset luonnonolosuhteisiin Alueelle on uudet viheryhteydet Oitintien ja Savilaukuntien suunnista, mikä edesauttaa alueen virkistyskäyttöä. Alueella on jo nykyisin polkuverkostoa, joten kaavan vaikutukset luonnonolosuhteisiin ovat vähäiset. Viheraluei-

16 15 den (VP) määrä alueella vähenee, mutta tilanne johtuu olemassa olevien rakennuspaikkojen toteamisesta kaavassa. VP-alueella olevat kiinteistöt ovat olleet olemassa ennen voimassa olevan kaavan laadintaa. Kaavamuutoksesta aiheutuvien, pohjavesialueisiin kohdistuvien vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä, sillä alueen toiminnot ovat pääosin toteutuneita. Kaavassa olevat teollisuusalueet (T ja T-10) sijoittuvat pääosin pohjavesialueen ulkopuolelle. T-alueen kulma sijoittuu pieneltä osin vedenhankinnalle tärkeälle pohjavesialueelle, mutta toimii varastointialueena. Savilaukuntien itäpuolella olevat, pääosin rakentamattomat TY- ja ETalueet osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolla toiminta on ympäristövaikutuksiltaan rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön. Tältä osin tilanteen pohjavesivaikutusten osalta voidaan katsoa paranevan. Mahdolliset rakentamisen aikaiset vaikutukset pohjavedelle on otettu huomioon pohjavesialuetta koskevissa yleismääräyksissä, jotka osoitettujen aluerajausmerkintöjen kanssa parantavat pohjavesien suojelun huomioon ottamista myös kaikilla muilla pohjavesialueille sijoittuvilla aluevarauksilla Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen AO-korttelialueiden läpi kulkeva, toteutumaton kevyen liikenteen varaus poistetaan. Kulkumahdollisuus toteutuu Katajatien vartta sekä puistoyhteyttä pitkin. Kevyen liikenteen varauksen poistamisen myötä ei muodostu häiritsevää kulkua pienikokoisten tonttialueiden oleskelupihojen yhteyteen. Liittymäkieltojen poistaminen Savilaukuntien varresta mahdollistaa liittymäja liikennejärjestelyiden vapaamman suunnittelun Vaikutukset maisemaan ja rakennettuun ympäristöön Kaavassa osoitetaan KTY- ja AO alueiden välin puistoalue jatkumaan Oitintielle asti. KTY-korttelialueiden rakentumisen myötä alueen kasvillisuutta poistetaan. Harjanne ja rinnealue kuitenkin säilyvät toimitilarakennusten korttelialueen ja asuinkorttelialueen välissä. Teollisuusalueelle rakentaminen vaikuttaa radan länsipuolella olevaan Oitin rautatieaseman alueen kulttuurimaisemaan. Teollisuustoiminta on kuitenkin olemassa olevaa. Maisemallisia vaikutuksia pyritään vähentämään määräämällä T-10 korttelialueelle julkisivun enimmäiskorkeus ja osoittamalla rakennusala siten, ettei se ole asemarakennuksen kanssa kohdakkain. Asemakaavan muutoksella kavennetaan T-korttelin pohjoisosan istutettavaa alueenosaa, millä mahdollistetaan tehdasalueen varastointikentän laajentaminen. Varastointikentän laajentamiseen liittyy maisemointisuunnitelma, jonka toteutuksen myötä maisema Oitintielle päin siistiytyy nykyiseen verrattuna.

17 16 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Nimistö Voimassa olevan kaavan mukainen Hikiäntie muutetaan vakiintuneen käytön ja osoitteiston mukaisesti Savilaukuntieksi. Kuusitien päässä oleva ajoyhteys on nimetty nykyisen osoitteiston mukaisesti Roosanpoluksi. 6.2 Rakentamisaikataulu Asemakaavan mukaiseen tonttien toteuttamiseen voidaan ryhtyä asemakaavan saatua lainvoiman. Alueella kunnallistekniikka on valmiina. Hausjärvellä 20. päivänä toukokuuta 2011 Paula Sidoroff-Eskelinen Kaavasuunnittelija, Insinööri AMK Ilkka Korhonen Kaavoitusinsinööri, DI

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen..

ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS. Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10. KValt.. Lainvoimainen.. ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Oitti, Metsin alue korttelin 110 tontit 1, 2 ja 10 KValt.. Lainvoimainen.. 1 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee Hausjärven kunnan Oitin kylän

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009

Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Hausjärvi, Hikiä Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2008, päivitetty 23.11.2009 Asemakaavan muutos Taipaleentien teollisuusalue Korttelit 2 ja 2A Asemakaavan muutosalueen sijainti. 1.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue

Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue 1 (6) Asianumero 3941/10.02.03/2014 Aluenumero 220827 Keilaniemi Asemakaavan muutos 10. kaupunginosa, Otaniemi Virkistysalue Asemakaavan muutoksen selostus Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 18.

Lisätiedot

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty

Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma , päivitetty Hausjärvi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.6.2010, päivitetty 29.8.2011 Liite 1 Asemakaavan muutos Ryttylän koulu Kortteli 38 ja osa korttelista 37 Asemakaavan muutosalueen sijainti ja likimääräinen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156

MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ, MYLLYLÄN PÄIVÄKOTI 156 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 8.9.2011 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavaehdotus koskee Myllylän

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 1. Perus- ja tunnistetiedot. 3. Lähtökohdat. 1.1 Tunnistetiedot. 1.2 Kaava-alueen sijainti. 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Suunnittelutyö koskee asemakaavamuutosta: Paraisten kaupungin Österbyn (05) kaupunginosan Korttelin 19 osassa sekä osassa Österbyntien

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014

ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 ÄÄNEKOSKI KORTTELIN 2032 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 5.11.2014 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT xx.xx.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MARRASKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1: PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 2 MÄNTSÄLÄ ORAVATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 1:1000 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 25. päivänä marraskuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa. Alueen määrittely:

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta

MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelia 344 ja korttelin 346 tontteja 1-4 sekä katualuetta MYNSTERIN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 344, osa korttelia 346 sekä katualuetta MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS

ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ONKKAALANTIEN LÄMPÖLAITOKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 18 PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.11.2010 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 18. KAUPUNGIN- OSAN KORTTELI 5, TONTIT 11 JA 13, HOLMINKATU 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 18. kaupunginosan asemakaavan muutos Kaavan tunnus: 18/17 Kaavan päiväys:20.5.2009

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO LUONNOS 01.09.2015 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 334, tiloja 214-406-2-117 ja 214-406-2-542 sekä puistoaluetta koskeva asemakaava ja asemakaavan muutos. 214005182 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, kortteli 615

Asemakaavan muutos, kortteli 615 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI Asemakaavan muutos, kortteli 615 Kaavaselostus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 5.10.2012 P195-P19523 Kaavaselostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA SEKÄ SOKOJANTIETÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS PUJOTIEN ETELÄPÄÄ JA TILA 404-40-0 SEKÄ SOKOJANTIETÄ 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee Kallisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS L O V I I S A ANTINKYLÄNTIEHEN RAJAUTUVAN KORTTELIN 731, KORTTELIN 787 OSAN SEKÄ PUISTO- JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: ANTINKYLÄNTIE

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos

GOLFKLUBIN asemakaavamuutos GOLFKLUBIN asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tämä asiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), joka on kunnan esitys yhteistyöstä osallisille. Se määrittelee asemakaavan

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5

ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 1 (9) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRJÖNKATU 4 JA AARNENKATU 5 SELOSTUS NRO 522 2 (9) 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus

Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Akm 230: Antinkankaan koulun asemakaavan muutos, ehdotus Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin 8.3.2016 Antinkankaan koulun asemakaavan muutosehdotus on ollut MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS 10.8.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 2.11.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 10. PÄIVÄNÄ ELOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasa Vähäkyrö kk. Hiiripellontie. OAS 1 Plan-Ark Oy Kaava nro 1048 ALUE: VÄHÄKYRÖ KIRKONSEUTU. HIIRIPELLONTIEN JA HAARAJOENTIEN LIIKENNEALUEET JA NIIDEN VIEREISET KORTTELI-, PUISTO-, HAUTAUSMAA-, JA KATUALUEET.

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE

ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS, YHDYSTIEN TEOLLISUUSALUE KORTTELI 221 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 24.10.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Köylypolvi 432 KORTTELI 221 TONTIT 1 ja 2 Kaavan laatija REJLERS

Lisätiedot