Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat)"

Transkriptio

1 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen palveluasumisen, laitoshoidon ja lyhytaikaishoidon palvelusisältö ja myöntämiskriteerit (yli 65 -vuotiaat) Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. KESKEISET KÄSITTEET Palveluasuminen Laitoshoito Lyhytaikaishoito PITKÄAIKAISEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN Palveluasumisen järjestäminen Laitoshoidon järjestäminen LYHYTAIKAISHOIDON JÄRJESTÄMINEN Lyhytaikaishoito palveluasumisessa Lyhytaikaishoito laitoshoidossa MYÖNTÄMISKRITEERIT Palveluasuminen Tuettu palveluasuminen (Ei ympärivuorokautinen palveluasuminen) Tehostettu palveluasuminen Vaativa tehostettu palveluasuminen Pitkäaikainen laitoshoito Lyhytaikaishoito PALVELUN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO Hakeminen Hakemuksen käsittely Päätöksenteko Lyhytaikaishoidon hakeminen ja päätöksenteko/sopiminen Sijoittaminen Jonottavien sijoitusjärjestys Hoitopaikan vaihtaminen... 16

3 Valvonta Asiakasmaksut Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu Lyhytaikaishoidon maksu... 18

4 4 1. KESKEISET KÄSITTEET Kansaneläkelaitos ja aluehallintovirasto määrittelevät asumista ja hoivaa tarjoavat yksiköt avo- tai laitoshoidon palveluiksi. Asumispalvelut ovat osa avohoitoa/-huoltoa. Asumispalvelua saavat ovat siten oikeutettuja Kansaneläkelaitoksen myöntämiin sosiaalivakuutusetuuksiin kuten esim. eläkkeensaajan hoitotukeen, asumistukeen ja sairausvakuutuksesta korvattaviin matkakorvauksiin sekä lääkekustannuksiin. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville asiakkaille ei vastaavia etuuksia makseta, lukuun ottamatta hoitotukea. Palvelua valvoo aluehallintovirasto (AVI) ja sijaintikunta Palveluasuminen Palveluasuminen perustuu sosiaalihuoltolain (710/1983) 17 :n ja asetuksen (607/1983) säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava asumispalveluiden järjestämisestä. Asumispalveluilla tarkoitetaan palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Sosiaalihuoltolain 23 :n mukaan asumispalveluita järjestetään henkilölle, joka erityisestä syystä tarvitsee apua tai tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä Laitoshoito Laitoshoito perustuu sosiaalihuoltolain (710/1983) 17 ja 24 :iin sekä asetuksen (607/1983) 11 :ään. Laitoshoidolla tarkoitetaan hoidon, ylläpidon ja kuntouttavan toiminnan järjestämistä jatkuvaa hoitoa antavassa sosiaalihuollon toimintayksikössä. Lain mukaan laitoshuoltoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta huolenpitoa, jota ei voi tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen omassa kodissaan muita sosiaalipalveluita hyväksi käyttäen Lyhytaikaishoito Palveluasumista ja laitoshoitoa voidaan järjestää sekä lyhyt- tai pitkäaikaisena. Lyhytaikaisella hoidolla tuetaan ikäihmisten selviytymistä madollisimman pitkään omassa kodissaan. Lyhytaikainen hoito helpottaa myös omaisten arjessa jaksamista ja mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen. Samalla ehkäistään pysyvän ympärivuorokautisen palveluasumisen ja laitoshoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojakso voi toimia hoivan tarpeen tai oikean jatkohoitopaikan arviointijaksona. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti (intervallijak-

5 5 sot, omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestäminen) tai ne voivat olla satunnaisia (kriisitilanteet, äkillinen tarve esim. omaishoitajan sairastuessa). 2. PITKÄAIKAISEN HOIDON JÄRJESTÄMINEN Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) 3 luvun 14 :n mukaan kunnan tulee toteuttaa iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön palveluntarpeita. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua. Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä. Vanhusten pitkäaikaisen palveluasumisen ja laitoshoidon tavoitteena Tuusulassa on, että asiakas saa turvallisen asuinympäristön lisäksi hyvän hoivan, huolenpidon ja hoidon elämänsä loppuun saakka (esim. saattohoito). Tuusulan vanhusten ympärivuorokautisen hoidon järjestäminen perustuu kunnan Ikäpoliittisen ohjelman eettisiin periaatteisiin, joita ovat: itsemääräämisoikeus oikeudenmukaisuus osallisuus yksilöllisyys turvallisuus 2.1. Palveluasumisen järjestäminen Sosiaalihuoltoasetuksen (1982/607) 10 :n mukaan asumispalveluja järjestetään palveluasunnossa tai tukiasunnossa. Toiminnan tulee tukea henkilön itsenäistä asumista. Tuusulan kunnassa palveluasumista järjestetään kunnan omana palveluna ja ostopalveluna yksityisiltä palvelun tuottajilta. Kunta kilpailuttaa tietyin väliajoin yksityiset asumispalvelujen puitesopimustuottajat. Tuusulan kunnan vanhusten ostopalveluna hankkimassa palveluasumisessa noudatetaan samoja asiakaskriteereitä kuin kunnan itse tuottamissa asumispalve-

6 6 luissa. Asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin perustuen kunta ostaa tämän lisäksi tarvittaessa maksusitoumuksella asumispalvelupaikkoja myös muilta palveluntuottajilta Laitoshoidon järjestäminen Sosiaalihuoltoasetuksen 11 :n määrittelee laitoshoidon sisällöstä, että henkilölle on järjestettävä hänen ikänsä ja kuntonsa huomioiden tarpeellinen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on lisäksi pyrittävä järjestämään turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö sekä mahdollistaa yksityisyys ja edistää hänen kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään. Tuusulan kunnassa sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa järjestetään Tuuskodon hoivapalveluissa. Terveydenhuoltolain alaista vuodeosastohoito annetaan Tuusulassa terveyskeskussairaalassa. Kiljavan sairaalassa annettava kuntouttava hoito täydentää terveyskeskussairaalan antamaa palvelua. Tuusulan terveyskeskussairaalasta voidaan siirtää Kiljavan sairaalaan lyhyt- ja pitkäaikaispotilaita ja sekä terveyskeskussairaalassa asumispalvelujonossa olevia potilaita. Pitkäaikaispotilaan sairaanhoidon aloittamisesta tai lopettamisesta tai siirrosta toiseen toimintayksikköön ja myös asumispalvelupaikkaa odottavien potilaiden siirrosta päättävät Tuusulan terveyskeskussairaalassa työskentelevät osastonlääkärit johtajaylilääkärin antamien ohjeiden mukaan. 3. LYHYTAIKAISHOIDON JÄRJESTÄMINEN Lyhytaikaishoidon palveluja voidaan järjestää joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen, hoidettavan toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen, omaishoitajan vapaiden toteuttaminen sekä omaishoitajan lepo ja virkistäytyminen. Lyhytaikainen laitoshoitojakso voi toimia palvelutarpeen arviointijaksona. Lyhytaikaishoito voi olla myös jostain kriisistä johtuvaa (esim. tulipalo, äkillinen tilanteen heikkeneminen, omaishoitajan sairastuminen). Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti (intervallihoitojaksot, omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen) tai ne voivat olla satunnaisia Lyhytaikaishoito palveluasumisessa Lyhytaikainen hoito voidaan järjestää palveluasumisyksikössä kunnan omana toimintana tai ostopalveluna määrärahojen puitteissa, silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

7 7 Lyhytaikaisen asumispalvelun tulee edistää toimintakykyä ja kotona selviytymistä. Palvelu on tarkoitettu muun muassa omaishoidon tuen asiakkaille ja ns. kriisitilanteisiin. Henkilömitoitus ja palvelun sisältö ovat vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalvelujen kilpailutuksen tarjouspyynnössä kuvattujen palvelukokonaisuuksien (tuettu palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja vaativa tehostettu palveluasuminen) mukaisia Lyhytaikaishoito laitoshoidossa Lyhytaikaishoidon palveluja voidaan järjestää joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna. Lyhytaikaisen laitoshoidon tavoitteena on kotona asumisen mahdollistaminen, hoidettavan toimintakyvyn ylläpito ja parantaminen, omaishoitajan vapaiden toteuttaminen sekä omaishoitajan lepo ja virkistäytyminen. Lyhytaikainen laitoshoitojakso voi toimia palvelutarpeen arviointijaksona. Lyhytaikaishoitojaksot voivat toistua säännöllisesti (intervallihoitojaksot, omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestäminen) tai ne voivat olla satunnaisia (kriisitilanteet, äkillinen tarve esim. omaisen sairastuttua). Tuusulan kunnassa lyhytaikainen laitoshoito järjestetään pääsääntöisesti Tuuskodon hoivapalveluissa. Tarvittaessa hoitava henkilökunta (lääkäri, fysioterapeutti, hoitohenkilökunta) voi esittää johtajaylilääkärille lyhytaikaishoidon järjestämistä kuntoutuksena Kiljavan sairaalassa. Avohoidosta kuntoutukseen lähetettävästä potilaasta tulee huomioida seuraavaa: avokuntoutuksella ei ole saavutettavissa riittävää kuntoutustulosta. Potilas ei ole oikeutettu Kelan kuntoutukseen tai ei pääse sen piiriin riittävän nopeasti. Kiljavan sairaalaan valikoitavista asiakkaista on aina arvioitava kuka/ketkä hyötyvät eniten Kiljavan kuntoutuksesta. Ohjauksessa ovat ensisijalla 1) intervallipotilaat ja 2) kotihoidossa olevat yllä mainitut edellytykset täyttävät potilaat. Lyhytaikaiseen laitoshoitoon sisältyy avustaminen päivittäisissä toiminnoissa, tarvittavat hoitotoimet, ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä viriketoiminta. Tarvittaessa hoitojakso sisältää toimintakyvyn arvioinnin fysioterapeutin toimesta. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma joka kirjataan GFS-järjestelmään. Hoitava lääkäri (listalääkäri tai kotihoidon lääkäri) vastaa asiakkaan lääketieteellisestä hoidosta lyhytaikaishoidon jaksojenkin aikana. Omaishoidon tuesta kunnan kanssa sopimuksen tehneellä henkilöllä on oikeus pitää lakisääteistä vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitajien lakisääteinen vapaa (36 vrk/vuosi) voidaan järjestää hoidettavan lyhytaikaishoitona. Tästä sovitaan erikseen asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

8 8 4. MYÖNTÄMISKRITEERIT Tuusulan kunnassa sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy asumispalvelujen ja laitoshoidon myöntämiskriteerit. Ikääntyneen väestön asumis- ja laitoshoitopalvelut ovat tarkoitettu vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevalle väestölle. Sosiaalihuoltolain 16 a : n mukaan henkilö, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta tarvitsee siellä asuakseen laitoshoitoa, perhehoitoa tai asumispalveluita, voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin jos olisi kunnan asukas Palveluasuminen Tuettu palveluasuminen (Ei ympärivuorokautinen palveluasuminen) Tuettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden toimintakyky on osittain alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä, mutta he eivät tarvitse ympärivuorokautisesti hoivaa ja huolenpitoa. Sijoitettavien asiakkaiden itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan ei ole mahdollista tehostettujen avopalveluidenkaan turvin. Tuettu palveluasuminen on asiakkaan toimintakykyä edistävää ja tähtää joissakin tilanteissa mahdolliseen kotiuttamiseen asiakkaan omaan kotiin. Tuetussa palveluasumisessa henkilöstömitoitus on vähintään 0,3 hoitotyöntekijää / asiakas. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää apua tai huomattavassa määrin ohjausta ja/tai valvontaa selviytyvät yhden hoitajan avustamana selviytyvät yöaikaan turvapalvelun sekä tarvittavan satunnaisen avun turvin hyötyvät vielä itsenäisestä asumisesta liikkuvat itsenäisesti apuvälineiden kanssa tai ilman voivat olla lievästi muistamattomia, mutta heillä ei ole taipumusta eksyä voivat tarvita palveluasumista turvattomuuden tai hallittavissa olevien käytösoireiden vuoksi Tuettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden RaVa - toimintakykyindeksin tulee olla sijoitusvaiheessa pääsääntöisesti 2,00 tai enemmän ja MMSE -muistitesti muistisairailla sijoitusvaiheessa Rajaarvot ovat suuntaa antavia ja niitä käytetään osana kokonaisarviointia. Henkilön tilannetta kartoitetaan lisäksi haastatteluilla, havainnoinnilla ja asiakirjoista. Kokonaisarvioon vaikuttavat myös asiakkaan selviytymistä heikentävät sairaudet, asumisolosuhteet, sosiaalinen verkosto ja työntekijän kokonaisarvio hen-

9 9 kilön selviytymisedellytyksistä. Lisäksi otetaan huomioon vaikeat psyykkiset, sosiaaliset tai turvallisuuteen liittyvät ongelmat Tehostettu palveluasuminen Tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden toimintakyky on selvästi alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisista syistä ja he tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Asiakkaan fyysinen toimintakyky voi olla hyvä, mutta muistisairaus aiheuttaa oireita, jotka estävät asiakkaan itsenäisen selviytymisen kotona. Sijoitettavien asiakkaiden itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan ei ole mahdollista tehostettujen avopalveluidenkaan turvin. Tehostettu palveluasuminen on asiakkaan toimintakykyä edistävää tai vähintään toimintakykyä ylläpitävää. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden (henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 hoitotyöntekijää/ asiakas). Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää, jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua ja säännöllistä ohjausta ja valvontaa jotka selviytyvät pääsääntöisesti yhden hoitajan avustamana (ajoittain voi olla kahden autettava) jotka hyötyvät vielä itsenäisestä asumisesta asumispalveluissa joilla saattaa ilmetä muistamattomuutta ja heillä voi olla käytösoireita tai sekavuutta joilla saattaa ilmetä harhaisuutta, joka aiheuttaa turvattomuutta Tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden RaVa - toimintakykyindeksin tulee olla sijoitusvaiheessa pääsääntöisesti 3,00 tai enemmän (voi olla alempi, mikäli asiakas sairastaa vaikeahoitoista muistihäiriötä) ja MMSE -muistitesti muistisairailla sijoitusvaiheessa Raja-arvot ovat suuntaa antavia ja niitä käytetään osana kokonaisarviointia. Henkilön tilannetta kartoitetaan lisäksi haastatteluilla, havainnoinnilla ja asiakirjoista. Kokonaisarvioon vaikuttavat myös asiakkaan selviytymistä heikentävät sairaudet, asumisolosuhteet, sosiaalinen verkosto ja työntekijän kokonaisarvio henkilön selviytymisedellytyksistä. Lisäksi otetaan huomioon vaikeat psyykkiset, sosiaaliset tai turvallisuuteen liittyvät ongelmat Vaativa tehostettu palveluasuminen Vaativaan tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden toimintakyky on selvästi alentunut fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista tai kognitiivisis-

10 10 ta syistä ja he tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautisesti hoivaa ja huolenpitoa. Asiakkailla voi olla sairaudesta (dementia/psykiatrinen sairaus/elimellinen aivo-oireyhtymä) johtuen vaikeita käytösoireita (esim. aggressiivisuus, jatkuva huutaminen, eritteillä sotkeminen) tai vaikeita pakkotoimintoja (esim. repiminen, riisuuntuminen, kuljeskelu/jatkuva huutelu). Sijoitettavien asiakkaiden itsenäinen selviytyminen omassa kodissaan ei ole mahdollista tehostettujen avopalveluidenkaan turvin. Vaativa tehostettu palveluasuminen on asiakkaan toimintakykyä edistävää tai vähintään toimintakykyä ylläpitävää. Palveluasuminen perustuu vuokrasuhteeseen. Vaativassa tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden (henkilöstömitoitus on vähintään 0,6 hoitotyöntekijää/asiakas). Vaativan tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka tarvitsevat useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa vievää, jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua ja säännöllistä ohjausta, tukea ja valvontaa jotka tarvitsevat useissa päivittäisissä toiminnoissaan kahden hoitajan apua ja/tai heillä on vaikeita sairaudesta aiheutuvia käytösoireita tai pakkotoimintoja jotka hyötyvät vielä itsenäisestä asumisesta asumispalveluissa, eikä heillä ole lääketieteellisiä perusteita hoidon toteuttamiseen laitoshoitona Vaativaan tehostettuun palveluasumiseen sijoitettavien asiakkaiden RaVa - toimintakyky-indeksin tulee olla sijoitusvaiheessa pääsääntöisesti 3,5 tai enemmän (voi olla alempi, mikäli asiakas sairastaa vaikeahoitoista muistihäiriötä) ja MMSE -muistitesti muistisairailla sijoitusvaiheessa alle 12. Raja-arvot ovat suuntaa antavia ja niitä käytetään osana kokonaisarviointia. Henkilön tilannetta kartoitetaan lisäksi haastatteluilla, havainnoinnilla ja asiakirjoista. Kokonaisarvioon vaikuttavat myös asiakkaan selviytymistä heikentävät sairaudet, asumisolosuhteet, sosiaalinen verkosto ja työntekijän kokonaisarvio henkilön selviytymisedellytyksistä. Lisäksi otetaan huomioon vaikeat psyykkiset, sosiaaliset tai turvallisuuteen liittyvät ongelmat Pitkäaikainen laitoshoito Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilölle, jolle ei voida järjestää hänen tarvitsemaansa ympärivuorokautista hoitoa kotona tai palveluasunnossa. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus, henkilön kunnon mukainen tarpeellinen kuntoutus sekä viriketoiminta (sosiaalihuoltoasetus 607/ ). Pitkäaikaisessa laitoshoitopaikassa on mahdollisuus asua elämän loppuun asti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa hoitohenkilökuntamitoitus on vähintään 0,6 hoitotyöntekijää/asiakas. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain,

11 11 jos laitoshoitoon on lääketieteelliset perusteet tai jos laitoshoito on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta muuten perusteltua Pitkäaikaisen laitoshoidon palvelutarpeen arvioinnissa käytetään seuraavia perusteita/kriteerejä ja ohjeellisia mittareilla saatuja arviointilukuja: henkilön toimintakyky on merkitsevästi heikentynyt ja henkilöllä on jatkuva avuntarve kaikissa päivittäisissä toiminnoissa (pukeutuminen, hygienia, lääkehuolto, ruokailu) kaikki kotona asumista tukevat kuntoutustoimet, palvelut ja/tai palveluasuminen on arvioitu ja käytetty toimintakykyä kuvaava Rava-indeksi on pääasiallisesti yli 3,5 ja muistisairailla MMSE pääsääntöisesti 12 tai sen alle terveyskeskussairaalan sijoituksen osalta: tarvitsee jatkuvaa lääketieteellistä, sairaanhoidollista tai muuta hoitotoimenpidettä Lyhytaikaishoito Lyhytaikaishoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on lyhytaikainen tarve huolenpitoon, hoivaan, hoitoon ja kuntoutukseen. Lyhytaikaisen hoivajakson tavoitteena on tukea niin ikäihmisten selviytymistä mahdollisimman pitkään omassa kodissaan kuin myös hoitavan omaisen jaksamista. Lyhytaikaishoitoa voidaan myöntää seuraavissa tapauksissa: säännölliset intervallijaksot toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, jotka pohjautuvat hoito- ja palvelutarpeen arviointiin hoitavan omaisen loman mahdollistaminen (mm. omaishoidon tuen lakisääteisten vapaiden järjestäminen) asiakas on jonossa asumispalveluun tai laitoshoivaan eikä selviydy kotona avopalvelun tukitoimin iäkkään henkilön, omaishoidon asiakkaan tai kotihoidon asiakkaan äkillinen tilanne äkillisesti tuleva este asua omassa kodissa (esim. vesivahingot, tulipalo, omaishoitajan sairastuminen/kuolema) tai muut esteet kotona tapahtuvalle hoivalle esim. kaltoinkohtelu ja päihdeongelma hoivan tarpeen/oikean jatkopaikan arvioinnin tarve Lyhytaikaisessa hoidossa olevan ikäihmisen palvelutarpeen arvioinnissa käytetään seuraavia ohjeellisia mittareilla saatuja arviointilukuja toimintakykyä kuvaava Rava- indeksi on pääasiallisesti vähintään 2,5 muistisairailla kognitiivista tasoa kuvaava MMSE on pääasiallisesti alle 23

12 12 depressio GDS-15 sosiaaliset tai muut perustelut 5. PALVELUN HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSENTEKO 5.1. Hakeminen Palveluasumista tai laitoshoitoa haetaan kirjallisesti ympärivuorokautisen hoidon hakemuksella koti- ja laitoshoidosta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin lausunto asiakkaan hoitopaikkatarpeesta (esim. C-lausunto). Lausunnossa tulee olla lääkärin kannanotto siitä, ymmärtääkö asiakas hakemisen merkityksen ja onko hakeminen asiakkaan edun mukaista. Ensisijaisesti asiakas itse tai hänen asioidensa hoitaja allekirjoittaa ympärivuorokautisen hoidon hakemuksen. Mikäli asiakas ei itse sairautensa vuoksi kykene laittamaan asiaa vireille, tulee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön arvioida asiakkaan tahto ja kokonaisetu yhteistyössä asiakkaan omaisten/läheisten kanssa sekä tarvittaessa käynnistettävä hakemisprosessi Hakemuksen käsittely Hakemuksen käsittely aloitetaan kartoittamalla asiakkaan hoidon ja palvelun tarve ensisijaisesti asiakkaan kotona tai hoitoneuvottelun yhteydessä hoivayksikössä / sairaalassa. Kartoitus tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja hänen edunvalvojansa ja/tai hänen läheistensä kanssa. Asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn yksilöllinen ja kokonaisvaltainen arviointi ovat aina perustana palveluiden ja hoitopaikan myöntämiselle. Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan hoito- ja palvelutarpeen arviointi -lomakkeen sekä käytössä olevien toimintakyvyn mittareiden avulla. Toimintakykyä arvioidaan seuraavien osa-alueiden osalta: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, kognitiivinen (muisti ja tiedon käsittely) sekä asuinympäristön turvallisuus. Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä konsultoidaan tarvittaessa muita asiantuntijoita kuten esim. fysioterapeuttia, toimintaterapeuttia tai muistihoitajaa. Sijoittaminen palveluasumiseen tai pitkäaikaiseen laitoshoitoon on mahdollista vasta, kun kotona asumista on tuettu kaikin mahdollisin avo- ja tukipalveluin. Asiakkaan hoidon ja palvelutarpeen kartoittamisen jälkeen ympärivuorokautisen hoidon hakemus käsitellään moniammatillisessa SAP -työryhmässä (SAP= Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus). SAP -työryhmän tehtävä on arvioida asiakkaan palvelun ja hoidon tarvetta sekä laatia suunnitelma asiakkaan hoidon ja palvelun järjestämisestä. SAP -työryhmä varmistaa, että asiakkaan

13 13 kohdalla on käytössä kaikki tarkoituksenmukaiset avopalveluiden keinot sekä lyhytaikainen laitoshoito. SAP -työryhmä valmistelee asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon asian SAS-käsittelyä varten ja antaa ehdotuksen asiakkaan hoidon ja palvelun järjestämisestä. SAP -työryhmä kirjaa ehdotuksensa asiakkaan hoidon järjestämisestä SAS -selvityslomakkeeseen perusteluineen. Perusteluissa tulee ilmetä mm. mitkä tekijät puoltavat kotona asumista tai miksi hoitoa/hoivaa ei ole mahdollista jatkaa kotona sekä mikä on keskeisin ongelma asiakkaan kotihoidossa. Lisäksi SAP -työryhmä kirjaa ehdotukseen näkemyksensä hoitoyksiköltä vaadittavasta erityisosaamisesta: esim. muistisairaus, mielenterveysongelma, ruotsinkieli, yhden hengen huoneen tarve, sähkösäätöisen vuoteen tarve tai kulunvalvonta/hoitajakutsujärjestelmä. SAP -työryhmän ehdotuksen pohjalta asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon hakemus siirtyy SAS -työryhmän (SAS= Selvitys, Arviointi, Sijoitus) käsittelyyn. SAS -työryhmän tehtävänä on vastata hoitopaikkojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä toimintaympäristössä olevien reunaehtojen mukaisesti. SAS - työryhmä arvioi asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ja antaa suosituksen asiakkaan hoidon ja palvelun järjestämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti. SAS -työryhmä voi pyytää SAP - työryhmältä lisäselvityksiä tai ehdottaa jatkokuntoutusta. Lisäksi SAP-työryhmä ylläpitää listaa asumispalveluun ja laitoshoitoon jonottavista ja tekee SAP-työryhmälle esityksen jonottajien sijoitusjärjestyksestä. SAS työryhmä pitää suosituslistaa jonottajien sijoitusjärjestyksestä Päätöksenteko SAS-suosituksen pohjalta tehdään viranhaltijapäätös. Päätöksen pitkäaikaisesta hoidosta tekee asumispalvelun osalta sosiaaliohjaaja ja laitoshoidon osalta johtava hoitaja. Päätös kirjataan Pro Consona - asiakastietojärjestelmään ja päätös lähetetään tiedoksi hakijalle / omaiselle. Päätös voi olla myönteinen tai kielteinen. Myönteinen päätös pitkäaikaisesta hoidosta tehdään silloin, kun asiakas täyttää pitkäaikaisen hoidon kriteerit ja asiakkaalle on osoittaa pysyvä hoitopaikka. Kielteinen päätös pitkäaikaisesta hoidosta tehdään silloin, kun asiakas ei täytä pitkäaikaisen hoidon kriteerejä. Kielteinen päätös tehdään myös silloin, kun asiakas täyttää pitkäaikaisen hoidon kriteerit, mutta hänelle ei ole sillä hetkellä tarjota vapaata paikkaa. Tällöin asiakas otetaan jonoon ja hän odottaa paikkaa toistaiseksi tapauskohtaisesti erikseen määritellyssä paikassa. Tuusulan kunnan SAS-työryhmä sitoutuu seuraamaan asiakkaan tilannetta ja järjestämään paikan heti kun se on mahdollista. Vanhuspalvelujen sosiaaliohjaaja ottaa hakijaan yhteyttä, kun asiakkaalle pystytään tarjoamaan paikka ja samalla hakemus saatetaan uudelleen vireille.

14 14 Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on oikeus saattaa päätös sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoksen käsittelyyn neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Vaatimus päätöksen siirtämisestä sosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaoksen käsittelyyn tapahtuu jättämällä asiasta oikaisuvaatimuskirjelmä ja päätös henkilökohtaisesti tai postinvälityksellä Lyhytaikaishoidon hakeminen ja päätöksenteko/sopiminen Hakemusvaihe käynnistyy asiakkaan palveluntarpeesta, joka tulee esille verkostokokouksessa tai palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kotikäynnillä. Kiireellisissä tapauksissa hakemusprosessi voi käynnistyä yhteydenotolla vanhuspalveluihin. Omaishoidon lakisääteisten vapaiden osalta (36 vrk / kalenterivuosi) järjestämisestä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Säännölliset (1 vko/kk tai enemmän) intervallijaksojen myöntäminen käsitellään SAP työryhmässä. Päätöksen lyhytaikaishoidon myöntämisestä tekee vastaava hoitaja. Kiireellisissä tapauksissa ja päätöksen jälkeen sovittavat hoitojaksot sopii vastaava hoitaja Sijoittaminen Pitkäaikaista hoitopaikkaa valittaessa tavoitteena on löytää asiakkaalle hänen tarpeitaan vastaava hoitopaikka ja välttää tarpeettomia siirtoja. Asumispaikkaa valittaessa otetaan huomioon asukkaan kokonaistilanne ja pyritään turvaamaan asiakkaan sosiaalisten suhteiden ja elinympäristön säilyminen. Puolisoiden sijoittamisessa samaan hoitopaikkaan arvioinnin lähtökohtana on heidän oman mielipiteensä ja toivomustensa selvittäminen. Selvityksessä varmistetaan, että yhdessä asuminen on molempien puolisoiden toiveen ja edun mukainen. Tämä on tärkeää tilanteissa, joissa puolisoiden omat mielipiteet eroavat toisistaan tai omaisten mielipiteistä. Mikäli molemmat puolisot tarvitsevat pitkäaikaista hoitopaikkaa, arvioidaan tapauskohtaisesti missä hoitoyksikössä he saavat tarvitsemansa tuen. Hoitoyksikkö voi olla joko palveluasuminen tai laitoshoito. Tilanteessa, jossa pitkäaikaista hoitopaikkaa ei voida tarjota asiakkaalle välittömästi määrärahasyistä tai paikkatilanteen vuoksi, sovitaan asiakkaan hoidon järjestämisestä jonotusajalle. Ensisijaisesti kartoitetaan, voiko asiakas odottaa pitkäaikaista hoitopaikkaa kotona tehostettujen avohuollon palvelujen ja säännöllisten intervallijaksojen turvin. Mikäli asiakas ei pysty jonottamaan hoitopaikkaa kotonaan maksimaalistenkaan avohuollon palvelujen turvin, järjestetään hänelle odotuspaikka. Mikäli asiakkaan toimintakyvyssä tai voinnissa tapahtuu odotusaikana oleellisia muutoksia, hoitava taho informoi asiasta SAP-

15 15 ja SAS-työryhmiä. Pitkäaikainen hoitopaikka osoitetaan jonossa olevalle tarpeen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon asiakkaan toiveet. Kunnalla on kuitenkin viime kädessä oikeus päättää tarkoituksenmukaisesta hoitopaikasta. Ennen hoitopaikan vastaanottamisen vahvistamista asiakkaalle ja/tai hänen asioidensa hoitajalle tarjotaan mahdollisuus käydä tutustumassa vapautuneeseen hoitopaikkaan. Hoitopaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa mahdollisimman pian, pääsääntöisesti viimeistään viikon kuluessa tiedoksisaannista. (Kotikunnan muuttajien osalta määräajat on säädetty erikseen kotikuntalaissa). Mikäli asiakas tai hänen asioidensa hoitaja ei ota tarjottua paikkaa vastaan, kieltäytyminen tarjotusta paikasta tulee tehdä kirjallisesti ja tällöin kyseinen paikka tarjotaan toiselle asiakkaalle. Hoitopaikasta kieltäytymisen johdosta mieluisamman hoitopaikan jonottamista voi jatkaa ilman uutta SAP- ja SASkäsittelyä, mutta odotusaika alkaa kuitenkin uudelleen. Asiakkaan siirryttyä hänelle osoitettuun hoitopaikkaan, pyritään järjestämään mahdollisimman pian hoitoneuvottelu hoitoyksikössä yhdessä asiakkaan ja/tai hänen asioidensa hoitajan kanssa. Hoitoneuvottelussa käydään läpi mm. käytännön maksuasiat ja varmistetaan, että asiakas saa Kelasta ne etuudet, joihin hän on oikeutettu (asumispalveluissa eläkettä saavan asumistuki ja hoitotuki, laitoshoidossa eläkettä saavan hoitotuki). Asiakkaalle laaditaan yhdessä asiakkaan ja/tai hänen asioidensa hoitajan kanssa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma kuukauden kuluessa siirtymisestä hoitopaikkaan. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintään puolivuosittain, tarvittaessa tiheämmin Jonottavien sijoitusjärjestys Pitkäaikainen hoitopaikkaa jonottavien osalta pidetään tarvittaessa asumispalvelujonoa ja laitoshoitojonoa. Pitkäaikaista hoitopaikkaa jonottavien sijoitusjärjestys jonossa riippuu kiireellisyysjärjestyksestä. Siinä huomioidaan myös asiakkaan asumiseen ja hoitoon liittyvät eritystarpeet sekä asiakkaan omat toiveet. Palveluasumisen tai laitoshoidon paikkaa odottavien sijoittamisjärjestystä arvioitaessa huomioidaan seuraavia tekijöitä: Kotona odottavien kohdalla huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin: kodin ulkopuolelle eksyminen selkeät vaaratilanteet, kuten tulipaloriski nesteen - ja ravinnonsaantia ei pystytä turvaamaan omaishoitajan jaksaminen / uupuminen

16 16 aggressiivisuus kotihoidon työntekijän pääsyn estäminen kotiin yöllinen valvominen / sekavuus epätarkoituksenmukaiset asumisolosuhteet Ympärivuorokautisessa hoidossa paikkaa odottavien kohdalla huomiota kiinnitetään seuraaviin asioihin: tarkoituksenmukainen sijoituspaikka toimintakyky ja avun tarve terveydellinen tilanne jonoon asettamispäivämää 5.7. Hoitopaikan vaihtaminen Asiakkaan siirto toiseen hoito- tai palveluyksikköön tapahtuu pääsääntöisesti vain toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa tai jos nykyisen toimintayksikön fyysiset tilat estävät asiakkaan kannalta tarvittavan hoidon toteutumisen. Hoitopaikan vaihtaminen voi olla perusteltua myös, kun puolisolla on toive sijoittua samaan hoitopaikkaan tai kun halutaan helpottaa kotona asuvan iäkkään puolison vierailuja asiakkaan luona. Hoitopaikan vaihdon tulee kuitenkin olla ensisijaisesti asiakkaan toiveiden ja hänen kokonaisetunsa mukainen. Hoitopaikan vaihtamisesta voidaan sopia myös sijoitusvaiheessa, jos asiakkaalle joudutaan tarjoamaan ns. tilapäinen hoitopaikka. Mikäli tilapäinen sijoitus jatkuu pitkään ja asiakas ehtii kotiutua, tulee ennen siirtoa varmistua siitä, että hoitopaikan vaihto on edelleen asiakkaan kokonaisedun mukainen Valvonta Ympärivuorokautisen hoidon palvelujen laadunvalvonta perustuu: Sosiaalihuoltolain 3 ja :ään Lakiin yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Kansanterveyslain (66/1972) 2 ja :ään Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden asumispalvelujen kilpailutuksen ( ) ehdottomiin vähimmäisvaatimuksiin Toimintayksikön johtaja huolehtii, että toimintayksikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Omavalvontaa varten laaditaan omavalvontasuunnitelma, joka pidetään julkisesti nähtävänä. Omavalvontasuunnitelma on vanhuspalvelulain mukaan laadittava myös kunnan omissa toimintayksiköissä alkaen. Suunnitel-

17 17 man toteutumista seurataan ja palveluja kehitetään toimintayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä toimintayksikön henkilöstöltä säännöllisesti kerättävän palautteen perusteella. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto on antanut tarkemman määräyksen omavalvontasuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja seurannasta (Dnro 7754/03.03/2011). 6. Asiakasmaksut Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki (734/1992) ja -asetus (912/1992) määrittelevät pitkäaikaisen ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksut. Kyseinen laki- ja asetus eivät määrittele erikseen asumispalveluista perittäviä maksuja. Kunta voi siten itse määritellä asumispalvelun asiakasmaksun määräytymisperusteet. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuosittain asiakkaalta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja omien asumispalveluyksikköjen vuokrien suuruuden. Asiakasmaksulaki (734/1992) määrittää, että maksu ei saa kuitenkaan ylittää palvelujen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia (2 ) Pitkäaikaisen asumispalvelun asiakasmaksu Asumispalveluissa asukas maksaa hoivapalveluista asiakasmaksun, asumispalvelun tukimaksun, ateriamaksun ja vuokran. Lisäksi asukas maksaa käytön mukaan saatto- ja asiointipalvelusta käytön mukaan. Asiakasmaksun kunta perii hoivasta ja huolenpidosta kunnallisen jatkuvan ja säännöllisen kotihoidonpalvelumaksuperusteen mukaisesti. Asumispalvelun tukipalvelumaksuun sisältyy turvapalvelu (24 h/vrk), siivous, vaate- ja liinavaatehuolto sekä muut em. palveluihin sekä asumiseen liittyvät aineet/tarvikkeet/tuotteet (esim. wcpaperi, siivousaineet). Asumispalvelun maksua määriteltäessä on asiakkaalle jätettävä kohtuullinen käyttövaraosuus, jonka suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset olosuhteet. Käyttövaraksi jätetään kuukausittain vähintään valtioneuvoston vuosittain vahvistama toimeentulotuen perusosa vähennettynä ruokarahaosuudella. Palvelun tuottaja tekee asiakkaan kanssa vuokrasopimuksen. Tuusulassa sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun asiakasmaksuista määritellään erillisellä, sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymällä ohjeella (Sosiaalihuoltolain mukaisen pitkäaikaisen ympärivuorokautisen asumispalvelun asiakasmaksun määräytyminen alkaen, Soteltk ). Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa lisäksi vuosittain asiakkaalta perittävät sosiaali- ja terveydenhuollon maksut ja omien asumispalveluyksikköjen vuokrien suuruuden. Kunnan ostamien yksityisten asumis-

18 18 palvelujen maksut määrittyvät yksityisten asumispalvelujen tuottajien hinnaston mukaisesti lukuun ottamatta asumispalvelun tukimaksua ja hoivapalveluista perittävää asiakasmaksua, jotka peritään kunnan maksujen mukaisesti. Yksityisten asumispalvelujen ateriamaksut ja vuokrat peritään palveluntuottajan toimintayksikön vahvistamien hintojen mukaisesti. Yksityiset asumispalvelujen puitesopimustuottajien ateriamaksut ja vuokrat määrittyvät kuitenkin kilpailutusasiakirjojen mukaisesti Pitkäaikaisen laitoshoidon asiakasmaksu Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Maksu voi olla enintään 85 prosenttia hoidossa olevan laissa tarkoitetusta nettokuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Asiakkaalle jätettävien käyttövarojen vähimmäismäärä tulee olla 15 % henkilön nettotuloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään Jos pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleva on välittömästi ennen laitoshoidon alkamista elänyt yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa ja hänen kuukausitulonsa ovat suuremmat kuin puolison kuukausitulot, maksu määräytyy puolisojen yhteenlaskettujen kuukausitulojen perusteella. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta perittävä maksu voi olla enintään 42,5 prosenttia edellä mainituin perustein yhteenlasketuista kuukausituloista. Laitoshoidossa olevan henkilökohtaiseen käyttöön tulee kuitenkin jäädä määrätty käyttövara kuukaudessa Lyhytaikaishoidon maksu Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta vahvistaa vuosittain asiakkaalta perittävät lyhytaikaisen laitoshoidosta ja asumispalvelujen maksut.

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO, TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN,

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO

IKÄIHMISTEN PERHEHOITO IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Palveluvaliokunta Raija Inkala 15.10.2014 PERHEHOIDOSTA YLEISTÄ tarkoitetaan henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1

Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät. asumispalveluilta Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Mitä valvontaviranomaiset edellyttävät sosiaalihuollon ll asumispalveluilta 12.8.2013 Ylitarkastaja Elina Uusitalo 1 Iäkkään henkilön palvelutarpeisiin vastaaminen, yleiset periaatteet Kunnan on järjestettävä

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1

Erityisryhmien palvelu Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa. Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien menojen erotus 1 Kouvolan kaupunki 1 (6) SOSIAALIPALVELUT (ti) Liite nro x Pela 1.1.2009 Erityisryhmien asiakasmaksut 2009 Erityisryhmien asiakasmaksut ovat asumispalvelujen ja niihin liittyvien tukipalvelujen maksuja.

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen

SIILINJÄRVEN KUNTA. Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet alkaen SIILINJÄRVEN KUNTA Hoiva- ja vanhuspalveluiden lyhytaikaishoidon myöntämisperusteet 1.5.2017 alkaen Sisältö Hoiva- ja vanhuspalvelut...1 Hoiva- ja vanhuspalveluiden termit...2 Lyhytaikaishoito...3 Lyhytaikaishoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan

Omaishoidon tuen yleiset myöntämisedellytykset omaishoitolain 937/2005 mukaan OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 Mitä omaishoidon tuki on? Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon

Lisätiedot

Tuen yleiset myöntämisperusteet

Tuen yleiset myöntämisperusteet Yleistä Omaishoidontukea koskeva laki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Laki korvasi sosiaalihuoltolaissa olleet omaishoidontukea koskevat säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta. Samaan aikaan myös

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset

Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Vanhuspalvelulakiin tehdyt keskeiset muutokset Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 240/2014) Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki

OMAIS JA PERHEHOITO Sari Lähteenmäki OMAIS JA PERHEHOITO 8.9.2017 Sari Lähteenmäki Omaishoitosopimukset Omaishoidon sopimuksia yhteensä 1207 kpl alaikäiset 157 18 64 v. 180 65 74 v. 207 75 84 v. 399 +85 v. 264 Omaishoidettavista 72 % yli

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET

PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET perusturvaltk 17.3.2015 LIITE 2. PIELAVEDEN KUNNAN IKÄIHMISTEN OMAISHOIDON MYÖNTAMISEN PERUSTEET 1 SÄÄDÖKSET 1.1 Ohjaava lainsäädäntö - Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidontuesta (937/2005). -

Lisätiedot

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous

Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli. 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon (YAH) palveluseteli 12.5.2014 Vanhusneuvoston kokous YAH:n asiakkuus Asiakas on oikeutettu ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palveluihin silloin, kun asiakas

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 5 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1.1.2015 alkaen (3.12.2014 LL ja MH) 1. Asumispalveluiden määritelmä Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI

KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI KIIKOISTEN KUNTA OHJEET OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISEKSI Tämä ohjeistus astuu voimaan 01.01.2009 ja on voimassa toistaiseksi. Ohjeistusta tarkistetaan tarvittaessa. 1. TUEN HAKU Omaishoidon tuesta säädetään

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2017 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015

Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Omaishoidon tuki Espoossa_ yli 50 -vuotiaat Seminaari omaishoidosta Espoossa 26.10.2015 Vanhusten palvelujen johtaja Matti Lyytikäinen Espoon kaupunki Omaishoidon tuki on palvelukokonaisuus, joka koostuu

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVAPALVELUT

HOITO- JA HOIVAPALVELUT Hoito- ja hoivapalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT IKÄIHMISTEN OMAISHOITO Myöntämisperusteet Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä PL 4 (Meijerikatu 2) 74101 Iisalmi Puhelinvaihde (017) 272

Lisätiedot

Ikäneuvo Työryhmä kokous

Ikäneuvo Työryhmä kokous Ikäneuvo Työryhmä 2 12.4.2017 kokous 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka eivät selviydy kotona arkielämän toiminnoissa itsenäisesti, omaisten tuella

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Kiteen kaupunki Kotihoidon palvelut ja myöntämisperusteet Perustuvalautaunta 17.12.2013 167, Liite 1 Kotihoito Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT

KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT KOTONA PÄRJÄÄMISTÄ TUKEVAT PALVELUT JA TALOUDELLISET TUKIMUODOT Kelan kautta haettavia etuuksia: Osittain tai kokonaan korvattavat lääkkeet Eläkettä saavan hoitotuki Eläkkeen saajan asumistuki LÄÄKEKORVAUKSET

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen

Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Erityisryhmien asiakasmaksut 1.1.2014 alkaen Päihde- ja mielenterveyskuntoutus Palvelumaksu Ateriat Muuta huomioitavaa Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen Asiakkaan nettotulojen ja hyväksyttävien

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014

Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoitajien ensitietopäivä 20.5.2014 Omaishoidon tuki Sosiaalityöntekijä omaishoitoperheen tukena Sosiaalityöntekijä Marjaana Elsinen Seinäjoen keskussairaala Omaishoidon sanastoa omaishoito: vanhuksen,

Lisätiedot

Omaisten ilta Luumäen terveysaseman vuodeosaston - ja vanhainkodin pitkäaikaispotilaiden omaisille tiistaina 27.1.2015 klo 18

Omaisten ilta Luumäen terveysaseman vuodeosaston - ja vanhainkodin pitkäaikaispotilaiden omaisille tiistaina 27.1.2015 klo 18 Omaisten ilta Luumäen terveysaseman vuodeosaston - ja vanhainkodin pitkäaikaispotilaiden omaisille tiistaina 27.1.2015 klo 18 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 73 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/asumispalvelut/

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies

Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Vanhuspalvelulain esittely mitä merkitsee kansalaiselle? Vanhusneuvostopäivät 2.10.2013 Sami Uotinen Johtava lakimies Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä

Palveluseteli. tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin. Tietoa palvelusetelin käytöstä Palveluseteli tuo uusia vaihtoehtoja sosiaalipalveluihin Tietoa palvelusetelin käytöstä 1 Palveluseteli Palvelusetelin käyttö merkitsee uutta tapaa järjestää ja saada kaupungin palveluja. Helsingissä sosiaalivirastossa

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit

Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit Ikäneuvo-hanke Asiakasohjauksen kokeiluun osallistuvien kuntien yhteiset kotihoidon ja tukipalvelujen kriteerit 1 Kotihoito yhteiset kriteerit 1/2 Kotihoitoa järjestetään eri-ikäisille asiakkaille, jotka

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma

Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma Palvelusuunnitelma Kuntoutussuunnitelma ja palvelusuunnitelma Ideaalitilanne on, että palvelusuunnitelma ja kuntoutussuunnitelma tukevat toisiaan palvelujen järjestämisessä. Niiden

Lisätiedot

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on

Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET. Omaishoito Mitä se on Stltk 17.12.2012, liite OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Omaishoito Mitä se on Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen

Lisätiedot

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI

PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI PALVELUTARPEEN MONIPUOLINEN ARVIOINTI Asiakasohjauspäällikkö Kaisa Taimi Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen/ Tilaajaryhmä/ Tampereen kaupunki LAKI IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TOIMINTAKYVYN TUKEMISESTA SEKÄ

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA

YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA YHTENÄISET KRITEERIT LÄNSI-POHJASSA VANHUSTEN, VAMMAISTEN JA PITKÄAIKAISSAIRAIDEN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON KRITEERIT IKÄIHMISTEN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN ASUMIS- JA HOIVAHOITOPALVELUJEN

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011

Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Paletti palveluja erityistä tukea tarvitseville Lasten palvelut (alle 18v) Palveluohjaaja Tarja Kaskiluoto 18.3.2011 Omaishoidon tuki Laki omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) lakisääteinen sosiaalipalvelu,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet

Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet Sivu 1 / 5 Asiakasmaksut ikääntyneiden asumispalvelussa ja laitoshoidossa sekä myöntämisperusteet 1.1.2016 Rääkkylän kunta on hyväksynyt terveydenhuollon laitoshoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen palveluasumisen

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa

Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Riskinarviointi vanhustenhuollon palveluiden valvonnassa Ylitarkastaja Elina Uusitalo Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta

HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut. OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE lukien. 1. Lainsäädännöllinen perusta HÄMEENKYRÖN KUNTA Perusturvapalvelut OMAISHOIDONTUEN SOVELTAMISOHJE 1.1.2017 lukien 1. Lainsäädännöllinen perusta Omaishoidontuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia

Lisätiedot

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 1(9) Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuen myöntämisohjeet vuodelle 2016 Salon kaupunki, vammaispalvelut 2(9) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ OMAISHOIDON TUESTA 3 2 OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN 4 3 OMAISHOIDON SOPIMUS 5

Lisätiedot

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat

Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Palveluasumisen linjaukset, sisältö ja järjestämistavat Kuntamarkkinat 14.9.2011 Palveluasumisen järjestäminen kunnissa va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja Sami Uotinen Asumispalvelujen järjestäminen

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA

OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA OMAISHOIDON TUKI PELKOSENNIEMEN KUNNASSA Päivitetty 27.1.2015 1. LAINSÄÄDÄNTÖ Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937 ja 950/2006). Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen

Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen Koti palvelutalossa vai palvelut kotiin? koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen 2 Tarkoituksenmukaiset palvelut Toimiva asuminen Osallisuus yhteisön toimintaan Riittävä taloudellinen toimeentulo

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013

IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS. Tiedotustilaisuus 18.9.2013 IKÄIHMISTEN PALVELURAKENNEMUUTOS Tiedotustilaisuus Sairaalasta kotiin - kotihoito on ikäihmisten palvelujen perusta Laitostavasta rakenteesta siirrytään kotona pärjäämistä ja itsehoitoisuutta tukevaan

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoito

Ikäihmisten perhehoito Ikäihmisten perhehoito Riitta Lappi Diakoniaammattikorkeakoulu Pieksämäki Mitä ikäihmisten perhehoito on? Ympärivuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon järjestämistä ikäihmisen oman kodin ulkopuolella,

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän loppuraportti Anne-Mari Raassina Neuvotteleva virkamies STM Työryhmän toimeksianto laatia kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm.

Hakemus saapunut pvm. Käsittelijä Päätös pvm. Kainuun maakunta kuntayhtymä Omaishoidontukihakemus Sosiaali- ja terveystoimiala O Kehitysvammaisen hoitoon Perhepalvelut O Vaikeavammaisen hoitoon Vanhuspalvelut O Vanhuksen hoitoon yli 65 v. Organisaatio

Lisätiedot