Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE Yleistä Sarparauman pumppaamo Paasialan pumppaamo Köyhäjokisuun pumppaamo Pajuluoman pumppaamo Löyhingin pumppaamo 6 3.NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat 9 4. PUMPUN SÄHLÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT Tähti-kolmiokäynnistin Pehmokäynnistin Taajuusmuuttajakäyttö MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN Nykytilanne Uutta ja entistä parempaa Perustelut 18 LÄHTEET LIITTEET

3 3 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi Pengerpumppaamojen sähkökäyttöjen kehittäminen Työn ohjaaja Yliteknikko Heikki Levä Tekijä Antti Piippo Sivumäärä 18+1 liite Työn valvoja Yliopettaja Jari Halme Tämä opinnäytetyö käsittelee kuivatusvesiä pumppaavien pengerpumppaamojen rakennetta ja sähkömoottorikäyttöjä. Työssä on esitelty viisi eri tyyppistä pumppaamoa Länsi- Suomen Ympäristökeskuksen toimialueelta, joka käsittää pääasiassa Keski- ja Eteläpohjanmaan alueen. Nykyisten pumppaamoiden ongelmiin on paneuduttu niiden kokemusten perusteella, joita on pumppaamoista vuosien varrella saatu. Osaan näistä ongelmista on suunniteltu ratkaisuksi tehoelektroniikan käyttämistä sähkömoottorikäytöissä. Työssä on myös esitelty kolme erilaista vaihtoehtoa sähkömoottorikäyttöihin, perinteinen tähti-kolmio automaatti, pehmokäynnistin, sekä taajuusmuuttajakäyttö. Näihin vaihtoehtoihin on laskettu suuntaa antavat hinta-arviot, sekä esitelty niiden hyvät ja huonot ominaisuudet. Lisäksi työssä on esitelty malliratkaisu Löyhingin pumppaamolle, jonka saneeraaminen tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina. Asiasanat Pengerpumppaamo, pehmokäynnistin, taajuusmuuttaja

4 4 CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Date Author Antti Piippo Degree program Electrical Engineering Name of thesis Development of electric motor drives used in embankment pump stations Instructor Pages Senior technician Heikki Levä 18+1 Supervisor Jari Halme There are several embanked rivers and lakes in the area of the Central Ostrobothnia. Drying waters of these embanked areas have to be pumped over the embankment. To this duty Finland s environmental administration has built up several so called embankment pump systems from the beginning of 1970 s. Nowadays, these pump systems need general overhauling due to their age and poor mechanical condition. This engineering work concentrates on the electrotechnology of these electric motor-driven pump systems. To these days drying water pump stations have been equipped with straight or star-delta connection starting systems, only in very few stations power electronics have been used. The electrotechnical solutions used in electric motor-driven pump stations cause many mechanical problems. First of all, backwater valves are under very high stress due to too fast stopping of pump motors. This problem can be solved by using frequency transformers. Using this kind of power electronics the life cycle of pumps can be easily lengthened. When using power electronics solutios the main problem is disposing of heat and how to arrange the sufficient cooling. In this work a design illustration has been worked out for a very big drying water pump station located in Löyhinki, Lapua in the Central Ostrobothnia. In these designs soft start -equipped with shunting capacitors are recommended. Proper designs are not presented in this work. The main function of this work is to guide decisions when planning general overhauling drying water pump stations. Key words embankment pump station, soft start, frequency transformer

5 5 ESIPUHE Tämän opinnäytetyön on tilannut Länsi-Suomen ympäristökeskus. Työ on tehty Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikköön. Työn tarkoituksena oli perehtyä pengerpumppaamojen sähkömoottorikäyttöihin sekä niiden ongelmiin ja kehittämiseen. Yliopettaja Jari Halmeelle sekä kaikille työtäni tukeneille Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa esitän parhaat kiitokseni saamastani tuesta ja opastuksesta tehdessäni tätä opinnäytetyötä Tämän lisäksi haluan kiittää vaimoani Elinaa, äitiäni Ritvaa ja esimiestäni Esa Siermalaa saamastani kannustuksesta. Kokkolassa 8. toukokuuta 2007 Antti Piippo

6 6 1. JOHDANTO Jokien valjastaminen sähkön tuotantoon ja tulvasuojelullisten tekoaltaiden rakentamisen myötä vesistöjen pinnat ovat nousseet ympäröiviä maa-alueita korkeammalle. Näiltä alueilta, joissa harjoitetaan usein maataloutta, on kuivatusvedet pumpattava jokiuomiin ja järviin. Valtio on rakentanut 1970-luvulta lähtien pumppaamoja Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueelle. Alueen pumppaamojen peruskorjaus ja kunnossapitotyöt kuuluvat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimintaan. Pumppaamojen peruskorjauksien yhteydessä on tulossa ajankohtaiseksi uusia niiden sähkömoottorikäyttöjen tekniikkaa. Työhön on kerätty kokemuksia pumppaamoista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen työntekijöiltä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa sekä käyttämässä nykyisiä pumppaamoja. Työn tavoite ja tarkoitus on antaa tietoa ja auttaa pumppaamojen saneerauksien suunnitte- lussa, erityisesti sähkötekniikan osalta.

7 7 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE 2.1 Yleistä Pumppaamot joita tämä työ käsittelee ovat pääasiassa jokien ja tekoaltaiden penkoilla sijaitsevia pengerpumppaamoja, joiden tehtävänä on pumpata valuma-alueen kuivatusvesiä jokeen tai tekoaltaaseen. Tämän käyttötarkoituksen pumppaamoille on tyypillistä suuret tilavuusvirrat ja muutamien metrien nostokorkeudet. Pumppaamoita on rakennettu vuosien varrella hyvinkin erilaisilla ratkaisuilla. Seuraavassa on käsitelty viisi eri tyypin pumppaamoa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelta. 2.2 Sarparauman pumppaamo Tämä Kaustisen Salonkylässä sijaitseva pumppaamo toimii esimerkkinä tämän tyypin pumppaamosta, jotka ovat rakennettu yleensä pyöreään lasikuitu- tai betonikaivoon. Pumppuina käytetään keskipakoperiaatteella toimivia jätevesipumppuja, jotka on asennettu uppoliittimeen, sekä varustettu ohjauskiskoilla. Pumppaamoiden takaisku on toteutettu pumpun poistoputkessa olevilla takaiskuventtiileillä. KUVIO 1. Uppoliittimellä varustettu uppopumppu (Grundfos)

8 8 Rakenteen etu on sen helppo huollettavuus. Pumput ovat helposti nostettavissa ylös, ja alaslasku on nopeaa ohjauskiskojen ansiosta. Ongelmia näissä pumppaamoissa aiheuttaa lähinnä takaiskuventtiilit, sekä lasikuituisissa ratkaisuissa itse kaivon heikkous. Lisäksi kaivojen huono lämmöneristys on aiheuttanut jäätymisongelmia. 2.3 Paasialan pumppaamo Tämä Alavetelissä sijaitseva pumppaamo on tyypin esimerkkikohteena, jotka ovat, kuten edellisenkin tyypin pumppaamot, rakennettu betoniseen kaivoon. Suurin ero näiden kahden tyypin välillä on pumpun rakenne, joka tässä tyypissä on pystymallinen ns. potkuripumppu. Nämä pumput ovat rakennettu siten, että moottori on pystyasennossa ja potkuri suoraan moottorin alapuolella. Potkuri pumppaa vettä suoraan ylöspäin ja vesi virtaa moottorin sivuilta ylös. Kaivossa on välikansi, jonka alapuolelta yläpuolelle vesi pumpataan. Pumppu pysyy paikallaan välikannessa moottorin ulkokehälle asennetun laipan avulla. Tähän laippaan on rakennettu takaiskuläppä, joka nousee pois edestä veden paineen vaikutuksesta kun pumppu käynnistyy. KUVIO 2. Paasialan pumppaamon pumppu.

9 9 KUVIO 3. Periaatekuva Paasialan pumppaamosta. Tämän mallin etuna on pumppaamon yksinkertainen rakenne, sekä helpot pumppujen nostot ja laskut. Ongelmia aiheuttaa tilanteet joissa välikannen alapuolelle pääsee ilmaa, esimerkiksi tilanne jossa tulokanavan vesi laskee alemmaksi kuin imuputken suu. Ilma jää välikannen alle ja aiheuttaa sen, että pumput pyörivät tyhjää. 2.4 Köyhäjokisuun pumppaamo Tässä pumppaamossa, kuten ensimmäisessäkin, pumppuina käytetään jätevesiuppopumppuja, jotka on asennettu uppoliittimiin. Pumput ovat toimintaperiaatteeltaan keskipakopumppuja. Pumput pumppaavat vettä pystykanavaan jossa oleva seinä toimii takaiskuventtiilinä, eli pumput pumppaavat veden seinän yli.

10 10 KUVIO 4. Pystysuora kuiluasennus. (Grundfos) Kuviossa neljä on esitelty vastaavalla toimintaperiaatteella toimiva pumppaamo, jossa on Köyhäjokisuun pumppaamosta poiketen kuiluasennetut uppopumput. Kuvasta kuitenkin ilmenee pumppaamon toiminta periaate, eli seinän yli pumppaaminen. Rakenteen suurin etu on siinä ettei pumpattu vesi tule takaisin, sekä se ettei pumppaamossa ole muita liikkuvia osia kuin itse pumppu. Heikkoutena voidaan pitää energian hukkaa, joka aiheutuu ylimääräisestä nostokorkeudesta kun vesi pumpataan yläaltaan pintaa ylemmäksi. 2.5 Pajuluoman pumppaamo Tässä tyypissä pumppu sijaitsee pumppukuilun pohjalla vaakatasossa ja pumppaa vettä pumppaamon takaseinän läpi purkuputkeen. Purkuputken päässä on takaiskuluukku. Tässä tyypissä etuna on pumpun yksinkertainen rakenne. Ongelmia aiheuttavat takaiskuluukut, joissa on rakenteen kestävyyden ja tiiveyden kanssa ongelmia. Näistä ongelmista tämän opinnäytetyön tekeminen pääpiirteittäin johtuu, koska käytettäessä suoraa käynnistystä ja pysäytystä nämä takaiskuluukut joutuvat kovalle rasitukselle. Jäljempänä on takaiskuluukkujen ongelmaa selvitelty laajemmin.

11 11 KUVIO 5. Pajuluoman pumppaamo 2.6 Löyhingin pumppaamo Viimeisenä käsitellään pumppaamotyyppi joka poikkeaa kaikista muista radikaalisti moottorin sijoituspaikan osalta. Moottori on sijoitettu pumppaamon ylätasanteelle ja voima välittyy pitkän akselin ja kulmavaihteen välityksellä pumpun potkurille.

12 12 KUVIO 6. Löyhingin pumppaamon kolmannen pumpun moottori KUVIO 7. Löyhingin pumppaamon poikkileikkaus tulokanavan suunnasta.

13 13 Itse pumppu on hyvin saman tyyppinen kuin edellisessä, eli potkuripumppu joka pumppaa vettä pumppaamon seinän läpi ja takaisku on hoidettu yläreunastaan saranoiduin luukuin. Tämän tyypin suurin etu on ettei moottoreissa ole kosteusongelmia. Vaikeuksia ja huollon tarvetta aiheuttaa pitkä akseli ja kulmavaihde. Akselin ja kulmavaihteen osalta ongelmallista on akselin tukilaakereiden ja kulmavaihteen voitelu sekä kulmavaihteen tiiveys. Edellisen tyypin tavoin tässäkin tyypissä takaiskuluukut aiheuttavat ongelmia.

14 14 3. NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Tässä osiossa käsitellään ongelmia joita pumppaamoissa nykyisillä sähköteknisillä ratkaisulla esiintyy. Myöhemmin on tarkoitus käsitellä ratkaisuja näihin olemassa oleviin ongelmiin. 3.1 Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Pumppaamoissa, joissa on yläveden puolella saranoidulla luukulla toteutettu takaiskuluukku, on ollut ongelmia luukun kestävyyden kanssa, kun on käytetty perinteisiä tähti/kolmio käynnistimiä tai suoraa käynnistystä. Nämä ongelmat ovat aiheutuneet siitä, että luukku sulkeutuu liian nopeasti jos pumpun pysäytyksessä ei ole hidastusta. Lisäksi luukun nopea sulkeutuminen aiheuttaa luukun kimpoamisen takaisin auki ja uudelleen sulkeutumisen, tämä voi toistua yleensä 2-5 kertaa. KUVIO 8. Takaiskuluukun sulkeutuminen. Toinen ongelma takaiskuluukkuja käytettäessä on luukkujen väliin tunkeutuvien maa- ja jääaineksen sekä muun roskan aiheuttamat vuodot. Näistä vuodoista aiheutuu merkittävää energian hukkaa, kun jo kerran pumpattu vesi palaa vuodon vuoksi takaisin pumppaamon alapuolelle. 3.2 Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat Käsittelyssä olevissa pumppaamoissa on vahvavirta-asennusten osalta suurelta osin alkuperäinen rakennusvaiheessa asennettu sähkötekniikka käytössä. Pumppaamoissa on käytössä normaali 400/230 V jännite. Pumppuja ohjataan joko paineanturilla ohjatulla pumppaamoautomatiikalla tai elektrodisauvaohjauksella.

15 15 KUVIO 9. Isoniemen pumppaamo I Moottoreiden käynnistys tapahtuu pääsääntöisesti tähti-kolmio käynnistyksellä tai suoralla käynnistyksellä. Kolmeen pumppaamoon on saneerattu pehmokäynnistimiä, joilla on saatu aikaisemmin mainittu takaiskuluukkujen hakkausliike poistettua. Pumppaamoissa, joihin on asennettu pehmokäynnistimiä on ollut koteloiden lämpötilan noususta johtuvia ongelmia. On huomattu koteloiden olevan liian pieniä ja ilmanvaihto riittämätön. Suuressa osassa pumppaamoista, joita tämä työ käsittelee on sähkötekniikka tulossa käyttöikänsä päähän ja uusimisen sekä nykyaikaistamisen tarvetta on olemassa. Merkkejä ikääntymisestä ovat kontaktoreiden ja lämpöreleiden toimintahäiriöt. Monissa pumppaamoissa on tehty pieniä muutoksia vuosien varrella, esimerkiksi vaihdettu ohjausautomatiikkaa ja tästä johtuen sähkökeskuksissa on paljon sekavuutta ja jopa käytöstä poistettuja laitteita.

16 16 Lisäksi huoltotoimenpiteitä aiheuttaa uppopumppujen yhteydessä veden pääsy moottorin käämitilaan tai laakerin voiteluöljytilaan. Nämä ongelmat johtuvat määräaikaishuollon vähyydestä ja pitkistä seisonta ajoista, jolloin liukurengastiivisteiden pinnat pääsevät hapettumaan. Myös suoranaisia vaurioita syntyy kun liian suuria kappaleita pääsee pumpun pesään.

17 17 4. PUMPUN SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUS- VAIHTOEHDOT Tässä osiossa tutkitaan vaihtoehtoisia järjestelmiä pumppujen käynnistykseen liittyen. Vaihtoehtoina ovat perinteinen tähti-kolmiokäynnistys, pehmokäynnistin sekä taajuusmuuttaja. Esimerkkikohteena on käytetty Löyhingin pumppaamoa, jossa on kolme 250 kw pumppua. Hintaesimerkkien hinnat ovat suuntaa antavia ja niiden tarkoitus on antaa käsitys siitä minkä hintaisesta tekniikasta on kysymys. 4.1 Tähti-kolmiokäynnistin Tähti-kolmiokäynnistin muodostuu lämpöreleestä ja kolmesta kontaktorista: pääkontaktorista, tähtikontaktorista, kolmiokontaktorista. Tämän lisäksi tarvitaan aikarele, jolla asetellaan viive tähti- ja kolmiokytkennän välille. Käynnistettäessä moottori kytkeytyvät pää- ja tähtikontaktori, jonka jälkeen moottori alkaa kiihdyttää pyörimisnopeuttaan tähteen kytkettynä. Aikareleeseen asetellun ajan kuluttua, jolloin moottori on saavuttanut lähes täyden pyörimisnopeutensa, avautuu tähtikontaktori ja kolmiokontaktori kytkeytyy. Lämpörele toimii moottorin ylikuumenemissuojana. Tähti-kolmiokäynnistimen etuna on käynnistimen yksinkertainen ja sähkömekaaninen rakenne. Yksinkertaisen ja elektroniikkaa sisältämättömän rakenteen vuoksi tähtikolmiokäynnistin kestää muita käynnistimiä enemmän ulkoisia rasituksia kuten lämpöä / kylmää ja kosteutta.

18 18 KUVIO 10. Tähti-kolmiokäynnistin. Tähti-kolmiokäynnistimen ongelmana on käynnistyksessä ilmenevät rajut virta- ja momenttipiikit, sekä pumpun nopean pysähtymisen aiheuttamat takaiskuluukkujen ongelmat. Tähti-kolmiokäynnistimen hinta muodostuu kolmen kontaktorin sekä yhden lämpöreleen hinnasta oheisen taulukon 1 mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 1. Tähti-kolmiokäynnistimen hinnan muodostuminen. Tarvike Kpl Hinta / Kpl Yht. Kontaktori 230k W / 400 V , ,00 Elektroninen lämpörele 1 428,00 428,00 Yhteensä 6527,00

19 Pehmokäynnistin Yksinkertaistettuna pehmokäynnistin koostuu kolmesta tyristorista ja ohjauskortista. Tyristorit pilkkovat jännitteen siniaaltoa ja saavat näin aikaan moottorin näkemän jännitteen muutoksen. Käynnistettäessä moottoria pehmokäynnistin nostaa moottorin jännitettä hitaasti ja saa aikaan pehmeän käynnistyksen. Pehmokäynnistimen ominaisuuksiin kuuluu myös ramppipysäytys, jossa moottori pysäytetään pyörimisnopeutta hitaasti pudottaen. Tällä ramppipysäytyksellä on saatu takaiskuluukkujen sulkeutumisesta aiheutuneet iskut poistettua, koska ramppipysäytystä käytettäessä virtaus laskee hitaasti nollaan, eikä näin ollen aiheuta luukun nopeaa sulkeutumista. Pehmokäynnistimen lämpöhäviölaskelmissa käytettävät kaavat perustuvat Solconmerkkisen pehmokäynnistimen käyttöohjeessa annettuihin tietoihin. Moottorin käydessä tehohäviö lasketaan seuraavasti: Tehohäviö = 0,4 * In, jossa In = pehmokäynnistimen nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 580A * 0,4 = 232 W. Käynnistyksessä ja pysäytyksessä puolestaan muodostuu kaavasta: Tehohäviö = In * 3,5 *3, jossa In on moottorin nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 480 A * 3,5 * 3 = 5040 W. Kuten edellä olevasta laskutoimituksesta voidaan todeta, niin ohituskontaktorilla varustettujen pehmokäynnistimien lämmöntuotto on huomattavasti pienempi kuin taajuusmuuttajissa. Lämmöntuotto vaatii kuitenkin aina laitteelle oikein mitoitetun asennuskaapin, sekä termostaattiohjatun ilmanvaihdon asennuskaappiin. Taajuusmuuttajaan verrattuna käynnissä olevan moottorin pyörimisnopeuden säätömahdollisuus on joissakin käytöissä puute, mutta pengerpumppaamoissa ei ole perusteltua käyttää pumpuissa pyörimisnopeuden säätöä.

20 20 Oheisesta taulukosta 2 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun ohituskontaktorilla varustetun pehmokäynnistimen hinnanmuodostus. Taulukossa mainittu asennuskaappi sisältää kaappilämmittimen ja termostaatin. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on pehmokäynnistimet helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 2. Pehmokäynnistimen hinta. Tarvike Hinta Pehmokäynnistin 315 kw 4050,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 5300, Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajan rakenne on huomattavasti monimutkaisempi kuin pehmokäynnistimen. Sen rakenteessa on ohjausyksikön lisäksi kolme pääosaa: tasasuuntaaja, välipiiri ja vaihtosuuntaaja. Tasasuuntaajan tehtävänä on nimensä mukaisesti tasasuunnata sähköä, eli tasasuuntaajassa sähkö muuttuu vaihtosähköstä tasasähköksi. Tasasuuntaaja voi olla 1 tai 3-vaiheinen riippuen taajuusmuuttajan tehosta ja syöttävän sähköverkon vaiheiden määrästä. Välipiirin tehtävänä on varastoida tasasuunnattu jännite kondensaattoreihin. Kondensaattoreihin varastoimalla saadaan taajuusmuuttajan toimintavarmuus paremmaksi kun vaihtosuuntaajaan johdettavan tasajännitteen laatu paranee. Vaihtosuuntaajan tehtävänä on muuttaa tasasähkö takaisin vaihtosähköksi. Käynnistettäessä moottoria vaihtosuuntaajasta ulos tulevan jännitteen taajuus lähtee kasvamaan nollasta kohti tavoiteltua pyörimisnopeutta vastaavaa taajuutta. Taajuusmuuttajan lämpöhäviölaskelmat perustuvat kotimaisen taajuusmuuttajavalmistajan Vacon:in edustajan kertomiin häviöprosentteihin.

21 21 Taajuusmuuttajan häviöt ovat noin 2,5 % taajuusmuuttajan läpi menevästä kuormasta, eli 250kW moottorilla 0,025 * 250 kw = 6,25 kw. (Vacon) Taajuusmuuttajalla saavutettavia etuja ovat pehmokäynnistimen kaltaiset pehmeät käynnistykset ja pysäytykset. Pehmokäynnistimeen verrattuna taajuusmuuttajan etuna on moottorin käyntinopeuden muutokset. Lisäksi taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin ottama virta on huomattavasti pienempi, kuin pehmokäynnistimellä tai tähtikolmiokäynnistimellä. Taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin virta on lähellä nimellisvirtaa. Taajuusmuuttajan heikkoutena on pehmokäynnistintä huomattavasti suurempi lämmöntuotto, joka voi muodostua ongelmaksi etenkin vanhoja kohteita saneerattaessa. Oheisesta taulukosta 3 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun taajuusmuuttajan hinta. Taajuusmuuttajan hinta sisältää EMC-suodattimen sekä asennuskaapin hinta sisältää kaappilämmittimen, termostaatin, tuulettimet ja suodattimet. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on taajuusmuuttajat helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 3. Taajuusmuuttajan hinta. Tarvike Hinta Taajuusmuuttaja 250 kw 9500,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 11250,00

22 22 5. MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN 5.1 Nykytilanne Koko tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia eri vaihtoehtoja Löyhingin pumppaamon saneerauksen yhteydessä asennettavaksi tekniikaksi. Pumppaamossa on tällä hetkellä tähtikolmiokäynnistys, joka on rakennettu 1970-luvun alkupuolella. Sähkökeskus ja sen sisältämä tekniikka alkaa olla käyttöikänsä päässä. 5.2 Uutta ja entistä parempaa Ratkaisussani olen lähtenyt siitä, että ratkaisun tulee olla kokonaisvaltaisesti järkevä ja myös taloudellisesti perusteltavissa. Tätä ajatusmaailmaa käyttäen olen päätynyt valinnassa sisäisellä ohituskontaktorilla varustettuun pehmokäynnistimeen. Pehmokäynnistimet koteloidaan jokainen omaan kaappiin, jotka sijoitetaan mahdollisesti moottoreiden kanssa samaan tilaan. Loistehon kompensointi hoidetaan kaikille moottoreille yhteisellä estokelaparistolla, jolle syöttö otetaan suoraan pääkeskukselta omana ryhmänään. Kolmen 250 kw moottorin kuluttama loisteho on noin 500 kvar, joten valitsin valmistajan suurimman mallin, jonka suurin teho on 450 kvar. Tämän suurempaan kompensointiin ei mielestäni ole tarvetta, koska tilanteet joissa pumppaamon koko kapasiteetti on käytössä ovat erittäin harvinaisia. (Nokian capacitors) TAULUKKO 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen Tarvike Kpl / m Hinta / kpl / m Yht. Pehmokäynnistin koteloituna Estokelaparisto Pääkeskus Kaapeli Kokonaiskustannus yhteensä 41100

23 Perustelut Kun pehmokäynnistimen hintaa verrataan muiden ratkaisujen hintoihin niin huomataan, että se on halvin, jopa halvempi kuin tähti-kolmiokäynnistin. Pehmokäynnistinratkaisun hintaa taajuusmuuttajaan nähden tosin nostaa loistehon kompensoinnin tarve. Sisäisen ohituskontaktorin ansiosta pehmokäynnistimen lämpöhäviöt moottorin käydessä ovat pienet verrattuna taajuusmuuttajan tuottamaan häviötehoon. Pehmokäynnistinkin tuottaa tässä kokoluokassa suuria häviötehoja käynnistettäessä ja pysäytettäessä, jotka ovat kuitenkin pienemmät kuin taajuusmuuttajan lämpöhäviöt. Käytössä näitä pysäytys ja käynnistys tilanteita ei tule kovin tiheästi ja niiden kesto on noin s, joten lämmöntuotto on hallittavissa riittävän tehokkailla kaappituulettimilla ja sähkölaitetilan ilmanvaihdolla. Tämän kaltaisissa pumppaamoissa, joiden käyttöaika vuodessa on lyhyt ja joilla pumpataan suuria vesimääriä ei ole mielestäni perusteluja käyttää pyörimisnopeudensäätöä. Tätä asiaa puoltaa myös se ettei tämäntyyppisten pumppujen pyörittäminen alikierroksilla ole välttämättä järkevää. Tuotto saattaa laskea nopeasti pyörimisnopeutta laskettaessa.

24 24 LÄHTEET Grundfos, suunnitteluohje, WWW-dokumentti saatavissa Nokian capasitors, puhelinkeskustelu myyntihenkilön kanssa. Vacon, sähköposti Vacon Oy:n myynti-insinööri Haikoselta.

25 25 Pääkeskuksen sisältö: LIITE 1 - Keskuksen rakenne kennokeskus, IP30, - In 2000 A, Icw 42 ka, Ipk 84 ka - mitat (lxkxs) 2650x2185x640 mm - syöttökojeena kiinteä katkaisija + maadoituskytkin - virtamuuntajat 3 kpl 2000/5A - tilavaraus mittareille - kaapelikenttä yhteinen kahdelle kojekentälle, leveys 300 tai 400 mm Lähdöt: - 1kpl kytkinvaroke 250A - 3kpl kytkinvaroke 630A - 1kpl kytkinvaroke 800A - tilavaraus automaateille

MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET

MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET MAALÄMPÖPUMPPUJEN KÄYNNISTYSTEN VERKKO- VAIKUTUKSET Niko Syrjäsalo Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Antti Kivirinta. Rehuvalkuaistehtaan sähkökäyttöjen kehittäminen

Antti Kivirinta. Rehuvalkuaistehtaan sähkökäyttöjen kehittäminen Antti Kivirinta Rehuvalkuaistehtaan sähkökäyttöjen kehittäminen Opinnäytetyö KESKI- POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1. JOHDANTO

Lisätiedot

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS Aki Törne LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS Turku Energia Sähköverkot Oy:ssä Tekniikka ja liikenne 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Aki Törne Opinnäytetyön

Lisätiedot

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista

Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Juha-Pekka Laitinen Nurkkalan tuulivoimalan suunnittelu ja rakentaminen Raportti 5kW tuulivoimalan suunnittelu- ja rakennusprojektista Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO

BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO 1 Jaakko Raudaskoski & Jari Laitala BIOKAASUAGGREGAATIN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2007 2 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska

Lisätiedot

Janne Haapala TAHTIGENERAATTORIN VERKKOON TAHDISTAMINEN SYNKRONOSKOOPIN AVULLA

Janne Haapala TAHTIGENERAATTORIN VERKKOON TAHDISTAMINEN SYNKRONOSKOOPIN AVULLA Janne Haapala TAHTIGENERAATTORIN VERKKOON TAHDISTAMINEN SYNKRONOSKOOPIN AVULLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Helmikuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ ILMANVAIHTOKONEEN OHJAUKSEN TALOUDELLISUUSVAIKUTUKSET

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ ILMANVAIHTOKONEEN OHJAUKSEN TALOUDELLISUUSVAIKUTUKSET TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ ILMANVAIHTOKONEEN OHJAUKSEN TALOUDELLISUUSVAIKUTUKSET Työn tekijä: Tomi Piirainen Työn valvoja: Jari Ijäs Työn ohjaaja:

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Sähkö- ja tietoliikennetekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkö- ja tietoliikennetekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ PISTOLIITINLÄHDÖILLÄ VARUSTETUN JAKOKESKUKSEN SOVELTUVUUS TOIMISTORAKENNUKSESSA Työn tekijä: Tero Tuominen

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy, valvojana verkkopäällikkö Reijo Lehtonen

Valkeakosken Energia Oy, valvojana verkkopäällikkö Reijo Lehtonen TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Tutkintotyö Valkeakosken Energia Oy:n kytkinaseman ja muuntamon saneeraus Työn ohjaaja Työn teettäjä Valkeakoski

Lisätiedot

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö

JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS. Diplomityö JONI EIHOLA KAIVOSLASTAAJAN HYÖTYSUHTEEN TARKASTELU JA TUOT- TOSÄÄTÖISEN PUMPPUOHJAUKSEN TESTAUS Diplomityö Tarkastaja: professori Kalevi Huhtala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen

Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010

Lisätiedot

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Helmikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi

Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi AALTO-YLIOPISTON TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Sähkötekniikan laitos Olli Vaittinen Pienvoimantuotannon aggregointi virtuaaliseksi voimalaitokseksi Diplomityö,

Lisätiedot

KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE

KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE KYSYNNÄN JOUSTO -HANKE Tekniset ratkaisut julkisissa kiinteistöissä. Joona Siivonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus

Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus Jussi Loponen Hybridilämmityslaitteistojen taloudellisuus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 29.4.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jussi Loponen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Valaistusyksikkö Tom Schneider Aurinkosähköjärjestelmien tuottaman tasavirran käyttö toimistorakennusten LEDvalaistusjärjestelmissä

Lisätiedot

SFP-luku LVI-suunnittelussa

SFP-luku LVI-suunnittelussa Jukka Manner SFP-luku LVI-suunnittelussa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Manner

Lisätiedot

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin

Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Antti Alahäivälä Sähköautojen lataaminen ja sen vaikutus kaupunkialueen jakelumuuntajiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa

Lisätiedot

EERO VIERTOKOSKI MURTOVAKOKÄÄMITYKSEN SOVELTAMINEN HITAISSA KORKEAN HYÖTYSUHTEEN SÄHKÖKONEISSA. Diplomityö

EERO VIERTOKOSKI MURTOVAKOKÄÄMITYKSEN SOVELTAMINEN HITAISSA KORKEAN HYÖTYSUHTEEN SÄHKÖKONEISSA. Diplomityö EERO VIERTOKOSKI MURTOVAKOKÄÄMITYKSEN SOVELTAMINEN HITAISSA KORKEAN HYÖTYSUHTEEN SÄHKÖKONEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Valkealahti Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS

LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS LOISTEHON KOMPENSOINNIN TOIMIVUUS JA HINNOITTELUN OHJAAVUUS Kati Pippuri Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tampereen ammattikorkeakoulu koulutusohjelma Sähkötekniikan Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna

FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna Tuomas Niukkanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maalämpöön siirtymisen kannattavuus keskisuurissa kiinteistöissä

Maalämpöön siirtymisen kannattavuus keskisuurissa kiinteistöissä Erkko Pöhö Maalämpöön siirtymisen kannattavuus keskisuurissa kiinteistöissä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 4.12.2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko

Lisätiedot

KONESALIN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMIS- MAHDOLLISUUDET TOIMISTORAKENNUKSESSA

KONESALIN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMIS- MAHDOLLISUUDET TOIMISTORAKENNUKSESSA Antti Raijas KONESALIN HUKKALÄMMÖN HYÖDYNTÄMIS- MAHDOLLISUUDET TOIMISTORAKENNUKSESSA Opinnäytetyö Talotekniikka Toukokuu 2012 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Antti Raijas Koulutusohjelma

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI

KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Tero Viander KAUKOLÄMPÖVERKON KÄYTÖN OPTIMOINTI Tarkastajat: TkT Professori Esa Vakkilainen TkT Dosentti Juha

Lisätiedot

Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä

Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä i Katarina Sandberg Jarrutusenergian talteenotto Helsingin metro- ja raitioliikenteessä Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin tutkintoa

Lisätiedot

Antti Tulla LAIVAMOOTTORIN POLTTOAINEEN VAIHTO RASKASÖLJYLTÄ DIESELÖLJYLLE EU-SATAMISSA

Antti Tulla LAIVAMOOTTORIN POLTTOAINEEN VAIHTO RASKASÖLJYLTÄ DIESELÖLJYLLE EU-SATAMISSA Antti Tulla LAIVAMOOTTORIN POLTTOAINEEN VAIHTO RASKASÖLJYLTÄ DIESELÖLJYLLE EU-SATAMISSA Merenkulun koulutusohjelma Insinööri 2011 LAIVAMOOTTORIN POLTTOAINEEN VAIHTO RASKASÖLJYLTÄ DIESELÖLJYLLE EU- SATAMISSA

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot