Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/2014 55. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-17:02 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 59 ympäristökeskuksen valituksesta 33 Päätös maa-aineslain mukaisessa asiassa/kaivinliike K ja H 60 Vento Oy sekä Tmi Heikki Vaittinen 34 Poikkeamislupahakemus Alpo Vento Kiinteistötraktori, kilpailutus ja valinta Hulevesiverkoston rakentaminen, kilpailutus ja valinta Kameravalvonta 2014, kohteet ja kilpailutus Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Muut asiat 69

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Kemppinen Terho 16:00-17:02 puheenjohtaja Ilves Esa 16:00-17:02 varapuheenjohtaja Kolehmainen Jarmo 16:00-17:02 jäsen Kukkonen Tuula 16:00-17:02 jäsen Repo Heimo 16:00-17:02 jäsen Siitonen Saara 16:00-17:02 jäsen Vanhatalo Mika 16:00-17:02 khall edustaja Pöllänen Ari 16:00-17:02 tekninen johtaja, pöytäkirjanpitäjä Kautto Pasi 16:00-17:02 rakennustark. Poissa Pesonen Helena jäsen Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Terho Kemppinen Puheenjohtaja Ari Pöllänen Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Heimo Repo Pöytäkirjantarkastaja Saara Siitonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekltk 30 Toimialajohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tekltk 31 Toimialajohtajan ehdotus: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan yhteispalvelupisteessä klo 12 jälkeen. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heimo Repo ja Saara Siitonen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksesta 197/ /2013 Tekltk 32 Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Rautjärven kunnan maa-aineslupaviranomaisen lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitukseen Kouvolan hallinto-oikeudelle koskien maa-aineslupapäätöstä Rautjärven kunta, Niskapietilän kylä, tila Männistö Rno 1:85, hakija Pia Kristiina Rouhiainen Viite: Kouvolan hallinto-oikeuden lausuntopyyntö maa-aineslupa-asiassa diaari n:o 00238/14/5404 Lausunto liitteenä. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta antaa oheisen lausunnon Rautjärven kunnan puolesta hallinto-oikeudelle Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen tekemän valituksen johdosta. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 1 Lausunto Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valituksesta Jakelu Itä-Suomen hallinto-oikeus

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Päätös maa-aineslain mukaisessa asiassa/kaivinliike K ja H Vento Oy sekä Tmi Heikki Vaittinen 90/ /2014 Tekltk 33 Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Kaivinliike K ja H Vento Oy ja Tmi Heikki Vaittinen hakevat lupaa maa-aines ten ottamiseen Rautjärven kunnan Änkilän kylän tilalta Korja 2:69. Haettu kokonaismäärä on k-m³ ja ottamisaika kymmenen (10) vuot ta. Ottamisalueen pinta-ala 1,12 hehtaaria ja ottamissyvyys Ottamisalue sijaitse 2. luokan pohjavesialueella ja se on Etelä-Karjalan Pos ki-pro jek tis sa luokiteltu maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaksi. Sillä ei ole muita erityisiä luonnon- tai maisemansuojeluarvoja. Etelä-Karjalan maa kun ta kaa vas sa ottoalue on merkinnällä ak kunta / aluekeskuksen kehit tä mis vyö hy ke, jonka päämaankäyttömuoto on määritelty km-3 mer kinnäl lä, eli vähittäiskaupan suuryksikkö. Simpele-Änkilä osayleiskaavassa alue on merkitty T-1, teollisuus ja varastoalue. Lupahakemus on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla Lausunnot pyydetty ja saatu ELY-keskuksen lausunto , Imatran seudun ympäristöviranomainen Mo lemmat lausunnot ovat ehdollisesti puoltavia. Hakemuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ottamissuunnitelma nähtävillä ja lupaehdot esitellään tarkemmin ko koukses sa. Liite: Maa-aineslupapäätösehdotus. Rakennustarkastajan ehdotus: Tekninen lautakunta myöntää hakijalle maa-ainesluvan lupahakemuksen mu kai ses ti lupapäätösehdotuksen mukaisin ehdoin. Hyväksyttiin. Liitteet Liite 2 Maa-aineslupapäätösehdotus, Kaivinliike K ja H Vento Oy sekä Tmi Heikki Vaittinen Jakelu Kaivinliike K ja H Vento Oy Tmi Heikki Vaittinen Repo Jari Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus rakennustarkastaja arkisto

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Poikkeamislupahakemus Alpo Vento 417/ /2013 Tekltk 34 Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Alpo Vento hakee poikkeamislupaa Rautjärven kunnan Pirholan kylän Tuomala RN:o 10:18 kiinteistölle kerrosalaltaan 22 kem2:n suuruisen laajennuksen rakentamiseen olevaan 22 kem2:n 1991 valmistuneeseen lomarakennukseen. Laajennuksen kohteena oleva rakennus sijaitsee rantayleiskaavan vastaisella paikalla. Tuomala RN:o 10:18 kiinteistön kokonaispinta-ala on 39,18 ha ja se on lohkottu tilasta Tuomala Rantaosayleiskaavassa rakennuspaikan pinta-ala on noin 3160 m². Ote yleiskaavasta Alueen kaavallinen tilanne Alueelle on laadittu rantaosayleiskaava. Kaavan on vahvistettu Hakemuksen mukainen alue on merkitty kaavaan merkinnällä RA (loma-asuntoalue). Kaava on maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentin mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Poikkeuslupahakemusta koskeva kaavamääräys: A-, RA-, RA-1 ja RA-s alueiden rakentamista koskevat määräykset: Alueelle sijoitettavan asunnon tai loma-asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 25

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta metriä sekä erillisen kerros-alaltaan enintään 25 k-m2 suuruisen saunarakennuksen etäisyys rantaviivasta vähintään 15 metriä, mikäli maasto-olosuhteet eivät muuta osoita. Kullekin rakennuspaikalle 15 metrin etäisyydelle rannasta voidaan rakentaa enintään 25 k-m2 suuruisen rantasaunan lisäksi joko savusauna, talousrakennus (grillikota) tai (grilli) katos, joka on kerrosalaltaan enintään 15 m2. Asemapiirros Naapureiden kuuleminen Naapuria on kuultu. Naapurilla ei ole muistutettavaa. Asiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta ELY-keskuksen lausunto Poikkeamishakemuksen johdosta pyydettiin lausunto Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. Ely-keskus esittää lausunnossaan, että poikkeamishakemus tulee hylätä. Toimivaltainen viranomainen Hakemuksen mukaisella alueella on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava. Tämän johdosta rakentaminen tutkitaan poikkeamismenettelyssä ja maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentin mukaan poikkeamislupa-asian ratkaisijana on kunta ja Rautjärven kunnan toimivaltaisena viranomaisena on tekninen lautakunta. Esittelijän ehdotus:: Ehdotan, että tekninen lautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 1 momentin mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta, että se ei myönnä lupaa. Perustelut: Oleva laajennettava rakennus sijaitsee kaavan vastaisella paikalla. Rakennuksen laajentamisella vahvistettaisiin kaavan vastaista rakentamista. Myös suunniteltu laajennus sijaitsisi alle 25 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Mikäli poikkeamiseen suostuttaisiin tulisi yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisesti sallia sama oikeus kaikille vastaavassa asemassa oleville, joka taas johtaisi kaavan kannalta hallitsemattomaan rakentamiseen. Poikkeamisen myöntäminen aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle ja sen toteuttamiselle, ja vaikeuttaisi maanomistajien tasapuolista kohtelua. Tekninen lautakunta päätti, että poikkeamislupaa ei myönnetä. Jakelu Vento Alpo Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arkisto

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kiinteistötraktori, kilpailutus ja valinta / /2014 Tekltk 35 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Rautjärven kunta, Tekninen keskus on kilpailuttanut investointiohjelmaan kuuluvan kiinteistötraktorin hankinnan. Tarjouspyynnöt julkaistiin Hilmassa (www.hankintailmoitukset.fi) Määräaikaan klo 12 mennessä tarjouksensa jättivät Oy J-Trading Ab ja Konekesko Oy. Tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousten vertailu oheismateriaalina. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että kiinteistötraktori hankitaan vertailun perusteella eniten vertailupisteitä saaneelta Oy J-Trading Ab.ltä. Tekninen keskus solmii hankinnasta kauppakirjan ja huolehtii vakuutuksesta. Hyväksyttiin. Jakelu Tarjoajat, 2 kpl kunnanhallitus O. Kaljunen

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Hulevesiverkoston rakentaminen, kilpailutus ja valinta / /2014 Tekltk 36 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Simpeleen taajaman hulevesiverkoston suunnitelmat ovat olleet nähtävillä ja tekninen lautakunta on kokouksessaan hyväksynyt suunnitelmat. Tämän jälkeen niitä tarkennettu yhtenäiskoulun rakentamisen ja muutaman kadun osalta. Rautjärven kunta/tekninen keskus on pyytänyt Hilma hankintojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä julkaistullla avoimella tarjouspyynnöillä tarjouksia Simpeleen taajaman hulevesiverkoston rakentamisesta, määräaika oli klo Tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että hulevesiverkoston urakoitsijaksi valitaan vertailun perusteella eniten vertailupisteitä saanut Konepalvelut Sairanen Oy. Tekninen keskus solmii urakasta sopimuksen. Hyväksyttiin. Jakelu tarjoajat kunnanhallitus kunnossapito- ja tark.ins.

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Kameravalvonta 2014, kohteet ja kilpailutus 378/ /2013 Tekltk 37 Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen keskus on toteuttanut teknisen lautakunnan päätöksen (378/ /2013 Tekltk 78) mukaisesti kameravalvonnan vuonna 2013 tavara- ja palveluhankintana avoimena tarjouskyselynä seuraaviin kiinteistöihin (4 kpl, neljä kappaletta). 1. Simpeleen kirjasto 2. Simpeleen päiväkoti 3. Kunnan toimisto 4. Päiväkoti Karhunpesä, Asemanseutu Lautakunta päätti myös, että Kivijärven koulu ja Simpeleen yhteiskoulu on syytä jättää kilpailutuksesta pois tässä vaiheessa, sekä että muihin kiinteistöihin suunniteltujen hankintojen osalta työtä jatketaan tulevina vuosina myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Muut kohteet ovat: - Ryhmäperhepäiväkoti Oravanpesä - Kunnan varikko - Asemanseudun koulu - Asemanseudun kirjasto Määräraha investointiosaan kyseiselle hankinnalle vuodelle 2014 on Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta päättää, että vuoden 2014 kilpailutuksen kohteiksi valitaan - Ryhmäperhepäiväkoti Oravanpesä, - Kunnan varikko, - Asemanseudun koulu, - Asemanseudun kirjasto, sekä sivistystoimen esityksestä, - MLL:n leikkikenttä Simpeleellä, ja tekninen keskus aloittaa tavara- ja palveluhankinnan kilpailutuksen. Hyväksyttiin.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Ilmoitusasiat Tekltk 38 Pöyry Finland Oy Konkamäen kaatopaikan tarkkailu 2013 Yhtenäiskoulun urakkakilpailutuksen valintaperusteet. Teknisen lautakunnan seuraava kokous on klo 16. Toimialajohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Tekltk 39 Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös : Kunnossapito- ja tarkastusinsinöörin viran täyttäminen Viranhaltijapäätökset/toimialajohtaja/tekninen johtaja , 4 : Takuuajan takaus, Rautjärven aseman koulun pa lo il moi tinjär jes tel mä 2014 Hankinnat: , 11 : Tarjous karttatiedostojen Euref-muunnoksesta , 13 : Virransyöttö, Kenraalintien kalliot , 14 : SIU, hiihtojaoston talkootyöt, Konkalampi, 2014 Henkilöstöasiat: 5 Viranhaltijapäätökset/rakennustarkastaja Oheisena: Myönnetyt rakennusluvat , Myönnetty toimenpideilmoitus Myönnetyt jatkoaika- ja muut päätökset , Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei kuntalain 51.2 :n perusteella oteta asioita erikseen lautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Tekninen lautakunta Muut asiat Tekltk 40 Rakennustarkastaja esitteli Asemanseudun kyläyhdityksen suunnitelman kioskin rakennussuunnitelmaksi. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa suunnitelmasta.

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40 ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 35, 36 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven tekninen lautakunta Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven tekniselle lautakunnalle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an net tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli pää tös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osai nen sekä kunnan jäsen. Viranomainen, jolle vaitus tehdään: Itä-Suomen hallinto-oikeus PL Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio p f: s-posti: Kunnallisvalitus, : 33 Valitusaika: 30 päivää Hallintovalitus, : 34 Valitusaika: 30 päivää Muu valitusviranomainen, : Valitusaika: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana (KunL 93, 95 ). Pöytäkirjan nähtävilläpito: Rautjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä, os. Simpeleentie 12, Simpele Valituskirja Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 4/ Toimielin: Tekninen lautakunta Kokouspvm ja 35, 36 Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävillä: Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä asiakirjat, joihin vedotaan valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU-kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Valituskielto Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie Helsinki p f

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2015 206 Tekninen lautakunta Aika 16.09.2015 klo 16:00-18:25 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 105 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 05.09.2014 AIKA 05.09.2014 klo 13:00-14:09 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 18.06.2014 AIKA 18.06.2014 klo 13:00-14:30 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 62 Ympäristölautakunta 28.05.2009 AIKA 28.05.2009 klo 17:30-19:15 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 17.12.2014 AIKA 17.12.2014 klo 09:00-10:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. Isoahteen varaj Ekdahlin varaj. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja -1, YMP 12.11.2013 17:30 Kokousaika 12.11.2013 kello 17.30-18.50 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaikkonen Aimo Maijala

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140. Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 140 Ympäristölautakunta 07.12.2010 AIKA 07.12.2010 klo 18:15-19:52 PAIKKA Kunnantalo, Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

ISONKYRÖN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Ympäristölautakunta 23.6.2015 50 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 4/2015 Ympäristölautakunta Sivu 49 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 23.6.2015 klo 18.30 19.20 Isonkyrön

Lisätiedot

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37. 2. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 37. 3. 34 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 9.3.2010 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2010 Kokousaika 9.3.2009 klo 15.00-15.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone ASIAT 1. 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 37

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot