Laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi"

Transkriptio

1 Mittaamisen historia Heikki Jokinen TTY/Mittaus- ja informaatiotekniikka, 2005 Suure on ominaisuus, joka voidaan laadultaan tunnistaa ja määrältään mitata. Mittaamisen tarkoituksena on selvittää arvo ko. suureen tietylle yksittäistapaukselle eli yksilösuureelle. Suureen arvo on lukuarvon ja mittayksikön tulo; lukuarvo kertoo, kuinka monesta mittayksiköstä on kyse ja mittayksiköllä kuvataan suureen laatu [1]. Mittaaminen on tieteen perusmenetelmä. Varsinkin tekniikassa ja luonnontieteissä tiedonkeruu on hyvin suurelta osin mittaamisen varassa; mittausten avulla reaalimaailman tapahtumat kuvataan luvuilla. Historiamme varhaisvaiheissa kehittynyt mittaaminen on antanut alun myös matematiikan kehittymiselle: lukujen liittäminen fysikaalisiin kohteisiin on mahdollistanut kohteiden vertailun lukujen avulla [2], mikä edelleen on antanut sysäyksen lukujen käsittelyn vaatimalle menetelmäkehitykselle matematiikalle. Historiamme tuntee kaksi merkittävää tiedemiestä, jotka muiden saavutustensa rinnalla ovat tuoneet esille myös mittaamisen tärkeyden [3]. Galileo Galilei ( ) korosti mittaustekniikan asemaa tieteen tarvitseman puolueettoman tiedon keräämisessä lausuessaan: Laske se, mikä on laskettavissa; mittaa se, mikä on mitattavissa; tee mittauskelpoiseksi se, mitä ei voida mitata painottaen samalla mittaustekniikan menetelmien kehittämisen merkitystä. 250 vuotta myöhemmin elänyt Lordi Kelvin ( ) piti tärkeänä mittaamisen ja sen avulla muodostuvien matemaattisten kuvausten merkitystä: Jos pystyt mittaaman sen mistä puhut ja ilmaisemaan sen numeroin, tiedät siitä jotakin. Mutta jos et pysty mittaamaan sitä, jos et voi ilmaista sitä numeroin, tietosi on vähäistä ja epätyydyttävää laatua: se saattaa olla tiedon alku, mutta tuskin olet ajatuksissasi päässyt tieteelliselle tasolle, olipa asia mikä tahansa. Merkittäviä kannanottoja, mutta mittaamisen arvo oli toki ymmärretty jo paljon aikaisemmin. Mittaustoiminnan kehityksellä onkin oma mielenkiintoinen historiansa, lähdetäänpä tarkastelemaan sitä nyt Varhaista mittaamista Mittaamisen historia on suurelta osin painojen ja mittojen käyttöä ja lukujärjestelmien kehittymistä kuvaavaa historiaa. Kaikkein varhaisimmat mittaustehtävät eivät vaatineet yhteisesti sovittuja mittayksiköitä; käsityöläiset valmistivat tuotteensa yksi kerrallaan, joten riitti, että yhden tuotteen kohdalla käytettiin

2 samaa mittajärjestelmää, mutta naapurilla saattoi olla käytössä aivan oma järjestelmänsä. Ennen pitkää yhteisten mittajärjestelmien tarve tuli ilmeiseksi, kun tuotteiden tai rakennelmien valmistukseen osallistui useita ihmisiä, tai, kun tavaroilla alettiin käydä kauppaa johonkin mittaan perustuen. Kesti kuitenkin pitkään, ennen kuin mittajärjestelmien standardointi tuli ajankohtaiseksi; erilaiset mittausjärjestelmät olivat vielä 1700-luvulle asti käytössä hyvin paikallisesti, mistä syystä niiden lukumäärä oli hyvin suuri. On arvioitu, että esimerkiksi Ranskassa oli ennen metrijärjestelmän käyttöönottoa käytössä n eri tavalla määritettyä mittayksikköä! Tyypillistä oli, että sama yksikkö esiintyi eri suuruisena eri paikkakunnilla ja eri tyyppisiä tavaroita mitattaessa. Tuhansia vuosia sitten käyttöön otetut varhaisimmat painomitat perustuivat punnittavien kohteiden ominaisuuksiin. Egyptiläiset ja kreikkalaiset käyttivät vehnän siementä pienimpänä painomittana. Se oli vakiokokoinen ja tarkka, ja kelpasi näin ollen hyvin mittajärjestelmän perustaksi. Arabit puolestaan käyttivät pieniä papuja (karob) painomittana mitatessaan kultaa, hopeaa ja jalokiviä. Arvometalleja mitataan edelleen karaatteina, mikä on saanut alkunsa tuosta erään papulajikkeen nimestä [4]. Babylonialaiset kehittivät merkittävästi punnitsemista keksiessään tasapainomenetelmän. Arkeologiset löydöt ovat todistaneet, että babylonialaisilla oli käytössään varhaisimmat tunnetut painomittanormaalit, muotoillut ja hiotut kivet, joita käytettiin punnuksina eri kappaleiden painoja määritettäessä ja vertailtaessa. Pituuden mittaamisessa käytettiin hyvin yleisesti hyväksi ihmisen kehon eri mittoja, kuten jalan tai askeleen pituutta, ja kämmenen tai peukalon leveyttä. Mutta kuten arvata saattaa, mitat vaihtelivat sen mukaan, kenen jalan tai käden perusteella ne oli määritetty. Historiamme tuntee kuitenkin yhden mitan, jolla oli yleismaailmallista merkitystä mittanormaalina jo n eaa. Sellainen oli egyptiläinen kyynärmitta (meh nesut, engl. cubit, 523 mm, [5]) eli mittasauva, joka määritettiin kuninkaallisen käsivarren pituutena kyynärpäästä sormenpäihin ja säilytettiin mustan graniittitangon muodossa siten, että muut mittasauvat voitiin valmistaa sen perusteella [2]. Pienempiä mittoja tarvitessaan egyptiläisetkin käyttivät muita kehonosia, kuten sormenleveyttä (engl. digit, 1/28 cubit), kämmenenleveyttä (engl. palm, 1/7 cubit) ja näiden yhdistelmiä. Erilaiset suhdeluvut oli käytössä edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi silloin, kun tarvittiin sormenleveyttä pienempiä mittoja. Matemaattinen menetelmäkehitys saikin tuolloin todistetusti haasteita painojen ja mittojen ja niihin liittyvien suhdelukujen käsittelyn tuottamista ongelmista ja tarpeista. Muut sivilisaatiot kehittivät myös omia mittajärjestelmiään [2]; eräs merkittävimmistä oli babylonialaisten kulttuuri n eaa. Heidän pituuden perusyksikkönään oli myös kyynärmitta, 530 mm. Sen jako-osa oli kus, 1/30, mitä osaltaan selittää babylonialaisten käyttämän lukujärjestelmän kantaluku 60. Se on hyvä esimerkki järjestelmästä, joka perustuu ilmaisuvoimaiseen kantalukuun: 60 voidaan luonnollisesti jakaa usealla eri tavalla 1/60, 1/30, 1/20, 1/15, 1/12, 1/10, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Esimerkiksi suurempi luku 100 voidaan jakaa vain osiin 1/100, 1/50, 1/25, 1/20, 1/10, 1/5, 1/4, 1/2. Tästä syystä sinänsä luonnollista 10-järjestelmää (kymmenen sormea) ei juurikaan käytetty lukuja osiin jaettaessa. Yhden poikkeuksen tästä muodosti Indus-joen laaksossa nykyisen Pakistanin alueella vaikuttanut Harappa-sivilisaatio

3 eaa. Heillä oli käytössään kaksi desimaalijärjestelmään pohjautunutta mittajärjestelmää [2]. Pääjärjestelmässä oli käytössä suhteet 0,05, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2, 5, 10, 20, 500. Toinen järjestelmä perustui mittasauvaan, joka oli jaettu 0,932 cm:n välein useaan jako-osaan. Mainittakoon, että Harappa-sivilisaatio oli hyvin kehittynyt [6], heillä oli mm. vesijohtoja, jotka oli tehty tarkkaan mitoitetuista poltetusta savesta valmistetuista putkista. Lähes jokaisessa talossa oli sekä kylpyhuone että käymälä, joista käytetty vesi poistui putkista tehtyjä viemäreitä myöten. Jos talot olivat useampikerroksisia, ne tyhjennettiin seiniin rakennettuja pystysuoria putkia pitkin. On hienoa huomata, miten pitkälle kehittynyt tekninen osaaminen ja muista poikkeava mittaamisen taito mahdollisti näin korkeatasoisten rakenteiden kehittämisen. Kehitys Euroopassa Euroopassa käytössä olleet mittajärjestelmät perustuivat roomalaisiin mittoihin, jotka puolestaan olivat peräisin kreikkalaisilta. Kreikkalaisten perusyksikkö oli sormen leveys (n. 19,3 mm) - jalka oli 16 sormea ja kyynärmitta 24 sormea. Kreikkalaisilla oli käytössään myös erilaisia jalan mittanormaaleja, doorilainen jalka mm ( eaa.), samoslainen jalka mm (n eaa.) ja attikalainen jalka mm (300 eaa.) [7]. Ateena oli tärkeä kaupankäynnin keskus noihin aikoihin, ja sen vuoksi heidän käyttämänsä mittajärjestelmät levisivät laajalti. Kreikkalaiset tiedemiehet olivat uranuurtajia myös mittaamisen filosofisten perusteiden tutkimisessa käytännön pohjalta syntyneiden tarpeiden innoittamina [3]. Roomalaiset käyttivät perusyksikkönään jalkaa, joka jakaantui 12 tuumaan. Roomalaisilla ei ollut käytössään kyynärmittaa, vaan pidemmät mitat perustuivat jollain tavalla marssimiseen. Niinpä viisi jalkaa vastasi käyntiä (engl. pace), eli kahta askelta. Tuhat käyntiä vastasi roomalaista mailia, joka on hyvin lähellä nykyistä englantilaista mailia. Roomalaiset luonnollisesti levittivät omaa järjestelmäänsä muiden käyttöön laajentaessaan valtakuntaansa, mm. Englantiin. Englanti on esimerkki valtakunnasta, jonka eri kansat ovat valloittaneet, ja se näkyy mm. mittajärjestelmien valtavana kirjona. Englanti on itse asiassa hyvin mielenkiintoinen maa mittajärjestelmien kehittymisen kannalta. Jo luvulla siellä määriteltiin sopimuksella ne painot ja mitat, joita tulisi käyttää. Sopimus oli voimassa lähes 600 vuotta ja se oli poikkeavan laaja ja kattava yritys standardoida mittaamiseen liittyviä määritelmiä, mutta sopimuksen noudattamista ei kuitenkaan valvottu, joten maassa oli tästä huolimatta käytössä suuri määrä erilaisia mittajärjestelmiä erikoisine suhdelukuineen ja jakoosineen. Voisi sanoa, että paljon ei ole noista ajoista muuttunut, omaperäisyys on edelleen leimaa antavaa Englannissa käytössä oleville mittajärjestelmille. Pituuden mittaamisessa käytössä ovat edelleen tuumat (inch), jalat (foot) ja jaardit (yard). Tuuma voisi perustua peukalon leveyteen, mutta nimi on peräisin roomalaisilta, sillä heidän käyttämänsä jalkamitan 1/12-osaa kutsuttiin nimellä unciae [8]. Jalan määritelmä on ilmeinen, mutta jaardin alkuperä mittayksik-

4 könä on hämärän peitossa. Mittayksikön määrittämiseksi on monia selityksiä: ihmisen vartaloon perustuvat määritykset ovat varsin hyviä etäisyys miehen suoraksi ulotetun käden sormenpäistä nenän päähän on yksi sellainen [4]. Toisaalta, Saksin kuninkaiden kerrotaan käyttäneen vyötärönsä ympärillä vyötä (girdle), jota pystyi käyttämään myös mittavälineenä. Vyötärön ympärysmittaa kutsuttiin sanalla gird [8]. Kaikesta huolimatta nimen alkuperänä pidetään alun perin saksilaisten käyttämää n. 5 m:n pituista mittasauvaa, josta käytettiin nimitystä gyrd [9]. Vaikka kyseessä oli aivan eri pituinen mitta, on nimen alkuperä kuitenkin ilmeinen. Metrijärjestelmän kehityksestä Ranskassa ei sen sijaan ollut minkäänlaista standardisointia ennen metrijärjestelmän käyttöönottoa [2]. Vuosista kirjoitettu matkakuvaus kuvasi tilannetta näin: Ranskassa mittojen äärimmäinen monimutkaisuus ylittää kaiken käsityskyvyn. Ne eivät ainoastaan eroa eri maakuntien välillä, vaan myös seuduittain ja jopa kaupungeittain. Ranskassa oli tuolloin käytössä noin 800 erilaista nimeä mittayksiköille, ja ottaen huomioon niistä tehdyt versiot eri kaupungeissa ja kylissä, käytössä oli eri tavalla määritettyä mittayksikköä. Valtaisasta sekalaisuudesta huolimatta tai ehkä juuri siitä syystä Ranska oli juuri se maa, jossa nykyisten mittayksikköjen käyttöönotto sai alkunsa. Vakavammat yritykset kohti standardisointia alkoivat vallankumousvuonna 1789; kansallisen mittajärjestelmän pohjaksi esitettiin aluksi Pariisissa käytössä olleita mittoja, sitten sellaisen heilurin pituutta, jonka puolijakson aika oli yksi sekunti [10]. Jälkimmäistä yritettiin saada hyväksytyksi myös muissa maissa, mutta heilurin pituuden riippuvuus leveysasteesta sai eri maiden välille aikaan vain kinan paikkakunnasta, jossa määritys voitaisiin tehdä. Niinpä jo 1791 esitettiin, että uuden järjestelmän pohjaksi tulisi ottaa 1/ maapallon navan ja päiväntasaajan välisestä etäisyydestä. 2. pituuspiiri Dunkerquen ja Barcelonan välillä 1075 km saatiin mitatuksi vuosien 1792 ja 1798 välillä, mutta jo vuonna 1793 ranskalaiset tutkijat esittivät laskelmiinsa perustuen väliaikaisen mittayksikön pituuden mittaamiseen metrin (nimi tulee kreikankielen sanasta metron, joka tarkoittaa mittaa). Ranskassa laadittiin laki järjestelmän käyttöönottamiseksi tähän yksikköön perustuen, mutta väliaikaisuudesta johtuen se ei saanut kannatusta muissa maissa, kuten USA:ssa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Vuonna 1798 väliaikainen yksikkö korvattiin 2. pituuspiirin mittauksen perustuneella tarkalla arvolla. Metrin mittanormaaliksi valmistettiin platinatanko, ja vuonna 1799 tämä mittayksikkö otettiin lailla käyttöön Pariisin alueella. Metrijärjestelmä oli syntynyt, mutta paljon työtä oli vielä jäljellä sen yleiseen hyväksyntään. Eikä kaikki mennyt aivan tiedemiesten suunnitelmien mukaisesti; Napoleon palautti maan vanhat mittajärjestelmät käyttöön jo vuonna Hän vaikutti kuitenkin positiivisesti metrijärjestelmän leviämiseen tahtomattaan. Alankomaiden vapauduttua Napoleonin vallasta metrijärjestelmä otettiin siellä käyttöön lailla vuonna Koska valloittajana esiintynyt Ranska oli hylännyt kehittämänsä järjestelmän, on mielenkiintoista huomata, kuinka se itse asiassa auttoi järjestelmän hyväksymistä muissa maissa. Vuonna 1840 Ranskakin palautti metrijärjestelmän voimaan, ja vanhojen järjestelmien käyttö loppui. Met-

5 rijärjestelmä laillistettiin Isossa-Britanniassa vuonna 1864 ja USA:ssa vuonna 1866, mutta kummassakaan maassa sitä ei määrätty ottamaan käyttöön. Saksan alueen valtioissa kehitys johti sen sijaan siihen, että metrijärjestelmä laillistettiin ja otettiin pakollisena käyttöön vuonna Vuonna 1872 pidettiin kansainvälinen konferenssi, jonka tuloksena perustettiin Kansainvälinen paino- ja mittatoimisto (BIPM) Pariisiin, ja metrisopimus, jonka ensimmäiset 17 valtioita allekirjoittivat vuonna Nykyinen SI-järjestelmän mukainen metrin määritelmä on vuodelta 1983; se on matka, minkä valo kulkee tyhjiössä 1 / sekunnissa. Monista määritelmämuutoksista huolimatta se on varsin lähellä vuonna 1799 tehtyä ensimmäistä määritelmää. Mittajärjestelmien kehitys Suomessa Suomi otti metrijärjestelmän virallisesti käyttöön Venäjän autonomisena suuriruhtinaskuntana vuonna 1887 [10]. Vanhojen järjestelmien korvaaminen uudella järjestelmällä oli kuitenkin ollut Suomessa esillä jo vuodesta 1862, koska täällä oli edelleen käytössä vanha ruotsalainen mittajärjestelmä, josta Ruotsi oli luopunut jo vuonna Tämä siitä huolimatta, että Suomi oli ollut osa Venäjää jo vuodesta Metrisopimuksen Suomi allekirjoitti itsenäisenä valtiona vuonna Mutta miten tähän oli tultu Suomessa ennen metrijärjestelmää käytössä olleet mitat ja painot oli määritelty 1600-luvun alusta ja 1730-luvulta peräisin olleilla asetuksilla luvun lainsäädännössä pituus-, tilavuus- ja painomitat määriteltiin toistensa avulla ja kymmenjärjestelmää sovellettiin osittain pituuden yksiköihin. Tilavuusmittojen suuruudet saatiin joko dimensiomittauksin tai punnitsemalla ne raikkaalla sadevedellä täytettyinä. Järjestelmät olivat yleisesti hyvin epäloogisia, eikä eri suureiden yksiköillä ollut juurikaan tekemistä toistensa kanssa. Sama yksikkö saattoi jopa esiintyä eri suuruisena eri yhteyksissä, esimerkiksi kuiville tavaroille, nesteille ja oluelle oli eri kokoiset tynnyrinsä. Suomen irtautuminen Ruotsista ei muuttanut Suomessa vallitsevaa yksikkökäytäntöä. Vaikka mittajärjestelmien yksinkertaistaminen oli ollut esillä jo 1750-luvulta lähtien, niin vielä vuonna 1848 annetun asetuksen mukainen yleinen pituuden mittaamiseen käytetty järjestelmä oli seuraava: 1 syli = 3 kyynärää = 6 jalkaa = 12 korttelia = 24 tuumaa. Kymmenjärjestelmää soveltava desimaalimittajärjestelmä muodostui puolestaan seuraavasti: 1 tanko = 10 jalkaa = 100 desimaalituumaa = 1000 linjaa = graania. Painomittojen perusmittana käytettiin naulaa. Viktuaalipainojärjestelmän mukaan 1 kippunta = 20 leiviskää = 400 naulaa = luotia = kvintiiniä = assia. Viktuaalipainojen rinnalla oli kuitenkin käytössä toinen järjestelmä, jossa painot vaihtelivat sen mukaan, oliko mittauspaikka rannikolla vai sisämaassa käytössä olleiden tapulikaupunkipainojen, rautapainojen (takki-) ja vuoripainojen avulla kuljetuskustannukset saatiin kompensoiduiksi. Näissä järjestelmissä 1 kippunta jakaantui 20 (mark)puntaan ja edelleen 400 markkiin, mutta nauloina mitattuna kippunta oli tapulikaupunkipainona 320 naulaa, rautapainona 336 naulaa ja vuoripainona 352 naulaa.

6 Metrijärjestelmään siirtymiseksi otettiin ensiaskeleet vuonna 1862, jolloin julkaistiin kenraalimajuri Edvard Neoviuksen aiheesta kirjoittama artikkeli. Metrijärjestelmään siirtymistä kannattivat sekä ulkomaakauppaa harjoittavat kauppiaat että yliopistopiirit. Vuosien valtiopäivät sai tehtäväkseen antaa lausunnon siitä, tulisiko vanhat mittayksiköt, jalka ja naula, säilyttää ja muuttaa järjestelmä niihin perustuen kymmenjakoiseksi. Asiantuntijalausuntoa pyydettiin talousvaliokunnalta, joka totesikin, että vanhaa järjestelmää ei tule säilyttää, vaan se kannatti uuteen metrijärjestelmään siirtymistä. Koska valiokunta oli esittänyt myös rahayksikön mukauttamista uuden käyttöön otettavan painoyksikön mukaiseksi, voi olla, että juuri tästä syystä keisarin toivomuksesta uuteen järjestelmään siirtymisen valmistelu keskeytettiin vuonna Hanke raukesi joksikin aikaa, mutta paine muutoksiin kasvoi koko ajan, koska mm. Ruotsissa siirryttiin metrijärjestelmään vuonna Niinpä metrijärjestelmään siirtymistä valmisteleva komitea aloitti työnsä uudelleen vuonna 1880 ja sai sen valmiiksi vuonna Valtiopäivät vahvisti esityksen heinäkuussa 1886 ja metrijärjestelmä määrättiin Suomen lailliseksi mittajärjestelmäksi vuoden 1887 alusta lukien. Asetuksen mukaan pituusmittain yksikkönä on metri ja painomittain yksikkönä on kilogramma. Metrin ja kilogramman mittanormaalit, eli sen aikaisen terminologian mukaan emäkset, hankittiin Pariisista Kansainvälisestä mittojen ja painojen toimistosta vuonna Mittanormaalit oli valmistettu platinairidiumista. Kilogrammalla tarkoitettiin tuolloin kilogrammanormaalin painoa 45 leveysasteella tyhjässä tilassa ja merenpinnan tasossa. Kansainvälinen määritelmä oli muuttunut jo vuonna 1889, jolloin 1 kg määriteltiin Pariisissa olevan primäärinormaalin massaksi. Suomessa vasta vuoden 1921 uudistuksessa kilogrammasta tehtiin massan yksikkö. Vuoden 1886 asetus määritteli pituus- ja painomittojen ohella myös pinta-alaja tilavuusyksiköt. Pituusmittojen yksiköiksi määriteltiin metrin, kilometrin, decimetrin, centimetrin ja millimetrin ohella myös uussyli (2 metriä), kilometrin synonyymiksi (metrinen) virsta, sekä (metrinen) peninkulma (10000 m). Meille edelleen tuttujen grammaan pohjautuvien painomittojen lisäksi asetuksessa mainittiin luoti (10 g), leiviskä (10 kg), senttaali (100 kg) ja tonni (1000 kg). Erikseen nimettyinä pinta-alamittoina mainittiin aari (100 m 2 ) ja hehtaari (100 aaria) ja tilavuusmittoina vakka (10 litraa), (metrinen) syli (4 m 3, halkomitta) ja lästi (2 m 3 ). Mainitut yksiköt olivat olleet käytössä Suomessa jo aiemmin [11], [12], mutta tällä asetuksella ne määriteltiin uuden järjestelmän mukaisiksi. Myöhemmissä lainsäädännöissä ne jäivät pois käytöstä.

7 Lämpötilan mittaamisen historiaa Jottei mittaamisen historiaa nähtäisi pelkästään geometristen suureiden mittaamisen historiana, laajennetaan näkökulmaa hieman muidenkin suureiden mittaamiseen. Lämpötila on tuotannollisessa toiminnassa tärkeä tilasuure. Siitä riippuu, missä olomuodossa materiaali on ja miten kemialliset reaktiot tapahtuvat. Lämpötila on myös merkittävä vaikutussuure; monen muun suureen mittaukseen käytetyt tuntoelimet reagoivat herkästi lämpötilaan ja sen muutoksiin. Niinpä lämpötilan mittausta tarvitaan joko sellaisenaan tai kompensaatiotarkoituksiin. Lämpötilan mittaamisen tunnettu historia alkaa muinaisesta Roomasta, jossa kreikkalaissyntyinen lääkäri Galenos (n ) kehitti 8-osaisen lämpötilaasteikon potilaidensa ruumiinlämpötilan kuvaamiseksi. Hän määritteli ns. neutraalin lämpötilan sekoittamalla keskenään yhtä suuret määrät kiehuvaa vettä ja jäätä, ja muodosti sen kummallakin puolelle neljä kylmää ja neljä kuumaa lämpötila-arvoa [13]. Tätä asteikkoa voitaneen pitää lähinnä järjestysasteikkona, koska Galenoksella ei ollut käytössään lämpötilan mittaukseen soveltuvaa laitetta. Galileo Galilein tiedetään käyttäneen ensimmäistä lämpötilan mittaamiseen tarkoitettua laitetta, termoskooppia, vuonna Laite ei välttämättä ollut hänen keksintönsä, mutta hänen ansiostaan se tuli tunnetuksi. Laite koostui pitkästä kapillaariputkesta ja sen yläpäässä olevasta ilmaa täynnä olevasta pallosta. Putken alapää oli upotettu nestettä sisältävään avoimeen astiaan. Myös putki oli alaosastaan täyttynyt nesteellä. Kun pallossa olevaa ilmaa lämmitettiin, laajeneva ilma pakotti putkessa olevan nesteen astiaan. Mittauslaitteeksi se soveltui sen jälkeen, kun kahden kalibroidun pinnankorkeuden väli oli jaettu jako-osiin [14]. Ranskalainen Jean Rey keksi ensimmäisen nestelämpötilamittarin vuonna Hänen mittarinsa oli pitkäkaulainen pullo, joka täytettiin osittain nesteellä. Lämpötilan vaihdellessa nesteen pinnan korkeus muuttui vastaavasti. Valitettavasti myös ilmanpaine vaikutti edellä esitettyjen laitteiden mittausominaisuuksiin. Ensimmäisen ilmatiiviin nestelämpötilamittarin kehitti Medicin suvun jäsen, Toscanan suuriruhtinas Ferdinand II vuonna Tässä ja muissa vastaavissa mittareissa lämpötilaan reagoivana nesteenä kokeiltiin vettä, elohopeaa ja alkoholia (viiniä), joista viimeksi mainittua pidettiin parhaana suurimman vasteensa vuoksi. Myöhemmin elohopea osoittautui hyväksi mm. lineaarisemman lämpötilalaajenemisen vuoksi [13] luvun lopulla ja seuraavan vuosisadan alussa kiinnitettiin huomiota erityisesti uusittavissa olevien lämpötila-asteikkojen kehittämiseen [14]. Niitä tunnetaankin tuolta ajalta yli 35 erilaista. Asteikot pohjautuivat yleensä kahteen kalibrointipisteeseen, joiden väli jaettiin tasan useaan jako-osaan. Ole Römer ( ) asetti asteikkonsa nollapisteen jää-suola-seoksen lämpötilaan ja kiehuvan veden lämpötilaksi hän merkitsi 60 astetta. Fahrenheit ( ) sai vaikutteita Römerin asteikosta omia elohopealämpömittareitaan kalibroidessaan. Fahrenheitin asteikko on Römerin asteikkoa tiheämpi, mutta siinäkin jää-suola-seoksen lämpötila on 0 astetta. Toinen

8 alkuperäinen kalibrointipiste oli ihmisen kehon lämpötila, jonka Fahrenheit asetti aluksi arvoon 12 astetta. Huomattuaan, että näin muodostunut asteikko oli kovin harva, hän jakoi asteikon välit puoliksi kolmeen kertaan ja sai näin kehon lämpötilalukemaksi arvon 96 astetta [15]. Asteikon nykyiset kalibrointipisteet ovat veden jäätymislämpötila 32 astetta ja veden kiehumispiste 212 astetta. Kehon lämpötila asettuu tällä asteikolla n. 98 asteeseen. Nykyään yleisimmän käytössä olevan asteikon kehitti ruotsalainen astronomi Anders Celsius ( ) vuonna 1742, joka alun perin kiinnitti veden kiehumispisteen 0 asteeseen ja jäätymispisteen 100 asteeseen. Vuonna 1744 Carl Linnaeus ehdotti asteikon kääntämistä (onneksi) ja Celsius-asteikosta tuli sen jälkeen maailmanlaajuisesti tunnettu asteikko. Absoluuttinen lämpötila-asteikko alkoi hahmottua 1700-luvun lopulla Jacques Charlesin ja Joseph Gay-Lussacin tekemien kaasulakeihin liittyvien laskelmien perusteella. He huomasivat kaasun tilavuuden pienenevän lämpötilan laskiessa, 1/273,15-osaa astetta kohden, kun vertailukohteena oli kaasun tilavuus lämpötilassa 0 ºC. Absoluuttinen nollapiste olisi siten lämpötila, jossa ideaalikaasulla ei olisi lainkaan tilavuutta. Vuonna 1848 William Thomson (lordi Kelvin) todisti edellä mainitut laskelmat omien lämpövoimakoneeseen liittyvien laskelmiensa perusteella. Thomson valitsi kehittämänsä Kelvinasteikon nollapisteeksi absoluuttisen lämpötilan ja jako-osaksi jo Celsiusasteikossa käytössä olleen jaotuksen. Vuosi 1821 oli merkittävä lämpötilan mittauksen historiassa: sekä termosähköinen ilmiö että resistanssin lämpötilariippuvuus havaittiin kyseisenä vuonna. T.J. Seebeckin havaitseman termosähköisen ilmiön myötä metallilankaan syntyy lämpötilagradientin (lämpötilan muutos paikan muutoksen suhteen) vaikutuksesta sähkömotorinen voima. Kun kaksi erityyppistä metallia olevaa lankaa yhdistetään toisiinsa, ja kun liitokset ovat eri lämpötiloissa, syntyy lankojen avointen päiden välille potentiaaliero tai suljettuun piiriin virta, joka on verrannollinen liitosten väliseen lämpötilaeroon. Termosähköistä ilmiötä sovelletaan termopareina tunnetuissa lämpötila-antureissa. Resistanssin lämpötilariippuvuuden havaitsi puolestaan Humphry Davy edellä mainittuna vuonna; hän havaitsi metallien vastusarvojen kasvavan lämpötilan myös kasvaessa. William Siemens ja Hugh Callendar kehittivät ideaa edelleen kuitenkin vasta 1800-luvun loppupuolella [13]. Callendar tutki ja kehitti erityisesti platinaan pohjautuvia vastuslämpötilamittareita ja saikin niille yleisen hyväksynnän. Vuonna 1899 Callendar teki tutkimuksiinsa pohjautuen esityksen lämpötila-asteikon kiinnittämiseksi kolmen kalibrointipisteen, jäätymispisteen 0 ºC, kiehumispisteen 100 ºC ja rikin sulamispisteen 444,5 ºC, avulla. Näin muodostunut platinavastusasteikko oli helpommin uusittavissa ja käytännöllisempi kuin kaasulakeihin perustunut termodynaaminen asteikko. Sekä termoparit että vastusanturit ovat edelleen laajalti käytössä. Rinnalle on tullut mm. puolijohteista valmistettuja anturiratkaisuja. Termistorit perustuvat myös resistanssin lämpötilariippuvuuteen, mutta toisin kuin vastusantureilla, termistorin (NTC) vastus pienenee lämpötilan kasvaessa. Termistorit ovat erittäin herkkiä, mutta epälineaarisia. Lämpötilan mittaamisen historian viimei-

9 simpiä saavutuksia ovat integroiduilla piireillä (IC), pii- tai germaniumtransistoreilla toteutetut anturit. Ne ovat lineaarisia ja lähtösignaali on verrannollinen absoluuttiseen lämpötilaan. Loppusanat Tämä artikkeli pohjautuu hyvin suurelta osin Internetistä löytyneeseen aineistoon. Kirjoittamisen aikana kävi hyvin selväksi se, että kaikkeen siellä tarjolla olevaan tietoon ei voi luottaa, koska samasta asiasta kirjoitettiin eri lähteissä hieman eri tavoin. Hyvin paljon aikaa menikin tiettyjen asiayksityiskohtien tarkistamiseen. Tällä tavoin toteutetussa kirjoitustyössä lähteiden luotettavuuden arviointiin onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Tästäkin syystä tämä artikkeli on toistaiseksi tarjolla ainoastaan verkkoaineistona. Toivon teille mielenkiintoisia retkiä mittaustekniikan parissa! Heikki Jokinen

10 Lähteet [1] Suureet ja yksiköt. SI-mittayksikköjärjestelmä. SFS-käsikirja 19, 3. uudistettu painos, Suomen Standardoimisliitto, [2] [3] Sydenham, P.H. (ed.), Handbook of Measurement Science, Vol 2 Practical Fundamentals. John Wiley & Sons, [4] WEIGHTSandMEASURES/MetricHistory.html, [5] [6] Juuti, Petri, Kaupunki ja vesi; Tampereen vesihuollon ympäristöhistoria Tampereen yliopisto, [7] [8] [9] [10] Metrijärjestelmä Suomessa 100 vuotta Teknillinen tarkastuskeskus, Mittausteknillinen osasto, [11] (kotisivusto) [12] [13] Measurement and traceability, [14] Katz, D.A., Temperature; A brief history of temperature measurement [15] Swaim, D.C., Temperature measurement; An informational web site

Matematiikan historia aihealueittain 1. Algebra ja aritmetiikka 1

Matematiikan historia aihealueittain 1. Algebra ja aritmetiikka 1 Matematiikan historia aihealueittain 1. Algebra ja aritmetiikka 1 1. Algebra ja aritmetiikka...2 1.1. Johdanto...2 1.2 Mitä kantalukua käytettäisiin?...3 1.3 Suomen kielen lukusanat ja suomalaisten varhainen

Lisätiedot

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden

Kreikkalainen historioitsija Herodotos kertoo, että Niilin tulvien hävittämät peltojen rajat loivat maanmittareiden MAB2: Geometrian lähtökohdat 2 Aluksi Aloitetaan lyhyellä katsauksella geometrian historiaan. Jatketaan sen jälkeen kuvailemalla geometrian atomeja, jotka ovat piste ja kulma. Johdetaan näistä lähtien

Lisätiedot

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas

Fysikaalisen maailmankuvan kehitys. Reijo Rasinkangas Fysikaalisen maailmankuvan kehitys Reijo Rasinkangas 20. kesäkuuta 2005 ii Kirjoittaja varaa tekijänoikeudet tekstiin ja kuviin itselleen; muuten työ on kenen tahansa vapaasti käytettävissä sekä opiskelussa

Lisätiedot

Sähkökemian historian alkuvaiheita

Sähkökemian historian alkuvaiheita Sähkökemian historian alkuvaiheita Helsingin yliopisto Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta Kemian laitos Kemian opettajankoulutusyksikkö Kandidaatintutkielma Tekijä: Minna-Liisa Rantaniemi Pvm.

Lisätiedot

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI

SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI SFS-KÄSIKIRJA 1 STANDARDIT JA STANDARDISOINTI 2013 Standardien ja käsikirjojen ajan tasalla olevat viitetiedot voi tarkistaa SFS:n internet-sivuilta www.sfs.fi. Copyright SFS Osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

Sanallisten tehtävien esiinmarssi

Sanallisten tehtävien esiinmarssi Merja Vihtilä Sanallisten tehtävien esiinmarssi Lyhyen matematiikan ylioppilaskoetehtävät vuosina 1970 2009 Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevätlukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009. Matti Lehtinen

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009. Matti Lehtinen MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2009 Matti Lehtinen 1 Johdanto 1.1 Miksi matematiikan historiaa? Vaikka matematiikka näyttää olevan itsessään loogisen välttämättön oppirakennelma, joka ei ole sidottu aikaan

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

4. Logaritmit. 4.1. Johdanto

4. Logaritmit. 4.1. Johdanto Matematiikan historia aihealueittain 4. Logaritmit 4.1. Johdanto 131 Logaritmien keksiminen on matematiikan historiassa tapahtuma, jolla ei ole vertaista. Moni matematiikan käsite on kehittynyt ja kypsynyt

Lisätiedot

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen

Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Ohjelmistojen lokalisointi ja kansainvälistäminen Matti Riikonen 24.8.2006 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Tämän tutkielman aiheena on kansainvälisen ohjelmiston

Lisätiedot

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus

J1/2011. Paineen mittaus. Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Julkaisu J1/011 Paineen mittaus Sari Saxholm ja Markku Rantanen Mittatekniikan keskus Espoo 011 Alkusanat Paineeseen

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström

MITTATEKNIIKAN KESKUS. Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS. toimittanut. Thua Weckström MITTATEKNIIKAN KESKUS Julkaisu J1/2002 LÄMPÖTILAN MITTAUS toimittanut Thua Weckström Helsinki 2002 Esipuhe Tämän ohjeen on laatinut metrologian neuvottelukunnan lämpötilatyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluu

Lisätiedot

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET

Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET Kirjoittaja: TkT Mika Hannula Taitto: Ammattikuva Kustantaja: Työturvallisuuskeskus, Helsinki Julkaisuvuosi: 2000 Kirjapaino: Tampereen COLOR-OFFSET ISBN 951-810-141-8 Lukijalle... 3 1 Tuottavuus ja kannattavuus...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy

Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Yhtä aikaa vesilaitoksen kanssa ryhdyttiin rakentamaan viemäriverkostoa. Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kun Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos aloitti toimintansa syksyllä 1910,

Lisätiedot

Lahjakkaan ajattelun perusteet

Lahjakkaan ajattelun perusteet Lahjakkaan ajattelun perusteet Suuntaviivat Julijs Murashkovskis SIA PAC Agenda (Latvia) www.pacagenda.lv 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen kehittämishankkeen

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Alkio-opisto Lääketieteeseen suuntaavat opinnot Fysiikan aihekokonaisuudet Kurssikirja Johdanto ja merkinnöistä Tämän luentomonisteen tarkoituksena on antaa riittävät perustiedot fysiikasta lääketieteellisen

Lisätiedot

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA MAATILAKUIVURIT HAUTALA M., JOKINIEMI T. JA AHOKAS J. 28 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001

Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001 Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja Helsingin yliopisto, syyslukukausi 2001 1 Aluksi... 1 1.1 Miksi matematiikan historiaa?... 1 1.2 Tästä luentosarjasta... 1 1.3 Matematiikan historian suuret

Lisätiedot

SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS

SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS JULKAISUJA 2/2001 SUOMALAINEN AVARUUSTUTKIMUS Toimittanut Ulrica Gabrielsson Vuosikokouksensa yhteydessä Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 4.4.2001 keskustelutilaisuuden "Suomalainen

Lisätiedot

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2

I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 I PERUSKÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ... 2 1.1 Tilastollisen fysiikan ja termodynamiikan tutkimuskohde... 2 1.2 Mikroskooppiset ja makroskooppiset teoriat... 3 1.3 Terminen tasapaino ja lämpötila... 5 1.4 Termodynamiikan

Lisätiedot

Arkipäivän mittauksia

Arkipäivän mittauksia J2/2009 Saarinen P., Linko L., Halttunen J., Hartonen K., Hiltunen E. Hovinen T., Järvenpää E., Saxholm S., Simonen S. Koulutustyöryhmä Julkaisu J2/2009 Saarinen P., Linko L., Halttunen J., Hartonen K.,

Lisätiedot

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen

merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen Stephen W. Hawking on vuosisatamme merkittävimpiä tiedemiehiä. Ajan lyhyen his torian Hawking kirjoitti meille tavallisille ihmi sille, jotta mekin voisimme perehtyä tieteen nykyisiin käsityksiin ajan

Lisätiedot

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2014. Matti Lehtinen

MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2014. Matti Lehtinen MATEMATIIKAN HISTORIAN LUENTOJA 2014 Matti Lehtinen Sisällys 1 Johdanto... 5 1.1 Miksi matematiikan historiasta pitäisi tietä jotakin?... 5 1.2 Tästä luentosarjasta... 6 1.3 Matematiikan historian suuret

Lisätiedot

Matematiikkalehti 1/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 1/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matematiikkalehti 1/2001 http://solmu.math.helsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 1/2001 Matematiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Helsingin yliopisto http://solmu.math.helsinki.fi/ Päätoimittaja Pekka Alestalo

Lisätiedot

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA

EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA NÄIN EUROSTA TULI YHTEINEN RAHA EUROSETELIEN JA -KOLIKOIDEN HISTORIIKKI 2/3 ALKUSANAT 7 LUKU 1 VALMISTELUJEN VUOSIKYMMEN 9 Eurosetelien

Lisätiedot

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita

Oppikirjamaraton-tiimi. Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita Oppikirjamaraton-tiimi Vapaa matikka 1 Matikka verkosta vapauteen! Kirjasta puuttuu vielä muun muassa kuvitusta, yhtenäistämistä ja muita loppumetrien toimituksellisia temppuja. Kerro meille mitä kirjassa

Lisätiedot

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012

Maatilakuivurit. Jukka Ahokas, Mikko Hautala. 28. helmikuuta 2012 Maatilakuivurit Jukka Ahokas, Mikko Hautala 28. helmikuuta 2012 This material has been produced in ENPOS and Rural Energy Acadeny projects. ENPOS is acronym for Energy Positive Farm. The ENPOS project

Lisätiedot

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008

HBL10110 Yleismatematiikka Edition 2009 2010 Versio 1.5, 16.8.2008 HBL10110 Yleismatematiikka Edition 009 010 Versio 1.5, 16.8.008 Vesa Korhonen vesa.korhonen@jamk.fi 0400 451 75 Sisältö 0. Johdanto... 1. Laskennan välineet ja työjärjestys... 1.1 Laskennan koneelliset

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot