qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkriptio

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Kannanotto kuntien tekemiin VPLhankintoihin tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston kilpailutustyöryhmä opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjk lzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

2 1 SISÄLLYS 1. Lukijalle.3 2. Tiivistelmä 3 3. Johdanto Kunta valitsee järjestämistavat kunnan palvelu- ja hankintastrategialla 3.2 Käyttäjäasiakkaan yksilöllisen tarpeen välittyminen hankintaan 4. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleisopimus Perusperiaatteet 4.2 Vammaisten osallistaminen 4.3 Esteettömyys ja saavutettavuus 4.4 Henkilökohtainen apu 4.5 Asuminen 4.6 Kuljetuspalvelut 5. Vammaispalvelulain tarkoitus Yleiset rakenteelliset vammaispalvelut 5.2 Vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvat erityiset palvelut ja tukitoimet 6. Vammaisten henkilöiden asumiseen liittyvät palvelut Tarkoitus 6.2 Tavoite 6.3 Kohderyhmä 6.4 Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Palveluiden tulee vastata henkilön yksilöllisiä tarpeita Asunto Asunnon vuokra Palveluiden maksuttomuus Asiakasmaksut Toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten turvaaminen Toiminnan asiakasrakenne Palveluluokat Henkilökunnan määrä ja kelpoisuus Muut laatukriteerit 7. Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu Tarkoitus 7.2 Tavoitteet 7.3 Kohderyhmä 7.4 Hankinnassa huomioon otettava välttämättömät ehdot 7.5 Muut asiat 8. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut Tarkoitus 8.2 Tavoitteet

3 2 8.3 Kohderyhmä 8.4 Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Kuljettajaan liittyviä Operaattoriin liittyviä 9. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta Tarkoitus 9.2 Tavoitteet 9.3 Kohderyhmä 9.4 Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Kohderyhmä ja palvelun sisältö Tilat Kuljetukset Palvelujen maksuttomuus Asiakkaan poissaolot Toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten turvaaminen Henkilöstö 9.5. Erityisiä laatutekijöitä Tilat Henkilöstö Sisältö Liite A: Hankinnan kehykset -kaavio

4 3 1. Lukijalle Vammaisfoorumin vaikuttajaverkoston kilpailutustyöryhmän kannanotto kuntien tekemiin hankintoihin vammaispalvelulain mukaisissa palveluissa. Kilpailutus tulee toteuttaa niin, että hankinnoissa otetaan huomioon vammaispalvelulain palvelulle asettamat vaatimukset, jotka asettavat hankinnalle käyttäjäasiakkaan kannalta välttämättömät kriteerit ja laatuvaatimukset. 2. Tiivistelmä - Palveluiden järjestämisen lähtökohtana tulee olla kaikkien kuntalaisten perusoikeuksien toteutuminen - Vammaispalvelulain tarkoituksen, asiakkaan aseman ja itsemääräämisoikeuden huomioiminen hankinnoissa - Asiakkaiden kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen palvelutarpeen tulee vaikuttaa palveluiden järjestämistavan valintaan ja hankintojen sisällön määrittelyyn - Kunta on vastuussa eri tavoin järjestettävästä ja tuotettavasta palvelusta. Kunnan on huolehdittava palveluiden toteutuksen seurannasta ja valvonnasta, jossa myös hyödynnetään käyttäjäasiakkaiden näkemyksiä. - Kilpailutus on vain yksi tapa toteuttaa palvelua muiden järjestämistapojen rinnalla - Kuntaliiton julkisten hankintojen neuvontayksikön tulee vahvistaa kuntien osaamista palvelujen hankintojen ja järjestämisen asiakaslähtöisyydestä ja eri tavoin toimintarajoitteisten ihmisten tarpeiden huomioimista hankinnoissa. - Kuntien hankintaprosesseissa pitää osallistaa ja kuulla palvelujen käyttäjäasiakkaita, erityisesti hankinnan suunnitteluvaiheessa. 3. Johdanto Kuntien vastuulla on sosiaalipalvelujen järjestäminen, mutta lainsäädäntö antaa varsin avoimet puitteet, miten se käytännössä toteutetaan. Kunta voi järjestää sosiaali- ja vammaispalvelut itse, yhdessä toisten kuntien kanssa, ostaa ne toiselta kunnalta tai yksityiseltä palveluntuottajalta, kuten yritykseltä, järjestöltä tai säätiöltä. Lisäksi käytössä voi olla palveluseteli tai vaikeavammaisten henkilöiden erityiseen järjestämisvelvollisuuden alaisissa palveluissa SGEI-palvelu. Kunta voi järjestää sosiaalipalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi vaikeavammaisen henkilön avun tarpeeseen voidaan vastata palveluasumisen kilpailutuksen sijaan henkilökohtaisen avun työnantajamallilla, palvelusetelillä tai henkilökohtaisella budjetoinnilla. Kaikkien järjestämistapojen käytössä on kiinnitettävä huomiota asiakkaan omaan mielipiteeseen ja ohjattava tarvittaessa asiakasta. EU lainsäädäntöön pohjautuvan hankintalain kohteena ovat tavarat, palvelut ja rakennusurakat. Miten tässä kuuluu sosiaalipalvelujen käyttäjien eli

5 vammaisten henkilöiden ääni? Julkiset hankinnat yksilöllisten sosiaalipalveluiden järjestämisessä ovat verrattain vaativia kuntien hankintayksiköille ja niiden toteuttamisessa on syytä lisätä osaamista ja tiivistä vuoropuhelua sosiaalipalveluista vastaavien viranomaisten välillä. Asiakasnäkökulmaa vammaisten elinolosuhteiden parantamisessa edustavat varsin hyvin vammaisjärjestöt, lisäksi tarvitaan erilaisia keinoja osallistaa ja kuulla palveluiden käyttäjiä palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä. Hankintalaki on luonteeltaan prosessuaalinen laki, joka sääntelee hyvinkin tarkasti julkisen hankinnan menettelyä, prosessin eri vaiheita ja tilaajan ja tuottajan välisiä suhteita. Sosiaali- ja vammaispalvelulainsäädäntö sääntelee kunnan vastuuta järjestää palvelut yhteisymmärryksessä sosiaalipalveluiden asiakkaiden kanssa. Lähtökohtana on, että sosiaalipalveluiden tarkoitus ja aineellinen sisältö ohjaavat palveluiden hankinnoissa kohteensa tarjouspyyntöasiakirjojen sisältöä. Tarjouspyyntöjen palvelukuvauksiin, valintakriteereihin ja hankintasopimuksiin on mahdollista sisällyttää sosiaalipalvelujen yksityiskohtaisia määrittelyjä, esimerkiksi asiakaspalautejärjestelmästä, joustoa mahdollistavia sopimusehtoja tai asettaa jopa bonus- tai sanktiojärjestelmiä palveluntuottajalle. Vammaisfoorumin jäsenjärjestöt haluavat olla mukana tukemassa kuntia toteuttamaan pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelman ( ) mukaisia kirjauksia edistää laadukkaita, vaikuttavia ja asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja maassamme. Erityisesti seuraamme kohtaa, jossa esitetään selvitystä hankintalain soveltamisesta nykyistä rajatuimmin sellaisissa tilanteissa, joissa on kyse mm. erityisen haavoittuvista asiakasryhmistä, kuten esimerkiksi vammaisista ja heidän tarvitsemansa pitkäaikaisista palveluista Kunta valitsee järjestämistavat kunnan palvelu- tai hankintastrategialla Kunnan palvelustrategia on kunnan perustehtävän haltuunottamista muuttuvassa toimintaympäristössä. Palvelustrategiassa tulee ottaa kantaa myös vammaispalveluiden järjestämis- ja hankintatapoihin. Jotta palveluiden käyttäjien ääni kuuluisi palvelustrategiassa, kunnan on tärkeä saada myös kunnan asukkaat, palvelujen käyttäjät ja yhdistykset mukaan työstämään palvelustrategiaa ja arvioimaan sen toteutusta. Palvelustrategiassa pyritään vastaamaan siihen, miten kunnat pystyvät turvaamaan palvelut myös tulevaisuudessa, linjaukset mm. eri-ikäisten kuntalaisten tarvitsemasta palvelurakenteista, palvelujen järjestämistavoista (ostopalvelut, palvelusetelit, oma tuotanto), tuotantotavat (teknologioiden käyttäminen), linjaukset palveluverkosta ja palveluprosesseista (mm. elämänkaarimalli) sekä kuntalaisten omatoimisuuden ja paikallisyhteisöllisyyden vahvistamisesta. 4

6 5 Palvelustrategiassa on hyvä ottaa kantaa myös vammaispalveluiden palvelutuotannon kehittämiseksi enemmän asiakaslähtöisemmäksi, missä asiakkaiden mahdollisuudet tehdä palveluvalintoja lisääntyvät. Asiakasosallisuutta tulee lisätä myös palvelusopimuskauden toteutumisen seurannassa eri keinoin. Kunta vastaa palveluiden valvonnasta ja toimenpiteistä vastata asiakaspalautteeseen. Palvelustrategia antaa johtamiselle vaikuttavan ohjausvälineen palvelurakenteiden muutosten toteuttamiseen. Palvelustrategiassa haetaan keinoja siihen, miten palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta huolehditaan niin, että eri-ikäiset ja toimintakyvyltään erilaiset asukkaat saavat yleiset peruspalvelunsa ja myös erityiset vammaispalvelunsa joustavasti ja mahdollisimman läheltä. Palvelurakenteiden, järjestämistapojen ja käytäntöjen muutoksissa kuntalaisia ja palvelujen käyttäjiä on neuvottava. Väestön ikääntyessä kunnan palvelu- ja hankintastrategiassa on hyvä ottaa sitova kanta palveluiden järjestämisen ja tuottamisen esteettömyydestä ja linjata kunnassa käytettävät palveluiden hankintatavat. Hankintastrategiassa on syytä painottaa, että hankintaprosesseihin varataan aikaa käyttäjäasiakkaiden kuulemiseen. Julkisissa hankinnoissa sosiaalinen näkökulma antaa mahdollisuuden palvelutuotannossa ottaa huomioon muun muassa vammaisten ihmisten työllistyminen sekä palveluilta edellytettävän esteettömyyden Käyttäjäasiakkaan yksilöllisen tarpeen välittyminen hankintaan Vammaispalvelulain mukaan kunnan on tehtävä jokaiselle vammaispalveluja tarvitsevalle henkilölle palvelusuunnitelma. Palvelusuunnitteluprosessia tulee kehittää niin, että sosiaalityöntekijät voivat helpommin koota ja välittää asiakkaiden yksilöllisestä palvelutarpeesta tulevan tiedon yksilöllisten palvelujen hankintoja ohjaavaksi tiedoksi. Asiakas määrittelee toimintakykynsä mukaiset tarvitsemansa palvelut yhdessä kunnan sosiaalityöntekijän ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Palvelusuunnitelma on hyvä tehdä samassa työprosessissa hoito- ja kuntoutussuunnitelman kanssa, jolloin kunta voi kokonaistaloudellisesti arvioida palvelujen järjestämisen kokonaisuutta ja arvioida asiakkaan omatoimisen suoriutumisen tukemista, apuvälineiden tai vammaispalvelulain mukaisin palveluin tai tukitoimin. 4. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen ja ratifiointityö on käynnissä. Sopimuksessa taataan vammaisille henkilöille yhdenvertaiset mahdollisuudet itsenäiseen elämään. Sopimuksen kantavana periaatteena on yhdenvertaisuuden toteutuminen ja vammaisten osallistaminen heitä koskeviin asioihin. Seuraavassa on käsitelty tarkemmin

7 6 sopimuksen yleisperiaatteita ja niitä yksittäisiä artikloita, joilla on merkitystä järjestettäessä kunnan yleisiä palveluja sekä vaikeavammaisille kuntalaisille asumis- ja kuljetuspalveluita, henkilökohtaista apua ja päivätoimintaa Perusperiaatteet Sopimuksen tarkoituksena on edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Sopimuksen 1-9 artiklat määrittävät sopimuksen tarkoituksen ja periaatteet. Ne on huomioitava kaikkia muita artikloja sovellettaessa. Sopimuksen yleisinä periaatteina ovat muun muassa 1) yksilön riippumattomuuden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa, 2) yhdenvertaisuus, 3) täysimääräinen ja tehokas osallistuminen sekä osallisuus yhteiskuntaan, 4) erilaisuuden kunnioittaminen, 5) esteettömyys ja saavutettavuus. Sopimuksella sopijapuolet sitoutuvat varmistamaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien täysimääräisen toteutumisen kaikille vammaisille henkilöille sekä edistämään näitä ilman minkäänlaista syrjintää vammaisuuden perusteella. Sopijavaltiot sitoutuvat toteuttamaan tarpeelliset toimet oikeuksien täytäntöön panemiseksi ja vammaisia ihmisiä syrjivien säädösten, määräysten, tapojen ja käytäntöjen muuttamiseksi Vammaisten osallistaminen Vammaiset ihmiset itse osallistetaan mukaan: Ei mitään meistä ilman meitä - periaate on kirjattu sopimukseen. Lainsäädäntöä laadittaessa ja toimeenpantaessa sekä vammaisia henkilöitä koskevissa päätöksentekoprosesseissa heidät on osallistettava vahvasti.(4 artikla, 3 kohta) 4.3. Esteettömyys ja saavutettavuus Sopimuksessa on otettu fyysinen, sosiaalinen ja asenteellinen esteettömyys ja saavutettavuus hyvin esille. Esteettömyyden ja saavutettavuuden toteutumisella voidaan varmistaa vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. Jotta vammaiset henkilöt voisivat elää itsenäisesti ja osallistua täysimääräisesti kaikilla elämänalueilla, vammaisille henkilöille on varmistettava muiden kanssa yhdenvertainen pääsy fyysiseen ympäristöön, julkiseen liikenteeseen, kuljetukseen, tiedottamiseen ja viestintään sekä muihin yleisölle avoimiin tai tarjottaviin järjestelyihin ja palveluihin. (9 artiklaan pohjautuen) 4.4. Henkilökohtainen apu Sopimusosapuolet vahvistavat jokaisen ihmisen synnynnäisen oikeuden elämään ja sitoutuvat toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet varmistaakseen,

8 7 että vammaiset henkilöt voivat nauttia tästä oikeudesta tehokkaasti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa. Vaikeavammaisten henkilöiden kohdalla oikeus elämään edellyttää riittävän ja vamman vaatiman yksilöllisen tarpeen mukaisen riittävän avun saamista. Vaikeavammaisten henkilöiden osalta tämä tarkoittaa henkilökohtaista apua. Sopimuksessa taataan myös henkilön vapaus ja turvallisuus. Vaikeavammaisten henkilöiden osalta artiklan 14 sisältämä henkilön oikeus vapauteen ja turvallisuuteen edellyttää henkilökohtaisen avun konkreettista olemassaoloa. Tosiasiallinen vapaus edellyttää mahdollisuutta ilman ulkopuolisten tahojen perusteetonta puuttumista tehdä erilaisia elämään liittyviä valintoja. Vaikeavammaisten henkilöiden osalta näiden edellytyksenä on yksilöllinen, riittävä henkilökohtainen apu. Tilanteissa, joissa henkilökohtaista apua ei tarjota tai sitä tarjotaan tarpeeseen nähden liian vähän, eivät henkilökohtainen vapaus ja turvallisuus toteudu. Näissä tilanteissa julkisen vallan voidaan katsoa perusteettomasti puuttuvan ja rajoittavan henkilökohtaista vapautta ja turvallisuutta. (14 ja 19 artikla) 4.5. Asuminen Vammaisilla henkilöillä on yhdenvertaisesti muiden kanssa oikeus liikkumisvapauteen ja asuinpaikan valinnan vapauteen. Vammaisille henkilöille on myös taattu yhdenvertainen oikeus elää yhteisössä, jossa heillä on muiden kanssa yhdenvertaiset valinnanmahdollisuudet. Vammaisilla henkilöillä on oikeus valita asuinpaikkansa sekä se, missä ja kenen kanssa he asuvat, eivätkä he ole velvoitettuja käyttämään tiettyjä asumisjärjestelyjä. Lisäksi vammaisten henkilöiden saatavissa on oltava valikoima kotiin annettavia palveluja ja asumispalveluja sekä muita yhteiskunnan tukipalveluja mukaan lukien henkilökohtainen apu. (18 ja 19 artiklat) 4.6. Kuljetuspalvelut Sopimuspuolet ovat sitoutuneet toteuttamaan tehokkaat toimet varmistaakseen vammaisille henkilöille mahdollisimman itsenäisen henkilökohtaisen liikkumisen, muun muassa 1) helpottamalla vammaisten henkilöiden liikkumista sillä tavalla ja silloin kun he haluavat sekä kohtuulliseen hintaan, 2) helpottamalla hyvälaatuisen liikkumisen apuvälineiden, laitteiden, apuvälineteknologian sekä erilaisten avustajien sekä eri tuen tarpeista johtuvien saattajapalveluiden ja välittäjien saatavuutta vammaisille henkilöille kohtuulliseen hintaan. (20 artikla)

9 8 5. Vammaispalvelulain tarkoitus Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (VPL 1 ). Tämä tarkoittaa perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta tarkastellen sitä, että kaikkia vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja - tukitoimia järjestettäessä on arvioitava sitä, miten haettu palvelu tai tukitoimi edistää vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja osallisuutta yhteisössä. Sosiaalilainsäädännön puiteluontoisuuden vuoksi on tärkeää, että jokaisessa yksilöllisessä päätöksessä otetaan huomioon lainsäädännön tavoite ja tarkoitus. Sekä vammaispalvelulain ja sosiaalihuollon asiakaan asemasta ja oikeuksista annetun lain tarkoitus ohjaavat myös sosiaalipalvelujen hankinnoissa kilpailutuksen kohteen aineellisia sisältöjä Yleiset rakenteelliset vammaispalvelut Vammaispalvelulain 6 :ssä asetetaan velvoite kunnalle vammaisten elinolojen kehittämisestä poistamalla epäkohtia ja haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Lain 7 koskee kunnan yleisten palvelujen kehittämisestä siten, että ne soveltuvat myös vammaisille henkilöille. Kunnan on vastattava johdonmukaisesti muun muassa rakennusvalvonnan, kaavoituksen sekä maankäytön ohjauksen keinoin vammaisten ihmisoikeuksien toteutumisesta paikallisesti ja alueellisesti. Vammaispalveluiden käytännön toteuttamisessa on kyse siis kunnan tai kuntien yhteenliittymien elinkeino- ja liikennepolitiikan sekä asumisen kehittämisestä siten, että nämä yleiset palvelut sopivat myös henkilöillä, jolla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita. Riittämättömien ja esteellisten yleisten palveluiden lisäksi on kunnissa järjestettävä tarvittava määrä vaikeavammaisille suunnattuja erityispalveluja Vaikeavammaiselle henkilölle kuuluvat erityiset palvelut ja tukitoimet Vammaispalvelulakia koskevan hallituksen esityksen (HE 219/1986 vp.) yleisperustelujen mukaan esityksen tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa sekä lisätä yksilöllisiä osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Vaikeavammaisten kuntalaisten yhdenvertaisuuden kannalta on tärkeää, että heidän mahdollisuutensa saada heidän omatoimisen suoriutumisensa vuoksi välttämättömiä erityispalveluja ja tukitoimia tulisi valtakunnallisesti yhdenmukaisesti turvatuksi. Kunnalle erityisen järjestämisvelvollisuuden alaisia määrärahoista riippumattomia palveluja ja tukitoimia on laissa säädetty vaikeavammaiselle henkilölle muun muassa palveluasuminen, henkilökohtainen apu, kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine

10 9 saattajapalveluineen ja päivätoiminta. Tämän vuoksi ne on säädetty kriteerit täyttävälle henkilölle subjektiiviseksi oikeudeksi ja lähtökohtaisesti maksuttomiksi palveluiksi ja tukitoimiksi. 6. Vammaisten henkilöiden asumiseen liittyvät palvelut 6.1. Tarkoitus Kunnan on vammaispalvelulain mukaan järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Palveluasuminen on vaikeavammaiselle ihmiselle subjektiivinen oikeus. Muille vammaisille henkilöille järjestetään asumispalvelut sosiaalihuoltolain perusteella. Palveluasumista ei voida järjestää terveyskeskuksen vuodeosastolla. Vaikeavammaisten palveluasumisen käsitteeseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle suoriutumiselle. On tarkoituksenmukaista, että palveluasumisessa asunto ja palvelu tulee järjestää ja hankkia erikseen. Tämä lisää vammaisen henkilön riippumattomuutta palveluntuottajasta asumisessa ja palvelujen järjestämisessä, mikäli itse palvelu ei ole laadukasta tai palveluntuottaja vaihtuu. Samalla lisätään vammaisen henkilön liikkumisvapausoikeuden käyttöä sekä tahdonvapautta päättää missä ja miten hän asuu sekä kenen kanssa. Vammaispalveluasetuksen mukaan palveluasumiseen liittyviä palveluja voivat olla avustaminen asumiseen liittyvissä toiminnoissa kuten liikkumisessa, pukeutumisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa, ruokataloudessa ja asunnon siivouksessa sekä ne palvelut, joita tarvitaan asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi. Kehitysvammaisten ihmisten asumispalvelut tulee järjestää kehitysvammalain perusteella erityishuoltona silloin, kun oikeutta vammaispalvelulain mukaiseen palveluasumiseen ei ole. Erityishuollon tarkoituksena on edistää henkilön suoriutumista päivittäisistä toiminnoista, hänen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvitsemansa hoito ja muu huolenpito. ARA:n Palveluasumisen opas ( , s. 5-7) kuvaa asumisen palveluissa käytettäviä eri lakien mukaan eri tavoin määräytyviä kirjavia käsitteitä erityisryhmien kohdalla, kuten vanhusten, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien, pitkäaikaisasunnottomien ja muiden erityisryhmien kannalta. Ongelmaksi erityisryhmien asumiseen liittyvien palvelujen järjestämisessä nousee eri lainsäädännössä eri tavoin määritelty kunnan järjestämisvastuun perusteet sekä velvoittavuus.

11 6.2. Tavoite Vammaispalvelulain 8 :n mukainen palveluasuminen on vaikeavammaiselle henkilöille subjektiivinen oikeus, joka on kunnan järjestettävä määrärahoista riippumatta ja joka on saajalle maksuton erityispalvelu. Sosiaalihuoltolain 22 :ssä määritelty asumispalvelut määritellään sisällöllisesti eri tavalla ja niistä voidaan periä asiakasmaksuja sosiaalihuollon asiakasmaksulain mukaisesti. Sosiaalipalvelujen asiakkaan kannalta on merkittävää tietää, minkä lain nojalla hänelle päätös tehdään asumiseen liittyvistä palveluista. Sovellettavan lain valinta vaikuttaa myös asiakkaalle hankittavan sosiaalipalvelun sisältöön. Vammaisten henkilöiden asumisen järjestämisen tavoitteena on mahdollistaa hänen itsenäinen eläminen ja osallisuus yhteisössä omien yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tämä voi edellyttää esteettömän asunnon suunnittelua, hankintaa, asunnon muutostöitä, palveluasumisen järjestämistä ja toisen henkilön antamaa apua sekä erilaisia apuvälineitä. Vaikeavammaisten palveluasumisen tavoitteena on auttaa jatkuvasti toisen henkilön avun tarpeessa olevaa vaikeavammaista henkilöä antamalla hänelle päivittäisissä toiminnoissa tarvittavaa apua. Vaikka kunnalla on oikeus päättää palveluasumisen järjestämistavasta asiakkaan omalle käsitykselle ja tarpeille tulee antaa merkitystä päätettäessä palveluasumisen järjestämistapaa, sen sisältöä, laatua ja laajuutta siten kuin asiakkaan kuulemisesta sosiaalihuollon asiakaslaissa on erikseen säädetty. Palveluilla tulee vastata palvelusuunnitelmassa esille tulleisiin tarpeisiin Kohderyhmä Vaikeavammaisten palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muutoin erityisen runsaasti. Vaikeavammaisuutta ei edellytetä silloin, kun asumispalvelut järjestetään kehitysvammalain perusteella. Sama koskee myös sosiaalihuoltolain nojalla järjestettävää asumispalvelua Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Palveluiden tulee vastata henkilön yksilöllisiä tarpeita. - Avun ja tuen tarve arvioidaan yhdessä asukkaan kanssa, kirjataan palvelusuunnitelmaan ja toteutetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. - Apua tulee saada silloin, kun sitä tarvitsee (tarvittaessa 24/7). - Apua tulee saada omalla äidinkielellä (suomi, ruotsi, saame, viittomakieli) tai vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä käyttäen. - Palvelun määrän ja laadun on vastattava viranhaltijan yksilöpäätöstä sekä sosiaalitoimen ja asiakkaan kesken tehtyä palvelusuunnitelmaa, jonka perusteella palveluntuottaja laatii asiakkaan kanssa näihin yhteismitallisen

12 Asunto palvelusitoumuksen; asukkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin yksityisissä sosiaalipalveluissa ja palveluntuottajan vastuu asukkaalle palvelukokonaisuuden laadusta (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 1 ja 5 ) - Käytäntö on osoittanut, että asiakkaan yksilöllisten tarpeiden huomioiminen palvelusitoumuksessa ei aina vastaa asiakkaan yksilöllistä palvelusuunnitelmaa ja päätöstä sekä kilpailutuksessa solmitun palvelusopimuksen ehtoja. - Tiedottaa asiakkaille eri keinoista antaa palautetta palvelun toimivuudesta palveluntuottajalle ja kunnalle ja asukkaan mahdollisuus olla mukana kunnan ja valvontaviranomaisen tarkastuskäynnillä: mietittävä vertaisarvioinnin käyttö. - Asumisratkaisut tulee toteuttaa yksilöllisesti ja asukkaiden tarpeiden mukaan. - Asunnon muutostyöt tulee suunnitella ja toteuttaa riittävällä ammattitaidolla. - Jokaisella asukkaalla on oltava wc (tarvittaessa esteetön mitoitus), suihku ja keittomahdollisuus omassa asunnossa. - Asunnossa on oltava riittävät henkilökohtaiset säilytystilat ja lisätilaa silloin, kun käytössä on apuvälineitä. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) suosittelee palveluasunnon optimaaliseksi pintaalaksi vähintään m2 (ARA:n Suunnitteluopas, s. 13). - Ryhmäasunnoissa jokaisella asukkaalla tulee olla normaalit asumiskriteerit täyttävät asunnot. - Kaikkien tilojen ja ympäristön tulee olla esteettömiä. - Tarvittavan henkilökohtaisen avun kutsujärjestelmän saatavuus - Asunnot tulee sijoittaa siten, että osallisuus yhteisöön toteutuu. - sijainti ja tilojen soveltuvuus sekä koko ihmisarvoiseen elämään - esteetön ympäristö - palvelut lähellä - asunnon ja palvelujen kilpailuttaminen erikseen Asunnon vuokra - Asunnon vuokran tulee olla määrältään kohtuullinen ja perustua huoneenvuokralakiin. Perittävän vuokran muodostamat kustannukset on selvitettävä asiakkaille. - Palvelutuotannon tilojen (yhteinen keittiö, ruokasali, henkilökunnan sosiaalitila, yhteistila, palvelun tuottajan toimistotiloja tms.) kustannuksia ei tule jyvittää asukkaiden maksamiin vuokriin missään asumismuodossa, koska tämänkaltaiset lisäkustannukset ovat vammasta aiheutuvia ja voidaan katsoa kuuluvan tosiasiallisesti palvelutoiminnan ylläpitämisestä johtuviin kustannuksiin. 11

13 Palveluiden maksuttomuus - Asiakkaalta ei voi asiakasmaksulain mukaan periä asiakasmaksuja palveluasumiseen liittyvistä erityispalveluista tai kehitysvammaisuuden perusteella järjestettävästä erityishuollosta. - Palveluntarjoaja vastaa kaikista avustamistyöhön liittyvistä välineistä, kuten esimerkiksi hälytysjärjestelmistä sekä työsuojelun edellyttämistä välineistä Asiakasmaksut - Vammaisten henkilöiden ympärivuorokautisen asumispalvelujen valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ( ) todetaan, että asiakkaiden asiakasmaksujen vaadittavaksi tasoksi edellytetään asiakkaalle jäävän hänen elämisensä tarpeisiin riittävät käyttövarat. Vaikka vaikeavammaisen henkilön tai kehitysvammaisen henkilön vastattavaksi jäisi asumisesta normaalisti aiheutuvia kuluja, kuten mm. vuokra, sähkö- ja vesimaksu sekä muut elinkustannukset, niin ylläpitokustannuksiin ei saa sisällyttää palvelutoiminnasta aiheutuvia kuluja - Ylläpitokustannuksista (sähkö, ruoka-aineet, siivousaineet ym.) voidaan periä vain todelliset kustannukset Toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten turvaaminen - Lain edellyttämä lupa tai ilmoitus palveluntuottamisesta valvontaviranomaiselle - Omavalvontasuunnitelma toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi (laki yksityisistä sosiaalipalveluista 6 ) - Toimintayksikössä tulee olla riittävät ja asianmukaiset toimitilat ja varusteet sekä toiminnan edellyttämä henkilöstö; määräytyy toimintayksikön tarjoamien palvelujen mukaan ja ympärivuorokautisia palveluja tuotettaessa vaatimus korostuu. - Toimitilojen tulee olla terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle, kasvatukselle ja muulle huolenpidolle sopiva. - Palveluntuottajan vastuu ja vakuutukset - Salassapito ja tiedonantovelvollisuus - Sopimuksen voimassaolo ja muut sopimusehdot; mm. sanktiojärjestelmä siltä varalta, mikäli tarjotussa palvelukokonaisuudessa on laadullisia puutteita - Palveluasumiskorvaus ja korvauksen suorittaminen; järjestelmän läpinäkyvyys, tiedotetaanko asukkaalle paljonko hänen palveluasumisen maksaa? - Palveluntuottajan toimintayksiköllä tulee olla kelpoisuusvaatimukset täyttävä vastuuhenkilö, joka vastaa siitä, että toimintayksikössä toteutettavat palvelut täyttävät niille asetetut vaatimukset. - Poistumisturvallisuusselvitys mahdollistaa ennakolta varautumisen vammaisen tai toimintarajoitteisen henkilön poistumiseksi rakennuksesta vaaran tai onnettomuuden takia (pelastuslaki 19 )

14 Toiminnan asiakasrakenne - Palveluhankinnassa tulee varmistaa, että palveluntuottajalla tulee olla osaamista vastata eri asiakasryhmien erilaisiin tarpeisiin (esim. fyysiset vammat, ikäryhmät mm. nuoret ja ikääntyvät sekä mielenterveyskuntoutujat) Palveluluokat - Asiakkaan toimintakyvyn arvioinnista ja palvelusuunnittelusta välittyvä yksilöllinen palveluntarve tulee ohjata järjestettävän palvelun määrää. Avun määrä tulee järjestää yksilöllisesti määritellyn tuntimäärän mukaan. Palveluluokissa tulisi ottaa huomioon asukkaan omat voimavarat avuntarpeen kohdentumisesta, sisällöstä sekä laadusta suhteessa henkilökunnan vastuuseen Henkilökunnan määrä ja kelpoisuus - Henkilökunta on mitoitettava siten, että asukkaiden yksilölliset tarpeet ja perusoikeudet voidaan toteuttaa. - Henkilökuntaa on voitava lisätä joustavasti, jos asukkaiden tarpeet sitä edellyttävät. Mitä intensiivisemmästä palvelusta on kysymys sitä suuremmat vaatimukset kohdistuvat henkilöstön määrään ja ammattitaitoon. - Henkilökunnan vähäisyyden vuoksi ei voida rajoittaa asukkaiden perusoikeuksia (itsemääräämisoikeus henkilöä koskevissa asioissa, liikkumisvapaus, turvallisuus, henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus), esim. ovien lukitseminen tai sijaisjärjestelmän toimivuuden varmistaminen Muut laatukriteerit - Asukkaan mahdollisuus valita, missä ja kenen kanssa asuu sekä kuinka palvelut toteutetaan - Mittarina asumismuodossa ja -tasossa sekä -ympäristössä on oltava yhdenvertaisuus muihin kansalaisiin nähden - Liikkumisvapauden turvaaminen - Turvallisuus, henkilökohtainen vapaus ja koskemattomuus on taattu - Ihmisarvoinen elämä on turvattu - Oikeus päättää omista asioista ja saada siihen tarvittaessa tukea - Asukasta on kohdeltava kunnioittavasti - Palveluiden tulee turvata osallisuus yhteisöön - Palveluntuottajan palvelutoiminnan arvot vammaispalvelulain mukaiset - Asumisen kilpailutuksessa valintakriteereissä tulee korostaa laatua; pisteitä ammattipätevyydestä ja sosiaalialan kokemusosaamisesta - Asiakkaan poissaolot; itsemääräämisoikeus on otettava huomioon, mutta asiakkaalta voidaan tarvittaessa edellyttää ilmoitusvelvollisuutta pitkäaikaisten poissaolojen vuoksi mm. asiakasmaksujen kohdentumisen asianmukaisuus - Palvelujen maantieteellinen tarjoamisalue (toimintasäde toimipaikasta).

15 - Palveluasumisessa avustaminen kodin tai yksikön ulkopuolella edellyttää vammaispalveluasetuksen 10 2 momentin linjausta mihin toimintoihin apu tai tuki kohdistuu (liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia, ruokataloudessa avustaminen, siivouksessa sekä asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi) ja myös se missä apua voidaan antaa. Esimerkiksi kaupassa ja hammaslääkärissä käynti sekä ulkoilu kodin lähellä kuuluvat palveluasumisen asetuksen soveltamisalaan Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu 7.1. Tarkoitus Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle ihmiselle tarkoitettu vammaispalvelulakiin perustuva palvelu, jossa henkilökohtaisen avun käyttäjä on vaikeavammainen ihminen ja henkilökohtaisen avun toteuttaja on työntekijä, henkilökohtainen avustaja. Henkilökohtainen apu järjestetään joko työnantajamallin mukaan (vammainen ihminen toimii itse työnantajana), ostopalveluna (palveluntuottaja kunta, kuntien liitos, yritys tai muu yhteisö) tai palvelusetelillä. Kaikissa henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa henkilökohtaisen avun käyttäjällä on oltava mahdollisuus päättää avun sisältö ja toteutumistapa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle ihmiselle subjektiivinen oikeus Tavoitteet Henkilökohtaisen avun tavoitteena on lisätä vaikeavammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta ja itsenäisyyttä sekä parantaa heidän mahdollisuuttaan osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin samanlaisin valinnoin kuin muut. Itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi päätöksenteossa on huomioitava menettelytapasäännökset palvelutarpeen selvittämisestä sekä avun tarpeen kirjaaminen palvelusuunnitelmaan. Näiden tarkoituksena on turvata vaikeavammaisen henkilön oman mielipiteen ja toivomusten sekä yksilöllisen avuntarpeen ja elämäntilanteen huomioiminen palveluja ja tukitoimia suunniteltaessa ja niistä päätettäessä. Henkilökohtaiseen apuun kuuluu vaikeavammaisen henkilön avustaminen kotona ja kodin ulkopuolella. Työhön, opiskeluun ja päivittäisiin toimiin apua tulee saada tarvittava määrä. Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimintoja, joita ihmiset elämässään tekevät joka päivä tai harvemmin mutta kuitenkin toistuvasti. Näitä ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtaisen hygienian hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen, asiointi ja mahdollisuus huolehtia huollossaan tai hoidossaan olevan lapsen hoidosta. Lisäksi tulee turvata henkilökohtainen apu harrastamiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitoon. Jotta hankittava palvelu täyttää vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun tunnusmerkistön on vaikeavammaisella henkilöllä

16 oltava mahdollisuus määritellä avun tarpeen osalta kuka avustaa, mitä (avustajan työnkuva), missä, milloin ja miten. Henkilökohtainen apu on apua niissä toimissa, jotka vammainen henkilö tekisi itse, mikäli sairaus tai vamma ei rajoittaisi hänen toimintakykyään Kohderyhmä Henkilökohtaisen avun tarpeessa olevana vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua ja avun tarve johtuu pitkäaikaisesta tai etenevästä vammasta tai sairaudesta eikä avun tarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Mitään ryhmää ei vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella ole suljettu säädöksen soveltamisen ulkopuolelle. Laissa ei ole myöskään asetettu ylä- eikä alaikärajaa. Henkilökohtaisen avun luonteeseen kuuluu se, että avun tarvitsijalla on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon tai valvontaan tulee siihen vastata muilla palveluilla. Kunta vastaa siitä, että henkilökohtaisen avun myöntämiseksi avun tarve on arvioitu oikein ja myönnetty henkilökohtaisen avun tuntimäärä on riittävä asiakkaan tarpeeseen nähden Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Ehdot koskevat henkilökohtaista apua ostopalveluna hankittaessa ja palveluseteli-järjestelmässä kriteereitä palveluntuottajille määriteltäessä. Lain edellyttämä lupa tai ilmoitus valvontaviranomaiselle henkilökohtainen apu -palvelun tuottamisesta. Palveluntuottajan tarjoaman palvelun luonne; Jatkuvaluonteinen ja toistuva, tilapäinen ja lyhytaikainen tai äkillinen henkilökohtainen apu Palveluntarjoajan tulee varmistaa henkilökohtaisen avun tuottamisessa henkilöstön osaaminen henkilökohtaisen avun ideologian mukaisesta palvelusta. Palveluntuottajan tulee henkilökohtaisen avun käytännön toteuttamisessa turvata menettelytapoina seuraavien henkilökohtaisen avun tunnusmerkistöjen täyttyminen: - Kuka? Vaikeavammaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus itse valita avustajansa. - Mitä? Vaikeavammaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus sopia avustajan toimenkuva vamman tai sairauden edellyttämän avuntarpeensa mukaisesti. Avustamiseen liittyvien mahdollisten rajausten ja rajoitusten on ilmettävä yksiselitteisesti kunnan tarjouspyynnössä. Kunnalla on silti velvollisuus hankkia myös sellaisia palveluntuottajia, jotka täyttävät em. edellytyksen. - Missä? Vaikeavammaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus määritellä paikka, jossa tarvitsee henkilökohtaisen avun. Mahdolliset avustamisen paikkaan liittyvät rajaukset ja rajoitukset on ilmettävä yksiselitteisesti

17 kunnan tarjouspyynnössä. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus hankkia tästä huolimatta sellaisia palveluntuottajia, jotka täyttävät em. edellytyksen. - Milloin? Vaikeavammaisella asiakkaalla tulee olla mahdollisuus määritellä ajankohta, jolloin apua tarvitsee. Mahdolliset rajaukset ja rajoitukset on ilmettävä yksiselitteisesti kunnan tarjouspyynnössä. Kunnalla on kuitenkin velvollisuus hankkia tästä huolimatta sellaisia palveluntuottajia, jotka täyttävät em. edellytyksen. - Miten? Palveluntuottajan vastuu on kirjattava tarjouspyynnössä selkeästi esim. työturvallisuuden, avustajana toimimisen perusosaamiseen ja erikoisosaamista edellyttävän avustamisen perehdyttämisen sekä apuvälineiden käytön osalta. Tarjouspyynnössä on pyydettävä palveluntarjoajaa kuvaamaan palvelun tuotannossa esiintyvät mahdolliset rajoitteet, mikäli niitä tulee esiintymään tarjottavassa palvelussa liittyen vammaisen henkilön mahdollisuuksiin toteuttaa joustavaa valintaa em. asioissa. Henkilökohtaisen avun toteuttamisen määreenä käytetään tuntia. Palveluntuottaja vastaa työn suorittamiseen liittyvistä välillisistä kuluista sekä työntekoon liittyvistä välittömistä kuluista (mm. työn tekemiseen liittyvät matkakulut). Palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakkaalle myönnetty henkilökohtaisen avun tuntimäärä kohdistuu välittömästi annettavaan avustusaikaan (esim. asiakkaan luo tehtävä matka ei saa vähentää avustusaikaa). Palveluntuottajalla ei ole oikeutta periä henkilökohtaisen avun palveluista mitään maksuja asiakkailta. Henkilökohtaisen avun turvin omaan kotiin tuotetun palveluasumisen yhteyteen liitetyt muut sosiaalipalvelut (esim. kotihoito) ovat asiakkaalle maksuttomia Muut asiat, joita palveluntuottajalta on tarjouspyynnössä edellytettävä Palveluntuottajan henkilökohtaisen avun palvelutoiminnan arvot ovat vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun mukaiset. Palveluaika, jolloin palveluntuottaja sitoutuu henkilökohtaisen avun palvelut toteuttamaan. Henkilöstön koulutusvaatimukset esim. tietyille vammaryhmille ja erityisosaaminen Milloin henkilökohtaista apua tarjotaan (vuorokaudenajat ja viikonpäivät). Mikä on palvelujen maantieteellinen tarjoamisalue (esim. toimintasäde toimintapaikasta). 16

18 17 Asiakasryhmät, joille palveluja ensisijaisesti tarjotaan (esim. lapset, aikuiset, vammaryhmät). Miten asiakastiedonhallinta ja -seuranta sekä laadunhallinta toteutetaan. Palveluntuottajalle olisi myös määriteltävä ne sanktiot, mitkä aiheutuvat siitä, jos vaikeavammaiselle ei järjestetä sopimuksenmukaisia henkilökohtaisen avun palveluita. 8. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut 8.1. Tarkoitus Kunta on vammaispalvelulain ja -asetuksen perusteella velvollinen järjestämään vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Kuljetuspalveluihin niihin liittyvine saattajapalveluineen kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset Tavoitteet Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tavoitteena on mahdollistaa vammaisten ihmisten oikeus liikkumisvapauteen. Kuljetuspalveluiden avulla vammaiset ihmiset ovat myös paremmin yhdenvertaisessa asemassa muiden kuntalaisten kanssa. Kuljetuspalveluiden avulla he voivat toteuttaa omaa itsemääräämisoikeuttaan ja liikkumisvapauttaan. Kuljetuspalvelut täydentävät esteettömän joukkoliikenteen palveluja Kohderyhmä Kuljetuspalveluihin ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia 8.4. Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Kuljetuksen toteutuminen ja kuljettaja Oltava mahdollisuus saada yhteys kuljettajaan Asiakkaalle tulee tilauksen yhteydessä antaa puhelinnumero, josta voi saada yhteyden kuljettajaan. Asiakkaalle on hyvin tärkeää, että hän saa tarvittaessa yhteyden kuljettajaan ennen matkan alkua. Esim. asiakas myöhästyy tai kuljettaja ei löydä asiakasta.

19 18 Kalusto Kuljetuspalveluissa käytettävän autokaluston osalta tulee varmistaa, että autoon nousu ja siitä poispääsy sekä itse matkustaminen on järjestetty helpoksi ja turvalliseksi, myös pyörätuolilla matkustavan henkilön kannalta. Pyörätuoli tulee asianmukaisesti kiinnittää ajoneuvoon kiinnityksillä ja myös hissi on perusteltua vaatia kalustoon kuuluvaksi apuvälineeksi. Kaikki vaikeavammaiset kuljetuspalveluiden käyttäjät eivät käytä pyörätuolia. Matkustaminen on helppoa pyörätuolilla silloin, kuin pyörätuolista ei tarvitse siirtyä auton penkille ja eikä pyörätuolia tarvitse varastoida ja kasata kuljetuksen ajaksi esimerkiksi auton takakonttiin. Vaikeavammaisten pyörätuolikäyttäjien kohdalla itsenäinen liikkuminen taksilla ei ole mahdollista, jos pyörätuolista täytyy siirtyä henkilöauton penkille kuljetuksen ajaksi. Sähköpyörätuolin tai sähkömopon käyttäjälle tämä ei ole koskaan mahdollista. Tällöin kyse ei ole helppoudesta, vaan asiakkaan kannalta välttämättömyydestä. Avustaminen Kuljettajan velvollisuus lyhytaikaiseen avustamiseen matkan aikana. Avustaminen voi edellyttää tarvittaessa invataksin tai esteettömän taksinkuljettajan suorittamaa pyörätuolinkäyttäjän porrasvetoa joko henkilövoimin tai erityisen porraskiipijän avulla välittömästi ennen matkaa kohteesta autoon ja matkan päättyessä autosta kohteeseen, mikäli kohde on portaiden takana. Saattajapalvelu Jos asiakkaalle kuuluu saattajapalvelu, kuljettajan tulee pystyä toteuttamaan tämä palvelu. Palvelun saatavuus Palvelun on oltava saatavissa jokaisena päivänä 24 tuntia vuorokaudessa. Aikataulujen pitävyys Kuljetusten yhdistäminen ei saa kohtuuttomasti pidentää matka-aikaa. Kuljettajan velvollisuus odottaa asiakasta Kuljettaja on velvollinen odottaa asiakasta sovitussa paikassa vähintään 15 minuuttia, ellei kuljettajan kanssa kyseisen ajon osalta muuta sovita. Muuta Kaikkiin autoihin on oltava mahdollisuus ottaa mukaan opas- ja avustajakoira. Kuljettajalla on oltava valmius palvella asiakasta riippumatta asiakkaan vammasta, esim. sokeus, kuurous ym Tilausvälityskeskus Tilausten maksuttomuus Tilaukset on oltava asiakkaalle maksuttomia.

20 19 Tilausten tekeminen Tilaukset pitää pystyä tekemään myös sähköisesti tai tekstiviestillä. 9. Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta 9.1. Tarkoitus Kunta on velvollinen järjestämään vammaispalvelulain perusteella päivätoimintaa vaikeavammaiselle henkilölle. Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestettyä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa Tavoitteet Päivätoiminta on tavoitteellista toimintaa, jolla pyritään vahvistamaan niitä taitoja, joita kaikkein vaikeimmin vammaiset henkilöt tarvitsevat selviytyäkseen mahdollisimman omatoimisesti arkielämän toiminnoista. Päivätoiminnan avulla olisi myös edistettävä sosiaalista vuorovaikutusta. Vuorovaikutus muiden kanssa parantaa elämän laatua ja ennaltaehkäisee psyykkisiä vaikeuksia. Koska tavoitteena on edistää sosiaalista vuorovaikutusta, päivätoiminta on aina ryhmätoimintaa. Toiminnan tulee olla tavoitteellista ja vahvistaa omatoimista suoriutumista, jolloin sen täytyy olla monipuolista, aikuisten ihmisten toimintaa ja sisällön suunnitteluun ja päättämiseen osallistujat itse osallistuvat. Päivätoimintaa on järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että vaikeavammainen henkilö voi osallistua toimintaan viitenä päivänä viikossa tai tätä harvemmin, jos vaikeavammainen henkilö kykenee osallistumaan työtoimintaan osa-aikaisesti tai siihen on muu hänestä johtuva syy Kohderyhmä Päivätoimintaa järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, jolla vamman tai sairauden aiheuttaman erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi ei ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 e :ssä tarkoitettuun työtoimintaan ja jonka toimeentulo perustuu pääosin sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.

21 Hankinnassa huomioon otettavat välttämättömät ehdot Kohderyhmä ja palvelun sisältö Tilat Hankinnassa tulee määritellä selkeästi mille ryhmälle palvelua hankitaan ja kuinka suurille ryhmille. Päivätoimintapalvelun sisällön tulee vastata osallistujien tarpeisiin ja toimintakykyyn. Tarpeet ovat erilaiset: liikuntavammaisten aikuisten päivätoiminnan tarpeet ovat erilaiset kuin vaikeasti kehitysvammaisten; mielenterveyskuntoutujien tarpeet ovat erilaiset kuin esim. CP-vammaisten aikuisten jne. Sosiaalinen vuorovaikutus, sosiaalisten taitojen oppiminen, mielekäs omaa toimintakykyä ja tarvetta vastaava toiminta toteutuvat riittävän homogeenisessa ryhmässä. Osallistujien kokoukset säännöllisesti toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Toiminta perustuu osallistujien tahtoon, toivomuksiin ja päätöksiin. Toiminta monipuolista (vrt. VPL tavoite) ja samanaikaisesti voidaan tehdä erilaisia asioita. Kaikkien tilojen tulee olla esteettömiä. Tilojen tulee olla riittävän tilavat kaikille osallistujille ja osallistujien tarvitsemille apuvälineille. Wc-tilojen tulee olla esteettömät ja kooltaan ja varustukseltaan kaikille osallistujille riittävät. Tarjousasiakirjoissa tulee määritellä osallistujien ja työntekijöiden määrän pohjalta riittävien wc-tilojen määrä. Toimitilojen tulee mahdollistaa erilaisia toimintoja, useampaa kuin yhtä toimintaa samanaikaisesti. Osallistujat tarvitsevat tilat ateriointiin ja mahdollisuuden aterian lämmittämiseen. Tarvitaan myös lepotila ja mahdollisuus lepoon päivän aikana. Kaikki henkilöt eivät voi esimerkiksi istua pyörätuolissa tauotta 6 tuntia. Työntekijöille tulee olla riittävät ja soveltuvat sosiaalitilat, jotka ovat esteettömät Kuljetukset Vammaispalvelulaissa ei ole säädetty päivätoiminnan matkoista. Hankinnassa tulee määritellä kenen vastuulla on päivätoiminnan matkojen järjestäminen silloin kun henkilöt eivät voi käyttää julkista liikennettä osallistuakseen päivätoimintaan.

22 21 Mikäli kuljetukset hankitaan samalla kuin päivätoiminnan palvelut, sopii kuljetusten hankinnan kriteereiksi pääsääntöisesti samat asiat kuin vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen hankinnassa on mainittu. Päivätoiminnan matkojen maksuttomuudesta/maksullisuudesta ei ole säädetty vammaispalvelulaissa. Mikäli päivätoiminnan matkoista peritään omavastuu, tulee hankinnassa olla määritelty kuka omavastuun perii sekä määritelty matkojen omavastuun enimmäismäärä Palvelujen maksuttomuus Vammaispalvelulain mukainen päivätoiminta on osallistujalle maksutonta. Mikäli materiaaleista tai muusta sellaisesta peritään asiakkaalta korvauksia, tulee hankinnassa selkeästi kysyä mistä asioista korvausta peritään ja kuinka suuria. Päivätoimintaa tulee voida osallistua myös niin, ettei osallistujalle tule siitä kustannuksia. Mikäli palvelun tuottaja tuottaa aterian toimintapäivän aikana, tulee hankinnassa olla määritelty aterian enimmäiskustannus, joka voidaan periä asiakkaalta. Päivätoiminnan osallistujalle ei saa muodostua pakollisia kustannuksia, jotka voivat estää hänen osallistumisensa päivätoimintaan. Hänellä tulee olla mahdollisuus osallistua päivätoimintaan niin, ettei hänelle tule materiaali- tms. kustannuksia eikä ateriakustannuksia, jos hän ei näitä palveluja halua käyttää Asiakkaan poissaolot Sopimuksessa oltava tarkasti määritelty milloin palveluntuottaja ei saa periä palvelun hankkijalta maksua osallistujien ollessa poissa päivätoiminnasta Toiminnan organisointi ja toimintaedellytysten turvaaminen Lain edellyttämä ilmoitus valvontaviranomaiselle palvelun tuottamisesta. - Palvelutarjoajan vastuu ja vakuutukset - Salassapito ja tietojenanto voimassaolevien säädösten mukainen - Lain mukaiset omavalvontasuunnitelmat, lääkehoitosuunnitelmat, poistumisturvallisuusselvitykset ja vastaavat lainmukaiset asiakirjat - Kelpoisuusehdot täyttävä vastuuhenkilö - Päivätoiminnan korvaus ja sen suorittaminen, korvauksen kattavuus (mitä sisältää), läpinäkyvyys - Sopimuksen voimassaolo ja muut sopimusehdot sekä sanktiojärjestelmät tilanteisiin, joissa palvelujen laatuvaatimukset tms. eivät täyty - Laatujärjestelmä, asiakkaiden palautejärjestelmä

23 Henkilöstö - Kelpoisuusehdot täyttävä vastuuhenkilö, joka vastaa, että toteutettavat palvelut täyttävät sille asetetut vaatimukset - toiminnan organisoinnista ja sisällöstä yhdessä osallistujien kanssa vastaava henkilö - Avustajia, jotka avustavat päivittäisissä toimissa ja toimintaan osallistumisessa, riittävä määrä 9.5. Erityisiä laatutekijöitä Tilat Ruuanlaittomahdollisuus (liittyy myös sisältöön, kun voidaan kokata, leipoa yms. osana toimintaa) Henkilöstö - henkilökunnassa puhevammaisen tulkin koulutuksen saanut henkilö - muita vastaavia erityisosaamisalueita eri ryhmien osalta Sisältö Päivätoiminnan toteuttamisen toimintaympäristöt vaihtelevat (tarkoittaa, että toiminta tapahtuu muuallakin kuin yhdessä pisteessä, toimintaa voi olla liikuntakeskuksessa, museossa, taidenäyttelyssä, konsertissa, ostoskeskuksessa, Marttojen sienikurssilla jne.) Toimitaan yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa: oppilaitokset (eri alojen), kansalais- ja työväenopistot, kunnan eri toimijat kuten liikunta-, kulttuuri-, 3. sektorin erilaiset toimijat (Martoista melojiin, historioitsijoista vuoristokiipeilijöihin) Osallistujien täysipainoista osallisuutta mahdollistavat rakenteet. 22 LIITE A: HANKINNAN KEHYKSET -KAAVIO

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 4/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-79-9 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN MUKAISET PALVELUT OHJEISTUS VAKKA-SUOMEN SEUTUKUNNALLE UUSIKAUPUNKI, LAITILA, VEHMAA, PYHÄRANTA, TAIVASSALO, KUSTAVI Sisällys 1.ESIPUHE 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS 2 2.

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Vammaispalvelulain ja - asetuksen soveltamisohje Uudenkaupungin kaupunki Vammaispalvelu 1 Sisällys 1. ESIPUHE... 2 2. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS... 2 2. YLEISTÄ... 3 2.1 TOISSIJAISUUS...

Lisätiedot

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014

FSHKY. Vammaispalveluohje. Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 FSHKY Vammaispalveluohje Hyväksytty FSHKY:n yhtymähallituksessa 28.4.2014 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ VAMMAISPALVELUISTA... 3 1.1. PALVELUIDEN HAKEMINEN... 4 1.2. PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE 18.9.2009 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula 2 ESIPUHE 3 1. JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN

VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN 1 Liite nro PER 19.2.2014 VAMMAISPALVELULAIN SOVELTAMISOHJEET 1.3.2014 ALKAEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Perusturvalautakunta on hyväksynyt ohjeet 19.2.2014 ID 429921 2 Sisällys ESIPUHE... 3 1 YLEISET

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET. 01.06.2010 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN VAMMAISPALVELUN SEUDULLISET OHJEET 01.06.2010 alkaen 1/23 1 2/23 SISÄLLYS VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT...4 1 PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN JA PALVELUSUUNNITELMA (VPL 3A )... 4 1.1 VAMMAISPALVELULAIN

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI

TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI 1 Liite 1 TOIMINTASUUNNITELMA VAMMAISPALVELULAIN TOTEUTTAMISEKSI Vammaispalvelutoimistossa selvitetään asiakaskohtaisesti vammaispalvelulakiin ja - asetukseen sisältyvien palvelujen ja taloudellisten tukitoimien

Lisätiedot

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö

Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella. Paula Immonen ja Aspa-säätiö Aspa-selvityksiä ASPA JULKAISU 1/2014 Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien sote-yhteistoiminta-alueella Paula Immonen ja Aspa-säätiö Kehitysvammaisten ihmisten asumisen selvitys Härkätien

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014

VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Liite 3 Keuruun perusturvalautakunta 17.12.2013 151 VAMMAISPALVELULAIN JA ASETUKSEN SOVELTAMISOHJEET VUONNA 2014 Sisällysluettelo Sivu Yleistä 3 Palvelut ja tukitoimet 4 Vaikeavammaisten henkilöiden asunnon

Lisätiedot

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma

Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma Toimivatko kehitysvammapalvelut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla? Aluehallintoviraston näkökulma TÄNÄÄN JA HUOMENNA - TÄYTTÄ ELÄMÄÄ Seinäjoki 23.9.2014 24.9.2014 1 Ongelmakohtia Hyvän hallinnon toteuttaminen

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013

Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut. Dnro 540-2013 Hyvinvointitoimiala 11.1.2013 Liite Kuntoutumispalvelut/ Vammaispalvelut Dnro 540-2013 Toimintasuunnitelma vammaispalvelulain toteuttamiseksi 2013 Sisällysluettelo JOHDANTO... 2 VAIKEAVAMMAISILLE TARKOITETUT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien

Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön 1.9.2009 lukien /Armi Mustakallio. Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien Äänekosken kaupunki perusturvalautakunta 15.12.2010 liite nro 4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VAMMAISPALVELUOHJE VAMMAISPALVELULAKI JA ASETUS Laadittu pohjautuen Keski-Suomen vammaispalveluohjeet, kuntien käyttöön

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS

HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS HELSINGIN KAUPUNGIN VAMMAISPALVELUOPAS 14.3.2008/MJ 2 SISÄLLYS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET PALVELUT JA TUKITOIMET...4 KUNNAN ERITYINEN JÄRJESTÄMISVELVOLLISUUS...4 PALVELUSUUNNITELMA...5 KULJETUSPALVELU...6

Lisätiedot

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten palvelujen ja tukitoimien soveltamisohje Sisältö Esipuhe... 1 1 Järjestämisvelvollisuus... 1 2 Toissijaisuus... 1 3 Kotikunta... 1 4 Hakeminen ja päätöksenteko...

Lisätiedot