1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. : Kiinniteliuos valokuvaustarkoituksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT. : Kiinniteliuos valokuvaustarkoituksiin"

Transkriptio

1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen tunnistustiedot Kauppanimi : Aineen/tuotteen käyttötarkoitus : Kiinniteliuos valokuvaustarkoituksiin Yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Sonar Oy Taivalmäki 11 PO Box Espoo Suomi Puhelin: Telefax: LY-tunnus: Turvatietolomakkeen vastuuhenkilö: Jos Vanholzaets Agfa, Pohjoismaiden ympäristöosasto: Puhelin , Faksi Yhteyshenkilö: Jyrki Lieto Sähköpostiosoite: Myrkytystietokeskus (24 h.) : VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS Valmiste ei ole luokiteltu vaaralliseksi voimassa olevien EY-direktiivien eikä kansallisen lainsäädännön mukaan. 3. KOOSTUMUS JA/TAI TIEDOT AINEOSISTA Tässä kohdassa ilmoitetut luokitus- ja merkintätiedot liittyvät yksittäisiin aineosiin. Vastaavat tuotetta koskevat tiedot on ilmoitettu kohdassa 15. Merkityksellisten R-lausekkeiden koko teksti, ks kohta 16. Vesipohjainen kiinniteliuos valokuvaustarkoituksiin, pääasiallinen koostumus: Vaaraa aiheuttavat aineosat Etikkahappo Pitoisuus [%] : 0,5-1,0 CAS-Nro. : INDEX-Nro. : EINECS-Nro. : Varoitusmerkki(merkit) : C R-lausekkeet : R10, R35 4. ENSIAPUOHJEET Roiskeet silmiin : Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan sekä otettava yhteys lääkäriin. Ihokosketus : Iho pestään välittömästi runsaalla määrällä vettä ja saippuaa. Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin. Nieleminen : Suu huuhdellaan runsaalla määrällä vettä. Yhteys lääkäriin. FI 1/5 FI

2 Hengitys : Sumua/pölyä/höyryjä hengittänyt saatettava raittiiseen ilmaan. Oireiden jatkuessa yhteys lääkäriin. Lääketieteellinen informaatio : Myrkytystietokeskus (24 h.) : OHJEET TULIPALON VARALTA Erityiset altistumisvaarat tulipalossa. : Tulipalon tai lämpöhajoamisen seurauksena voi kehittyä haitallisia kaasuja (esim. rikkidioksidi ja ammoniakki). : Tuote ei pala. 6. OHJEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖJEN VARALTA Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Puhditusohjeet Erityiset ohjeet : Katso kohta 8. : Jätteiden hävitys, katso kohta 13. : Vuotanut tuote vallitetaan tarvittaessa. Imeytetään imukykyiseen materiaaliin. Suuremmat määrät vuotanutta tai levinnyttä tuotetta kootaan asianmukaisesti merkittyihin suljettaviin astioihin. Ei saa päästää viemäriin, maaperään eikä pintavesiin. : Loput huuhdellaan pois runsaalla vedellä. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI Käsittely Palo-ja räjähdyssuojaus Varastointi Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille Yhteisvarastointiohjeet : Ei edellytä erityisiä suojatoimenpiteitä tulipalon tai räjähdyksen varalta. : Astiat säilytetään tiiviisti suljettuina. Suojattava suoralta auringonpaisteelta. : Säilytettävä erillään vahvoista hapoista, vahvoista emäksistä ja voimakkaasti hapettavista aineista. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET Altistuksen raja-arvot Aineosat CAS-Nro. Arvoihin Tyyppi Muutettu Peruste viimeksi Etikkahappo mg/m3 HTP 8H 2005 ELV (FI) 25 mg/m3 HTP 2005 ELV (FI) 15MIN 25 mg/m3 TWA EU ELV Altistuksen torjunta Tekniset toimenpiteet : Estettävä työhygienisten raja-arvojen ylittyminen järjestämällä käsittelytilojen riittävä ilmanvaihto. Erityisiä suojautumis- ja : Noudatettava kemikaalien käsittelyssä yleisiä FI 2/5 FI

3 hygieniaohjeita turvallisuusohjeita. Vältettävä höyryjen hengittämistä. Säilytettävä erillään elintarvikkeista, juomista ja tupakasta. Käsiensuojaus : Käytä kemikaaleja kestäviä käsineitä. Pitkäaikaisessa tai toistuvassa kosketuksessa käytä käsineitä, jotka on tehty seuraavista materiaaleista: butyylikumi (paksuus >= 0,36 mm, läpäisyaika > 480 min), nitriilikumi (paksuus >= 0,38 mm, läpäisyaika > 480 min) tai neopreeni (paksuus >= 0,65 mm, läpäisyaika > 240 min). Ajoittaiseen roiskesuojaukseen voidaan käyttää käsineitä, joiden läpäisyaika on > 60 min. Vältä luonnonlateksisia käsineitä. Silmiensuojaus : Suojalasit. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET Yleistietoa Muoto : Neste. Väri : Väritön. Haju : Lievästi pistävä haju Tärkeää terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelu tietoa Höyrynpaine (20 C) : 23,00 hpa Suhteellinen tiheys (20 C) : 1,088 Liukenevuus : Veteem rajattomasti sekoittuva. ph-arvo (25 C) : 5,5 Sulamispiste/sulamisalue : < 0 C Kiehumispiste/kiehumisalue : > 100 C 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Stabiilisuus Vältettävät olosuhteet ja materiaalit Vaaralliset hajoamistuotteet : Tuote on stabiili tavanomaisten varastointi- ja käyttöolosuhteiden puitteissa. : Vältettävä kosketusta vahvoihin happoihin, vahvoihin emäksiin ja voimakkaasti hapettaviin aineisiin. Tankit tyhjennettävä kemikaaleista ja huuhdeltava huolellisesti vedellä ennen pesua puhdistusaineella. : Rikkidioksidi ja ammoniakki 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT Yksittäisten, puhtaiden aineosien toksikologiset tiedot: Välitön myrkyllisyys suun kautta Etikkahappo : LD50 rotta mg/kg Välitön myrkyllisyys hengitysteitse Etikkahappo : LC50 rotta 11,4 mg/l/ 4 h Välitön myrkyllisyys ihon kautta Etikkahappo : LD50 kani mg/kg FI 3/5 FI

4 Normaalikäytön puitteissa voi vapautua rikkidioksidia. Vapautuvan rikkidioksidin pitoisuus jää huomattavasti alle työhygienisen raja-arvon (2 ppm). Astmaa sairastavat voivat kuitenkin saada oireita jo 0,1 ppm pitoisuuksista lähtien. 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Tietoja aineen eliminoitumisesta (pysyvyys ja hajoavuus) Biologinen hajoavuus Etikkahappo : OECD 301D Biologisen hajoavuuden arviointi 99 % jälkeen 30 d Myrkyllisyys eliöille Yksittäisten, puhtaiden aineosien ekotoksikologiset tiedot: Myrkyllisyys kaloille Etikkahappo : Laji: Pimephales promelas (rasvapäämutu) LC50: 88 mg/l/ 96 h Myrkyllisyys vesikirppu (daphnia ) Etikkahappo : Laji: Daphnia magna (vesikirppu) EC50: 47 mg/l/ 24 h Myrkyllinen leville Etikkahappo : Laji: Scenedesmus quadricauda (levä) EC10: mg/l/ 8 d Myrkyllisyys bakteereille Etikkahappo : Laji: Pseudomonas putida (bakteeri) EC10: mg/l/ 16 h Lisätietoja ympäristönsuojelusta Biokemiallinen hapenkulutus 5 päivän aikana (BOD5) Kemiallinen hapenkulutus (COD) : mg/l : mg/l Valmiste ei sisällä voimassa olevien EY-direktiivien eikä kansallisen lainsäädännön mukaan ympäristölle vaaralliseksi luokiteltuja aineita. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY Jätteidenkäsittelymenetelmät Ympäristölainsäädäntö ja säädökset, jotka sääntelevät kemikaalien ja pesuvesien johtamista viemäriin, kemikaalijätteiden käsittelyä sekä kemikaalien ja niiden pakkausten hävittämistä, voivat vaihdella maasta toiseen. Noudatettava voimassa olevia paikallisia määräyksiä. Tuotteen tai sen likaaman pakkauksen hävittäminen vain valtuutetun jätteidenkäsittely-yrityksen toimesta. Koska käytetty tuote sisältää vesiliukoisia hopeakomplekseja, suosittelemme hopean talteenottamista ennen jätteen hävittämistä. Tuottesta syntyneelle jätteelle suositellaan Euroopan jäteluettelon mukaisen jätekoodin käyttämistä : (kiinniteliuokset). FI 4/5 FI

5 14. KULJETUSTIEDOT Ei kuljetusmääräysten alainen. Erillään elintarvikkeista ja juomista. 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Tuote ei ole luokiteltu vaaralliseksi voimassa olevien EY-direktiivien eikä kansallisen lainsäädännön mukaan. 16. MUUT TIEDOT Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-lausekkeiden tekstit: R10 Syttyvää. R35 Voimakkaasti syövyttävää. Tämä käyttöturvallisuustiedote on laadittu voimassa olevien EY-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaan. Käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämän hetken tietämykseemme ja kokemukseemme. Tiedot kuvaavat vain otsikossa mainittua tuotetta. Tiedot eivät päde, jos tuotetta käytetään yhdessä muiden tuotteiden kanssa tai muissa prosesseissa, ellei tekstissä toisin mainita. Tämä dokumentti antaa tarvittavat tiedot tuotteen terveysvaikutuksista sekä sen turvallisesta käsittelystä, mutta se ei ole tuotetakuu eikä laatuspesifikaatio. Käyttäjän vastuulla on paikallisten turvallisuus-, terveys-, ympäristö- ja jätteidenkäsittelymääräysten noudattaminen. FI 5/5 FI

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KESTOPUR 1K CLEANER 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T3228 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 06.11.2006 Edellinen päiväys: 21.09.2004 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä.

Tuote on luokiteltu ja merkitty EU-direktiivin 1999/45/EY mukaisesti: Xn, Haitallinen. Terveydelle haitallista nieltynä. Tuote ei ole syttyvä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 20-7701 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22-04-2005 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemikaalitietojen ilmoituslomake Päiväys: 22-04-2005 Sisäinen nro: Edellinen päiväys: ACRACONC FN 1 KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Hyväksytty käyttöön Hyväksytty laboratoriokäyttöön Hyväksynyt: Bayer KAUPPANIMI KEMIALLINEN NIMI Polyakrylaatti/akryyliamidi

Lisätiedot

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 12.12.2006 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi STM

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61106 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Hoitoaine Vain ammattikäyttöön. Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 YKI sokkelimaali 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 740 -sarja 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 26.10.2005 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 4A004AR

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 MAGNETIC 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 001 5800 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Motoväri G Sininen / Punainen 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys 29.11.2006 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.03.2003 Edellinen päiväys: 13.08.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: - X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 14.3.2007 Edellinen päiväys: 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6

Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 Päiväys 13.03.2007 Edellinen päiväys 6.2.2003 1/6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Extreme NanoTech Puskuri & Rengas Päiväys 24.04.2008 Edellinen päiväys 5.09.2007 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Päiväys 04.02.2009 Edellinen päiväys 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN JA VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Tunnuskoodi 300.168 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1(6) 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot: FC 201AF LIGHT WATER 1 % AFFF Aineen ja/tai valmisteen

Lisätiedot