Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta. Aika klo 13:00-14:09. Smarthouse 4 krs, Vierimaantie 5, Ylivieska

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2011 1. Johtokunta. Aika 14.01.2011 klo 13:00-14:09. Smarthouse 4 krs, Vierimaantie 5, Ylivieska"

Transkriptio

1 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Aika klo 13:00-14:09 Paikka Smarthouse 4 krs, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Taloustilanne Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle Vuoden 2011 palvelusopimus 7 4 Ennalta ehkäisevän toiminnan kehittäminen - suun terveydenhuolto 8 5 Terveydenhoitajien lisäresurssitarve 9

2 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta klo 13:00-14:09 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Vierimaa Tapani puheenjohtaja Ojanperä Terho varapuheenjohtaja Valtanen Kari jäsen Koski Markku jäsen Poissa Säynäjäkangas Pirjo terveyspalvelujohtaja Läsnäolo- ja puheoikeus Niinikoski Eija-Riitta yhtymähallituksen pj. puheoikeudella Kivimäki Jarmo hyvinvointipalvelujohtaja esittelijä Möller Urho talousjohtaja asiantuntija Illikainen Kerttu suunnittelupäällikkö sihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat 1-5 Pöytäkirjan tarkastus Sovittiin, että pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan yksi henkilö. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Markku Kos ki. Allekirjoitukset Tapani Vierimaa Puheenjohtaja Kerttu Illikainen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Markku Koski Pöytäkirja yleisesti nähtävillä klo hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

3 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Taloustilanne Johtokunta 1 Vuoden 2010 tilinpäätösvalmistelut on aikataulutettu siten, että po. vuodelle kirjattavien ostolaskujen tulee olla hyväksyttynä ja myyntilaskutuksen tehtynä Johdon raportti osoittaa toimintakulujen toteumaprosentiksi 97,6. Henkilöstökulujen toteuma on 97,9 %, joskin palkkamenot ovat toteutuneet 100,8 %:sti. Kirjanpidosta suurimpia puuttuvia eriä ovat vielä mm. erikoissairaanhoitopalvelujen ostolaskut. Tilin nimi TA TOT Ali/Yli TOT% Peruspalvelukuntayhtymä Kal lio TULOSLASKELMA / ti lan ne TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , ,98 107,10 MAKSUTUOTOT , ,55 99,40 TUET JA AVUSTUKSET , ,94 75,60 VUOKRATUOTOT , ,20 101,80 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ , ,36 98,70 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,89 PALKAT JA PALKKIOT , ,74 100,80 ELÄKEKULUT , ,97 97,30 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,94 49,80 PALVELUJEN OSTOT , ,20 98,20 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA RAT , ,83 99,50 AVUSTUKSET , ,86 94,30 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAKULUT , ,96 98,90 MUUT TOIMINTAKULUT , ,20 86,80 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , ,22 97,80 TOIMINTAKATE , ,86 97,70 VUOSIKATE , ,86 97,70 POISTOT JA ARVONALENTUMI SET SUUNN.MUKAISET POISTOT , ,02 82,60 TILIKAUDEN TULOS , ,88 97,60 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄ MÄ) , ,88 97,60 Taloustilannetta johdon raportointijärjestelmästä esitel lään kokouksessa.

4 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Hyvinvointipallvelujohtajan ehdotus: Johtokunta merkitsee taloustilanneraportoinnin tietoon saatetuksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2011 Johtokunta 2 Yhtymäkokous on hyväksynyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille sekä talousarvion vuodelle Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvion sitovuudeksi on määritelty yh tymäkokoukseen nähden talousarvion yhteenveto-/ kokoomataulu kon ku lut ja tuo tot yh teensä se kä investointiosan loppusumma. Yhty mä hal li tuk seen näh den joh to kun taa sitoo kokoomataulukon tuoteryhmätason nettokustannuk set. Johtokunnalla on oikeus suorittaa tilaustaulukon suursuoritteiden välisiä siirtoja tilaustaulukon tulojen ja menojen loppusummien pysyessä muuttumattomina. Johtokunta raportoi tehdyistä siirroista tilaustyöryhmälle ja yhtymähallitukselle. Toimialajohtajilla on oikeus tehdä tilaustaulukon suursuoritteiden välisiä siirtoja kalenterivuosittain enintään euron määrään saakka. Tehdyistä muutoksista on raportoitava johtokunnalle. Talousarvion käyttösuunnitelman sisällöstä ja siihen tehtävistä muutoksista päättää johtokunta, joka hyväksyy yksityiskohtaisen talousarvion käyttösuunnitelmaksi palveluittain vuoden 2011 tilaustaulukoiden takana olevat resurssitaulukot yh ty mäko kouk sen hy väk syt tyä talous ar vion. Kuntayhtymän talousarvion 2011 yhteenveto tuoteryhmittäin on esitetty seuraavassa taulukossa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Talousarvio 2011 Talousarvio tuoteryhmittäin Kulut Tuotot Netto Vastaanottopalvelut Suun terveydenhuolto Erikoissairaanhoito josta ostettu erikoissairaanhoito Aikuisten psykososiaaliset palvelut Hoito- ja hoivapalvelut Kuntoutuspalvelut Perhepalvelut Vammaispalvelut Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Varhaiskasvatus Toimeentulotuki ja työllistäminen Projektit Kallio Tuoteryhmäkohtainen talousarvio perustuu Maisema-resurssitaulukoihin, jotka pitävät sisällään toimintayksiköiden menot, tulot, resurssit ja suunnitellut suoritteet.

6 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Maisema-resurssitaulukoita esitellään lähemmin kokouksessa. Johtokunta vahvistaa vuoden 2011 talousarvion käyttösuunnitelmaksi palveluittain laaditut Maisema-resurssitaulukot. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

7 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Vuoden 2011 palvelusopimus Johtokunta 3 Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Kuntayhtymän vuoden 2011 talousarvio on rakennettu vuoden 2008 puolella käyttöön otetun Maisema-mallin avulla. Tilaaja-tuottaja -toimintatavan käyttöönot toon liittyy tilaajan ja tuottajan välinen pal veluso pimus. Johtokunnan tehtävänä on tuottaa tai hankkia ostopal velui na ne pal ve lut, jot ka yh tymähallituksen ja johtokunnan välisissä pal ve luso pi muksis sa on so vittu. Tilaajan (yhtymähallitus) ja tuottajan (johtokunta) välinen palvelusopi mus koostuu pääsopimuksesta sekä sen liitteistä, palvelukuvauksista ja tilaustaulukoista. Pääsopimuksen (liite) voimassaoloaika on kak si vuotta, tai johtokunnan toimikauden mittainen. Sopimuksen liitteet laaditaan tilikau sittain. Sopimuksen liitteitä voidaan päivittää tilaus muu tok si na nel jän nesvuosittain. Toimialoittaiset/ tuoteryhmäkohtaiset tilaustaulukot si säl tyvät vuo den 2011 hy väk syt tyyn ta lous arvi oon. Oheismateriaalina esitetyt palveluku vauk set on laa dittu ny ky tilaa ku vaa vina ja lä pi käy dään tar peel lisilta osin ko kouk sessa. Johtokunta osaltaan käsittelee ja hyväksyy valmistellun palvelusopimus luon nok sen sekä siihen liitettävät, vuotta 2011 koskevat palvelukuvaukset Käydyssä keskustelussa todettiin käsiteltävästä sopimusluonnoksesta jä te tyn pois so pi mus koh ta mah dollisesti talousarvioon näh den to teu tu neen sääs tön/ syn ty neen ja kovaran (optimointivaran) käyt tömah dolli suu desta tuo tan to-orga ni saa tion ke hittä mi seen ja or ganisaa tiossa työs kente levän henkilös tön kannustamiseen. Ideaa sinänsä ei haluta unohtaa ja tu levaisuutta varten on edelleen tarve miet tiä vastaavankaltaista kannustavuusmekanismia Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Todettiin, ettei ideaa op ti moin ti va ran käyt tömahdollisuudesta sinänsä haluta unohtaa, vaan tu le vai suutta var ten on mietittävä edelleen vas taa van kal taista tai jota kin muuta kan nustavuusmekanismia toi min nan ke hittämisen mo ti vaat toriksi.

8 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Ennalta ehkäisevän toiminnan kehittäminen - suun terveydenhuolto Johtokunta 4 Valtioneuvoston asetuksessa neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelu ter veydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun tervey denhuollosta ( /380) on suun terveydenhuollon sisällöstä määrätty seuraavaa (8 ): Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Suun terveystarkastuksia järjestetään koko ikäluokan kattavina määräaikaistarkastuksina se kä yksilölliseen tarpeeseen perustuvina terveystarkastuksina. Tar kastuksissa selvitetään suun terveydentila, kehitys ja hoidon tarve ja tehdään tarvittaessa henkilökohtainen terveyssuunnitelma. Ensimäistä lasta odottavan perheen suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioi suun ter veydenhuollon ammattihenkilö haastattelulla ja tarvittaessa muilla menetelmillä. Alle kouluikäisille järjestetään suuhygienistin tai ham mashoitajan tekemiä suun terveystarkastuksia ja tarpeen mukaisesti hammaslääkärin tutkimuksia. Oppilaalle tehtävät suun määräaikais tarkastukset sisältävät suuhygienistin ja tarpeen mukaiset hammas lääkärin terveystarkastukset, mukaan lukien erikoisalakohtaiset suun tutkimukset. Lapselle, jolla on erityinen riski sairastua suusairauksiin, on järjestettävä tehostettu ehkäise vä suun terveydenhuolto ja yksilöllisesti määritellyt terveystarkastukset Kallion alueella ensimmäistä lastaan odottaville tarjotaan mahdollisuus suuhygienistin tekemään suun terveystarkastukseen, terveysneuvontaan ja hoidon tarpeen arviointiin. Ennalta ehkäisevänä toimena ko. käynti olisi alkaen maksuton. Terveyserojen kasvaminen on ongelma myös suun terveydessä. Kuntayhtymän alueella samoin kuin koko Suomessa pikkulasten karies on lisääntymässä ja kasautumassa samoille yksilöille. Tutkimustiedon mukaan vain varhaisella puuttumisella voidaan vaikuttaa lapsen tulevaan kariesriskiin. Maksuttomalla käynnillä varmistetaan riittä vän terveysneuvonnan kohdistaminen myös erityistukea tarvit seville perheille sekä estettäisiin terveyserojen kasvamista. Johtokunta hyväksyy suun terveydenhuollon palvelujen ennalta ehkäisevään toimintaan maksuttomasti suuhygienistin käyntinä sisällytettäväksi en sim mäis tä lastaan odottavien suun terveystarkastukset. Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

9 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Johtokunta Terveydenhoitajien lisäresurssitarve Johtokunta 5 Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksessa n:o 380/2009 ja soveltamisohjeessa 2009:20 laajentanut alle kouluikäisten, koululaisten sekä opiskelijoiden terveystarkastusten määrien ja laajuuksien velvoitetta. Siirtymäaika asetuksen toteuttamiseen päättyi Hyvinvointipalvelujohtajan ehdotus: Asetuksen mukainen terveystarkastusten toteuttaminen edellyttää Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujen toimialalla tervey den hoita jien toi mien li sää mistä kuudella (6) terveydenhoitajalla, jotta vaadittu minimitaso saavute taan. Kaksi (2) terveydenhoitajan toin ta on pe rus tettu perus- ja eri kois terveys palvelujen tulosalueen sisäi sin siir roin ja ni mikemuu tok silla, toimet on laitettu julkiseen hakuun ja täy tetty lukien. Uusien terveydenhoitajien sijoittaminen ja kuntatarve (suluissa): Alavieska 0 (2) Nivala 0.5 (9,5) Sievi 1.5 (5) Ylivieska 2 (11.5) Yhteensä 4 Kustannukset: Neljä (4) terveydenhoitajaa 4 x = euroa Johtokunta myöntää luvan neljän (4) uuden terveydenhoitajan toimen täyttämiseen ja palk kaukseen Peruspalvelukuntayhtymä Kallion terveyspalvelujen toimialalle. Kustannusten kattamista ja mah dol lista lisätilaustarvetta tarkastellaan osavuosikatsausten yh tey dessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin

10 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta OIKAISUVAATIMUKSET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, perusteet kos ka päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 1, 2, 3 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin pää töksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 4 ja 5. HvalL 3 :n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomai nen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 4 ja 5 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Johtokunta Vierimaantie YLIVIESKA Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan

11 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta valitusaika Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Oulun hallinto-oikeus PL 189, Isokatu OULU Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Markkinaoikeus PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäl jennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittami nen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitus asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen

62 Sisäinen sijaisjärjestelmä - vakinaisen sijaishenkilöstön palkkaaminen. 63 Kehitysvammaisten iltapäivähoidon hoitajan tehtävän vakinaistaminen Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 10/2011 1 Johtokunta Aika 29.06.2011 klo 13:00-13:40 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 59 Valvontaeläinlääkärin tehtävien

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 9/2014 1 Yhtymähallitus Aika 05.09.2014 klo 08:30-10:45 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 16 Asukaslautakunta Kortesjärvi 27.08.2014 AIKA 27.08.2014 klo 18:00-19:05 PAIKKA Kortesjärven palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kortesjärven asukaslautakunnan

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 5/2015 185 Kunnanhallitus Aika 30.03.2015 klo 16:30-16:52 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 90 Vuoden 2014 tilinpäätös 187

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 24 Keskusvaalilautakunta AIKA 15.04.2015 klo 16:00-17:15 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2010 1 Kunnanhallitus 20.09.2010 AIKA 20.09.2010 klo 18:30-20:20 PAIKKA Kunnantoimiston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 116

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2015 222 Kunnanhallitus 26.05.2015 AIKA 26.05.2015 klo 17:50-18:55 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 143 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1. Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 19.11.2013 kello 16:45-17:30 PAIKKA Sote-keskus, Vareliuksenkatu 1, III krs, hallinnon kokoustilat KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Kokouksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sos.- ja terv.lautakunta AIKA 04.03.2015 klo 15:30-18:22 PAIKKA Sairaala Lapponia, kokoushuone, Sairaalakatu 9 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 13 Todetaan kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2012 158 Tarkastuslautakunta AIKA 14.06.2012 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1. Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Elinkeino- ja maaseutujaosto 05.05.2011 AIKA 05.05.2011 klo 19:00-20:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot