Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen"

Transkriptio

1 Työturvallisuus kumiteollisuudessa Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

2 Kalvosarjan teksti ja kuvat perustuvat Kumiteollisuuden työturvallisuusoppaaseen Kalvosarjan suunnittelu: Pasi Anias ja Jukka Tuominen Piirroskuvat: Martti Sirola Valokuvat: Jorma Pulkkanen, Matti Koivumäki Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta 2

3 Johdanto Opas on tarkoitettu kumiteollisuuden työpaikkojen henkilöstölle vaarojen ennaltaehkäisyyn vaarojen tunnistamiseen todettujen ongelmien vähentämiseen työhön perehdyttämiseen ja työnopastukseen alan oppilaitosten käyttöön oppilaille ja opettajille. 3

4 Sisällys Työturvallisuuskeskus 5 Turvallisuusjohtaminen 9 Tapaturmat kumiteollisuudessa 10 Tapaturmien tutkinta 11 Riskien hallinta 12 Työympäristön riskienhallinta 16 Kumiteollisuuden prosessit 25 Lisätietoa 45 4

5 Työturvallisuuskeskus (TTK) 1/4 Hallitus AKAVA, EK, KiT, KT, SAK, STTK Johto (3), asiantuntijat (17) ja toimisto (14) Kuljetus- ja logistiikkaryhmä Kuntaryhmä Palveluryhmä Teollisuusryhmä Ahtaus Autoliikenne Ilmailu Merenkulku Viestinvälitys ja logistiikka Kunta-ala Seurakunnat Tuottavuus, tuloksellisuus ja laatuasiantuntijat Työelämän päihdeasiantuntijat Apteekki Hotelli ja ravintola Kiinteistö, puhdistus- Autoala Elintarvike Graafinen teollisuus ja siivouspalvelu Kemianteollisuus Liike-elämää palveleva Kumiteollisuus ja autonrengas toiminta Lasikeraaminen teollisuus Rahoitus- ja vakuutus Pesuteollisuus Tukku- ja Tekstiili-, vaatetus-, t nahka-, vähittäiskauppa kenkäteollisuus Yksityinen neuvonta-, Metalliala kulttuuri-, liikunta- ja Puuteollisuus viihdeala Maatalous Yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelu Metsäala Paperiteollisuus Rakennusaineteollisuus Rakennus- ja putkijohtoala Sähköalat Teollisuuden toimistot

6 Työturvallisuuskeskus (TTK) 2/4 KUMITEOLLISUUDEN JA AUTONRENGASALAN TYÖALATOIMIKUNTA - alojen työsuojelun yleinen kehittäminen ja tehostaminen Autonrengasliitto ry. Asiamies Östen Brännäs Tsp Erkki Salmivalli Kumiteollisuus ry. Turvallisuuspäällikkö Pasi Anias Hallintopäällikkö Jukka Tuominen Työpaikat Työturvallisuuskeskus Asiantuntija Erkki Heinonen Kemianliitto-Kemifacket ry Työehtosihteeri Paavo Salo Tsv Reijo Forsman Tsv Jouko Mattila Tsv Jouko Muhli Toimihenkilöunioni TU ry. Työsuhdeasiamies Hannu Laurila Kehitysteknikko Jarmo Lepistö

7 Työturvallisuuskeskus(TTK) 3/4 Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan tehtävänä on toiminnan suunnittelu, budjetointi ja raportointi (hankkeet, koulutus) sekä hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttaminen seurata ja edistää alansa työsuojelutyön kehitystä suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa tuottaa ajankohtaisia työturvallisuus- ja työelämän kehittämisaineistoja toteuttaa yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen, koulutuslaitosten utus toste yms. työsuojelutoimintaan uto taa osallistuvien stu laitosten tahojen kanssa

8 Työturvallisuuskeskus(TTK) 4/4 seurata ja tiedottaa yhteiskunnassa, työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää yhteyksiä alan pohjoismaisiin ym. kansainvälisiin organisaatioihin työalatoimikunta voi perustaa erillisiä työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita toteuttaa muut keskuksen toimialaan kuuluvat hallituksen ja alan sopimusosapuolten määräämät tehtävät

9 Turvallisuusjohtaminen Työn turvallisuus perustuu vahvaan turvallisuusjohtamiseen ja vaarojen ennakointiin. Hyvän turvallisuusjohtamisen elementtejä ovat sitoutuneisuus oman toiminnan kriittinen arviointi määrätietoisuus suunnitelmallisuus järjestelmällisyys seuranta ja mittaaminen. Turvallisuus ei synny y itsestään, vaan se luodaan tehtyjen päätösten mukaisesti

10 Tapaturmat kumiteollisuudessa Yleisin mittari työturvallisuudelle ovat tapaturmien määrä ja tapaturmataajuus. Tapaturmien taustalla vaikuttavat kumiteollisuudessa erityisesti puutteet työpaikkojen toimintajärjestelmissä ja virheelliset toimintatavat

11 Tapaturmien tutkinta Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan tarkoituksena on tunnistaa syitä, jotka ovat asian aiheuttaneet tai tehneet sen mahdolliseksi. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään estämään, että vastaavia tapaturmia ei tapahtuisi uudelleen. Tapaturmat eivät satu itsestään

12 Riskien hallinta Paras työkalu turvallisuuden kehittämiselle on tehokas riskien hallinta. Riskienhallinta perustuu työpaikan vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin ja parannustoimenpiteiden järjestelmälliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Riskienhallinta on jatkuvaa työtä, johon kannattaa ottaa koko henkilökunta mukaan. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas sisältää mallilomakkeita, joiden avulla riskienhallinnan voi helposti aloittaa työpaikalla

13 Riskin suuruuden arviointi Riskien luokittelulla pyritään tarkemmin kuvaamaan, kuinka merkittävä kukin vaara on, jolloin mm. kommunikointi ja toimenpiteiden priorisointi helpottuu. Riskin suuruuteen vaikuttavat vaaraan liittyvän ikävän tapahtuman todennäköisyys ja seurausten suuruus. Riskiä voidaan pienentää vaikuttamalla vain yhteen tai molempiin riskin ominaisuuteen. i

14 Yhteistoiminnalla tulosta Tehokkainta turvallisuusjohtaminen on silloin, kun siihen osallistuu koko henkilökunta. Näin varmistetaan tiedonkulku, sitoutuminen ja eri näkökulmien huomiointi. Lainsäädäntö määrää yhteistoiminnan minimisisällön ja määrittelee esim. seuraavista tehtävistä: Työsuojelupäällikkö vastaa yhteistoiminnan järjestämisestä Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistyössä (pakollinen 10 työntekijän työpaikoilla) Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyöelimenä työsuojeluasioissa (järjestettävä 20 työntekijän työpaikoilla) Työterveyshuolto osallistuu osaltaan työpaikan kehittämiseen

15 Lähtökohtana osaaminen Turvallisuusjohtamisen kulmakivinä ovat perehdytys, työnopastus, työohjeet ja tiedonkulku. Mikäli töitä ei ole ohjeistettu tai työntekijät eivät tunne ohjeita, ei turvallisuutta voida varmistaa. Erityisen tärkeää koulutus ja tiedonkulku ovat uusille työntekijöille, muutostilanteissa ja ns. yhteisillä työpaikoilla. Työnantajan vastuulla on paitsi koulutus, myös valvonnallaan varmistaa, että ohjeet on omaksuttu käytäntöön

16 Työympäristön riskien hallinta Kullakin työpaikalla on omat vaaransa ja riskinsä, jotka työpaikan tulee itse tunnistaa ja arvioida. Samankaltaisilla työpaikoilla voidaan kuitenkin tunnistaa myös yhteisiä vaaran aiheita, mistä syystä vertailu toisten kokemuksiin on usein hedelmällistä. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas antaa yleiskuvan tyypillisistä kumiteollisuuden prosesseista ja niihin liittyvistä vaaroista sekä turvallisuusohjeista. Lisätietoa saat esimerkiksi oman yrityksesi tapaturmatilastoista

17 Työympäristön yleiset vaarat Kumiteollisuudessa tyypillisiä työympäristön riskejä ovat esim. työhygienia, melu, tärinä, järjestysongelmat, valaistusongelmat, sisäliikenne ja hajut. Puutteet järjestyksen ja siisteyden ylläpidossa aiheuttavat erittäin paljon tapaturmia, ja lisäksi haittaavat työn sujuvuutta ja laatua. Työympäristön siistinä pitäminen on jokaisen vastuulla. Asiaa auttaa, kun tilojen käyttö on suunniteltu kunnolla (esim. varastoalueet, kulkuväylät), ja siivousvälineitä sekä roska-astioita on helposti saatavilla. Melua esiintyy sekä yleismeluna että voimakkaana iskumeluna. Meluntorjuntaa voi tehdä koneita kehittämällä, sijoittamalla meluavat koneet järkevästi tai rakentamalla melusuojia. Henkilökohtaisilla suojaimilla voidaan suojautua satunnaisilta riskeiltä, mutta ensisijaisesti pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat teknisesti niin, että suojia ei tarvita

18 Palo- ja räjähdysvaara Tulipalon vaara on yksi suurimmista riskeistä kumiteollisuudessa. Kumiseokset ja useimmat kumin valmistuksessa käytettävät aineet ovat palavia aineita. Aineet eivät välttämättä syty helposti, mutta esim. kumiseoksen sammuttaminen voi olla vaikeaa. Riskin hallitsemiseksi tulee työpaikan ohjeissa kiinnittää huomiota palavien aineiden varastointiin ja syttymislähteiden käsittelyyn, esim. tulitöihin ja tupakointiin, tii sekä laitteiden id kunnossapitoon. Erityisenä palovaarana on huomioitava kemikaaleihin liittyvät räjähdysvaarat (esim. liuotinhöyryt, rikkipöly, nokipöly, jne.). Tällaisten aineiden käsittelyssä tulee huomioida ns. ATEX määräykset

19 1/5 Kemikaalit Kumiteollisuudessa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, joihin voi liittyä turvallisuus- ja terveysriskejä, mikäli ei noudateta ao. aineille määrättyjä käyttöohjeita. Oikein käytettynä nykyisten kemikaalien tyypilliset haitat rajoittuvat lieviin yliherkkyysoireisiin. Parhaiten tietoa kemikaalien käyttöohjeista ja niihin liittyvistä riskeistä saa käyttöturvallisuustiedotteista ja etikettien vaaramerkinnöistä

20 2/5 EU:ssa hyväksytty uusi kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaking of substances and mixtures) tuli voimaan ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus antaa mm. säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja

21 Siirtymäajat 3/5 CLP-asetuksessa annetaan aineiden luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle siirtymäaikaa asti ja seosten luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle asti. Näihin päivämääriin asti on mahdollista käyttää vanhoja säännöksiä ja luokitella, pakata ja merkitä kemikaalit niiden mukaisesti. Uutta järjestelmää voi kuitenkin alkaa noudattaa jo ennen siirtymäaikojen päättymistä. Tässä tapauksessa merkinnät kemikaalin pakkaukseen liitettävään varoitusetikettiin tehdään ainoastaan uuden asetuksen mukaisesti, i mutta aineen, seoksen tai sen ainesosien luokituksen on oltava kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa sekä nykyisellä että uudella tavalla seosten siirtymäajan loppuun saakka

22 Täten siirtymäaikana tulee työpaikoilla esiintymään sekä vanhojen että uusien säädösten mukaan merkittyjä, pakattuja ja luokiteltuja kemikaaleja. Poistuvat EU-varoitusmerkit 4/5 Myrkyllinen T Erittäin myrkyllinen T+ Haitallinen Xn Ärsyttävä Xi Hapettava O Helposti syttyvä F Erittäin helposti syttyvä F+ Syövyttävä C Räjähtävä E Ympäristölle vaarallinen N

23 Uudet varoitusmerkit 5/5 Akuutisti myrkylliset aineet Elinvaurioita aiheuttavat, karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymis- myrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä y y aiheuttavat aineet, ihoherkistäjät Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet Helposti syttyvät aineet Hapettavat aineet Paineenalaiset kaasut, Räjähdysvaaraa aiheuttavat Ympäristölle vaaralliset nesteytetyt t t t kaasut aineet aineet

24 Työhyvinvointi Teknisten riskien ohella myös työhyvinvointiin voi liittyä monia riskejä, jotka tulee huomioida turvallisuutta johdettaessa. Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat työkuormituksen ja stressin lisäksi työyhteisön toimivuuteen liittyvät asiat, kuten ilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kokeminen, kiusaaminen, sekä myös työpaikan ulkopuoliseen elämään liittyvät asiat. Tiedonkulku ja avoin keskustelu avaavat asioita työpaikalla. Koska kumiteollisuudessa tehdään hyvin paljon manuaalista työtä, myös fyysiseen jaksamiseen liittyviä ongelmia ja tuleoireilua on paljon. Työpaikkojen kehittämisessä voidaan kiinnittää huomiota ergonomiaan, nostoapuvälineisiin, työnkiertoon ja riittävään tauotukseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä työterveyshuolto on korvaamaton apu esimiehille

25 Kumiteollisuuden prosessit: Kumin sekoittaminen Sekoitettaessa kumia altistutaan tyypillisesti kumikäryille ja sekoitettaville kemikaaleille. Työympäristön y puhtaana pito ja tarkoitukseen sopiva suojavaatetus ja hansikkaat antavat yleensä riittävän suojan, mutta tarvittaessa on käytettävä myös hengityksen ja silmien suojausta. Tarvittavat kemikaalipitoisuudet tulee mitata suojaustarpeen määrittämiseksi. Sekoituskoneet aiheuttavat tyypillisesti kovan melun, jonka taso riippuu paitsi käytettävästä laitteistosta myös sekoitettavasta kumista, ajonopeudesta jne. Melua voidaan rajata suojaseinillä ja koneen eri osien osastoinnilla, mutta tarvittaessa on käytettävä myös kuulonsuojausta. Tapaturmanvaarojen torjumiseksi koneiden kunnossapidossa ja käytössä on noudatettava tarkasti annettuja ohjeita

26

27 Kumiteollisuuden prosessit: Kalanterit ja valssit Kumiteollisuuden koneista avoimet valssit ja kalanterit ovat todennäköisesti vaarallisimpia, ja vaativatkin siksi erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta käyttäjiltään. Osaaminen, oikeat työtavat ja hätäpysäytysvalmius korostuvat. Varo valssin nielua! Hätäpysäytyskytkinten riittävyys ja käytettävyys tulee varmistaa, ja lisäksi tulee olla suunniteltu, kuinka teloja voidaan tapaturmatilanteessa raottaa toisistaan. Käsiteltäessä kumia telojen pyöriessä tulee huomioida tarttumisriski ja puukkoa käytettäessä viiltohaavan vaara Varo roikkuvia vaatteita, irtonaista tukkaa, koruja yms. Melutaso isoilla koneilla ja kumin paukkuessa voi nousta korkeaksi. Käytä tarvittaessa kuulon suojausta. Kumin muokkauksesta k syntyvä käry tulee tarvittaessa johtaa pois esim. paikallispoiston avulla

28 Kumiteollisuuden prosessit: Ekstruuderit eli suulakepuristimet Ekstruuderi on luonteeltaan turvallisempi kone, mutta myös sen käytössä tulee huomioida nieluihin liittyvät vaarat (kumin syöttö, muut aukot) Kumin syöttöaukko tulee olla varustettu asianmukaisella syöttösuppilolla, hätäpysäytysmahdollisuudella, ja tarvittaessa apuvälineillä, kuten puisilla/muovisilla painokepeillä. Suulakkeen vaihdossa tulee noudattaa valmistajan ohjeita Esim. kierukan pään pyöriminen suulakkeen ollessa auki voi aiheuttaa merkittävän riskin. Suuremmilla ekstruudereilla tulee lisäksi huomioida suulakkeiden mahdolliset korkeat massat ja oikeat nostotavat. Kumin muokkauksesta syntyvät käryt tulee tarvittaessa poistaa esim. paikallispoistojen avulla. Koneesta riippuen myös kuumat pinnat ja melu voivat aiheuttaa riskejä

29 Kumiteollisuuden prosessit: Leikkurit Käytettäessä erilaisia leikkureita kumimattojen ja tankojen leikkaamiseen tulee huomioida kullekin leikkurityypille ominaiset mekaaniset vaarat. Konesuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Terien vaihdossa tulee tarvittaessa käyttää suojahansikkaita. Mikäli koneella on käytössä automaattisia kelauslaitteistoja kumimateriaalille tai valmiille tuotteille, tulee varoa näihin liittyviä nieluja ja muita mekaanisia a vaaroja. Kumirullien ja pakkojen sekä muiden painavien esineiden käsittelyssä tulee noudattaa asianmukaisia nostotapoja, ja käyttää tarvittaessa nostoapuvälineitä. Käytettäessä iskemällä leikkaavia leikkureita, melu ja tärinä voivat aiheuttaa vaaraa

30 Kumiteollisuuden prosessit: Renkaiden kokoaminen Renkaita kootaan automaattisilla koneilla, joissa toistuvat tietyt työvaiheet. Konetyypistä ja tuotteesta riippuen työhön voi liittyä paljon toistoja, kurottelua ja voiman tarvetta. Ergonomia ja oikeat työasennot ja apuvälineet korostuvat. Raskaiden materiaalien ja rengasaihioiden manuaalinen nostaminen voi aiheuttaa lisäkuormaa. Koska renkaan kokoamisessa työntekijä ja kone toimivat jatkuvassa yhteistyössä, myös koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Työtä tehdään seisaaltaan, mikä osaltaan lisää työn kuormitusta. Asianmukaiset jalkineet ja työalusta korostuvat. Käytettäessä kokoonpanossa liimaa, liuottimia tai liukasteita tulee huomioida kemikaaleihin liittyvät altistumis-, palo- ja liukastumisvaarat

31

32 Kumiteollisuuden prosessit: Jalkineiden valmistus Jalkineiden valmistuksessa käsityö ja toistot korostuvat. Oikeat työasennot, käsityökalujen laatu ja työnkierto korostuvat. Nostotyössä, esim. pakkaamossa oikeat nostoasennot korostuvat. Leikattaessa jalkineiden osia tulee huomioida leikkureille ja leikkuuvälineille ominaiset mekaaniset vaarat ja viiltovaarat. Automaattisilla leikkureilla konesuojaus korostuu. Käytettäessä liimoja tulee huomioida altistumiseen liittyvät vaarat. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas, ja tarvittaessa sitä tulee tukea paikallispoistoilla. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää myös hengityksensuojausta. Tarvittaessa tulee huomioida myös suojakäsineet ja silmien suojaus

33

34 Kumiteollisuuden prosessit: Letkujen ja profiilituotteiden valmistus Letkunvalmistuskoneet ovat usein monivaiheisia ja niissä on nopeasti liikkuvia osia. Koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Syötettäessä käsin kuminauhoja ja vahvikkeita pyörivälle tuurnalle tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Käsiteltäessä tuurnia ja suuria komponentteja nostotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Käytä tarvittaessa nostoapuvälineitä. Yhdistettäessä kumi ja metalliosia toisiinsa toistotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Lisäksi tulee huomioida altistumiseen liittyvät riskit käytettäessä liimoja tai irrotusaineita

35

36

37 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Muottituotteiden valmistus Muottituotteiden valmistuksessa korostuvat koneiden mekaaniset vaarat, samoin kuin toistotyö, ja raskaiden tuotteiden valmistuksessa nostotyö sekä putoamisvaarat. Työskenneltäessä puristimilla kuumat pinnat ja kuumien kappaleiden käsittely voivat aiheuttaa vakavan palovamman vaaran. Huomioi asianmukainen vaatetus ja suojakäsineet

38 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Muottituotteiden valmistus Komponenttien valmistuksessa meistattaessa tai leikattaessa kumia tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa käyttää viiltosuoja-käsineitä. Kärynpoisto tulee järjestää riittävän tehokkaasti. Melua voi syntyä esimerkiksi k mekaanisista iskuista tai käytettäessä painesuihkua irrotettaessa paistettuja kappaleita muotista. Käytettäessä irrotusaineita tai liimoja tulee huomioida näihin liittyvät liukastumis- ja altistumisvaarat

39

40 Kumiteollisuuden prosessit: Pinnoitus Kumioinnissa ja telapinnoituksessa ergonomia ja työasennot korostuvat. Lisäksi suurien kappaleiden käsittelyssä nostojen riskit kasvavat. Manuaalisessa työssä eri työvaiheissa tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet korostuvat. Puhdistusvaiheessa ih suojavaatteet, t käsineet ja hiekkapuhalluksessa kasvojen, hengityksen ja kuulon suojaus. Liiman levityksessä, hiomisessa ja maalauksessa ilmastointi ja hengityksensuojaus. Työskenneltäessä asiakkaan tiloissa työympäristön hallinta ja siisteys ovat tärkeitä asioita. Liimojen ja pölyn käsittelyssä on huomioitava myös ATEX - määräykset

41 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Paistettaessa kumia uunien kuumat pinnat ja kuumat kappaleet aiheuttavat palovamman vaaran. Paisto-osastot on suositeltavaa varustaa hätäsuihkulla tai muilla ensiapuvälineillä palovamman varalta. Käytettäessä lämmitykseen korkeapaineista keapaineista höyryä on huomioitava höyryn karkaamiseen liittyvä vaara erityisesti käytettäessä erilaisia paistotyynyjä, kunnossapitotilanteissa tai konehäiriöissä

42 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Autoklaavien eli paineuunien käytössä on huolehdittava, että ovi suljetaan paiston ajaksi huolella, ja että uunin turvalaitteet ovat aina toimintakunnossa. Paineiskuihin liittyy myös voimakas iskumelu, mistä syystä kuulonsuojaus on suositeltavaa. Uunien liikkeisiin liittyy vakavia mekaanisia vaaroja, jotka tulee huomioida työohjeita suunniteltaessa. Muoteissa käytettävät liukasteet voivat aiheuttaa liukastumisvaaran

43 Kumiteollisuuden prosessit: Jatkokäsittely Kumituotteiden jatkokäsittelyyn, kuten tarkastukseen, siistimiseen, etiketöintiin ja pakkaamiseen liittyy usein toistotyötä ja manuaalisia nostoja. Ergonomia ja oikeat työasennot korostuvat. Käytettäessä viimeistelyyn puukkoja tai saksia, tulee huomioida teriin liittyvät viiltohaavan riskit. Tarvittaessa tulee käyttää viiltosuojakäsineitä. Käsiteltäessä kumeja manuaalisesti voidaan myös altistua kumin pintaan jääneille liukasteille ja kumin sisältämille kemikaaleille, mistä syystä käsien suojaus on muutenkin suositeltavaa

44 Kumiteollisuuden prosessit: Kunnossapitotyöt Kumiteollisuudessa kunnossapitotyöhön liittyy samoja riskejä kuin muuallakin teollisuudessa, lisäksi kuitenkin on myös huomioitava kumiin liittyvät erityisvaarat. Tulitöiden riskit korostuvat materiaaleista riippuen. Ennen tulitöiden aloittamista tulee tarvittaessa puhdistaa koneiden pinnat tai työalue palavista materiaaleista. Suurimmillaan riskit ovat tilanteissa, joissa palavaa tai räjähdyskelpoista pölyä tai höyryjä kulkeutuu huollettavalle alueelle. ATEX-määräykset ja niihin liittyvät erityistyökalut yms. tulee huomioida. Isoja koneita ja konejärjestelmiä huollettaessa vahinkokäynnistyksen estäminen korostuu. Työskenneltäessä alueilla, joilla voi altistua melulle, kumin käryille, pölylle tai kemikaaleille, tulee huolehtia asianmukaisesta suojautumisesta

45 Lisätietoa t Kumiteollisuuden työturvallisuusopas, Työturvallisuuskeskus, s. Työturvallisuuskeskus k Kumiteollisuus ry Kemianliitto Kemifacket ry Toimihenkilöunioni TU ry

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa

Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 79881 V001.3 Tarkistuspäivämäärä: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai valmisteen

Lisätiedot

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet

Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa

Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Työsuojelutoiminta Eviran arjessa Valtion työsuojeluhenkilöstön verkostoitumispäivä 7.10.2014 Työhyvinvointi- ja työsuojelupäällikkö Marianne Turja, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Marianne.Turja@evira.fi

Lisätiedot

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5

Kauppanimi: PLANATOL AD 120 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 Päiväys 15.03.2007 Edellinen päiväys 18.3.2003 1/5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa

Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa Kokeellisen työskentelyn ohjeet Kalevan lukion kemian luokassa 1 TURVALLINEN TYÖSKENTELY Turvallinen työskentely on keskeinen osa kemian osaamista. Kokeellisissa töissä noudatetaan kemikaali, jäte ja työturvallisuuslainsäädäntöä.

Lisätiedot

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet

Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Työn vaarojen selvittämisen ja riskien arvioinnin periaatteet Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK Paivi.rauramo@ttk.fi 1 Turvallisuusjohtamisen perusmalli EU:ssa Vaarojen ja haittojen

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA

LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA LaatuPeda KIERROS HEINOLASSA 7.5.2014 Lehtinen Armi, työsuojeluvaltuutettu, opettaja, ympäristöala Eskeli Heidi, opettaja, laboratorioala xx, opiskelija, KOMEN13AOP xx, opiskelija, KOMEN12AOP xx, opiskelija,

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 19.02.2003 Edellinen päiväys: 27.12.2002 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. AINEEN TAI SEOIKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KAUPPANIMI AINEEN/SEOKSEN liuotin KÄYTTÖ Maahantuoja Yhtiö/yritys Cycle Service Nordic ApS Katuosoite Datavej 12 Postinumero ja -toimipaikka

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti Created on: 11.08.2010 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistustiedot Tuotetiedot Aineen ja/tai seoksen käyttötapa Biokemiallinen tutkimus ja analyysit Valmistaja: Merck KGaA * 64271 Darmstadt

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE asetuksen (EY) 1907/2006 - ISO 11014-1 mukaan SDS numero: 27154 V001.1 Tarkistuspäivämäärä: 15.01.2009 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen tai

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon.

2.1.3 Pitoisuus. 4.2 Hengitys Tuotetta hengittänyt toimitetaan raittiiseen ilmaan. Tarvittaessa tekohengitystä, viedään lääkärin hoitoon. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy

Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin. Tuoteturvallisuuspäivä / Auli Pylsy Katsaus työ- ja suojavaatteiden standardisointiin Tuoteturvallisuuspäivä 10.5.2016/ Auli Pylsy 1 Standardisoimisyhdistys TEVASTA ry Yksi SFS:n 12:sta toimialayhteisöstä, joka huolehtii standardisoimistyöstä

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä

HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA. Kaupunginhallituksen hyväksymä HENKISEN KUORMITTUMISEN HALLINTAMALLI RAISION KAUPUNGISSA Kaupunginhallituksen 26.2.2007 hyväksymä 1 2 YLEISTÄ Henkinen hyvinvointi ilmenee työpaikalla monin eri tavoin. Työkykyä edistää ja ylläpitää mm

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys?

Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke > mistä on kysymys? Turvallisuus hallintaan -oppimisverkostohanke 2012-2015 -> 2016 - mistä on kysymys? 11052016 1 Lähtökohtia Kunta-ala v. 2013 -> 2014 -> 2015 -> 2016 304 kuntaa, 127 kuntayhtymää Kymmeniä tuhansia työ-

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti

Turvallisuusohjelehti asetus (EY) N:o 1907/2006 mukainen Painopäivämäärä 15.01.2008 viimeistelty 15.01.2008 HOMESWIM Kloorirae, klooriarvon nopeasti 1 AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kauppanimi Rez.-Nr. 410014 Valmistaja/toimittaja Hätätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite / puhelin BAYROL Scandinavia A/S

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015

Palkkatilasto. Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 Palkkatilasto Työntekijöiden palkat teollisuudessa ja rakennusalalla 4. vuosineljänneksellä 2015 TEOLLISUUDEN TYÖNTEKIJÖIDEN KESKIANSIOT EK:N JÄSENYRITYSTEN PRISSÄ VUODEN 2015 NELJÄNNELLÄ () VUOSINELJÄNNEKSELLÄ

Lisätiedot

! 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA!

! 2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA! Ancci 5 käyttöturvatiedote Sivu 1 / 6 KÄYTTÖTURVATIEDOTE ANCCI 5 LEIKKUUNESTE Tarkistettu 19.11.2013 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi ANC Erikoisleikkuuneste ANCCI-5 alumiinintyöstöön

Lisätiedot

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT

HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT HYVÄT LABORATORIOKÄYTÄNNÖT Yliopistot muuttuvat työsuojelu pysyy www.helsinki.fi/yliopisto Sosiaali- ja terveysministeriö Työoloihin vaikuttamalla pidetään yllä ja edistetään työntekijöiden terveyttä,

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Maston Tasoite 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi, 1.2

Lisätiedot

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin

Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Työvälineet riskien tunnistamiseen ja henkilöturvallisuuden nykytilan arviointiin Työvälineiden tausta Nämä työvälineet ovat syntyneet vuosina 2006 2008 toteutetun Henkilöturvallisuus räjähdysvaarallisessa ympäristössä (HenRI) - hankkeen tuloksena. (http://www.vtt.fi/henri). HenRI-hanke

Lisätiedot

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki

Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Toimivia turvallisuuden hallinnan työpaikkakäytäntöjä 11.5.2016 työsuojelupäällikkö Päivi Ojanen ja ts-valtuutettu Kari Masalin, Riihimäki Riihimäen kaupunki työnantajana Työntekijöitä n. 1600 Esimiesasemassa

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta

Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia:

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Clean & Shine 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino Listro Sivu 1/5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Jauhe eri väreissä. Kauppanimi: Tierrafino Finish. Tuotetyyppi: Savipohjainen stuccolaasti sisätiloihin. Käyttö: Ammatti-

Lisätiedot

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka

Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu Miia Puukka Haipro - WPro Riskien arvioinnin työkalu 26.9.2016 Miia Puukka Ohjelma (kesto n. 1,5h) Riskien arvioinnista lyhyesti Riskien arviointityökalu step-by-step Riskin arvioinnista lyhyesti Miia Puukka Yleistä

Lisätiedot

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002

Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 28.01.2004 Edellinen päiväys: 02.07.2002 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Sivu 1 / 5 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla.

Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka työkalu toimii ja miten sen voi ottaa käyttöön työpaikalla. TYTTI Työturvallisuuden kehittämiskohteiden jäsennystyökalu TYTTI on apuväline työpaikan työturvallisuuden edistämiseen. Välineen tarkoituksena on auttaa jäsentämään työpaikan työturvallisuuden kehittämiskohteita.

Lisätiedot

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Microplan KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Microplan Kupari 1. KAUPPANIMI / VALMISTAJA Kauppanimi Ryhmittely Käyttöalue Valmistaja Microplan Kupari Lannoite perustuen kupariin. Lannoitetta käytetään kuparin vajetta vastaan maatalousviljelykasveihin

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys : 12.07.2010 Sivu 1 / 5 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Aineen tai valmisteen tunnistus tiedot Aineen ja/tai valmisteen käyttötarkoitus Kiihdytin. Toimialakoodi

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma

Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma Nurmijärven kunnan työsuojelun toimintaohjelma 2016-2019 Työsuojelutoimikunta 9.2.2016 Yhteistyöryhmä 15.3.2016 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 30.3.2016 www.nurmijarvi.fi Sisältö Nurmijärven kunnan

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS

TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELU- VASTUUOPAS Alma Talent 2017 Helsinki 11., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Knauf Stuccokipsi. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 1.5.2013 Edellinen päiväys: 14.02.2006 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Hygieniariskin hallinta

Hygieniariskin hallinta Tekstiilihuollon hygieniavastaavan koulutus verkossa Toinen luentokerta Keudan aikuisopisto - Palvelualat KEUDA 1 Hygieniariskin hallinta KEUDA 2 1 Hygieniariskin hallinta Vesi Tekstiilit Kontaminoituminen

Lisätiedot

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone

PENOSIL Premium Firestop Heat Resistant Silicone Päiväys: 30.8.2006 Versio nro: 1 Edellinen päiväys: 1. Kemikaalin ja sen valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnustiedot Kemikaalin kauppanimi: Maahantuoja: OÜ Krimelte Osoite: Suur-Paala

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ROOT REPAIR

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ROOT REPAIR LAADITTU 8. KESÄKUUTA 2015 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE VERSIO 01 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetiedot Tuotteen nimi: SYMBIO 1.2. Olennaiset aineen tai seoksen tunnistetut

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 06.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote Käyttöturvallisuustiedote EY:n asetuksen 1907/2006 mukaisesti Päiväys: 25-marras-2008 Muutosnumero: 1 1. AINEEN TAI VALMISTEEN SEKÄ YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Aineen tai valmisteen sekä Valmisteen

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT Päiväys: 18.01.2003 Edellinen päiväys: 07.04.1995 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

Lisätiedot

Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016

Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016 Demonstraatiot ja oppilastyöt kemiassa. Työturvallisuus. Tuntilanteessa muita huomioon otettavia asioita. Ryhmäohjaus Syksy 2016 Merkkien muutosprosessi Ryhmäohjauksen sisältöä Purkit paikoillaan Suojavälineet

Lisätiedot

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI

RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU HELSINKI Pauli Korhonen 9.8.2016 1 (5) RÄJÄHDYSSUOJAUSASIAKIRJA ATEX 1999/92/EY ja VNA 576/2003 MUKAISESTI HELSINGIN NORMAALILYSEO RATAKATU 6 00120 HELSINKI 1 9.8.2016 RSA TEHTY Ex/PKo REV. PVM. SELITYS LAAT. TARK.

Lisätiedot

Aloitustilaisuus

Aloitustilaisuus Uute Uutta tekemässä 2015-2018 Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen Pohjois-Suomen seurakunnissa Aloitustilaisuus 26.10.2015 Miltä työssä näyttää nyt? Mitä työelämässä tapahtuu juuri nyt? Miten käy työhyvinvoinnille?

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ASETUKSEN EY 1907/2006 MUKAAN. Painopäivämäärä: Tarkistuspäivämäärä: Kauppanimi: Tierrafino i-paint Sivu 1/6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Tuotetunniste: Sakea neste.. Tuotetyyppi: Savipohjainen sisustusmaali sisätiloihin. Käyttö: Ammattimaisten ja tee-se-itse maalareiden

Lisätiedot

SILIKON GLAS & METALL

SILIKON GLAS & METALL KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1

Lisätiedot

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Merkintäspray x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 7.3.2007 KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi

Lisätiedot

työsuojelutoiminnan tukena

työsuojelutoiminnan tukena Työsuojelun yhteistoiminta t i i t työpaikan työsuojelutoiminnan tukena Kommenttipuheenvuoro 18.11.2010 Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen TS-YT Tre 2010 /mapi 1 YT-lakeja www.finlex.fi (nähtävilläpito!)

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20

Päiväys:2009-11-21 Edellinen päiväys: 1997-11-20 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys:20091121 Edellinen päiväys: 19971120 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi PSosienpesujauhe

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 SINKKI / KYLMÄGALVANOINTI PAINEPAKKAUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 232520, TS4410 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SILIKON BYGG 176 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 SILIKON BYGG 176 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Korrek Liuotinpesuvaha (Wash & Wax) 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 14.114730 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS

SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS SILIKONISUIHKE TUOTEKUVAUS SILIKONISUIHKE on korkealuokkainen irrotus- ja liukusuihke, joka pohjautuu dimetyylipolysiloksaaniin. Tuote toimii erinomaisesti valutuotteiden irrotusaineena, painoteloissa,

Lisätiedot

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT

DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT DRYWITE EQUIPMENT SANITIZER TEKNISET TIEDOT 1. TIETOJA AINEESTA / VALMISTEESTA JA YHTIÖSTÄ / JÄLLEENMYYJÄSTÄ TUOTTEEN NIMI: EQUIPMENT SANITIZER TUOTEKOODIT: VES25 KEMIALLINEN TUOTENIMI: SEKOITUS KVATERNAARISIA

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Aineen tai valmisteen tunnistus Kauppanimi JuHo Pohjatasoite JK JuHo Pintatasoite JH 1.2 Valmistajan,

Lisätiedot

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen

Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla 11.3.2017 Liisa Salonen Psykososiaalinen kuormitus Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen

Lisätiedot

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014

Päiväys: Edellinen päiväys: 22.5.2014 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät

Riskin arviointi. Peruskäsitteet- ja periaatteet. Standardissa IEC esitetyt menetelmät Ylitarkastaja Matti Sundquist Uudenmaan työsuojelupiiri Riskin arviointi Peruskäsitteet- ja periaatteet Standardissa IEC 61508-5 esitetyt menetelmät matti.sundquist@stm.vn.fi 2.9.2004 1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat

Varastoi lukitussa tilassa. Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten viranomaisohjeiden mukaisesti. 2.3 Muut vaarat KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2.1 Toimialakoodi Lääkeraaka-aine. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Dreumex Classic 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 113-0,55 113-4,5 113-60, 113-15 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4. The World

Lisätiedot

RAKSAKYMPPI käytännöksi

RAKSAKYMPPI käytännöksi RAKSAKYMPPI käytännöksi Perusteet Käyttö Hyödyt Kokemuksia Tarja Mäkelä VTT RATUKE-seminaari 20.9.2007 RAKSAKYMPPI -uutta ajattelua työturvallisuuteen Lisätietoja: Tarja Mäkelä VTT Puh. 020 722 3308, tarja.makela@vtt.fi

Lisätiedot