Edellinen päiväys: Sterusil -kuivasumuteen tavallisimpia käyttökohteita ovat sairaalat sekä muut tilat, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Edellinen päiväys: Sterusil -kuivasumuteen tavallisimpia käyttökohteita ovat sairaalat sekä muut tilat, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa."

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sterusil kuivasumute Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna Sterusil kuivasumute huonekohtaiseen desinfiointiin. Kuivasumutus tapahtuu Sterinis desinfiointilaitteella (ks. laitteen käyttöohjeet). Sterusil desinfiointiaine on pakattu säiliöpatruunoihin (2 l/ patruuna), jotka asennetaan Sterinis desinfiointilaitteeseen. Käyttömäärä: Sterusil desinfiointiainetta tarvitaan 6 ml /m³. Esimerkki; 100 m³ huoneen desinfiointiin tarvitaan 600 ml Sterusil desinfiointiainetta. Sterusil kuivasumuteen tavallisimpia käyttökohteita ovat sairaalat sekä muut tilat, joissa vaaditaan korkeaa hygieniatasoa Toimialakoodi Käyttötarkoituskoodi Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja Diagnostica Fennica Oy Yhteystiedot Katuosoite Linnanherrankuja 16 Postinumero ja toimipaikka Postilokero Postinumero ja toimipaikka Helsinki Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Ytunnus Ulkomaisen valmistajan tiedot Gloster Europe BIOSTEP immmeuble C Rue Pierre et Marie Curie Boite postale Labege cedex France Sähköpostiosoite: Sivu 1

2 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute 1.4 Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4, Helsinki (Huom! Postiosoite on: Myrkytystietokeskus, Meilahden sairaala, B kerros, PL 340, HUS) puh (suora) tai (keskus) 2. VAARAN YKSILÖINTI Henkilö ja ympäristöriskien torjunta: Varoitusmerkki: Rlausekkeet: Xi Ärsyttävä. R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa. Terveydelle haitallista nieltynä. Ympäristölle vaarallista, mikäli Sterusil desinfiointiainetta koskevia neutralointiohjeita ei noudateta. Vältettävä kontaktia seuraavien yhteen sopimattomien aineiden kanssa: Pelkistivät aineet, emäkset, orgaaniset aineet tai sellaiset aineet, jotka ovat herkästi syttyviä reagoidessaan vetyperoksidin kanssa. Palovaaran riski. Riskit, erityisesti mainittavaa: Palovaaran riski Sterusil aineen ollessa kontaktissa orgaanisten materiaalien (määrät suuria), kuten esimerkiksi paperin, oljen, öljyn, hiilen kanssa. Korroosioriski pitkäaikaisessa vaikutuksessa. Korroosioriski, mikäli laimennus on suoritettu väärin Vältä kontaktia klooria sisältävien johdannaisten kanssa. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero ja rekisteröintinumero Aineosan nimi Pitoisuus Vetyperoksidi 5% R36/37/ Varoitusmerkki, Rlausekkeet ja muut tiedot aineosasta Aineesta tehty asetuksen liitteen 2 mukainen hakemus tai ilmoitus Vaaraton aine on ilmoitettu luottamuksellisena Muut tiedot Muut Eivaaraa sisältävät aineosat: CAS numero Aineosan nimi Pitoisuus Hopea <50ppm Fosforihappo <50ppm Tislattu vesi 95% Epäpuhtauksia Ei havaittavissa Sivu 2

3 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Erityiset ohjeet 4.2 Hengitys Siirrettävä pois altistuksesta raittiiseen ilmaan. Jos hengitysoireita, annetaan tarvittaessa happea muutaman minuutin ajan. Tarvittaessa yhteydenotto lääkäriin. 4.3 Iho (S28) Iho pestään runsaalla määrällä vettä tai miedolla saippualiuoksella. Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestävä vaattaat runsaalla vedellä, jotta vältyttäisiin tulipalon vaaralta. Pientä ihoärsytystä saattaa ilmaantua, mikä ei yleensä aiheuta vaaraa, ja ärsytys katoaa yleensä 1 tunnin jälkeen. 4.4 Roiskeet silmiin (S26) Roiskeet silmiltä huuhdeltava runsaalla määrällä vettä vähintään 15 min ajan pitäen silmäluomet avoimina. Poista piilolinssit, jos on. Hakeudu silmälääkärin hoitoon. 4.5 Nieleminen (S46) Ota välittömästi yhteyttä myrkytystietokeskukseen. Hakeudu lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä tai tätä käyttöturvallisuustiedotetta, mikäli mahdollista). Mahalaukun verenvuotoriskin takia potilasta ei saa oksennuttaa ilman lääkärin antamia ohjeita. 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille Hoito oireiden ja potilaan tilan mukaan. 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sopivat sammutusaineet Aine ei itsessään pala. Vesi, vesisumu. 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa Tuote itsessään ei pala. Aiheuttaa tulipalon vaaran riskin helposti syttyvien aineiden kanssa. 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta tai vastaavaa hengityslaitetta ja kemikaalisuojapukua. 5.5 Muita ohjeita Saastunut sammutusvesi on kerättävä talteen eikä sitä saa laskea viemäriin. Noudatettava viranomaisten antamia ohjeita. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä Varottava aineen joutumista iholle, silmiin ja vaatteisiin (ks. kohta 4). Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta, käytä kumikäsineitä ja suojalaseja. Vältä altistumiselta, huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Poistettava kaikki vaaralliset sytytyslähteet. 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä Estettävä aineen pääsy viemäreihin ja ympäristöön Sterusil desinfiointiaineen neutralisointi: Sterusil < 5 litraa; voidaan laimentaa runsaalla vedellä, laimennus vähintään 1:5. Sivu 3

4 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute Sterusil > 5 litraa; neutralisointi 5% natriumbisulfiitti liuoksella (NaHSO4liuoksella), laimennussuhde vähintään 1:2.. Reaktio voi tuottaa hieman lämpöä. Sterusil desinfiointiaine on myös mahdollista neutraloida lisäämällä katalaasia, peroksidaasia, kaliumpermanganaattia. Kaikissa tapauksissa neutralointi prosessit on tehtävä viranomaisen antamien säädösten mukaisesti Puhdistusohjeet Estettävä aineen leviäminen. Puhdistus inertillä, reagoimattomalla imukykyisellä aineella (hiekka tms.). Älä käytä puhdistuksessa orgaanisia tai helposti syttyviä materiaaleja (ks. kohta 3). 6.4 Muita ohjeita 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Käsittely Pestävä kädet ennen ja jälkeen säiliöpatruunoiden käsittelyn. Vältettävä aineen joutumista iholle tai silmiin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojavarustusta. Käytä kumikäsineitä ja suojalaseja. Vältä altistumista. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Ks. Sterinis käyttömanuaali;älä avaa Sterinis desinfiointiaineella jo täytettyä säiliöpatruunaa uudestaan. 7.2 Varastointi (S3) Säiliöpatruunat tulee varastoida alkuperäispakkauksessa ja pystysuorassa asennossa. Lämpötila suositus on 540 C. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Säilytettävä suojassa, ja vältettävä suoraa auringon säteilyä. Säilytysaika: Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta. Pakkausmateriaalit: Käytä ainoastaan alkuperäispakkauksia. 7.3 Erityiset käyttötavat Sterusil desinfiointiainetta tulee käyttää ainoastaan Sterinis desinfiointilaitteessa ja prosessissa. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Altistumisen rajaarvot HTParvot Muut rajaarvot Muissa maissa annettuja rajaarvoja DNEL PNEC 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Suojakäsineiden ja vaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta. Sivu 4

5 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute Hengityksensuojaus Tarvittaessa voi käyttää sopivaa hengityksensuojainta mikäli ilmastointi on riittämätön Käsien suojaus Kemikaaleja kestävät suojakäsineet Silmiensuojaus Tiiviisti asettuvat suojalasit Ihonsuojaus Sopiva suojavaatetus. Suojavaatteiden materiaalien läpäisevyys on selvitettävä suojainten valmistajalta Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen Ei saa päästää viemäriin ja ympäristöön (vesistöihin eikä maaperään). 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju) Läpikuultava, väritön liuos. 9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot ph Kiehumispiste/kiehumisalue 100 C Leimahduspiste Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja Ylempi räjähdysraja Hapettavat ominaisuudet Höyrynpaine 14 mmhg Suhteellinen tiheys Liukoisuus Vesiliukoisuus Täysin veteen liukeneva Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Viskositeetti Höyryntiheys 0,7 (ilma=1) Sivu 5

6 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute Haihtumisnopeus >1 (vesi=1) 9.3 Muut tiedot Sulamispiste 0 C. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Vältettävät olosuhteet Altistuminen valolle, kuumuus (>40 C) Vältettävät materiaalit Palavat aineet, herkästi syttyvät aineet, pelkistävät aineet, emäkset, orgaaniset materiaalit, (ks.kohta 3). Vältä kontaktia klooria sisältävien johdannaisten kanssa Vaaralliset hajoamistuotteet 5% Sterusil kuivasumute on biologisesti hajoava aine, joka hajoaa vedeksi ja hapeksi seuraavan reaktioyhtälön mukaan; 2 H2O2 H2O + O2 Lista yhteensopivista materiaaleista: Metallit: Teräs, ruostumaton teräs, alumiini. Muovit: Akryylinitriili/butadieeni/, styreeni ABS, Nylon, polyvinyylikloridi PVC, HDPE, polystyreeni, Asetaalit, PTFE, Teflon, polykarbonaatti, polyprobeeni, polysulfoni. Elastomeerit: Polyuretaani, luonnon kumi lateksi, polykloropreeni, polyetyleeni, silikoni. Muut: Hiili, lasi, puu, nahka, pahvi, paperi, matto, maali. Runsas sumu; suojaa paperit tai pahvit vahingoittumiselta. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Välitön myrkyllisyys Luokiteltu luokkaan 5 tai Ei luokiteltu; LD50/suun kautta/rotta > 2000 mg/kg (OECD 423) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Ärsyttävä silmille (R36), 67/548/ ECC direktiivi (OECD 405). Ei ärsytä ihoa, 67/548/ ECC direktiivi (OECD 405, OECD 402). Pitkäaikaisessa altistumisessa ärsyttävä silmille, hengityselimille ja iholle (R36/37/38) Herkistyminen Ei luokiteltu ihoa herkistäviin kemikaaleihin. Herkistymisreaktioita iholla ei ole todettu laboratorioeläimissä (marsut). OECD Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys 11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin 11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Ekotoksisuus Myrkyllisyys vesieliöille Myrkyllisyys muille eliöille 12.2 Kulkeutuvuus Sivu 6

7 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute 12.3 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Biologisesti hajoava aine, joka hajoaa vedeksi ja hapeksi seuraavan reaktioyhtälön mukaan: 2 H2O2 H2O + O Kemiallinen hajoavuus 12.4 Biokertyvyys 12.5 PBTarvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Sterusil säiliöpatruunat on tyhjennettävä ennen patruunoiden hävittämistä. Patruunoiden neutralointi prosessit/ hävittäminen on tehtävä viranomaisten antamien säädösten mukaisesti. Sterusil desinfiointiaineen neutralisointi/ hävittäminen (jätteet jäännöksistä ja käyttämättömistä tuotteita): Sterusil < 5 litraa; voidaan laimentaa runsaalla vedellä, vähintään laimennus 1:5 Sterusil > 5 litraa; neutralisointi 5% natriumbisulfiitti liuoksella (NaHSO4liuoksella), laimennussuhde 1:2. Sterusil on myös mahdollista neutraloida lisäämällä katalaasia, peroksidaasia, kaliumpermanganaattia. Tyhjät säiliöpatruunat ja pakkaukset voidaan kierrättää ja hävittää viranomaisten antamien ohjeiden/ määräysten mukaan.pakkausmateriaalit; Säiliöpatruuna: HDPolyetyleeni. Korkki: Synteettinen kumi EPDM. Etiketti: Synteettinen kumi. 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero 14.2 Pakkausryhmä 14.3 Maakuljetukset Kuljetusluokka Vaaran tunnusnumero Rahtikirjan mukainen nimitys Muita tietoja Ei luokiteltu ADR vaaralliseksi aineeksi kuljetussäädösten mukaan Merikuljetukset IMDGluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja Sivu 7

8 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute 14.5 Ilmakuljetukset ICAO/IATAluokka Oikea tekninen nimi Muita tietoja 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Varoitusetiketin tietoja Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi Varoitusmerkki: Xi Ärsyttävä Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet Vetyperoksidi 5%, hopea kationeja 50ppm Rlausekkeet R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa Slausekkeet S2 S3 S26 S28 S45 S46 S61 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Säilytä viileässä. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä vähintään 15 min ajan pitäen ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Onnettumuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä etikettiä, mikäli mahdollista). Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkäriin hoitoon ja näytettävä tätä pakkausta tai etikettiä. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/ käyttöturvallisuustiedote Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteelle 15.2 Kansalliset määräykset 16. MUUT TIEDOT 16.1 Luettelo kemikaalia koskevista Rlausekkeista 16.2 Koulutusohjeet 16.3 Käyttörajoitukset Älä uudellenkäytä tyhjiä säilytyspatruunoita. Sivu 8

9 Kauppanimi: Sterusil kuivasumute 16.4 Lisätiedot Sterusil desinfiointiainetta ei saa sekoittaa muuhun aineeseen Käytetyt tietolähteet Valmistajan antamat tiedot Lisäykset, poistot ja muutokset Sivu 9

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07

Päiväys: 2010-02-01 Edellinen päiväys: 2008-07-07 453 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi RK-MIKROEMULSIO Tunnuskoodi 10251

Lisätiedot

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5

3.1.2 Aineosan nimi 3.1.3 Pitoisuus 10-30 5-10 1-5 1-5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Solo Cut & Polish Cream Tunnuskoodi 20103A Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

Erikoisseloste ihmisiä ja ympäristöä koskevista vaaroista: R65 Haitallista: voi aihetuttaa keuhkovaurion nieltäessä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Virtasen Katto10 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock

Dyckerhoff Mikrodur R-F rock X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.12.2004 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Edellinen päiväys: Päiväys: 01.08.2010 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 01.08.2010 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STONEX-REUNAKIVILIIMA,

Lisätiedot

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003

Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 02.05.2005 Edellinen päiväys: 17.12.2003 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41

2.1.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta 65997-15-1 Portlandsementti n.20-30 % Xi (ärsyttävä) R38, R41 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 18.6.2004 28.9.1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX-105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 PIX105= FENNOFLOC F 105 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi PIX105= FENNOFLOC F 105 1.1.2

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maalarin REMONTTIMAALI 20 Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005

Päiväys: 09.10.2008 Edellinen päiväys: 20.12.2005 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Carbon Kick Assimilator Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus

02631 Espoo Puhelin 09-476 500 Telefax 09-476 50 350 Y-tunnus 0202466-3. 2.1.2 Aineosan nimi 2.1.3 Pitoisuus x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 16.11.2005 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019

Päiväys: 16.3.2009 Edellinen päiväys: 28.1.2008 SPC019 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi PAX18BU, PAX18IBCAL, PAX18IBCOW, PAX18JC,

Lisätiedot

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999

Päiväys: 16.07.2002 Edellinen päiväys: 27.12.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Sika

Lisätiedot

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999

Päiväys: 16.7.2003 Edellinen päiväys: 14.9.1999 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 690.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAX-XL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAX-XL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KEMIRA PAXXL60 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi KEMIRA PAXXL60 1.1.2 Tunnuskoodi PAXXL60JC13,

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 450 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PRF Cover Fluid Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002

Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys:13.01.2003 Edellinen päiväys: 11.09.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006

Päiväys: 24.02.2009 Edellinen päiväys: 19.06.2006 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi VariKleer

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3228 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 SGT 9200 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 4 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 25.09.2006 Edellinen päiväys: 19.03.2003 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.11.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot