Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Sisällysluettelo Sivu 1 Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 3 2 Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 4 3 Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 8 4 Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 12 5 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 16 6 Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 19 7 Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 27 9 Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Suurväritulostimen ja skannerin hankinta 30

2 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Aika kello 18:00-20:08 Paikka Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone Osallistujat Jaanto Martti puheenjohtaja Salo Osmo varapuheenjohtaja Björkskog Teija jäsen Kanerva Jarkko jäsen Lindgren Heikki jäsen Malmikare Jaana Leena Salon varajäsen Masalin Jarmo jäsen Outinen Sari jäsen Saarinen Juhani jäsen 1-8 ja 10 Seppälä Saara jäsen Santalahti Samuli kh:n edustaja 1-3 Suonpää Kimmo tekninen johtaja Junttila Kirsti kaupunginarkkitehti Taipaleenmäki Marjut ympäristöpäällikkö 1-5 Porthén Saila pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajat Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarkko Kanerva ja Saara Seppälä. Käsitellyt asiat 1-10 Allekirjoitukset Martti Jaanto puheenjohtaja Saila Porthén pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa. kuuta 20 Jarkko Kanerva Saara Seppälä

3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Selvitys kaupunginhallitukselle vesihuoltoverkostoon myönnetyistä vapautuksista, niiden käsittelystä ja valvonnasta 1206/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 1 Ympäristönsuojelutarkastaja Saila Porthén, ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Kaupunginlakimies pyytää päivätyllä kirjeellään kaavoitus- ja ym pä ristö lautakunnalta selvitystä toimenpiteistä vesihuoltolain mukaisten vapau tusten valvonnasta. Kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko määräaikaisena myönnettyjen vapautusten osalta liittyminen vesihuoltoon jo tapahtunut tai mihin toimenpiteisiin on ryhdytty liittymisen toteuttamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitukselle tehtävää selvitystä varten pyydetään ilmoittamaan, onko toistaiseksi myönnettyjen vapautusten osalta tarkastettu vapautusperustei den olemassa oloa tällä hetkellä. Kiinteistökohtainen selvitys tulee toimittaa mennessä kaupunginlakimiehelle. Selvityspyyntö oli esityslistan oheismateriaa li na lau ta kun nan pöy tä kun nalle. Aiemmin tehdyt selvitykset Ympäristönsuojelutoimi on tehnyt kaupunginhallitusta varten selvityksen vesihuoltolain mukaisesta liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta, vesihuoltolain mukais ten va pau tusten kä sit te lys tä ja lis tauksen voi massa ole vista va pau tuk sista ja teh dyistä toimenpiteistä. Liitteenä lautakunnan selvitys kaupunginhallitukselle. LIITE A1, KAAVYMP YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ym pä ris tö lau ta kun ta antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen selvityksen. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUN TA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin nykyisen voimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 41/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 2 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen ym pä ris tö lu van johdosta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/11/04.08/2010. Vastinetta pyyde tään men nessä (määräaikaa jatkettu saakka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 213/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin nykyisen voimalaitoksen lupamääräysten tarkistamista. Var sinais-suomen elin kei no-, lii kenne- ja ympä ristö kes kus / ympä ristö- ja luonnonvarat vas tuu alue on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen ym päristö lupapää tök sestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että nykyisen voimalaitoksen toimintaa koskeva ym pä ris tö lu pa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Etelä-Suomen aluehallintovirastoon päästöille ilmaan annettujen lupamääräysten 4 ja 5 sekä me lun tor jun taa kos ke vien lu pa mää räys ten 8 ja 25 osalta tai nii tä tulee tar kis taa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mukaisesti. Ympäristölupapäätöksen valituksen alaiset lupamääräykset pe rus te lui neen se kä ELY-keskuksen valitus olivat esityslistan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut nykyisen voimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sun nos saan lauta kunta on katsonut, että ilmapäästöjen osalta voi maantu leva teolli suus pääs tödirektiivi (IED) tulee kiristämään raja-arvoja, joten lu pamääräyk siä tulee tarkistaa direktiivin voimaantulon myötä. Lisäksi lautakun ta on to den nut jo teh dyt meluntorjuntatoimet ja edel lyt tä nyt, että meluhait tojen vä hen tä mi seen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-keskuksen valituksen johdosta seuraa van vastineen: Ilmansuojelu Ympäristönsuojelulakia ollaan muuttamassa ja muutosesitykseen on si säl ly tet ty mm. suurien poltto laitosten osalta teollisuus pääs tö di rek tii vin sovel tamisalaan kuuluvat sään nökset. Ympä ris tön suoje lu lain muu tosesityksen mu kaan ny kyi sen voi ma lai tok sen oli si jä tet tä vä ha ke mus lu pa mää räys ten tarkistami seksi Mää räai ka tul lee kui ten kin muut tumaan, kos ka ym päris tön suoje lulaki ei ole tul lut voi maan suunni tel lun mu kaisesti Kui tenkin ny kyisen voi malai toksen lupa määrä ys ten tar kista mista koskeva ha kemus tullee ajankoh tai sek si vuonna Lisäksi lain muutosesityksessä on säädetty suu ril le polt to lai toksille päästöraja-arvot, joista voidaan poi keta tietyin edelly tyksin. Poikkeusmahdollisuudet koskevat si toutumista vanho jen lai tos ten käytön tunnin jäl jel lä olevaan käyn tiaikaan (vuo teen 2023). Lautakunnan tiedossa ei ole onko lu vanhakija ha kenut tai hakemassa em. joustavuus elementin käyttämistä. Edellä olevaan viitaten lautakunta katsoo, että luvan tarkistamishakemuksen jät tämi nen vuonna 2014 ja jous ta vuus element tien mah dolli nen käyt tämi nen ai heuttavat joka ta pauksessa ilmapäästöjä koskevien päästömääräyksien tiukentamisen ai van lä hi vuo sina. Li säksi Val tio neu vos ton ase tusta (96/2013), jo hon ELY-kes kus vali tuk sessaan viittaa, so velletaan olemassa ole vaan polt tolai tos yk sikköön vasta Näin ollen ilmansuojelua koskevien seikkojen osalta on edelleen ole massa hakijasta ja lainsäädännön muutoksista johtu via päätök sellisiä ja ai ka tau lul li sia epä var muus te ki jöitä, jotka selvin nevät lähi kuu kau si na. Ratkaisut päästörajoista tu li si teh dä sit ten, kun epävarmuutta aiheuttavat tekijät ovat selvinneet. Meluntorjunta Nykyisen voimalaitoksen toiminnasta aiheutu vaa me lua koskeva lupamääräys 8 on annettu siten, että voi ma lai tok sen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ot taen saa aiheutua melutason ohjearvoista annetussa Valtioneuvoston päätöksessä asetettu jen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä.

6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Alueella on myös muita toimijoita, joilla on ympäristöluvassa annettu me luntorjuntaa koskevia määräyksiä. Finnfeeds Finland Oy:n lupapäätöksessä on lähes samansisältöinen määräys kuin voi ma lai toksellakin ts. laitoksen toimin nan aiheuttama melu yh dessä muiden melulähteiden kanssa ei saa aiheuttaa ohjear vojen yli tyksiä. Sen sijaan Naantalin sataman ympäristöluvas sa me luntorjuntaa koskeva määräys on kohdennettu vain sata ma toimintoihin, joi den aiheuttama melu ei saa aiheuttaa Valtio neuvoston päätöksen melu tason ohjearvojen ylityk siä. Voidaan siis todeta, että alueen toimijoi den ym pä ristö lu pa päätök sissä on annettu toiminnan meluntor juntaa koske via määräyk siä joko yhteisvaikutuksena yhdessä muiden toi mi joiden kans sa tai kohdennet tuna yhden laitoksen toimin nan ai heuttamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveellinen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. Lupamääräyksessä 25 kuitenkin velvoitetaan voimalaitoksen me lua tark kai le maan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Myös Naantalin sataman ja Finnfeeds Finland Oy:n ym pä ristö lu vissa edellytetään melutason tarkkailumit tauksia teh tä väksi yh tei sesti muut alueen melulähteet huomi oon ottaen. Selvitys ten pe rus teella pyritään selvittämään mis sä ovat ne me luläh teet, jot ka ai heutta vat me lura ja-arvojen yli tyk siä ja kohdentamaan melun vähentämistoi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten, voidaan todeta, että valvonnan kan-

7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta nal ta oli si tär keää, et tä me lua ja sen tark kai lua ja selvityk siä kos ke vat lu pa mää räykset olisi vat sa malla alueel la si jait se vil le lai toksil le sa mansisältöi set ja yk si selittei set si ten, että valvonta viran omai nen pystyy valvo maan lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti, että meluhaittojen vähentämiseen tulee edelleen kiinnittää huomiota. Lopuksi KOKOUSKÄSITTELY: Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei palauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa ilmaan johdettaville päästöille raja-arvot ja me lun tor jun taa kos ke vat lu pa mää räyk set päätöksessään. Jaana Malmikare esitti Heikki Lindgren kannattamana, että kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa asiasta seuraavan vastineen: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää vastineenaan ilmoittaa Ete lä-suomen aluehallintovirastolle, ettei se edellä esitetyin perustein pidä tar peellisena palauttaa voimalaitoksen ympäristölupaa uudelleen käsiteltäväk si. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritetussa äänes tyksessä ympäristöpäällikön ehdotuksen puolesta äänestivät Martti Jaanto, Teija Björkskog, Jarkko Kanerva, Jarmo Masalin, Sari Outinen, Juhani Saa rinen ja Saara Seppälä. Malmikaren ehdotuksen puolesta äänestivät Osmo Salo, Heikki Lindgren ja Jaana Malmikare. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kaavoitus- ja ympäristölauta kunnan hyväksyneen ympäristöpäällikön ehdotuksen äänin 7-3. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

8 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Vastine Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristölupapäätöksestä tehdystä valituksesta 1079/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 3 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto varaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tilaisuuden vastineen antamiseen Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen ympäris tö lu van joh dos ta tehdystä valituksesta, asia ESAVI/168/04.08/2012. Vasti netta pyydetään men nes sä (määräaikaa jatkettu saak ka). Vastinepyyntö oli esityslistan liitteenä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut ympäristölupapäätöksen (Nro 214/2013/1), joka koskee Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin uuden monipolttoainevoimalaitoksen toimintaa sekä päätöksen toi min nan aloittamiseksi lupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimat ta. Var si nais-suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / ympäristö- ja luon nonvarat vastuualue on valittanut ympäristölupapäätöksestä. Valituksessaan ELY-keskus vaatii, että uuden voimalaitoksen ympäristölupa on palautettava uudelleen käsiteltäväksi Ete lä-suo men alue hal lin to vi rastoon meluntorjuntaa kos ke vien lupamääräysten 8 ja 35 osalta tai niitä tu lee tarkistaa ELY-kes kuk sen vali tuk ses saan esittä mien vaa timus ten mu kaisesti. Ympäristölupapäätöksen lupamääräykset 8 ja 35 perusteluineen sekä ELY-kes kuk sen va li tus olivat esi tys lis tan liitteinä. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta on antanut monipolttoainevoimalaitoksen ym pä ristölupahakemuksen johdosta lausuntonsa. Lau sunnossaan lauta kunta esit tää meluntorjunnan osalta mm., että toiminnan aiheuttamaa melua on lu pa määräyksissä tarpeen rajoittaa Valtioneuvoston melutason oh je ar vois ta an ne tun pää tök sen (993/1992) mukaisesti ottaen huomioon myös viihtyi syys hai tat. Lisäksi lautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että laiteva lin noissa ote taan huomioon paras käyttökelpoinen tekniikka ja myös laittei den sijoit te lul la ja suuntaamisella ehkäistään meluhaittaa. Asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa ELY-kes kuksen valituksen johdosta seuraa van vas tineen: Lupaharkinnassa on katsottu, että uudella monipolttoainevoimalaitoksella ja nykyisellä voimalaitoksella on sellainen ympäristönsuojelulain mukainen tekninen ja toiminnallinen yhteys, että niiden ympäristövaikutuksia on tar kasteltu yhdessä ja tarvittavat toimet vaikutusten ehkäisemiseksi on annettu lupamääräyksissä. Esimerkiksi meluntorjuntaa koskevat määräyk set on osin annettu siten, että laitoskokonaisuus on otettu huo mi oon mää räyksissä. Monipolttoainevoimalaitoksen toiminnasta aiheutuvaa melua koskeva lupamääräys 8 on an nettu siten, että monipolttoainevoi malaitoksen toiminnasta ei muut melulähteet huomi oon ottaen saa aiheutua Valtioneuvoston päätöksessä melutason ohjear voista an nettujen ohjearvojen ekvivalenttitason L Aeq (päivä 55 db, yö 50 db) yli tyk siä. Monipolttoainevoimalaitos ei myöskään yhdessä nykyisen voima laitok sen kans sa saa ai heut taa em. Valtioneuvoston päätök sen ohjearvojen ylityksiä. Tä mä tar koittaa käy tän nös sä si tä, et tä jotta voimalaitosten toi min nan ai heut ta man melun summa vaikutus ei yli tä ohjearvoja, uuden laitoksen me lun tor junta joudutaan mitoittamaan si ten, että esimerkiksi laitoksen toimin nan ai heut ta ma päi vä meluta so jää selvästi alle 55 db mikäli van han lai toksen toiminta aiheuttaa samanaikaisesti 55 db:n me lu tason. Naantalin sataman alueella on myös muita toimijoita, joilla on ym pä ris tö lu vas sa annettu me luntorjuntaa koskevia mää räyksiä. Finn feeds Fin land Oy:n lupapäätöksessä on lähes sa mansisäl töinen mää räys kuin monipolttoainevoimalaitoksella kin ts. lai toksen toi min nan ai heut tama melu yhdessä muiden meluläh teiden kans sa ei saa ai heuttaa oh je arvo jen ylityksiä. Sen sijaan Naan talin sata man ympäris tölu vassa me luntor juntaa koskeva mää räys on kohden nettu vain satamatoimintoi hin, joi den ai heut tama melu ei yksin saa ai heuttaa melutason oh jear vo jen yli tyk siä. Voidaan siis todeta, että alu een toi mi joi den ym pä ristö lu pa päätöksissä on annettu toimin nan me lun tor juntaa koske via määräyksiä joko yhteisvaikutuk sena yh dessä muiden toi mi joiden

10 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta kanssa tai koh den nettuna yhden lai tok sen toi min nan ai heut tamaan meluun. Yhteisvaikutuksena an net tu melutasomääräys pe rus tuu hai tankär si jän nä kö kul maan. Hai tankärsijälle on oleellista, ettei useankaan melupäästölähteen summame lutaso altistuvassa koh tees sa yli tä an net tu ja me lu ta son määräyksiä. Hai tan kär sijän näkökulmasta ei ole oleellis ta se mistä päästö läh tees tä melu on lähtöisin. Yhteisvaikutuksena annetulla me lumää räyksellä pyritään tur vaamaan terveel lisen ympäristö al tis tu vas sa koh tees sa. Toisaalta kuitenkin voi daan todeta kuten ELY-kes kus va li tukses saan to teaa, et tä val vonnan kannalta yhteismääräyksenä annet tu me lu mää räys on on gel malli nen, sillä epäsel väksi jää onko monipolttoainevoimalaitos vel volli nen vähen tä mään melupääs töjä ja kuin ka pal jon siinä ti lan teessa, että Naantalin sataman lä hei syy dessä si jait sevien asuinraken nusten ulko alueilla ylite tään mää räyk ses sä 8 an ne tut melu tasot. ELY-keskuksen va lituk sen mukaan myös kään melu päästöjen tark kai lua koskeva lu pa mää räys 35 ei selkeytä tätä tilannetta, koska mää räys kos kee vain monipolttoainevoimalaitosta. Lupa määräys 36 kuitenkin vel voittaa melu ta son vuosit taiseen mit tauksiin yhdessä mui den toi min nan har joittajien kans sa. Myös sata man ja Finnfeeds Finland Oy:n ympäris tö lu vissa edel ly tetään meluta son tarkkai lumittauksia tehtäväk si yhteisesti muut alu een me lu läh teet huomioon ottaen. Sel vi tysten perusteella pyritään selvittämään mis sä ovat ne meluläh teet, jot ka ai heutta vat melura ja-arvojen yli tyksiä ja kohdentamaan toi men piteet oi keisiin kohtei siin. Edellä esitettyyn viitaten voidaan todeta, että valvonnan kannal ta oli si tär keää, et tä me lua kos ke vat lu pa mää räyk set oli sivat sa mal la alu eella si jaitse ville lai toksil le sa mansisältöiset ja yk si selit tei set si ten, että valvovaviranomainen voisi valvoa lupamääräysten soveltamista ilman tulkintoja. Lisäksi lautakunta edelleen esittää lupahakemuksesta antamansa lausunnon mukaisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan soveltamista laitoksen me lun torjunnassa sekä laittei den sijoittelun ja suuntaamisen tärkeyttä meluhaitan ehkäisemisessä myös viihtyvyyshaitat huomioon ottaen. Lopuksi lautakunta esittää, että Vaasan hallinto-oikeus ei pa-

11 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta lauta asiaa uudelleen käsittelyyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, vaan antaa meluntorjuntaa koskevat lupamääräykset päätöksessään. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin. Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

12 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Lausunto Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen tarkistamisesta 130/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 Ympäristöpäällikkö Marjut Taipaleenmäki : Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Turun seudun puhdistamo Oy, Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistami ses ta, asia ESA VI/345/04.08/2012. Lausuntoa pyy de tään mennes sä (määräai kaa on jat ket tu saakka). Lausuntopyyntö oli esityslistan liitteenä. Lupahakemus Turun seudun puhdistamo Oy hakee päivätyllä hakemuksellaan toiminnassa olevalle Kakolanmäen jäteveden puhdistamolle ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa toistaiseksi voimassa olevan ympä ris tö luvan lupamääräysten tarkistamiseksi. Länsi-Suomen ympäristölu pa vi ras ton antaman ympäristölupapäätöksen mukaan hakemus ko. lu van lupamääräysten tarkistamiseksi oli jätettävä lupaviranomaiselle vuo den 2012 loppuun mennessä. Ympäristölupaa haetaan voimassa olevin määräyksin ja vä häi sin muutosesityksin. Muutoksia haetaan seuraaviin seikkoihin: Hakija esittää, että jäteveden käsittelyteho lasketaan puhdistamon tulokuormituksen arvosta, joka ei sisällä jäteveden käsittelyprosessiin palautettavien biokaasulaitoksella käsiteltävien puhdistamolietteiden käsittelyn rejekti vesien osuut ta, vaan re jek ti vesi en kuor mitusta tarkastellaan viemäriverkos toon johdetta va na ul koi se na kuor mituk sena. Esitystä perustellaan mm. sillä, että biokaa su laitok sel la kä sitel lään puhdistamolietteiden lisäksi myös muita yhdyskun ta jäteve si ja keita (noin 30 %), joten Kakolanmäen puhdistamoliet teen käsit te lyssä syn tyvien rejekti vesien määrän ja kuorman tarkka määrittä minen on mahdo ton ta. Lisäksi hakija esittää lupamääräyksiin kirjausta, joka mahdollistaisi puhdistamoyhtiölle nykyistä paremmat vaikutusmahdollisuudet nykyisten osakaskuntien ja tulevien liittyjäkuntien viemäriverkostojen hallintaan ja seurantaan. Tällöin viemäriverkoston käyttöä ja hoitoa sekä ver kos toon pää se vien hulevesien hallintaa ja asumajätevesistä poikkeavien teol li suusjä te ve sien

13 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta seu rantaa koskevia lupamääräyksiä pystytään noudatta maan. Yleiskuvaus toiminnasta Turun seudun puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamo sijaitsee Turun keskustassa Kakolanmäellä. Puhdistamolle johdetaan yhteensä noin asukkaan jätevedet. Nykyinen viemäröintialue koostuu Turun, Raision, Kaarinan, Pai mion ja Naantalin (ei Velkua) kaupunkien sekä Liedon, Ruskon (ei Vahto), Maskun (ei Lemu), Nousiaisten ja Mynämäen kuntien viemäröintialueista. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo otettiin käyttöön joulukuussa Puhdistamo on biologis-kemiallinen aktiivilietelaitos, jota on tehostettu hiekkasuodattimissa tapahtuvalla jäteveden jälkisuodatuksella ja ohitusve sien käsittely-yksiköllä. Puhdistetut jätevedet johdetaan Turun Linnanaukon satama-altaan perukkaan. Puhdistamolla käsiteltiin jätevettä yhteensä keskimäärin m 3 /d vuonna Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) on vuoden keskimääräisen tulokuorman mukaan laskettuna vaihdellut välillä asukas ta vuosina Puhdistamo on toiminut lupamääräykset täyttävästi koko toiminnassa oloaikana vuosina ( asti tarkasteltuna) lukuun ot ta matta jaksoja I-2009 ja I-2010, jolloin kokonaisfosforin pitoisuuden lupa määräystä ei saavutettu. Biovakka Suomi Oy vastaa puhdistamolietteen jatkokäsittelystä Topinojan kaatopaikalla sijaitsevalla biokaasulaitoksella. Lietteenkäsittelystä syntyvät rejektivedet johdetaan viemäriverkoston kautta takaisin puhdistamolle. Tulevaisuudessa puhdistamoyhtiö tulee panostamaan puhdistusprosessin optimointiin sekä koko viemäröintialueen hallinnan ja seurannan kehittämiseen osakaskuntien kanssa puhdistuskapasiteetin lisäämiseksi. Keskeisinä ai heina ovat viemäriverkostoon johdettavien hulevesimäärien, teollisuusjätevesien ja haitallisten aineiden hallinta. Jätevedenpuhdistamon merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat vaikutukset aiheutuvat merialueella purkupaikan lähellä. Nykyiseen purkupaikkaan johdettiin aiemmin jätevedet Turun kaupungin keskusjätevedenpuhdistamolta. Kakolanmäen puhdistamo ei ole kuitenkaan nostanut purkupaikan kuormitusta, sillä puhdistusprosessi on tehostunut. Vuonna 2009 jäteveden puhdistamot lakkautettiin Raisiossa, Kaarinassa, Piikkiössä ja Paimiossa, joten kuormitus merialueelle on kokonaisuutena pienentynyt. Esityslistan liitteenä oli yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksesta.

14 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Hakemusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Kakolanmäen jätevedenpuhdista mon ympäristölupahakemuksen tarkistamisesta ja hakijan lupamääräysten muutosesityksistä seuraavan lausunnon: Seudulliseen puhdistamoon liittyneiden osakaskuntien viemäriverkostot ei vät ole puhdistamoyhtiön omistuksessa. Tämän vuoksi lupamääräyksissä ei voida asettaa luvanhaltijalle velvoitteita, jotka kohdistuvat välittömästi muuhun toiminnanharjoittajaan. Luvassa ei voida luvanhaltijaa velvoittaa suoraan esimerkiksi huolehtimaan toisen toiminnanharjoittajan hallinnassa ole van viemäriverkoston hoidosta ja käytöstä tai selvittämään ja val vo maan vie mä ri ver kos ton kuntoa tai tarkkailemaan verkoston pump paamo yli vuo toja tai kunnostamaan verkostoa. Puhdistamon toi min taa kos ke vas sa ym pä ris tö lu vassa voi daan an taa vain lu van hal ti jaa vel voitta via mää räyk siä. Ympäristönsuojelulaissa säädetty selvilläolovelvollisuus huomi oon ot taen tulee kuitenkin luvanhaltija velvoittaa huolehtimaan siitä, et tä lu van hal ti jan ja puh dis ta molle jäte vettä joh tavien vesi huolto lai tosten vä liset sopi muk set ovat sel laiset, että niissä edellytetään mm., että vie mä ri ver kosto jen hal ti jat ovat osal taan selvillä verkosto jen kunnosta ja välit tö mistä ris keistä tai vai kutuk sista ve siin sekä että vie märi verkostojen halti jat suorit ta vat vuo to ve sien vä hentä mi seen täh täävät toimenpiteet. Luvanhaltija tulee myös vel voittaa huolehtimaan siitä, että sopimuksissa on otet tu huo mi oon mm. pump paa moyli vuotojen tarkkailun järjestäminen ja ta van omai ses ta poikkea vien jätevesien laa dun tarkkailu. Lautakunta pitää tärkeänä, että päätöksessä annetaan hakijan esityksen mukaisesti mää räyk set myös vaikutusmahdollisuuksista osa kas kun tien verkostoihin. Osakaskuntien vie mä ri verkos to jen hal lintaan ja seu ran taan liit ty vät vai kutus mah dol lisuudet tulee kuitenkin antaa mää räyk sinä, joilla ha kija velvoite taan te ke mään riittä vän yk sityis koh taiset ja kat ta vat sopimuk set osakaskuntien kans sa. Koska kysymyksessä oleva jätevedenpuhdistamo on suuri laitos, tulee lähtökohtana olla vaatimus parhaan käyttökelpoisen tekniikan käyttämisestä, joten jäteveden käsittelytehoa ja pääs-

15 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta tö jä koskevat lupamääräykset tulee tarvittaessa tarkistaa vastaamaan parasta tekniikkaa. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

16 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset / Ympäristönsuojelu 39/ /2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 5 Toimistosihteeri Henriikka Koskelainen : Fortum Power and Heat Oy, Heat : Valvontaraportti kattila NA Haapaniemi Mika / Kupparinperä Oy :Il moi tus lan nan va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Lindberg Päivi : Testausseloste talousvesitutkimuksesta , Käköläntie 4 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesitarkkailusta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Turun Seudun jätehuolto Oy:n Isosuon jäteaseman ja kaatopaikan pinta- ja pohjavesien tarkkailututkimus marraskuussa 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportit jätevedenpuhdistamon päästötarkkailutuloksista ajalta , Turun Seu dun Puh dis ta mo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Tutkimustodistus, Finnfeeds Finland Oy jätevesi ja prosessijätevesi, marraskuu 2013 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Raportti vuosien Rymättylän ja Velkuan merialueiden yhteistarkkailututkimuk sis ta Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy : Kertaraportti, Orkla Foods Finland Oy, Rymättylän jä tevedenpuhdistamo Promethor : Ympäristömelun mittausraportti, Rymättylä Katavakoti Raivonen Jarkko : Mullan ottoalueen kirjanpito ajalta Raivonen Jarkko : Kirjanpito mullan käsittelyalueelta ajalta

17 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Ramboll : Murikon pohjavesitarkkailu vuonna 2013 Ramboll : Maaperän tutkimusraportti, Rymättylän jätevedenpuhdistamo Runola Pasi : Ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle töiden suorittamisesta poikkeustilanteessa, Taimontie 26 Turun Satama Oy : Valmistumisilmoitus sekä selvitys ruopatuista ja läjitetyistä massoista vuonna 2013 Turun Seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmä , : Ilmanlaa tu Tu run kaupunkiseudulla marraskuussa 2013 ja joulukuussa 2013 Urpolahti Marko : Ilmoitus lannan vastaanottamisesta ja va ras toinnis ta pat te ris sa, ti la tun nus Vaasan hallinto-oikeus Välipäätös : Täytäntöönpanon kieltäminen vesita lous- ja ympäristölupa-asiassa: Turun Satama Oy, Pansion satama-alueella vesialueen täyttö ja roro-laiturin rakentaminen, laiturialueen ja laituriin joh tavan väylän ruop paa mi nen ja ruoppausmassojen läjittäminen Rajakarin ve sialueelle sekä ruoppausmassojen läjittäminen laiturirakenteen sisälle jää vään syvänteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus : Ruoppausilmoitus Saaristomeren Veneilijät ry, Granninsiirtotalo RN:o 3:30 Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, Painilainen, Koivumäentie 9, Naantali Varsinais-Suomen ELY-keskus : Päätös ympäristönsuojelulain 46 :n mukaisesta Neste Oil Oyj:n jalostamon tarkkailuohjelman hyväksymi sestä Varsinais-Suomen ELY-keskus : Vastaus ruoppausilmoitukseen, RN:o 22:1 Velkuanmaan vesiosuuskunta : Vesijohtojen sijoittaminen merialueelle, töiden aloitusilmoitus

18 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Viranhaltijapäätökset Ympäristöpäällikkö 11/2013 Valvontamaksun määrääminen 2013 / Merimaskun Murske Oy 1/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Skanska Talonrakennus Oy 2/2014 Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Koneurakointi Heino Oy YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset tie dok si. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

19 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavamuutos / Luolalan Senaatti Oy 1068/ /2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti : Kaavamuutoksen tarkoitus Alue sijaitsee Naantalin kaupungissa, Luolalan kaupunginosan teollisuus- ja yritysalueella Armonlaaksontien, Linkkikadun ja Noutokadun rajaamalla alueella. Alueen laajuus on noin 1,8 ha. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² ra kentaminen laajentamalla voimassa olevan asemakaavan mu kaista liike-, toimisto- ja va rastorakennusten (K-1) korttelialuetta asemakaa van mukaiselle virkistysalueelle. Suunnittelualueelle on suunnitteilla Hermann's Finland Oy:n liike-, toimisto- ja varastotiloja. Her mann's Finland Oy on sisutusratkaisuihin erikoistunut tuo tan toteknologian yritys. Toimialoja ovat rakentaminen, laivanrakennus, 3D suunnittelu ja tuotanto. Yritys on osa Europlan kon sernia, jolla on yh teensä n. 100 työntekijää. Tavoitteena on, että kaava saisi lainvoiman keväällä 2014 ja yhtiö pääsisi rakentamaan v Kaavatyön vireilletulo Kaavatyön käynnistämisestä on päätetty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa ja se on sisältynyt vuosien 2012 ja 2013 kaavoituskatsauksiin. Työn eteenpäin vieminen on odottanut yri tyksen tavoitteiden lopullista selkiytymistä aloitteen tekijöiden toivomuksesta 2012 ja alkuvuoden 2013 aikana. Kaavoituskonsulttina toimii FCG Suunnittelu- ja tekniikka / Arkkitehti Johanna Närhi. Toimisto on laatinut myös aiemmat Luolalan asemakaavan muutokset. Maanomistus Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa ja korttelialue on vuokrattu Luolalan Senaatti Oy:lle.

20 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitustilanne Maakuntakaava Maakuntakaavassa alueelle on osoitettu työpaikka-aluetta (TP). Työpaikka-aluetta koskee suunnittelu määräys: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumis ta, jos sille kohdistuu ympäristöhäiriöitä. Alue sijoittuu kaupunkikehittämisen kohdealueelle (oranssi viiva), jota koskee suunnittelumääräykset: Yhdyskuntarakennetta tulee tiivistää ja rakentamistehokkuutta lisätä alu eella. Rakenteen tiivistämisen tulee olla ympäristön laatua kehittä vää. Yleiskaava Alueelle on laadittu oikeusvaikutukseton yleiskaava, joka on hyväksytty Naantalin kau punginvaltuus tossa Yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu maa- ja metsä talousvaltaiseksi alueeksi (M). Koska suunnittelualueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa on asemakaavaa laadittaessa huomioitava yleiskaavan sisältövaatimukset (MRL 54 ). Asemakaava Alue kuuluu Luolalan asemakaava-alueeseen (ak-291, vahvistettu ). Luolalan asemakaavassa muutettava alue on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta (K-1) ja lähivirkistysaluetta (VL). Luolalanpuisto on osoitettu suojeltavaksi alueen osaksi (s-6), jolla maanpinnan korkeusaseman muuttaminen (kaiva minen, louhinta ja täyttämi nen) ja puiden kaataminen ovat kiellettyjä. Suun nittelualueen pohjoisosassa ja sen pohjoispuolisella suojaviheralueella (EV) on voimajohdolle varattu alueen osa. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Asemakaavan muutosluonnos Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 1,8 hehtaaria. Asemakaavan muutosalueella sijaitsevaa liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialuetta laajennetaan lähivirkistysalueille 0,45 hehtaaria (4 550 m²). Korttelialueen pinta-alan kasvun myötä rakennusoikeus nousee k-m²:llä yhteensä 6 015

21 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta k-m²:iin. Luonnoksessa kortteli 4 on liike-, toimisto- ja varastorakennusten korttelialue (K-1). Ase makaavassa muutetaan lähivirkistysaluetta (VL) korttelialueeksi tontin käytettävyyden parantamiseksi. Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla (e=0.50). Kerrosten lukumäärä on enintään kol me (III). Suunnittelualueen pohjoisosaan on osoitettu istutettavaa alueen osaa ja voimajohtoa var ten varattu osa-alue. Liikenne ja tekninen huolto Suunnittelualue tukeutuu liikenteellisesti Noutokadun kautta Linkkikatuun. Kaava-alueen kunnallistekniset ratkaisut on pääosin jo toteutettu 1990 luvulla ja saatettu loppuun 2000-luvulla. Noutokatu on vielä päällystämätön. Kaupunkikuva Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin k-m² rakentaminen alueelle. Jotta tavoiteltu rakentamistehokkuus olisi mahdollista toteuttaa rakennus paikalle, on ra kennuspaikan maastomuotoja muokattava merkittävästi to teutettavuuden parantamiseksi. Suunnittelualueen ympäristön maasto on voimakkaasti muokattua. Luola lassa rakennus paikkoja on tasattu maastoon louhimalla. Tällä hetkellä suunnittelualueella sijaitsee kaksi puustoista mäkeä, jotka sijoittuvat voi massa olevan asemakaavan mukaisille virkistysalueille. Niillä ei ole virkistysalueiden riittävyyden tai virkistysreitis töjen kannalta merkitystä, mutta ne antavat näkösuojaa teol lisuusalueen suuntaan kantatieltä katsoen ja ovat osa kaupungin sisääntulomaisemaa. Pääosa Luolalanpuiston mäestä kuitenkin säilyy ennallaan ja louhittu osa jää Armonlaaksontien suunnasta tarkasteltu na rakennus ten peittoon. Näkymät tieltä muuttuvat, kun suunnittelualue ra kentuu ja suunnittelualueen koillis osassa oleva män nikköinen mäki kortteli alueen osalta louhitaan tasaiseksi. Mäki alueen EV-alueelle jäävän osan mahdol lista samanaikaista muokkaa mista tulee tarkastel la myös suunnitte lutyössä. Kaavamuutosta koskeva päivätty osallistumis- ja arviointisuunnitelma liite tään valmisteluaineistoon. LIITE A1, KAAVYMP , OAS (säilytetään erillisessä kaavakansiossa)

22 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 6 LIITE A2, KAAVYMP , selostus (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A3, KAAVYMP , kaavakarttaluonnos (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) LIITE A4, KAAVYMP , havainnekuva (säilytetään erillisessä kaavakansiossa) KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää, että päivätystä Luola lan osakortteli 4:n asema kaavamuutoksen valmisteluaineistosta varataan osallisille maankäyttö- ja ra kennusasetuksen 30 :n mukainen tilaisuus mie lipiteen esittämiseen. Anita Saksi poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin. Luolalan korttelia 4 koskeva asemakaavamuutos on pidetty luonnoksena nähtävillä Naapurimaanomistajan, Tarrax Oy:n kanssa pi detyssä palaverissa käytiin läpi heidän näkemyksensä kaavamuutoksen liit tyvistä asioista. Seuraava palaute saatiin nähtävilläoloaikana: Kirsti ja Juhani Sainio, Armonlaaksontie 218 "Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Luolalan osakorttelin 4 asemakaavan muutosluonnos Ehdotetussa muodossa kaavamuutos vaikuttaa huomattavasti Naantalin si sääntulonäkymään. Koillisosan mäen tasaaminen louhimalla ja massiivisen rakennuksen sijoittaminen tilalle

23 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaupunginarkkitehti: muuttavat totutun maiseman täysin. Koilliskulman VL-alue voidaan säilyttää, jos korttelia laajennetaan hieman luoteeseen EV-alueelle (merkitty suuntaa-antavasti punaisella yhtenäisellä viivalla liitekarttaan). Laajennusalue on tasaista entistä laidunmaata eikä louhintoja siis tarvita. Tällöin rakennuksen paikkaa voidaan siirtää pituus suunnassaan sen verran länteen päin, että edellä mainittu kallioinen mäki pystytään säilyttämään. Luolalanpuistoa jouduttaneen louhimaan saman verran kuin nyt käsiteltävässä kaavaluonnoksessa. Rakennuksen sijaintia on syytä arvioida senkin vuoksi, kun se tulee hyvin näkyvälle paikalle. Yhtäkään Luolalan teollisuusalueen rakennusta ei ole pystytetty näin lähelle Armonlaaksontietä. Olisi tarpeellista, että lautakunta tutustuisi alueeseen pienimuotoisella kat selmuksella. Esimerkiksi kevyenliikenteenväylältä Armonlaaksontien yli katsottuna näkyisi edellä mainittu kaunis kalliomäki. Naantalissa 4. Marraskuuta 2013 Kirsti ja Juhani Sainio" Palautteessa esitetystä ratkaisusta on neuvoteltu Luolalan Senaatti Oy:n edustajan kanssa ja todettu se heidän kannaltaan mahdolliseksi ratkaisuksi. Palaute on otettu huomioon siten, että alueen luoteiskulmassa korttelialuetta on laajennettu tien suojaviheralueelle (EV) ja tontin itäosan mäkialue on osoitettu rakennusalan ulkopuolelle jääväksi, luonnontilaiseksi tontin osaksi. Myös Luolalanpuiston puoleista rajausta on vähäisessä määrin muotoiltu uudelleen korttelialueen laajentamiseksi. Kaavamuutosta on tarkasteltu myös yhdyskuntatekniikan päällikön Mika Hirven ja Naantalin Energian Ismo Junttilan kanssa suunnittelualueen ja sen lähiympäristön sähkölinjavarausten päivittämiseksi. Tällöin todettiin, että luonnoksessa ollut 20 kv:n linjavaraus korttelialueelta voidaan merkintänä poistaa, koska linja on purettu. Myös muut linjat korttelialueelta on poistettu tai poistetaan ja ne sijoittuvat maakaapeleina katualueen alle, mikä on normaali menettely asemakaava-alueella.

24 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Muutokset on kirjattu päivättyihin kaavakarttaan ja havainnekuvaan, jotka ovat esityslistan liitteinä. LIITE A2, KAAVYMP LIITE A3, KAAVYMP Tonttijako vahvistetaan kaavamuutoksen yhteydessä. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viranomaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ympäristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Kokouksessa jaettu kaavaselostus on liitteenä. LIITE A4, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunkisuunnittelujaos tolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että päivätty Luolalan teolli suusalueen osakortteli 4 :n asemakaavan muutosehdotus asetetaan maankäyttö- ja ra kennus lain 65 :n se kä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 :n mu kai sesti jul ki sesti nähtäville. Samalla asetetaan nähtäville tonttijakoehdotus. Julkisen nähtävilläolon yhteydessä pyydetään lausunnot seuraavilta viran omaisilta: Varsinais-Suomen liitto, Varsinais-Suomen ELY- keskus / Ym päristö ja luonnonvarat sekä liikennevastuualue, Varsinais-Suomen pelastuslaitos. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

25 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitusohjelma , kaavoituskatsaus ja asemakaavoituksen työohjelma 2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 7 Kaupunginarkkitehti Kirsti Junttila : Kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu kaavoitusohjelman ja -katsauksen hyväksyminen. Hyväksytty kaavoitusohjelma viedään tiedoksi kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle. Luonnos kaavoitusohjelmaksi valmistellaan yhdessä budjetin laatimisen kanssa, koska se on pohjana talousarvioesityksille. Lopullinen kaavoitusohjelma hyväksytään vasta talousarvion pohjalta. Se on vuoden 2014 käynnissä olevien hankkeiden osalta myös kaavoituskatsaus. Kaupungin on annettava kaavoituskatsaus vuosittain. Sen tarkoitus on informoida kuntalaisia ja muita osallisia vireillä olevista ja suunnitelmien mukaan vireille tulevista kaavoitustöistä. Naantalissa on ollut tapana tiedottaa kaavoituksesta alkuvuodesta. Vuoden 2014 kaavoituskatsaus tiedotetaan ja kuulutetaan tammikuussa Siitä ilmoitetaan kuulutuksella ja Nasta-lehdessä ja se on nähtävillä kaupun gin ilmoitustaululla tammikuussa Kaupunginhallituksen päätöksen mukainen kaavoitusohjelma vuosille oheistetaan. LIITE B1, KAAVYMP Vuoden 2014 kaavoituskatsauksena toimii kaavoitusohjelmassa olevat käynnistetyt asemakaavat ranta-asemakaavat vuonna 2014 aloitettavat asemakaavat. Kaavoituksen yhteydessä laaditaan tarvittavat maankäyttösopimukset Kaavoituskatsauksen mukaisesti on laadittu asemakaavoituksen työohjelma. Talousarvion laatimisen jälkeen vuoden 2014 alkupuolella asemakaavoituksen henkilöresursseissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat työohjelman sisältöön. Liitteenä on asemakaavoituksen työohjelma. LIITE A5, KAAVYMP

26 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymän kaavoitusohjelman ja hyväksyy liitteen mukaisen päivätyn asemakaavoituksen työohjelman. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

27 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Valtuutettu Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloite Isosuon teollisuusalueen toteutuksen aikaistamisesta 821/ /2012 Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 8 Valtuutettu Mika Ratilainen luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan kolmen valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän: "Me allekirjoittaneet pyydämme kaupunkia selvittämään mahdollisuuden aikaistaa Isosuon teollisuusalueen toteutus. Naantali tarvitsee uutta teollisuutta elinvoimaisuutensa säilyttämiseksi." KAUPUNGINVALTUUSTO: Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi. VS. KAUPUNGINJOHTAJA: Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen ympäristövirastolle valmisteltavaksi ja mahdollisia toimenpi teitä varten. KAUPUNGINHALLITUS: Maankäyttöpäällikkö Elise Lehikoinen : Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin. Isosuontien teollisuusalueen asemakaavan laatiminen on ollut kaupungin kaavoitusohjelmassa ainakin vuodesta 2009 lähtien. Vuosien aika na alu een asemakaavaa laadittiin aktiivisesti. Silloin tehtiin luontoselvitykset, maisemaselvitykset, rakennushistoriaselvitys, kunnallistekniikan yleissuunnitelmaluonnos ja erillinen liito-oravaselvitys sekä ra ken ne malli eli yleis piir tei nen maan käy tön suun ni tel ma alu ees ta. Kaupungilla on omistuksessaan suunnittelualueella kuitenkin vain vähän maata. Kartta kaupungin maanomistuksesta oli esityslistan liitteenä.

28 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Pääosan suunnittelualueesta omistaa yksi yksityinen maanomistaja. Hänen kanssaan on käyty maakauppaneuvotteluja aktiivisesti rakennemallin valmistumisen jälkeen vuosina 2012 ja Sopimukseen maa-alueen ostami sesta kaupungille ei kuitenkaan ole päästy, koska maanomistajan hintapyyn tö on ollut merkittävästi korkeampi, kuin kaupungin noudattama raakamaan hintataso. Hintatason pitäminen kohtuullise na edesauttaa Naantalin alu een kehittämistä ja on tavoitteellis ta ylei sen edun näkökul masta. Lu nas tusta ei ole kat sottu myöskään mahdolli seksi käynnistää. Sen sijaan kaupunki on hankkinut Luonnonmaalta ja Luolalasta (to sin pie neh köjä) alueita, joita voidaan käyttää työpaikka- ja teollisuus aluei na tu le vai suudessa. Edel leen Kukolan alueel le ollaan päivittä mässä ase ma kaavaa, jos sa mah dol liste taan merkittä vä määrä teollisuusra kentamis ta. Tä män alueen käyttöönottoa ra joittaa kuitenkin maasto. Pääosa teolli suus korttelien alueesta tulee louhia tasaiseksi, ennen kuin ne voidaan ottaa teol lisuuskäyttöön. Tämän koko naistilanteen arvioinnin perusteella Isosuontien alue on jätetty pois vuoden 2014 kaavoitusohjelmasta. Se on siirretty vuo sien hankkeeksi nu merolla 19. Kaavoitusohjelmaan on otet tu hank keek si 11. Luo la lan teol li suus alu een laajennus. Mikäli tilanne kuiten kin maanomistuksen suhteen kyetään ratkaisemaan, vuonna tehty suunnittelutyö antaa hyvän pohjan alueen nopealle eteenpäinviemisel le. Teollisuus- ja työpaikka-alueiden tarvetta, kokonaistilannetta ja varauksia tul laan kä sit te lemään myös vuoden 2014 alusta käynnistyvässä Manner-Naan talin osayleiskaavassa. KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta antaa Mika Ratilaisen ym. valtuustoaloitteen johdosta edellä olevan selvityksen kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle toimitettavaksi. KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

29 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Tien nimeäminen Rymättylän Airismaalla Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 9 Toimitusinsinööri Seija Malmsten : Juhani Saarinen on jättämässään kesämökkiläisten yhteishakemuksessa pyytänyt, että Rymättylän Airismaalla Saarlan kylässä sijaitseva mökkitie nimettäisiin Kolkankalliontieksi. Tie erkanee Saarlan yksityistiestä omaksi haarakseen, ja tien varrella on useita lomakiinteistöjä. Vaikka hakemuksen liitteenä olevasta omistajalistasta voi päätellä, että tien varren kiinteistöjen omistajat ovat yksimielisiä tien nimestä, on asiasta lähetetty kuuleminen kaikille kiinteistöjen omistajille. Kuulemiseen on tullut yksi vastaus, joka sekin puolsi hakemuksessa pyydettyä tien nimeä Kolkankalliontie. Naantalin hallintosäännön mukaan asemakaavan ulkopuolisten teiden nimeäminen kuuluu kaavoitus- ja ympäristölautakunnalle (HS ). Maankäyttöosasto esittää, että kyseinen tie nimetään Kolkankalliontie-nimiseksi. Naantalissa ei ole ennestään samannimistä katua tai tietä. Liitteenä ovat sijainti- ja lähestymiskartat. LIITE A6, KAAVYMP LIITE A7, KAAVYMP KAUPUNGINARKKITEHTI: KOKOUSKÄSITTELY: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää nimetä Rymättylän Airismaalla sijaitsevan tien Kolkankalliontie-nimiseksi. Juhani Saarinen poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA: Kaupunginarkkitehdin ehdotus hyväksyttiin.

30 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/ Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Suurväritulostimen ja skannerin hankinta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10 Maanmittausinsinööri Juha Järvinen : Maankäyttöosaston vanha A0-tulostin rikkoutui vuodenvaihteessa 2012/2013. Sen korjaaminen ei ole kannattavaa. Tällä hetkellä osastolla on käytössä vuokralla oleva tulostin, jonka vuokrasopimus päättyy eikä siihen ole luvattu jatkoa. Tulostimen hankinnan yhteydessä on päätetty hankkia uusi skanneri, koska nyt käytössä oleva laite on vuonna 2006 hankittuna jo toiminnoiltaan nykyvaatimuksiin nähden puutteellinen. Laitehankinnalle on myönnetty investointirahaa euroa vuodelle Laitteistoista on tehty kilpailutus Cloudia kilpailutusjärjestelmän kautta Samana päivänä hankintailmoitus on julkaistu myös HILMA:ssa. Tarjousten viimeiseksi jättöpäiväksi on määrätty Tarjouspyynnössä olleen puutteen vuoksi on jättöpäiväksi myöhemmin muutettu Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet Canon Oy, Canon Oy (Ocê), Businessforum Oy ja Wideco Oy. Yksi tarjous (Canon Oy) on hylätty, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Tarjoukset on pisteytetty seuraavasti: hinta (max. 40 p.), ylläpitosopimus (max. 10 p.), tuotetun aineiston laatu (max. 25 p.) ja laitteiston käytettävyys (max. 25 p.). Maksimipistemäärä on 100. Lopullinen pisteytetty järjestys: 1. Canon Oy (Ocê) 91,290 pistettä 2. Wideco Oy 84,174 pistettä 3. Businessforum Oy 73,000 pistettä 4. Canon Oy 0,000 pistettä (tarjous hy lät ty) KAUPUNGINARKKITEHTI: Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hylätä Canon Oy:n jättämän tar jouksen tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjousta yhdestä vähintään kolmen rullapaikan tulostimesta. Canon Oy on tarjonnut kahta tulostinta, toinen kahden ja toinen yhden rullapaikan laite. Kaavoitus- ja ympäristölautakunta päättää hankkia kokonais-

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3

Sisällysluettelo. 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 10/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.10.2013 Sisällysluettelo Sivu 127 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan kahdeksan kuukauden toimintaraportti 3 128 Luolalan osakorttelin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta

Sisällysluettelo. 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Kaupunginvaltuusto 09.06.2014 Sisällysluettelo Sivu 29 Lausunto Turun selvitysalueen kuntajakoselvityksessä esitetystä kuntarakennevaihtoehdosta Naantali - Masku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3

Sisällysluettelo. 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 11.12.2014 Sisällysluettelo Sivu 109 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan vuoden 2015 käyttösuunnitelmat 3 110 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3

Sisällysluettelo. 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 12/2013 1 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 161 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan lausunto tavoiteorganisaatiosta 3 162 Kaavoitus- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Sisällysluettelo. 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4. 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 30/2014 1 Kaupunginhallitus 20.10.2014 Sisällysluettelo Sivu 394 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 4 395 Lausunnon antaminen taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 7

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4

Sisällysluettelo. 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 35/2013 1 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Sisällysluettelo Sivu 479 Luvan antaminen vanhainkodin hoitajan toimen täyttämiseen 4 480 Sosiaali- ja terveysviraston talouspäällikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9

Sisällysluettelo. 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3. 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5. 32 Manner-Naantalin osayleiskaava 9 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 11.05.2015 Sisällysluettelo Sivu 30 Keskustakortteleiden rakentamisjärjestysesitys 3 31 Rantaravintolan peruskorjaus 5 32 Manner-Naantalin

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen

Åström Petteri. Lehtonen Markku asiantuntijajäsen PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Kaupunginhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:00-18:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Virtanen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Tekninen lautakunta 28.01.2009 AIKA 28.01.2009 klo 17:00-20:08 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1. Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2015 1 Ympäristölautakunta Aika 31.08.2015 klo 10:00 Paikka Kannonkosken kunnantalo, Järvitie 1, 43300 Kannonkoski Läsnä Wiik Sami puheenjohtaja Pietiläinen Ismo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot