TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET"

Transkriptio

1 TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET JOUTSENO TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 1

2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET... 7 YLEISET JÄRJESTYSOHJEET... 8 Kulku tehdasalueella ja poistuminen...8 Aluevalvonta...9 Ajolupa...9 Kuljetuslupa Pysäköinti Alkoholi ja huumaavat aineet...11 Valokuvaaminen tehdasalueella...11 Tupakointipaikat...11 Ruokailu...11 TYÖTURVALLISUUSKORTTI...12 TURVALLISUUDEN YLEISPEREHDYTYS...12 TYÖNOPASTUS...13 TYÖSKENTELY JA LIIKKUMINEN PROSESSIALUEILLA...13 TERVEYDELLE VAARALLISTEN AINEIDEN MERKINNÄT...14 HÄTÄILMOITUKSET...15 TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA...15 TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA...16 ENSIAPU...18 HÄLYTYSMERKIT YHTEYDENPITO TEHDASTILOISSA...21 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT MENETTELYTAVAT RIKKOMUSTILANTEISSA HENKILÖSUOJAIMET Silmiensuojaimet...23 Kuulonsuojaimet...23 Turvakengät...23 Suojakypärät...24 Huomioliivit METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

3 SISÄLLYSLUETTELO Hengityksensuojaimet...24 Suojakäsineet...24 PROSESSIVAARAT TEHDASALUEEN KARTTA LUVANVARAISET TYÖT Kemikaali- ja putkistotyöt...28 Säiliötyöt...30 Tulityöt ja kattotulityöt...30 Tulityöt laite- ja sähkötiloissa...32 Työt räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa...33 TELINE JA TIKASTYÖT...34 Työtelineet...34 Putoamisen estävät suojarakenteet...34 Työpukit ja tikkaat...34 Turvavaljaat...35 Nosto-, nosturi- ja hissityöt...35 Sähköturvallisuus ja vahinkokäynnistyksen esto...36 SÄTEILYTURVALLISUUS JA TYÖT SÄTEILY LÄHTEILLÄ...37 TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA TURVALLINEN TYÖSKENTELY Käsinnosto- ja siirtotyöt...39 YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN...41 TUOTETURVALLISUUS TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT Kaasuhälytys...43 Suojautuminen...43 JÄRJESTYS JA SIISTEYS JÄTEOPAS TIETOTURVALLISUUS...47 TURVALLISUUSPÄTEVYYDET HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT TARPEELLISET PUHELINNUMEROT TYÖKOHTAINEN RISKINARVIOINTI TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 3

4 JOHDANTO JA TURVALLISUUSPERIAATTEET YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE Metsä Fibren tavoite on olla halutuin korkealaatuisen sellun ja asiakkaiden liiketoimintaa tukevien palveluiden toimittaja. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää korkeaa turvallisuustasoa kaikessa toiminnassamme. Selkeä tavoitteemme onkin saavuttaa nolla työtapaturmaa -taso, mikä koskee niin omaa henkilöstöä kuin kaikkia palvelutoimittajiamme. Olemme ottaneet käyttöön turvallisuusjohtamisen periaatteet, joiden avulla olemme saavuttaneet hyviä tu loksia. Olemme nousseet metsäteol lisuuden kärkitason yritykseksi työturvallisuudessa. Turvallisuus tason ylläpitäminen ja parantaminen edellyttää kuitenkin meiltä kaikilta Metsä Groupin työntekijöiltä ja yhteistyökumppaneilta yhä vahvempaa sitoutumista turvallisuuskulttuuriin. Meidän kaikkien vastuulla on varmistaa turvalliset työskentelytavat kaikissa olosuh teissa. Jokaisen tehdasalueella työskentelevän vastuu on noudattaa ohjeita, havainnoida vikoja ja puutteita, ilmoittaa niistä ja ennen kaikkea poistaa vaaran aiheuttajat. Turvallisuusoppaamme antaa suuntaviivat turvalliselle työskentelylle. Tarkempia ohjeita saat yrityksemme esimiehiltä ja yhdyshenkilöiltä. Tervetuloa työskentelemään turvallisesti. Uskon, että saavutam me yhteisen tavoitteemme. Ismo Nousiainen Tuotantojohtaja 4 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

5 JOHDANTO JA TURVALLISUUSPERIAATTEET JOHDANTO Turvallisuusoppaamme sisältää ohjeita ja määräyksiä työskenneltäessä Metsä Fibren tehdasalueella ja yhtiön omistamissa kiinteistöissä. Jokaisen alueella työskentelevän tulee noudattaa turvallisuusoppaan ohjeita riip pumatta siitä, kuka on hänen työnantajansa. Tehdasalueella toimivien yritysten tulee huolehtia siitä, että heidän henkilöstönsä tuntee oppaamme sisällön ja noudattaa sitä. Tarvittaessa tehtaan edustaja toimittaa työskentelyyn liittyviä tarkennettuja ohjeita. Turvallisuusoppaan ohjeet eivät poista eivätkä vähennä niitä velvoitteita, joita Suomen laki tai alempiasteiset määräykset antavat. Tehtailla työskentelemisen edellytyksenä on, että turvallisuuden yleisperehdytys ja työturvallisuuskortti ovat voimassa. TURVALLISUUS- PERIAATTEET Metsä Fibren suunnitelmallinen toimintatapa perustuu onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja toiminnan jatkuvaan parantami seen. Yhtiö on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä viranomaismääräyksiä. Työyhteisössä tavoitteemme on, että kaikki tunnistavat omaan työtehtävään liitty vät turvallisuusvaikutukset. Korostamme, että jokaisella on velvol lisuus sekä mahdollisuus vaikuttaa turvallisuuteen tehdasalueella. Turvallisuusjärjestelmät ovat osa yhtiön toimintajärjestelmää, jonka toiminta todennetaan johdon katselmuksilla kerran vuodes sa. Sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa arvioidaan säännöllisesti turvallisuuden kehittymistä tehtailla. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 5

6 TURVALLISUUSPERIAATTEET Turvallinen toimintatapa on myös taloudellisesti kannattavaa. Turvalli suuden toimintaohjelmat, joissa määritellään päämäärät, turvalli suustavoitteet sekä suunnitelmat niiden saavuttamiseksi, laaditaan vuodeksi kerrallaan ja niiden toteuttamista seurataan turvallisuus toimikunnissa ja kuukausittain johtoryhmissä. Turvallisuusjohtamisesta vastaa linjaorganisaatio. Turvallisuus- ja palosuojeluorganisaatiot toimivat asiantuntijoina omilla vastuu alueillaan. Säännölliset turvallisuuskierrokset ja riskien arvioinnit varmistavat turvalliset työolosuhteet. Kartoitamme henkilöstömme työolosuhteita säännöllisesti työpaikkaselvityksillä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Turvallisuushavainnot muodostavat merkittävän osan ennakoivaa turvallisuustyötämme. Käsittelemme jokaisen havainnon tehtaiden aamupalavereissa ja määritämme välittömästi korjaavat toimenpiteet. Seuraamme toimenpiteiden toteutusta tiukasti. Mahdollisten tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnalla määritämme aina korjaavat toimenpiteet vastaavien tapausten ehkäisemiseksi. Esimiesten toteuttamilla turvavarteilla varmistamme hyvän tiedonkulun ja meidän jokaisen aktiivisen turvallisuusasenteen. Annamme säännöllisesti turvallisuuskoulutusta henkilöstöllemme. Huomioimme koulutuksessa myös ulkopuoliset alihankkijat ja yhteistyökumppanit. Turvallisuustiedottamista ohjaa avoimuus. Tiedotamme turvallisuusasioista säännöllisesti sekä omalle että yhteistyökumppanien henkilöstölle. 6 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

7 TURVALLISUUSTAVOITTEET TURVALLISUUS- TAVOITTEET Metsä Fibren tavoitteena on nolla työtapaturmaa sekä oman henkilökunnan että yhteistyökumppaneiden osalta kaikilla tehtailla. Tavoitteemme on toimia ennakoivasti. Epäkohtiin on puututtava siten, ettei vaaratilanteita ja tapaturmia tapahdu. Turvallinen työympäristö luo edellytykset toteuttaa yhtiömme perustehtävää tehokkaasti. Työturvallisuusjohtaminen on tärkeä osa operatiivista johtamista. Vastuu turvallisuuden varmistamisesta kuuluu meille kaikille. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 7

8 YLEISET JÄRJESTYSOHJEET YLEISET JÄRJESTYSOHJEET KULKU TEHDASALUEELLA JA POISTUMINEN Säännöllisesti tehdasalueella liikkuvien kulku tehdasalueen porteista tapahtuu tunnistimen avulla. Se on henkilökohtainen kulkulupa tehdasalueelle ja on käytössä henkilö- ja ajoneuvoliikenteessä. Perustelluista syistä voidaan myöntää tunnistin, joilla säännöllisesti tehdasalueella liikkuvat avaavat portit omatoimisesti. Työkomennuksen alkaessa tehtaalla työtä tekevät yritykset toimittavat luettelon työskentelemään tulevista henkilöistä ko. Metsä Fibren tehtaan nimetylle henkilölle. Tilapäisesti tehdasalueella liikkuvat henkilöt ja tavaratoimituksia toimittavat ajoneuvot soittavat portilla olevaan numeroon ja esittävät asiansa sekä yhteyshenkilönsä. Ilmoitus tehdään myös tehdasalueelta poistuttaessa. Tehdasalueella työskentelevillä palvelutoimittajilla tulee olla näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. 8 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

9 YLEISET JÄRJESTYSOHJEET ALUEVALVONTA Tehdasaluetta, portteja ja prosessikohteita seurataan muun muassa tallentavan videovalvonnan avulla. Tehdasalueella ovat voimassa yleiset ja liikennemerkein osoitetut liikennesäännöt ja nopeusrajoitukset, joiden noudattamista valvotaan. Rautatien tasoristeyksien ylityksissä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja liikennemerkin osoittaessa myös pakollisia pysähtymisiä. Tehtaan edustaja voi kieltää tehdasalueelle pääsyn henkilöiltä, jotka ovat menetelleet epärehellisesti, hyvien tapojen vastaisesti tai jotka ovat rikkoneet työmaa- tai turvallisuusohjeita. Ilkivalta ja muu rikollinen toiminta ilmoitetaan poliisille. AJOLUPA Ajoneuvoliikenne tehdasalueella rajoitetaan vain välttämättömiin kuljetuksiin eli tavaraliikenteeseen, pakollisiin korjaustarvikkeita ja työkaluja kuljettaviin ajoneuvoihin. Kyseisille kulkuneuvoille myönnetään tuulilasissa näkyvillä pidettävä ajolupa, joka voi olla lyhytaikainen tai määräaikainen. Ajoneuvo on tehdasalueella aina sen haltijan vastuulla. Luvat ja tunnistimet palautetaan työn päätyttyä erikseen määriteltyyn paikkaan. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 9

10 YLEISET JÄRJESTYSOHJEET KULJETUSLUPA Tavaran poiskuljetukseen tarvitaan tavaran luovuttajan valtuuttaman henkilön erillinen kirjallinen lupa. Kuljetuslupa tai työkalulainaustosite jätetään erikseen määriteltyyn paikkaan. Ulkopuolinen toimittaja voi antaa luvan omien tavaroiden viennistä. Tarvittaessa poistuvia ajoneuvoja ja henkilöitä voidaan tarkastaa yhtiön omaisuuden luvattoman poisviennin estämiseksi. PYSÄKÖINTI Autojen paikoitus on sallittu vain merkityillä paikoitusalueilla. Kulkutiet ja hätäpoistumistiet samoin kuin ensiapukaluston, hätäsuihkujen, sähkökeskusten ja alkusammutuskaluston edustat on pidettävä vapaana kulkuesteistä. Tehtaan omalle henkilöstölle on varattu pysäköintialueelta merkityt lämpöpistokepaikat. Asuntovaunuissa ja -autoissa asuminen on kielletty pysäköinti- ja tehdasalueilla. Ulkopuoliselle työvoimalle on varattu pysäköintialueet P3 ja P4 Haukilahdentien varressa sekä Teollisuustien pysäköintialue P5, jossa on myös pysäköintipaikkoja vieraille. Lisäksi tehtaan vieraille on varattu lyhytaikaiseen pysäköintiin pääportin läheisyydessä oleva pysäköintialue P1. Liikuttaessa Mittaportille taikka Metsä Boardin kemihierretehtaalle, on parasta käyttää Teollisuustien liikennereittiä pysäköintialueelle P5, josta on myös jalankulkureitti tehdasalueelle. Tällöin edellä mainittujen yritysten edustajat vastaanottavat suoraan vieraansa. 10 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

11 YLEISET JÄRJESTYSOHJEET ALKOHOLI JA HUUMAAVAT AINEET Alkoholin tai muiden huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen tehdasalueella on ehdottomasti kielletty. Työkunnon seurantaa suoritetaan tehdasalueella tarvittaessa. Päihtyneenä tavattu henkilö poistetaan heti tehdasalueelta. VALOKUVAAMINEN TEHDASALUEELLA Valokuvaaminen tehdasalueella ilman lupaa on kielletty. TUPAKOINTIPAIKAT Tupakointi on kielletty sisä- ja ulkotiloissa muualla kuin tähän tarkoitukseen merkityillä tupakointipaikoilla. Tehdasalueella noudatetaan voimassa olevia tupakkalain määräyksiä. RUOKAILU Henkilöstöruokalan aukioloajat ovat näkyvillä ruokalassa. Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan erikseen. Henkilöstöruokalaa ovat oikeutettuja käyttämään kaikki tehdasalueella työskentelevät toimijat. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 11

12 TYÖSKENTELY TEHTAAN ALUEELLA TYÖTURVALLISUUS- KORTTI Työskentely Metsä Fibren tehdasalueella edellyttää voimassaolevaa työturvallisuuskorttia. TURVALLISUUDEN YLEISPEREHDYTYS Kaikille tehdasalueella työskenteleville pidetään turvallisuuden yleisperehdytys, joka on voimassa suorituspäivästä kaksi vuotta. Yleisperehdytyksessä käydään läpi tehdasalueella noudatettavat yleiset turvallisuusohjeet ja niiden soveltaminen. Yleisperehdytyskoulutuksen voi suorittaa itsenäisesti internetissä. 12 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

13 TYÖSKENTELY TEHTAAN ALUEELLA TYÖNOPASTUS Ennen työskentelyn aloittamista työnvalvoja käy läpi työkohteen mahdolliset turvallisuusnäkökohdat ja -riskit työn suorittajan kanssa. Myös prosessin olosuhteiden muutokset huomioidaan. Työstä on tehtävä työkohtainen riskinarviointi, missä käytetään apuna Metsä Groupin riskinarviointilomaketta tai vastaavaa. Työnvalvoja antaa tarvittavat kirjalliset luvat ja käy läpi luvassa edellytetyt ennakoivat turvallisuustoimet työntekijän kanssa. Työnvalvoja huolehtii, että luvan ehdot on ymmärretty, ja että niitä noudatetaan. Työnvalvojalle kuuluu työolosuhteiden ja oikeiden työtapojen valvonta työn edetessä. TYÖSKENTELY JA LIIKKUMINEN PROSESSI- ALUEILLA Liikkuminen ja työskentely tehtaan prosessialueilla edellyttää aina lupaa. Jokaisen prosessialueella työskentelevän tai siellä liikkuvan tulee ilmoittautua valvomoon ennen ja jälkeen työskentelyn tai liikkumisen. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 13

14 TERVEYDELLE VAARALLISET AINEET TERVEYDELLE VAARALLISTEN AINEIDEN MERKINNÄT Keltaiset ovat vanhoja merkkejä, jotka ovat muuttumassa uusiksi siirtymäajan jälkeen. Myrkyllinen / Erittäin myrkyllinen Ärsyttävä / Haitallinen Syövyttävä Hapettava Helposti syttyvä / Erittäin helposti syttyvä Ympäristölle vaarallinen 14 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

15 HÄTÄILMOITUKSET JA TULIPALOTILANNE HÄTÄILMOITUKSET Hätänumero 112 Hätäilmoitus vuoroinsinöörille puhelinnumeroon Hätäilmoitus etävalvomoon puhelinnumeroon TOIMINTA TULIPALOTILANTEISSA PELASTA vaarassa olevat ja estä välittömät lisävahingot SAMMUTA käyttämällä alkusammuttimia ja paloposteja HÄLYTÄ lähimmästä palohälytyspainikkeesta tai soittamalla numeroon 112 RAJOITA ja estä palon leviäminen sulkemalla ovet, luukut ja ikkunat OPASTA pelastuslaitos paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtumasta Alkuisku palon sammuttamiseksi on oltava riittävän tehokas. Älä viivyttele hälytyksen antamisessa, jos tilanne tuntuu vähänkin uhkaavalta. Anna tarvittaessa hätäensiapua. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 15

16 TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA TAPATURMAN VARALTA JOKAISEN TULEE ENNAKKOON SELVITTÄÄ ITSELLEEN työpaikan yleisimmät vaaratekijät hätäilmoituksen teko ensiapuvälineet ensiapukaappien sijainti ja sisältö lähin puhelin TOIMINTAJÄRJESTYS ENSIMMÄISENÄ ONNETTOMUUSPAIKALLE SAAPUVALLE 1. Arvioi tilanne harkinta on usein paljon tärkeämpää kuin nopeus selvitä mitä on tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve 2. Pelasta lähesty vaarallista kohdetta harkiten vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä pelasta ensin hengenvaarassa olevat 3. Tee hätäilmoitus soita hätänumeroon 112 anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta (osasto, taso, ovinumero, pilarinumero) 16 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

17 TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA 4. Estä lisäonnettomuudet 5. Jatka ensiavun antamista aseta tajuton potilas kylkiasentoon tarkkaile tajunnantasossa tapahtuvia muutoksia, älä anna tajuttomalle tai sokkipotilaalle mitään suuhun pidä potilas lämpimänä huopien tai muun sellaisen avulla rauhoita potilasta ja ympäristöä älä turhaan liikuttele vaikeasti loukkaantunutta ellei jokin ympäristöstä johtuva vaara siihen pakota SOKKI muista sokin mahdollisuus anna sokin oireenmukainen ensiapu TAJUNTA selvitä tajunnan taso tarkkaile siinä tapahtuvia muutoksia PALOVAMMA jäähdytä palovammapotilasta huuhtelemalla palovammaa viileällä vedellä minuuttia. Laajoissa palovammoissa vain pikainen jäähdytys ja potilas välittömästi hoitoon. KEMIKAALIVAMMAT, KEMIKAALI- ROISKEET IHOLLE TAI SILMIIN huuhtele potilaan vammoja hätäsuihkun tai silmäsuihkun alla minuuttia keskeytyksettä ennen jatkohoitoon lähettämistä. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 17

18 ENSIAPU ENSIAPU ANNA HÄTÄENSIAPU 1. Hengitys varmista aina ensimmäiseksi, hengittääkö potilas huolehdi, että hengitystie pysyy auki aloita tarvittaessa puhalluselvytys 2. Sydämen toiminta tunnustele kaulavaltimosta, toimiiko sydän aloita tarvittaessa painantaelvytys 3. Elvytys aikuisella 30 painallusta suorin käsivarsin kohtisuoraan alaspäin ja 2 puhallusta riippumatta auttajien määrästä tyrehdytä vuoto painamalla tai puristamalla raaja kohoasentoon. Sido vuotokohtaan paineside. 5. Tee hätäilmoitus soittamalla hätänumeroon 112 anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta 6. Jatka ensiavun antamista 18 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

19 ENSIAPU SOITTAMINEN HÄTÄNUMEROON SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA. VASTAA KYSYMYKSIIN. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN.! LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI LUVAN. Yleisöpuhelimesta voit soittaa hätänumeroon ilman rahaa. Matkapuhelimesta soittaessasi et tarvitse suuntanumeroa. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 19

20 HÄLYTYSMERKIT HÄLYTYSMERKIT 1 min. Yleinen vaaramerkki Vaara ohi -merkki 1 min. Kaasuhälytys Soodakattilan vaaratilanne Vilkkuu vaaratilanteen ajan Kaasuvaara 20 s Koneet käynnistyvät Kaasuhälytyksen sattuessa poistu välittömästi työkohteestasi lähimpään valvomoon tai ulkotiloissa sivutuuleen. Ilmoittaudu työnjohtajallesi tai Metsä Fibren valvomoon. Ulkohälyttimien koestus: Jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12 annetaan ulkohälyttimillä 7 sek ajan tasainen äänimerkki. 20 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

21 YHTEYDENPITO TEHDASTILOISSA YHTEYDENPITO TEHDASTILOISSA Tehdastiloissa ja prosessilaitteilla työskenneltäessä on ennen työskentelyn aloittamista varmistettava, että kyseisen alueen valvomossa ollaan työstä tietoisia työhön on saatu lupa Metsä Fibreltä, erikoistapauksissa kirjallisena kohteen vaarat on tunnistettu ja niihin on varauduttu palonilmaisimet on tarvittaessa irtikytketty Parhaiten varmistaminen onnistuu henkilöiden työkohteessa tapahtuvassa keskustelussa. Onnettomuustapauksissa soitetaan yleiseen hätänumeroon 112, josta tarvittaessa hälytetään aluepelastuslaitos ja tehtaan työpaikkasuojelu. Järjestä opastus hälytysajoneuvoille onnettomuuspaikalle. Merkittävistä poikkeuksellisista tapahtumista on kerrottava viipymättä Metsä Fibren yhdyshenkilölle. Mahdollinen tiedottaminen medialle tapahtuu Metsä Fibren toimesta. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 21

22 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET JA VASTUUT Toimittajalla tulee olla voimassa kaikkien lakien ja määräysten edellyttämät kyseisiin toimituksiin ja töihin liittyvät kelpoisuus-, oleskelu- ja työluvat. Tehdasalueella työskentelevien henkilöiden on noudatettava työpaikalla voimassa olevia turvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä. Toimittajan tulee nimetä työpaikalle vastaava työnjohtaja. Palvelutoimittaja saa käyttää vain tilaajan hyväksymiä aliurakoitsijoita. Toimittaja vastaa aliurakoitsijoittensa perehdyttämisestä sekä siitä, että aliurakoitsijat noudattavat ohjeita ja määräyksiä. Jokainen toimittaja on työn aikana velvollinen huolehtimaan oman työkohteensa siisteydestä ja järjestyksestä. Metsä Fibren yhteistyökumppaneiden on tiedotettava omista tapaturmista, vaaratilanteista ja ympäristöhavainnoista tehtaan alueasiantuntijalle ja vuoroinsinöörille välittömästi. Tilanteen vaatiessa yhteistyökumppani yhdessä Metsä Fibren tehtaan viestintävastuullisen kanssa ryhtyy viestinnällisiin toimenpiteisiin. 22 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

23 MENETTELYTAVAT RIKKOMUSTILANTEISSA MENETTELYTAVAT RIKKOMUSTILANTEISSA Jokaisessa Metsä Fibren yksikössä toteutetaan yhteisesti määriteltyä menettelytapaohjetta turvallisuusohjeiden rikkomustapauksia varten. Lähtökohtana on, että esimiehet varmistavat perehdytyksen, koulutuksen, ohjauksen sekä valvonnan avulla, että kukaan ei toimi turvaohjeiden vastaisesti. Turvallisuusohjeiden rikkomustapauksissa toimijoiden osalta ei oteta kantaa heidän työsuhteeseensa, vaan ainoastaan siihen, sallitaanko heidän työskentelevän Metsä Fibren tehdasalueella. HENKILÖSUOJAIMET HENKILÖSUOJAIMET SILMIENSUOJAIMET Suojalaseja on käytettävä aina prosessitiloissa sekä kuorimon ulkoalueella. Lisäksi kasvovisiiriä on käytettävä aina kun työskennellään kemikaalien tai kuumien aineiden kanssa. Käyttöä osoittavat kilvet ovat alueille johtavissa käyntiovissa. KUULONSUOJAIMET Kuulonsuojaimia on käytettävä liikuttaessa ja työskenneltäessä tehtaan sisällä prosessitiloissa. TURVAKENGÄT Turvakenkiä on käytettävä työskenneltäessä tehdasosastoilla ja ulkoalueilla. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 23

24 HENKILÖSUOJAIMET SUOJAKYPÄRÄT Suojakypärää on käytettävä aina prosessi- ja tuotantotiloissa. Tarvittaessa annetaan tarkempia ohjeita. HUOMIOLIIVIT Huomioliiviä tai huomiovaatetta on käytettävä työskenneltäessä selluvarastossa, puukentällä ja satama-alueella. Muualla sen käyttöä suositellaan. HENGITYKSENSUOJAIMET Kyltein merkityissä kohteissa on käytettävä P3- luokan hengityssuojaimia. Uusia suojaimia on saatavilla tarvikevarastosta ja jätevedenpuhdistamolla olevista laatikoista. Käytetyt suojaimet on palautettava kilven vieressä olevaan laatikkoon. Klooridioksidilaitoksella työskenneltäessä ja liikuttaessa tulee olla mukana henkilökohtainen hengityssuojain tai poistumisnaamari. SUOJAKÄSINEET Työkohtaisen riskienarvioinnin perusteella työhön tulee valita oikeanlaiset suojakäsineet. Töissä, joissa on viiltovaaran riski, on käytettävä viiltosuojahansikkaita. 24 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

25 PROSESSIVAARAT PROSESSIVAARAT Suurimmat vaarat tehtaalla ovat kemikaalit ja korkeissa paineissa sekä lämpötiloissa olevat muut prosessiaineet. Prosessilaitteita ohjataan kaukovalvotusti valvomoista, joten varaudu myös vahinkokäynnistyksen mahdollisuuteen. Kemikaalien lastaus- ja purkupaikat ovat kameravalvottuja. Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät valvomoista. Vaaraa aiheuttavat myös laitteet, koneet ja kuljettimet, jotka ovat kaukokäytön piirissä ja voivat käynnistyä automaattisesti tai kauko-ohjauksella. Aina ennen työn aloittamista huolehdi siitä, että työkohteessasi oleva laite on siinä tilassa, ettei vahinkokäynnistyminen ole mahdollista. Joillakin osastoilla ja työkohteissa on rikkivetyvaara. Näillä osastoilla on vaaran toteamiseksi automaattinen hälytysjärjestelmä ja punaiset varoitusvalot. Lisäksi vaara-alueilla työskenteleviltä voidaan edellyttää henkilökohtaista hälyttävää mittalaitetta. Prosessitiloissa tarvittavat suojaimet on kyltein opastettu, mutta käytä lisäksi työn vaatimia suojaimia. Seisokkien aikana annetaan suojaimista erityismääräyksiä, joten tutustu seisokkitiedotteisiin. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 25

26 TEHDASALUEEN KARTTA TEHDASALUEEN KARTTA Saimaa 30 P P Tehdaskonttori a Massatehdas Happitehdas Voimala (soodakattila) Valkolipeälaitos (kaustistamo) Haihduttamo Kuivaamo Selluvarasto Polysulfidilaitos Klooridioksidilaitos Kuivuri 15b Kaasutin Korjaamo Maakaasukattila Teollisuuslaituri Kuorimo Vanha kuorimo/paloasema Puun- ja hakkeenkäsittely Jätevesipuhdistamo Raakaveden pumppaamo 24 Satamavaaka 25 Rautatievaaka 26 Tulovaaka 27 Paluuvaaka 28 AVM-halli (puun tilavuusmittaus) 29 Jäteveden tulopumppaamo 30 Kompressoriasema Metsä Board Kaukoranta edustuskerho Väestönsuojat 110 kv kytkinkenttä Szepaniak toimitilat PYSÄKÖINTIALUEET P1 P2 P3 P4 P5 P 18 P 23 P 7 26 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

27 TEHDASALUEEN KARTTA P 28 Teollisuustie P 21 P 32 P 4 P a P P P P 9 P 15b 10 P P 13 P 12 P4 P3 P 37 Haukilahdentie Ahvenlammentie Raiteisto Aita Joutseno -Imatra Raskas tavaraliikenne (kuorma-autot) Kevyt tavaraliikenne Henkilöliikenne 35 LPR 0 50 m TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 27

28 LUVANVARAISET TYÖT LUVANVARAISET TYÖT Seuraavat työt edellyttävät erityislupaa, tarkastuskäytäntöä tai pätevyyttä tulityöt katto- ja vedeneristysalan tulityöt työt räjähdysvaarallisissa Ex-tiloissa painelaitekorjaukset säiliötyöt ja työskentely kanaaleissa ja kaivannoissa telinetyöt nostotyöt henkilönostot työt säteilylähteillä sähkötyöt nosturi- ja hissityöt nestekaasulaitteistoon liittyvät työt kaivuutyöt tehdasalueella ja maakaasulinjojen läheisyydessä Trukilla ajo ja henkilönostimen käyttö edellyttää työnantajalta saatavaa kirjallista lupaa. Töihin ryhdyttäessä on oltava yhteydessä kyseisellä alueella toimiviin vastuuhenkilöihin. Kattilalaitoksilla työskenneltäessä noudatetaan erikoisturvallisuusohjeita. KEMIKAALI- JA PUTKISTOTYÖT Tehdasalueella käytetään useita vaarallisia kemikaaleja. Jokaisen on noudatettava aina prosessialueilla liikuttaessa kemikaalien vaarois 28 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

29 LUVANVARAISET TYÖT ta annettuja ohjeita ja merkintöjä. Tehdastiloissa ja niiden ulkoovilla olevia varoitusvaloja ja äänisignaaleita tulee seurata. Ennen asennus-, huolto- tai korjaustöiden aloittamista tulee työtä tekevien varmistaa, että allamainitut turvallisuuteen liittyvät asiat on aina suoritettu. työhön on saatu kirjallinen tai suullinen lupa kyseisen alueen vastuuhenkilöltä kohteen laitteistot on tyhjennetty ja huuhdeltu mahdolliset pitoisuusmittaukset on suoritettu oikeat venttiilit on suljettu ja laipoitukset tehty tarkastustoimien jälkeen on säiliökohtainen lupa laitettu sille varattuun koteloon sähkönsyöttö on järjestetty säiliötöiden mukaisesti säiliötöissä työskenneltäessä sähkötyökalut ovat ohjeenmukaiset säiliöissä työskentelyn turvallisuutta valvomaan on nimetty luukkuvahti TYÖNTEKIJÄN ON PUKEUDUTTAVA SEURAAVIIN SUOJAVARUSTEISIIN: 1. Laitteiden aukaisuvaihe, jossa on suuri roiskevaara kasvosuojain, silmiensuojaimet ja kypärä suojaesiliina tai -haalari tai sadeasu pitkävartiset suojakäsineet kemikaalien kestävät suojasaappaat 2. Aukaisun jälkeen, jolloin on vähäinen roiskevaara silmiensuojaimet, kasvosuojaimet ja kypärä muut tarpeelliset suojavarusteet TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 29

30 LUVANVARAISET TYÖT Kemikaalitöissä on aina käytettävä kasvojensuojainta. Tehdastiloihin on sijoitettu hätä- ja silmäsuihkuja sekä silmänhuuhtelupulloja, joiden sijainti on selvitettävä ennen töiden aloittamista. SÄILIÖTYÖT Työskenneltäessä säiliöissä, kanaaleissa tai ahtaissa tiloissa, joissa vaaraa voivat aiheuttaa säiliöön tai työhön liittyvät aineet, hapenpuute, sähköenergia, kiinteä tai liikuteltava laite tai muu sellainen, on noudatettava säiliötyöohjeita. Kopio säiliötyöluvasta sijoitetaan työkohteeseen. Vaarallisiksi luokitelluille säiliöille on olemassa säiliöiden erotusohjeet. Kirjallisen säiliötyöluvan antaa ja sen perusteella määrätyt turvallisuustoimenpiteet hyväksyy ja tarkastaa Metsä Fibren asiantuntija. Säiliössä työskentelyn turvallisuutta valvoo nimetty luukkuvahti. TULITYÖT JA KATTOTULITYÖT Tehdasalueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina tulityövalvontasuunnitelman mukaista kirjallista tulityölupaa. Kattotulitöissä noudatetaan omaa lupakäytäntöä. Ennen tulitöiden aloitusta tulee tulitöitä tekevän perehtyä tulityösuunnitelmaan työn turvalliseksi suorittamiseksi. Katto- ja vedeneristysalan tulityöluvan saa antaa vain kyseisen kortin omaava henkilö. Työnsuorittajalla tulee olla voimassaoleva katto- ja vedeneristysalan tulityökortti. 30 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

31 LUVANVARAISET TYÖT Voimassa oleva tulityökortti vaaditaan kaikilta tulitöiden tekoon osallistuvilta sekä myös valvontaa tai jälkivartiointia suorittavilta henkilöiltä. Tilapäisellä tulityöpaikalla noudatetaan tehtaalla laadittua tulitöiden valvontasuunnitelmaa sekä voimassa olevaa kansallista tulitöiden paloturvallisuusstandardia SFS ENNEN TÖIDEN ALOITTAMISTA TULEE OLLA vaarat on tunnistettu ja niihin on varauduttu tehtaan vastuuhenkilön antama kirjallinen tulityölupa työpaikalla on oltava tulityöluvan edellyttämä alkusammutuskalusto, kuitenkin vähintään yksi 43A 183B C teholuokan käsisammutin ja välittömässä läheisyydessä toinen vastaava sammutin. Käsisammuttimen voi korvata pikapalopostilla. tilapäisten tulitöiden suojauksia varten on tehdasosastoilla palamatonta suojakangasta, joka on kaikkien alueella työskentelevien käytössä TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 31

32 LUVANVARAISET TYÖT työtilan kaasupitoisuus on tarvittaessa mitattava ja työtila tuuletettava tulityön vartioinnista vastaa työn tekijän edustaja ellei erikseen muuta sovita, jälkivartiointiaika tulityön päättymisen jälkeen on vähintään yksi tunti. Vakituisten tulityöpaikkojen sijainnit on merkattu tulityösuunnitelmaan. TULITYÖT LAITE- JA SÄHKÖTILOISSA Laite- ja sähkötilat on varustettu automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä. Hälytykset välittyvät suoraan hätäkeskukseen, tehtaan valvomoon sekä työpaikkasuojelun henkilöille. Erheellisten hälytysten välttämiseksi tulee tulitöiden tekijän varmistaa tehtaan edustajalta, että kyseisen tilan paloilmaisin on irtikytketty ennen tulitöihin ryhtymistä. Vastaavasti ilmaisimen päällekytkentä tulee varmistaa heti tulityön päätyttyä. 32 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

33 LUVANVARAISET TYÖT TYÖT RÄJÄHDYSVAARALLISISSA EX-TILOISSA Ex-merkityissä räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentely on luvanvaraista. VÄHIMMÄISVAATIMUKSET RÄJÄHDYSVAARALLISISSA TILOISSA TYÖSKENNELTÄESSÄ: työnantaja antaa työntekijöille riittävää ja asianmukaista räjähdyssuojelua koskevaa opastusta ja ohjausta työskenneltäessä on noudatettava tehtaan edustajan antamia ohjeita erikseen mainitut räjähdyssuojaustoimenpiteet on tehty ennen työn aloittamista erillinen lupa tehtaan edustajalta työn aloittamiseen Räjähdysvaralliset alueet on merkitty Ex-tilasta varoittavalla kyltillä. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 33

34 LUVANVARAISET TYÖT TELINE JA TIKASTYÖT TYÖTELINEET Telineen saa pystyttää, purkaa ja muuttaa vain henkilö, jolle on annettu telinetyökoulutus. Ennen käyttöönottoa ja muutosten jälkeen teline on tarkastettava ja tarkastus on dokumentoitava telinekorttiin. Lisäksi telineille on tehtävä viikkotarkastus. Vain tarkastettua telinettä saa käyttää. PUTOAMISEN ESTÄVÄT SUOJARAKENTEET Putoaminen on estettävä suojakaitein, suojakannella tai kulkuesteellä (vähintään 1,5 m reunasta), jos työpisteessä tai kulkureitillä on putoamisvaara aukoista tai reunan yli. Putoamisvaaran muodostavat esimerkiksi montut, aukot, katot, nosturiradat, ja muut suuret tasoerot. Tilapäisen suojakaiteen korkeuden on oltava vähintään metri. Suojakansi on merkittävä selvästi ja kiinnitettävä siten, ettei se siirry vahingossa paikoiltaan. TYÖPUKIT JA TIKKAAT Työpukeissa ja tikkaissa ei saa olla turvallisuutta heikentäviä vääntymiä tai lommoja ja tikkaiden liukuesteiden on oltava paikoillaan. Tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa käytetään suurta voimaa vaativia työkaluja eikä töissä, joissa on tikkaiden kaatumis- tai palovaara (esim. tulityöt). Nojatikkaiden käyttö on sallittu vain tilapäisenä kulkutienä, nostoapuvälineen irrotuksessa tai kiinnityksessä sekä muihin vastaaviin lyhytaikaisiin ja kertaluonteisiin töihin. Tikkaiden kaatuminen ja jalkojen luisuminen on estettävä, esimerkiksi: Varmistushenkilön avulla Kiinnittämällä tikkaiden ylä- tai alaosa Levityspalkilla 34 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

35 LUVANVARAISET TYÖT TURVAVALJAAT Turvavaljaita on käytettävä tilanteissa, joissa on mahdollisuus pudota yli kaksi metriä, ja putoamissuojausta ei voida muuten toteuttaa. NOSTO-, NOSTURI- JA HISSITYÖT Nostokoneiden, -laitteiden ja nostoapuvälineiden on oltava turvallisuusmääräysten mukaisia, asianmukaisesti merkittyjä, tarkastettuja ja huollettuja. Nosturin tai nostimen määräaikaistarkastus ei saa olla vuotta vanhempi. Nostolaitteessa on oltava merkittynä suurin sallittu kuorma. Henkilönostoista, vaarallisista ja kahdella tai useammalla nosturilla tehdyistä nostoista on tehtävä kirjallinen nostosuunnitelma ja nostureita saa käyttää vain koulutettu henkilöstö. Henkilönostoissa on nostokorissa käytettävä turvavaljaita. Henkilönostoihin on nimettävä nostotyön valvoja, jos käytetään trukkiin tai autonosturiin tarkoitettua henkilönostokoria. Erikseen määritettyjä nostureita saa käyttää vain ko. työhön koulutettu henkilö, joilla on kyseiseen tehtävään pätevyys. Nostoapuvälineet on tarkistettava silmämääräisesti ennen nostoa ja annettua tarkastusohjetta on noudatettava. Tarkastuksista tulee tarvittaessa olla pöytäkirja ja nostoapuvälineistä tulee löytyä lain hyväksymät merkinnät. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 35

36 LUVANVARAISET TYÖT Tarkastuksessa hylättyjä nostoapuvälineitä ei saa käyttää. Noston aikana on varmistettava, että vaara-alueella ei ole ihmisiä ja nostoalue on merkittävä esimerkiksi lippusiimalla tai järjestettävä vartiointi. SÄHKÖTURVALLISUUS JA VAHINKOKÄYNNISTYKSEN ESTO Ennen koneiden, laitteiden, putkistojen, säiliöiden ja automaatiolaitteiden korjaus- tai huoltotyötä on varmistettava, että tehtaan asiantuntija on tehnyt tarpeelliset turvallisuustoimet vahinkokäynnistämisen estämiseksi. Huomioi, että lähes kaikki koneet ja laitteet käynnistyvät automaattisesti ja kaukokäynnisteisesti. Varastoitunut mekaaninen energia on poistettava ennen töiden aloittamista esim. hydraulilaitteista. Vahinkokäynnistyksen esto: turvakytkin 0-asennossa lukitus henkilökohtaisella lukolla koekäynnistys Vain lukon laittaja saa poistaa lukon töiden valmistuttua. Sähköasennus- ja huoltotöiden teko on pieniä poikkeuksia lukuunottamatta sallittua vain sähkötöiden ammattilaiselta. Näitä poikkeuksia ovat esimerkiksi hehkulampun vaihto ja lämpöreleen kuittaus. Tehtaan sähkö- ja laitetiloissa liikkuminen ilman tehtaan asiantuntijaa on kielletty. Näissä tiloissa työskentelyyn on aina annettava riittävä työnopastus tehtaan asiantuntijan toimesta. Harkintansa mukaan asiantuntija valvoo työn suorituksen. 36 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

37 LUVANVARAISET TYÖT Tehtaan sähkölaitteiden käytössä on huomioitava, että käytettävien sähkölaitteiden on oltava sähköturvallisuusmääräysten mukaisia työskenneltäessä säiliössä tai muissa ahtaissa, sähköä johtavissa ympäristöissä, on noudatettava Metsä Fibren säiliöturvallisuusohjeessa mainittuja määräyksiä sekä sähköturvallisuusmääräyksiä moottoreiden ja muiden laitteiden kaapeleita ei saa irrottaa kuin sähköpätevyyden omaava henkilö sähkösyötön työkaluille saa ottaa vain työmaakeskuksista. Sähkölaitteiden liittäminen esimerkiksi valaistusverkkoon on ehdottomasti kielletty. Sulakkeiden vaihdon työmaa keskuksille saa tehdä vain sähköpätevyyden omaava henkilö. Sähkölaitteet tulee olla hyvässä kunnossa ja jokaisen tulee noudattaa opastettuja oikeita työskentelytapoja. Sähköammattilaisen tulee heti korjata vialliset sähkölaitteet ja vaurioituneet jatkojohdot. Lisäohjeita sähköturvallisuuden varmistamisesta saa tehtaan sähkötöiden johtajalta. SÄTEILYTURVALLISUUS JA TYÖT SÄTEILYLÄHTEILLÄ Tehtaalla käytetään radioaktiiviseen säteilyyn perustuvia mittauslaitteita, pääasiassa säiliöiden pinnan korkeuden mittaukseen ja lipeän tiheysmittaukseen. Ennen työskentelyn aloitusta mittauskohteen läheisyydessä on valmistettava, että säteilyturvallisuuden asiantuntija on sulkenut säteilylähteen ja antanut tarvittavat turvallisuusohjeet. Samoin on varmistettava, että säiliön ulkopuolella oleva säteilylähde on suljettu. Säteilylähteen sisältävien säiliöiden miesluukun viereen on asennettu varoituskilpi Sulje säteilylähde ennen säiliöön menoa. Jos säteilylähde joudutaan irrottamaan, siihen on saatava erikseen lupa säteilyturvallisuuden asiantuntijalta. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 37

38 SÄTEILYTURVALLISUUS JA TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA Varsinaiset säteilylähteet on varustettu suojilla, jotka rajaavat säteilyn vain mitattavan kohteen suuntaan. Suojan säteilytiessä on sulkija, jolla säteilysuoja saadaan täysin suljetuksi ja säteilyn annosnopeus laitteen ulkopuolella kaikkiin suuntiin määräysten mukaiseksi. TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA TYÖT SÄHKÖ- JA LAITETILOISSA Toimistorakennukset sekä laite- ja sähkötilat on varustettu automaattisella paloilmoitusjärjestelmällä. Hälytykset välittyvät suoraan hätäkeskukseen ja tehtaan valvomoon. Erheellisten hälytysten välttämiseksi tulee työn suorittajan varmistaa tehtaan edustajalta, että kyseisen tilan paloilmaisin on irtikytketty ennen tulityön aloittamista. Vastaavasti ilmaisimen päällekytkentä tulee varmistaa heti tulityön päätyttyä. 38 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

39 TURVALLINEN TYÖSKENTELY TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallisuustoiminnan tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen ja kehittävä työympäristö, jossa tapaturmat, aineelliset vahingot ja vaaratilanteet pyritään poistamaan ennakolta. Projekteissa, joissa työn kesto ja henkilömäärä edellyttää työsuojeluyhteistoimintaa, käynnistämisestä vastaa projektin johtaja. Työntekijöiden työsuojelun edustajana toimii työmaalle nimetty työsuojeluvaltuutettu. Työmaalle voidaan tarvittaessa perustaa tarkastusryhmä, joka raportoi havaitsemistaan puutteista korjausvastuussa oleville. Tapahtuneista tapaturmista, merkittävistä aineellisista vahingoista sekä vaaratilanteista on kaikissa tapauksissa ilmoitettava tehtaan edustajalle sekä työsuojeluvaltuutetulle. Tehtaan edustaja huolehtii siitä, että tarpeelliset tiedot ja ohjeet työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä välitetään toimittajalle. Jos koet itsesi epävarmaksi tai tiedät perehdyttämisen puutteelliseksi, ota yhteyttä esimieheesi tai tehtaan edustajaan. KÄSINNOSTO- JA SIIRTOTYÖT Nosto- ja siirtotyön työpisteet pitää järjestää niin, että kuormitus pysyy kohtuullisena ja että työntekijät tiedostavat ja tuntevat työn kuormitustekijät suhteessa omaan suorituskykyynsä. Keskeisiä kuormitustekijöitä ovat taakan paino, työasennot ja nostotiheys. Jos raskaita nostoja ei voida välttää tai poistaa eikä käytössä ole sopivia nostoapuvälineitä, tulee taakkaa mahdollisuuksien mukaan osittaa ja nostaa se työparina tai useamman henkilön kanssa yhdessä. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 39

40 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Nostojen ja tavaransiirron suunnittelussa on olennaista tarkistaa, että alusta on tukeva ja tasainen poistaa nostamista hankaloittavat esteet varata tarvittaessa apuvälineitä tai työpari, jos taakka on liian suuri tai raskas yksin nostettavaksi tarkistaa, että taakka on tasapainossa Nosto tapahtuu siten, että otetaan haara- tai käyntiasento jalkojen ollessa tukevasti lattiassa asetutaan mahdollisimman lähelle taakkaa kyykistytään selkää eteen kallistaen niin että saadaan tukeva ote taakasta nostetaan hallitusti käyttäen jalkoja apuna pidetään taakka koko ajan mahdollisimman lähellä vartaloa vältetään riuhtaisua ja vartalon kiertoa noston aikana 40 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

41 YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN YMPÄRISTÖASIOIDEN HUOMIOIMINEN Tehtaalla on voimassa oleva ympäristölupa, joka määrittelee tehtaan hyväksyttävän päästötason. Sen lisäksi tehtaalla on yhtiön määrittelemät ympäristötavoitteet, joiden päämääränä on ympäristösuorituskyvyn jatkuva parantaminen. Ympäristösuorituskykyyn kuuluvat mm. jäteveden määrä ja laatu, ilmapäästöt, jätteet ja melu. Tuotanto-organisaatio huolehtii ympäristösuorituskyvyn ylläpidosta, mutta jokaisella tehdasalueella työskentelevällä on vastuu omalta osaltaan huolehtia päästöjen minimoinnista. Jätevesien osalta puhdistamon toiminnan turvaaminen on ehdottoman tärkeää. Tehtaan jätevesikanaaleihin ei ilman lupaa saa laskea muuta kuin vettä. Mikäli viemäriin karkaa vierasaineita esim. öljyä tai lipeää, on asian havaitsijan otettava välittömästi yhteyttä tehtaan vuoroinsinööriin. Tehdasalueen viemäröinnit on merkitty koodiväreillä, jotka kertovat viemärissä kulkevan veden laadun. Värien merkitys on: keltainen = alkalinen viemäri vihreä = hapan viemäri ruskea = saniteettivesiviemäri sininen = sadevesiviemäri valkoinen = jäähdytysvesiviemäri punainen = öljynerotuskaivo Tehdasalueella on käytettävissä viemärin sulkumattoja, joilla voidaan estää kemikaalivuodon joutuminen viemärin kautta jäteveden puhdistamolle. Sulkumattojen paikat Metsä Fibrellä ovat: kuorimon ovet H66 ja H09; jätevesilaitos ovi R84; voimalaitos ovi haihduttamo E11, kaustisointi ovet C14 ja C18; massatehdas ovi F02; happitehdas O05; mittaportti pääovi; vuoroinsinöörien vihreä Toyota. Lisäksi Metsä Boardilla paikat ovat: ovet P03, P09, P29 ja kemikaalienpurkupaikka. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 41

42 TUOTETURVALLISUUS TUOTETURVALLISUUS Tuoteturvallisuuden hallintaan ja varmistamiseen on tehtaalla tuoteturvallisuusjärjestelmä, joka perustuu HACCP:n käyttöön (Hazard Analyses Critical Control Point = vaarojen arviointi ja kriittiset valvontapisteet). Varmistamme tuotteiden laadun ja turvallisuuden valmistaessamme raaka-ainetta elintarvikepakkauksiin ja hygieniatuotteisiin. Omatoimisella valvonnalla ja tarkkailulla sekä tehdasalueen siisteydellä estetään vieraiden esineiden ja aineiden, kuten muovin, lasin, metallikappaleiden ja liuotinten joutuminen lopputuotteeseen. Edellytämme, että kaikki tehdasalueella työskentelevät ottavat tuoteturvallisuusasiat huomioon toiminnassaan. TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT Tehdastiloissa voi esiintyä vaarallisia kaasuja, joiden pitoisuuksia mitataan jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Vaara-alueilla työskentelevien on käytettävä tarvittaessa henkilökohtaisia pitoisuusmittareita, jotka varoittavat mikäli vaarallisia kaasuja ilmenee. Vaaralliset kaasut ovat yleensä ilmaa raskaampia ja niiden pitoisuus on voimakkaimmillaan lattiarajassa ja viemäreiden läheisyydessä. Jos tunnet kemikaalin tai kaasun hajua tai ärsytystä, keskeytä työ heti ja varoita tovereitasi. Poistu vaara-alueelta, mutta mikäli tämä ei ole mahdollista, siirry ylempiin kerroksiin sekä sulje ovet ja ikkunat. 42 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

43 TEHTAALLA OLEVAT VAARALLISET KAASUT Rikkivety haisee jo pienimmissäkin pitoisuuksissa mädälle kananmunalle. Poistu tällöin välittömästi vaara-alueelta. KAASUHÄLYTYS Älä mene prosessitilaan, jos ulko-oven yläpuolella vilkkuu varoitusvalo. Poistu välittömästi vaara-alueelta. Kaasuvaarahälytyksen aikana sisätiloissa liikkuminen ilman riittävää suojavarustusta on ehdottomasti kielletty. Vakavassa kaasuvaaratilanteessa annetaan koko tehdasaluetta koskeva kaasuhälytys (yleinen vaaramerkki). SUOJAUTUMINEN Ulkoalueilla siirrytään lähestyvän kaasupilven alta sivutuuleen. Huomioi tuulen suunta, tuulipussista klooridioksidilaitoksen katolla tai liehuvista lipuista. Kuuntele tehdasalueen ulkoisella hälytys- ja kuulutusjärjestelmällä annettavia lisäohjeita. Ensisijainen kokoontumispaikka on pysäköintialue P1 pääportin luona. Älä käytä hissiä vaaratilanteessa. Vaaratilanteen päättyminen ilmoitetaan ulkoisella hälytys- ja kuulutusjärjestelmällä. Hätäsuihkuja on sijoitettu prosessialueille. Varmista aina ennen työskentelyn aloittamista lähimmän hätäsuihkun sijainti. Hätäsuihkun toimiessa välittyy hälytys valvomoon ja henkilö tulee heti paikalle tarkastamaan tilanteen. Silmien huuhteluaika on vähintään 20 minuuttia. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 43

44 JÄRJESTYS JA SIISTEYS JÄRJESTYS JA SIISTEYS Työmaasiisteys on yksi työturvallisuuden peruspilareista. Kukin toimittaja vastaa henkilöstönsä osalta järjestyksestä ja siisteydestä työmaalla. Kulkutiet, ulosmenokäytävät, hätäsuihkujen, kytkinkaappien, sähkökeskusten ja sammutuskalustojen edustat tulee pitää vapaina. Töiden valmistuttua työpaikalta on heti poistettava työkalut ja -välineet, ylimääräiset tarvikkeet, asennusjätteet sekä tilapäiset rakennelmat ja telineet. Useamman tekijän tai toimijan ollessa kyseessä sovitaan puhtaanapito yhteisvastuullisesti. Jos toimittaja laiminlyö työympäristön puhtaanapidon, siivous tehdään Metsä Fibren toimesta ko. toimittajan kustannuksella. Toimittajan laiminlyönnistä voi olla seurauksena töiden keskeyttäminen, olosuhteiden korjaaminen ja palvelusuhteen uudelleen arviointi. 44 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

45 JÄTEOPAS JÄTEOPAS Jätteiden lajittelu tapahtuu jätteiden syntypaikalla, ja lajitteluvastuu on jätteiden tuottajalla. Oikein suoritettu jätteiden lajittelu on välttämätöntä jätteiden hyötykäytön ja kierrätyksen kannalta. Sen lisäksi on muistettava, että väärään paikkaan laitetut muovijätteet aiheuttavat merkittävän tuotannonmenetysriskin. Jätteet lajitellaan tilaajan asettamiin ja merkitsemiin jätelavoihin ja jätesäiliöihin, joiden tyhjentämisestä tilaaja huolehtii jätehuoltosuunnitelmansa sekä toimintajärjestelmänsä mukaisesti. Muovijätteen käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska muovi on erittäin vahingollista joutuessaan prosessiin ja aikanaan paperitehtaalle. Metsä Fibren ympäristöluvan ehtojen noudattaminen muun muassa jätteiden lajittelun osalta on yhtä tärkeää kuin turvallisuudesta huolehtiminen ja laiminlyönnin seuraukset ovat samat. POLTTOKELPOINEN JÄTE (KELTAINEN SULO) KIERRÄTYSPAPERI JA PAHVI poltettavaksi soveltuva jäte: paperi, puu, pahvi ja erilaiset muovit (ei PVC) KAATOPAIKKAJÄTE ELI KARKEA JÄTE (RUSKEA SULO) Jäte, joka ei sovellu polttoon eikä hyötykäyttöön lajiteltavaksi esim: tiivisteet, hihnat, rukkaset, eristeet (ei pelti+verkko), käyttökelvottomat palopeitteet hehkulamput, lasi (energiansäästölamput vaarallisiin jätteisiin) PVC- muovit, kumiletkut, hiomatarvikkeet, rakennusjäte KIINTEÄ ÖLJYPITOINEN JÄTE (PUNAINEN SULO) Kiinteä öljypitoinen jäte: öljyiset paperit, pahvit, muovit, ym., öljynimeytysaineet, öljyiset strasselit, rievut, rätit, letkut, hydrauliletkut (max 50 cm pitkät), jarruputket, öljynsuodattimet, vaseliinituubit ja purkit, öljyiset astiat ja öljytiivisteet TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 45

46 JÄTEOPAS EI PUNAISEEN SULOON, VAAN ERIKSEEN NIILLE TARKOITETTUUN ASTIAAN: tyhjät aerosolipullot sekä maalipurkit punaiseen tynnyriin, jossa merkintä aerosolipullot. Ko. tynnyreitä on tehtaalla neljä kpl eli verstaalla kaksi, kuorimolla yksi ja kuivaamolla yksi käytetyt paristot tarvikevaraston sekä valvomoiden niille varattuihin vastaanottoastioihin VAARALLISEN JÄTTEEN KONTTEIHIN, JOTKA SIJAITSEVAT HAIHDUTTAMON PÄÄDYN LÄHELLÄ (2 KPL, JOISTA TOISEEN VAIN KUIVIA ONGELMAJÄTTEITÄ): laboratoriojätteet, liuottimet, maalit, elohopea-, ja energiansäästölamput, loisteputket, akut JÄTEÖLJYJEN KERÄYS Jäteöljyjen jaottelu (astia on merkittävä tarralla/tekstillä, mitä jäteöljyä siihen on laitettu): kirkkaat käytetyt voiteluöljyt: hydrauliikka-, vaihteisto-, kiertovoitelu- ja turbiiniöljyt mustat käytetyt voiteluöljyt; moottori-, mustat vaihteisto-, ja voimansiirtoöljyt RAUTAMETALLIT (METALLINEN KERÄILYKIPPERI) kirkas rauta musta + muu rauta Eroteltuna soveltuvaan ja merkittyyn kipperiin EI RAUTAMETALLIT JA SÄHKÖELEKTRONIIKKA ROMU kupari, messinki ja alumiini sähköelektroniikkaromu Tehtaalla ko. astiat vain verstaan seinustalla. KAAPELIT (tehtaalla vain yksi astia, joka on verstaan seinustalla) Prosessijäte kippereihin, merkitty tekstillä: Prosessijäte 46 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

47 JÄTEOPAS YHDYSKUNTAJÄTE talousjäte KIERRÄTYSPAPERI JA PAHVI Sanoma- ja aikakauslehdet sekä konttoripaperi (vihreä sulo) pahvi (laitetaan kasaan taitettuna rullakkoon) tuhottavat asiakirjat (silputtuna) sekä piirustukset (lukittu astia) Muista aina tarkistaa astian kyljessä/kannessa olevasta tarrasta/merkinnästä, että se on tarkoitettu kyseiselle jätteelle! TIETOTURVALLISUUS TIETOTURVALLISUUS Tietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa tietojen ja tietojärjestelmien käyttövarmuus, käytettävän tiedon oikeellisuus ja yrityksen omien ja asiakkaiden tietojen luottamuksellisuuden säilyminen ja turvaaminen. Jokaisen tulee toimia siten, etteivät luottamukselliset tiedot ja tietoaineistot joudu ulkopuolisiin käsiin. Tehtaiden toimintaa koskevien paperidokumenttien ja sähköisten tallenteiden käytössä, säilytyksessä ja hävittämisessä on noudatettava erityisen huolellisesti Metsä Groupin tietoturvallisuusohjetta sekä tehdasalueella että sen ulkopuolella. Tehdaskonttorissa on langaton vierasverkko. Vieraiden liikkuminen tehdasalueella tapahtuu aina tehtaan edustajan valvonnassa. TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 47

48 TURVALLISUUSPÄTEVYYDET TURVALLISUUS- PÄTEVYYDET Joutsenon tehtaan turvallisuuspäällikkönä toimii Ossi Terävä ja varahenkilönä tuotantopäällikkö. Turvallisuuspätevyydet kohteittain ja vastuuhenkilöittäin KATTILAN KÄYTÖNVALVOJAT: Toni Wahlman Mika Paju MAAKAASUKÄYTÖNVALVOJAT: KEMIKAALIEN KÄYTÖNVALVOJA: PAINELAITEKÄYTÖNVALVOJAT: RADIOMETRISTEN LAITTEIDEN LUVAT: SÄHKÖTÖIDEN KÄYTÖNVALVOJA: ISPS SATAMAN TURVAPÄÄLLIKKÖ: Toni Wahlman Mika Paju Toni Wahlman Toni Wahlman Matti Suonio Kimmo Laukkanen Pekka Kettunen Harri Lautala VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN NEUVONANTAJAT (VAK): Erkka Tahvanainen Janne Vilkkilä TURVALLISUUSSELVITYS: Pekka Kittilä 48 METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

49 HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT METSÄ FIBREN ASIANTUNTIJAT Jaakko Anttila Tehtaanjohtaja Ari Koponen Työsuojeluvaltuutettu Ilkka Karvonen Alueturvallisuuspäällikkö, Metsä Fibre ja Metsä Board Pekka Kittilä Tuotantopäällikkö asti Anssi Meuronen Tuotantopäällikkö alkaen Olli Kokki Käyttöpäällikkö Saila Kontu Käyttöinsinööri, kuitulinja Antti Vainio-Pekka Käyttöinsinööri, talteenotto TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 49

50 HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT METSÄ FIBREN ASIANTUNTIJAT Harri Lautala Osastomestari, kuorimo Matti Suonio Osastomestari, massatehdas Johannes Martikka Osastomestari, kuivaamo Artur Tynys Osastomestari, talteenotto Toni Wahlman Osastomestari, talteenotto Sanna Skinnari Vuoroinsinööri Lauri Pöntinen Vuoroinsinööri Aku Kärhä Vuoroinsinööri Pekka Svärd Vuoroinsinööri Mia Inkilä Vuoroinsinööri Reijo Haakana Vuoroinsinööri Lasse Brandt Vt. aluehenkilöstöpäällikkö METSÄ FIBRE TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO

51 HENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT METSÄ FIBREN ASIANTUNTIJAT Mika Leino Alueympäristöpäällikkö Metsä Fibre ja Metsä Board Harri Kortelainen Tuula Mikkola Pääluottamusmies IT-kehityspäällikkö Tuula Viitanen Viestintä/sihteeri BOTNIA MILL SERVICE Mika Saarela Konsortion päällikkö Tomi Sokkanen Yksikön päällikkö Kai Blomqvist Käynnissäpitomestari, turvallisuuspäällikkö Heikki Hinkkanen Käynnissäpitomestari Jussi Harinen Käynnissäpitomestari Jari Keskisaari Käynnissäpitomestari Kimmo Laukkanen Kunnossapitoinsinööri Timo Neuvonen Käynnissäpitomestari TURVALLISUUSOPAS JOUTSENO METSÄ FIBRE 51

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET ÄÄNEKOSKI TURVALLISUUSOPAS ÄÄNEKOSKI METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET...

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TURVAOHJE

URAKOITSIJAN TURVAOHJE URAKOITSIJAN TURVAOHJE Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 UPM:n turvallisuusperiaatteet ja tavoitteet... 1 2 Ohjeen tarkoitus... 1 3 Lainsäädännön vaatimukset ja lainseuranta... 1 4 Määritelmät sekä roolit ja

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS

TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖOPAS HÄTÄNUMERO Hätäpuhelut ohjataan ensin Suurteollisuuspuiston pääportille, jotta portti pystyy hoitamaan tarvittavan opastuksen esimerkiksi

Lisätiedot

Työympäristö ja turvallisuusmääräykset

Työympäristö ja turvallisuusmääräykset HÄLYTYSNUMEROT PÄÄPORTTI: 01046 510 33 PAIKALLINEN HÄLYTYS: 33 HÄTÄNUMERO: 112 Työympäristö ja turvallisuusmääräykset Skoghallin tehtaan työntekijöille ja urakoitsijoille Stora Enso I Sisältö Tervetuloa

Lisätiedot

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984

Ratkaisuja uutta ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 N U M E R O 1 1 2 0 1 0 2015 Ratkaisuja uutta Luotettavaa taloutta varten ja asiantuntevaa asennus- ja kunnossapitopalvelua jo vuodesta 1984 Sit amet, consec tetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

Lisätiedot

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS

TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Täydentäviä tietoja SSG TYÖPASSI URAKOITSIJOILLE Esitteen numero: 12.2006 TURVALLISUUS & JÄRJESTYS Määräyksiä työntekijöille, urakoitsijoille ja vieraille SCA OBBOLA AB:ssä SUOMENKIELINEN 08.2012 Ilmoita

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 LASTUSSUUNNITELMA Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 4 ST Palvelu Oy 24.6.2013 LASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5

PELASTUSSUUNNITELMA. Pirkan opiskelija asunnot Oy/Pirkka 5 ELASTUSSUUNNITELMA irkan opiskelija asunnot Oy/irkka 5 ST alvelu Oy 24.6.2013 ELASTUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 1.1 elastussuunnitelma... 4 1.2 elastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA

Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Lappeenrannan teknillinen yliopisto PELASTUSSUUNNITELMA Päivitetty 10.10.2014 HL -päivitetty yhteystietoja ja atex-asiakirja -päivitetty ympäristönsuojelusivuja -päivitetty tulityöpaikkoja PELASTUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet

Mikkelin Jäähalli. Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli Toimintaohjeet Mikkelin Jäähalli toimintaohjeet Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Nämä toimintaohjeet on laadittu käyttäen

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN FORSSAN TOIMIPISTEEN PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 6.3.2008 Sivu 1/45 1 YLEISTÄ... 3 2 KOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 2.1 rakennus A... 4 2.2 rakennus B... 5 2.3

Lisätiedot

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 1 SAUVOSAAREN URHEILUKENTÄN TURVALLISUUSSUUNNITELMA NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9 ) ja pelastustoimiasetukseen

Lisätiedot

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS

TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 04/2014 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Hyvä turvallisuustaso on Sataman sidosryhmien tyytyväisyyden edellytys. Sen saavuttamiseksi Satama on panostanut koulutukseen kouluttamalla

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö

TURVALLISUUSOHJE. Sisältö TURVALLISUUSOHJE Sisältö 1 Johdanto Kulunvalvonta ja liikenne Vierailijat tehdasalueella Valokuvaaminen Turvallisuusohjeita Työlupakäytäntö Tarkastustoiminta Palosuojelu Hätäilmoitus Toiminta onnettomuustilanteessa

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 SYSMÄN YHTEISKOULUN TURVALLISUUSSUUNNITELMA SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1.1. LAKI- JA ASETUSPERUSTEET 1.2. SUUNNITELMAN TARKOITUS 1.3.

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN

PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 1 PELASTUSSUUNNITELMA SIMON KOULUN LUOKAT 7-9 JA SIMON LUKION NORMAALIOLOJEN JA POIKKEUSOLOJEN ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN Suunnitteluvelvoite perustuu pelastustoimilakiin (561/99 8 ja 9

Lisätiedot