KLNTAINFO. _.*rrr-u. fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLNTAINFO. _.*rrr-u. fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f"

Transkriptio

1 I SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO KLNTAINFO Helsinki fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f Q. v an : l qrr-lo L-ur'/e /f. rf,. A o t t 8al20l1 Kuntien sosiaalihuollosta ja kansanterveystydsfii vastaaville toimielimille, terveyskeskuksille, sairaanhoitooiireille sekii eritvishuoltopiireille Sosiaali- ja terveydenh uollon asiakasmaksujen i ndeksitarkistukset voimaan lukien ja piiiviihoitomaksujen indeksitarkistu kset lu kien Korjaus Kuntainfoon 8/2011 Kuntainfon liitetaulukon kotona annettavista palveluista perittiivien maksujen tulorajoja koskevassa osassa oli virhe. Taulukon yhden henkiliin kotitalouden uudeksi tulorajaksi oli merkitty 582 euroa, kun oikea uusi tuloraja on 528 euroa. Liitetaulukko on uusittu tiihiin kuntainfon versioon 8al20ll. Kuntainfo toimitetaan ohessa uudelleen vastaanottajille muilta osin muuttamattomana. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliii ja eraitii tulorajoja on tarkistettu 17. manaskuuta 2011 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeri6n ilmoituksella (valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, ll47 /2011, sekii sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus erdistii indeksillii tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistii, I 148/201 l). Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012, paitsi piiiviihoitoa koskevat tarkistukset 1. elokuuta Tarkistuksessa on asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa sliiidetyllii tavalla kiiytetty neljiiii eri tarkistusperustetta. Indeksien muutokset kiiyviit ilmi seuraavasta taulukosta. Tarkistusperuste 20l l Muutos % sosiaali- ia tervevstoimen hintaindeksi 4.09 ansiotasoindeksi (2000=100) 6,67 tvdeliikeindeksi 16) KEL-indeksi 0.40 _.*rrr-u Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, OOO23 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 I SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO 2(3) Taulukko nykyisist?i ja uusista maksuista, valtioneuvoston asetus ll47l20ll ja sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus I 148/201 I ovat liitteenii. LisSitietoja Hallitusneuvos Pekka J2irvinen, puh Lakimies Mari Laur6n. puh ffi f_._.e

3 a SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO 3(3) JAKELU: Kunnat Terveyskeskukset Sairaanhoitopiirit Erityishuoltopiirit Aluehallintovirastot Hallinto-oikeudet Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Kansaneldkelaitos Eduskururan apulaisoikeusasiamies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomen Kuntaliitto Sosiaaliavustajat (Tukholma, Geneve ja Pietari) I STM:n kurrtrinlbt Intcmetissa /tiedotteet4(untainfot I

4 ll48t2011 Sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus erlist$ indeksillli tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakflsmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelisti Annettu Helsinsissd 7 Daivana marraskuuta 20 I Sosiaali- ja terveysministerio ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetunlain( )6a$:n5momentin,6b$:n3momentin,ta$:n6jallmomentin,tc$:n 4 momentin ja 14 b $:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 piiiviinii kesiikuuta 2008 annetussa laissa (387/2008) ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b $:n I, 2, 3, 6 ja 7 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 DziivAna kesakuuta 2008 annetussa laissa (388/2008) seuraavaa: l. Kansanellikeindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a $:n I ja 4 momentissa tarkoitettu maksukatto on ldhtien 636 euroa. 2. Kansaneliikeindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b $:n I momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista oerittdvd luorokausikohtainen asiakasmaksu on l.l.2012liihtien enintiiiin 10,60 euroa. 3. Yleiselld ansiotasoindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ametun lain 7 a $:n 3 momentissa tarkoitetut Daivfioitomaksun miiiiraiimisesse keytettavait tulorajat ovat laihtien seuraavat: Perheen koko, henkil Tuloraja eu- Korkein makroa,/kuukausi suprosentti 278 I1,5 s76 9,4 87t 7, ,9 tzt 7,9 4. Yleisella ansiotasoindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen makun mii.?irdiimisessii kaytettiivan tulorajan lisays kustakin seuraavasta perheen alaikaisest6 ladsesta on lfitien 125 euroa. 5. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 5 momentissa tarkoitettu ikajarjestyksess,i nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittava paivfioitomaksu on liihtien 238 euroa kuukaudessa. 6. Sosiaal! ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 9 momentissa tarkoitettu kokopeivahoidosta perittava maksu on liihtien enintiiin 264 euroa kuukaudessa ja pienin perittava maksu 24 euroa. 7. Ty6eldkeindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c$:n I ja 2 momentissa tarkoitettu henkildkohtaisen kayftovaran miiiira on lahtien kuukausittain vihintaiiin 99 euroa. 8. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n I momentissa tarkoitettu jatkuvan ja saiinnollisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon oalvefusetelin arvo on alkaen vahi;6an 25 euroa tuntia kohti. ios kotitalouden tulot eivat ylita laissa seadirtya tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vahintain 7 euroa tuntia kohti. 9. Tyoeliikeindeksilld tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja saanndllisesti annetun kotipalvelun ia kotisairaanhoidon oalvelusetelin arvon maaiii?imisessa noudatettavat tuloraiat ovat l lahtien seuraavat:

5 2 Kotitalouden Tulorajat koko,henki165 euroa/kk I 2 5 o s I Viihennysprosentti l8 l5 IJ l'l 10. Tydelakeindeksillli tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n 3 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus on 321 euroa kustakin henkildsta kotitalouden seitsemennesta henkildsta alkaen lzihtien. Helsingissii l7 pdivana manaskuuta 201 I Perusoalveluministeri Mari a Guze nina-ric hards on Hallitusneuvos Pekka Jiirvinen

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset Palvelu Nykyinen maksu/ tulorajat Uusi maksu/tulorajat , paivahoito alkaen Kotona annettavat oalvelut euroa eur0a Tuloraial: t henkilo henkiloa henkiba henkilod henkilo henkilrid I0zl Korotus/lisdhenkilo 316 JZI Kotisairaanhoito - laakaritaihammaslaakari 13,70 13,80 - muu henkilo 8,70 8,70 Tklaakedn vastaanotto - vuosimaksu 27,40 27,50 - kdvntimaksu 13,70 13,80 - Daiwstvsmaksu 18,80 18,90 Fysioterapia 7, Sairaalan ooliklinikkamaksu 27, Paivakiruroian maksu 89,90 90,30 Suun ia hamdaiden tutkimus ia hoito Derusmaksu,suuhyqienisti 7,50 7,50 - Derusmaksu,hammasladkari 9,60 9,60 a10n 14,00 - oerusmaksu. erikoishammaslddkdri Kuvantamistutkimukset - nammaskuva 6,20 6,20 - oanoraamarontqen 13,70 13,80 Ehkaiseva hoito: Sc-ryhman suun terveyden edistamisen toimenditeet 6,20 6,20 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesla ja sairauksien hoidosta toimenpiteeta vaativuusluokan mukaan ,20 6,20 13,70 '13, ,40 27,50 40,00 40,20 56,20 56,40

7 Proteettiset toimenpiteet proteesin Dohiaus 40,00 40,20 Droteesin koriaus 27,40 27,50 akryyliosa- ia kokoproteesi 133,70 134,20 kruunut ia sillal hamoaalta '133,70 13/,20 - rankaproteesi 162,40 163,00 Sariassa annettava hoito 7, Lyhytaikainen laitoshoito - psykiahianhoitopdivdmaksu 15,00 15,10 hoitopaivamaksu 32,50 32,60 - hoitopaivamaksu maksukalonylittymisen jdlkeen 15,00 15,10 Paivd- ia ydhoidon maksu ,10 Kuntoutushoidon maksu 11, Lastensuoielun maksut 1337, ,50 Ldikdrintodistus 33,80?2 0n Laekarinloqidus ajo-oikeutta varten ,90 Kdyttdmdttd ja peruuttamatta jatety$a patvelusta oerittivi maksu 33, Vahimmaiskeyflovara pitkaaikaisessa laitoshoidossa 97,00 99,00 Maksukatto 633,00 636,00 Paivamakgu omaishoitajan vapran aiatta 10,60 10,60 Lasten paivahoidon maksut Tulorajat perheen koon mukaan: 1-2 henkilcid henkilo henkiloa henkilde henkiba Tulorajan korotus/lis6lapsi Enimmdismaksu 2U 264 Toisen lapsen enimmaismaksu ZZJ 238 Pienin periftdvd maksu 23 Kotipalvelun ia kgtisairaanhoidon palveluseteli Tuloraiat kotitalouden koon mukaan: t henkilo henkilcld henkilod I henkiltid henkiloe henkikid Tuioraian korotus/lisdhenkilo Palvelusetelin arvo vdhintddn Palvelusetelin alin arvo 7 7

8 tt47ditl Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmoksuista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissd l7 paivana marraskuuta 201 _ Valtioneuvoston piiatoksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeridn esittelvstil ' muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen Ol2ll9g2) 3 $:n2,3 ja5 momentti, T g:n'.,2 ja4 momentti, S $:n I momentti, S a $:n I momintti, g g:n I j12.momentti, ll g:n I momentti, 12 g:n I momentti, 13 $:n I momeniti, 14 g:n I momeirrti,20 ja23 $, 25 g:n I momentri, 26 a g:n 3 momentti ja33 g, -sellaisinakuinne.ovat,3g:n2,3ja5momentti,7$:nl,2ja+momentti,8g:nlmomentti, 8 a $:n l lnqme-ntti,9 $:n l ja 2 momentti, ll g:n I momentti, 12 g:n I momentti, 13 g:n I qg,qgltti 14 $:n I momentti, 23 S,25 g:n I momentti ja 26 a g:n 3 momentti asetukseisa 958/2009,20 $ osaksi asetuksessa 958/2009ja 33 g asetukiessa , seuraavasti: 3$ Kotona annettava pa lve lu Kuukausimaksu saa olla enintiidn maksuprosentin osoittama maara tulorajan ylifiavista kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulora- Jat ovat seuraavat: Henkil6- Tuloraja eu- Maksumii?irii roa/kuukausi prosentti 't 528 l ll Kun henkilditd on enemman kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosentria alennetaan I prosennivklikolla kjstakin seuraavasta henkilitsta- _ Tilapeisesta kotipalvelusta voidaan peria kunnan pa.aname kohtuullinen maksu. TilapeisestA kotisairaanhoidosta voidaan peria enintaan 13,80 euroa lzttikiirin tai hamhas- laiikiirin suorittamasta kotikiiynnistd ja enintil.iin 8,70 euroa muun henkildn suorittamasta kotikeynnista. TilapAisestA kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan peri5 erikseen maksua sellaiselta henkiloltzl ioka saa I momentissa tarkoitettua iatkuvaa -kotisairaanhoitoa. 7$ Tem eys kes kuks e n avoho i don m aksut Terveyskeskuksen avosairaanhoidon liiiikiiripalveluista voidaan periii tervevskeskuksen yitapiulan piiiitdksen mukainen haksu, joka voi olla: l) enintiiiin 27,50 euron vuosimaksu, ioka on voimassa kalenterivuoden siind terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos p.4lvelun kdyfiaja ei suorita vuosimaksua" peritadn henelta 13,80 euron kayntimaftsu kayntikertojen lukum&iriista riippumatra: tai 2) enintiian 13,80 euron kdyntimaksu; maksun saa kuitenkin peria ainoastaan kolmelta ensimmaiselta kaynnilta samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Terveyskeskuksen paivystyksessa voidaan lsvuona taynaneiltii periii arkisin kello

9 z seka lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhepaivina I momentissa salldetyn maksun sijasta enintaan 18,90 euroa kaynnilta. Paivystyskiiynnistd periftya maksua ei oteta huomioon laskettaessa I momentin 2 kohdassa tarkoitettuj a kdynteja. Terveyskeskuksessa annetusta yksiliikohtaisesta rysioterapiasta voidaan periii enint6an 7,50 euroa hoitokerralta. 8$ S air aa I an p o I i k I ini kkam a ks u Erikoissairaanhoitolaissa ('1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksik<in ja terveyskeskuksen erikoislddklirijohtoisen sairaalan ooliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periai enintaiin 27,50 euroa kbynniltii. Sama maksu voidaan peria kaikilta l8 vuotta tayttaneilta terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa jairjestamein piiivystyksen yhteydessa arkisin kello sekii lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhapaivina. 8a$ Pdivdkirurgia Paivakirurgisesta toimenpiteesta, joka tehddiin leikkaussalissa ja joka edellyttiid yleisanestesia4 laajaa puudutusta tai suonensisdisesti annettavaa laekitysta" voidaan peri6 8 $:ssii siiiidetyn maksun suasta enintiiiin 90,30 euroa. e$ Sun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan peria perusmaksuna enintii?ln 7,50 euroa kdynniltii, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammasliiiikiirin antamasta hoidosta voidaan perusmaksuna perid enint&ln 9,60 euroa ja erikoishammasladkiirin antamasta hoidosta enintii?in I 4,00 euroa kiiynnilt6. EdellZi I momentissa sdddetyn perusmaksun lisiiksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituks n mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteista Deria enintiiiin seuraavat maksut: I ) kirvantamistutkimukset: a) hammaskuva 6,20 euroa; b) leukojen ja koko hampaiston panolaamard'ntgenkuvaus 13,80 euroa; 2) ehkaiseva.ih hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen Sc-ryhman suun terveyden edistaimisen toimenpiteet 6,20 euroa kayntikenalta; 3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, Iukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitzi seuraavasti : a) 6,20 euroa vaativuusluokkaan 0-2 kuuluvasta toimenpitee$a; b) 13,80 euroa vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvasta toimenpiteestii; c\ euroa vaativuusluokkaan 5-7 kuuluvasta toimenpiteesta; d) 40,20 euroa vaativuusluokkaan 8-10 kuuluvasta toimenpiteesta; e) euroa vaativuusluokkaan l1 tai sita suurempaan vaatimusluokkaan kuuluvasta toimenpiteesta; 4) proteettiset toimenpiteet: a) proteesin pohjaus 40,20 euroa, b) proteesin korjaus 27,50 euroa: c) akryyliosa- ja kokoproteesi 134,20 euroa; d) kruunut ja sillat 134,20 euroa hampaalta; e) rankaprotees i 163,00 euroa. il$ S arj as s a annett av a hoit o Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, l66kinniillisesta kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja aihihairio-, sade- ja sytostaattihoidosta sekd muusta vastaavasta hoidosta voidaan oeriii enintiiiin 7.50 euroa hoitokenalta. M'aksu

10 saadaan periii enintiiiin 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 12$ Ly hytai kaine n I ai tos ho i to Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalia voidaan peria hoidosta ja yllzipidosta psykiatrian toimintaykikd'ssd enintii?in I 5, I 0 euroa hoitopiiiviilta ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintiidn 32,60 euroa hoitopdivalu. Maksuja ei saa kuilenkaan peria terveyskeskuksessa eikii sairaalassa tai sen toimintayksikossii alle l8-vuotiaalta siltit osin kuin hoitop6iviii on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemdn. Maksuja ei saa mydsk5iln peria mielenterveyslain (lll6/1990) 9 g:n perusteella jarjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun oerusteella maiirata mainitun lain 8 $:ssa (arkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. 13 $ Paivti- ja ydhoidon maksu Jos hoidollisista syistii on tarkoitukenmukaista, ettit henkild on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintaykikdsse taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikdssii hoidettavana vain joko p6ivdll?i (pciivahoito) tai y'llii (yi)hoito), voidaan hanelta peria l2 S:ssii sii?idetvn maksun siiasta enintden euroa vuorokaudessa- ' 14 $ Kunt o ut us h o i don m a ks u t Vammaiselle henki16lle ldiikinniillisestii kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 g:n 2 momenrin 6 kohdassa tarkoitetusta laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehirysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan peri6 enintaih I 1,30 euroa hoitopdiviil $ Lastensuojelun maksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ( ) 7 g;n I momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai j?ilkihuoltona jzirjestetysre perhehoidosra tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittave ma[su jaetaan heidiin keskensa maksukyvyn mukaan. Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 $:n 2 ja 3 momentin perusteella perittava maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jelkihuoltona j iirj estetysta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintiiiin I 342,50 euroa kuukaudessa. PerittAva maksu ei saa kuitenkaan ylittii?i palvelun tuoftamisesta aiheutuvia kustannuksia. 23$ Mah u kitikir in tod i s tuks e s ru L{iikdrin ja hammaslaiik?irin todistuksesta ja lausunnosta voidaan peri6 todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintdiin 33,90 euroa. Tieliikennelaissa ( l) siitdetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai stiilyniimiseksi tarvittavasla liiiikiirintodistuksesta voidaan kuitenkin peria enintaan 40,90 euroa. Maksua ei saa periii kansanterveystytissa hoitoon liittyviistii todistuksesta tai lausunnosl2 eika koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessa kerafty'ihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta ( nuori son terreystodis I us). 25$ Kdyl I amdt ld j a pe r uut I amat I a j dtetys t(j palve - tusta perilldyd maku. Keyftaimana ja peruuttamarta jdterysra. asial(kaan varaamasla terveyskeskuksen laiikarin. suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon iai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaiasta voidaan periii l5 vuotta tayltiineelta eni;tadn

11 4 33,90 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periii silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jattimiseen on hyvaksyttava syy. 26a$ Maksukatto Maksukaton ylittymisen jiilkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa peria enintdiin 15,10 euroa hoitopaivalta. JJ O Henkila;kohtaiseen kdyft ddn j Ateft.ivd kdyttdvara Jos kunta perii henkildlle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 6:n perusteella- on hanelle jatettave keyttovaroiksi viihintiliin l5 prosenttia nenotuloista, kuitenkin vahintiien 99 euroa kuukaudessa. TiimA asetus tulee voimaan I Daiviina tammlkuun zu tz. Helsingiss?i l7 paiviina manaskuuta 20l l Peruspalveluministeri Maria G uze n i na- Ri c hards on Hallitusneuvos Pekka Jiirvinen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992)

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) 14.1.2016/ch SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT LUKIEN (AMA = Asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2015, 114 MUUT ASIAKASMAKSUT / Koti- ja laitoshoito LYHYTAIKAINEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri Johanna Huovinen 17.11.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 6 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksuttomuuden

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Terveydenhuollon asiakasmaksut Hallitus 254 16.12.2015 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2016 H 254 (Valmistelija: terveysjohtaja Mikko Timonen ja vastuualuepäällikkö Arja Horto) Valtioneuvosto on 19.11.2015 muuttanut sosiaali- ja

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Hinta 1.1.2014. Palvelu

Hinta 1.1.2014. Palvelu 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Terveyspalvelut Maksu Vanha hinta Hinta 1.1.2014 Palvelu Terveyskeskuksen kertakäynti 13,80 14,70 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien

PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO. ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien PERUS 10.12.2013 111 liite 1 LAPINLAHDEN KUNTA / TERVEYSOSASTO ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 lukien Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja,

Lisätiedot

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Kaupunginhallitus 421 19.12.2016 1077/02.05.00/2012 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella

Lisätiedot

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm

Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista Anu Nemlander Mari Sjöholm Liiteaineisto Kuntaliiton tiedotteeseen 28.6.2016 Kysely kunnille asiakasmaksujen korotuksista 1.1.2016 Anu Nemlander Mari Sjöholm Asiakasmaksuihin korotuksia 1.1.2016 lukien Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu

8. Vammaispalvelulain/kehitysvammalain mukainen asumispalvelu LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 7 ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 LUKIEN Sisällys 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI 2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄ... 1 3. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT... 1 3.1. Säännöllinen kotona annettava palvelu...

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SULKAVALLA 1.1.2017 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa

Lisätiedot

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016

PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 PERUSTURVAN MAKSUT JA PALKKIOT INKOON KUNNASSA ALKAEN 1.3.2016 TERVEYSPALVELUT Maksuja määrittäessä perusteena on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (viimeksi muutettu nro 1329/2010) ja valtioneuvoston

Lisätiedot

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki

Vanhusten palvelujen asiakasmaksut esitettävät muutokset vuodelle Vanhusneuvosto Asiakasmaksulaki Vanhusten palvelujen asiakas esitettävät muutokset vuodelle 2016 Vanhusneuvosto 10.12.2015 Asiakasmaksulaki Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992, ns. asiakasmaksulaki)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Valtioneuvoston asetus. moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1166 1173 SISÄLLYS N:o Sivu 1166 Valtioneuvoston asetus moottoriajoneuvoverosta annetun asetuksen 16 :n muuttamisesta.. 3309

Lisätiedot

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen

Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 316/02.05.00/2015 37 Lastensuojelusta perittävät asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Johtava sosiaalityöntekijä Hannele Elo-Kuru 4.3.2015: Lastensuojelulain (13.4.2007/417)

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PERUSTEET JA MAKSUT 1.3.2016 Perusturvalautakunta 25.2.2016 Liite Sivu 2 / 7 Sisällys LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.3.2016 -----------------------------

Lisätiedot

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017

Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 Perusturvalautakunta 86 13.12.2016 Perusturvatoimen maksut, palkkiot ja toimintaohjeet vuonna 2017 PERLJ Lohjan kaupungin hallintosäännön 20 :n perusteella lautakunta päättää toi mi alan sa maksuista ja

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen

Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen Sivistyslautakunta 64 21.10.2015 Inarin kunnan päivähoitomaksujen perimättä jättämisen perusteet 1.1.2016 alkaen 524/12.07.00/2013 SIVLK 64 Päivähoidon johtaja Lasten päivähoidosta annetussa laissa (36/1973)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut 7.3.2016 alkaen Kaupunginallituksen päätös 29.2.2016, 75 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1. Kuljetuspalvelu 1.1 Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten enkilöiden

Lisätiedot

Perus 16.12.2015 91, liite nro 3 LAPINLAHDEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.

Perus 16.12.2015 91, liite nro 3 LAPINLAHDEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1. LAPINLAHDEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Perus 16.12.2015 91, liite nro 3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista on säädetty sosiaali-

Lisätiedot

Asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksut alkaen Asiakasmaksut 1.3.2016 alkaen Kemijärven kaupunki Hyvinvointipalvelut Yhteiset hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.3.2016 26 Kemijärven kaupunki ASIAKASMAKSUT 1 Sisällys Kotihoidon asiakasmaksut

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016

KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 1 KARVIAN KUNTA Kasvatus- ja opetuslautakunta 4 / 2016 Aika 1.8.2016 klo 15.00 15.16 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Holkko Merja puheenjohtaja Haavisto Jonna varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 20. 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta 17.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 20 Esitys kaupunginhallitukselle varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksesta Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.3.2015 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 1/2016 1 Kokousaika 20.01.2016 kello 18.00 19.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14

Espoon kaupunki Pöytäkirja 14 10.02.2016 Sivu 1 / 1 5324/2015 02.05.00 14 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus Valmistelijat / lisätiedot: Arja Puronen, puh. 046 877 3807 Greta Hämäläinen, puh. 043 826 8011 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3.

Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3. Oulun kaupunki KOOSTE HYVINVOINTIPALVELUJEN ASIAKKAILTA PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA, PALVELUSETELEISTÄ JA TÄYSKUSTANNUSKORVAUKSISTA 1.3.2016 ALKAEN stmantykentta 07.03.2016 2 1 AVOPALVELUJEN MAKSUT... 5 1.1.

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2010 1 274 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-1366 Esityslistan asia TJA/20 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 3 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko, heti tuotantolautakunnan kokouksen jälkeen Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1 (6) Sisältö 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut... 3 2 Kuljetuspalvelu... 3 3 Asuminen... 4 3.1 Pysyvä asuminen... 4 3.2 Vaikeavammaisen tilapäinen asuminen (esim. asumisharjoittelu

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN SOTE KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto 10.3.2016 3 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN Erilliskorotus 14 %huomioitu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT...3 2 AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT...3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT ALKAEN Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.12.2016 72 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut

Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut Perusturvalautakunta 115 19.12.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen maksut 364/13.139/2013 Perusturvalautakunta 115 Kustannusten nousun vuoksi tarkistetaan sosiaali- ja terveys palvelujen mak su ja. Päätösehdotus:

Lisätiedot

... LIITE 103 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

... LIITE 103 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT ALKAEN ... LIITE 103 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT... 4 2. AVOPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 4 2.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU

Lisätiedot

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN

2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN PERUSTEENA OLEVAT TULOT JA NIIDEN SELVITTÄMINEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN PADASJOEN KUNNASSA 01.08.2014 ALKAEN 1. SÄÄDÖKSET 2. PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.1 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3. PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI 2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUSÄÄNTÖ TORNION KAUPUNKI Sisällysluettelo 1. SOVELTAMISALA... 1 2. MÄÄRITELMÄ... 1 3. KOTONA ANNETTAVAT PALVELUT... 1 3.1. Säännöllinen kotona annettava palvelu...

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

NOKIAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT NOKIAN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Nokian kaupungin hallintosäännön 8 5 kohdan

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1308 1316 SISÄLLYS N:o Sivu 1308 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta... 3487 1309

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Huomioita. Kolme ensimmäistä käyntiä / vuosi, ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamatunnuksen omaavat

Huomioita. Kolme ensimmäistä käyntiä / vuosi, ei peritä alle 18-vuotiailta, rintamatunnuksen omaavat TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Asiakasmaksu 1.2.2017 Huomioita Vuotuinen maksukatto 691 euroa Lääkärin vastaanottokäynti 16,40 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Sivltk. 7.3.2017 17, Liite 5 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelumaksulaki astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään mm. varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta lukien Kasvatus- ja opetuslautakunta 34 16.05.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisen maksun määrääminen ja periminen lapsen varhaiskasvatuksesta 1.8.2016 lukien 1400/00.04.00/2015 KOLA 34 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat

VAIKUTUK- SET Asiakas ja kaupunkilainen. MUUTOSESITYS alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat Asia: Sosiaali- ja terveyspalvelujen eräisiin asiakasmaksuihin esitettävät muutokset Asiasta päättävä taho ja lopullinen päätöksentekijä: Sosiaali- ja terveyslautakunta / kaupunginhallitus Valmistelijat:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sotilasvammalain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sotilasvammalakia siten, että kuntien sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain mukaan sotainvalideille

Lisätiedot

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu 51,40 Peritään 15 vuotta täyttäneiltä

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä lääkärinajasta perittävä maksu 51,40 Peritään 15 vuotta täyttäneiltä PORIN PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT Kaupunginhallitus 16.5.2016 267 Hinta 1.6.2016 AVOTERVEYDENHUOLTO Avosairaanhoidon lääkärimaksu (terveyskeskusmaksu) 20,90 Maksut peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN

Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN Kaarinan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN 1 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa tarkoitetusta päiväkoti- ja perhepäivähoitona

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti.

Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan sen perusteella antamien ohjeiden mukaisesti. Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.6.2016 VARHAISKASVATUKSESTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.8.2016-31.7.2017 Maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan

Lisätiedot

Helsinki /2016

Helsinki /2016 TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 28.9.2016 5/2016 Kuntien, sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien johtajille, sosiaali- ja terveyslautakunnille tai vastaavia tehtäviä hoitaville toimielimille,

Lisätiedot

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet alkaen 1 LOIMAAN KAUPUNKI / VANHUSTENHUOLLON PALVELUMAKSUT 1. LAITOSHOIDON MAKSUT Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet 01.08.2008 alkaen Hoitomaksut määritellään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kuukausimaksu, Palveluseteli Ylittävältä osalta Liite Peruspalvelulautakunta 11.12.2014 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 1. Säännöllinen kotihoito Henkilömäärä

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT alkaen

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT alkaen PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 alkaen SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviin maksuihin

Lisätiedot

Perusturva. Asiakasmaksut 2012

Perusturva. Asiakasmaksut 2012 Perusturva Asiakasmaksut 2012 Sisällysluettelo Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2012 alkaen... 3 Avoterveydenhuolto... 3 Suun terveydenhuolto... 5 Laitoshoito (erikoissairaanhoito, terveyskeskussairaala

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT Oripään kunta, Sosiaalilautakunta Koulutie 2 32500 Oripää puh. 02 7625 300 VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT voimaan 1.8.2014 alkaen Lasten päivähoitomaksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA

DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA DELEGOINTISÄÄNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO TYRNÄVÄN KUNTA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA, 26.4.2016 Sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaisuvalta (Hallintosääntö 3, 7, 8) Sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

Asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksut alkaen Asiakasmaksut 1.3.2016 alkaen Kemijärven kaupunki Hyvinvointipalvelut Yhteiset hyvinvointipalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.2.2016 x Kemijärven kaupunki ASIAKASMAKSUT 1 Sisällys Asumispalvelut

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 204. Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2002 N:o 204 208 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002. +DOOLWXNVHQ HVLW\V(GXVNXQQDOOH ODLNVL VRVLDDOL MD WHU YH\GHQKXROORQ DVLDNDVPDNVXLVWD DQQHWXQ ODLQ D Q PXXWWDPLVHVWD Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua

Lisätiedot

Varhaiskasvatus 1(5)

Varhaiskasvatus 1(5) Varhaiskasvatus 1(5) LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.8.2016 31.7.2017 PERUSTEET Päivähoitomaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkistettu sosiaaliala-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Hallitussihteeri Johanna Huovinen 27.4.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN ASETUS LÄÄKÄRI- JA HAMMASLÄÄKÄRI- KOULUTUKSEN KORVAUKSEN PERUSTEISTA VUONNA 2016

Lisätiedot

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT

HE 53/2000 vp YLEISPERUSTELUT HE 53/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lasten kotihoidon ja

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa

Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa 1 Rajoitustoimenpiteistä päättäminen kehitysvammaisten erityishuollossa Taulukossa kuvattuja rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa säädettyjen edellytysten

Lisätiedot