Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3 2 Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 4 3 Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 8 4 Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 12 5 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 16 6 Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 19 7 Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 27 9 Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Suurväritulostimen ja skannerin hankinta 30

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:00-20:08 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Malmikare Jaana Leena Salon varajäsen Masalin Jarmo jäsen Outinen Sari jäsen Saarinen Juhani jäsen 1-8 ja 10 Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja 1-3 Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö 1-5 Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kanerva ja Saara Seppälä. Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Jarkko Kanerva Saara Seppälä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 1206/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén, ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Kaupunginlakimies pyytää päivätyllä kirjeellään kaavoitus- ja ym pä ristö lautakunnalta selvitystä toimenpiteistä vesihuoltolain mukaisten vapau tusten valvonnasta. Kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko määräaikaisena myönnettyjen vapautusten osalta liittyminen vesihuoltoon jo tapahtunut tai mihin toimenpiteisiin on ryhdytty liittymisen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko toistaiseksi myönnettyjen vapautusten osalta tarkastettu vapautusperustei den olemassa oloa tällä hetkellä. Kiinteistökohtainen selvitys tulee toimittaa mennessä kaupunginlakimiehelle. Selvityspyyntö oli esityslistan oheismateriaa li na lau ta kun nan pöy tä kun nalle. Aiemmin tehdyt selvitykset Ympäristönsuojelutoimi on tehnyt kaupunginhallitusta varten selvityksen vesihuoltolain mukaisesta liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, vesihuoltolain mukais ten va pau tusten kä sit te lys tä ja lis tauksen voi massa ole vista va pau tuk sista ja teh dyistä toimenpiteistä. Liitteenä lautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle. LIITE A1, KAAVYMP YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ym pä ris tö lau ta kun ta antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen selvityksen. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN TA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 41/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 2 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen ym pä ris tö lu van johdosta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/11/04.08/2010. Vastinetta pyyde tään men nessä (määräaikaa jatkettu saakka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 213/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamista. Var sinais-suomen elin kei no-, lii kenne- ja ympä ristö kes kus / ympä ristö- ja luonnonvarat vas tuu alue on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen ym päristö lupapää tök sestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että nykyisen voimalaitoksen toimintaa koskeva ym pä ris tö lu pa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon päästöille ilmaan annettujen lupamääräysten 4 ja 5 sekä me lun tor jun taa kos ke vien lu pa mää räys ten 8 ja 25 osalta tai nii tä tulee tar kis taa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mukaisesti. Ympäristölupapäätöksen valituksen alaiset lupamääräykset pe rus te lui neen se kä ELY-keskuksen valitus olivat esityslistan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut nykyisen voimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sun nos saan lauta kunta on katsonut, että ilmapäästöjen osalta voi maantu leva teolli suus pääs tödirektiivi (IED) tulee kiristämään raja-arvoja, joten lu pamääräyk siä tulee tarkistaa direktiivin voimaantulon myötä. Lisäksi lautakun ta on to den nut jo teh dyt meluntorjuntatoimet ja edel lyt tä nyt, että meluhait tojen vä hen tä mi seen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-keskuksen valituksen johdosta seuraa van vastineen: Ilmansuojelu Ympäristönsuojelulakia ollaan muuttamassa ja muutosesitykseen on si säl ly tet ty mm. suurien poltto laitosten osalta teollisuus pääs tö di rek tii vin sovel tamisalaan kuuluvat sään nökset. Ympä ris tön suoje lu lain muu tosesityksen mu kaan ny kyi sen voi ma lai tok sen oli si jä tet tä vä ha ke mus lu pa mää räys ten tarkistami seksi Mää räai ka tul lee kui ten kin muut tumaan, kos ka ym päris tön suoje lulaki ei ole tul lut voi maan suunni tel lun mu kaisesti Kui tenkin ny kyisen voi malai toksen lupa määrä ys ten tar kista mista koskeva ha kemus tullee ajankoh tai sek si vuonna Lisäksi lain muutosesityksessä on säädetty suu ril le polt to lai toksille päästöraja-arvot, joista voidaan poi keta tietyin edelly tyksin. Poikkeusmahdollisuudet koskevat si toutumista vanho jen lai tos ten käytön tunnin jäl jel lä olevaan käyn tiaikaan (vuo teen 2023). Lautakunnan tiedossa ei ole onko lu vanhakija ha kenut tai hakemassa em. joustavuus elementin käyttämistä. Edellä olevaan viitaten lautakunta katsoo, että luvan tarkistamishakemuksen jät tämi nen vuonna 2014 ja jous ta vuus element tien mah dolli nen käyt tämi nen ai heuttavat joka ta pauksessa ilmapäästöjä koskevien päästömääräyksien tiukentamisen ai van lä hi vuo sina. Li säksi Val tio neu vos ton ase tusta (96/2013), jo hon ELY-kes kus vali tuk sessaan viittaa, so velletaan olemassa ole vaan polt tolai tos yk sikköön vasta Näin ollen ilmansuojelua koskevien seikkojen osalta on edelleen ole massa hakijasta ja lainsäädännön muutoksista johtu via päätök sellisiä ja ai ka tau lul li sia epä var muus te ki jöitä, jotka selvin nevät lähi kuu kau si na. Ratkaisut päästörajoista tu li si teh dä sit ten, kun epävarmuutta aiheuttavat tekijät ovat selvinneet. Meluntorjunta Nykyisen voimalaitoksen toiminnasta aiheutu vaa me lua koskeva lupamääräys 8 on annettu siten, että voi ma lai tok sen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ot taen saa aiheutua melutason ohjearvoista annetussa Valtioneuvoston päätöksessä asetettu jen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Alueella on myös muita toimijoita, joilla on ympäristöluvassa annettu me luntorjuntaa koskevia määräyksiä. Finnfeeds Finland Oy:n lupapäätöksessä on lähes samansisältöinen määräys kuin voi ma lai toksellakin ts. laitoksen toimin nan aiheuttama melu yh dessä muiden melulähteiden kanssa ei saa aiheuttaa ohjear vojen yli tyksiä. Sen sijaan Naantalin sataman ympäristöluvas sa me luntorjuntaa koskeva määräys on kohdennettu vain sata ma toimintoihin, joi den aiheuttama melu ei saa aiheuttaa Valtio neuvoston päätöksen melu tason ohjearvojen ylityk siä. Voidaan siis todeta, että alueen toimijoi den ym pä ristö lu pa päätök sissä on annettu toiminnan meluntor juntaa koske via määräyk siä joko yhteisvaikutuksena yhdessä muiden toi mi joiden kans sa tai kohdennet tuna yhden laitoksen toimin nan ai heuttamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveellinen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. Lupamääräyksessä 25 kuitenkin velvoitetaan voimalaitoksen me lua tark kai le maan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Myös Naantalin sataman ja Finnfeeds Finland Oy:n ym pä ristö lu vissa edellytetään melutason tarkkailumit tauksia teh tä väksi yh tei sesti muut alueen melulähteet huomi oon ottaen. Selvitys ten pe rus teella pyritään selvittämään mis sä ovat ne me luläh teet, jot ka ai heutta vat me lura ja-arvojen yli tyk siä ja kohdentamaan melun vähentämistoi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten, voidaan todeta, että valvonnan kan-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta nal ta oli si tär keää, et tä me lua ja sen tark kai lua ja selvityk siä kos ke vat lu pa mää räykset olisi vat sa malla alueel la si jait se vil le lai toksil le sa mansisältöi set ja yk si selittei set si ten, että valvonta viran omai nen pystyy valvo maan lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti, että meluhaittojen vähentämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Lopuksi KOKOUSKÄSITTELY: Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei palauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa ilmaan johdettaville päästöille raja-arvot ja me lun tor jun taa kos ke vat lu pa mää räyk set päätöksessään. Jaana Malmikare esitti Heikki Lindgren kannattamana, että kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa asiasta seuraavan vastineen: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää vastineenaan ilmoittaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tar peellisena palauttaa voimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväk si. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänes tyksessä ympäristöpäällikön ehdotuksen puolesta äänestivät Martti Jaanto, Teija Björkskog, Jarkko Kanerva, Jarmo Masalin, Sari Outinen, Juhani Saa rinen ja Saara Seppälä. Malmikaren ehdotuksen puolesta äänestivät Osmo Salo, Heikki Lindgren ja Jaana Malmikare. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaavoitus- ja ympäristölauta kunnan hyväksyneen ympäristöpäällikön ehdotuksen äänin 7-3. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 1079/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 3 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen ympäris tö lu van joh dos ta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/168/04.08/2012. Vasti netta pyydetään men nes sä (määräaikaa jatkettu saak ka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 214/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa sekä päätöksen toi min nan aloittamiseksi lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimat ta. Var si nais-suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö- ja luon nonvarat vastuualue on valittanut ympäristölupapäätöksestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että uuden voimalaitoksen ympäristölupa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Ete lä-suo men alue hal lin to vi rastoon meluntorjuntaa kos ke vien lupamääräysten 8 ja 35 osalta tai niitä tu lee tarkistaa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mu kaisesti. Ympäristölupapäätöksen lupamääräykset 8 ja 35 perusteluineen sekä ELY-kes kuk sen va li tus olivat esi tys lis tan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut monipolttoainevoimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sunnossaan lauta kunta esit tää meluntorjunnan osalta mm., että toiminnan aiheuttamaa melua on lu pa määräyksissä tarpeen rajoittaa Valtioneuvoston melutason oh je ar vois ta an ne tun pää tök sen (993/1992) mukaisesti ottaen huomioon myös viihtyi syys hai tat. Lisäksi lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että laiteva lin noissa ote taan huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka ja myös laittei den sijoit te lul la ja suuntaamisella ehkäistään meluhaittaa. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-kes kuksen valituksen johdosta seuraa van vas tineen: Lupaharkinnassa on katsottu, että uudella monipolttoainevoimalaitoksella ja nykyisellä voimalaitoksella on sellainen ympäristönsuojelulain mukainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tar kasteltu yhdessä ja tarvittavat toimet vaikutusten ehkäisemiseksi on annettu lupamääräyksissä. Esimerkiksi meluntorjuntaa koskevat määräyk set on osin annettu siten, että laitoskokonaisuus on otettu huo mi oon mää räyksissä. Monipolttoainevoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua koskeva lupamääräys 8 on an nettu siten, että monipolttoainevoi malaitoksen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ottaen saa aiheutua Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjear voista an nettujen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä. Monipolttoainevoimalaitos ei myöskään yhdessä nykyisen voima laitok sen kans sa saa ai heut taa em. Valtioneuvoston päätök sen ohjearvojen ylityksiä. Tä mä tar koittaa käy tän nös sä si tä, et tä jotta voimalaitosten toi min nan ai heut ta man melun summa vaikutus ei yli tä ohjearvoja, uuden laitoksen me lun tor junta joudutaan mitoittamaan si ten, että esimerkiksi laitoksen toimin nan ai heut ta ma päi vä meluta so jää selvästi alle 55 db mikäli van han lai toksen toiminta aiheuttaa samanaikaisesti 55 db:n me lu tason. Naantalin sataman alueella on myös muita toimijoita, joilla on ym pä ris tö lu vas sa annettu me luntorjuntaa koskevia mää räyksiä. Finn feeds Fin land Oy:n lupapäätöksessä on lähes sa mansisäl töinen mää räys kuin monipolttoainevoimalaitoksella kin ts. lai toksen toi min nan ai heut tama melu yhdessä muiden meluläh teiden kans sa ei saa ai heuttaa oh je arvo jen ylityksiä. Sen sijaan Naan talin sata man ympäris tölu vassa me luntor juntaa koskeva mää räys on kohden nettu vain satamatoimintoi hin, joi den ai heut tama melu ei yksin saa ai heuttaa melutason oh jear vo jen yli tyk siä. Voidaan siis todeta, että alu een toi mi joi den ym pä ristö lu pa päätöksissä on annettu toimin nan me lun tor juntaa koske via määräyksiä joko yhteisvaikutuk sena yh dessä muiden toi mi joiden

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kanssa tai koh den nettuna yhden lai tok sen toi min nan ai heut tamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveel lisen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. ELY-keskuksen va lituk sen mukaan myös kään melu päästöjen tark kai lua koskeva lu pa mää räys 35 ei selkeytä tätä tilannetta, koska mää räys kos kee vain monipolttoainevoimalaitosta. Lupa määräys 36 kuitenkin vel voittaa melu ta son vuosit taiseen mit tauksiin yhdessä mui den toi min nan har joittajien kans sa. Myös sata man ja Finnfeeds Finland Oy:n ympäris tö lu vissa edel ly tetään meluta son tarkkai lumittauksia tehtäväk si yhteisesti muut alu een me lu läh teet huomioon ottaen. Sel vi tysten perusteella pyritään selvittämään mis sä ovat ne meluläh teet, jot ka ai heutta vat melura ja-arvojen yli tyksiä ja kohdentamaan toi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että valvonnan kannal ta oli si tär keää, et tä me lua kos ke vat lu pa mää räyk set oli sivat sa mal la alu eella si jaitse ville lai toksil le sa mansisältöiset ja yk si selit tei set si ten, että valvovaviranomainen voisi valvoa lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista laitoksen me lun torjunnassa sekä laittei den sijoittelun ja suuntaamisen tärkeyttä meluhaitan ehkäisemisessä myös viihtyvyyshaitat huomioon ottaen. Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei pa-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta lauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa meluntorjuntaa koskevat lupamääräykset päätöksessään. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 130/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Turun seudun puhdistamo Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistami ses ta, asia ESA VI/345/04.08/2012. Lausuntoa pyy de tään mennes sä (määräai kaa on jat ket tu saakka). Lausuntopyyntö oli esityslistan liitteenä. Lupahakemus Turun seudun puhdistamo Oy hakee päivätyllä hakemuksellaan toiminnassa olevalle Kakolanmäen jäteveden puhdistamolle ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa toistaiseksi voimassa olevan ympä ris tö luvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Länsi-Suomen ympäristölu pa vi ras ton antaman ympäristölupapäätöksen mukaan hakemus ko. lu van lupamääräysten tarkistamiseksi oli jätettävä lupaviranomaiselle vuo den 2012 loppuun mennessä. Ympäristölupaa haetaan voimassa olevin määräyksin ja vä häi sin muutosesityksin. Muutoksia haetaan seuraaviin seikkoihin: Hakija esittää, että jäteveden käsittelyteho lasketaan puhdistamon tulokuormituksen arvosta, joka ei sisällä jäteveden käsittelyprosessiin palautettavien biokaasulaitoksella käsiteltävien puhdistamolietteiden käsittelyn rejekti vesien osuut ta, vaan re jek ti vesi en kuor mitusta tarkastellaan viemäriverkos toon johdetta va na ul koi se na kuor mituk sena. Esitystä perustellaan mm. sillä, että biokaa su laitok sel la kä sitel lään puhdistamolietteiden lisäksi myös muita yhdyskun ta jäteve si ja keita (noin 30 %), joten Kakolanmäen puhdistamoliet teen käsit te lyssä syn tyvien rejekti vesien määrän ja kuorman tarkka määrittä minen on mahdo ton ta. Lisäksi hakija esittää lupamääräyksiin kirjausta, joka mahdollistaisi puhdistamoyhtiölle nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet nykyisten osakaskuntien ja tulevien liittyjäkuntien viemäriverkostojen hallintaan ja seurantaan. Tällöin viemäriverkoston käyttöä ja hoitoa sekä ver kos toon pää se vien hulevesien hallintaa ja asumajätevesistä poikkeavien teol li suusjä te ve sien

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta seu rantaa koskevia lupamääräyksiä pystytään noudatta maan. Yleiskuvaus toiminnasta Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo sijaitsee Turun keskustassa Kakolanmäellä. Puhdistamolle johdetaan yhteensä noin asukkaan jätevedet. Nykyinen viemäröintialue koostuu Turun, Raision, Kaarinan, Pai mion ja Naantalin (ei Velkua) kaupunkien sekä Liedon, Ruskon (ei Vahto), Maskun (ei Lemu), Nousiaisten ja Mynämäen kuntien viemäröintialueista. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön joulukuussa Puhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jota on tehostettu hiekkasuodattimissa tapahtuvalla jäteveden jälkisuodatuksella ja ohitusve sien käsittely-yksiköllä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Turun Linnanaukon satama-altaan perukkaan. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä yhteensä keskimäärin m 3 /d vuonna Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) on vuoden keskimääräisen tulokuorman mukaan laskettuna vaihdellut välillä asukas ta vuosina Puhdistamo on toiminut lupamääräykset täyttävästi koko toiminnassa oloaikana vuosina ( asti tarkasteltuna) lukuun ot ta matta jaksoja I-2009 ja I-2010, jolloin kokonaisfosforin pitoisuuden lupa määräystä ei saavutettu. Biovakka Suomi Oy vastaa puhdistamolietteen jatkokäsittelystä Topinojan kaatopaikalla sijaitsevalla biokaasulaitoksella. Lietteenkäsittelystä syntyvät rejektivedet johdetaan viemäriverkoston kautta takaisin puhdistamolle. Tulevaisuudessa puhdistamoyhtiö tulee panostamaan puhdistusprosessin optimointiin sekä koko viemäröintialueen hallinnan ja seurannan kehittämiseen osakaskuntien kanssa puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi. Keskeisinä ai heina ovat viemäriverkostoon johdettavien hulevesimäärien, teollisuusjätevesien ja haitallisten aineiden hallinta. Jätevedenpuhdistamon merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat merialueella purkupaikan lähellä. Nykyiseen purkupaikkaan johdettiin aiemmin jätevedet Turun kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolta. Kakolanmäen puhdistamo ei ole kuitenkaan nostanut purkupaikan kuormitusta, sillä puhdistusprosessi on tehostunut. Vuonna 2009 jäteveden puhdistamot lakkautettiin Raisiossa, Kaarinassa, Piikkiössä ja Paimiossa, joten kuormitus merialueelle on kokonaisuutena pienentynyt. Esityslistan liitteenä oli yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Kakolanmäen jätevedenpuhdista mon ympäristölupahakemuksen tarkistamisesta ja hakijan lupamääräysten muutosesityksistä seuraavan lausunnon: Seudulliseen puhdistamoon liittyneiden osakaskuntien viemäriverkostot ei vät ole puhdistamoyhtiön omistuksessa. Tämän vuoksi lupamääräyksissä ei voida asettaa luvanhaltijalle velvoitteita, jotka kohdistuvat välittömästi muuhun toiminnanharjoittajaan. Luvassa ei voida luvanhaltijaa velvoittaa suoraan esimerkiksi huolehtimaan toisen toiminnanharjoittajan hallinnassa ole van viemäriverkoston hoidosta ja käytöstä tai selvittämään ja val vo maan vie mä ri ver kos ton kuntoa tai tarkkailemaan verkoston pump paamo yli vuo toja tai kunnostamaan verkostoa. Puhdistamon toi min taa kos ke vas sa ym pä ris tö lu vassa voi daan an taa vain lu van hal ti jaa vel voitta via mää räyk siä. Ympäristönsuojelulaissa säädetty selvilläolovelvollisuus huomi oon ot taen tulee kuitenkin luvanhaltija velvoittaa huolehtimaan siitä, et tä lu van hal ti jan ja puh dis ta molle jäte vettä joh tavien vesi huolto lai tosten vä liset sopi muk set ovat sel laiset, että niissä edellytetään mm., että vie mä ri ver kosto jen hal ti jat ovat osal taan selvillä verkosto jen kunnosta ja välit tö mistä ris keistä tai vai kutuk sista ve siin sekä että vie märi verkostojen halti jat suorit ta vat vuo to ve sien vä hentä mi seen täh täävät toimenpiteet. Luvanhaltija tulee myös vel voittaa huolehtimaan siitä, että sopimuksissa on otet tu huo mi oon mm. pump paa moyli vuotojen tarkkailun järjestäminen ja ta van omai ses ta poikkea vien jätevesien laa dun tarkkailu. Lautakunta pitää tärkeänä, että päätöksessä annetaan hakijan esityksen mukaisesti mää räyk set myös vaikutusmahdollisuuksista osa kas kun tien verkostoihin. Osakaskuntien vie mä ri verkos to jen hal lintaan ja seu ran taan liit ty vät vai kutus mah dol lisuudet tulee kuitenkin antaa mää räyk sinä, joilla ha kija velvoite taan te ke mään riittä vän yk sityis koh taiset ja kat ta vat sopimuk set osakaskuntien kans sa. Koska kysymyksessä oleva jätevedenpuhdistamo on suuri laitos, tulee lähtökohtana olla vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä, joten jäteveden käsittelytehoa ja pääs-

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tö jä koskevat lupamääräykset tulee tarvittaessa tarkistaa vastaamaan parasta tekniikkaa. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 39/ /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 5 Toimistosihteeri Henriikka Koskelainen : Fortum Power and Heat Oy, Heat : Valvontaraportti kattila NA Haapaniemi Mika / Kupparinperä Oy :Il moi tus lan nan va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Lindberg Päivi : Testausseloste talousvesitutkimuksesta , Käköläntie 4 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesitarkkailusta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Turun Seudun jätehuolto Oy:n Isosuon jäteaseman ja kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus marraskuussa 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportit jätevedenpuhdistamon päästötarkkailutuloksista ajalta , Turun Seu dun Puh dis ta mo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Tutkimustodistus, Finnfeeds Finland Oy jätevesi ja prosessijätevesi, marraskuu 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Raportti vuosien Rymättylän ja Velkuan merialueiden yhteistarkkailututkimuk sis ta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti, Orkla Foods Finland Oy, Rymättylän jä tevedenpuhdistamo Promethor : Ympäristömelun mittausraportti, Rymättylä Katavakoti Raivonen Jarkko : Mullan ottoalueen kirjanpito ajalta Raivonen Jarkko : Kirjanpito mullan käsittelyalueelta ajalta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ramboll : Murikon pohjavesitarkkailu vuonna 2013 Ramboll : Maaperän tutkimusraportti, Rymättylän jätevedenpuhdistamo Runola Pasi : Ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle töiden suorittamisesta poikkeustilanteessa, Taimontie 26 Turun Satama Oy : Valmistumisilmoitus sekä selvitys ruopatuista ja läjitetyistä massoista vuonna 2013 Turun Seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä , : Ilmanlaa tu Tu run kaupunkiseudulla marraskuussa 2013 ja joulukuussa 2013 Urpolahti Marko : Ilmoitus lannan vastaanottamisesta ja va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Vaasan hallinto-oikeus Välipäätös : Täytäntöönpanon kieltäminen vesita lous- ja ympäristölupa-asiassa: Turun Satama Oy, Pansion satama-alueella vesialueen täyttö ja roro-laiturin rakentaminen, laiturialueen ja laituriin joh tavan väylän ruop paa mi nen ja ruoppausmassojen läjittäminen Rajakarin ve sialueelle sekä ruoppausmassojen läjittäminen laiturirakenteen sisälle jää vään syvänteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus : Ruoppausilmoitus Saaristomeren Veneilijät ry, Granninsiirtotalo RN:o 3:30 Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, Painilainen, Koivumäentie 9, Naantali Varsinais-Suomen ELY-keskus : Päätös ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisesta Neste Oil Oyj:n jalostamon tarkkailuohjelman hyväksymi sestä Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, RN:o 22:1 Velkuanmaan vesiosuuskunta : Vesijohtojen sijoittaminen merialueelle, töiden aloitusilmoitus

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristöpäällikkö 11/2013 Valvontamaksun määrääminen 2013 / Merimaskun Murske Oy 1/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Skanska Talonrakennus Oy 2/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Koneurakointi Heino Oy YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset tie dok si. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 1068/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavamuutoksen tarkoitus Alue sijaitsee Naantalin kaupungissa, Luolalan kaupunginosan teollisuus- ja yritysalueella Armonlaaksontien, Linkkikadun ja Noutokadun rajaamalla alueella. Alueen laajuus on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² ra kentaminen laajentamalla voimassa olevan asemakaavan mu kaista liike-, toimisto- ja va rastorakennusten (K-1) korttelialuetta asemakaa van mukaiselle virkistysalueelle. Suunnittelualueelle on suunnitteilla Hermann's Finland Oy:n liike-, toimisto- ja varastotiloja. Her mann's Finland Oy on sisutusratkaisuihin erikoistunut tuo tan toteknologian yritys. Toimialoja ovat rakentaminen, laivanrakennus, 3D suunnittelu ja tuotanto. Yritys on osa Europlan kon sernia, jolla on yh teensä n. 100 työntekijää. Tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman keväällä 2014 ja yhtiö pääsisi rakentamaan v Kaavatyön vireilletulo Kaavatyön käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa ja se on sisältynyt vuosien 2012 ja 2013 kaavoituskatsauksiin. Työn eteenpäin vieminen on odottanut yri tyksen tavoitteiden lopullista selkiytymistä aloitteen tekijöiden toivomuksesta 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Kaavoituskonsulttina toimii FCG Suunnittelu- ja tekniikka / Arkkitehti Johanna Närhi. Toimisto on laatinut myös aiemmat Luolalan asemakaavan muutokset. Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja korttelialue on vuokrattu Luolalan Senaatti Oy:lle.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Työpaikka-aluetta koskee suunnittelu määräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumis ta, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Alue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdealueelle (oranssi viiva), jota koskee suunnittelumääräykset: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä alu eella. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittä vää. Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty Naantalin kau punginvaltuus tossa Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsä talousvaltaiseksi alueeksi (M). Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa on asemakaavaa laadittaessa huomioitava yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 54 ). Asemakaava Alue kuuluu Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ). Luolalan asemakaavassa muutettava alue on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta (K-1) ja lähivirkistysaluetta (VL). Luolalanpuisto on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi (s-6), jolla maanpinnan korkeusaseman muuttaminen (kaiva minen, louhinta ja täyttämi nen) ja puiden kaataminen ovat kiellettyjä. Suun nittelualueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolisella suojaviheralueella (EV) on voimajohdolle varattu alueen osa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Asemakaavan muutosluonnos Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevaa liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta laajennetaan lähivirkistysalueille 0,45 hehtaaria (4 550 m²). Korttelialueen pinta-alan kasvun myötä rakennusoikeus nousee k-m²:llä yhteensä 6 015

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta k-m²:iin. Luonnoksessa kortteli 4 on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue (K-1). Ase makaavassa muutetaan lähivirkistysaluetta (VL) korttelialueeksi tontin käytettävyyden parantamiseksi. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Kerrosten lukumäärä on enintään kol me (III). Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu istutettavaa alueen osaa ja voimajohtoa var ten varattu osa-alue. Liikenne ja tekninen huolto Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Noutokadun kautta Linkkikatuun. Kaava-alueen kunnallistekniset ratkaisut on pääosin jo toteutettu 1990 luvulla ja saatettu loppuun 2000-luvulla. Noutokatu on vielä päällystämätön. Kaupunkikuva Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² rakentaminen alueelle. Jotta tavoiteltu rakentamistehokkuus olisi mahdollista toteuttaa rakennus paikalle, on ra kennuspaikan maastomuotoja muokattava merkittävästi to teutettavuuden parantamiseksi. Suunnittelualueen ympäristön maasto on voimakkaasti muokattua. Luola lassa rakennus paikkoja on tasattu maastoon louhimalla. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitsee kaksi puustoista mäkeä, jotka sijoittuvat voi massa olevan asemakaavan mukaisille virkistysalueille. Niillä ei ole virkistysalueiden riittävyyden tai virkistysreitis töjen kannalta merkitystä, mutta ne antavat näkösuojaa teol lisuusalueen suuntaan kantatieltä katsoen ja ovat osa kaupungin sisääntulomaisemaa. Pääosa Luolalanpuiston mäestä kuitenkin säilyy ennallaan ja louhittu osa jää Armonlaaksontien suunnasta tarkasteltu na rakennus ten peittoon. Näkymät tieltä muuttuvat, kun suunnittelualue ra kentuu ja suunnittelualueen koillis osassa oleva män nikköinen mäki kortteli alueen osalta louhitaan tasaiseksi. Mäki alueen EV-alueelle jäävän osan mahdol lista samanaikaista muokkaa mista tulee tarkastel la myös suunnitte lutyössä. Kaavamuutosta koskeva päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite tään valmisteluaineistoon. LIITE A1, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 6 LIITE A2, KAAVYMP , selostus (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP , kaavakarttaluonnos (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A4, KAAVYMP , havainnekuva (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Luola lan osakortteli 4:n asema kaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mie lipiteen esittämiseen. Anita Saksi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Luolalan korttelia 4 koskeva asemakaavamuutos on pidetty luonnoksena nähtävillä Naapurimaanomistajan, Tarrax Oy:n kanssa pi detyssä palaverissa käytiin läpi heidän näkemyksensä kaavamuutoksen liit tyvistä asioista. Seuraava palaute saatiin nähtävilläoloaikana: Kirsti ja Juhani Sainio, Armonlaaksontie 218 "Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavan muutosluonnos Ehdotetussa muodossa kaavamuutos vaikuttaa huomattavasti Naantalin si sääntulonäkymään. Koillisosan mäen tasaaminen louhimalla ja massiivisen rakennuksen sijoittaminen tilalle

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: muuttavat totutun maiseman täysin. Koilliskulman VL-alue voidaan säilyttää, jos korttelia laajennetaan hieman luoteeseen EV-alueelle (merkitty suuntaa-antavasti punaisella yhtenäisellä viivalla liitekarttaan). Laajennusalue on tasaista entistä laidunmaata eikä louhintoja siis tarvita. Tällöin rakennuksen paikkaa voidaan siirtää pituus suunnassaan sen verran länteen päin, että edellä mainittu kallioinen mäki pystytään säilyttämään. Luolalanpuistoa jouduttaneen louhimaan saman verran kuin nyt käsiteltävässä kaavaluonnoksessa. Rakennuksen sijaintia on syytä arvioida senkin vuoksi, kun se tulee hyvin näkyvälle paikalle. Yhtäkään Luolalan teollisuusalueen rakennusta ei ole pystytetty näin lähelle Armonlaaksontietä. Olisi tarpeellista, että lautakunta tutustuisi alueeseen pienimuotoisella kat selmuksella. Esimerkiksi kevyenliikenteenväylältä Armonlaaksontien yli katsottuna näkyisi edellä mainittu kaunis kalliomäki. Naantalissa 4. Marraskuuta 2013 Kirsti ja Juhani Sainio" Palautteessa esitetystä ratkaisusta on neuvoteltu Luolalan Senaatti Oy:n edustajan kanssa ja todettu se heidän kannaltaan mahdolliseksi ratkaisuksi. Palaute on otettu huomioon siten, että alueen luoteiskulmassa korttelialuetta on laajennettu tien suojaviheralueelle (EV) ja tontin itäosan mäkialue on osoitettu rakennusalan ulkopuolelle jääväksi, luonnontilaiseksi tontin osaksi. Myös Luolalanpuiston puoleista rajausta on vähäisessä määrin muotoiltu uudelleen korttelialueen laajentamiseksi. Kaavamuutosta on tarkasteltu myös yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Hirven ja Naantalin Energian Ismo Junttilan kanssa suunnittelualueen ja sen lähiympäristön sähkölinjavarausten päivittämiseksi. Tällöin todettiin, että luonnoksessa ollut 20 kv:n linjavaraus korttelialueelta voidaan merkintänä poistaa, koska linja on purettu. Myös muut linjat korttelialueelta on poistettu tai poistetaan ja ne sijoittuvat maakaapeleina katualueen alle, mikä on normaali menettely asemakaava-alueella.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Muutokset on kirjattu päivättyihin kaavakarttaan ja havainnekuvaan, jotka ovat esityslistan liitteinä. LIITE A2, KAAVYMP LIITE A3, KAAVYMP Tonttijako vahvistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Kokouksessa jaettu kaavaselostus on liitteenä. LIITE A4, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunkisuunnittelujaos tolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että päivätty Luolalan teolli suusalueen osakortteli 4 :n asemakaavan muutosehdotus asetetaan maankäyttö- ja ra kennus lain 65 :n se kä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mu kai sesti jul ki sesti nähtäville. Samalla asetetaan nähtäville tonttijakoehdotus. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viran omaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ym päristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma 2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 7 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kaavoitusohjelman ja -katsauksen hyväksyminen. Hyväksytty kaavoitusohjelma viedään tiedoksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Luonnos kaavoitusohjelmaksi valmistellaan yhdessä budjetin laatimisen kanssa, koska se on pohjana talousarvioesityksille. Lopullinen kaavoitusohjelma hyväksytään vasta talousarvion pohjalta. Se on vuoden 2014 käynnissä olevien hankkeiden osalta myös kaavoituskatsaus. Kaupungin on annettava kaavoituskatsaus vuosittain. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Naantalissa on ollut tapana tiedottaa kaavoituksesta alkuvuodesta. Vuoden 2014 kaavoituskatsaus tiedotetaan ja kuulutetaan tammikuussa Siitä ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupun gin ilmoitustaululla tammikuussa Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen kaavoitusohjelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KAAVYMP Vuoden 2014 kaavoituskatsauksena toimii kaavoitusohjelmassa olevat käynnistetyt asemakaavat ranta-asemakaavat vuonna 2014 aloitettavat asemakaavat. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset Kaavoituskatsauksen mukaisesti on laadittu asemakaavoituksen työohjelma. Talousarvion laatimisen jälkeen vuoden 2014 alkupuolella asemakaavoituksen henkilöresursseissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat työohjelman sisältöön. Liitteenä on asemakaavoituksen työohjelma. LIITE A5, KAAVYMP

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman ja hyväksyy liitteen mukaisen päivätyn asemakaavoituksen työohjelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 821/ /2012 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 8 Valtuutettu Mika Ratilainen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kolmen valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia selvittämään mahdollisuuden aikaistaa Isosuon teollisuusalueen toteutus. Naantali tarvitsee uutta teollisuutta elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpi teitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Isosuontien teollisuusalueen asemakaavan laatiminen on ollut kaupungin kaavoitusohjelmassa ainakin vuodesta 2009 lähtien. Vuosien aika na alu een asemakaavaa laadittiin aktiivisesti. Silloin tehtiin luontoselvitykset, maisemaselvitykset, rakennushistoriaselvitys, kunnallistekniikan yleissuunnitelmaluonnos ja erillinen liito-oravaselvitys sekä ra ken ne malli eli yleis piir tei nen maan käy tön suun ni tel ma alu ees ta. Kaupungilla on omistuksessaan suunnittelualueella kuitenkin vain vähän maata. Kartta kaupungin maanomistuksesta oli esityslistan liitteenä.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Pääosan suunnittelualueesta omistaa yksi yksityinen maanomistaja. Hänen kanssaan on käyty maakauppaneuvotteluja aktiivisesti rakennemallin valmistumisen jälkeen vuosina 2012 ja Sopimukseen maa-alueen ostami sesta kaupungille ei kuitenkaan ole päästy, koska maanomistajan hintapyyn tö on ollut merkittävästi korkeampi, kuin kaupungin noudattama raakamaan hintataso. Hintatason pitäminen kohtuullise na edesauttaa Naantalin alu een kehittämistä ja on tavoitteellis ta ylei sen edun näkökul masta. Lu nas tusta ei ole kat sottu myöskään mahdolli seksi käynnistää. Sen sijaan kaupunki on hankkinut Luonnonmaalta ja Luolalasta (to sin pie neh köjä) alueita, joita voidaan käyttää työpaikka- ja teollisuus aluei na tu le vai suudessa. Edel leen Kukolan alueel le ollaan päivittä mässä ase ma kaavaa, jos sa mah dol liste taan merkittä vä määrä teollisuusra kentamis ta. Tä män alueen käyttöönottoa ra joittaa kuitenkin maasto. Pääosa teolli suus korttelien alueesta tulee louhia tasaiseksi, ennen kuin ne voidaan ottaa teol lisuuskäyttöön. Tämän koko naistilanteen arvioinnin perusteella Isosuontien alue on jätetty pois vuoden 2014 kaavoitusohjelmasta. Se on siirretty vuo sien hankkeeksi nu merolla 19. Kaavoitusohjelmaan on otet tu hank keek si 11. Luo la lan teol li suus alu een laajennus. Mikäli tilanne kuiten kin maanomistuksen suhteen kyetään ratkaisemaan, vuonna tehty suunnittelutyö antaa hyvän pohjan alueen nopealle eteenpäinviemisel le. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden tarvetta, kokonaistilannetta ja varauksia tul laan kä sit te lemään myös vuoden 2014 alusta käynnistyvässä Manner-Naan talin osayleiskaavassa. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloitteen johdosta edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 9 Toimitusinsinööri Seija Malmsten : Juhani Saarinen on jättämässään kesämökkiläisten yhteishakemuksessa pyytänyt, että Rymättylän Airismaalla Saarlan kylässä sijaitseva mökkitie nimettäisiin Kolkankalliontieksi. Tie erkanee Saarlan yksityistiestä omaksi haarakseen, ja tien varrella on useita lomakiinteistöjä. Vaikka hakemuksen liitteenä olevasta omistajalistasta voi päätellä, että tien varren kiinteistöjen omistajat ovat yksimielisiä tien nimestä, on asiasta lähetetty kuuleminen kaikille kiinteistöjen omistajille. Kuulemiseen on tullut yksi vastaus, joka sekin puolsi hakemuksessa pyydettyä tien nimeä Kolkankalliontie. Naantalin hallintosäännön mukaan asemakaavan ulkopuolisten teiden nimeäminen kuuluu kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle (HS ). Maankäyttöosasto esittää, että kyseinen tie nimetään Kolkankalliontie-nimiseksi. Naantalissa ei ole ennestään samannimistä katua tai tietä. Liitteenä ovat sijainti- ja lähestymiskartat. LIITE A6, KAAVYMP LIITE A7, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää nimetä Rymättylän Airismaalla sijaitsevan tien Kolkankalliontie-nimiseksi. Juhani Saarinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Suurväritulostimen ja skannerin hankinta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10 Maanmittausinsinööri Juha Järvinen : Maankäyttöosaston vanha A0-tulostin rikkoutui vuodenvaihteessa 2012/2013. Sen korjaaminen ei ole kannattavaa. Tällä hetkellä osastolla on käytössä vuokralla oleva tulostin, jonka vuokrasopimus päättyy eikä siihen ole luvattu jatkoa. Tulostimen hankinnan yhteydessä on päätetty hankkia uusi skanneri, koska nyt käytössä oleva laite on vuonna 2006 hankittuna jo toiminnoiltaan nykyvaatimuksiin nähden puutteellinen. Laitehankinnalle on myönnetty investointirahaa euroa vuodelle Laitteistoista on tehty kilpailutus Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta Samana päivänä hankintailmoitus on julkaistu myös HILMA:ssa. Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi on määrätty Tarjouspyynnössä olleen puutteen vuoksi on jättöpäiväksi myöhemmin muutettu Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet Canon Oy, Canon Oy (Ocê), Businessforum Oy ja Wideco Oy. Yksi tarjous (Canon Oy) on hylätty, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: hinta (max. 40 p.), ylläpitosopimus (max. 10 p.), tuotetun aineiston laatu (max. 25 p.) ja laitteiston käytettävyys (max. 25 p.). Maksimipistemäärä on 100. Lopullinen pisteytetty järjestys: 1. Canon Oy (Ocê) 91,290 pistettä 2. Wideco Oy 84,174 pistettä 3. Businessforum Oy 73,000 pistettä 4. Canon Oy 0,000 pistettä (tarjous hy lät ty) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Canon Oy:n jättämän tar jouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hankkia kokonais-

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281

Lisäksi päätettiin tehdä katselmus kaava-alueelle. Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Juha Suominen, p.02.4745281 Ympäristölautakunta 36 23.04.2013 Ympäristölautakunta 89 24.09.2013 Kaupunginhallitus 370 02.10.2013 Ympäristölautakunta 79 23.09.2014 Kaupunginhallitus 308 01.10.2014 HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI SITOMONRAITIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 4. kaupunginosassa (Mahittula) Haunisten teollisuus- ja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Selvitys ELY-keskukselle hallintokantelun johdosta / Tonester Oy 3

Sisällysluettelo. 1 Selvitys ELY-keskukselle hallintokantelun johdosta / Tonester Oy 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 21.01.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Selvitys ELY-keskukselle hallintokantelun johdosta / Tonester Oy 3 2 Lausunto sähkökaapelin asentamisesta

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA OPPIPOJANTIE II OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on kunnan esitys yhteistyötavasta osallisille. Se määrittelee kaavan valmistelussa ja kaavan vaikutusten

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Luolalan teollisuusalueen louhinnat

Luolalan teollisuusalueen louhinnat Tekninen lautakunta 42 11.03.2009 Tekninen lautakunta 26 27.02.2013 Tekninen lautakunta 99 29.10.2014 Luolalan teollisuusalueen louhinnat 307/10.05.00/2013 Tekninen lautakunta 15.11.2005 127 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100

Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos A24100 Kaarinan kaupunki Kirismäen asemakaava ja asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen

Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen Kaavatoimikunta 11 24.08.2015 Kaavatoimikunta 1 08.02.2016 Valtuusto 46 23.05.2016 Euran keskustan osayleiskaavan laatiminen 101/10.02.02/2015, 421/10.02.02/2012 Kaavatmk 24.08.2015 11 Kaavatoimikunta

Lisätiedot

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto)

Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) Kaupunginhallitus 36 20.01.2014 Rakennusalueen suunnitteluvaraus Kaustarissa (ns. Tyllin pelto) 372/10/00/02/2013 KH 36 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö, puh. 044 780 9343 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja

Lisätiedot

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS

NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 21.3.2013 NAANTALI, KETTUMAA RANTA-ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 24.7.2013 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivitetty 24.7.2013 Ilmakuva

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot