Päiväys: Edellinen päiväys: -

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 16.11.2012 Edellinen päiväys: -"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Roland ecosol max2 metallic silver 440ml Tunnuskoodi ESL44MT (ROLESL44MT SeriDecon tunnus ko. tuotteelle) Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Mustesuihkutulostus, väri suurkokotulostimeen, ammattikäyttöön 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija) Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja SeriDeco Oy Katuosoite Jusslansuora 10 Postinumero ja toimipaikka 04360, Tuusula Postilokero Postinumero ja toimipaikka Puhelin (09) Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Hätäpuhelinnumero Myrkytystietokeskus, avoinna 24 t/vrk puh. (09) (suora) tai (09) 4711 (vaihde) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Tuote ei ole luokiteltu direktiivin 1999/45/EC mukaan. 2.2 Merkinnät Tuotetta ei tarvitse merkitä direktiivin 1999/45/EC mukaan. 2.3 Muut vaarat Mahdolliset terveyteen liittyvät vaikutukset: Silmät: Voi aiheuttaa lievää ärsytystä joutuessaan silmiin. Iho: Voi aiheuttaa ärsytystä, turvotusta ja punoitusta joutuessaan iholle. Hengitys: Altistuminen huuruille (sumulle) aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja uneliaisuutta. Nieleminen: Voi aiheuttaa mahan ärsytystä. Krooniset terveysuhat: Karsinogeenisyys: Ei tiedossa. Mikään tuotteen sisältämistä aineosista ei ole IARC:n syöpää aiheuttavien aineiden listalla.

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Seoksen aineosat eivät ole luokiteltuja asetusten 1272/2008/EC ja 67/548/EEC mukaan 3.1 Aineet Pääaineosan /aineosan nimi CAS, EY tai indeksinumero Pitoisuus 3.2 Seokset Aineen nimi Colorant /Väriaine Diethylene glycol diethyl ether Tetraethylene glycol dimethyl ether ɣbutyrolactone /gammabutyrolaktoni Proprietary organic materials / patentoidut orgaaniset materiaalit CAS EY tai indeksinumero REACHrekisteröintinumero Pitoisuus Luokitus liikesalaisuus 15 Ei luokiteltu CAS < 50 Ei luokiteltu EY CAS noin 15 Ei luokiteltu EY CAS noin 10 Ei luokiteltu EY liikesalaisuus 15 Ei luokiteltu 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Silmät: Mikäli tuotetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi silmäluomia auki pitäen runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteyttä lääkäriin. Iho: Mikäli tuotetta joutuu iholle, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä. Poista saastunut vaatetus ja kengät. Ota yhteyttä lääkäriin. Pese saastuneet vaatteet ennen uudelleen käyttöä. Hengitys: Mikäli tuotetta on hengitetty, potilas on siirrettävä raittiiseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, annettava tekohengitystä. Mikäli hengittäminen on vaikeaa, annetaan happea. Ota yhteyttä lääkäriin. Nieleminen: Mikäli tuotetta on nielty, EI SAA oksennuttaa. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Silmät: Voi aiheuttaa lievää ärsytystä joutuessaan silmiin. Iho: Voi aiheuttaa ärsytystä, turvotusta ja punoitusta joutuessaan iholle. Hengitys: Altistuminen huuruille (sumulle) aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä ja uneliaisuutta. Nieleminen: Voi aiheuttaa mahan ärsytystä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ei tiedossa. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Vesisuihku, kuivakemikaali, hiilidioksidi tai vaahto. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Palava neste vaaraviestinnän standardin mukaisesti (HCS, U.S.A)

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: Leimahduspiste: 78.7 astetta celsius 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Käytettävä paineilmahengityslaitetta sekä täysin suojaavia varusteita. Suora vesisuihku voi olla haitallinen, koska palo voi levitä ympäristöön. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ Yleistä: Tiedota vastaaville viranomaisille viipymättä. Ryhdy toimiin lisävahinkojen estämiseksi ja vuodon haittavaikutusten korjaamiseksi. Imeytä vuotanut aine hiekkaan tai maaainekseen ja sulje kemikaalijäteastiaan. 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi henkilöstö, tuuleta tila perusteellisesti, käytä hengityssuojainta /laitetta ja asiaankuuluvia suojavarusteita. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Patoa vuoto. Estä vuotanutta ainetta päätymästä viemäreihin, ojiin ja vesistöihin sekä mataliin paikkoihin. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Imeytä hiekkaan tai maaainekseen. Siivoa materiaali ja hävitä paikallisten jätelainsäädösten mukaisesti. Puhdista saastunut alue puhdistusaineella ja vedellä Viittaukset muihin kohtiin Katso kohta 8 Altistumisen ehkäiseminen ja henkilösuojaimet ja kohta 13 Jätteiden käsittely. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Vältä kosketusta silmiin, iholle ja vaatteisiin. Käytä vain hyvin ilmastoidussa tilassa, ei saa tupakoida tai käyttää tulen läheisyydessä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Älä pura pakkausta. Tarkista, että värikasetti on kuiva ennen kuin laitat sen tulostimeen. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Älä varastoi tuotetta hyvin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Pidä poissa suorasta auringonpaisteesta. Älä varastoi yhdessä hapettavien aineiden tai räjähteiden kanssa. 7.3 Erityinen loppukäyttö Mustesuihkutulostus 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot USA: California: työperäisen altistumisen rajaarvot (Californian sääntökokoelma, otsikko 8, kappale 5155, ilman epäpuhtaudet): diethylene glycol diethyl ether TWA 5 ppm, 33 mg/m3 Muut rajaarvot DNELarvot PNECarvot 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: Kontrolloi, että ilmassa olevat pitoisuudet eivät ylitä sallittuja rajaarvoja. Käytä vain riittävästi ilmastoidussa tilassa. Pese kädet käytön jälkeen. Mikäli tuotetta läikkyy vaatteille, on vaatteet pestävä ennen uudelleen käyttöä. Älä syö, juo tai tupakoi alueella missä tuotetta käytetään tai varastoidaan. Silmien tai kasvojen suojaus Ei vaadita mikäli asetetaan kotelo /kasetti tulostimeen. Mikäli suora kontakti itse väriin, käytä suojalaseja. Ihonsuojaus Ei vaadita mikäli asetetaan kotelo /kasetti tulostimeen. Mikäli suora kontakti itse väriin, käytä sopivaa suojavaatetusta. Käsien suojaus Ei vaadita mikäli asetetaan kotelo /kasetti tulostimeen. Mikäli suora kontakti itse väriin, käytä suojakäsineitä. Hengityksensuojaus Ei vaadita mikäli asetaan kotelo /kasetti tulostimeen. Mikäli ilmastointi ei ole riittävä, käytä hengityksensuojainta. Termiset vaarat Ympäristöaltistumisen torjuminen Vältä päästämistä ympäristöön. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto hopea neste Haju mieto Hajukynnys PH ei sovellettavissa Sulamis tai jäätymispiste Kiehumispiste ja kiehumisalue Leimahduspiste 78.7 celsiusastetta Haihtumisnopeus Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) ei sovellettavissa Ylin ja alin syttyvyys tai räjähdysraja v/v% ɣbutyrolactone (gammabutyrolaktoni) Höyrynpaine Höyryntiheys suurempi kuin 1 (ilma = 1) Suhteellinen tiheys Liukoisuus (liukoisuudet) /liukenee veteen Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Itsesyttymislämpötila Hajoamislämpötila Viskositeetti vähemmän kuin 5 mpa 20 celsiusasteessa Räjähtävyys Hapettavuus ei ole 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: Tuote on stabiili normaalissa lämpötilassa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on stabiili normaalissa lämpötilassa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa Vältettävät olosuhteet Korkeat ja matalat lämpötilat Yhteensopimattomat materiaalit Hapettimet ja räjähteet Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tietoja. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista * perustuen toksikologisiin tietoihin kemiallisesti samankaltaisesta materiaalista Altistumisreitit: silmät, iho, hengitys ja nieleminen Välitön myrkyllisyys Suun kautta LD50 > 2500 mg /kg (rotta) * Ihon kautta LD50 > 2000 mg /kg (rotta) * Hengitettynä LC50 Ei tietoja saatavilla Ihosyövyttävyys /ärsytys Ei ärsyttävä (kani, OECD404)* Vakava silmävaurio /ärsytys Ei ärsyttävä (kani OECD405)* Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Ei herkistävä (LLNA, OECD429)* Sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset Negatiivinen (Ames testi)* Syöpää aiheuttavat vaikutukset Mikään tuotteen sisältämistä aineosista ei ole IARC:n syöpää aiheuttavien aineiden listalla. Lisäänytmiselle vaaralliset vaikutukset Tietoja ei saatavilla. Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Yliannostus silmiin voi aiheuttaa lievää ärsytystä. Yliannostus iholle voi aiheuttaa ärsytystä ja joillekin henkilöille ihon turvotusta ja punoitusta. Hengittäminen voi johtaa hengitysteiden ärsytykseen ja uneliaisuuteen. Nieleminen voi aiheuttaa vatsakipuja. Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Tietoja ei saatavilla. Aspiraatiovaara Tietoja ei saatavilla. Muut tiedot 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus 12.3 Biokertyvyys

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei tehty tuotteelle Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Käsittely, varastointi, kuljetus ja hävittäminen täytyy tehdä kansallisia, kunnallisia sekä paikallisia säädöksiä noudattaen. Älävaluta pintavesiin tai viemäriverkostoon. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka 14.4 Pakkausryhmä 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Kuljetus ja varastointi yleisten varotoimien ja tässä dokumentissa kuvattujen ohjeiden mukaisesti Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö USA: Toxic Substances Control Act (TSCA): kaikki aineosat ovat listattu TSCA luetteloon. Tuote sisältää diethylene glycol diethyl ether ja tetraethylene glycol dimethyl ether joihin sovelletaan TSCA:n kappaleessa 5 esitettyjä SNUR (Significant New Use Rules) säännöksiä ja TSCA kappaleessa 12(b) vientiilmoitusta koskevia vaatimuksia. California, esitys 65: Säädöksiä ei ole. SARA (The Superfund Amendments and Reauthorization Act) Title III: kappale 313: Diethylene glycol diethyl ether (kemikaalikategoria N230) Australia: Hazardous statement: Ei luokiteltu NOHSC (National Occupational Health and Safety Council) kriteerien mukaan Kemikaaliturvallisuusarviointi Tuotteelle ei ole tehty kemikaaliturvallisuusarviointia (EC)1907/ MUUT TIEDOT

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / 7 Kauppanimi: ROLAND ECOSOL MAX2 METALLIC SILVER 440ml Päiväys: Edellinen päiväys: Muutokset edelliseen versioon Lyhenteiden selitykset ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists HSC Hazard Communication Standard IARC International Agency for Reseach on Cancer LLNA Local Lymph Node Assay NOHSC National Occupational Health and Safety Council OECD Organisation for Economic Cooperation and Development OEL Occupational Exposure Limit OSHA Occupational Safety and Health Administration PEL Permissible Exposure Limit SARA The Superfund Amendments and Reauthorization Act SNUR Significant New Use Rules STEL Short Term Exposure Limit TLV Threshold Limit Value TSCA Toxic Substances Control Act TWA Time Weighted Average Tietolähteet Valmistajan käyttöturvallisuustiedote Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Luettelo R ja Slausekkeista tai/ja vaara ja turvalausekkeista Työntekijöiden koulutus

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

Cool Gel- lämmön esto spray. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Cool Gel- lämmön esto spray. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 16.11.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 15.10.2012 Edellinen päiväys: 08.11.2010. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote

KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote KERAAMINEN SUOJA-AINE / Käyttöturvallisuustiedote v.01/2014 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 18.12.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA

Lisätiedot

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella.

Viking Lab Hoito käsivoide POH-101. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002. Super Power Mikroliuotin x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 26.06.2002 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella. Käsienpesuaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys: 12.05.2014 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste CLEWER CL-20 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011

Päiväys: 29.12.2014 Edellinen päiväys: 11.10.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Avalon Hoitava Nestesaippua Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2.

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 01.01.2013 Edellinen päiväys: 16.02.2010 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Reachrekisteröintinumero 1.2 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1

Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: - Kauppanimi / aineen nimi: PONSSE CENTER GREASE EP1 Päiväys: 1.8.2014 Edellinen päiväys: KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2. Car Evi Cockpitspray

Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2. Car Evi Cockpitspray KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 30.11.2012 Edellinen päiväys: 12.5.2012 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALIILMOITUS (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Uulatuote Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine

Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012. Finroy Grillin ja uunin pesuaine X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 14.02.2013 Edellinen päiväys: 4.8.2012 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI

Lisätiedot

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty.

Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä. P210. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. - Tupakointi kielletty. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Tunnistenumero Laikas 1.2 Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 78028007 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 1.10.1013 Edellinen päiväys: 4.3.2013 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 AKVATEX 120 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3814 - Colourless T3813 - Blue 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Päiväys: 15.3.2011 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot