Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työturvallisuus kumiteollisuudessa. Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen"

Transkriptio

1 Työturvallisuus kumiteollisuudessa Johdatus kumiteollisuuden työturvallisuuteen

2 Kalvosarjan teksti ja kuvat perustuvat Kumiteollisuuden työturvallisuusoppaaseen Kalvosarjan suunnittelu: Pasi Anias ja Jukka Tuominen Piirroskuvat: Martti Sirola Valokuvat: Jorma Pulkkanen, Matti Koivumäki Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta 2

3 Johdanto Opas on tarkoitettu kumiteollisuuden työpaikkojen henkilöstölle vaarojen ennaltaehkäisyyn vaarojen tunnistamiseen todettujen ongelmien vähentämiseen työhön perehdyttämiseen ja työnopastukseen alan oppilaitosten käyttöön oppilaille ja opettajille. 3

4 Sisällys Työturvallisuuskeskus 5 Turvallisuusjohtaminen 9 Tapaturmat kumiteollisuudessa 10 Tapaturmien tutkinta 11 Riskien hallinta 12 Työympäristön riskienhallinta 16 Kumiteollisuuden prosessit 25 Lisätietoa 45 4

5 Työturvallisuuskeskus (TTK) 1/4 Hallitus AKAVA, EK, KiT, KT, SAK, STTK Johto (3), asiantuntijat (17) ja toimisto (14) Kuljetus- ja logistiikkaryhmä Kuntaryhmä Palveluryhmä Teollisuusryhmä Ahtaus Autoliikenne Ilmailu Merenkulku Viestinvälitys ja logistiikka Kunta-ala Seurakunnat Tuottavuus, tuloksellisuus ja laatuasiantuntijat Työelämän päihdeasiantuntijat Apteekki Hotelli ja ravintola Kiinteistö, puhdistus- Autoala Elintarvike Graafinen teollisuus ja siivouspalvelu Kemianteollisuus Liike-elämää palveleva Kumiteollisuus ja autonrengas toiminta Lasikeraaminen teollisuus Rahoitus- ja vakuutus Pesuteollisuus Tukku- ja Tekstiili-, vaatetus-, t nahka-, vähittäiskauppa kenkäteollisuus Yksityinen neuvonta-, Metalliala kulttuuri-, liikunta- ja Puuteollisuus viihdeala Maatalous Yksityinen sosiaali- ja terveyspalvelu Metsäala Paperiteollisuus Rakennusaineteollisuus Rakennus- ja putkijohtoala Sähköalat Teollisuuden toimistot

6 Työturvallisuuskeskus (TTK) 2/4 KUMITEOLLISUUDEN JA AUTONRENGASALAN TYÖALATOIMIKUNTA - alojen työsuojelun yleinen kehittäminen ja tehostaminen Autonrengasliitto ry. Asiamies Östen Brännäs Tsp Erkki Salmivalli Kumiteollisuus ry. Turvallisuuspäällikkö Pasi Anias Hallintopäällikkö Jukka Tuominen Työpaikat Työturvallisuuskeskus Asiantuntija Erkki Heinonen Kemianliitto-Kemifacket ry Työehtosihteeri Paavo Salo Tsv Reijo Forsman Tsv Jouko Mattila Tsv Jouko Muhli Toimihenkilöunioni TU ry. Työsuhdeasiamies Hannu Laurila Kehitysteknikko Jarmo Lepistö

7 Työturvallisuuskeskus(TTK) 3/4 Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunnan tehtävänä on toiminnan suunnittelu, budjetointi ja raportointi (hankkeet, koulutus) sekä hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttaminen seurata ja edistää alansa työsuojelutyön kehitystä suunnitella ja toteuttaa alansa työsuojeluun liittyvää koulutusta, tiedotusta ja neuvontaa tuottaa ajankohtaisia työturvallisuus- ja työelämän kehittämisaineistoja toteuttaa yhteistyötä työpaikkojen, viranomaisten, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen, yliopistojen, koulutuslaitosten utus toste yms. työsuojelutoimintaan uto taa osallistuvien stu laitosten tahojen kanssa

8 Työturvallisuuskeskus(TTK) 4/4 seurata ja tiedottaa yhteiskunnassa, työelämässä ja lainsäädännössä tapahtuvista muutoksista seurata alan kansainvälistä kehitystä sekä ylläpitää yhteyksiä alan pohjoismaisiin ym. kansainvälisiin organisaatioihin työalatoimikunta voi perustaa erillisiä työryhmiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita toteuttaa muut keskuksen toimialaan kuuluvat hallituksen ja alan sopimusosapuolten määräämät tehtävät

9 Turvallisuusjohtaminen Työn turvallisuus perustuu vahvaan turvallisuusjohtamiseen ja vaarojen ennakointiin. Hyvän turvallisuusjohtamisen elementtejä ovat sitoutuneisuus oman toiminnan kriittinen arviointi määrätietoisuus suunnitelmallisuus järjestelmällisyys seuranta ja mittaaminen. Turvallisuus ei synny y itsestään, vaan se luodaan tehtyjen päätösten mukaisesti

10 Tapaturmat kumiteollisuudessa Yleisin mittari työturvallisuudelle ovat tapaturmien määrä ja tapaturmataajuus. Tapaturmien taustalla vaikuttavat kumiteollisuudessa erityisesti puutteet työpaikkojen toimintajärjestelmissä ja virheelliset toimintatavat

11 Tapaturmien tutkinta Tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnan tarkoituksena on tunnistaa syitä, jotka ovat asian aiheuttaneet tai tehneet sen mahdolliseksi. Korjaavilla toimenpiteillä pyritään estämään, että vastaavia tapaturmia ei tapahtuisi uudelleen. Tapaturmat eivät satu itsestään

12 Riskien hallinta Paras työkalu turvallisuuden kehittämiselle on tehokas riskien hallinta. Riskienhallinta perustuu työpaikan vaarojen tunnistamiseen, riskien arviointiin ja parannustoimenpiteiden järjestelmälliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Riskienhallinta on jatkuvaa työtä, johon kannattaa ottaa koko henkilökunta mukaan. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas sisältää mallilomakkeita, joiden avulla riskienhallinnan voi helposti aloittaa työpaikalla

13 Riskin suuruuden arviointi Riskien luokittelulla pyritään tarkemmin kuvaamaan, kuinka merkittävä kukin vaara on, jolloin mm. kommunikointi ja toimenpiteiden priorisointi helpottuu. Riskin suuruuteen vaikuttavat vaaraan liittyvän ikävän tapahtuman todennäköisyys ja seurausten suuruus. Riskiä voidaan pienentää vaikuttamalla vain yhteen tai molempiin riskin ominaisuuteen. i

14 Yhteistoiminnalla tulosta Tehokkainta turvallisuusjohtaminen on silloin, kun siihen osallistuu koko henkilökunta. Näin varmistetaan tiedonkulku, sitoutuminen ja eri näkökulmien huomiointi. Lainsäädäntö määrää yhteistoiminnan minimisisällön ja määrittelee esim. seuraavista tehtävistä: Työsuojelupäällikkö vastaa yhteistoiminnan järjestämisestä Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut edustavat työntekijöitä työsuojelun yhteistyössä (pakollinen 10 työntekijän työpaikoilla) Työsuojelutoimikunta toimii yhteistyöelimenä työsuojeluasioissa (järjestettävä 20 työntekijän työpaikoilla) Työterveyshuolto osallistuu osaltaan työpaikan kehittämiseen

15 Lähtökohtana osaaminen Turvallisuusjohtamisen kulmakivinä ovat perehdytys, työnopastus, työohjeet ja tiedonkulku. Mikäli töitä ei ole ohjeistettu tai työntekijät eivät tunne ohjeita, ei turvallisuutta voida varmistaa. Erityisen tärkeää koulutus ja tiedonkulku ovat uusille työntekijöille, muutostilanteissa ja ns. yhteisillä työpaikoilla. Työnantajan vastuulla on paitsi koulutus, myös valvonnallaan varmistaa, että ohjeet on omaksuttu käytäntöön

16 Työympäristön riskien hallinta Kullakin työpaikalla on omat vaaransa ja riskinsä, jotka työpaikan tulee itse tunnistaa ja arvioida. Samankaltaisilla työpaikoilla voidaan kuitenkin tunnistaa myös yhteisiä vaaran aiheita, mistä syystä vertailu toisten kokemuksiin on usein hedelmällistä. Kumiteollisuuden työturvallisuusopas antaa yleiskuvan tyypillisistä kumiteollisuuden prosesseista ja niihin liittyvistä vaaroista sekä turvallisuusohjeista. Lisätietoa saat esimerkiksi oman yrityksesi tapaturmatilastoista

17 Työympäristön yleiset vaarat Kumiteollisuudessa tyypillisiä työympäristön riskejä ovat esim. työhygienia, melu, tärinä, järjestysongelmat, valaistusongelmat, sisäliikenne ja hajut. Puutteet järjestyksen ja siisteyden ylläpidossa aiheuttavat erittäin paljon tapaturmia, ja lisäksi haittaavat työn sujuvuutta ja laatua. Työympäristön siistinä pitäminen on jokaisen vastuulla. Asiaa auttaa, kun tilojen käyttö on suunniteltu kunnolla (esim. varastoalueet, kulkuväylät), ja siivousvälineitä sekä roska-astioita on helposti saatavilla. Melua esiintyy sekä yleismeluna että voimakkaana iskumeluna. Meluntorjuntaa voi tehdä koneita kehittämällä, sijoittamalla meluavat koneet järkevästi tai rakentamalla melusuojia. Henkilökohtaisilla suojaimilla voidaan suojautua satunnaisilta riskeiltä, mutta ensisijaisesti pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ongelmat teknisesti niin, että suojia ei tarvita

18 Palo- ja räjähdysvaara Tulipalon vaara on yksi suurimmista riskeistä kumiteollisuudessa. Kumiseokset ja useimmat kumin valmistuksessa käytettävät aineet ovat palavia aineita. Aineet eivät välttämättä syty helposti, mutta esim. kumiseoksen sammuttaminen voi olla vaikeaa. Riskin hallitsemiseksi tulee työpaikan ohjeissa kiinnittää huomiota palavien aineiden varastointiin ja syttymislähteiden käsittelyyn, esim. tulitöihin ja tupakointiin, tii sekä laitteiden id kunnossapitoon. Erityisenä palovaarana on huomioitava kemikaaleihin liittyvät räjähdysvaarat (esim. liuotinhöyryt, rikkipöly, nokipöly, jne.). Tällaisten aineiden käsittelyssä tulee huomioida ns. ATEX määräykset

19 1/5 Kemikaalit Kumiteollisuudessa käytetään paljon erilaisia kemikaaleja, joihin voi liittyä turvallisuus- ja terveysriskejä, mikäli ei noudateta ao. aineille määrättyjä käyttöohjeita. Oikein käytettynä nykyisten kemikaalien tyypilliset haitat rajoittuvat lieviin yliherkkyysoireisiin. Parhaiten tietoa kemikaalien käyttöohjeista ja niihin liittyvistä riskeistä saa käyttöturvallisuustiedotteista ja etikettien vaaramerkinnöistä

20 2/5 EU:ssa hyväksytty uusi kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskeva ns. CLP-asetus (Classification, Labelling and Packaking of substances and mixtures) tuli voimaan ja siirtymäaikojen jälkeen se korvaa EU:n nykyisen asiaa koskevan lainsäädännön. Asetus antaa mm. säännöt siihen, kuinka vaaralliseksi luokiteltu kemikaali pitää merkitä ja pakata. Varoitusmerkintöihin kuuluu lisäksi erilaisia vaara- ja turvalausekkeita sekä huomiosanoja

21 Siirtymäajat 3/5 CLP-asetuksessa annetaan aineiden luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle siirtymäaikaa asti ja seosten luokitukselle, merkinnöille ja pakkaamiselle asti. Näihin päivämääriin asti on mahdollista käyttää vanhoja säännöksiä ja luokitella, pakata ja merkitä kemikaalit niiden mukaisesti. Uutta järjestelmää voi kuitenkin alkaa noudattaa jo ennen siirtymäaikojen päättymistä. Tässä tapauksessa merkinnät kemikaalin pakkaukseen liitettävään varoitusetikettiin tehdään ainoastaan uuden asetuksen mukaisesti, i mutta aineen, seoksen tai sen ainesosien luokituksen on oltava kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteessa sekä nykyisellä että uudella tavalla seosten siirtymäajan loppuun saakka

22 Täten siirtymäaikana tulee työpaikoilla esiintymään sekä vanhojen että uusien säädösten mukaan merkittyjä, pakattuja ja luokiteltuja kemikaaleja. Poistuvat EU-varoitusmerkit 4/5 Myrkyllinen T Erittäin myrkyllinen T+ Haitallinen Xn Ärsyttävä Xi Hapettava O Helposti syttyvä F Erittäin helposti syttyvä F+ Syövyttävä C Räjähtävä E Ympäristölle vaarallinen N

23 Uudet varoitusmerkit 5/5 Akuutisti myrkylliset aineet Elinvaurioita aiheuttavat, karsinogeeniset, mutageeniset ja lisääntymis- myrkylliset aineet, hengitystieherkistäjät Akuutisti myrkylliset aineet, iho-, silmä- ja hengitystieärsytystä y y aiheuttavat aineet, ihoherkistäjät Syövyttävät aineet, vakavan silmävaurion vaaraa aiheuttavat aineet Helposti syttyvät aineet Hapettavat aineet Paineenalaiset kaasut, Räjähdysvaaraa aiheuttavat Ympäristölle vaaralliset nesteytetyt t t t kaasut aineet aineet

24 Työhyvinvointi Teknisten riskien ohella myös työhyvinvointiin voi liittyä monia riskejä, jotka tulee huomioida turvallisuutta johdettaessa. Henkiseen jaksamiseen vaikuttavat työkuormituksen ja stressin lisäksi työyhteisön toimivuuteen liittyvät asiat, kuten ilmapiiri, vaikutusmahdollisuudet, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kokeminen, kiusaaminen, sekä myös työpaikan ulkopuoliseen elämään liittyvät asiat. Tiedonkulku ja avoin keskustelu avaavat asioita työpaikalla. Koska kumiteollisuudessa tehdään hyvin paljon manuaalista työtä, myös fyysiseen jaksamiseen liittyviä ongelmia ja tuleoireilua on paljon. Työpaikkojen kehittämisessä voidaan kiinnittää huomiota ergonomiaan, nostoapuvälineisiin, työnkiertoon ja riittävään tauotukseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä työterveyshuolto on korvaamaton apu esimiehille

25 Kumiteollisuuden prosessit: Kumin sekoittaminen Sekoitettaessa kumia altistutaan tyypillisesti kumikäryille ja sekoitettaville kemikaaleille. Työympäristön y puhtaana pito ja tarkoitukseen sopiva suojavaatetus ja hansikkaat antavat yleensä riittävän suojan, mutta tarvittaessa on käytettävä myös hengityksen ja silmien suojausta. Tarvittavat kemikaalipitoisuudet tulee mitata suojaustarpeen määrittämiseksi. Sekoituskoneet aiheuttavat tyypillisesti kovan melun, jonka taso riippuu paitsi käytettävästä laitteistosta myös sekoitettavasta kumista, ajonopeudesta jne. Melua voidaan rajata suojaseinillä ja koneen eri osien osastoinnilla, mutta tarvittaessa on käytettävä myös kuulonsuojausta. Tapaturmanvaarojen torjumiseksi koneiden kunnossapidossa ja käytössä on noudatettava tarkasti annettuja ohjeita

26

27 Kumiteollisuuden prosessit: Kalanterit ja valssit Kumiteollisuuden koneista avoimet valssit ja kalanterit ovat todennäköisesti vaarallisimpia, ja vaativatkin siksi erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta käyttäjiltään. Osaaminen, oikeat työtavat ja hätäpysäytysvalmius korostuvat. Varo valssin nielua! Hätäpysäytyskytkinten riittävyys ja käytettävyys tulee varmistaa, ja lisäksi tulee olla suunniteltu, kuinka teloja voidaan tapaturmatilanteessa raottaa toisistaan. Käsiteltäessä kumia telojen pyöriessä tulee huomioida tarttumisriski ja puukkoa käytettäessä viiltohaavan vaara Varo roikkuvia vaatteita, irtonaista tukkaa, koruja yms. Melutaso isoilla koneilla ja kumin paukkuessa voi nousta korkeaksi. Käytä tarvittaessa kuulon suojausta. Kumin muokkauksesta k syntyvä käry tulee tarvittaessa johtaa pois esim. paikallispoiston avulla

28 Kumiteollisuuden prosessit: Ekstruuderit eli suulakepuristimet Ekstruuderi on luonteeltaan turvallisempi kone, mutta myös sen käytössä tulee huomioida nieluihin liittyvät vaarat (kumin syöttö, muut aukot) Kumin syöttöaukko tulee olla varustettu asianmukaisella syöttösuppilolla, hätäpysäytysmahdollisuudella, ja tarvittaessa apuvälineillä, kuten puisilla/muovisilla painokepeillä. Suulakkeen vaihdossa tulee noudattaa valmistajan ohjeita Esim. kierukan pään pyöriminen suulakkeen ollessa auki voi aiheuttaa merkittävän riskin. Suuremmilla ekstruudereilla tulee lisäksi huomioida suulakkeiden mahdolliset korkeat massat ja oikeat nostotavat. Kumin muokkauksesta syntyvät käryt tulee tarvittaessa poistaa esim. paikallispoistojen avulla. Koneesta riippuen myös kuumat pinnat ja melu voivat aiheuttaa riskejä

29 Kumiteollisuuden prosessit: Leikkurit Käytettäessä erilaisia leikkureita kumimattojen ja tankojen leikkaamiseen tulee huomioida kullekin leikkurityypille ominaiset mekaaniset vaarat. Konesuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Terien vaihdossa tulee tarvittaessa käyttää suojahansikkaita. Mikäli koneella on käytössä automaattisia kelauslaitteistoja kumimateriaalille tai valmiille tuotteille, tulee varoa näihin liittyviä nieluja ja muita mekaanisia a vaaroja. Kumirullien ja pakkojen sekä muiden painavien esineiden käsittelyssä tulee noudattaa asianmukaisia nostotapoja, ja käyttää tarvittaessa nostoapuvälineitä. Käytettäessä iskemällä leikkaavia leikkureita, melu ja tärinä voivat aiheuttaa vaaraa

30 Kumiteollisuuden prosessit: Renkaiden kokoaminen Renkaita kootaan automaattisilla koneilla, joissa toistuvat tietyt työvaiheet. Konetyypistä ja tuotteesta riippuen työhön voi liittyä paljon toistoja, kurottelua ja voiman tarvetta. Ergonomia ja oikeat työasennot ja apuvälineet korostuvat. Raskaiden materiaalien ja rengasaihioiden manuaalinen nostaminen voi aiheuttaa lisäkuormaa. Koska renkaan kokoamisessa työntekijä ja kone toimivat jatkuvassa yhteistyössä, myös koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Työtä tehdään seisaaltaan, mikä osaltaan lisää työn kuormitusta. Asianmukaiset jalkineet ja työalusta korostuvat. Käytettäessä kokoonpanossa liimaa, liuottimia tai liukasteita tulee huomioida kemikaaleihin liittyvät altistumis-, palo- ja liukastumisvaarat

31

32 Kumiteollisuuden prosessit: Jalkineiden valmistus Jalkineiden valmistuksessa käsityö ja toistot korostuvat. Oikeat työasennot, käsityökalujen laatu ja työnkierto korostuvat. Nostotyössä, esim. pakkaamossa oikeat nostoasennot korostuvat. Leikattaessa jalkineiden osia tulee huomioida leikkureille ja leikkuuvälineille ominaiset mekaaniset vaarat ja viiltovaarat. Automaattisilla leikkureilla konesuojaus korostuu. Käytettäessä liimoja tulee huomioida altistumiseen liittyvät vaarat. Ilmastoinnin tulee olla riittävän tehokas, ja tarvittaessa sitä tulee tukea paikallispoistoilla. Poikkeustilanteissa voidaan käyttää myös hengityksensuojausta. Tarvittaessa tulee huomioida myös suojakäsineet ja silmien suojaus

33

34 Kumiteollisuuden prosessit: Letkujen ja profiilituotteiden valmistus Letkunvalmistuskoneet ovat usein monivaiheisia ja niissä on nopeasti liikkuvia osia. Koneturvallisuus ja oikeat työtavat korostuvat. Syötettäessä käsin kuminauhoja ja vahvikkeita pyörivälle tuurnalle tulee noudattaa erityistä huolellisuutta. Käsiteltäessä tuurnia ja suuria komponentteja nostotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Käytä tarvittaessa nostoapuvälineitä. Yhdistettäessä kumi ja metalliosia toisiinsa toistotyö ja oikeat työasennot korostuvat. Lisäksi tulee huomioida altistumiseen liittyvät riskit käytettäessä liimoja tai irrotusaineita

35

36

37 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Muottituotteiden valmistus Muottituotteiden valmistuksessa korostuvat koneiden mekaaniset vaarat, samoin kuin toistotyö, ja raskaiden tuotteiden valmistuksessa nostotyö sekä putoamisvaarat. Työskenneltäessä puristimilla kuumat pinnat ja kuumien kappaleiden käsittely voivat aiheuttaa vakavan palovamman vaaran. Huomioi asianmukainen vaatetus ja suojakäsineet

38 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Muottituotteiden valmistus Komponenttien valmistuksessa meistattaessa tai leikattaessa kumia tulee noudattaa varovaisuutta ja tarvittaessa käyttää viiltosuoja-käsineitä. Kärynpoisto tulee järjestää riittävän tehokkaasti. Melua voi syntyä esimerkiksi k mekaanisista iskuista tai käytettäessä painesuihkua irrotettaessa paistettuja kappaleita muotista. Käytettäessä irrotusaineita tai liimoja tulee huomioida näihin liittyvät liukastumis- ja altistumisvaarat

39

40 Kumiteollisuuden prosessit: Pinnoitus Kumioinnissa ja telapinnoituksessa ergonomia ja työasennot korostuvat. Lisäksi suurien kappaleiden käsittelyssä nostojen riskit kasvavat. Manuaalisessa työssä eri työvaiheissa tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet korostuvat. Puhdistusvaiheessa ih suojavaatteet, t käsineet ja hiekkapuhalluksessa kasvojen, hengityksen ja kuulon suojaus. Liiman levityksessä, hiomisessa ja maalauksessa ilmastointi ja hengityksensuojaus. Työskenneltäessä asiakkaan tiloissa työympäristön hallinta ja siisteys ovat tärkeitä asioita. Liimojen ja pölyn käsittelyssä on huomioitava myös ATEX - määräykset

41 Kumiteollisuuden prosessit: 1/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Paistettaessa kumia uunien kuumat pinnat ja kuumat kappaleet aiheuttavat palovamman vaaran. Paisto-osastot on suositeltavaa varustaa hätäsuihkulla tai muilla ensiapuvälineillä palovamman varalta. Käytettäessä lämmitykseen korkeapaineista keapaineista höyryä on huomioitava höyryn karkaamiseen liittyvä vaara erityisesti käytettäessä erilaisia paistotyynyjä, kunnossapitotilanteissa tai konehäiriöissä

42 Kumiteollisuuden prosessit: 2/2 Kumin paistaminen eli vulkanointi Autoklaavien eli paineuunien käytössä on huolehdittava, että ovi suljetaan paiston ajaksi huolella, ja että uunin turvalaitteet ovat aina toimintakunnossa. Paineiskuihin liittyy myös voimakas iskumelu, mistä syystä kuulonsuojaus on suositeltavaa. Uunien liikkeisiin liittyy vakavia mekaanisia vaaroja, jotka tulee huomioida työohjeita suunniteltaessa. Muoteissa käytettävät liukasteet voivat aiheuttaa liukastumisvaaran

43 Kumiteollisuuden prosessit: Jatkokäsittely Kumituotteiden jatkokäsittelyyn, kuten tarkastukseen, siistimiseen, etiketöintiin ja pakkaamiseen liittyy usein toistotyötä ja manuaalisia nostoja. Ergonomia ja oikeat työasennot korostuvat. Käytettäessä viimeistelyyn puukkoja tai saksia, tulee huomioida teriin liittyvät viiltohaavan riskit. Tarvittaessa tulee käyttää viiltosuojakäsineitä. Käsiteltäessä kumeja manuaalisesti voidaan myös altistua kumin pintaan jääneille liukasteille ja kumin sisältämille kemikaaleille, mistä syystä käsien suojaus on muutenkin suositeltavaa

44 Kumiteollisuuden prosessit: Kunnossapitotyöt Kumiteollisuudessa kunnossapitotyöhön liittyy samoja riskejä kuin muuallakin teollisuudessa, lisäksi kuitenkin on myös huomioitava kumiin liittyvät erityisvaarat. Tulitöiden riskit korostuvat materiaaleista riippuen. Ennen tulitöiden aloittamista tulee tarvittaessa puhdistaa koneiden pinnat tai työalue palavista materiaaleista. Suurimmillaan riskit ovat tilanteissa, joissa palavaa tai räjähdyskelpoista pölyä tai höyryjä kulkeutuu huollettavalle alueelle. ATEX-määräykset ja niihin liittyvät erityistyökalut yms. tulee huomioida. Isoja koneita ja konejärjestelmiä huollettaessa vahinkokäynnistyksen estäminen korostuu. Työskenneltäessä alueilla, joilla voi altistua melulle, kumin käryille, pölylle tai kemikaaleille, tulee huolehtia asianmukaisesta suojautumisesta

45 Lisätietoa t Kumiteollisuuden työturvallisuusopas, Työturvallisuuskeskus, s. Työturvallisuuskeskus k Kumiteollisuus ry Kemianliitto Kemifacket ry Toimihenkilöunioni TU ry

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa

Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus. pesuprosessin eri vaiheissa Tekstiilihuoltoalan työturvallisuus pesuprosessin eri vaiheissa Sisältö Yleistä... 2 Työympäristön ja työmenetelmien sekä niihin liittyvien turvallisuusriskien kartoitus... 2 Pesula työympäristönä... 2

Lisätiedot

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta

PIENYRITYKSEN. työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta PIENYRITYKSEN työturvallisuus ja työterveysriskien hallinta Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh. 030 4742 543 faksi (09) 4775 071 www.ttl.fi/verkkokauppa Työterveyslaitos

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008

työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 työssäoppimisen TYÖSUOJELU LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 2/2008 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Eija Högman ISBN 978-952-13-3580-8 (nid.) ISBN 978-952-13-3581-5 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita Prima

Lisätiedot

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa

Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa Työturvallisuuden opettaminen laboratorioalan ja kemiantekniikan perustutkinnoissa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu

Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Muovi- ja kumialan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 14.1.2014 kielenhuollettu Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta...

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Raportti KK6B/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas II Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry 2011 ET-kaukolämpökansio

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS SOSIAALI- JA TERVEYSLAN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 4 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS VESI- JA YMPÄRISTÖHUOLLON OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2013:6 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:6 ISBN 978-952-13-5545-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5546-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT

KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT KONEYRITTÄJÄN TURVALLISUUSTEHTÄVÄT Näkökulmana seuraavat alat: energia, maarakennus, metsänparannus, puunhankinta versio 5.0 1 Lukijalle Käsissäsi on koneyrittäjille valmisteltu turvallisuustehtävien opas,

Lisätiedot

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus

Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojelujulkaisuja 92 Toivo Niskanen, Hannu Kallio, Antti Zitting Kemianteollisuuden riskinarviointia koskevien työturvallisuusja työterveyssäännösten vaikuttavuus Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN

Lisätiedot

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011

Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Raportti KK6A/2011 Kaukolämpö Kaukolämpöalan työsuojeluopas I Kaukolämpöverkkojen käyttö ja kunnossapito Energiateollisuus ry

Lisätiedot

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki

Timo Koskinen, Anne Mironen. Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus. Uusi työturvallisuuslaki Timo Koskinen, Anne Mironen Turvallinen ja terveellinen työpaikka on jokaisen oikeus Uusi työturvallisuuslaki 1 Taitto Mikko Huttunen Paino Valkealan Painokarelia 2003 ISBN 951-714-222-6 2 Sisällys Uusi

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta

Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Puuteollisuuden trukkiliikenteen vaarojen torjunta Sisältö Esipuhe.... 3 Ohjeen sisällöstä.... 3 Mikä on trukki ja kuljettaja?... 4 Trukkiliikennettä koskevat työturvallisuuslainsäädännön määräykset....

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma?

3 TAPATURMAVAARAT. 3.1 Tapaturmavaarat. (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) Mikä on työtapaturma? 3 TAPATURMAVAARAT (Teoksessa: Työsuojelun perusteet. Työterverveyslaitos 2003) 3.1 Tapaturmavaarat JORMA LAPPALAINEN JA KAIJA LEENA SAARELA Jakson tavoite on kertoa lukijalle mikä on työtapaturma ja siihen

Lisätiedot

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas

Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas Hius- ja kauneudenhoitoalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas 1 Sisällys 1. Johdanto... 4 2. Ammattikoulutuksen eri järjestämismuodot ja työympäristöt työturvallisuuden näkökulmasta... 6 2.1 Lainsäädäntöperusta...

Lisätiedot

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 18/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-2287-X (nid.) ISBN 952-13-2288-8 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet

Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Ei kahleet vaan turva ja ohjeet Riskienhallinnan perusvaatimukset Sisällysluettelo Riskienhallinta hyödyllistä ja lakisääteistä...3 Yrityksen perustaminen...4 Kirjanpito...8 Tuotevastuu ja tuoteturvallisuus...10

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot