Kaupungintalo, alakerran kahvion kokoustilat. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupungintalo, alakerran kahvion kokoustilat. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta AIKA kello 18:00-19:40 PAIKKA Kaupungintalo, alakerran kahvion kokoustilat LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjantarkastajat 4 67 Lisämäärärahan myöntäminen Painotalon katsomon hankintaan 5 68 Vuoden 2013 kulttuuripalkintojen jakaminen 8 69 Suolahden uimahallin kuntosalin kunnostaminen Vuoden 2013 liikuntateon esityksen tekeminen Keski-Suomen 12 Liikunta ry:lle 71 Vuoden 2013 poikaurheilija ja tyttöurheilija Vuoden 2013 valmentaja Vuoden 2013 Hyvin menestynyt urheilija Vuoden 2013 urheiluteko Vuoden 2013 nuorisovalmentaja Vuoden 2013 Reilun pelin joukkue Vuoden 2013 hyvistä saavutuksista palkitseminen Vuoden 2013 stipendiurheilijat Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman 25 esitykset vuosillle sekä vuoden 2014 valtionavustuksia koskevat hakemukset 80 Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja Äänekosken kaupungin 28 liikuntatoimen kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja eri vapaa-aika-alueiden hoitosopimukset 81 Viranhaltijapäätökset 31

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Sohlman Jouni 18:00-19:40 puheenjohtaja Penttinen Hannu 18:00-19:40 varapuheenjohtaja Mäkinen Heikki 18:00-19:40 jäsen läsnä 18:00-18:40, : 40, läsnä ja Pekonen Paula 18:00-19:40 jäsen Pullinen Tarja 18:00-19:40 jäsen POISSA Hautsalo Harri jäsen Kolari Marja jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Halttunen Jari kh:n edustaja MUU Auvinen Markku 18:00-19:40 vapaa-aikajohtaja Virtanen Matti 18:00-18:35 kulttuurijohtaja läsnä ALLEKIRJOITUKSET Jouni Sohlman Pu heenjohtaja Markku Auvinen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarja Pullinen Hannu Penttinen PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ vapaa-aikatoimisto, Kalevankatu 2, Äänekoski

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAPAA 65 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Vapaa-aikalautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu esityslistoineen toimitetaan vähintään neljä päivää ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjantarkastajat VAPAA 66 Hallintosäännön 41 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan päättänyt, et tä lautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa ko kousta seuraavan viikon keskiviikkoon klo mennessä. Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Hautsalo Harri ja Pullinen Tarja. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Pullinen Tarja ja Penttinen Hannu.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Lisämäärärahan myöntäminen Painotalon katsomon hankintaan VAPAA 67 Vapaa-aikalautakunta teki syksyn 2013 talousarviovalmistelun yhteydessä esityksen varata kaupungin vuoden 2014 talousarvioon euroa Painotalon katsomohankintaan ja lattian rakentamiseen. Katsomohankinnan tavoitteena on hankkia n. 200 henkilön siirrettävä porraskatsomo. Muita vaatimuksia ovat, että katsomo on sähköisesti ka saan tu va ja leviävä ja istuimissa on pakkaamisen sallivat taittuvat selkänojat. Hankkeen edetessä ja lehdistön tiedottaessa asiasta, teki Purku ja Piikkaus Oy:n edustaja kulttuuritoimelle esityksen hankkia Jyväskylästä Huhtasuon koululta purkukoulusta vapautuva n. 300 henkilön kat somo, joka täyttää suurelta osin asetetut tavoitteet. Suurimmat puut teet ovat selkänojien puuttuminen, ne taas voidaan hankkia erilli senä. Purku ja Piikkaus Oy tarjoaa kolmea katsomomodulia hintaan euroa + alv ja sähköisesti kokoon taittuvaa esiintymislavaa hin taan euroa + alv. Pyydetyt hinnat sisältävät porraskatsomo mo duu lien ja esiintymislavan irroituksen ja toimituksen Painotalon sa liin sii nä kunnossa kun ne ovat Huhtasuolla. Moduulit kootaan Pai notalon saliin käyttökuntoon mutta niiden avaus- ja sulkumoottorit, ketjut ja akselisto jätetään irti koska ne vaatisivat kiinteät lattiakiinni tykset. Toimitus sisältää myös aiemmassa käytössä olleet muut Huhtasuol ta löytyvät osat. Kulttuuritoimi otti tarjotut katsomot koekäyttöön kuljetuskustannuksin. Mikäli Äänekosken kaupunki päättäisi hankkia em. moduulit niin Purkaus ja Piikkaus Oy toimittaisi moduuleihin Painotalon salissa tapahtuvaa siirtelyä helpottavat pyöräalustat, joihin asennetaan myös omat sähköiset avauslaitteet. Käyttöön soveltuakseen katsomomoduuleihin tulisi asentaa uudet penkkien istuinpehmusteet ja -päälliset sekä kasaamisen mahdollistavat taittuvat selkänojat ja kulkumatot uusia. Näiden hankintojen jälkeen kokonaiskustannukset olisivat euroa + alv ja tämä summa tulisi varata vuoden 2014 lisätalousarvioon. Tällä rahalla saataisiin katsomot n. 300 henkilölle. Uusien vastaavien katsomojen perusrakenne on sama. Niissä on pystytty jonkin verran poistamaan äänekkyyttä tietyissä tilanteissa ja niissä olisi yksilöistuin pitkän selkänojan ja penkin tilalla. Vastaavankokoiseen moduuliin saadaan tällöin vähemmän paikkoja.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Purku ja Piikkaus Oy:n tarjous on voimassa tammikuun 2014 loppuun mennessä. Vapaa-aikalautakunta ehdotti kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarviokäsittelyyn loppuvaiheessa tarkennettuna euron määrärahavarausta katsomohankintaan. Käyttäjien kommentteja on saatu jonkin verran ja niissä on korostettu sitä, että uusi olisi pa rempi ratkaisu vaikka se tulisikin kalliimmaksi. On myös kommentte ja joissa on pelätty, että hanke siirtyy hamaan tulevaisuuteen ellei nyt hankita tällä rahalla. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti vuoden 2014 talousarviopäätöksen yh teydessä seuraavan ponnen: "Painotalon kat so moasian tar ve ja kus tan nuk set sel vi te tään, jon ka jäl keen asia ote taan käsi tel tä väksi li sä määrä ra ha-asiana alku vuo desta 2014." Asian valmistelu ja selvitystyö jatkuu vielä ja kokoukseen toimitetaan täydennetty selvitys mm. valtuuston ponnen osalta. Varsinainen ehdotus toimitetaan viimeistään kokoukseen. Lisäselvitys Painotalon katsomon tarpeellisuudesta on se kä Koske lan Tans sin, Koskelan Setlementti ry:n, Koskelan Nuoret ry:n, Ääne kos ki Jazz ry:n, Ala-Keiteleen Musiikiopiston että Äänekosken Teatteri ry:n kirjalliset ehdotukset. Ehdotukset pitävät sisäl lään myös muita laadullisia parannuksia Painotalon olosuhteisiin. Talon pääkäyttäjiä edellä mainituista ovat Koskelan Tanssi ja Äänekosken Teatteri ry. Muiden käyttö on satunnaisempaa. Myös vapaa-aikalautakunta sekä viran- ja toimenhaltijat näkevät kat so mon tarpeelliseksi Painotalon toiminnan kehittämisessä. Uusien vastaavien liikuteltavien ja avaus- ja sulkumoottorein varustettujen katsomoiden hinta samalla katsojapaikkamäärällä arvioitiin alkuperäisessä talousarvioehdotuksessa vajaaseen euroon. Lopullinen hinta uusille katsomoille saataisiin vasta tarjouskilpailun jälkeen. Hanna Savolainen Koskelan Tanssista ja Esa Kalenius Koskelan Set le mentti ry:stä ovat toimittaneet lautakunnalle kirjelmän, jossa he esit tävät omia kannanottojaan katsomon hankinta-asiassa. Lisäksi hen kilöt ovat toimittaneet toisen kirjelmän, jonka allekirjoittajaksi on mer kitty myös Äänekosken Teatterista Kimmo Myyryläinen ilman alle kirjoitusta. Lausunnot ovat oheismateriaalina. (valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virtanen, puh )

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää ehdottaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2014 lisätalousarvioon varataan euroa Painotalon katsomon hankintaan. Ennen lopullista hankintaa tulee varmistaa, että katsomo on turvallinen (ei sisäilmaongelmia, katsomoon kulkeminen mahdollisimman esteetöntä), sen liikuteltavuus/siirrettävyys paikasta toiseen on helppoa ja sel kä nojien hankkiminen onnistuu. Päätös tulisi tehdä mahdollisimman pian ennen tammikuun loppua. Hyväksyttiin.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 kulttuuripalkintojen jakaminen VAPAA 68 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta palkitsee vuosittain ansioituneen kulttuurialan toimijan Äänekosken kaupungin kulttuuripalkinnolla. Palkinto on myönnetty usein keskisuomalaisen kuvataiteilijan teoksena tai rahapalkintona. Arvo on ollut euroa. Oheismateriaalina on luet telo kultttuuripalkinnon aiemmin saaneista. Kulttuuripalkinnon ohella on muutamana viime vuonna jaettu kannustuspalkinnot nuorille taiteentekijöille. Kulttuurijohtaja on pyytänyt Ala-Keiteleen Musiikkiopistolta, Koskelan Tanssilta ja Kukkulan kuvataidekoululta esitykset ehdokkaiksi. Viime vuonna jaettiin myös kulttuurin innovaatiopalkinto, jonka sai Sumiaisten La Kala Oopperatalo. Tätä palkintoa ajateltiin vuosittain jaettavaksi. Tämä palkinto olisi erityishuomiona palkintovuonna tapahtuneesta toiminnasta kun kaupungin kulttuuripalkinto on enemmän pitemmästä ansioituneesta toiminnasta. Tänä vuonna kaupungin toimesta on jo erikseen huomioitu Seinäjoen tan go kuninkuuskilpailussa toiseksi sijoittunut Leif Lindeman. (valmistelu kulttuurijohtaja Matti Virtanen, puh ) Kannustuspalkinto 100 seuraaville taiteen opiskelijoille ja kulttuuriteko palkinto myös 100 : Nuori musiikin opiskelija; Eelis Rossi Eelis on musiikillisesti monipuolinen. Hän soittaa pääsoittimenaan trumpettia. Hän on mukana bänditoiminnassa ja soittaa myös kitaraa. Opiskelee Ala-Keiteleen musiikkiopistossa. Kuvataiteen nuori opiskelija; Jani Haapakoski Tanssin nuori opiskelija; Moona Penttinen Moona on Koskelan Tanssin lahjakas, energinen ja aktiivinen tanssin harrastaja. Kulttuuriteko palkinto; Tuuli Piltonen The Voice Kids -kilpailussa menestynyt äänekoskelaisnuori, joka valloitti yleisöä laulullaan TV-kilpailussa. Kulttuuripalkinto 2013; Hannu Wacklin Pitkäaikaiset ansiot musiikin esittäjänä ja sovittajana. Soittaa eri puhaltimia ja laulaa. Esiintynyt sekä solistina, että yhtyeis-

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta sä monipuolisesti. Ollut myös TV-esiintyjänä. Yhtyeitä mm. Äänekosken Työväen Soittajat, Kyläpelimannit ja monta muuta kokoonpanoa. Kulttuuripalkintona annetaan keskisuomalaista kuvataidetta arvoltaan Hyväksyttiin.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vanhusneuvosto Vapaa-aikalautakunta Suolahden uimahallin kuntosalin kunnostaminen VANHUS Varapuheenjohtaja Matti Kananen oli laatinut kirjelmän kaupunginhallitukselle koskien Suolahden uimahallin kuntosalin kunnostamiseen tarvittavaa määrärahaa (liite nro 2). Vanhusneuvosto hyväksyi yksimielisesti, että asia otetaan käsittelyyn ja kannatti yksimielisesti Kanasen esitystä. Kanasen laatiman kannanoton nähtiin vastaavan vanhuspalvelulain mukaiseen ennaltaehkäisevään työhön ja terveyshaittojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi todettiin, että Suolahden alueella voidaan näin hyödyntää Seniori-kortin etuja. Vanhusneuvosto esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2014 talousarvioon vapaa-aikalautakunnan esittämän määrärahan Suolahden uimahallin kuntosalin kunnostamiseen. VAPAA 69 Vanhusneuvosto päätti yksimielisesti, että asia viedään kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Liitteenä nro 1 vanhusneuvoston kirje kaupunginhallitukselle. Vapaa-aikalautakunta esitti vuoden 2014 talousarvioon kuntosalin peruskorjaami seen vesivahingon jälkeen ja kuntosalilaitteisiin. Lautakun nan esitystä ei hyväksytty vuoden 2014 talousarvioon valtuuston olleessa talousarviokäsittelyssä. Suolahdessa on tällä hetkellä Suojarinteellä ainakin vuoden 2014 ajan perusturvan kuntosali, jota käytetään myös ryhmätoimintaan. Tämän salin käyttöä ikääntyvien henkilöiden ryhmätoimintaan on tarkoitus lisätä vuoden 2014 aikana. Ehtona ryhmätoiminnalle on, että jokaiselle ryhmälle tulee olla vastuuhenkilö. Selvitettävänä on myös ko. salin toimintojen siirtäminen Suolahden keskustaan, kun uusi terveyskes kus valmistuu ja Kisakadulta jää tiloja tyhjiksi. Suolahden uimahallin kunnostamisen esteenä ovat olleet epäselvyydet kosteushaittojen aiheuttajasta, jotka ratkennevat vuoden 2014 aikana. Vapaa-aikatoimi pyytää vielä teknisen toimen arvioimaan kustannukset uimahallin kuntosalin osalta. Korjauskustannusten selvittyä tulee vapaa-aikalautakunta esittämään kuntosalin korjaamista vuoden 2015 talousarvioon. Uimahallin kuntosali ei ole hyvä paikka ikääntyville, koska sinne täytyy mennä vaikeiden portaiden kautta ja sen vuoksi ikääntyvien kun-

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vanhusneuvosto Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikajohtajan ehdotus: tosalille parempi paikka olisi esim. Suolahden keskustassa Kisakadulta vapautuvissa tiloissa. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta selvittää Suojarinteellä olevan perusturvan kuntosalin lisäkäyttömahdollisuuden ikääntyvien kuntosalitoiminnassa vuoden 2014 aikana. Lisäksi selvitetään seniorikuntosalin siirtäminen Suolahden keskustaan Kisakadulle, kun Äänekosken uusi terveyskeskus valmistuu ja tilat Kisakadulta vapautuvat. Vuoden 2015 talousarviota varten pyydetään tekniseltä toimialalta selvitys Suolahden uimahallin kuntosalin kunnostamisen kustannusar vio. Hyväksyttiin. Liite nro 1 Vanhusneuvoston kirje

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 liikuntateon esityksen tekeminen Keski-Suomen Liikunta ry:lle VAPAA 70 Seurat ja yksityiset henkilöt ovat tehneet seuraavat eh dotukset: Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Tellervo Vitikainen - osallistuminen avantouinnin SM-kisoihin Äänekosken Huima ry Hopeasompa -loppukilpailut Vuonna 2012 liikuntateoksi valittiin Suolahden Urhon yleisurheilujaoston järjestämät suositut lasten viikkokisat. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2013 liikuntateoksi Äänekosken Huiman järjestä mät 42. Hopeasompa -loppukilpailut. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ei kä pää tök sentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 poikaurheilija ja tyttöurheilija VAPAA 71 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on saanut seuroilta seuraavat esitykset vuoden 2013 poikaurheilijaksi ja tyttöurheilijaksi: Äänekosken Huima ry - Titta Kuorelahti, hiihto, SM-hopea, sprintti (P) ja KLL:n mestari N17 (P) Äänekosken Urheilijat ry - Henna Ritanen, kuula ja kiekko, T16 SM-kulta (kuula) ja T 16 SM-hopea (kiekko) Suolahden Urho ry - Saija Seppä, yleisurheilu, 2 SM-kultaa T15, 800m ja 2000m, 2 KLL:n SM-kultaa 800m ja 2000m Sumiaisten Kunto ry - Vili Sormunen, ampumahiihto, 2 SM-pronssia, 2 SM-kultaa ampumasuunnistus ja SM-kulta ampumajuoksu sarjassa M17 Lisäksi tiedossa on seuraavat huomioonotettavat saavutukset: Erik Siponen - moukarinheitto, SM-hopea sarjassa M16 Simo Terävä - pyöräily, 2 SM-hopeaa, 1 SM-hopea cyclocross - SM-voitto maastotriathlon Urheilijoiden tulee olla äänekoskelaisia ja edustaa äänekoskelaista urheiluseuraa. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2013 poikaurheilijaksi Vili Sormunen ja tyttöurheilijaksi Saija Seppä. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 valmentaja VAPAA 72 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Urheiluseurat ovat esittäneet seuraavia henkilöitä vuoden 2013 valmentajiksi: Äänekosken Huima ry - Marko Puukari, paini ja naisten SM-sarjajoukkueen fysiikkaval mentaja Äänekosken Urheilijat ry - Ilpo Vesterinen, yleisurheilu, SM-pronssia voittaneen Aino Pulkkisen valmentaja Vuoden 2012 valmentajaksi valittiin Kimmo Kinnunen. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2013 valmentajiksi Marko Puukari ja Ilpo Vesterinen. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn ei kä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 Hyvin menestynyt urheilija VAPAA 73 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Äänekosken kaupunki on vuodesta 1956 lähtien valinnut paikkakunnan Hyvin menestyneen urheilijan. Tämän palkinnon voi sama henkilö saada vain yhden kerran. Liitteenä nro 2 luettelo aikaisemmin palkituista. Urheiluseurat ovat esittäneet seuraavia urheilijoita: Äänekosken Urheilijat ry - Satu Rautiainen, ampumahiihto, SM-hopea Sisä-Suomen Tikka ry - Mauri Maukonen, SM-hopea ja pronssi, tikkaurheilu M70, tikkajuok su ja tik ka hiih to - Satu Heikkilä, tikkaurheilu, SM-hopea, tikkajuoksu (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2013 Hyvin menestyneeksi urheilijaksi Satu Rautiainen. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys. Liite nro 2 Hyvin menestyneet urheilijat

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 urheiluteko VAPAA 74 Liikuntalautakunta aloitti vuoden urheiluteon palkitsemisen vuonna Urheiluteko voi olla yksilöurheilijan tekemä, joukkueen saavutus tai vaikkapa urheiluseuran tekemä merkittävä teko. Tämän palkinnon voi saada sama henkilö tai yhteisö useammin kuin kerran. Valittavan tulee olla äänekoskelainen ja palkinto on esinepalkinto. Palkinnon ovat saaneet seuraavat: 1989 Timo Kuorelahti 1990 Kimmo Kinnunen 1991 Kimmo Kinnunen 1992 Rasti E4 ry 1993 Kimmo Kinnunen 1994 Jouko Kinnunen 1995 Hietaman Pallo ry/summassaari -patikka 1996 Huiman koripallojaosto 1997 Markku Peura 1998 Äänekosken Urheilijat ry/yleisurheilujaosto 1999 Aki Heikkinen 2000 Jouko Kinnunen 2001 Ulla Tuimala 2002 Ulla Tuimala 2003 Huiman naisten koripallojoukkue 2004 Juha Ojastenmäki 2005 Anni Tuimala 2006 Ulla Tuimala 2007 Jukka Levänen, Jouni Neste (perhokalastajat) 2008 Juha Ojastenmäki 2009 Juha Ojastenmäki 2010 Raimo Hernesmaa (Tiistai-rastien toteutus ja suunnistuskarttojen toteuttaja) 2011 Eveliina Hytönen 2012 PeurunkaPatikka Seurat ovat esittäneet seuraavia tapahtumia/saavutuksia vuoden 2013 urheiluteoksi: Äänekosken Huima ry Hopeasompa -loppukilpailu Suolahden Urho ry - lasten yleisurheilukilpailut kesällä 2013

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikajohtajan ehdotus: 42. Hopeasompa -tapahtuma on esitetty vuoden 2013 liikuntateoksi Keski-Suomen liikunnalle, mutta paikallisesti olisi hyvä nostaa esille tapahtumassa olleet lukuisat vapaaehtoiset ja koko Huiman organisaatio ja etenkin sen hiihtojaosto, joka vastasi suurelta osin tapahtuman järjestelyistä yhdessä Äänekosken kaupungin kanssa. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Palkitaan vuoden 2013 urheiluteon tekijäksi Huiman hiihtojaosto. Hyväksyttiin. Lisäksi vapaa-aikalautakunta päättää palkita Huiman hiihtojaoston jäsenen Taisto Viikin vuoden talkoolaisena. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 nuorisovalmentaja VAPAA 75 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Urheiluseurat ovat toimittaneet seuraavat esitykset vapaa-aikatoimistoon: Äänekosken Huima ry - Minna Porrassalmi, koripallo, jalkapallo Äänekosken Urheilijat ry - Tuukka Vuorinen, yleisurheilu, ÄU:n junioripäällikkö, ohjaa vuotiaita Vuoden 2012 nuorisovalmentajiksi valittiin Toivo Markkanen ja Pekka Parviainen. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Valitaan vuoden 2013 nuorisovalmentajiksi Minna Porrassalmi ja Tuukka Vuorinen. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 Reilun pelin joukkue VAPAA 76 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikalautakunta on seurojen esitysten perusteella palkinnut Reilun pelin ryhmän/joukkueen. Viime vuonna palkinnon sai Huiman C-tyttöjen Suomen mestaruuden voittanut joukkue. Tänä vuonna seuroilta ei ole tullut esityksiä. Yhtenä toimijana voidaan nostaa esille vapaaehtoistoimijoina frisbeegolf -radan tekijät, jotka rakensivat itse 9-väyläisen radan. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta ei jaa vuoden 2013 Reilun pelin palkin toa, kos ka seuroilta ei ole tullut siihen esityksiä. Vapaa-aikalautakunta palkitsee frisbeegolf -radan toimijat merkittävästä omatoimisuudesta oman lajin suorituspaikan rakentamisessa. Hyväksyttiin. Palkitaan frisbeegolf -radan tekijät vuoden 2013 "rei lus ta tal kootyönteosta". Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 hyvistä saavutuksista palkitseminen VAPAA 77 Vapaa-aikalautakunta on palkinnut äänekoskelaisia ja äänekoskelaisia urheiluseuroja edustavia esinepalkinnoin hy vis tä saavutuksia. Vuo den 2013 ai ka na hy viä saavutuksia ovat saaneet seuraavat: Fredriksson Elina - kahvakuula, SM-kulta N35 Heikkilä Satu - tikkaurheilu, SM-hopea, tikkajuoksu Hytönen Teijo - voimailu, SM-hopea, raw-penkkipunnerrus M40 Juvonen Selina ja Suokas Tuomas - tanssiurheilu, SM-hopea, kymppitanssi Kuukkanen Anneli - kahvakuula, MM1 N55, EM1 ja SM-hopea N-seniorit Kuukkanen Mari - kahvakuula, SM-pronssi ja SE-tulos Kuula Jani - voimailu, SM-hopea, penkkipunnerrus M40 Kähäri Tapio - voimannosto, SM-hopea, M60 Leppänen Olli - yleisurheilu, SM-pronssi, P14 moukari Liimatainen Janne - kestävyysjuoksu, SM-hopea, M35 Maukonen Mauri - tikkaurheilu, SM-hopea ja pronssi, tikkajuoksu ja tikkahiihto Maukonen Timo - yhdistetty, SM-pronssi M30, MM-kulta yhdistetyssä ja MM-pronssi joukkueyhdistetyssä Mustonen Katja - yleisurheilu, SM-kulta N35, 5000m

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Mustonen Marko - metsätaitokisa, SM-pronssi Pulkkanen Ulla - kahvakuula, SM-pronssi Raatikainen Kirsi - voimailu, SM-kulta, raw-voimannosto N40 Roinela Ulla - sulkapallo, MM-pronssi, nelinpeli N60 Rossi Jussi - pilkkionginta, PM-kulta, PM-hopea (joukkue), MM-hopea (joukkuekisa) Savolainen Juha - kädenvääntö, SM-kulta Seppä Rauno - hiihto, SM-hopea, joukkuesprintti M50 Siponen Kia - yleisurheilu, SM-kulta, moukari T13 Tamminen Lauri - voimailu, SM-hopea, raw-voimannnosto M23 Tanninen Katri - SM-hopea Jyväskylän Lacrosse Club -joukkueessa - maajoukkue-edustus Kanadassa Toropainen Jari - hiihto, 2 SM-hopeaa M 50, sprintti ja joukkuesprintti Tourunen Jari - heittoviisiottelu M35, SM-hopea Turpeinen Jouni - kädenvääntö, SM-kulta Varis Tuukka (8 v) - kiihdytysajo, SM-pronssi Vuorinen Tuukka - yleisurheilu, 3 SM-kultaa, 2 SM-hopeaa, hyppylajit, M40

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Yliskoski Miia - kahvakuula, SM-pronssi Ylimäki Verneri - raw-voimannosto, SM-pronssi (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Lista täydentyy mahdollisesti vielä kokoukseen. Palkitaan esinepalkinnolla vuonna 2013 hyviä saavutuksia saavuttaneet. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys.

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2013 stipendiurheilijat VAPAA 78 Stipendisäännön mukaan seuraavat urheilijat ovat vuoden 2013 aikana saavuttaneet stipendiin oikeuttavan saavutuksen: Ahonen Ria - yleisurheilu, SM-kulta 3-loikka N22 (ei asu Äänekoskella, 50 % stipendistä) Autio Aino - painonnosto, SM-hopea N17-2 SM-hopeaa penkkipunnerrus, voimannosto Hytönen Eveliina - painonnosto, SM-hopea työnnössä, pronssi yhteistulos N23 Kinnunen Jami - yleisurheilu - SM-pronssi keihäs, M19 Kuorelahti Titta - hiihto - SM-hopea N 18, sprintti (P) Paananen Mari - painonnosto - SM-pronssi, tempaus N Pulkkinen Aino - yleisurheilu - SM-pronssi 300m T15 Rautiainen Satu - ampumahiihto - SM-hopea N Ritanen Henna - yleisurheilu - SM-kulta kuula, SM-hopea kiekko T16 Seppä Saija - yleisurheilu - 2 SM-kultaa 800m ja 2000 m T

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Siponen Erik - yleisurheilu - SM-hopea, moukari M16 Sormunen Roope - ampumasuunnistus/ampumajuoksu - SM-kulta, ampumasuunnistus - SM-hopea ampumajuoksu/viesti Sormunen Vili - ampumahiihto/ampumasuunnistus - 2 SM-kultaa, ampumasuunnistus - SM-hopea, 2 SM-pronssia, ampumahiihto - SM-kulta ja SM-hopea, ampumajuoksu Sumiaisten Kunto, Vili Sormunen, Roope Sormunen, Vertti Hilkamo - ampumajuoksu - SM-hopea, joukkuekisa M17 (Roope ja Vili Sormunen saavat henkilökohtaisen stipendin) Terävä Simo - triathlon, pyöräily - SM-kulta maastotriathlon P15-3 SM-hopeaa pyöräily (eri muodot) (ei edusta äänekoskelaista urheiluseuraa, 50 % stipendistä) Stipendisäännöt liitteenä nro 3. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Jaetaan vuoden 2013 stipendit yllä olevan esityksen mukaisesti. Hyväksyttiin. Heikki Mäkinen ei esteellisenä osallistunut tämän asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Esteellisyyden syynä oli yhteisöjääviys. Liite nro 3 Stipendisäännöt

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman esitykset vuosillle sekä vuoden 2014 valtionavustuksia koskevat hakemukset VAPAA 79 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus/pohjanmaa on lähettänyt kunnanhallituksille Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa seuraavan kirjeen: "Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-kes kus) hoitaa lii kunta toimen asioita Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Poh janmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen maakuntien alueilla. Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen (HE114/2013), jonka mukaan ny kyisin ELY-keskuksissa hoidettavat kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoi men sekä oppilaitos- ja päiväkotirakentamisen tehtävät siirtyvät aluehallintovirastoihin alkaen. Mikäli hallituksen lakieh dotus hyväksytään eduskunnassa, siirtyvät nämä tehtävät ELY:s tä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. 1. Esitykset rahoitussuunnitelmaan vuosille Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain (1705/2009) mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö laatii vuosittain opetus- ja kulttuuritoimen perustamishankkeiden valtakunnallisen rahoitussuunnitelman. Liikuntapaikkoja koskeva rahoitussuunnitelma vuosille on vahvistettu ja on tämän kirjeen liitteenä. Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma on pohjana myönnettäessä val tionavustuksia vuonna 2014 sekä valmisteltaessa rahoitussuunnitelmaa vuosille Rahoitussuunnitelmaan otetaan mukaan niitä hankkeita, joihin on varauduttu kunnan omassa investointiohjelmassa. Rahoituslain perusteella perustamishanke käsittää toiminnallisen kokonaisuuden muodostavan toimitilojen rakentamisen, hankinnan ja/tai peruskorjauksen sekä toimenpiteisiin liittyvän irtaimen omaisuuden hankinnan. Valtionapuviranomaisena toimii opetus- ja kulttuuriministeriö, mikäli liikuntapaikkahankkeen kustannukset ovat yli euroa. Enintään euron hankkeissa valtionapuviranomainen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa käsitellään hankkeet, jotka kustannusarvion perusteella kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön päätösvaltaan. Koska rahoitussuunnitelma laaditaan vuosittain, pyydetään kuntia toimittamaan rahoitussuunnitelmakäsittelyä varten tiedot kaikista vuosina toteuttaviksi aiotuista kustannuksiltaan yli euron liikuntapaikkojen rakentamishankkeista sekä

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta koulu- ja liikuntatoimen yhteishankkeista hankekohtaisella Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelma-/perustamishankkeen kuvaus -lomakkeella. Tämän lisäksi kuntia pyydetään ilmoittamaan tiedot kunnan alueella toteutettaviksi aiotuista kustannuksiltaan vähintään euron hankkeista, jotta valtionapuviranomaisilla, opetus- ja kulttuuriministeriöllä ja ELY-keskuksilla, olisi käytettävissään kattavat tiedot liikuntapaikkojen rakentamishankkeista vuosina Tiedot ilmoitetaan Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenveto -lomakkeella. Tiedot muista kuin kunnan omista hankkeista -kuntayhtymien, osake yhtiöiden, säätiöiden ja yhdistysten hankkeista - pyydetään ilmoitta maan siten kuin ne kohtuudella vastaamisajan puitteissa ovat saata vissa. Kaikkia hankkeita koskevat kustannusarviotiedot ilmoitetaan arvonlisäverollisina kustannuksina. Valtionapuviranomaisen toimivallan määräytymisessä ( ) ja valtionapukelpoisen hankkeen alarajan ( ) tulkinnassa käytetään kuitenkin hankkeen arvonlisäverottomia kustannuksia. Rahoitussuunnitelmalomakkeiden mukana tulee toimittaa ote kunnan hyväksytystä investointisuunnitelmasta, rakentamisohjelmasta tai vastaavasta. Hankekohtainen rahoitussuunnitelmalomake ja hankkeiden yhteenvetolomake löytyvät ELY-keskuksen sivuilta kohdasta lo makkeet ->sivistys ->liikunta. Lomakkeet liitteineen pyydetään toimittamaan ELY-keskukselle mennessä osoitteella Pohjanmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus, PL 131, Vaasa tai kirjaamo.pohjanmaa(at)ely-keskus.fi. 2. Liikuntapaikkojen rakentamisavustushakemukset vuonna 2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi liikuntalain perusteella vuonna 2014 myönnettävät valtionavustukset liikuntapaikkojen rakentamiseen. Hakemukset laaditaan uusitulle opetusministeriön lomakkeelle n:o 12. Hakuohje ja lomake ovat ministeriön sivuilla Hakuohjeen kohdassa 3. ja hakemuslomakkeella on kuvattu hakemuksen keskeinen sisältö. Ohjeessa korostetaan hakemukseen lii-

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta tettävän hankesuunnitelman osuutta hakemuskäsittelyssä. Hakemus, hankesuunnitelma ja muut hakuohjeen mukaiset liiteasiakirjat tulee toimittaa ELY-keskukselle mennessä osoitteella Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 131, Vaasa Äänekosken kaupunginvaltuuston hyväksytyssä taloussuunnitelmassa vuosille on esitetty vuosille Äänekosken liikuntatalon ja uimahallin peruskorjaus seuraavasti: Tämä hanke on syytä esittää opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiseen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosille Liite nro 4. Vapaa-aikajohtajan ehdotus: (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää esittää Äänekosken liikuntatalo-uimahal lin pe ruskorjausta opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitel maan vuosille Hyväksyttiin. Liite nro 4 Liikuntapaikkojen perustamishankkeiden yhteenvetolomake

28 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja Äänekosken kaupungin liikuntatoimen kiinteistöjen, liikuntapaikkojen ja eri vapaa-aika-alueiden hoitosopimukset VAPAA Äänekosken kaupungin liikuntatoimi on vastannut sisäliikuntatilojen kunnossapidosta ja valvonnasta hallinnoimillaan tiloilla (liikuntatalo, uimahallit, keilahalli, voimailutalo, kuntosalit), iltavalvontaa on kohdistunut liikuntatalo-vesivelhoon. Eri tilojen siivouksesta vastaa Kiinteistönhoito Oy. Liikuntatalo-VesiVelho on avoinna 10 kk ajan yleisöl le klo arkisin ja viikonloppuisin klo Liikun tatalonhoitajat osallistuvat työssään kiinteistöhoidon ohessa kassa palveluiden ja uinninvalvonnan henkilöstön tauottamiseen. Iltavuorot kiinteistöjen hoitajien työssä painottuu yleisen järjestyksen valvon taan, asiakaspalveluun ja talon eri teknisten laitteiden seurantaan. Liikuntatalolla järjestetään vuosittain lukuisia eri seurojen kilpailuta pahtumia, joiden järjestelyissä talon hoitajat ovat mukana. Liikuntatoimella on ollut käytettävissä kaksi kokoaikaista hoitajaa ja yhden henkilön työpa nos on ostettu Kiinteistönhoitoyhtiöltä, jotka ovat hoi taneet liikuntatalo-ui mahallia Äänekoskella. Suolahden uimahal lille on ostettu n.8 h vii kossa kiinteistöhoitajan työpanosta Kiinteistönhoitoyhtiöltä. Uimahalleille ja liikuntatalolle tarvitsee ostaa kiinteistöhoitopalveluita 10 kuukauden ajalle. Keilahallin palvelut tuotetaan yksityisen palvelutuottajan toimesta, joka myös vastaa keilailuun liittyvien koneistojen kunnossapidosta ja varsinaisen hallitilan sii vouksesta. Liikuntapuiston alue käsittää mm. keskuskentän, harjoitusnurmen, tekonurmen, hiekkaken tän, tekojääradan jäädytyslaitteineen, yleisluistelualueen, kilpaladut 1-10 km, valaistun ladun 6 km, Palomäen kentän, liikuntapuiston kat somorakennuksen, liikuntapuiston huoltorakennuksen ja konetallin. Liikuntapuisto on auki lähes koko vuoden kahdessa vuorossa ja vii konloppuina yhdessä vuorossa. Hiihtolatuja on myös Keiteleen jääl lä, joita on hoidettu myös viikonloppuisin. Lisäksi hoitajat ovat vas tanneet kesällä uimarantojen ja avantouintipaikan kunnossapidosta ja pienkentistä sekä yhteistyössä teknisen toi mi alan kanssa talvisin pienkenttien jäädyttämisestä. Kentänhoitajat ovat vastanneet alueiden kunnossapidosta ja valvonnasta liikuntatoimen omalla kalustolla. Vuosittain kentänhoitajat osal lis tu vat eri kil pailutapahtumien järjeste lyihin liikuntapuistossa. Liikun ta puis tossa on ollut työssä neljä koko aikaista liikuntapaikkojen hoita jaa. Suolahden taajamassa liikuntatoimen hoidettavana on ollut keskus-

29 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta kenttä, Isonmäki, uima rannat, avantouintipaikka, pienkentät (talvi/kesä), Nakertajan hiihto la dut, Metso-reitti, jääladut Keiteleellä ja voimailutalo. Keskuskenttä on avoinna arkisin klo ja iltaisin sekä viikonloppuisin käyttäjät huolehtivat aukipidosta. Hiihtoladut ja luistinradat pidetään kunnossa myös viikonloppuisin. Alueiden kunnossapidosta on huo lehtinut kaksi kokoaikaista liikuntapaikkojen hoitajaa. Äänemäen laskettelurinne on annettu hoitosopimuksella Äänekosken Urheilijoiden hoidetta vaksi, liikuntatoimi on vastannut rinteen teknisten laitteiden kunnos sapidosta. Kaupungin puolelta vastuullisena hissinhoitajana (tutkinto suoritettu) on toiminut työpajan työnjohtaja. Äänekosken Urheilijat hoitaa suksivuokraamoa, hiihtohis sin toi mintaa, lipunmyyn tiä ja yleis tä valvontaa rinnealueella. Kiin teis töhoitoyhtiöllä tulee olla Ää nemä keen sellainen henkilö, joka on suorittanut hiihtohissin hoita jan tut kinnon. Konginkankaan alueella on liikuntapaikkojen (kenttä, luistinradat, uimarannat) kunnossapi dos ta huolehdittu ostopalveluna Ääneseudun Energian toimesta ja työllisyysvaroin palkatun henki lön toi mesta. Sumiaisten alueella liikuntapaikkojen kunnossapidosta (kenttä, kaukalot, uimarannat) on huo lehdittu osin Äänekosken 4H-yhdistyksen valvomana ja työllisyysvaroin kunnossapitäjän tekemänä. Millaisia vaatimuksia ja ohjeita kunnossapitotöille asetetaan: Tilat ovat käytössä ja avoinna nykyisinä aukioloaikoina Liikunta talo-uimahallilla kiinteistönhoitajat osallistuvat kiinteistöhoi don ohella myös muihin tehtäviin (kassapalvelun ja uinninvalvon nan tauotus) Hiihtoladut ja luistinradat hoide taan myös viikonloppuina lumisatei den jälkeen Hiihtoladut ja luistinradat ovat arkisin käyttö kunnossa koulutuntien alkaessa Kiinteistöhoitoyhtiö ylläpitää kaupungin latuinfoa Kiinteistöhoito yhtiön kunnossapitohenkilöstöllä tulee olla riittävä sääntötunte mus liikuntapaikkojen hoidosta ja tarvittavat viran omais ten edellyttämät todistukset, joita vaaditaan laitteiden huoltoon ja kunnossapitoon. Sopimus tehdään tässä vaiheessa väliselle ajalle ja tuona aikana selvitetään Kiinteistöyhtiön ja kaupungin liikuntatoimen kanssa mm. seuraavat asiat: Laaditaan eri ulkoliikunta-alueista kunnossapitoluokitus Määri tellään ne alueet, jotka eivät tule Kiinteistöhoitoyhtiön hoidettavaksi Määritellään miten paljon Kiinteistöyhtiöltä palveluita sisäliikuntatilo jen hoitoon ostetaan

30 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Selvitetään voidaanko käyttää työllis tettyjä henkilöitä kunnossapitotehtävissä Miten toimitaan nuorten kesätyöllistämisessä Mikä on kaupun gin työpajan rooli kunnossapitotöissä Selvite tään kunnossapitovastuu ns. monen toimialan hoitoon kuuluvilta alueilta, esim. Huuhan puisto (liikennepuisto, leikkipuis to, skeittipuisto). Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Sopimus on oheismateriaalina. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Äänekosken kaupungin liikuntatoimen ja Äänekos ken Kiinteistönhoito Oy:n välisen sopimuksen väliselle ajalle. Ennen uuden alkavan sopimuksen allekirjoittamista tulee sel vit tää yl lä ole vat asiat ja laatuvaatimuk set liikuntapaikkojen hoidos sa, val von nas sa ja kunnossapidossa. Hyväksyttiin. VAPAA 80 Vapaa-aikajohtajan ehdotus: Vapaa-aikajohtaja esittelee kokouksessa yksityiskohtaisen ohjeistuksen ja laatuvaatimukset liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:lle liitettäväksi jatkosopimukseen. (valmistelu vapaa-aikajohtaja Markku Auvinen, puh ) Esitellään kokouksessa. Vapaa-aikalautakunta päättää liittää liitteen nro 5 mukaiset esitykset Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:n ja Äänekosken kaupungin liikuntapaikkojen hoitoon liittyvään sopimukseen. Liite nro 5 Laatuvaatimukset ja ohjeet Äänekosken Kiinteistönhoito Oy:lle liikuntapaikkojen hoidosta ja kunnossapidosta

31 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset VAPAA 81 Vapaa-aikalautakunnalle on toimitettu kirjastotoimenjohtajan, musiikkiopiston rehtorin ja vapaa-aikatoimenjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta Puheenjohtajan ehdotus: Ei oteta vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi ko. viranhaltijapäätöksiä. Hyväksyttiin.

32 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 65, 66, 67, 69,79 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1. mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 68, 70-78, 80, 81 Hallintolainkäyttölain 5 :n/muun lainsäädännön mukaa seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankinta-asiat: Pöytäkirjan :ssä tehdyn päätöksen voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (han kintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväk si, mi käli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Oikaisuohje ja valitusosoitus liitteenä. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan Oikaisuviranomainen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Äänekosken vapaa-aikalautakunta, osoite Kalevankatu 2, PL 24, ÄÄNE KOS KI 14 päi vän ku luessa päätöksen tiedoksisaannista. Pykälät: Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusasiakirjat on toimitettava ¹ ): nimi, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

33 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutos kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, puhelinnumero, telefaxnumero ja sähköpostiosoite: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, Raatihuoneenkatu 1, HÄ- MEENLINNA, puh , telefax , 1) Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Valitusaika päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Muu valitusviranomainen, osoite ja postitoimipaikka Pykälät: Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos kunnallisvalitus tehdään kunnan jäsenen ominaisuudessa, valitusaika alkaa siitä, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät: Lisätietoja 1) Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa

34 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Tiedoksianto asianosaiselle Pvm vapaa-aikatoimisto, Kalevankatu 2, Äänekoski () Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 Asianosainen ) Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja () Luovutettu asianosaiselle Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus () Muulla tavoin, miten Asianosainen Vastaanottajan allekirjoitus

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 7/2009 1 Vapaa-aikalautakunta AIKA 10.12.2009 kello 15:00-17:00 PAIKKA kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.01.2015 kello 15:30-18:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuonen nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 04.09.2013 kello 17:00-19:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1. Kaupunginhallitus. AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Kaupunginhallitus AIKA 31.01.2011 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Tekninen lautakunta AIKA 25.09.2013 kello 17:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 15.03.2010 kello 12:00-14:25 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 03.05.2010 kello 9:00-12:07 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 135 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.01.2010 kello 15:00-18:20 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 24.05.2010 kello 12:00-14:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 22.03.2010 kello 12:00-15:00 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 90 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23. Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 10/2013 1/23 Tekninen lautakunta Aika 26.11.2013 klo 17:00-18:00 Paikka Teknisen toimen kokoustila, Asikkalantie 21, Vääksy Käsitellyt asiat Asia Sivu 124 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(27) Aika 20.05.2015 klo 14:00-16:40 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 37 Ympäristölautakunta 17.02.2011 AIKA 17.02.2011 klo 18:15-20:03 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 1 Yhtymähallitus Aika 04.06.2015 klo 17:30-19:32 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A Järvenpää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 34 Kaupunginvaltuusto 18.05.2015 AIKA 18.05.2015 klo 18:00-18:34 PAIKKA Kaupungintalo, iso audiotorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 19.04.2010 kello 18:00-18:38 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 05.02.2015 AIKA 05.02.2015 klo 18:30-20:40 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Pöytäkirjan tarkastaminen

Lisätiedot