Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE Yleistä Sarparauman pumppaamo Paasialan pumppaamo Köyhäjokisuun pumppaamo Pajuluoman pumppaamo Löyhingin pumppaamo 6 3.NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat 9 4. PUMPUN SÄHLÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT Tähti-kolmiokäynnistin Pehmokäynnistin Taajuusmuuttajakäyttö MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN Nykytilanne Uutta ja entistä parempaa Perustelut 18 LÄHTEET LIITTEET

3 3 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi Pengerpumppaamojen sähkökäyttöjen kehittäminen Työn ohjaaja Yliteknikko Heikki Levä Tekijä Antti Piippo Sivumäärä 18+1 liite Työn valvoja Yliopettaja Jari Halme Tämä opinnäytetyö käsittelee kuivatusvesiä pumppaavien pengerpumppaamojen rakennetta ja sähkömoottorikäyttöjä. Työssä on esitelty viisi eri tyyppistä pumppaamoa Länsi- Suomen Ympäristökeskuksen toimialueelta, joka käsittää pääasiassa Keski- ja Eteläpohjanmaan alueen. Nykyisten pumppaamoiden ongelmiin on paneuduttu niiden kokemusten perusteella, joita on pumppaamoista vuosien varrella saatu. Osaan näistä ongelmista on suunniteltu ratkaisuksi tehoelektroniikan käyttämistä sähkömoottorikäytöissä. Työssä on myös esitelty kolme erilaista vaihtoehtoa sähkömoottorikäyttöihin, perinteinen tähti-kolmio automaatti, pehmokäynnistin, sekä taajuusmuuttajakäyttö. Näihin vaihtoehtoihin on laskettu suuntaa antavat hinta-arviot, sekä esitelty niiden hyvät ja huonot ominaisuudet. Lisäksi työssä on esitelty malliratkaisu Löyhingin pumppaamolle, jonka saneeraaminen tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina. Asiasanat Pengerpumppaamo, pehmokäynnistin, taajuusmuuttaja

4 4 CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Date Author Antti Piippo Degree program Electrical Engineering Name of thesis Development of electric motor drives used in embankment pump stations Instructor Pages Senior technician Heikki Levä 18+1 Supervisor Jari Halme There are several embanked rivers and lakes in the area of the Central Ostrobothnia. Drying waters of these embanked areas have to be pumped over the embankment. To this duty Finland s environmental administration has built up several so called embankment pump systems from the beginning of 1970 s. Nowadays, these pump systems need general overhauling due to their age and poor mechanical condition. This engineering work concentrates on the electrotechnology of these electric motor-driven pump systems. To these days drying water pump stations have been equipped with straight or star-delta connection starting systems, only in very few stations power electronics have been used. The electrotechnical solutions used in electric motor-driven pump stations cause many mechanical problems. First of all, backwater valves are under very high stress due to too fast stopping of pump motors. This problem can be solved by using frequency transformers. Using this kind of power electronics the life cycle of pumps can be easily lengthened. When using power electronics solutios the main problem is disposing of heat and how to arrange the sufficient cooling. In this work a design illustration has been worked out for a very big drying water pump station located in Löyhinki, Lapua in the Central Ostrobothnia. In these designs soft start -equipped with shunting capacitors are recommended. Proper designs are not presented in this work. The main function of this work is to guide decisions when planning general overhauling drying water pump stations. Key words embankment pump station, soft start, frequency transformer

5 5 ESIPUHE Tämän opinnäytetyön on tilannut Länsi-Suomen ympäristökeskus. Työ on tehty Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikköön. Työn tarkoituksena oli perehtyä pengerpumppaamojen sähkömoottorikäyttöihin sekä niiden ongelmiin ja kehittämiseen. Yliopettaja Jari Halmeelle sekä kaikille työtäni tukeneille Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa esitän parhaat kiitokseni saamastani tuesta ja opastuksesta tehdessäni tätä opinnäytetyötä Tämän lisäksi haluan kiittää vaimoani Elinaa, äitiäni Ritvaa ja esimiestäni Esa Siermalaa saamastani kannustuksesta. Kokkolassa 8. toukokuuta 2007 Antti Piippo

6 6 1. JOHDANTO Jokien valjastaminen sähkön tuotantoon ja tulvasuojelullisten tekoaltaiden rakentamisen myötä vesistöjen pinnat ovat nousseet ympäröiviä maa-alueita korkeammalle. Näiltä alueilta, joissa harjoitetaan usein maataloutta, on kuivatusvedet pumpattava jokiuomiin ja järviin. Valtio on rakentanut 1970-luvulta lähtien pumppaamoja Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueelle. Alueen pumppaamojen peruskorjaus ja kunnossapitotyöt kuuluvat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimintaan. Pumppaamojen peruskorjauksien yhteydessä on tulossa ajankohtaiseksi uusia niiden sähkömoottorikäyttöjen tekniikkaa. Työhön on kerätty kokemuksia pumppaamoista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen työntekijöiltä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa sekä käyttämässä nykyisiä pumppaamoja. Työn tavoite ja tarkoitus on antaa tietoa ja auttaa pumppaamojen saneerauksien suunnitte- lussa, erityisesti sähkötekniikan osalta.

7 7 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE 2.1 Yleistä Pumppaamot joita tämä työ käsittelee ovat pääasiassa jokien ja tekoaltaiden penkoilla sijaitsevia pengerpumppaamoja, joiden tehtävänä on pumpata valuma-alueen kuivatusvesiä jokeen tai tekoaltaaseen. Tämän käyttötarkoituksen pumppaamoille on tyypillistä suuret tilavuusvirrat ja muutamien metrien nostokorkeudet. Pumppaamoita on rakennettu vuosien varrella hyvinkin erilaisilla ratkaisuilla. Seuraavassa on käsitelty viisi eri tyypin pumppaamoa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelta. 2.2 Sarparauman pumppaamo Tämä Kaustisen Salonkylässä sijaitseva pumppaamo toimii esimerkkinä tämän tyypin pumppaamosta, jotka ovat rakennettu yleensä pyöreään lasikuitu- tai betonikaivoon. Pumppuina käytetään keskipakoperiaatteella toimivia jätevesipumppuja, jotka on asennettu uppoliittimeen, sekä varustettu ohjauskiskoilla. Pumppaamoiden takaisku on toteutettu pumpun poistoputkessa olevilla takaiskuventtiileillä. KUVIO 1. Uppoliittimellä varustettu uppopumppu (Grundfos)

8 8 Rakenteen etu on sen helppo huollettavuus. Pumput ovat helposti nostettavissa ylös, ja alaslasku on nopeaa ohjauskiskojen ansiosta. Ongelmia näissä pumppaamoissa aiheuttaa lähinnä takaiskuventtiilit, sekä lasikuituisissa ratkaisuissa itse kaivon heikkous. Lisäksi kaivojen huono lämmöneristys on aiheuttanut jäätymisongelmia. 2.3 Paasialan pumppaamo Tämä Alavetelissä sijaitseva pumppaamo on tyypin esimerkkikohteena, jotka ovat, kuten edellisenkin tyypin pumppaamot, rakennettu betoniseen kaivoon. Suurin ero näiden kahden tyypin välillä on pumpun rakenne, joka tässä tyypissä on pystymallinen ns. potkuripumppu. Nämä pumput ovat rakennettu siten, että moottori on pystyasennossa ja potkuri suoraan moottorin alapuolella. Potkuri pumppaa vettä suoraan ylöspäin ja vesi virtaa moottorin sivuilta ylös. Kaivossa on välikansi, jonka alapuolelta yläpuolelle vesi pumpataan. Pumppu pysyy paikallaan välikannessa moottorin ulkokehälle asennetun laipan avulla. Tähän laippaan on rakennettu takaiskuläppä, joka nousee pois edestä veden paineen vaikutuksesta kun pumppu käynnistyy. KUVIO 2. Paasialan pumppaamon pumppu.

9 9 KUVIO 3. Periaatekuva Paasialan pumppaamosta. Tämän mallin etuna on pumppaamon yksinkertainen rakenne, sekä helpot pumppujen nostot ja laskut. Ongelmia aiheuttaa tilanteet joissa välikannen alapuolelle pääsee ilmaa, esimerkiksi tilanne jossa tulokanavan vesi laskee alemmaksi kuin imuputken suu. Ilma jää välikannen alle ja aiheuttaa sen, että pumput pyörivät tyhjää. 2.4 Köyhäjokisuun pumppaamo Tässä pumppaamossa, kuten ensimmäisessäkin, pumppuina käytetään jätevesiuppopumppuja, jotka on asennettu uppoliittimiin. Pumput ovat toimintaperiaatteeltaan keskipakopumppuja. Pumput pumppaavat vettä pystykanavaan jossa oleva seinä toimii takaiskuventtiilinä, eli pumput pumppaavat veden seinän yli.

10 10 KUVIO 4. Pystysuora kuiluasennus. (Grundfos) Kuviossa neljä on esitelty vastaavalla toimintaperiaatteella toimiva pumppaamo, jossa on Köyhäjokisuun pumppaamosta poiketen kuiluasennetut uppopumput. Kuvasta kuitenkin ilmenee pumppaamon toiminta periaate, eli seinän yli pumppaaminen. Rakenteen suurin etu on siinä ettei pumpattu vesi tule takaisin, sekä se ettei pumppaamossa ole muita liikkuvia osia kuin itse pumppu. Heikkoutena voidaan pitää energian hukkaa, joka aiheutuu ylimääräisestä nostokorkeudesta kun vesi pumpataan yläaltaan pintaa ylemmäksi. 2.5 Pajuluoman pumppaamo Tässä tyypissä pumppu sijaitsee pumppukuilun pohjalla vaakatasossa ja pumppaa vettä pumppaamon takaseinän läpi purkuputkeen. Purkuputken päässä on takaiskuluukku. Tässä tyypissä etuna on pumpun yksinkertainen rakenne. Ongelmia aiheuttavat takaiskuluukut, joissa on rakenteen kestävyyden ja tiiveyden kanssa ongelmia. Näistä ongelmista tämän opinnäytetyön tekeminen pääpiirteittäin johtuu, koska käytettäessä suoraa käynnistystä ja pysäytystä nämä takaiskuluukut joutuvat kovalle rasitukselle. Jäljempänä on takaiskuluukkujen ongelmaa selvitelty laajemmin.

11 11 KUVIO 5. Pajuluoman pumppaamo 2.6 Löyhingin pumppaamo Viimeisenä käsitellään pumppaamotyyppi joka poikkeaa kaikista muista radikaalisti moottorin sijoituspaikan osalta. Moottori on sijoitettu pumppaamon ylätasanteelle ja voima välittyy pitkän akselin ja kulmavaihteen välityksellä pumpun potkurille.

12 12 KUVIO 6. Löyhingin pumppaamon kolmannen pumpun moottori KUVIO 7. Löyhingin pumppaamon poikkileikkaus tulokanavan suunnasta.

13 13 Itse pumppu on hyvin saman tyyppinen kuin edellisessä, eli potkuripumppu joka pumppaa vettä pumppaamon seinän läpi ja takaisku on hoidettu yläreunastaan saranoiduin luukuin. Tämän tyypin suurin etu on ettei moottoreissa ole kosteusongelmia. Vaikeuksia ja huollon tarvetta aiheuttaa pitkä akseli ja kulmavaihde. Akselin ja kulmavaihteen osalta ongelmallista on akselin tukilaakereiden ja kulmavaihteen voitelu sekä kulmavaihteen tiiveys. Edellisen tyypin tavoin tässäkin tyypissä takaiskuluukut aiheuttavat ongelmia.

14 14 3. NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Tässä osiossa käsitellään ongelmia joita pumppaamoissa nykyisillä sähköteknisillä ratkaisulla esiintyy. Myöhemmin on tarkoitus käsitellä ratkaisuja näihin olemassa oleviin ongelmiin. 3.1 Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Pumppaamoissa, joissa on yläveden puolella saranoidulla luukulla toteutettu takaiskuluukku, on ollut ongelmia luukun kestävyyden kanssa, kun on käytetty perinteisiä tähti/kolmio käynnistimiä tai suoraa käynnistystä. Nämä ongelmat ovat aiheutuneet siitä, että luukku sulkeutuu liian nopeasti jos pumpun pysäytyksessä ei ole hidastusta. Lisäksi luukun nopea sulkeutuminen aiheuttaa luukun kimpoamisen takaisin auki ja uudelleen sulkeutumisen, tämä voi toistua yleensä 2-5 kertaa. KUVIO 8. Takaiskuluukun sulkeutuminen. Toinen ongelma takaiskuluukkuja käytettäessä on luukkujen väliin tunkeutuvien maa- ja jääaineksen sekä muun roskan aiheuttamat vuodot. Näistä vuodoista aiheutuu merkittävää energian hukkaa, kun jo kerran pumpattu vesi palaa vuodon vuoksi takaisin pumppaamon alapuolelle. 3.2 Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat Käsittelyssä olevissa pumppaamoissa on vahvavirta-asennusten osalta suurelta osin alkuperäinen rakennusvaiheessa asennettu sähkötekniikka käytössä. Pumppaamoissa on käytössä normaali 400/230 V jännite. Pumppuja ohjataan joko paineanturilla ohjatulla pumppaamoautomatiikalla tai elektrodisauvaohjauksella.

15 15 KUVIO 9. Isoniemen pumppaamo I Moottoreiden käynnistys tapahtuu pääsääntöisesti tähti-kolmio käynnistyksellä tai suoralla käynnistyksellä. Kolmeen pumppaamoon on saneerattu pehmokäynnistimiä, joilla on saatu aikaisemmin mainittu takaiskuluukkujen hakkausliike poistettua. Pumppaamoissa, joihin on asennettu pehmokäynnistimiä on ollut koteloiden lämpötilan noususta johtuvia ongelmia. On huomattu koteloiden olevan liian pieniä ja ilmanvaihto riittämätön. Suuressa osassa pumppaamoista, joita tämä työ käsittelee on sähkötekniikka tulossa käyttöikänsä päähän ja uusimisen sekä nykyaikaistamisen tarvetta on olemassa. Merkkejä ikääntymisestä ovat kontaktoreiden ja lämpöreleiden toimintahäiriöt. Monissa pumppaamoissa on tehty pieniä muutoksia vuosien varrella, esimerkiksi vaihdettu ohjausautomatiikkaa ja tästä johtuen sähkökeskuksissa on paljon sekavuutta ja jopa käytöstä poistettuja laitteita.

16 16 Lisäksi huoltotoimenpiteitä aiheuttaa uppopumppujen yhteydessä veden pääsy moottorin käämitilaan tai laakerin voiteluöljytilaan. Nämä ongelmat johtuvat määräaikaishuollon vähyydestä ja pitkistä seisonta ajoista, jolloin liukurengastiivisteiden pinnat pääsevät hapettumaan. Myös suoranaisia vaurioita syntyy kun liian suuria kappaleita pääsee pumpun pesään.

17 17 4. PUMPUN SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUS- VAIHTOEHDOT Tässä osiossa tutkitaan vaihtoehtoisia järjestelmiä pumppujen käynnistykseen liittyen. Vaihtoehtoina ovat perinteinen tähti-kolmiokäynnistys, pehmokäynnistin sekä taajuusmuuttaja. Esimerkkikohteena on käytetty Löyhingin pumppaamoa, jossa on kolme 250 kw pumppua. Hintaesimerkkien hinnat ovat suuntaa antavia ja niiden tarkoitus on antaa käsitys siitä minkä hintaisesta tekniikasta on kysymys. 4.1 Tähti-kolmiokäynnistin Tähti-kolmiokäynnistin muodostuu lämpöreleestä ja kolmesta kontaktorista: pääkontaktorista, tähtikontaktorista, kolmiokontaktorista. Tämän lisäksi tarvitaan aikarele, jolla asetellaan viive tähti- ja kolmiokytkennän välille. Käynnistettäessä moottori kytkeytyvät pää- ja tähtikontaktori, jonka jälkeen moottori alkaa kiihdyttää pyörimisnopeuttaan tähteen kytkettynä. Aikareleeseen asetellun ajan kuluttua, jolloin moottori on saavuttanut lähes täyden pyörimisnopeutensa, avautuu tähtikontaktori ja kolmiokontaktori kytkeytyy. Lämpörele toimii moottorin ylikuumenemissuojana. Tähti-kolmiokäynnistimen etuna on käynnistimen yksinkertainen ja sähkömekaaninen rakenne. Yksinkertaisen ja elektroniikkaa sisältämättömän rakenteen vuoksi tähtikolmiokäynnistin kestää muita käynnistimiä enemmän ulkoisia rasituksia kuten lämpöä / kylmää ja kosteutta.

18 18 KUVIO 10. Tähti-kolmiokäynnistin. Tähti-kolmiokäynnistimen ongelmana on käynnistyksessä ilmenevät rajut virta- ja momenttipiikit, sekä pumpun nopean pysähtymisen aiheuttamat takaiskuluukkujen ongelmat. Tähti-kolmiokäynnistimen hinta muodostuu kolmen kontaktorin sekä yhden lämpöreleen hinnasta oheisen taulukon 1 mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 1. Tähti-kolmiokäynnistimen hinnan muodostuminen. Tarvike Kpl Hinta / Kpl Yht. Kontaktori 230k W / 400 V , ,00 Elektroninen lämpörele 1 428,00 428,00 Yhteensä 6527,00

19 Pehmokäynnistin Yksinkertaistettuna pehmokäynnistin koostuu kolmesta tyristorista ja ohjauskortista. Tyristorit pilkkovat jännitteen siniaaltoa ja saavat näin aikaan moottorin näkemän jännitteen muutoksen. Käynnistettäessä moottoria pehmokäynnistin nostaa moottorin jännitettä hitaasti ja saa aikaan pehmeän käynnistyksen. Pehmokäynnistimen ominaisuuksiin kuuluu myös ramppipysäytys, jossa moottori pysäytetään pyörimisnopeutta hitaasti pudottaen. Tällä ramppipysäytyksellä on saatu takaiskuluukkujen sulkeutumisesta aiheutuneet iskut poistettua, koska ramppipysäytystä käytettäessä virtaus laskee hitaasti nollaan, eikä näin ollen aiheuta luukun nopeaa sulkeutumista. Pehmokäynnistimen lämpöhäviölaskelmissa käytettävät kaavat perustuvat Solconmerkkisen pehmokäynnistimen käyttöohjeessa annettuihin tietoihin. Moottorin käydessä tehohäviö lasketaan seuraavasti: Tehohäviö = 0,4 * In, jossa In = pehmokäynnistimen nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 580A * 0,4 = 232 W. Käynnistyksessä ja pysäytyksessä puolestaan muodostuu kaavasta: Tehohäviö = In * 3,5 *3, jossa In on moottorin nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 480 A * 3,5 * 3 = 5040 W. Kuten edellä olevasta laskutoimituksesta voidaan todeta, niin ohituskontaktorilla varustettujen pehmokäynnistimien lämmöntuotto on huomattavasti pienempi kuin taajuusmuuttajissa. Lämmöntuotto vaatii kuitenkin aina laitteelle oikein mitoitetun asennuskaapin, sekä termostaattiohjatun ilmanvaihdon asennuskaappiin. Taajuusmuuttajaan verrattuna käynnissä olevan moottorin pyörimisnopeuden säätömahdollisuus on joissakin käytöissä puute, mutta pengerpumppaamoissa ei ole perusteltua käyttää pumpuissa pyörimisnopeuden säätöä.

20 20 Oheisesta taulukosta 2 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun ohituskontaktorilla varustetun pehmokäynnistimen hinnanmuodostus. Taulukossa mainittu asennuskaappi sisältää kaappilämmittimen ja termostaatin. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on pehmokäynnistimet helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 2. Pehmokäynnistimen hinta. Tarvike Hinta Pehmokäynnistin 315 kw 4050,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 5300, Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajan rakenne on huomattavasti monimutkaisempi kuin pehmokäynnistimen. Sen rakenteessa on ohjausyksikön lisäksi kolme pääosaa: tasasuuntaaja, välipiiri ja vaihtosuuntaaja. Tasasuuntaajan tehtävänä on nimensä mukaisesti tasasuunnata sähköä, eli tasasuuntaajassa sähkö muuttuu vaihtosähköstä tasasähköksi. Tasasuuntaaja voi olla 1 tai 3-vaiheinen riippuen taajuusmuuttajan tehosta ja syöttävän sähköverkon vaiheiden määrästä. Välipiirin tehtävänä on varastoida tasasuunnattu jännite kondensaattoreihin. Kondensaattoreihin varastoimalla saadaan taajuusmuuttajan toimintavarmuus paremmaksi kun vaihtosuuntaajaan johdettavan tasajännitteen laatu paranee. Vaihtosuuntaajan tehtävänä on muuttaa tasasähkö takaisin vaihtosähköksi. Käynnistettäessä moottoria vaihtosuuntaajasta ulos tulevan jännitteen taajuus lähtee kasvamaan nollasta kohti tavoiteltua pyörimisnopeutta vastaavaa taajuutta. Taajuusmuuttajan lämpöhäviölaskelmat perustuvat kotimaisen taajuusmuuttajavalmistajan Vacon:in edustajan kertomiin häviöprosentteihin.

21 21 Taajuusmuuttajan häviöt ovat noin 2,5 % taajuusmuuttajan läpi menevästä kuormasta, eli 250kW moottorilla 0,025 * 250 kw = 6,25 kw. (Vacon) Taajuusmuuttajalla saavutettavia etuja ovat pehmokäynnistimen kaltaiset pehmeät käynnistykset ja pysäytykset. Pehmokäynnistimeen verrattuna taajuusmuuttajan etuna on moottorin käyntinopeuden muutokset. Lisäksi taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin ottama virta on huomattavasti pienempi, kuin pehmokäynnistimellä tai tähtikolmiokäynnistimellä. Taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin virta on lähellä nimellisvirtaa. Taajuusmuuttajan heikkoutena on pehmokäynnistintä huomattavasti suurempi lämmöntuotto, joka voi muodostua ongelmaksi etenkin vanhoja kohteita saneerattaessa. Oheisesta taulukosta 3 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun taajuusmuuttajan hinta. Taajuusmuuttajan hinta sisältää EMC-suodattimen sekä asennuskaapin hinta sisältää kaappilämmittimen, termostaatin, tuulettimet ja suodattimet. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on taajuusmuuttajat helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 3. Taajuusmuuttajan hinta. Tarvike Hinta Taajuusmuuttaja 250 kw 9500,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 11250,00

22 22 5. MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN 5.1 Nykytilanne Koko tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia eri vaihtoehtoja Löyhingin pumppaamon saneerauksen yhteydessä asennettavaksi tekniikaksi. Pumppaamossa on tällä hetkellä tähtikolmiokäynnistys, joka on rakennettu 1970-luvun alkupuolella. Sähkökeskus ja sen sisältämä tekniikka alkaa olla käyttöikänsä päässä. 5.2 Uutta ja entistä parempaa Ratkaisussani olen lähtenyt siitä, että ratkaisun tulee olla kokonaisvaltaisesti järkevä ja myös taloudellisesti perusteltavissa. Tätä ajatusmaailmaa käyttäen olen päätynyt valinnassa sisäisellä ohituskontaktorilla varustettuun pehmokäynnistimeen. Pehmokäynnistimet koteloidaan jokainen omaan kaappiin, jotka sijoitetaan mahdollisesti moottoreiden kanssa samaan tilaan. Loistehon kompensointi hoidetaan kaikille moottoreille yhteisellä estokelaparistolla, jolle syöttö otetaan suoraan pääkeskukselta omana ryhmänään. Kolmen 250 kw moottorin kuluttama loisteho on noin 500 kvar, joten valitsin valmistajan suurimman mallin, jonka suurin teho on 450 kvar. Tämän suurempaan kompensointiin ei mielestäni ole tarvetta, koska tilanteet joissa pumppaamon koko kapasiteetti on käytössä ovat erittäin harvinaisia. (Nokian capacitors) TAULUKKO 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen Tarvike Kpl / m Hinta / kpl / m Yht. Pehmokäynnistin koteloituna Estokelaparisto Pääkeskus Kaapeli Kokonaiskustannus yhteensä 41100

23 Perustelut Kun pehmokäynnistimen hintaa verrataan muiden ratkaisujen hintoihin niin huomataan, että se on halvin, jopa halvempi kuin tähti-kolmiokäynnistin. Pehmokäynnistinratkaisun hintaa taajuusmuuttajaan nähden tosin nostaa loistehon kompensoinnin tarve. Sisäisen ohituskontaktorin ansiosta pehmokäynnistimen lämpöhäviöt moottorin käydessä ovat pienet verrattuna taajuusmuuttajan tuottamaan häviötehoon. Pehmokäynnistinkin tuottaa tässä kokoluokassa suuria häviötehoja käynnistettäessä ja pysäytettäessä, jotka ovat kuitenkin pienemmät kuin taajuusmuuttajan lämpöhäviöt. Käytössä näitä pysäytys ja käynnistys tilanteita ei tule kovin tiheästi ja niiden kesto on noin s, joten lämmöntuotto on hallittavissa riittävän tehokkailla kaappituulettimilla ja sähkölaitetilan ilmanvaihdolla. Tämän kaltaisissa pumppaamoissa, joiden käyttöaika vuodessa on lyhyt ja joilla pumpataan suuria vesimääriä ei ole mielestäni perusteluja käyttää pyörimisnopeudensäätöä. Tätä asiaa puoltaa myös se ettei tämäntyyppisten pumppujen pyörittäminen alikierroksilla ole välttämättä järkevää. Tuotto saattaa laskea nopeasti pyörimisnopeutta laskettaessa.

24 24 LÄHTEET Grundfos, suunnitteluohje, WWW-dokumentti saatavissa Nokian capasitors, puhelinkeskustelu myyntihenkilön kanssa. Vacon, sähköposti Vacon Oy:n myynti-insinööri Haikoselta.

25 25 Pääkeskuksen sisältö: LIITE 1 - Keskuksen rakenne kennokeskus, IP30, - In 2000 A, Icw 42 ka, Ipk 84 ka - mitat (lxkxs) 2650x2185x640 mm - syöttökojeena kiinteä katkaisija + maadoituskytkin - virtamuuntajat 3 kpl 2000/5A - tilavaraus mittareille - kaapelikenttä yhteinen kahdelle kojekentälle, leveys 300 tai 400 mm Lähdöt: - 1kpl kytkinvaroke 250A - 3kpl kytkinvaroke 630A - 1kpl kytkinvaroke 800A - tilavaraus automaateille

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen

Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan

Lisätiedot

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007

Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007. SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Jyväskylä 14.11.2007 Pk-yrittäjien turvetuotannon kehittäminen 2005-2007 SUOVESIEN PUMPPAUSJÄRJESTELYT Osatehtävä: Vesienkäsittelyn ja turvekentän kuivattamisen tehostaminen pumppausta kehittämällä Tavoite: Laaditaan pumppausohje,

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä.

Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa,

Lisätiedot

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka

Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Tekijä: Markku Savolainen Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Sisältö Erilaiset generaattorityypit Sähköntuotannossa käytetyt generaattorityypit Verkkomagnetoitu epätahtigeneraattori Kondensaattorimagnetoitu

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin

AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.9.2.5B Tuote No.: 9675897 Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu paineviemärijärjestelmiin. SEG-pumput on varustettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...72/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...72/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Asennus- ja huoltomanuaali Pehmokäynnistimet PS S 18/30 300/515 1SFC 388002-fi painos 4 2003-04-08 PS S18/30-500 44/76-500 PS S18/30-690 44/76-690 PS S50/85-500 72/124-500 PS S50/85-690 72/124-690 PS S85/147-500

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV.1.1.55..5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 959 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen!

Clen Royal 2117. Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Clen Royal 2117 Vaativan ammattilaisen valinta kun tarvitaan tehoa ja kestävyyttä. Runsas vesimäärä ja paine esim. ajoneuvojen puhdistamiseen! Messinkipäätyinen rivimäntäpumppu keraamisilla männillä ja

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V

Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin, sähkö 3x400 V ja 3x440 V Ilmanlämmitin EQEK, sähkö Minimi-ilmavirrat Koko Min. ilmavirta, m 3 /s 005 0,28 008 0,55 009 0,55 011 0,75 014 0,80 018 1,10 020 1,20 023 1,65 027 1,60 032 2,00

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.

PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi

Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta

Lisätiedot

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN

DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN Dieselmoottorit AGCO Sisu Power-sprinkleripumppujen voimanlähteenä käytetään nelitahtisia, nestejäähdytteisiä joko 3-, 4- tai 6-sylinterisiä, turboahdettuja

Lisätiedot

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907 Positio Laske Kuvaus 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on

Lisätiedot

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen

Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä

Lisätiedot

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä

Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Pehmeäkäynnistimet Käynnistä ja pysäytä hallitusti Solcon pehmeäkäynnistimillä Solcon Industries Ltd. on valmistanut pehmeäkäynnistimiä jo yli 25 vuotta. Pitkäaikainen kokemus pehmeäkäynnistimien tuotekehityksestä,

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.26.2.5B Tuote No.: 9675913 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu

Lisätiedot

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Liittymien sallittu pääsulake ja liittymisoikeus 25 A Verkko täyttää valtakunnalliset

Lisätiedot

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.

Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin

Lisätiedot

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja

Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja Tehoelektroniikka Tehoelektroniikka DOLD tehoelektroniikka Doldilla on yli 70 vuoden kokemus sähköteknisten laitteiden valmistuksesta. Dold on yksi Euroopan johtavia relevalmistajia. Toiminta on sertifioitu

Lisätiedot

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna

Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna Superkondensaattorit lyhyiden varakäyntiaikojen ratkaisuna - Sovelluksena huipputehon rajoitus kuvantamislaitekäytössä Teemu Paakkunainen Senior Application Engineer Eaton Power Quality Oy Superkondensaattorit

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

Kylmävesiasema HALLA

Kylmävesiasema HALLA Kylmävesiasema Halla on erityisesti Suomen olosuhteisiin suunniteltu sisätiloihin asennettava kylmävesiasema. Valmis Plug & Play -kokonaisuus säästää aikaa ja rahaa sekä suunnittelu- että asennusvaiheissa.

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1 Ari Ravantti Taajuusmuuttajat November 26, 2014 Slide 1 Miksi taajuusmuuttaja? Prosessin säätö Pieni käynnistysvirta Energian säästö Mekaanisten rasitusten väheneminen Lopputuotteen paraneminen November

Lisätiedot

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille

Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja

Lisätiedot

Osakäämikoneiden mittausohje

Osakäämikoneiden mittausohje Sisällysluettelo: 2/7 Yleistä...3 Käämien vastuksen mittaus...4 Eristysresistanssimittaus...5 Mittauksen suorittaminen...5 Ohjauspiirin testaaminen...6 Osakäämikäynnistyksen releiden testaus....6 Vaihejännitteiden

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

Kondenssikattilat saneerauksessa

Kondenssikattilat saneerauksessa Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat saneerauksessa Costella Oy/Atlantic Suomi Eero Kiianmies Lämmitystekniikkapäivät 2017 Kondenssikattilat eroavat perinteisistä öljy- ja kaasukattiloista rakenteellisesti

Lisätiedot

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja

Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)

VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA?

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? Älä huoli. Grundfos tarjoaa laadukasta helppokäyttöisyyttä myös sinunkin käyttöösi. SQ JA SP-UPPOPUMPUT KOTITALOUKSIE GRUNDFOS

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)?

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)? Pehmeäkäynnistin 1 TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY/TEL 28.9.2000 5.2.2007 Pehmeäkäynnistin P. Puttonen J. Alahuhtala 1 Johdanto Pehmeäkäynnistintä käytetään teollisuudessa monipuolisesti

Lisätiedot

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU

Metropolia AMK BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU BOSCH REXROTH HYDRAULIPENKIN KONSEPTISUUNNITTELU 1. Konsepti Nykyisestä penkistä päivitetty versio, 315 kw käyttöteholla. Avoimen ja suljetun piirin pumput sekä hydraulimootorit testataan samassa asemassa.

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli

Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa. 20.01.2010 Heinikainen Olli Energian talteenotto liikkuvassa raskaassa työkoneessa 20.01.2010 Heinikainen Olli Esityksen sisältö Yleistä Olemassa olevat sovellukset Kineettisen energian palauttaminen Potentiaalienergian palauttaminen

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT Ominaisenergian optimointi isoilla pumppaamoilla Jäteveden paineenkorotuspumppaamot, avoin tai suljettu ratkaisumalli Kombi vai 2-neuvoinen

Lisätiedot

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets

S Sähkön jakelu ja markkinat S Electricity Distribution and Markets S-18.3153 Sähkön jakelu ja markkinat S-18.3154 Electricity Distribution and Markets Voltage Sag 1) Kolmivaiheinen vastukseton oikosulku tapahtuu 20 kv lähdöllä etäisyydellä 1 km, 3 km, 5 km, 8 km, 10 km

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

SwingControl valvontayksikkö

SwingControl valvontayksikkö SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Tuotekuvaus ja tuotemerkintä 3 Tuoterakenne 4 Mittatiedot 5 LVI- ja sähkösuunnitteluohjeet 5 Automaatio suunnitteluohjeet 6 Haluamme auttaa teitä

Lisätiedot

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801

Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin

Lisätiedot

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC

Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op

Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Sopivat myös näihin Sähkötekniikan kanditutkinnon yleinen rakenne Tutkinnon laajuus 180 op Yleisopinnot ja kielet 92 op Matemaattiset valmiudet, fysiikka, kielet, yleiset ammatilliset valmiudet Pääaine:

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti

ITE tyhjiöpumput. Käyttöohje. Onninen Oy - Kylmämyynti ITE tyhjiöpumput Käyttöohje Sisältö Turvallisuusohjeet 3 Öljyntäyttö 3 Öljyn vaihto 3 Gas ballast 3 Toiminta 4 Osat 5 Tekniset tiedot 6 Takuu 7 3 T u r v a l l i s u u s o h j e e t Ennen ensikäyttöä täytä

Lisätiedot

Paineviemäröinti-ilta Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen

Paineviemäröinti-ilta Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen Paineviemäröinti-ilta 12.1.2016 Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen 1 Pumppaamo 2 3 GRUNDFOS POLAR 9 POLAR 9 - Rotaatiovalettu säiliö - Vakiokorkeus 2500mm - Halkaisija 900mm - Korotettavissa 500mm (lisävaruste)

Lisätiedot

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys.

Kolmivaihemoottorit: suora-, tai tähtikolmiokäynnistys. Sivu 1 / 5 KÄYTTÖOHJEET Marina 4" porakaivopumput Käyttöolosuhteet Kaivo porakaivon minimi halkaisija DN mm 100 Pumpattava neste puhdas tai hieman sakea vesi; maksimi lämpötila 25 C; maksimi. hiekkapitoisuus

Lisätiedot

Tekniset tiedot LA 11PS

Tekniset tiedot LA 11PS Tekniset tiedot LA 11PS Laitteen tekniset tiedot LA 11PS Rakenne - Lämmönlähde Ulkoilma - Toteutus Yleisrakenne - Säätö WPM 2006 seinään asennettu - Asennuspaikka Ulkotila - Suoritustasot 1 Käyttörajat

Lisätiedot

Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus

Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus Ecotronic Lauhduttimien ja nestejäähdyttimien optimointikeskus Uuden sukupolven optimointikeskus Ecotronic Chiller Oy on tuonut markkinoille uuden lauhduttimien ja nestejäähdyttimien ohjaukseen tarkoitetun

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI

Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Keskimäärin Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä 60-70

Lisätiedot

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE

TEKNINEN OHJE ASENNUS KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE 1.9.213F 3.3.29 VALLOX SUUNNITTELUOHJE SÄHKÖKYTKENTÄKAAVIOT ASENNUS- JA MITTAKUVAT HUOLTO-OHJE Kaikki mallit ylöspäin puhaltavia Kaikkiin malleihin saatavana tehdasvalmisteinen kattoläpivienti ja alipainepelti

Lisätiedot

Aurinkoenergia kehitysmaissa

Aurinkoenergia kehitysmaissa Aurinkoenergia kehitysmaissa TEP Syyskokous 29.11.2013 Markku Tahkokorpi Aurinkoteknillinen yhdistys ry Utuapu Oy Esityksen rakenne Yleistä aurinkoenergiasta Aurinkosähkö Aurinkolämpö Muu aurinkoenergia

Lisätiedot

MAKO VESIRENGASPUMPUT

MAKO VESIRENGASPUMPUT MAKO VESIRENGASPUMPUT Luotettava kotimainen valinta MAKO Osakeyhtiö Linjatie 4, 01260 Vantaa www.mako.fi Käyttökohteet Omakotitalot, kesämökit, maatalous, kastelu, paineenkorotus, vesihuolto sekä koneiden

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance)

Energia-alan keskeisiä termejä. 1. Energiatase (energy balance) Energia-alan keskeisiä termejä 1. Energiatase (energy balance) Energiataseet perustuvat energian häviämättömyyden lakiin. Systeemi rajataan ja siihen meneviä ja sieltä tulevia energiavirtoja tarkastellaan.

Lisätiedot

Toimitusajankohta saatiin sovittua joustavasti ja lähetyksen kulkua saattoi seurata lähetystunnuksen avulla netistä. Toimitus tuli pihalle.

Toimitusajankohta saatiin sovittua joustavasti ja lähetyksen kulkua saattoi seurata lähetystunnuksen avulla netistä. Toimitus tuli pihalle. Tuote: TopSpa XS Poly, eristetty poreallas, hiekkasuodatin Koska olemme vanhoja asiakkaita SpaDealersin kanssa, oli luontevaa kääntyä heidän puoleensa uuden kylpytynnyrin hankinnan tullessa ajankohtaiseksi.

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3

L N PE Jumisuojattu moottori 1-vaihemoottori (EM) 2 napainen 1~230 V, 50 Hz Sisäänrakennettu kondensaattori. Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Tietolehti: Wilo-Star-Z 20/4-3 Ominaiskäyrät 1-vaihevirta 0 0,5 1,0 1,5 2,0 v m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) H/m 4 Wilo-Star-Z 20 / 4 1~230 V - 50Hz Lämmitysvesi

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain 1 TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain DIMMINUTOR seuloo ja murskaa automaattisesti veden mukana liikkuvat kiintoaineet läpi avokanavan. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy

FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje. Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy FX-korkeapainekäsipumpun käyttöohje Copyright c 2012-2013 Eräliike Riistamaa Oy 1 Johdanto FX-pumppu on suunniteltu, valmistettu ja testattu FX Airguns AB:ssä Ruotsissa. Pumpuissa käytetyt kaksi eri järjestelmää

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot