Postiosoite PL 2 7 (käy ntiosoite: Torikatu 1 0) Vastaanottaja Dnro OUKA/5545/ /2 01 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Postiosoite PL 2 7 (käy ntiosoite: Torikatu 1 0) Vastaanottaja Dnro OUKA/5545/02.08.01 /2 01 4"

Transkriptio

1 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilm oituksia Täy tä ilmoitus Hankintailmoitus: Oulun kaupunki : KORJAUSILMOITUS 2: Hiukkavaaran monitoimitalon IPT toteutuksen kilpailutus. Osallistumishakemuksien jättöaikaa on jatkettu klo saakka sekä tähän ilmoitukseen on lisätty lisätietoja hankintaa koskien liitteellä Lisäkirje 2_ :04 Osallistumishakemukset klo mennessä osoitteeseen: Oulun Kaupungin kirjaam o Dnro OUKA/5545/ / PL 27 (käy ntiosoite: Torikatu 1 0) OULUN KAUPUNKI I kohta: Hankintaviranomainen I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Virallinen nim i Oulun kaupunki Postiosoite PL 27 Postinum ero Postitoim ipaikka Maa Oulun kaupunki Suom i Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispy y nnöt on lähetettävä Virallinen nim i Oulun Kaupungin kirjaam o Postiosoite PL 2 7 (käy ntiosoite: Torikatu 1 0) Postinum ero Postitoim ipaikka Maa OULUN KAUPUNKI Suom i Vastaanottaja Dnro OUKA/5545/ / I.2 Hankintaviranomaisen ty y ppi Alue- tai paikallistason v iranom ainen I.3 Pääasialliset toimialat Yleinen julkishallinto II kohta: Hankintasopimuksen kohde II.1 Kuvaus II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi 1/7

2 KORJAUSILMOITUS 2: Hiukkav aaran m onitoim italon IPT toteutuksen kilpailutus. Osallistumishakemuksien jättöaikaa on jatkettu klo saakka sekä tähän ilmoitukseen on lisätty lisätietoja hankintaa koskien liitteellä Lisäkirje 2_ II.1.2 Sopimusty y ppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka Hankintalaji Palv elut Palv elun pääluokka Pääasiallinen toteutus-, toim itus-, tai suorituspaikka Arkkitehtipalv elut; tekniset suunnittelupalv elut ja tekniset kokonaispalv elut; kaupunkisuunnittelu- ja m aisem asuunnittelupalv elut; edellisiin liitty v ät tieteelliset ja tekniset konsulttipalv elut; tekniset testaus- ja analy sointipalv elut (1 2) Oulun Kaupunki, Hiukkav aara NUTS-koodi Oulun seutu (S1 7 1 ) II.1.3 Tietoa julkisesta hankinnasta, puitejärjestely stä tai dy naamisesta hankintajärjestelmästä (DPS) Tähän ilm oitukseen liitty y julkisia hankintoja koskev a sopim us II.1.5 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) ly hy t kuvaus Tässä korjausilm oituksessa (nro2) hankintaa täsm ennetään siten, että suppea arkkitehtikilpailu jätetään pois hankinnasta ja osallistum ishakem usten jättöaikaa jatketaan. Täsm enny kset lisäkirjeessä 2_ (liitteenä). Hiukkav aaran m onitoim italoon tulee tilat päiv äkodille, y htenäiselle peruskoululle, koululaisten aam u- ja iltapäiv ätoim innalle, nuorisotoim innalle ja liikunnalle. Lisäksi se tarjoaa erilaisia kulttuurillisia ja liikunnallisia sisältöjä. Kohteen arv ioitu kokonaislaajuus on noin brm2. Hankintaan sisälty y suunnittelua, rakentam inen sekä 5 v uoden takuuaika. Hankinnan y ksity iskohtaista sisältöä ja sopim uskauden kestoa täsm ennetään hankintam enettely n aikana. Hankinnan asiakirjat ov at saatav issa suom en kielellä. Mikäli ehdokas haluaa asiakirjat m uulla kielellä, käännättäm inen ja siitä aiheutuv at kustannukset ov at ehdokkaan v astattav issa. Hankintaan ilm oittaudutaan tilaajan laatim alla osallistum ishakem uslom akkeella. II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde Päänim ikkeistö Täy dentäv ä nim ikkeistö Arkkitehtoniset suunnittelupalv elut. A-palv elu ry hmä 1 2 ( ) Rakennusty öt: suunnittelu ja rakentam inen (IA01-9) II.1.6 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Lisäkohde (-kohteet) Päänim ikkeistö Rakennusty öt. ( ) Kantav ien rakenteiden suunnittelu. A-palv elu ry hmä 1 2 ( ) Tekninen suunnittelu. A-palv elu ry hmä 1 2 ( ) II.1.7 Sopimus kuuluu Maailman kauppajärjestön (WTO) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen soveltamisalaan Ky llä II.1.8 Sopimus on jaettu osiin 2/7

3 II.1.9 Eri vaihtoehdot hy väksy tään Ky llä II.2 Sopimuksen määrä tai laajuus II.2.1 Kokonaismäärä tai laajuus Hankinnan arv o y littää EU-ky nny sarv on. II.2.2 Sopimukseen liitty y lisähankintamahdollisuuksia III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot III.1 Hankintasopimukseen liittyvät ehdot III.1.1 Vaadittavat vakuudet ja takuut Hankintav iranom ainen v araa oikeuden v aatia v akuuksia ja takuita tai m uita hankkeen luonteeseen sov eltuv ia v akuuksia, jotka täsmenty v ät menettely n kuluessa. III.1.2 Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräy ksiin Täsmenty v ät menettely n kuluessa. III.1.3. Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ry hmitty mältä vaadittava oikeudellinen muoto Osakey htiö, kommandiittiy htiö, av oin y htiö, v altion tai kunnan liikelaitos. III.2 Osallistumisehdot III.2.1 Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, my ös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset Tiedot ja m uodollisuudet, joiden perusteella arv ioidaan v aatim usten täy tty m istä: Ehdokkaan tulee täy ttää seuraav at v ähimmäisv aatimukset tullakseen hy v äksy ty ksi osallistumaan tarjouskilpailuun. Jos ehdokas on ry hm itty m ä, kelpoisuusehdot koskev at kaikkia ry hm itty m än jäseniä. 1. Ehdokas on Tilaajav astuu.fi -palv elun Luotettav a Kum ppani -ohjelm assa TAI 2. Ehdokkaalla on elinkeinotoim innan harjoittam isoikeus ja se on m erkitty kaupparekisteriin. 3. Ehdokas on m erkitty ennakkoperintärekisteriin, ty önantajarekisteriin ja arv onlisäv erollisten rekisteriin, jos ko. y rity ksellä on lain m ukaan v elv ollisuus rekisteröity ä näihin rekistereihin. 4. Ehdokas on m aksanut v eronsa, sosiaaliturv am aksunsa ja eläkev akuutusm aksunsa. Näissä ei saa olla maksamattomia eriä (maksusuunnitelma ei kelpaa). 5. Ehdokkaan luottotiedot ov at häiriöttöm ät. JA 6. Ehdokasta tai sen johtoon kuuluv aa henkilöä ei ole tuom ittu rikosrekisteristä ilm enev ällä lainv oim aisella tuom iolla hankintalaissa luetelluista rikoksista (laki julkisista hankinnoista 53 ). 7. Ehdokasry hmitty mällä on aiesopimus ry hmitty män perustamisesta. 8. Ehdokkaat sov eltav at v oimassaolev ia suomalaisia ty öehtosopimuksia 3/7

4 Ks. osallistum ishakem uslom akkeen luku 3 Vähim m äisv aatim ukset. III.2.2 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne 9. Pääsuunnittelu/Arkkitehtitoim iston toim iston liikev aihto kolm elta v iim eiseltä tilikaudelta on keskimäärin ollut v ähintään 0,5 milj. euroa 1 0. Pääurakoitsijan liikev aihto kolmelta v iimeiseltä tilikaudelta on keskimäärin ollut v ähintään 35 milj. euroa Ks. osallistum ishakem uslom akkeen luku 4 Taloudellisen ja rahoituksellisen tilanteen v ähimmäisv aatimukset. III.2.3 Tekninen suoritusky ky 1 1. Ehdokkaan tulee nim etä pääsuunnittelija ja hänelle v arahenkilö Ehdokkaan tulee v astata siitä, että ehdokkaan nim eäm illä henkilöillä on riittäv ä pätev y y s hankintasopim uksen toteuttam iseksi. Ilm oitettuja henkilöitä ei saa m uuttaa osallistum isilm oituksen jättäm isen jälkeen. Henkilöiden v aihtam inen osallistum isilm oituksen jättäm isen jälkeen on m ahdollista perustelluista sy istä, m utta se edelly ttää aina tilaajan suostumusta ja v ähintään v aihdettav aa henkilöä v astaav aa pätev y y ttä ja kokem usta. Ks. osallistumishakemuslomakkeen luku 5 Teknisen suoritusky v y n v ähimmäisv aatimukset, taulukko 5.1 Lisäksi v aaditaan, että 1 2. Pääsuunnittelijalla on uudisrakennuskohteiden AA-pätev y y sluokka 1 3. Pääsuunnittelijan (PS) v arahenkilöllä on uudisrakennuskohteiden AA-pätev y y sluokka 1 4. Kohteen suunnittelusta v astaav a arkkitehdillä on uudisrakennuskohteiden A-pätev y y sluokka Ks. osallistumishakemuslomakkeen luku 5 Teknisen suoritusky v y n v ähimmäisv aatimukset, taulukko 5.2 PS/ARK referenssien v ähim m äisv aatim ukset: 1 5. PS/ARK referenssit v astaav ista monitoimitalokohtaista (sis. oppimisy mpäristön) > brm2 (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 v uodelta) 1 6. PS/ARK referenssit kohteista, joissa noudatettu Terv e Talo -kriteeristöä > brm2 (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 v uodelta) 1 7. PS/ARK referenssit tietomallintamiskohteista (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 v uodelta) Ks. osallistumishakemuslomakkeen luku 5 Teknisen suoritusky v y n v ähimmäisv aatimukset, taulukko 5.3 RAK- ja TATE suunnittelijoiden referenssien v ähim m äisv aatim ukset: 1 8. RAK- ja TATE-suunnittelijoiden referenssit v astaav ista m onitoim italokohtaista kohteista > brm2 (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 v uodelta) 1 9. RAK- ja TATE-suunnittelijoiden referenssit tietom allintam iskohteista (v ähintään 1 v iim eiseltä 5 v uodelta) Ks. osallistumishakemuslomakkeen luku 5 Teknisen suoritusky v y n v ähimmäisv aatimukset, taulukko 5.4 Pääurakoitsijan referenssien v ähim m äisv aatim ukset: 20. Urakoitsijan referenssit v astaav ista monitoimitalokohteista > 3 000brm2 (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 4/7

5 v uodelta) 2 1. Pääurakoitsijan referenssit kohteista, joissa noudatettu Terv e Talo -kriteeristöä > brm 2 (v ähintään 1 v iimeiseltä 5 v uodelta) Ks. osallistumishakemuslomakkeen luku 5 Teknisen suoritusky v y n v ähimmäisv aatimukset, taulukko 5.5 IV kohta: Menettely IV.1 Menettelyn luonne IV.1.1 Menettely n luonne Kilpailullinen neuv ottelum enettely IV.1.2 Tarjous- tai osallistumispy y nnön saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset Objektiiv iset perusteet sille, m iksi ehdokkaita v alitaan rajoitettu m äärä: Suunniteltu v ähimmäismäärä ja sov eltuv issa tapauksissa enimmäismäärä: 3 Objektiiv iset perusteet sille, m iksi ehdokkaita v alitaan rajoitettu m äärä: Hankinnan luonne m ahdollistaa neuv ottelut 3 tarjoajan kanssa. Kilpailullisessa neuv ottelum enettely ssä hankintay ksikkö v alitsee osallistum ishakem uksen jättäneiden ehdokkaiden joukosta tarjoajat, joille lähetetään neuv ottelukutsu. Mikäli ehdokkaiden osallistum ishakem uksia v ertaillaan, ehdokas antaa v ertailuun v aikuttav at tiedot osallistum ishakem uslom akkeen luv ussa 6 Teknisen suoritusky v y n pistey tettäv ät kriteerit Vertailussa käy tettäv ät perusteet ov at esitetty osallistum ishakem uslom akkeen luv ussa 7 IV.1.3 Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelussa Käy tössä on v aiheittainen m enettely, jolla käsiteltäv ien ratkaisujen tai neuv oteltav ien tarjousten m äärää rajoitetaan asteittain: IV.2 Ratkaisuperusteet IV.2.1 Ratkaisuperusteet Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huom ioon eritelm issä tai tarjouspy y nnössä taikka neuv ottelukutsussa esitety t perusteet IV.2.2 Sähköistä huutokauppaa käy tetään IV.3 Hallinnolliset tiedot IV.3.2 Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus on julkaistu aiemmin Ky llä Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 201 4/S , Muut aiem m at julkaisut: Ilmoituksen numero EUVL:ssa: 201 4/S , IV.3.3 Eritelmien ja täy dentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saatavuutta koskevat ehdot 5/7

6 Asiakirjojen esittäm isen tai asiakirjojen saatav uuden m ääräaika: Asiakirjat ov at m aksullisia: IV.3.4 Osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika klo IV.3.6 Kieli (kielet), jo(i)lla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan laatia suomi (FI) Muut kielet: Suom i Finland IV.3.8 Tarjousten avaamista koskevat ehdot Tarjousten av austilaisuudessa saa olla läsnä ulkopuolisia henkilöitä: VI kohta: Täydentävät tiedot VI.1 Ky se on toistuvasta hankinnasta VI.3 Lisätietoja Liikelaitos Oulun tilakeskus järjestää hankkeesta m arkkinainform aatiotilaisuuden perjantaina klo Oulun kaupungin pääkirjaston Teuv o Pakkalasalissa. Ehdokkaan huom iota kiinnitetään siihen, että hankintay ksikkö on laatinut hankintaan osallistum ista v arten osallistum ishakem uslom akkeen, joka ehdokkaan tulee täy ttää ja palauttaa m ääräajassa. Mikäli ehdokas haluaa jättää hankkeessa osallistum ishakem uksen, sen tulee py y tää osallistum ishakem uslom ake lähettäm ällä sähköpostia osoitteeseen toim Sähköpostin osoitekenttään py y detään kirjoittam aan "Osallistum ishakem uslom ake, Oulun Hiukkav aaran monitoimitalo". Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella on oikeus huom ioida om at negatiiv iset kokem uksensa tarjouskilpailuihin osallistuv an tarjoajan aikaisem pien Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella tekem ien toim itusten laadusta. Liikelaitos Oulun Tilakeskus reklam oi säännöllisesti sopim uskum ppaneidensa toim ituksiin m ahdollisesti liitty v istä laatupuutteista. Liikelaitos Oulun Tilakeskus dokum entoi reklam aatioihin liitty v ät seikat sekä y lläpitää ajantasaista listaa sopim uskum ppaneistaan, jotka eiv ät reklam aatioista huolim atta ole korjanneet toim itukseensa liitty v iä laatu- tai m uita puutteita. Näin ollen Liikelaitos Oulun Tilakeskus pidättää oikeuden sulkea pois tarjouskilpailuista tarjoajan, jolla se ei katso olev an teknisiä, taloudellisia tai m uita edelly ty ksiä tarjouspy y nnössä kuv atun hankinnan toteuttam iseen tarjoajan aikaisem m an Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella tekem än toim ituksen laatu- tai m uiden puutteiden perusteella. Täm än v uoksi tarjouskilpailuihin osallistuv a tarjoaja on v elv ollinen ennen tarjouksen laatim isen aloittam ista tarkistam aan Liikelaitos Oulun Tilakeskukselta m ahdollisen tarjoam isoikeutensa. VI.4 Muutoksenhakumenettelyt VI.4.1 Muutoksenhakumenettely istä vastaava elin Virallinen nim i Postiosoite PL Postinum ero Markkinaoikeus Postitoim ipaikka Maa Helsinki Suom i Puhelin /7

7 Sähköpostiosoite m Faksi Internet-osoite arkkinaoikeus VI.5 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspy y ntöasiakirjat oitukset.fi/fi/notice/attachm ent/ /Lis%C3%A4kirje+ 2_ pdf Ty ö- ja elinkeinoministeriö, Aleksanterinkatu 4, PL 32, 00023, Valtioneuv osto, p /7

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut

FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS. Palvelut 1/5 FI-Kuopio: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2009/S 234-335123 HANKINTAILMOITUS Palvelut I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kuopion kaupunki,

Lisätiedot

FI-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 57-093357. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 57-093357. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93357-2012:text:fi:html FI-Espoo: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 57-093357 Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Porin kaupunki,hankintapalvelut : Harjavallan liikunta- ja uimahalli

Hankintailmoitus: Porin kaupunki,hankintapalvelut : Harjavallan liikunta- ja uimahalli Page 1 of 7 Hankintailmoitus: n kaupunki,hankintapalvelut : Harjavallan liikunta- ja uimahalli 8.9.2011 08:16 Osallistumishakemukset 17.10.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: n kaupunki, Hankintapalvelut

Lisätiedot

FI-Lappeenranta: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2013/S 076-127726. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Lappeenranta: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2013/S 076-127726. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:127726-2013:text:fi:html FI-Lappeenranta: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut 2013/S 076-127726 Hankintailmoitus Palvelut

Lisätiedot

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349809-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Rakennustyöt 2012/S 212-349809 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

I kohta: Hankintaviranomainen 1 / 8 25.11.2014 8:24. Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus

I kohta: Hankintaviranomainen 1 / 8 25.11.2014 8:24. Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus 1 / 8 25.11.2014 8:24 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Selaa arkistoa Täytä ilmoitus Hankintailmoitus: Anna Tapion koulu : ELINTARVIKKEET JA NON-FOODTUOTTEET 24.11.2014 13:41 Tarjoukset

Lisätiedot

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS

Euroopan yhteisöt Rakennusurakoita koskevat sopimukset Rajoitetut menettelyt. FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS 1/5 FI-Kokkola: Rakennustyöt 2010/S 26-036981 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Koivuhaan Palvelukeskus Oy, Mäntynäädänkatu 6, Yhteyshenk.

Lisätiedot

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut

Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363. Hankintailmoitus. Palvelut 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56363-2015:text:fi:html Suomi-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2015/S 033-056363 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 201-330908. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 201-330908. Hankintailmoitus. Palvelut 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330908-2012:text:fi:html FI-Jyväskylä: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 201-330908 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat

FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS. Rakennusurakat 1/5 FI-Kemi: Rakennustyöt 2009/S 69-099817 HANKINTAILMOITUS Rakennusurakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET): Kemin kaupunki, Keskuspuistokatu 6-8, Yhteyshenk. Tilapalvelu,

Lisätiedot

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278748-2013:text:fi:html Suomi-Joensuu: Rakennustyöt 2013/S 160-278748 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136592-2010:text:fi:html FI-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan

Lisätiedot

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:74193-2012:text:fi:html FI-Espoo: Sähkölinjojen rakennustyöt 2012/S 45-074193 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat

Lisätiedot

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut

FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982. Hankintailmoitus. Palvelut 1/9 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370982-2012:text:fi:html FI-Kirkkonummi: Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut 2012/S 225-370982 Hankintailmoitus

Lisätiedot

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:40023-2011:text:fi:html FI-Tampere: Rakennustyöt 2011/S 25-040023 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN I.1)

Lisätiedot

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/5 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131220-2012:text:fi:html FI-Kuopio: Rakennustyöt 2012/S 80-131220 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56684-2013:text:fi:html FI-Turku: Rakennustyöt 2013/S 036-056684 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY I

Lisätiedot

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Nopeutettu rajoitettu menettely. FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S 236-382303

EU:n jäsenvaltiot - Tavaranhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Nopeutettu rajoitettu menettely. FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S 236-382303 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:382303-2011:text:fi:html FI-Seinäjoki: Maitojauhe 2011/S 236-382303 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Kajaani: Rakennustyöt 2011/S 87-141371 HANKINTAILMOITUS. Urakat

FI-Kajaani: Rakennustyöt 2011/S 87-141371 HANKINTAILMOITUS. Urakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141371-2011:text:fi:html FI-Kajaani: Rakennustyöt 2011/S 87-141371 HANKINTAILMOITUS Urakat I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat

Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097. Hankintailmoitus. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277097-2013:text:fi:html Suomi-Turku: Rakennustyöt 2013/S 159-277097 Hankintailmoitus Rakennusurakat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328949-2012:text:fi:html FI-Helsinki: Polttoaineet 2012/S 200-328949 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi 2004/18/EY

Lisätiedot

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat

Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316. Hankintailmoitus erityisalat. Rakennusurakat 1/6 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:10316-2014:text:fi:html Suomi-Espoo: Rakennustyöt 2014/S 008-010316 Hankintailmoitus erityisalat Rakennusurakat Direktiivi

Lisätiedot

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471

FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S 174-232471 232471-2008-ES Comunidades Europeas Servicios Procedimiento restringido 1/1 FI-Jyväskylä: Servicios de arquitectura, ingeniería, construcción, jurídicos, contables y otros servicios profesionales 2008/S

Lisätiedot

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html

Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html Komissio - Palveluhankintoja koskeva sopimus - hankintailmoitus - Avoin menettely 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279086-2011:text:fi:html B-Bryssel: Rinnakkaiset

Lisätiedot

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv...

HILMA: Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konv... Sivu 1/5 Hankintailmoitus, erityisalat: : Energialiiketoiminnan asiakastietohallintajärjestelmä, sen käyttöönotto ja konversio sekä ohjelmiston asiakastuki ja ylläpito Hankintailmoitus, erityisalat I.1

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670

Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu. 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Faksi: +352 29 29 42 670 I kohta: Sopimuspuoleksi valittu tarjoaja I.1) Nimi, osoite ja yhteyspiste(et) Euroopan unioni Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg +352

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu

Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Finland Tender Hankintailmoitus: Kansaneläkelaitos : Kansaneläkelaitoksen toimitilojen arkkitehtisuunnittelu Tarjoukset 4.5.2011 klo 16.00 mennessä osoitteeseen: Kansaneläkelaitos/Palveluosasto PL 450

Lisätiedot

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015

KuntaPro Oy. Tarjouspyyntö Loppi_01_2015 Päiväys 14.07.2015 1/19 TARJOUSPYYNTÖ Loppi_01_2015 KORJAUSILMOITUS: SOTE-kuljetuspalvelut 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Lopen kunta Yhdystie 5 12700 Loppi Suomi Yhteyspiste(et):, Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015

Helsingin kaupungin hankintakeskus. Tarjouspyyntö H087-12 / HEL 2015-000224 Päiväys 12.02.2015 1/12 TARJOUSPYYNTÖ H087-12 / HEL 2015-000224 Prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalu palveluna 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: PL 700 00099 Helsingin kaupunki Suomi puh. +358 931031759 fax

Lisätiedot