201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu :24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit Yhteensä Vastausp rosentti 100

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu 04.06.201 5 1 3:24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet. Rehtorit 7 7 7 Yhteensä 7 7 7. Vastausp rosentti 100"

Transkriptio

1 201 5 Oppimisympäristot RTF Report - luotu :24 Vastaaja Vastaa massa Vasta nneet Rehtorit Yhteensä Vastausp rosentti opettaneet 100 Kes ken jätt äneet 0 Eivät osallistuneet 0

2 Fyysinen oppimisympäristö Fyys isee n o ppimisympär ist öön kuuluvat koulun ti lat, opetusväl ine et j a o ppimate riaalit sekä rakenne ttu l ähi ympäris tö j a ympärö ivä luo nt o. - Kaikki - 1. Oppimis - ja työympäristö on te rve e llline n ja edis tä ä oppimis ta s e k ä koulus s a viihtymis tä. (7) (EOS: 0) 2. Koulutilat, ka lustus ja vä line e t ova t a s ia nmuk a is e t ja tuk e va t tiloje n jo us ta va a k ä yttö ä. (7) (EOS: 0) 3. Tieto- ja viestintätekniset ra tk ais ut o va t s uunnite lma llis ia ja va s ta a va t nyk yis e n kehityk s e n ha a ste isiin. (7) (EOS: 0) 7o t eu mu Fyysinen opp imisympiiristö - 2d 4. Ko ulutilo is s a to imita a n kestä vä n kehityksen periaatteiden mukaisesti. (7) (EOS: 0) 5. Mitkä ovat fyysisen oppimisympäristön kehittämistarpeet? (7) (EOS: 0)

3 Vapaapalautteet 5. Mi tkä ovat fyysi sen oppi misympäristön kehi ttämi starpeet? - Paikallisuutta ja yhteistyötä koulun ulkopuolelle lisattävä. - Kalustuk se n muunne ltavuuden lisäämine n, jotta työske ntely voisi tapahtua mone nlaisissaja muuttuvissa ryhmissä. Erilaisia tiloja lisää. - Kalustus Lisää viihtyisyytta:mm. säkkituoleja, korkeita pöytiä. joiden ääressä voi työskennellä seisaaltaan. kirjastoon mattoa. Välineet: esitystaulu 3-41k, lisää kannettavia tietokoneita. - TV1-laitojen ylläpitäminen uuden opsin mukaiseksi. - Koulupiirintme lopettaa toimintans a. - osa k alustosta kaipaa uudistusta. e sim pulpetit ja tuolit kok o ajan on tarvetta päivittää ja uudistaa tie totek niikkaan liittyvää laitte istoa pie ntä pintaremonttia tilolle kaivataan piha-alueelle omat kierrätykseen soveltuvat lajittelupisteet luokkiin uusia tietokonepöytia

4 Oppimisympäristön turvallisuus - Kaikki - 1. Koulun työskentely -ympäristö on turvallinen. (7) (EOS: 0) Oppi las ko kee ko ulussa turvalli suutta ja luo ttamus ta, ko ulussa valli tse e hyvä ilmapiiri. 2. Turva llisuutta e dis te tää n ja va lvo taa n s ä ännö llis e s ti ja ha va itut epä ko hda t k o rja ta a n. (7) (EOS: 0) 3. Ko ulus s a o n turva llis uutta ja hyvinvo intia e dis tä vä t to iminta ma llitja ne on kaik k ie n tie do s s a. (7) (EOS: 1) Kirjoita kommenttiruutuun, mitä hyväksi havaitt uja to imintamallej a teil lä on? loteuum Oppimisympäristön turvallisuus - 2d 4. Koulun jä rje s tys s ää nö t to imiva t koulun a rje s s a. (7) (EOS: 0) 5. Ko ulus sa on aja n tas a lla o leva pelastussuunnitelma. (7) (EOS: 0) Koulussa on ajan tasalla oleva pclastussuunnite lma.

5 Nelikenttien ko mme ntit 3. Koul uss a o n t urvall isuutt a ja hyvinvoi nti a e dis tävät toimint amalli tja ne on kaikkien tiedossa. - Yhteiset k irjalut pelisäännöt valv ontaan ja k oulun sääntö ihin. Rajank aynnistä kes kustellaan. -järjestyssäännöt Yhteiset pelisäännöt Kiva koulu Ohjeet lii kkumiseen koulun ulk opuolella Kurnrnit oimint a Oppilaskuntatoiminta Pclastussuunnitelma Vaihtoehto jen ja mo nivalinto,jen komme ntit 5. K oulus s a o n a ja n ta s a lla o le v a p e la s tus s uu nnite lma. Kyllä Ei

6 201 5 Johtaminen R Report luotu :49 Vastaaja Vastaa massa Vas tanneet Avustajat Opettajat Reht orit Yhteensä IO Vasta usproseritti 39.7 Lopettaneet 30.1 Kesken jättäneet 9.6 Eivät osallistuneet 60.3

7 johtaminen ja kehittäminen - Kaikki - 1. Työyhteisön toimivuus (26) (EOS: 0) 2. Johtajuus (rehtorin toiminta) (24) (EOS: 2) 3. T yöyhteisön oma kehittämishalukkuus (24) (EOS: 1) 4. Opettajien / rehtoreiden / avustajien työn tukeminen (25) (EOS: 1) 5. Sisäisen tiedotustoiminnan sujuminen (25) (EOS: 0) Johtaminen ja kehittäminen - 2(1 6. Re htorin toiminta koulun p ed ago g. jo htaja na (23) (EOS: 2) 7. T yö yhteisö n kehittämisen suunnitelmallisuus (24) (EOS: 1) 8. V as tuun jakautuminen (24) (EOS: 2) 9. Johtamiseen lii tt yv ät kehittämistarpe et (1 5) (EOS: 7) Mitä johtamiseen liittyviä asioita pitäisi erityisesti Kehittää?

8 Vap aa p alau tteet 9. Johtamiseen liittyvät kehittämistarpeet - Innostuneisuus ja tuki uusia ideoita kohtaan. Tiedo ttaminen, esim parja ntais in t uleva n viikon t apaht umat w ilma an t ai s postiin, s iihen kaik illa mahdo llis uus lisä tä tietäm iään omia ju ttuja tai luo kan tapa htumia. T ieto pit äisi menn ä ka ikille, myös avus tajille. Kehityskeskustelut vuosittain henkilökunnan kanssa. Avustajille,ilma. Selkeämpi Koulun 35 v.iotta vanhat kuviot tulisi avata myös uusille ope ttajille. Kertoa oike asti niissä jotain tehdään ja k uka hoitaa jne.. Erilaisten ehdotusten hyväksyminen ja väheksymättä jättäminen. Asioihin voi olla useita ratkaisuja ja mielipiteita. Omaa päte vyyttä pitää yllä koulutuk sin ja vastata ajan haas teisiin. Johtaminen luo perustan k oulun toiminnalle. Toisina an k äy m iele ssa, onk ojon ramiseen annettu/sut.nniteltu tarpeeksi aikaa Olisi paremmat mahdollisuude t palkra Hyvästä ty s:<i Yhteiskoulu/lukio Ulkopuolista, p uoluc et c nta ar viointia johta juudest a ori p yydetty vuosia ilman tulosta Kun;jos -susi rehtori tulee taloon, olisi hyva, etta myös vararehtorit vaihtuisivat Muuterikiri: vararehtorius olkoon kiertava ominaisuus: ei synny klikkejä ja jokainen aineryhma paasee joskus hallintoon. On surullista, että vararehtorien toimenkuvat ovat yha enemman muuttuneet vallan käytöön - ilman johtajakoulutust a. Tu loksen a on ollut se, että osa he nkilö kunna sta s aa pe lätä, osa e i välitä ja osa luottamustoimi - ja pitaakö nauttia yheisän luottamusta? No. pätevä rehtori luonnollis es ti toim isi yhteis ollises ti - ja tällaisia klikkejä ei pääsisi syntymään. Hei haloo ja vihdoinkin: ulkopuolinen arviointi kehiin, joka kysy y aivan kaikilta, että miten työy hteiso voi ja miten meitä johdetaan.. Työ yhte isöön tar vita an jo htaja I- reht ori). Hä nellä tulisi olla koke must a hen kilö stöjohtam ises taja usaailu sta muu ttaa as ioita, jotka e ivät to imi ja joita t ehdään vain va nhasta tottumu ksesta. Hänen -.olisi suhta utua opet taja kunta an a voimin mielin ja k ohdella k aikkia ta sapuo lise sti. Häne n tulisi pu:tt r-ia ja alansa asiantu ntijoina, jo ita kann atta a ku uunn ella. eikä k ohde lla heit ä vihollisin aan.

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.11.2010 KOM(2010) 624 lopullinen 2010/0312 (COD) C7-0370/10 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS

KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI YHDISTYMISSOPIMUS YHDISIYM SSOPiM.4US 1 KOKEMÄEN KAUPUNKI HARJAVALLAN KAUPUNKI NAKKILAN KUNTA EURAJOEN KUNTA YHDISTYMISSOPIMUS 1.1.2017-31.12.2019 SISALLYS 1. 2. 1.1 1.2 1.3 SOPIMUKSEN PERUSTEET...3 Y IInISTY FA ISPERUSTF...............................................

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.3.2012 COM(2012) 131 final 2012/0061 (COD) C7-0086/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä

Lisätiedot

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä.

sen kuitenkin kuulleet ja heissä on heränny t epäusko olevien oloj en aitouteen. He ovat h ieman heränneet, alkaneet ky syä ja etsiä. V VALON AARTEISTO Kun m e jokapäiväiset ihmiset, jotka olemme sy ntyneet ja kasv aneet ny kyaikaisissa y hteiskunnissa, katselemme elämää y mpärillämme, emme useinkaan huomaa siinä mitään epätav allista.

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä

Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus. budjettiyhteistyöstä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2010 KOM(2010) 73 lopullinen C7-0070/10 Ehdotus: Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välinen toimielinten sopimus budjettiyhteistyöstä FI FI SISÄLLYSLUETTELO Euroopan

Lisätiedot

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030. Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja -suunnitelma 2030 Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011 Espoon kaupan palveluverkkoselvitys

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi.

Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Hallituksen esitys Eduskunnalle työllisyyslaiksi. Voimassa oleva lainsäädäntö. Työllisyyslaki on annettu 28 päivänä kesäkuuta 1963 ( 3 3 1 /6 3 ). Sitä on muutettu kunnan sopimustöiden osalta vuonna 1967

Lisätiedot

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI

3-4 U FO-KONGBE SSI 7. KANSA! 1\T\'.ÄLI NEN UFO-TUTKIJOI DEN MAAII.MANKO NGRESSI Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetisterna rf 3-4 Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitussihteeri P Teerikorpi KirjQitusten lainaaminen sallittu lähde mainiten

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto

Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto Aluejohtokunta Kerimäki 91 25.09.2014 Sivistyslautakunnan tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2020, Kerimäen aluejohtokunnan lausunto 300/02.021/2014 ALJKmäki 91 Selostus: Sivistyslautakunta on kokouksessaan

Lisätiedot

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti

70-LUVUN SELITYKSET. E».., 1.,...,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti ...... :.. E».., 1.,......,.. Neljä kertaa TUodesaa il estyyä jäsenlehti Julkaisija Interplanetistit ry - Interplanetiaterna rf Päätoimittaja Aili Nurmiaho Toimitusaihteeri P. Teerikorpi KirjoituateD lainaa.inen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013

Sivistyslautakunta 9 06.02.2014. Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivistyslautakunta 9 06.02.2014 Erityisopetuksen resurssien kohdentaminen perusopetuksessa 84/12.01.03/2013 Sivla 9 Valmistelu opetusjohtaja puh. 040 751 4731 Jämsän sivistystoimenjohtaja perusti erityisopetuksen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista

Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa. Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Perusturvalautakunta 89 03.07.2013 Vanhuspalvelulain voimaantulosta aiheutuvat 1. vaiheen toimenpiteet Kokemäen kaupungissa 170/213/2013 PTLK 89 Yleistä vanhuspalvelulain tuomista muutoksista Laki ikääntyneen

Lisätiedot

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh.

Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n perustaminen. Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. Kunnanhallitus 138 18.05.2015 Kuntakohtaisen laajakaistayhtiön Kuhmoisten Verkkopalvelut Oy:n" perustaminen Khall 138 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanvaltuusto on 28.9.2009 tekemällään

Lisätiedot

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara-

liikenteestä lirlla H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- H a ll i t u k s e n esitvs U m l i u n H t l laiksi luvanvaraisesta tavara- liikenteestä lirlla E S I T Y K S E N P A Ä A S I A I I I N E N M S A 1 I O Esityksessä eh d o tetaan, e tti luvanvaraisesta

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi

Nuorisopalvelut 2010. Nuorten palveluopas. www.nurmijarvi.fi Nuorisopalvelut 2010 Nuorten palveluopas www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ ASUMINEN 2 INTERNET 7 OPISKELU 11 TYÖELÄMÄ 24 OMA TALOUS 38 TERVEYS 40 SOSIAALIPALVELUT 48 POLIISIN PALVELUT JA OIKEUDENKÄYNTI 53 VAPAA-AIKA

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015

Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Yhdyskuntalautakunta 35 24.03.2015 Kaupunginhallitus 90 15.04.2015 Lausunto Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymälle erityisryhmien alennus- ja vapaalipuista sekä oikeudesta matkustaa ilman lippua uudessa

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot