TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS YKSITYISET SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V OMAISHOIDONTUKI V ASIAKASMAKSUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO V TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT V TERVEYSKESKUKSEN VIERASKUNTA- JA VAKUUTUSYHTIÖLASKUTUKSEN HINNAT V VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT LASTENSUOJELUN TUKIHENKILÖ- JA TUKIPERHEPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 105 AVUSTUSHAKEMUS LASTENHOITOTOIMINTAAN VUODELLE HANKINTAOIKAISU / KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 107 HANKINTAOIKAISU / TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kokkonen Elina J Kurunsaari Jarmo J Lakso Sanna J Leiviskä Kirsti VJ POISSA Junes Jukka J Laikari Seppo J Väyrynen Jukka J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Tornberg Eliisa Esittelijä Kinnunen Tarja Palvelupäällikkö Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Matinolli Vesa-Matti Johtava lääkäri Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Heleena Nuolioja-Saksio Kaarina Huurre Puheenjohtaja Puheenjohtaja 106,107 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Elina Kokkonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Elina Kokkonen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 94 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: Ei pöytäkirjattavaa

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAT 430/306/2014 SOSTERV 95 Valmistelu: sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottamista ohjaa lainsäädäntö. Tällainen palvelu voi olla joko luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista. Luvanvarainen toiminta Ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palvelujentuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston lupa. Lupahakemus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja annetaan. Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa asetuksessa mainitut liitteet. Yhtenä liitteenä on kunnan lausunto toiminnasta. Palvelujen tuottaja, joka antaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, tekee valtakunnallisen lupahakemuksen suoraan Valviraan. Ympärivuorokautisilla sosiaalipalveluilla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakkaan palvelutarve on ympärivuorokautista. Ilmoituksenvaraiset palvelut Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan palveluntuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Kunnan on ilmoitettava tiedot aluehallintovirastoon rekisterin pitoa varten. Kunnan toimielin liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä rekisteriin. Ilmoituksenvaraiset, ei rekisteröitävät palvelut Aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista,

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja: jotka tuottavat ainoastaan kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on kuitenkin tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle vastaavasti kuin rekisteriin merkittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Kunta ei toimita kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja koskevia tietoja aluehallintovirastolle, vaan asia käsitellään kunnassa. Mikäli palvelujen tuottaja aikoo tuottaa sekä ilmoituksenvaraista että luvanvaraisia palveluja, ilmoitus voidaan tehdä myös luvan hakemisen yhteydessä aluehallintovirastolle (toiminta yhden aluehallintoviraston toimialueella) tai Valviraan (toiminta kahden tai useamman aluehallintoviraston toimialueella). Näihin liitetään kunnan lausunto. Kotipalveluihin kuuluvia tukipalvelua tai niihin rinnastettavia palveluja koskevia tietoja ei voi ilmoittaa lupahakemuksen yhteydessä, vaan niistä ilmoitetaan aina kunnan toimielimelle. Kunta pitää tukipalvelurekisteriä hyväksymistään tukipalvelujen tuottajista. Tukipalvelurekisterissä oleva palvelutuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joilla on kunnan laatima hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palveluntarve on todettu tai henkilöille, joille kunnasta on kirjoitettu erillinen lausunto tukipalvelujen tarpeesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa / lausuntoa ei anneta palvelun tuottajalle. Asiakas tilaa tukipalvelun Tyrnävän kunnan tukipalvelurekisterissä olevalta palveluntuottajalta. Liitteenä: - ohjeistus sosiaalipalveluja tuottaville yrittäjille - hakemus yksityisten tukipalvelujen tuottamiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: - antamaan lautakunnan puolesta kunnan lausunnon luvanvaraisista ja ilmoituksenvaraisista palveluista aluehallintovirastolle ja Valviralle sekä - hyväksymään palveluntuottajan kunnan tukipalvelurekisteriin. Hyväksyttiin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V /302/2014 SOSTERV 96 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset nousevat Perhehoito Perhehoidolla tarkoitetaan henkilölle annettavaa ympärivuoro kautis ta hoitoa yksityiskodissa hänen oman kotinsa ulkopuo lel la. Perhehoitoa järjestetään, kun se on perusteltua hoi dol li ses ta tai huollollisesta syystä, esimerkiksi lastensuoje lun toimintamuotona, kehitysvammaisille henkilöille, vanhuk sil le tai mielenterveyspalveluina. Oikeus vapaaseen Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoi ta jal le tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta koh den, jonka hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perus teel la vähintään 14 vrk perhehoitajana. Palkkion mak sami ses ta perhehoitajan vapaan ajalta sovitaan toi mek si an toso pi muk ses sa. Hoitopalkkio Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vä him mäis mää rä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä koh den 686,25 euroon kalenterikuukaudessa (vuonna ,71 ). Korotus perustuu lakiin perhehoitajalain muut tami ses ta (317/2011). Kunnat voivat maksaa myös vä himmäis mää rää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähim mäis mää rää pienenpänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimek si an to so pi muk ses sa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota in dek si tar kastuk sen johdosta alkaen 0,96%. Perhehoitajalain 2 :n mukaan perhehoitajalle maksettavien hoitopalkkioiden mää rää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuo del le 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuodelle 2015 vah vis tet tu palkkakerroin on 1,363, jolloin muut kuin vä him mäis mää räi set hoitopalkkiot nousevat alkaen vuo den 2014 tasosta 0,96%.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kulu- ja käynnistämiskorvaukset Perhehoitajajille maksettavia kulu- ja käynnistämiskor- va uksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 :n 7 momentin mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elin kus tannus in dek sin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokukuun vuo si muu tok sen mukaisesti. Perhehoitajalain 3 :n 2 momen tin mukaan vähimmäismääräisen kulukorvauksen lähtö ta so oli 350 euroa. Tämä euromäärä vastaa per he hoi ta jalain muuttamisesta annetun lain (948/2006) voi maan tu losään nös ten mukaan elinkustannusindeksin vuoden 2006 loka kuun pistelukua, joka oli Lokakuun 2104 pisteluku oli Vähimmäismäärää tulee nyt korottaa elin kus tannus in dek sin pisteluvun nousua vastaavasti. Kulukorvauksen vä him mäis mää rä on lukien 410,66 euroa (vuonna ,58 euroa) perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuu kau des sa. Määrä on noussut vuoden 2014 tasosta 1,0 %. Myös muita kulukorvauksia tulee tarkistaa vastaavasti Perhehoitajalain 3 :n 6 momentin mukaan käyn nis tä miskor vauk sen lähtötaso oli 2440 euroa, mikä vastaa per he hoita ja lain muuttamisesta annetun lain voimatulosäännösten mu kaan elinkustannusindeksin vuoden 2005 lokakuun piste lu kua, joka oli Lokakuun 2014 pisteluku oli Käyn nis tä mis kor vaus ta tulee nyt korottaa elin kus tan nus indek sin pisteluvun nousua vastaavasti. Käyn nis tä mis korvauk sen enimmäismäärä on alkaen 2916,43 euroa (vuonna ,51 euroa) perhehoidossa olevaa hen ki löä kohti. Määrä on noussut vuoden 2014 tasosta noin 1,0%. Palvelupäällikön esitys : Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa perhehoidon palkkiot alkaen ovat seuraavasti: 1) Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti 1110,56 euroa/kk. Hoitopalkkiota korotetaan 100 eurolla lapsen saadessa Kelan alinta vammistukea tai lapsen tilanteen tuntevat työn teki jät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asiantuntijat arvioivat lapsen vaikeahoitoiseksi. Hoitopalkkiota korotetaan 200 eurolla lapsen saadessa Kelan maksamaa korotettua vammaistukea tai jos lapsen ti-

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta lan teen tuntevat työntekijät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asiantuntijat arvioivat lapsen vaikeahoitoiseksi. Hoitopalkkiota korotetaan 400 eurolla lapsen saadessa Kelan maksamaa erityisvammaistukea tai lapsen tilanteen tuntevat työntekijät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asian tun tijat arvioivat lapsen erittäin vaikeahoitoiseksi. Yli 18-vuotiaan perheessä asuvan hoitopalkkio on har kinnan va rai nen, ja on enintään 600,00 /kk. Voidaan maksaa har kin nal la myös, jos erityistä huolenpitoa (kehitysviive tms.) vaativa nuori asuu viikot oppilaitoksessa tai har joit telee itsenäistä asumista. 2) Perhehoitajalle maksettavat kulukorvaukset ovat seu raavat: vuotias lapsi 410,66 euroa/kk vuotias lapsi 505,00 euroa/kk vuotias lapsi 580,75 euroa/kk vuotias lapsi 631,25 euroa/kk vuotias nuori 631,25 euroa/kk 3) Kulukorvaus sisältää harrastusten lukukausimaksut. Perhe hoi ta jan vapaat korvataan yhden kuukauden yli mää räi sellä kulukorvauksella/vuosi. 4 ) Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on al kaen 2916,43 euroa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy perhehoidon palkkiot ja korvaukset palvelupäällikön esityksen mukaisesti alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUKI V /301/2014 SOSTERV 97 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Omaishoidontuki Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkioa ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöllä on oikeus palveluun kunnan varaamien määrärahojen rajoissa. Palvelua voidaan tällöin kohdentaa esimerkiksi niitä kaikkein eniten tarvitseville. Omaishoidon tuen hoitopalkkio Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363 ja merkitsee hoitopalkkioihin n. 0,96 % korotusta vuoteen 2014 verrattuna ja se tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on indeksitarkistuksen jälkeen 384,67 euroa/kk (vuonna ,00 euroa/kk) ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa/kk (vuonna ,99 euroa/kk). Hoitopalkkion määrän indeksitarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienimmäksi ja jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoitajan vapaa Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Omaishoitajan vapaan sijaistamisesta viranhaltija tekee järjestämispäätöksen. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Mikäli omaishoito järjestetään sijaishoidon avulla, sijaishoitajalle maksetaan sijaishoitopalkkio asiakasryhmän mukaisesti. Lisäksi sijaishoitajalle maksetaan kulukorvausta (11,65 euroa/vuorokausi), kun hoito tapahtuu sijaishoitajan kotona. Vapaapäivän sijaishoitopalkkio on päiväkohtainen. Vapaan aikaiset asiakasmaksut Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992,6b ) säädetyn maksun (vuonna ,30 euro/vrk). Niin myös sijaishoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992,6b ) säädetyn maksun (vuonna ,30 euroa/vrk). Palvelupäällikön esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omaishoidontuen ja sijaishoidon hoitopalkkiot, kulukorvauksen ja asiakasmaksun alkaen seuraavasti: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot: Asiakasryhmä 1 384,67 euroa/kk Asiakasryhmä 2 684,95 euroa/kk Asiakasryhmä ,34 euroa/kk Sijaishoidon hoitopalkkiot: Asiakasryhmä 1 Asiakasryhmä 2 Asiakasryhmä 3 56,48 euroa/vrk 66,75 euroa/vrk 77,03 euroa/vrk Sijaishoidon kulukorvaus 11,65 euroa/vrk, kun hoito tapahtuu sijaishoitajan kotona. Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 11,30 euroa/vrk. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO V /004/2014 SOSTERV 98 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Tyrnävän kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön mukaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita ovat kehitysvammaisuuden johdosta tarvittavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumisen järjestäminen sekä yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollosta voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 43 :ssä säädetään. Asiakasmaksulain 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuunottamatta alle 16-vuotiaan osittaista ylläpitoa, joka on asiakkaalle maksutonta. Maksun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä koskevassa erityishuolto-ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on antanut ohjeen 1/2012 koskien sitä, mitä maksuja saa sisällyttää kehitysvammaisten erityishuollosta perittäviin asiakasmaksuihin. Sen mukaan lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asiakasmaksulaissa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä todettiin mm., että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksua voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kus-

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tannuksista. Asiakkaalta perittävät ylläpitomaksut ovat tällä hetkellä seuraavat: 1) Kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus, ylläpitomaksun suuruus on 20 euroa/kk. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. 2) Tilapäisen asumispalvelun (alle kolme kuukautta) ylläpito maksu on 22 euroa/vrk (sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta (vähintään viisi päivää) ei peritä ylläpitomaksua. Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumis- palvelusta peritään 11,30 euroa/vrk. 3) Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 euroa/vrk, mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. 4) Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta peritään ylläpitomaksuna 11,30 euroa/vrk käyttöpäivien mukaisesti. Palvelupäällikön esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat kehitysvammaisilta perittävät asiakasmaksut alkaen: 1) Ylläpitomaksu 20 euroa/kk, kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. 2) Ylläpitomaksu 22 euroa/vrk tilapäisessä asumispalvelussa (alle kolme kuukautta; sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta ei peritä ylläpitomaksua (vähintään viisi päivää). Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumispalvelusta peritään 13,20 euroa/vrk. 3) Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 euroa/vrk, mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. 4) Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta peritään ylläpitomaksuna 13,20 euroa/vrk käyttöpäivien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT V /004/2014 SOSTERV 99 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Valtioneuvosto on antanut 23. lokakuuta asetuksen 842/2014 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Asetus korottaa eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta lukuun ottamatta lausunto- ja sakkomaksuja. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän. Asiakasmaksulain (734/1992) mukaisten maksujen enimmäismäärät muuttuvat sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen 228/2014 perusteella alkaen seuraavasti: Palvelu Nykyinen Uusi maksu maksu alkaen Tk-lääkärin vastaanotto - Vuosimaksu 29,30 32,10 - Käyntimaksu 14,70 16,10 - Päivystysmaksu 20,20 22,10 Sairaalan poliklinikkamaksu 29,30 32,10 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika, ns. sakkomaksu 36,20 39,60 Lääkärin ja hammaslääkärin todistus/lausunto 36,20 39,60 Lääkärintodistus ajooikeutta varten 43,60 47,70

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sarjahoidon maksu (esim. fysioterapia) 8,00 8,80 Kuntoutushoidon maksu 12,10 13,20 Päiväkirurgian maksu 96,40 105,50 Laitoshoidon maksut - Hoitopäivämaksu 34,80 38,10 - Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 16,10 17,60 - Psykiatrian hoitopäivä 16,10 17,60 - Päivä- ja yöhoitomaksu 16,10 17,60 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittäviin maksuihin ei uuden asetuksen myötä tule muutoksia vuodelle 2015 ja perusmaksuina säilyy: Hoitokäynti suuhygienistillä Hoitokäynti hammaslääkärillä Hoitokäynti erikoishammaslääkärillä 8,00 euroa 10,20 euroa 14,90 euroa Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta peritään erillisiä toimenpidemaksuja hoidon vaativuuden ja aikaa vievyyden mukaan ja oikomislaitteiden, proteesien ja erikoismateriaalien kustannukset. Toimenpidemaksujen perusteena käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Näihin maksuihin ei toistaiseksi ole esitetty tarkistuksia vuodelle Terveyskeskusmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotaveteraaneilta eikä Lotta-tunnuksen omaavilta henkilöiltä. Maksukatto: Maksukattoon lasketaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut, kuntoutushoidon maksut. Mukaan ei lasketa maksuja hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista eikä yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella alkaen maksukaton euromäärä on ollut 679 euroa kalenterivuotta kohti. Terveyskeskus perii poliklinikkakäyntimaksuja erikoislääkärin suorittamista ostopalveluna hankituista palveluista. Vuonna 2015 poliklinikkakäyntimaksu peritään erikoislääkärin suorittamista sydäntutkimuksista ja tähystystutkimuksista. Tyrnävän kunnan hallintosäännön 8 mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää toimialueensa maksuista valtuuston hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti. Esityksen alussa mainitut kuntataloutta kiristävät seikat ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset muodostavat perusteen maksujen korotuksille enimmäismäärien mukaisiksi. Tyrnävän kunnassa on aiempina vuosina peritty terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käynneistä maksu asiakkaan haluamalla tavalla joko käyntikohtaisesti tai vuosimaksuna. Asiakaskohtaisesti vaihteleva toiminta vaatii kirjaamisen ja neuvonnan tarpeineen vastaanoton ilmoittautumisessa työskenteleviltä työntekijöiltä työpanosta, joka jää käyttämättä varsinaiseen hoitotyöhön. Lisäksi tämä aiheuttaa lisätyötä laskutuksessa. Terveyskeskuksella ei ole asiakasmaksuasetuksessa määrättyä velvollisuutta tarjota asiakkaille vaihtoehtoja maksun suorittamiseen. Terveyskeskuksen ylläpitäjä päättää perittäänkö palvelujen käytöstä vuosimaksu vai käyntimaksuja. Tämän vuoksi on aiheellista poistaa vuosimaksuvaihtoehto vuoden 2015 alusta lähtien ja siirtyä perimään terveyskeskuskäyntimaksut ainoastaan käyntikohtaisesti. Tällöin kertakäyntimaksu on 16,10 euroa. Tämä maksu voidaan periä yhdessä terveyskeskuksessa korkeintaan kolme kertaa kalenterivuodessa. Johtava terveyskeskuslääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään yllä kirjattujen asiakasmaksujen vahvistamista vuodelle 2015 ja avoterveydenhuollon lääkäripalveluista perittävän maksun vuosimaksuvaihtoehdon poistamista. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan terveyskeskuslääkärin esityksen.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSKESKUKSEN VIERASKUNTA- JA VAKUUTUSYHTIÖLASKUTUKSEN HINNAT V SOSTERV 100 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi alkaen valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa (kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta). Lisäksi, jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Edelleen terveydenhuoltolain 50 mukaan kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Terveydenhuoltolain 58 mukaan, jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Edellä mainittu korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Työtapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädännön sairaanhoidon korvausjärjestelmän uudistuttua , laskutetaan ko. sairaanhoitoon liittyvät toiminnot vakuutusyhtiöltä. Esitetyt laskutushinnat perustuvat vuoden 2015 talousarvioon ja arvioituihin käyntimääriin.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava terveyskeskuslääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat vieraskunta- ja vakuutusyhtiölaskutuksen hinnat ja hintojen laskentaperusteet vuodelle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 101 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Johtava lääkäri Hankinnat / Sopimus takaisinsoittojärjestelmä TeleQ:n käytöstä Tyrnävän terveyskeskuksen vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa / Seulontatutkimukset / kohdun kaulaosan syövän seulonta v Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 102 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Kuntainfo 5/2014; toimeentulotuki lukien - Kuntainfo 6/2014; elatusavun korotus Kelan tiedote ; tietoa asumistuen muutoksesta - Valviran ilmoitus; Valmius Hyvinvointiin Group Oy, toimintakunnat muutos koko Suomen alueelle - Valviran ilmoitus; Invalidiliiton kuntoutus Oy, toimintakunnan muutos, Oulun alueelle Merkittiin tiedoksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017

Kunnanhallitus PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 316 12.12.2016 PERHEHOIDON JA TUKIPERHEIDEN HOITOPALKKIOT SEKÄ KULU- JA KÄYNNISTÄMISKORVAUKSET VUODELLE 2017 Kunnanhallitus 12.12.2016 316 Perhehoitopalkkion määrä on tarkistettava kalenterivuosittain

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011

Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Li 2 Ikla 15.12.2010 3 Omaishoidontuen toimintaohje, kriteerit ja palkkiot 1.1.2011 Yleiset perusteet Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvaa säännöllisen

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Perusturvalautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 klo 17:30-19:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 86 Kokouksen laillisuus 3 87 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 156 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015 AIKA 15.12.2015 17:00-18:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 85 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 1.1.2015 alkaen OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMINEN Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä vastaa kunta. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.11.2015 AIKA 24.11.2015 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhall. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 77 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016

Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Perusturvalautakunta 5 16.02.2016 Perhehoidon ja tukiperheiden palkkioiden ja kulukorvausten tarkistaminen vuodelle 2016 Petula 16.02.2016 5 (Valmistelija: sosiaalipalvelupäällikkö 044-7591 271) Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio

1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET. 1. Hoitopalkkio 1(6) Sosiaalilautakunta 7.2.2012 4 LASTENSUOJELUN AVO- JA SIJAISHUOLLON OHJEET 1. Hoitopalkkio 1.1.2012 voimaan tulleen perhehoitajalain muutosten mukaisesti perhehoidossa maksettavan hoitopalkkion määrä

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1 ESPOON KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Perhe- ja sosiaalipalvelut Vanhusten palvelut OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.5.2006, voimaan 1.6.2006 25.1.2007, voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat

1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut ja pöytäkirjan nähtävänä pito 2. Viranhaltijapäätökset. Saapuneet asiakirjat YPÄJÄN KUNTA Rakennuslautakunta ASIALUETTELO 1 / 2016 KOKOUSAIKA 3.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 1 Rakennuslautakunnan kokoukset 2016, kokouskutsut

Lisätiedot

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki

Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki Perhehoitolain uudistuminen - Uusi perhehoitolaki 1.4.2015 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidon

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU

ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Perusturvalautakunta ESITYSLISTA/ KOKOUSKUTSU Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 21.12.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE

VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti 1 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen myöntämis- ja maksuperusteet 1.3.2012 alkaen Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuella on tarkoitus mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT

TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.02.2009 OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT OMAISHOIDON TUEN KRITEERIT Sos. ltk. 5 Vuonna 2008 Tuusniemellä on maksettu omaishoidon tukea kaikkiaan 40 henkilölle, joista muutama on ollut kehitysvammainen ja sotainvalidi. Omaishoidon tuki on porrastettu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: Hakija/palvelujen tuottaja. Henkilökunnan määrä yhteensä 28,20 Hallitus 251 16.12.2015 Ilmoitusasiat H 251 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ilmoitukset ja päätökset: 1) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätös 30.11.2015

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella Akaan kaupunki Perusturvatoimi Vanhus- ja vammaistyön tehtäväalue Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet Akaan ja Urjalan yhteistoimintaaluella 1. Tuen tarkoitus ja sisältö Omaishoidon tuki perustuu lakiin

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Omaishoidontuen myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 165 1 Omaishoidon tuki Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin (937/2005) ja siihen tehtyihin muutoksiin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje

Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Lyhytaikaisen ympärivuorokautisen hoidon toimintaohje Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 (7) Yleisesti Tässä toimintaohjeessa lyhytaikaisella ympärivuorokautisella hoidolla

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia OMAISHOIDON TUEN OHJEET 2016 1. SISÄLLYS 1 OMAISHOIDON TUESTA YLEISESTI... 1 2 OMAISHOIDONTUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISKRITEERIT... 2 2.1 Omaishoidontuen hakeminen... 2

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016

Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 Perusturvalautakunta 15.12.2015 150, liite 6 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE VUONNA 2016 2 Säädösperusta (1, 2 ) Laki omaishoidon tuesta (937/2005) astui voimaan 1.1.2006. Lain tarkoitus on edistää hoidettavan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoitolaki 263/2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus ja tavoite Tämän lain tarkoituksena on turvata hoidettavalle perheenomainen ja hoidettavan tarpeiden mukainen perhehoito.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014. 27.11.2014 klo 17.00 19.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 27.11.2014 klo 17.00 19.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 15.12.2015 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 8/2010 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 08.11.2010 KOKOUSAIKA 08.11.2010 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 38 TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 2 39 MLL TUKIPERHEET 3 40 MLL:N ILMOITUS

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013

LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2013 SISÄLLYS 1. LYHYTAIKAINEN PERHEHOITO 1.1 Perhehoidon tarkoitus ja tavoite 1.2 Perhehoidon lainsäädäntö 2. PERHEHOITAJA JA PERHEKOTI 2.1 Perhehoitajan ja perhekodin

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Perusturvalautakunta / 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET HARJAVALLAN KAUPUNKI Perusturvalautakunta 14.12.2016/ 86 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Omaishoidontuen sisältö ja tarkoitus 3 2. Omaishoidontuen hakeminen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 Omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja hoitopalkkiot vuonna 2016 31/05.02.20/2014 Sotelk 1 Omaishoidon tuki on lakisääteinen (937/2005) sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2016 alkaen Yhtymähallitus 16.12.2015 ( 86) Yhtymähallitus 17.12.2014 ( 129) Yhtymähallitus

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi.

1. Ratkaista toimialallaan kaupungille kuuluvat asiat, ellei niitä ole tällä johtosäännöllä määrätty sen alaisen viranhaltijan ratkaistavaksi. HEINOLAN KAUPUNKI KUNNALLINEN III/PER SÄÄNTÖKOKOELMA Sosiaali- ja terveystoimi Kaupunginvaltuuston 17.11.2008 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 9.2.2009 hyväksymä muutos Kaupunginvaltuuston 11.5.2009 hyväksymä

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 92 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2016 AIKA 24.05.2016 17:00-19:38 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 47 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 75 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 17:00-19:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 36 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot