Jämsän kaupungin hankintaohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jämsän kaupungin hankintaohje"

Transkriptio

1 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintajohtoryhmä: , , , ja , Kaupungin johtoryhmä: Jämsän kaupunki Kaupunginhallitus xx.xx.2014 liite 6

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Yleiset hankintaperiaatteet Työllistävien sosiaalisten kriteerien käyttäminen Hankintojen ohjaaminen ja päätösvalta Jämsässä Kynnysarvot kansallisissa ja EU-hankinnoissa ja hankintamenettelyt Hankintaprosessi Pienhankintaohje Hankintoja ja pienostoja tekevät Pienhankinnoissa käytettävät hankintamenettelyt Hankintalaista sovelletut pienhankintojen kilpailuttamismenettelyt Kevyt rajoitettu neuvottelumenettely (markkinatilanne tuttu!) Kevyt neuvottelumenettely (nopea hankintatarve, markkinatilanne tuttu!) Päätöksenteko Osto-ohje vähäisissä pienhankinnoissa, suorat pienostot käytännössä Sisäinen valvonta ja muutoksenhakumenettely Erityisalojen hankintalaista sovelletut pienhankintojen kilpailuttamismenettelyt Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano Hankintapäätös Esteellisyys Pöytäkirjaus Hankintapäätöksen toimeenpano Oikeusturvakeinot Hankinta-asiakirjojen julkisuus hankintaprosessin eri vaiheissa Tarjouspyyntövaihe Tarjousten käsittelyvaihe Hankintapäätöksen jälkeinen aika Sopimusmenettelyt Hankinta-asiakirjojen arkistointi Liitteet: Liite 1: Jämsän kaupungin hankintaprosessin kaavio Liite 2: Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen Liite 3: Taulukkoyhteenveto hankintamenettelyistä erikokoisissa hankinnoissa Liite 4: Hankintapäätöksen toimeenpano Liite 5: Taulukkoyhteenveto muutoksenhausta Liite 6: Vuokaavio avoimesta hankintamenettelystä Liite 7: Vuokaavio rajoitetusta hankintamenettelystä Liite 8: Vuokaavio neuvottelumenettelystä Liite 9: Kuvaus työllistävistä sosiaalisista kriteereistä Liite 10: Esimerkki tarjouspyynnön sisällöstä

3 Jämsän kaupungin hankintaohje Jämsän kaupungin hankintaohje 1 Johdanto Tämä hankintaohje sitoo koko Jämsän kaupunkikonsernia. Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista (348/2007) eli hankintalakia, sekä sitä täydentävää asetusta (614/2007). Vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintoja koskee ns. erityisalojen hankintalaki (349/2007). Hankintalain tarkoittama julkinen hankinta on kuntaorganisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista ja urakalla teettämistä. Kaupunkikonsernin sisäisiin hankintoihin ei sovelleta hankintalakia eikä niissä ei ole kilpailuttamisvelvollisuutta. Jämsän kaupungissa noudatettavat hankintaohjeet koostuvat tästä ohjeesta ja Suomen Kuntaliiton julkaisusta Kuntien yleiset hankintaohjeet Kuntaliiton yleisissä hankintaohjeissa on kuvattu kattavasti kunnallisissa hankinnoissa lain perusteella noudatettavat yleiset periaatteet ja menettelytavat. Tässä Jämsän kaupungin hankintaohjeessa annetaan eräitä käytännön työssä tarpeellisiksi osoittautuneita hankintalakia ja em. yleisiä ohjeita täydentäviä lisäohjeita ja yhteisiä paikallisia menettelytapoja ja toimintamalleja Jämsän kaupungin hankintatoimintaa ohjaa: - Hankintalaki, Laki julkisista hankinnoista (348/2007) - Erityisalojen hankintalaki, Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) - Kuntalaki (365/1995). - Julkisuuslaki, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). - Kuntaliiton yleiset hankintaohjeet Jämsän kaupungin hallintosääntö talousarviovuoden talousarvio - Jämsän kaupungin talousarvion sitovuussäännöt ja täytäntöönpano-ohjeet - Jämsän kaupungin konserniohje - Eri yhteishankintasopimukset. Käytännössä hankintaohjeiden merkitys korostuu kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen kohdalla, joihin ei sovelleta hankintalakia. Tässä hankintaohjeessa annetaan toimintaohjeita myös kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, joiden kohdalla on lisäksi otettava huomioon mahdolliset hankintalain ja -asetuksen yksityiskohtaiset velvoitteet. EU:n hankintadirektiiviuudistus on EU-parlamentin käsittelyssä marraskuussa 2013 ja tähän pohjautuva Suomen hankintalain uudistus tullee voimaan vuoden 2016 alussa. Kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden jaksoittain ja uudet tulevat voimaan alkaen.

4 Jämsän kaupungin hankintaohje Yleiset hankintaperiaatteet Kunnan hankintoja ohjaavat julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Hankintalain periaatteina ovat olemassa olevien kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä avoimuus. Sen soveltamiseen kuuluvat kuntien ja muiden julkisyhteisöjen tavara-, palvelu- ja urakkahankinnat, jotka ylittävät kansalliset kynnysarvot tai EU-kynnysarvot. Säätämällä kansalliset kynnysarvot ja jättämällä kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat hankintalainsäädännön soveltamisen ulkopuolelle on pyritty yksinkertaistamaan hankintamenettelyjä sekä vähentämään hallinnollisia kustannuksia pienissä hankinnoissa. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tulee noudattaa hyvän hallinnon yleisiä periaatteita, jotka takaavat tarjoajille tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Kaikissa hankinnoissa pyritään mahdollisuuksien mukaan turvaamaan pienten ja keskisuurten yritysten osallistumis- ja menestymismahdollisuudet tarjouskilpailuihin. Hankintatoiminnan tavoitteena on hankkia tavarat ja palvelut laadukkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Huomiota on kiinnitettävä suunnitelmallisiin hankintakäytäntöihin ja hankintojen kokonaisprosessin (valmistelu kilpailutus päätöksenteko tiedoksianto sopimus sopimuksen valvonta) sujuvuuden hallintaan. Hankintojen tulee olla kaikilla toimialoilla suunnitelmallista ja selkeästi vastuutettua toimintaa. Kaupunginhallitus hyväksyy vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, joissa vahvistetaan mm. eri organisaatiotasojen hankintavaltuudet. Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä on säädetty erikseen mm. oikeustoimilaissa ja kauppalaissa. Hankintasopimukset voidaan laatia käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tai hankinnan laadun edellyttämiä palvelutai rakennusalan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja käytettäessä on varmistauduttava niiden soveltuvuudesta kyseiseen hankintaan. 2.1 Työllistävien sosiaalisten kriteerien käyttäminen Hankintayksikkö voi ottaa hankinnoissaan huomioon erilaisia yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaatimuksia. Sosiaalisesti kestävä kehitys turvaa kaikkien ihmisten tasaarvoa ja hyvinvointia sekä edistää vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymistä. EU-komission julkaisun (2011) Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa mukaan sosiaalisia näkökohtia ovat mm. työ- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sosiaalisen osallisuuden tukeminen, pkyritystoiminnan edistäminen, tasa-arvoisten mahdollisuuksien tukeminen, esteettömyys, reilu kauppa sekä laajempi vapaaehtoinen yritysten yhteiskuntavastuun noudattaminen. Julkisten hankintojen kautta ja sosiaalisten kriteereiden avulla on mahdollista edistää vaikeasti avoimille työmarkkinoille työllistyvien ihmisten, kuten pitkäaikaistyöttömien, ammattikoulutusta vailla olevien nuorten, vajaakuntoisten, vammaisten työllistymistä

5 Jämsän kaupungin hankintaohje ja työharjoittelupaikkojen saamista nuorille. Tarjouspyynnössä (tekniset eritelmät) ja/tai sopimusluonnoksessa (hankintasopimuksen toteuttamista koskevat lausekkeet) voidaan asettaa kaikille tarjoajille velvoite sitoutua työllistämään tietty määrä vaikeasti työllistyviä hankinnan kohteen mukaiseen toimintaan. Työllistämisvelvoite voidaan määrätä myös tiettynä % -osuutena hankinnan kokonaisarvosta. Esim. nuorten, maahanmuuttajien ja vammaisten työllistäminen hankintojen kautta yhdistää kaupungin työllistämistavoitteet yhteen talouden tasapainottamis- tavoitteiden kanssa. Työllistäminen hankintojen kautta on kaupungille kokonaistaloudellisesti edullista, vaikka hankintoihin käytettävät menot joissakin tapauksissa kasvaisivat. Jokainen uusi työpaikka vähentää kaupungin työmarkkinatuki- sekä toimeentulotukimenoja, vammaisten kohdalla myös muita kunnanlakisääteisistä velvoitteista syntyviä kuluja. Työllistyminen vähentää tutkitusti myös kunnallisen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen käyttöä. Työ- ja elinkeinoministeriö on marraskuussa 2013 julkaissut oppaan Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat, jossa kuvataan sosiaalisesti vastuullisten hankintojen hyötyjä ja pyritään esittelemään mahdollisimman käytännönläheisesti julkisten hankintayksiköiden mahdollisuuksia ottaa huomioon sosiaalisia näkökohtia julkisissa hankinnoissa. Jämsän kaupungin toimialoille suositellaan, että hankintojen suunnittelun yhteydessä selvitetään ja arvioidaan sosiaalisten kriteerien käyttömahdollisuudet suunnitellun hankinnan yhteydessä. Liitteessä 9 on laajempi kuvaus työllistävien sosiaalisten kriteerien käyttämisestä. 3 Hankintojen ohjaaminen ja päätösvalta Jämsässä Jämsässä on käytössä hankintojen keskittämisen ja hajauttamisen yhdistelmä eli hybridimalli, jossa palvelujen tilaaminen on hajautettu koko kaupunkiorganisaatioon samoin kuin vastuu hankintojen kilpailuttamisesta. Erityinen haaste hankintojen ohjaamiselle on se, että kaupungin hankinnoista suurin osa on ns. epäsuoria hankintoja, jotka tyypilliseen tapaansa ovat hajaantuneet laajasti organisaation eri osiin ja niistä on vaikea saada luotettavaa tietoa johtamisen ja ohjaamisen tueksi. Hallintosäännön 11 :n mukaan kaupungilla on hankintajohtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida kaupungin hankintaprosesseja ja hankintojen toteuttamista, yhtenäistää hankintaan liittyviä käytäntöjä ja prosesseja sekä kehittää kaupungin hankintaosaamista. Hankintapalvelut/hankintajohtaja osallistuu asiantuntijana kaupungin eri toimialojen hankinta-asiakirjojen ja hankintaprosessien valmisteluun sekä avustaa tarjousten vertailussa ja päätösehdotusten valmistelussa. Hankintajohtaja on kaupungin hankintajohtoryhmän pysyvä jäsen. Hankintajohtajan erityisenä tehtävänä on valmistella kaupungin hankintastrategiaa ja hankintaohjeet, kehittää ja koordinoida kaupungin hankintatointa sekä ostopalvelusopimusten toteutumisen seurantaa yhteistyössä kaupungin eri toimialojen hankinnoista vastaavien viranhaltijoiden kanssa.

6 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintapäätöksenteko on hajautettu eri toimialoille, mutta volyymituotteiden osalta on hankinnat joko keskitetty materiaalikeskukseen (esim. Soten hoitotarvikkeet, toimistotarvikkeet jne.) tai on solmittu puitesopimuksia (esim. toimistokalusteet, polttoaineet jne.) Voimassa olevat puitesopimukset tullaan kokoamaan vuosittaisen hankintasuunnitelman liitteeksi. Kaikki ICT-hankinnat suoritetaan tietohallintoyksikön kautta ja niitä koordinoi tietohallintopäällikkö ja hänen tukenaan ICT-johtoryhmä. Hankinnat perustuvat kaupungin toimialojen tilaukseen, toimialat tekevät talousarvioonsa määrärahavarauksen hankintoja varten. Tietohallinnon tehtävänä on kaupungin ICT-toimintojen (tarvittavat ohjelmistot/ohjelmistolaajennukset, lisenssit, laitteet ja tietoliikenneyhteydet) järjestäminen, kehittäminen ja uudistaminen. 4 Kynnysarvot kansallisissa ja EU-hankinnoissa ja hankintamenettelyt Hankintalaki jakaa hankinnat kahteen osaan: kansalliseen menettelyn ja EUmenettelyn piiriin. Kolmas ryhmä on hankintalain määräämät kynnysarvot alittavat ns. pienhankinnat, joista jäljempänä tarkempi ohjeistus (pienhankintaohjeet). Noudatettava menettely määräytyy hankinnan arvon (alv 0 %) mukaan. EU-kynnysarvot (HL 15 ) määrätään kahden vuoden välein. Vuoden 2013 loppuun saakka voimassa olevat kynnysarvot ovat: Kansalliset kynnysarvot: Tavara ja palveluhankinnat Liite B: Sote- ja eräät koulutushankinnat Rakennusurakat Suunnittelukilpailut Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelujen (Liite B) hankinnassa noudatetaan aina kansallista menettelyä hankinnan arvosta riippumatta. Jälki-ilmoitusvelvollisuus koskee kuitenkin myös EU-kynnysarvon ylittäviä sote -hankintoja. EU-kynnysarvot: Tavara ja palveluhankinnat Rakennusurakat Erityisalojen hankintalain mukaiset kynnysarvot: Tavara ja palveluhankinnat Rakennusurakat Vesi- ja energiahuollon ja liikenteen alalla toimivienyksiköiden on kilpailutettava erityisalojen hankintalain (349/2007) 12 :ssä tarkoitetut EU-kynnysarvot ylittävät hankintansa erityisalojen hankintalain mukaisesti. Kynnysarvot ylittävistä hankinnoista on aina tehtävä julkinen hankintailmoitus HILMAporttaalissa ja Jämsän kaupungin www-sivujen Kuulutukset-välilehdellä.

7 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintamenettelyt Hankinnoissa käytettävät kilpailuttamismenettelyt määritellään hankintalain 5 :n kohdissa. Hankinnoissa on käytettävä ensisijaisesti avointa tai rajoitettua menettelyä. Muita hankintamenettelyjä voidaan käyttää vain hankintalain 24 ja 65 :ssä säädetyin edellytyksin. Hankintalain lisäksi eri hankintamenettelyjen käyttöä kuvataan yksityiskohtaisesti mm. Suomen Kuntaliiton vuonna 2010 julkaisemissa Kuntien yleisissä hankintaohjeissa. Alle kynnysarvojen jäävissä ns. pienhankinnoissa noudatetaan hankintalain 2 :ssä kuvattuja periaatteita syrjimättömyydestä, avoimuudesta jne. ja tämän hankintaohjeen kappaleessa 5 annettuja pienhankintaohjeita. Vuokaaviot avoimesta, rajoitetusta ja neuvottelumenettelyistä ovat liitteissä Hankintaprosessi Hankintaprosessiin on sisällyttävä seuraavat vaiheet - Tarpeen toteaminen - Hankinnalle on olemassa määräraha - Hankinnan suunnittelu - Hankinnan luokittelu (EU-, kansallinen vai pienhankinta) - Tarjouspyynnön laadinta ja julkaiseminen - Tarjousten vastaanotto - Tarjousten avaaminen - Tarjoajien kelpoisuuden arviointi - Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi - Tarjousten vertailu ja mahdollinen pisteytys - Hankintapäätös - Hankintasopimus - Tilatun palvelun tai tavaran vastaanotto - Laskun maksu - Sopimuksen toteutumisen seuranta Liite 1: Jämsän hankintaprosessin kuvaus Varsinaisia tarjouspyyntömalleja ei esitetä tässä ohjeessa, mutta liitteenä on hankintakohteiden moninaisuuden vuoksi esimerkkiluettelo tarjouspyynnön sisällöstä. Liite 10. Hankintaan liittyvät asiakirjat ja päätökset dokumentoidaan arkistosäännön mukaisesti. Olennainen osa hankintaprosessia on myös sopimuksen aikainen yhteistyö toimittajan kanssa ja sopimuksen toteutumisen seuranta. Sopimuksiin on aina kirjattava menettelytavat niitä tilanteita varten, joissa voidaan todeta, että kaikki ei mene sovitulla tavalla. Sopimuksessa sovittuja reklamointimenettelyjä on myös käytettävä aina käytettävä ja kaikista reklamoinneista ja yhteydenotoista on jäätävä kirjallinen dokumentti.

8 Jämsän kaupungin hankintaohje Dokumentoitava vähintään: - virheen laadun ja sisällön kuvaus - tieto, miten ja milloin virhe on havaittu - tieto, onko virheestä reklamoitu ja milloin - annettujen korjauskehotusten määrä ja ajankohta - tieto, onko virhe korjattu kohtuullisessa ajassa - tieto, kuka on valvonut asiaa jne. 5 Pienhankintaohje Kansallisen kynnysarvon alittavat pienhankinnat tulee pääsääntöisesti kilpailuttaa ja hyödyntää olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Pienhankinnat eivät kuulu hankintalain soveltamisalaan, mutta niitä toteutettaessa tulee noudattaa hankintalain henkeä, muun lainsäädännön velvoitteita ja hyvää hallintotapaa. Kaikissa hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden sekä suhteellisuuden periaatetta. Tarjouksentekijöitä on kohdeltava ja saatuja tarjouksia käsiteltävä näiden periaatteiden mukaisesti myös pienhankinnoissa. Menettelytavat pienhankintojen kilpailuttamisessa voivat olla vapaamuotoisempia ja joustavampia kuin kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa. Järjestettäessä tarjouskilpailua pienhankinnasta, tulee menettelytapa ja tarjouskilpailun laajuus suhteuttaa hankinnan suuruuteen ja kilpailuttamisen kautta saavutettavissa olevaan hyötyyn. Pienhankinnoilla tarkoitetaan hankintalaissa ns. kansalliset kynnysarvot alittavia alle euron tavara- ja palveluhankintoja, alle euron sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintoja ja alle euron rakennusurakoita. Nämä pienhankinnat on jätetty hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle, jotta voitaisiin yksinkertaistaa hankintamenettelyä ja vähentää hallinnollisia kustannuksia pienhankinnoissa. Kielto jakaa hankintoja keinotekoisesti (HL 20 ) koskee eniten juuri pienhankintoja eli kynnysarvoilla ei saa keinotella hankintalain kilpailuttamisvelvoitteiden välttämiseksi. Hankinnan arvon laskemisen perustana on koko hankintasopimuksen voimassaolon ajalta kertyvä hankintojen kokonaisarvo. Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen ohjeistetaan hankintalain 17 :ssä. Esimerkiksi leasingsopimuksen hankinta-arvo lasketaan yhteen koko sopimuskaudelta, myös mahdollinen lunastusarvo. Tiivistelmä ennakoidun arvon laskemisesta on liitteessä Hankintoja ja pienostoja tekevät Talousarvion sitovuusohjeissa vahvistetaan hankintavaltuudet eri organisaatiotasoille ja pääoma- ja käyttötaloushankinnan euroraja. Jämsässä euron (alv 0 %) ja sitä suuremmat hankinnat ovat investointeja eli pysyviksi vastaaviksi kirjattavaa käyttöomaisuutta. Tulosalueen esimies päättää alle euron tavara- ja palveluhankinnasta, rakennusurakasta ja suunnittelusta. Tulosyksikön/kustannuspaikan esimies päät-

9 Jämsän kaupungin hankintaohje tää alle euron hankinnasta. Isommista hankinnoista päättää ao. lautakunta, liikelaitoksen johtokunta tai kaupunginhallitus. 5.2 Pienhankinnoissa käytettävät hankintamenettelyt Taulukkomuotoinen tiivistelmä euromäärältään erikokoisissa hankinnoissa käytettävistä hankintamenettelyistä on liitteessä 3. Pienhankinnoissa voidaan käyttää kevennettyjä hankintamenettelyjä ja suoraa ostoa jäljempänä tässä ohjeessa kuvatuin edellytyksin ja menettelytavoin. 5.3 Hankintalaista sovelletut pienhankintojen kilpailuttamismenettelyt Pienhankinnoissa ( ) voidaan käyttää kevyttä rajoitettua menettelyä, sovellettua avointa menettelyä tai kevyttä neuvottelumenettelyä. Tarkoituksenmukaisin menettely valitaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan Kevyt rajoitettu neuvottelumenettely (markkinatilanne tuttu!) Menettelyssä pyydetään tarjouksia potentiaalisiksi arvioiduilta tai etukäteen hyviksi ja luotettaviksi tiedetyiltä toimittajilta. Hankintaprosessi on pääpiirteissään seuraava: 1. Hankinnan kohteen määrittely 2. Sopivien tarjoajien valinta (vähintään 3 5 palvelu- tai tavarantoimittajaa) - hankintayksikön markkinatiedon perusteella - täydentävä kevyt markkinakartoitus, mikäli markkinatietoa ei ole 3. Tarjouspyyntöjen lähettäminen soveltuville toimittajille - jos valintaperusteena käytetään hinnan lisäksi myös muita tekijöitä, ne on esitettävä tarjouspyynnössä - tarjousasiakirjat voidaan toimittaa ja vastaanottaa sähköpostilla - tapauskohtaisesti arvioiden pyydetään tarjoajalta kirjallinen vakuutus siitä, ettei häntä rasita hankintalain 53 :ssä mainittu pakollinen poissulkemisperuste tai 54 :n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste (= tilaajavastuulain mukaan selvitettävät asiat) 4. Tarjouksen tekemiselle varattava riittävä aika (vähintään 14 pv) 5. Tarjousten vastaanotto dokumentoidaan 6. Tarjousten vertailu - tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja perusteita käyttäen - tarjousten vertailu dokumentoidaan 7. Hankintapäätös - kirjallinen, perusteltu hankintapäätös - tieto asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen (kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen) 8. Sopimus/tilaus - pienhankinnoissa erillinen sopimus ei ole pakollinen, tarve harkitaan tapauskohtaisesti Kevyt neuvottelumenettely (nopea hankintatarve, markkinatilanne tuttu!)

10 Jämsän kaupungin hankintaohje Pienhankinnoissa voidaan käyttää kevyttä neuvottelumenettelyä tilanteissa, kun hankintatarpeen ratkaisemiseksi löytyy vaihtoehtoja ja hankinta on toteutettava nopealla aikataululla. Hankintaprosessi pääpiirteissään: 1. Määritellään tarve ja hankintaan liittyvät tavoitteet neuvottelujen pohjaksi 2. Suoritetaan tarvittaessa kevyt markkinakartoitus 3. Käydään neuvottelut hankinnan toteuttamiseksi esim. puhelimitse ja/tai sähköpostitse vähintään kolmen soveltuvan toimittajan kanssa. Tarvittaessa lähetetään kirjallinen tarjouspyyntö 4. Tarjoajilta saadut tiedot dokumentoidaan: - kilpailuttava organisaatio ja hankinnasta vastaava henkilö - tarjoava yritys ja sen yhteyshenkilö - kontaktipäivä - tarjottu tuote tai palveluratkaisu - tarjottu hinta - yhteenveto tarjotuista ratkaisuista (tarjousten vertailu) - tapauskohtaisesti arvioiden pyydetään tarjoajalta kirjallinen vakuutus siitä, ettei häntä rasita hankintalain 53 :ssä mainittu pakollinen poissulkemisperuste tai 54 :n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste (= tilaajavastuulain mukaan selvitettävät asiat) 5. Perusteltu kirjallinen hankintapäätös - tieto asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen (kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen Sovellettu avoin menettely Avointa menettelyä käytetään tilanteissa, joissa hankintayksiköllä ei ole lainkaan tai riittävässä määrin tietoa tarjoajista ja markkinoista. Hankintaprosessi pääpiirteissään: 1. Hankinnan kohteen määrittely 2. Hankinnasta ilmoittaminen (HILMA, sanomalehti, internet-sivut tms.) - noudatettava suhteellisuuden periaatetta ilmoitettaessa 3. Tarjouspyyntöjen lähettäminen - tarjouspyynnöt lähetetään tiedossa oleville ja niille tarjoajille, jotka sitä ilmoituksen perusteella pyytävät - tarjoajia koskevat vaatimukset (kelpoisuusehdot) esitetään tarjouspyynnössä - jos valintaperusteena käytetään hinnan lisäksi myös muita tekijöitä, on ne esitettävä tarjouspyynnössä - tarjousasiakirjat voidaan toimittaa sähköpostilla - tapauskohtaisesti arvioiden pyydetään tarjoajalta kirjallinen vakuutus siitä, ettei häntä rasita hankintalain 53 :ssä mainittu pakollinen poissulkemisperuste tai 54 :n mukainen harkinnanvarainen poissulkemisperuste (= tilaajavastuulain mukaan selvitettävät asiat) 4. Tarjousten tekeminen - varattava riittävä aika (vähintään 14 pv), voidaan pyytää sähköpostilla viralliseen osoitteeseen. 5. Tarjousten vastaanotto dokumentoidaan 6. Tarjoajien soveltuvuuden arviointi ja tarjousten vertailu - tarjoajia arvioidaan ilmoitettuja soveltuvuusperusteita käyttäen - tarjoukset vertaillaan tarjouspyynnössä ilmoitettuja perusteita käyttäen - tarjousten vertailu dokumentoidaan

11 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintapäätös - kirjallinen, perusteltu päätös - tieto asianosaisille oikaisuvaatimusohjeineen (kunnallinen oikaisuvaatimus, ei valitusoikeutta markkinaoikeuteen) 8. Sopimus/tilaus - pienhankinnoissa erillinen sopimus ei ole pakollinen, tarve harkitaan tapauskohtaisesti 5.4 Päätöksenteko Edellä kuvatuissa kevennetyissä hankintamenettelyissä hankinnasta tehdään aina erillinen hallintosäännön tai talousohjeistuksen mukainen valituskelpoinen ja perusteltu päätös. Pienhankintaa koskeva päätöksen vähimmäissisältö: - tieto hankinnan kohteesta - hankinnan arvo - tarjouksen valintaperuste - tarjouskilpailun voittaja - voittajan valinnan perustelut - jos kyseessä on suorahankinta, sen perusteet 5.5 Osto-ohje vähäisissä pienhankinnoissa, suorat pienostot käytännössä Suorahankinnassa hankintasopimus tehdään yhdentoimittajan kanssa ilman tarjouskilpailua. Myös suorissa ostoissa ja vähäisissä pienhankinnoissa täytyy suhteellisuusperiaate huomioon ottaen hyödyntää kilpailua ja markkinoilla olevaa tarjontaa. Vähäinen pienhankinta voidaan tehdä ilman kilpailutusta suorana ostona mikäli kevyestäkin kilpailuttamisesta aiheutuvien työ- ja muiden kustannusten arvioidaan ylittävän saavutettavissa olevan taloudellisen hyödyn. Vähäisenä pienhankintana voidaan pitää: - tavara- ja palveluhankinnoissa sekä rakennusurakoissa alle euron (alv 0 %) hankintaa - suunnittelupalveluhankinnat alle euron (alv 0 %) hankintaa - rakennusurakoissa alle euron (alv 0 %) hankintaa Tämä euromääräinen hankintaraja vahvistetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa Alle euron hankinnat - Tarjouspyyntö, kysely 2 4 yritykselle voidaan tehdä suullisesti, puhelimitse, sähköpostitse jne ilman yleisesti nähtäville pantua tarjouspyyntöä - pyritään hyödyntämään paikallinen tarjonta ja kilpailuolosuhteet - valintaperusteena alhaisin hinta ja/tai hankkijan arvio kokonaistaloudellisuudesta - ei varsinaista viranomaispäätöstä

12 Jämsän kaupungin hankintaohje hankinnasta dokumentoidaan kirjapidon tositteen osaksi kustannuspaikan nimi, kilpailuttamisen / hankinnan tekemiseen oikeutetun työntekijä/viranhaltijan nimi ja virkanimike, tarjoavan/myyvän yrityksen nimi ja yhteyshenkilö, kontaktipäivä ja hinta euron hankinnat - Tarjouspyyntö lähetetään pääasiassa sähköpostitse 3 5 yritykselle - tarjouspyyntö voidaan julkaista myös kaupungin www-sivuilla - tarjoukset lähetettävä sähköpostitse tarjouspyynnössä ilmoitetun hankkijan osoitteeseen - kirjallinen päätös tai dokumentointi kuten alle euron hankinnassa Huom: Suora osto pienhankinnoissa ei ole sama asia kuin kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintalain mukainen suorahankinta, jonka käytölle on säädetty omat perusteensa. Suora osto on eri asia kuin tilaus, joka tehdään jo kilpailutetun puitesopimuksen puitteissa! 5.6 Sisäinen valvonta ja muutoksenhakumenettely Hankintojen tarkoituksenmukaisuutta ja taloudellisuutta seurataan hallintosäännön määrittelemien vastuiden sekä talousarvion sitovuudesta ja sisäisen valvonnan toteuttamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti. Viranhaltijapäätökset annetaan myös tiedoksi ao. sektorilautakunnalle. Pienhankintapäätöksiin voidaan hakea muutosta kuntalain 89 :n mukaisesti (tarkoituksenmukaisuus- ja laillisuusperusteet) ja oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa edelleen hallinto-oikeuteen. Hankintapäätöksen täytäntöönpanon ajoitusta on harkittava tapauskohtaisesti mahdollisen muutoksenhaun todennäköisyys arvioiden. 5.7 Erityisalojen hankintalaista sovelletut pienhankintojen kilpailuttamismenettelyt Sen lisäksi mitä edellä on kirjattu ns. kevennetyistä hankintamenettelyistä, annetaan seuraava tarkentava ohjeistus vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivienyksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) mukaisiin hankintoihin. Tämä koskee Jämsän kaupunkikonsernissa Jämsän Vesi liikelaitosta ja Jämsän Aluelämpö Oy:tä. Alle hankinta: hankitaan edullisimmalla tavalla siten, että tilaus ja tilausvahvistus on dokumentoitu esim. sähköpostitse hankinta: kevennetty kilpailutus kuten edellä on kuvattu hankinta: kirjallinen tarjouspyyntö ja hankintaprosessi, oikaisuvaatimusmenettely, ohjaus hankintaoikaisun tekemiseen, HILMA-ilmoitus pääsääntöisesti.

13 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintapäätös ja sen täytäntöönpano 6.1 Hankintapäätös Valituskelpoinen ja perusteltu hankintapäätös tehdään aina, kun hankinnan arvo on tai yli, riippumatta siitä onko kyseessä tarjouskilpailun tai suorahankinnan perusteella tehtävä päätös. Suorahankintapäätöksen perusteluista on aina käytävä ilmi myös se, miten hankinnassa on huomioitu paikalliset kilpailutusmahdollisuudet. Perustellun hankintapäätöksen tekee se, jolla siihen on hallinto- ja/tai johtosäännön mukaan oikeus. Esityslistalla olevan hankintapäätösasian julkisuudesta noudatetaan tarkemmin luvussa 7. Hankinta-asiakirjojen julkisuus esitettyä menettelytapaa. 6.2 Esteellisyys Tarjouksen tekemiseen, hankintaa koskevan sopimuksen ja tuotteen tai palvelun tarkistamiseen osallistuvan henkilön tulee olla esteetön. Esteellisyydestä hankintaasioissa on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty kuntalaissa ja hallintolaissa. 6.3 Pöytäkirjaus Hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan vaikuttavista välivaiheen ratkaisuista sekä tarjouskilpailun lopullisesta ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava. Hankintapäätöstä koskeva pöytäkirja laaditaan noudattaen yleisiä hyvän hallinnon periaatteita. Pöytäkirjasta tulisi hankinnan luonteesta ja laajuudesta riippuen ilmetä mm. seuraavat asiat tarvittavin perusteluin: - hankinnan yleiskuvaus - hankittava tavara, palvelu tai rakennustyö - milloin hankintailmoitus on julkaistu HILMA-kanavalla - käytetty hankintamenettely - miltä yrityksiltä tarjouksia on pyydetty - ketkä ovat antaneet tarjouksen - tarjoajien kelpoisuus - yritysten mahdollinen sulkeminen kilpailusta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus/mahdollinen hylkääminen - tarjouksia koskeva tarkistusneuvottelu, jos sellainen on poikkeuksellisesti pidetty - tarjousten vertailu mahdollisine vertailutaulukoineen - voittaneen tarjouksen valinta perusteluineen tarjouspyynnössä esitetyin valinta- ja arviointiperustein - mahdolliset muut perustelut - maininta sopimuksen syntymisajankohdasta - muutoksenhakuohjeet (markkinaoikeus ja hankintaoikaisun käsittelevä toimielin)

14 Jämsän kaupungin hankintaohje Arvoltaan vähäisistä pienhankinnoista ei tarvitse pitää pöytäkirjaa, jos hankintapäätöksestä jää muu asiakirja (esim. kirjanpidossa säilytettävä tosite), josta päätös käy selville, tai pöytäkirjan pitäminen muusta syystä on ilmeisen tarpeetonta. 6.4 Hankintapäätöksen toimeenpano Pöytäkirjaote hankintapäätöksestä tulee toimittaa kaikille tarjouksensa jättäneille, myös niille, joiden tarjoukset on suljettu pois tarjouskilpailusta. Pöytäkirjaotteeseen tulee liittää vähintään yhteenveto ja pisteytys perusteluineen huomioiden kuitenkin mahdolliset liikesalaisuudet. Pöytäkirjaote voidaan lähettää normaalin tapaan kirjepostina tai sähköpostitse. Kaikki eri hankintoihin liittyvät asiakirjat viedään/tehdään Dynasty-asianhallintajärjestelmässä. Mikäli pöytäkirjaote toimitetaan sähköpostitse, tulee hankintalain 75 mukaan viestin lähetyspäivä mainita viestissä erikseen, sillä automaattisesti viestiin tuleva lähetyspäivä ei riitä. Muutoksenhakuaika alkaa kulua lähetyspäivästä, sillä edellä mainitun lain mukaan tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Esimerkki: "Lähetän tiedoksenne kaupunginhallituksen päätöksen , joka koskee kaupungin puhelinpalveluiden kilpailutusta. Päätös on lähetetty tiedoksenne sähköisenä viestinä tänään " Liite 4: Hankintapäätöksen toimeenpano. 6.5 Oikeusturvakeinot Riippuen hankinnan arvosta ja siitä sovelletaanko hankintaan erityisalojen hankintalakia vai hankintalakia, tulee päätökseen liittää lisäksi ohjeistus kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja hankintalain mukaisen hankintaoikaisun tekemisestä päättävälle elimelle tai hankintalain mukaisen valituksen tekemisestä markkinaoikeuteen. Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun toimenpiteen, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asia uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai toimenpide perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöstä tai toimenpidettä ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on jo tehty. Erityisalat: Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksikön julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivan yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) 12 :n mukaisen kynnysarvon. Edellä mainitun kynnysarvon alittavaan hankintaan sovelletaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) hankintaoikaisua koskevia säännöksiä, jos hankintayksikkö on kunta.

15 Jämsän kaupungin hankintaohje Pienhankintoja koskevia päätöksiä koskee normaali kuntalain mukainen oikaisuvaatimus- ja kunnallisvalitusmenettely. Hankintalain mukaisia hankintoja koskevat oikeusturvakeinot on esitelty tarkemmin Suomen Kuntaliiton julkaisemassa Kuntien yleiset hankintaohjeet Liitteessä 5 on taulukkomuotoinen yhteenveto muutoksenhausta. 7 Hankinta-asiakirjojen julkisuus hankintaprosessin eri vaiheissa Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (ns. julkisuuslaki, JL) korostaa viranomaisten toiminnan avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa. Hankintalain 84 :n mukaan julkisuuslakia sovelletaan myös hankintayksiköiden asiakirjojen julkisuuteen ja asianosaisen tiedonsaantioikeuteen. Hankinta-asiakirjojen julkisuus määräytyy eri tavoin hankintaprosessin eri vaiheissa. Hankinta-asiakirjojen julkisuutta ei ole laissa käsitelty yhtenä kokonaisuutena, vaan asiakirjojen julkisuusperiaatteet on laissa ryhmitelty yleisellä tasolla. Tämä voi vaikeuttaa julkisuuslain soveltamista. 7.1 Tarjouspyyntövaihe Tarjouspyyntövaiheessa asiakirjat ovat julkisia (JL kohta). Säännöksen mukaan ko. asiakirjat ovat julkisia, kun tarjouspyyntö on allekirjoitettu. Vastaavasti tarjousten laskenta-aikana tarjousten tekijöille lähetetyt mahdolliset täydennyspyyntöasiakirjat ovat julkisia edellä mainitulla tavalla. Hankintalain 5 :n mukaan avoimessa menettelyssä kaikki halukkaat saavat tehdä tarjouksen. Muissa hankintamenettelyissä kaikki halukkaat toimijat voivat pyytää saada osallistua tarjouskilpailuun ja näin ollen heillä on oikeus saada tarjousasiakirjat nähtäväksi. Näin julkisuus-tarve korostuu tarjouspyyntivaiheessa. 7.2 Tarjousten käsittelyvaihe Vaikka julkisuuslain 7.1 :n mukaan pääsääntönä on, että viranomaiselle saapuneet asiakirjat ovat julkisia, saadut tarjoukset ja niiden käsittelyasiakirjat eivät kuitenkaan ole julkisia kilpailuttamisprosessin aikana. Kilpailuttamisasioissa saadut tarjoukset eivät ole asian luonteesta johtuen tässä vaiheessa julkisia. Hankintayksikkö voi tutustua saatuihin tarjouksiin ja asiakirjoihin häiriöttä ja tehdä tarvittavat vertailut ilman ulkopuolista häiriötä. Tarjoukset ovat julkisia vasta sitten, kun sopimus on tehty (JL k. ja 7.2 ). Hankintakilpailuun osallistuneilla tarjoajilla on asianosaisina kuitenkin oikeus saada tieto myös muista tarjousten vertailuun ja päätöksen tekemiseen vaikuttaneista keskeisistä seikoista, jotta heillä olisi mahdollisuus tarvittaessa hakea muutosta päätökseen (JL 11). Asian valmisteluvaiheessa saatuja tarjouksia koskevia tietoja tulee saattaa julkisuuteen vain siinä laajuudessa kuin se on kaupungin kannalta mahdollista ja ylipäätään tarpeellista. Tarjoukset ovat tässä vaiheessa ns. luvanvaraisia eli harkinnanvaraisesti julkisia asiakirjoja. Julkisuuslain 9 :n mukaan tiedon antaminen tällaisesta asiakirjasta on vi-

16 Jämsän kaupungin hankintaohje ranomaisen harkinnassa salassapitosäännökset huomioiden. Hankinnasta päättävän toimielimen jäsenet ja muut henkilöt, joilla on läsnäolo-oikeus toimielimen kokouksessa, eivät ole sivullisia toimielimen käsittelyssä oleviin tai käsittelyyn tuleviin asiakirjoihin nähden. Heidän pitää saada tietoonsa kaikki tarjoajien ja tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia sekä tarjousten keskinäistä vertailua koskevat tiedot, sekä harkinnanvaraisesti julkiset tiedot että myös salassa pidettävät tiedot. Hallintosäännön 14.2 :n mukaan toimielimen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Yhteenvedot kaikista tarjousten käsittelyyn liittyvistä, hankintapäätöksen perusteena olevista tiedoista liitetään toimielimen jäsenille lähetettävään esityslistaan. Julkisuuteen ennen toimielimen kokousta jaettavilta esityslistoilta jätetään pois julkisuuslain 6.3 :n mukaiset hankintaan tai urakkaan liittyvät vielä ei -julkiset tiedot. 7.3 Hankintapäätöksen jälkeinen aika Kunnallishallinnossa hankintapäätöksiä tekevät viranhaltijat ja monijäseniset toimielimet. Viranhaltijapäätös syntyy kun päätöspöytäkirjaan on kirjattu hänen tekemänsä asiaa koskeva ratkaisu. Toimielimen hankintapäätös syntyy vasta silloin, kun kokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen hankintayksikön on tehtävä eräitä tässä hankintasäännössä mainittuja pienhankintoja lukuun ottamatta kirjallinen ja allekirjoitettu hankintasopimus. Julkisuuslaki jakaa tiedon saajat kahteen ryhmään: asianosaisiin ja yleisöön. Asianosaisiin kuuluvat tarjoajat, valittajat ja muut henkilöt, joiden oikeutta, etua tai velvollisuuksia hankinta koskee. Asianosaisen oikeus saada tietoja hankintaasiakirjoista on yleisöä laajempi. Julkisuuslain kohdan mukaan viranomaisen hankintapäätös tulee julkiseksi asianosaisille, kun asiaa koskeva pöytäkirja on allekirjoitettu ja tarkistettu. Yleisölle tarjoukset ovat lain 7.2 :n mukaan julkisia vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen. Yleisön tiedonsaantioikeus koskee vain julkisia asiakirjoja. Asianosaisella on julkisuuslain 11 :n mukaan oikeus saada tietoa myös ei-julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen tarjouksensa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus ei koske toisen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksia hintaa lukuun ottamatta. Mikäli varsinaiseen pöytäkirjatekstiin ei ole sisällytetty kaikkia olennaisia tietoja, on asianosaiselle luonnollisesti oikeus saada tarvittavat tiedot lukuun ottamatta liike- ja ammattisalaisuuksia jo ennen niiden tuloa julkisiksi. Julkisuuslain 17 :n tarkoittamaa julkisuusmyönteisyyttä voidaan yleensä noudattaa. Viranomaisella on käytännössä mahdollisuus antaa hankintapäätöksen perusteena olevat tiedot julki jo päätöksen tekemisen jälkeen ellei kaupungin etu muuta edellytä. Kirjallisena tehdyt hankintapäätökset perusteluineen on pidettävä julkisesti nähtävänä ja niistä on tiedotettava kuntalain ja hankintalain edellyttämällä tavalla Mikäli päätöksenteon jälkeen joku haluaa tutustua jätettyihin tarjouksiin niiden julkisilta osilta, pyritään tutustuminen järjestämään hankintayksikön tiloissa. Asianosaisen niin vaatiessa voidaan tarjousasiakirjojen julkisista osista ottaa kopiot ja toimittaa ne postitse niitä pyytäneelle. Asiakirjoista kopioita pyytänyttä laskutetaan aina kulloinkin voimassa olevan kaupungin taksan mukaan lähetyskuluilla lisättynä.

17 Jämsän kaupungin hankintaohje Sopimusmenettelyt Hankinnoissa noudatettavasta sopimusmenettelystä on säädetty erikseen mm. oikeustoimilaissa ja kauppalaissa. Hankintasopimusten liitteenä voidaan käyttää hyväksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tai hankinnan laadun edellyttämiä palvelutai rakennusalan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja käytettäessä on varmistauduttava niiden soveltuvuudesta kyseiseen hankintaan. Yleisesti käytettävissä olevia sopimusehtoja ovat mm. YSE 1998, JYSE 2009 Tavarat, JYSE 2009 Palvelut, JIT 2007, KSE 1995 jne., sen mukaan kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on ilmoitettu tai erikseen sopimuksessa sovittu. Sopimuksen laadinnasta vastaa se toimiala ja/tai kustannuspaikka, jota hankinta koskee ja sopimuksen allekirjoittaa se, jolla siihen toimialan johtosäännön mukaan on oikeus. Hankintapalvelut avustaa tarvittaessa sopimuksen laadinnassa. Sopimusasiakirjoja ovat kirjallisen sopimuksen lisäksi ainakin hankintapäätös, tarjouspyyntö ja tarjous. Sopimusasiakirjat on syytä erikseen mainita jo tarjouspyynnössä seuraavassa pätevyysjärjestyksessä: (1) Sopimus, (2), tarjouspyyntö ja (3) tarjous. Laaditut hankintasopimukset velvoittavat jokaista kaupungin työntekijää ja esimiesten vastuulla on, että sopimuksia noudatetaan. Ostot ohi sopimusten ovat ehdottomasti kiellettyjä. Hankintalain mukaan tehdystä, kynnysarvot ylittäneistä hankinnoista tehdään aina ennen hankinnan täytäntöönpanoa kirjallinen hankintasopimus ja sopimus syntyy vasta kun se on allekirjoitettu. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut päätöksen tiedokseen ja valitusosoituksen markkinaoikeudelle. Tämän odotusajan pituutta määriteltäessä on otettava huomioon ensinnäkin 14 päivän valitusaika ja lisäksi hankintapäätöksen tehneelle on varattu 7 päivää aikaa (ns. odotusaika) selvittää, onko päätöksestä valitettu markkinaoikeuteen. Tämä koskee myös hankintalain liitteen B mukaisia toissijaisia palveluhankintoja, kun niiden arvo ylittää EU-kynnysarvon. Muutoin näihin liitteen B mukaisiin hankintoihin sovelletaan kansallisia menettelyjä. Kun EU-hankinnasta sopimus on tehty, pitää tehdä vielä HL:n 35.n mukainen jälkiilmoitus, myös B liitteen mukaisista hankinnoista. Em. odotusaika ei koske EU-kynnysarvon alle jääviä hankintoja millään tavalla. Näissä hankinnoissa hankintayksiköllä on oikeus tehdä hankintasopimus heti hankintapäätöksensä jälkeen, mutta yleensä kannattaa odottaa päätöksen lainvoimaisuutta (tiedoksiantotavasta riippuen 2 tai 3 viikkoa). Mikäli hankintayksikkö on EYkynnysarvon alle jäävässä hankinnassa tehnyt hankintasopimuksen heti hankintapäätöksen jälkeen ja mikäli päätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, markkinaoikeus käsittelee asiaa ns. hyvitysmaksuasiana. Hankintalaissa ei säännellä puitejärjestelyä lukuun ottamatta sopimuskauden pituutta. Sopimuskauden pituus tulee määritellä toiminnan luonne, markkinatarjonnan muutosnopeus ja hankinnan toistuvuus huomioiden tarkoituksenmukaiseksi.

18 Jämsän kaupungin hankintaohje Hankintasopimuksen kestoa arvioitaessa on tärkeää, että asiakkaiden ja käyttäjien etu tulee huomioiduksi. Tarkoituksenmukainen sopimuskausi on arvioitava aina tapauskohtaisesti huomioiden hankinnan kohde. Palveluhankinnoissa neljä vuotta voi olla lyhyt aika, jos kysymyksessä on esimerkiksi asiakaspalveluhankinnat, joissa asiakkaiden palvelun tarve on vuosia tai joissa edellytetään yrityksen myös sijoittavan huomattavia pääomia palvelujen tuottamiseen. Toisaalta sopimusajan pituuden kohtuullisuuden tulisi turvata julkisissa hankinnoissa uusienkin yritysten pääsy markkinoille. Hankinnassa tulisi käyttää sellaisia sopimusehtoja, jotka kannustavat yritystä ylläpitämään ja jatkuvasti kehittämään laadukasta palvelua koko sopimuskauden ajan. Kilpailuttaminen tulee toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa yleensä jossain vaiheessa harkittavaksi. Hankintayksikön on arvioitava, missä tilanteessa on tarvetta hankinnan kilpailutukseen, jotta hankintayksikkö voisi saada hinta-laatu -suhteeltaan parhaiten hankintayksikön tarpeita vastaavan vaihtoehdon markkinoilla olevista tarjoajista. Sopimusaikaisella seurannalla hankintayksikkö arvioi, milloin on tarkoituksenmukainen aika kilpailuttaa. Yli euronarvoista hankinnoista tehdyt päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä sopimukset tulee aina liittää Dynasty-asianhallintajärjestelmään. 9 Hankinta-asiakirjojen arkistointi Hankinta-asiakirjoista (tarjouspyyntö, tarjoukset, avauspöytäkirja, tarjousvertailu perusteluineen ja hankintapäätös) arkistoidaan arkistosäännön mukaisesti aina sekä alkuperäiskappaleet että kertynyt sähköisessä muodossa oleva aineisto vähintään 10 vuodeksi. Hankinta-asiakirjojen arkistoinnista vastaa aina hankintapäätöksen tekijä. EU-hankkeisiin liittyvien asiakirjojen säilytysaika on 10 vuotta sen suunnitelmakauden päättymisestä, jonka aikana viimeinen avustuserä on maksettu. Rauenneen tarjouskilpailun asiakirjat voi hävittää kahden vuoden kuluttua.

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5).

Kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin sovelletaan erillisiä kunnan hyväksymiä pienhankintaohjeita (kohta 5). SOTKAMON KUNNAN HANKINTAOHJEET Kunnanhallitus on hyväksynyt ohjeet 28.10.2008 268 Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden on hankinnoissaan noudatettava lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hankintaohje. Hankintaohje

Hankintaohje. Hankintaohje Hankintaohje Hankintaohje 1 Kaupunginhallituksen hyväksymä 1.7.2015 Sisällysluettelo 1. Yleiset periaatteet 3 2. Hankintojen ryhmäjako 3 2.1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 3 2.2. Kansallisen

Lisätiedot

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE

TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE 0 TEUVAN KUNNAN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.3.2011 Kvalt 17.1.2011 7 2 Teuvan kunnan hankintaohje 1.3.2011 alkaen Teuvan kunta toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 5 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 5 HANKINTAMENETTELYT KANSALLISEN KYNNYSARVON ALITTAVISSA HANKINNOISSA ELI PIENHANKINNOISSA (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kh 8.4.2013 111 Päivitetty kh 18.8.2014 185 HUITTISTEN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 1. Tavoitteet pienhankinnoissa Pienhankinnoilla tarkoitetaan kansallisen

Lisätiedot

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin.

Ähtärin kaupungin hanlcinnat kuuluvat pääosin julkisista hankinnoista annetun lain piiriin. KV 13.10.2014 84 Liite 2 1 (6) HANKJNTAOHJE 1. Soveltamisala Ähtärin kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hanlcintoja ohjaavat olemassa

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Kaarinan kaupunki KAARINAN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 Johtosäännön tarkoitus...1 2 Hankintakeskuksen tehtävä...1 3 Hankintojen toteutustapa...1 4 Hankintojen toteuttaminen kansallisen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje Savonlinnan kaupungin erityisalojen hankintaohje 1 Lähtökohdat Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (349/2007) (myöhemmin erityisalojen hankintalaki)

Lisätiedot

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje

Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje Savonlinnan kaupungin yleinen hankintaohje 1 Lähtökohdat Hankinnoissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä kaupungin hankintaohjetta hankinnan arvosta riippuen. Hankinnat tulee suorittaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA. Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA. Pienhankintaohjeet 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KUNNALLINEN MÄÄRÄYSKOKOELMA Julkaissut JYVÄSKYLÄN KAUPUNGINKANSLIA Pienhankintaohjeet Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.4.2013/155, voimaantulo 1.5.2013 Tätä pienhankintaohjetta sovelletaan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE. Hyväksytty: Yhtymähallitus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä HANKINTAOHJE Hyväksytty: Yhtymähallitus 26.9.2017 36 Yleiset periaatteet Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hankinnat toteutetaan tämän ohjeen mukaisesti. EU-kynnysarvon

Lisätiedot

Julkiset (pien)hankinnat

Julkiset (pien)hankinnat Julkiset (pien)hankinnat Kustannuslaskentakoulutus 10.11.2009 Lakimies, 1 Sisältö Pienhankinnan määrittelyä Pienhankintojen kilpailuttamisen periaatteita ja pienhankinnoissa käytettäviä menettelyjä Hankintalakiin

Lisätiedot

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta.

Johtoryhmä Tämä ohje annetaan täydentämään kunnan hankintojen menettelytapaohjetta ja kunnan hankintaohjetta. 1 (7) x.x.2017 xx JOHDANTO Tässä ohjeessa käsitellään kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja, joista käytetään nimitystä pienhankinta. Ohjeessa otetaan kantaa siihen, milloin kyseessä on pienhankinta

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus 16.6.2003 280 Paavo Leskinen Puheenjohtaja Kirsi-Tiina Ikonen Pöytäkirjanpitäjä Unto Matilainen Mauno Tuoriniemi 2 HANKINTAOHJEET

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289)

KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) 1(5) KEMIN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET 2010 ( KH 2.9.2010 289) Näiden ohjeiden tarkoituksena on ohjeistaa Kemin kaupungin hankintayksiköitä ja hankintahenkilöitä pienhankinnoissa ja täydentää Kemin kaupungin

Lisätiedot

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia

Uusi hankintalaki. Selkeitä rajoja ja uusia mahdollisuuksia Uusi hankintalaki Hyvä ostaja Hyvä tarjoaja tietää mitä haluaa ostaa ja tuntee julkisissa hankinnoissa millä ehdoilla noudatettavat menettelytavat tekee hankinnat suunnitelmallisesti; sitoutuu tarjouspyynnön

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 301, liite 87, 23.08.2010 2 Sisällys Johdanto 3 1. Pienhankintaohjeiden soveltamisala 4 2. Pienhankintojen suorittaminen

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET

LUONNOS LIITE KHALL Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET LUONNOS LIITE KHALL 23.3.2015 67 Hankasalmen kunnan PIENHANKINTAOHJEET 2015 2 Tätä hankintaohjetta sovelletaan Hankasalmen kunnan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin. 1. Pienhankinta ja sen

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ. Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TULOSALUEIDEN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ Hyväksytty 20.2.2014 16 yhtymähallitus HANKINTASÄÄNTÖ 1 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 30.3.2007. Lakia (348/2007) ja hankinta asetusta (Vnp 614/2007) sovelletaan kaikkiin

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama

Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.12 A HANKINTAOHJE Yhtymähallituksen 26. päivänä huhtikuuta 2010/86 hyväksymä ja sairaanhoitopiirin johtajan 27.4.2012 tarkistama YLEISET OHJEET

Lisätiedot

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila

Hankintaohje Laatimispäivä Laatija(t): 07.02.2007 Härkönen,Laila HALLINNOLLINEN OHJE 1 (5) HANKINTAOHJE 1 Soveltamisala ja määrittelyt n hankinnoissa noudatetaan n kilpailuttamisen linjauksia (Maakuntahallitus Kokous 19.06.2006 / Pykälä 140) ja tätä hankintaohjetta

Lisätiedot

Juha-Pekka Koho 13.11.2009

Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Juha-Pekka Koho 13.11.2009 Hankinnat Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Hankintalaki Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintaohje

Espoon kaupungin hankintaohje Espoon kaupunki 2017 1 (4) ESPOON KAUPUNGIN HANKINTAOHJE 1. Johdanto Espoon kaupungin ja sen liikelaitosten hankinnat tehdään tämän en ja tätä tta tarkentavien menettelytapaohjeiden mukaisesti. Hankintaohje

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos

Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015. Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Hyvinvointipalveluiden hankintailta 5.3.2015 Hankinnoissa ajankohtaista Tampereen Logistiikka Liikelaitos Tampereen kaupungin hankintojen kilpailuttaminen Tampereen kaupungin eri yksiköiden hankintojen

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015

HANKINTAOHJE. Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE Toivakan kunta 2015 HANKINTAOHJE 2015 1 (8) HANKINTAOHJE 2015 2 (8) Sisällys 1. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 2 1.1. Kynnysarvot 2 1.2. Jos hankinta alittaa kynnysarvot 2 2.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE

KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE KEURUUN KAUPUNGIN PIENHANKINTAOHJE Voimaantulo 1.11.2015 Kaupunginhallitus päättänyt 12.10.2015 / 247 Keuruun kaupunki Keuruun kaupungin pienhankintaohje 1.11.2015 alkaen 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeen soveltamisala...

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin.

HANKINTAOHJEET Hankintaohjeen pykäläviittaukset viittaavat hankintalakiin. ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITTO 1 HANKINTAOHJEET 20.3.2017 1. Hankintalain soveltaminen Laki julkisista hankinnoista astui voimaan 1.1.2017 (1397/2016). Lain taustalla on hankintadirektiivin uudistus joka tuli

Lisätiedot

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010

HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINTATOIMI JUHA-PEKKA KOHO 4.11.2010 HANKINNAT Tavaroiden ja palveluiden osto, vuokraus ja urakalla teettäminen Osamaksukaupat Leasing-sopimus Optiosopimus Lisätyöt Voimaan 1.6.2007 Hankintalain tarkoitus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Pienhankintojen hankintaohje

Pienhankintojen hankintaohje Pienhankintojen hankintaohje Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja tytäryhtiöt Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Pienhankintaohje Voimaantulo xx.xx.xxxx Päätös xxxxx Päivitetty xx.xx.xxxx Päivittäjä xxxx Päivitetty

Lisätiedot

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje

Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje Hankintaohje 20.8.2010 alkaen Sulkavan kunnan konsernin hankintaohje 1 Soveltamisala Kuntien hankintoja ohjaa julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö sekä siihen liittyvä oikeuskäytäntö. Hankinnat pyritään

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET SISÄLLYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hankintojen suunnittelu... 3 3. Hankintarajat ja -valtuudet... 3 4. Menettely hankintoja tehtäessä...

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Kaupunginhallitus 5.10.2015 Liite 1 305 MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ 2015 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin varoin

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ

MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN HANKINTASÄÄNTÖ Hyväksytty KH 2.5.2016 149 Voimaantulo 2.5.2016 Yleistä Hankintasääntö on Mikkelin kaupungin yleinen hankintaohje. Hankinnalla tarkoitetaan kaikkea Mikkelin kaupungin

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013)

HAILUODON KUNTA. Pienhankintojen menettelytapaohje 1.10.2013. (KV xx :xx. xxkuuta 2013) HAILUODON KUNTA 1.10.2013 Pienhankintojen menettelytapaohje (KV xx :xx. xxkuuta 2013) 1 Sisällys 1. Hankinnoissa sovellettavat periaatteet... 2 2. Käsitteet ja vastuunjako hankinnoissa... 2 3. Pienhankintojen

Lisätiedot

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset

Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama 4.11.2014 Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Hankintojen kilpailuttaminen ATERIA 14 Helsingin Wanha Satama Sali C: Sosiaalipuolen ammattilaiset Jonna Törnroos Lakimies, VT Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Lisätiedot

Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa. Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013

Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa. Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013 Pienhankinnat Jyväskylän kaupungissa Pienhankintakoulutus Tilapalvelu 1.11.2013 Yleistä pienhankinnoista Mikä on pienhankinta? Tavaran, palvelun tai urakan hankinta ostamalla, vuokraamalla tai muulla tavalla

Lisätiedot

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015

Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Eväitä hyvän tarjouksen tekemiseen Iisalmi 4.6.2015 Minna Heikka Hankinta-asiamies p. 044 718 2921 minna.heikka@is-hankinta.fi Onnistuneen kaupankäynnin lähtökohtia: 2 Tunne tuotteesi Tunne kauppatapa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/2 17.12.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 13/2013 9 (21) 2 Helsingin Sataman työkonepalvelut 2014 HEL 2013-014227 T 02 08 01 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Tausta Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman solmimaan

Lisätiedot

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT

Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Saila Eskola Eeva Kiviniemi Tarja Krakau Erkko Ruohoniemi JULKISET HANKINNAT Alma Talent Helsinki 2017 3., uudistettu painos Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala 2 Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Hankinta-asiamiehen pienhankintaohje

Hankinta-asiamiehen pienhankintaohje 2.2.2013 Hankinta-asiamiehen pienhankintaohje Hankinta-asiamies Brahenkatu 20 20100 TURKU puhelin 02 275 7100 044 556 7638 Y-tunnus 0291483-4 internet http://www.hankinta-asiamies.fi/vs/ email varsinais-suomi@hankinta-asiamies.fi

Lisätiedot

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa

Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Pienhankinnat ja kansalliset hankinnat uudessa hankintalaissa Jyväskylä 30.3.2017 Johtava lakimies Katariina Huikko, Suomen Kuntaliitto Kynnysarvot ja menettelyt Eniten muutoksia näihin, mm. menettelyissä,

Lisätiedot

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy

Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Oulun kaupungin hankinnat Valtuustokoulutus 8.6.2017 Oulun kaupunki/konsernihallinto, kaupunkistrategia/anna-maria Levy Sisältö Oulun kaupungin ostot Mikä on julkinen hankinta? Hankintatoiminnan ohjaus

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein?

Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hissi jälkiasennuksena - Miten kilpailutan oikein? Hallitusforum 6.10.2012 Helsingin Messukeskus Elina Skarra Lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Taloyhtiön velvollisuus kilpailuttaa

Lisätiedot

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET

TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TERVOLAN KUNNAN PIENHANKINTAOHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 7.2.2011 52 Voimaantulo 1.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 PIENHANKINTOJEN MÄÄRITTELY... 1 2 HANKINTAPERIAATTEET...

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti.

Kalajoen kaupunki toteuttaa hankintansa organisaation etua tavoitellen tavoitteellisesti ja kokonaistaloudellisesti. Hankintaohje KALAJOEN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Voimaantulo 1.2.2011 Kaupunginhallitus 31.1.2011 Kalajoen kaupungin hankintaohje 1.2.2011 alkaen Kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten hankintayksiköiden

Lisätiedot

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA

Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Mitä yrittäjien on syytä huomioida julkisissa hankinnoissa? Webinaari Porissa 23.4.2014 LÄHTÖKOHTIA MENESTYMISEEN JULKISISSA HANKINNOISSA Tarjouspyyntö ja sen velvoitteet Tarjousten käsittely Hankintapäätös

Lisätiedot

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki

Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Elintarvikehankinnat ja uusi hankintalaki Vastuulliset julkiset elintarvikehankinnat seminaari Lakimies, VT Jonna Törnroos Uudet hankintalait voimaan 1.1.2017 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo

Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa. 08.06.2010 Antti Sinisalo Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa 08.06.2010 Antti Sinisalo Sisältö Julkinen hankinta ja kansallinen kilpailutusprosessi Laadunvarmistus julkishallinnon ohjelmistoprojekteissa Avoin

Lisätiedot

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013

JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 JIK ky:n hankintaohje voimaan 1.6.2013 Johtokunta 17.5.2013 Johtoryhmä 10.4.2013 Sisältö 1. JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hankintaohje 1.6.2013 alkaen 2 2. Hankintavaltuudet JIK ky:ssä 2 3. Hankintojen

Lisätiedot

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009

Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus. Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Kansallisarkiston digitointihankkeen kilpailutus Tuomas Riihivaara 29.10.2009 Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Kansallisarkiston on valtion viranomaisena kilpailutettava hankintansa hankintalaissa

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti

Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Tarjouspyyntö ja tarjousten tekeminen hankintalain mukaisesti Markus Ukkola Lakimies, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Hankintalainsäädäntö ja -ohjeistus Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Laki

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) Helsingin Satama -liikelaitoksen jk Tej/1 10.01.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2012 2 (14) 1 Työkonepalveluiden puitesopimuksista päättäminen HEL 2011-009002 T 02 08 02 00 Päätösehdotus Tiivistelmä Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Sataman

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt

Uusi hankintalaki ja sote-palvelut. Metropolia AMK Tarja Sinivuori-Boldt Uusi hankintalaki ja sote-palvelut Metropolia AMK 1.9.2017 Tarja Sinivuori-Boldt Hankintalain tavoitteet Tehostaa julkisten varojen käyttöä Edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa. Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9. Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 25.9.2007 2 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen 3 3. Hyvien

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet

VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE Hankinta on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1. Hoidettavat viheralueet 1 LIEDON KUNTA Tekniset ja ympäristöpalvelut PL 24 21421 Lieto TARJOUSPYYNTÖ VIHERALUEIDEN (NURMIKOT) LEIKKUUTYÖT HOITOKAUDELLE 2014-2015 1. Hankinnan kohde 2. Hankinnan sisältö 2.1. Hoidettavat viheralueet

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus

Huittisten kaupungin Pienhankintaohje. Kaupunginhallitus Huittisten kaupungin Pienhankintaohje Kaupunginhallitus 18.9.2017 Pienhankintaohje Pienhankintaohje koskee kansalliset kynnysarvot alittavia pienhankintoja SISÄLTÖ: 1. Pienhankinnan määrittely, sääntely

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle

Mika Pohjonen. Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Mika Pohjonen Hankintalaki ja tilaajavastuulaki rakentamisessa opas tilaajalle ja tarjoajalle Suomen Rakennusmedia Oy Helsinki 2013 Suomen Rakennusmedia Oy Unioninkatu 14 00131 Helsinki www.rakennusmedia.fi

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

LIITE 4. HYRYNSALMEN KUNAN hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

LIITE 4. HYRYNSALMEN KUNAN hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa LIITE 4 HYRYNSALMEN KUNAN hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty Kunnanhallituksen päätöksellä 7.12.2010 Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 20.9.2017 Voimaantulo 1.1.2017 Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettuihin lain voimaan tullessa vireillä

Lisätiedot

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ HANKINNOISSA Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Lakimies Sirpa Palo Kuntamarkkinat 15.9.2009 Keskeisimmät esitetyt kysymykset hankintalain muutokseen (321/2010) Hankintaoikaisu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt

Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Lahden hankintaohjeet ja -käytännöt Minna Halonen vs. hankintapäällikkö Tausta Jo ensimmäisen hankintalain voimaan tullessa 1994 Suomen Kuntaliitto uudisti aikaisemmat suositusohjeensa kunnan yleisiksi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin?

Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Mitä ja miten Vantaa hankkii? Miten mukaan hankintoihin? Julkiset hankinnat Vantaalla tilaisuus 6.3.2015 Tiina Ekholm Hankintajohtaja tiina.ekholm@vantaa.fi Sisältö Mitä Vantaan kaupunki hankkii? Hankintojen

Lisätiedot

HANKINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu

HANKINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä. SAMIedu HANKINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä SAMIedu Sisällysluettelo 1. Lähtökohdat 2. Hankinnan arvon laskeminen ja kynnysarvot 3. Puite- ja vuosisopimusten noudattaminen 4. Pienhankinnat eli kansallisten

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2015 1 (5) 158 Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy:n hankintaoikaisuvaatimus HKL:n kiinteistöissä tehtävien arkkitehti- ja pääsuunnittelutöiden puitejärjestelystä HEL 2015-008728

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli

Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Julkiset hankinnat ja luottamushenkilöiden rooli Hankintapalvelut lyhyesti Henkilökunta; hankintapäällikkö, hankinta asiantuntija hankinta asiantuntija (50 % työajalla) 2 hankintasihteeriä Hankintapalvelut

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Suunnittelupäällikkö Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1314 Matkakeskuksen liikennejärjestelyjen katu- ja rakennussuunnitelmien laatiminen Kajaanin kaupungin ympäristötekninen toimiala / aluesuunnittelu

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014

Hankintalain uudistaminen. Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Hankintalain uudistaminen Juha Myllymäki Kuntamarkkinat 9.9.-10.9.2014 Aikataulu Uudet hankintadirektiivit tulivat voimaan 17.4.2014» yleinen hankintadirektiivi 2014/24/EU» Erityisalojen hankintadirektiivi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio)

TARJOUSPYYNTÖ. Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) Kaskela-Ylikeravan alueurakka 2014-2017 (+2 v optio) 15.3.2014 TARJOUSPYYNTÖ 1. Hankintayksikkö ja hankinnan kohde Keravan kaupunki Keravan Kaupunkitekniikka -liikelaitos PL 123 (Kauppakaari 11) 04201

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Teknisen palvelun lautakunta Stara/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 41 Hankintaoikaisuvaatimus teknisen palvelun lautakunnan päätökseen 16.2.2017 16 HEL 2016-009930 T 02 08 02 00 Päätös päätti hyväksyä esityslistatekstissä mainituin

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Sosiaalipalvelupäällikkö, psykososiaalisen tuen palvelulinjan päällikkö Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Päivätoiminnan hankinta pienhankintana: Symbolon Oy TRE:403/02.07.01/2018 Lisätietoja päätöksestä Palvelulinjan päällikkö, sosiaalipalvelupäällikkö Maritta Närhi

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo

JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 1 JULKISET HANKINNAT Miksi ja miten osallistua? Valtimo 11.5.2016 Hankinta-asiamies Päivi Halonen 2 Mikä julkinen hankinta? Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja,

Lisätiedot

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE

Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Imatran kaupungin hankinnat OPAS KILPAILUTUKSIIN OSALLISTUVILLE Hankinnan periaatteet Imatran kaupunki noudattaa hankinnoissa avoimuuden ja tasapuolisuuden periaatetta. S.2 Hankintalain mukaisen kynnysarvon

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot