KLNTAINFO. _.*rrr-u. fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KLNTAINFO. _.*rrr-u. fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f"

Transkriptio

1 I SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO KLNTAINFO Helsinki fir,r,n'r ta'-,' /+,rvv.c.f Q. v an : l qrr-lo L-ur'/e /f. rf,. A o t t 8al20l1 Kuntien sosiaalihuollosta ja kansanterveystydsfii vastaaville toimielimille, terveyskeskuksille, sairaanhoitooiireille sekii eritvishuoltopiireille Sosiaali- ja terveydenh uollon asiakasmaksujen i ndeksitarkistukset voimaan lukien ja piiiviihoitomaksujen indeksitarkistu kset lu kien Korjaus Kuntainfoon 8/2011 Kuntainfon liitetaulukon kotona annettavista palveluista perittiivien maksujen tulorajoja koskevassa osassa oli virhe. Taulukon yhden henkiliin kotitalouden uudeksi tulorajaksi oli merkitty 582 euroa, kun oikea uusi tuloraja on 528 euroa. Liitetaulukko on uusittu tiihiin kuntainfon versioon 8al20ll. Kuntainfo toimitetaan ohessa uudelleen vastaanottajille muilta osin muuttamattomana. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, kotihoidon palveluseteliii ja eraitii tulorajoja on tarkistettu 17. manaskuuta 2011 annetulla valtioneuvoston asetuksella ja sosiaali- ja terveysministeri6n ilmoituksella (valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta, ll47 /2011, sekii sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus erdistii indeksillii tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistii, I 148/201 l). Muutokset tulevat voimaan 1. tammikuuta 2012, paitsi piiiviihoitoa koskevat tarkistukset 1. elokuuta Tarkistuksessa on asiakasmaksulaissa ja -asetuksessa sliiidetyllii tavalla kiiytetty neljiiii eri tarkistusperustetta. Indeksien muutokset kiiyviit ilmi seuraavasta taulukosta. Tarkistusperuste 20l l Muutos % sosiaali- ia tervevstoimen hintaindeksi 4.09 ansiotasoindeksi (2000=100) 6,67 tvdeliikeindeksi 16) KEL-indeksi 0.40 _.*rrr-u Meritullinkatu 8, Helsinki PL 33, OOO23 VALTIONEUVOSTO Puhelin (09) Telekopio (09)

2 I SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO 2(3) Taulukko nykyisist?i ja uusista maksuista, valtioneuvoston asetus ll47l20ll ja sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus I 148/201 I ovat liitteenii. LisSitietoja Hallitusneuvos Pekka J2irvinen, puh Lakimies Mari Laur6n. puh ffi f_._.e

3 a SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIO 3(3) JAKELU: Kunnat Terveyskeskukset Sairaanhoitopiirit Erityishuoltopiirit Aluehallintovirastot Hallinto-oikeudet Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry Kansaneldkelaitos Eduskururan apulaisoikeusasiamies Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomen Kuntaliitto Sosiaaliavustajat (Tukholma, Geneve ja Pietari) I STM:n kurrtrinlbt Intcmetissa /tiedotteet4(untainfot I

4 ll48t2011 Sosiaali- ja terveysministeridn ilmoitus erlist$ indeksillli tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakflsmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelisti Annettu Helsinsissd 7 Daivana marraskuuta 20 I Sosiaali- ja terveysministerio ilmoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetunlain( )6a$:n5momentin,6b$:n3momentin,ta$:n6jallmomentin,tc$:n 4 momentin ja 14 b $:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 piiiviinii kesiikuuta 2008 annetussa laissa (387/2008) ja sosiaalihuoltolain (710/1982) 29 b $:n I, 2, 3, 6 ja 7 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat 6 DziivAna kesakuuta 2008 annetussa laissa (388/2008) seuraavaa: l. Kansanellikeindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a $:n I ja 4 momentissa tarkoitettu maksukatto on ldhtien 636 euroa. 2. Kansaneliikeindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b $:n I momentissa tarkoitettu omaishoitajan vapaan aikaisista palveluista oerittdvd luorokausikohtainen asiakasmaksu on l.l.2012liihtien enintiiiin 10,60 euroa. 3. Yleiselld ansiotasoindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ametun lain 7 a $:n 3 momentissa tarkoitetut Daivfioitomaksun miiiiraiimisesse keytettavait tulorajat ovat laihtien seuraavat: Perheen koko, henkil Tuloraja eu- Korkein makroa,/kuukausi suprosentti 278 I1,5 s76 9,4 87t 7, ,9 tzt 7,9 4. Yleisella ansiotasoindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 4 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen makun mii.?irdiimisessii kaytettiivan tulorajan lisays kustakin seuraavasta perheen alaikaisest6 ladsesta on lfitien 125 euroa. 5. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 5 momentissa tarkoitettu ikajarjestyksess,i nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittava paivfioitomaksu on liihtien 238 euroa kuukaudessa. 6. Sosiaal! ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a $:n 9 momentissa tarkoitettu kokopeivahoidosta perittava maksu on liihtien enintiiin 264 euroa kuukaudessa ja pienin perittava maksu 24 euroa. 7. Ty6eldkeindeksillii tarkistettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7c$:n I ja 2 momentissa tarkoitettu henkildkohtaisen kayftovaran miiiira on lahtien kuukausittain vihintaiiin 99 euroa. 8. Sosiaali- ja terveystoimen hintaindeksilla tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n I momentissa tarkoitettu jatkuvan ja saiinnollisesti annetun kotipalvelun ja kotisairaanhoidon oalvefusetelin arvo on alkaen vahi;6an 25 euroa tuntia kohti. ios kotitalouden tulot eivat ylita laissa seadirtya tulorajaa. Alin palvelusetelin arvo on kuitenkin vahintain 7 euroa tuntia kohti. 9. Tyoeliikeindeksilld tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n 2 momentissa tarkoitetut jatkuvan ja saanndllisesti annetun kotipalvelun ia kotisairaanhoidon oalvelusetelin arvon maaiii?imisessa noudatettavat tuloraiat ovat l lahtien seuraavat:

5 2 Kotitalouden Tulorajat koko,henki165 euroa/kk I 2 5 o s I Viihennysprosentti l8 l5 IJ l'l 10. Tydelakeindeksillli tarkistettu sosiaalihuoltolain 29 b $:n 3 momentissa tarkoitettu tulorajan korotus on 321 euroa kustakin henkildsta kotitalouden seitsemennesta henkildsta alkaen lzihtien. Helsingissii l7 pdivana manaskuuta 201 I Perusoalveluministeri Mari a Guze nina-ric hards on Hallitusneuvos Pekka Jiirvinen

6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistukset Palvelu Nykyinen maksu/ tulorajat Uusi maksu/tulorajat , paivahoito alkaen Kotona annettavat oalvelut euroa eur0a Tuloraial: t henkilo henkiloa henkiba henkilod henkilo henkilrid I0zl Korotus/lisdhenkilo 316 JZI Kotisairaanhoito - laakaritaihammaslaakari 13,70 13,80 - muu henkilo 8,70 8,70 Tklaakedn vastaanotto - vuosimaksu 27,40 27,50 - kdvntimaksu 13,70 13,80 - Daiwstvsmaksu 18,80 18,90 Fysioterapia 7, Sairaalan ooliklinikkamaksu 27, Paivakiruroian maksu 89,90 90,30 Suun ia hamdaiden tutkimus ia hoito Derusmaksu,suuhyqienisti 7,50 7,50 - Derusmaksu,hammasladkari 9,60 9,60 a10n 14,00 - oerusmaksu. erikoishammaslddkdri Kuvantamistutkimukset - nammaskuva 6,20 6,20 - oanoraamarontqen 13,70 13,80 Ehkaiseva hoito: Sc-ryhman suun terveyden edistamisen toimenditeet 6,20 6,20 Maksu tutkimuksesta, hammastarkastuksesla ja sairauksien hoidosta toimenpiteeta vaativuusluokan mukaan ,20 6,20 13,70 '13, ,40 27,50 40,00 40,20 56,20 56,40

7 Proteettiset toimenpiteet proteesin Dohiaus 40,00 40,20 Droteesin koriaus 27,40 27,50 akryyliosa- ia kokoproteesi 133,70 134,20 kruunut ia sillal hamoaalta '133,70 13/,20 - rankaproteesi 162,40 163,00 Sariassa annettava hoito 7, Lyhytaikainen laitoshoito - psykiahianhoitopdivdmaksu 15,00 15,10 hoitopaivamaksu 32,50 32,60 - hoitopaivamaksu maksukalonylittymisen jdlkeen 15,00 15,10 Paivd- ia ydhoidon maksu ,10 Kuntoutushoidon maksu 11, Lastensuoielun maksut 1337, ,50 Ldikdrintodistus 33,80?2 0n Laekarinloqidus ajo-oikeutta varten ,90 Kdyttdmdttd ja peruuttamatta jatety$a patvelusta oerittivi maksu 33, Vahimmaiskeyflovara pitkaaikaisessa laitoshoidossa 97,00 99,00 Maksukatto 633,00 636,00 Paivamakgu omaishoitajan vapran aiatta 10,60 10,60 Lasten paivahoidon maksut Tulorajat perheen koon mukaan: 1-2 henkilcid henkilo henkiloa henkilde henkiba Tulorajan korotus/lis6lapsi Enimmdismaksu 2U 264 Toisen lapsen enimmaismaksu ZZJ 238 Pienin periftdvd maksu 23 Kotipalvelun ia kgtisairaanhoidon palveluseteli Tuloraiat kotitalouden koon mukaan: t henkilo henkilcld henkilod I henkiltid henkiloe henkikid Tuioraian korotus/lisdhenkilo Palvelusetelin arvo vdhintddn Palvelusetelin alin arvo 7 7

8 tt47ditl Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmoksuista annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissd l7 paivana marraskuuta 201 _ Valtioneuvoston piiatoksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeridn esittelvstil ' muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen Ol2ll9g2) 3 $:n2,3 ja5 momentti, T g:n'.,2 ja4 momentti, S $:n I momentti, S a $:n I momintti, g g:n I j12.momentti, ll g:n I momentti, 12 g:n I momentti, 13 $:n I momeniti, 14 g:n I momeirrti,20 ja23 $, 25 g:n I momentri, 26 a g:n 3 momentti ja33 g, -sellaisinakuinne.ovat,3g:n2,3ja5momentti,7$:nl,2ja+momentti,8g:nlmomentti, 8 a $:n l lnqme-ntti,9 $:n l ja 2 momentti, ll g:n I momentti, 12 g:n I momentti, 13 g:n I qg,qgltti 14 $:n I momentti, 23 S,25 g:n I momentti ja 26 a g:n 3 momentti asetukseisa 958/2009,20 $ osaksi asetuksessa 958/2009ja 33 g asetukiessa , seuraavasti: 3$ Kotona annettava pa lve lu Kuukausimaksu saa olla enintiidn maksuprosentin osoittama maara tulorajan ylifiavista kuukausituloista. Maksuprosentit ja tulora- Jat ovat seuraavat: Henkil6- Tuloraja eu- Maksumii?irii roa/kuukausi prosentti 't 528 l ll Kun henkilditd on enemman kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 321 eurolla ja maksuprosentria alennetaan I prosennivklikolla kjstakin seuraavasta henkilitsta- _ Tilapeisesta kotipalvelusta voidaan peria kunnan pa.aname kohtuullinen maksu. TilapeisestA kotisairaanhoidosta voidaan peria enintaan 13,80 euroa lzttikiirin tai hamhas- laiikiirin suorittamasta kotikiiynnistd ja enintil.iin 8,70 euroa muun henkildn suorittamasta kotikeynnista. TilapAisestA kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan peri5 erikseen maksua sellaiselta henkiloltzl ioka saa I momentissa tarkoitettua iatkuvaa -kotisairaanhoitoa. 7$ Tem eys kes kuks e n avoho i don m aksut Terveyskeskuksen avosairaanhoidon liiiikiiripalveluista voidaan periii tervevskeskuksen yitapiulan piiiitdksen mukainen haksu, joka voi olla: l) enintiiiin 27,50 euron vuosimaksu, ioka on voimassa kalenterivuoden siind terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos p.4lvelun kdyfiaja ei suorita vuosimaksua" peritadn henelta 13,80 euron kayntimaftsu kayntikertojen lukum&iriista riippumatra: tai 2) enintiian 13,80 euron kdyntimaksu; maksun saa kuitenkin peria ainoastaan kolmelta ensimmaiselta kaynnilta samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana. Terveyskeskuksen paivystyksessa voidaan lsvuona taynaneiltii periii arkisin kello

9 z seka lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhepaivina I momentissa salldetyn maksun sijasta enintaan 18,90 euroa kaynnilta. Paivystyskiiynnistd periftya maksua ei oteta huomioon laskettaessa I momentin 2 kohdassa tarkoitettuj a kdynteja. Terveyskeskuksessa annetusta yksiliikohtaisesta rysioterapiasta voidaan periii enint6an 7,50 euroa hoitokerralta. 8$ S air aa I an p o I i k I ini kkam a ks u Erikoissairaanhoitolaissa ('1062/1989) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksik<in ja terveyskeskuksen erikoislddklirijohtoisen sairaalan ooliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periai enintaiin 27,50 euroa kbynniltii. Sama maksu voidaan peria kaikilta l8 vuotta tayttaneilta terveyskeskuksen ja sairaalan yhteisesti sairaalassa jairjestamein piiivystyksen yhteydessa arkisin kello sekii lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhapaivina. 8a$ Pdivdkirurgia Paivakirurgisesta toimenpiteesta, joka tehddiin leikkaussalissa ja joka edellyttiid yleisanestesia4 laajaa puudutusta tai suonensisdisesti annettavaa laekitysta" voidaan peri6 8 $:ssii siiiidetyn maksun suasta enintiiiin 90,30 euroa. e$ Sun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksessa annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta voidaan peria perusmaksuna enintii?ln 7,50 euroa kdynniltii, kun hoidon antaa suuhygienisti. Hammasliiiikiirin antamasta hoidosta voidaan perusmaksuna perid enint&ln 9,60 euroa ja erikoishammasladkiirin antamasta hoidosta enintii?in I 4,00 euroa kiiynnilt6. EdellZi I momentissa sdddetyn perusmaksun lisiiksi voidaan kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituks n mukaisista suun terveydenhuollon toimenpiteista Deria enintiiiin seuraavat maksut: I ) kirvantamistutkimukset: a) hammaskuva 6,20 euroa; b) leukojen ja koko hampaiston panolaamard'ntgenkuvaus 13,80 euroa; 2) ehkaiseva.ih hoitoon kuuluvat toimenpideluokituksen Sc-ryhman suun terveyden edistaimisen toimenpiteet 6,20 euroa kayntikenalta; 3) tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, Iukuun ottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitzi seuraavasti : a) 6,20 euroa vaativuusluokkaan 0-2 kuuluvasta toimenpitee$a; b) 13,80 euroa vaativuusluokkaan 3 ja 4 kuuluvasta toimenpiteestii; c\ euroa vaativuusluokkaan 5-7 kuuluvasta toimenpiteesta; d) 40,20 euroa vaativuusluokkaan 8-10 kuuluvasta toimenpiteesta; e) euroa vaativuusluokkaan l1 tai sita suurempaan vaatimusluokkaan kuuluvasta toimenpiteesta; 4) proteettiset toimenpiteet: a) proteesin pohjaus 40,20 euroa, b) proteesin korjaus 27,50 euroa: c) akryyliosa- ja kokoproteesi 134,20 euroa; d) kruunut ja sillat 134,20 euroa hampaalta; e) rankaprotees i 163,00 euroa. il$ S arj as s a annett av a hoit o Sarjassa annettavasta hoidosta kuten jatkuvasta dialyysihoidosta, l66kinniillisesta kuntoutuksesta, hyposensibilisaatio-, puhe- ja aihihairio-, sade- ja sytostaattihoidosta sekd muusta vastaavasta hoidosta voidaan oeriii enintiiiin 7.50 euroa hoitokenalta. M'aksu

10 saadaan periii enintiiiin 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. 12$ Ly hytai kaine n I ai tos ho i to Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalia voidaan peria hoidosta ja yllzipidosta psykiatrian toimintaykikd'ssd enintii?in I 5, I 0 euroa hoitopiiiviilta ja muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa enintiidn 32,60 euroa hoitopdivalu. Maksuja ei saa kuilenkaan peria terveyskeskuksessa eikii sairaalassa tai sen toimintayksikossii alle l8-vuotiaalta siltit osin kuin hoitop6iviii on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemdn. Maksuja ei saa mydsk5iln peria mielenterveyslain (lll6/1990) 9 g:n perusteella jarjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua ei tarkkailun oerusteella maiirata mainitun lain 8 $:ssa (arkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon. 13 $ Paivti- ja ydhoidon maksu Jos hoidollisista syistii on tarkoitukenmukaista, ettit henkild on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintaykikdsse taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikdssii hoidettavana vain joko p6ivdll?i (pciivahoito) tai y'llii (yi)hoito), voidaan hanelta peria l2 S:ssii sii?idetvn maksun siiasta enintden euroa vuorokaudessa- ' 14 $ Kunt o ut us h o i don m a ks u t Vammaiselle henki16lle ldiikinniillisestii kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 g:n 2 momenrin 6 kohdassa tarkoitetusta laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta tai kehirysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta voidaan peri6 enintaih I 1,30 euroa hoitopdiviil $ Lastensuojelun maksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ( ) 7 g;n I momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai j?ilkihuoltona jzirjestetysre perhehoidosra tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittave ma[su jaetaan heidiin keskensa maksukyvyn mukaan. Lapsen tai nuoren tuloista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 $:n 2 ja 3 momentin perusteella perittava maksu lastensuojelulain mukaisena avohuollon tukitoimena, sijaishuoltona tai jelkihuoltona j iirj estetysta perhehoidosta, laitoshuollosta tai asumispalveluista voi olla enintiiiin I 342,50 euroa kuukaudessa. PerittAva maksu ei saa kuitenkaan ylittii?i palvelun tuoftamisesta aiheutuvia kustannuksia. 23$ Mah u kitikir in tod i s tuks e s ru L{iikdrin ja hammaslaiik?irin todistuksesta ja lausunnosta voidaan peri6 todistuksen ja lausunnon laadusta riippuen enintdiin 33,90 euroa. Tieliikennelaissa ( l) siitdetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai stiilyniimiseksi tarvittavasla liiiikiirintodistuksesta voidaan kuitenkin peria enintaan 40,90 euroa. Maksua ei saa periii kansanterveystytissa hoitoon liittyviistii todistuksesta tai lausunnosl2 eika koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessa kerafty'ihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta ( nuori son terreystodis I us). 25$ Kdyl I amdt ld j a pe r uut I amat I a j dtetys t(j palve - tusta perilldyd maku. Keyftaimana ja peruuttamarta jdterysra. asial(kaan varaamasla terveyskeskuksen laiikarin. suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon iai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaiasta voidaan periii l5 vuotta tayltiineelta eni;tadn

11 4 33,90 euroa. Maksua ei saa kuitenkaan periii silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jattimiseen on hyvaksyttava syy. 26a$ Maksukatto Maksukaton ylittymisen jiilkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta saa peria enintdiin 15,10 euroa hoitopaivalta. JJ O Henkila;kohtaiseen kdyft ddn j Ateft.ivd kdyttdvara Jos kunta perii henkildlle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 14 6:n perusteella- on hanelle jatettave keyttovaroiksi viihintiliin l5 prosenttia nenotuloista, kuitenkin vahintiien 99 euroa kuukaudessa. TiimA asetus tulee voimaan I Daiviina tammlkuun zu tz. Helsingiss?i l7 paiviina manaskuuta 20l l Peruspalveluministeri Maria G uze n i na- Ri c hards on Hallitusneuvos Pekka Jiirvinen

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen 1 Liite 4/Perusturvaltk. 20.1.2011 10 YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta 91200 YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET 2 Kunnallisista

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut. Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2014 141 Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 1. AVOPALVELUMAKSUT... 2 1.1 KOTONA ANNETTAVA PALVELU... 2 1.2 TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013

Ilmoitusasiat. Hallitus 113 18.12.2013 Hallitus 113 18.12.2013 Ilmoitusasiat 1218/00.00 04 00/2013, 1215/00.00 04 00/2013, 1216/00.00 04 01/2013, 547/00.00 04 00/2013, 1217/00.00 04 00/2013 H 113 1) Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Yhtymähallitus 28.1.2014, liite 6 Yhtymähallitus 25.2.2014, liite 26 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sisällys PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani

Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus 22.01.2014 AIKA 22.01.2014 Klo 10:00-17:50 Tauko: 12:20-13:05 PAIKKA Kainuun sote, Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs, iso neuvotteluhuone, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien

Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut 1.1.2015 lähtien Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen sekä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen tekemiin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 14/2011 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 20.12.2011 klo 9.00-12.40 Kokouspaikka yhtymähallinnon neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 154 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot