j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti."

Transkriptio

1 Hämeenhinnan hallinto-olkeuden päätös 1 (22) HAMEENUNNAN KAUPUNK Jäte!autakunta Saap. Drno Ryhrn ).i I 20 it)2/f3 /fo/o(p Antopaiva Päätosnurnero 14/0662/2 Diaarinumero 02384/13/ /13/ /13/ /13/ /13/ /13/5149 Asia Valittaja Jätteenkulj etuksen j irj estämistä koskeva valitus 1. Risto Kanerva, Järventaustan kylayhdistys r.y. viljelijayhdistys r.y. ja Lopen Järventaustan pien 2. Janakkalan kunnanhallitus 3. Lopen kunnanhallitus 4. Janakkalan Jätteenkulj etus, Janatrans Oy, Lammin Jätehuolto Ay j a Tmi Lo pen Jätehuolto Timo Ranta 5. Karl Ilkkala, Anu Perttunen j a Aimo Aiho 6. Lassila & Tikanoja Oyj Päätös, josta valitetaan Hämeenlinnan jätelautakunnan paatos Janakka Jätelautakunta määräsi kiinteistön haltijan järj estämän j ätteenkuljetuksen yh dyskuntajatteen (kuiva-, seka- ja biojäte) osalta paattymaan Hausj ärven Mom milassa , Hameenlinnassaja Hattulassa sekä lassa, Lopella ja Riihimäen haj a-asutusalueella EdeIlä mainittuj en paättymispaivienjalkeenjatteenkuljetus yhdyskuntajatteen (kuiva-, seka- biojäte) osalta toteutetaan jätelain mukaisena kunnan järj estämänä ja jätteenkul j etuksena. Jätteenkulj etusten kilpailuttaminen toteutetaan j ätehuoltoviranomai sen myohemmin antaman paatoksen ehtojen mukaisesti. Osoite Puhelinvaihde Telekopio - Sihköposti Raatihuoneenkatu HAMEENLINNA

2 Vaatimukset hallinto-oikeudessa Paitösehdotuksen, joka tuli myos paatokseksi, johdanto-osan yhteenvedossa todettlin seuraavaa: 2 (22) Lain täyttymisen edellytyksia arvioitaessa on kyse useista asioista, joita on alustavassa arviossa tarkasteltu. Virkatyona tehdyn ja nähtävillä olleen alusta van arvion perusteella sekä edellä esitetyt lausunnot, mielipiteet ja perustelut huomioiden voidaan todeta, että kaikki jätelain 37 määrittimät edellytykset kiinteistön haltijan järjesttimälle jätteenkuljetusj ärjestelmälle eivät tayty Hattu lassa, Hämeenhinnassa, Janakkalassa, Lopella, Riihimäen haja-asutusalueella ja HausjArven Mommilassa yhdyskuntajatteen (kuiva-, seka- ja biojäte) kuije tusten osalta. Erityisen huolestuttavana voidaan pitäa kiinteistön haltijan järjestäman kuije tusjärjestelman hintoj en epätasa-arvoisuutta ja kuntalaisia syrjivää kohtelua palvelun saannin ja kilpailuttamismahdollisuuksien puuttumisen takia. Kunnan julkisoikeudellisten jätemaksujen ja kiinteistönhaltijan järj estämän kulj etusj är jestelmän yksityisoikeudellisten jätemaksujen määräytymisperusteita ja nhistä tehtäviä maksumuistutuksia on laajasti kasitelty alustavassa arviossa. Kiinteis ton haltijanjärjestämässä kuljetusjarjestelmassa asiakkaalla ei ole mahdolli suutta tehdä viranomaiselle osoitettua maksumuistutusta tai kohtuullistamisha kemusta. Kolmantena erityisen huolestuttavana asianajätelain edellytysten tayttymisen suhteen voidaan pitaa sitä, että kiinteiston haltijan jarjestamassa kuljetusjärjestelmässä on mahdollista, että kunnan vastuulle kuuluvajäte ei oh jaudu kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan. Täta on myos tapahtunut. Kunnan jarjestamassa kuljetuksessa se ei ole mahdollista. 1. Risto Kanervan, Järventaustan kylayhdistys r.y.:n ja Lopen Järven taustan pienviljelijäyhdistys r.y.:n valitus Valittaj at vaativat, että päätos puretaan (oikeastaan kumotaan) j a asia palaute taan j ätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta, j onka viranhaltij ana toimii j ätehuoltokoordinaattori Hell Virta nen, tekee tiivistä yhteistyota Kiertokapula Oy:n kanssa. Kiertokapula Oy:n etujen mukaista olisi paasta hallinnoimaan myos Lopen kunnan alueella synty vää sekajatetta. Jätelautakunnan ja Kiertokapula Oy:n yhteistyo tekee Virtases ta esteellisen toimimaan esittelijänä ja paatoksen valmistelijanajätelautakun nassa. Virtanen on arvioinutjätelain kolmen en kohdan toteutumista en jarjes telmissä aivan en tavalla kuin Järventaustan kylalaiset. Virtasen tiivis yhteistyo Kiertokapula Oy:n kanssa on tehnyt hänestä kyvyttoman arvioimaan en vaih toehtoj a tasapuolisesti. Lopen kunnassa oh aiemmin käytossä kunnanjarjestamajatteenkuhjetus, mutta siitä luovuttiin ilmenneiden ongelmien vuoksi. Jätteenkulj etus Järventaustan kyhalla on ollut kattavaa, luotettavaaja edulhista. Ilman arvonhisäveroa sisal täen jatteenkasittely- ja laskutuskuhut 600 hitran astian tyhjennys maksaa 10,47 euroa. Ns. kimppa-astioilha vähänjätettä tuottavien kiinteistojenjätteet on ke rätty vakituisessa käytossä ohevien kiinteistojenjäteastioihin. Näinjäteastiat ovat silmallapidon allaja tyhjennysvalit pysyvat lyhyina,jolloin ymparistohle el aiheudu haju- ja terveyshaittoja. Yhtenäinen tyhjeimysrytmi rasittaa mahdol hisimman vähän ympanistoa ja heikkokuntoista tiestoä. Jatteenkuljetuksessa el

3 3 (22) ole oligopolia. Mikäli yrityksen hintaja laatu eivät ole oikeassa suhteessa,jou tuu se pois markkinoilta. Sen sijaan siirryttäessä kunnanjarjestamaanjatteen kuljetukseen saa Kiertokapula Oy monopoliaseman, mikä tulee nakymaan muun muassa hinnoissa. Jätelautakunta on ylittanyt toimivaltansa muuttaessaan j ätteenkulj etuksen j är jestajan Lopen kunnan alueella. Jatelautakunnanjohtosaannön mukaanjätteen kulj etusj ärj estelmä toteutetaan kunkin sopij akunnan oman nakemyksen mukai sena. Lopen kuiman toimielimet ovat olleet yksimielisesti kiinteistön haltijan j arj estämän j ätteenkulj etuksen kannalla. 2. Janakkalan kunnanhallituksen valitus Janakkalan kunta vaatii, että päätös kumotaanja asia palautetaanjatelautakun nalle uudelleen käsiteltäväksi. Lautakunta on ylittanyt toimivaltansa ratkaistes saan asianjatelautakunnan sopimuksenjajohtosaännon vastaisesti. PäätOs on perustunut puutteellisiin selvityksiin. Jätelautakunnan toimivalta perustuu kuntien valiseen sopimukseen yhteisesta j ätelautakunnasta. $opirnuksessa j a lautakunnan johtosäannössä todetaan, että ottaen huomioonjätelautakunnan toimialueen laajuusja kuntien paras tietämys oman alueensa olosuhteista, jätteenkuljetusjärjestelmä toteutetaan kunkin sopi jakunnan oman nakemyksen mukaisena ottaen huomioonjatelain maaraykset. Päätöksessä olisi tullut huomioida Janakkalan kunnan oma nakemys asiasta. Janakkalan kunnanhallituksen asiasta antaman lausunnon mukaan Janakkalan kunnan tulee pysyä kiinteistön haltij an järj estämässä jatteenkuljetusjarjestel mässä. Jätelautakunnan selvityksessa ei ole objektiivisesti ja pitävästi esitetty sellaisia jätelain 37 :n edellyttamia perusteluja, jotka estäisivät kiinteistön haltijan jar j estamän jätteenkuljetusjärjestelmän valinnan. Tältä osin valittaja vetoaa Ym paristoyritysten Liitto ry :n lausunnossaan 2$ esittämiin perusteluihin. Jätelautakunta on rikkonut hallintolain 31 :n mukaista selvittämisvelvoitetta, kun se ei ole tehnyt toimialuettaan koskevaa kuntakohtaista selvitysta jätteen kuljetuksesta. Se on tehnyt selvityksen ainoastaan koko alueen näkökulmasta. Jätelaki ja myös kuntien välinen sopimus mahdollistavat kuntakohtaiset ja kunnanosakohtaiset ratkaisut j ätteenkulj etuksen j arj estämisessä. Ottaen huo mioon jätelautakunnan velvoite kunnioittaa kuntien mielipidetta jätteenkulje tuksenjarjestamisessa, olisi asiassa tullut selvittääjätteenkuljetuksen tilanne kuntakohtaisesti ja tarvittaessa kunnanosakohtaisesti. Janakkalassa tällä hetkellä kaytossa olevan kiinteistön haltijanjärjestämänjät teenkulj etuksen palvelutaso on j ätelain 37 :n vaatimusten mukainen. Janakka lan kunnan alueella toimii usea alan yrittäja. Kunnan alueella tehtävä jätteen kuljetusurakointi on avoin kaikille alan yrittajille. Palvelutaso on ollut asiakas näkökulmasta riittävä, koska palautetta palvelun saatavuudesta tai hinnoista ei ole kuntaan juurikaan tullut. Kiinteistönhaltijat voivat vapaasti kilpailuttaa jät teenkulj etuksen. Siinäkin tapauksessa, ettäjätelautakunta olisi pitavasti osoittanut, että tietyn alueen nykyinenjatteenkuljetusjarjestelma ei täytä jätelain vaatimuksia, olisi sen kuntien välisen sopimuksen mukaisesti pitänyt pyrkia yhteistyossä kunnan

4 kanssa kehittämään järjestelmä kunnan oman tahdon mukaiseksi mukset täyttäväksi. 3. Lopen kunnanhallituksen valitus ja lain 4 (22) vaati Lopen kunta vaatii, että j ätelautakunnan päätös kumotaan j a asia palautetaan jätelautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Jätelautakunta on rikkonut kuntien välistä sopimustajättäessään huomioimatta Lopen kunnan näkemyksen jätteenkuljetukseen liittyvassa asiassa. Kuntien vä lisessä sopimuksessa on selkeästi ja eritellysti todettu, että lautakunnan on teenkuijetusta koskevista asioista päättäessaan huomioitava kuntien paikalliset olosuhteetja huomioitava sopijakuntien omat nakemykset. Lopen kunnan en toimielimet ovat yksimielisesti olleet kiinteiston haltijanjarjestamanjatteen kuljetuksen kannalla. Jatteenkuljetusta koskevassa päätöksessä olisi tullut huomioida Lopen kunnan erityisolosuliteet. Lopella on taaj amien ulkopuolella runsaasti haj aasutusta j a myos noin vapaa-ajan asuntoa. Haja-asutusalueella kiinteistöilla onjoko omat jätesäiliöt tai jätteenkuljetus on jarjestetty useiden kiinteistöjen yhteisilla jatesäiliöillä. Nämä ns. kimppakeraykset kattavat hyvin myös hankalien yhteyksien paassa olevien kiinteistöjenjätteenkuljetustarpeet, sillä kimppajate säiliöt on sijoitettu sellaisiin paikkoihin, joistajäteauto vol tyhjentaa säiliöt ympäri vuoden. Kiinteistön haltijan j ärjestäma jätteenkuljetusjarjestelmä on toimivaja sopii hyvin Lopen kunnan alueelle paikallisten olosuhteiden vuoksi. jät kulku Lopella tällä hetkellä käytössä olevan, kiinteistön haltijan jarjestaman j ätteen kuljetuksen palvelutaso onjätelain 37 :n vaatimusten mukainen. Lopen nan alueella toimii tällä hetkellä 3 4 alan yritystä. Kunnan alueella teenkuijetusurakointi on avoin kaikille alan yrittäjille. Kuijetuspalvelut katta vat koko kunnan alueen. Kiinteistönhaltijat voivat vapaasti kilpailuttaa kuljetuksen. Alueella toimivatjatekuljetusyrittajat ovat yhteistyossa, tujen kilpailutusten pohjalta suunnitelleetjäteautojen reitteja siten, että päal lekkaisyyksia on äärimmäisen vähän eikäjätteenkuljetuksista aiheudu erityisiä tai ylimaaraisia terveys- tai ymparistovaikutuksia. kun tehtäväjät jätteen toteutet Kunnan ymparisto- ja rakennuslautakunta on yllapitanyt jätehuoltorekisteriä, jota varten se on saanut säännöllisin väliajoin kayttoonsajatteenkuljetusyritys ten asiakasrekisteritiedot. Kattava valvonta on näin mahdollistaja myös kiln teistökohtaisiin jatteenkuljetusjarjestelyjen mahdollisiin puutteisiin on mahdol lista puuttua. Jätelautakunnan tekemä paätös on kielteinen Lopen kunnan asukkaiden, teistönhaltij olden ja kunnan alueella toimivien yritysten näkökulmasta. Jätelautakunnan tulkinta nykyj irj estelmän lainvastaisuudesta Lopen kunnan osalta on väärä ja päätos siten lainvastainen. 4. Ay:n Janakkalan Jätteenkuljetuksen, Janatrans Oy:n, Lammin ja Tmi Lopen Jitehuo1to Timo Rannan valitus Valittaj at vaativat, että jätelautakunnan päätös kumotaan ja päätöksen toönpano kielletään. kim Jätehuolto täytän

5 Asiassa on toimittu vastoin hallintolain 6 :n mukaisia hallinnon olkeusperi aatteita. Jätehuoltokoordinaattorin tekemä alustava arvio on yksipuolinen ja virheellinen. Asiassa ei ole toimittu puolueettomasti ja sitoutumattomasti. 5 (22) Asiassa ei ole esitetty sellaisia perusteluja, jotka estäisivätjatelain 37 :n mu kaisen kiinteistön haltijan jäijestaminjatteenku1jetuksen alueella. Alueella on tarjolla yksityisia jatteen kuijetuspalveluja kattavasti luotettavasti sekä koh tuullisinja syrjimattomin ehdoin. Tältä osin valituksessa on viitattu Ymparis toyritysten Liitto ry:n asiasta antamaan lausuntoon. Kunnallinen kilpailutus on varsin mhoisaajatteenkuljetusalan yritystoiminnalle. Josjoldn yritys häviää kilpailun, se menettaä mahdollisuuden yritystoiminnan harjoittamiseen ko. alueella. Kuijetusyritys joutuu mahdollisesti lopettarnaan toimintansa, jolloin seuraavalla kerralla tarj oaj Ia on vähemman j a hinnat nousevat. Kunnittainen kilpailutus ei ole alentanut hintoj a. Thmä ilmenee muun muassa Innolink Oy:n vuonna 2011 tekemastä tutkimuksesta. Jäteastioiden tyhjennyksessa kahden jätteenkuljetusjärjestelman välillä autojen päästojen erot ovat erittäin pienet. Asiasta on tehty tutkimus Oulun seudulla Ramboll Finland Oy:n toimesta. Kiinteistön haltij an j arjestamassa jätteenkuljetuksessa kuljetusyritykset ovat suunnitelleet tehokkaat kulj etusreitit. Kunnan kilpailuttamassa j arj estelmässä on todennäkoistä, ettei monilokeropakkaajien käytto onnistu. Julkiseen lutukseen osallistuminen on pienelle yritykselle haastavaa. Kunnan massäjatteenkuljetuksessa asuinkiinteistöt eivät vol vaihtaa palvelutarjoajaa, vaikka olisivat siihen tyytymattomia. Kuijettajien tyosuhteet muuttuvat nallisessa kilpailutuksessa maaraaikaisiksi. Edellä esitetty huomioon ottaen kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen sailyttaminen vaikuttaisi myönteisesti erityisesti alueen kotitalouksien asemaan, sekä yritysten ja viran omaisten toimintaan. ja idipal jarjestä kun Alustavassa arviossa on ylikorostettu kiinteiston haltij an jarjestaman kuljetuksen ongelmia. Järjestelmän myönteisiä asioita ei ole selvityksessa huo mioitu. Yksipuolinen ja virheellinen paatöksen esittelyteksti alustava arvio ovat johtaneet paattajat harhaan. Tältä osin valituksessa on viitattu alustavassa arviossa esiin tuotuun kirjeeseen, joka koski jätteenkuljetuksen lopettamista muutamassa taloudessa ja eräan yrityksen ennakkolaskutusta koskevaan kay täntöön. ja jatteen VATT:n tutkimuksessa esitetty tieto j ätemaksun alenemisesta 40 prosenttia 600 litraisen jateastian kohdalla ei vol pitaa paikkaansa, kun otetaan huomioon, että hinnasta keskimäärin 30 prosenttia on kuljetuksen osuuttaja 70 prosenttia jatteenkasittelymaksun osuutta. Hausj ärvellä kilpailutuksen jälkeen j ätteenkul jetuksen osuus hinnasta nousi 50 prosenttia. Muualla Suomessa on tehty paatöksia, joilla on jatkettu kiinteistön haltijanjär jestämää jätteenkuljetusta. Aluelden olosuhteet ovat vastanneet suurin plirtein Hämeenlinnan yhteisen jatelautakunnan toiminta-aluetta. Näin ollen kunnan paatösta el vol perustella sillä, etteivät jätelain edellytykset tayttyisi kiinteistonhaltijan jaijestamassa jätteenkuljetuksessa. jätelauta Päätöksessä el otettu huomloon kuntien mielipidettä. Tämä on vastoin kuntien itsehallintoa. Kuntien nakemykset osoittavatjätelain 37 :n edellytysten täytty misen. Yhteisestä j ätelautakunnasta tehdyn sopimuksen 7 kohdan j a lautakun nan johtosäännön 5 :n mukaisesti kuntien mielipide sitoo lautakuntaa. tä tehtäessä ei ole huomioitu muidenkaan lausunnonantajien, lukuun ottamatta Kiertokapula Oy:n, antamia lausuntoja. Päätös

6 Valittaj at vaativat, että j ätelautakunnan päätos kumotaan j a asia palautetaan j a 5. Karl Ilkkalan, Anu Perttusen ja Aimo Aihon valitus liiman yhteisessajatelautakunnassa aluksi oikaisuvaatimuksena. Thltä osin Va paikkakuntaa päätös ei koskenut. Päätökseen on liitetty väärä valitusosoitus. Asia olisi tuilut käsitellä Hämeen Päätös koski vain osaajätelautakunnan alueen kimnista. Näin ollen päätöksen seen numero 13/0308/3. tekoon osallistuneista lautakunnanjäsenistä puolet oil sellaisia,joiden koti lirnksessa on viitatm Kuopion hallinto-oikeuden tekemään päätök Päätöksen valmistelu on ollut perustuslain 2 :nja hahlintolain 6 :n sekajate asiaan liittymattomia ja asenteehlisia. Jätelain 38 :n mukaisia lausuntoja on pyydetty tahoilta (Tuusulan, Mäntsälän j a Valkeakosken tekniset j a ympäristö tutkimuksia j a tutkimuksia, j oihin yritykset ovat viitanneet el ole otettu huo toimet), joiden oloihin paätöksenteolla ei ole vaikutusta. Näille lausunnoille on myös annettu merkitysta kuljetusjärjestelman arvioinnissa. Yritysten teettämiä mioon päatoksenteossa. Jätehuoitokoordinaattori on esittanyt muun muassa ten seminaarinjarjestelyjen yhteydessa,jattaessaän huomiotta Riihimäen tek huoltokoordinaattori on kayttaytynyt sopimattomasti Riihimäen luottamusehin nisen lautakunnan toiveet esiintyjistä. Tiedottaminen puolestaan on ohlut puut aineistoon. Huomioiden tavan, jolla lausuntojen ja mielipiteiden kiinteistön lain vastaista. Valmistelussa tarvittavien tietojen sekä lausuntojen ja mielipitei den hankkiminen, analysointijajohtopaatokset ovat oileet osin puutteelhisia, leet asianmukaisesti iautakunnanjäsentenja yleison käytettävissä. Jäteiain 38 koon. Seminaarinjalkeen lausunnot tulivat nähtävilie vasta Kokous teellista kesakuussajarjestetyn kuulemistilaisuuden osalta. MyOskaan jätehuol tokoordinaattorin keräämät selvitykset ja niistä laaditut analyysit eivät ole ol minaarissa ei lautakunnan jäsenihlä ohlut aikataulun puitteissa mahdohhisuutta perehtya alkuperäiseen lausunto- j a mielipideaineistoon eikä yhteenvetotauluk :n mukaisista lausunnoistaja mielipiteista jätelautakunnalie järjestetyssä Se jätteenkuljetusalaaja yrityksia vähätteleviä ja syylhistavia kommentteja. Jäte järjestelmiin siirtymiselle, koska 37 :n mukaisen ku1jetusjärjeste1mn kayt sesti lain asettamien uusien velvoitteiden tayttämiseen tulisi varata kohtuulli muksensuojanja yhdenvertaisuuden vaatimuksen rikkomiseen mikä on vastoin kunnissa.joissa uudenjätelain voimaan tullessa oh käytossa sopimusperustel Jätelain 37 :n soveitaminen j ohtaa taaimehtivaan lainkayttoon sekä luotta perustuslakia. Länsimaisten oikeusperiaatteiden ja perustusiain suojan mukai voitteet eivät ole olleet voimassa. Hallituksen esityksessa 199/20 10 varattiin nen siirtymaaika eikä vaatimusten tayttymista voida arvioida ajalta, jolloin vel kin pudotettiin pois 37 :n mukaiseenjarjestelmaan siirtymiselta. Seurauksena nen jätteenkuljetus, syntyy tilanne, jossa yritysten toimintaa arvioidaan taan vilden vuoden siirtymaaika paitsi 36 :n nun myös 37 :n mukaisiin kuijetus nehtivasti. töönoton edellytykset ovat tiukemmat kuin vuoden 1993 jatelain sopimuspe rusteisen kuljetusjärjestelmän vaatimukset. Lakitekstistä siirtymaaika kuiten jätehuoitokoordinaattori Heli Virtanen ja kaupunginlakimies Mia Luukko ovat telautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden tulee määrätä, että asiassa esteellisiä, eivätkä voi osaiiistua asia kasittelyyn. Paätöksen täytan töonpano tulee kieltäa. 6 (22) oh Lautakunnan jäsenillä ei ole riittäviä mahdollisuuksia perehtya

7 7 (22) haltijanjärjestämääjätteenkuljetusta puoltava sisältö on systemaattisesti ty kieltämään, kyse on tarkoituksellisesta pyrkimyksesta estää paättäjia muo dostamasta omaa objektiivista mielipidettaan. Kaupunginlakimies ei ole puuttunut j ätehuoltokoordinaattorin selkeästi pyrit hallin tolain 6 :n vastaisiin toimiin ja valmisteluun. Kaupunginlakimies on myös itse antanut lausuntoja, jotka asettavat myos hänen toimiensa lainmukaisuuden ja puolueettomuuden kyseenalaiseksi. Kaupunginlakimies on virheellisesti väittänyt, ettäjos alueella on yksikin talous, jollejatteenkuljetusyritykset eivät tarj oa j ätteenkulj etuspalvelua, lain edellytykset kiinteistön haltij an j arjestä mään jätteenkuljetukseen siirtymiselle eivät tayty. Jätehuoltokoordinaattori on alustavaa arvioita varten suorittanut satunnaisotan taan perustuneen hinta- j a laskututkimuksen selvittääkseen, ovatko kuljetuspal velut ehdoiltaan syrjimattomiäja kohtuullisia. Tarkastelu olisi tullut tehdä yk sityiskohtaisemminja siten, ettäjätelain 37 :n mukaisten edellytysten minen voidaan arvioida alueittain. Jätelautakunnan alueella vol alueittain olla käytossä en kuljetusjarjestelmä. Tarkastelussa käytettiin vertailukohtana kun nan järjestäman jätteenkuljetuksen kuntakohtaisia perustaksoja. Tosiasiassa asiakkaan maksama hinta vol vaihdella kymmenia prosentteja kiinteiston olo suhteista niippuen. Valittajalle ei pyynnosta huolimatta ole luovutettu asiakas hintatietoja eikä muita tutkimusta koskevia tietoja. Alustavassa arvioissa on perustelemattomasti ja asiaa selvittämättä tuotu esiin, että kuljetusliike on To pettanut toiminnan kannattamattomilla alueilla. Jäteseminaarin yhteenvedossa on virheellisesti vaitetty, että eräällä alueella kuljetusyritys tyhjentaisi jäteastiat vain neljän yukon välein. Väitettä vapaa-ajan asuntojen jätehuollon taytty jarjesta mattomyydesta ei voida perustella Hämeenlinnan kaupungin vuonna 2012 kemällä asukaskyselylla, jossa vastausprosentti on ollut 11. Jätehuoltokoordi naattori pitäa ongelmana, jos alueella on vain yksi jatteenkuljetusyrittaja. Asialla on merkitysta vasta sitten, jos voidaan osoittaa, että ynittaja kayttaä määräävää markkina-asemaa väärin. Jätehuoltokoordinaattori on muun muassa maksuvaikeuksissa olevien kiinteistonhaltij oiden j a j ätteenkulj etusyritysten kilpailutilanteen osalta esittänyt keskenään ristiriitaisia kommenttej a. Päinvas tom kuin asiassa on väitetty, Kiertokapula Oy on voittoa tavoitteleva yhtio. Laskutuksen osalta valittajat ovat tuoneet esiin, että yksityisten toimijoiden laskut ovat tosiasiassa eritellympia kuin Kiertokapula Oy:n. Myos kiinteistön haltij an j ärj estämässä j ätteenkulj etuksessa asiakkaan on mahdollista tehdä maksumuistutus sekä hakeajätemaksun kohtuullistamista. Kuntien omistaman yhtion penimä jätemaksu on suoraan ulosottokelpoinen, mikä on asiakkaan kannalta ankara vaihtoehto. Päätös on yhteisen j ätelautakunnan toiminnan perustana olevan sopimuksen kohdan 7 ja lautakunnan johtosäännön 5 :n vastainen. Koska edellytykset tya kiinteistönhaltijanjärjestämäan jätteenkuljetukseen täyttyvat, olisi sessä tullut kunnioittaa niiden kuntien tahtoa, jotka lausunnoissaan olivat maisseet kunnan halun siirtyä kiinteistönhaltijan jarjestamaan jätteenkuljetuk seen. 6. Lassila & Tikanoja Oyj:n valitus te sun paatok Lassila & Tikanoja Oyj vaatii ensisijaisesti, ettäjätelautakunnan paatokseen Ilitetty virheellinen valitusosoitus poistetaan asia siirretään jätelautakunnalle ja ii

8 den päatos on ollut asianosaisten saatavilla. Ensisij aisen vaatimuksen perusteet 4.1 :n mukaisine viivastyskorkoineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut tuan ja asia palautetaan jätelautakunnan uudelleen kasiteltavaksi. Jätelautakun käsiteltäväksi oikaisuvaatimuksena. Jätelautakunta tulee velvoittaa korvaa maan valittajan oikeudenkayntikulut korkolain 4.1 :n mukaisine viivästyskor koineen siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut päivästä, jolloin hallinto-oikeu Toissijaisesti Lassila & Tikanoja Oyj vaatii, ettäjätelautakunnan paätös kumo ta tulee velvoittaa korvaamaan valittaj an oikeudenkayntikulut korkolain paivasta, jolloin hallinto-olkeuden paatös on ollut asianosaisten saatavilla. Jätelautakunnan alueella toimii enemmän jatehuoltoyrityksia kuin jtehuolto koordinaattorin selvityksessa mainitaan. Ymparistoyritysten Liitto ry:n lausun non mukaan jätelautakunnan alueella toimii ainakin 23 jatehuokoyritysta. Jäte useampia jatteenkuljetusyrityksia tarjoamassa palveluitaan. Kyseisen lainkoh vähäinen määrä j oillakin alueilla el ole j ätelain 37.1 :n vastaista, kunhan dan mukaan riittävää on, ettäjätehuoltopalveluita on saatavilla kohtuullisinja aluetta perusteettomasti laskuteta toisistaan poikkeavasti. On luonnollista, että dellaja syrjimatt5myyde1la tarkoitetaan sitä, ettei mitään asiakasryhmäa tai markkina-asemaa ei käyteta väärin esimerkiksi hinnoittelussa. Kohtuullisuu syrj imättömin ehdoin. Palveluita tarj oavien jatehuoltoyritysten mahdollinen lain 37.1 :n edellytykset eivät vaadi, että kaikilla yksittaisilla alueilla, joilla on voimassa kiinteiston ha1tijanjärjestimäjätteenku1jetus, tulisi ama olla sinja syrjimattomin ehdoin Tarjolla onjatteen kuijetuspalveluja kattavastija luotettavasti sekä kohtuulli Jätehuoltokoordinaattorin selvityksessä ei ole tasapuolisesti aiwioitu 37.1 :n kuljetusjarjestelmän neutraliteetti, jota kilpailuvirasto (nykyisin Kilpailu- ja luvaiheessa antamissaan lausunnoissa korostaneet. kuluttaj avirasto), talousvaliokunta j a hallintovaliokunta ovat j ätelain valmiste edellytyksia. Päätöksessä ei ole toteutunutjatelain mukainen kahdenjätteen selle eivät tayty tarkastusalueen kunnissa. Jätehuoltokoordinaattorin suorittama arvio pohj autuu koko tarkastusalueeseen kokonaisuudessaan. Yhtä tiettya jätelain 37.1 :n edellytykset kiinteiston haltijan järjestämälle jätteenkuljetuk jätelain 37.1 :n edellytykset eivät tayty missään tarkastusalueen kunnassa. edellytys. PäätOsehdotus on perustunut virheelliselle väitteelle, jonka mukaan Jätehuoltokoordinaattori on selvityksessaan virheellisesti ja tarkoitushakuisesti käsitellyt erilaisia seikkoja, joista mikään ei ole jätelain 37.1 :ssä mainittu aluetta koskevat huomiot ovat johtaneet siihen virheelliseen yleistykseen, että Päätös on puutteellisesti valmisteltu Toissijaisen vaatimuksen perusteet sen. tävä valituksen sijasta oikaisuvaatimus. Tätä tukee aimettu Kuopion hallinto-oikeuden päatös numero 13/0308/, jossa Kuopion hallinto-oikeus jätti valituksen tutkimattaja poisti paatokseen liitetyn virheellisen valitusosoituk Koskajätelautakunnan päatos on tehty jatelain 37 :n nojalla, olisi asiassa teh $ (22)

9 tavasti. Valittaja on viitannut Innolink Research Oy:n vuonna 2011 kunnittain j a niistä j ohtuva j ätteenkulj etuksen hinnoittelu voivat erota toisistaan huomat käänjätelain 37.1 :n mukainen edellytys. Jätehuoltokoordinaattorin suoritta j etusolosuhteet sekä kulj etusmatkoj en pituus. asiakkaiden hintoihin vaikuttavat kiinteistöjen ja noutoalueiden kerays- ja kul Jätehuoltokoordinaattorin väite siitä, että kiinteistön haltijan järjestämässä jat kunnan jrjestämässä on virheellinen. Halpa hinta sellaisenaan ei ole myos maa hintojen vertailua ei ole suoritettu objektiivisesti eikä riittävän kattavasti. teenkuljetuksessa hinnat ovat yleisesti ottaen noin % kalliimmat kuin Keskiarvot eivät osoita sitä, että tarkastusalueen kunnissa hinnat laskisivat siir ryttaessä kunnanjarjestimäänjätteenkuljetukseen. Kahden kunnan olosuhteet samalla ajokerralla. Tyhjennyskerrat eivät kiinteistön haltijanjarjestamassajat On kohtuutontaja irrelevanttia väittää, etteivatjätelain 37.1 :n edellytykset tayty sen takia, että samalla kadulla ajaa useita autoja. Jatehuoltokoordinaattori sesti vähemmän kunnanjärjestämässäjätteenkuljetuksessa. Ramboll Finland Oy:n tekemän selvityksen perusteella kiinteistön haltijanjarjestamassajatteen Lisäksi kiinteistön haltijan järjestämassä jätteenkulj etuksessa usealla yrityksel sessa jätteenkuljetus tehdään lähes poikkeuksetta j ätelajeittain, jolloin jokainen suurille kansallisille tai ylikansallisille yhtioille. Kunnan j ärj estämä jätteenkul kiinteistön haltijan jarjestamassa j ätteenkuljetuksessa eivät kuulu jätelain tavoitteiden toteutuminen ei ole j ätelain 37.1 :n edellytyksena j a siksi se tulisi kiinteistön haltijan järjestämä j ätteenkuljetus tukee j ätehuollon paikallista ke hittämistä, kun alueen pienemmatkin toimijat ovat markkinoilla. Kunnan jar tämiseen. Kiupailutuksessa ilman sopimustajaaneiden yritysten toimintaedelly tykset heikkenevät ja niiden mahdouuisuudet menestya seuraavassa kiupaiuutuk sessa huononevat ja riskinä on jätehuoftotoimijoiden poistuminen kokonaan ollen on ilmeistä, etteivat ne myoskaan tue jatehuoluon alueellista kehittämistä. markkinoilta. Myos Kiupailu- ja kuluttajaviraston lausuiinossa asiassa HE tämät kilpailutukset eivät kannusta palvelun sisällolliseen kehittimiseen. Näin teenkulj etuksessa lisaanny, vaan voivat j opa laskea. Keskitetyssa kilpailutuk 199/2010 vp jatelaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi on todettu, etta kunnan jan es jätelajijoudutaan ajamaan erikseen. Argumentit liikenneriskien lisaantymisesta jetusjirjestelmä ei kannusta investointeihin eikä muutoinkaan toiminnan kehit jestäman kilpaiuutuksen seurauksena toiminta on paäsaantoisesti keskitetty jättää huomioimatta käsilla olevassa tapauksessa. On myös huomattava, että kulj etuksessa kulj etusreitit suunnitellaan tehokkaasti eikä hukka-aj oj a tehdä :n tarkastelun piiriin. Myoskaan energiatehokkuusdirektiiviin ( EED ) tulee tukeajätehuollon alueellista kehittornistä eikä se saa aiheuttaa vaaraa Jatekuljetuksen on edistettäväjätehuollon yleistd toimivuutta kunnassaja sen tal haittaa terveydelle tal yrnpäristolle tehuoltomaksut olivat alemmat kiinteistön haltijan j ärjestämassa j ätteenkulje ruutuslisän yli 20 metrin matkalle haja-asutusalueilla. Tällaisia usia ei yksityi sajätehuollon kustannukset vuositasolla olivat hivenen pienemmat kunnalli laatimaan vertailevaan hintatutkimukseen. Tutkimus osoitti, että omakotitalois sessa kilpailutuksessa, mutta rivi- ja kerrostalo-osakeyhtioiden vuosittaiset ja tuksessa. Valituksessa on vielä todettu, että kuntien jatemaksutaksat sisältavat usein erinäisiä usia, kuten astian siirtomaksun yli 10 metrin etaisyydella tai pe sillä jatehuoltoyrityksilla tyypillisesti ole. 9 (22) ei ole myoskaan millään tavalla osoittanut, että ajoja olisi tosiasiassa olennai lii on käytossään monilokeropakkaajia,jolloin uscampaajätettä voidaan kerätä

10 10 (22) Kokonaisuutena arvioiden paatosjarjestaa kunnanjatteenkuljetus kiinteistön haltuanjatjestamanajatteenkuljetuksena on myonteinen huomiolden ti vaikutukset kotitalouksien asemaan se/ca yritystenja viranomaisten taan erilyises toimin Suoritetussa arvioissa ei ole millään tavalla kasitelty jätelain 79 :n mukaisten hintoj en maaraytymisperusteiden toteutumista. Asiassa on j atetty huomloimat ta, että myos kunnan j ätteenkuljetuksessa hintaan vaikuttavat en näisetjätelaissa saädetyt hinnan maäräytymisperusteet. Väite, että kotitalouk silla ei ole todellista harkintapotentiaaliaja vain aktiivisimmat asukkaat voivat saada, osin hetkellisesti, tingittya tyhjennyshintaa alaspäin ei perustu mihin käan todelliseen selvitykseen. Normaali kilpailu pitäa huolen siitä, että teen hinta rnaaraytyy kysynnan ja tarjonnan perusteella. Asiassa ei ole teltu kiinteistön haltijan järjestämän j ätteenkuljetuksen vaikutuksia kotitalouk sien, yritysten ja viranomaisten asemaan. jrjestämassa tuot tarkas Kuntalaisten omille nakemyksille ei ole annettu minkaänlaista painoarvoa asian tarkastelussaja arvioinnissa vaikkajätelain 37.1 nimenomaisesti taa kuntalaisten asemaa yhtena edellytysten tayttymisen arvioinnis sa. osatekijnä koros Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksesta 1/2011 (Kilpailukatsaus 2:Viisas saantely - toimivat markkinat) ilmenee, että kuntalaisten valinnanmahdollisuus tosiasiassa vähenee, kun kunnallistenjatehuoltolaitosten asemaa vahvistetaan keinotekoisesti. Tästä seuraa todennäkoisesti toimialan yleisen kehityksen hi dastuminenja yksipuolistuminen. Lisäksi tämä vaikuttaa myös kierratysta har joittavienjateyritysten toimintaan, koskajatkossa nämä yritykset saavat entistä pienemman osuudenjätevirroista. Tätä voidaan pitaa ongelmallisena sena jätedirektiivin (2008/9$/EY) tavoitteiden kannalta. seurauk Jätelain 37 :n 1 momentin mukaisiin edellytyksiin ei kuulu mahdollisuus maksumuistutuksen tekemiseen. Jätehuoltokoordinaattori on näin ollen mene tellyt virheellisesti kayttäessään tällaista väitettä tarkoitushakuisesti. Toiseksi, kiinteiston hakij an järj estämän j atteenkulj etuksen osalta maksumuistutuksen tekeminen on nimenomaisesti mahdollistettujätelain 25.2 :ssä. Vastoin asiassa esitettya kunnanjärjestämä ldlpailutus ei tuo uusia toimijoita markkinoille. Uudet toimijat joutuisivat tekemään suuria investointeja kilpailu tetun sopimuksen takia, jonka kesto on yhdesta viiteen vuoteen ja jonka jäl keen takeita toiminnanjatkumiselle ei ole. Kiinteistön teenkuljetusjarjestelma on joustavampi, asiakaslahtoisempi toimivampi. jestelmä turvaa paremmin pienten keskisuurten yritysten toimintaedellytyk siä, tyollisyyttaja markkinoiden toimivuutta sekä edistää investointejaja vaatioita. Mikäli kiinteistön haltij an järj estämästä jatteenkuljetusjarjestelmasta siirrytäan kunnanjaijestamaanjatteenkuljetukseen, tiettyjen yritysten osalta se merkitsee todennäköisesti toiminnan loppumista kokonaan, koska kilpailutus ten seurauksena uusia tal vanhoja toimijoita voi tulla markldnoille vasta lutuskauden päatyttya. Näiltä osin valituksessa on viitattu Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen kuluttajaviraston vuoden 2011 selvityksiin. ja Kilpailuja ja haltijanjärjestämäjät ja Jar inno kilpai Hallituksen esityksen HE 199/2010 mukaanjätelain 37.1 :n edellyttämassa kokonaisarviossa tulisi ottaa huomioon vaikutukset en toimijoiden kustannuksiin j a tyomäärään. Kokonaisarviossa kunta voisi painottaa niitä jätehuolto

11 tusalueen kunta vol painottaa oman alueensa tarkeimpia näkökohtia. Mitään tällaisia tekij öitä ci ole otettu huomioon j ätehuoltokoordinaattorin selvitykses mukaisesta kasittelysta, julkiselta vallalta puuttuvat mainitussa EU:n toimin nasta tehdyssa sopimuksessa asetetut edellytykset asettaa rajoituksia tälle toi tuksenmukaista antaa kunnalle yksinoikeus j ätehuollon j arjestämiseen. Tämä Kilpailu-ja kuluttajavirasto on selvityksessaan todennut, että Mikäli jatteiden tuottajatja haltijat omilla valinnoillaan pystyvat huolehtimaanjätteiden asian sa. tekijöitä, joita se pitaä alueellisesti tärkeinä näkokohtina. Tarkastusalueen kun tien osalta lähtökohdatja alueet eroavat toisistaan, jonka takiajokainen tarkas minnalle. Jätedirektiivin valossa on varsin vaikea perustella, miksi olisi tarkoi selvitetty, vaan lausunnot on sivuutettu viitaten perustelujen puutteeseen. Tarkastusalueen kuntien nakemyksia nykyj ärj estelrnän säilyttamiselle ci ole en jätehuoltoalan toimij olden tekemiä kyselyita tai tutkimuksia. on todennut, ettei asian valmisteluvaiheessa otettu mukaan ns. mielipiteitä tai Jätelautakunnalle antamassaan lausunnossa valittaja tuo esille, ettäjätelain kuljetusjarjestelmasta kunnan jarjestamaanjatteenkuljetukseen. Valittajan lau asettamat edellytykset kiinteistön haltijan järjestamään jätteenkulj etukseen tayttyvat eikä näin ollen ole syyta siirtyä toimivastaja lainmukaisestajätteen painoarvoa j ätelautakuiman päätöksen valmistelussa. Jätehuoltokoordinaattori sunnolle, kuten myös esimerkiksi kuntalaisten mielipiteille olisi tullut antaa myös asian selvitw.misestä hallintolain 31 :ssä säadetty. mus. Tästä on saadetty myös hallintolain 6 :ssä. Asiassa tulee ottaa huomloon Tärkeanä periaatteena kaikessa hallintotoiminnassa on tasapuolisuuden vaati Asianosaisten mielipiteet onjätetty huorniotta on ylittanyt toimivaltuutensa. teenkuljetuksen jarjestamisestä tulee ensisijaisesti olla kunrialla. Jätelautakunta Myos kuntalaissa vahvistettu kuntien itsehallinto huomloon ottaen, päätos jat taan kuuluvien kuntien välillä sallitaan erojajatteenkuljetusjarjestelmassaja tetyin tavoin tarkastusalueen kunnissa. taan, kuten kunta itse parhaaksi katsoo. Kaikki tarkastusalueen kunnat ilmaisi vat halunsa jatkaa nykyisella, kiinteistön haltijan j arjestamalla jätteenkuljetus Jätelautakunnan perustamissopimuksen ja johtosäännön mukaan jatelautakun lähtökohtaisesti tulisi toimia nun, että kunkin kunnan jätteenkuljetus toteute järjestelmällä. Näin ollenjätelautakunnan paätös on tapahtunut virheellisessä jarjestyksessa, kunjätelain 37.1 :n asettamat edellytykset täyttyvat edellä esi päätos on tehty kuntien itsehallinnon vastaisesti Jätelautakunnan perustamissopimustajajohtosaäntoa ei ole noudatettuja sun taloudellisiin tarkoituksiin liittyväksi SGEI-palveluksi (Services of Gene pauksissajätehuolto voitaisiin katsoa SEUT 106 artikiassa tarkoitetuksi ylei voisi tulla kyseeseen lahinnä hyvin harvaan asutuilla alueilla, joillajossakin ta ral Economic Interest). 11(22)

12 ellei Kiinteiston haltuanjarjestarnajatteenkuljetus on ensisuainen vaihtoehto Jätehuoltokoordinaattori on j ohtanut j ätelautakunnan j asenia harhaan 12 (22) väittä mällä, että jätelain 36 :n mukainen kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestel ma olisi ensisijainen suhteessajätelain 37 :n mukaiseen kiinteistön haltijan jarjestämaanjatteenkuljetukseen. Hallituksen esityksen HE 199/20 10 mukaan kunta ei jarjestaisijätteenkuljetusta sellaisilla kunnan aluellia, joilla on kunnan päätoksen mukaisesti käytössä kiinteistön haltijan järjestama jätteenkuljetus. Kilpailu-ja kuluttajaviraston vuonna 2011 julkaisemajätehuoltomarkkinoiden toimivuutta koskeva selvitys osoittaa myös, että kiinteistön haltijanjarjestama jätteenkuljetus on vähintäänkin tasaveroinen peräti ensisijainen vaih toehto kunnan j ärj estämään j ätteenkulj etukseen verrattuna. Jatelautakunnan paatos on EU-oikeuden vastainen Jätelautakunnan paätos luo Kiertokapula Oy:lle yksinoikeuden yhdyskuntajat teiden kiinteistöittäisen kuljetuksen jarjestämiseen Kiertokapula Oy:n kuntien alueella. Päätöksellä lakkautetaan tällä hetkellä voimassa olevajatelain 37 :n mukainen kiinteistön haltijan järjestämä jatteenkuljemsjarjestelma, jon ka nojallajätteen haltijat ovat itse saaneet vapaasti valita, minkäjätteenkulje tuspalvelua tarjoavan yrityksen kanssa ne tekevät sopimuksen. Päätöksella kautetaan toimivaja kilpailtu markkina yhdyskuntajatteiden kiinteistöittäisestä kuljetuksesta, jolla valittaj a j a muut yksityiset jateyritykset toimivat. PäätOs on Euroopan unionin toirninnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artikian 106 vastainen. SEUT:n mukaan yksinoikeuksien luominen ilman tyistä syyta on vastoin sopimuksen perusperiaatteita. järjestamisestäja osakas Artildan 106(1) SEUT soveltaminen edellyttaa. että kyseessa on valtion tama toimenpide, joka koskee julkista yritystä tai yritysta, jolle jasenvaltio on myöntänyt erityis- tai yksinoikeuden. Artikiassa kielletään toimenpiteet, jotka ovat ristiriidassa SEUT:n maaraysten kanssajajotka eivät tayta artikian 106(2) SEUT poikkeussaannon soveltamisedellytyksia. lak en suorit Artiklan 106(1) SEUT tarkoittamaa valtion toimenpiteen käsitettä tulkitaan EU-oikeudessa laajasti. Valtion toimenpiteet ovatjulkisyhteisonjulkista paä t.ntävaltaa käyttäessään tekemiä toimia. EU:n tuomioistuin on oikeuskäytän nossään katsonut, että esimerkiksi kunnat ja tietyin edellytyksin jopa yritykset rinnastuvat valtioon. Jätelautakunta tai vähintään jätelautakunnan jäsenkunnat riimastuvat valtioon. Jätelautakunnan paätös on artikian 106(1) tama valtion toimenpide. SlUT tarkoit Jätelautakunnan päatos antaa j ätelautakunnan j asenkuntien alueella j ätehuollon palvelutehtavia hoitavalle Kiertokapula Oy:lle yksinoikeuden yhdyskuntajat teiden ldinteistöittäisen kuljetuksenjärjestämiseen. Kiertokapula Oy on lassa 106(1) SEUT tarkoitettujulkinen yritys. artik Koska Kiertokapula Oy:lle on jätelautakunnan alueella muiden kuin tankastus alueen kuntien osaltajo aikaisemmin myonnetty yksinoikeus yhdyskuntajat teen jatehuoltopalveluiden järjestämiseen kunnan jarjestaman jätteenkuljetuk sen osalta, on Kiertokapula Oy myös artiklassa 106(1) $EUT tarkoitettu tys, jolle jäsenvaltiot myontävat erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia. yri

13 Artikian 106(1) vastaisuus edellyttää, että päatös on ristirlidassajonkin toisen nalla ilman objektiivista perustetta, kun kyseiset toiminnot olisi jijestettavissa tainen, koska se on ristiriidassa artikian 102 SEUT (määräävän markkina-ase man väärinkäyton kielto) kanssa. poistamiseen. EU:n tuomioistuimen mukaan määräävässä markkina-asemassa oleva yritys rikkoo artiklaa 102 SEUT varatessaan itselleen toimintoja läheisellä markki SEUT:n maarayksen kanssa. Jätelautakunnan päätos on mainitun artikian vas myös toisten yritysten toimesta. Myos määräävan markkina-aseman laajenta minen ilman objektiivista perustetta on sellaisenaan kielletty, kun laajentami nen on seurausta valtion toteuttamasta toimenpiteestä, joka johtaa kilpailun SEUT poikkeussaannön vaatimukset. Jäsenvaltiot voivat myontaa yrityksille erityis- ja yksinoikeuksia artikian 106 SEUT nojaila sellaisten artikian 14 SEUT mukaisten yleishyodyilisten palveluiden osalta, joiden tuottaminen kan salaisilie tai yrityksille muuten vaarantuisi jajoita markkinamekanismi ei Yksinoikeuden myontaminen on oikeutettua, jos se tayttä.ä artikian 106(2) ion markkina-alueen Suomessa, joten ulkomaisten toimijoiden markkinoiile j äsenvaitioiden välisen kaupan rakenteeseen. Artikian 102 SEUT soveltuminen edellyttäa myös, että määräävän markkina aseman väärinkäytöllä vol ofla vaikutustajäsenvaitioiden väliseen kauppaan, koska paatoksen myotä yksityisten yritysten toimintaedeliytykset markkinoiila heikkenevät. Päätös siten hankaloittaa muista jäsenvaltioista tulevien yritysten Suomessa, Ruotsissa, Latviassaja Venajalla. Jätelautakunnan päätos vaikuttaa pääsyä markkinoille, kun kannustimet aloittaa toiminta Suomessa heikkenevät. Jätelautakunnan toiminta-alue muodostaa taloudellisesti merkittävän jätehuol tulon kannaita sen kilpailuolosuhteilla on ratkaiseva merkitys. Valittaja toimii Lassila & Tikanoja konsemin toimintaan jäsenvaitioiden väliilä ja siten EU:n on tosiasiallista tal ainakin mahdollista. tä. Päätös luo siten tilanteen, j ossa määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Markkinan monopolisoinnin johdosta Kiertokapula Oy tulee yksin tekemään paätökset yhdyskuntaj ätteiden kulj etuspalveluj en järj estämisestä, tarjoaj ista ja sovellettavista ehdoista, jonka seurauksenajätteenhaltijoiden mahdollisuus ku pailuttaa ja valita palveluntarjoaja lakkaa. Yksityiset jatteenkuljetusyritykset tulevat myös olemaan täysin riippuvaisia Kiertokapula Oy:stä ja sen paatoksis taisesti. EU-oikeuskäytannon mukaan artikian 106(1) SEUT soveltumisen kan aseman väärinkäyttöon ilman, että varsinaista rikkomusta on tapahtunut. Jäteiautakunta Iaajentaa siten paatokseiiaan omanjatepalveluyhtionsa Kierto kapula Oy:n määräävää markkina-asemaa artikiojen 106(1)ja 102 SEUT vas nalta on riittävää, että valtion toimenpide voisi johtaa määräävän markkina kaskunnan näillä kilpailluilla rnarkkinoilla. Jatelautakunnan paatos lakkauttaa yhdyskuntaj ätteen kiinteistön haltijan jarjestämää jätteenkulj etusta koskevat lassa yhdyskuntajatteen jätteenkuljetuksen kiinteistöittäistä jarjestämistä. voimassaolon aikana valittajat ovat luoneet taloudellisesti huomattavan asia toimivat ja kilpaillut markkinatja laajentaa Kiertokapula Oy:n määräävän markkina-aseman (monopolin) koskemaan myös Hattulassa, Hämeenhinnassa, Janakkalassa, Lopella, Riihimäen haja-asutusalueella ja Hausjärven Mommi Voimassa olevan kiinteistön haltijan jarj estämän j ätteenkuljetusjärjestelmän 13 (22)

14 pysty halutulla tavalla tuottamaan tehokkaasti. Artildan 106(2) SEUT polk kin palvelu on yleishyodyllinen ja että markkinat eivät tarjoa palvelua tyydyt tävällä tavalla, ja siten valtion viranomaiset hankkisivat palveluita myöntä mällä esimerkiksi tietylle yritykselle yksinoikeuden kyseessa olevalla sektoril Jätehuolto voidaan katsoa yleishyodylliseksi taloudelliseksi palveluksi. Kierto kapula Oy:lle ei ole kuitenkaan ollut välttämätöntä luoda yksinoikeutta yhdys hoidettu alueella tyydyttavalla ja toimivalla tavalla kiinteistön haltijanjarjesta mänä jätteenkuljetuksenajätteenhaltijoidenja yksityisten jatteenkuljetusyritys Ia. keussäänto tulisi sovellettavaksi tilanteessa,jossajäsenvaltio katsoisi, ettäjo kuntaj ätteiden j ätteenkulj etuksen j arj estämiseen, koska kyseista palvelua on Ollakseen laillista, omaisuuden pakkolunastus edellyttää lhes poikkeuksetta olevan kyse pakkolunastuksesta, ei tämä merkitse korvauskysymyksen rajautu mista pois. Korvaustarve vol syntyä pelkastaan perustuslain 15.1 :n misestajohtuen. Vaikka valittajan kasityksen vastaisesti asiassa ei katsottaisi korvauksen maksamista. Jätelautakunnan paätös on laiton korvausten puuttu taã tyhjennykset sekä hoitaa tyhjennyksiin liittyvän asiakaspalvelun ja lasku tuksen. Jatelautakunnan paätos tayttaa pakkolunastuksen tunnusmerkistön. Paatökses luopumaan omaisuudestaan (asiakaskunta), j oka siirretään j ätelautakunnan paatoksen perusteella Kiertokapula Oy:lle, joka kilpailuttaa kuljetukset, jarjes sä on kaytetty julkista valtaaja paatoksen myötä valittajajoutuu pakon edessä Perustuslain omaisuuden suojaa koskevan omaisuuden käsite on laajaja sen dostavat sellaisen varallisuusarvoisen edun tai intressin, joka on sekä Suomen tarkoituksena on suojata kaikenlaisia yksiloiden varallisuusaiwoisia oikeuksia perustuslain että Euroopan ihmisoikeussopimuksen tarkoittamaa omaisuutta. Näin ollenjätelautakunnan paatoksella puututaan valittajan omaisuudeksi kat sottaviin varallisuusarvoisiin etuihin. j a etuj a. Valittaj an taloudelliset intressit, asiakaskunta j a sopimussuhteet kintakäytännössä vahvistetut reunaehdot. Tällaisia reunaehtoja ovat muun perustuslaissaja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa sekä niitä koskevassa ml Omaisuuden suojaan ja elinkeinovapauteen puuttumisen tulee tayttaa Suomen muassa riittävien korvausten maksaminen sekä riittävät siirtymajarjestelyt. PäätOs lottkkaa ornaisuuden suojaaja elinkeinovapautta den. Mikään ei viittaa siihen, ettei kiinteistön haltijanjärjestämäjätteenkulje Kunnan yksinoikeudestajohtuva rajoitus ei taytä myoskaan suhteellisuusperi aatteen vaatimuksia. Suhteellisuusperiaatteen mukaan kilpailunrajoituksen on oltava oikeassa suhteessa saavutettavaan etuun, eli palvelun turvaamiseen näh keuden luomista j a jota markkinamekanismi ei pystyisi halutulla tavalla tuotta maan tehokkaasti. tus toimisi alueella tai että se vaarantuisi ilman patöksen mukaista yksinoi tolle tilaisuus tulla kuulluksi. Edellä esitetty huornioon ottaen kyseessa on kilpailunrajoitus, jonka vuoksi hallinto-oikeuden on kilpailulain mukaan varattava Kilpailu- ja kuluttajaviras ten välisin sopimuksin. Näin ollen edellytykset artikian 106(2) SEUT sovelta miselle eivät tayty. 14 (22)

15 Lausunnot ja selitykset j a j outuisi pitamäan oikeudenkayntikulunsa vahinkonaan. ta pakkolunastusta ei ole tapahtunut. yleislausekkeen ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla, vaikka varsinais Oikeudenkäyntikuluvaatimus Jätelautakunnan päätökseen on annettu virheellinen valitusosoitus, joten vail tusprosessi on aiheutunut viranomaisen virheestä. Lisäksi päätös on edellä esi ovat olleet puutteellisiaja virheellisiä. Nain ollen olisi kohtuutonta, jos valitta tetyin tavoin laiton. Jätelautakunnan on täytynyt ymmärtää, että selvitykset teltu esitettya kantaa asiaperusteilla, tehdyissa päätöksissä tans el. Nilden kuntien lausunnoissa, j otka ovat vastustaneet kunnan j arj estämään j at teenkuljetukseen siirtymista, on Lopen kuntaa lukuun ottamatta alunperin vi tuksen kaimaile. Tyypiilista lausunnoille on, että valmistelutekstissä on perus ranhaltijavalmistelussaja asian esittelyssa päadytty kunnanjärjestämän kuije Jätelautakunnan lausunnon liitteenä on ollut j ätehuoltokoordinaattori Hell Vir tasen selvitys esteellisyysvaitteen osalta. Seivityksessa on muun ohella todettu, säädännön edeliyttämällä tavalla. Jätehuoltoviranomaisella on iainsäädännön velvoittama yhteistyovelvollisuus kuntien j ateyhtion Kiertokapula Oy:n kans ratkaistu sitä, mikä taho kilpailuttaa kulj etukset. Kulj etusj arj estelmätarkastelu päristöalan yritysten tai en edunvalvojien intressissä. on tehty jätelakiin perustuen, el esimerkiksi jateyhtio Kiertokapula Oy:n, ym sa. Edelleen on huomioitava, että valituksen kohteena olevassa paatoksessa ei ettäjätekoordinaattori toimii työssään virkaveivollisuuksien mukaisesti lain toviranomainenja kuntien omistamajateyhtio Kiertokapula Oy toimivat tieto jateyhtio Kiertokapula Oy. Kunnan jätehuollon palvelutehtäviä ovat muun jnä yhteisessa jätelautakunnassaja vastaa muun muassa lautakunnassa käsi nan jätehuoltoviranomainen eli kuntien yhteinen jätelautakunta. Jätehuoltovi nan sopimuksen mukaan lautakunta huolehtii tehtäviensä edellyttamasta yh Oy:n kanssa. Jäteiautakunnan johtosäannön mukaan kuntien yhteinen jätehuol Lausunnoissa on todettu muun ohella, ettäjätelain 23 :n mukaisesti kunnalle kuuluvista jatelain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävista huolehtii kun ranomaisen tehtäviä on muun muassa jätteenkuljetusj ärjesteimäpaatökset. Jäte lautakunnan viranhaitij ana toimil j ätehuoltokoordinaattori, j oka toimii esitteli teltävien vastuualueidensa asioiden valmistelusta sekä pitää yhteytta yhteistyo kumppaneihin. Kunnan jätehuollon palvelutehtavat hoitaa kuntien omistama muassa kunnan vastuulle kuuluvan j ätteen kasittelyn j a hyodyntamisen j arj es rakentaminen j a yllapito seka j äteneuvonta j a tiedotus. Yhteisen j ätelautakun täminen j a kehittäminen, vaarallisten j ätteiden vastaanotto, kasittelypaikkojen teistyosta alueen kuntien, ymparistonsuoj eluviranomaisen j a Kiertokapula yhteistyossa ja vuorovaikutuksessa. Kiertokapuia Oy el puutu j ätelautakunnan päatoksentekoon eikä j ätehuoltoviranomainen tee omistaj aohj austa tai hoida Kiertokapula Oy:lle kuuluviajätehuollon palvelutehtavia. Yhteistyo Kiertoka pula Oy:n kanssa el tee jätehuoltokoordinaattorista esteellistä valituksen koh teena olevassa asiassa. tukset ja Lassila & Tikanoja Oyj :n oikeudenkayntikuiuvaatimus tulee hylatä. Jãtelautakunta on valituksista antamissaan lausunnoissa katsonut, että vail 15 (22)

16 16 (22) Hallituksen esityksessa j a Kuntaliiton yleiskirj eessä Jätehuoltoviranomaisen päätos jätteenkuljetusjärjestelmästä täsmennetään, millaisia seikkoja kuijetus järjesteimn osalta pitää ennen päätöksentekoa selvittää. Näitä asioita tehdyssa arvioissa on selvitetty. Jätelaissa ei ole tarkempia maarayksia siitä, millaisina alueina tarkastelu pitää tehdä. Tämä maaräytyy kaytännossä tapauskohtaisesti. MyOskaan kuntien lausunnoissa ei ole esitetty kuntien paikallisista olosuhteista sellaisia yksiloityja selvityksia, jotka olisivat vaikuttaneet tarkastelussa tehtyi hin johtopaitoksiin. Tarkastelu on toteutettu suhteellisuusperiaatetta noudat taen eikä siinä voida mennä esimerkiksi toiminnallisesti liian pieniin kurman osittaisiin tarkasteluihin. Se, millä tavalla j ätteenkulj etustarkastelu toteutetaan, kuuluu j ätelautakunnan tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Lausunnoissa on tuotu esiin, että lausuntojen liitteenä olevassa erillisessa yh teenvedossa kaydaan lapi j atteenkuljetustarkastelussa selvitettävat asiat j a niis tä tehdyt havainnot ja johtopäatokset. Yhteenveto yhdessa lautakunnan paätok sen kanssa osoittaa, että edellytykset kiinteistön haltijanjärjestämällejätteen kuljetukselle eivät tarkastelualueella tayty. Yhteenvedossa on todettu muun ohella, että kiinteistön haltijan jaijestamaa jätteenkuljetusta ei voi lain mukaan valita, jos yksikinjatelain 37 :n edellyrtyksista ei tayrty. Valituksissa ei ole edes yritetty kiistää paatösaineistossaja yhteenvedossa esitettyja kiinteistön haltijan järjestamän jätteenkuljetuksen kielteisiä vaikutuksia viranomaisten tiedonsaan tim, toimintaanja valvontaan. Valituksissa ei myoskaan ole otettu mitään kan taa jätelain ja j atehuoltomaaraysten vastaisesti alueella tapahtuneeseen den toimittamiseen ohi saadettyjen vastaanottopaikkojen Risto Kanerva, kyläyhdistys r.y. pienviljelijäyhdistys r.y. ovat antaneet selityksen. Järventaustan ja Lopen jättei Jarventaustan Janakkalan kunnanhallitus on antanut selityksen. Lopen kunnanhallituksel]e on varattu tilaisuus selityksen antamiseen. tystä ei ole annettu. Seli Janakkalan Jätteenkuljetus, Lopen Jätehuolto Timo Ranta ovat antaneet selityksen. Janatrans Oy, Lammin Jätehuolto Ay ja Tmi Karl Ilkkala on antanut selityksen. Anu Perttuselle tu tilaisuus selityksen antamiseen. Selitysta ei ole annettu. ja Aimo Aiholle on varat Lassila & Tikanoja Oyj on antanut selityksen ja toimittanut hallinto-oikeu delle oikeudenkayntikululaskelman, joka mukaan palkkiot ilman arvonlisäve roa on euroa. Muita merkintöjä Hallinto-oikeus on antamallaan välipäätöksellä numero 14/0123/2 hylannyt paatöksen täytantoonpanon kieltämistä koskevat vaatimukset.

17 17(22) Hallinto-olkeuden ratkaisu ja perustelut Hallinto-olkeus kumoaa j ätelautakunnan päatöksen j a palauttaa asian j ätelauta kunnalle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus hylkaa Lassila & Tikanoja Oyj :n oikeudenkayntikuluvaati muksen. Perustelut Muutoksenhakujätelain 149 :n 4 mornentissa tarkoitetusta paatöksesta Valituksenalainenjätelautakunnan päatos perustuu jätelain 149 :n 4 moment 37 :n I momenttiin. Jätelain 137 :n 3 momentin mukaan lain 37 :n nojalla tehtyyn kunnan paatokseen haetaan valittamalla muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään. tiinja Kuntalain 11 luvussa säädetään oikaisuvaatimuksestaja kunnallisvalituksesta. Lain 89 :ssa säädetäan oikaisuvaatimusmenettelysta. Pykalän 1 momentin mukaan muun muassa lautakunnan paätokseen tyytymaton vol tehdä kirjalli sen oikaisuvaatimuksen. Pääiökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Lain 8$ :n mukaan tämän luvun säännoksiä sovelletaan oikaisuvaatimuksen teke miseen j a kunnallisvalitukseen kunnan j a kuntayhtyman viranomaisen paatoksesta, jollei erikseen lailla toisin säädetä. Jos päatokseen voidaan muun lain nojalla hakea muutosta kunnallisvalituksin, el 89 :ää sovelleta. Valituksessa,joka koskee jätelain 149 :n 4 momentin nojalla tehtya paatosta jatteenkuljetusjarjestelmasta, on kyse kuntalain 8$ :ssä tarkoitetusta muuhun lakiin perustuvasta kunnallisvalituksesta, johon ei sovelleta kuntalain 89 :n mukaista oikaisurnenettelya. Tähän nihden j ätelautakunnan valituksenalaiseen paatokseen on tullut päätokseen liitetyn valitusosoituksen mukaisesti hakea muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen. Jätelautakunnan kokoonpano Yhteisestäjätelautakunnasta solmitun sopimuksenja Kiertokapula Oy:n kaskuntien yhteisen jätelautakunnan sopijakuntien yhteisenajatehuoltoviranomaisena siten kuinjätelain 23 :ssä säädetaän. Lautakuntaan voi kuulua kaksi isäntakunnan nimeämää jäsentä ja yksi jäsen muista sopijakunnista. Lautakunnan kokoonpanon osalta ei ole nettu erityisiä maarayksia käsiteltäviin asioihin liittyen. Tähän nähden kunta on ollut toimivaltainen käsittelemään asian kokoonpanossa, johon on kuulunut edustajia myös kunnista, joita asia ei ole koskenut. Esteellisyys osa johtosannön mukaan lautakunta toimii an lauta Kuntalain 52 :n 2 momentin mukaan muun luottamushenkilön, tilintarkasta jan sekä kunnan virauhaltijan ja tyontekijan esteellisyydesta on voimassa, mitä hallintolain :ssä säädetään. Hallintolain 27 :n 1 momentin mukaan virkamies ei saa osallistua asian telyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos han on esteellinen. käsit

18 18 (22) Hallintolain 2$ :n 1 momentin mukaan virkamies on esteellinen: 1)jos han tai hänen läheisensä on asianosainen; 2) jos han tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa; 3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityista hyotya tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen; 4)jos ban on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvassa toimeksian tosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa en tyista hyötyä tai vahinkoa; 5) jos han tai hänen 2 mornentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä on hallituk sen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen j asenena taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisossa, saatios sä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyotya tai vahinkoa; 6) jos han tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu läheisensä kuuluu vi raston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja ky symys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai val vontaan; tai 7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisesta syysta vaaran tuu. Kun otetaan huomioon j ätehuoltoviranomaisen eli jätelautakunnan, j atehuolto koordinaattorin j a Kiertokapula Oy:n tehtävistä j a yhteistyostä j ätelautakunnan lausunnossa lausuttu, jätehuoltokoordinaattori ei ole ollut esteellinen osallistu maan nyt esillä olevan asian kasittelyyn. Hallinto-oikeuden toimivaltaan ei kuulu etukäteen ottaa kantaa j ätehuoltokoor dinaattori Heli Virtasenja kaupunginlakimies Mia Luukon mahdolliseen es teellisyyteen asiaa uudelleen jätelautakunnassa kasiteltaessa. Pääasia Sovelletut oikeusohjeet ja asiassa saatu selvitys Hallintolain 31 :n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävastaja asianmukaisesta selvittamisesta hankkimalla asian ratkaisemisek si tarpeelliset tiedot seka selvitykset. Jätelain 23 :n 1 momentin mukaan kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan maaraama kuntalaissa tar koitettu toimielin (kunnan j atehuohoviranomainen). Pykalan 2 momentin mu kaanjos kunta on siirtänyt 43 :n mukaisesti kunnanjätehuollonjärjestämi seen liittyvan palvelutehtavan hoidettavaksi kuntien omistamassa yhtiossa, kunnan j atehuoltoviranomaisena toimii yhteistoiminta-alueen kuntien yhteinen toimielin tai näiden perustama kuntayhtyma siten kuin kuntalaissa saadetaan. Jätelain 35 :n 2 momentin mukaan kiinteistoittainenjatteenkuljetus onjarjes tamistavasta riippumattajarjestettava nun, etta tarjolla on jatteen kuljetuspal veluja kattavasti ja luotettavasti seka kohtuullisin ja syrjimattomin ehdoin. Jatelain 37 :n 1 momentin mukaan kunta vol paattaa, etta kiinteistoittainen jatteenkuijetus jarjestetaän kunnassa tai sen osassa siten, että kiinteistön haltija

19 19 (22) sopii siitä jätteen kulj ettajan kanssa (kiinteistön haltij an jaijestama jätteenkul jetus), jos: 1) nain järjestetty jätteenkuljetus täyttää 35 :n 2 momentissa säädetyt edelly tykset; 2)jätteenkuljetus edistääjätehuollon yleista toimivuutta kunnassa, tukeejäte huollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ymparistolle; 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myonteisiksi ottaen erityi sesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan seka yritysten j a viran omaisten toimintaan. Jätelain 149 :n 4 momentin mukaan kunnan, jossa vuoden 1993 jätelaissa tar koitettu jarjestetty jätteenkuljetus tämän lain voimaan tullessa hoidetaan sopi musperusteisena j ätteenkulj etuksena, on tarkasteltava j ätteenkulj etuksen järj es tämistä tamn lain 37 :n 1 momentissa saadettyjen kiinteistön haltijanjärjes tämänjatteenkuljetuksen edellytysten perusteellaja tehtävä asiassa paatos vii meistään vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Yhteisestäjätelautakunriasta solmitun sopimuksen 7 kohdanja lautakunnan johtosiannon 5 :n mukaan lautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvistajäte huollon viranomaistehtavistäjätelain 23 :n mukaisesti. Näitä tehtäviä on muun muassa alakohdassa 3 mainittu jätteenkuljetukseen liittyvista asioista päattthninen. Muun muassajatteenkuljetukseen liittyvissa asioissa paatoksen teossa tulee ottaa huomioon paikalliset olosuhteet. Ottaen huomioonjätelauta kunnan toimialueen laajuuden ja kuntien parhaan tietamyksen oman alueensa olosuhteista, jatteenkuljetusjarjestelmä toteutetaan kunkin sopijakunnan oman nakemyksen mukaisena ottaen huomioonjatelain maaraykset. Tällöin kuijetus jarjestelmä vol vaihdella toimialueen en osissa. Yhteistä lautakuntaa koskevan sopirnuksen taustamuistiossa todetaan sopi muksen 7 :n kohdassa muun ohella seuraavaa: Sopimusta valmisteltaessa painotettiin, että sopijakuntien nakemykset paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisesta tuodaan esille sopimuksessa erityisesti jatehuoltomaarayksiin, jät teenkuljetukseen sekäjatetaksaan liittyvissa asioissa. Vaikka yhteisenjatelau takunnan tulee käyttaa itsenäistä paatantavaltaa, lautakunta ei vol huolellisesti toimiessaan sivuuttaa paikallisia olosuhteita laajan toimialueen sisällä. Kuije tusjarjestelmän osalta t.mä tarkoittanee lähtökohtaisesti toimialueen nykyisten kuljetusjärjestelmien sailyttämista, mikäli ne täyttävtt uuden jätelain maarayk set. Jätelautakunnan toiminta-alueella Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Lopellaja Riihimäen haja-asutusalueella sekä Hausjärven Mommilassa onjät teenkuljetusjätelain voimaan tullessajarjestetty yhdyskuntajätteen osalta sopi musperusteisesti j atelain (1072/1993, vuoden 1993 j ätelaki) nojalla. Hattulan, Janakkalan ja Lopen kunnanhallitus sekä Hämeenlinna kaupungin hallitus ovat antamissaan lausunnoissa esittäneet, ettäjätteenkuljetusta tulisi jatkaa kiinteistön haltijanjärjestämänä. Saman nakemyksen lausunnoissaan esittivät myös Hausj ärven tehinen lautakunta j a ympanistolautakunta sekä Riihimäen ympäristolautakunta. Riihimäen tekninen lautakunta on ollut kun nan j ärj estämän j ätteenkulj etuksen kannalla j a Hämeenlinnan kaupungin viran omaispalveluiden lausunnossa esitettiin pemsteita kunnan järjestämänjätteen kuljetuksen puolesta.

20 Asiassa on laadittu alustava arvio ja paatosehdotus. Arvionjohdannossa 20 (22) tode taan, että kuljetusjarjestelmatarkastelu on tehty kokonaisuutena tarkastelun kohteena olevien kuntien osalta huomioiden kuitenkin kuntakohtaiset erot. Tarkastelun lähteinä on ollut j ätelaki (646/2011), HE 199/2010 j ätelain yksi tyiskohtaisista perusteista, Kuntaliiton materiaalit, kuten yleiskirj e JätehuoltovfranomaisenpäätOs jätteenkuljetusjärj estelmästä, Liikenne- j a viestintäministeriön julkaisuj a Valtakunnallinen jatelogistiikkaselvi tys, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen valmisteluraportti Jätekuljetuk sen sopimusmallien yritysvaikutukset, Hmeen1innan kaupungin kesäasukas kysely 2012, Energiatehokkuusdirektiivi 201 2/27/EU, Energiapalveludirektiivi 2006/32/EYja Kuorma-autoalan TES. Lisäksi Hattulan, Hämeenlinnan, kalan, Lopen ja Riihimäen ao. viranomaisilta pyydettiin tietoja jätteenkuljetus ten nykytilanteesta. Lähteinä on kaytetty myos kuljetusyrityksiltä saatuja Janak asia kas- j a hintatietoj a sekä j ätehuoltoviranomaisen satunnaisotannalla kuntalaisil ta saatuja hinta- ja laskutietoja. Lisäksi arviointi perustuu jätehuoltoviranomai sen saamiin yhteydenottoihin sekäjätehuoltoviranomaisen yleiseen kokemuk seen ammattitaitoon. ja Arviossa on tarkasteltujätelain 37 :n edellytysten tayttymista kiinteistön hal tijan järjestämässäjätteenkuljetuksessa. Kuten johdanto-osassa on todettu, kastelu on paäosin tehty kokonaisuutena tarkastelun kohteena olevien kuntien osalta. Tarkasteluun on otettu myös kiinteistökohtaisenjatteenkuljetusjarjestel man osalta alueittain tai toimijoittain esiin tulleita ongelmia. Tarkastelua ei kuitenkaan ole suoritettu siten, etta sen perusteella voitaisiin kunta j a alue taisesti ottaa kantaajätelain 37 :n edellytysten tayttymiseen. tar koh Alustavasta arviostaja paatösehdotuksesta on saatu muun ohella edellä maini tut kuntien lausunnot. Lausunnoissaja lausuntojen valmisteluteksteissä onjoi denkin kuntien osalta tuotu esiin kunnan olosuhteitaja asian arvioinnissa huo mioon otettavia seikkoja. Jätelautakunnan lopullisessa paatosehdotuksessa asiaa on kuitenkin edelleen kasitelty lähinnä yhteisesti kaikkien kuntien osalta. Hallinto-oikeuden johtopäätökset Lähtökohtaisesti jätelautakunta vol valita kunnan järjestämän jätteenkuljetuk sen, vaikka kiinteistönhaltijan järjestämän jätteenkulj etuksen edellytykset tyisivat. Asian ratkaiseejätelautakunta itsenäisesti. Johtosäännölläja kuntien keskinäisellä sopimuksella el ole voitu rajoittaajatelautakunnalle lain mukaan siirrettyä paatosvakaa. Kuntien lausunnot eivät ole sitovia eikäjatelautakunta ole ylittanyt toimivaltaansa yksinomaan sillä perusteella, että päatöstä ei ole tehty kuntien esittämien mielipiteiden mukaisesti. tayt Nyt kysymyksessa olevassa tapauksessajatehuoltoviranomainen on tebnyt paatoksensa kunnan j aij estämastä jätteenkulj etuksesta kaikissa päätösta vissajasenkunnissaanja niiden kaikilla alueilla sillä perusteella, etteivät lytykset kiinteistönhaltijan j arjestaman jätteenkuljetuksen osalta täyty edella mainittujenjäsenkuntien millään alueella. Asiassa on valitustenjohdosta tava, onko kiinteistönhaltij an järjestämän jätteenkuljetuksen jätelain 37 :n edellytysten tayttymista tarkasteltujatelain 149 :n mukaisesti niissä kunnissa, joissa vuoden 1993 jatelaissa tarkoitettujarjestetty jätteenkuljetus nyt sovellet tavan lain voimaan tullessa on hoidettu sopimusperusteisenajatteenkuljetukse na. koske edel tutkit

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä

4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä TEKNINEN: 805 /2013 1 4 Lausunnon antaminen Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Heikkilän valituksen johdosta jätteenkuljetusjärjestelmään liittyvässä asiassa Rovaniemen kaupungin teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen

Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 8 Asianro 6499/14.06.00/2013 Sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmä: selvitys ja kuuleminen Yleistä jätteiden kuljetusjärjestelmistä Kuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013

Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Kuntien yhteinen jätelautakunta, 13.3.2013 Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski jätehuoltokoordinaattori Heli Virtanen

Lisätiedot

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto

Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen. Tausta-aineisto Euran, Huittisten, Köyliön ja Säkylän jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Tausta-aineisto 2 SISÄLTÖ MÄÄRITELMÄT... 3 1 TAUSTATIEDOT... 4 2 KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS... 5 3 KIINTEISTÖN HALTIJAN

Lisätiedot

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012

Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta. Leena Eränkö 13.9.2012 Jätelain täytäntöönpanosta kuntien kannalta Leena Eränkö 13.9.2012 23 Kunnan jätehuoltoviranomainen Kunnalle kuuluvista tämän lain mukaisista jätehuollon viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä

Lisätiedot

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen

Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 24 Asianro 7006/02.05.00/2014 Ehdotus kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta

LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE. Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Rakennus- ja ympäristölautakunta 68 15.12.2016 LAUSUNTO JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ PÄIJÄT-HÄMEEN JÄTELAUTAKUNNALLE RYSY 68 Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Tommi Maasilta Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lisätiedot

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3.

Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta. Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala 15.3. Sako- ja umpikaivolietteiden hallinta jätehuoltoviranomaisen näkökulmasta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta, Jäteasiamies Christine Perjala Länsi-Uudenmaan jätelautakunta Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on

Lisätiedot

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ

LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (5) Rauman kaupunki, Tekninen virasto Jätehuoltoasiamies Marika Räikkönen PL 104, 26101 Rauma kirjaamo.tevi@rauma.fi Lausuntopyyntö 9.6.2015 Teknisen lautakunnan päätös 26.5.2015 LAUSUNTO SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN

Lisätiedot

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar

Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 173 13.05.2013 Lausunto sako- ja umpikaivojätteen kuljetuksen järjestämisestä / Utlåtande om ordnande av transport av slam från slamskiljare och samlingsbrunnar 139/14.06/2013

Lisätiedot

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ

JÄTETAKSA ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA. Äänekoski. Hyväksytty jätelautakunnassa SISÄLTÖ JÄTETAKSA 1.1.2018 ALKAEN SYDÄN-SUOMEN JÄTELAUTAKUNTA Äänekoski Hyväksytty jätelautakunnassa 7.11.2017 37 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ JÄTETAKSASTA JA JÄTEMAKSUISTA... 2 1 Jätemaksun perusteet ja soveltamisalue...

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset jätteenkuljetusjärjestelmän valinnasta Lakimies Amanda Nikkilä Jätehuolto tänään ja huomenna, LHJ:n omistajapäivä KHO:2016:19 Jätelaki Siirtymäsäännös Jätteenkuljetus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013

JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA. Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 JÄTELAUTAKUNTA JÄTETAKSA Oy Botniarosk Ab:n toimialueella 01.05.2013 Isojoen, Karijoen, Kaskisten, Kauhajoen, Kristiinankaupungin, Kurikan (Jurvan osalta), Närpiön ja Teuvan yhteinen jätelautakunta on

Lisätiedot

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA

Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy SELVITYS - 2014 JÄTELAUTAKUNNAN PYYNTÖ TOIMITTAA HINTOJEN VERTAILUTIETOJA Jätelautakunnan pyynnöstä alla on koottuna hintatietoja. Hintavertailuja Itä-Suomen alueella Hintatiedot

Lisätiedot

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan:

Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Mielipiteet, huomautukset ja muutosehdotukset Sydän-Suomen jätehuoltolautakunnan kuuluttamaan: Sydän-Suomen jätelautakunta Yleiset jätehuoltomääräykset LUONNOS http://www.saarijarvi.fi/sites/saarijarvi.fi/files/atoms/files/ehdotus_kunnallisiksi_jatehuoltoma

Lisätiedot

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille

KOKOEKO Kuopio 24.2.2011. Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille KOKOEKO Kuopio 24.2.2011 Jätelaki ja muutokset kuntien jätelaitoksille Yhdyskuntajätehuollon vastuunjako Yhdyskuntajätteen kokonaismäärä on noin 2,8 milj.tonnia. Teollisuus 22 % Rakentaminen 31 % Yhdyskuntajäte

Lisätiedot

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr

KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS. Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän. 19.3 30.4.2012_mr KIINTEISTÖITTÄINEN JÄTTEENKULJETUS Kunnan järjestämän kilpailutetun ja kiinteistön haltijan järjestämän (sopimusperusteisen) jätteenkuljetuksen erot Kiinteistönhaltijan järjestämä jätteenkuljetus (sopimusperusteinen)

Lisätiedot

Voimassa olevat Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset. nan ylei siksi jäte huol tomääräyksiksi esityslistaliitteenä B.

Voimassa olevat Savonlinnan seudun kuntien yleiset jätehuoltomääräykset. nan ylei siksi jäte huol tomääräyksiksi esityslistaliitteenä B. Alueellinen jätelautakunta 20 22.04.2013 Alueellinen jätelautakunta 31 10.09.2013 Alueellinen jätelautakunta 37 27.11.2013 Alueellinen jätelautakunta 7 04.02.2014 Alueellinen jätelautakunta 15 15.04.2014

Lisätiedot

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015

LIITE 4. Lisätietopyyntö Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie Kerava. Hakemus 11030/ /2015 LIITE 4 1 Jätekonsultointi Sawa Oy Pekka Soini Angervontie 8 04260 Kerava Hakemus 11030/14.06.02/2015 Mehiläinen Oy:n sekä Mediverkko-yhtiöiden poikkeuslupahakemus Olemme vastaanottaneet edustamanne Mehiläinen

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4.2014 / LAUKKANEN JARMO, LOPEN KUNNAN EROAMINEN JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA JA LOPEN KUNNAN JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMISEKSI Kunnanhallitus 27.10.2014 ( 221):

Lisätiedot

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta

Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta Tekninen lautakunta 166 13.12.2016 Lausunto kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmästä / Päijät-Hämeen jätelautakunta 1707/14.06.00/2016 Tekla 13.12.2016 166 Valmistelija: rakennuspäällikkö Ari Matteinen,

Lisätiedot

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi

Puh, 0400 975 211 Sähköposti: esa.sirvio@manttavilppula.fi 1 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUS 2.11.2015 Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna ASIA: VALITUS TAMPEREEN KAUPUNGIN YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN JÄTEHUOLTOJAOSTON PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN SAKO- JA UM- PIKAIVOLIETTEENKULJETUSTA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4217/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (1) 25 Asianro 4217/10.03.01.02/2016 Kuopion kaupungin kävelykeskustan keskitetyn puhtaanapidon jatkaminen / Kuopion Yrittäjät ry:n valitus / kaupunginhallituksen lausunto

Lisätiedot

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013

Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Omistajapäivät palvelukatsaus, Pasi Kaskinen 6.9.2013 Kierrättämisestä helppoa LHJ:n palvelut ja niiden rahoitus Biojätekeräys ja muut erilliskeräyspalvelut Biojätemaksu tyhjennyskohtainen hinta Lasin,

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, Antero Pohjonen, Antti Annala, Kaija Asunmaa, Kyösti Rahkonen KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Kunnallisasiaa koskeva valitus MUUTOKSENHAUN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS VALITTAJA VASTAPUOLI Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 15/0789/3, 9.10.2015 Keuruun kaupunki

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 16 Asianro 7006/02.05.00/2014 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2015 alkaen Vs. palvelupäällikkö Leena Karppinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen

Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 2/2013 1 (1) 19 Asianro 7629/14.06.00/2013 Luonnos kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaksi 1.1.2014 alkaen Palvelupäällikkö Saija Pöntinen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta

Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa. Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Vapaa-ajan kiinteistön jätehuolto Nastolassa Tiia Yrjölä 24.5.2015 Päijät-Hämeen jätelautakunta Jätehuoltoon liittyminen Jokaisella kiinteistöllä on velvollisuus liittyä jätehuoltojärjestelmään, ei poikkeuksia.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely

Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Savo-Pielisen jätelautakunta Pöytäkirja 3/2016 1 (1) 26 Asianro 7559/14.06.00.00/2016 Outokummun kaupungin kiinteistöittäisen jätteenkuljetusalueen määrittely Palvelupäällikkö Saija Pöntinen Alueelliset

Lisätiedot

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9.

Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella. Anu Toppila Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 6.9. Lietteiden kuljetusjärjestelmäpäätös alueellisen jätehuoltojaoston toimialueella Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto Tampereen seudun alueellinen jätehuoltojaosto 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta

Lisätiedot

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1

Valituksenalainen päätös Turun hallinto-oikeus 31.7.2014 numero 14/0215/1 Kaupunginhallitus 364 25.08.2014 Kaupunginhallitus 34 02.02.2015 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa asiassa 145/14.06.00.02/2013 Kaupunginhallitus 25.08.2014

Lisätiedot

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329

Ilmoitusasiat. Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 Sosiaali- ja terveyslautakunta 329 28.09.2011 Ilmoitusasiat 629/41/411/2010 631/41/411/2010 985/21/211/2011 STLTK 329 1) Julkista hankintaa; asu mis- ja hoivapalveluita koskeva markki naoi keuden päätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta

Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta Kokemuksia jätelautakunnan toiminnasta Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula ja Valkeakoski Ympäristönsuojeluviranhaltijat 2.10.2013,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristövaliokunta Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen Ympäristölautakunta 17 01.03.2017 Ympäristölautakunta 35 05.04.2017 Ympäristövaliokunta 7 14.06.2017 Kunnan järjestämään jätehuoltoon liittyminen 51/11.03.02/2017 YMPLTK 01.03.2017 17 Asia ja sen käsittely

Lisätiedot

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon

Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Askelmerkit jätelain ja asetusten toimeenpanoon Jätelain ja asetusten toimeenpano kunnissa YHDEKSÄN POIMINTAA JÄTELAISTA HYVÄN JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMISEKSI Uusi jätelaki astuu voimaan 1.5.2012. Kuntien

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 22.9.2015 15/0466/3 1 (5) Diaarinumero 00262/15/7305 Asia Metsästyslain mukaista poikkeuslupaa koskeva valitus Valittaja Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola

Lisätiedot

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN

JÄTEHUOLTO MUUTTUU POLVIJÄRVELLÄ 1.1.2012 ALKAEN Jätehuollon järjestäminen 1.1.2012 alkaen Jätehuolto siirtyy 1.1.2012 alkaen kokonaisuudessaan Joensuun Seudun jätehuolto Oy:n vastattavaksi. Jäteyhtiö on kilpailuttanut jätteenkuljetuksen kaikkien osakaskuntien

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/ OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Päijät-Hämeen jätelautakunta 27.10.2016 17 Kiinteän jätteen kuljetusjärjestelmä D/3175/14.06.00.00/2016 Perusteluosa Päijät-Hämeen jätelautakunnan tulee tarkastella jätelain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen

Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Savo-Pielisen jätelautakunta Kokouskutsu 3/2015 1 (1) 6 Asianro 6855/02.05.00.00/2015 Saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelytaksa 1.1.2016 alkaen Lietteiden käsittelytaksan perusteet Palvelupäällikkö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat

Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE. Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11. PL 85, 34801 Virrat VIRTAIN KAUPUNKI LAUSUNTO Kaupunginhallitus 27.6.2011 HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE Asia: Vastine asiasta Dnro: 01128/11 Lausunnon antaja: Virtain kaupunki PL 85, 34801 Virrat p. (03) 485 111 f. (03)

Lisätiedot

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu.

Nyt voimassa oleva jätteenkuljetussopimus on irtisanottu päättymään 31.12.2011 ja jätteenkuljetukset on kilpailutettu. Tekninen lautakunta 53 13.10.2011 Jätemaksutaksan hyväksyminen 1.1.2012 alkaen 428/32.321/2011 Tekn.ltk 53 Nykyisin voimassa olevan jätelain 28 :n mukaan kunnalla on oikeus kan taa jär jes tä mäs tään

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n valitusta koskeva lausunto asia 00923/16/1203 Forssan kaupungin jätelautakunta esittää Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n (LHJ) valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4

VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4 VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 8.4.2014 / LAUKKANEN JARMO, LOPEN KUNNAN EROAMINEN JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA JA LOPEN KUNNAN JÄTEPALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN Kunnanhallitus 27.10.2014 ( 221):

Lisätiedot

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset

18 Lausunto 21/2013 1 (6) Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 18 Lausunto 21/2013 1 (6) 19.3.2013 Jämsän jätehuolto liikelaitoksen johtokunta jatehuolto@jamsa.fi Jämsän jätehuolto liikelaitoksen alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset Lausunnon antaminen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Lisätiedot

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas

SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas Tekninen lautakunta 22 22.02.2017 SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloite kirkonkylän keskustaan tilapäisen puutarhajätteen keräyspisteen järjestämiseksi / Pihtipudas 661/003/2016 Tekninen lautakunta 22.02.2017

Lisätiedot

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo

Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo Miten TSV Jätelain 33 toissijainen vastuu on ratkaistu? 29. Jätehuoltopäivät 6-7.10.2015, Tampere Markku Salo PESÄ -kunnan vastuu rajattiin asumisen ja julkisen palvelun jätehuoltoon 2006 6.10.2015 Markku

Lisätiedot

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7)

00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 00 YMPÅRISTÖYRITYSTEN LIITT O Lausunto 29/2013 1 (7) 24.4.2013 Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen Jätelautakunnan alueen kunnan - ja kaupunginhallitukset

Lisätiedot

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista

Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen uhkasakon tuomitsemista RAKYL 141 Jätelain

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY. - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYSTEN POIKKEUSTEN KÄSITTELY - Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Lainsäädännölliset vaatimukset... 1 3. Poikkeushakemuksen vireillepano

Lisätiedot

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse:

Jätelautakunnan tavoittaa tarvittaessa myös sähköpostitse: Tiedote 1 (6) Porvoon alueellinen jätelautakunta Rihkamatori B 06100 Porvoo Kunnan järjestämään jätehuoltoon siirtyminen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii jätelain (646/2011) mukaisena jätehuoltoviranomaisena

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa.

Lausunnon antamisen määräaika on 15.1.2016. Lausuntopyyntö ja valitus ovat kokonaisuudessaan nähtävänä kaupunginhallituksen kokouksessa. Kaupunginhallitus 10 11.01.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valitukseen koskien valtuuston päätöstä vuoden 2016 talousarvion hyväksymisestä Poikeluksen päiväkodin sulkemisen osalta / Koskela

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 19.11.2010 nro 7/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(103) KOKOUSAIKA Perjantai 19.11.2010 kello 13.00 13.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.3.2011 Taltionumero 844 Diaarinumero 4055/3/10 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki

JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS. Keravan kaupunki JÄTEMAKSUTAKSA KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS Keravan kaupunki Kiertokapulan alueen kuntien jätelautakunta Kolmenkierto hyväksynyt 17.12.2014 Voimaantulo 1.1.2015 I YLEISTÄ 1 Keravan kaupungin jätehuolto

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa:

Jätehuoltolautakunnan lausunnoksi on valmisteltu seuraavaa: Jätehuoltolautakunta 6 26.02.2015 Lausunto jätehuoltomääräyksiä koskevasta valituksesta 1479/14.06.00.02/2014 Jätehuoltolautakunta 26.02.2015 6 Valmistelija: Jätehuoltoasiamies, Satu Ojala, satu.ojala@salo.fi,

Lisätiedot

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella

Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kymen jätelautakunta 27 23.05.2013 Kymen jätelautakunta 5 20.02.2014 Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen Haminan kaupungin alueella Kyjäte 27 Jätelaki (646/2011) velvoittaa kunnan järjestämään mm.

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä.

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut18.12.2007 ympäristölautakunnalle pakkausjätteen erilliskeräyksestä selvityspyynnön, joka on liitteenä. Ympäristölautakunta 46 17.06.2008 Ympäristölautakunta 32 14.04.2009 Ympäristölautakunta 36 12.05.2009 Ympäristölautakunta 53 23.06.2009 Pakkausjätteen keräilyä koskeva kielto 340/11.02.04/2008 YMLA 46

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan.

Esko Keskinen on 14.12.2014 päivätyllä sähköpostilla lähettänyt suostumuksen/hakemuksen teknisen johtajan määräaikaiseen virkaan. Joutsan kunnanhallitus 251 15.12.2014 Joutsan kunnanhallitus 39 09.02.2015 Joutsan kunnanhallitus 81 20.04.2015 ESKO KESKISEN VALITUS VS. TEKNISEN JOHTAJAN VALINNASTA Joutsan kunnanhallitus 15.12.2014

Lisätiedot

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA

SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA SUUNNITELMA JÄTTEENKULJETUSJÄRJESTELMÄN YHDENMUKAISTAMISEKSI LOHJAN KAUPUNGISSA LÄHTÖKOHTA Sammatin kunta liittyi Lohjan kaupunkiin 1.1.2009. Sammatin kaupunginosassa on kunnan järjestämä jätteenkuljetus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11.

Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä. Jätehuoltolautakunta 11.11. Jätehuoltolautakunta 46 11.11.2014 Jätehuoltolautakunta 18 09.06.2015 Hakemus tietojen luovuttamisesta Salon Jätehuolto Oy:lle jätehuoltolautakunnan ylläpitämästä jäterekisteristä 2373/07.01.04.01.02/2014

Lisätiedot

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella

Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu Nurmijärven kunnan alueella www.nurmijarvi.fi Sisältö Jätelain 17.6.2011/646 149 4 momentin mukainen jätteenkuljetusjärjestelmän

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat

Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä tekniset lautakunnat ja ympäristölautakunnat 1 (8) Kymen Jätelautakunta Kouvolan kaupunki Valtakatu 33, PL 32, 45701 KUUSANKOSKI kirjaamo@kouvola.fi tekninenjaymparisto@kouvola.fi Kymen jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset sekä

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 141 02.09.2015 26 24.02.2016 Jätelain tarkoittaman jätehuollon järjestämisvelvollisuuden rikkominen, Risulahdentie 66 B / kuuleminen ennen

Lisätiedot

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten

Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98. Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten Yhdistetyt asiat C-180/98 C-184/98 Pavel Pavlov ym. vastaan Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten (Kantongerecht te Nijmegenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö) Pakollinen kuuluminen ammatilliseen

Lisätiedot

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi

Hallitus päättää antaa seuraavat määräykset viranhaltijoiden toimivallan rajois. 1. Sopimusten päätösvaltuuksien ja allekirjoitusoikeuksien delegointi Hallitus 87 16.06.2017 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN RAJOJEN MUUTTAMINEN Hallitus 87 Esittelijä Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Valmistelija Johtava lakimies Sari Forsström, p. 050 463 1667 Ehdotuksen perustelut

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 2415/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 98 Asianro 2415/11.01.05/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle /Valitus ympäristö- ja rakennuslautakunnan päätöksestä 12.6.2014 65 /Uhkasakolla tehostetun

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot