TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 201. Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 203 94 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS"

Transkriptio

1 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS YKSITYISET SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAT LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V OMAISHOIDONTUKI V ASIAKASMAKSUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO V TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT V TERVEYSKESKUKSEN VIERASKUNTA- JA VAKUUTUSYHTIÖLASKUTUKSEN HINNAT V VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN ILMOITUSASIAT LASTENSUOJELUN TUKIHENKILÖ- JA TUKIPERHEPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN LASTEN LYHYTAIKAISEN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KORVAUKSET 105 AVUSTUSHAKEMUS LASTENHOITOTOIMINTAAN VUODELLE HANKINTAOIKAISU / KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUN KILPAILUTUS 107 HANKINTAOIKAISU / TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN KILPAILUTUS

2 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA :00-19:10 PAIKKA Huovisen navettasali, Muhos OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ylitalo Vesa PJ Nuolioja-Saksio Heleena VPJ Hietikko Tarja J Kokkonen Elina J Kurunsaari Jarmo J Lakso Sanna J Leiviskä Kirsti VJ POISSA Junes Jukka J Laikari Seppo J Väyrynen Jukka J Karppinen Hannele Khall:n edustaja MUU Tornberg Eliisa Esittelijä Kinnunen Tarja Palvelupäällikkö Eskola Teija Vanhuspalvelujohtaja Matinolli Vesa-Matti Johtava lääkäri Huurre Kaarina Pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Vesa Ylitalo Heleena Nuolioja-Saksio Kaarina Huurre Puheenjohtaja Puheenjohtaja 106,107 Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet olemme varmentaneet nimikirjaimillamme. Tyrnävällä Tarja Hietikko Elina Kokkonen PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Tyrnävän kunnanvirastossa aukioloaikana Tomi Koskela Ilmoitustaulunhoitaja

3 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN SOSTERV 93 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Sosiaali- ja terveyslautakunta: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Hietikko ja Elina Kokkonen.

4 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS SOSTERV 94 Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitellään osas ton ajankohtaisia asioi ta: Ei pöytäkirjattavaa

5 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUJEN TUOTTAJAT 430/306/2014 SOSTERV 95 Valmistelu: sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p Yksityisiä sosiaalipalvelujen tuottamista ohjaa lainsäädäntö. Tällainen palvelu voi olla joko luvanvaraista tai ilmoituksenvaraista. Luvanvarainen toiminta Ympärivuorokautisia yksityisiä sosiaalipalveluja antavan palvelujentuottajan on haettava toiminnalleen aluehallintoviraston lupa. Lupahakemus tehdään sille aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja annetaan. Lupahakemukseen on liitettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa asetuksessa mainitut liitteet. Yhtenä liitteenä on kunnan lausunto toiminnasta. Palvelujen tuottaja, joka antaa palveluja useamman kuin yhden aluehallintoviraston alueella, tekee valtakunnallisen lupahakemuksen suoraan Valviraan. Ympärivuorokautisilla sosiaalipalveluilla tarkoitetaan palvelua, jossa asiakkaan palvelutarve on ympärivuorokautista. Ilmoituksenvaraiset palvelut Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain mukaan palveluntuottajan, joka harjoittaa muuta kuin ympärivuorokautista toimintaa, on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Ilmoituksenvaraiset, rekisteröitävät palvelut Kunnan on ilmoitettava tiedot aluehallintovirastoon rekisterin pitoa varten. Kunnan toimielin liittää ilmoitukseen oman lausuntonsa, josta tulee ilmetä perusteltu arvio siitä, täyttääkö ilmoituksenvarainen palvelutoiminta yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa säädetyt edellytykset. Aluehallintovirasto tekee päätöksen ilmoituksenvaraisen toiminnan merkitsemisestä rekisteriin. Ilmoituksenvaraiset, ei rekisteröitävät palvelut Aluehallintoviraston yksityisten palvelujen antajien rekisteriin ei talleteta tietoja sellaisista palvelujen tuottajista,

6 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysjohtaja: jotka tuottavat ainoastaan kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja tai niihin rinnastettavia palveluja. Tällaisia palveluja ovat muun muassa ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä muut palvelut, joita asiakas voi tarvita suoriutuakseen päivittäiseen elämäänsä kuuluvista toimista. Kotipalveluihin kuuluvista tukipalveluista ja niihin rinnastettavista palveluista on kuitenkin tehtävä ilmoitus kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle vastaavasti kuin rekisteriin merkittävistä ilmoituksenvaraisista palveluista. Kunta ei toimita kotipalveluihin kuuluvia tukipalveluja ja niihin rinnastettavia palveluja koskevia tietoja aluehallintovirastolle, vaan asia käsitellään kunnassa. Mikäli palvelujen tuottaja aikoo tuottaa sekä ilmoituksenvaraista että luvanvaraisia palveluja, ilmoitus voidaan tehdä myös luvan hakemisen yhteydessä aluehallintovirastolle (toiminta yhden aluehallintoviraston toimialueella) tai Valviraan (toiminta kahden tai useamman aluehallintoviraston toimialueella). Näihin liitetään kunnan lausunto. Kotipalveluihin kuuluvia tukipalvelua tai niihin rinnastettavia palveluja koskevia tietoja ei voi ilmoittaa lupahakemuksen yhteydessä, vaan niistä ilmoitetaan aina kunnan toimielimelle. Kunta pitää tukipalvelurekisteriä hyväksymistään tukipalvelujen tuottajista. Tukipalvelurekisterissä oleva palvelutuottaja voi myydä sosiaalihuoltolain mukaisia tukipalveluja arvonlisäverottomana henkilöille, joilla on kunnan laatima hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa palveluntarve on todettu tai henkilöille, joille kunnasta on kirjoitettu erillinen lausunto tukipalvelujen tarpeesta. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa / lausuntoa ei anneta palvelun tuottajalle. Asiakas tilaa tukipalvelun Tyrnävän kunnan tukipalvelurekisterissä olevalta palveluntuottajalta. Liitteenä: - ohjeistus sosiaalipalveluja tuottaville yrittäjille - hakemus yksityisten tukipalvelujen tuottamiseen Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan

7 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: - antamaan lautakunnan puolesta kunnan lausunnon luvanvaraisista ja ilmoituksenvaraisista palveluista aluehallintovirastolle ja Valviralle sekä - hyväksymään palveluntuottajan kunnan tukipalvelurekisteriin. Hyväksyttiin.

8 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET V /302/2014 SOSTERV 96 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset nousevat Perhehoito Perhehoidolla tarkoitetaan henkilölle annettavaa ympärivuoro kautis ta hoitoa yksityiskodissa hänen oman kotinsa ulkopuo lel la. Perhehoitoa järjestetään, kun se on perusteltua hoi dol li ses ta tai huollollisesta syystä, esimerkiksi lastensuoje lun toimintamuotona, kehitysvammaisille henkilöille, vanhuk sil le tai mielenterveyspalveluina. Oikeus vapaaseen Jollei toimeksiantosopimuksessa ole toisin sovittu, perhehoi ta jal le tulee järjestää mahdollisuus vapaaseen, jonka pituus on yksi arkipäivä kutakin sellaista kalenterikuukautta koh den, jonka hän on toiminut toimeksiantosopimuksen perus teel la vähintään 14 vrk perhehoitajana. Palkkion mak sami ses ta perhehoitajan vapaan ajalta sovitaan toi mek si an toso pi muk ses sa. Hoitopalkkio Perhehoitajalain (312/1992) 2 :n mukaisen hoitopalkkion vä him mäis mää rä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä koh den 686,25 euroon kalenterikuukaudessa (vuonna ,71 ). Korotus perustuu lakiin perhehoitajalain muut tami ses ta (317/2011). Kunnat voivat maksaa myös vä himmäis mää rää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähim mäis mää rää pienenpänä. Jos hoitopalkkio on sovittu toimek si an to so pi muk ses sa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota in dek si tar kastuk sen johdosta alkaen 0,96%. Perhehoitajalain 2 :n mukaan perhehoitajalle maksettavien hoitopalkkioiden mää rää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuo del le 2014 vahvistettu palkkakerroin on 1,350 ja vuodelle 2015 vah vis tet tu palkkakerroin on 1,363, jolloin muut kuin vä him mäis mää räi set hoitopalkkiot nousevat alkaen vuo den 2014 tasosta 0,96%.

9 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Kulu- ja käynnistämiskorvaukset Perhehoitajajille maksettavia kulu- ja käynnistämiskor- va uksia tulee perhehoitajalain (312/1992) 3 :n 7 momentin mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elin kus tannus in dek sin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokukuun vuo si muu tok sen mukaisesti. Perhehoitajalain 3 :n 2 momen tin mukaan vähimmäismääräisen kulukorvauksen lähtö ta so oli 350 euroa. Tämä euromäärä vastaa per he hoi ta jalain muuttamisesta annetun lain (948/2006) voi maan tu losään nös ten mukaan elinkustannusindeksin vuoden 2006 loka kuun pistelukua, joka oli Lokakuun 2104 pisteluku oli Vähimmäismäärää tulee nyt korottaa elin kus tannus in dek sin pisteluvun nousua vastaavasti. Kulukorvauksen vä him mäis mää rä on lukien 410,66 euroa (vuonna ,58 euroa) perhehoidossa olevaa henkilöä kohti kuu kau des sa. Määrä on noussut vuoden 2014 tasosta 1,0 %. Myös muita kulukorvauksia tulee tarkistaa vastaavasti Perhehoitajalain 3 :n 6 momentin mukaan käyn nis tä miskor vauk sen lähtötaso oli 2440 euroa, mikä vastaa per he hoita ja lain muuttamisesta annetun lain voimatulosäännösten mu kaan elinkustannusindeksin vuoden 2005 lokakuun piste lu kua, joka oli Lokakuun 2014 pisteluku oli Käyn nis tä mis kor vaus ta tulee nyt korottaa elin kus tan nus indek sin pisteluvun nousua vastaavasti. Käyn nis tä mis korvauk sen enimmäismäärä on alkaen 2916,43 euroa (vuonna ,51 euroa) perhehoidossa olevaa hen ki löä kohti. Määrä on noussut vuoden 2014 tasosta noin 1,0%. Palvelupäällikön esitys : Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa perhehoidon palkkiot alkaen ovat seuraavasti: 1) Perhehoitajalle maksettava hoitopalkkio on perhehoidossa olevaa henkilöä kohti 1110,56 euroa/kk. Hoitopalkkiota korotetaan 100 eurolla lapsen saadessa Kelan alinta vammistukea tai lapsen tilanteen tuntevat työn teki jät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asiantuntijat arvioivat lapsen vaikeahoitoiseksi. Hoitopalkkiota korotetaan 200 eurolla lapsen saadessa Kelan maksamaa korotettua vammaistukea tai jos lapsen ti-

10 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta lan teen tuntevat työntekijät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asiantuntijat arvioivat lapsen vaikeahoitoiseksi. Hoitopalkkiota korotetaan 400 eurolla lapsen saadessa Kelan maksamaa erityisvammaistukea tai lapsen tilanteen tuntevat työntekijät (esim. sosiaalityöntekijät) tai asian tun tijat arvioivat lapsen erittäin vaikeahoitoiseksi. Yli 18-vuotiaan perheessä asuvan hoitopalkkio on har kinnan va rai nen, ja on enintään 600,00 /kk. Voidaan maksaa har kin nal la myös, jos erityistä huolenpitoa (kehitysviive tms.) vaativa nuori asuu viikot oppilaitoksessa tai har joit telee itsenäistä asumista. 2) Perhehoitajalle maksettavat kulukorvaukset ovat seu raavat: vuotias lapsi 410,66 euroa/kk vuotias lapsi 505,00 euroa/kk vuotias lapsi 580,75 euroa/kk vuotias lapsi 631,25 euroa/kk vuotias nuori 631,25 euroa/kk 3) Kulukorvaus sisältää harrastusten lukukausimaksut. Perhe hoi ta jan vapaat korvataan yhden kuukauden yli mää räi sellä kulukorvauksella/vuosi. 4 ) Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on al kaen 2916,43 euroa. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy perhehoidon palkkiot ja korvaukset palvelupäällikön esityksen mukaisesti alkaen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

11 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta OMAISHOIDONTUKI V /301/2014 SOSTERV 97 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Omaishoidontuki Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkioa ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidontuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, mikä tarkoittaa sitä, että yksilöllä on oikeus palveluun kunnan varaamien määrärahojen rajoissa. Palvelua voidaan tällöin kohdentaa esimerkiksi niitä kaikkein eniten tarvitseville. Omaishoidon tuen hoitopalkkio Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja alimmasta hoitopalkkiosta säädetään omaishoidon tuesta annetun lain (937/2005) 5 :ssä. Hoitopalkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 :ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2015 vahvistettu palkkakerroin on 1,363 ja merkitsee hoitopalkkioihin n. 0,96 % korotusta vuoteen 2014 verrattuna ja se tehdään myös omaishoidon tukena järjestettävän sijaishoidon palkkioihin. Hoitopalkkion vähimmäismäärä on indeksitarkistuksen jälkeen 384,67 euroa/kk (vuonna ,00 euroa/kk) ja hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 769,33 euroa/kk (vuonna ,99 euroa/kk). Hoitopalkkion määrän indeksitarkistus tehdään myös sellaisiin hoitopalkkioihin, jotka on sovittu palkkion vähimmäismäärää suuremmiksi tai pienimmäksi ja jotka perustuvat ennen korotusajankohtaa voimassa olleeseen omaishoitosopimukseen. Omaishoitajan vapaa Omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikainen sijaishoito on voitu alkaen järjestää omaishoidon tuesta annetun lain 4 a :n perusteella toimeksiantosopimuksella, jonka kunta tekee sijaishoitajan kanssa.

12 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Omaishoitajan vapaan sijaistamisesta viranhaltija tekee järjestämispäätöksen. Kunta päättää sijaishoidon hoitopalkkioiden suuruuden. Mikäli omaishoito järjestetään sijaishoidon avulla, sijaishoitajalle maksetaan sijaishoitopalkkio asiakasryhmän mukaisesti. Lisäksi sijaishoitajalle maksetaan kulukorvausta (11,65 euroa/vuorokausi), kun hoito tapahtuu sijaishoitajan kotona. Vapaapäivän sijaishoitopalkkio on päiväkohtainen. Vapaan aikaiset asiakasmaksut Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992,6b ) säädetyn maksun (vuonna ,30 euro/vrk). Niin myös sijaishoidosta, joka korvaa omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, kunta voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992,6b ) säädetyn maksun (vuonna ,30 euroa/vrk). Palvelupäällikön esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omaishoidontuen ja sijaishoidon hoitopalkkiot, kulukorvauksen ja asiakasmaksun alkaen seuraavasti: Omaishoidon tuen hoitopalkkiot: Asiakasryhmä 1 384,67 euroa/kk Asiakasryhmä 2 684,95 euroa/kk Asiakasryhmä ,34 euroa/kk Sijaishoidon hoitopalkkiot: Asiakasryhmä 1 Asiakasryhmä 2 Asiakasryhmä 3 56,48 euroa/vrk 66,75 euroa/vrk 77,03 euroa/vrk Sijaishoidon kulukorvaus 11,65 euroa/vrk, kun hoito tapahtuu sijaishoitajan kotona. Omaishoitajan lakisääteisen ja harkinnanvaraisen vapaan aikaisesta hoidosta peritään asiakasmaksua 11,30 euroa/vrk. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen.

13 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

14 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ASIAKASMAKSUT / KEHITYSVAMMAHUOLTO V /004/2014 SOSTERV 98 Valmistelu: Palvelupäällikkö Tarja Kinnunen, p Tyrnävän kunta järjestää kehitysvammaisille henkilöille palveluja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lainsäädännön mukaan (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977). Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaan erityishuollon tarkoituksena on edistää kehitysvammaisen henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. Erityishuoltoon kuuluvia palveluita ovat kehitysvammaisuuden johdosta tarvittavat palvelut ja tukitoimet, esimerkiksi asumisen järjestäminen sekä yksilöllinen hoito ja muu huolenpito. Erityishuollosta voidaan periä maksuja siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 43 :ssä säädetään. Asiakasmaksulain 4 :n 2 momentin mukaan kehitysvammaisten erityshuollosta annetussa laissa tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 :ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaalle maksuttomia. Kehitysvammaisen henkilön ylläpidosta voidaan kuitenkin periä maksu lukuunottamatta alle 16-vuotiaan osittaista ylläpitoa, joka on asiakkaalle maksutonta. Maksun kannalta ei ole merkitystä sillä, onko palvelu ja tukitoimi mainittu kehitysvammaista henkilöä koskevassa erityishuolto-ohjelmassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on antanut ohjeen 1/2012 koskien sitä, mitä maksuja saa sisällyttää kehitysvammaisten erityishuollosta perittäviin asiakasmaksuihin. Sen mukaan lain tarkoittamaa ylläpitoa ovat sellaiset palvelut ja tukitoimet, joita järjestetään riippumatta henkilön vaikeavammaisuudesta tai hänen erityishuollon tarpeestaan. Kehitysvammalaissa ja asiakasmaksulaissa tarkoitettua ylläpitoa ei ole tarkemmin määritelty. Kehitysvammalakia säädettäessä todettiin mm., että normaalisuusperiaatteen toteuttaminen edellyttää maksun perimistä ylläpidosta. Maksua voidaan periä esimerkiksi tavanomaisista asumis-, ravinto- ja muista vastaavista menoista aiheutuneista kus-

15 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tannuksista. Asiakkaalta perittävät ylläpitomaksut ovat tällä hetkellä seuraavat: 1) Kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus, ylläpitomaksun suuruus on 20 euroa/kk. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. 2) Tilapäisen asumispalvelun (alle kolme kuukautta) ylläpito maksu on 22 euroa/vrk (sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta (vähintään viisi päivää) ei peritä ylläpitomaksua. Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumis- palvelusta peritään 11,30 euroa/vrk. 3) Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 euroa/vrk, mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. 4) Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta peritään ylläpitomaksuna 11,30 euroa/vrk käyttöpäivien mukaisesti. Palvelupäällikön esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa seuraavat kehitysvammaisilta perittävät asiakasmaksut alkaen: 1) Ylläpitomaksu 20 euroa/kk, kun asumisyksikön asukkaalla on vuokrasopimus. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. Ylläpitomaksun periminen ei koske tukiasunnossa asuvia. 2) Ylläpitomaksu 22 euroa/vrk tilapäisessä asumispalvelussa (alle kolme kuukautta; sisältää ateriat, liinavaatteet yms.). Maksu peritään asiakkaalta toteutuneiden päivien mukaan. Ennalta ilmoitetusta poissaolosta ei peritä ylläpitomaksua (vähintään viisi päivää). Alle 16-vuotiailta tilapäisestä asumispalvelusta peritään 13,20 euroa/vrk. 3) Perhehoidossa olevilta asiakkailta peritään 11,30 euroa/vrk, mikäli hoito tapahtuu perhehoitajan kotona. Maksu peritään myös alle 16-vuotiailta. 4) Pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta

16 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta alle 16-vuotiaalta kehitysvammaiselta peritään ylläpitomaksuna 13,20 euroa/vrk käyttöpäivien mukaisesti. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy palvelupäällikön esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

17 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT V /004/2014 SOSTERV 99 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Valtioneuvosto on antanut 23. lokakuuta asetuksen 842/2014 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen muuttamisesta. Asetus korottaa eräiden tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriä 9,4 prosenttia. Terveydenhuollon maksukattoon kuulumattomia maksuja ei koroteta lukuun ottamatta lausunto- ja sakkomaksuja. Asetusmuutoksen taustalla on hallituksen päätös julkisen talouden suunnitelmasta vuosille Sen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuutta alennetaan 40 miljoonalla eurolla vuoden 2015 alussa. Asiakasmaksujen enimmäismääriä korotetaan alentamista vastaavasti. Kunnat päättävät itse, perivätkö ne asiakasmaksuja enimmäismäärän. Asiakasmaksulain (734/1992) mukaisten maksujen enimmäismäärät muuttuvat sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteen 228/2014 perusteella alkaen seuraavasti: Palvelu Nykyinen Uusi maksu maksu alkaen Tk-lääkärin vastaanotto - Vuosimaksu 29,30 32,10 - Käyntimaksu 14,70 16,10 - Päivystysmaksu 20,20 22,10 Sairaalan poliklinikkamaksu 29,30 32,10 Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty aika, ns. sakkomaksu 36,20 39,60 Lääkärin ja hammaslääkärin todistus/lausunto 36,20 39,60 Lääkärintodistus ajooikeutta varten 43,60 47,70

18 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sarjahoidon maksu (esim. fysioterapia) 8,00 8,80 Kuntoutushoidon maksu 12,10 13,20 Päiväkirurgian maksu 96,40 105,50 Laitoshoidon maksut - Hoitopäivämaksu 34,80 38,10 - Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 16,10 17,60 - Psykiatrian hoitopäivä 16,10 17,60 - Päivä- ja yöhoitomaksu 16,10 17,60 Suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta perittäviin maksuihin ei uuden asetuksen myötä tule muutoksia vuodelle 2015 ja perusmaksuina säilyy: Hoitokäynti suuhygienistillä Hoitokäynti hammaslääkärillä Hoitokäynti erikoishammaslääkärillä 8,00 euroa 10,20 euroa 14,90 euroa Perusmaksun lisäksi hampaiden hoidosta peritään erillisiä toimenpidemaksuja hoidon vaativuuden ja aikaa vievyyden mukaan ja oikomislaitteiden, proteesien ja erikoismateriaalien kustannukset. Toimenpidemaksujen perusteena käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämää Suun terveydenhuollon toimenpideluokitusta. Näihin maksuihin ei toistaiseksi ole esitetty tarkistuksia vuodelle Terveyskeskusmaksua ei peritä alle 18-vuotiailta, sotaveteraaneilta eikä Lotta-tunnuksen omaavilta henkilöiltä. Maksukatto: Maksukattoon lasketaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut, kuntoutushoidon maksut. Mukaan ei lasketa maksuja hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista eikä yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksukattoon ei lasketa tulosidonnaisia maksuja eikä maksuja, jotka on korvattu

19 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta asiakkaalle esimerkiksi toimeentulotuesta tai tapaturmavakuutuksen perusteella alkaen maksukaton euromäärä on ollut 679 euroa kalenterivuotta kohti. Terveyskeskus perii poliklinikkakäyntimaksuja erikoislääkärin suorittamista ostopalveluna hankituista palveluista. Vuonna 2015 poliklinikkakäyntimaksu peritään erikoislääkärin suorittamista sydäntutkimuksista ja tähystystutkimuksista. Tyrnävän kunnan hallintosäännön 8 mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta päättää toimialueensa maksuista valtuuston hyväksymien yleisten periaatteiden mukaisesti. Esityksen alussa mainitut kuntataloutta kiristävät seikat ja terveydenhuollon kasvavat kustannukset muodostavat perusteen maksujen korotuksille enimmäismäärien mukaisiksi. Tyrnävän kunnassa on aiempina vuosina peritty terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen käynneistä maksu asiakkaan haluamalla tavalla joko käyntikohtaisesti tai vuosimaksuna. Asiakaskohtaisesti vaihteleva toiminta vaatii kirjaamisen ja neuvonnan tarpeineen vastaanoton ilmoittautumisessa työskenteleviltä työntekijöiltä työpanosta, joka jää käyttämättä varsinaiseen hoitotyöhön. Lisäksi tämä aiheuttaa lisätyötä laskutuksessa. Terveyskeskuksella ei ole asiakasmaksuasetuksessa määrättyä velvollisuutta tarjota asiakkaille vaihtoehtoja maksun suorittamiseen. Terveyskeskuksen ylläpitäjä päättää perittäänkö palvelujen käytöstä vuosimaksu vai käyntimaksuja. Tämän vuoksi on aiheellista poistaa vuosimaksuvaihtoehto vuoden 2015 alusta lähtien ja siirtyä perimään terveyskeskuskäyntimaksut ainoastaan käyntikohtaisesti. Tällöin kertakäyntimaksu on 16,10 euroa. Tämä maksu voidaan periä yhdessä terveyskeskuksessa korkeintaan kolme kertaa kalenterivuodessa. Johtava terveyskeskuslääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunnalle esitetään yllä kirjattujen asiakasmaksujen vahvistamista vuodelle 2015 ja avoterveydenhuollon lääkäripalveluista perittävän maksun vuosimaksuvaihtoehdon poistamista. Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan terveyskeskuslääkärin esityksen.

20 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

21 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TERVEYSKESKUKSEN VIERASKUNTA- JA VAKUUTUSYHTIÖLASKUTUKSEN HINNAT V SOSTERV 100 Valmistelu: Johtava lääkäri Vesa-Matti Matinolli, p Terveydenhuoltolain mukaan henkilö voi alkaen valita perusterveydenhuollostaan vastaavan terveyskeskuksen tai terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi haluamastaan kunnasta Suomessa (kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta). Lisäksi, jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja hoidosta vastaavan terveyskeskuksen muuttumatta. Edelleen terveydenhuoltolain 50 mukaan kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki, on annettava potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Terveydenhuoltolain 58 mukaan, jos terveydenhuollon toimintayksikössä on hoidettavana potilas, joka ei ole toimintayksikköä ylläpitävän kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ylläpitävän kunnan asukas, on sen kunnan tai kuntayhtymän, jolla on vastuu hoidon järjestämisestä, korvattava hoidosta aiheutuneet kustannukset, jollei hoitokustannusten korvaamisesta muualla toisin säädetä. Edellä mainittu korvaus saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Työtapaturma- ja liikennevakuutuslainsäädännön sairaanhoidon korvausjärjestelmän uudistuttua , laskutetaan ko. sairaanhoitoon liittyvät toiminnot vakuutusyhtiöltä. Esitetyt laskutushinnat perustuvat vuoden 2015 talousarvioon ja arvioituihin käyntimääriin.

22 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Johtava terveyskeskuslääkäri: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevat vieraskunta- ja vakuutusyhtiölaskutuksen hinnat ja hintojen laskentaperusteet vuodelle Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy johtavan lääkärin esityksen. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

23 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TIEDOKSISAATTAMINEN SOSTERV 101 Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijapäätökset: Johtava lääkäri Hankinnat / Sopimus takaisinsoittojärjestelmä TeleQ:n käytöstä Tyrnävän terveyskeskuksen vastaanotolla ja suun terveydenhuollossa / Seulontatutkimukset / kohdun kaulaosan syövän seulonta v Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei niiden ottokelpoisia päätöksiä oteta kuntalain 51 :n perusteella lautakunnan käsiteltäväksi. Sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin.

24 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ Sosiaali- ja terveyslautakunta ILMOITUSASIAT SOSTERV 102 Sosiaali- ja terveysjohtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tietoon saatetaan seuraavat asiat: - Kuntainfo 5/2014; toimeentulotuki lukien - Kuntainfo 6/2014; elatusavun korotus Kelan tiedote ; tietoa asumistuen muutoksesta - Valviran ilmoitus; Valmius Hyvinvointiin Group Oy, toimintakunnat muutos koko Suomen alueelle - Valviran ilmoitus; Invalidiliiton kuntoutus Oy, toimintakunnan muutos, Oulun alueelle Merkittiin tiedoksi.

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen

Omaishoidon tuki omaishoidontuki on osa kunnan järjestämää sosiaalipalvelua. Kyseessä on määrärahasidonnainen 1 (9) TARKISTUSLISTA PALVELUOHJAUS / KUNTOUTUSOHJAUS alle 16-vuotiaita vammaisia ja pitkäaikaissairaita lapsia ja heidän perheitään koskevista etuuksista ja palveluista v. 2008 Äänekoski (vammaispalvelutiimin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013

Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 Hallitus 360 20.09.2013 Kainuun kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:n vaatimus 28.2.2013 H 360 (Valmistelijat: vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen ja pal ve lu suun nit te li ja Seija Sa lomaa) Kainuun

Lisätiedot

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e

O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e Oikeusministeriö asetti 1 päivänä maaliskuuta 2000 työryhmän, jonka tehtävänä oli Eduskunnan 19 päivänä lokakuuta 1999 antamaan lausumaan liittyen selvittää, miten

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa

Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012 2014 Yleinen osa VALVONTAOHJELMIA 2:2012 Dnro 8247/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET

TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET TAMPEREEN TOIMEENTULOTUKIOHJEET Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut 1 JOHDANTO... 2 2 TOIMEENTULOTUEN HAKEMINEN JA HAKEMUSTEN KÄSITTELY... 2 2.1 Oikeus toimeentulotukeen... 2 2.2 Toimeentulotuen myöntää

Lisätiedot

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula

Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen. Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula Kuntien yhteinen toimeentulotuen myöntämisohje Voimassa 1.1.2015 alkaen Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mustijoen perusturva, Nurmijärvi ja Tuusula 2 Esipuhe Perustuslain 19 mukaan jokaisella, joka ei kykene

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.5.2013 lukien Perusturvalautakunta 16.4.2013 36 1 Sisältö 1 TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET... 2 1.2 Menettely toimeentulotukiasioissa... 2 1.3 Toimeentulotuen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET SASTAMALAN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhteistoiminta-alueen sosiaali-ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 149 1 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SÄÄNNÖKSET... 3

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot