Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 Antti Piippo PENGERPUMPPAAMOJEN SÄHKÖKÄYTTÖJEN KEHITTÄMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOU- LU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2007

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ ABSTRACT ESIPUHE 1. JOHDANTO 1 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE Yleistä Sarparauman pumppaamo Paasialan pumppaamo Köyhäjokisuun pumppaamo Pajuluoman pumppaamo Löyhingin pumppaamo 6 3.NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat 9 4. PUMPUN SÄHLÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT Tähti-kolmiokäynnistin Pehmokäynnistin Taajuusmuuttajakäyttö MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN Nykytilanne Uutta ja entistä parempaa Perustelut 18 LÄHTEET LIITTEET

3 3 Toimipiste Tekniikan toimipiste, Ylivieska Aika Koulutusohjelma Sähkötekniikan koulutusohjelma Työn nimi Pengerpumppaamojen sähkökäyttöjen kehittäminen Työn ohjaaja Yliteknikko Heikki Levä Tekijä Antti Piippo Sivumäärä 18+1 liite Työn valvoja Yliopettaja Jari Halme Tämä opinnäytetyö käsittelee kuivatusvesiä pumppaavien pengerpumppaamojen rakennetta ja sähkömoottorikäyttöjä. Työssä on esitelty viisi eri tyyppistä pumppaamoa Länsi- Suomen Ympäristökeskuksen toimialueelta, joka käsittää pääasiassa Keski- ja Eteläpohjanmaan alueen. Nykyisten pumppaamoiden ongelmiin on paneuduttu niiden kokemusten perusteella, joita on pumppaamoista vuosien varrella saatu. Osaan näistä ongelmista on suunniteltu ratkaisuksi tehoelektroniikan käyttämistä sähkömoottorikäytöissä. Työssä on myös esitelty kolme erilaista vaihtoehtoa sähkömoottorikäyttöihin, perinteinen tähti-kolmio automaatti, pehmokäynnistin, sekä taajuusmuuttajakäyttö. Näihin vaihtoehtoihin on laskettu suuntaa antavat hinta-arviot, sekä esitelty niiden hyvät ja huonot ominaisuudet. Lisäksi työssä on esitelty malliratkaisu Löyhingin pumppaamolle, jonka saneeraaminen tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina. Asiasanat Pengerpumppaamo, pehmokäynnistin, taajuusmuuttaja

4 4 CENTRAL OSTROBOTHNIA POLYTECHNIC Date Author Antti Piippo Degree program Electrical Engineering Name of thesis Development of electric motor drives used in embankment pump stations Instructor Pages Senior technician Heikki Levä 18+1 Supervisor Jari Halme There are several embanked rivers and lakes in the area of the Central Ostrobothnia. Drying waters of these embanked areas have to be pumped over the embankment. To this duty Finland s environmental administration has built up several so called embankment pump systems from the beginning of 1970 s. Nowadays, these pump systems need general overhauling due to their age and poor mechanical condition. This engineering work concentrates on the electrotechnology of these electric motor-driven pump systems. To these days drying water pump stations have been equipped with straight or star-delta connection starting systems, only in very few stations power electronics have been used. The electrotechnical solutions used in electric motor-driven pump stations cause many mechanical problems. First of all, backwater valves are under very high stress due to too fast stopping of pump motors. This problem can be solved by using frequency transformers. Using this kind of power electronics the life cycle of pumps can be easily lengthened. When using power electronics solutios the main problem is disposing of heat and how to arrange the sufficient cooling. In this work a design illustration has been worked out for a very big drying water pump station located in Löyhinki, Lapua in the Central Ostrobothnia. In these designs soft start -equipped with shunting capacitors are recommended. Proper designs are not presented in this work. The main function of this work is to guide decisions when planning general overhauling drying water pump stations. Key words embankment pump station, soft start, frequency transformer

5 5 ESIPUHE Tämän opinnäytetyön on tilannut Länsi-Suomen ympäristökeskus. Työ on tehty Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikköön. Työn tarkoituksena oli perehtyä pengerpumppaamojen sähkömoottorikäyttöihin sekä niiden ongelmiin ja kehittämiseen. Yliopettaja Jari Halmeelle sekä kaikille työtäni tukeneille Länsi-Suomen ympäristökeskuksessa esitän parhaat kiitokseni saamastani tuesta ja opastuksesta tehdessäni tätä opinnäytetyötä Tämän lisäksi haluan kiittää vaimoani Elinaa, äitiäni Ritvaa ja esimiestäni Esa Siermalaa saamastani kannustuksesta. Kokkolassa 8. toukokuuta 2007 Antti Piippo

6 6 1. JOHDANTO Jokien valjastaminen sähkön tuotantoon ja tulvasuojelullisten tekoaltaiden rakentamisen myötä vesistöjen pinnat ovat nousseet ympäröiviä maa-alueita korkeammalle. Näiltä alueilta, joissa harjoitetaan usein maataloutta, on kuivatusvedet pumpattava jokiuomiin ja järviin. Valtio on rakentanut 1970-luvulta lähtien pumppaamoja Keski- ja Etelä-Pohjanmaan alueelle. Alueen pumppaamojen peruskorjaus ja kunnossapitotyöt kuuluvat Länsi-Suomen ympäristökeskuksen toimintaan. Pumppaamojen peruskorjauksien yhteydessä on tulossa ajankohtaiseksi uusia niiden sähkömoottorikäyttöjen tekniikkaa. Työhön on kerätty kokemuksia pumppaamoista Länsi-Suomen ympäristökeskuksen työntekijöiltä, jotka ovat olleet mukana rakentamassa sekä käyttämässä nykyisiä pumppaamoja. Työn tavoite ja tarkoitus on antaa tietoa ja auttaa pumppaamojen saneerauksien suunnitte- lussa, erityisesti sähkötekniikan osalta.

7 7 2. PUMPPAAMOJEN RAKENNE 2.1 Yleistä Pumppaamot joita tämä työ käsittelee ovat pääasiassa jokien ja tekoaltaiden penkoilla sijaitsevia pengerpumppaamoja, joiden tehtävänä on pumpata valuma-alueen kuivatusvesiä jokeen tai tekoaltaaseen. Tämän käyttötarkoituksen pumppaamoille on tyypillistä suuret tilavuusvirrat ja muutamien metrien nostokorkeudet. Pumppaamoita on rakennettu vuosien varrella hyvinkin erilaisilla ratkaisuilla. Seuraavassa on käsitelty viisi eri tyypin pumppaamoa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen alueelta. 2.2 Sarparauman pumppaamo Tämä Kaustisen Salonkylässä sijaitseva pumppaamo toimii esimerkkinä tämän tyypin pumppaamosta, jotka ovat rakennettu yleensä pyöreään lasikuitu- tai betonikaivoon. Pumppuina käytetään keskipakoperiaatteella toimivia jätevesipumppuja, jotka on asennettu uppoliittimeen, sekä varustettu ohjauskiskoilla. Pumppaamoiden takaisku on toteutettu pumpun poistoputkessa olevilla takaiskuventtiileillä. KUVIO 1. Uppoliittimellä varustettu uppopumppu (Grundfos)

8 8 Rakenteen etu on sen helppo huollettavuus. Pumput ovat helposti nostettavissa ylös, ja alaslasku on nopeaa ohjauskiskojen ansiosta. Ongelmia näissä pumppaamoissa aiheuttaa lähinnä takaiskuventtiilit, sekä lasikuituisissa ratkaisuissa itse kaivon heikkous. Lisäksi kaivojen huono lämmöneristys on aiheuttanut jäätymisongelmia. 2.3 Paasialan pumppaamo Tämä Alavetelissä sijaitseva pumppaamo on tyypin esimerkkikohteena, jotka ovat, kuten edellisenkin tyypin pumppaamot, rakennettu betoniseen kaivoon. Suurin ero näiden kahden tyypin välillä on pumpun rakenne, joka tässä tyypissä on pystymallinen ns. potkuripumppu. Nämä pumput ovat rakennettu siten, että moottori on pystyasennossa ja potkuri suoraan moottorin alapuolella. Potkuri pumppaa vettä suoraan ylöspäin ja vesi virtaa moottorin sivuilta ylös. Kaivossa on välikansi, jonka alapuolelta yläpuolelle vesi pumpataan. Pumppu pysyy paikallaan välikannessa moottorin ulkokehälle asennetun laipan avulla. Tähän laippaan on rakennettu takaiskuläppä, joka nousee pois edestä veden paineen vaikutuksesta kun pumppu käynnistyy. KUVIO 2. Paasialan pumppaamon pumppu.

9 9 KUVIO 3. Periaatekuva Paasialan pumppaamosta. Tämän mallin etuna on pumppaamon yksinkertainen rakenne, sekä helpot pumppujen nostot ja laskut. Ongelmia aiheuttaa tilanteet joissa välikannen alapuolelle pääsee ilmaa, esimerkiksi tilanne jossa tulokanavan vesi laskee alemmaksi kuin imuputken suu. Ilma jää välikannen alle ja aiheuttaa sen, että pumput pyörivät tyhjää. 2.4 Köyhäjokisuun pumppaamo Tässä pumppaamossa, kuten ensimmäisessäkin, pumppuina käytetään jätevesiuppopumppuja, jotka on asennettu uppoliittimiin. Pumput ovat toimintaperiaatteeltaan keskipakopumppuja. Pumput pumppaavat vettä pystykanavaan jossa oleva seinä toimii takaiskuventtiilinä, eli pumput pumppaavat veden seinän yli.

10 10 KUVIO 4. Pystysuora kuiluasennus. (Grundfos) Kuviossa neljä on esitelty vastaavalla toimintaperiaatteella toimiva pumppaamo, jossa on Köyhäjokisuun pumppaamosta poiketen kuiluasennetut uppopumput. Kuvasta kuitenkin ilmenee pumppaamon toiminta periaate, eli seinän yli pumppaaminen. Rakenteen suurin etu on siinä ettei pumpattu vesi tule takaisin, sekä se ettei pumppaamossa ole muita liikkuvia osia kuin itse pumppu. Heikkoutena voidaan pitää energian hukkaa, joka aiheutuu ylimääräisestä nostokorkeudesta kun vesi pumpataan yläaltaan pintaa ylemmäksi. 2.5 Pajuluoman pumppaamo Tässä tyypissä pumppu sijaitsee pumppukuilun pohjalla vaakatasossa ja pumppaa vettä pumppaamon takaseinän läpi purkuputkeen. Purkuputken päässä on takaiskuluukku. Tässä tyypissä etuna on pumpun yksinkertainen rakenne. Ongelmia aiheuttavat takaiskuluukut, joissa on rakenteen kestävyyden ja tiiveyden kanssa ongelmia. Näistä ongelmista tämän opinnäytetyön tekeminen pääpiirteittäin johtuu, koska käytettäessä suoraa käynnistystä ja pysäytystä nämä takaiskuluukut joutuvat kovalle rasitukselle. Jäljempänä on takaiskuluukkujen ongelmaa selvitelty laajemmin.

11 11 KUVIO 5. Pajuluoman pumppaamo 2.6 Löyhingin pumppaamo Viimeisenä käsitellään pumppaamotyyppi joka poikkeaa kaikista muista radikaalisti moottorin sijoituspaikan osalta. Moottori on sijoitettu pumppaamon ylätasanteelle ja voima välittyy pitkän akselin ja kulmavaihteen välityksellä pumpun potkurille.

12 12 KUVIO 6. Löyhingin pumppaamon kolmannen pumpun moottori KUVIO 7. Löyhingin pumppaamon poikkileikkaus tulokanavan suunnasta.

13 13 Itse pumppu on hyvin saman tyyppinen kuin edellisessä, eli potkuripumppu joka pumppaa vettä pumppaamon seinän läpi ja takaisku on hoidettu yläreunastaan saranoiduin luukuin. Tämän tyypin suurin etu on ettei moottoreissa ole kosteusongelmia. Vaikeuksia ja huollon tarvetta aiheuttaa pitkä akseli ja kulmavaihde. Akselin ja kulmavaihteen osalta ongelmallista on akselin tukilaakereiden ja kulmavaihteen voitelu sekä kulmavaihteen tiiveys. Edellisen tyypin tavoin tässäkin tyypissä takaiskuluukut aiheuttavat ongelmia.

14 14 3. NYKYISTEN PUMPPAAMOJEN ONGELMAT Tässä osiossa käsitellään ongelmia joita pumppaamoissa nykyisillä sähköteknisillä ratkaisulla esiintyy. Myöhemmin on tarkoitus käsitellä ratkaisuja näihin olemassa oleviin ongelmiin. 3.1 Takaiskuluukkuihin liittyvät ongelmat Pumppaamoissa, joissa on yläveden puolella saranoidulla luukulla toteutettu takaiskuluukku, on ollut ongelmia luukun kestävyyden kanssa, kun on käytetty perinteisiä tähti/kolmio käynnistimiä tai suoraa käynnistystä. Nämä ongelmat ovat aiheutuneet siitä, että luukku sulkeutuu liian nopeasti jos pumpun pysäytyksessä ei ole hidastusta. Lisäksi luukun nopea sulkeutuminen aiheuttaa luukun kimpoamisen takaisin auki ja uudelleen sulkeutumisen, tämä voi toistua yleensä 2-5 kertaa. KUVIO 8. Takaiskuluukun sulkeutuminen. Toinen ongelma takaiskuluukkuja käytettäessä on luukkujen väliin tunkeutuvien maa- ja jääaineksen sekä muun roskan aiheuttamat vuodot. Näistä vuodoista aiheutuu merkittävää energian hukkaa, kun jo kerran pumpattu vesi palaa vuodon vuoksi takaisin pumppaamon alapuolelle. 3.2 Sähkömoottorikäyttöihin liittyvät ongelmat Käsittelyssä olevissa pumppaamoissa on vahvavirta-asennusten osalta suurelta osin alkuperäinen rakennusvaiheessa asennettu sähkötekniikka käytössä. Pumppaamoissa on käytössä normaali 400/230 V jännite. Pumppuja ohjataan joko paineanturilla ohjatulla pumppaamoautomatiikalla tai elektrodisauvaohjauksella.

15 15 KUVIO 9. Isoniemen pumppaamo I Moottoreiden käynnistys tapahtuu pääsääntöisesti tähti-kolmio käynnistyksellä tai suoralla käynnistyksellä. Kolmeen pumppaamoon on saneerattu pehmokäynnistimiä, joilla on saatu aikaisemmin mainittu takaiskuluukkujen hakkausliike poistettua. Pumppaamoissa, joihin on asennettu pehmokäynnistimiä on ollut koteloiden lämpötilan noususta johtuvia ongelmia. On huomattu koteloiden olevan liian pieniä ja ilmanvaihto riittämätön. Suuressa osassa pumppaamoista, joita tämä työ käsittelee on sähkötekniikka tulossa käyttöikänsä päähän ja uusimisen sekä nykyaikaistamisen tarvetta on olemassa. Merkkejä ikääntymisestä ovat kontaktoreiden ja lämpöreleiden toimintahäiriöt. Monissa pumppaamoissa on tehty pieniä muutoksia vuosien varrella, esimerkiksi vaihdettu ohjausautomatiikkaa ja tästä johtuen sähkökeskuksissa on paljon sekavuutta ja jopa käytöstä poistettuja laitteita.

16 16 Lisäksi huoltotoimenpiteitä aiheuttaa uppopumppujen yhteydessä veden pääsy moottorin käämitilaan tai laakerin voiteluöljytilaan. Nämä ongelmat johtuvat määräaikaishuollon vähyydestä ja pitkistä seisonta ajoista, jolloin liukurengastiivisteiden pinnat pääsevät hapettumaan. Myös suoranaisia vaurioita syntyy kun liian suuria kappaleita pääsee pumpun pesään.

17 17 4. PUMPUN SÄHKÖMOOTTORIKÄYTÖN TOTEUTUS- VAIHTOEHDOT Tässä osiossa tutkitaan vaihtoehtoisia järjestelmiä pumppujen käynnistykseen liittyen. Vaihtoehtoina ovat perinteinen tähti-kolmiokäynnistys, pehmokäynnistin sekä taajuusmuuttaja. Esimerkkikohteena on käytetty Löyhingin pumppaamoa, jossa on kolme 250 kw pumppua. Hintaesimerkkien hinnat ovat suuntaa antavia ja niiden tarkoitus on antaa käsitys siitä minkä hintaisesta tekniikasta on kysymys. 4.1 Tähti-kolmiokäynnistin Tähti-kolmiokäynnistin muodostuu lämpöreleestä ja kolmesta kontaktorista: pääkontaktorista, tähtikontaktorista, kolmiokontaktorista. Tämän lisäksi tarvitaan aikarele, jolla asetellaan viive tähti- ja kolmiokytkennän välille. Käynnistettäessä moottori kytkeytyvät pää- ja tähtikontaktori, jonka jälkeen moottori alkaa kiihdyttää pyörimisnopeuttaan tähteen kytkettynä. Aikareleeseen asetellun ajan kuluttua, jolloin moottori on saavuttanut lähes täyden pyörimisnopeutensa, avautuu tähtikontaktori ja kolmiokontaktori kytkeytyy. Lämpörele toimii moottorin ylikuumenemissuojana. Tähti-kolmiokäynnistimen etuna on käynnistimen yksinkertainen ja sähkömekaaninen rakenne. Yksinkertaisen ja elektroniikkaa sisältämättömän rakenteen vuoksi tähtikolmiokäynnistin kestää muita käynnistimiä enemmän ulkoisia rasituksia kuten lämpöä / kylmää ja kosteutta.

18 18 KUVIO 10. Tähti-kolmiokäynnistin. Tähti-kolmiokäynnistimen ongelmana on käynnistyksessä ilmenevät rajut virta- ja momenttipiikit, sekä pumpun nopean pysähtymisen aiheuttamat takaiskuluukkujen ongelmat. Tähti-kolmiokäynnistimen hinta muodostuu kolmen kontaktorin sekä yhden lämpöreleen hinnasta oheisen taulukon 1 mukaisesti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 1. Tähti-kolmiokäynnistimen hinnan muodostuminen. Tarvike Kpl Hinta / Kpl Yht. Kontaktori 230k W / 400 V , ,00 Elektroninen lämpörele 1 428,00 428,00 Yhteensä 6527,00

19 Pehmokäynnistin Yksinkertaistettuna pehmokäynnistin koostuu kolmesta tyristorista ja ohjauskortista. Tyristorit pilkkovat jännitteen siniaaltoa ja saavat näin aikaan moottorin näkemän jännitteen muutoksen. Käynnistettäessä moottoria pehmokäynnistin nostaa moottorin jännitettä hitaasti ja saa aikaan pehmeän käynnistyksen. Pehmokäynnistimen ominaisuuksiin kuuluu myös ramppipysäytys, jossa moottori pysäytetään pyörimisnopeutta hitaasti pudottaen. Tällä ramppipysäytyksellä on saatu takaiskuluukkujen sulkeutumisesta aiheutuneet iskut poistettua, koska ramppipysäytystä käytettäessä virtaus laskee hitaasti nollaan, eikä näin ollen aiheuta luukun nopeaa sulkeutumista. Pehmokäynnistimen lämpöhäviölaskelmissa käytettävät kaavat perustuvat Solconmerkkisen pehmokäynnistimen käyttöohjeessa annettuihin tietoihin. Moottorin käydessä tehohäviö lasketaan seuraavasti: Tehohäviö = 0,4 * In, jossa In = pehmokäynnistimen nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 580A * 0,4 = 232 W. Käynnistyksessä ja pysäytyksessä puolestaan muodostuu kaavasta: Tehohäviö = In * 3,5 *3, jossa In on moottorin nimellisvirta, eli 250 kw moottorin pehmokäynnistimen tehohäviö on : 480 A * 3,5 * 3 = 5040 W. Kuten edellä olevasta laskutoimituksesta voidaan todeta, niin ohituskontaktorilla varustettujen pehmokäynnistimien lämmöntuotto on huomattavasti pienempi kuin taajuusmuuttajissa. Lämmöntuotto vaatii kuitenkin aina laitteelle oikein mitoitetun asennuskaapin, sekä termostaattiohjatun ilmanvaihdon asennuskaappiin. Taajuusmuuttajaan verrattuna käynnissä olevan moottorin pyörimisnopeuden säätömahdollisuus on joissakin käytöissä puute, mutta pengerpumppaamoissa ei ole perusteltua käyttää pumpuissa pyörimisnopeuden säätöä.

20 20 Oheisesta taulukosta 2 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun ohituskontaktorilla varustetun pehmokäynnistimen hinnanmuodostus. Taulukossa mainittu asennuskaappi sisältää kaappilämmittimen ja termostaatin. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on pehmokäynnistimet helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 2. Pehmokäynnistimen hinta. Tarvike Hinta Pehmokäynnistin 315 kw 4050,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 5300, Taajuusmuuttajakäyttö Taajuusmuuttajan rakenne on huomattavasti monimutkaisempi kuin pehmokäynnistimen. Sen rakenteessa on ohjausyksikön lisäksi kolme pääosaa: tasasuuntaaja, välipiiri ja vaihtosuuntaaja. Tasasuuntaajan tehtävänä on nimensä mukaisesti tasasuunnata sähköä, eli tasasuuntaajassa sähkö muuttuu vaihtosähköstä tasasähköksi. Tasasuuntaaja voi olla 1 tai 3-vaiheinen riippuen taajuusmuuttajan tehosta ja syöttävän sähköverkon vaiheiden määrästä. Välipiirin tehtävänä on varastoida tasasuunnattu jännite kondensaattoreihin. Kondensaattoreihin varastoimalla saadaan taajuusmuuttajan toimintavarmuus paremmaksi kun vaihtosuuntaajaan johdettavan tasajännitteen laatu paranee. Vaihtosuuntaajan tehtävänä on muuttaa tasasähkö takaisin vaihtosähköksi. Käynnistettäessä moottoria vaihtosuuntaajasta ulos tulevan jännitteen taajuus lähtee kasvamaan nollasta kohti tavoiteltua pyörimisnopeutta vastaavaa taajuutta. Taajuusmuuttajan lämpöhäviölaskelmat perustuvat kotimaisen taajuusmuuttajavalmistajan Vacon:in edustajan kertomiin häviöprosentteihin.

21 21 Taajuusmuuttajan häviöt ovat noin 2,5 % taajuusmuuttajan läpi menevästä kuormasta, eli 250kW moottorilla 0,025 * 250 kw = 6,25 kw. (Vacon) Taajuusmuuttajalla saavutettavia etuja ovat pehmokäynnistimen kaltaiset pehmeät käynnistykset ja pysäytykset. Pehmokäynnistimeen verrattuna taajuusmuuttajan etuna on moottorin käyntinopeuden muutokset. Lisäksi taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin ottama virta on huomattavasti pienempi, kuin pehmokäynnistimellä tai tähtikolmiokäynnistimellä. Taajuusmuuttajalla käynnistettäessä moottorin virta on lähellä nimellisvirtaa. Taajuusmuuttajan heikkoutena on pehmokäynnistintä huomattavasti suurempi lämmöntuotto, joka voi muodostua ongelmaksi etenkin vanhoja kohteita saneerattaessa. Oheisesta taulukosta 3 ilmenee 250 kw moottorille mitoitetun taajuusmuuttajan hinta. Taajuusmuuttajan hinta sisältää EMC-suodattimen sekä asennuskaapin hinta sisältää kaappilämmittimen, termostaatin, tuulettimet ja suodattimet. Asennuskaappi on mukana siitä syystä, että saneerattaessa pumppaamoja on taajuusmuuttajat helpompi sijoittaa erillisiin asennuskaappeihin ja jättää pääkeskus ennalleen. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. TAULUKKO 3. Taajuusmuuttajan hinta. Tarvike Hinta Taajuusmuuttaja 250 kw 9500,00 Asennuskaappi IP ,00 Yhteensä 11250,00

22 22 5. MALLIRATKAISU LÖYHINKIIN 5.1 Nykytilanne Koko tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia eri vaihtoehtoja Löyhingin pumppaamon saneerauksen yhteydessä asennettavaksi tekniikaksi. Pumppaamossa on tällä hetkellä tähtikolmiokäynnistys, joka on rakennettu 1970-luvun alkupuolella. Sähkökeskus ja sen sisältämä tekniikka alkaa olla käyttöikänsä päässä. 5.2 Uutta ja entistä parempaa Ratkaisussani olen lähtenyt siitä, että ratkaisun tulee olla kokonaisvaltaisesti järkevä ja myös taloudellisesti perusteltavissa. Tätä ajatusmaailmaa käyttäen olen päätynyt valinnassa sisäisellä ohituskontaktorilla varustettuun pehmokäynnistimeen. Pehmokäynnistimet koteloidaan jokainen omaan kaappiin, jotka sijoitetaan mahdollisesti moottoreiden kanssa samaan tilaan. Loistehon kompensointi hoidetaan kaikille moottoreille yhteisellä estokelaparistolla, jolle syöttö otetaan suoraan pääkeskukselta omana ryhmänään. Kolmen 250 kw moottorin kuluttama loisteho on noin 500 kvar, joten valitsin valmistajan suurimman mallin, jonka suurin teho on 450 kvar. Tämän suurempaan kompensointiin ei mielestäni ole tarvetta, koska tilanteet joissa pumppaamon koko kapasiteetti on käytössä ovat erittäin harvinaisia. (Nokian capacitors) TAULUKKO 4. Kokonaiskustannusten muodostuminen Tarvike Kpl / m Hinta / kpl / m Yht. Pehmokäynnistin koteloituna Estokelaparisto Pääkeskus Kaapeli Kokonaiskustannus yhteensä 41100

23 Perustelut Kun pehmokäynnistimen hintaa verrataan muiden ratkaisujen hintoihin niin huomataan, että se on halvin, jopa halvempi kuin tähti-kolmiokäynnistin. Pehmokäynnistinratkaisun hintaa taajuusmuuttajaan nähden tosin nostaa loistehon kompensoinnin tarve. Sisäisen ohituskontaktorin ansiosta pehmokäynnistimen lämpöhäviöt moottorin käydessä ovat pienet verrattuna taajuusmuuttajan tuottamaan häviötehoon. Pehmokäynnistinkin tuottaa tässä kokoluokassa suuria häviötehoja käynnistettäessä ja pysäytettäessä, jotka ovat kuitenkin pienemmät kuin taajuusmuuttajan lämpöhäviöt. Käytössä näitä pysäytys ja käynnistys tilanteita ei tule kovin tiheästi ja niiden kesto on noin s, joten lämmöntuotto on hallittavissa riittävän tehokkailla kaappituulettimilla ja sähkölaitetilan ilmanvaihdolla. Tämän kaltaisissa pumppaamoissa, joiden käyttöaika vuodessa on lyhyt ja joilla pumpataan suuria vesimääriä ei ole mielestäni perusteluja käyttää pyörimisnopeudensäätöä. Tätä asiaa puoltaa myös se ettei tämäntyyppisten pumppujen pyörittäminen alikierroksilla ole välttämättä järkevää. Tuotto saattaa laskea nopeasti pyörimisnopeutta laskettaessa.

24 24 LÄHTEET Grundfos, suunnitteluohje, WWW-dokumentti saatavissa Nokian capasitors, puhelinkeskustelu myyntihenkilön kanssa. Vacon, sähköposti Vacon Oy:n myynti-insinööri Haikoselta.

25 25 Pääkeskuksen sisältö: LIITE 1 - Keskuksen rakenne kennokeskus, IP30, - In 2000 A, Icw 42 ka, Ipk 84 ka - mitat (lxkxs) 2650x2185x640 mm - syöttökojeena kiinteä katkaisija + maadoituskytkin - virtamuuntajat 3 kpl 2000/5A - tilavaraus mittareille - kaapelikenttä yhteinen kahdelle kojekentälle, leveys 300 tai 400 mm Lähdöt: - 1kpl kytkinvaroke 250A - 3kpl kytkinvaroke 630A - 1kpl kytkinvaroke 800A - tilavaraus automaateille

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Exercise 1. (session: )

Exercise 1. (session: ) EEN-E3001, FUNDAMENTALS IN INDUSTRIAL ENERGY ENGINEERING Exercise 1 (session: 24.1.2017) Problem 3 will be graded. The deadline for the return is on 31.1. at 12:00 am (before the exercise session). You

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.9.2.5B Tuote No.: 9675897 Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu paineviemärijärjestelmiin. SEG-pumput on varustettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 SEG.4.26.2.5B Tuote No.: 9675913 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Grundfos SEG pumput ovat uppopumppuja horisontaalisella paineaukolla, ja erityisesti suunniteltu

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SLV..1.15.4.5D.C Yhtiön nimi: Tuote No.: 96597 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta Normaalisti imevä yksijaksoinen keskipakopumppu soveltuu jäteveden, prosessiveden

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä?

d) Jos edellä oleva pari vie 10 V:n signaalia 12 bitin siirtojärjestelmässä, niin aiheutuuko edellä olevissa tapauksissa virheitä? -08.300 Elektroniikan häiriökysymykset Kevät 006 askari 3. Kierrettyyn pariin kytkeytyvä häiriöjännite uojaamaton yksivaihejohdin, virta I, kulkee yhdensuuntaisesti etäisyydellä r instrumentointikaapelin

Lisätiedot

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta)

Wind Power in Power Systems. 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) Wind Power in Power Systems 16. Practical Experience with Power Quality and Wind Power (Käytännön kokemuksia sähkön laadusta ja tuulivoimasta) 16.1 Johdanto Täydellinen sähkön laatu tarkoittaisi, että

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla

Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Pehmokäynnistimien ja taajuusmuuttajien virranrajoituksen erot pumppaamolla Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Asiakasvalitus välkynnästä ok-talo Valo välähtää usein, ajoittain

Lisätiedot

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

Mekaniikan jatkokurssi Fys102 Mekaniikan jatkokurssi Fys10 Kevät 010 Jukka Maalampi LUENTO 8 Vaimennettu värähtely Elävässä elämässä heilureiden ja muiden värähtelijöiden liike sammuu ennemmin tai myöhemmin. Vastusvoimien takia värähtelijän

Lisätiedot

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen

Asiakasverkkojen loistehon kompensointi Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Asiakasverkkojen loistehon kompensointi 2.12.1015 Verkkotoimikunta Jussi Antikainen Savon Voima Verkko Oy Sähköverkko 110 kv -verkko 503 km 45 kv -verkko 126,9 km 110/20 kv -sähköasema 37 kpl 45/20 kv

Lisätiedot

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella

Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Kahden maalämpöpumpun tuottama välkyntä omakotialueella Sähkönlaatuasiantuntija Urakoitsijapäivä Kouvola Lähtötiedot Liittymien sallittu pääsulake ja liittymisoikeus 25 A Verkko täyttää valtakunnalliset

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)?

Pehmeäkäynnistin. Mitä haittoja arvelet staattorijännitteen leikkaamisesta olevan momentin pienenemisen lisäksi (Vihje: mieti, onko virta sinimäistä)? Pehmeäkäynnistin 1 TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY/TEL 28.9.2000 5.2.2007 Pehmeäkäynnistin P. Puttonen J. Alahuhtala 1 Johdanto Pehmeäkäynnistintä käytetään teollisuudessa monipuolisesti

Lisätiedot

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta

2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta 2. Valukappaleiden suunnittelu mallikustannusten kannalta Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto 2.1. Valukappaleiden muotoilu Valitse kappaleelle sellaiset muodot, jotka on helppo valmistaa mallipajojen

Lisätiedot

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1

Ari Ravantti Taajuusmuuttajat. ABB Group November 26, 2014 Slide 1 Ari Ravantti Taajuusmuuttajat November 26, 2014 Slide 1 Miksi taajuusmuuttaja? Prosessin säätö Pieni käynnistysvirta Energian säästö Mekaanisten rasitusten väheneminen Lopputuotteen paraneminen November

Lisätiedot

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin

Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se

Lisätiedot

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128.

LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. 1m/s. 4m/s. 3m/s. 2m/s. 5m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow. Shaft power P2 Ø144 Ø138 Ø133 Ø128. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 2 6 15 Ø133 4 Ø8 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 14 3 m/h Ø138 9 8 Ø133 7 Ø8 6 5 4

Lisätiedot

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT

ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT ERILAISET PUMPPAAMOVAIHTOEHDOT ENERGIAN SÄÄSTÖ JÄTEVEDENPUMPPAUKSESSA JA UUDET PUMPPAUSTAVAT Ominaisenergian optimointi isoilla pumppaamoilla Jäteveden paineenkorotuspumppaamot, avoin tai suljettu ratkaisumalli Kombi vai 2-neuvoinen

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Break. the Limits! Pienjännitekojeet

Break. the Limits! Pienjännitekojeet Break the Limits! Pienjännitekojeet SIRIUS Puolijohdelähdöt Jäähdytyselementin mitoitus ja valinta Teoria Oikean jäähdytyselementin valinta Automation and Drives Teoria Teoreettinen lähestyminenl Kuorman

Lisätiedot

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07

LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PHV-2606-S 2016 / 07 LIITE MOOTTORIVENTTIILI ASENNUS JA SÄÄTÖ KÄYTTÖOHJEET PV-2605-S PV-2606-S PHV-2605-S PHV-2606-S 2016 / 07 YLEISTÄ Kun liesikupu on osana kiinteistön ilmanvaihtojärjestelmää varustetaan liesikupu avattavalla

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Paineviemäröinti-ilta Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen

Paineviemäröinti-ilta Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen Paineviemäröinti-ilta 12.1.2016 Oy Grundfos pumput Ab Mikael Hirvonen 1 Pumppaamo 2 3 GRUNDFOS POLAR 9 POLAR 9 - Rotaatiovalettu säiliö - Vakiokorkeus 2500mm - Halkaisija 900mm - Korotettavissa 500mm (lisävaruste)

Lisätiedot

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa.

Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Grindex pumppukoulu Grindex pumppukoulu Pumppukoulu koostuu teknisistä artikkeleista, joiden tarkoitus on auttaa pumpun käyttäjiä yleisissä uppopumpun käyttöön liittyvissä asioissa. Osa 1: Oikean pumpun

Lisätiedot

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I

Kaksi yleismittaria, tehomittari, mittausalusta 5, muistiinpanot ja oppikirjat. P = U x I Pynnönen 1/3 SÄHKÖTEKNIIKKA Kurssi: Harjoitustyö : Tehon mittaaminen Pvm : Opiskelija: Tark. Arvio: Tavoite: Välineet: Harjoitustyön tehtyäsi osaat mitata ja arvioida vastukseen jäävän tehohäviön sähköisessä

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power i_tig 201 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISTÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan pitkä ja ongelmaton toiminta edellytämme

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

Pumppuvoimalaitosten toiminta

Pumppuvoimalaitosten toiminta Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM

Lisätiedot

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet.

TAMK, VALINTAKOE (12) 6 (6 p.) 7 (6 p.) - Kokeessa saa olla mukana laskin ja normaalit kirjoitusvälineet. TAMK, VALINTAKOE 24.5.2016 1(12) Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus Insinööri (AMK) Monimuotototeutus NIMI Henkilötunnus Tehtävien pisteet: 1 (10 p.) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Yht. (max. 70 p.) OHJEITA

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Voimalaitoksen säätötehtävät Voimalaitoksen säätötehtävät voidaan jakaa kolmeen toiminnalliseen : Stabilointitaso: paikalliset toimilaiteet ja säätimet Koordinointitaso:

Lisätiedot

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin

ROBUST Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Sähköiset ilmanlämmittimet vaativiin olosuhteisiin Robust on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, jotka sopivat käytettäviksi ympäristöissä, joissa

Lisätiedot

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS

KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS KAUKO-OHJATTAVA OHJAUSKESKUS 1101--119 PINTA-ASENNUS 1 SYLA 6 SYLA PU RAKENNE 1 1) Ryhmävarokkeet kiukaan kahdelle tehoryhmälle (molemmilla on oma kontaktori). ) Merkkivalo, keltainen. Palaa kiukaan ollessa

Lisätiedot

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET

SMG-4500 Tuulivoima. Toisen luennon aihepiirit VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT TUULET SMG-4500 Tuulivoima Toisen luennon aihepiirit Tuuli luonnonilmiönä: Ilmavirtoihin vaikuttavien voimien yhteisvaikutuksista syntyvät tuulet Globaalit ilmavirtaukset 1 VOIMIEN YHTEISVAIKUTUKSISTA SYNTYVÄT

Lisätiedot

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille

TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille TB1, TB1F ja TB2 Sovitetut liukurengastiivisteet AHLSTAR-pumpuille Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 Sovitetut liukurengastiivisteet TB1, TB1F ja TB2 on suunniteltu

Lisätiedot

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING

Stay in charge. Suomen olosuhteet OPTIMAL CHARGING TEMPERATURE COMPENSATING EXTRA CABLE INCLUDED Stay in charge OPTIMAL CHARGING Suomen olosuhteet EXTRA CABLE INCLUDED 12/3.8 Pieni ja tehokas Exide 12/3.8 -varaaja (12 V, 3.8 A) on pieni, mutta erittäin tehokas. Erinomainen akku

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin.

OEM-tuotteet. Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. OEM-tuotteet Erillisliittimet teollisuussovelluksiin. Optimaalinen liitos alusta loppuun. Hyvä käytettävyys: pistotulppa, liitosjärjestelmä pienjännitealueelle. Käytettävyys on keskeinen tekijä, kun arvioidaan

Lisätiedot

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä

Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä. Esa Pohjosenperä Fingrid Oyj loissähköpäivä, loistehon kompensointi Elenia Oy:ssä Esa Pohjosenperä 14.12.2016 Elenia Oy / konserni Liikevaihto 2015 208,7 / 282,3 M Asiakkaat 417 200 Henkilöstö 177 / 383 Markkinaosuus 12

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen

Thermocassette HP Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Thermocassette 300 600 W Sähkölämmitys 4 mallit Thermocassette Hillitty säteilylämmityskasetti uppo- tai pinta-asennukseen Käyttökohteet Thermocassette on tarkoitettu toimistojen, kylpyhuoneiden, koulujen

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Jännite, virran voimakkuus ja teho

Jännite, virran voimakkuus ja teho Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin

Lisätiedot

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus ja käyttöohjeet Asennus ja käyttöohjeet Callidus vedenpehmennin NF/DD-sarjat 268P automatiikalla Tekniset tiedot työpaine 2-6 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 230VAC / 12VAC putkiliitäntä 22/28 mm huuhteluaika

Lisätiedot

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE

B sivu 1(6) AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE B sivu 1(6) TEHTÄVÄOSA 7.6.2004 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Tehtävien suoritusaika on 2 h 45 min. Osa 1 (Tekstin ymmärtäminen) Osassa on 12 valintatehtävää. Tämän

Lisätiedot

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö

Pressurisation Systems. Variomat. Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä. Pressurisation Systems. Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö Variomat Pumppuohjattu paineenpitojärjestelmä Paineenpito Kaasunpoisto Lisätäyttö 39 Ohjaus Control Basic Control Basic S Control Touch 2-rivin LCD näyttö 8 ohjauspainiketta 2 merkkivaloa (tilatieto) Järjestelmäpaineen,

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x

Käyttöönotto-opas ACS 600. ACS 600 -taajuusmuuttajat Vakiosovellusohjelmisto 5.x ACS 600 Käyttöönotto-opas Tässä oppaassa on: $&6 WDDMXXVPXXWWDMDQ Nl\WW QRWWR RKMDXVSDQHHOLQ DYXOOD (QVLPPlLQHQ Nl\QQLVW\V 3\ ULPLVVXXQQDQ WDUNLVWXV.l\QQLVW\V GLJLWDDOLWXORQ NDXWWD 1RSHXGHQ VllW RKMDXVSDQHHOLQ

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA

KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA KAAPELIN SUOJAAMINEN SUOJAMATOLLA Laitteisto koostuu: Kaapelin suojamatosta DAFIGAINE Maton asennuslaitteesta SPIRALERDALEN Motorisoidusta kaapelikelatrailerista DAFISTOCKER. Kaapelikelatraileri mahdollistaa

Lisätiedot

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way.

Uimahallit. Tuomas Kilpimaa. We help the best buildings in the world get that way. Uimahallit Tuomas Kilpimaa We help the best buildings in the world get that way. Energiansäästön lähtökohdat - Uimahallit ovat tekniikan, suurten käyttäjämäärien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote.

Sahko. * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Sahko * Annamme 5 vuoden takuun uusille tuotteille. Sinun tarvitsee vain mennä kotisivullemme, rekisteröityä ja rekisteröidä tuote. Liitäntäkeskukset El-Björnin liitäntäkeskukset asennetaan normaalisti

Lisätiedot

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen

Suvilahden energiavarasto / Perttu Lahtinen Suvilahden energiavarasto 24.5.2016 / Perttu Lahtinen Helenin kehitysohjelman tavoitteena on hiilineutraali Helsinki 2050.Tämän saavuttamiseksi kehitämme jatkuvasti uusia teknologioita ja innovaatioita.

Lisätiedot

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä.

Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Uudella vedenpuhdistuslaitteella valmistat raikkaan juomaveden mökillä, saaressa tai veneessä. Puhtaan juomaveden tuotto merestä 25 litraa/tunti, ja järvestä sekä kaivosta 50 litraa/tunti. 72 x 28 x 29

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KANSILEHDEN MALLISIVU

KANSILEHDEN MALLISIVU Teknisiä ohjeita pro gradu -tutkielmalle Teologian osasto 12.11.2013 Tässä annettavat ohjeet ovat suosituksia. Viime kädessä seurataan tutkielman ohjaajan antamia ohjeita! Tutkielman kansilehdelle asetellaan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Original instructions. Thermoplus

Original instructions. Thermoplus Original instructions Thermoplus SE... 5 GB... 6 NO... 7 FR... 8 DE... 9 FI... 10 IT... 11 NL... 12 RU... 13 Thermoplus Mounting on the wall Mounting on the ceiling Ceiling fixture, TF1 170 25 min 1800

Lisätiedot

Turvallisuus. Huomattavaa

Turvallisuus. Huomattavaa Solstart Pienikokoinen pehmeäkäynnistin 8-58A, 220-600V Käsikirja Ver. 21.2. 2002 Sisällysluettelo Sivu Aihe 3 Käynnistimen valinta 4 Asennusohjeita 5 Kytkennät 6 Käynnistimen asetukset & käyttöönotto

Lisätiedot

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen

KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100

MONIVYÖHYKKEELLISET PAINEENKOROTUSPUMPUT, 3X400V MVV-sarja, ovaalivastalaipalliset kierteelliset G1-G2 MVVF-sarja, pyöreällä laipalla DN25-DN100 PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 30 25 NPSH m 4 Ø138 8 Ø 14 20 6 15 Ø133 4 10 Ø128 2 5 0 0 5 10 15 20 30 25 35 40 l/s Flow 0 kw 10 40 20 60 Shaft power P2 80 100 Ø144 120

Lisätiedot

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies

Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry The Association of Finnish Damage Restoration Companies PL 3 00721 Helsinki www.vahinkopalvelut.net info@vahinkopalvelut.net +358-40-900 9856 TUVASA Turvallinen

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet

14. Putkivirtausten ratkaiseminen. KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet 14. Putkivirtausten ratkaiseminen KJR-C2003 Virtausmekaniikan perusteet Päivän anti Miten erilaisia putkistovirtausongelmia ratkaistaan? Motivointi: putkijärjestelmien mitoittaminen sekä painehäviöiden

Lisätiedot

VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016. MAMK YAMK Tuomo Pimiä

VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016. MAMK YAMK Tuomo Pimiä VOIMALAITOSTEKNIIKKA 2016 MAMK YAMK Tuomo Pimiä Pääsäätöpiirit Luonnonkierto- ja pakkokiertokattilan säädöt eivät juurikaan poikkea toistaan prosessin samankaltaisuuden vuoksi. Pääsäätöpiireihin kuuluvaksi

Lisätiedot

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden

TKS Kuhn FeedMixerissä pystyruuvit synnyttävät hienojakoisen ja kevyen massan, jossa rehun rakenne säilyy ennallaan. Alhaisen kuivaainepitoisuuden kaikki edellytykset www.tks-as.no TKS ja Kuhn ovat yhteistyössä kehittäneet vahvan ja toimintavarman sekoitusratkaisun. on kehitetty tarjoamaan paras sekoitustulos mahdollisimman lyhyessä ajassa ja mahdollisimman

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti:

RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI. Myynti: RX JA RX VORTEX TYHJENNYSPUMPUT LAADUKAS VAIHTOEHTO TYHJENNYSPUMPUKSI - RX JA RX VORTEX SARJAN PUMPUT OVAT TUNNETTUJA KESTÄVYYDESTÄÄN - TUPLA-AKSELITIIVISTEET TUOVAT HUOLETTOMIA KÄYTTÖTUNTEJA - LAADUN

Lisätiedot

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi

Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

VAKOLA Koetusselostus 195

VAKOLA Koetusselostus 195 VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 84 78 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKON E I DEN TUTKIMUSLAITOS 1955 Koetusselostus 195 TEIJON HEINÄLIETSO Ihnoittaja ja valmistaja: Teijon

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö

HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö www.koja.fi HiLTO EC Korkean hyötysuhteen lämmöntalteenottoyksikkö HiLTO EC Energiatehokas korkean hyötysuhteen toimisto-, liike-, julkis- ja asuinrakennusten lämmöntalteenottoyksikkö POISTOILMAN ENERGIASTA

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio aske Kuvaus 1 MAGNA3 4-12 F Tuote No.: 9792427 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta MAGNA3 More than a pump With its unrivalled efficiency, all-encompassing range and built-in

Lisätiedot

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä

Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttölaite tyyppi ABNM-LOG/LIN AB-QM, 0-10 V, ohjausjännitteellä Käyttökohteet Huonetermostaatti tai valvontajärjestelmä (DDC) ohjaa toimitaiteitta 0-10 V:n jännitteellä. Toimilaite muuntaa 0-10 V:n signaalin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

2 tankkiset - sähkö - HD

2 tankkiset - sähkö - HD Electroluxin astianpesukonesarja on valmistettu tuottamaan asiakkaalle tehokas, taloudellinen ja ergonominen astianpesu.tuotesarjaan kuuluu lasinpesukoneet, edestä täytettävät koneet, kupukoneet, tunnelikoneet,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA

SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA SMG-2100: SÄHKÖTEKNIIKKA Vaihtosähkön teho kompleksinen teho S pätöteho P loisteho Q näennäisteho S Käydään läpi sinimuotoisiin sähkösuureisiin liittyviä tehotermejä. Määritellään kompleksinen teho, jonka

Lisätiedot

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola

The decision making structure The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola The decision making structure 25.1.2012 The representa8ve council Teemu Halme, Janne Koskenniemi & AnA Karkola Who are we? Janne Koskenniemi Administra0ve Manager Documents Central Office Bill verifica0on

Lisätiedot

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje

Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen

Lisätiedot