Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3 2 Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 4 3 Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 8 4 Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 12 5 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 16 6 Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 19 7 Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 27 9 Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Suurväritulostimen ja skannerin hankinta 30

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:00-20:08 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Malmikare Jaana Leena Salon varajäsen Masalin Jarmo jäsen Outinen Sari jäsen Saarinen Juhani jäsen 1-8 ja 10 Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja 1-3 Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö 1-5 Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kanerva ja Saara Seppälä. Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Jarkko Kanerva Saara Seppälä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 1206/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén, ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Kaupunginlakimies pyytää päivätyllä kirjeellään kaavoitus- ja ym pä ristö lautakunnalta selvitystä toimenpiteistä vesihuoltolain mukaisten vapau tusten valvonnasta. Kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko määräaikaisena myönnettyjen vapautusten osalta liittyminen vesihuoltoon jo tapahtunut tai mihin toimenpiteisiin on ryhdytty liittymisen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko toistaiseksi myönnettyjen vapautusten osalta tarkastettu vapautusperustei den olemassa oloa tällä hetkellä. Kiinteistökohtainen selvitys tulee toimittaa mennessä kaupunginlakimiehelle. Selvityspyyntö oli esityslistan oheismateriaa li na lau ta kun nan pöy tä kun nalle. Aiemmin tehdyt selvitykset Ympäristönsuojelutoimi on tehnyt kaupunginhallitusta varten selvityksen vesihuoltolain mukaisesta liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, vesihuoltolain mukais ten va pau tusten kä sit te lys tä ja lis tauksen voi massa ole vista va pau tuk sista ja teh dyistä toimenpiteistä. Liitteenä lautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle. LIITE A1, KAAVYMP YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ym pä ris tö lau ta kun ta antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen selvityksen. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN TA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 41/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 2 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen ym pä ris tö lu van johdosta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/11/04.08/2010. Vastinetta pyyde tään men nessä (määräaikaa jatkettu saakka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 213/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamista. Var sinais-suomen elin kei no-, lii kenne- ja ympä ristö kes kus / ympä ristö- ja luonnonvarat vas tuu alue on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen ym päristö lupapää tök sestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että nykyisen voimalaitoksen toimintaa koskeva ym pä ris tö lu pa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon päästöille ilmaan annettujen lupamääräysten 4 ja 5 sekä me lun tor jun taa kos ke vien lu pa mää räys ten 8 ja 25 osalta tai nii tä tulee tar kis taa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mukaisesti. Ympäristölupapäätöksen valituksen alaiset lupamääräykset pe rus te lui neen se kä ELY-keskuksen valitus olivat esityslistan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut nykyisen voimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sun nos saan lauta kunta on katsonut, että ilmapäästöjen osalta voi maantu leva teolli suus pääs tödirektiivi (IED) tulee kiristämään raja-arvoja, joten lu pamääräyk siä tulee tarkistaa direktiivin voimaantulon myötä. Lisäksi lautakun ta on to den nut jo teh dyt meluntorjuntatoimet ja edel lyt tä nyt, että meluhait tojen vä hen tä mi seen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-keskuksen valituksen johdosta seuraa van vastineen: Ilmansuojelu Ympäristönsuojelulakia ollaan muuttamassa ja muutosesitykseen on si säl ly tet ty mm. suurien poltto laitosten osalta teollisuus pääs tö di rek tii vin sovel tamisalaan kuuluvat sään nökset. Ympä ris tön suoje lu lain muu tosesityksen mu kaan ny kyi sen voi ma lai tok sen oli si jä tet tä vä ha ke mus lu pa mää räys ten tarkistami seksi Mää räai ka tul lee kui ten kin muut tumaan, kos ka ym päris tön suoje lulaki ei ole tul lut voi maan suunni tel lun mu kaisesti Kui tenkin ny kyisen voi malai toksen lupa määrä ys ten tar kista mista koskeva ha kemus tullee ajankoh tai sek si vuonna Lisäksi lain muutosesityksessä on säädetty suu ril le polt to lai toksille päästöraja-arvot, joista voidaan poi keta tietyin edelly tyksin. Poikkeusmahdollisuudet koskevat si toutumista vanho jen lai tos ten käytön tunnin jäl jel lä olevaan käyn tiaikaan (vuo teen 2023). Lautakunnan tiedossa ei ole onko lu vanhakija ha kenut tai hakemassa em. joustavuus elementin käyttämistä. Edellä olevaan viitaten lautakunta katsoo, että luvan tarkistamishakemuksen jät tämi nen vuonna 2014 ja jous ta vuus element tien mah dolli nen käyt tämi nen ai heuttavat joka ta pauksessa ilmapäästöjä koskevien päästömääräyksien tiukentamisen ai van lä hi vuo sina. Li säksi Val tio neu vos ton ase tusta (96/2013), jo hon ELY-kes kus vali tuk sessaan viittaa, so velletaan olemassa ole vaan polt tolai tos yk sikköön vasta Näin ollen ilmansuojelua koskevien seikkojen osalta on edelleen ole massa hakijasta ja lainsäädännön muutoksista johtu via päätök sellisiä ja ai ka tau lul li sia epä var muus te ki jöitä, jotka selvin nevät lähi kuu kau si na. Ratkaisut päästörajoista tu li si teh dä sit ten, kun epävarmuutta aiheuttavat tekijät ovat selvinneet. Meluntorjunta Nykyisen voimalaitoksen toiminnasta aiheutu vaa me lua koskeva lupamääräys 8 on annettu siten, että voi ma lai tok sen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ot taen saa aiheutua melutason ohjearvoista annetussa Valtioneuvoston päätöksessä asetettu jen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Alueella on myös muita toimijoita, joilla on ympäristöluvassa annettu me luntorjuntaa koskevia määräyksiä. Finnfeeds Finland Oy:n lupapäätöksessä on lähes samansisältöinen määräys kuin voi ma lai toksellakin ts. laitoksen toimin nan aiheuttama melu yh dessä muiden melulähteiden kanssa ei saa aiheuttaa ohjear vojen yli tyksiä. Sen sijaan Naantalin sataman ympäristöluvas sa me luntorjuntaa koskeva määräys on kohdennettu vain sata ma toimintoihin, joi den aiheuttama melu ei saa aiheuttaa Valtio neuvoston päätöksen melu tason ohjearvojen ylityk siä. Voidaan siis todeta, että alueen toimijoi den ym pä ristö lu pa päätök sissä on annettu toiminnan meluntor juntaa koske via määräyk siä joko yhteisvaikutuksena yhdessä muiden toi mi joiden kans sa tai kohdennet tuna yhden laitoksen toimin nan ai heuttamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveellinen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. Lupamääräyksessä 25 kuitenkin velvoitetaan voimalaitoksen me lua tark kai le maan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Myös Naantalin sataman ja Finnfeeds Finland Oy:n ym pä ristö lu vissa edellytetään melutason tarkkailumit tauksia teh tä väksi yh tei sesti muut alueen melulähteet huomi oon ottaen. Selvitys ten pe rus teella pyritään selvittämään mis sä ovat ne me luläh teet, jot ka ai heutta vat me lura ja-arvojen yli tyk siä ja kohdentamaan melun vähentämistoi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten, voidaan todeta, että valvonnan kan-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta nal ta oli si tär keää, et tä me lua ja sen tark kai lua ja selvityk siä kos ke vat lu pa mää räykset olisi vat sa malla alueel la si jait se vil le lai toksil le sa mansisältöi set ja yk si selittei set si ten, että valvonta viran omai nen pystyy valvo maan lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti, että meluhaittojen vähentämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Lopuksi KOKOUSKÄSITTELY: Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei palauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa ilmaan johdettaville päästöille raja-arvot ja me lun tor jun taa kos ke vat lu pa mää räyk set päätöksessään. Jaana Malmikare esitti Heikki Lindgren kannattamana, että kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa asiasta seuraavan vastineen: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää vastineenaan ilmoittaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tar peellisena palauttaa voimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväk si. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänes tyksessä ympäristöpäällikön ehdotuksen puolesta äänestivät Martti Jaanto, Teija Björkskog, Jarkko Kanerva, Jarmo Masalin, Sari Outinen, Juhani Saa rinen ja Saara Seppälä. Malmikaren ehdotuksen puolesta äänestivät Osmo Salo, Heikki Lindgren ja Jaana Malmikare. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaavoitus- ja ympäristölauta kunnan hyväksyneen ympäristöpäällikön ehdotuksen äänin 7-3. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 1079/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 3 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen ympäris tö lu van joh dos ta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/168/04.08/2012. Vasti netta pyydetään men nes sä (määräaikaa jatkettu saak ka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 214/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa sekä päätöksen toi min nan aloittamiseksi lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimat ta. Var si nais-suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö- ja luon nonvarat vastuualue on valittanut ympäristölupapäätöksestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että uuden voimalaitoksen ympäristölupa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Ete lä-suo men alue hal lin to vi rastoon meluntorjuntaa kos ke vien lupamääräysten 8 ja 35 osalta tai niitä tu lee tarkistaa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mu kaisesti. Ympäristölupapäätöksen lupamääräykset 8 ja 35 perusteluineen sekä ELY-kes kuk sen va li tus olivat esi tys lis tan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut monipolttoainevoimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sunnossaan lauta kunta esit tää meluntorjunnan osalta mm., että toiminnan aiheuttamaa melua on lu pa määräyksissä tarpeen rajoittaa Valtioneuvoston melutason oh je ar vois ta an ne tun pää tök sen (993/1992) mukaisesti ottaen huomioon myös viihtyi syys hai tat. Lisäksi lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että laiteva lin noissa ote taan huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka ja myös laittei den sijoit te lul la ja suuntaamisella ehkäistään meluhaittaa. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-kes kuksen valituksen johdosta seuraa van vas tineen: Lupaharkinnassa on katsottu, että uudella monipolttoainevoimalaitoksella ja nykyisellä voimalaitoksella on sellainen ympäristönsuojelulain mukainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tar kasteltu yhdessä ja tarvittavat toimet vaikutusten ehkäisemiseksi on annettu lupamääräyksissä. Esimerkiksi meluntorjuntaa koskevat määräyk set on osin annettu siten, että laitoskokonaisuus on otettu huo mi oon mää räyksissä. Monipolttoainevoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua koskeva lupamääräys 8 on an nettu siten, että monipolttoainevoi malaitoksen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ottaen saa aiheutua Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjear voista an nettujen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä. Monipolttoainevoimalaitos ei myöskään yhdessä nykyisen voima laitok sen kans sa saa ai heut taa em. Valtioneuvoston päätök sen ohjearvojen ylityksiä. Tä mä tar koittaa käy tän nös sä si tä, et tä jotta voimalaitosten toi min nan ai heut ta man melun summa vaikutus ei yli tä ohjearvoja, uuden laitoksen me lun tor junta joudutaan mitoittamaan si ten, että esimerkiksi laitoksen toimin nan ai heut ta ma päi vä meluta so jää selvästi alle 55 db mikäli van han lai toksen toiminta aiheuttaa samanaikaisesti 55 db:n me lu tason. Naantalin sataman alueella on myös muita toimijoita, joilla on ym pä ris tö lu vas sa annettu me luntorjuntaa koskevia mää räyksiä. Finn feeds Fin land Oy:n lupapäätöksessä on lähes sa mansisäl töinen mää räys kuin monipolttoainevoimalaitoksella kin ts. lai toksen toi min nan ai heut tama melu yhdessä muiden meluläh teiden kans sa ei saa ai heuttaa oh je arvo jen ylityksiä. Sen sijaan Naan talin sata man ympäris tölu vassa me luntor juntaa koskeva mää räys on kohden nettu vain satamatoimintoi hin, joi den ai heut tama melu ei yksin saa ai heuttaa melutason oh jear vo jen yli tyk siä. Voidaan siis todeta, että alu een toi mi joi den ym pä ristö lu pa päätöksissä on annettu toimin nan me lun tor juntaa koske via määräyksiä joko yhteisvaikutuk sena yh dessä muiden toi mi joiden

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kanssa tai koh den nettuna yhden lai tok sen toi min nan ai heut tamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveel lisen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. ELY-keskuksen va lituk sen mukaan myös kään melu päästöjen tark kai lua koskeva lu pa mää räys 35 ei selkeytä tätä tilannetta, koska mää räys kos kee vain monipolttoainevoimalaitosta. Lupa määräys 36 kuitenkin vel voittaa melu ta son vuosit taiseen mit tauksiin yhdessä mui den toi min nan har joittajien kans sa. Myös sata man ja Finnfeeds Finland Oy:n ympäris tö lu vissa edel ly tetään meluta son tarkkai lumittauksia tehtäväk si yhteisesti muut alu een me lu läh teet huomioon ottaen. Sel vi tysten perusteella pyritään selvittämään mis sä ovat ne meluläh teet, jot ka ai heutta vat melura ja-arvojen yli tyksiä ja kohdentamaan toi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että valvonnan kannal ta oli si tär keää, et tä me lua kos ke vat lu pa mää räyk set oli sivat sa mal la alu eella si jaitse ville lai toksil le sa mansisältöiset ja yk si selit tei set si ten, että valvovaviranomainen voisi valvoa lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista laitoksen me lun torjunnassa sekä laittei den sijoittelun ja suuntaamisen tärkeyttä meluhaitan ehkäisemisessä myös viihtyvyyshaitat huomioon ottaen. Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei pa-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta lauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa meluntorjuntaa koskevat lupamääräykset päätöksessään. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 130/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Turun seudun puhdistamo Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistami ses ta, asia ESA VI/345/04.08/2012. Lausuntoa pyy de tään mennes sä (määräai kaa on jat ket tu saakka). Lausuntopyyntö oli esityslistan liitteenä. Lupahakemus Turun seudun puhdistamo Oy hakee päivätyllä hakemuksellaan toiminnassa olevalle Kakolanmäen jäteveden puhdistamolle ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa toistaiseksi voimassa olevan ympä ris tö luvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Länsi-Suomen ympäristölu pa vi ras ton antaman ympäristölupapäätöksen mukaan hakemus ko. lu van lupamääräysten tarkistamiseksi oli jätettävä lupaviranomaiselle vuo den 2012 loppuun mennessä. Ympäristölupaa haetaan voimassa olevin määräyksin ja vä häi sin muutosesityksin. Muutoksia haetaan seuraaviin seikkoihin: Hakija esittää, että jäteveden käsittelyteho lasketaan puhdistamon tulokuormituksen arvosta, joka ei sisällä jäteveden käsittelyprosessiin palautettavien biokaasulaitoksella käsiteltävien puhdistamolietteiden käsittelyn rejekti vesien osuut ta, vaan re jek ti vesi en kuor mitusta tarkastellaan viemäriverkos toon johdetta va na ul koi se na kuor mituk sena. Esitystä perustellaan mm. sillä, että biokaa su laitok sel la kä sitel lään puhdistamolietteiden lisäksi myös muita yhdyskun ta jäteve si ja keita (noin 30 %), joten Kakolanmäen puhdistamoliet teen käsit te lyssä syn tyvien rejekti vesien määrän ja kuorman tarkka määrittä minen on mahdo ton ta. Lisäksi hakija esittää lupamääräyksiin kirjausta, joka mahdollistaisi puhdistamoyhtiölle nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet nykyisten osakaskuntien ja tulevien liittyjäkuntien viemäriverkostojen hallintaan ja seurantaan. Tällöin viemäriverkoston käyttöä ja hoitoa sekä ver kos toon pää se vien hulevesien hallintaa ja asumajätevesistä poikkeavien teol li suusjä te ve sien

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta seu rantaa koskevia lupamääräyksiä pystytään noudatta maan. Yleiskuvaus toiminnasta Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo sijaitsee Turun keskustassa Kakolanmäellä. Puhdistamolle johdetaan yhteensä noin asukkaan jätevedet. Nykyinen viemäröintialue koostuu Turun, Raision, Kaarinan, Pai mion ja Naantalin (ei Velkua) kaupunkien sekä Liedon, Ruskon (ei Vahto), Maskun (ei Lemu), Nousiaisten ja Mynämäen kuntien viemäröintialueista. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön joulukuussa Puhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jota on tehostettu hiekkasuodattimissa tapahtuvalla jäteveden jälkisuodatuksella ja ohitusve sien käsittely-yksiköllä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Turun Linnanaukon satama-altaan perukkaan. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä yhteensä keskimäärin m 3 /d vuonna Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) on vuoden keskimääräisen tulokuorman mukaan laskettuna vaihdellut välillä asukas ta vuosina Puhdistamo on toiminut lupamääräykset täyttävästi koko toiminnassa oloaikana vuosina ( asti tarkasteltuna) lukuun ot ta matta jaksoja I-2009 ja I-2010, jolloin kokonaisfosforin pitoisuuden lupa määräystä ei saavutettu. Biovakka Suomi Oy vastaa puhdistamolietteen jatkokäsittelystä Topinojan kaatopaikalla sijaitsevalla biokaasulaitoksella. Lietteenkäsittelystä syntyvät rejektivedet johdetaan viemäriverkoston kautta takaisin puhdistamolle. Tulevaisuudessa puhdistamoyhtiö tulee panostamaan puhdistusprosessin optimointiin sekä koko viemäröintialueen hallinnan ja seurannan kehittämiseen osakaskuntien kanssa puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi. Keskeisinä ai heina ovat viemäriverkostoon johdettavien hulevesimäärien, teollisuusjätevesien ja haitallisten aineiden hallinta. Jätevedenpuhdistamon merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat merialueella purkupaikan lähellä. Nykyiseen purkupaikkaan johdettiin aiemmin jätevedet Turun kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolta. Kakolanmäen puhdistamo ei ole kuitenkaan nostanut purkupaikan kuormitusta, sillä puhdistusprosessi on tehostunut. Vuonna 2009 jäteveden puhdistamot lakkautettiin Raisiossa, Kaarinassa, Piikkiössä ja Paimiossa, joten kuormitus merialueelle on kokonaisuutena pienentynyt. Esityslistan liitteenä oli yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Kakolanmäen jätevedenpuhdista mon ympäristölupahakemuksen tarkistamisesta ja hakijan lupamääräysten muutosesityksistä seuraavan lausunnon: Seudulliseen puhdistamoon liittyneiden osakaskuntien viemäriverkostot ei vät ole puhdistamoyhtiön omistuksessa. Tämän vuoksi lupamääräyksissä ei voida asettaa luvanhaltijalle velvoitteita, jotka kohdistuvat välittömästi muuhun toiminnanharjoittajaan. Luvassa ei voida luvanhaltijaa velvoittaa suoraan esimerkiksi huolehtimaan toisen toiminnanharjoittajan hallinnassa ole van viemäriverkoston hoidosta ja käytöstä tai selvittämään ja val vo maan vie mä ri ver kos ton kuntoa tai tarkkailemaan verkoston pump paamo yli vuo toja tai kunnostamaan verkostoa. Puhdistamon toi min taa kos ke vas sa ym pä ris tö lu vassa voi daan an taa vain lu van hal ti jaa vel voitta via mää räyk siä. Ympäristönsuojelulaissa säädetty selvilläolovelvollisuus huomi oon ot taen tulee kuitenkin luvanhaltija velvoittaa huolehtimaan siitä, et tä lu van hal ti jan ja puh dis ta molle jäte vettä joh tavien vesi huolto lai tosten vä liset sopi muk set ovat sel laiset, että niissä edellytetään mm., että vie mä ri ver kosto jen hal ti jat ovat osal taan selvillä verkosto jen kunnosta ja välit tö mistä ris keistä tai vai kutuk sista ve siin sekä että vie märi verkostojen halti jat suorit ta vat vuo to ve sien vä hentä mi seen täh täävät toimenpiteet. Luvanhaltija tulee myös vel voittaa huolehtimaan siitä, että sopimuksissa on otet tu huo mi oon mm. pump paa moyli vuotojen tarkkailun järjestäminen ja ta van omai ses ta poikkea vien jätevesien laa dun tarkkailu. Lautakunta pitää tärkeänä, että päätöksessä annetaan hakijan esityksen mukaisesti mää räyk set myös vaikutusmahdollisuuksista osa kas kun tien verkostoihin. Osakaskuntien vie mä ri verkos to jen hal lintaan ja seu ran taan liit ty vät vai kutus mah dol lisuudet tulee kuitenkin antaa mää räyk sinä, joilla ha kija velvoite taan te ke mään riittä vän yk sityis koh taiset ja kat ta vat sopimuk set osakaskuntien kans sa. Koska kysymyksessä oleva jätevedenpuhdistamo on suuri laitos, tulee lähtökohtana olla vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä, joten jäteveden käsittelytehoa ja pääs-

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tö jä koskevat lupamääräykset tulee tarvittaessa tarkistaa vastaamaan parasta tekniikkaa. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 39/ /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 5 Toimistosihteeri Henriikka Koskelainen : Fortum Power and Heat Oy, Heat : Valvontaraportti kattila NA Haapaniemi Mika / Kupparinperä Oy :Il moi tus lan nan va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Lindberg Päivi : Testausseloste talousvesitutkimuksesta , Käköläntie 4 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesitarkkailusta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Turun Seudun jätehuolto Oy:n Isosuon jäteaseman ja kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus marraskuussa 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportit jätevedenpuhdistamon päästötarkkailutuloksista ajalta , Turun Seu dun Puh dis ta mo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Tutkimustodistus, Finnfeeds Finland Oy jätevesi ja prosessijätevesi, marraskuu 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Raportti vuosien Rymättylän ja Velkuan merialueiden yhteistarkkailututkimuk sis ta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti, Orkla Foods Finland Oy, Rymättylän jä tevedenpuhdistamo Promethor : Ympäristömelun mittausraportti, Rymättylä Katavakoti Raivonen Jarkko : Mullan ottoalueen kirjanpito ajalta Raivonen Jarkko : Kirjanpito mullan käsittelyalueelta ajalta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ramboll : Murikon pohjavesitarkkailu vuonna 2013 Ramboll : Maaperän tutkimusraportti, Rymättylän jätevedenpuhdistamo Runola Pasi : Ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle töiden suorittamisesta poikkeustilanteessa, Taimontie 26 Turun Satama Oy : Valmistumisilmoitus sekä selvitys ruopatuista ja läjitetyistä massoista vuonna 2013 Turun Seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä , : Ilmanlaa tu Tu run kaupunkiseudulla marraskuussa 2013 ja joulukuussa 2013 Urpolahti Marko : Ilmoitus lannan vastaanottamisesta ja va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Vaasan hallinto-oikeus Välipäätös : Täytäntöönpanon kieltäminen vesita lous- ja ympäristölupa-asiassa: Turun Satama Oy, Pansion satama-alueella vesialueen täyttö ja roro-laiturin rakentaminen, laiturialueen ja laituriin joh tavan väylän ruop paa mi nen ja ruoppausmassojen läjittäminen Rajakarin ve sialueelle sekä ruoppausmassojen läjittäminen laiturirakenteen sisälle jää vään syvänteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus : Ruoppausilmoitus Saaristomeren Veneilijät ry, Granninsiirtotalo RN:o 3:30 Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, Painilainen, Koivumäentie 9, Naantali Varsinais-Suomen ELY-keskus : Päätös ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisesta Neste Oil Oyj:n jalostamon tarkkailuohjelman hyväksymi sestä Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, RN:o 22:1 Velkuanmaan vesiosuuskunta : Vesijohtojen sijoittaminen merialueelle, töiden aloitusilmoitus

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristöpäällikkö 11/2013 Valvontamaksun määrääminen 2013 / Merimaskun Murske Oy 1/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Skanska Talonrakennus Oy 2/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Koneurakointi Heino Oy YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset tie dok si. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 1068/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavamuutoksen tarkoitus Alue sijaitsee Naantalin kaupungissa, Luolalan kaupunginosan teollisuus- ja yritysalueella Armonlaaksontien, Linkkikadun ja Noutokadun rajaamalla alueella. Alueen laajuus on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² ra kentaminen laajentamalla voimassa olevan asemakaavan mu kaista liike-, toimisto- ja va rastorakennusten (K-1) korttelialuetta asemakaa van mukaiselle virkistysalueelle. Suunnittelualueelle on suunnitteilla Hermann's Finland Oy:n liike-, toimisto- ja varastotiloja. Her mann's Finland Oy on sisutusratkaisuihin erikoistunut tuo tan toteknologian yritys. Toimialoja ovat rakentaminen, laivanrakennus, 3D suunnittelu ja tuotanto. Yritys on osa Europlan kon sernia, jolla on yh teensä n. 100 työntekijää. Tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman keväällä 2014 ja yhtiö pääsisi rakentamaan v Kaavatyön vireilletulo Kaavatyön käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa ja se on sisältynyt vuosien 2012 ja 2013 kaavoituskatsauksiin. Työn eteenpäin vieminen on odottanut yri tyksen tavoitteiden lopullista selkiytymistä aloitteen tekijöiden toivomuksesta 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Kaavoituskonsulttina toimii FCG Suunnittelu- ja tekniikka / Arkkitehti Johanna Närhi. Toimisto on laatinut myös aiemmat Luolalan asemakaavan muutokset. Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja korttelialue on vuokrattu Luolalan Senaatti Oy:lle.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Työpaikka-aluetta koskee suunnittelu määräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumis ta, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Alue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdealueelle (oranssi viiva), jota koskee suunnittelumääräykset: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä alu eella. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittä vää. Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty Naantalin kau punginvaltuus tossa Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsä talousvaltaiseksi alueeksi (M). Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa on asemakaavaa laadittaessa huomioitava yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 54 ). Asemakaava Alue kuuluu Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ). Luolalan asemakaavassa muutettava alue on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta (K-1) ja lähivirkistysaluetta (VL). Luolalanpuisto on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi (s-6), jolla maanpinnan korkeusaseman muuttaminen (kaiva minen, louhinta ja täyttämi nen) ja puiden kaataminen ovat kiellettyjä. Suun nittelualueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolisella suojaviheralueella (EV) on voimajohdolle varattu alueen osa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Asemakaavan muutosluonnos Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevaa liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta laajennetaan lähivirkistysalueille 0,45 hehtaaria (4 550 m²). Korttelialueen pinta-alan kasvun myötä rakennusoikeus nousee k-m²:llä yhteensä 6 015

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta k-m²:iin. Luonnoksessa kortteli 4 on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue (K-1). Ase makaavassa muutetaan lähivirkistysaluetta (VL) korttelialueeksi tontin käytettävyyden parantamiseksi. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Kerrosten lukumäärä on enintään kol me (III). Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu istutettavaa alueen osaa ja voimajohtoa var ten varattu osa-alue. Liikenne ja tekninen huolto Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Noutokadun kautta Linkkikatuun. Kaava-alueen kunnallistekniset ratkaisut on pääosin jo toteutettu 1990 luvulla ja saatettu loppuun 2000-luvulla. Noutokatu on vielä päällystämätön. Kaupunkikuva Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² rakentaminen alueelle. Jotta tavoiteltu rakentamistehokkuus olisi mahdollista toteuttaa rakennus paikalle, on ra kennuspaikan maastomuotoja muokattava merkittävästi to teutettavuuden parantamiseksi. Suunnittelualueen ympäristön maasto on voimakkaasti muokattua. Luola lassa rakennus paikkoja on tasattu maastoon louhimalla. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitsee kaksi puustoista mäkeä, jotka sijoittuvat voi massa olevan asemakaavan mukaisille virkistysalueille. Niillä ei ole virkistysalueiden riittävyyden tai virkistysreitis töjen kannalta merkitystä, mutta ne antavat näkösuojaa teol lisuusalueen suuntaan kantatieltä katsoen ja ovat osa kaupungin sisääntulomaisemaa. Pääosa Luolalanpuiston mäestä kuitenkin säilyy ennallaan ja louhittu osa jää Armonlaaksontien suunnasta tarkasteltu na rakennus ten peittoon. Näkymät tieltä muuttuvat, kun suunnittelualue ra kentuu ja suunnittelualueen koillis osassa oleva män nikköinen mäki kortteli alueen osalta louhitaan tasaiseksi. Mäki alueen EV-alueelle jäävän osan mahdol lista samanaikaista muokkaa mista tulee tarkastel la myös suunnitte lutyössä. Kaavamuutosta koskeva päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite tään valmisteluaineistoon. LIITE A1, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 6 LIITE A2, KAAVYMP , selostus (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP , kaavakarttaluonnos (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A4, KAAVYMP , havainnekuva (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Luola lan osakortteli 4:n asema kaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mie lipiteen esittämiseen. Anita Saksi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Luolalan korttelia 4 koskeva asemakaavamuutos on pidetty luonnoksena nähtävillä Naapurimaanomistajan, Tarrax Oy:n kanssa pi detyssä palaverissa käytiin läpi heidän näkemyksensä kaavamuutoksen liit tyvistä asioista. Seuraava palaute saatiin nähtävilläoloaikana: Kirsti ja Juhani Sainio, Armonlaaksontie 218 "Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavan muutosluonnos Ehdotetussa muodossa kaavamuutos vaikuttaa huomattavasti Naantalin si sääntulonäkymään. Koillisosan mäen tasaaminen louhimalla ja massiivisen rakennuksen sijoittaminen tilalle

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: muuttavat totutun maiseman täysin. Koilliskulman VL-alue voidaan säilyttää, jos korttelia laajennetaan hieman luoteeseen EV-alueelle (merkitty suuntaa-antavasti punaisella yhtenäisellä viivalla liitekarttaan). Laajennusalue on tasaista entistä laidunmaata eikä louhintoja siis tarvita. Tällöin rakennuksen paikkaa voidaan siirtää pituus suunnassaan sen verran länteen päin, että edellä mainittu kallioinen mäki pystytään säilyttämään. Luolalanpuistoa jouduttaneen louhimaan saman verran kuin nyt käsiteltävässä kaavaluonnoksessa. Rakennuksen sijaintia on syytä arvioida senkin vuoksi, kun se tulee hyvin näkyvälle paikalle. Yhtäkään Luolalan teollisuusalueen rakennusta ei ole pystytetty näin lähelle Armonlaaksontietä. Olisi tarpeellista, että lautakunta tutustuisi alueeseen pienimuotoisella kat selmuksella. Esimerkiksi kevyenliikenteenväylältä Armonlaaksontien yli katsottuna näkyisi edellä mainittu kaunis kalliomäki. Naantalissa 4. Marraskuuta 2013 Kirsti ja Juhani Sainio" Palautteessa esitetystä ratkaisusta on neuvoteltu Luolalan Senaatti Oy:n edustajan kanssa ja todettu se heidän kannaltaan mahdolliseksi ratkaisuksi. Palaute on otettu huomioon siten, että alueen luoteiskulmassa korttelialuetta on laajennettu tien suojaviheralueelle (EV) ja tontin itäosan mäkialue on osoitettu rakennusalan ulkopuolelle jääväksi, luonnontilaiseksi tontin osaksi. Myös Luolalanpuiston puoleista rajausta on vähäisessä määrin muotoiltu uudelleen korttelialueen laajentamiseksi. Kaavamuutosta on tarkasteltu myös yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Hirven ja Naantalin Energian Ismo Junttilan kanssa suunnittelualueen ja sen lähiympäristön sähkölinjavarausten päivittämiseksi. Tällöin todettiin, että luonnoksessa ollut 20 kv:n linjavaraus korttelialueelta voidaan merkintänä poistaa, koska linja on purettu. Myös muut linjat korttelialueelta on poistettu tai poistetaan ja ne sijoittuvat maakaapeleina katualueen alle, mikä on normaali menettely asemakaava-alueella.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Muutokset on kirjattu päivättyihin kaavakarttaan ja havainnekuvaan, jotka ovat esityslistan liitteinä. LIITE A2, KAAVYMP LIITE A3, KAAVYMP Tonttijako vahvistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Kokouksessa jaettu kaavaselostus on liitteenä. LIITE A4, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunkisuunnittelujaos tolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että päivätty Luolalan teolli suusalueen osakortteli 4 :n asemakaavan muutosehdotus asetetaan maankäyttö- ja ra kennus lain 65 :n se kä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mu kai sesti jul ki sesti nähtäville. Samalla asetetaan nähtäville tonttijakoehdotus. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viran omaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ym päristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma 2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 7 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kaavoitusohjelman ja -katsauksen hyväksyminen. Hyväksytty kaavoitusohjelma viedään tiedoksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Luonnos kaavoitusohjelmaksi valmistellaan yhdessä budjetin laatimisen kanssa, koska se on pohjana talousarvioesityksille. Lopullinen kaavoitusohjelma hyväksytään vasta talousarvion pohjalta. Se on vuoden 2014 käynnissä olevien hankkeiden osalta myös kaavoituskatsaus. Kaupungin on annettava kaavoituskatsaus vuosittain. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Naantalissa on ollut tapana tiedottaa kaavoituksesta alkuvuodesta. Vuoden 2014 kaavoituskatsaus tiedotetaan ja kuulutetaan tammikuussa Siitä ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupun gin ilmoitustaululla tammikuussa Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen kaavoitusohjelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KAAVYMP Vuoden 2014 kaavoituskatsauksena toimii kaavoitusohjelmassa olevat käynnistetyt asemakaavat ranta-asemakaavat vuonna 2014 aloitettavat asemakaavat. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset Kaavoituskatsauksen mukaisesti on laadittu asemakaavoituksen työohjelma. Talousarvion laatimisen jälkeen vuoden 2014 alkupuolella asemakaavoituksen henkilöresursseissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat työohjelman sisältöön. Liitteenä on asemakaavoituksen työohjelma. LIITE A5, KAAVYMP

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman ja hyväksyy liitteen mukaisen päivätyn asemakaavoituksen työohjelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 821/ /2012 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 8 Valtuutettu Mika Ratilainen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kolmen valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia selvittämään mahdollisuuden aikaistaa Isosuon teollisuusalueen toteutus. Naantali tarvitsee uutta teollisuutta elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpi teitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Isosuontien teollisuusalueen asemakaavan laatiminen on ollut kaupungin kaavoitusohjelmassa ainakin vuodesta 2009 lähtien. Vuosien aika na alu een asemakaavaa laadittiin aktiivisesti. Silloin tehtiin luontoselvitykset, maisemaselvitykset, rakennushistoriaselvitys, kunnallistekniikan yleissuunnitelmaluonnos ja erillinen liito-oravaselvitys sekä ra ken ne malli eli yleis piir tei nen maan käy tön suun ni tel ma alu ees ta. Kaupungilla on omistuksessaan suunnittelualueella kuitenkin vain vähän maata. Kartta kaupungin maanomistuksesta oli esityslistan liitteenä.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Pääosan suunnittelualueesta omistaa yksi yksityinen maanomistaja. Hänen kanssaan on käyty maakauppaneuvotteluja aktiivisesti rakennemallin valmistumisen jälkeen vuosina 2012 ja Sopimukseen maa-alueen ostami sesta kaupungille ei kuitenkaan ole päästy, koska maanomistajan hintapyyn tö on ollut merkittävästi korkeampi, kuin kaupungin noudattama raakamaan hintataso. Hintatason pitäminen kohtuullise na edesauttaa Naantalin alu een kehittämistä ja on tavoitteellis ta ylei sen edun näkökul masta. Lu nas tusta ei ole kat sottu myöskään mahdolli seksi käynnistää. Sen sijaan kaupunki on hankkinut Luonnonmaalta ja Luolalasta (to sin pie neh köjä) alueita, joita voidaan käyttää työpaikka- ja teollisuus aluei na tu le vai suudessa. Edel leen Kukolan alueel le ollaan päivittä mässä ase ma kaavaa, jos sa mah dol liste taan merkittä vä määrä teollisuusra kentamis ta. Tä män alueen käyttöönottoa ra joittaa kuitenkin maasto. Pääosa teolli suus korttelien alueesta tulee louhia tasaiseksi, ennen kuin ne voidaan ottaa teol lisuuskäyttöön. Tämän koko naistilanteen arvioinnin perusteella Isosuontien alue on jätetty pois vuoden 2014 kaavoitusohjelmasta. Se on siirretty vuo sien hankkeeksi nu merolla 19. Kaavoitusohjelmaan on otet tu hank keek si 11. Luo la lan teol li suus alu een laajennus. Mikäli tilanne kuiten kin maanomistuksen suhteen kyetään ratkaisemaan, vuonna tehty suunnittelutyö antaa hyvän pohjan alueen nopealle eteenpäinviemisel le. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden tarvetta, kokonaistilannetta ja varauksia tul laan kä sit te lemään myös vuoden 2014 alusta käynnistyvässä Manner-Naan talin osayleiskaavassa. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloitteen johdosta edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 9 Toimitusinsinööri Seija Malmsten : Juhani Saarinen on jättämässään kesämökkiläisten yhteishakemuksessa pyytänyt, että Rymättylän Airismaalla Saarlan kylässä sijaitseva mökkitie nimettäisiin Kolkankalliontieksi. Tie erkanee Saarlan yksityistiestä omaksi haarakseen, ja tien varrella on useita lomakiinteistöjä. Vaikka hakemuksen liitteenä olevasta omistajalistasta voi päätellä, että tien varren kiinteistöjen omistajat ovat yksimielisiä tien nimestä, on asiasta lähetetty kuuleminen kaikille kiinteistöjen omistajille. Kuulemiseen on tullut yksi vastaus, joka sekin puolsi hakemuksessa pyydettyä tien nimeä Kolkankalliontie. Naantalin hallintosäännön mukaan asemakaavan ulkopuolisten teiden nimeäminen kuuluu kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle (HS ). Maankäyttöosasto esittää, että kyseinen tie nimetään Kolkankalliontie-nimiseksi. Naantalissa ei ole ennestään samannimistä katua tai tietä. Liitteenä ovat sijainti- ja lähestymiskartat. LIITE A6, KAAVYMP LIITE A7, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää nimetä Rymättylän Airismaalla sijaitsevan tien Kolkankalliontie-nimiseksi. Juhani Saarinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Suurväritulostimen ja skannerin hankinta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10 Maanmittausinsinööri Juha Järvinen : Maankäyttöosaston vanha A0-tulostin rikkoutui vuodenvaihteessa 2012/2013. Sen korjaaminen ei ole kannattavaa. Tällä hetkellä osastolla on käytössä vuokralla oleva tulostin, jonka vuokrasopimus päättyy eikä siihen ole luvattu jatkoa. Tulostimen hankinnan yhteydessä on päätetty hankkia uusi skanneri, koska nyt käytössä oleva laite on vuonna 2006 hankittuna jo toiminnoiltaan nykyvaatimuksiin nähden puutteellinen. Laitehankinnalle on myönnetty investointirahaa euroa vuodelle Laitteistoista on tehty kilpailutus Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta Samana päivänä hankintailmoitus on julkaistu myös HILMA:ssa. Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi on määrätty Tarjouspyynnössä olleen puutteen vuoksi on jättöpäiväksi myöhemmin muutettu Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet Canon Oy, Canon Oy (Ocê), Businessforum Oy ja Wideco Oy. Yksi tarjous (Canon Oy) on hylätty, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: hinta (max. 40 p.), ylläpitosopimus (max. 10 p.), tuotetun aineiston laatu (max. 25 p.) ja laitteiston käytettävyys (max. 25 p.). Maksimipistemäärä on 100. Lopullinen pisteytetty järjestys: 1. Canon Oy (Ocê) 91,290 pistettä 2. Wideco Oy 84,174 pistettä 3. Businessforum Oy 73,000 pistettä 4. Canon Oy 0,000 pistettä (tarjous hy lät ty) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Canon Oy:n jättämän tar jouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hankkia kokonais-

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen

Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus / Asemakaavan hyväksyminen Kunnanhallitus 528 14.12.2015 Kunnanhallitus 149 11.04.2016 Kunnanhallitus 332 05.09.2016 Kunnanhallitus 7 16.01.2017 Saarenalueen korttelin 513 torialueen asemakaavan muutos / OAS / Luonnos / Ehdotus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Oulun kaupungin tekninen keskus

Oulun kaupungin tekninen keskus Oulun kaupungin tekninen keskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ruskonselän kaupunginosan korttelia 15 ja korttelin 16 tontteja nro 3 ja 4 sekä katualuetta koskeva asemakaavan ja tonttijaon muutos

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin:

Kuntaliiton mukaan kunnan on syytä ryhtyä seuraaviin toi men pi tei siin: Kaupunginhallitus 90 07.03.2016 Hallintosääntömuutos 4 luku lautakunnat, aluejohtokunnat ja toimikunnat 6 lautakunnan erityinen ratkaisuvalta, rakennus- ja ympäristölautakunta ja tekninen lautakunta sekä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi.

Anna-Maija Syri poistui kokouksesta esteellisenä (HallintoL 28,1 kohta 3) tämän asian kä sit te lyn ajaksi. Kunnanhallitus 74 07.05.2012 Kunnanhallitus 112 25.06.2012 Kunnanhallitus 164 28.09.2012 Kunnanhallitus 88 22.04.2013 Kunnanhallitus 165 16.09.2013 Kunnanhallitus 208 28.10.2013 Kunnanhallitus 3 16.01.2017

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 07.12.2016 AIKA 07.12.2016 kello 17:00-17:40 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ)

TEKNLTK:156/2011 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK:156/2011 KV 58 JÄRVIMAAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS (NIEMENKYLÄ) TEKNLTK 5.4.2011 27 Oheismateriaali Liite 4 Kaj Strandberg hakee muutosta voimassa olevaan Järvimaan rantaasemakaavaan 15.03.2011

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia

alue, jolle kaavahankkeella saattaa olla vaikutuksia OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Raksilan kaupunginosan korttelia 2 tonttia nro 2 koskeva asemakaavan muutos (Teuvo Pakkalan katu) AM2025 asemakaavan muutosalue alue, jolle kaavahankkeella

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22. kaupunginosa Etukylä, korttelin 1 tontit 2 6 ja 9 Valmistelija Elina Masalin, kaavasuunnittelija, p. 040 773 7752 KAAVA NRO 0316 Kaupunkisuunnittelu OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen

Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen Tekninen lautakunta 119 24.03.2015 Tekninen lautakunta 344 27.10.2015 Keskon (Citymarket) asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen 202/62.621/2014 TL 119 Selostus: Savonlinnan kaupunki

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.07.2015 klo 11:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

LIITE 10 Naantalin kaupunki LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 157-C5667 25.4.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Naantalin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188

Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 Tekninen lautakunta 5 17.01.2017 Kaupunginhallitus 34 30.01.2017 Kaupunginvaltuusto 5 20.02.2017 5 Uuden urheilutalon asemakaavan muutos, A188 TEKLTK 17.01.2017 5 TEKLTK 10.05.2016 74 Uuden urheilutalon

Lisätiedot

Sahantien asemakaavan muutos

Sahantien asemakaavan muutos JUUPAJOEN KUNTA Sahantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.12.2016 P26375P001 1 (5) 9.12.2016 Liite 2 Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 2 2 Suunnittelualue... 2 3 Suunnittelun tavoitteet...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ote Keskustaajaman yleiskaavasta, kaava-alueen rajaus Alueen ortokuva vuodelta 2006 Kohde OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava Dnro: Pilvenmäki III B: Paavolan kaupunginosa. Hakija/Aloite Multi-Monitoimi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 40. KAUPUNGINOSAN KATU- JA LÄHIVIRKISTYSALUEITA Kunnan kaavatunnus: 243

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy Kunnanhallitus 397 05.12.2016 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Aavarannan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta, HM Technics Oy 771/11.01.00/2016 Kunnanhallitus 05.12.2016 397 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot